Показалец 
Приети текстове
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург
Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014)
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013)
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година — всички раздели
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени ***I
 Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I
 Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I
 Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения

Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите
PDF 454kWORD 48k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))
P8_TA(2017)0404B8-0572/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06218),

—  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти(1), и по-специално член 25, параграф 2 и член 39, параграф 5 от нея,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 24 октомври 2017 г.,

А.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 23 февруари 2018 г. — датата, от която се прилага Директива (ЕС) 2016/97, и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, не би позволило достатъчно време на сектора да приложи необходимите технически и организационни промени;

Б.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на контрола и управлението;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че крайният срок за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 следва да продължи да бъде 23 февруари 2018 г., но изисква от Комисията да приеме законодателно предложение за определяне на датата на прилагане на 1 октомври 2018 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.


Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти
PDF 456kWORD 48k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06229),

—  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти(1), и по-специално член 28, параграф 4, член 29, параграф 4, член 30, параграф 6 и член 39, параграф 5 от нея,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 24 октомври 2017 г.,

А.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 23 февруари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива (ЕС) 2016/97, и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, не би позволило достатъчно време на сектора да приложи необходимите технически и организационни промени;

Б.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че крайният срок за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 следва да продължи да бъде 23 февруари 2018 г., но изисква от Комисията да приеме законодателно предложение за определяне на датата на прилагане на 1 октомври 2018 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.


Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014)
PDF 459kWORD 49k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06268),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 септември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012(1), и по-специално член 30, параграф 2 от него,

—  като взе предвид член 13 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

—  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и ДПФИ, представени от ЕОЦКП на 26 май 2016 г. съгласно член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 24 октомври 2017 г.,

А.  като има предвид, че Комисията само одобри проекта на регулаторен технически стандарт (РТС) 16 месеца, след като я беше получила от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на 26 май 2016 г.; като има предвид, че не се консултира официално с ЕОЦКП през този период относно своите изменения към този проект на РТС и не информира съзаконодателите или сектора за причините за закъснението в приемането след трите месеца, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010; като има предвид, че фактът, че Комисията превиши срока за приемане на проекта на РТС с повече от една година, без да информира съзаконодателите, е недопустим;

Б.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетата РТС не е „същата“ като в проекта на РТС, представен от ЕОЦКП, в резултат на измененията на Комисията, и счита, че разполага с 3 месеца за представяне на възражения по отношение на РТС („период на проверка“); като има предвид, че този тримесечен период на контрол е потвърден от Комисията в писмото ѝ от 28 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 3 януари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива 2014/65/ЕС („ДПФИ II“) и Регламент (ЕС) № 600/2014 („РПФИ“), и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, вече няма да даде достатъчно време на сектора за осъществяване на промените;

Г.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на непрекия клиринг;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.
(2) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.


Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013)
PDF 461kWORD 49k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06270),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 септември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

—  като взе предвид член 13 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

—  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и ДПФИ, представени от ЕОЦКП на 26 май 2016 г. съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 24 октомври 2017 г.,

A.  като има предвид, че Комисията само одобри проекта на регулаторен технически стандарт (РТС) 16 месеца, след като я беше получила от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на 26 май 2016 г.; като има предвид, че не се консултира официално с ЕОЦКП през този период относно своите изменения към този проект на РТС и не информира съзаконодателите или сектора за причините за закъснението в приемането след трите месеца, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010; като има предвид, че фактът, че Комисията превиши срока за приемане на проекта на РТС с повече от една година, без да информира съзаконодателите, е недопустим;

Б.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетата РТС не е „същата“ като в проекта на РТС, представен от ЕОЦКП, в резултат на измененията на Комисията, и счита, че разполага с 3 месеца за представяне на възражения по отношение на РТС („период на проверка“); като има предвид, че този тримесечен период на контрол е потвърден от Комисията в писмото ѝ от 28 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 3 януари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива 2014/65/ЕС („ДПФИ II“) и Регламент (ЕС) № 600/2014 („РПФИ“), и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, вече няма да даде достатъчно време на сектора за осъществяване на промените;

Г.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на непрекия клиринг;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.


Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година — всички раздели
PDF 741kWORD 76k
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))
P8_TA(2017)0408A8-0299/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС от 2 декември 2013 г.),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2017 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година(6),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8-0313/2017),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г.(7),

—  като взе предвид член 88 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0299/2017),

Раздел III

Общ преглед

1.  подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2018 г. отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство в горепосочените му резолюции от 15 март 2017 г. и от 5 юли 2017 г.; припомня, че устойчивият растеж, заетостта, и по-специално младежката заетост, сигурността и изменението на климата са в основата на тези приоритети;

2.  подчертава, че Съюзът продължава да се изправя пред многобройни предизвикателства, и е убеден, че едновременно с поддържането на бюджетната дисциплина от бюджета на Съюза трябва да бъдат осигурени необходимите финансови средства, с цел да се спазват политическите приоритети и да се даде възможност на Съюза да формулира конкретни отговори и да предприема ефективни действия с оглед на тези предизвикателства; подчертава, че разходването на средства на Съюза следва да се основава на принципа на европейска добавена стойност и следва да зачита принципа на субсидиарност;

3.  потвърждава отново своя ангажимент да финансира политиките на Съюза за увеличаване на работните места и за засилване на растежа във всички негови региони чрез инвестиране в научни изследвания, образование, инфраструктура, малките и средните предприятия (МСП) и заетостта, по-специалномладежката заетост; не разбира как Съюзът може да постига напредък в тези области, като се имат предвид съкращенията по подфункция 1а, предложени от Съвета; взема вместо това решение да подсили допълнително програмите за научни изследвания и иновации, които отчитат много висока степен на изпълнение и които, поради прекалено големия брой заявления, са изправени пред особено ниска успеваемост на заявленията;

4.  продължава да поддържа ангажиментите, поети от Парламента по време на преговорите относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), а именно да се сведе до минимум въздействието на свързаните с ЕФСИ съкращения върху „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в рамките на годишната бюджетна процедура; предлага следователно тези съкращения да се компенсират чрез възстановяване на първоначалния годишен профил на тези две програми, за да им се даде възможност да постигнат напълно целите, договорени по време на приемането на съответното законодателство;

5.  изразява политическа подкрепа за създаването на Европейския корпус за солидарност и приветства законодателното предложение на Комисията в това отношение; счита обаче, че до вземането на решение относно финансирането на Европейския корпус за солидарност и до приемането на съответния регламент съобразно обикновената законодателна процедура не следва да се записват бюджетни кредити за тази цел в бюджета за 2018 г.; взема поради това решение, че съответните бюджетни кредити и преразпределения, въведени от Комисията в проектобюджета за 2018 г. (ПБ), за момента следва да бъдат отменяни, тъй като решението относно бюджета за 2018 г. не следва по никакъв начин да предопределя резултата от законодателните преговори; поддържа напълно ангажимента си да отрази незабавно решението за финансирането на Европейския корпус за солидарност в бюджета за следващата година чрез коригиращ бюджет, в случай че преговорите относно съответния регламент не бъдат приключени преди края на бюджетната процедура за 2018 г.;

6.  изразява загриженост във връзка с факта, че младежката безработица се задържа на безпрецедентни равнища, и е убеден, че за да не се излага на риск бъдещето на цяло поколение млади европейци, трябва да бъдат предприети допълнителни действия; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията за 2018 г.; подчертава, че това увеличение следва да се разглежда като допълнително спрямо общата сума на разпределените средства, одобрена на политическо равнище за инициативата за младежка заетост в контекста на междинното преразглеждане на МФР, а не просто като предоставяне на бюджетните кредити на по-ранен етап чрез бюджета за 2018 г.;

7.  припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за постигането на икономическо и социално сближаване в рамките на Съюза, като по този начин гарантира развитие и растеж; подчертава, че през 2018 г. програмите на политиката на сближаване се очаква да наваксат и да достигнат „нормален ритъм на работа“; подчертава ангажимента на Парламента да осигурява подходящи по размер бюджетни кредити за тези програми, които представляват една от основните политики на Съюза; изразява при все това загриженост във връзка с неприемливото изоставане в изпълнението на оперативните програми на национално равнище; призовава държавите членки да се погрижат за приключването на определянето на управляващите, одитните и сертифициращите органи и за ускоряването на изпълнението; призовава освен това Комисията допълнително да опрости свързаните с това процедури;

8.  изразява сериозна загриженост във връзка със засилването на нестабилността и несигурността както в Съюза, така и извън него; настоява върху необходимостта вниманието отново де се съсредоточи върху подхода на Съюза към сближаването, интеграцията, мира, устойчивото развитие и правата на човека; призовава Комисията и държавите членки да обединят и увеличат усилията си за по-нататъшно поддържане на мира и предотвратяване на конфликти; припомня вдъхновението в световен мащаб от Споразумението от Разпети петък, като същевременно признава безпрецедентните предизвикателства и натиск вследствие на референдума в Обединеното кралство през 2016 г.; призовава Комисията и държавите членки да засилят своята подкрепа за помирение с цел гарантиране на мира и стабилността в Ирландия.

9.  счита, че въпреки че понастоящем пикът на кризата с миграцията и бежанците изглежда намаля, Съюзът трябва да бъде готов да реагира на бъдещи непредвидени събития в тази област и да прилага по-активен подход в областта на миграцията; призовава поради това настоятелно Комисията да следи непрекъснато доколко адекватни по размер са бюджетните кредити, разпределени в рамките на функция 3, и да използва пълноценно всички налични инструменти съгласно действащата МФР, за да предприема своевременно действия в отговор на непредвидени събития, за които може да е необходимо допълнително финансиране; припомня, че въпреки че Съюзът успя да въведе механизми, които допринасят за справянето с това положение, до този момент над сто хиляди бежанци и мигранти са пристигнали в Европа по море през 2017 г. (по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН); взема следователно решение да приложи ограничено увеличение на бюджетните кредити за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за фонд „Вътрешна сигурност“, както и за агенциите с отговорности в областта на убежището като Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), на които трябва да бъдат предоставени адекватни по размер финансови и човешки ресурси; отбелязва отново, че таванът на функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за вътрешното измерение на кризата с миграцията и бежанците, както и за други приоритетни програми, като програми в областта на културата и гражданството;

10.  подчертава, че през последните години функция 3 често беше мобилизирана за справяне с кризата с миграцията и бежанците и че тези действия следва да продължат да се изпълняват толкова дълго, колкото е необходимо; отбелязва обаче, че предоставените досега средства са недостатъчни; взема по тази причина решение да увеличи ресурсите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, които поради нарасналата работна натовареност и допълнителните задачи страдат от недостиг на персонал и финансиране през последните години;

11.  подчертава, че с оглед на възникналите неотдавна проблеми във връзка със сигурността в целия Съюз финансирането по функция 3 следва да обръща също така внимание на мерки, които ще доведат до повишаване на сигурността на гражданите на Съюза;

12.  заявява отново, че важна част от решението на кризата с миграцията и бежанците, както и на загрижеността на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, се крие в отстраняването на първопричините за миграцията и в предоставянето на достатъчно финансови средства на външните инструменти, насочени към справяне с проблеми като бедността, недостига на заетост, образованието и икономическите възможности, нестабилността, конфликтите и изменението на климата, което е една от основните причини за нарастването на миграционните потоци; счита, че Съюзът следва да използва оптимално финансовите средства по функция 4, които се оказват недостатъчни, за да се обърне внимание еднакво на всички външни предизвикателства, като се има предвид, че ресурсите са очевидно недостатъчни и следва да бъдат увеличавани по-систематизирано;

13.  изразява съжаление, че при изготвянето на своята позиция Парламентът не беше достатъчно добре информиран за отражението върху бюджета на евентуално политическо решение за удължаване на прилагането на Механизма за бежанците в Турция; изразява отново своята дългогодишна позиция, че новите инициативи не следва да се финансират за сметка на съществуващите външни проекти на ЕС; призовава поради това Комисията, в случай на удължаване на прилагането на Механизма за бежанците в Турция, да предложи той да се финансира със свежи средства и да се включат повече местни НПО при прилагането му; отбелязва, че таванът на функция 4 е извънредно недостатъчен, за да се даде устойчив и ефективен отговор на настоящите външни предизвикателства, включително миграцията и бежанците;

