Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: απαιτήσεις της παροχής πληροφοριών και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014)
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (τροποποίηση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013)
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία ***I
 Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ***I
 Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου ***I
 Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων
PDF 378kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (EΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))
P8_TA(2017)0404B8-0572/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)06218),

–  έχοντας υπόψη την ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 39 παράγραφος 5 της οδηγίας αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, και ότι τυχόν εξάντληση της προθεσμίας των τριών μηνών που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για την πραγματοποίηση ελέγχου δεν προσφέρει επαρκή χρόνο στον κλάδο για να υλοποιήσει τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη μεταφορά των εφαρμοστέων διατάξεων για την εποπτεία και διακυβέρνηση προϊόντων και θα διασφάλιζε βεβαιότητα δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο φρονεί μεν ότι καταληκτική ημερομηνία για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ)2016/97 θα πρέπει να παραμείνει η 23η Φεβρουαρίου 2018, καλεί ωστόσο την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθετική πρόταση που θα ορίζει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2018·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: απαιτήσεις της παροχής πληροφοριών και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων
PDF 379kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις της παροχής πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)06229),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 4, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 6 και το άρθρο 39 παράγραφος 5 της οδηγίας αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, και ότι τυχόν εξάντληση της προθεσμίας των τριών μηνών που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για την πραγματοποίηση ελέγχου δεν προσφέρει επαρκή χρόνο στον κλάδο για να υλοποιήσει τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη μεταφορά των εφαρμοστέων διατάξεων για τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα και θα διασφάλιζε βεβαιότητα δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο φρονεί μεν ότι καταληκτική ημερομηνία για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 θα πρέπει να παραμείνει η 23η Φεβρουαρίου 2018, καλεί ωστόσο την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθετική πρόταση που θα ορίζει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2018·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014)
PDF 317kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (C(2017)06268 – 2017/2860(DEA))
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)06268),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις «ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού MiFIR» που υπέβαλε η ESMA, στις 26 Μαΐου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ενέκρινε το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου παρά 16 μήνες αφότου το παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), στις 26 Μαΐου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προέβη σε επίσημες διαβουλεύσεις με την ESMA κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής όσον αφορά τις τροποποιήσεις της στο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου και δεν ενημέρωσε τους συννομοθέτες ούτε τους επαγγελματίες του κλάδου για τους λόγους για τους οποίους η καθυστέρηση της έγκρισης υπερέβη τους 3 μήνες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή υπερέβη την προθεσμία για την έγκριση του σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου κατά περισσότερο από ένα έτος χωρίς να ενημερώσει τους συννομοθέτες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο που εγκρίθηκε δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που είχε υποβάλει η ESMA λόγω των τροποποιήσεων της Επιτροπής και θεωρεί ότι διαθέτει τρεις μήνες για να διατυπώσει αντιρρήσεις στο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο («περίοδος ελέγχου»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τρίμηνη περίοδος ελέγχου επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή με επιστολή της στις 28 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ («MiFID II») και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 («MiFIR»), και ότι ακόμη και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου που διαθέτει το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να παράσχει επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να εφαρμόσουν τις αλλαγές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη εφαρμογή και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην έμμεση εκκαθάριση·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (τροποποίηση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013)
PDF 386kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 149/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA))
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)06270),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις «ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού MiFIR» που υπέβαλε η ESMA, στις 26 Μαΐου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ενέκρινε το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου παρά μόνο 16 μήνες αφότου το παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στις 26 Μαΐου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προέβη σε επίσημες διαβουλεύσεις με την ESMA κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής όσον αφορά τις τροποποιήσεις της στο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου και δεν ενημέρωσε τους συννομοθέτες ούτε τους επαγγελματίες του κλάδου για τους λόγους για τους οποίους η καθυστέρηση της έγκρισης υπερέβη τους 3 μήνες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή υπερέβη την προθεσμία για την έγκριση του σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου κατά περισσότερο από ένα έτος χωρίς να ενημερώσει τους συννομοθέτες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο που εγκρίθηκε δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που είχε υποβάλει η ESMA λόγω των τροποποιήσεων της Επιτροπής και θεωρεί ότι διαθέτει τρεις μήνες για να διατυπώσει αντιρρήσεις στο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο («περίοδος ελέγχου»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τρίμηνη περίοδος ελέγχου επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή με επιστολή της στις 28 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ («MiFID II») και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 («MiFIR»), και ότι ακόμη και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου που διαθέτει το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να παράσχει επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να εφαρμόσουν τις αλλαγές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη εφαρμογή και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην έμμεση εκκαθάριση·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα
PDF 599kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))
P8_TA(2017)0408A8-0299/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2017 (COM(2017)0400),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0299/2017),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2018 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2017 και της 5ης Ιουλίου 2017· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση, ιδιαίτερα η απασχόληση των νέων, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο των εν λόγω προτεραιοτήτων·

2.  τονίζει ότι η Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις και είναι πεπεισμένο ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της δημοσιονομικής πειθαρχίας, πρέπει να διατεθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για να εκπληρωθούν οι πολιτικές προτεραιότητες και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εν λόγω προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και να τηρούν την αρχή της επικουρικότητας·

3.  επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη χρηματοδότηση πολιτικών της Ένωσης που ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειές της μέσω επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση, τις υποδομές, τις ΜΜΕ και την απασχόληση, ιδίως η απασχόληση των νέων· αδυνατεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση μπορεί να επιτύχει πρόοδο στους εν λόγω τομείς, δεδομένων των περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο στο πλαίσιο του υποτομέα 1α· αποφασίζει αντ’ αυτού να ενισχύσει περαιτέρω προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που έχουν πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης και τα οποία, λόγω υπερπροσφοράς υποβαλλόμενων προτάσεων, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά τις αιτήσεις·

4.  παραμένει προσηλωμένο στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), και συγκεκριμένα να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο που έχουν οι σχετικές με το ΕΤΣΕ περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν οι περικοπές αυτές μέσω της αποκατάστασης του αρχικού ετήσιου προφίλ των δύο αυτών προγραμμάτων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν πλήρως τους στόχους που συμφωνήθηκαν κατά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας·

5.  εκφράζει την πολιτική στήριξή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), και επικροτεί τη σχετική νομοθετική πρόταση της Επιτροπής· θεωρεί ωστόσο ότι, μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση του ESC και να εγκριθεί ο σχετικός κανονισμός σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δεν θα πρέπει να εγγραφούν κονδύλια για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2018· αποφασίζει, συνεπώς, ότι οι σχετικές πιστώσεις και ανακατανομές που έχουν εγγραφεί από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018 (ΣΠ), θα πρέπει προς το παρόν να αναιρεθούν, δεδομένου ότι η απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2018 δεν θα πρέπει να προδικάζει με κανένα τρόπο την έκβαση των νομοθετικών διαπραγματεύσεων· εξακολουθεί να παραμένει πλήρως προσηλωμένο στη δέσμευσή του να ενσωματώσει αμέσως την απόφαση για τη χρηματοδότηση του ESC στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για τον σχετικό κανονισμό δεν ολοκληρωθούν πριν από το τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2018·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε πρωτοφανή επίπεδα, και είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νέων Ευρωπαίων· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) πέρα από το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή για το 2018· τονίζει ότι η εν λόγω ενίσχυση θα πρέπει να θεωρείται επιπρόσθετη των συνολικών πιστώσεων που εγκρίθηκαν σε πολιτικό επίπεδο για την ΠΑΝ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, και όχι απλή προκαταβολή του εν λόγω κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2018·

7.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην Ένωση και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση· τονίζει ότι, το 2018, τα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή αναμένεται να ανακτήσουν ταχύτητα και να αρχίσουν να λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία αποτελούν μία από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση του ορισμού των διαχειριστικών αρχών, των ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης, και την επιτάχυνση των ρυθμών εκτέλεσης· επιπλέον καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει περισσότερο όσον αφορά την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών·

8.  ανησυχεί σοβαρά για την αύξηση της αστάθειας και της αβεβαιότητας τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης· εμμένει στην ανάγκη για μια εξ ολοκλήρου νέα προσέγγιση και στην ανάγκη να εξισορροπηθεί εκ νέου η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τη συνοχή, την ολοκλήρωση, την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενώσουν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες για συνέχιση της διατήρησης της ειρήνης και της πρόληψης των συγκρούσεων· υπενθυμίζει την παγκόσμια έμπνευση που προσέφερε η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις πρωτοφανείς προκλήσεις και πιέσεις που προέκυψαν μετά το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε του 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συμφιλίωση για να εξασφαλιστούν η ειρήνη, η σταθερότητα και η συμφιλίωση στην Ιρλανδία·

9.  πιστεύει ότι, μολονότι επί του παρόντος η έξαρση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης δείχνει να έχει υποχωρήσει, η Ένωση πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε μελλοντικό απρόβλεπτο γεγονός στον εν λόγω τομέα και να ακολουθεί πιο προορατική προσέγγιση στον τομέα της μετανάστευσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς την επάρκεια των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3 και να κάνει πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων δυνάμει του τρέχοντος ΠΔΠ μέσων για την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόβλεπτου γεγονότος για το οποίο ενδέχεται χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι, αν και η Ένωση κατόρθωσε να θέσει σε εφαρμογή ορισμένους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, πάνω από εκατό χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες έχουν καταφθάσει, μέχρι τώρα εντός του 2017, στην Ευρώπη από τη θάλασσα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει σε περιορισμένο βαθμό το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και τους οργανισμούς με αρμοδιότητες στον τομέα του ασύλου, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο η οποία πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· επισημαίνει, για ακόμη μία φορά, ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 είναι εντελώς ανεπαρκές προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την εσωτερική διάσταση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και για άλλα προγράμματα προτεραιότητας, όπως τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού και της ιθαγένειας·

10.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3 έχει κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, και ότι οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειάζεται· σημειώνει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση που έχει παρασχεθεί έως τώρα δεν επαρκεί· αποφασίζει, για τον λόγο αυτό, να ενισχύσει οργανισμούς στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων οι οποίοι, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και πρόσθετων καθηκόντων, αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού και χρηματοδότησης κατά τα τελευταία χρόνια·

11.  υπογραμμίζει ότι, υπό το πρίσμα των πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 3 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μέτρα που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ένωσης·

12.  επαναλαμβάνει ότι μεγάλο μέρος της λύσης για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, καθώς και για τις ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης σε σχέση την ασφάλεια, έγκειται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και στη διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για τα εξωτερικά μέσα με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η φτώχεια, η έλλειψη απασχόλησης, εκπαίδευσης και οικονομικών ευκαιριών, η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή, ζητήματα που αποτελούν τις βασικές αιτίες στις οποίες οφείλονται οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τους οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του τομέα 4, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς προκειμένου να αντιμετωπιστούν εξίσου όλες οι εξωτερικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι είναι σαφώς ανεπαρκείς και θα πρέπει να αυξηθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την προετοιμασία της θέσης του, το Κοινοβούλιο δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα είχε μια ενδεχόμενη πολιτική απόφαση για επέκταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ)· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων εξωτερικών σχεδίων της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, σε περίπτωση παράτασης της ΔΠΤ, να προτείνει τη χρηματοδότησή της με νέους πόρους και να ζητήσει να συμμετάσχουν περισσότερες τοπικές ΜΚΟ στην εφαρμογή της· επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο του τομέα 4 είναι εντελώς ανεπαρκές για να επιτρέψει μια βιώσιμη και αποτελεσματική απόκριση στις σημερινές εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

