Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014)
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013)
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година — всички раздели
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени ***I
 Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I
 Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I
 Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения
Текстове (288 kb)
Правна информация - Политика за поверителност