14.  припомня, че бюджетът на Съюза трябва да подкрепя изпълнението на целите на Парижкото споразумение и дългосрочните цели на Съюза в областта на климата чрез постигането на целта разходите за климата в МФР за периода 2014 – 2020 г. да достигнат 20%; изразява съжаление, че Комисията не успя да представи конкретни и реалистични предложения за постигане на тези цели; предлага поради това увеличения над равнището от ПБ за действия, свързани с климата; отбелязва при все това, че тези увеличения не са достатъчни, и призовава Комисията да представи всички необходими предложения с оглед на постигане на целите в предстоящите проектобюджети; отбелязва във връзка с това, че 8,2% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения, предложени в ПБ, са свързани с опазването на биологичното разнообразие; подчертава, че годишното увеличение от 0,1% е в контраст с тревожния и все по-бърз упадък на видовете и местообитанията;

15.  оценява факта, че новият подход на „бюджет, ориентиран към резултатите“, за първи път е включен във вътрешното подготвяне на бюджета на Комисията с цел преразглеждане на разходите въз основа на постигнатия до момента опит и планиране на възможните корекции;

16.  отменя съкращенията на ПБ, предложени от Съвета; не разбира по какви причини се предлагат съкращенията, например по отношение на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ – две програми, които вече са засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити в полза на ЕФСИ, както и по отношение на външните политики; оспорва във всеки случай заявеното от Съвета намерение да се насочи към бюджетни редове с ниска степен на изпълнение или с нисък капацитет за усвояване, тъй като този подход не е подкрепен от действителните цифри за изпълнението и не отчита своеобразните модели на изпълнение на някои програми;

17.  заключава, че с оглед на адекватното финансиране на всички належащи потребности и като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2018 г., трябва да бъдат използвани всички налични средства съгласно Регламента за МФР, осигуряващи гъвкавост; очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, което ще даде възможност на Съюза да предприема адекватни и ефективни действия в отговор на бъдещите предизвикателства; подчертава, че отклонението през всяка бюджетна година от първоначалното планиране съгласно действащата МФР е довод в полза на увеличаването на таваните в МФР за периода след 2020 г.;

18.  определя общото равнище на бюджетните кредити за 2018 г. на 162 597 930 901 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и на 146 712 004 932 EUR в бюджетни кредити за плащания;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

19.  отхвърля неоснователните съкращения на Съвета в размер на 750 милиона евро по подфункция 1а, които се равняват на почти две трети от съкратените от Съвета бюджетни кредити за поети задължения по функциите на МФР; отбелязва, че подобни съкращения противоречат на заявените от Съвета политически приоритети;

20.  настоява, че увеличаването на инвестициите в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, инфраструктурата и МСП са от ключово значение за постигането на устойчив растеж и създаване на работни места в Съюза; предупреждава, че подобни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили програми с реална европейска добавена стойност и с пряко въздействие върху създаването на работни места и пораждането на растеж, като „Хоризонт 2020“ или МСЕ; посочва по-специално, че осигуряването на достатъчно финансиране за „Хоризонт 2020“ е от съществено значение за развитието на научните изследвания и иновациите, водещите позиции в областта на цифровизацията и подкрепата на МСП в Европа; припомня, че тази програма показа, че носи голяма европейска добавена стойност, като 83% от проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“ не биха могли да бъдат осъществи без подкрепа на равнището на Съюза; посочва отново значението на инструмента за финансиране на МСЕ за завършване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и за изграждане на единно европейско транспортно пространство; взема следователно решение да отмени всички предложени от Съвета съкращения и освен това напълно да възстанови първоначалния профил на бюджетните редове на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ, които бяха съкратени за захранване на Гаранционния фонд за ЕФСИ;

21.  подчертава в допълнение необходимостта от укрепване на направлението, посветено на образованието и обучението, и на направлението, посветено на младежите, на програмата „Еразъм+“ като част от стратегическите инвестиции в европейската младеж;

22.  подчертава, че осигуряването на достатъчна финансова подкрепа за микропредприятията, предприемачите и МСП следва да бъде основният приоритет на Съюза, тъй като те са основният източник на нови работни места в Европа; подчертава, че осигуряването на добър достъп до финансиране е от съществено значение, за да се запази конкурентоспособността на МСП и за да им се помогне да преодоляват предизвикателствата, свързани с достъпа до вътрешния пазар, както и до световния пазар;

23.  взема следователно решение да увеличи, над ПБ и над сумите отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ и на Европейския корпус за солидарност, бюджетните кредити за програмите, които са от основно значение за стимулирането на растеж и на създаването на работни места и които отразяват приетите с широко съгласие приоритети на Съюза, а именно „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ (действие „Мария Склодовска-Кюри“, Европейски научноизследователски съвет, Инструмент за МСП), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия – COSME, и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации („Прогрес“ и Европейски портал за професионална мобилност – EURES); призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране за бюджетните редове, свързани с WiFi4EU, и да спази ангажимента си по отношение на инвестициите за периода между 2017 и 2020 г.;

24.  приветства включването на бюджетния ред „Специални ежегодни събития“ в бюджета за 2018 г., което ще даде възможност за развитие на чувство за европейска принадлежност сред гражданите; отбелязва, че специалните ежегодни събития следва ясно да създават добавена стойност за европейските граждани във всички държави членки;

25.  подчертава, че е важно да се насърчават съвместните изследвания в областта на отбраната в Европа, за да се преодолее основният недостиг на способности в момент, в който международните събития и несигурността все повече изискват от Европа да увеличи усилията си в областта на отбраната; подкрепя увеличаването на разпределените средства за подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната; призовава за програма за научни изследвания в областта на отбраната със специален бюджет в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, но отново изразява своята дългогодишна позиция, че новите инициативи следва да се финансират с нови бюджетни кредити, а не за сметка на съществуващите програми на Съюза; подчертава освен това необходимостта от повишаване на конкурентоспособността и от повече иновации в европейската отбранителна промишленост;

26.  счита, че следва да бъдат разпределени повече ресурси в рамките на бюджета за 2018 г. с цел извършване на цялостна и обективна оценка на риска, свързан с някои трети държави по отношение на техни стратегически слабости в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, въз основа на критериите, определени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849(8), и с цел изготвяне на списък на високорисковите юрисдикции;

27.  призовава Комисията да гарантира подходящо разпределение на средствата, което да позволява на Референтната лаборатория на Европейския съюз за алтернативи на изпитванията върху животни (EURL–ECVAM) да изпълнява ефективно своите задължения и задачи, посочени в приложение VII към Директива 2010/63/ЕС(9), по-специално по отношение на координирането и насърчаването за разработване и използване на алтернативи на изпитванията върху животни, включително в областта на фундаменталните и приложните изследвания и регулаторните изпитвания;

28.  увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а над ПБ със 143,9 милиона евро (като се изключат възстановените суми съгласно положението отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ и на Европейския корпус за солидарност, пилотните проекти и подготвителните действия), които следва да бъдат осигурени в рамките на наличния марж, както и чрез мобилизиране на общия марж за поетите задължения;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

29.  не одобрява предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б в размер на 240 милиона евро, включително по бюджетните редове за разходи за подкрепа, и ги отменя в очакване на актуализираните прогнози на Комисията;

30.  отбелязва с нарастваща загриженост, че неприемливите забавяния при изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове нарушават тяхната ефективност и оказват натиск върху управляващите органи и бенефициерите; посочва отново риска текущите забавяния да доведат до натрупване на неплатени сметки през втората половина на действащата МФР и в началото на следващата МФР; отправя отново настоятелен призив към държавите членки да се обръщат за консултации и помощ към Комисията, за да се преодолеят забавянията при определянето на управляващите, сертифициращите и одитните органи; изразява също така тревога поради тенденцията на занижаване на прогнозите на държавите членки и недостатъчната им точност;

31.  припомня, че равнищата на младежката безработица в Съюза продължават да са неприемливо високи; подчертава, че за да се намери решение на този въпрос, е важно да се гарантира достатъчно финансиране на схемите на гаранцията за младежта чрез инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд (ЕСФ); приветства споразумението относно необходимостта да се предостави свежо финансиране за инициативата за младежка заетост и включването на съответните бюджетни кредити в ПБ за 2018 г.; счита въпреки това, че с оглед на предизвикателствата и на рисковете, свързани с младежката безработица, на инициативата за младежка заетост следва да бъдат предоставени повече бюджетни кредити и поради това взема решение да предвиди за инициативата за младежка заетост бюджетни кредити за поети задължения в размер на 600 милиона евро през 2018 г.; счита освен това, че професионалните дейности по обучение, насочени към младежта, и по-специално чиракуването, следва да се считат за отговарящи на условията за допустимост за финансиране по линия на политиката на сближаване;

32.  приветства новия финансов пакет в размер на 142,8 милиона евро, създаден за улесняване на изпълнението на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г.;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

33.  припомня, че предложението на Комисията за увеличаване на бюджетните кредити за финансиране на потребностите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се дължи до голяма степен на значително по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат на разположение през 2018 г.; отбелязва предприетите от Съвета съкращения в размер на 275 милиона евро, но счита, че писмото на Комисията за внасяне на корекции следва да продължи да служи като основа за всяко надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за ЕФГЗ, и възстановява съответно равнищата от ПБ в очакване на приключване на разглеждането на въпросното писмо за внасяне на корекции в рамките на помирителната процедура;

34.  подчертава, че програмите за съхранение са доказали своята ефективност по време на криза и че намаляването на финансовите ресурси, предвидени в процеса на планиране, ще бъде контрапродуктивно;

35.  подчертава, че част от решението за справяне с младежката безработица е да се подпомагат по подходящ начин младите хора в селските райони; предлага следователно увеличение на бюджетните кредити за плащания за младите земеделски стопани с 50 милиона евро над равнището от ПБ; подчертава необходимостта да се улесни достъпът на младите хора до професии в областта на рибарството с помощта на Европейския фонд за морско дело и рибарство и други форми на финансиране от Съюза;

36.  взема решение, в съответствие със своите цели от стратегията „Европа 2020“ и със своите международни ангажименти за борба с изменението на климата, да предложи увеличение с 21,2 милиона евро над равнището от ПБ за действия, свързани с климата; изтъква отново, че както Европейската сметна палата (ЕСП), така и Съветът по икономически и финансови въпроси (Съветът ECOFIN) констатираха, че бюджетът на Съюза не е в съответствие с целите му в областта на климата;

37.   припомня, че парите на данъкоплатците не следва да бъдат използвани за подкрепа за развъждането или отглеждането на бикове за бикоборски дейности; счита, че развъждането или отглеждането за тези цели не следва да се счита за допустимо за получаване на основни плащания и призовава Комисията да представи предложение за изменение на действащото законодателство по този въпрос;

38.  увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения със 78,1 милиона евро, оставяйки по този начин марж от 619,7 милиона евро под тавана за поетите задължения по функция 2, след като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия;

39.  подчертава със съжаление, че бедствията по принцип засягат тези, които разполагат с по-малко средства да се защитят, независимо дали става въпрос за хора или държави; счита, че реакцията при природни или причинени от човека бедствия следва да бъде възможно най-бърза, така че вредите да са минимални и хората и имуществото да могат да бъдат спасени; обръща внимание на необходимостта от допълнително увеличаване на средствата, особено в бюджетните редове, свързани с предотвратяването и готовността за бедствия в рамките на Съюза, като се отчитат по-специално пожарите в Испания и Португалия (довели до трагична загуба на човешки живот), които оказаха драматично и значително въздействие върху хората;

40.  насочва вниманието към заплахите, надвиснали над множество горски екосистеми, като, наред с другото, разпространението на инвазивни чужди видове, вредители (като нематода по боровете и други) и горските пожари; счита, че следва да бъдат предоставяни достатъчно финансови ресурси чрез програми и мерки за подкрепа в местните общности за извършване на оценка на здравето на растенията, екологичното състояние на горите и тяхното саниране, включително повторното залесяване; отбелязва, че тези ресурси имат особено важно и належащо значение за някои държави членки, а именно Португалия и Испания, след предшестващите последователни пожари на националната им територия;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