14.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των μακροπρόθεσμων στόχων της ίδιας της Ένωσης για το κλίμα, με την υλοποίηση του στόχου για διάθεση του 20 % των δαπανών του ΠΔΠ 2014-2020 για το κλίμα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων· ως εκ τούτου, προτείνει αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για δράσεις σχετικά με το κλίμα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν αρκούν και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όλες τις αναγκαίες προτάσεις για την επίτευξη των στόχων στα προσεχή σχέδια προϋπολογισμών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 8,2 % των συνολικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προτείνονται στο ΣΠ έχουν σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας· τονίζει ότι μια ετήσια αύξηση της τάξης του 0,1 % έρχεται σε αντίθεση με την ανησυχητική και επιταχυνόμενη μείωση των ειδών και των οικοτόπων·

15.  εκτιμά το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Επιτροπή ενσωμάτωσε τη νέα προσέγγιση κατάρτισης προϋπολογισμού που εστιάζεται στα αποτελέσματα στην εσωτερική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού προκειμένου να επανεξετάσει τις δαπάνες με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα και να εντοπίσει ενδεχόμενες προσαρμογές·

16.  αποκαθιστά τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο ΣΠ· αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική των προτεινόμενων περικοπών, για παράδειγμα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τον CEF, δύο προγράμματα που ήδη επηρεάζονται από ανακατανομές προς το ΕΤΣΕ, καθώς και στις εξωτερικές πολιτικές· αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, τη δήλωση του Συμβουλίου ότι στόχος του ήταν οι γραμμές του προϋπολογισμού με χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ή ικανότητα απορρόφησης πόρων, διότι τούτο δεν θεμελιώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία εκτέλεσης και αγνοεί τους διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης ορισμένων προγραμμάτων·

17.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση όλων των επιτακτικών αναγκών, και λαμβανομένων υπόψη των πολύ στενών περιθωρίων του ΠΔΠ για το 2018, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα ευελιξίας που διατίθενται στον κανονισμό για το ΠΔΠ· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι η απόκλιση κάθε οικονομικού έτους από τον αρχικό προγραμματισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ συνηγορεί υπέρ της προσαρμογή προς τα άνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020·

18.  καθορίζει το συνολικό επίπεδο πιστώσεων για το 2018 σε 162 597 930 901 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 146 712 004 932 EUR σε πιστώσεις πληρωμών

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

19.  απορρίπτει τις αδικαιολόγητες περικοπές ύψους 750 εκατομμυρίων EUR που προτείνει το Συμβούλιο στον υποτομέα 1α, ποσό το οποίο από μόνο του αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στους τομείς του ΠΔΠ· σημειώνει ότι οι εν λόγω περικοπές έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει το ίδιο το Συμβούλιο·

20.  εμμένει στην άποψη ότι προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση, η τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία, την παιδεία, τις υποδομές και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει καίρια σημασία· προειδοποιεί ότι οι περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο θα έθεταν σε κίνδυνο προγράμματα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και άμεσο αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή ο μηχανισμός CEF· επισημαίνει, ιδίως, ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, η πρωτοπορία στην ψηφιοποίηση και η στήριξη για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό έχει δείξει ότι διαθέτει ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι το 83 % των έργων που χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020» δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς στήριξη στο επίπεδο της Ένωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία του μέσου χρηματοδότησης του μηχανισμού CEF για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· αποφασίζει, κατά συνέπεια, να αναιρέσει όλες τις περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο και, επιπλέον, να αποκαταστήσει πλήρως το αρχικό προφίλ των γραμμών του «Ορίζων 2020» και του CEF που υπέστησαν περικοπές για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ·

21.  τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ενισχυθούν τόσο το σκέλος του Erasmus+ που αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και το σκέλος που αφορά τη νεολαία, ως μέρος των στρατηγικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή νεολαία·

22.  τονίζει ότι η επαρκής οικονομική στήριξη για πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν την κύρια πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη· επισημαίνει ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ουσιώδους σημασίας για να παραμείνουν οι ΜΜΕ ανταγωνιστικές και για να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά αλλά και στην παγκόσμια αγορά·

23.  αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει περαιτέρω, πέρα από το ΣΠ και τα προφίλ που προβλέπονταν πριν από το ΕΤΣΕ και το ESC, τα προγράμματα που είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα οποία αντανακλούν τις ευρύτερα συμφωνημένες προτεραιότητες της Ένωσης, ήτοι το Erasmus+, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (Marie Curie, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μέσο για τις ΜΜΕ), το COSME και το EaSI (Progress και Eures)· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για τις γραμμές του προϋπολογισμού τις σχετικές με τη δέσμη μέτρων ασύρματης πρόσβασης WIFI4EU και να τηρήσει τη δέσμευσή της όσον αφορά τις επενδύσεις μεταξύ 2017 και 2020·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη κονδυλίου για τις ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2018, πράγμα που θα επιτρέψει να αναπτύξουν οι πολίτες το αίσθημα ότι ανήκουν στην Ευρώπη· σημειώνει ότι οι ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις θα πρέπει να υπηρετούν αποδεδειγμένα την προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης·

25.  επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχουν οι προσπάθειες τόνωσης της συνεργατικής έρευνας στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριες αδυναμίες σε επίπεδο ικανοτήτων σε μια εποχή κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις και αβεβαιότητες καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας· υποστηρίζει την αύξηση των πόρων για την προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· ζητεί να καταρτιστεί ερευνητικό πρόγραμμα για την άμυνα με ειδικό προϋπολογισμό εντός του προσεχούς Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· επαναλαμβάνει ωστόσο την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις και όχι εις βάρος υφιστάμενων προγραμμάτων της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία·

26.  θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν αυξημένοι πόροι στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2018, προκειμένου να διενεργηθεί ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των κινδύνων που προέρχονται από τρίτες χώρες όσον αφορά στρατηγικές ανεπάρκειες στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849(8), καθώς και με σκοπό να καταρτιστεί κατάλογος δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου·

27.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο πιστώσεων που θα επιτρέπει στο Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εναλλακτικές Μεθόδους αντί των Δοκιμών σε Ζώα (EURL ECVAM) να ασκεί αποτελεσματικά την αποστολή και τα καθήκοντά του που απαριθμούνται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2010/63/ΕΕ(9), ιδιαίτερα δε τον συντονισμό και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα, περιλαμβανομένων των τομέων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και των δοκιμών κανονιστικού χαρακτήρα·

28.  αυξάνει, ως εκ τούτου, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1α κατά 143,9 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ (εξαιρουμένων της αποκατάστασης στα επίπεδα προ του ΕΤΣΕ και προ του ESC, των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), αύξηση η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του διαθέσιμου περιθωρίου, καθώς και με περαιτέρω κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

29.  αποδοκιμάζει τις περικοπές ύψους 240 εκατομμυρίων EUR τις οποίες πρότεινε το Συμβούλιο για τις πληρωμές στο πλαίσιο του υποτομέα 1β, μεταξύ άλλων στις γραμμές στήριξης, και τις ακυρώνει, εν αναμονή επικαιροποιημένων προβλέψεων από την Επιτροπή·

30.  σημειώνει με αυξανόμενη ανησυχία ότι οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων έχουν υπονομεύσει την αποτελεσματικότητά τους και θέτουν υπό πίεση τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους· επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει κίνδυνος οι τρέχουσες καθυστερήσεις να οδηγήσουν σε συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το δεύτερο ήμισυ του παρόντος ΠΔΠ και κατά την έναρξη του επόμενου· επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να ζητεί συμβουλές και συνδρομή από την Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στον ορισμό των διαχειριστικών αρχών, των αρχών πιστοποίησης και των ελεγκτικών αρχών· εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία του για την τάση περιορισμού του μεγέθους και για την έλλειψη ακρίβειας στις εκτιμήσεις των κρατών μελών·

31.  υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην Ένωση· τονίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του ΕΚΤ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη παροχής νέας χρηματοδότησης για την ΠΑΝ, καθώς και για τη συμπερίληψη των αντίστοιχων πιστώσεων στο ΣΠ για το 2018· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω των προκλήσεων και των κινδύνων που προκύπτουν από την ανεργία των νέων, η ΠΑΝ θα πρέπει να διαθέτει ενισχυμένες πιστώσεις και, ως εκ τούτου, αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ σε 600 εκατομμύρια EUR για το 2018· επιπλέον, θεωρεί ότι οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τη νεολαία και τη μαθητεία, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

32.  επικροτεί το νέο χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 142,8 εκατομμυρίων EUR που δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017-2020·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

33.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικά χαμηλότερο ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2018· σημειώνει τις περικοπές του Συμβουλίου, ύψους 275 εκατομμυρίων EUR, αλλά θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή της Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει η βάση για κάθε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ, και αποκαθιστά αναλόγως τα επίπεδα του ΣΠ, εν αναμονή της εξέτασης της εν λόγω διορθωτικής επιστολής στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

34.  τονίζει ότι τα προγράμματα αποθεματοποίησης έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε καιρούς κρίσης και ότι τυχόν μείωση των χρηματοδοτικών μέσων που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού θα ήταν αντιπαραγωγική·

35.  υπογραμμίζει ότι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έγκειται στην επαρκή στήριξη των νέων στις αγροτικές περιοχές· προτείνει, συνεπώς, αύξηση ύψους 50 εκατομμυρίων EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τις ενισχύσεις για νέους γεωργούς· τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ένωσης·

36.  αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να προτείνει αύξηση κατά 21,2 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για δράσεις σχετικά με το κλίμα· επαναλαμβάνει ότι τόσο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και το ECOFIN βεβαίωσαν ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν συμβαδίζει με τους στόχους της για το κλίμα·

37.  υπενθυμίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της εκτροφής ταύρων που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες· πιστεύει ότι η αναπαραγωγή ή εκτροφή ζώων για τους σκοπούς αυτούς δεν θα πρέπει δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για βασική ενίσχυση και ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση προκειμένου να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία στο θέμα αυτό·

38.  αυξάνει, συνεπώς, τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 78,1 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό περιθώριο 619,7 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 2 μετά την αφαίρεση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών·

39.  τονίζει, με λύπη του, ότι οι καταστροφές γενικώς πλήττουν εκείνους που διαθέτουν λιγότερα μέσα για την προστασία τους, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για κράτη· θεωρεί ότι η αντίδραση σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη ούτως ώστε η ζημία να είναι ελάχιστη και να μπορούν να σώζονται άνθρωποι και περιουσίες· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για πρόσθετη αύξηση των πιστώσεων, ιδιαίτερα στις γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με την πρόληψη των καταστροφών και την ετοιμότητα εντός της Ένωσης, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των πυρκαγιών στην Ισπανία και Πορτογαλία (που κατέληξαν σε τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών), οι οποίες έχουν δραματικές και σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους·

40.  εφιστά την προσοχή στους παράγοντες απειλής που επηρεάζουν διάφορα δασικά οικοσυστήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών, οι επιβλαβείς οργανισμοί (όπως ο νηματώδης του πεύκου και άλλοι), και οι πυρκαγιές· θεωρεί ότι θα πρέπει να διοχετευθούν, μέσω προγραμμάτων και μέτρων στήριξης των κοινοτήτων, επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για την αξιολόγηση της οικολογικής και φυτοϋγειονομικής κατάστασης των δασών και για μέτρα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αναδάσωσης· σημειώνει ότι οι πόροι αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και επείγοντες για μερικά κράτη μέλη, συγκεκριμένα την Πορτογαλία και την Ισπανία μετά τις πρόσφατες διαδοχικές πυρκαγιές σε όλη την εθνική επικράτεια·

Τομέας 3 - Ασφάλεια και ιθαγένεια

41.  τονίζει ότι, για το Κοινοβούλιο, η αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης και ασφάλειας πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Ένωσης, και επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 έχει αποδειχθεί εντελώς ανεπαρκές για την κατάλληλη χρηματοδότηση της εσωτερικής διάστασης αυτών των προκλήσεων·

42.  σημειώνει ότι, ενώ ο αριθμός των διελεύσεων μεταναστών από τις διαδρομές μέσω της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου προς την Ένωση μειώθηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, παραμένει η πίεση που ασκείται στη διαδρομή της δυτικής Μεσογείου· σημειώνει ότι πάνω από εκατό χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εισήλθαν στην Ευρώπη από τη θάλασσα τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, από αυτούς δε πάνω από το 75 % καταφθάνουν στην Ιταλία και οι υπόλοιποι κατανέμονται μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισπανίας· θεωρεί ότι απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, και συγκεκριμένα μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη βελτίωση των μέτρων και πρακτικών ένταξης για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, ειδικά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, και, όπου χρειάζεται, τη διενέργεια επιχειρήσεων ασφαλούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης· στο πλαίσιο αυτό, επιμένει επίσης ότι η EASO πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για να μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί·

43.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέας γραμμής του προϋπολογισμού για ένα ταμείο έρευνας και διάσωσης που θα στηρίζει τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ναυτικού δικαίου· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ταμείου έρευνας και διάσωσης της ΕΕ·

44.  είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης σε σχέση με την ασφάλεια, ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας χρειάζεται πρόσθετες πιστώσεις ώστε να εξοπλιστούν καλύτερα τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, της ριζοσπαστικοποίησης και του κυβερνοεγκλήματος· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι πρέπει να παρέχονται επαρκείς πόροι για την ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας και την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των εθνικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών με ταυτόχρονη κατοχύρωση του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών·

45.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων για την αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει συνεπώς να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και το προσωπικό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), περιλαμβανομένης της δημιουργίας 7 θέσεων προσωπικού για τη νέα επιχειρησιακή μονάδα που ονομάζεται επιχειρησιακή μονάδα της Ευρωπόλ για τα αγνοούμενα παιδιά, καθώς και να ενισχύσει τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust), την EASO και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)· τονίζει εκ νέου τη συνεισφορά των εν λόγω οργανισμών στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό·

46.  ζητεί από την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της πραγματικής προόδου που έχει σημειωθεί στις υπό εξέλιξη διοργανικές διαπραγματεύσεις, να παράσχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα έχουν το 2018 οι εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, το σύστημα εισόδου/εξόδου, το σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ και την EASO, ούτως ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής·

47.  εκφράζει τη λύπη του για τις αυθαίρετες περικοπές, ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων EUR, που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε διάφορα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της ιθαγένειας, της δημόσιας υγείας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της πολιτικής προστασίας, παραβλέποντας τα άριστα ποσοστά εκτέλεσης των εν λόγω προγραμμάτων και παρά το γεγονός ότι πολλά σχέδια υψηλής ποιότητας μένουν χωρίς χρηματοδότηση λόγω της ήδη υφιστάμενης ανεπάρκειας πόρων· επαναφέρει όλες τις γραμμές στο επίπεδο του ΣΠ και προτείνει πρόσθετες αυξήσεις σε σχετικές γραμμές·

48.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι είναι καιρός να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για σημαντικά προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού και της ιθαγένειας, ιδίως για τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες», που έχουν καίριο ρόλο στην υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά, ειδικά ενόψει και των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019· επαναλαμβάνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να τηρήσουν την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο θέμα της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2018, και η οποία προβλέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις μέσω του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» στο πλαίσιο του «Δημιουργική Ευρώπη», ελλείψει χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για το έτος αυτό· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει πρωτοβουλίες εντός της γραμμής του προϋπολογισμού «ενέργειες πολυμέσων» προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός όντως στηρίζει την υψηλής ποιότητας ανεξάρτητη κάλυψη των υποθέσεων της Ένωσης·

49.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας και της προβολής του στόχου «Δάφνη» του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», ως βασικού μέσου της Ένωσης για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος παιδιών, νέων, γυναικών, ΛΟΑΔΜ και άλλων ομάδων κινδύνου· υποστηρίζει τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την έμφυλη βία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων·

50.  ενισχύει τον τομέα 3 κατά 108,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πάνω από το επίπεδο του ΣΠ, εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και προτείνει να χρηματοδοτηθούν αυτές οι ενισχύσεις με περαιτέρω κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

51.  τονίζει εκ νέου ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες που υπερβαίνουν κατά πολύ το σημερινό μέγεθος του τομέα 4· θεωρεί ότι στο θέμα της κινητοποίησης του προϋπολογισμού της Ένωσης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη μια δυναμική αντιμετώπιση τα επόμενα χρόνια· επισημαίνει ότι μια ad hoc αύξηση για ένα χρόνο, όπως συνέβη το 2017, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επαρκής, δεδομένων των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και της επείγουσας ανάγκης για ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στο εξωτερικό, στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

52.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους άμεσους γείτονες της Ένωσης και σε μέτρα για την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων στη Νότια Γειτονία, και της ρωσικής επιθετικότητας στην Ανατολική Γειτονία· πιστεύει ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Γειτονίας της Ένωσης είναι προς όφελος τόσο των οικείων περιοχών όσο και της Ένωσης στο σύνολό της· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενισχυθεί η υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, της Παλαιστινιακής Αρχής και της UNRWA για να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες, προκειμένου να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος στόχος της Ένωσης όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας στην περιοχή και τη στήριξη της αντοχής των Παλαιστινίων· επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των χωρών που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την Ένωση είναι κομβικής σημασίας για τη διευκόλυνση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει τους πόρους για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA)·

53.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη της φτώχειας και τη διασφάλιση της ανάπτυξης των πλέον ενδεών περιοχών, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ· επομένως, χορηγεί πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και την ανθρωπιστική βοήθεια· υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, η παροχή στήριξης από την Ένωση στην περιοχή αυτή έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης·

54.  αντιτίθεται στις σοβαρές περικοπές των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα (ENI, IPA, PI και DCI) προς το Erasmus+, που γίνονται παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα ανταλλαγής νέων αποτελούν μια από τις πλέον επιτυχημένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πολιτιστική διπλωματία και την αμοιβαία κατανόηση, και αποφασίζει, κατά συνέπεια, να αυξήσει τις εν λόγω συνεισφορές·

55.  αποφασίζει να μειώσει τη στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, δεδομένης της ανησυχητικής επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· αποφασίζει να εγγράψει μέρος των υπολειπόμενων πιστώσεων στο αποθεματικό, προκειμένου να αποδεσμευτούν όταν η Τουρκία πραγματοποιήσει μετρήσιμες βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, με σκοπό την ανακατεύθυνση των κονδυλίων αυτών προς φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή μέτρων που θα στηρίζουν τους εν λόγω στόχους·

56.  θεωρεί ότι, για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και για την προώθηση μιας αντικειμενικής εικόνας της Ένωσης εκτός των συνόρων της, απαιτούνται πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων· αποφασίζει επομένως να αυξήσει τους πόρους για δράσεις στρατηγικής επικοινωνίας που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Γειτονίας καθώς και στα Δυτικά Βαλκάνια· υπενθυμίζει τη σημασία της επένδυσης στην προβολή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα και να βελτιωθεί η δημόσια διπλωματία της Ένωσης, σε ευθυγράμμιση προς τις φιλοδοξίες της «παγκόσμιας στρατηγικής»·

57.  κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και στην εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τους Μαρωνίτες που επιθυμούν να επανεγκατασταθούν και για όλους τους εγκλωβισμένους ανθρώπους, όπως συμφωνήθηκε στην 3η Συμφωνία της Βιέννης, καθώς και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

58.  τονίζει ότι η τάση της Επιτροπής να καταφεύγει σε δορυφορικούς δημοσιονομικούς μηχανισμούς, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα παρόμοια μέσα, δεν εξασφάλισε σε όλες τις περιπτώσεις την επιτυχία· ανησυχεί μήπως η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης απειλήσει την ενότητά του και παρακάμψει τη διαδικασία του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα υπονομεύσει τη διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και αποτελέσει τροχοπέδη στο δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δαπανών· θεωρεί συνεπώς ότι οι εξωτερικοί μηχανισμοί που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής των εν λόγω μηχανισμών· σημειώνει ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 είχαν δεσμευτεί συνολικά 795,4 εκατομμύρια EUR για τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το ποσό το οποίο προτίθεται να δεσμεύσει το 2018 για τα καταπιστευματικά ταμεία· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα καταπιστευματικά ταμεία τείνουν να παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους· λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/2017 σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η απουσία αξιολόγησης για τις συνολικές ανάγκες και η δυσλειτουργία των συντονιστικών μηχανισμών με άλλους χορηγούς βοήθειας· εκφράζει την πρόθεσή του να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ ως μέσο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης·

59.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού για το ΠΔΠ, κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και της Ευρατόμ εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την ενότητα του προϋπολογισμού και να την λαμβάνει ως κατευθυντήρια αρχή όταν εισάγει νέες πρωτοβουλίες·

60.  τονίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες, με τη σειρά τους, προωθούν την οικοδόμηση της ειρήνης και τη σταθερότητα· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για τον εν λόγω στόχο·

61.  επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του ΜΑΣ δεν πρέπει να ανακατανεμηθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα πρωτοβουλία ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD) στο πλαίσιο του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· αποδοκιμάζει την πρόταση ΣΠ με την αναδιάταξη 7,5 εκατομμυρίων EUR από τον ΜΑΣ στην CBSD και τονίζει ότι επείγει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για να καλυφθεί το κενό αυτό·

62.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταφερθεί, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, η γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι διπλωματικές δραστηριότητες της Ένωσης·

63.  αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ακυρώσει σχεδόν το σύνολο των περικοπών του Συμβουλίου και να ενισχύσει τον τομέα 4 κατά 299,7 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, της μεταφοράς των ΕΕΕΕ και των περικοπών που εγκρίθηκαν)·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

64.  θεωρεί ότι οι περικοπές του Συμβουλίου δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες και επομένως θέτουν σε κίνδυνο τις διοικητικές δαπάνες που έχουν ήδη εξορθολογιστεί σημαντικά· επαναφέρει συνεπώς το ΣΠ για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4·

65.  αποφασίζει, σε συμφωνία με το συμπέρασμα της «Κοινής γνωμοδότησης των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τρεις πτυχές της σχέσης μεταξύ της OLAF και της επιτροπής εποπτείας της», της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, να δεσμεύσει το 10 % των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έως ότου η επιτροπή εποπτείας αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους υποθέσεων της OLAF, ενισχύοντας παράλληλα ελαφρώς τον προϋπολογισμό της, δεδομένων των αυξημένων αρμοδιοτήτων της·

66.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στις αρχές του 2017, η OLAF διερεύνησε μια σοβαρή περίπτωση τελωνειακής απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο που προέκυψε από υποτιμολόγηση εισαχθέντων προϊόντων και η οποία προκάλεσε απώλεια εσόδων ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων EUR για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2013-2016· ανησυχεί διότι η εν λόγω απάτη δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα και διότι οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης συνεχίζονται· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη βραδεία αντίδραση των βρετανικών αρχών στις συστάσεις της για το θέμα αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις για το Brexit· ζητεί από τα κράτη μέλη που εξέφρασαν αντιρρήσεις σε σχέση με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις, να επανεξετάσουν τη θέση τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία επίλυση του προβλήματος αυτού

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί

67.  προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· θεωρεί ότι οι νέες θέσεις προσωπικού, τις οποίες ενέκρινε στο πλαίσιο της θέσης του, είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων που οφείλονται στις νέες εξελίξεις της πολιτικής και τη νέα νομοθεσία· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μεριμνήσει ώστε να διατηρηθούν οι πόροι και, όπου είναι αναγκαίο, να χορηγηθούν πρόσθετοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των οργανισμών·

68.  στο πλαίσιο των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια, και έχοντας κατά νου την ανάγκη για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την Ευρωπόλ, τη Eurojust, τον CEPOL, την EASO και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

69.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την Ένωση η εστίαση στην ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπενθυμίζει τη στρατηγική προτεραιότητα που έχει για την Ένωση η πλήρης ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, για τα οποία είναι εν μέρει υπεύθυνος ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)· υπενθυμίζει ότι ο GSA πάσχει από έλλειψη πόρων όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και τη δημόσια ελεγχόμενη υπηρεσία, και αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει το επίπεδο των πιστώσεών του·

70.  θεωρεί ότι χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις και προσωπικό για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), προκειμένου αυτός να εκπληρώσει τη διευρυμένη αποστολή του όσον αφορά την εφαρμογή των κωδίκων και των κατευθυντήριων γραμμών για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και την παρακολούθηση της εν λόγω εφαρμογής·

71.  υπενθυμίζει ειδικότερα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) βοηθά την Ένωση να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις οικονομικές πολιτικές και την πορεία προς την αειφορία, και ότι στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η Επιτροπή πρότεινε νέες εργασίες για τον ΕΟΠ σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, χωρίς καμιά αντίστοιχη αύξηση του οργανογράμματος·

72.  τονίζει ότι, ενώ οι δημοσιονομικοί πόροι και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή φαίνεται ότι επαρκούν προς το παρόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό·

73.  επικροτεί την πρόβλεψη επαρκών πόρων στον προϋπολογισμό του 2018 σε ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EΕΑ)· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των ΕΕΑ είναι ουσιώδης στην προσπάθεια εδραίωσης της συνεκτικής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης και ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς και προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μια καλύτερη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η προστασία των καταναλωτών και η εποπτική σύγκλιση· επισημαίνει ότι, με σκοπό τη συνετή χρήση των προϋπολογισμών τους, οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται αυστηρά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί από τον νομοθέτη της Ένωσης·

74.  επαναλαμβάνει ότι, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, το 2018 είναι το τελευταίο έτος της εφαρμογής της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % και της προσέγγισης της ομάδας ανακατανομής προσωπικού για τη στελέχωση των οργανισμών· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συνέχιση μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τους πόρους των οργανισμών μετά το 2018· επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει θετικά τη βελτίωση της αποδοτικότητας μεταξύ των οργανισμών, μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη και συγχωνεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και μέσω της από κοινού εκτέλεσης ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή με άλλο οργανισμό· επικροτεί εν προκειμένω την πρωτοβουλία για περαιτέρω συντονισμό των δραστηριοτήτων των οργανισμών μέσω της σύστασης της μόνιμης γραμματείας του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (η οποία ονομάζεται πλέον «Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης») και υποστηρίζει την εγγραφή πρόσθετης θέσης στο οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, της οποίας το κόστος θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους προϋπολογισμούς των οργανισμών της Ένωσης σε αλληλέγγυα βάση και η οποία θα αποσπαστεί στην εν λόγω υπηρεσία·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

75.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου ότι και τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα, όπως περιορισμένα είναι και τα ανώτατα όρια για ΔΣ-ΠΕ·

76.  τονίζει συνεπώς τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό και ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει καλή θέληση κατά την εκτέλεση των ΔΣ-ΠΕ που θα εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης, όπως για κάθε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Ειδικά μέσα

77.  υπενθυμίζει τη χρησιμότητα των ειδικών μέσων για την παροχή ευελιξίας πέραν των πολύ στενών ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επέφερε η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ· ζητεί να γίνει εκτεταμένη χρήση του μέσου ευελιξίας, του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το ευρύ φάσμα νέων προκλήσεων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο προϋπολογισμός της Ένωσης·

78.  ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ)·υπό το φως των πιο πρόσφατων και τραγικών καταστροφών, ιδίως των πυρκαγιών και της ακραίας ξηρασίας στην Πορτογαλία και την Ισπανία·

79.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του ΑΕΒ και του ΤΑΕΕ· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβλεφθεί μια ταχύτερη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ μέσω της εγγραφής του μεγαλύτερου μέρους του ετήσιου ποσού του σε αποθεματικό στον προϋπολογισμό της Ένωσης, επιπλέον του ποσού που έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό για προκαταβολές· εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που πραγματοποίησε εν προκειμένω το Συμβούλιο, και αποκαθιστά εν μέρει το επίπεδο που προβλεπόταν στο ΣΠ, εξαιρουμένου του ποσού που είχε προκαταβληθεί το 2017 μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 και της κινητοποίησης του ΤΑΕΕ για την Ιταλία· ζητεί την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΤΑΕΕ για να δοθεί βοήθεια στα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων και στις οικογένειές τους·

Πληρωμές

80.  εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα τάση υστέρησης στην εκτέλεση των πληρωμών στο σύνολο του προϋπολογισμού της Ένωσης, όχι μόνο στον υποτομέα 1β αλλά και στους τομείς 3 και 4, παρά την ανάγκη να δοθεί απάντηση στη ραγδαία αύξηση των νέων προκλήσεων και τη δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το επίπεδο πληρωμών του προϋπολογισμού της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά, σε συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο πλεονάσματος του προϋπολογισμού· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ΣΠ εξακολουθεί να αφήνει ένα άνευ προηγουμένου περιθώριο 10 δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια τάση χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έντονη πίεση πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ·

81.  επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθούν τα ποσά του ΣΠ για τις πληρωμές σε όλες τις γραμμές στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, και αυξάνει τις πιστώσεις πληρωμών με στοχευμένο τρόπο, κυρίως στις γραμμές που τροποποιούνται ως προς τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Άλλα τμήματα

82.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την επαναλαμβανόμενη πρακτική του Συμβουλίου να αυξάνει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης για τα θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι αυτό έχει ιδιαίτερα στρεβλωτικές επιπτώσεις επί των προϋπολογισμών των θεσμικών οργάνων τα οποία ιστορικά έχουν ακριβή ποσοστά κατ’ αποκοπή μείωσης· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή δεν συνιστά στοχευμένη μείωση ούτε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· επαναφέρει, ως εκ τούτου, το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του ΣΠ·

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

83.  διατηρεί το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2018, όπως εγκρίθηκε με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017, σε 1 953 483 373 EUR· ενσωματώνει δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές οι οποίες αντανακλούν επικαιροποιημένες πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα κατά το τρέχον έτος·

84.  σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2018 αντιστοιχεί στο 18,88 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2017 (19,25 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V τα τελευταία 15 έτη· εμμένει παρόλα αυτά στην άποψη ότι η ώθηση για όσο το δυνατόν λιγότερες δαπάνες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της ικανότητας του Κοινοβουλίου για την άσκηση του συνήθους νομοθετικού του έργου·

85.  επαναλαμβάνει τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το επόμενο οικονομικό έτος, δηλαδή την παγίωση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ήδη ληφθεί και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του Κοινοβουλίου σε κυβερνοεπιθέσεις, τη βελτίωση της διαφάνειας της εσωτερικής διαδικασίας του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, και την εστίαση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στα βασικά καθήκοντα της νομοθέτησης, ενεργώντας ως το ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, της εκπροσώπησης των πολιτών και του ελέγχου του έργου των άλλων θεσμικών οργάνων·

86.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία της ομάδας εργασίας του Προεδρείου του Κοινοβουλίου σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων· υπενθυμίζει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, και την ανάγκη να γίνουν προσπάθειες για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο·

87.  καλεί το Προεδρείο να προβεί στις ακόλουθες συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων:

   η διαχείριση της αποζημίωσης γενικών εξόδων θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις από χωριστό τραπεζικό λογαριασμό·
   οι βουλευτές θα πρέπει να κρατούν όλες τις αποδείξεις που σχετίζονται με την αποζημίωση γενικών εξόδων·
   το μη δαπανηθέν ποσό της αποζημίωσης γενικών εξόδων θα πρέπει να επιστρέφεται στο τέλος της εντολής·

88.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2018 κατά 60 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), σύμφωνα με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· υπενθυμίζει ότι οι 35 θέσεις που χορηγήθηκαν στο Κοινοβούλιο το 2016 αφορούσαν νέες δραστηριότητες για την ενίσχυση της ασφάλειας και, ως εκ τούτου, απαλλάσσονταν από τον στόχο μείωσης του προσωπικού, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 και του γενικού προϋπολογισμού του 2017(10)· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τους πίνακες παρακολούθησης ώστε να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ακριβή στοιχεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

89.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2017 μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών, του Γενικού Γραμματέα και των Αντιπροέδρων που είναι αρμόδιοι για την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι ο εν λόγω διάλογος πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, ιδίως ενόψει των επικείμενων συζητήσεων του Προεδρείου σχετικά με την ανακαίνιση του κτιρίου Paul Henri-Spaak·

90.  επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017, ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου που αφορούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014(11), και εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια να βελτιωθούν η λογοδοσία και η διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες·

91.  υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμήθηκε σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι σύμφωνα με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(12), το 78 % του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς σε 11 000 έως 19 000 τόνους εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

92.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού όπου πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο και οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου, και αποκαθιστά τις εκτιμήσεις για δύο θέσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Δικαστηρίου να αντεπεξέρχεται στις όλο και πιο υψηλές απαιτήσεις μετάφρασης·

93.  εκφράζει την έκπληξή του για τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου και το σχετικό προσάρτημα σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % στη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο χρειάζεται να μειώσει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 19 θέσεις· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 19 θέσεις αντιστοιχούν στις 12 και τις 7 θέσεις που είχαν εγκριθεί κανονικά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις διαδικασίες του προϋπολογισμού του 2015 και του 2016, αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες, και επιμένει, συνεπώς, ότι οι 19 αυτές θέσεις δεν θα πρέπει να δοθούν πίσω, διότι το Δικαστήριο έχει ήδη ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2017 κατήργησε 98 θέσεις·

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

94.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, ούτως ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

95.  δημιουργεί αποθεματικό για τη θέση «Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα», εν αναμονή της έκβασης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, και της έναρξης ισχύος της αναθεώρησης το 2018·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

96.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

97.  αυξάνει πάνω από το επίπεδο του ΣΠ τα ποσά δύο γραμμών που αφορούν το έργο των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στις εμπορικές συμφωνίες·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

98.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

99.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών·

Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

100.  επικροτεί το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων μέσω ενίσχυσης της αποδοτικότητας στον προϋπολογισμό της σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

101.  διερωτάται για ποιον λόγο προτίθεται το Συμβούλιο να μειώσει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τη στιγμή που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αναθέσει πρόσθετα καθήκοντα στο όργανο αυτό· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

102.  αποκαθιστά όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο·

103.  δημιουργεί θέση του προϋπολογισμού για «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας», σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2015, και διαθέτει στην ΕΥΕΔ επαρκές προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της παραπληροφόρησης από τρίτα κράτη και μη κρατικούς παράγοντες·

104.  αποφασίζει επιπλέον να μεταφέρει τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από το κεφάλαιο ΚΕΠΠΑ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ για να ενισχυθεί η συνεκτικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

105.  παρέχει ένα πρόσθετο ποσό πέραν των εκτιμήσεων της ΕΥΕΔ για τους ασκούμενους στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, ως απάντηση στα πορίσματα της έρευνας της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση(13)·

o
o   o

106.  λαμβάνει υπό σημείωση τη μονομερή δήλωση της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου που προσαρτάται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018, όπως εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2017· υπενθυμίζει ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συμφώνησαν επί ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών της περιόδου συνδιαλλαγής, στον εαρινό τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό στις 27 Μαρτίου 2017· υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε το εν λόγω ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα στη συνεδρίασή του της 25ης Απριλίου 2017, έχοντας πλήρη γνώση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2017· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι η διαδικασία προϋπολογισμού προχωρεί σύμφωνα με το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων·

107.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0085.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0114.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0302.
(8) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
(9) Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33).
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0401 / P8_TA(2016)0411.
(11) COM(2017)0481.
(12) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 2.
(13) Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, 454.2014/PMC.


Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
PDF 471kWORD 54k
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2016/2153(DEC))
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 27ης Απριλίου 2017(5) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2015, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0291/2017),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2016/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0291/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα της ανοικτής και διαφανούς διοίκησης της Ένωσης και η ανάγκη προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας κάθε θεσμικό όργανο φέρει την ευθύνη για τον προϋπολογισμό που εκτελεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα της Ένωσης, θα πρέπει να λειτουργούν σε πλαίσιο δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της Ένωσης, δεδομένου ότι λαμβάνουν πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου που προσδιορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ο δημοσιονομικός κανονισμός) σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

2.  επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 335 ΣΛΕΕ, «[…] η Ένωση αντιπροσωπεύεται από το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα θέματα που αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του», και ότι συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους·

3.  σημειώνει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων στη διαδικασία απαλλαγής, όπως διέπεται από τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, και συγκεκριμένα από τα άρθρα 162 έως 166·

4.  σημειώνει ότι, δυνάμει του άρθρου 94 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, «οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται επίσης στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής: [...] στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών άλλων θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο […]»·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να σιωπά όσον αφορά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 27ης Απριλίου 2017(7), σχετικά με την τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για πρώτη φορά, το Συμβούλιο παρέσχε στο Κοινοβούλιο τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, για το 2015, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, της Νομικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Διαχείρισης Εγγράφων· επισημαίνει ότι οι υπόλοιπες διευθύνσεις δεν διαθέτουν κύριους διατάκτες που εκτελούν το τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο – του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2017, οι συντονιστές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου αποφάσισαν να συγκροτήσουν ομάδα εργασίας στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές ομάδες, με σκοπό τη σύνταξη μιας πρότασης σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής όσον αφορά το Συμβούλιο· τονίζει ότι η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε τώρα από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και εστάλη στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο του Κοινοβουλίου για τις διοργανικές σχέσεις·

Εκκρεμή ζητήματα

8.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο σε αρκετά από τα πρόσφατα ψηφίσματά του για την απαλλαγή·

9.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου που παρέχονται στον ιστότοπό του, δεν περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όσον αφορά το κόστος που προκύπτει σε σχέση με τα κτίρια του Συμβουλίου· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ενίοτε ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των οικοδομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· προτείνει να αποκτήσει τακτικό χαρακτήρα αυτή η ανταλλαγή και να παρέχονται λεπτομερή στοιχεία στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Συμβουλίου·

10.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής· ζητεί πληροφορίες για το κόστος της καθυστερημένης ολοκλήρωσης του κτιρίου Europa·

11.  σημειώνει ότι το 2015 δημοσιεύτηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για το Συμβούλιο, οι οποίες θα συνοδευτούν από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κανόνες του Συμβουλίου σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμοι στο κοινό·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στις οποίες προέβη το Συμβούλιο όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, ιδίως σε σχέση με τη διαφάνεια· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο μητρώο διαφάνειας της Ένωσης·

13.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από το Συμβούλιο να εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές κατά της διαφθοράς και ανεξάρτητες πολιτικές εντός των δομών του·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονταν σε έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, τούτο δε για τους λόγους που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του της 10ης Μαΐου 2011(8), 25ης Οκτωβρίου 2011(9), 10ης Μαΐου 2012(10), 23ης Οκτωβρίου 2012(11), 17ης Απριλίου 2013(12), 9ης Οκτωβρίου 2013(13), 3ης Απριλίου 2014(14), 23ης Οκτωβρίου 2014(15), 29ης Απριλίου 2015(16), 27ης Οκτωβρίου 2015(17), 28ης Απριλίου 2016(18) και 27ης Οκτωβρίου 2016(19), και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2015 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017·

15.  σημειώνει ότι η μη χορήγηση απαλλαγής δεν είχε κανενός είδους συνέπειες· θεωρεί ότι η κατάσταση θα πρέπει, ωστόσο, να διευθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν, κυρίως προς το συμφέρον των πολιτών της Ένωσης·

16.  επιμένει ότι η άσκηση ουσιαστικού δημοσιονομικού ελέγχου απαιτεί συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017· επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής·

17.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2014, σύμφωνα με την οποία όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής·

18.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν θα εποπτεύει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

19.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου·

20.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα για την απαλλαγή τα οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο τα προηγούμενα έτη·

21.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης·

22.  θεωρεί ότι η έλλειψη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αποτελεί αρνητικό μήνυμα προς τους πολίτες της Ένωσης.

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0147.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0147.
(8) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.
(9) ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.
(10) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23.
(11) ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71.
(12) ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97.
(14) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26.
(15) ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.
(16) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 22.
(17) ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 49.
(18) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 21.
(19) ΕΕ L 333 της 8.12.2016, σ. 51.


Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία ***I
PDF 395kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))
P8_TA(2017)0410A8-0064/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0248),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0181/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 11ης Ιουλίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0064/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

P8_TC1-COD(2016)0130


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2017/2398.)

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 113.


Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ***I
PDF 391kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
P8_TA(2017)0411A8-0057/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0135/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 12ης Ιουλίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0057/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

P8_TC1-COD(2016)0106


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226.)

(1) EE C 487 της 28.12.2016, σ. 66.


Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου ***I
PDF 391kWORD 56k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0196),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0134/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 12ης Ιουλίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0059/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου

P8_TC1-COD(2016)0105


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2225.)

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 66.


Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία
PDF 560kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (2017/2038(INI))
P8_TA(2017)0413A8-0294/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της ΣΕΕ, και ειδικά τη δεύτερη και την τέταρτη έως έβδομη περίπτωση,

–  έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 6 ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το άρθρο 10 και το άρθρο 19 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 (εφεξής «Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989, και ιδίως το άρθρο 3 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/70/L.1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/7 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 1ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την άνοδο της αθιγγανοφοβίας και της ρατσιστικής βίας κατά των Ρομά στην Ευρώπη, που εγκρίθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), σχετικά με την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας και των διακρίσεων κατά των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη τον «Χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατσιστική κοινωνία» που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην 32η σύνοδό του τον Μάρτιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1985 (2014) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Η κατάσταση και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη», καθώς και το ψήφισμα 2153 (2017) του ίδιου σώματος με θέμα «Προώθηση της ένταξης των Ρομά και των Πλανοβίων»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, της 11ης Απριλίου 2017 σχετικά με τους 10 στόχους για τα επόμενα 10 έτη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 1958 (αριθ. 111) για τις διακρίσεις στην απασχόληση και στο επάγγελμα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της ένταξης των Ρομά και της 13ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την ένταξη των Ρομά (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2013/112/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τους Ρομά(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015(8), και ειδικότερα τις παραγράφους 117-122 σχετικά με τα δικαιώματα των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016,

–  έχοντας υπόψη τις έρευνες EU-MIDIS I και II του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορες άλλες έρευνες και εκθέσεις σχετικά με τους Ρομά,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες»,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Discrimination in the EU in 2015» (Διακρίσεις στην ΕΕ το 2015),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και συστάσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), μεταξύ άλλων, το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και των Σίντι εντός της περιοχής του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και συστάσεις των οργανισμών παρατήρησης και ελέγχου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά, των Fundación Secretariado Gitano, OSF, ERGO, και της Διεθνούς Αμνηστίας,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αναφοράς για την αθιγγανοφοβία που συνέταξε η Συμμαχία κατά της Αθιγγανοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Ιστορίας με τίτλο «Καταπολέμηση της θεσμικής αθιγγανοφοβίας: απαντήσεις και ελπιδοφόρες πρακτικές στην ΕΕ και σε επιλεγμένα κράτη μέλη»,

–  έχοντας υπόψη το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ρομά για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό (ERIAC) στο Βερολίνο, το οποίο στοχεύει στην εδραίωση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παρουσίας των 12 εκατομμυρίων Ρομά στην Ευρώπη, ενθαρρύνει την αυτοέκφρασή τους και, μέσω αυτού, συμβάλλει στην καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0294/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά δεν απολαμβάνουν ακόμη και σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αποτελούν μέρος του πολιτισμού και των αξιών της Ευρώπης και έχουν συμβάλει στον πολιτιστικό πλούτο, την ποικιλομορφία, την οικονομία και την κοινή ιστορία της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθιγγανοφοβία είναι μια συγκεκριμένη μορφή ρατσισμού, μια ιδεολογία που βασίζεται στη φυλετική ανωτερότητα, μια μορφή απάνθρωπης μεταχείρισης και θεσμικού ρατσισμού που τροφοδοτήθηκε από ιστορικές διακρίσεις και η οποία εκφράζεται, μεταξύ άλλων, με βία, ρητορική μίσους, εκμετάλλευση, στιγματισμό και με το πλέον κατάφωρο είδος διάκρισης(9)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, επίμονη και διαρθρωτική αθιγγανοφοβία(10) μπορεί να ανιχνευθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη σε καθημερινή βάση, δεδομένου ότι εκδηλώνεται, για παράδειγμα, υπό τη μορφή ατομικής και θεσμικής παραμέλησης, διακρίσεων, ανισότητας, αποδυνάμωσης, υποτίμησης, υπονόμευσης, ετεροποίησης και αναζήτησης εξιλαστήριων θυμάτων, στιγματισμού, ρητορικής μίσους και μετατροπής τους σε θύματα βίας, ακραίας φτώχειας και έντονου κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη βρίσκεται σε αυξητική τροχιά και ότι πολιτικά κόμματα αυξάνουν τη δημοτικότητά τους εκφράζοντας απερίφραστα αισθήματα εναντίον των Ρομά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μορφές αθιγγανοφοβίας εντοπίζονται στο έργο και στον τρόπο λειτουργίας δημόσιων αρχών και θεσμών σε όλους τους τομείς των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες εκδηλώνονται συνήθως στην απουσία μέριμνας για διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης ή οποιασδήποτε πρόσβασης των Ρομά σε δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, στη μη αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων και ισότιμης μεταχείρισης, στον αποκλεισμό των Ρομά από τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και παραγωγής γνώσης, στην υποεκπροσώπησή τους σε επίσημους φορείς σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, στην κατάρτιση προγραμμάτων που εισάγουν διακρίσεις και στην κατάχρηση ευκαιριών χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ζωής των Ρομά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακούσια αθιγγανοφοβία παρατηρείται ακόμη και στον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της ΕΕ, δεδομένου ότι πολλά προγράμματα και κονδύλια της ΕΕ που θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης και τις προοπτικές ζωής των Ρομά δεν φτάνουν ποτέ σε αυτούς ή αναφέρουν συμβολικά τους Ρομά μεταξύ των αποδεκτών τους, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και τις διακρίσεις που υφίστανται∙

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθιγγανοφοβία, όσο ασυνείδητη μπορεί να είναι, μπορεί να καθίσταται εμφανής στο ενωσιακό κεκτημένο, το οποίο συχνά αγνοεί την πραγματικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, οι οποίοι, λόγω των πολλαπλών μορφών διάκρισης που έχουν υποστεί εδώ και αιώνες, δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες, και το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχει το ενωσιακό κεκτημένο στους άλλους πολίτες της ΕΕ∙

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επίμονη πατερναλιστική αντιμετώπιση των Ρομά, που μπορεί να ανιχνευθεί τόσο στη γλώσσα όσο και στις ενέργειες στην κοινωνία μας, όταν απλώς υπογραμμίζεται η ανάγκη «ενσωμάτωσης» ή «ένταξης» των Ρομά, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται μια θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένειά τους, καθώς και η πλήρης άσκηση αυτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αναφέρονται συνεχώς ως ευάλωτη ομάδα, όταν, στην πραγματικότητα, η στέρηση των απαράγραπτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και η άρνηση ισότιμης μεταχείρισης και πρόσβασής τους στην ευημερία, τις υπηρεσίες, την πληροφόρηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση κ.λπ. υποδηλώνει ότι αυτό που καθιστά τους Ρομά ευάλωτους είναι οι δομές που έχουν δημιουργηθεί και συντηρούνται από τους κρατούντες· εκτιμώντας ότι τούτο καταδεικνύει πως οι αρμόδιες αρχές αγνόησαν τις ευθύνες τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Αίσθημα του ανήκειν και συμμετοχή

1.  υπογραμμίζει ότι για να καταπολεμηθεί η υποσυνείδητη κοινωνική αποδοχή του αποκλεισμού των Ρομά, να καταπολεμηθούν οι εναντίον τους διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός τους και για να καταρριφθούν τα στερεότυπα που δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν μέσω της λαϊκής λογοτεχνίας, των μέσων ενημέρωσης, των τεχνών και της γλώσσας στη διάρκεια των αιώνων, είναι σημαντικό να εκπαιδευθεί ο κορμός των κοινωνιών σχετικά με την ποικιλομορφία των Ρομά, την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους και τις μορφές, την έκταση και τη σοβαρότητα της αθιγγανοφοβίας που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους∙ καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τους Ρομά πολίτες τους και να δρομολογήσουν μακρόπνοες εκστρατείες αύξησης της συνειδητοποίησης και διατομεακής ευαισθητοποίησης∙

2.  θεωρεί την ενεργό και ουσιαστική κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συμμετοχή των Ρομά ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας και τη δημιουργία της απαραίτητης αμοιβαίας εμπιστοσύνης προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας∙ επισημαίνει την κοινή αρμοδιότητα της Επιτροπής και των κρατών μελών από αυτή την άποψη· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν στρατηγικές τόσο πρόληψης όσο και αντίδρασης, με βάση πραγματικές, συστηματικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους Ρομά και ΜΚΟ και να επιδιωχθεί η συμμετοχή τους στη λειτουργία, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των βασικών προγραμμάτων και έργων που δρομολογούνται σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού∙ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία ανεξάρτητων οργανώσεων πολιτών και δημόσιων ιδρυμάτων Ρομά και την ενδυνάμωση μιας νέας προοδευτικής ηγεσίας των Ρομά·

Συμφιλίωση και οικοδόμηση εμπιστοσύνης

3.  παροτρύνει την Επιτροπή, για λόγους οικοδόμησης ουσιαστικής αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να συστήσει Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης σε επίπεδο ΕΕ (είτε εντός υφιστάμενων δομών είτε ως χωριστό φορέα) προκειμένου να αναγνωριστούν οι διώξεις, ο αποκλεισμός και οι αποκηρύξεις που υπέστησαν οι Ρομά ανά τους αιώνες, να υπάρξει καταγραφή τους σε επίσημη λευκή βίβλο και να υπάρξει σε συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμπειρογνωμόνων των Ρομά στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν (είτε εντός υφιστάμενων δομών είτε ως χωριστό φορέα) εθνικές επιτροπές αλήθειας και συμφιλίωσης, προκειμένου να αναγνωριστούν οι διώξεις, ο αποκλεισμός και οι αποκηρύξεις που υπέστησαν οι Ρομά ανά τους αιώνες, με παράλληλη συμμετοχή βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, νομικών, εκπροσώπων των Ρομά, ΜΚΟ και οργανώσεων της βάσης, έτσι ώστε να τεκμηριωθούν αυτά σε επίσημη λευκή βίβλο, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν την ιστορία των Ρομά στα προγράμματα σπουδών στα σχολεία·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος των Ρομά, να ανακηρύξουν τη 2α Αυγούστου ως Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, και να παράσχουν τη δέουσα και άμεση αποκατάσταση στους επιζώντες του ολοκαυτώματος μέσω απλουστευμένης διαδικασίας, συνοδευόμενης από μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τα θύματα των Ρομά στις εορταστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις 27 Ιανουαρίου κάθε έτους για να τιμήσουν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και να διοργανώσουν εθελοντικά μαθήματα επιμόρφωσης για τους δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με το Ολοκαύτωμα των Ρομά∙

Διενέργεια ελέγχων επιδόσεων

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ενώ στα κράτη μέλη εφαρμόζονται πολυάριθμα στοχοθετημένα προγράμματα, τα περισσότερα βασικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στους κατεξοχήν μειονεκτούντες, και ιδίως στους Ρομά· ως εκ τούτου, καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει διεξοδικότερα και σε τακτική βάση τις επιδόσεις προγραμμάτων της ΕΕ, όπως τα προγράμματα απασχόλησης και εκπαίδευσης της ΕΕ, π.χ. το Erasmus+ και η «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων»·

7.  καλεί την Επιτροπή:

   να αξιολογήσει τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να καθορίσει εάν πληρούν την απαίτηση της αποφυγής των διακρίσεων και της συμμετοχής, και, όπου είναι αναγκαίο, να λάβει διορθωτικά μέτρα, χωρίς καθυστέρηση,
   να εφαρμόσει ένα ισχυρό, βασιζόμενο στην ποιότητα και μακρόπνοο σύστημα παρακολούθησης και χρηματοοικονομικής λογιστικής για τον έλεγχο των επιδόσεων των κρατών μελών κατά τη χρήση ενωσιακών προγραμμάτων,
   να μεριμνήσει για την ενεργό συμμετοχή των Ρομά αποδεκτών των έργων στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή,
   να εξασφαλίσει ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός καταγγελιών θα καταστεί περισσότερο προσπελάσιμος και διαφανής για τους κατοίκους, τις ΜΚΟ και τις αρχές ώστε να μπορούν να αναφέρουν κονδύλια και προγράμματα της ΕΕ που εισάγουν διακρίσεις,
   να αναστέλλει τη χρηματοδότηση σε περιπτώσεις κακής χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ,
   να μεταρρυθμίσει τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να παρέχουν οικονομική βοήθεια για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας με πιο προορατικό τρόπο, και
   να διευρύνει τα χρηματοδοτικά προγράμματα «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών παρατήρησης και ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση της αθιγγανοφοβίας και τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

   να διασφαλίσουν ότι οι σχετικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και έχουν πιθανές επιπτώσεις για την κοινότητα των Ρομά δεν συνεπάγονται αποκλεισμούς και καταπολεμούν τον διαχωρισμό,
   να εξασφαλίσουν ότι οι πρακτικές διαχωρισμού περιγράφονται σαφώς και εξαιρούνται ρητά από τη χρηματοδότηση,
   να βελτιώσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης που δημιουργούνται παρέχουν μια πραγματική και βιώσιμη λύση για τη μακροχρόνια ανεργία, λύση που είναι απαραίτητη για την αξιοπρεπή διαβίωση,
   να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων, και
   να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον συντονισμό μεταξύ των τοπικών και των εθνικών αρχών για την εξάλειψη των διοικητικών και πολιτικών φραγμών και την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, ιδίως των παιδιών·

10.  υπενθυμίζει τη σύσταση του Συμβουλίου του 2013, σύμφωνα με την οποία η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, καθώς και μεταξύ άλλων η κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, θα πρέπει να διευκολυνθούν με τη διάθεση σε κάθε κράτος μέλος τουλάχιστον του 20 % των συνολικών πόρων του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος για επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο∙

Παροχή ίσων δικαιωμάτων και καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας μέσω της εκπαίδευσης

11.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο των αξιών της ΕΕ που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ∙ υπενθυμίζει ότι μπορεί να αναληφθεί δράση από την ΕΕ εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από τα κράτη μέλη των εν λόγω αξιών σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΕΕ∙

12.  καλεί τα κράτη μέλη, με βάση τις ανησυχητικές εκθέσεις ΜΚΟ και οργανώσεων παρατήρησης και ελέγχου:

   να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την οδηγία 2000/43/ΕΚ προκειμένου να προληφθούν και να εξαλειφθούν αποτελεσματικά όλες οι μορφές διακρίσεων σε βάρος των Ρομά και να διασφαλιστεί ότι οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί διοικητικοί κανονισμοί δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν οδηγούν σε πρακτικές διαχωρισμού,
   να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ δεδομένου ότι παρέχει τα εργαλεία για την επιτυχή καταπολέμηση της αθιγγανόφοβης ρητορικής και της βίας κατά των Ρομά·

13.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη σε σχέση με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των οδηγιών για την ίση μεταχείριση και να συνεχίσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον όλων των κρατών μελών, ανεξαιρέτως, που παραβιάζουν ή δεν ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο ή δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες για την ίση μεταχείριση, όπως η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ), η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή (2004/38/ΕΚ)(11), η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων (2012/29/ΕΕ), η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου (2008/913/ΔΕΥ) σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (2010/13/EΕ)(12), και η οδηγία του Συμβουλίου για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών (2004/113/ΕΚ)(13) όπως και αυτή για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (2000/78/ΕΚ)·

14.  καλεί την Επιτροπή και στο Συμβούλιο να άρουν το αδιέξοδο και να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη λεγόμενη οδηγία κατά των διακρίσεων∙

15.  καταδικάζει την άρνηση ορισμένων κρατών μελών να παραδεχτούν την ανισότητα που υφίστανται οι Ρομά υπήκοοί τους, την έλλειψη πολιτικής βούλησής τους να επανορθώσουν την αποτυχία τους να εγγυηθούν στους Ρομά την πρόσβαση και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, καθώς και την τάση ορισμένων κρατών μελών να κατηγορούν τους ίδιους τους Ρομά για τον κοινωνικό αποκλεισμό τους που προκαλείται από τον διαρθρωτικό ρατσισμό·

16.  καλεί τα κράτη μέλη:

   να καταδικάσουν σαφώς και να επιβάλλουν κυρώσεις για την άρνηση του Ολοκαυτώματος των Ρομά, τη ρητορική μίσους και την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων από πολιτικούς και δημόσιους αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης,
   να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη, την καταδίκη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους κατά των Ρομά, χρησιμοποιώντας επίσης τον πολιτιστικό διάλογο·

17.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με τις ΜΚΟ για την παροχή εκπαίδευσης όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, καθώς και για αποτελεσματική αντίκρουση των εκστρατειών ρητορικής μίσους μέσω της χαρτογράφησης των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων των εταίρων των ΜΚΟ ως προς το θέμα αυτό∙ καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια πρόσκληση προς την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την παρακολούθηση και αναφορά της ρητορικής μίσους, των εγκλημάτων μίσους και της άρνησης του Ολοκαυτώματος στα κράτη μέλη∙

18.  καλεί τον Πρόεδρο του να καταδικάσει και να επιβάλει κυρώσεις σε βουλευτές του ΕΚ που χρησιμοποιούν συκοφαντική, ρατσιστική ή ξενοφοβική γλώσσα ή επιδεικνύουν ανάλογες συμπεριφορές στο Κοινοβούλιο·

19.  αποδοκιμάζει την παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ πρέπει να ισχύουν για όλους τους πολίτες και ότι η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία δεν επιτρέπει συλλογικές απελάσεις και οποιοδήποτε είδος κατάρτισης φυλετικού προφίλ· καλεί τα κράτη μέλη προέλευσης να αναλάβουν την ευθύνη τους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού όλων των πολιτών τους και τα κράτη μέλη άφιξης να αυξήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της εκμετάλλευσης και για να αποφεύγεται η συνέχιση του αποκλεισμού στη χώρα άφιξης·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την προκατάληψη κατά των προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ρομά στο πλαίσιο της μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν αιτούντες άσυλο από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οι οποίοι, από αριθμητικής πλευράς, αποτελούνται από πολλούς Ρομά από τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και ότι αυτό μπορεί να συσχετίζεται με τους ιδιαίτερους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινότητα των Ρομά εκεί∙ ζητεί τη συμπερίληψη ενός ειδικού κεφαλαίου για τις διώξεις λόγω αθιγγανοφοβίας στις πληροφορίες χώρας καταγωγής που αφορούν τις αντίστοιχες χώρες·

21.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αριθμό των απάτριδων Ρομά στην Ευρώπη, που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη άρνηση της πρόσβασής τους στις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες και την ώθηση τους στο περιθώριο της κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στο καθεστώς ανιθαγένειας και να εγγυηθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για όλους·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καταχωρίσεις στα μητρώα γεννήσεων χωρίς διακρίσεις και να διασφαλίσουν την ταυτοποίηση όλων των πολιτών τους, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι Ρομά να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις ουσιαστικές βασικές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα για να σταματήσουν τις πρακτικές διάκρισης όσον αφορά την καταχώρηση στα μητρώα γεννήσεων και μέσω των τοπικών αρχών τους να λάβουν δραστήρια μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε παιδί θα καταχωρείται· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει την κατάσταση στα κράτη μέλη, να γνωστοποιήσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ταυτοποίηση και την προστασία ανθρώπων των οποίων η ιθαγένεια δεν έχει αναγνωριστεί και δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα ταυτότητας και να δρομολογήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη σπουδαιότητα της καταχώρησης των γεννήσεων·

23.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη μη ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην πληροφόρηση, στις υπηρεσίες και στη φροντίδα υγείας, τη σοβαρή έλλειψη καρτών ασφάλισης υγείας μεταξύ τους, και την κακοποίησή τους λόγω φυλετικής καταγωγής· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη τυχόν φραγμών στην πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης∙ ζητεί από τα κράτη μέλη, όπου απαιτείται, να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων διαμεσολαβητών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τους Ρομά, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την υγειονομική περίθαλψη και να βελτιώσουν την πρόσβαση στον εμβολιασμό και την προληπτική υγειονομική περίθαλψη στις κοινότητες των Ρομά∙

24.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες Ρομά, οι οποίες τοποθετούνται συχνά σε χωριστούς, υποδεέστερους χώρους μητρότητας και αντιμετωπίζουν σωματική κακοποίηση, παραμέληση, ανεπαρκή και κακή μεταχείριση από το ιατρικό προσωπικό όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε κινητούς υγειονομικούς ελέγχους∙ παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αμέσως έναν μηχανισμό παρακολούθησης και διορθωτικής αντιμετώπισης για τον σκοπό αυτό και να διασφαλίσουν ότι το ιατρικό προσωπικό που παραβιάζει τη δεοντολογία θα καλείται να λογοδοτήσει∙ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προωθήσουν τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη οικοδόμηση ικανοτήτων για τις γυναίκες Ρομά, να δημιουργήσουν εξειδικευμένες δομές, όπως σημεία εκκαθάρισης, προκειμένου να παράσχουν ειδικό ενημερωτικό υλικό για την υγεία και να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη για πρωτοβουλίες που αφορούν την υγεία της κοινότητας∙

25.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στα παιδιά, εφαρμόζοντας παράλληλα το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους Ρομά, παρέχοντας ιδίως πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στην εκπαίδευση των παιδιών των Ρομά∙ τονίζει ότι η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των παιδιών των Ρομά έχει καίρια σημασία για την καλύτερη ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά, επιτρέποντας στις επόμενες γενιές να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην απασχόληση∙

26.  καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάσουν την υποχρεωτική στείρωση και να προσφέρουν αποζημίωση στις γυναίκες Ρομά που υπέστησαν συστηματική και κρατικά χρηματοδοτούμενη στείρωση η οποία θα συνοδεύεται από δημόσια συγγνώμη στα θύματα αυτού του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας·

27.  κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το φαινόμενο της παράνομης απομάκρυνσης παιδιών Ρομά από τους γονείς τους· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν αυτές τις υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψή τους·

28.  καταδικάζει την αμέλεια των κρατών μελών να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στη δικαιοσύνη και ισονομία για τους Ρομά, κάτι που εκδηλώνεται:

   στην απουσία ή τις απαράδεκτα αργές διαδικασίες διασφάλισης της δικαιοσύνης για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, ιδίως εκείνων που διαπράττονται από αστυνομικούς,
   στη δυσανάλογη ποινικοποίηση των Ρομά,
   στην υπερβολική αστυνόμευση (κατάρτιση εθνοτικών προφίλ, διαδικασίες υπερβολικών ελέγχων στον δρόμο, αιφνίδιες έφοδοι σε καταυλισμούς Ρομά, αυθαίρετες κατασχέσεις και καταστροφές περιουσίας, υπερβολική χρήση βίας κατά τη διάρκεια συλλήψεων, απειλές, εξευτελιστική μεταχείριση, σωματική κακοποίηση και άρνηση δικαιωμάτων κατά την ανάκριση και κράτηση από την αστυνομία),
   και στην ελλιπή αστυνόμευση των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των Ρομά, με παροχή ελάχιστης ή καθόλου βοήθειας, προστασίας (όπως σε περιπτώσεις εμπορίας και για θύματα ενδοοικογενειακής βίας) ή έρευνας σε περιπτώσεις εγκλημάτων που αναφέρουν οι Ρομά∙

29.  καλεί τα κράτη μέλη:

   να εγγυηθούν ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και να διασφαλίσουν ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, έχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα δικονομικά δικαιώματα,
   να παράσχουν υποχρεωτική, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, εσωτερική εκπαίδευση στους υπαλλήλους και αξιωματούχους επιβολής του νόμου σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού συστήματος,
   να ερευνούν τα εγκλήματα μίσους και να ασκούν δίωξη, να παρέχουν βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρακινούνται ειδικά από αθιγγανοφοβία,
   να συγκροτήσουν μονάδες καταπολέμησης του μίσους, με γνώση της αθιγγανοφοβίας, στις αστυνομικές δυνάμεις,
   να ενθαρρύνουν την κατάλληλη αστυνόμευση και, σε περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς της αστυνομίας, να επιβάλλουν κυρώσεις,
   να προσλάβουν επαγγελματίες στον κλάδο της επίλυσης διαφορών οι οποίοι θα εργάζονται με την αστυνομία,
   να ενθαρρύνουν την ενεργητική πρόσληψη Ρομά ως μελών της αστυνομικής δύναμης,
   να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα υποστήριξης θυμάτων ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των Ρομά και ότι τους παρέχεται συνδρομή όταν καταγγέλλουν εγκλήματα και υποβάλλουν καταγγελίες,
   να συνεχίσουν και να διευρύνουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος JUSTROM, ενός κοινού προγράμματος μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών Ρομά στη δικαιοσύνη,
   να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να εντείνουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και
   να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/93/ΕΕ(14) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και την προστασία των θυμάτων·

30.  καλεί την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) να συνεχίσει την προσφορά κύκλων κατάρτισης στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη σχετική διατομεακή ευαισθητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων·

31.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις στον τομέα της στέγασης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια αγορά μισθώσεων και ιδιοκτησίας ακινήτων και ένα σύστημα κοινωνικής στέγασης που εισάγουν διακρίσεις, από εξαναγκαστικές εξώσεις και κατεδαφίσεις σπιτιών Ρομά χωρίς την παροχή επαρκούς εναλλακτικής στέγασης, την τοποθέτηση των Ρομά σε απομονωμένους καταυλισμούς και καταλύματα έκτακτης ανάγκης αποκομμένα από τις βασικές υπηρεσίες, την ανέγερση τοίχων γύρω από τους καταυλισμούς των Ρομά και την αποτυχία των δημόσιων αρχών να εξασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση των Ρομά στο καθημερινό δίκτυο ύδρευσης και το αποχετευτικό δίκτυο·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση των Ρομά όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια της ΕΕ για να βελτιώσουν τις συνθήκες στέγασης των Ρομά, ιδίως με την προώθηση της εξάλειψης του διαχωρισμού, με την εξάλειψη κάθε χωροταξικού διαχωρισμού, με την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με την ηγεσία των τοπικών κοινοτήτων και των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και επίσης με μια συνεπή πολιτική σχετικά με τη δημόσια στέγαση∙ καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (όπως νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο) και σε υποδομές στέγασης σύμφωνα με τις εθνικές νομικές απαιτήσεις∙

33.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την αρμοδιότητά της όσον αφορά τις φυλετικά υποκινούμενες αναγκαστικές εξώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε, σε περίπτωση αναγκαστικών εξώσεων, να γίνονται πλήρως σεβαστές η νομοθεσία της Ένωσης καθώς και άλλες διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επιπλέον να αυξηθούν ο αριθμός και η διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εξάλειψης του διαχωρισμού, στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ώστε να βοηθήσουν τις αρχές να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία προάγουν αποτελεσματικά την εξάλειψη του διαχωρισμού, και ζητεί να εγγραφούν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΚΤ-ΕΤΠΑ) για μέτρα εξάλειψης του εδαφικού διαχωρισμού·

34.  χαιρετίζει τις προορατικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης της στέγασης των Ρομά στις πόλεις· αναγνωρίζει την πρωτοβουλία του Eurocities που συλλέγει στοιχεία μέσω μιας διαδικασίας χαρτογράφησης που εξετάζει τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων των Ρομά που ζουν σε πόλεις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αντιδράσεις των πόλεων σε αυτές·

35.  αποδοκιμάζει τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της υπερεκπροσώπησης των παιδιών Ρομά σε «ειδικά σχολεία», σχολεία μόνο για Ρομά, χωριστές τάξεις, «σχολεία κοντέινερ», κ.λπ.· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να λάβουν μέτρα εξάλειψης του διαχωρισμού και άλλα αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης και της πλήρους πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε υψηλής ποιότητας και γενική εκπαίδευση και να εξασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά Ρομά ολοκληρώνουν τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση· υπογραμμίζει, από αυτή την άποψη, ότι είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι λόγοι της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και ιδίως ο ρόλος της αθιγγανοφοβίας σε αυτό το φαινόμενο· ενθαρρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη να διερευνήσουν νέους τρόπους για να γεφυρωθεί το υφιστάμενο εκπαιδευτικό χάσμα μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της άτυπης και μη τυπικής μάθησης· επιμένει ότι τούτο πρέπει να γίνει με παράλληλη προσοχή στις διατομεακές διακρίσεις, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων Ρομά και σχολικών διαμεσολαβητών και εξασφαλίζοντας κατάλληλους πόρους για τέτοιου είδους μέτρα∙

36.  θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικές και απαράδεκτες τις διακρίσεις που υφίστανται οι Ρομά στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται συνήθως από μακροχρόνια ανεργία, συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης χωρίς ιατρική και κοινωνική ασφάλιση ή συντάξεις, εμπόδια στην αγορά εργασίας (που ισχύουν ακόμη και για τους Ρομά με τριτοβάθμια εκπαίδευση) και έλλειψη δυνατοτήτων επανακατάρτισης· παροτρύνει κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση των Ρομά στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και να εξαλείψουν τους άμεσους και έμμεσους φραγμούς, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών, εργασιακών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τους Ρομά, ιδίως σε αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς τομείς∙ καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν φιλόδοξα τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν και να συμβάλουν στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά και στην καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας∙ υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης για τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές∙

38.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο, όπως η επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση, οι υπηρεσίες ατομικής παροχής συμβουλών, η αυτοαπασχόληση, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα προγράμματα πρώτης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή Ρομά στην αγορά εργασίας και να αποτραπεί η μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά στις κοινότητες των Ρομά∙

39.  καταδικάζει τις πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων των Ρομά, οι οποίες συχνά είναι συγκαλυμμένες ή αφανείς· τονίζει ότι οι πολιτικές που στοχεύουν σε μια αιτία διακρίσεων πρέπει να δίνουν προσοχή στην κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων που ενδέχεται να είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγμάτωσης, της συμμετοχής, της πρόσβασης στην απασχόληση, της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόληψης των διακρίσεων στην περίπτωση Ρομά που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις και να συμπεριλάβουν ειδικά προγράμματα γι’ αυτούς στο ενωσιακό πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά μετά το 2020·

40.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες Ρομά είναι εκτεθειμένες σε πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις επειδή είναι γυναίκες, και επειδή ανήκουν στην εθνοτική μειονότητα των Ρομά και, ως εκ τούτου, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και πόρους· τονίζει ότι οι διακρίσεις είναι ακόμη πιο έντονες για τις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας∙ υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά απαιτεί συγκεκριμένες και στοχοθετημένες πολιτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίες επιτρέπουν την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και οι οποίες διασφαλίζουν ποιοτική στέγαση, γεγονός το οποίο είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού∙

41.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη ενός ειδικού κεφαλαίου σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και ότι σε κάθε ενότητα των εν λόγω στρατηγικών εφαρμόζονται μέτρα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου με στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και την προοπτική της ισότητας των φύλων, ιδίως στην κατανομή των κονδυλίων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, τα οποία επιτάσσουν ότι «σε όλες τις πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της ένταξης των Ρομά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου»· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις τοπικές αρχές να συμπεριλάβουν γυναίκες Ρομά στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά· τονίζει την ανάγκη να συλλέγονται συστηματικά δεδομένα ανά φύλο και να αναλύονται τακτικά, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν κατά πόσον οι πολιτικές επιτυγχάνουν τις επιθυμητές βελτιώσεις για τα κορίτσια και τις γυναίκες Ρομά, και να αναλάβει δράση, εάν υπάρχει έλλειψη προόδου· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την προαγωγή της ισότητας των φύλων κατά την εφαρμογή όλων των πτυχών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σύμφωνα με τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015·

42.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά σε σχέση με τους πρόωρους και καταναγκαστικούς γάμους και τις επιθέσεις κατά της σωματικής τους ακεραιότητας και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συλλογή και τη διάδοση δεδομένων σχετικά με νομικά και άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας που διαπράττεται κατά γυναικών και κοριτσιών Ρομά∙

43.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες Ρομά∙

44.  καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την αποτελεσματική συμμετοχή γυναικών Ρομά στη δημόσια και πολιτική ζωή·

45.  θεωρεί ότι οι φορείς ισότητας είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των Ρομά σχετικά με τα δικαιώματά τους, την παροχή βοήθειας σε αυτούς για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την καταγγελία διακρίσεων∙ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πρότυπα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας διαθέτουν επαρκείς αρμοδιότητες και πόρους για να παρακολουθούν και να δρουν σε περιπτώσεις αθιγγανοφοβίας∙ καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το έργο και τη θεσμική ικανότητα των φορέων ισότητας για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, παρέχοντάς τους επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική νομική και δικαστική συνδρομή και να ενισχύσουν το έργο τους με νομικούς συμβούλους Ρομά προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγγελία των καταχρήσεων·

46.  προβληματίζεται για το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των Ρομά ως συνομιλητών ή επίσημων εκπροσώπων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων και για την αδυναμία των κυβερνήσεων να εγγυηθούν ότι οι Ρομά απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες· αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών από αυτή την άποψη· ζητεί ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων εθνικών και τοπικών αρχών, της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των ΜΚΟ· ενθαρρύνει τους θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα της ΕΕ και των κρατών μελών να προωθήσουν ενεργητικά την πολιτική συμμετοχή και την ενδυνάμωση των Ρομά και την πρόσληψή τους στις δημόσιες διοικήσεις∙ ζητεί τη θέσπιση στοχοθετημένων προγραμμάτων για την ενδυνάμωση των Ρομά, μεταξύ άλλων με στόχο την αύξηση και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης συμμετοχής των Ρομά, από διατομεακή σκοπιά, ως εκπροσώπων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων∙ ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών Ρομά στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων∙

47.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν υποχρεωτική, πρακτική και διατομεακή εκπαίδευση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλους τους δημόσιους αξιωματούχους που είναι επιφορτισμένοι με σχετικά καθήκοντα και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών, με σκοπό να εξοπλιστούν με τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να υπηρετούν όλους τους πολίτες από μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα·

48.  καλεί τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με τον επηρεασμό του τρόπου με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι εθνοτικές μειονότητες από την κοινή γνώμη:

   να παρέχουν υποχρεωτική επιμόρφωση σε όσους εργάζονται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τους ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά τις προκλήσεις και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και σχετικά με τα βλαβερά στερεότυπα,
   να προωθήσουν την πρόσληψη Ρομά στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, και
   να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των οργανώσεων των Ρομά στα συμβούλια των μέσων ενημέρωσης·

49.  ενθαρρύνει, προκειμένου να σταματήσει με επιτυχία η διαιώνιση της αθιγγανοφοβίας, τα κράτη μέλη να εντάξουν υποχρεωτικά μαθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την πολιτική κατάρτιση στα σχολικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ανασφάλεια ταυτότητας των Ρομά, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους και η ικανότητά τους να ασκούν και να απαιτούν τα ισότιμα δικαιώματά τους·

50.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις περικοπές στον δημόσιο τομέα, οι οποίες έχουν επηρεάσει δραματικά τις δραστηριότητες τόσο των κρατικών όσο και των χρηματοδοτούμενων από το κράτος ΜΚΟ για την προώθηση της ισότητας των Ρομά και για τον περιορισμό της εμβέλειας των εν λόγω έργων∙ τονίζει ότι το κράτος και τα θεσμικά του όργανα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της ισότητας που δεν μπορεί να υποκατασταθεί∙

Εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά

51.  παρατηρεί με ανησυχία ότι οι προσπάθειες και τα οικονομικά μέσα που έχουν επενδυθεί,και τα πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και κονδύλια που έχουν απευθυνθεί στην κοινότητα των Ρομά δεν έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, και δεν έχουν προωθήσει την ένταξη των Ρομά, ιδίως σε τοπικό επίπεδο· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση, οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός των Ρομά, και για να προωθηθεί η διαδικασία ένταξης των Ρομά και η καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας:

   να δείξουν φιλοδοξία κατά την εκπόνηση των εθνικών τους στρατηγικών ένταξης των Ρομά, να διεξαγάγουν περαιτέρω έρευνες στις επιτυχημένες τοπικές πρακτικές και τα προγράμματα με την ενεργό συμμετοχή των Ρομά, προκειμένου να αποκαλυφθεί η κατάστασή τους, οι πραγματικότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, με ιδιαίτερη προσοχή στην αθιγγανοφοβία και τις συνέπειές της, με στόχο την ανάπτυξη μιας βελτιωμένης, ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης στο ζήτημα, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο την κοινωνική και οικονομική πτυχή, αλλά καταπολεμώντας επίσης τον ρατσισμό, φροντίζοντας παράλληλα για την καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
   να εφαρμόσουν πλήρως τις εθνικές στρατηγικές τους ένταξης των Ρομά,
   να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να τις επικαιροποιούν τακτικά, να καθορίσουν σαφείς δράσεις και εξατομικευμένα μέτρα, και να θέσουν μετρήσιμους στόχους και ορόσημα,
   να συνεργαστούν στενά με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών φορέων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του ιδιωτικού τομέα, των οργανώσεων της βάσης και των ΜΚΟ, και να μεριμνήσουν για την ενεργητική συμμετοχή των Ρομά,
   να αναπτύξουν περαιτέρω τις μεθοδολογίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τη συλλογή δεδομένων, βασιζόμενες στα πορίσματα των επιτόπιων εργασιών σχετικά με οικονομικά θέματα και με γνώμονα την ποιότητα, δεδομένου ότι υποστηρίζουν αποτελεσματικές πολιτικές βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, των δράσεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί και να προσδιορίσουν για ποιο λόγο τα προγράμματα και οι στρατηγικές δεν αποφέρουν τα από μακρού προσδοκώμενα αποτελέσματα,
   να ενδυναμώσουν τα εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά εξασφαλίζοντας ότι διαθέτουν επαρκή εντολή, τους απαραίτητους πόρους και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για την εκτέλεση των συντονιστικών καθηκόντων τους∙

Η αθιγγανοφοβία στην πρώτη γραμμή μιας βελτιωμένης στρατηγικής μετά το 2020

52.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και το ευρύ φάσμα χρήσιμων μηχανισμών και ταμείων που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά και το γεγονός ότι δρομολόγησε ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά έως το 2020, καλώντας τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές·

53.  καλεί την Επιτροπή:

   να αναβαθμίσει το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά και μετά το 2020, με βάση τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), των ΜΚΟ, των οργανώσεων παρατήρησης και ελέγχου και όλων των σχετικών εμπλεκομένων, ώστε να υπάρξει μια βελτιωμένη, επικαιροποιημένη και ακόμη πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση,
   να θέσει την αθιγγανοφοβία στο επίκεντρο του πλαισίου της ΕΕ μετά το 2020 σε συνδυασμό με την κοινωνική ένταξη και να θεσπίσει δείκτες εξάλειψης των διακρίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης, της υγείας κ.λπ., καθώς η αθιγγανοφοβία υπονομεύει την επιτυχή εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά,
   να αντιμετωπίσει την αθιγγανοφοβία ως οριζόντιο ζήτημα, και να αναπτύξει –σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον FRA και τις ΜΚΟ– έναν κατάλογο πρακτικών βημάτων για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας από τα κράτη μέλη,
   να συμπληρώσει την ομάδα εργασίας Ρομά των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής συστήνοντας ομάδα έργου σε επίπεδο Επιτρόπων για τα θέματα των Ρομά, η οποία θα συγκεντρώνει όλους τους αρμόδιους Επίτροπους που εργάζονται στον τομέα των ίσων δικαιωμάτων και της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ιθαγένειας, των κοινωνικών δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της υγείας, της στέγασης και της εξωτερικής τους διάστασης, προκειμένου να διασφαλιστούν κονδύλια και προγράμματα της ΕΕ απαλλαγμένα από διακρίσεις και συμπληρωματικά,
   να ενισχύσει και να συμπληρώσει το έργο της μονάδας συντονισμού της Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τους Ρομά, ενισχύοντας την ομάδα, διαθέτοντας επαρκείς πόρους και απασχολώντας περαιτέρω προσωπικό, ώστε να υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας, την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ολοκαύτωμα των Ρομά και την προώθηση της ενθύμησης του Ολοκαυτώματος·

54.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των Ρομά στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων∙ επιμένει έντονα στην ανάγκη να καταπολεμηθεί η αθιγγανοφοβία και να προωθηθούν τα δικαιώματα των Ρομά στις υποψήφιες και στις δυνητικά υποψήφιες χώρες·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να διαδώσουν ενεργά τον ορισμό εργασίας της αθιγγανοφοβίας όπως διατυπώθηκε από την ECRI, έτσι ώστε να παρέχεται σαφής καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές·

56.  καλεί τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και τα πολιτικά κόμματα στα κράτη μέλη να τηρήσουν τον αναθεωρημένο «Χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατσιστική κοινωνία» και τους ζητά να ανανεώνουν τακτικά τη δέσμευσή τους και να καταδικάζουν και να τιμωρούν τη ρητορική μίσους·

57.  καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την αθιγγανοφοβία στην ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, να εστιάσει στην αθιγγανοφοβία κατά τη διάρκεια των εργασιών του για τα θέματα των Ρομά και να την παρακολουθεί σε όλους τους συναφείς τομείς·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(4) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(6) ΕΕ C 4 Ε της 7.1.2011, σ. 7· ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 73· ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 112· ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 36· ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 157.
(7) ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 4.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0485.
(9) Γενική Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), σχετικά με την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας και των διακρίσεων κατά των Ρομά.
(10) Η αθιγγανοφοβία διατυπώνεται ορισμένες φορές με διαφορετικό τρόπο και στα διάφορα κράτη μέλη αναφέρεται ορισμένες φορές με έναν ελαφρώς διαφορετικό όρο, όπως «Antiziganismus».
(11) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(12) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(13) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(14) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου