Показалец 
Приети текстове
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva
 В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС
 Териториалните типологии ***I
 Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I
 Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I
 Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени
 План за действие относно финансовите услуги на дребно

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva
PDF 505kWORD 51k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0346/2017),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин,

В.  като има предвид, че Италия подаде заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva за финансово участие от страна на ЕФПГ съгласно критериите за намеса, определени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1 646 съкращения в Almaviva Contact SpA - предприятие, осъществяващо дейност в икономическия отрасъл от разделение 82 по NACE Rev 2 (административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност) в региона на ниво 2 по NUTS Лацио в Италия (ITI4); като има предвид, че се очаква 1 610 от съкратените работници да вземат участие в мерките;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че Италия има право на финансово подпомагане в размер на 3 347 370 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 5 578 950 EUR;

2.  отбелязва, че италианските органи са подали заявлението на 9 май 2017 г. и че след като Италия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 26 септември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  припомня, че икономическата криза оказа значителен натиск върху цената на маркетинговите услуги и помощта за купувачите на стоки и услуги, което доведе до намаляване на оборота и печалбата на доставчиците на услуги; като има предвид факта, че разходите за труд са най-голямата част от производствените разходи в сектора на телефонните центрове, отбелязва, че предприятията са реагирали на тези неблагоприятни условия чрез преместване, интервенции върху разходите за труд или закриване; изразява съжаление, че в периода между 2009 г. и първото тримесечие на 2014 г. една трета от всички италиански предприятия в сектора са прекратили дейността си;

4.  отчита, че настоящите съкращения са пряко свързани с намаляването на приходите на центъра на Almaviva в Рим с 45% между 2011 и 2016 г.; изразява съжаление, че не е било възможно да се постигне споразумение с обединеното синдикално представителство (RSU) относно план за уеднаквяване на разходите за труд в Almaviva в Рим с тези в други работни центрове на Almaviva в Италия, което е щяло ефективно да доведе до намаляване на заплатите, като вследствие на това се стига до закриване на центъра в Рим;

5.  отбелязва, че работниците в сектора на телефонните центрове следва да бъдат защитени по-добре, като това означава по-специално да се предотврати преместване на персонал от един център към друг, което се използва като специална стратегия за налагане на масови уволнения;

6.  признава, че в регионалната и местната икономика се наблюдава бавно възстановяване на жизнеспособността след големите трудности в резултат на икономическата и финансова криза и че е налице опасност това възстановяване да бъде спряно или прекъснато в резултат на масовите съкращения; подчертава решаващото значение на активните мерки на пазара на труда, като тези, съфинансирани от ЕФПГ, за да се предотврати това;

7.  отбелязва, че 79% от избраните бенефициери са жени и че повечето от тях са на възраст между 30 и 55 години; изразява съжаление, че не е било възможно да се намери приемливо решение, за да се избегне тяхното уволнение, по-специално предвид факта, че за жените в тази възрастова група има по-малка вероятност да останат и да напредват на пазара на труда поради трудностите при намирането на баланс между професионалния и личния живот в резултат на техните задължения като лица, полагащи домашни грижи без заплащане, както и поради липса на равни възможности на работното място;

8.  подчертава, че обучението и другите персонализирани услуги следва в пълна степен да вземат предвид характеристиките на тази група работници, по-специално високия процент на жените; приветства включването на прогнозна сума в размер на 680 000 EUR за възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица;

9.  приветства факта, че италианските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за избраните бенефициери на 6 април 2017 г., преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

10.  отбелязва, че Италия планира осем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) индивидуална ориентация, (ii) помощ при търсене на работа, (iii) обучение, преквалификация и професионално обучение, (iv) ваучери за повторно наемане на работа, (v) подкрепа за предприемачеството, (vi) помощ за започване на стопанска дейност, (vii) възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица, и viii) възстановяване на разходите за мобилност; отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 17,4% от общия пакет от персонализирани услуги, под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на избраните бенефициери в дейности по търсене на работа или дейности по обучение;

11.  приветства създаването на комисия, съставена от Министерството на икономическото развитие (MiSE(4)), ANPAL(5), регион Лацио и синдикални организации, която да определи стратегията и намесите в подкрепа на бившите работници на Almaviva, както и да изготви съгласувания пакет от персонализирани услуги;

12.  разбира, че използването на ваучери за повторно наемане на работа е нова услуга, която е била използвана само в един случай преди това; подчертава, че е важно да бъде извършена пълна оценка на ефективността на подобни мерки, след като е минало достатъчно време, за да има данни на разположение;

13.  подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена помощ от други финансови инструменти на Съюза, но че те ще бъдат допълнени с действия, които ще бъдат финансирани от ЕСФ или само с национални средства;

14.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

15.  приветства ангажимента на правителството на Италия за определяне на нова правна рамка за работниците в телекомуникациите с цел избягване на по-нататъшни случаи като този, който е предмет на заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Италия — EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/2192.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС
PDF 589kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“ (2017/2085(INI))
P8_TA(2017)0423A8-0330/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС — Докладване относно мониторинга и оценката на усъвършенстваните елементи за безопасност на превозните средства, тяхната икономическа ефективност и осъществимост с оглед на преразглеждането на регламентите относно общата безопасност на превозните средства и относно защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата“ (COM(2016)0787), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2016)0431),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО(2),

—  като взе предвид Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата(4),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за постигането на устойчива мобилност(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2017 г. относно автомобилния транспорт в Европейския съюз(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно пътната безопасност през периода 2011—2020 г. — отправна точка към стратегия за нараняванията(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно пътната безопасност в Европа през периода 2011—2020 г.(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“(11),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016)0766),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 г.“ (COM(2010)0389),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“ (COM(2012)0636),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Полза от и осъществимост на редица нови технологии и нерегулирани мерки в областта на безопасността на пътниците в превозното средство и защита на уязвимите участници в пътното движение“, изготвен от Изследователската лаборатория за транспорт и публикуван на 26 март 2015 г.,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Изпълнението на цел 6 от насоките на Европейската комисия за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 г. – отправна точка към стратегия за нараняванията“ (SWD(2013)0094),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2017 г. относно безопасността на движението по пътищата в подкрепа на Декларацията от Валета от март 2017 г.,

—  като взе предвид пакета от мерки „Европа в движение“, представен от Комисията на 31 май 2017 г., който включва набор от осем законодателни инициативи със специално внимание върху автомобилния транспорт,

—  като взе предвид Резолюция 70/260 на Общото събрание на ООН от 15 април 2016 г., озаглавена „Подобряване на глобалната пътна безопасност“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0330/2017),

А.  като има предвид, че всяка година приблизително 25 500 души загиват, а около 135 000 биват тежко ранени по пътищата на Европа, поради което е необходимо да се предприемат повече на брой и по-ефективни мерки, в процес на консултации с държавите членки, за да бъдат постигнати целите на многонационалния проект за пътна безопасност и нулев брой жертви „Vision Zero“;

Б.  като има предвид, че пътната безопасност зависи от три фактора – превозните средства, инфраструктурата и поведението на водачите, и поради това са необходими мерки във всяка от трите области, за да се повиши безопасността по пътищата, и следва да бъдат предприети ефективни мерки в областта на активната и пасивната безопасност на превозните средства;

В.  като има предвид, че средната възраст на леките, лекотоварните и товарните автомобили в ЕС нараства непрестанно и в момента надхвърля 10 години; като има предвид, че възрастта на превозното средство оказва непосредствено влияние върху последиците от пътнотранспортно произшествие и нараняванията, които то може да предизвика;

Г.  като има предвид, че системите за подпомагане на водачите водят до повишаване на безопасността на превозните средства и освен това правят възможно безопасното и активно участие на лицата с намалена подвижност и на възрастните хора в движението по пътищата;

Д.  като има предвид, че системите за интелигентно управление намаляват задръстванията, предупреждават водача за опасностите по неговия маршрут и по този начин допринасят за намаляване на риска от произшествия;

Е.  като има предвид, че преходът към автономни превозни средства без водач напредва с бързи темпове и че безопасността на пътя е неотложен въпрос, поради което Комисията трябва да представи преглед на Регламента относно общата безопасност не по-късно от първото тримесечие на 2018 г.; като има предвид, че във всеки случай всяко следващо отлагане би било неприемливо;

Ж.  като има предвид, че тъй като 38% от всички смъртни случаи настъпват в градските райони и често включват уязвими участници в движението по пътищата, държавите членки следва да вземат предвид уязвимите участници в движението по пътищата при планирането на движението в градски условия, като подобряват тяхното третиране по отношение на видовете транспорт, като например автомобили и автобуси; като има предвид, че Комисията следва да представи своя преглед на регламента относно защитата на пешеходците;

З.  като има предвид, че съществува ясна връзка между пътната безопасност и условията на труд на професионалните участници в движението по пътищата;

Общи изисквания

1.  подчертава, че държавите членки следва да извършват ефикасни и редовни пътни проверки на водачите, тъй като основните причини за произшествията продължават да бъдат несъобразената и превишена скорост с оглед на условията на шофиране, отклоняването на вниманието, шофирането под въздействието на алкохол или наркотици, както и прекомерната умора, поради което:

   а) призовава Комисията да определи процент на подлежащите на проверка превозни средства от категории M1 и N1;
   б) призовава Комисията да въведе по-строги проверки за правилното прилагане на задължителните ограничения на работното време и на времето за почивка за водачите, които са професионални участници в движението по пътищата;
   в) призовава от държавите членки да засилят обмена на най-добри практики, по-специално по отношение на интелигентните стратегии за прилагане, и да въведат санкции, които ще оказват възпиращ ефект върху нарушителите;

2.  отбелязва, че около 25% от годишните смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС са причинени от консумация на алкохол; поради тази причина приканва Комисията да оцени евентуалната добавена стойност, която би имало хармонизирането на ограничението за съдържание на алкохол в кръвта от 0.0% в рамките на ЕС за начинаещите водачи на превозни средства през първите 2 години и за професионалните водачи, и приветства политиката на редица държави членки на нулева толерантност спрямо шофирането в нетрезво състояние;

3.  настоятелно призовава Комисията, като има предвид декларацията от Валета за подобряване на пътната безопасност, издадена от Малтийското председателство на 29 март 2017 г., да включи нови цели за намаляване наполовина на броя на тежко ранените по пътищата на ЕС в новата си стратегия за безопасност по пътищата за десетилетието 2020—2030 г.;

4.  призовава държавите членки да подобрят значително състоянието на своята пътна инфраструктура чрез редовна и ефективна поддръжка, включително на пътните знаци и системите за сигнализация, както и чрез подходящи подобрения, за да се справят с обема на трафика, както и да въвеждат новаторски мерки за предоставяне на пълните функционални възможности и повишаване на оперативната съвместимост на системите за подпомагане на водача, което води до създаването на т.нар. интелигентна инфраструктура; призовава Комисията да създаде механизъм, който да гарантира, че европейската пътна инфраструктура продължава да бъде в подходящо състояние;

5.  отбелязва, че необходимото адаптиране на инфраструктурата (например някои видове предпазни огради или някои устройства за забавяне на движението по пътищата) понякога може да предизвика произшествия или да влоши последиците от тях, по-специално когато са засегнати двуколесни моторни превозни средства; поради това призовава Комисията да предложи мерки за стандартизация, които предоставят възможност за коригиране на недостатъците;

6.  отбелязва, че много водачи не са запознати с необходимостта от коридор за достъп на превозни средства за спешна помощ на магистралите и с начините за неговото образуване, и поради това призовава Комисията да въведе общи стандарти за образуването на такива коридори и да започне европейска информационна кампания;

7.  констатира, че почти половината от всички загинали при пътно-транспортни произшествия пешеходци и велосипедисти са лица на възраст над 65 години и че пътнотранспортните произшествия са основната причина за смъртни случаи сред младите хора; поради това призовава държавите членки да осигурят възможност за възрастните хора и младите водачи на МПС да ползват пътищата по безопасен начин, като разработят добре популяризирани програми за предотвратяване на специфичните за дадени възрастови групи рискове от произшествия;

8.  отбелязва, че в 51% от случаите жертвите на пътнотранспортни произшествия с фатални последици в градските райони са пешеходци и велосипедисти, и поради това насърчава градовете да включват в своите планове за мобилност цели за намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия; също така призовава държавите членки да обръщат по-голямо внимание на по-уязвимите участници в движението, като предприемат мерки по отношение на критичните точки за пътнотранспортни произшествия и като изграждат и поддържат по-безопасна инфраструктура за пешеходци и велосипедисти или като разширяват и модернизират съществуващата инфраструктура, като същевременно осигуряват по-добри указания; призовава също така Комисията да предприеме допълнителни действия на равнище на ЕС, надхвърлящи границите на съществуващите схеми за финансиране, с цел да се улесни широкото разпространение на подобрения на инфраструктурата за велосипедисти, както и да наложи въвеждането на нови активни и пасивни технологии за безопасност на превозните средства за защита по-специално на уязвимите участници в движението по пътищата;

9.  отбелязва, че непознаването и/или неизпълнението на правилника за движение по пътищата от страна на някои велосипедисти понякога води до ситуации, при които може да бъде изложена на риск безопасността на самия велосипедист и на другите участници в движението по пътищата. призовава Комисията да обмисли възможностите за предложение за насърчаване на по-безопасното придвижване с велосипеди, което да позволи по-хармоничното интегриране на велосипедите с другите видове транспорт при придвижването в градските райони;

10.  насърчава въвеждането на интелигентни транспортни системи (ИТС) и приканва операторите на обществения транспорт да продължават да развиват технологии по отношение на превозните средства, които да насърчават водачите да преминават към по-безопасни видове транспорт, когато навлизат в градските райони;

11.  отбелязва, че новите видове превозни средства, като например електрическите велосипеди и други електрически устройства за придвижване, стават все по-популярни; поради това призовава Комисията да разгледа незабавно изискванията за безопасност за тези превозни средства и да направи предложения за тяхното безопасно интегриране в движението по пътищата, като се отчита надлежно принципът на субсидиарност;

12.  отбелязва, че разработването и прилагането на системите за безопасност следва да гарантират безопасността на движението по пътищата и че за този процес съответно ще бъде необходим известен период за адаптация; поради това призовава Комисията да предвиди необходимото време за разработването на тези системи, преди започне да се прилага конкретното техническо законодателство;

13.  припомня, че измамите с километражните броячи продължават да бъдат проблем, особено на пазара на употребявани автомобили, както е отбелязано от Комисията в нейното проучване на функционирането на пазара на употребявани автомобили от гледна точка на потребителите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разгледат въпроса, свързан с манипулацията или фалшифицирането на километражни броячи, чрез ефективни мерки и законодателство;

14.  отбелязва, че колкото повече превозни средства има по пътищата, толкова по-голяма е вероятността да се стигне до произшествия; поради това призовава държавите членки и Комисията да насърчават колективната и споделена мобилност, особено в градските райони, с цел намаляване на броя на превозните средства в движение, както и да насърчават мерки за увеличаване на дела на велосипедите и професионално управляваните превозни средства;

15.  посочва, че оборудването, което трябва задължително да присъства в превозните средства, се различава в отделните държави членки, и поради това призовава Комисията да изготви валиден за целия ЕС задължителен списък на предметите, които следва да попадат в обхвата на изискването за наличност;

16.  счита, че ЕС и неговите научноизследователски центрове следва да играят водеща роля в разработването на автономни превозни средства, тъй като тези превозни средства ще доведат до революционни промени в автомобилния сектор, особено по отношение на безопасността на движението по пътищата, във връзка с което се очаква те да спасяват живота на хиляди хора всяка година, както и да допринасят за цифровизацията на вътрешния пазар;

Системи за подпомагане на водачите с цел подобряване на пътната безопасност

17.  подчертава, че приблизително 92% от всички произшествия се дължат на човешка грешка или взаимодействие между човешка грешка с превозно средство и/или инфраструктура и че по тази причина следва да бъде задължително инсталирането само на тези системи за подпомагане на водачите, които подобряват в значителна степен безопасността на движението по пътищата, както показват научните данни, имат положително съотношение между разходите и ползите и са готови за въвеждане на пазара; счита освен това, че произтичащите от това увеличения на цената на закупуване следва да не бъдат прекомерни до степен, при която клиентите, за които са предназначени тези превозни средства, не могат да си позволяват да ги купуват, както и че системите за подпомагане на водачите, които са от значение за безопасността на движението по пътищата, следва да бъдат проверявани редовно;

18.  призовава Комисията да провежда изпитвания на горепосочените устройства за безопасност, когато извършва наблюдение на пазарите на превозни средства;

19.  счита, че ползите от подобрените стандарти и оборудване за безопасност могат да се реализират само ако действащите и бъдещите разпоредби се въведат и прилагат ефективно; призовава в това отношение за засилен надзор на европейско равнище върху органите по одобряване на типа и техническите служби в Съюза; освен това призовава за засилен и по-независим надзор след пускането на пазара на превозните средства, които се движат по пътищата в целия Съюз, с цел да се гарантира, че те продължават да отговарят на критериите за безопасност;

20.  подчертава, че когато се установят несъответствия, европейските потребители следва да могат да разчитат на бързи, подходящи и координирани корективни мерки, включително изземване на превозните средства на територията на целия Съюз, когато е необходимо; счита, че стопанските субекти следва да носят отговорност за всяка вреда, причинена на собствениците на засегнатите превозни средства в резултат на несъответствие или след изземване;

21.  призовава Комисията и държавите членки да подобряват нивото на безопасност на съществуващите превозни средства, които са в употреба, и да подпомагат разработки и иновации, които ще повишат безопасността на автомобилите, които вече са в употреба, чрез стимулиране и насърчаване на преоборудването на превозните средства с икономически ефективни системи за пътна безопасност, които помагат на водачите да реагират по-добре в опасна ситуация;

22.  призовава производителите и операторите:

   а) да правят лесно разпознаваем за водачите на превозни средства статусът на функциониране на всяка система за подпомагане на водача;
   б) при системи, които могат да бъдат изключвани, да въведат двустепенен механизъм за изключване, при който водачът може първо само да изключи предупредителния сигнал и едва след това да изключи самата система чрез втора процедура;
   в) да гарантират, че след всяко ново стартиране на превозното средство системата за подпомагане на водача се задейства отново автоматично; както и
   г) да въведат политика на ценообразуване, която ще насърчава потребителите да избират превозни средства, оборудвани със системи за безопасност и за подпомагане на водача;

23.  подчертава, че очевидните предупредителни сигнали и указания следва да бъдат диференцирани в достатъчна степен, така че да може интуитивно да се различи за коя система за подпомагане става въпрос, и че също така предупредителните сигнали и указания следва да бъдат лесни за възприемане от възрастните хора, от хората с увреждания, като например лицата със слухови и/или зрителни увреждания, и от лицата с намалена подвижност; поради това призовава съответните страни да приемат подходящи единни стандарти, които да дават възможност за прилагането на конкретни решения от операторите;

24.  приветства факта, че почти всички автомобили, изпитани по Европейската програма за оценка на нови автомобили за потребители (Euro NCAP), са получили пет звезди и че по-голямата част от производителите на автомобили успешно са се справили с предизвикателството да изпълнят новите изисквания на Euro NCAP; отбелязва обаче, че не всички модели леки автомобили, които се продават в Европа, са тествани от Euro NCAP, и че не всички автомобили от един и същи тип се продават с едни и същи спецификации, което може да доведе до липса на яснота за потребителите и по този начин да предлага невярно равнище на доверие в превозното средство от гледна точка на действителните показатели на закупения модел; поради това припомня колко е важно да има силен базов стандарт от задължителни изисквания за безопасност, който да гарантира, че цялото необходимо оборудване за безопасност е налично в целия автомобилен парк, използван и продаван в ЕС;

25.  счита, че Euro NCAP следва винаги да отразява действителното равнище на безопасност на автомобила за конкретен модел и насърчава програмата да бъде по-амбициозна при оценяването на безопасността на новите превозни средства, отколкото я задължават минималните законови изисквания, и да взема под внимание актуализираните законови минимални изисквания, за да продължи да насърчава разработването на превозни средства, които осигуряват високи стандарти за пътна безопасност, а Европа да запази амбициите си и да действа като глобален лидер в областта на безопасността на автомобилите;

26.  призовава Комисията да съгласува приемането на стандарти с Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), така че да се гарантира последователност на международно равнище и същевременно изключенията от задължението за инсталиране на системи за подпомагане на водача да бъдат свеждани до минимум, за да се подобрява безопасността на движението по пътищата във всички аспекти; подчертава освен това, че производителите следва да изготвят ясни информационни материали, за да помогнат на водачите да разберат по-добре различните системи за подпомагане на водача и техните функционални възможности;

27.  призовава за хармонизиран европейски подход, при който се отчитат цялото действащо законодателство на международно и на национално равнище и се осигурява взаимното допълване между отделните разпоредби;

28.  призовава Комисията да разследва участието на превозни средства със специално предназначение в злополуките в градските райони и при необходимост да премахне съществуващото освобождаване от задължението за инсталиране на системи за подпомагане на водачите;

29.  подчертава, че обучението на водачите следва да включва периодични и допълнителни обучения за използване на задължителните механизми за подпомагане на водача, като се обърне специално внимание на възрастните хора и на лицата с намалена подвижност; настоятелно призовава школите за обучение на водачи, от една страна, да включат въпроси, свързани с функционирането на тези системи, в провежданото от тях обучение, и, от друга страна, да обвържат придобиването на свидетелство за управление на моторно превозно средство с преминаването на професионално практическо обучение в пътни условия;

30.  отбелязва, че финансовите стимули, например обвързани с данъците или застраховките, за мерки като инсталирането на допълнителни системи за подпомагане на водача, свързани с безопасността, в нови и употребявани автомобили или включването им в обучението на водачите, могат да улеснят навлизането на пазара на превозни средства, оборудвани с усъвършенствани устройства за безопасност; приканва държавите членки да обмислят въвеждането на такива механизми;

31.  призовава Комисията да изисква от участниците на пазара да осигуряват използването на отворени стандарти и интерфейси, които допълнително ще подобрят оперативната съвместимост, така че да могат да се провеждат независими изпитвания чрез достъп до съответните данни за превозното средство и за системите, включително техните актуализации, и изпитванията да може да се провеждат от квалифицирани специалисти, като същевременно се зачитат частните данни и интелектуалната собственост;

32.  подчертава, че следва да се гарантира високо равнище на защита на данните, както се изисква в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламента относно защитата на данните) и в съответствие с правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, както и високо ниво на сигурност по отношение на ИТ, така че да бъде изключена възможността за нови рискове от злополуки, произтичащи от манипулации на бордовите системи от разстояние или от проблеми със съвместимостта; препоръчва да се проучи принципът на собственост върху данните;

33.  подчертава значението на използването на надеждна информация относно местоположението и времето от сателитни системи за позициониране и прилагането на системата EGNOS/ГНСС спрямо пътната безопасност; призовава да се полагат повече усилия, за да се постигне точност на EGNOS/ГНСС по отношение на пътната безопасност от по-малко от един метър, за да се премине от способността на системата да намали скоростта на превозното средство до способността на системата автоматично да се намесва и да отклонява траекторията на превозното средство; призовава за насърчаване на подобрена пътна безопасност чрез интегриране на данните от EGNOS/ГНСС с бордовите системи за управление;

Мерки за сигурност с цел предотвратяване на произшествия

34.  приветства факта, че системата за аварийно спиране вече е задължителна (от ноември 2015 г. насам) за всички нови камиони и автобуси в ЕС, но призовава Комисията да направи задължително инсталирането на автоматичните подпомагащи системи за аварийно спиране, разпознаващи пешеходци, велосипедисти, леки двуколесни моторни превозни средства и мотоциклетисти, в леките автомобили, леките търговски превозни средства, градските и междуградските автобуси и, по-специално, тежкотоварните автомобили, тъй като тези системи имат голям потенциал за предотвратяване на пътно-транспортни произшествия чрез автономно мощно задействане на спирачките и произтичащия от него по-кратък спирачен път;

35.  призовава за проектиране на по-безопасна предна част на тежкотоварните превозни средства, което е свързано с по-добра видимост на пешеходците и колоездачите, както и за прегради с цел избягване на сблъсъци и смекчаване на последиците от сблъсъците;

36.  призовава за задължителното инсталиране на системи от интелигентни помощни устройства за регулиране на скоростта с възможност за изключване, които указват ограниченията на скоростта, знаците „стоп“ и указанията на светофарите и се намесват с цел да подпомогнат шофьорите да се движат в рамките на ограниченията на скоростта; призовава държавите членки да гарантират безупречното състояние на пътните знаци, а пътната маркировка да бъде ясно различима; подчертава, че за правилното функциониране на интелигентните подпомагащи системи е необходимо да се актуализират пътните карти онлайн с действащите в момента указания за ограничение на скоростта;

37.  подчертава, че с цел да се подобри безопасността на движението по пътищата, намаляването на скоростта на превозните средства следва да стане по-лесно разпознаваемо за останалите участници в движението чрез ясни светлинни сигнали, подавани от превозните средства, и очаква да се въведе задължение за използването на сигнал за аварийно спиране под формата на мигаща стоп светлина или мигащи аварийни светлини;

38.  подчертава, че с оглед на значението за безопасността на движението по пътищата следва да се предвиди задължително монтиране на подпомагаща система за оставане в границите на пътната лента с възможност за изключване, която не само да предупреждава, но и да се намесва по подходящ начин, като при това не лишава водача от възможността за преки действия; отбелязва, че за използването на тази предупредителна система е необходимо пътната маркировка да се поддържа в състояние, което гарантира, че тя е ясно разпознаваема;

39.  подчертава, че разширяването на пряката видимост на водача при тежкотоварните превозни средства и градските и междуградските автобуси, както и намаляването или премахването на невидимите зони, са от решаващо значение за повишаване на безопасността на движението по пътищата по отношение на посочените превозни средства; поради това призовава Комисията да въведе задължителни амбициозни диференцирани стандарти за пряка видимост и задължение за използването на предни, странични и задни камери, на датчици и на системи за подпомагане на водача при завиване, като следи мерките в тази насока да са в съответствие с Директива (ЕС) 2015/719 и да не водят до удължаване на посочените в нея срокове за прилагане;

40.  подчертава необходимостта да се осигурят предпоставки за инсталирането на блокиращи устройства при употреба на алкохол, както и на системи, които отчитат отклоняване на вниманието и сънливост у водача, и настоятелно призовава за използване на блокиращи устройства при употреба на алкохол за професионалните водачи и за водачите, които са причинили пътнотранспортно произшествие под влиянието на алкохол и поради това са били осъдени за шофиране в нетрезво състояние, като мярка за тяхната реинтеграция;

41.  отбелязва, че камиони са участвали в 15% от пътнотранспортните произшествия, завършили със смъртни случаи, и че при уязвимите участници в пътното движение всяка година се констатират приблизително 1 000 смъртни случая, причинени от камиони; поради това призовава Комисията да ускори задължителното въвеждане по отношение на камионите на стандарти за амбициозни диференцирани стандарти за пряка видимост, интелигентно подпомагане във връзка със скоростта и автоматични системи за аварийно спиране, разпознаващи велосипедисти и пешеходци;

Мерки за сигурност с цел смекчаване на последиците от произшествията

42.  отбелязва, че налягането в гумите има значителни последици за безопасността по пътищата и за разхода на гориво, както и за емисиите; поради това призовава Комисията да направи задължително инсталирането на системи за пряко следене на налягането в гумите; призовава също така Комисията да транспонира в законодателството на ЕС измененията относно системите за следене на налягането в гумите, които целят постигането на резултати в реални условия и бяха договорени в рамките на ИКЕ на ООН;

43.  счита за необходимо задължителното монтиране на интелигентни системи, сигнализиращи за непоставен предпазен колан, за всички предни седалки на всички превозни средства и за задните седалки на превозните средства от категория M1 и N1;

44.  счита, че е важно да се направи задължително монтирането на автоматични системи за регулиране на предпазните колани, за да се избегнат травми на врата;

45.  призовава Комисията да разшири от 2019 г. обхвата на задължението за монтиране на системата eCall (система за изпращане на автоматичен сигнал за помощ при произшествие), за да включва и мотоциклетите, тежкотоварните превозни средства и градските и междуградските автобуси, и също така да създаде възможности за преоборудване със системата, така че да се гарантира, че тя може да обхване възможно най-голям брой превозни средства на пътя;

46.  призовава за точна и основаваща се на данни статистика за произшествията в рамките на ЕС, включително статистика за причините за произшествията, данни за степента на излагане на риск и посочване на нараняванията и на пострадалите при произшествията и отбелязва, че в тази връзка може да бъде особено полезно устройството за запис на данни от произшествия, като данните трябва да останат анонимни и да се използват единствено за изследване на произшествията;

47.  призовава за събирането на данни в целия ЕС относно пътниците в превозни средства, загинали или ранени поради причини, различни от сблъсък; отбелязва, че няма налични данни за жертвите на топлинен удар в превозни средства;

48.  призовава за по-добри правила за противопожарна безопасност на градските и междуградските автобуси с различен тип гориво, включително автобусите, задвижвани със СПГ, с цел максимално увеличаване на защитата на безопасността на пътниците;

49.  отбелязва, че ако се промени проектирането на предната нискоразположена защита на камионите, това може да намали броя на смъртните случаи при челни сблъсъци между автомобили и камиони с 20%; призовава Комисията да въведе задължителна подобрена енергопоглъщаща предна нискоразположена защита за всички нови камиони;

50.  призовава за задължителни изпитвания при челен и страничен удар и удар отзад за:

   а) превозните средства с повишена проходимост (SUV) с по-високо поставени седалки и обща маса над 2 500 кг; както и
   б) превозните средства с електрическо задвижване и с други нови технологии за задвижване;

51.  призовава Комисията също така да актуализира изискванията за изпитване на системите за пасивна безопасност на моторните превозни средства, така че да включват защита при челен и заден удар на всички уязвими участници в движението по пътищата, което включва не само пешеходците, но и колоездачите;

52.  призовава Комисията да гарантира, че пазарът ще разполага с достатъчен и реалистичен срок, за да се приспособи към тези мерки;

53.  подчертава, че Директива (ЕС) 2015/719 относно масата и размерите на тежкотоварните превозни средства има голям потенциал за подобряване на безопасността на камионите; призовава Комисията да ускори работата по тази директива и да представи оценката си незабавно;

o
o   o

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.
(2) OВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1.
(3) OВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 134.
(4) OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 9.
(5) OВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 1.
(6) OВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77.
(7) OВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 155.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0228.
(9) OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 49.
(10) ОВ С 56 E, 26.2.2013 г., стр. 54.
(11) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 72.


Териториалните типологии ***I
PDF 469kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0788),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8‑0516/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 4 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0231/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet)

P8_TC1-COD(2016)0393


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2391.)

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 71.
(2) OВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 74.


Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I
PDF 469kWORD 59k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0082),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0061/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 юли 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 30 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по правни въпроси (A8-0338/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО

P8_TC1-COD(2016)0050


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/2397.)

(1) OВ C 389, 21.10.2016 г., стр. 93.


Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I
PDF 473kWORD 60k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))
P8_TA(2017)0426A8-0077/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0283),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0194/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Народното събрание на Република България, Камара на депутатите на Чешката република, Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 30 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A8-0077/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004

P8_TC1-COD(2016)0148


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2394.)

(1) ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 100.


Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени
PDF 607kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно прилагането на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (2016/2245(INI))
P8_TA(2017)0427A8-0329/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 174 и член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2016 г. относно специалното положение на островите(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно жените и тяхната роля в селските райони(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2016 г. относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно доклада относно прилагането, резултатите и цялостната оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2016 г. относно нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно демографските промени и последиците от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно демографските предизвикателства и солидарността между поколенията(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно демографското бъдеще на Европа(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно демографските предизвикателства и солидарността между поколенията(16),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад от 2015 г. за застаряването на населението. Икономически и бюджетни прогнози за 28-те държави – членки на ЕС (2013 – 2060 г.)“ (European Economy, 3/2015),

—  като взе предвид Шестия доклад на Комисията относно икономическото, социалното и териториалното сближаване от 23 юли 2014 г., озаглавен „Инвестиции за работни места и икономически растеж: Насърчаване на развитието и доброто управление в регионите и градовете на ЕС“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2017 г., озаглавено „Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи“ (COM(2017)0252),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 април 2009 г., озаглавено „Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС (Доклад от 2009 г. за застаряването на населението)“ (COM(2009)0180),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2007 г., озаглавено „Укрепване на връзките между поколенията“ (COM(2007)0244),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 октомври 2006 г., озаглавено „Демографското бъдеще на Европа – превръщане на предизвикателството във възможност“ (COM(2006)0571),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 март 2005 г., озаглавено „Зелена книга: „Да се изправим пред демографските промени: нова солидарност между поколенията“ (COM(2005)0094),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 юни 2016 г. относно действията на ЕС в отговор на демографското предизвикателство(17),

—  като взе предвид проучването от септември 2013 г. на Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел Б по структурни политики и политика на сближаване, озаглавено „Как регионалните политики и политиката на сближаване могат да се справят с демографските предизвикателства?“,

—  като взе предвид публикацията на Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON), озаглавена „Разкриване на териториалния потенциал и изготвяне на нови политики в специфични видове територии в Европа: острови, планини, слабо населени и крайбрежни региони“(18),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0329/2017),

А.  като има предвид, че демографските промени са реален проблем в Европа и в целия свят, както и ключово предизвикателство – не само по принцип, а и за местното развитие и политиките за териториално укрепване в ЕС в наши дни, заедно с въпросите, свързани със заетостта, неконтролираната глобализация, изменението на климата, преходът към нисковъглеродни икономики и предизвикателствата, породени от индустриалния и технологичния преход и социалното и икономическо приобщаване;

Б.  като има предвид, че – както е в случая с повечето постиндустриални общества, от няколко десетилетия населението на Европа се характеризира с увеличаваща се продължителност на живота и ниска раждаемост, което има вероятност да промени структурата на населението и възрастовата пирамида и води до странични ефекти като намаляване на населението в трудоспособна възраст и застаряващо население; като има предвид, че икономическата криза, засегнала целия Европейски съюз, оказа силно въздействие върху много области и региони и по-специално върху селските райони, и по-конкретно генерира бедност и причини обезлюдяване; като има предвид, че все още съществуващите разлики в заплащането на жените и мъжете и увеличаващата се разлика в пенсиите силно възпрепятстват участието на жените на пазара на труда;

В.  като има предвид, че се очаква бързото нарастване на населението в развиващите се държави и демографският спад на населението на ЕС да доведат до свиване на процентния дял на Европейския съюз в световното население от 6,9% през 2015 г. на 5,1% през 2060 г.(19);

Г.  като има предвид, че се очаква, че в 132 от общо 273 региона на ниво NUTS 2 ще се наблюдава намаляване на населението между 2015 и 2050 г.(20); като има предвид, че това намаляване ще засегне особено местните административни единици (LAUs);

Д.  като има предвид, че приоритетната цел на Съюза и на всички негови държави членки е насърчаването на растежа в неговите три измерения – интелигентен, устойчив и приобщаващ;

Е.  като има предвид, че географските или демографските характеристики изострят проблемите на развитието; като има предвид, че поради тази причина Договорът от Лисабон добави териториалното сближаване към целите за икономическо и социално сближаване;

Ж.  като има предвид, че демографските промени не засягат по еднакъв начин всички държави и региони – както поради естествената им динамика, така и поради създадените от нея миграционни движения, като в по-голямата част от градските и особено от метрополните райони населението нараства, а в повечето селски и отдалечени райони се наблюдава намаляване, докато в най-отдалечените региони ситуацията е доста смесена; като има предвид, че тези дисбаланси представляват сериозни предизвикателства както за териториите, които страдат от обезлюдяване, така и за тези, в които има приток на население; като има предвид, че изолираните райони и районите, до които достъпът е ограничен, са най-силно изложени на демографски спад; като има предвид, че от друга страна трябва да се обърне внимание на последиците от „субурбанизацията“, която, като следствие от масовото движение на населението от големите градове към заобикалящите ги райони, създава натиск както върху местните, така и върху регионалните органи;

З.  като има предвид, че европейските региони не представляват една обширна непрекъсната територия; като има предвид, че в тях има „острови“ на безработица и бедност и че са изправени пред особени предизвикателства, най-вече по отношение на демографските промени, поради което е жизненоважно да се създадат целенасочени инструменти за намаляване на подрегионалните различия и за спомагане за постигането на по-добър териториален баланс от гледна точка на градските, крайградските и селските райони;

И.  като има предвид, че жените, и по-специално самотните майки, са изложени в по-силна степен на бедност и изключване;

Й.  като има предвид, че демографските промени представляват предизвикателство за гарантирането на социалното сближаване и благосъстоянието на цялото население, като и за насърчаването на балансирано икономическо развитие; като има предвид, че демографското развитие оказва влияние върху инфраструктурата и достъпността и качеството на услугите, което води до разлики по отношение на свързаността или „медицински пустини“ и често е резултат от недостатъчните връзки между населението в градовете и населението в селските райони;

К.  като има предвид, че демографските промени означават сериозни предизвикателства за политиките в различни области, свързани с широк диапазон от сфери на политиката на сближаване; като има предвид, че регионалната политика и нейните европейски структурни и инвестиционни фондове, включително Кохезионният фонд, са ключови инструменти за действия по отношение на тази промяна;

Л.  като има предвид, че неурбанизираните зони в Европейския съюз са дом за 113 милиона души, 12 милиона земеделски стопанства и 172 милиона хектара земеделска земя и значително допринасят за европейските икономики, култури и екосистеми;

М.  като има предвид, че подходящата инфраструктура и подходящото равнище на услугите са важни фактори в управлението на структурата на населението в слабо населените региони или регионите, страдащи от емиграция, където значението на инвестициите и работните места е по-голямо;

Н.  като има предвид, че подходящата инфраструктура и достъпът до обществени услуги и висококачествени работни места са важни фактори, които влияят върху решението за оставане в дадена зона или за напускането ѝ;

О.  като има предвид, че жените са изложени в по-голяма степен на бедност и социално изключване от мъжете, още повече когато са на възраст над 60 години;

П.  като има предвид, че демографските промени оказват по-голямо въздействие върху изоставащите региони;

Р.  като има предвид, че демографските промени, които засягат селските райони, имат икономически и социални последици, водят до териториална разпокъсаност и засягат качеството на живот и околната среда, в допълнение към сериозните демографски последици;

С.  като има предвид, че равенството между половете е основно право, обща ценност на ЕС и необходимо условие за постигане на целите на ЕС за растеж, заетост и социално сближаване;

Т.  като има предвид, че равенството между половете представлява важен инструмент за икономическо развитие и социално сближаване;

У.  като има предвид, че отрицателната демографска промяна засилва необходимостта от по-голяма солидарност между поколенията;

Общи положения

1.  подчертава, че демографските промени водят до сериозен икономически, социален, фискален и екологически натиск върху правителствата и регионалните и местните органи на държавите членки по отношение на предоставянето на обществени услуги, особено социално подпомагане и социални услуги, изграждане и поддържане на инфраструктура и гарантиране на съхранението на екосистемите чрез устойчиво пространствено планиране; подчертава, че този натиск ще се изостри от намаляването на активното население и по-големия процент зависими лица; подчертава решаващата роля на висококачествените обществени и частни услуги; подчертава значението на достъпните висококачествени обществени и частни услуги на приемлива цена като инструмент за осигуряване на равенство между половете;

2.  счита, че демографските промени следва да се разглеждат по координиран начин чрез действия на всички европейски, национални, регионални и местни органи и чрез прилагане на стратегии за адаптиране, които отразяват местните и регионалните реалности и осигуряват ефективно многостепенно управление както в структурата на тези специфични политики, насочени към регионите с ниска гъстота на населението, така и в тяхното прилагане счита, че подобен координиран и интегриран отговор следва да има за цел подобряване на качеството на живота на гражданите и предоставянето им на по-добри икономически възможности, а така също инвестиране в качеството, наличността и достъпността на социалните и обществените услуги във въпросните региони; счита освен това, че представителите на гражданското общество и други заинтересовани лица следва да бъдат ангажирани; посочва, че всеки глобален подход трябва да отразява ролята на градовете, селските райони и рибарските и крайбрежните райони, както и на тези, които са изправени пред специфични проблеми, свързани с географското или демографското положение, поради което следва да се вземат предвид специфичните предизвикателства, характерни за най-отдалечените региони, най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони, като изрично се признава в Договора от Лисабон; призовава държавите членки и Комисията да вземат предвид отражението на различните политики върху равенството между половете и демографските промени;

3.  признава, че демографските промени, при все че създават нови предизвикателства, водят също така и до възможности за развитие на местно равнище, в резултат от променящите се изисквания на градските общества, най-вече по отношение на храната, свободното време и почивката, чрез потенциала на селското стопанство, горите и рибарството да произвеждат качествени, сигурни и разнообразни продукти; счита, че селският туризъм като цяло и по-специално екотуризмът, електронната търговия, услугите, предоставяни в общността, и „сребърната икономика“ също предоставят възможности за развитие на местно равнище, които повишават стойността на местните селскостопански или неселскостопански продукти, като например занаяти, бродерия и керамика, посредством европейската система за защита на географските указания; подчертава в тази връзка значението на стратегиите за интелигентна специализация, за да се подкрепят регионите и местните територии да определят дейности с висока добавена стойност и да изграждат привлекателни иновативни екосистеми, основани на истинска многофункционална стратегия за развитие на селските райони, която интегрира кръговата икономика в регионалното планиране; отбелязва, че агротуризмът, който спомага за поддържане на динамичен начин на живот в селските райони, също е важен сектор; подчертава значението на социалния диалог и включването на социалните партньори задно с други местни заинтересовани лица и органи на всички етапи от програмирането и прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове с цел по-добро предвиждане на ефектите от демографските промени върху местните пазари на труда и разработване на нови стратегии за преодоляване на такива предизвикателства;

Характеристики на демографските промени в ЕС

4.  отбелязва, че основните проблеми, свързани с демографските промени, пред които в момента са изправени много части на ЕС, са застаряването в резултат на разпадането на възрастовата пирамида, спадът на раждаемостта и съответното рязко намаляване на детското и младежкото население, трайната загуба на население, недостигът на квалифицирана работна ръка, липсата на работни места, напускането на младите хора поради липса на възможности за работа и промените в демографската структура; признава, че сегашната селскостопанска политика, загубата на традиционни дейности, продукти и производствени системи, работна сила и местно ноу-хау, незабележимото трудово присъствие на жените, слабият предприемачески дух, изоставането на регионите или невъзможността им да са конкурентоспособни поради липсата на инвестиции, загубата на биологично разнообразие и превръщането на горите в местообитания, покрити с храсти и изложени на риск от пожари, също представляват важни проблеми, свързани с демографските промени; подчертава, че въздействието на тези тенденции се различава значително в различните региони, отчасти заради движението на хората към големите градски центрове в търсене на работни места;

5.  подчертава, че една от основните цели на демографската политика на ЕС следва да бъде да се вземат предвид всички територии, които са принудени да се справят с демографски дисбаланси, и особеностите на тези територии – фактори, към които политиката на сближаване отдавна се опитва да се адаптира и за които ще са нужни още много усилия за адаптиране след 2020 г.; подчертава факта, че демографските промени засягат всички райони, независимо дали са селски, или градски, но последиците от тях са различни и зависят от различни фактори като интензивността и скоростта, с която се случват промените, или дали засягат региони с нетна имиграция или региони с намаляващо население;

6.  подчертава необходимостта от насърчаване и подкрепа на малките и средните планински и селски стопанства, които, ползвайки се от традиционни техники и методи на производство, използващи природни ресурси – като пасища и различни видове фуражни растения – по интегриран и устойчив начин, произвеждат продукти с определени качествени характеристики и биха могли да служат за преобръщане или намаляване на обезлюдяването в тези райони;

7.  подчертава, че тези засягащи Съюза демографски явления не са нови, но понастоящем са се засилили с безпрецедентно висок интензитет, особено в резултат на социален и икономически натиск; насочва вниманието към постоянното нарастване на броя на възрастните хора – около 2 милиона души всяка година достигат 60 годишна възраст – което оказва въздействие върху пространственото, жилищното и транспортното планиране, както и върху други видове инфраструктура и услуги; отбелязва със загриженост, че регионите, които се характеризират с рязък спад на населението в трудоспособна възраст, ще усетят особено силно демографските предизвикателства; признава, че липсата на инвестиции, недобрата инфраструктура, ниските равнища на свързаност, ограниченият достъп до социални услуги и липсата на работни места са ключови фактори, които допринасят за обезлюдяването; подчертава, че демографските промени могат да окажат значително въздействие по-конкретно върху пенсиите и върху екологичната устойчивост, тъй като обезлюдяването на селските райони и увеличаващата се урбанизация засягат екосистемите, опазването на природата и използването на природни ресурси, с особени последствия за градското земеползване, инфраструктурата, пазарите на жилища и растителността;

8.  счита, че свързаното с пола измерение на демографските промени следва да бъде взето предвид по хоризонтален начин, тъй като регионите, които изпитват демографски спад, също страдат от полови и възрастови дисбаланси поради миграцията от тях; счита, че предизвикателствата на демографските промени могат и трябва да бъдат разглеждани чрез политическа рамка, благоприятстваща равенството между половете, поради което половият аспект трябва да бъде включен в дебатите по всички въпроси, свързани с демографските проблеми; поради това счита, че интегрирането на принципа на равенство между половете във всички европейски структурни и инвестиционни фондове следва допълнително да се засили в бъдеще;

9.   припомня, че стратегията „Европа 2020“ се занимава с демографските предизвикателства в повечето от седемте си водещи инициативи, предназначени за преодоляване на проблемите и за установяване на основните приоритети на Съюза в областта на заетостта, иновациите, образованието, намаляването на бедността, климата и енергетиката; подчертава, че основна част от изпълнението на стратегията и на нейните водещи инициативи се основава на финансова подкрепа от инструменти на политиката на сближаване, включително разпоредбите за справяне с промените и застаряването на населението, и че тези измерения следва да бъдат подчертани във всички инструменти на Европейския съюз;

10.  счита, че предизвикателствата на намаляващото и застаряващото население ще наложат обективна, обстойна и всеобхватна преоценка на много установени икономически, социални и политически политики и програми, които ще трябва да възприемат дългосрочна перспектива;

Координация на политиките на ЕС

11.  призовава за по-добра координация на инструментите на ЕС, особено в областта на общата селскостопанска политика (ОСП), европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, включително Кохезионния фонд, европейското териториално сътрудничество, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Механизма за свързване на Европа, така че да се гарантира по-цялостен подход към демографските промени; счита, че тъй като използваните до този момент механизми не успяха да попречат на засилването на демографските дисбаланси, е необходимо да бъде извършен преглед на съществуващите политики и функционирането на всички подобни механизми; приветства в този контекст положените усилия за максимално увеличаване на полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондовете и ЕФСИ; призовава Комисията отново да предложи стратегия относно демографските промени, която да даде приоритет на следните области: достойни условия на труд и висококачествени трудови отношения, като се обърне специално внимание на новите форми на труд и тяхната социална роля; териториално измерение на политиките за насърчаване на икономическата активност и заетостта; насърчаване на инфраструктурите като фактор за място за стопанска дейност, така че териториите, изправени пред демографски предизвикателства, да станат достъпни и конкурентоспособни; широко покритие от гледна точка на ИКТ – по отношение на качество и цени – в районите с по-ниска гъстота на населението; предоставяне на основни услуги за социално подпомагане в териториите с демографски предизвикателства; местен обществен транспорт, за да се осигури достъп до обществените услуги; политики, чиято цел е да се осигури по-добър баланс между семейния живот и професионалните задължения, устойчиво обновяване на поколенията и подходяща грижа за зависимите лица; политики относно приемането, интеграцията и връщането на мигранти и бежанци, ползващи се с международна закрила; както и широко използване на нови, по-привлекателни рамки за предоставяне на информация относно живота в селските райони; подчертава значението на съществуващите инициативи, като например Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, интелигентната заобикаляща среда и общностите за иновации в областта на цифровите и здравните знания на Европейския институт за иновации и технологии; призовава Комисията да отчете вече разработените от тези инициативи решения, когато разглежда демографските предизвикателства пред европейските региони; подчертава значението на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот като начин за подпомагане на образованието и обучението в райони, изложени на риск от обезлюдяване; счита, че програмата за по-добро регулиране следва да изисква в анализа на въздействието, който предхожда всяка европейска законодателна инициатива, да се включва евентуалното ѝ въздействие върху демографските въпроси;

12.  подчертава, че е важно ЕС да включи демографските съображения във всички области на политиката, в т.ч. в бюджетните функции, за да се даде възможност за развитието на тези политики, по-конкретно в областта на сближаването, заетостта, селското стопанство, околната среда, информационното общество, научноизследователската и развойна дейност и иновациите, образованието, социалната политика и транспорта; счита, че констатациите от докладите за демографското въздействие трябва да бъдат включени в разработването на неговите политики и демографските критерии да бъдат отчитани при оценките на резултатите и нежеланите последици от тези политики, с цел да се благоприятства подход към демографските промени, включващ участието на регионалните и местните органи; счита, че следва да се обърне специално внимание на селските райони, които изпитват особено остро тези демографски проблеми; подчертава в този контекст потенциала на инициативата „Интелигентни села“, в рамките на която селските общности могат да бъдат съживени със съвременни технологии като 5G и иновации; подчертава в допълнение към това значението на засиленото сътрудничество между селските и градските райони; подчертава значението на предоставянето на универсален достъп до висококачествени и достъпни обществени услуги и инфраструктури, включително цифрови обществени услуги и инфраструктури, особено за децата, младежите и възрастните хора, за да се насърчи социалното приобщаване, да се гарантира равенство между половете и да се облекчат последиците от демографските промени; подчертава значението на предоставянето на нови възможности за платена заетост, по-специално в районите, изложени на риск от обезлюдяване, с цел съхраняване на общностите и създаване на условия за постигане на задоволителен баланс между личния и професионалния живот; счита, че е важно да се настоява за цялостна географска визия за градските и селските райони като допълващи се функционални пространства; подчертава, че е необходима по-добра интеграция между различните фондове, за да се постигне действително и устойчиво местно развитие на базата на участието; отбелязва, че демографската политика на ЕС следва да се стреми да бъде по-изчерпателна и по- координирана с държавите членки и на хоризонтално равнище; припомня, че ЕС не само осигурява средства за териториално развитие, но също така до голяма степен формират капацитета на местните и регионалните органи да използват своите собствени средства за борба с териториалните социални неравенства; подчертава, че дори ако в резултат от модернизирането на държавната помощ изключенията, за които не се изисква уведомяване, са опростени и броят им се е увеличил, настоящата рамка е все още много сложна и представлява тежест за по-малките местни и регионални органи; счита, че макар че правилата за обществените поръчки бяха опростени през 2014 г., продължават да съществуват прекалено много пречки, за да могат малките местни и регионални органи да подобрят икономиката на тези чувствителни райони;

13.  счита, че ЕС следва да подкрепи политики в областта на миграцията и включването в държавите членки, като зачита правата и компетентността на държавите членки, а така също и принципа на субсидиарност, с цел да се сведат до минимум отрицателните демографски тенденции; подчертава значимата роля на политиките за създаване и подпомагане на семейства; счита, че местните и регионалните органи следва да имат право да прилагат успешно политиките за интеграция на място; счита, че местните и регионалните органи следва да са активни участници в мерките, предприемани за справяне с демографските предизвикателства; призовава Годишният обзор на растежа и специфичните за отделните държави препоръки да вземат предвид регионалните различия и междурегионалните дисбаланси в държавите членки; счита, че в граничните региони подобно сътрудничество трябва да отразява както търсенето на трансгранични инициативи, така и възможностите за тях; предлага в тази област да бъдат разработени програми за обучение с цел създаване на по-добро разбиране и осведоменост за съдържащите се в нея въпроси; счита, че за преодоляването на демографските проблеми е необходим интегрален подход в цяла Европа и че разрешаването на проблема в една част от континента не следва да има отрицателно въздействие върху други европейски райони; призовава за създаването на общоевропейско равнище на мрежи за обмен на добри практики и опит, чрез които местните и регионалните органи и заинтересованите лица от гражданското общество могат да се обучават взаимно относно разглеждането на проблеми, създавани от демографските промени;

Повишаване на ефективността на европейските фондове

14.  подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове трябва да подобрят своята ефективност за разглеждане на демографските промени в следващия програмен период чрез: по-силен и по-конкретен акцент върху демографските промени като приоритетна област в окончателните регламенти и в насоките за подкрепа на държавите членки, регионите и местните органи на управление, проучване на потенциала на европейските структурни и инвестиционни фондове за целите на разглеждането на демографските промени и изготвяне и прилагане на споразумения за партньорство и оперативни програми; по-проактивен подход към изготвянето на демографските политики и обмена на добри практики и опит за институционално обучение; техническа помощ за управляващите органи и местните заинтересовани лица за прилагането на ефективни политики за разглеждане на демографските промени както на национално, така и на регионално равнище; задължително и активно участие на местните органи в проектирането, управлението и вътрешното оценяване на програмите за прилагане на фондовете и в необходимата идентификация на региони, изправени пред демографски предизвикателства на ниво NUTS 3 и LAU; насърчава предоставянето на техническа подкрепа и обучение за местните заинтересовани лица и управляващите органи за прилагането на ефективни политики за справяне с демографските промени на национално, регионално и местно равнище; счита, че в някои държави членки субсидиите на равнище NUTS 2 често крият социално-териториални, междурегионални и дори надрегионални неравенства; призовава в картите на ЕС да се използва подходящ мащаб, за да бъдат отразени проблемите за дадена територия и да може да се допринесе подпомагането да бъде насочено към най-необлагодетелстваните райони;

15.  призовава Европейския фонд за регионално развитие да допринесе в по-голяма степен и да предостави повече подкрепа, за да могат районите с висок индекс на застаряване, с голям брой селско и изселващо се население да подобрят своята транспортна и телекомуникационна инфраструктура, да намалят цифровото разделение (включително между поколенията) и да разполагат с по-добри обществени услуги; в тази връзка подчертава значението на сферата на електронното здравеопазване; призовава държавите членки и регионите да насочват по-добре наличните инвестиции, за да се справят с демографските промени и въздействието от тях;

16.  настоятелно призовава Комисията да използва мерки на политиката на сближаване, за да възпре засилващата се миграция от слабо населените региони, където адекватната инфраструктура и адекватното равнище на услуги са основни предварителни условия, и особено за задържането на семействата с деца;

17.  подчертава, че Европейският социален фонд (ЕСФ) следва да засили работата си в областта на обучението и образованието на младите хора, следва да насърчава пригодност за заетост и да помага на хората да постигнат по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и да води борба със социалното и цифровото изключване на възрастните хора; подчертава освен това, че Фондът следва да подобрява перспективите за заетост чрез подготвителни програми за жителите на изоставащите региони и чрез насърчаване на социалното и цифровото приобщаване на жените, младите хора и възрастните граждани в тези райони; отбелязва в тази връзка, че ще бъдат положени грижи, при използването на ЕСФ за подпомагане на най-отдалечените региони, да се гарантира по-добър баланс между професионалния и личния живот; призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специален пакет, в рамките на съществуващите фондове, предназначен за работа в райони, които изпитват сериозни и трайни неблагоприятни демографски недостатъци; изисква разпределението на средства да се извършва в съответствие с разпоредби, които дават приоритет на линии на действие в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план; подчертава значението на включването на Кохезионния фонд в бъдещи стратегии за справяне с демографските промени, като припомня, че Фондът е създаден с цел укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС; счита за важно да се предоставя много по-голяма подкрепа чрез ЕСФ за малките организации, които разработват и прилагат иновативни социални проекти, както и общоевропейски транснационални пилотни проекти, които засягат социални въпроси и въпроси на заетостта, за да се подпомогне иновативното регионално, трансгранично, транснационално и макрорегионално сътрудничество, а по такъв начин да се отговори и на предизвикателствата, създавани от демографските промени;

18.  изразява съжаление, че както подчерта Европейската сметна палата в своя Специален доклад № 5/2017, гаранцията за младежта на ЕС, която следва да има за цел да помага на младите хора без работа, обучение или образование, е постигнала ограничен напредък и резултатите от нея не оправдават първоначалните очаквания;

19.  счита, че с цел да бъдат избегнати териториални разкъсвания, ЕФСИ следва да бъде от полза за регионите с най-неблагоприятна демографска динамика чрез увеличаване на инвестициите в приоритетни области за ЕС, като например енергетиката, транспорта, образованието, бизнеса, иновациите и научните изследвания, МСП или социалната инфраструктура; счита, че при разработването на политиката на сближаване след 2020 г. следва да се обсъди специален статут за необлагодетелстваните в демографско отношение региони;

Бъдещето на политиката на сближаване за справяне с демографските промени

20.  счита, че политиката на сближаване предоставя подходящи инструменти за справяне с демографските промени, особено във връзка с други европейски, национални и регионални политики, както от гледна точка на застаряването, така и от гледна точка на загубата на население, и поради това следва да играе по-важна роля за подкрепа на регионите и предоставяне на гъвкавост в приспособяването към демографските промени; счита, че това също следва да бъде отразено в регламентите за отделните фондове при разглеждането на демографските промени, като част от изричните правомощия на ЕС съгласно член 174 от ДФЕС; призовава за точно определение на понятието „сериозни и трайни демографски недостатъци“ в член 174 от ДФЕС и член 121 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, което би дало възможност демографските предизвикателства да бъдат количествено определени за целите на статистиката; подчертава значението на връзките между градските и селските райони и приканва Комисията да обмисли възможността за допълване на интегрираните стратегии за устойчиво градско развитие с партньорства за устойчиво развитие на градските и селските райони; счита, че Комисията следва да предприема проактивни мерки за предотвратяване на неблагоприятните ефекти от демографските промени и да предоставя техническо съдействие на регионите, най-силно засегнати от обезлюдяването;

21.  подчертава, че политиката на сближаване следва да насърчава пригодността за заетост и приобщаването на жените, и по-специално на майките, за които е трудно да намират работа; поради това призовава жените да получават достъп до обучения и учебни програми; посочва обаче, че придобитите квалификации следва да отговарят на потребностите на пазара на труда; подчертава, че е важно младите майки да получават помощ за връщане на работа чрез осигуряване на надеждни целодневни детски заведения за деца на всякаква възраст, включително заведения за предучилищно обучение, с цел спиране на обезлюдяването;

22.  счита, че за да се обърне внимание на демографските предизвикателства, регионите следва да използват европейските структурни и инвестиционни фондове по-проактивно, за да преодолеят младежката безработица и да дадат възможност на младите хора да започнат подходяща кариера; отбелязва, че това би могло да се постигне чрез подпомагане на програми за обучение и предприемачество за младите хора;

23.  призовава за установяване на правна рамка в бъдещия Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) с цел признаване на регионите, изправени пред сериозни и трайни демографски предизвикателства; подчертава необходимостта от по-проактивен и целенасочен подход към изработването на демографски политики, тъй като регионалните различия в демографските модели най-вероятно ще окажат съществено асиметрично социално-икономическо въздействие върху европейските територии, което може допълнително да увеличи регионалните различия в ЕС; призовава за укрепване и административно опростяване на новите инструменти за засилване на подхода отдолу-нагоре и многостепенното управление, като например воденото от общностите местно развитие и интегрираните териториални инвестиции, с цел засилване на местното и регионалното участие като част от интегриран и всеобхватен подход към регионалното развитие; призовава за създаване на услуги, базирани в портал, което ще помогне за по-доброто свързване на съществуващите селски предприятия с техните базирани в градове партньори; подчертава, че е важно в бъдещата политика на сближаване да се отчитат в по-голяма степен специфичните териториални характеристики, които се проявяват на подрегионално равнище; подчертава, че липсата на капацитет и солидно управление в много местни и регионални органи е сериозно препятствия за успеха на програмите на ЕФСИ, и изисква в тази връзка инструменти за изграждане на капацитет;

24.  приканва Комисията да обмисли определянето на нови критерии, с които да се разграничат териториите, изправени пред демографски предизвикателства, посредством демографски и икономически променливи и променливи, свързани с въздействието върху околната среда и достъпността, и да извърши проучвания на потенциални социално-икономически и екологични показатели за допълване на показателя БВП с критерии, включващи социален капитал, очаквана продължителност на живота и качество на околната среда; счита, че показателите БВП и гъстота на населението сами по себе си не са достатъчни за класифициране на териториите със сериозни и трайни демографски недостатъци; изисква от Комисията да включи в политиката на сближаване, в допълнение към показателя БВП, нови динамични показатели, като например демографски показател, и по-специално регионалния индекс за социален напредък на ЕС, за да се представи по-пълна картина на специфичните предизвикателства пред тези региони, или да обмисли отпускане на допълнителни средства за тези региони, подобно на средствата за слабо населените райони през настоящия програмен период (РОР, приложение VII, точка 9); подчертава необходимостта от специфични инструменти за мониторинг и оценка на потенциалното и реалното въздействие от европейските структурни и инвестиционни фондове при разглеждането на демографските промени чрез изработване на насоки за по-нататъшно развитие на относими демографски показатели; подчертава значението на наличието на надеждни, актуални и разбити статистически данни за по-ефективното и обективно прилагане на политиките, и по-специално за по-задълбоченото разбиране на присъщите характеристики на различните рядко населени райони на ЕС; поради това призовава Евростат да предостави по-подробни относими статистически данни за изготвянето на подходяща европейска демографска политика, и по-специално демографски, свързани със семейството, социални и икономически показатели, и настоятелно призовава тези данни да бъдат разбити най-малко на подрегионално ниво, т.е. на нивото на NUTS 3;

25.  счита, че бъдещата политика на сближаване следва да включва специални мерки за районите, които са най-силно засегнати от демографски предизвикателства, и да позволява по-голяма гъвкавост по отношение на избора на тематични цели или на процентите на съфинансиране с цел да се координират междурегионалните и вътрешнорегионалните стратегии в една и съща държава членка, с местно участие; призовава Комисията да обмисли възможността за национална стратегия за демографско развитие като ново предварително условие;

26.  призовава Комисията да включи водеща демографска инициатива в стратегията „Европа 2020“, която да бъде финансирана от съществуващите европейски структурни и инвестиционни фондове и да включва съвкупност от дейности в рамките на три категории: интелигентен растеж, посредством действия, които да помогнат на изправените пред демографски предизвикателства региони в областта на ИКТ, научноизследователската и развойна дейност и иновациите и МСП; приобщаващ растеж, посредством конкретни действия за насърчаване на младите хора да останат в своя регион, осигуряване на устойчиво обновяване на поколенията, самостоятелна заетост и мерки за социално приобщаване на мигранти и бежанци, ползващи се с международна закрила; и устойчив растеж, посредством мерки, които да помогнат на тези региони да инвестират в „зелена икономика“, включително устойчиви транспортни системи; приветства инициативата за действия на ЕС за интелигентни села, в която се призовава политиките да обърнат особено внимание на преодоляването на цифровото разделение между селските и градските райони и да се възползват от потенциала, предлаган от свързаността и цифровизацията на селските райони, и която подкрепя инициативата „Интелигентни острови“ като усилия отдолу-нагоре от страна на органите и общностите в европейските острови, които се стремят да подобрят живота на островите чрез устойчиви и интегрирани решения;

27.  счита, че многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. следва да даде силен и решителен тласък на усилията за справяне с демографските предизвикателства, като се вземат предвид настоящата демографска ситуация и настоящите демографски тенденции, и трябва да включи насърчаване на решения, използващи целенасочени мерки като специална бюджетна позиция за финансиране, когато е целесъобразно; призовава за увеличаване на услугите и инфраструктурата, укрепващи социалното и цифровото приобщаване, по линия на втория стълб на ОСП, предназначен за засилване на развитието на селските райони и финансиран от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони, и за преобръщане на тенденциите на социално и икономическо западане и обезлюдяване на районите със сериозни и трайни демографски недостатъци; призовава националните, регионалните и местните органи да обменят опит, най-добри практики и нови подходи за предотвратяване на отрицателните последици от демографските промени; счита, че трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и морските магистрали следва да обслужват районите със сериозни и трайни демографски недостатъци;

28.  подчертава добавената стойност на методологията за единно, водено от общността местно развитие във всички европейски структурни и инвестиционни фондове за разработване и прилагане на интегрирани и специализирани решения отдолу-нагоре; изразява съжаление обаче, че воденото от общността местно развитие е задължително единствено за ЕЗФРСР и че местните подходи и подходите, основани на участието, отбелязват спад в ЕФРР, ЕСФ и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР); поради това призовава Комисията да направи използването на водено от общността местно развитие задължително за всички европейски структурни и инвестиционни фондове;

o
o   o

29.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0049.
(7) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0099.
(9) Приети текстове, P8_TA(2016)0213.
(10) ОВ С 316, 22.9.2017 г., стр. 145.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0211.
(12) ОВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 9.
(13) ОВ C 74 E, 13.3.2012 г., стр. 19.
(14) ОВ C 50 E, 21.2.2012 г., стр. 55.
(15) ОВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 75.
(16) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 131.
(17) OВ C 17, 18.1.2017 г., стp. 40.
(18) Работен документ на ESPON. Люксембург, ESPON EGTC, март 2017 г.
(19) Евростат, „ЕС в света“, издание от 2016 г.
(20) Евростат, Регионален годишник, издание от 2016 г.


План за действие относно финансовите услуги на дребно
PDF 605kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно плана за действие относно финансовите услуги на дребно (2017/2066(INI))
P8_TA(2017)0428A8-0326/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 30 април 2007 г. за финансовите услуги на дребно на единния пазар (COM(2007)0226),

—  като взе предвид Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета(1) (Директивата за потребителските кредити),

—  като взе предвид Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка(2) (Директивата за автомобилното застраховане),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001(3),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавена „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ (COM(2011)0941),

—  като взе предвид доклада за 2014 г. на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, озаглавен „Доклад за добри практики на уебсайтовете за сравнение“,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, изпратено през април 2016 г. до институциите на ЕС, озаглавено „Обща рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване“,

—  като взе предвид Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/EО и 2013/36/EС и на Регламент (EС) № 1093/2010(4) (Директивата за ипотечните кредити),

—  като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО(6),

—  като взе предвид Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции(7)(Директивата относно платежните сметки),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 8 август 2014 г. относно работата на Европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) (COM(2014)0509),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти(8),

—  като взе предвид Директива 2014/2015/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО(9),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти(10) (Директивата за разпространение на застрахователни продукти),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 10 декември 2015 г. относно финансовите услуги на дребно: Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ (COM(2015)0630),

—  като взе предвид отговора на Европейския банков орган от 21 март 2016 г. на Зелената книга на Комисията относно финансовите услуги на дребно,

—  като взе предвид специалното проучване 446 на Евробарометър от юли 2016 г. относно финансовите продукти и услуги,

—  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно(11),

—  като взе предвид доклада на Better Finance от 2016 г., озаглавен „Pension Savings: The Real Return“ (Пенсионни спестявания: реалната възвръщаемост),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 май 2017 г. относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор(12),

—  като взе предвид консултативния документ на Комисията от 21 март 2017 г. относно прегледа на ЕНО;

—  като взе предвид плана за действие на Комисията от 23 март 2017 г., озаглавен „План за действие в областта на финансовите услуги за потребители: по-добри продукти, по-голям избор“ (COM(2017)0139),

—  като взе предвид Проучването на пазара за управление на активи на Органа по финансовото поведение (Financial Conduct Authority) на Обединеното кралство от юни 2017 г.,

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0326/2017),

А.  като има предвид, че пазарът на ЕС в областта на финансовите услуги на дребно продължава да бъде все още доста слабо развит и изключително разпокъсан, макар и да се предприемат мерки в различни държави членки; като има предвид, че по тази причина са необходими спешни и ефективни мерки за улесняване на иновациите, които създават ползи за крайните потребители, като същевременно се разгръща пълният потенциал на единния пазар в областта на финансовите услуги на дребно и се постига по-голяма конкурентоспособност, спад на цените и подобряване на избора и на разнообразието на продуктите;

Б.  като има предвид, че трябва да запазим своята амбиция да разрушим националните бариери и да овладеем съществуващите тенденции, които блокират нововъведенията във финансовите услуги на дребно; призовава Комисията и Съвета да бъдат по-амбициозни в областта на трансграничните инвестиции на дребно в рамките на съюза на капиталовите пазари чрез преодоляване не само на по-лесните проблеми, но и на най-важните пречки, засягащи този пазар, които включват език, опасения за измами или престъпления, несигурност във връзка с данъчните последици, разлики в законодателството в областта на ценните книжа и дружественото право, неизвестни производства за обезщетение и несъстоятелност и липса на доверие в рамките за защита на потребителите;

В.  като има предвид, че европейски пазар на финансови услуги на дребно е възможен само ако предоставя реална добавена стойност за потребителите и доставчиците на финансови услуги чрез гарантирането на ефективна конкуренция и защита на потребителите, по-специално по отношение на продуктите, които са необходими за участие в икономическия живот, както и по отношение на продуктите за уязвимите потребители;

Г.  като има предвид, че в специалното издание на Евробарометър 446 се стига до заключението, че когато става въпрос за финансови продукти или услуги, европейските граждани все още правят покупки предимно в собствената си държава и често дори не изразяват необходимост или желание да имат достъп до тези услуги в чужбина, въпреки че някои действителни бариери също така ги възпрепятстват да направят това; като има предвид, че дори в рамките на своята собствена държава членка само малка част от тях търсят по-привлекателни предложения и сменят доставчиците си; като има предвид, че възникналата вследствие на това липса на (трансгранична) конкуренция може да попречи на потребителите и на дребните инвеститори да сключат най-добрата сделка при финансовите продукти и услуги, които купуват;

Д.  като има предвид, че определението на финансови технологии (FinTech) е установено в резолюцията на Парламента от 17 май 2017 г., в която се посочва, че под финансови технологии (FinTech) следва да се разбира финансиране, способствано от или предоставено посредством нови технологии, с въздействие върху целия финансов сектор и всички негови елементи – включително банковия и застрахователния сектор, пенсионни фондове, инвестиционни консултации, платежни услуги и пазарни инфраструктури; като има предвид, че прилагането на технологии към предоставянето на финансови услуги на дребно може потенциално да помогне за преодоляването на някои пречки пред вътрешния пазар и да повиши оперативната ефективност на сектора; като има предвид, че цифровизацията сама по себе си не е достатъчна за преодоляване на тези пречки; като има предвид, че по-тясната интеграция на трансгранични финансови услуги на дребно и по-добрата информация по отношение на възможностите, които предлага този пазар, могат да спомогнат за повишаването на информираното търсене, което поставя летвата по-високо по отношение на стандартите за качество в тази област;

1.  посочва, че в плана за действие на Комисията относно потребителските финансови услуги са взети предвид някои от опасенията, посочени от Парламента в неговия доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно, като целта е да се гарантира защитата на потребителите в стремежа за постигане на стабилен, основаващ се на информационните технологии единен пазар на финансови услуги на дребно, като същевременно се осигурява защита на потребителите, спад на цените и противодействие на данъчните измами, на отклонението от данъчно облагане, на избягването на данъци и изпирането на пари; въпреки това счита, че планът за действие не изпълнява амбицията за създаване на регулаторна среда, благоприятстваща прозрачността, растежа и иновациите, както и високо равнище на доверие от страна на предприятията и потребителите във финансовите продукти на дребно; отбелязва продължаващите високи равнища и непрозрачността на таксите и комисионите по отношение на частните пенсии, инвестиционните фондове и други продукти на дребно, които значително намаляват действителната възвръщаемост на инвеститорите на дребно; споделя обаче становището на Комисията, че транспонирането и прилагането на законодателни актове, които бяха изготвени през последните години в областта на финансовите услуги, включително Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ 2) и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти, следва да се запазят и да имат предимство, а ако е необходимо, следва да се представят нови законодателни инициативи;

2.  приветства развитието на нови финансови услуги и институции, допринасящи за конкурентоспособността на финансовите пазари и за нови възможности за потребителите; отбелязва обаче, че през 2016 г. финансово-технологичното финансиране в Европа възлиза едва на 2,2 милиарда щатски долара в сравнение с 12,8 милиарда щатски долара в Съединените щати и 8,6 милиарда щатски долара в Китай, което показва спешната нужда от бърза промяна на манталитета и от подходящ регулаторен отговор на технологичните новости, за да може Европа да се превърне във водещ пазар за иновации; подчертава, че истински единен пазар за финансови услуги на дребно, при който са гарантирани високо равнище на защита на потребителите и равнопоставеност за навлизащите на пазара нови участници, ще превърне ЕС в привлекателен център за иновативни финансови услуги и ще осигури на потребителите по-голям и по-добър избор на по-ниски цени; подчертава, че макар и новите технологии да пораждат регулаторни предизвикателства, те също така предлагат големи възможности за иновации, които са от полза за крайните ползватели и които представляват стимул за икономически растеж и създаване на работни места;

3.  счита, че е изключително важно да се гарантира, че финансовите услуги от всякакъв вид, включително – но не само – за откриването на текущи и спестовни сметки и предоставянето на банкови карти, потребителски заеми и ипотеки, застрахователни и държавни дългови инструменти, могат да се предоставят на трансгранична основа;

4.  счита, че е в разрез с принципите на вътрешния пазар на финансови услуги на дребно да се изисква от клиентите да пребивават в държавата членка, в която се предлага финансовият продукт — включително държавни дългови инструменти — или да притежават национален документ за самоличност, издаден от тази държава членка, за ефективното предоставяне на продукта;

5.  счита, че би било полезно да се улесни придобиването на държавен дългов инструмент от инвеститорите на дребно;

6.  счита, че в съответствие с параграф 135 от неговата резолюция от 14 февруари 2017 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(13) ползвателите не трябва да плащат комисиони за разплащателните и спестовните сметки, освен ако те не са свързани със специални услуги;

7.  посочва, че достъпът до пари в брой посредством терминални устройства АТМ е основна обществена услуга, която трябва да се предоставя без да се допускат дискриминационни или нелоялни практики, и че следователно това не трябва да бъде свързано с прекомерни разходи;

8.  припомня на Комисията, че продължава практиката от страна на финансовите институции за прекратяване на използването на платежни карти, ако титулярът се премести в друга държава членка, и призовава да се вземат мерки в тази област, включително чрез подаване на сигнал до националните органи;

9.  приветства факта, че планът за действие има за цел разрешаването на редица важни въпроси и че в някои области набелязва конкретни действия, които да бъдат предприети от Комисията, придружени от ясен график;

10.  счита, че Комисията следва да играе по-активна роля при използването на съюза на капиталовите пазари, като включва засилено Парламента в рамките на изпълнението на Парижкото споразумение, за да се окаже подкрепа на нарастващия пазар на устойчиви и отговорни инвестиции чрез насърчаване на устойчивите инвестиции, чрез предоставяне на ефективна и стандартизирана екологична, социална и управленска информация от страна на регистрираните на фондовата борса дружества и финансови посредници и чрез адекватно отразяване на тези критерии в системите за управление на инвестиции и стандартите за оповестяване; освен това настоятелно призовава Комисията да насърчава услугите за определяне на рейтинг на инвестициите по отношение на опазването на околната среда, социалната сфера и сферата на управлението, както и да насърчава последователна рамка за пазара на „зелени облигации“, като се основава на съответното проучване на Комисията и на работата на проучвателната група на Г-20 относно зеленото финансиране; отправя искане към Комисията да представи предложение за създаването на „спестовна сметка на ЕС“ с цел разгръщане на дългосрочно финансиране и оказване на подкрепа на екологичния преход в Европа;

11.  подчертава значимостта на основните финансови центрове, които осигуряват оживени пазари за услуги на дребно;

12.  счита, че високо равнище на защита на потребителите и наличието на прозрачност са от ключово значение за развитието на единен пазар за финансови услуги на дребно; набляга по-специално на необходимостта да се гарантира защитата на уязвимите потребители чрез ефективно прилагане на Директивата за платежните сметки и счита, че трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например мерки за финансово образование; счита, че във всички държави членки трябва да се предприемат действия за укрепване и правилно прилагане на законодателството на ЕС и на националните законодателни разпоредби по отношение на потребителите на финансови продукти и при необходимост да се постигне хармонизирането им;

13.  призовава Комисията да гарантира, че принципът за „еднакви услуги, еднакъв риск, еднакви правила, еднакво наблюдение“ бива прилаган така, че да не нарушава конкуренцията, особено при появата на нови участници на пазара; изтъква, че тези правила трябва да не възпрепятстват нововъведенията; настоятелно призовава Комисията да разясни използването на разпоредбите „за общото благо“, които понастоящем държавите членки биха могли да използват косвено, за да блокират навлизането на нови продукти на своите пазари, и я призовава да оправомощи ЕНО да бъде активен посредник между държавите членки, когато има противоречиви тълкувания по отношение на използването на тези разпоредби;

14.  подчертава, че европейският пазар на финансови услуги на дребно трябва да създава ползи за МСП както по отношение на предлагането, така и на търсенето; посочва, че по отношение на предлагането това означава подобряване на достъпа до финансиране за МСП, а по отношение на търсенето – предоставяне на МСП на по-лесен достъп до трансграничните пазари; подчертава, че засилената конкуренция не трябва да ощетява МСП, които доставят финансови услуги на дребно и извършват дейността си главно на местно равнище;

15.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че европейските финансови надзорни органи ЕБО, ESMA и EIOPA са обезпечени с подходящите ресурси и са оправомощени да изпълняват пълния набор от регулаторни и надзорни функции в интерес на защитата на потребителя;

16.  настоятелно призовава Комисията да проучи възможността за въвеждане на 29-и режим за финансовите продукти на дребно; призовава Комисията да обмисли освен това възможността за създаване на хармонизирана правна рамка за стандартизирани възможности по подразбиране за най-широко разпространените финансови продукти в ЕС по модела на основната банкова сметка и общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване;

Действие 1 – По-ниски такси за трансакциите, които не са в евро

17.  припомня, че таксите за презгранични плащания извън еврозоната продължават да бъдат високи; поради това призовава Комисията бързо да предложи изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 с цел да се намалят таксите за трансгранични сделки във всички държави членки; в този контекст изразява съжаление относно липсата на общ европейски инструмент за онлайн банкиране, като например европейска кредитна или дебитна карта за плащания в целия ЕС;

Действие 2 – Прозрачност при конвертирането на валути

18.  подчертава, че прилагането на действащото законодателство е от основно значение за борбата с липсата на прозрачност при „динамичното конвертиране на валути“; припомня, че Директива (ЕС) 2015/2366 (ДПУ2) установява задължение за търговците ясно да посочват и да представят ясно крайните разходи от динамичното конвертиране за потребителите, включително в случаите, в които потребителите извършват тегления, включващи конвертиране на валута, от терминално устройство АТМ; изтъква обаче, че потребителите трябва да имат възможност да избират най-добрите тарифи и следва да са запознати с таксите и допълнителните разходи при извършването на трансакции, плащания в чужбина или тегления от терминални устройства АТМ, включително при използването на динамично конвертиране на валути; призовава Комисията да извърши необходимото, за да се гарантира, че доставчиците на услуги оповестяват всяко увеличение на обменния курс в рамките на оповестяването на разходи и такси съгласно ДПУ2, и че курсовете, предлагани от различни доставчици на финансови услуги, се представят по прозрачен начин; отбелязва, че задълбочената финансова грамотност на потребителите е от основно значение за постигането на тази цел; препоръчва на равнището на ЕС да се провеждат пробни покупки по метода „тайно пазаруване“ с цел да се извърши оценка на пречките пред трансграничния достъп, качеството на услугата и спазването на законодателството на ЕС, а така също да се докладва публично за това и да се следи отблизо развитието по отношение на продуктите и услугите;

Действие 3 – По-лесна смяна на продукти

19.  насочва вниманието към ниските нива на преориентиране на потребителите за повечето банкови и общозастрахователни продукти, което представлява бариера за навлизане в трансграничните пазари на дребно, и поради това насърчава Комисията да даде възможност на потребителите по-лесно да се преориентират към по-изгодни финансови услуги на дребно в целия ЕС, както и да прекратяват финансовите договори и да имат достъп до кредити и други финансови продукти, налични отвъд границите; подчертава големия потенциал, който крие предлагането на трансгранични застрахователни продукти, като например автомобилното застраховане; отбелязва обаче, че принципът на свободата на договаряне дава възможност на финансовите институции да вземат решение с кого да сключват договор; настоятелно призовава Комисията да признае в този контекст значението на контрола на хищническото кредитиране и малките необезпечени краткосрочни заеми, които водят до експлоатация на уязвимите потребители и МСП;

20.  одобрява намерението на Комисията да включи резултатите от Директивата за платежните сметки с цел да се улесни смяната на доставчиците на финансови услуги и продукти; призовава Комисията да представи законодателни инициативи, разработени конкретно за финансовия сектор, за да се сложи край на неоправданото блокиране на географски принцип и с това да се улесни преминаването на клиентите към по-изгодни финансови услуги на дребно в други държави членки; отбелязва, че адекватното оповестяване и защитата на потребителите ще бъдат от ключово значение за постигането на тази цел;

Действие 4 – Уебсайтове за сравнение на качеството

21.  изтъква ползата от добре структуриран и лесен за използване портал за сравнение на ЕС, обхващащ европейските финансови пазари на дребно в тяхната цялост; насърчава Комисията да проучи дали в държавите членки съществуват независими портали, които да преследват тази цел; изтъква, че инструментите за онлайн сравнение трябва да бъдат точни и да са подходящи за потребителите и не трябва да се фокусират само върху цената на продуктите, но и върху тяхното качество, като се отчитат други критерии, като наличие на клонови мрежи, контакт лице в лице и устойчивост на стопанските практики, и като се има предвид, че само сходни продукти могат да бъдат сравнявани; припомня, че могат да бъдат сравнявани единствено сходни помежду си продукти, така че да се избегне объркване сред потребителите;

22.  настоятелно призовава Комисията да стимулира инструменти като единичните звена за контакт, които ще засилят конкуренцията и ще помогнат на компаниите за финансови услуги на дребно;

Действие 5 – По-добро застраховане на моторните превозни средства

23.  счита, че след прегледа REFIT от страна на Комисията на Директивата за автомобилното застраховане ще бъде изключително важно тази директива да бъде изменена, за да се гарантира обезщетяването на жертвите на пътнотранспортни произшествия и да се улеснят трансграничната преносимост и признаването на бонусите за липса на предявени претенции за обезщетения, така също и в светлината на решенията на Съда на Европейския съюз, така че приложното поле на Директивата за автомобилното застраховане да бъде преразгледано колкото е възможно по-скоро, за да се предприемат мерки срещу непризнаването на бонуси за липса на предявени претенции и да се гарантира, че приложното ѝ поле съответства на предвиденото от съзаконодателите;

Действие 6 – Прозрачност на цените на леки автомобили под наем

24.  призовава Комисията да проучи дали са необходими допълнителни инициативи за предприятията за отдаване на автомобили под наем, които продават застрахователни продукти, с оглед на осигуряването на прозрачно ценообразуване, обхващащо всички дружества за отдаване на автомобили под наем в държавите членки;

Действие 7 – По-задълбочен единен пазар на потребителски кредити

25.  подчертава, че борбата със свръхзадлъжнялостта на потребителите трябва да се превърне в приоритет, ако Комисията си поставя за цел да проучи начини за улесняване на трансграничния достъп до заеми; призовава за предприемане на действия по отношение на средствата за координиране на информацията относно задлъжнялостта при пълно съответствие с правото на ЕС., в т.ч. нормативната уредба в областта на защитата на данните, така че отделните кредитори да знаят колко задлъжнял е даден клиент, преди да му предоставят още заем, което ще доведе до по-ефективен пазар, на който доставчиците на кредити ще могат да се съревновават помежду си; отправя искане в тази насока за всеобхватна оценка на причините за свръхзадлъжнялостта на потребителите; припомня, че финансовото образование е ефективно средство за защита на потребителите срещу рисковете от свръхзадлъжнялост; във връзка с това следователно призовава Комисията да популяризира финансовото образование и да насърчава сътрудничеството между множеството заинтересовани страни в тази важна област; припомня – в контекста на увеличеното използване на потребителски данни или големи информационни масиви от финансовите институции – разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, според които субектът на данни има правото да получи обяснение на решение, взето чрез автоматично обработване, и да оспори това решение; подчертава необходимостта да се гарантира, че неточните данни могат да бъдат променени и че се използват само проверими и съответстващи данни; призовава всички заинтересовани страни да увеличат усилията си, за да гарантират прилагането на тези права; счита, че даденото съгласие за използване на лични данни трябва да бъде динамично и че субектите на данни трябва да могат да променят и адаптират своето съгласие;

Действие 8 – Справедливи правила за защита на потребителите

26.  призовава Комисията да извърши внимателна преценка на това дали националните правила и практики за защитата на потребителите не представляват несправедливи пречки пред трансграничните инвестиции и дали в съответствие с добре установено законодателство за вътрешния пазар и съдебна практика те са обосновани от по-важни причини, свързани с обществения интерес, които са необходими и пропорционални с оглед на целите, които следва да бъдат постигнати; подчертава, че съответните европейски правила в областта на защитата на потребителите често съзнателно остават известна свобода за национално транспониране, за да може европейското законодателство да бъде включено във вече съществуващите националните разпоредби; подчертава въпреки това, че премахването на националните бариери не трябва да не бъде постигнато в ущърб на защитата на потребителите и че защитата на потребителите следва да остане водещ приоритет при създаването на законодателство; изразява загриженост, че голяма част от документацията, изготвена от доставчиците на финансови продукти и услуги на дребно в отговор на законодателството на ЕС, всъщност не е строго изисквана по закон и е от малко или никакво практическо значение за потребителите, като същевременно представлява тежест, която може да доведе до ненужно високи разходи за потребителите; призовава Комисията да извърши преглед на тази документация с цел рационализиране, без да жертва ползите за защитата на потребителите; изтъква, че достъпът до относима и лесноразбираема информация е от основно значение за това потребителят да получи възможността да взема информирани финансови решения; отбелязва обаче, че решаващо е не количеството, а качеството на предоставената информация; изтъква необходимостта да се координират възможно най-ефективно изискванията за предоставяне на информация на потребителите, както е заложено в множество европейски юридически актове; подчертава, че трябва да се избягват дублиращи се или противоречащи си задължения за оповестяване, за да не се създава ненужна бюрокрация и да не се объркват клиентите;

27.  призовава Комисията да обмисли законодателство „омнибус“, за да се отдалечи от настоящата тясно ведомствена смесица от ДПФИ, Директива относно разпространението на застрахователни продукти, Директива относно ЛУАИФ и т.н. и да премине към изграждането на стабилна и последователна рамка за прозрачност за потребителите, като се премахнат ненужните усложнения за доставчиците на финансови услуги, включително сближаване в областта на надзора между държавите членки; призовава Комисията да насърчава по-широката употреба в секторното законодателство на мандата на ЕНО за защита на потребителите и да вземе това под внимание в рамките на предстоящия преглед на финансирането и управлението на ЕНО; призовава Комисията да предостави мандат на ЕНО да ръководи работата по сближаването на практиките за надзор на дейността между държавите членки;

28.  приветства намерението на Комисията да подготви кампания за повишаване на осведомеността относно FIN-NET – мрежа, която помага на потребителите да упражняват правата си, без да се налага прибягване до съд, чрез намирането на компетентен орган за алтернативно разрешаване на спорове; счита, че FIN-NET следва да работи за по-нататъшното подобряване на обхвата си, да изясни ролята си и да подобри уебсайта си;

Действие 9 – По-добра оценка на кредитоспособността

29.  приканва Комисията да предложи задължителни хармонизирани трансгранични стандарти и принципи за оценка на кредитоспособността, за да се смекчи рискът от увеличаване на свръхзадлъжняването вследствие на улесняването на общоевропейски онлайн кредит, като обърне специално внимание на заключенията от публикуваните доклади относно прилагането на Директивата за ипотечните кредити и Директивата за потребителските кредити;

Действие 10 – Финансови технологии (FinTech) за финансовите услуги на дребно

30.  признава правото на потребителите да използват софтуер, за да извършват плащания и да споделят информация за себе си;

31.  подкрепя намерението на Комисията да представи в рамките на стратегиите си за съюз на капиталовите пазари (СКП) и цифров единен пазар (ЦЕП) всеобхватен план за действие в областта на финансовите технологии (FinTech), като по този начин да допринесе за ефективен и добре функциониращ интегриран, ориентиран към технологиите единен пазар в областта на финансовите услуги в полза на всички европейски крайни потребители, като същевременно осигурява еднакви условия на конкуренция; подкрепя Комисията за създаването на специална работна група за финансовите технологии; припомня, че новият пейзаж, възникващ в резултат на развитието на финансовите технологии, изисква установяването на различни нови подходящи предпазни мерки, като например образоване на потребителите по отношение на нови продукти или правила за борба с изпирането на пари и използването на ефекти на лоста в рамките на кредитни платформи за финансови технологии;

32.  призовава Комисията да разгледа резолюцията на Европейския парламент относно „Финансови технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор“, да насърчава защитата на потребителите, сигурността, иновациите и лоялната конкуренция и да гарантира, че принципът „еднакви услуги, еднакъв риск, еднакви правила, еднакъв надзор“ се прилага за всички предприятия, независимо от техния сектор или местоположение; подчертава, че финансови технологии (FinTech) следва да се разбират като финансови дейности, способствани от или предоставени посредством нови технологии, с въздействие върху целия финансов сектор и всички негови елементи – от банковия сектор до застрахователния сектор, пенсионните фондове, инвестиционните консултации, платежните услуги и пазарните инфраструктури;

33.  настоятелно призовава Комисията да създаде среда, която да благоприятства новаторските решения; отбелязва, че иновационни дружества като тези в областта на финансовите технологии осигуряват конкуренцията, която е необходима за създаването на ефективен европейски пазар на финансови услуги на дребно;

34.  подчертава, че различни нови финансови институции с името „FinTech“ имат еднакви отговорности спрямо потребителите и по отношение на финансовата стабилност като другите съответни традиционни институции и услуги;

Действие 11 – Цифрови проверки на самоличността

35.  подчертава потенциала на електронния подпис и електронната идентификация за улесняване на операциите и призовава Комисията да се основава на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги; подчертава необходимостта да се вземат предвид лицата, които не могат или не желаят да използват електронен подпис или електронна идентификация; насърчава оперативната съвместимост на трансграничната електронна идентификация в сектора на финансовите услуги и призовава за гарантирането на еднакви условия на конкуренция между държавите членки (и евентуално извън тях, в държавите от ЕИП и Швейцария); освен това изисква от Комисията спешно да извърши оценка на съществуващите регулаторни пречки пред техниките за електронна идентификация и подчертава, че всяка една предприемана инициатива следва да бъде технологично неутрална;

36.  повтаря необходимостта Комисията да установи и отстрани регулаторните пречки пред използването на общоевропейски системи за електронен подпис при извършване на финансови услуги, като същевременно улесни трансграничната цифрова интеграция в целия ЕС, без да се засяга равнището на сигурност на съществуващите системи или тяхната способност да отговарят на изискванията на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари;

Действие 12 – Онлайн продажби на финансови услуги

37.  подчертава необходимостта от адаптиране на съществуващата правна рамка на ЕС за цифровия свят, за да се противодейства на свързаните с онлайн продажби от разстояние рискове по отношение на защитата на потребителите, като по този начин се създават нови възможности за стопанска дейност за европейските стартиращи предприятия и финансови технологии; припомня рисковете за потребителя, произтичащи от хазартните игри по интернет, прикрити под формата на финансови продукти, т.е. бинарни опции; вярва, че е необходим силен и хармонизиран европейски надзор, за да се защитят потребителите и да се избегнат пропуски в нормативната уредба; подчертава, че европейските стандарти в областта на защитата на потребителите се прилагат независимо от това дали продажбите се осъществяват по традиционните или по модерните канали за разпространяване;

38.  подчертава значението на киберсигурността и изразява съжаление по повод на факта, че в плана си за действие Комисията не разглежда проблемите на киберсигурността; поради това призовава Комисията да гарантира, че тези въпроси са включени в работата на нейната специална група;

39.  подчертава необходимостта да се запазят услугите на традиционните банки, които предоставят основна обществена услуга и са от особена полза за МСП, за възрастните хора и за уязвимите потребители, които са по-малко склонни да използват интернет банкиране и предпочитат личния контакт. признава, че закриването на филиали разрушава финансовата инфраструктура на местно равнище и може да бъде изключително вредно за общностите.

40.  отбелязва, че увеличеното използване на потребителски данни или големи информационни масиви от финансовите институции може да доведе до ползи за потребителите, като например разработването на по-добре съобразени, сегментирани и по-евтини оферти въз основа на по-ефективно разпределение на риска и капитала; от друга страна, изразява загриженост предвид развитието на динамично ценообразуване и неговия потенциал да доведе до по-лоши резултати за потребителите по отношение на съпоставянето на офертите и по този начин за ефективната конкуренция, както и за групирането и споделянето на риска в застрахователния и кредитния сектор;

o
o   o

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.
(2) ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11.
(3) ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11.
(4) OВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34.
(5) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.
(6) OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73.
(7) OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214.
(8) OВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1.
(9) OВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.
(10) OВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0434.
(12) Приети текстове, P8_TA(2017)0211.
(13) Приети текстове, P8_TA(2017)0027.

Правна информация - Политика за поверителност