41.  подчертава, че според Парламента сигурността и овладяването на миграцията трябва да останат сред най-важните приоритети на Съюза, и изразява отново убеждението, че таванът на функция 3 доказа, че е твърде недостатъчен, за да се финансира в необходимия размер вътрешното измерение на тези предизвикателства;

42.  отбелязва, че въпреки че броят на преминаванията на мигранти в Съюза по маршрутите през Централното и Източното Средиземноморие спадна през първите девет месеца на 2017 г., продължава да има натиск по маршрута през Западното Средиземноморие; отбелязва, че над сто хиляди мигранти и бежанци са пристигнали в Европа по море през първите девет месеца на 2017 г., като над 75% пристигат в Италия, а останалата част се насочва към Гърция, Кипър и Испания; счита, че е необходимо увеличено финансиране с цел пълно покриване на потребностите на Съюза в областта на миграцията, и по-специално чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да се подкрепят държавите членки при усъвършенстването на мерките и практиките за интеграция за нуждаещите се от международна закрила лица, и особено непридружените малолетни и непълнолетни лица, и при необходимост, за провеждане на операции за връщане на лицата, които не отговарят на условията за получаване на закрила, при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане; настоява също така в този контекст на EASO да се предоставят подходящи по обем финансови и човешки ресурси, за да се даде възможност на Агенцията да изпълнява поверените ѝ задачи;

43.  подкрепя създаването на нов бюджетен ред за фонд за издирване и спасяване за оказване на подкрепа на държавите членки при изпълнението на техните задължения съгласно международното морско право; изисква от Комисията да представи законодателно предложение за създаването на Фонд на ЕС за издирване и спасяване;

44.  е убеден, че с цел да се отговори ефективно на опасенията на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, бюджетът на фонд „Вътрешна сигурност“ се нуждае от допълнителни финансови средства, за да се подготвят по-добре държавите членки за борбата срещу тероризма, трансграничната организирана престъпност, радикализацията и киберпрестъпността; подчертава по-специално, че трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси, за да се подсили свързаната със сигурността инфраструктура и да се насърчава обменът на информация между правоприлагащите агенции и националните органи, включително чрез повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи, като в същото време се гарантира зачитането на индивидуалните права и свободи;

45.  подчертава извънредно важната роля на агенциите на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи за справяне с належащите въпроси, будещи загриженост у гражданите на Съюза; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити и персонала на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), в т.ч. създаването на седем длъжности за новата оперативна единица, наречена „оперативно звено на Европол за изчезнали деца“, както и да подсили Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст), EASO и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL); изтъква отново приноса на тези агенции за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки в тази област;

46.  изисква Комисията, предвид действителния напредък, постигнат в текущите междуинституционални преговори, да предостави актуална информация относно финансовото отражение през 2018 г. на законодателните предложения, чието разглеждане не е приключило и които са част от европейската програма за миграцията, и по-специално реформата на системата от Дъблин, Системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и EASO, така че тя да може да бъде взета предвид в помирителната фаза;

47.  изразява съжаление поради предприетите от Съвета произволни съкращения в размер на над 30 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за редица програми в областта на културата, гражданството, правосъдието, общественото здравеопазване, правата на потребителите и гражданската защита, независимо от отличната степен на изпълнение на тези програми и въпреки вече недостатъчното равнище на финансиране, поради което множество висококачествени проекти не могат да бъдат финансирани; възстановява бюджетните кредити по всички редове на равнището от ПБ и предлага допълнителни увеличения за някои бюджетни редове;

48.  отново изразява убеждението си, че е време да се увеличи финансирането за някои важни програми на Съюза в областта на културата и гражданството, и по-специално „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, които имат особено важна роля за оказването на подкрепа за културните и творческите индустрии, както и активното гражданско участие, особено с оглед на изборите за Европейски парламент през 2019 г.; отново заявява, че всички институции трябва да изпълнят постигнатото през 2018 г. политическо споразумение относно финансирането за Европейската година на културното наследство, като осигурят достатъчно бюджетни кредити за целта посредством подпрограмата „Култура“ на програмата „Творческа Европа“ при липсата на отделен бюджетен ред за това събитие; призовава Комисията да преразгледа инициативите по бюджетен ред „Мултимедийни действия“, за да се гарантира, че бюджетът ефективно подкрепя висококачественото независимо отразяване на новините във връзка с дейностите на Съюза;

49.  изисква по-голяма прозрачност и видимост на целта „Дафне“ по програмата „Права, равенство и гражданство“ като ключов инструмент на Съюза в борбата срещу всички форми на насилие срещу деца, младежи, жени, лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални лица (ЛГБТИ) и други изложени на риск групи; подкрепя създаването на Европейска обсерватория за насилието, основано на пола, в рамките на Европейския институт за равенство между половете;

50.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 108,8 милиона евро над ПБ, като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, и предлага това увеличение да се финансира чрез допълнително мобилизиране на Инструмента за гъвкавост;

Функция 4 – Глобална Европа

51.  отново подчертава, че за външната дейност на Съюза са необходими все повече финансови средства, които значително превишават настоящия размер на бюджетните кредити по функция 4; счита, че мобилизирането на бюджета на Съюза, за да се отговори на предизвикателството, свързано с миграцията, ще продължава да изисква динамични действия през следващите години; подчертава, че осигуряването на еднократно годишно увеличение, както през 2017 г., не може да се счита за достатъчно с оглед на сложните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, и неотложната необходимост от по-силно външно присъствие на Съюза в днешния глобализиран свят;

52.  счита, че следва да се даде приоритет на непосредствените съседи на Съюза и на мерките, насочени към отстраняване на основните проблеми, пред които те са изправени, а именно кризата с миграцията и бежанците и съответните хуманитарни предизвикателства в държавите от южното съседство, както и руската агресия в държавите от източното съседство; счита, че стабилността и благоденствието на съседните на Съюза държави са от полза както за засегнатите региони, така и за Съюза като цяло; призовава отново за увеличаване на подкрепата за близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), за да могат те да се справят с нарастващите потребности с оглед да се постигне заявената от Съюза цел за насърчаване на развитието и стабилността в региона и осигуряване на подкрепа за устойчивостта на палестинците; заявява отново, че осигуряването на подкрепа за държавите, които изпълняват споразумения за асоцииране със Съюза, е от решаващо значение за улесняване на политическите и икономическите реформи, но подчертава, че подобна подкрепа следва да се предоставя само ако тези държави отговарят на критериите за допустимост, и по-специално по отношение на принципите на правовата държава и изграждането на демократични институции; взема поради това решение да увеличи средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС), за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и за макрофинансова помощ;

53.  подчертава важната роля, която играе Европа в световен мащаб за изкореняване на бедността и за гарантиране на развитието на най-необлагодетелстваните региони в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие; предоставя следователно допълнителни финансови средства за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и за хуманитарна помощ; припомня, че тъй като значителна част от мигрантите, които прекосяват Средиземно море, идват от държавите от Африка на юг от Сахара, подкрепата от Съюза за този регион е от ключово значение за справяне с първопричините за миграцията;

54.  се противопоставя на драстичното намаляване на финансовите вноски от инструментите за външно финансиране (ЕИС, ИПП, Инструмента за партньорство (ИП) и ИСР) за програмата „Еразъм+“ въпреки факта, че програмите за младежки обмен са една от най-успешните дългосрочни инвестиции в областта на културната дипломация и взаимното разбирателство, и поради това взема решение да увеличи тези вноски;

55.  взема решение да намали подкрепата за политическите реформи в Турция с оглед на тревожното влошаване на положението във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; взема решение да постави част от оставащите бюджетни кредити в резерв, който ще бъде освободен, когато Турция постигне измерими подобрения в областта на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата, с оглед на пренасочване на тези средства към участници от гражданското общество за прилагането на мерки за подкрепа на тези цели;

56.  счита, че са необходими допълнителни финансови средства за предприемане на адекватни действия във връзка с кампаниите за дезинформация, както и за популяризиране на обективна представа за Съюза извън неговите граници; призовава следователно за увеличаване на финансирането за противодействие на кампаниите за дезинформация и кибератаките; взема решение следователно да увеличи средствата за дейности по стратегическа комуникация, които да бъдат осъществявани в съседните на Съюза държави, както и в Западните Балкани; припомня значението на инвестициите във видимостта на външните действия на Съюза с цел да се засили въздействието на финансирането в тази област и да се укрепи публичната дипломация на Съюза в съответствие с амбициите на глобалната стратегия;

57.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър, благополучието на маронитите, които желаят да се преселят, както и това на всички лица, живеещи в анклави, съгласно договореното в Третото виенско споразумение и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

58.  подчертава, че тенденцията на Комисията да прибягва до спътникови бюджетни механизми, като доверителни фондове и други сходни инструменти, невинаги се оказва успешна; изразява загриженост, че създаването на финансови инструменти извън бюджета на Съюза би могло да доведе до застрашаване на неговата единност и до заобикаляне на бюджетната процедура, като същевременно се подкопава прозрачното управление на бюджета и се възпрепятства правото на Парламента да упражнява ефективен контрол върху разходите; счита следователно, че външните финансови инструменти, които се появиха през последните години, трябва да бъдат включени в бюджета на Съюза, а Парламентът трябва да упражнява пълен контрол върху прилагането на тези инструменти; отбелязва, че до края на месец септември 2017 г. бяха поети задължения за общо 795,4 милиона евро за доверителните фондове на ЕС в бюджета за 2017 г.; изисква от Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета сумата, за която възнамерява да поеме задължения през 2018 г. във връзка с доверителните фондове; изразява отново своята загриженост относно факта, че вноските на държавите членки в тези доверителни фондове не съответстват на обещанията им; отбелязва Специален доклад № 11/2017 на ЕСП относно доверителния фонд „Беку“ за Централноафриканската република; изразява загриженост във връзка с установените от ЕСП слабости, като липсата на оценка на цялостните потребности и зле функциониращите механизми за координация с други донори; изразява намерението си да направи оценка на добавената стойност на доверителните фондове на ЕС като инструмент на външната политика на Съюза;

59.  припомня, че в съответствие с член 24 от Регламента за МФР всички разходи и приходи на Съюза и на Евратом се записват в общия бюджет на Съюза съгласно член 7 от Финансовия регламент; призовава Комисията да запази единството на бюджета и да го разглежда като водещ принцип при въвеждането на нови инициативи;

60.  подчертава значението на мисиите за наблюдение на избори за укрепването на демократичните институции и изграждането на обществено доверие в изборните процеси, което на свой ред насърчава укрепването на мира и стабилността; подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансови средства за тази цел;

61.  посочва, че финансирането от ИСР няма да се преразпределя за финансиране на новата инициатива за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието (CBSD) в рамките на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; изразява съжаление във връзка с включеното в проектобюджета предложение за преразпределяне на 7,5 милиона евро от ИСР за CBSD и подчертава неотложната необходимост от намиране на алтернативни решения за запълване на тази празнина;

62.  отправя отново искането си бюджетният ред за специалните представители на ЕС да бъде прехвърлен, без отражение върху бюджета, от бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) към административния бюджет на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с цел допълнително консолидиране на дипломатическите дейности на Съюза;

63.  взема решение в резултат на това да отмени почти всички съкращения на Съвета и да увеличи бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 с 299,7 милиона евро над ПБ (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, прехвърлянето на специалните представители на ЕС и приетите съкращения);

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

64.  счита, че съкращенията на Съвета не отразяват действителните потребности и по този начин излагат на риск вече значително рационализираните административни разходи; възстановява следователно ПБ за всички административни разходи на Комисията, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1 – 4;

65.  взема решение, в съответствие със заключенията на Съвместното становище на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно три аспекта на отношенията между OLAF и неговия надзорен съвет от 12 септември 2016 г., да задържи 10% от бюджетните кредити на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), докато надзорният съвет не получи достъп до досиетата на OLAF, като същевременно леко увеличи бюджета на службата, в съответствие с нарасналите ѝ отговорности;

66.  отбелязва, че в началото на 2017 г. OLAF разследва сериозен случай на митническа измама в Обединеното кралство, свързан със занижаване на оценката на внасяни продукти, който е довел до загуба на приходи в размер на почти 2 милиарда евро за бюджета на Съюза за периода 2013 – 2016 г.; изразява загриженост, че тази измама все още не е спряна и че продължават да се генерират загуби за бюджета на Съюза; изисква при преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС Комисията да вземе предвид бавната реакция на администрацията на Обединеното кралство по отношение на нейните препоръки в тази насока; изисква държавите членки, които се противопоставиха на законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания, да преразгледат своите позиции, за да може да се намери бързо решение на този проблем;

Децентрализирани агенции

67.  подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват възложените им задачи; счита, че одобрените в неговата позиция нови длъжности са необходими за изпълнението на допълнителни задачи във връзка с промени в политиката и приемането на ново законодателство; потвърждава отново ангажимента си за запазване на ресурсите и при необходимост, за предоставяне на допълнителни ресурси за гарантиране на правилното функциониране на агенциите;

68.  взема решение да увеличи бюджетните кредити за Европол, Евроюст, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), EASO и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) във връзка с предизвикателствата, пред които Съюзът все още е изправен по отношение на миграцията и сигурността, както и предвид необходимостта от координиран европейски отговор;

69.  припомня, че е важно Съюзът да акцентира върху конкурентоспособността за растеж и работни места; припомня стратегическия приоритет на Съюза за пълно разгръщане и изпълнение на проектите „Галилео“ и EGNOS, за които отчасти отговаря Европейската агенция за ГНСС (GSA); припомня, че GSA отчита недостиг на ресурси във връзка с киберсигурността и публично регулираната услуга и взема поради това решение да увеличи равнището на бюджетните ѝ кредити;

70.  счита, че са необходими допълнителни бюджетни кредити и персонал за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за изпълнението на нейната разширена мисия, свързана с прилагането на мрежовите кодекси за електро- и газоснабдителните системи и наблюдението на този процес;

71.  припомня по-специално, че Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) помага на Съюза да взема информирани решения относно подобряването на околната среда, интегрирането на свързаните с околната среда въпроси в икономическите политики и постигането на устойчивост, както и че в контекста на политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Комисията предложи нова работа за ЕАОС във връзка с управлението на енергийния съюз, без съответно увеличение на длъжностите в щатното разписание;

72.  подчертава, че въпреки че бюджетните средства и броят на длъжностите за Европейската агенция за гранична и брегова охрана за момента изглеждат достатъчно, бъдещите потребности на Агенцията по отношение на оперативните бюджетни кредити и персонала ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани;

73.  приветства включването на достатъчно средства, предвидени в бюджета за 2018 г. с цел подпомагане на европейските надзорни органи (ЕНО); подчертава, че ролята на ЕНО е от съществено значение за насърчаване на последователност в прилагането на правото на Съюза и по-добра координация между националните органи и за осигуряване на финансова стабилност, по-добре интегрирани финансови пазари, защита на потребителите и сближаване в областта на надзора; подчертава, че в интерес на разумното използване на своите бюджети ЕНО трябва да се придържат към задачите и мандата, възложени им от законодателя на Съюза;

74.  припомня, че съгласно договореното в МИС от 2 декември 2013 г. 2018 г. е последната година от прилагането на 5-процентното съкращение на персонала и подхода на резерва за преназначаване във връзка с набирането на служители в агенциите; заявява отново, че се противопоставя на всяко продължаване на прилагането на общ подход във връзка с ресурсите на агенциите за периода след 2018 г.; потвърждава готовността си за повишаване на ефикасността посредством засилено административно сътрудничество между агенциите или дори сливане, по целесъобразност, както и чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция; приветства в това отношение инициативата за задълбочаване на координацията на дейностите на агенциите чрез създаване на постоянния секретариат на мрежата на агенциите на ЕС (понастоящем наричан „Обща служба за подкрепа“) и подкрепя добавянето на допълнителна длъжност в щатното разписание на Европейския орган за безопасност на храните, като свързаните с това разходи ще се поемат от съществуващите бюджети на агенциите на Съюза и длъжността ще бъде зачислена към тази служба;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

75.  взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД, след внимателен анализ на представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, изключвайки инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията за изпълнимостта на проектите, както и с оглед на наличните ограничени маржове и таваните за ПП и ПД;

76.  подчертава следователно усилията на Парламента в това отношение и изисква от Комисията да прояви добра воля при изпълнението на приетите в края на бюджетната процедура ПП и ПД, независимо от оценката за тяхната изпълнимост, както и всяко решение на Европейския парламент и на Съвета;

Специални инструменти

77.  припомня полезността на специалните инструменти за осигуряване на гъвкавост във и извън рамките на изключително ограничените тавани на настоящата МФР и приветства подобренията, внесени при междинното преразглеждане на Регламента за МФР; призовава за широко използване на Инструмента за гъвкавост, общия марж за поетите задължения и маржа за непредвидени обстоятелства с цел финансиране на широкия спектър от нови предизвикателства и допълнителни отговорности, пред които е изправен бюджетът на Съюза;

78.  призовава за увеличаване на резерва за спешна помощ (РСП) и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в контекста на най-скорошните и трагични бедствия, а именно пожарите и екстремната суша в Португалия и Испания;

79.  припомня също така значението на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), РСП и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; подкрепя намерението на Комисията да осигурява по-бързо мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, като постави по-голямата част от годишната сума за Фонда в резерв в бюджета на Съюза, в допълнение към вече предвидената в бюджета сума за авансови плащания; изразява съжаление във връзка със съкращенията, предложени от Съвета в това отношение, и възстановява частично равнището от ПБ, с изключение на сумата, която вече беше предоставена през 2017 г. чрез коригиращ бюджет № 4/2017 и мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Италия; призовава за разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС с цел оказване на помощ на жертвите на терористични актове и на техните семейства;

Плащания

80.  изразява загриженост поради настоящата тенденция на непълно усвояване на бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза като цяло, не само по подфункция 1б, но и по функции 3 и 4, въпреки необходимостта от отговор на възникващите нови предизвикателства и създаването на гъвкави механизми за финансиране; припомня, че през последните две години равнището на бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза намаля значително, наред с високото равнище на бюджетен излишък; изразява следователно загриженост, че в ПБ все още остава безпрецедентен марж от 10 милиарда евро под тавана за плащанията, което отразява тенденция на слабо изпълнение, като това може да доведе до силен натиск върху плащанията в края на действащата МФР;

81.  настоява, че е необходимо да се възстановят бюджетните кредити за плащания от ПБ по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, и целенасочено увеличава бюджетните кредити за плащания, най-вече по бюджетните редове, по които има изменения в бюджетните кредити за поети задължения;

Други раздели

82.  изразява съжаление във връзка с редовната практика на Съвета да увеличава стандартната фиксирана ставка на намаление за институциите на Съюза; счита, че тази практика води до силно изкривяващ ефект за бюджетите на институциите с традиционно точни ставки на намаление; счита, че този подход не води до целесъобразно намаление, нито е пример за добро финансово управление; възстановява следователно ставката на намаление на равнището от ПБ;

Раздел І – Европейски парламент

83.  запазва общото равнище на своя бюджет за 2018 г., прието в гореспоменатата резолюция на Парламента от 5 април 2017 г., в размер на 1 953 483 373 EUR; внася неутрални от бюджетна гледна точка технически корекции с цел отразяване на актуализираната информация, която не е била известна по-рано тази година;

84.  отбелязва, че равнището на прогнозата за 2018 г. съответства на 18,88%, което е по-ниско от постигнатия през 2017 г. процент (19,25%) и е най-ниският дял от функция 5 за последните петнадесет години; настоява обаче стремежът към възможно най-малки разходи за Европейския парламент да не е за сметка на намален капацитет на Парламента за обичайната му законодателна дейност;

85.  припомня приоритетите на Парламента за предстоящата финансова година, а именно затвърждаване на вече предприетите мерки за сигурност и повишаване на устойчивостта на Парламента спрямо кибератаки; повишаване на прозрачността на вътрешната бюджетна процедура на Парламента; и насочване на бюджета на Парламента към неговите основни функции, свързани с приемането на законодателство, дейността му като едно от двете подразделения на бюджетния орган, представляване на гражданите и упражняване на контрол върху работата на другите институции;

86.  приветства създаването на работната група на Бюрото на Парламента във връзка с надбавката за общи разходи; припомня очакванията за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, както и необходимостта да се работи за определяне на по-точни правила относно отчитането на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента;

87.   призовава Бюрото да направи следните конкретни промени във връзка с надбавката за общи разходи:

   във всички случаи с надбавката за общи разходи следва да се борави в отделна банкова сметка
   всички касови бележки, свързани с надбавката за общи разходи, следва да се съхраняват от членовете на ЕП;
   неизползваната част от надбавката за общи разходи следва да бъде върната в края на мандата;

88.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2018 г. с 60 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година; припомня, че 35-те длъжности, предоставени на Парламента през 2016 г., бяха свързани с новите дейности по укрепване на сигурността и поради това бяха изключени от целта за намаляване на персонала, както беше потвърдено при приемането на коригиращ бюджет № 3/2016 и на общия бюджет за 2017 г.(10); призовава Комисията да приспособи своите таблици за мониторинг, с цел да предоставя на Европейския парламент и на Съвета точна информация на всички етапи от процедурата;

89.  приветства размяната на мнения относно политиката на Парламента в областта на сградния фонд, проведена на 11 юли 2017 г. между комисията по бюджети, генералния секретар и заместник-председателите, отговарящи за политиката на Парламента в областта на сградния фонд; счита, че този диалог трябва да се превърне в постоянен процес, по-специално с оглед на предстоящите разисквания на Бюрото относно ремонта на сградата „Пол-Анри Спак“;

90.  посочва отново позицията на Парламента, изразена в горепосочената му резолюция от 5 април 2017 г., според която има възможности за допълнително подобрение на механизмите за контрол, свързани с европейските политически партии и политически фондации; отбелязва в това отношение предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014(11) и приветства всички усилия за подобряване на отчетността и прозрачността на разходите;

91.  припомня анализа на ЕСП от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(12), че 78% от командировките на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост – между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната представа за Парламента сред обществеността вследствие на тази разпокъсаност, поради което призовава за пътна карта за установяване на едно-единствено седалище и намаляване на средствата по съответните бюджетни редове;

Раздел IV – Съд на Европейския съюз

92.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, които са от съществено значение за функционирането на Съда, и възстановява прогнозата по две бюджетни позиции с цел повишаване на капацитета на Съда да посреща все по-големите потребности от писмени преводи;

93.  изразява учудване във връзка с едностранното изявление на Съвета и съответното приложение за съкращаване на персонала с 5% в позицията на Съвета по проектобюджета за 2018 г., съгласно които Съдът трябва да намали щатното си разписание с още 19 длъжности; подчертава, че тези 19 длъжности съответстват на 12-те и 7-те длъжности, надлежно предоставени от Парламента и от Съвета в рамките на бюджетната процедура съответно за 2015 и за 2016 г., с цел да се посрещнат допълнителни потребности, и поради това настоява, че тези 19 длъжности не следва да бъдат отнемани, тъй като Съдът вече надлежно изпълни изискването за намаление с 5% на персонала си, като съкрати 98 длъжности през периода 2013 – 2017 г.;

Раздел V – Сметна палата

94.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, за да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да представи планираните одитни доклади;

95.  поставя в резерв позиция „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“ в очакване на резултата от текущите преговори по преразглеждането на Финансовия регламент и влизането в сила на преразгледания текст през 2018 г.;

Раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет

96.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

97.  увеличава средствата по два бюджетни реда над ПБ във връзка с работата на вътрешните консултативни групи по търговски споразумения;

Раздел VII – Комитет на регионите

98.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

99.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ в съответствие с бюджетната прогноза на Комитета на регионите;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

100.  приветства работата, извършена от Омбудсмана по намирането на възможности за реализиране на икономии чрез повишаване на ефикасността в нейния бюджет спрямо предходната година;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

101.  се пита защо Съветът намалява бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните, като се имат предвид допълнителните задачи, възложени на институцията от Парламента и от Съвета; възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да може Европейският надзорен орган по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;

Раздел Х – Европейска служба за външна дейност

102.  възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

103.  създава бюджетна позиция за капацитета за стратегическа комуникация в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март 2015 г. и за да се осигурят на ЕСВД подходящ персонал и подходящи инструменти, за да може да се справя с предизвикателствата във връзка с дезинформацията, разпространявана от трети държави и от недържавни субекти;

104.  взема освен това решение да прехвърли специалните представители на ЕС от главата за ОВППС към бюджета на ЕСВД с цел увеличаване на съгласуваността на външната дейност на Съюза;

105.  предоставя допълнителна сума над бюджетната прогноза на ЕСВД за стажантите в делегациите на Съюза в отговор на констатациите от проверката на неплатените стажове, осъществена от Европейския омбудсман(13);

o
o   o

106.  отбелязва едностранното изявление на Франция и на Люксембург, приложено към позицията на Съвета по проектобюджета за 2018 г., приета на 4 септември 2017 г.; припомня, че по време на пролетната тристранна среща във връзка с бюджета, проведена на 27 март 2017 г., представителите на Европейския парламент, Съвета и Комисията се споразумяха относно прагматичен график за провеждане на бюджетната процедура, включително датите за помирителната процедура; припомня, че на заседанието си от 25 април 2017 г. Съветът по общи въпроси одобри този прагматичен график, като разполагаше с пълна информация за графика на месечните сесии на Парламента за 2017 г.; отбелязва следователно, че бюджетната процедура протича в съответствие с прагматичния график, договорен между трите институции;

107.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0085.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0114.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0302.
(8) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(9) Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (OB L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
(10) Приети текстове, P8_TA(2016)0401, P8_TA(2016)0411.
(11) COM (2017) 0481.
(12) OВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 2.
(13) Европейски омбудсман, 454.2014/PMC.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
PDF 544kWORD 53k
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2016/2153(DEC))
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своето решение от 27 април 2017 г.(5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2015 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0291/2017),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата, на Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на европейския парламент от 25 октомври 2017 г., съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2016/2153(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0291/2017),

A.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да се отчитат напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че комбинираният ефект на една открита и прозрачна администрация на Съюза и необходимостта да се защитават финансовите интереси на Съюза изисква провеждането на открита и прозрачна процедура по освобождаване от отговорност, при която всяка институция отговаря за бюджета, който изпълнява,

В.  като има предвид, че Европейският съвет и Съветът, в качеството си на институции на Съюза, следва да подлежат на демократична отчетност пред гражданите на Съюза, тъй като получават средства от общия бюджет на Европейския съюз;

1.  припомня ролята, която Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 („Финансовият регламент“) отреждат на Парламента по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

2.  посочва, че съгласно член 335 от ДФЕС „[…] Съюзът се представлява от всяка от институциите по силата на административната им автономност, по отношение на въпросите, свързани с тяхното функциониране“, и че в съответствие с това и като се има предвид член 55 от Финансовия регламент, всяка от институциите отговаря за изпълнението на своя бюджет;

3.  отбелязва ролята на Парламента и на други институции в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, и по-специално членове 162 – 166 от него;

4.  отбелязва, че съгласно член 94 от Правилника за дейността на Парламента „Разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията, в съответствие с член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на: [...] лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета [...]“;

5.  изразява съжаление, че Съветът продължава да запазва мълчание по отношение на забележките на Парламента в неговата резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от 27 април 2017 г.(7) относно тенденцията от предходни години;

6.  отбелязва със задоволство, че за първи път Съветът предостави на Парламента годишните отчети за дейността на генерална дирекция „Администрация“, на Правната служба и на генерална дирекция „Комуникация и управление на документи“; отбелязва, че останалите дирекции нямат оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, които изпълняват раздел II – Европейски съвет и Съвет – на бюджета на Европейския съюз;

7.  отбелязва, че през март 2017 г. координаторите на комисията по бюджетен контрол на Парламента взеха решение за сформиране на работна група, в която да бъдат представени всички политически групи, за изготвяне на предложение относно процедурата по освобождаване от отговорност на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава, че това предложение вече е одобрено от комисията по бюджетен контрол и изпратено на Председателския съвет, който е органът, отговарящ за междуинституционалните отношения на Парламента;

Нерешени въпроси

8.  изразява съжаление за това, че бюджетът на Европейския съвет и Съвета все още не е разделен, както Парламентът препоръчва в няколко от последните си резолюции относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  отбелязва, че информацията относно политиката на Съвета по отношение на сградния фонд, предоставена на неговия уебсайт, не съдържа подробности относно разходите, свързани със сградния фонд на Съвета; е запознат с това, че понякога отговарящите за сградния фонд отдели на Парламента и Съвета си обменят информация; предлага този обмен да става редовно и да се предоставя подробна информация на Парламента в годишния финансов отчет на Съвета;

10.  отново отправя призива си за изготвяне на отчети за напредъка по строителните проекти и за подробна разбивка на направените до момента разходи; призовава за информация относно разходите, свързани със забавянето на завършването на сграда „Европа“;

11.  отбелязва, че през 2015 г. бяха публикувани нови насоки за етично поведение за Съвета, които ще бъдат последвани от дейности за повишаване на осведомеността по въпросите на етиката и почтеността; изразява съжаление, че правилата на Съвета по отношение на подаването на сигнали за нередности продължават да не са публично достъпни;

12.  приветства подобренията, направени от Съвета, по отношение на корпоративните политики, особено във връзка с прозрачността; изразява съжаление при все това, че Съветът все още не се е присъединил към регистъра за прозрачност на Съюза;

13.  настоятелно призовава Съвета да разработи подробни насоки за борба с корупцията и независими политики в рамките на своите структури;

14.  изразява съжаление за многократно срещаните досега трудности при процедурите по освобождаване от отговорност, които се дължаха на липса на сътрудничество от страна на Съвета; посочва, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета за финансовите 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 години на основания, посочени в резолюциите на Парламента от 10 май 2011 г.(8), 25 октомври 2011 г.(9), 10 май 2012 г.(10), 23 октомври 2012 г.(11), 17 април 2013 г.(12), 9 октомври 2013 г.(13), 3 април 2014 г.(14), 23 октомври 2014 г.(15), 29 април 2015 г.(16), 27 октомври 2015 г.(17), 28 април 2016 г.(18) и 27 октомври 2016 г.(19), и отложи своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета за финансовата 2015 година на основанията, посочени в неговата резолюция от 27 април 2017 г.;

15.  отбелязва, че отказът на освобождаване от отговорност не е имал никакви последици; счита, че въпреки това проблемът трябва да бъде решен в най-кратки срокове, на първо място в интерес на гражданите на Съюза;

16.  настоява, че за упражняването на ефективен бюджетен контрол е необходимо сътрудничество между Парламента и Съвета, както се посочва в резолюцията на Парламента от 27 април 2017 г.; потвърждава, че Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

17.  припомня на Съвета становището на Комисията, изразено през януари 2014 г., че всички институции следва да участват пълноценно в процеса на предприемане на последващи действия, произтичащи от забележките на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че всички институции следва да сътрудничат за гладкото протичане на процедурата по освобождаване от отговорност;

18.  отбелязва, че Комисията е заявила, че няма да наблюдава изпълнението на бюджета на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило автономността на тази институция по отношение на изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

19.  изразява съжаление, че Съветът продължава да не дава отговор на въпросите на Парламента;

20.  настоява, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин като разходите на другите институции и че основните елементи на подобна проверка са залегнали в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност от предходните години;

21.  подчертава правомощието на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно за освобождаване от отговорност за всеки бюджетен ред поотделно, с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност пред данъкоплатците в Съюза;

22.  разглежда липсата на сътрудничество от страна на Европейския Съвет и Съвета с органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета като отрицателно послание към гражданите на Съюза.

(1) ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(2) OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.
(3) OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.
(4) ОВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.
(5) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0147.
(6) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0147.
(8) ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 25.
(9) ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 13.
(10) ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 23.
(11) ОВ L 350, 20.12.2012 г., стр. 71.
(12) ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 22.
(13) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 97.
(14) ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 26.
(15) ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 95.
(16) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 22.
(17) OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 49.
(18) ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 21.
(19) ОВ L 333, 8.12.2016 г., стр. 51.


Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени ***I
PDF 469kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))
P8_TA(2017)0410A8-0064/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0248),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0181/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2016 г(1),

—  след като се консултира с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 11 юли 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 и член 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0064/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

P8_TC1-COD(2016)0130


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/2398.)

(1) OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 113.


Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I
PDF 549kWORD 60k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
P8_TA(2017)0411A8-0057/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0194),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0135/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 21 септември 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 12 юли 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 и член 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0057/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011

P8_TC1-COD(2016)0106


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2226.)

(1) OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 66.


Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I
PDF 469kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0196),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0134/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 21 септември 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от Правилника за дейността и поетия с писмо от 12 юли 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0059/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане

P8_TC1-COD(2016)0105


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2225.)

(1) OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 66.


Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения
PDF 620kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI))
P8_TA(2017)0413A8-0294/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид преамбюла на ДЕС, по-специално второ и четвърто до седмо тире от него,

—  като взе предвид наред с другото член 2, член 3, параграф 3, второ тире и член 6 от ДЕС,

—  като взе предвид, наред с другото, член 10 и член 19, параграф 1 от ДФЕС,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г. („Хартата“), която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН през 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета в Ню Йорк на 20 ноември 1989 г., по-специално член 3 от нея,

—  като взе предвид резолюция A/70/L.1 на ООН, приета от Общото събрание на 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“,

—  като взе предвид резолюция A/RES/60/7 на ООН, приета от Общото събрание на 1 ноември 2005 г. относно отбелязването на паметта на жертвите на Холокоста,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства,

—  като взе предвид декларацията на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно надигането на антиромски настроения и расисткото насилие срещу ромите в Европа, приета на 1 февруари 2012 г.,

—  като взе предвид общата политическа препоръка № 13 на Европейската комисия за борба срещу расизма и нетолерантността относно борбата срещу антиромските настроения и дискриминацията срещу ромите,

—  като взе предвид Хартата на европейските политически партии за нерасистко общество, приета от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа на неговата 32-а сесия през март 2017 г.

—  като взе предвид Резолюция 1985 (2004) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа — Положението и правата на националните малцинства в Европа и Резолюция 2153 (2017) на ПА на Съвета на Европа — Насърчаване на приобщаването на ромите и пътуващите общности,

—  като взе предвид изявлението на генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд от 11 април 2017 г. относно 10 цели за следващите 10 години,

—  като взе предвид Конвенцията на МОТ относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 (№ 111),

—  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1),

—  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(2),

—  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване(4),

—  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(5),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки и заключенията на Съвета от 8 декември 2016 г. относно ускоряването на процеса на интегриране на ромите и от 13 октомври 2016 г. относно специален доклад № 14/2016 на Европейската сметна палата,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 юни 2011 г. относно образованието и грижите в ранна детска възраст,

—  като взе предвид съобщенията на Комисията относно интегрирането на ромите (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), включително Съобщението „Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“ (COM(2011)0173),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост – три години по-късно“ (COM(2016)0646),

—  като взе предвид Препоръка на Комисията 2013/112/ЕС от 20 февруари 2013 г., озаглавена „Инвестициите в децата – изход от порочния кръг на неравностойното положение“,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно ромите(6),

—  като взе предвид резолюцията си от 15 април 2015 г. по повод Международния ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на геноцида над ромите по време на Втората световна война(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.(8), и по-специално параграфи 117—122 относно правата на ромите,

—  като взе предвид доклада относно основните права за 2016 г. на Агенцията на Европейския съюз за основните права,

—  като взе предвид проучванията EU-MIDIS I и II и различни други проучвания и доклади относно ромите на Агенцията за основните права,

—  като взе предвид специален доклад № 14/2016 на Сметната палата относно инициативи на политиката и финансова подкрепа от страна на ЕС за интегриране на ромите: постигнат е значителен напредък през последното десетилетие, но са необходими допълнителни усилия на местно равнище,

—  като взе предвид проучването на Евробарометър „Discrimination in the EU in 2015“ (Дискриминация в ЕС през 2015 г.),

—  като взе предвид докладите и препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), наред с другото, плана за действие на Организацията за подобряване на положението на ромите и синтите в рамките на ОССЕ,

—  като взе предвид докладите и препоръките на независимите организации за мониторинг и на организациите на гражданското общество, преди всичко на Европейския център за правата на ромите, Fundación Secretariado Gitano, OSF, ERGO и „Амнести Интернешънъл“,

—  като взе предвид референтния документ относно антиромските настроения на сдружението срещу антиромските настроения,

—  като взе предвид доклада на Центъра за европейски политически изследвания относно борбата с институционалните антиромски настроения – отговори и обещаващи практики в ЕС и в избрани държави членки,

—  като взе предвид новосъздадения Европейски ромски институт за изкуство и култура (ERIAC) в Берлин, чиято цел е да се установи творческото и културно присъствие на 12-те милиона роми в Европа и да им се предостави възможност за самоизява, като по този начин се допринесе за борбата срещу антиромските настроения,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0294/2017),

А.  като има предвид, че ромите все още са лишени от своите права на човека в Европа;

Б.  като има предвид, че ромите са част от европейската култура и европейските ценности и са допринесли за културното богатство, разнообразието икономиката и общата история на ЕС;

В.  като има предвид, че „антиромските настроения са специфична форма расизъм, идеология, основаваща се на расово превъзходство, форма на дехуманизация и институционален расизъм, подхранвана от историческа дискриминация, която се изразява, наред с другото, в насилие, изказвания, проповядващи вражда и омраза, експлоатация, стигматизация и най-явния вид дискриминация“(9);

Г.  като има предвид, че въпреки усилията на национално, европейско и международно равнище, ежедневно на всички нива на европейското общество може да се открият постоянни и структурни антиромски настроения(10), проявяващи се например в пренебрежително отношение на индивидуално и институционално ниво, дискриминация, неравенство, лишаване от права, подценяване, третиране като различни и като изкупителни жертви, стигматизация, изказвания, подбуждащи към омраза, превръщане в жертви на насилие, крайна бедност и социално изключване; като има предвид, че антиромските настроения се засилват и политически партии печелят популярност, като изразяват явно антиромски настроения;

Д.  като има предвид, че в дейността и работата на публичните органи и институциите във всички сфери и на всички равнища в държавите членки може да бъдат установени различни форми на антиромски настроения, които най-често се изразяват в неосигуряване на ромите на равен достъп или на какъвто и да било достъп до комунални и публични услуги, в отказ да им се предоставят равни права и равно третиране, в изключване на ромите от процесите на създаване на политики и знания, в недостатъчното им представителство в официалните органи на всички нива на обществото, в създаването на дискриминиращи програми и в злоупотреба с възможностите за финансиране, предназначено за подобряване на живота на ромите;

Е.  като има предвид, че непреднамерени антиромски настроения може да се наблюдават дори в работата на институциите на ЕС, тъй като голям брой програми и фондове на ЕС, които биха могли да имат положително въздействие върху условията на живот и житейските перспективи на ромите, не достигат до тях или символично определят ромите като част от бенефициентите си, но не отчитат реалностите и дискриминацията, пред които са изправени те;

Ж.  като има предвид, че антиромски настроения, независимо колко несъзнателни може да са те, могат да се открият в достиженията на правото на ЕС, където често не се вземат предвид реалностите и предизвикателствата за ромите, които поради това, че са били обект на множествена дискриминация в продължение на векове, не са в състояние да се ползват със същите права и възможности, както и със същото равнище на защита, което се предоставя от достиженията на правото на ЕС на останалите негови граждани;

З.  като има предвид, че съществува постоянно покровителствено третиране на ромите, наблюдаващо се както в езика, така и в действията в нашето общество, което само подчертава необходимостта от „приобщаване“ или „интеграция“ на ромите, докато всъщност това, което е необходимо, е радикална промяна на подхода; като има предвид, че достъпът на ромите до техните основни права и гражданство и пълноценното им упражняване в нашето общество трябва да бъде гарантирано;

И.  като има предвид, че ромите биват непрекъснато посочвани като уязвими лица, докато в действителност лишаването на ромите от техните неотменими човешки права и отказът да им се предостави равно третиране и равен достъп до социална закрила, услуги, информация, правосъдие, образование, здравеопазване, заетост и т.н. показват, че структурите, установени и поддържани от онези, които са на власт, са дискриминиращи и правят ромите уязвими; като има предвид, че това показва, че съответните органи пренебрегват своите отговорности в областта на правата на човека;

Принадлежност и участие

1.  подчертава, че за да се води борба срещу подсъзнателния обществен консенсус за изключване на ромите и срещу дискриминацията и социалното им изключване и за да бъдат разрушени стереотипите, създадени и утвърждавани чрез популярната литература, медиите, изкуството и езика в продължение на векове, от съществено значение е да се образоват основните обществени групи относно многообразието на ромите, тяхната история, култура и формите, степента и сериозността на антиромските настроения, с които те се сблъскват в ежедневието си; в този контекст призовава държавите членки да поемат пълна отговорност за своите граждани от ромски произход и да създадат дългосрочни междусекторни кампании за повишаване на осведомеността и развиване на чувствителността;

2.  счита, че активното, съдържателно участие на ромите в икономическия, политическия и културния живот е от ключово значение за ефективното справяне с антиромските настроения и за създаване на изключително необходимото взаимно доверие в полза на цялото общество; отбелязва съвместната отговорност на Комисията и на държавите членки в това отношение; поради това призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии, които да съдържат както проактивни мерки, така и мерки за реагиране въз основа на реални систематични консултации с представители на ромите и неправителствените организации, и да ги включат в управлението, наблюдението и оценката на създадените основни програми и проекти на всички равнища, включително на местно равнище; призовава Комисията и държавите членки да насърчат създаването на независими граждански организации и обществени институции на ромите, както и овластяването на младите, прогресивни ромски лидери;

Помиряване и изграждане на доверие

3.  настоятелно призовава Комисията, с цел създаване на взаимно доверие, да създаде комисия за истина и помирение на равнището на ЕС (или в рамките на съществуващите структури, или като отделен орган), която да признае преследването, изключването и отричането на ромите през вековете, да документира тези явления в официална бяла книга и да си сътрудничи с Европейския парламент и ромски експерти при изпълнението на тези задачи;

4.  призовава държавите членки да създадат (или в рамките на съществуващите структури, или като отделен орган) национални комисии за истина и помирение, които да признаят преследването, изключването и отричането на ромите през вековете с участието на парламентаристи, правителствени служители, адвокати, представители на ромите, НПО и местни организации и да документират тези явления в официална бяла книга, и насърчава държавите членки да включат историята на ромите като част от учебните програми в училищата;

5.  призовава държавите членки да почитат паметта на жертвите на Холокоста над ромите, да отбелязват 2 август като възпоменателен ден на Холокоста над ромите и да предоставят подходяща и незабавна реституция на оцелели от Холокоста чрез опростена процедура, придружена от кампания за повишаване на осведомеността; призовава Комисията и държавите членки да включат жертвите от ромски произход във възпоменанието, провеждано всяка година на 27 януари, с което се отбелязва Денят в памет на жертвите от Холокоста, и да организират обучения на държавни служители относно Холокоста над ромите;

Извършване на проверки на ефективността

6.  изразява своята загриженост относно факта, че въпреки че в държавите членки се изпълняват няколко целенасочени програми, повечето основни програми, включително програмите по линия на структурните фондове, не успяват да достигнат до хората в най-неравностойно положение, по-специално ромите; поради това призовава Сметната палата да извършва по-задълбочена и редовна проверка на изпълнението на програми на ЕС, като програмите на ЕС по заетостта и образователни програми, например „Еразъм+“ и Инициативата за младежка заетост;

7.  Призовава Комисията:

   да направи оценка на програмите на ЕС и възможностите за финансиране, за да се определи дали те отговарят на изискването за недискриминация и участие, и при необходимост да предприеме неотложно коригиращи действия;
   да прилага надеждна, насочена към качеството и дългосрочна схема за наблюдение и финансова отчетност с цел проверка на резултатите на държавите членки при използване на програмите на ЕС,
   да включва активно ромите – адресати на проектите, в процеса на наблюдение и оценка по ефективен и прозрачен начин,
   да гарантира, че съществуващият механизъм за съответствие е станал по-достъпен и прозрачен за жителите, НПО и органите, за да им се даде възможност да докладват за дискриминиращи фондове и програми на ЕС;
   временно да спре финансирането в случаи на злоупотреба със средства на ЕС,
   да реформира ЕСИФ, така че да осигури финансова подкрепа за борбата срещу антиромските настроения по по-активен начин, и
   да разшири програмите за финансиране „Европа за гражданите“ и „Права, равенство и гражданство“, като се признае важната роля на организациите на гражданското общество, осъществяващи контрол, и други съответни заинтересовани лица за наблюдението на антиромските настроения и за гарантиране на зачитането на основните права;

8.  Призовава Комисията и държавите членки:

   да гарантират, че съответните интервенции, финансирани от ЕС, с възможно въздействие върху ромската общност, са приобщаващи и противодействат на сегрегацията,
   да гарантират, че практиките на сегрегация се описват ясно и се изключват изрично от финансирането;
   да подобрят възможностите за финансиране, за да се гарантира, че създадените възможности за образование и заетост предоставят реален и устойчив изход от дългосрочната безработица, което е необходимо, за да се живее достойно;
   да гарантират, че наличните ресурси се използват ефективно, и
   да повишат степента на усвояване на средствата от ЕС в съответствие с приоритетите, установени в националните стратегии за интегриране на ромите;

9.  призовава държавите членки да засилят координацията между местните и националните органи с цел отстраняване на административните и политическите препятствия и ефективното използване на фондовете на ЕС за подобряване на положението на ромите, по-специално на децата;

10.  припомня препоръките на Съвета от 2013 г., в които се посочва, че насърчаването на социалното приобщаване и борбата срещу бедността и дискриминацията, включително, наред с другото, социално-икономическото интегриране на маргинализираните общности като ромите, следва да бъдат подпомогнати посредством заделянето на най-малко 20% от общата сума на средствата по ЕСФ във всяка държава членка за инвестиране в хората;

Гарантиране на равни права и борба с антиромските настроения чрез обучение

11.  припомня, че правата на малцинствата и забраната на дискриминацията представляват неразделна част от основните права и като такива попадат в обхвата на ценностите на ЕС, които трябва да се зачитат в съответствие с член 2 от ДЕС; припомня, че ЕС може да предприеме действия, ако съществува явна заплаха за сериозно нарушаване на тези права от страна на държава членка, в съответствие с член 7 от ДЕС;

12.  призовава държавите членки, въз основа на тревожните доклади от НПО и организациите, осъществяващи контрол:

   да приложат и осигурят изпълнението на Директива 2000/43/ЕО с цел ефективно предотвратяване и премахване на всички форми на дискриминация срещу ромите и за да се гарантира, че националните, регионалните и местните административни разпоредби не са дискриминационни и не водят до практики, свързани със сегрегация,
   да изпълнят и приложат Рамково решение 2008/913/ПВР, тъй като то предоставя средствата за успешна борба срещу антиромската реторика и прояви на насилие срещу роми;

13.  призовава Комисията да предостави помощ на държавите членки при транспонирането и изпълнението на директивите за равното третиране и да продължи откриването на процедури за нарушение срещу всички държави членки без изключение, които нарушават или не са транспонирали или приложили директивите относно равното третиране, като например Директивата за равенството между расите (Директива 2000/43/ЕО), Директивата за правото на свободно движение и пребиваване (Директива 2004/38/EО)(11), Директивата относно правата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29/ЕС), Рамковото решение (2008/913/ПВР) относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия, Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (2010/13/ЕС)(12), Директивата на Съвета относно равното третиране на мъжете и жените (Директива 2004/113/ЕО)(13) и Директивата за равното третиране в областта на заетостта (Директива 2000/78/ЕО);

14.  призовава Комисията и Съвета да преодолеят блокирането и да подновят преговорите относно Директивата за борба с дискриминацията;

15.  осъжда отричането от страна на някои държави членки на неравностойното положение на техните граждани от ромски произход, липсата на политическа воля за преодоляване на неосигуряването на достъп на ромите до техните основни права и упражняването на тези права, както и приписването на самите тях на вината за социалното им изключване, което се дължи на расизма на структурно равнище;

16.  призовава държавите членки:

   да изразят ясно осъдително отношение и да наложат санкции за отричането на Холокоста над ромите, изказванията, проповядващи вражда и омраза, и търсенето на изкупителни жертви от страна на политиците и длъжностните лица на всички равнища и във всички медии, тъй като това директно подклажда антиромските настроения в обществото,
   да предприемат допълнителни мерки за предотвратяване, осъждане и противопоставяне на антиромските изказвания, проповядващи вражда и омраза, също и чрез използването на културния диалог като основно средство;

17.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да ускорят работата си с неправителствените организации за предоставяне на обучение относно най-добрите практики за противодействие на предразсъдъците, както и относно ефективните кампании за противопоставяне на изказванията, проповядващи вражда и омраза, чрез набелязване на конкретните потребности на партньорите на неправителствените организации и на исканията във връзка с това; призовава Комисията да се обърне с призив към гражданското общество за наблюдение и докладване във връзка с изказвания, проповядващи вражда и омраза, престъпления от омраза и отричане на Холокоста в държавите членки;

18.  призовава своя председател да осъди и санкционира членовете на ЕП, които използват обиден, расистки или ксенофобски език или проявяват такова поведение в Парламента;

19.  изразява съжаление относно нарушаването на правото на ромите на свободно движение; призовава държавите членки да признаят, че основните принципи на ЕС трябва да се прилагат за всички негови граждани и че Директивата за свободно движение не позволява колективното експулсиране и всякакъв вид профилиране въз основа на расова принадлежност; призовава държавите членки на произход да поемат своята отговорност за борба с бедността и изключването спрямо всички свои граждани, а държавите членки на пристигане – да подобрят сътрудничеството на трансгранично равнище с цел борба с дискриминацията и експлоатацията и предотвратяване на това изключването да продължава и в държавата на пристигане;

20.  призовава държавите членки да се справят с предразсъдъците спрямо бежанците и търсещите убежище от ромски произход в контекста на миграцията; припомня, че в държавите членки пристигат лица, търсещи убежище, от държавите от Западните Балкани, което по отношение на броя им означава много роми от Сърбия и от бившата югославска република Македония, както и че това може да е свързано с конкретните фактори, засягащи ромското население там; призовава за включване на конкретна глава относно преследването в резултат от антиромските настроения в информацията за страната на произход, отнасяща се до съответните държави;

21.  изразява дълбока загриженост относно броя на ромите без гражданство в Европа, което води до пълен отказ на достъп за тях до социални, образователни и здравни услуги и ги изтласква на периферията на обществото; призовава държавите членки да сложат край на липсата на гражданство и да гарантират упражняването на основните права на човека за всички;

22.  призовава държавите членки да извършват регистрация при раждането без дискриминация и да гарантират удостоверяването на самоличността на всички свои граждани, за да се избегне отказът на достъп на ромите до всички съществени основни услуги; призовава държавите членки да предприемат незабавни коригиращи мерки за спиране на дискриминационната регистрация при раждането и чрез местните си органи да предприемат активни стъпки, за да гарантират регистрирането на всяко дете; призовава Комисията да извърши оценка и наблюдение на положението в държавите членки, да споделят най-добри практики относно идентифицирането и закрилата на хората, чието гражданство не е признато и които нямат достъп до документи за самоличност, и да започнат кампании‑ за повишаване на осведомеността относно значението на регистрацията при раждането;

23.  изразява дълбока загриженост във връзка с неравностойния достъп на ромите до здравна информация, услуги и грижи, сериозната липса сред тях на здравноосигурителни карти и малтретирането им на расова основа; призовава държавите членки да предприемат ефективни мерки за отстраняване на всички препятствия за достъп до системата на здравеопазването; приканва държавите членки при необходимост да осигурят финансиране за програми за медиация в областта на здравеопазването за ромите, да повишат осведомеността относно здравеопазването и да подобрят достъпа до ваксиниране и здравна профилактика в ромските общности;

24.  изразява безпокойството си от дискриминацията на жените от ромски произход, които често биват настанявани в отделни, неотговарящи на стандартите родилни отделения, сблъскват се с физически тормоз, нехайно, лошо и грубо отношение на медицинския персонал при опитите си да получат услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и които често нямат достъп до мобилните услуги за здравен скрининг; настоятелно призовава държавите членки незабавно да създадат механизъм за наблюдение и коригиращи действия за тази цел и да гарантират, че се търси отговорност на медицинския персонал, който нарушава етиката; призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за насърчаване на устойчиво и всеобхватно изграждане на капацитет за жените от ромски произход, да създадат специализирани структури, като например консултативни звена с цел предоставяне на информационни материали по здравни въпроси, съобразени със специфичните потребности, и на необходимата подкрепа за инициативи, свързани със здравеопазването на ромската общност;

25.  призовава държавите членки да дадат приоритет на децата при прилагането на рамката на ЕС за национални стратегии за ромите, по-специално чрез предоставяне на достъп до здравни грижи, достойни условия на живот и достъп до образование за децата от ромски произход; подчертава, че борбата с неграмотността сред децата от ромски произход е от основно значение за по-добрата интеграция и по-доброто приобщаване на ромите, тъй като дава възможност на следващите поколения за по-добър достъп до заетост;

26.  настоятелно призовава държавите членки да осъдят принудителната стерилизация и да предоставят компенсация на жените от ромски произход, станали обект на системна и подкрепяна от държавата стерилизация, което да бъде придружено от публично извинение към жертвите на това престъпление срещу човечеството;

27.  изразява сериозното си безпокойство от явлението на незаконно отнемане на ромските деца от техните родители; призовава държавите членки да разследват тези случаи незабавно и да предприемат подходящи мерки за предотвратяването им;

28.  осъжда факта, че държавите членки не осигуряват на хората от ромски произход равен достъп до правосъдие и равенство пред закона, което се изразява в:

   негарантиране или неприемливо бавни процедури за гарантиране на правосъдие за жертвите на престъпления от омраза, особено такива, които са извършени от полицейските служители,
   непропорционално криминализиране на ромите,
   прекомерни полицейски мерки (етническо профилиране, прекомерни процедури за „спиране и претърсване“, внезапни полицейски акции в ромските махали, произволно конфискуване и унищожаване на имущество, прекомерно използване на сила при извършване на арести, нападения, заплахи, унизително отношение, физическо насилие, както и отказ на права по време на полицейски разпити и арест),
   както и в недостатъчни полицейски мерки при престъпления, извършени срещу роми, като не се предоставя или се предоставя недостатъчна помощ, защита (например в случаите на трафик и за жертвите на домашно насилие) или разследване на случаи на престъпления, за които е съобщено от роми;

29.  призовава държавите членки:

   да гарантират, че всички граждани са равни пред закона и че всички имат равен достъп до правосъдие и до процедурни права,
   да осигурят задължително, основано на правата на човека и ориентирано към услугите обучение на работното място за служители на правоприлагащите органи и длъжностни лица в съдебната система на всички равнища,
   да разследват и да извършват съдебно преследване на престъпленията от омраза и да предоставят най-добри практики за идентифициране и разследване на престъпления от омраза, включително престъпления, мотивирани конкретно от антиромски настроения,
   да създадат звена за борба с престъпленията от омраза, които да са запознати с антиромските настроения сред полицейските сили,
   да насърчават подходящите полицейски мерки и в случаите на неправомерни действия на полицията да налагат санкции,
   да назначават специалисти по разрешаване на спорове, които да работят с полицията,
   да насърчават активното набиране на роми като членове на полицейските сили,
   да гарантират, че програмите за подкрепа на жертвите са насочени към специфичните потребности на ромите и че им се предоставя помощ при съобщаване за престъпления и подаване на жалби,
   да продължат действието и да разширят географския обхват на JUSTROM, съвместна програма на Комисията и Съвета на Европа за достъп до правосъдие за жените от ромски произход,
   да приложат изцяло Директивата на ЕС за борба с трафика и да засилят своето полицейско и съдебно сътрудничество в борбата срещу трафика на хора, както и
   да приложат изцяло Директива 2011/93/ЕС(14) с цел предотвратяване на и борба със сексуалното насилие над деца и сексуалната им експлоатация и с цел защита на жертвите;

30.  призовава Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) да продължи предоставянето на обучения в областта на основните права и свързаната с тях сенсибилизация на полицейските сили;

31.  изразява дълбоката си загриженост относно широко разпространената дискриминация срещу ромите в областта на жилищното настаняване, която се характеризира с дискриминационен пазар на наемите и собствеността върху недвижимите имоти и с дискриминационна система за социално жилищно настаняване, насилствено изселване и разрушаване на домовете на ромите, без да им се предоставят подходящи алтернативни жилища, настаняване на ромите в сегрегирани лагери и приюти за спешно настаняване, в които не се осигуряват основни услуги, издигане на стени около ромските махали, както и с непредоставянето от страна на публичните органи на пълен ежедневен достъп на ромите до питейна вода и канализация;

32.  призовава държавите членки да предприемат ефективни мерки, за да гарантират равно третиране на ромите по отношение на достъпа до жилищно настаняване и да използват пълноценно средствата на ЕС за подобряване на положението на ромите по отношение на жилищното настаняване, по-специално чрез насърчаване на премахването на сегрегацията, отстраняване на всякаква пространствена сегрегация, чрез насърчаване на водено от общностите местно развитие, както и чрез интегрирани териториални инвестиции, подпомагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и чрез последователна политика за обществено жилищно настаняване; настоятелно призовава държавите членки да гарантират достъпа до комунални услуги, като например водоснабдяване, електроснабдяване и газоснабдяване, както и да осигурят инфраструктура за жилищно изграждане в съответствие с националните нормативни изисквания;

33.  призовава Комисията да признае своята компетентност в контекста на насилственото изселване на расова основа; призовава държавите членки да гарантират, че принудителното изселване се извършва при пълно спазване на правото на Съюза, както и на останалите международни задължения в областта на правата на човека, като например произтичащите от разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека; призовава освен това за увеличаване на броя и наличието на експерти в областта на премахването на сегрегацията в най-засегнатите държави членки с цел да бъдат подпомогнати органите да гарантират, че европейските структурни и инвестиционни фондове насърчават ефективно премахването на сегрегацията, и призовава да бъдат заделени средства от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕСФ и ЕФРР) за пространствени мерки за премахване на сегрегацията;

34.  приветства проактивните инициативи, чиято цел е да се подобри положението на ромите в гардовете; признава инициативата на мрежата „Евроградове“ (Eurocities) за събиране на данни чрез проучване за установяване на характеристиките на ромските общности, живеещи в градовете, предизвикателствата, пред които са изправени, и отговора на градовете на тези предизвикателства;

35.  изразява съжаление относно продължаващата сегрегация в училищата, включително прекомерното представителство на децата от ромски произход в „специалните училища“, училищата само за роми, отделните класове, „училищата от контейнери“ и т.н.; призовава държавите членки да изготвят и предприемат специални мерки за премахване на сегрегацията в училищата и други ефективни мерки, за да се гарантира равно третиране и пълен достъп на децата от ромски произход до висококачествено общо образование, както и да гарантират, че всички деца от ромски произход завършват най-малко задължителната образователна степен; подчертава в тази връзка значението на проучването на причините за преждевременното напускане на училище, по-специално ролята на антиромските настроения за това явление; освен това насърчава държавите членки да проучват нови начини за преодоляване на съществуващата разлика по отношение на образованието чрез учене за възрастни, професионално образование и обучение, както и чрез неформално и самостоятелно учене; настоятелно призовава това да се извършва, като се обръща внимание също така на междусекторната дискриминация, с участието на ромски експерти и училищни медиатори, и като се гарантират подходящи ресурси за тези мерки;

36.  счита, че дискриминация на ромите в областта на заетостта, която най-често се характеризира с дългосрочна безработица, договори за „нула работни часа“, несигурни условия на труд, липса на медицински, социални или пенсионни осигуровки, пречки на пазара на труда (каквито съществуват дори за ромите с висше образование) и липса на възможности за преквалификация, е силно обезпокоителна; поради това настоятелно призовава държавите членки да предприемат ефективни мерки за гарантиране на равното третиране на ромите при достъпа им до пазара на труда и възможностите за заетост, както и за премахване на преките и непреките препятствия, включително дискриминацията;

37.  призовава държавите членки да се ангажират с частния сектор с цел подкрепа на възможностите за ромите за обучение, заетост и стопанска дейност, по-специално в разрастващите се технологични сектори; призовава държавите членки да проучат задълбочено как новите технологии могат да помогнат и да допринесат за социалното и икономическото приобщаване на ромите и за борбата срещу антиромските настроения; подчертава важното значение на регионалното развитие за създаването на устойчиви работни места в най-слабо развитите региони;

38.  призовава държавите членки да насърчават политики, които са доказали значителното си положително въздействие, като например професионалното образование и обучението на работното място, услугите за индивидуално консултиране, самостоятелната заетост, социалното предприемачество и програмите за придобиване на опит с първа работа, за да се насърчи участието на ромите на пазара на труда и да се предотврати пренасянето на бедността в ромските общности от едно поколение на друго;

39.  осъжда многобройните и пресичащи се форми на дискриминация на ромите, които често са скрити или прикрити; подчертава, че политиките, насочени към едно основание за дискриминация, следва да обръщат внимание на положението на специфичните групи, които е вероятно да станат жертви на множествена дискриминация; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на подобряването на придобиването на образователна степен, участието, достъпа до заетост, жилищно настаняване и здравеопазване и на предотвратяването на дискриминацията спрямо ромите, изправени пред множествена и междусекторна дискриминация, и да включат специални програми в рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода след 2020 г.;

40.  отбелязва със загриженост, че жените от ромски произход са подложени на множествена и междусекторна дискриминация поради това, че са жени и че принадлежат към ромското етническо малцинство, и по този начин се оказват в неблагоприятно положение, когато става въпрос за участие в обществото на всички равнища и за достъпа до основни услуги и ресурси; подчертава, че дискриминацията е дори още по-остро изразена при жените и момичетата от ромски произход без документи за самоличност; подчертава, че подобряването на положението на жените и момичетата от ромски произход налага конкретни и целенасочени недискриминационни политики, които да дават възможност за равен достъп до заетост и образование, включително до учене през целия живот, и които да гарантират качествено жилищно настаняване – ключ към подобряване на условията им на живот и борбата с бедността и изключването;

41.  призовава държавите членки да гарантират включването на специална глава относно правата на жените и равенството между половете в техните национални стратегии за интегриране на ромите (НСИР), както и прилагането във всеки раздел от тези стратегии на мерки за интегрирането на принципа на равенство между половете, насочени към насърчаване на правата на жените и перспективата за равенство между половете, по-специално при предоставянето на средства в съответствие със заключенията на Съвета относно рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, които изискват „принципът на равенството между половете да се прилага във всички политики и действия за постигане на напредък в приобщаването на ромите“; призовава правителствата на държавите членки и местните органи да включат жените от ромски произход в изготвянето, изпълнението, оценката и мониторинга на НСИР; подчертава необходимостта от системно събиране на данни, разбити по полов признак, както и от редовното им анализиране, и призовава Комисията и държавите членки да преценят дали политиките постигат желаните подобрения за жените и момичетата от ромски произход, както и да предприемат действия, ако няма напредък; призовава Комисията да подкрепя насърчаването на равенството между половете в изпълнението на всички аспекти на стратегията „Европа 2020“ в съответствие със Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.;

42.  призовава държавите членки да обърнат внимание на специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените и момичетата от ромски произход във връзка с ранните и принудителните бракове и нападенията срещу физическата им неприкосновеност, и насърчава държавите членки да насърчават и подпомагат събирането и разпространението на данни относно правни и други мерки, които се предприемат на национално равнище за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и момичета от ромски произход;

43.  насърчава предприятията и местните органи да създадат схеми за обучение и възможности за работа за жените от ромски произход;

44.  призовава правителствата да насърчават и подкрепят ефективното участие на жените от ромски произход в обществения и политическия живот;

45.  счита, че органите в областта на равенството са изключително важни за информирането на ромите относно техните права, оказването на подкрепа на ромите за упражняването на правата им и за съобщаването за случаи на дискриминация; призовава Комисията и държавите членки да създадат стандарти, за да се гарантира, че органите в областта на равенството разполагат с подходящи правомощия и ресурси за наблюдение и предприемане на действия при случаи на проява на антиромски настроения; призовава държавите членки да подкрепят дейността и институционалния капацитет на органите в областта на равенството за насърчаване на равното третиране, като им се осигурят подходящи ресурси, така че да могат да предоставят ефективна правна и съдебна помощ и да се подкрепи работата им с юридическите съветници на ромите, за да се улесни съобщаването на нарушения;

46.  изразява загриженост за ниската степен на участие на ромите като участници или представители в местните, регионалните и националните правителства и за това, че правителствата не им гарантират упражняването на пълни права като граждани; признава ключовата роля на гражданското общество в това отношение; призовава за по-широко сътрудничество между съответните национални и местни органи, ЕС, Съвета на Европа и НПО; насърчава институциите и политическите партии на ЕС и държавите членки да насърчават политическото участие и овластяване на ромите и наемането им на работа в публичните администрации; призовава за приемане на програми за овластяване на ромите, включително такива, които да са насочени към повишаване и гарантиране на дългосрочното участие на ромите в междусекторна перспектива като представители в местните, регионалните и националните органи; призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия, за да гарантират засилването на участието на жените от ромски произход в политиката и вземането на решения;

47.  призовава държавите членки да предоставят задължителни, практически и междусекторни курсове за обучение по въпросите на основните права и недискриминацията за всички публични длъжностни лица, които носят отговорност и изпълняват основна роля за правилното прилагане на законодателството на ЕС и държавите членки, с цел да придобият необходимите знания и умения, за да могат да служат на всички граждани, прилагайки подход, основан на правата на човека;

48.  призовава държавите членки, предвид силното влияние на медиите върху възприемането на етническите малцинства от обществеността:

   да предоставят задължително обучение за работещите в областта на публичното радиоразпръскване и медиите, за да се повиши осведомеността им относно предизвикателствата и дискриминацията, пред които са изправени ромите, както и относно вредните стереотипи,
   да насърчават наемането на роми в публичните медии, и
   да насърчават представителството на роми в управителните органи на публичните медии;

49.  насърчава държавите членки, с цел успешно прекратяване на утвърждаването на антиромските настроения, да включат задължително в своите учебни програми на всички равнища курсове за обучение в областта на правата на човека, демократичното гражданство и политическата грамотност, за да премахне несигурността по отношение на самоличността на ромите, да се укрепи самочувствието им и способността им да търсят и упражняват своите равни права;

50.  изразява дълбоката си загриженост относно съкращенията в публичния сектор, които сериозно засегнаха дейностите както на държавните, така и на финансираните от държавата НПО, за насърчаване на равенството на ромите и ограничиха резултатите от тези проекти; подчертава, че държавата и нейните институции имат основна роля за насърчаването на равенството, която не може да бъде заменена;

Национални стратегии за интегриране на ромите

51.  отбелязва със загриженост, че инвестираните усилия и финансови средства, както и множеството европейски и национални програми и фондове, които бяха насочени към ромската общност, не допринесоха значително за подобряването на условията им на живот и не насърчиха напредък в интеграцията на ромите, особено на местно равнище; поради това призовава държавите членки, с цел борба с маргинализацията, дискриминацията и изолацията на ромите и с оглед на постигането на напредък в процеса на интегриране на ромите и борбата с антиромските настроения:

   да създадат амбициозни национални стратегии за интеграция на ромите, да осъществяват повече проучвания в областта на успешните местни практики и програми с активното участие на ромите с цел да се разкрие тяхното положение, реалностите и предизвикателствата, пред които те са изправени, и да обърнат специално внимание на антиромските настроения и последиците от тях, с цел разработване на подобрен, всеобхватен и цялостен подход към проблема, като по този начин се обърне внимание не само на социалните и икономическите аспекти, но и на борбата с расизма, като същевременно се работи за взаимно доверие,
   да изпълнява своите национални стратегии за интегриране на ромите,
   да извършват оценки на ефективността им и редовно да ги актуализират, да определят ясни действия и специално приспособени мерки и да набележат измерими цели и етапи,
   да работят в тясно сътрудничество с всички заинтересовани лица, включително регионалните и местните субекти, академичните среди, частния сектор, местните и неправителствените организации, и да включват активно ромите,
   да доразвият събирането на данни и основаващите се на работата ‑ на място финансови и ориентирани към качеството методологии за наблюдение и докладване, тъй като те подкрепят ефективните, основани на доказателства политики, могат да допринесат за подобряването на ефективността на стратегиите, действията и предприетите мерки и за установяване защо програмите и стратегиите не постигат дългоочакваните резултати,
   да оправомощят своите национални звена за контакт по въпросите на ромите, като гарантират, че те разполагат с подходящ мандат, необходимите ресурси и подходящи условия за работа, за да изпълняват координационните си задачи;

Поставяне на преден план на антиромските настроения в подобрен вариант на стратегията за периода след 2020 г.

52.  приветства положените усилия и широкия набор от полезни механизми и средства, разработени от Комисията за насърчаване на социалното и икономическото приобщаване на ромите, и факта, че Комисията е стартирала рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., с която държавите членки се призовават да приемат национални стратегии;

53.  призовава Комисията:

   да разшири рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода след 2020 г., като се основава на констатациите и препоръките на Сметната палата, Агенцията за основните права (FRA), неправителствени организации (НПО), осъществяващи контрол организации и всички съответни заинтересовани страни, за да се постигне усъвършенстван, актуализиран и още по-всеобхватен подход,
   да постави антиромските настроения във фокуса на рамката за периода след 2020 г. в допълнение към социалното приобщаване и да въведе антидискриминационни показатели в областта на образованието, заетостта, жилищното настаняване, здравеопазването и т.н., тъй като антиромските настроения подкопават успешното прилагане на националните стратегии за интегриране на ромите,
   да третира антиромските настроения като хоризонтален въпрос и да изготви – в партньорство с държавите членки, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и НПО – инвентар от практически стъпки, които държавите членки могат да предприемат за борба с антиромските настроения,
   да сформира група по въпросите на ромите от съответните служби на Комисията, като създаде проектен екип на равнището на членовете на Комисията по въпросите на ромите, който да обединява всички съответни членове на Комисията, работещи в областта на равните права и недискриминацията, гражданството, социалните права, заетостта, образованието и културата, здравеопазването, жилищното настаняване и тяхното външно измерение, за да се гарантира създаването на недискриминационни и допълващи фондове и програми на ЕС,
   да засили и допълни работата на звеното на Комисията за недискриминация и координиране по въпросите на ромите чрез укрепване на екипа, отделяне на достатъчно ресурси и наемане на допълнителен персонал, за да има достатъчен капацитет за борба с антиромските настроения, за повишаване на осведомеността относно Холокоста на ромите и за насърчаване на спомена за Холокоста;

54.  призовава институциите на ЕС да включат въпроса за правата на ромите в контекста на външните отношения; потвърждава категорично необходимостта от борба с антиромските настроения и от насърчаване на правата на ромите в държавите кандидатки и държавите – потенциални кандидатки за членство в ЕС;

55.  призовава Комисията и държавите членки да приемат и да прилагат активно определението за антиромски настроения на ЕКРН с цел да се предоставят ясни насоки на държавните органи;

56.  призовава всички политически групи в Парламента и политическите партии в държавите членки да зачитат преразгледаната Харта на европейските политически партии за нерасистко общество и изисква от тях редовно да подновяват своя ангажимент и да осъждат и санкционират изказванията, проповядващи вражда и омраза;

57.  призовава Агенцията на Европейския съюз за основните права да извърши проучване относно антиромските настроения в ЕС и в държавите кандидатки за членство, да се съсредоточи върху антиромските настроения при работата си по въпроси, свързани с ромите, както и да извършва съответния мониторинг във всички имащи отношение области;

o
o   o

58.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, както и на Съвета на Европа и Организацията на обединените нации.

(1) OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(3) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(4) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(6) ОВ C 4 E, 7.1.2011 г., стр. 7; ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 73; ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 112; OВ C 468, 15.12.2016 г., стр. 36; OВ C 468, 15.12.2016 г., стр. 157.
(7) OВ C 328, 6.9.2016 г., стр. 4.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0485.
(9) Обща политическа препоръка № 13 на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта относно „Борбата с антиромски настроения и дискриминацията срещу ромите.
(10) Tерминът „антиромски настроения“ понякога се формулира по различен начин и в някои държави членки той се определя с малко по-различен термин, като например „антициганизъм“;
(11) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(12) OВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
(13) OВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(14) OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност