Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 14 ta' Novembru 2017 - Strasburgu
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/004 IT/Almaviva
 Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE
 Tipoloġiji territorjali ***I
 Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna ***I
 Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ***I
 L-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku
 Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/004 IT/Almaviva
PDF 418kWORD 50k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2017 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Italja – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006(1) (ir-Regolament dwar il-FEG),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(2), u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(3) (il-FII tat-2 ta' Diċembru 2013), u b'mod partikolari l-punt 13 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-proċedura ta' trilogu prevista fil-punt 13 tal-FII tat-2 ta' Diċembru 2013,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0346/2017),

A.  billi l-Unjoni stabbiliet strumenti leġiżlattivi u baġitarji biex tipprovdi appoġġ addizzjonali lill-ħaddiema li jkunu qegħdin ibatu l-konsegwenzi ta' bidliet strutturali kbar fl-andament tal-kummerċ dinji jew tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali u biex tgħin ir-reintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol;

B.  billi l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni għall-ħaddiema li ngħataw is-sensja għandha tkun waħda dinamika u disponibbli b'mod effiċjenti u rapidu;

C.  billi l-Italja ppreżentat l-applikazzjoni EGF/2017/004 IT/Almaviva għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG skont il-kriterji ta' intervent stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament dwar il-FEG b'segwitu għall-1 646 sensja f'Almaviva Contact SpA li topera fis-settur ekonomiku kklassifikat taħt id-Diviżjoni 82 ta' NACE Reviżjoni 2 (Attivitajiet ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji, sostenn għal uffiċċji u negozju ieħor) fir-reġjun tal-Lazio tal-livell NUTS 2 fl-Italja (ITI4); billi 1 610 ħaddiema li ngħataw is-sensja huma mistennija jipparteċipaw fil-miżuri;

1.  Jaqbel mal-Kummissjoni li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament dwar il-FEG huma sodisfatti u li, għalhekk, l-Italja għandha dritt għal kontribuzzjoni finanzjarja ta' EUR 3 347 370 skont dan ir-Regolament, ammont li jirrappreżenta 60 % tal-ispiża totali ta' EUR 5 578 950;

2.  Jinnota li l-awtoritajiet Taljani ppreżentaw l-applikazzjoni fid-9 ta' Mejju 2017, u li wara informazzjoni addizzjonali mogħtija mill-Italja, il-valutazzjoni tagħha ġiet konkluża mill-Kummissjoni fis-26 ta' Settembru 2017 u l-Parlament ġie avżat fl-istess ġurnata;

3.  Ifakkar li l-kriżi ekonomika poġġiet pressjoni sinifikanti fuq il-prezz tas-servizzi tal-kummerċjalizzazzjoni u l-assistenza lix-xerrejja ta' prodotti u ta' servizzi, li wassal għal tnaqqis tal-fatturat u l-profittabbiltà tal-fornituri tas-servizzi; filwaqt li jitqies il-fatt li l-kost lavorattiv huwa bil-bosta l-ogħla spiża tal-produzzjoni fis-settur taċ-ċentri telefoniċi, jinnota li n-negozji rreaġixxew għal dawn il-kundizzjonijiet ħżiena billi rrilokaw, u b'hekk bidlu l-kost lavorattiv jew għalqu; jiddispjaċih li, bejn l-2009 u l-ewwel tliet xhur tal-2014, terz mill-intrapriżi Taljani kollha fis-settur waqqfu l-attività tagħhom;

4.  Jirrikonoxxi li dawn is-sensji huma direttament marbuta ma' tnaqqis ta' 45 % fid-dħul taċ-ċentru Almaviva f'Ruma bejn l-2011 u l-2016; jiddispjaċih li ma kienx possibbli li jintlaħaq ftehim mar-rappreżentanza tat-trade unions magħqudin (RSU) dwar pjan biex jiġi allinjat il-kost lavorattiv ta' Almaviva f'Ruma ma' ċentri ta' xogħol oħrajn ta' Almaviva fl-Italja, li kien ikun jissarraf effettivament fi tnaqqis tal-paga bir-riżultat li jagħlaq iċ-ċentru li jinsab Ruma;

5.  Jinnota li l-ħaddiema tas-settur taċ-ċentri telefoniċi għandhom ikunu aktar protetti, dan jimplika li għandu jiġi evitat ċaqliq ta' persunal minn ċentru għal ieħor, li jintuża bħala strateġija partikolari għal sensji massivi furzati;

6.  Jirrikonoxxi li l-ekonomija reġjonali u lokali qiegħda tirkupra bil-mod il-mod il-vitalità biss wara d-diffikultajiet kbar li jirriżultaw mill-kriżi ekonomika u finanzjarja u li s-sensji tal-massa jirriskjaw li jwaqqfu jew jinterrompu dan l-irkupru; jenfasizza l-importanza kruċjali ta' miżuri tas-suq tax-xogħol attiv, bħal dawk kofinanzjati mill-FEG, biex dan jiġi evitat;

7.  Jinnota li 79 % tal-benefiċjarji fil-mira huma nisa u li l-maġġoranza kbira minnhom għandhom bejn 30 u 55 sena; jiddispjaċih li ma kienx possibbli li tinstab soluzzjoni vijabbli biex tiġi evitata s-sensja tagħhom, b'mod partikolari minħabba l-fatt li n-nisa f'din il-faxxa ta' età diġà huma inqas probabbli li jibqgħu u javvanzaw fis-suq tax-xogħol minħabba d-diffikultà li jsibu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata bħala riżultat tar-responsabbiltajiet tagħhom bħala dawk li jagħtu l-kura b'mod informali, kif ukoll nuqqas ta' opportunitajiet indaqs fuq il-post tax-xogħol;

8.  Jisħaq li t-taħriġ u tipi oħra ta' servizzi personalizzati għandhom iqisu b'mod sħiħ tal-karatteristiċi ta' dan il-grupp ta' ħaddiema, b'mod partikolari, il-proporzjon għoli ta' nisa; jilqa' l-inklużjoni tal-ammont stmat ta' EUR 680 000 għar-rimborż tal-ispejjeż għal dawk li jieħdu ħsieb persuni dipendenti;

9.  Jilqa' l-fatt li l-awtoritajiet Taljani bdew jipprovdu s-servizzi personalizzati lill-benefiċjarji indirizzati fis-6 ta' April 2017, qabel l-applikazzjoni għal appoġġ mill-FEG għall-pakkett koordinat propost;

10.  Jinnota li l-Italja qiegħda tippjana tmien tipi ta' miżuri għall-ħaddiema li ngħataw is-sensja koperti minn din l-applikazzjoni: (i) orjentazzjoni individwali, (ii) għajnuna għat-tfittxija għal impjieg, (iii) taħriġ, taħriġ mill-ġdid u taħriġ vokazzjonali, (iv) vawċers għall-impjieg mill-ġdid, (v) appoġġ għall-intraprenditorija, (vi) kontribuzzjoni għall-bidu ta' negozju, (vii) rimborż tal-ispejjeż għal dawk li jieħdu ħsieb persuni dipendenti, u (viii) rimborż tal-ispejjeż għall-mobbiltà; jinnota li l-miżuri ta' appoġġ għall-introjtu se jkunu 17,4 % tal-pakkett kumplessiv ta' miżuri personalizzati, perċentwal li huwa sew taħt il-limitu massimu ta' 35 % stabbilit fir-Regolament dwar il-FEG, u li dawn l-azzjonijiet jiddependu mill-parteċipazzjoni attiva min-naħa tal-benefiċjarji fil-mira fl-attivitajiet ta' tiftix ta' xogħol jew ta' taħriġ;

11.  Jilqa' l-istabbiliment ta' kumitat (magħmul mill-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku (MiSE(4), ANPAL(5), ir-Reġjun tal-Lazio u t-trade unions) biex jiddefinixxi l-istrateġija u l-interventi b'appoġġ għall-ħaddiema li kienu jaħdmu ma' Almaviva kif ukoll ifassal pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati;

12.  Jifhem li l-użu tal-vawċers għar-reimpjegabbiltà huwa ġdid, li kien użat biss f'każ wieħed preċedenti; jenfasizza l-importanza ta' evalwazzjoni b'mod sħiħ tal-effikaċja ta' tali miżuri ladarba jkun għadda biżżejjed żmien biex id-data tkun disponibbli;

13.  Jenfasizza li l-awtoritajiet Taljani kkonfermaw li l-azzjonijiet eliġibbli ma jirċevux assistenza minn strumenti finanzjarji oħra tal-Unjoni, iżda li dawn se jkunu kkumplementati minn azzjonijiet li jkunu ffinanzjati mill-FSE jew permezz tal-fondi nazzjonali biss;

14.  Ifakkar li t-tfassil tal-pakkett koordinat ta' servizzi personalizzati bl-appoġġ tal-FEG għandu jantiċipa l-perspettivi tas-suq tax-xogħol għall-ġejjieni u l-ħiliet rikjesti u għandu jkun kompatibbli mal-bidla f'ekonomija li tagħmel użu effiċjenti mir-riżorsi u li tkun sostenibbli;

15.  Ifaħħar l-impenn tal-gvern Taljan fid-definizzjoni ta' qafas ġuridiku ġdid għal ħaddiema fit-telekomunikazzjoni sabiex jiġu evitati każijiet oħra bħal dak li huwa s-suġġett tal-applikazzjoni EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  Itenni l-fatt li l-assistenza mill-FEG ma tistax tissostitwixxi l-azzjonijiet li jkunu r-responsabbiltà tal-kumpaniji, bis-saħħa tad-dritt nazzjonali jew ta' ftehimiet kollettivi, jew il-miżuri għar-ristrutturar ta' kumpaniji jew setturi;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali jipprovdu aktar dettalji fil-proposti futuri dwar is-setturi li għandhom il-prospettivi ta' tkabbir, u għalhekk aktarx li jirreklutaw, kif ukoll jiġbru data sostanzjata dwar l-impatt tal-finanzjament mill-FEG, inkluż dwar il-kwalità tal-impjiegi u r-rata ta' reintegrazzjoni miksuba mill-FEG;

18.  Ifakkar fl-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-pubbliku jkollu aċċess għad-dokumenti kollha relatati ma' każijiet tal-FEG;

19.  Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

21.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

ANNESS

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni ppreżentata mill-Italja – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(It-test ta' dan l-anness mhux riprodott hawnhekk billi jikkorrispondi mal-att finali, Deċiżjoni (UE) 2017/2192.)

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE
PDF 453kWORD 62k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2017 dwar insalvaw il-ħajjiet: insaħħu s-sikurezza tal-karozzi fl-UE (2017/2085(INI))
P8_TA(2017)0423A8-0330/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni intitolat "Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-sikurezza tal-karozzi fl-UE – Rapport dwar il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-karatteristiċi avvanzati tas-sikurezza tal-vetturi, tal-kosteffettività u tal-fattibbiltà tagħhom għar-reviżjoni tar-regolamenti dwar is-sikurezza ġenerali tal-vetturi u dwar il-protezzjoni tal-persuni bil-mixi u ta' persuni oħrajn li jużaw it-triq (COM(2016)0787) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2016)0431),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 78/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-ħarsien tal-persuni mexjin u ta' utenti vulnerabbli oħra tat-triq, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE u jħassar id-Direttivi 2003/102/KE u 2005/66/KE(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/47/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/413 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2015 li tiffaċilita l-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq(4),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/719 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/758 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 li jikkonċerna rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-vettura bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar "L-Implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport tal-2011: it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli"(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2017 dwar it-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2013 dwar "is-Sikurezza fit-toroq 2011-2020 – L-ewwel stadji lejn strateġija dwar korrimenti"(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2011 dwar is-sikurezza fit-toroq 2011-2020(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2011 dwar il-"Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti"(11),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija Ewropea dwar is-Sistemi tat-Trasport Intelliġenti u Kooperattivi: l-ewwel pass importanti lejn mobbiltà kooperattiva, konnessa u awtomatizzata" (COM(2016)0766),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Lejn Żona Ewropea ta' sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta' politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020" (COM(2010)0389),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "CARS 2020: Pjan ta' azzjoni għal industrija tal-karozzi kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa" (COM(2012)0636),

–  wara li kkunsidra l-white paper tal-Kummissjoni bl-isem "Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti" (COM(2011)0144),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni intitolat "Benefit and feasibility of a range of new technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and protection of vulnerable road users" (Benefiċċji u l-fattibbiltà ta' firxa ta' teknoloġiji ġodda u miżuri mhux regolati fil-qasam tas-sikurezza u l-ħarsien ta' utenti vulnerabbli tat-triq), li ġie mħejji mit-Transport Research Laboratory, u ppubblikat fil-26 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni bit-titolu "On the implementation of objective 6 of the European Commission's policy orientations on road safety 2011-2020 – First milestone towards an injury strategy" (Dwar l-implimentazzjoni tal-objettiv 6 tal-orjentazzjonijiet ta' politika tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-sikurezza tat-toroq 2011-2020 – L-ewwel pass lejn strateġija dwar korrimenti) (SWD(2013)0094),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2017 dwar is-sikurezza tat-traffiku fit-toroq b'appoġġ għad-Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta, ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra l-pakkett "Ewropa Attiva", ippubblikat mill-Kummissjoni fil-31 ta' Mejju 2017, li jinkludi sett ta' tmien inizjattivi leġiżlattivi b'attenzjoni speċjali fuq it-trasport bit-triq,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 70/260 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU "Improving global road safety" (Titjib fis-sikurezza tat-toroq fuq livell globali) tal-15 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0330/2017),

A.  billi, kull sena jmutu madwar 25 500 ruħ fit-toroq tal-Ewropa, u madwar 135 000 ruħ ikorru serjament, tant li hu meħtieġ li jittieħdu aktar miżuri, u anki miżuri aktar effettivi, f'konsultazzjoni mal-Istati Membri, jekk il-mira ta' "żero fatalitajiet" għandha tintlaħaq;

B.  billi s-sikurezza fit-toroq tiddependi fuq tliet fatturi: il-vetturi, l-infrastruttura u l-imġiba tas-sewwieqa, u għalhekk huma meħtieġa l-miżuri fit-tliet oqsma kollha sabiex tiżdied is-sikurezza fit-toroq, u jenħtieġ li jittieħdu miżuri effettivi fil-qasam tas-sikurezza attiva u passiva tal-vetturi;

C.  billi l-età medja tal-karozzi tal-passiġġieri, vetturi ħfief u vetturi heavy-duty fl-UE qed tiżdied il-ħin kollu u issa taqbeż l-10 snin; billi l-età ta' vettura għandha impatt dirett fuq il-konsegwenzi ta' inċident stradali u fuq il-korrimenti mġarrba f'dawn l-inċidenti;

D.  billi s-sistemi ta' għajnuna tas-sewwieqa jagħmlu l-vetturi aktar sikuri kif ukoll jgħinu fil-parteċipazzjoni sikura u attiva tal-persuni b'mobbiltà mnaqqsa u tal-anzjani fit-traffiku tat-toroq;

E.  billi sistemi ta' sewqan intelliġenti jnaqqsu l-konġestjoni, iwissu lis-sewwieqa dwar il-perikli fuq ir-rotta tagħhom, u b'hekk jgħinu biex jitnaqqas ir-riskju li wieħed jikkaġuna inċident;

F.  billi t-tranżizzjoni lejn vetturi li jinstaqu b'mod awtonomu miexja b'pass imgħaġġel, u s-sikurezza tat-toroq hija b'mod ġenerali kwistjoni urġenti, b'tali mod li reviżjoni tar-Regolament dwar is-Sikurezza Ġenerali trid titressaq quddiem il-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-ewwel tliet xhur tal-2018; billi f'kull każ kwalunkwe dewmien ieħor ikun inaċċettabbli;

G.  billi 38 % tal-fatalitajiet kollha jseħħu f'żoni urbani u spiss jinvolvu utenti vulnerabbli tat-toroq, l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu in kunsiderazzjoni l-utenti tat-toroq vulnerabbli fl-ippjanar tat-traffiku urban, billi jitjieb it-trattament tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam ma' modi ta' trasport bħal karozzi u xarabanks; billi l-Kummissjoni jenħtieġ li tippreżenta r-rieżami tagħha ta' regolamentazzjoni dwar il-protezzjoni tal-persuni bil-mixi;

H.  billi hemm rabta ċara bejn is-sikurezza fit-toroq u l-kundizzjonijiet ta' xogħol għall-utenti tat-toroq professjonali;

Rekwiżiti ġenerali

1.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli effiċjenti u regolari tas-sewwieqa fit-toroq, peress li l-kawżi ewlenin tal-inċidenti, għadhom sal-lum, il-livelli ta' veloċità li huma sproporzjonati u eċċessivi għall-kundizzjonijiet tas-sewqan ikkonċernati, id-distrazzjoni u s-sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol jew id-droga, u l-għaja eċċessiva, u għaldaqstant:

   (a) jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi perċentwali għall-għadd ta' vetturi li għandom jiġu eżaminati fil-kategoriji M1 u N1;
   (b) jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi kontrolli aktar stretti biex tinforza b'mod xieraq il-limiti tal-ħin tax-xogħol u l-perjodi ta' mistrieħ obbligatorji għal sewwieqa li huma utenti professjonali tat-toroq;
   (c) jistieden lill-Istati Membri jżidu skambji tal-aħjar prattiki, speċjalment fir-rigward ta' strateġiji ta' infurzar intelliġenti, u biex jintroduċu sanzjonijiet li jservu ta' deterrent għal min jikser il-liġi;

2.  Jinnota li madwar 25 % tal-imwiet tat-traffiku annwali kollha fl-UE huma kkawżati mill-konsum tal-alkoħol; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tevalwa l-valur miżjud possibbli tal-armonizzazzjoni tal-limiti ta' konċentrazzjoni tal-alkoħol fid-demm tal-UE fil-livell ta' 0.0 % għal sewwieqa ġodda matul l-ewwel sentejn u għal sewwieqa professjonali, u jilqa' l-politika ta' tolleranza żero ta' ċerti Stati Membri għal sewqan taħt l-influwenza tax-xorb;

3.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, meta wieħed iżomm f'moħħu d-Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta dwar it-titjib tas-sikurezza fit-toroq maħruġa mill-Presidenza Maltija fid-29 ta' Marzu 2017, li tinkludi miri ġodda biex jitnaqqas bin-nofs l-għadd ta' korrimenti serji fit-toroq tal-UE fl-istrateġija l-ġdida tagħha għas-sikurezza tat-toroq għall-għaxar snin bejn l-2020 u l-2030;

4.  Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu b'mod sinifikanti s-sitwazzjoni tal-infrastruttura tat-toroq tagħhom permezz ta' manutenzjoni regolari u effettiva, inkluż ta' sinjali tat-traffiku u s-sistemi ta' sinjali, u titjib xieraq biex jittrattaw il-volumi tat-traffiku, u biex idaħħlu miżuri innovattivi li jipprovdu funzjonalità sħiħa u titjib tal-interoperabbiltà ta' sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa, li tirriżulta f'dak li jissejjaħ infrastruttura intelliġenti; jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf mekkaniżmu biex jiġi żgurat li l-infrastruttura tat-toroq Ewropej tibqa' f'kundizzjoni adegwata;

5.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tibdiliet infrastrutturali (pereżempju ċerti tipi ta' apparat għall-ilqugħ kontra l-ħbit u li jtaffu t-traffiku) kultant jistgħu jikkawżaw inċidenti jew jagħmluhom agħar, speċjalment meta jkunu involuti vetturi b'żewġ roti li jaħdmu bil-mutur; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tipproponi kwalunkwe miżura ta' standardizzazzjoni li tista' tirrimedja dawn l-iżvantaġġi;

6.  Josserva li ħafna sewwieqa mhumiex konxji tal-ħtieġa ta' jew kif jinħoloq kuritur għal aċċess tal-vettura ta' emerġenza fl-awtostradi, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi standards komuni għall-ħolqien ta' dawn il-kurituri u biex tniedi kampanja ta' sensibilizzazzjoni Ewropea;

7.  Josserva li kważi nofs l-imwiet kollha fit-toroq ta' persuni mexjin fit-triq u ċiklisti jikkonċernaw persuni li għandhom aktar minn 65 sena, u li l-inċidenti tat-toroq huma l-akbar kawża ta' mwiet fost iż-żgħażagħ; jistieden għalhekk lill-Istati Membri biex jagħmluha possibbli li l-anzjani u ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jużaw it-toroq b'sikurezza billi jiżviluppaw programmi rreklamati biżżejjed għall-prevenzjoni ta' inċidenti relatati mal-età;

8.  Josserva li f'51 % tal-każijiet il-vittmi tal-inċidenti fatali fit-toroq f'żoni urbani huma persuni mexjin jew ċiklisti, u għalhekk iħeġġeġ l-ibliet biex jinkludu miri fil-pjanijiet tagħhom ta' mobbiltà ħalli jnaqqsu n-numru ta' inċidenti stradali u tat-traffiku; barra minn hekk, jitlob lill-Istati Membri biex jagħtu kunsiderazzjoni akbar lil utenti iktar vulnerabbli tat-toroq, billi jindirizzaw hotspots kritiċi tal-inċidenti u billi tinbena u tinżamm infrastruttura aktar sikura bil-mixi u bir-rota jew billi tiżdied u tiġi mmodernizzata l-infrastruttura eżistenti filwaqt li jiġu żgurati wkoll indikazzjonijiet aħjar; jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni ulterjuri fuq il-livell tal-UE apparti d-disponibbiltà tal-iskemi ta' finanzjament eżistenti, sabiex tiffaċilita l-progress kbir miksub għal infrastruttura taċ-ċikliżmu u biex jingħata mandat lit-teknoloġiji ġodda tas-sikurezza attiva u passiva tal-vetturi li jipproteġu b'mod partikolari lill-utenti vulnerabbli tat-toroq;

9.  Jinnota li minħabba li xi ċiklisti ma jafux ir-regolamenti tat-traffiku u/jew jonqsu milli josservawhom, xi kultant jinqalgħu sitwazzjonijiet fejn is-sikurezza tagħhom stess u dik ta' utenti oħra tat-toroq ikunu pperikolati; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra liema tip ta' proposta tista' tagħmel biex tippromwovi l-użu tar-roti, u b'hekk jingħaqad mingħajr xkiel mal-mezzi l-oħra ta' mobbiltà urbana;

10.  Jinkoraġġixxi sistema ta' trasport intelliġenti (ITS) u operaturi tat-trasport pubbliku biex jiġu żviluppati aktar it-teknoloġiji għall-vetturi li jħeġġu lix-xufiera sabiex jaqilbu għal modi tat-trasport iktar sikuri meta jidħlu f'żoni urbani;

11.  Josserva li mezzi ġodda ta' trasport, bħal roti elettriċi u apparati elettriċi oħra, qed isiru dejjem aktar popolari; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni teżamina mingħajr dewmien ir-rekwiżiti ta' sikurezza għal tali vetturi, u biex tagħmel proposti dwar l-integrazzjoni sikura tagħhom fit-trasport bit-toroq, filwaqt li tqis is-sussidjarjetà;

12.  Jinnota li l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-sistemi ta' sikurezza għandhom joffru s-sikurezza fit-toroq, u li dan il-proċess se jeħtieġ xi xorta ta' perjodu ta' adattament; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tippermetti ż-żmien meħtieġ biex jiġu żviluppati dawn is-sistemi qabel ma l-leġiżlazzjoni teknika speċifika tidħol fis-seħħ;

13.  Ifakkar li l-frodi tal-odometru tibqa' problema mhux trattata, b'mod speċjali fis-suq tal-karozzi użati, kif innutat il-Kummissjoni fl-istudju tagħha dwar il-funzjonament tas-suq tal-karozzi użati minn perspettiva tal-konsumatur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jindirizzaw il-kwistjoni ta' manipulazzjoni jew ta' tbagħbis tal-odometri permezz ta' miżuri u leġiżlazzjoni effettivi;

14.  Jinnota li aktar ma jkun hemm vetturi fit-triq, aktar ikun probabbli li jseħħu l-inċidenti; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jippromwovu l-mobbiltà kollettiva u kondiviża, speċjalment f'żoni urbani, sabiex jitnaqqas l-ammont ta' vetturi fiċ-ċirkolazzjoni, kif ukoll miżuri biex jiżdied il-proporzjon ta' roti u vetturi misjuqa b'mod professjonali;

15.  Jirrimarka li t-tagħmir li għandu jinġarr b'mod obbligatorju f'vettura jvarja minn Stat Membru għal ieħor, u jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tfassal lista vinkolanti madwar l-UE ta' oġġetti li għandhom jaqgħu taħt ir-rekwiżit li jinġarru;

16.  Isostni li l-UE u ċ-ċentri tar-riċerka tagħha għandu jkollhom rwol ta' tmexxija fl-iżvilupp ta' vetturi awtonomi, peress li se jirrivoluzzjonaw is-settur awtomobilistiku, b'mod speċjali f'termini ta' sikurezza tat-toroq, billi dawn mistennija jsalvaw eluf ta' ħajjiet kull sena, kif ukoll jikkontribwixxu għad-diġitalizzazzjoni tas-suq intern;

Sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa biex tiżdied is-sikurezza tat-traffiku fit-toroq;

17.  Jenfasizza li madwar 92 % tal-inċidenti kollha jistgħu jiġu attribwiti għal żbalji tal-bniedem jew l-interazzjoni tal-iżball tal-bniedem mal-vetturi u/jew l-infrastruttura, u li għalhekk għandu jkun obbligatorju li jiġu inkorporati biss dawk is-sistemi ta' assistenza tas-sewwieqa li jtejbu b'mod sinifikanti s-sikurezza tat-triq kif muri mill-evidenza xjentifika, li jkollhom proporzjon kost-benefiċċju favorevoli, u li jkunu kisbu maturità tas-suq; iqis li, barra minn hekk, iż-żidiet li jirriżultaw fil-prezz tax-xiri ma għandhomx ikunu tant eċċessivi li l-klijenti għal dawn il-vetturi ma jkunux jifilħu jixtruhom, u li sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa, li huma ta' rilevanza għas-sikurezza fit-toroq, għandhom ikunu kkontrollati regolarment;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tittestja l-apparati ta' sikurezza msemmija hawn fuq meta twettaq is-sorveljanza tas-suq tal-vetturi;

19.  Iqis li l-benefiċċji ta' standards imtejba tas-sikurezza u tat-tagħmir jistgħu jinkisbu biss jekk id-dispożizzjonijiet eżistenti u futuri jiġu implimentati u infurzati b'mod effikaċi; jappella, f'dan ir-rigward, għal sorveljanza akbar fil-livell Ewropew tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip u s-servizzi tekniċi fl-Unjoni; jappella, barra minn hekk, għal sorveljanza akbar u aktar indipendenti wara t-tqegħid fis-suq ta' vetturi fit-toroq madwar l-Unjoni biex ikun żgurat li jibqgħu jikkonformaw mal-kriterji tas-sikurezza;

20.  Jenfasizza li, meta jiġu identifikati nuqqasijiet ta' konformità, il-konsumaturi Ewropej jenħtieġ li jkunu jistgħu joqogħdu fuq miżuri korrettivi rapidi, xierqa u koordinati, inkluża s-sejħa lura ta' vetturi fl-Unjoni kollha meta jkun meħtieġ; iqis li l-operaturi ekonomiċi jenħtieġ li jkunu responsabbli għal kwalunkwe ħsara kkawżata lis-sidien ta' vetturi affettwati b'riżultat ta' nuqqas ta' konformità jew wara sejħa lura;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-livell tas-sikurezza tal-vetturi eżistenti li jkunu qed jintużaw u biex jappoġġjaw l-iżviluppi u l-innovazzjonijiet li se jżidu s-sikurezza tal-karozzi diġà użati billi jinċentivizzaw u jippromwovu r-retrofitting ta' vetturi b'sistemi ta' sikurezza fit-triq kosteffikaċi li jgħinu lis-sewwieqa jirreaġixxu aħjar f'sitwazzjoni perikoluża;

22.  Jistieden lill-manifatturi u l-operaturi:

   (a) jagħmluha ċara għas-sewwieqa x'inhu l-istatus ta' attivazzjoni ta' kull waħda mis-sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa;
   (b) fil-każ ta' sistemi li jistgħu jintfew, jintroduċu mekkaniżmu ta' tifi li jikkonsisti f'żewġ stadji, fejn bl-ewwel azzjoni s-sewwieq jitfi biss is-sinjal ta' twissija, u fit-tieni azzjoni jkun jista' jiddiżattiva s-sistema nnifisha;
   (c) jaraw li kull darba li s-sewwieq jerġa' jixgħel il-vettura, is-sistema ta' assistenza għas-sewwieqa terġa' tiġi attivata; and
   (d) jintroduċu politika tal-prezzijiet li tħeġġeġ lill-konsumaturi jagħżlu l-vetturi mgħammra b'tagħmir ta' sikurezza u sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa;

23.  Jenfasizza li twissijiet evidenti għandhom ikunu distinti b'mod suffiċjenti minn xulxin biex jiżguraw li intuwittivament jagħmluha ċara għal liema sistema tappartjeni l-assistenza, u li t-twissijiet għandhom ikunu viżibbli bla ebda diffikultà għal persuni akbar fl-età, persuni b'diżabbiltà, bħal smigħ u/jew viżta batuti, u persuni b'mobbiltà mnaqqsa; jitlob, għalhekk, lill-partijiet ikkonċernati biex jadottaw standards uniformi xierqa li jippermettu l-possibbiltà ta' soluzzjonijiet li jkunu speċifiċi għall-operaturi;

24.  Jilqa' l-fatt li kważi l-karozzi kollha ttestjati mill-Programm Ewropew ta' Ttestjar tal-Karozzi Ġodda għall-konsumaturi (Euro NCAP) jingħataw ħames stilel u li l-biċċa l-kbira tal-manifatturi tal-karozzi wieġbu b'suċċess għall-isfida li jissodisfaw ir-rekwiżiti Euro NCAP il-ġodda; jinnota, madankollu li mhux il-mudelli kollha ta' karozzi mibjugħa fl-Ewropa huma ttestjati mill-Euro NCAP, u mhux dawk kollha tal-istess tip jinbiegħu bl-istess speċifikazzjoni, u dan jista' joħloq nuqqas ta' ċarezza għall-konsumaturi u għalhekk jista' jagħti livell falz ta' fiduċja fil-vettura fir-rigward tal-prestazzjoni reali tal-mudell li jkun inxtara; għalhekk, ifakkar fl-importanza ta' standard sottostanti sod ta' rekwiżiti tas-sikurezza mandatorji li jiżguraw li t-tagħmir tas-sikurezza meħtieġ kollu jkun preżenti fil-flotta kollha użata u mibjugħa fl-UE;

25.  Huwa tal-opinjoni li l-Euro NCAP għandu dejjem jirrifletti s-sikurezza tal-karozza attwali ta' mudell speċifiku, u jħeġġu biex ikun aktar ambizzjuż fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta' vetturi ġodda minn dawk li jġiegħluh l-ħtiġijiet statutorji minimi, u biex jieħu kont tal-ħtiġijiet statutorji minimi aġġornati, sabiex jippromwovi aktar l-iżvilupp ta' vetturi li jiżguraw livell għoli ta' standards ta' sikurezza tat-triq u biex l-Ewropa tibqa' ambizzjuża u taġixxi bħala mexxej globali tas-sikurezza tal-karozzi;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni taġġusta d-definizzjoni tal-istandards mal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), sabiex ikun hemm koerenza fil-livell internazzjonali u, fl-istess ħin, tillimita għall-minimu l-eċċezzjonijiet għall-obbligu tal-installazzjoni ta' sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa, sabiex tittejjeb is-sikurezza tat-traffiku fit-toroq fuq firxa wiesgħa ħafna; jenfasizza, barra minn hekk, li l-produtturi għandhom joħolqu materjali ta' informazzjoni ċara biex is-sewwieqa jiġu megħjuna jifhmu aħjar id-diversi sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa u l-funzjonalitajiet tagħhom;

27.  Jitlob li jkun hemm approċċ Ewropew armonizzat li jqis il-leġiżlazzjoni nazzjonali u internazzjonali eżistenti kollha u jiżgura l-komplementarjetà tiegħu;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-involviment ta' vetturi bi skopijiet speċifiċi f'inċidenti f'żoni urbani, u jekk ikun hemm bżonn, tneħħi l-eċċezzjonijiet eżistenti mir-rekwiżit tal-installazzjoni ta' sistemi ta' assistenza għas-sewwieqa;

29.  Jenfasizza li t-tagħlim tas-sewwieqa għandu jinkludi taħriġ perjodiku u addizzjonali fl-użu tal-mekkaniżmi ta' assistenza għas-sewwieq obbligatorji, b'attenzjoni speċjali għall-anzjani u l-persuni b'mobbiltà mnaqqsa; iħeġġeġ l-iskejjel tas-sewqan, minn naħa waħda, biex jinkorporaw kwistjonijiet marbuta mal-operat ta' dawn is-sistemi fit-taħriġ tagħhom ta' dawk li jkunu qed jitgħallmu, u, min-naħa l-oħra, li jabbinaw l-akkwist tal-liċenzja tas-sewqan mal-fatt li jkunu rċevew taħriġ prattiku professjonali fit-triq;

30.  Jinnota li inċentivi finanzjarji, pereżempju, għal miżuri bbażati fuq it-taxxa jew l-assigurazzjoni bħalma hija l-installazzjoni ta' sistemi addizzjonali ta' assistenza għas-sewwieqa li għandhom x'jaqsmu mas-sikurezza f'karozzi ġodda u karozzi użati jew l-inklużjoni tagħhom f'taħriġ għas-sewwieqa, jistgħu jiffaċilitaw it-tqegħid fis-suq ta' vetturi b'elementi ta' sikurezza avvanzata; jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi bħal dawn;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tesiġi li l-operaturi tas-suq jipprevedu l-użu ta' standards miftuħa u punti ta' interazzjoni (interfaces) li jkomplu jtejbu l-interoperabbiltà, biex b'hekk ikunu jistgħu jitwettqu testijiet indipendenti billi jaċċessaw data rilevanti tal-vettura u tas-sistema, inklużi l-aġġornamenti tagħhom, u jkunu jistgħu jsiru minn kwalunkwe professjonist ikkwalifikat, filwaqt li tiġi rrispettata data riżervata u l-proprjetà intellettwali;

32.  Jenfasizza li għandu jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni u ritenzjoni tad-data kif previst fir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) kif ukoll id-dritt għall-protezzjoni tal-privatezza u d-data personali, kif ukoll tiġi ggarantita s-sikurezza tal-IT, sabiex il-possibbiltà ta' riskji ta' inċidenti ġodda minħabba manipulazzjoni mill-bogħod ta' sistemi installati fil-vettura jew kunflitti ta' kompatibbiltà jiġu eliminati; jirrakkomanda li l-prinċipju ta' sjieda tad-data jiġi esplorat;

33.  Jisħaq fuq l-importanza li jsir użu minn informazzjoni affidabbli dwar il-pożizzjoni u l-ħin minn sistemi ta' lokalizzazzjoni bis-satellita u li tiġi applikata s-sistema EGNOS/GNSS għal sikurezza attiva fit-toroq; jitlob biex ikun hemm aktar sforzi sabiex tinkiseb preċiżjoni tas-sikurezza attiva fit-toroq EGNOS/GNSS ta' anqas minn metru wieħed, bl-għan li jkun hemm bidla mill-kapaċità tas-sistema biex tnaqqas il-veloċità tal-vettura għall-kapaċità tagħha li tintervjeni awtomatikament, u tiddevja t-trajettorja tal-vettura; jitlob li ssir promozzjoni ta' sikurezza msaħħa fit-toroq billi tintegra d-data EGNOS/GNSS attrezzat b'sistemi ta' kontroll fil-karozza;

Miżuri ta' sikurezza biex jiġu evitati l-inċidenti

34.  Jilqa' l-fatt li l-ibbrejkjar ta' emerġenza diġà huwa obbligatorju, sa minn Novembru 2015, għat-trakkijiet u x-xarabanks il-ġodda kollha fl-UE, imma jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmilha obbligatorja li jiġu installati fil-karozzi assistenti tal-ibbrejkjar ta' emerġenza awtomatiku bid-detezzjoni ta' persuni bil-mixi, ċiklisti, vetturi fuq żewġ roti u motoċiklisti, f'vetturi partikolari, vetturi kummerċjali ħfief, xarabanks, kowċis u, speċjalment, vetturi tqal tal-merkanzija, peress li dawn għandhom potenzjal qawwi li jevitaw l-inċidenti fit-toroq permezz ta' bbrejkjar b'saħħtu awtonomu u b'riżultat, distanzi għall-waqfien iqsar;

35.  Jitlob li jkun hemm disinn aktar sikur tal-parti ta' quddiem ta' vetturi tqal li jġorru l-merkanzija marbuta ma' viżjoni aħjar ta' persuni bil-mixi u ċiklisti, kif ukoll ostakli biex jiġu evitati kolliżjonijiet u jittaffew il-konsegwenzi ta' kolliżjonijiet;

36.  Jitlob l-installazzjoni obbligatorja ta' sistemi ta' assistenza intelliġenti tal-veloċità li jindikaw il-limiti tal-veloċità, is-sinjali tal-waqfien u s-sinjali tad-dawl tat-traffiku u jintervjenu biex jgħinu lis-sewwieqa biex jibqgħu taħt il-limiti tal-veloċità; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li s-sinjali tat-toroq jinżammu fi stat eċċellenti u b'marki tat-toroq li jinqraw b'mod ċar; jenfasizza li għat-tħaddim xieraq tas-sistemi ta' assistenza intelliġenti, jeħtieġ li jkun hemm mapep tat-toroq aġġornati online b'indikazzjonijiet tal-limiti ta' veloċità attwali;

37.  Jenfasizza li biex tittejjeb is-sikurezza tat-traffiku fit-toroq, id-deċelerazzjoni ta' vetturi għandha tiġi ssenjalata lil sewwieqa oħra fit-toroq b'mod aktar evidenti permezz ta' sinjali ċari tad-dawl fuq il-vetturi, u jistenna li jiġi introdott l-użu obbligatorju ta' indikatur tal-brejk ta' emerġenza fil-forma ta' dawl ta' bbrejkjar li jteptep jew ta' hazard lights li jteptpu;

38.  Jenfasizza li, minħabba r-rilevanza tagħha għas-sikurezza tat-traffiku fit-toroq, għandha ssir obbligatorja assistenza biex tinżamm id-direzzjoni, li tista' tiġi diżattivata, li mhux biss tagħti sinjal ta' twissija iżda tintervjeni b'mod xieraq, mingħajr ma timpedixxi l-intervent tas-sewwieq b'mod dirett; jinnota li bl-użu ta' din is-sistema ta' twissija huwa meħtieġ li marki fit-toroq jinżammu f'kondizzjoni li tiżgura li dawn ikunu jingħarfu b'mod ċar;

39.  Jenfasizza li t-twessigħ tal-viżjoni diretta għas-sewwieqa tat-trakkijiet tqal tal-merkanzija, ix-xarabanks u l-kowċis, kif ukoll it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-blind spots huma vitali biex tiżdied is-sikurezza tat-traffiku fit-toroq ta' dawn il-vetturi, jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex tagħti mandat għal standards ta' viżjoni diretta differenzjati ambizzjużi u biex tagħmilha obbligatorja li jiġu installati kameras u sensors fuq quddiem, mal-ġnub u fuq wara u sistemi ta' assistenza fid-dawrien, filwaqt li tosserva li tali miżuri jkunu f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/719 u ma jwasslux għal xi estensjoni tal-perjodi ta' skadenzi għall-implimentazzjoni stipulati hemmhekk;

40.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu pprovduti kundizzjonijiet għall-istallazzjoni ta' tagħmir ta' interlocks tal-alkoħol u sistemi li jidentifikaw li s-sewwieq jkunu distratti jew għajjenin, u jħeġġeġ l-użu ta' interlocks tal-alkoħol għas-sewwieqa professjonali u għas-sewwieqa li jkunu kkawżaw inċident tat-traffiku taħt l-influwenza tal-alkoħol u għalhekk ikunu ġew ikkundannati għar-reat ta' sewqan taħt l-effett tal-alkoħol, bħala miżura ta' rijabilitazzjoni;

41.  Josserva li t-trakkijiet huma involuti fi 15 % tal-inċidenti fatali tat-traffiku, u li l-utenti vulnerabbli tat-triq jammontaw għal bejn wieħed u ieħor 1 000 fatalità kull sena li jkunu relatati mat-trakkijiet; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni taċċelera l-introduzzjoni mandatorja għat-trakkijiet ta' standards ambizzjużi ta' viżjoni diretta differenzjata, ta' assistenza tal-veloċità intelliġenti, u ta' sistemi awtomatiċi ta' bbrejkjar f'każ ta' emerġenza bid-detezzjoni taċ-ċiklisti u ta' persuni bil-mixi;

Miżuri ta' sikurezza bl-iskop li jittaffew il-konsegwenzi ta' inċidenti

42.  Josserva li l-pressjoni tat-tajers għandha implikazzjonijiet sinifikanti għas-sikurezza tat-traffiku fit-toroq u l-konsum tal-fjuwil kif ukoll għall-emissjonijiet; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex tagħmel is-sistemi diretti ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers obbligatorji; jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tittrasponi fil-liġi tal-UE l-emendi tas-sistemi ta' kejl tal-pressjoni tat-tajers immirati għat-tħaddim tajjeb ta' dawn is-sistemi f'kundizzjonijiet tad-dinja reali miftiehma fil-UNECE;

43.  Iqis li huwa neċessarju li jsir obbligatorju li jiġu installati sistemi intelliġenti ta' tfakkira taċ-ċinturin tas-sikurezza għas-sedili kollha ta' quddiem għall-vetturi kollha u għal sedili fuq wara għal vetturi M1 u N1;

44.  Iqis li huwa importanti li ssir obbligatorja li jiġu installati sistemi ta' aġġustament taċ-ċintorini tas-sikurezza għas-sedili ta' wara biex jiġi evitat dannu għall-għonq;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, mill-2019, testendi r-rekwiżit tal-istallazzjoni eCall fil-muturi, vetturi tqal tal-merkanzija u x-xarabanks u l-kowċis, u wkoll biex is-sistema ssir disponibbli għar-retrofitting sabiex ikun żgurat li tkun tista' tkopri l-ogħla numru possibbli ta' vetturi fit-toroq;

46.  Jitlob statistika preċiża u affidabbli dwar l-inċidenti madwar l-UE, inkluż statistika dwar il-kawżi tal-inċidenti, data tal-espożizzjoni u lista ta' korrimenti u persuni involuti fl-inċidenti, u josserva li data recorder tal-inċidenti jista' jkun utli ħafna għal dan l-iskop, fejn id-data trid tibqa' anonima u tintuża esklussivament għal raġunijiet ta' riċerka tal-inċidenti;

47.  Jitlob li tinġabar data fl-UE kollha fuq persuni fil-vetturi maqtula jew midruba minn kawża oħra ħlief dik ta' kolliżjonijiet; jinnota li ma hemm l-ebda data disponibbli dwar persuni midruba minħabba xemxati fil-karozzi;

48.  Jitlob li jkun hemm regoli aħjar dwar is-sikurezza min-nar għax-xarabanks u l-kowċis b'tipi differenti ta' enerġija, inklużi xarabanks imħaddma bis-CNG, biex tiġi mmassimizzata l-protezzjoni tas-sikurezza tal-passiġġieri;

49.  Josserva li protezzjoni tal-underrun ta' quddiem tat-trakkijiet iddisinnjata mill-ġdid tista' tnaqqas b'20 % l-kolliżjonijiet ta' ras imb'ras bejn karozzi u trakkijiet; jistieden lill-Kummissjoni tagħti mandat għal protezzjoni mtejba tal-underrun ta' quddiem li jassorbi l-enerġija għat-trakkijiet il-ġodda kollha;

50.  Jitlob testijiet ta' kolliżjoni obbligatorji għan-naħa ta' quddiem, il-ġenb u wara tal-vetturi għal:

   (a) vetturi off-road (SUVs) b'pożizzjoni elevata tas-sedili u piż massimu ta' aktar minn 2 500 kg, and
   (b) vetturi li jaħdmu bl-elettriku u vetturi b'sistemi ta' propulsjoni oħra ġodda;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni biex taġġorna wkoll r-rekwiżiti ta' ttestjar għal sistemi ta' sikurezza passivi ta' vetturi bil-mutur sabiex tiġi inkluża l-protezzjoni tal-utenti kollha vulnerabbli tat-toroq f'impatti fuq quddiem u fuq wara, li jinkludu mhux biss persuni bil-mixi iżda wkoll iċ-ċiklisti;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li s-suq ikollu perjodu ta' żmien realistiku u twil biżżejjed biex jiġu adottati dawn il-miżuri;

53.  Jenfasizza li d-Direttiva (UE) 2015/719 dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet ta' vetturi tqal tal-merkanzija għandha potenzjal kbir biex ittejjeb is-sikurezza tat-trakkijiet; jistieden lill-Kummissjoni biex tħaffef il-ħidma fuq din id-direttiva u tressaq il-valutazzjoni tagħha mingħajr dewmien;

o
o   o

54.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.
(2) ĠU L 35, 4.2.2009, p. 1.
(3) ĠU L 127, 29.4.2014, p. 134.
(4) ĠU L 68, 13.3.2015, p. 9.
(5) ĠU L 115, 6.5.2015, p. 1.
(6) ĠU L 123, 19.5.2015, p. 77.
(7) ĠU C 316, 22.9.2017, p. 155.
(8) Testi adottati, P8_TA(2017)0228.
(9) ĠU C 75, 26.2.2016, p. 49.
(10) ĠU C 56E, 26.2.2013, p. 54.
(11) ĠU C 168E, 14.6.2013, p. 72.


Tipoloġiji territorjali ***I
PDF 401kWORD 49k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0788),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0516/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-29 ta' Marzu 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-13 ta’ Lulju 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-4 ta' Ottubru 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0231/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet)

P8_TC1-COD(2016)0393


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/2391.)

(1) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 71.
(2) ĠU C 342, 12.10.2017, p. 74.


Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna ***I
PDF 402kWORD 57k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2017 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0082),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0061/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-13 ta' Lulju 2016(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-30 ta' Ġunju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0338/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel, temenda b'mod sustanzjali jew tagħmel il-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 91/672/KEE u 96/50/KE

P8_TC1-COD(2016)0050


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2017/2397.)

(1) ĠU C 389, 21.10.2016, p. 93.


Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ***I
PDF 405kWORD 60k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))
P8_TA(2017)0426A8-0077/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0283),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0194/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mill-Parlament Bulgaru, il-Kamra tad-Deputati Ċeka, il-Kunsill Federali Awstrijak u l-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Ottubru 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra taT-30 ta' Ġunju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0077/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004

P8_TC1-COD(2016)0148


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/2394.)

(1) ĠU C 34, 2.2.2017, p. 100.


L-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku
PDF 487kWORD 66k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2017 dwar l-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku (2016/2245(INI))
P8_TA(2017)0427A8-0329/2017

Il-Parlament Ewropew,

—  wara li kkunsidra l-Artikoli 174 u 175 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1302/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 dwar raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward tal-kjarifika, is-simplifikazzjoni u t-titjib għat-twaqqif u l-funzjonament ta' tali raggruppamenti(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2016 dwar is-sitwazzjoni speċjali tal-gżejjer(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' April 2017 dwar in-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali(8),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Mejju 2016 dwar il-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni muntanjużi tal-Unjoni Ewropea(9),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar ir-Rapport dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet(10),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Mejju 2016 dwar għodod ġodda għall-iżvilupp territorjali fil-politika ta' koeżjoni 2014–2020: Investiment Territorjali Integrat (ITI) u Żvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD)(11),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2011 dwar it-tibdil demografiku u l-konsegwenzi tiegħu għall-politika ta' koeżjoni futura tal-UE(12),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010 dwar l-isfida demografika u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet(13),

—  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Settembru 2010 dwar l-istrateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, tal-gżejjer u ta' żoni li fihom ma tantx jgħixu nies(14),

—  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Frar 2008 dwar il-ġejjieni demografiku tal-Ewropa(15),

—  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar l-isfidi demografiċi u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet(16),

—  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni intitolat "The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060)" (Ir-Rapport dwar it-Tixjiħ tal-2015. Tbassir ekonomiku u baġitarju għat-28 Stat Membru tal-UE) (European Economy 3|2015),

—  wara li kkunsidra s-Sitt Rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali bit-titolu "Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir: Il-promozzjoni tal-iżvilupp u tal-governanza tajba fir-reġjuni u l-ibliet tal-UE" tat-23 ta' Lulju 2014,

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 intitolata "Inizjattiva ta' appoġġ għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw li jaħdmu" (COM(2017)0252),

—  wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2009 bit-titolu "Kif għandna nittrattaw l-impatt tat-tixjieħ tal-popolazzjoni fl-UE (Ir-Rapport dwar it-Tixjieħ 2009)" (COM(2009)0180),

—  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Mejju 2007 bit-titolu ''Il-Promozzjoni tas-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet'' (COM(2007)0244),

—  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 intitolata "Il-ġejjieni demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta' sfida f'opportunità" (COM(2006)0571),

—  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2005 bit-titolu "Green Paper: "Quddiem it-tibdiliet demografiċi: solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet"" (COM(2005)0094),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192),

—  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni tas-16 ta' Ġunju 2016 dwar Ir-rispons tal-UE għall-isfida demografika(17),

—  wara li kkunsidra l-istudju datat Settembru 2013 tad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku B: Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni, intitolat "Il-politiki reġjonali u ta' koeżjoni kif jistgħu jindirizzaw l-isfidi demografiċi?",

—  wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni ESPON dwar "Niżvelaw il-potenzjalitajiet territorjali u t-tiswir ta' politiki ġodda f'tipi speċifiċi ta' territorji fl-Ewropa: gżejjer, muntanji, żoni b'popolazzjoni baxxa u reġjuni kostali"(18),

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

—  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0329/2017),

A.  billi t-tibdil demografiku huwa problema reali fl-Ewropa u madwar id-dinja u jikkostitwixxi sfida ewlenija, mhux biss b'mod ġenerali iżda wkoll għall-iżvilupp lokali u territorjali u t-titjib tal-politiki fl-UE llum, flimkien ma' kwistjonijiet relatati mal-impjieg, il-globalizzazzjoni bla kontroll, it-tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni lejn ekonomiji b'livell baxx ta' karbonju u l-isfidi li ġġib magħha l-bidla industrijali u teknoloġika u l-inklużjoni soċjali u ekonomika;

B.  billi, kif inhu l-każ f'ħafna soċjetajiet postindustrijali, il-popolazzjoni tal-Ewropa kienet ikkaratterizzata minn żieda fil-lonġevità u rati ta' fertilità baxxi għal diversi għexieren ta' snin, u dan huwa suxxettibbli li jibdel l-istruttura tal-popolazzjoni u l-piramida tal-età, u jista' jwassal għal effetti sekondarji ta' popolazzjoni ta' età tax-xogħol li dejjem qiegħda tonqos u ta' popolazzjoni li qed tixjiħ; billi l-kriżi ekonomika li laqtet lill-Unjoni Ewropea kollha kellha impatt kbir fuq ħafna setturi u reġjuni, partikolarment fuq il-kampanja, u b'mod partikolari ġġenerat faqar u depopolazzjoni; billi d-differenza persistenti bejn il-pagi u fil-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa tfixkel b'mod qawwi l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol;

C.  billi t-tkabbir rapidu tal-popolazzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u t-tnaqqis demografiku fil-popolazzjoni tal-UE huwa mbassar li jiġu tradotti fi tnaqqis tal-persentaġġ tal-Unjoni Ewropea tal-popolazzjoni dinjija minn 6.9 % fl-2015 għal 5.1 % fl-2060(19);

D.  billi huwa mbassar li 132 minn 273 reġjun tal-livell NUTS 2 se jaraw tnaqqis fil-popolazzjoni bejn l-2015 u l-2050(20); billi dan it-tnaqqis se jolqot lill-Unitajiet Amministrattivi Lokali (LAUs) b'mod partikolari;

E.  billi l-prijorità ewlenija tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri kollha hija li jiġi promoss tkabbir li jkun fl-istess waqt intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

F.  billi fatturi ġeografiċi u demografiċi jservu biex jitħarrxu l-problemi tal-iżvilupp; billi, għal din ir-raġuni, it-Trattat ta' Lisbona żied il-koeżjoni territorjali mal-miri tal-koeżjoni ekonomika u soċjali;

G.  billi t-tibdil demografiku ma jaffettwax lill-pajjiżi u r-reġjuni kollha b'mod uniformi, kemm minħabba d-dinamika naturali tiegħu kif ukoll minħabba l-movimenti migratorji li dan jinvolvi, fejn il-biċċa l-kbira taż-żoni urbani u, b'mod partikolari, l-inħawi metropolitani qed jesperjenzaw żieda fil-popolazzjoni u l-parti l-kbira taż-żoni rurali u ż-żoni mbiegħda qed jesperjenzaw deklin, filwaqt li l-istampa hija waħda mħallta ħafna fir-reġjuni ultraperiferiċi; billi dawn l-iżbilanċi qed jippreżentaw sfidi kbar kemm għal territorji li jsofru minn depopolazzjoni kif ukoll għal dawk li jesperjenzaw influss ta' popolazzjoni; billi ż-żoni iżolati u ż-żoni li għalihom l-aċċess huwa limitat huma dawk l-aktar esposti għal tnaqqis demografiku; billi, mill-banda l-oħra, jenħtieġ li jiġu enfasizzati l-effetti tas-"suburbanizzazzjoni", li, bħala konsegwenza ta' movimenti kbar tal-popolazzjoni mill-bliet kbar għar-reġjuni ta' madwarhom, li jitfgħu pressjoni fuq l-awtoritajiet kemm lokali kif ukoll reġjonali;

H.  billi r-reġjuni Ewropej mhumiex meded uniformi ta' territorju; billi dawn jistgħu jinkludu żoni ta' qgħad u faqar u jiffaċċjaw sfidi partikolari, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mat-tibdil demografiku, li jagħmilha essenzjali li jitwaqqfu strumenti mmirati li jnaqqsu d-differenzi subreġjonali u jġibu bilanċ territorjali aħjar f'termini ta' żoni urbani, periurbani u rurali;

I.  billi n-nisa, u b'mod partikolari l-ommijiet waħedhom, huma aktar esposti għall-faqar u l-esklużjoni;

J.  billi t-tibdil demografiku jippreżenta sfida fl-iżgurar tal-koeżjoni soċjali u l-benesseri tal-popolazzjoni kollha, u fil-promozzjoni ta' żvilupp ekonomiku bilanċjat; billi t-tibdil demografiku għandu riperkussjonijiet fuq l-infrastruttura, l-aċċessibbiltà u l-kwalità tas-servizzi, u dan ifisser problemi ta' konnettività jew iżolament mediku, u huwa spiss riżultat ta' konnessjonijiet insuffiċjenti bejn il-popolazzjonijiet urbani u rurali;

K.  billi t-tibdil demografiku jinvolvi sfidi ewlenin ta' strateġija politika f'oqsma differenti marbuta ma' firxa wiesgħa ta' oqsma tal-politika ta' koeżjoni; billi l-politika reġjonali u l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE), inkluż il-Fond ta' Koeżjoni, huma strumenti ewlenin għal dan it-tibdil;

L.  billi f'żoni mhux urbanizzati fl-Unjoni Ewropea jgħixu 113-il miljun ruħ, hemm 12-il miljun ażjenda agrikola u 172 miljun ettaru ta' art agrikola u jagħmlu kontribut estensiv għall-ekonomiji, il-kulturi u l-ekosistemi Ewropej;

M.  billi infrastruttura adegwata u livell adegwat ta' servizzi huma fatturi importanti fil-ġestjoni tal-istruttura tal-popolazzjoni f'reġjuni li huma ftit li xejn popolati jew li jbatu minn emigrazzjoni, fejn l-importanza tal-investiment u l-impjiegi hija ikbar;

N.  billi infrastruttura adegwata u l-aċċess għal servizzi pubbliċi u impjiegi ta' kwalità huma fatturi importanti li jinfluwenzaw id-deċiżjoni ta' jekk wieħed joqgħodx f'żona partikolari;

O.  billi n-nisa huma aktar esposti għall-faqar u l-esklużjoni soċjali mill-irġiel – aktar u aktar meta jkollhom aktar minn 60 sena;

P.  billi t-tibdil demografiku għandu impatt ikbar fuq reġjuni li qed jaqgħu lura;

Q.  billi t-tibdil demografiku li qed jaffettwa ż-żoni rurali għandu konsegwenzi ekonomiċi u soċjali, jikkawża frammentazzjoni territorjali u jaffettwa l-kwalità tal-ħajja u tal-ambjent, minbarra l-konsegwenzi demografiċi serji tiegħu;

R.  billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija dritt fundamentali, valur komuni tal-UE, u kundizzjoni meħtieġa għall-kisba tal-għanijiet tal-UE tat-tkabbir, l-impjieg u l-koeżjoni soċjali;

S.  billi l-ugwaljanza bejn is-sessi tirrappreżenta għodda importanti għall-iżvilupp ekonomiku u l-koeżjoni soċjali;

T.  billi t-tibdil demografiku negattiv iżid id-domanda għal solidarjetà aktar qawwija bejn il-ġenerazzjonijiet;

Ġenerali

1.  Jenfasizza li t-tibdil demografiku jġib miegħu diffikultajiet ekonomiċi, soċjali, fiskali u pressjonijiet ambjentali fuq il-gvernijiet tal-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali f'dak li għandu x'jaqsam mal-għoti tas-servizzi pubbliċi, b'mod partikolari s-servizzi soċjali u tal-benessri, il-bini u l-ġestjoni ta' infrastruttura, u l-iżgurar tal-preżervazzjoni tal-ekosistemi permezz ta' ġestjoni sostenibbli tat-territorju; jenfasizza li dawn il-pressjonijiet se jiħraxu minħabba l-popolazzjoni attiva li qed tonqos u l-proporzjon ta' dipendenza ogħla; jenfasizza r-rwol kruċjali tas-servizzi pubbliċi u privati ta' kwalità għolja; jenfasizza l-importanza ta' servizzi pubbliċi u privati aċċessibbli ta' kwalità għolja u affordabbli bħala għodda biex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn is-sessi;

2.  Iqis li t-tibdil demografiku għandu jiġi indirizzat b'mod koordinat permezz tal-azzjoni tal-awtoritajiet kollha Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali u billi jiġu segwiti strateġiji ta' adattament li jirriflettu r-realtajiet lokali u reġjonali u joffru governanza f'diversi livelli li tkun effettiva kemm fl-istruttura ta' dawn il-politiki speċifiċi mmirati lejn reġjuni partikolari kif ukoll fl-implimentazzjoni tagħhom; huwa tal-fehma li tali reazzjoni kkoordinata u integrata għandha timmira li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u tipprovdilhom opportunitajiet ekonomiċi aħjar, u għandha tfittex li tinvesti fil-kwalità, id-disponibbiltà u l-affordabbiltà ta' servizzi pubbliċi u soċjali fir-reġjuni kkonċernati; iqis, barra minn hekk, li r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħra għandhom ikunu involuti wkoll; jirrimarka li kwalunkwe approċċ komprensiv għandu jirrifletti r-rwol tal-bliet, iż-żoni rurali, iż-żoni tas-sajd u ż-żoni kostali, kif ukoll żoni li jiffaċċjaw problemi speċifiċi minħabba s-sitwazzjoni ġeografika jew demografika tagħhom, u li, għaldaqstant, l-imsemmi approċċ se jkollu wkoll iqis l-isfidi speċifiċi tal-aktar reġjuni mbiegħda, ir-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni insulari, reġjuni transkonfinali u reġjuni muntanjużi, kif espressament rikonoxxut fit-Trattat ta' Lisbona; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jqisu l-effetti ta' politiki differenti fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tibdil demografiku;

3.  Jirrikonoxxi li l-tibdil demografiku, filwaqt li jġib miegħu sfidi ġodda, joffri wkoll opportunitajiet ta' żvilupp fil-livell lokali, bħala riżultat tal-bidliet fid-domanda f'soċjetajiet urbani, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-ikel, id-divertiment u l-mistrieħ, permezz tal-potenzjal tal-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd li jipproduċu prodotti ta' kwalità għolja, sikuri u distintivi; iqis li t-turiżmu rurali b'mod ġenerali u l-ekoturiżmu, il-kummerċ elettroniku, is-servizzi bbażati fuq il-komunità u l-ekonomija tal-anzjani b'mod partikolari jipprovdu wkoll opportunitajiet għall-iżvilupp fil-livell lokali, filwaqt li jivvalorizzaw prodotti domestiċi agrikoli jew mhux agrikoli, bħalma huma l-prodotti magħmula bl-idejn, ir-rakkmu u ċ-ċeramika, permezz ta' sistema Ewropea ta' protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti biex jingħata appoġġ lir-reġjuni u t-territorji fl-identifikazzjoni ta' attivitajiet b'valur miżjud għoli u attraenti biex jinbnew ekosistemi ta' innovazzjoni fuq il-bażi ta' strateġija ta' żvilupp rurali ġenwina multifunzjonali li tinkorpora l-ekonomija ċirkolari fl-ippjanar reġjonali; jinnota li l-agroturiżmu, li jgħin biex iżomm stil ta' ħajja dinamiku fiż-żoni rurali, ukoll huwa settur sinifikanti; jenfasizza l-importanza tad-djalogu soċjali u li s-sħab soċjali jiġu inklużi flimkien ma' partijiet interessati u awtoritajiet lokali oħra fil-fażijiet kollha tal-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE biex jiġu antiċipati l-effetti tat-tibdil demografiku fuq is-swieq tax-xogħol lokali u jiġu żviluppati strateġiji ġodda li jindirizzaw dawn l-isfidi;

Karatteristiċi tat-tibdil demografiku fl-UE

4.  Jinnota li l-problemi prinċipali marbuta mat-tibdil demografiku li qed jesperjenzaw bħalissa ħafna partijiet tal-UE huma marbuta mat-tixjiħ dovut għat-taqlib tal-piramida tal-etajiet, tnaqqis fir-rati ta' twelid u tnaqqis drastiku sussegwenti fil-popolazzjonijiet ta' trabi u żgħażagħ, depopolazzjoni kostanti, skarsezzi ta' forza tax-xogħol b'ħiliet, nuqqas ta' impjiegi, żgħażagħ li jitilqu miż-żona minħabba nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol u bidliet fl-istruttura demografika; jirrikonoxxi li l-politika attwali dwar l-agrikoltura, it-telf tal-attivitajiet tradizzjonali, prodotti, sistemi ta' produzzjoni, il-forza tax-xogħol u l-għarfien espert lokali, ix-xogħol inviżibbli mwettaq min-nisa, in-nuqqas ta' intraprenditorija, reġjuni li waqgħu lura jew li ma jistgħux jikkompetu minħabba nuqqas ta' investiment, jew telf ta' bijodiversità, u t-telf ta' msaġar għall-arbuxelli u r-riskju ta' nirien, huma problemi sinifikanti ulterjuri konnessi mat-tibdil demografiku; jenfasizza li l-impatt ta' dawn it-tendenzi jvarja b'mod sinifikanti minn reġjun għall-ieħor, parzjalment minħabba ċ-ċaqliq tal-persuni lejn ċentri urbani kbar sabiex isibu x-xogħol;

5.  Jenfasizza li wieħed mill-objettivi ewlenin ta' politika demografika tal-UE għandu jkun li jittieħdu inkunsiderazzjoni t-territorji bi żbilanċi demografiċi u l-karatteristiċi speċifiċi ta' dawk it-territorji, fatturi li l-politika ta' koeżjoni ilha tfittex li tadatta għalihom, u li se jkollha tagħmel ħafna iktar sabiex tadatta għalihom wara l-2020; jenfasizza l-fatt li filwaqt li t-tibdil demografiku jaffettwa ż-żoni kollha, kemm dawk rurali kif ukoll dawk urbani, l-implikazzjonijiet tiegħu jvarjaw u jiddependu fuq fatturi differenti bħall-intensità u r-ritmu li bih iseħħ it-tibdil jew jekk dan jolqotx ir-reġjuni b'immigrazzjoni netta jew ir-reġjuni b'popolazzjoni li qed tiċkien;

6.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi u appoġġati l-azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju rurali u fil-muntanji li, bl-użu ta' tekniki u metodi ta' produzzjoni tradizzjonali li jisfruttaw ir-riżorsi naturali, bħall-mergħat u tipi differenti ta' għelejjel li jintużaw għall-għalf tal-annimali — b'mod integrat u sostenibbli, jipproduċu prodotti b'karatteristiċi speċifiċi ta' kwalità u jistgħu jservu biex ireġġgħu lura jew tnaqqas id-depopolazzjoni f'dawk l-oqsma;

7.  Jenfasizza li l-fenomeni demografiċi li qed jolqtu lill-Unjoni mhumiex ġodda, iżda issa żdiedu b'intensità mingħajr preċedent, b'mod partikolari bħala riżultat ta' pressjonijiet soċjali u ekonomiċi; jiġbed l-attenzjoni dwar iż-żieda kostanti fl-għadd ta' persuni anzjani — madwar 2 miljuni kull sena jilħqu l-età ta' 60 sena — li tħalli impatt fuq l-ippjanar spazjali, l-akkomodazzjoni u t-trasport u fuq tipi oħra ta' infrastruttura u servizzi; jinnota bi tħassib li r-reġjuni kkaratterizzati minn tnaqqis sinifikanti fil-popolazzjoni fl-età tax-xogħol se jintlaqtu b'mod partikolarment ħażin mill-isfidi demografiċi; jirrikonoxxi li n-nuqqas ta' investiment, l-infrastruttura fqira, ir-rati baxxi ta' konnettività, l-aċċess limitat għal servizzi soċjali u n-nuqqas ta' impjiegi huma fatturi ewlenin li jikkontribwixxu għad-depopolazzjoni; jenfasizza li l-bidliet demografiċi jista' jkollhom impatt konsiderevoli fuq il-pensjonijiet u fuq is-sostenibbiltà ambjentali b'mod partikolari, peress li d-depopolazzjoni taż-żoni rurali u ż-żieda fl-urbanizzazzjoni jolqtu l-ekosistemi, il-konservazzjoni tan-natura u l-użu tar-riżorsi naturali, b'riperkussjonijiet partikolari fuq l-użu tal-art urbana, l-infrastruttura, is-swieq tad-djar u ż-żoni ħodor;

8.  Iqis li d-dimensjoni tal-ġeneru tat-tibdil demografiku għandha tiġi kkunsidrata b'mod trażversali, billi r-reġjuni li qed jesperjenzaw deklin demografiku qed isofru wkoll minn żbilanċi tal-ġeneri u tal-etajiet minħabba l-emigrazzjoni ('l barra???); jemmen li l-isfidi ppreżentati mit-tibdil demografiku jistgħu u jeħtieġ jiġu indirizzati fi ħdan qafas ta' politika li jiffavorixxu l-ugwaljanza bejn is-sessi, u huwa għalhekk li l-ugwaljanza bejn is-sessi trid tiġi kkunsidrata fid-dibattiti dwar il-kwistjonijiet kollha marbuta ma' kwistjonijiet demografiċi; iqis, għalhekk, li l-implimentazzjoni tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fi ħdan il-Fondi SIE kollha għandha tkompli tissaħħaħ fil-ġejjieni;

9.   Ifakkar li l-Istrateġija Ewropa 2020 tindirizza l-isfidi demografiċi f'ħafna mis-seba' inizjattivi ewlenin tagħha, li kienu ddiżinjati biex jingħelbu l-problemi u jiġu stabbiliti l-prijoritajiet vitali għall-UE fl-oqsma tal-impjieg, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, it-tnaqqis tal-faqar, u l-klima u l-enerġija; jinnota li parti fundamentali mill-implimentazzjoni tal-istrateġija u tal-inizjattivi ewlenin tagħha hija bbażata fuq appoġġ finanzjarju permezz tal-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni, inklużi dispożizzjonijiet biex jindirizzaw it-tibdil u t-tixjiħ tal-popolazzjoni, u li dawn id-dimensjonijiet jeħtieġ li jiġu enfasizzati fl-istrumenti kollha tal-Unjoni Ewropea;

10.  Iqis li l-isfidi tal-popolazzjonijiet li qed jonqsu u jixjieħu se jkollhom bżonn objettiv, rivalutazzjonijiet dettaljati u komprensivi ta' ħafna politiki u programmi ekonomiċi, soċjali u politiċi stabbiliti, li se jeħtieġu li jinkorporaw perspettiva fit-tul;

Il-koordinazzjoni tal-politiki tal-UE

11.  Jitlob li jkun hemm koordinazzjoni akbar bejn l-istrumenti tal-UE, b'mod partikolari l-Politika Agrikola Komuni, il-Fondi SIE inkluż il-Fond ta' Koeżjoni, il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, il-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, biex jiġi żgurat approċċ aktar komprensiv għat-tibdil demografiku; jissuġġerixxi li, minħabba li l-mekkaniżmi użati s'issa ma żammewx lura l-avvanż tal-iżbilanċi demografiċi, jeħtieġ isir rieżami tal-politiki eżistenti u tal-funzjonament tal-mekkaniżmi kollha ta' dan it-tip; jilqa', f'dan il-kuntest, l-isforzi li saru biex jiġu massimizzati s-sinerġiji bejn il-Fondi SIE u l-FEIS; jistieden lill-Kummissjoni għal darb' oħra biex tipproponi strateġija dwar it-tibdil demografiku li tipprijoritizza l-oqsma li ġejjin: xogħol deċenti u relazzjonijiet industrijali ta' kwalità tajba, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali għal forom ġodda ta' impjiegi u r-rwol soċjali tagħhom; l-aspett territorjali tal-politiki li jippromwovu l-attività ekonomika u l-impjieg; il-promozzjoni tal-infrastruttura bħala fattur li jinfluwenza l-lok ta' negozju, biex it-territorji li qed jiffaċċjaw sfidi demografiċi isiru aċċessibbli u kompetittivi; kopertura mifruxa tal-ICT, kompetittiva fir-rigward kemm tal-kwalità kif ukoll tal-prezz, f'territorji fejn id-densità tal-popolazzjoni hija aktar baxxa; il-provvediment ta' servizzi tas-sigurtà soċjali bażiċi f'territorji li qed jiffaċċjaw sfidi demografiċi; it-trasport pubbliku lokali biex jiġi żgurat l-aċċess għas-servizzi pubbliċi; politiki mfassla biex jiżguraw bilanċ aħjar bejn l-impenji tal-familja u dawk professjonali, tiġdid ġenerazzjonali sostenibbli u kura adegwata għall-persuni dipendenti; politiki dwar l-akkoljenza, l-integrazzjoni u r-ritorn ta' migranti u rifuġjati taħt protezzjoni internazzjonali; u l-użu estensiv ta' ambjenti ġodda u aktar attraenti biex titwassal l-informazzjoni dwar il-ħajja rurali; jenfasizza l-importanza ta' inizjattivi eżistenti bħas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu, Għajxien Megħjun Kuntestwalment (AAL) u l-Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni Diġitali u Saħħa tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT); jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra s-soluzzjonijiet żviluppati diġà minn dawn l-inizjattivi meta jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi li jiffaċċjaw ir-reġjuni Ewropej; jenfasizza l-importanza tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-Tagħlim tul il-Ħajja bħala mezz ta' appoġġ għall-edukazzjoni u t-taħriġ f'żoni fejn jeżisti r-riskju ta' depopolazzjoni; iqis li l-aġenda għal regolamentazzjoni aħjar għandha teħtieġ li l-analiżi tal-impatt imwettqa qabel kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva tal-UE tinkludi l-effetti li dawn l-inizjattivi jista' jkollhom fuq id-demografija;

12.  Jenfasizza l-importanza li l-UE tinkorpora kunsiderazzjonijiet demografiċi fl-ispettru politiku kollu, fosthom fl-intestaturi baġitarji tagħha, sabiex ikun possibbli l-iżvilupp ta' dawn il-politiki, b'mod partikolari fir-rigward tal-koeżjoni, l-impjieg, l-agrikoltura, l-ambjent, is-soċjetà tal-informazzjoni, ir-RŻI (riċerka, żvilupp u innovazzjoni), l-edukazzjoni, il-politika soċjali, u t-trasport; jikkunsidra li s-sejbiet fir-rapporti dwar l-impatt demografiku jridu jiġu inkorporati fit-tfassil tal-politiki tagħha u l-kriterji demografiċi meqjusa fil-valutazzjonijiet tal-eżiti u tal-effetti mhux mixtieqa ta' dawk il-politiki bl-għan li jiġi ffavorit approċċ lejn it-tibdil demografiku li jinkludi l-involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali; huwa tal-opinjoni li għandha tingħata attenzjoni speċjali lil żoni rurali li qed iħabbtu wiċċhom ma' dawn il-problemi demografiċi b'mod partikolarment qawwi; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-potenzjal tal-inizjattiva għal Irħula Intelliġenti, li permezz ta' teknoloġiji moderni bħall-5G u l-innovazzjoni, komunitajiet rurali jistgħu jingħataw ħajja ġdida; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza ta' kooperazzjoni msaħħa bejn żoni rurali u dawk urbani; jenfasizza l-importanza li jiġi pprovdut aċċess universali għal servizzi pubbliċi u infrastrutturi ta' kwalità għolja u bi prezz aċċessibbli, inklużi s-servizzi pubbliċi u infrastrutturi diġitali, b'mod partikolari għat-tfal, iż-żgħażagħ u l-anzjani, sabiex titrawwem l-inklużjoni soċjali, tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn is-sessi u jittaffew il-konsegwenzi tat-tibdil demografiku; jenfasizza l-importanza li jiġu pprovduti opportunitajiet ġodda ta' impjieg bi ħlas, b'mod partikolari f'żoni fejn jeżisti r-riskju ta' depopolazzjoni, sabiex jiġu ppreservati l-komunitajiet u jinħolqu l-kundizzjonijiet li jiffaċilitaw bilanċ sodisfaċenti bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; iqis li huwa importanti li ssir enfasi fuq viżjoni ġeografika globali taż-żoni urbani u rurali bħala spazji funzjonali komplementari; jenfasizza li hi meħtieġa integrazzjoni akbar bejn id-diversi fondi, sabiex ikun hemm ġenwinament parteċipattiv u sostenibbli; jindika li l-politika demografika tal-UE għandha timmira li tkun aktar kompluta u aktar koordinata mal-Istati Membri u orizzontalment; ifakkar li l-Unjoni Ewropea mhux biss tikkontribwixxi fondi għall-iżvilupp reġjonali iżda wkoll tifforma, fil-parti l-kbira, il-kapaċità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jużaw il-fondi tagħhom stess biex jiġġieldu l-inugwaljanzi territorjali soċjali; jenfasizza li anki jekk, bħala riżultat tal-immodernizzar tal-għajnuna mill-Istat, dawk l-eċċezzjonijiet li għalihom notifika mhix meħtieġa ġew simplifikati u se jiżdiedu fin-numru, il-qafas attwali għadu kumpless u peżanti ħafna għal awtoritajiet reġjonali u lokali iżgħar; iqis li minkejja li r-regolamenti dwar l-akkwist pubbliku ġew simplifikati fl-2014, xorta għad hemm wisq ostakli għall-awtoritajiet lokali u reġjonali żgħar biex dawn ikunu jistgħu itejbu l-ekonomija ta' dawn iż-żoni sensittivi;

13.  Iqis li l-UE għandha tappoġġja l-politiki tal-immigrazzjoni u l-inklużjoni fl-Istati Membri, billi jiġu rrispettati d-drittijiet u l-kompetenzi ta' dawk l-Istati Membri, kif ukoll il-prinċipju tas-sussidjarjetà, sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun ix-xejriet demografiċi negattivi; jenfasizza r-rwol sinifikanti tal-politiki favur il-ħolqien u l-appoġġ tal-familji; jemmen li l-entitajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu awtorizzati jimplimentaw b'suċċess politiki ta' integrazzjoni fil-post; huwa tal-fehma li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jipparteċipaw b'mod attiv fil-miżuri meħuda biex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi; jitlob li l-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż iqisu d-disparitajiet u l-iżbilanċi reġjonali bejn ir-reġjuni fi ħdan l-Istati Membri; iqis li f'reġjuni konfinali, tali kooperazzjoni trid tirrifletti kemm id-domandi kif ukoll l-ambitu għall-inizjattivi transkonfinali; jissuġġerixxi l-iżvilupp ta' programmi ta' taħriġ f'dan il-qasam, biex il-kwistjonijiet involuti jinftiehmu aħjar u tinħoloq kuxjenza akbar dwarhom; iqis li l-indirizzar ta' problemi demografiċi jrid ikun parti integrali fl-Ewropa kollha u li s-soluzzjoni ta' problema f'parti mill-kontinent m'għandhiex ikollha effetti negattivi fuq bnadi oħra tal-Ewropa; jappella għall-ħolqien, f'livell pan-Ewropew, ta' netwerks għall-iskambju ta' prattiki tajba u esperjenzi li permezz tagħhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll l-atturi tas-soċjetà ċivili, jistgħu jedukaw lil xulxin dwar l-indirizzar ta' kwistjonijiet maħluqa mit-tibdil demografiku;

Tissaħħaħ l-effikaċja tal-fondi Ewropej

14.  Jenfasizza li l-Fondi SIE jridu jindirizzaw it-tibdil demografiku b'mod aktar effettiv fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, permezz ta': fokus akbar u iktar immirat fuq it-tibdil demografiku bħala qasam ta' prijorità fir-regolamenti finali u fil-linji gwida biex jiġu appoġġati l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-gvernijiet lokali, u l-esplorazzjoni tal-potenzjal tal-Fondi SIE bl-għan li jiġi indirizzat it-tibdil demografiku u li jitfasslu u jiġu implimentati ftehimiet ta' assoċjazzjoni u programmi operazzjonali; approċċ proattiv iktar fit-tfassil tal-politika demografika u l-iskambju ta' prattiki u esperjenzi tajba għat-tagħlim istituzzjonali; appoġġ tekniku għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-partijiet interessati lokali fl-implimentazzjoni ta' politiki effettivi li jindirizzaw it-tibdil demografiku fil-livell nazzjonali kif ukoll reġjonali; u l-parteċipazzjoni attiva obbligatorja tal-awtoritajiet lokali fit-tfassil, fil-ġestjoni u fl-evalwazzjoni interna tal-programmi li jimplimentaw il-fondi u l-identifikazzjoni meħtieġa ta' reġjuni li qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi demografiċi fil-livell ta' NUTS 3 u tal-unitajiet amministrattivi lokali (LAUs); iħeġġeġ l-għoti ta' appoġġ tekniku u taħriġ lill-partijiet interessati lokali u lill-awtoritajiet ta' ġestjoni biex jiġu implimentati politiki effettivi li jindirizzaw it-tibdil demografiku fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali; huwa tal-fehma li f'xi Stati Membri, is-sussidji fil-livell NUTS 2 sikwit jaħbu inugwaljanzi soċjoterritorjali, intrareġjonali u saħansitra suprareġjonali; jitlob li l-mapep tal-UE jużaw skala suffiċjenti biex tirrifletti l-problemi relatati mat-territorju, sabiex ikunu jistgħu jgħinu biex l-appoġġ ikun iffukat fuq iż-żoni l-aktar żvantaġġati;

15.  Jitlob li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jagħti kontribut ikbar u jipprovdi aktar appoġġ biex jiġu megħjuna żoni b'indiċijiet għoljin ta' tixjiħ, ruralità u depopolazzjoni biex titejjeb l-infrastruttura tat-trasport u tat-telekomunikazzjonijiet tagħhom, jiċċekken id-distakk diġitali (inkluż bejn il-ġenerazzjonijiet) u jgawdu servizzi pubbliċi aqwa; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-qasam tas-saħħa elettronika; jistieden lill-Istati Membri u r-reġjuni biex jimmiraw aħjar l-investimenti disponibbli għall-indirizzar tal-bidliet demografiċi u l-impatt tagħhom;

16.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-miżuri tal-politika ta' koeżjoni biex trażżan il-proċess ta' migrazzjoni minn reġjuni b'popolazzjoni skarsa, fejn infrastruttura adegwata u livell adegwat ta' servizzi huma prekondizzjonijiet essenzjali, b'mod partikolari biex jinżammu familji bi tfal;

17.  Jenfasizza li l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għandu jżid il-ħidma tiegħu fit-taħriġ u l-edukazzjoni taż-żgħażagħ, u għandu jippromwovi l-impjegabilità, jgħin lin-nies jilħqu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u jiġġieled l-esklużjoni soċjali u diġitali ta' persuni anzjani; jenfasizza, barra minn hekk, li dan il-fond għandu jtejjeb il-prospetti tal-impjieg permezz ta' programmi ta' tħejjija għall-abitanti ta' reġjuni li qed jesperjenzaw deklin, u billi jagħti spinta lill-inklużjoni soċjali u diġitali tan-nisa, iż-żgħażagħ u l-anzjani f'dawn l-inħawi; jirrimarka, f'dan ir-rigward, li se tingħata attenzjoni, meta l-FSE jintuża biex jiġu appoġġati r-reġjuni ultraperiferiċi, sabiex jiġi żgurat bilanċ aħjar bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li tistabbilixxi pakkett speċifiku, fl-ambitu tal-fondi eżistenti, dedikat biex jindirizza l-inħawi li qed jesperjenzaw żvantaġġi demografiċi gravi u permanenti; jitlob biex il-fond jiġi żborżat skont arranġamenti li jagħtu prijorità lil linji ta' azzjoni fuq perjodu ta' żmien qasir, medju u twil; jenfasizza l-importanza li l-Fond ta' Koeżjoni jiġi inkluż fi strateġiji ġejjiena biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku, filwaqt li jfakkar li l-fond ġie stabbilit bil-ħsieb li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE; iqis li huwa importanti ħafna li jkun hemm aktar appoġġ provdut permezz tal-FSE għal organizzazzjonijiet żgħar li jiżviluppaw u jmexxu proġetti soċjali innovattivi, kif ukoll proġetti pilota transnazzjonali pan-UE li jindirizaw kwistjonijiet soċjali u tal-impjieg, sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni reġjonali, transfruntiera, transnazzjonali u makroreġjonali innovattiva u b'hekk jiġu mwieġba l-isfidi maħluqa minħabba t-tibdil demografiku;

18.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li, kif enfasizzat mir-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE, li għandha l-għan li tgħin liż-żgħażagħ bla impjieg, taħriġ jew edukazzjoni, għamlet progress limitat, u r-riżultati tagħha ma laħqux l-aspettattivi inizjali;

19.  Huwa tal-fehma li, bl-għan li jiġu evitati distakki territorjali, il-FEIS għandhom igawdu minnu r-reġjuni li għandhom l-aktar dinamiki demografiċi sfavorevoli permezz ta' investiment akbar f'oqsma ta' prijorità tal-UE bħall-enerġija, it-trasport, l-edukazzjoni, in-negozju, l-innovazzjoni, ir-riċerka, il-SMEs, l-edukazzjoni u l-infrastruttura soċjali; huwa tal-fehma li l-kunsiderazzjoni ta' status speċjali għal reġjuni demografikament żvantaġġati għandha tiġi diskussa fl-iżvilupp tal-politika ta' koeżjoni wara l-2020;

Il-ġejjieni tal-politika ta' koeżjoni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku

20.  Jemmen li l-politika ta' koeżjoni tipprovdi l-għodod it-tajba għall-indirizzar tat-tibdil demografiku, speċjalment b'rabta ma' politiki oħra nazzjonali, reġjonali u tal-UE, fir-rigward kemm tat-tixjiħ kif ukoll tat-telf tal-popolazzjoni, u għaldaqstant għandu jkollha rwol aktar prominenti biex tappoġġa r-reġjuni u tipprovdi flessibbiltà fl-adattament għat-tibdil demografiku; jemmen li dan għandu jkun rifless ukoll fir-regolamenti speċifiċi għall-fondi fl-indirizzar tat-tibdil demografiku, bħala parti mill-mandat espliċiti tiegħu skont l-Artikolu 174 tat-TFUE; jappella għal definizzjoni preċiża tal-kunċett ta' żvantaġġi demografiċi gravi u permanenti msemmi fl-Artikolu 174 tat-TFUE u l-Artikolu 121 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, billi dan jippermetti li l-isfidi demografiċi jiġu kwantifikati statistikament; jenfasizza l-importanza tar-rabtiet bejn iż-żoni urbani u dawk rurali, u jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti dwar l-opportunità biex tikkomplementa strateġiji ta' żvilupp urban sostenibbli u integrat ma' sħubijiet għal żvilupp sostenibbli urban-rurali; iqis li l-Kummissjoni għandha tieħu miżuri proattivi biex tipprevjeni l-effetti negattivi tat-tibdil demografiku u tipprovdi assistenza teknika lir-reġjuni l-aktar milquta mid-depopolazzjoni;

21.  Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni għandha tippromwovi l-impjegabilità u l-inklużjoni tan-nisa, speċjalment l-ommijiet li jsibiha diffiċli biex isibu impjieg; jitlob, għalhekk, li n-nisa jingħataw aċċess għal programmi ta' tagħlim u ta' taħriġ; jirrimarka, madankollu, li l-kwalifiki miksuba għandhom iwieġbu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; jenfasizza l-importanza li l-ommijiet żgħażagħ jiġu megħjuna jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol billi jiġu pprovduti servizzi ta' ndukrar tat-tfal affidabbli u għall-jum kollu għat-tfal ta' kull età, inklużi faċilitajiet għal tagħlim qabel l-iskola, sabiex titwaqqaf id-depopolazzjoni;

22.  Jemmen li sabiex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi, ir-reġjuni għandhom jużaw il-Fondi SIE b'mod aktar proattiv sabiex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ u sabiex iż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jibdew karriera sew; jinnota li dan jista' jinkiseb billi jkunu appoġġati l-programmi ta' taħriġ u intraprenditorija għaż-żgħażagħ;

23.  Jitlob li jiġi stabbilit qafas legali fi ħdan ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni futur, sabiex jiġu rikonoxxuti reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' sfidi demografiċi gravi u permanenti; jenfasizza l-bżonn ta' approċċ aktar proattiv u dedikat għat-tfassil tal-politika demografika, għax id-diverġenza reġjonali fit-tendenzi demografiċi probabbilment se tipproduċi impatt soċjoekonomiku inugwali sostanzjali fuq it-territorji Ewropej, li jaf ikompli jżid id-disparitajiet reġjonali fl-UE; jitlob għat-tisħiħ u r-razzjonalizzazzjoni amministrattiva tal-istrumenti ġodda għat-titjib tal-approċċ minn isfel għal fuq u l-governanza f'diversi livelli — bħalma huma l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità (CLLD) u l-investiment territorjali integrat (ITI) — sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni lokali u reġjonali bħala parti minn approċċ integrat u olistiku għall-iżvilupp reġjonali; jitlob li jinħolqu servizzi bbażati fuq portal, li se jgħinu lin-negozji rurali eżistenti biex jikkomunikaw aħjar mal-kontropartijiet tagħhom ibbażati f'żoni urbani; jenfasizza l-importanza li jitqiesu aktar, fl-ambitu tal-politika ta' koeżjoni tal-futur, il-karatteristiċi territorjali speċifiċi li jimmanifestaw ruħhom fil-livelli subreġjonali; jenfasizza li nuqqas ta' kapaċità u ta' governanza robusta fi ħdan ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali hu ostaklu maġġuri għas-suċċess tal-programmi tal-FEIS u jitlob, f'dan ir-rigward, li jitfasslu strumenti għall-bini tal-kapaċitajiet;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li tiddefinixxi kriterji ġodda li bihom tiddistingwi bejn territorji li jiffaċċaw sfidi demografiċi permezz ta' varjabbli demografiċi, ekonomiċi, tal-impatt ambjentali u tal-aċċessibbiltà, u biex twettaq studji dwar l-indikaturi soċjoekonomiċi u ambjentali potenzjali biex jikkomplementaw l-indikatur tal-PDG bi kriterji li jinkludu l-kapital soċjali, l-istennija tal-ħajja u l-kwalità tal-ambjent; iqis li l-PDG u d-densità tal-popolazzjoni mhumiex indikaturi suffiċjenti fihom infushom sabiex jiġu kklassifikati territorji bi żvantaġġi demografiċi gravi u permanenti; jitlob lill-Kummissjoni biex tinkorpora fil-politika ta' koeżjoni, minbarra l-indikatur tal-PDG, indikaturi ġodda u dinamiċi, bħal pereżempju indikatur demografiku u, b'mod partikolari l-Indiċi tal-Progress Soċjali Reġjonali tal-UE, sabiex tingħata stampa aktar sħiħa tal-isfidi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom dawn ir-reġjuni, jew biex tiġi kkunsidrata allokazzjoni addizzjonali għal dawn ir-reġjuni, simili għal dik għal żoni li għandhom rata' ta' popolazzjoni baxxa fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali (Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, Anness VII, punt 9); jenfasizza l-ħtieġa ta' għodda speċifiċi għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-impatt potenzjali u reali tal-Fondi SIE fl-indirizzar tat-tibdil demografiku billi jiġu abbozzati linji gwida għall-iżvilupp sussegwenti tal-indikaturi demografiċi rilevanti; jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm statistiki diżaggregati, affidabbli u aġġornati għall-finijiet ta' amministrazzjoni politika aktar effiċjenti u oġġettiva, b'mod partikolari għal komprensjoni aktar dettaljata tal-karatteristiċi intrinsiċi tad-diversi żoni b'popolazzjoni skarsa fl-UE; jitlob, għalhekk, li l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea (Eurostat) jipprovdi aktar dettall fi statistiki ta' rilevanza għat-tfassil ta' politika demografika Ewropea xierqa, speċjalment indikaturi demografiċi, soċjali, ekonomiċi u relatati mal-familja, u għalhekk iħeġġeġ li dawn jiġu maqsuma tal-inqas fil-livell subreġjonali, jiġifieri NUTS 3;

25.  Iqis li l-politika ta' koeżjoni tal-ġejjieni għandha tinkludi miżuri speċifiċi għaż-żoni l-aktar milquta mill-isfidi demografiċi, u tippermetti aktar flessibbiltà fl-iffissar tal-objettivi tematiċi jew tar-rati ta' kofinanzjament, bil-ħsieb li jiġu kkoordinati strateġiji interreġjonali u intrareġjonali fi ħdan l-istess Stat Membru, b'parteċipazzjoni lokali; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra strateġija nazzjonali għall-iżvilupp demografiku bħala kondizzjonalità ex-ante ġdida;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora inizjattiva ewlenija dwar id-demografija fl-Istrateġija Ewropa 2020, iffinanzjata minn fondi SIE eżistenti u li tinkludi sensiela ta' miżuri fi tliet kategoriji: tkabbir intelliġenti, permezz ta' azzjoni biex tgħin lir-reġjuni milquta minn sfidi denografiċi fl-oqsma tal-ICT, ir-RŻI, u l-SMEs; tkabbir inklużiv, permezz ta' azzjoni speċifika li tinkoraġġixxi ż-żgħażagħ jibqgħu fir-reġjun tagħhom, tiżgura t-tiġdid ġenerazzjonali sostenibbli, l-impjieg indipendenti u miżuri ta' inklużjoni soċjali għall-migranti u rifuġjati taħt protezzjoni internazzjonali; u t-tkabbir sostenibbli, permezz ta' miżuri biex jgħinu lil dawn ir-reġjuni jinvestu fl-ekonomija ekoloġika, inklużi sistemi tat-trasport sostenibbli; jilqa' l-Azzjoni tal-UE għal Irħula Intelliġenti, li titlob li jkun hemm politiki li jagħtu attenzjoni partikolari biex tingħeleb il-qasma diġitali bejn iż-żoni rurali u dawk urbani u biex jiġi sfruttat il-potenzjal offrut mill-konnettività u d-diġitalizzazzjoni ta' żoni rurali, u li tappoġġja l-Inizjattiva Gżejjer Intelliġenti bħala sforz minn isfel għal fuq min-naħa tal-awtoritajiet u tal-komunitajiet ta' gżejjer Ewropej li qed ifittxu li jtejbu l-ħajja fuq il-gżejjer permezz ta' soluzzjonijiet sostenibbli u integrati;

27.  Jikkunsidra li l-qafas finanzjarju pluriennali ta' wara l-2020 għandu jagħti spinta deċiżiva u qawwija lill-isforzi biex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi, filwaqt li jitqiesu s-sitwazzjoni u t-tendenzi demografiċi attwali, u jridu jinkorporaw il-promozzjoni ta' soluzzjonijiet li jużaw miżuri mmirati bħal pereżempju linja baġitarja fil-finanzjament, fejn ikun xieraq; jappella għat-tisħiħ ta' servizzi u infrastruttura li jsaħħu l-inklużjoni soċjali u diġitali taħt it-tieni pilastru tal-PAK, maħsuba biex irawmu l-iżvilupp rurali u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), u għat-treġġigħ lura ta' xejriet lejn telqa ekonomika u soċjali u depopolazzjoni f'żoni bi żvantaġġi demografiċi gravi u permanenti; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jiskambjaw esperjenzi, l-aħjar prattiki u approċċi ġodda għall-prevenzjoni tal-konsegwenzi negattivi tat-tibdil demografiku; jemmen li n-netwerks Trans-Ewropej tat-trasport (TEN-T) u l-awtostradi tal-baħar (MoS) għandhom iservu żoni bi żvantaġġi demografiċi gravi u permanenti;

28.  Jenfasizza l-valur miżjud tal-unika metodoloġija ta' żvilupp lokali mmexxi mill-komunità (CLLD) għall-Fondi SIE kollha għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet minn isfel għal fuq (bootm-up) integrati u magħmula apposta; jiddispjaċih, madankollu, li l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità huwa obbligatorju biss għall-FAEŻR u li l-approċċi lokali u parteċipattivi qed jonqsu fl-FEŻR, l-FSE u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS); jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tagħmel l-użu tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità obbligatorju fil-Fondi SIE kollha;

o
o   o

29.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289.
(3) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470.
(4) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259.
(5) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 303.
(6) Testi adottati, P8_TA(2016)0049.
(7) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281.
(8) Testi adottati, P8_TA(2017)0099.
(9) Testi adottati, P8_TA(2016)0213.
(10) ĠU C 316, 22.9.2017, p. 145.
(11) Testi adottati, P8_TA(2016)0211.
(12) ĠU C 153 E, 31.5.2013, p. 9.
(13) ĠU C 74 E, 13.3.2012, p. 19.
(14) ĠU C 50 E, 21.2.2012, p. 55.
(15) ĠU C 184E, 6.8.2009, p. 75.
(16) ĠU C 292E, 1.12.2006, p. 131.
(17) ĠU C 17, 18.1.2017, p. 40.
(18) Dokument ta' Ħidma ESPON. Il-Lussemburgu, ESPON EGTC, Marzu 2017.
(19) Eurostat, "L-UE fid-Dinja", edizzjoni tal-2016.
(20) Eurostat, "L-Annwarju Reġjonali tal-Eurostat", edizzjoni tal-2016.


Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur
PDF 469kWORD 62k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2017 dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur: (2017/2066(INI))
P8_TA(2017)0428A8-0326/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tat-30 ta' April 2007 dwar "Is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur fis-Suq Waħdieni" (COM(2007)0226),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE(1) (id-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur, u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà(2) (id-Direttiva dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001(3),

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-11 ta' Jannar 2012 bit-titolu "Lejn suq Ewropew integrat għal pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl" (COM(2011)0941),

–  wara li kkunsidra r-"Report on Good Practices on Comparison Websites" (Rapport dwar Prattiki Tajbin fuq Siti Web ta' Tqabbil) tal-2014 mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni indirizzata lill-istituzzjonijiet tal-UE f'April 2016 mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol dwar "A Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs" (Opinjoni għall-Istituzzjonijiet tal-UE dwar Qafas Komuni għall-Valutazzjoni tar-Riskju u t-Trasparenza għall-IORPs),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi marbutin ma' proprjetà immobbli residenzjali u li temenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010(4) (id-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE(6),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi(7) (id-Direttiva dwar il-Kontijiet ta' Pagament),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-8 ta' Awwissu 2014 dwar il-ħidma tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u s-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) (COM(2014)0509),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/751 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard(8),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE(9),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni (riformulazzjoni)(10) ) (id-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni),

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-10 ta' Diċembru 2015 dwar "Is-servizzi finanzjarji għall-konsumatur: Prodotti aħjar, aktar għażla u opportunitajiet akbar għall-konsumaturi u għan-negozji" (COM(2015)0630),

–  wara li kkunsidra t-tweġiba tal-Awtorità Bankarja Ewropea tal-21 ta' Marzu 2016 għall-Green Paper tal-Kummissjoni dwar is-servizzi finanzjarji għall-konsumatur,

–  wara li kkunsidra l-Ewrobarometru Speċjali 446 ta' Lulju 2016 dwar il-Prodotti u s-Servizzi Finanzjarji,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2016 dwar il-Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur(11),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2016 ta' Better Finance bit-titolu: "Pension Savings: The Real Return" (Tfaddil għall-pensjoni: Il-Profittabbiltà Reali),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Mejju 2017 dwar "FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju"(12),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' konsultazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rieżami tal-ASE tal-21 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Marzu 2017 bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni għas-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur: Prodotti Aħjar, Aktar Għażla" (COM(2017)0139),

–   wara li kkunsidra l-Istudju tas-Suq għall-Ġestjoni tal-Assi tal-Financial Conduct Authority tar-Renju Unit ta' Ġunju 2017,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0326/2017),

A.  billi s-suq tal-UE fis-servizzi finanzjarji għall-konsumatur għadu pjuttost sottożviluppat u frammentat ħafna, filwaqt li x-xogħol għadu għaddej fi Stati Membri differenti; billi, għalhekk, hemm bżonn ta' azzjoni urġenti u effiċjenti li tiffaċilita innovazzjoni li tkun ta' benefiċċju għall-utenti finali filwaqt li jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-suq uniku fis-servizzi finanzjarji għall-konsumatur, u li tista' tagħti spinta lill-kompetittività, tnaqqas il-prezzijiet u żżid l-għażla u d-diversità tal-prodotti;

B.  billi għandna nibqgħu ambizzjużi fir-rigward tat-tneħħija tal-ostakli nazzjonali u t-trażżin tat-tendenzi eżistenti li jwaqqfu l-innovazzjoni fis-servizzi finanzjarji għall-konsumatur; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill ikunu aktar ambizzjużi fil-qasam tal-investimenti għall-konsumaturi transkonfinali fil-qafas tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU), billi jindirizzaw mhux biss il-kwistjonijiet l-aktar faċli iżda wkoll l-ostakli l-aktar importanti li jaffettwaw dan is-suq li jinkludu l-lingwa, it-tħassib dwar il-frodi jew il-kriminalità, l-inċertezza dwar l-implikazzjonijiet tat-taxxa, id-differenzi fit-titoli u l-liġi korporattiva, ir-rimedju mhux magħruf u l-proċedimenti ta' insolvenza, u n-nuqqas ta' fiduċja fl-oqfsa tal-protezzjoni tal-konsumatur;

C.  billi suq Ewropew tas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur ikun vijabbli biss jekk jirrappreżenta valur miżjud reali għall-konsumaturi u għall-fornituri tas-servizzi finanzjarji billi jiżgura kompetizzjoni u protezzjoni tal-konsumatur effikaċi, l-aktar fir-rigward ta' prodotti li huma neċessarji għall-parteċipazzjoni fil-ħajja ekonomika u għall-konsumaturi vulnerabbli;

D.  billi l-Ewrobarometru Speċjali 446 jikkonkludi li, fir-rigward ta' prodotti jew servizzi finanzjarji, l-Ewropej għadhom qed jixtru l-aktar f'pajjiżhom stess u spiss lanqas biss jesprimu l-ħtieġa jew ix-xewqa li jkollhom aċċess għal dawn is-servizzi barra mill-pajjiż, għalkemm xi ostakli attwali qed jipprevjenuhom ukoll milli jagħmlu dan; billi anke fi ħdan l-Istat Membru tagħhom stess, parti żgħira biss tfittex aktar offerti attraenti u jbiddel il-fornituri tiegħu; billi n-nuqqas ta' kompetizzjoni (transkonfinali) li tirriżulta tista' tipprevjeni lill-konsumaturi u lill-investituri ż-żgħar milli jiksbu l-aħjar offerta fil-prodotti u s-servizzi finanzjarji li jixtru;

E.  billi d-definizzjoni tal-FinTech hija stabbilita fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-17 ta' Mejju 2017, li tiddikjara li l-FinTech għandha tinftiehem bħala attività finanzjarja magħmula possibbli b'teknoloġiji ġodda jew ipprovduta permezz ta' dawn it-teknoloġiji, li taffettwa lill-komponenti kollha tas-settur finanzjarju, mit-tranżazzjonijiet bankarji għall-assigurazzjoni, u l-fondi tal-pensjoni, il-konsulenza dwar l-investiment, is-servizzi ta' ħlas u l-infrastrutturi tas-swieq; billi l-applikazzjoni tat-teknoloġiji għall-għoti ta' servizzi finanzjarji għall-konsumatur għandha potenzjal tali li tgħin biex jingħelbu wħud mill-ostakli għas-suq uniku u biex ittejjeb l-effiċjenza operattiva tas-settur; billi d-diġitalizzazzjoni waħedha mhix biżżejjed biex jingħelbu dawn l-ostakli; billi integrazzjoni akbar tas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur fuq livell transkonfinali u komunikazzjoni aħjar tal-opportunitajiet li joffri dan is-suq jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' domanda infurmata li tippromwovi l-kisba ta' standards ta' kwalità aħjar f'dan il-qasam;

1.  Jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għas-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur ikkunsidra b'mod sħiħ parti mit-tħassib imqajjem mill-Parlament fir-rapport tiegħu dwar il-Green Paper dwar is-servizzi finanzjarji għall-konsumatur, bil-għan li tkun żgurata protezzjoni għall-konsumatur fil-kuntest li jsir sforz favur suq uniku sod iffaċilitat mit-teknoloġija għas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur, filwaqt li jkun hemm protezzjoni tal-konsumaturi, inkoraġġiment tal-kompetizzjoni, garanzija tal-protezzjoni tad-data, roħs fil-prezzijiet u ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; jemmen, madankollu, li l-Pjan ta' Azzjoni ma jilħaqx l-ambizzjoni li jinħoloq ambjent regolatorju li jwassal għat-trasparenza, it-tkabbir u l-innovazzjoni, b'livell għoli ta' fiduċja min-naħa tan-negozji u l-konsumaturi fil-prodotti finanzjarji għall-konsumaturi; jinnota l-livelli u l-opaċità tat-tariffi u tal-kummissjonijiet b'rabta mal-pensjonijiet privati, il-fondi ta' investiment u prodotti għall-konsumatur oħrajn għadhom għoljin, u dan inaqqas ir-redditu reali għall-investituri fil-livell tal-konsumaturi b'mod sinifikanti; jikkondividi, madankollu, il-fehma tal-Kummissjoni li t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-atti leġiżlattivi li tfasslu f'dawn l-aħħar snin fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, inkluż MiFID2 u IDD, għandhom jinżammu u jingħataw prijorità, filwaqt li, jekk meħtieġ, għandhom jiġu ppreżentati inizjattivi leġiżlattivi ġodda;

2.  Jilqa' l-iżvilupp ta' servizzi u ta' istituzzjonijiet finanzjarji ġodda li jikkontribwixxu għall-kompetizzjoni fis-swieq finanzjarji u għal opportunitajiet ġodda għall-konsumaturi; jinnota, madankollu, li fl-2016, il-finanzjament tal-FinTech fl-Ewropa ammonta għal USD 2,2 biljun biss meta mqabbel mat-USD 12,8 biljun fl-Istati Uniti u mat-USD 8,6 biljun fiċ-Ċina, li juri l-ħtieġa urġenti għal bidla rapida fil-mentalità u rispons regolatorju adegwat għall-iżviluppi teknoloġiċi sabiex l-Ewropa ssir suq ewlieni għall-innovazzjoni; jenfasizza li suq uniku ġenwin għas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur fejn jiġu żgurati livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumatur u kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi ġodda fis-suq jagħmel l-UE attraenti bħala ċentru għas-servizzi finanzjarji innovattivi u jipprovdi lill-konsumaturi għażla akbar u aħjar b'rati aktar baxxi; jenfasizza li għalkemm it-teknoloġiji l-ġodda jippreżentaw sfidi regolatorji, huma joffru wkoll opportunitajiet kbar għall-innovazzjoni li minnhom jibbenefikaw l-utenti finali u jirrappreżentaw stimolu għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi;

3.  Iqis li huwa essenzjali li servizzi finanzjarji ta' kull tip – inklużi iżda mhux limitati għall-ftuħ ta' kontijiet kurrenti u tat-tfaddil u l-forniment ta' kards bankarji, self għall-konsum u self ipotekarju, assigurazzjoni u dejn sovran – ikunu jistgħu jiġu pprovduti fuq bażi transkonfinali;

4.  Iqis li jmur kontra l-prinċipji tas-suq intern tas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur li jintalab li konsumatur ikun residenti fl-Istat Membru, jew li jkollu dokument nazzjonali ta' identità maħruġ mill-Istat Membru fejn jiġi offrut is-servizz finanzjarju, inkluż dejn sovran, għall-forniment effikaċi tiegħu;

5.  Jemmen li huwa pożittiv li jiġi ffaċilitat l-akkwist transkonfinali ta' dejn sovran min-naħa ta' investituri individwali;

6.  Huwa tal-fehma li, f'konformità mal-paragrafu 135 tar-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE(13), il-kontijiet kurrenti u ta' tfaddil m'għandhomx jiġġeneraw kummissjoni għall-utenti sakemm dawn huma marbuta ma' servizzi speċifiċi;

7.  Jenfasizza li l-aċċess għall-flus kontanti permezz tal-ATMs huwa servizz pubbliku essenzjali li jrid jiġi pprovdut mingħajr ebda prattika diskriminatorja jew inġusta u għalhekk, ma jridx iġarrab kostijiet eċċessivi;

8.  Ifakkar lill-Kummissjoni li l-istituzzjonijiet finanzjarji għadhom jikkanċellaw il-kards ta' pagament jekk id-detentur imur jgħix fi Stat Membru ieħor, u jitlob li tittieħed azzjoni f'dan ir-rigward, inkluż billi l-awtoritajiet nazzjonali jiġu mwissija;

9.  Jilqa' l-fatt li l-Pjan ta' Azzjoni jindirizza għadd ta' kwistjonijiet importanti u li f'ċerti oqsma jistabbilixxi l-miżuri speċifiċi li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni, bi skadenzi ċari;

10.  Jemmen li l-Kummissjoni għandu jkollha rwol aktar proattiv fl-użu tas-CMU, filwaqt li tinvolvi mill-qrib lill-Parlament bħala parti mill-implimentazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi, biex tappoġġja s-suq tal-investiment sostenibbli u responsabbli (SRI) li qed jikber permezz tal-promozzjoni ta' investimenti sostenibbli, bl-għoti ta' informazzjoni Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG) effikaċi u standardizzata minn kumpaniji elenkati u intermedjarji finanzjarji u r-riflessjoni adegwata ta' tali kriterji fis-sistemi ta' ġestjoni tal-investiment u l-istandards ta' divulgazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, barra minn hekk, biex tippromwovi "servizzi ta' klassifikazzjoni" ambjentali, soċjali u ta' governanza (ESG) u qafas konsistenti għas-suq tal-bonds ekoloġiċi, billi tibni fuq l-istudju tal-Kummissjoni rilevanti u l-ħidma tal-grupp ta' studju tal-G20 dwar il-finanzjament ekoloġiku; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għall-ħolqien ta' "kont ta' tfaddil tal-UE" sabiex jinfetaħ il-finanzjament fit-tul u tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni ekoloġika fl-Ewropa;

11.  Jissottolinja l-importanza ta' ċentri finanzjarji vitali li jipprovdu swieq dinamiċi għas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur;

12.  Iqis li livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u trasparenza huwa essenzjali għall-iżvilupp ta' suq uniku fis-servizzi finanzjarji għall-konsumatur; jinsisti, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli permezz tal-implimentazzjoni effiċjenti tad-Direttiva dwar il-Kont Bażiku ta' Pagament u li miżuri ulterjuri huma wkoll meħtieġa, bħall-politiki ta' edukazzjoni finanzjarja; jemmen li l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE u nazzjonali dwar il-konsumaturi ta' prodotti finanzjarji jeħtieġ jissaħħaħ u, fejn meħtieġ, jiġi armonizzat ulterjorment fl-Istati Membri kollha;

13.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "l-istess servizz, l-istess riskju, l-istess regola, l-istess superviżjoni" sabiex ma tinħoloqx distorsjoni fil-kompetizzjoni, l-aktar bil-ħolqien ta' atturi ġodda; jenfasizza li dawn ir-regoli ma għandhomx jostakolaw l-innovazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċara l-użu ta' dispożizzjonijiet ġenerali tajba, li attwalment jistgħu jintużaw b'mod indirett mill-Istati Membri biex jimblukkaw prodotti ġodda li jkunu deħlin fis-suq tagħhom, u tagħti s-setgħa lill-ASE jkunu medjaturi attivi bejn l-Istati Membri meta jkun hemm interpretazzjonijiet kunfliġġenti dwar l-użu ta' tali dispożizzjonijiet;

14.  Jinsisti li suq Ewropew tas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur irid ikun ta' benefiċċju għall-SMEs f'termini kemm tal-provvista kif ukoll tad-domanda; jispeċifika li f'termini ta' provvista, dan ifisser garanzija ta' titjib fl-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs, filwaqt li f'termini ta' domanda, dan ifisser li l-SMEs ikunu jistgħu jaċċessaw swieq transkonfinali b'mod aktar faċli; jenfasizza li kompetizzjoni ikbar ma għandhiex tippenalizza lill-SMEs li jipprovdu servizzi finanzjarji għall-konsumatur li joperaw fuq bażi lokali;

15.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li s-superviżuri finanzjarji Ewropej (l-EBA, l-ESMA u l-EIOPA) jingħataw is-setgħat u r-riżorsi xierqa biex iwettqu l-firxa sħiħa ta' dmirijiet regolatorji u superviżorji tagħhom fl-interessi tal-ħarsien tal-konsumatur;

16.  Jitlob lill-Kummissjoni tinvestiga l-possibbiltà li tintroduċi d-29 reġim għal prodotti finanzjarji għall-konsumatur; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tistudja l-possibbiltà li toħloq qafas ġuridiku armonizzat għall-għażliet predefiniti standardizzati għall-prodotti finanzjarji komunement l-aktar użati fl-UE fuq il-mudell tal-Kont Bankarju Bażiku u l-PEPP;

Azzjoni 1 – Imposti orħos fuq tranżazzjonijiet mhux f'euro

17.  Ifakkar li t-tariffi għall-pagamenti transkonfinali barra ż-żona tal-euro għadhom għoljin; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tipproponi malajr kemm jista' jkun emenda tar-Regolament (KE) Nru 924/2009 sabiex jitnaqqsu t-tariffi għat-tranżizzjonijiet transkonfinali fl-Istati Membri kollha; jiddeplora, f'dan il-kuntest, in-nuqqas ta' strument komuni Ewropew ta' pagamenti bankarji online, bħal karta tal-kreditu jew tad-debitu fil-livell tal-UE u ta' proprjetà Ewropea;

Azzjoni 2 – Trasparenza fil-konverżjoni tal-munita

18.  Jenfasizza li l-infurzar tal-leġiżlazzjoni attwali hija ċentrali għall-indirizzar tan-nuqqas ta' trasparenza "tal-konverżjoni dinamika tal-munita"; ifakkar li d-Direttiva (UE) 2015/2366 tistabbilixxi obbligu għan-negozjanti li jenfasizzaw b'mod ċar u jippreżentaw il-kost finali tal-konverżjoni dinamika tal-munita għall-konsumaturi, anke meta dawk il-konsumaturi jagħmlu ġbid ta' flus mill-ATM li jinvolvi konverżjoni tal-munita; jenfasizza, madankollu, li l-konsumaturi jridu jkunu jistgħu jagħżlu l-aħjar rati u għandhom ikunu konxji mit-tariffi u l-kostijiet addizzjonali meta jagħmlu tranżazzjonijiet, pagamenti barra minn pajjiżhom jew ġbid ta' flus mill-ATM, anke meta tintuża l-konverżjoni dinamika tal-munita; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-fornituri jiżvelaw kwalunkwe valwazzjoni pożittiva tar-rata tal-kambju, bħala ħlas bħala parti mid-divulgazzjoni tal-kostijiet u tal-ħlasijiet meħtieġa taħt il-PSD2, u li r-rati offruti minn fornituri differenti ta' servizzi finanzjarji jiġu ppreżentati b'mod trasparenti; jinnota li t-titjib fil-litteriżmu finanzjarju tal-konsumaturi huwa essenzjali sabiex ikun jista' jinkiseb dan l-għan; jirrakkomanda t-twettiq ta' eżerċizzji ta' "xiri bil-moħbi" fil-livell tal-UE, bil-għan li jiġu vvalutati u rrapportati pubblikament l-ostakli għall-aċċess transkonfinali, il-kwalità tas-servizz u l-konformità mad-dritt tal-Unjoni u jsir monitoraġġ tal-iżviluppi fil-prodotti u s-servizzi;

Azzjoni 3 – Tibdil tal-prodotti aktar faċli

19.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li huma ftit il-konsumaturi li jaqilbu minn prodott għal ieħor f'dak li għandu x'jaqsam mal-biċċa l-kbira tal-prodotti bankarji u tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, u dan hu ta' ostaklu għad-dħul fis-swieq transkonfinali tal-konsumaturi, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmilha aktar faċli għall-konsumaturi li jaqilbu għal servizzi finanzjarji aktar vantaġġużi madwar l-UE kif ukoll li jitterminaw il-kuntratti finanzjarji, u sabiex is-self u prodotti finanzjarji oħra jkunu disponibbli lil hinn mill-fruntieri; jenfasizza l-potenzjal kbir għall-provvista ta' prodotti tal-assigurazzjoni fil-livell transkonfinali, bħall-assigurazzjoni tal-vetturi; jinnota, madankollu, li l-prinċipju tal-libertà kuntrattwali jippermetti lill-istituzzjonijiet finanzjarji jiddeċiedu ma' min jidħlu f'kuntratt; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tirrikonoxxi l-importanza tal-kontroll tas-self predatorju u s-self ta' ammonti żgħar (payday loans), li rriżultaw fl-isfruttament tal-konsumaturi vulnerabbli u l-SMEs;

20.  Japprova l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li tinkorpora l-kisbiet tad-Direttiva dwar il-Kontijiet ta' Pagament sabiex ikun aktar faċli li jinbidlu l-fornituri tas-servizzi finanzjarji u l-prodotti; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi leġiżlattivi, imfassla speċifikament għas-settur finanzjarju, biex jintemm l-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat sabiex jiġi ffaċilitat it-tibdil mill-klijenti għal servizzi finanzjarji għall-konsumatur aktar vantaġġużi fi Stati Membri oħra; jinnota li divulgazzjoni u protezzjoni tal-konsumatur adegwati se jkunu essenzjali sabiex dan ikun jista' jinkiseb;

Azzjoni 4 – Siti web tat-tqabbil tal-kwalità

21.  Jenfasizza l-utilità ta' portal ta' tqabbil tal-UE li jkun strutturat sew u faċli biex jintuża u li jkopri s-swieq finanzjarji għall-konsumatur Ewropej fl-intier tagħhom; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni teżamina l-firxa ta' portali indipendenti eżistenti fl-Istati Membri għal dan il-għan; jenfasizza li l-għodod ta' tqabbil iridu jkunu preċiżi u ta' rilevanza għall-konsumaturi u jridu jiffukaw mhux biss fuq il-prezz tal-prodotti iżda anke fuq il-kwalità tagħhom, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni kriterji oħra bħad-disponibbiltà ta' netwerks f'fergħat, kuntatt wiċċ imb wiċċ u sostenibbiltà ta' prattiki tan-negozju u filwaqt li jitqies li jistgħu jitqabblu biss prodotti simili; ifakkar li l-prodotti simili biss jistgħu jitqabblu bejniethom sabiex il-konsumaturi ma jitħawdux;

22.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi għodod bħall-Punti ta' Kuntatt Uniku, li jtejbu l-kompetizzjoni u jassistu lill-kumpaniji tas-servizzi finanzjarji għall-konsumaturi;

Azzjoni 5 – Assigurazzjoni aħjar ta' vetturi bil-mutur

23.  Huwa tal-fehma li wara r-rieżami REFIT tal-Kummissjoni fir-rigward tad-Direttiva dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur, l-emendi għad-Direttiva ser ikunu kruċjali biex jiġi żgurat kumpens għall-vittmi ta' inċidenti tat-traffiku u biex jiġu ffaċilitati l-portabbiltà transkonfinali u r-rikonoxximent tal-bonus fin-nuqqas ta' talbiet, anke fid-dawl tas-sentenzi tal-QtĠ-UE fis-sens li l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur għandu jiġi rieżaminat malajr kemm jista' jkun sabiex jindirizza n-nuqqas ta' rikonoxximent tal-bonus fin-nuqqas ta' talbiet u jiġi żgurat li japplika għaċ-ċirkostanzi li kien maħsub għalihom mill-koleġiżlaturi;

Azzjoni 6 – Ipprezzar trasparenti tal-kiri tal-karozzi

24.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina jekk humiex meħtieġa aktar inizjattivi dwar il-kiri tal-karozzi li jbigħu assigurazzjoni supplimentari, bil-għan li jiġi żgurat l-ipprezzar trasparenti li jkopri l-kumpaniji tal-kiri tal-karozzi kollha madwar l-Istati Membri kollha;

Azzjoni 7 – Suq Uniku aktar profond għall-kreditu għall-konsumatur

25.  Jenfasizza li, jekk il-Kummissjoni biħsiebha tesplora modi biex jiġi ffaċilitat l-aċċess transkonfinali għas-self, l-indirizzar tad-dejn eċċessiv tal-konsumaturi jrid jingħata prijorità; jitlob li tittieħed azzjoni dwar modi kif għandha tiġi kkoordinata l-informazzjoni dwar id-dejn, abbażi ta' konformità sħiħa mad-dritt tal-UE, inklużi l-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data u l-liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, sabiex il-kredituri individwali jkunu jafu kemm konsumatur għandu dejn qabel ma jagħtuh aktar kreditu, li jwassal għal suq aktar effiċjenti fejn il-fornituri tal-kreditu jistgħu jikkompetu ma' xulxin; jitlob, f'dan il-kuntest, li ssir evalwazzjoni komprensiva tal-kawżi ta' dejn eċċessiv tal-konsumaturi; ifakkar li l-edukazzjoni finanzjarja hija mezz effikaċi għall-protezzjoni tal-konsumaturi li huma f'riskju ta' dejn eċċessiv; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tippromwovi l-edukazzjoni finanzjarja u trawwem kollaborazzjoni ma' diversi partijiet ikkonċernati f'dan il-qasam importanti; ifakkar, fil-kuntest taż-żieda fl-użu tad-data tal-klijent jew tal-big data mill-istituzzjonijiet finanzjarji, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), li jagħtu lis-suġġett tad-data d-dritt li jikseb spjegazzjoni ta' deċiżjoni meħuda mill-ipproċessar awtomatizzat u li jikkontesta din id-deċiżjoni; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit li d-data mhux korretta tista' tinbidel u li tista' tintuża biss data verifikabbli u rilevanti; jistieden lill-partijiet ikkonċernati kollha biex iżidu l-isforzi sabiex jiggarantixxu l-infurzar ta' dawn id-drittijiet; huwa tal-fehma li l-kunsens li jingħata għall-użu tad-data personali jeħtieġ li jkun dinamiku u li s-suġġetti tad-data jeħtiġilhom ikunu kapaċi jbiddlu u jadattaw il-kunsens tagħhom;

Azzjoni 8 – Regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur ġusti

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa jekk ir-regoli u l-prattiki nazzjonali tal-protezzjoni tal-konsumatur jaġixxux bħala ostakli inġusti għall-investiment transkonfinali u jekk, f'konformità mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern u l-każistika stabbiliti sew, humiex iġġustifikati minn raġunijiet prevalenti relatati mal-interess pubbliku li huma meħtieġa u proporzjonati fid-dawl tal-objettivi li għandhom jintlaħqu; jenfasizza li r-regoli rilevanti dwar il-kondotta u l-protezzjoni tal-konsumaturi fid-dritt tal-Unjoni ta' spiss jippermettu deliberatament xi flessibbiltà għat-traspożizzjoni nazzjonali, sabiex il-leġiżlazzjoni Ewropea tkun tista' tiġi inkluża f'rekwiżiti nazzjonali eżistenti; jissottolinja madankollu li t-tneħħija tal-ostakli nazzjonali ma tridx tinkiseb għad-detriment tal-protezzjoni tal-konsumatur u li l-protezzjoni tal-konsumatur għandha tibqa' prijorità ta' gwida fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni; huwa mħasseb li ħafna mid-dokumentazzjoni li ssir b'risposta għal-leġiżlazzjoni tal-UE mill-fornituri tal-prodotti u tas-servizzi finanzjarji għall-konsumaturi fil-fatt mhijiex strettament meħtieġa bil-liġi u hija ta' ftit benefiċċju prattiku jew xejn għall-konsumaturi filwaqt li timponi piż li jista' jirriżulta f'kostijiet għoljin mhux meħtieġa għal dawk il-konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi tali dokumentazzjoni bl-għan li tissimplifikaha mingħajr ma tissagrifika l-benefiċċji tal-protezzjoni tal-konsumatur; jenfasizza li l-aċċess għal informazzjoni pproċessata, rilevanti u komprensiva huwa kruċjali sabiex il-klijenti jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji infurmati; jinnota, madankollu, li l-fattur deċiżiv huwa l-kwalità u mhux il-kwantità tal-informazzjoni mogħtija; jenfasizza li r-rekwiżiti tal-informazzjoni fir-rigward tal-klijenti, stabbiliti f'diversi atti ġuridiċi Ewropej, iridu jiġu kkoordinati flimkien bl-aħjar mod possibbli; jenfasizza li jridu jiġu evitati rekwiżiti dwar divulgazzoni doppja jew kontradittorja, sabiex ma tinħoloqx burokrazija żejda kif ukoll spejjeż mhux meħtieġa u sabiex il-klijenti ma jitħawdux;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-leġiżlazzjoni omnibus biex timxi mill-frammentazzjoni attwali bbażata fuq is-silos għall-MiFID, l-IDD, l-AIFMD, eċċ, u lejn it-tlestija ta' qafas konsistenti u solidu ta' trasparenza għall-konsumaturi, it-tneħħija ta' kumplessità mhux meħtieġa għall-fornituri tas-servizzi finanzjarji, inkluża konverġenza superviżorja bejn l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi użu estiż tal-mandat għall-protezzjoni tal-konsumatur tal-ASE fil-leġiżlazzjoni settorjali u tqis il-qafas tar-rieżami li jmiss tal-finanzjament u l-governanza tal-ASE; jistieden lill-Kummissjoni tinkariga lill-ASE biex imexxu l-ħidma dwar il-konverġenza tal-prattiki ta' superviżjoni għat-twettiq tan-negozju bejn Stat Membru u ieħor;

28.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tħejji kampanja biex titqajjem kuxjenza dwar FIN-NET li huwa netwerk li jgħin lill-konsumaturi jinfurzaw id-drittijiet tagħhom, mingħajr ma jkollhom għalfejn imorru l-qorti, billi jsibu korp kompetenti għal soluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR); jemmen li FIN-NET għandu jtejjeb aktar il-kopertura tiegħu, jiċċara r-rwol tiegħu u jtejjeb is-sit web tiegħu;

Azzjoni 9 – Valutazzjonijiet aħjar tal-affidabbiltà kreditizja

29.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi standards u prinċipji tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja, armonizzati u transkonfinali sabiex jitnaqqas aħjar ir-riskju li jiżdied id-dejn eċċessiv meta jiġi ffaċilitat il-kreditu online pan-Ewropew, billi l-konklużjonijiet tar-rapporti ppubblikati dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju u d-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur jitqiesu b'mod komprensiv;

Azzjoni 10 – FinTech għal servizzi finanzjarji għall-konsumatur

30.  Jirrikonoxxi d-dritt tal-konsumaturi li jużaw softwer biex jibdew jagħmlu pagamenti u jikkondividu informazzjoni dwarhom;

31.  Jappoġġja x-xewqa tal-Kummissjoni li tippreżenta Pjan ta' Azzjoni globali għall-FinTech fil-qafas tal-istrateġiji tagħha tas-CMU u s-suq uniku diġitali (DSM), u b'hekk tikkontribbwixxi għal suq uniku għas-servizzi finanzjarji effikaċi u li jiffunzjona sew, integrat u mmexxi mit-teknoloġija li minnu jibbenefikaw l-utenti finali Ewropej kollha, filwaqt li jiżgura livell ekwu; jappoġġja l-ħolqien ta' Task force dwar il-FinTech min-naħa tal-Kummissjoni; jinnota li x-xenarju l-ġdid li jirriżulta mill-iżvilupp tal-FinTechs jitlob l-istabbiliment ta' varjetà ta' salvagwardji ġodda xierqa bħal, fost l-oħrajn, edukazzjoni tal-konsumaturi rigward prodotti jew regoli ġodda kontra l-ħasil tal-flus u l-ingranaġġ fuq pjattaformi ta' kreditu tal-FinTech;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina r-riżoluzzjoni tagħha dwar il-"FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju", biex tippromwovi l-ħarsien tal-konsumaturi, is-sigurtà, l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni ġusta, u tiżgura li l-prinċipju ta' "l-istess servizzi, l-istess riskji, l-istess regoli" japplika għall-kumpaniji kollha irrispettivament mis-settur tagħhom jew minn fejn jinsabu; jenfasizza li l-FinTech għandha titqies bħala attività finanzjarja ffaċilitata jew fornuta permezz ta' teknoloġiji ġodda u dan jaffettwa s-settur finanzjarju kollu fil-komponenti kollha tiegħu, mis-settur bankarju għal dak tal-assigurazzjoni, il-fondi tal-pensjonijiet, il-konsulenza dwar l-investiment, is-servizzi ta' pagament u l-infrastrutturi tas-suq;

33.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq ambjent li jwassal għal soluzzjonijiet innovattivi; jinnota li l-kumpaniji innovattivi bħall-FinTechs jipprovdu l-kompetizzjoni meħtieġa biex jinħoloq suq tas-servizzi finanzjarji għall-konsumaturi effikaċi;

34.  Jissottolinja li istituzzjonijiet finanzjarji ġodda differenti taħt l-isem ta' FinTech għandhom l-istess responsabbiltajiet fil-konfront tal-klijenti u għall-istabbiltà finanzjarja daqs istituzzjonijiet u servizzi tradizzjonali korrispondenti oħrajn;

Azzjoni 11 – Kontrolli tal-identità diġitali

35.  Jenfasizza l-potenzjal tal-firma elettronika u l-identifikazzjoni elettronika għal tranżazzjonijiet aktar faċli u jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq il-ħidma marbuta mar-Regolament eIDAS; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu kkunsidrati l-persuni li mhumiex kapaċi jew ma jkunux jixtiequ jużaw il-firma elettronika jew l-identifikazzjoni elettronika; jippromwovi l-interoperabbiltà tal-identifikazzjoni elettronika transkonfinali fis-settur tas-servizzi finanzjarji u jitlob li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fl-Istati Membri kollha (u possibbilment lil hinn, fil-pajjiżi taż-ŻEE u fl-Iżvizzera); jitlob lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tivvaluta b'urġenza l-ostakli regolatorji attwali għat-tekniki ta' identifikazzjoni elettronika u jenfasizza li kwalunkwe inizjattiva li tittieħed għandha tkun teknoloġikament newtrali;

36.  Itenni l-ħtieġa li l-Kummissjoni tidentifika u tneħħi l-ostakli regolatorji għall-użu ta' sistemi ta' firem elettroniċi pan-Ewropej għall-abbonament ta' servizzi finanzjarji, u b'hekk tiffaċilita l-onboarding diġitali transkonfinali madwar l-UE, mingħajr ma taffettwa l-livell ta' sigurtà ta' sistemi eżistenti jew il-kapaċità tagħhom li jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus;

Azzjoni 12 – Bejgħ online ta' servizzi finanzjarji

37.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas ġuridiku eżistenti tal-UE jiġi adattat għad-dinja diġitali sabiex jitneħħew ir-riskji tal-protezzjoni tal-konsumatur marbuta ma' bejgħ online u mill-bogħod, u b'hekk jinħolqu opportunitajiet ġodda ta' negozju għal kumpaniji ġodda u FinTechs Ewropej; jinnota r-riskji għall-konsumatur assoċjati mal-logħob tal-azzard online ppreżentati bħala prodotti finanzjarji, jiġifieri għażliet b'żewġ possibbiltajiet; jemmen li hemm bżonn superviżjoni Ewropea b'saħħitha u armonizzata biex il-konsumaturi jkunu protetti u jiġu evitati n-nuqqasijiet regolatorji; jenfasizza li l-istandards Ewropej dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi japplikaw kemm għall-kanali kummerċjali tradizzjonali kif ukoll għal dawk moderni;

38.  Jissottolinja l-importanza taċ-ċibersigurtà u jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma tindirizzax kwistjonijiet relatati maċ-ċibersigurtà fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiżgura li dawn il-kwistjonijiet jiġu inklużi fil-ħidma tat-task force tagħha;

39.  Jenfasizza l-ħtieġa li jibqa' jkun hemm banek li joffru servizzi għall-konsumaturi, li jipprovdu servizz pubbliku essenzjali u huma ta' benefiċċju partikolari għall-SMEs, l-anzjani u l-konsumaturi vulnerabbli, li huwa inqas probabbli li jużaw is-servizzi bankarji elettroniċi u li jippreferu l-interazzjoni wiċċ imb wiċċ; jirrikonoxxi li l-għeluq tal-fergħat bankarji jiddegrada l-infrastruttura finanzjarja fil-livell lokali u jista' jkun ta' ħsara kbira ħafna għall-komunitajiet;

40.  Jinnota li ż-żieda fl-użu tad-data tal-klijent jew tal-big data mill-istituzzjonijiet finanzjarji tista' twassal għal benefiċċji għall-konsumaturi, bħall-iżvilupp ta' offerti aktar personalizzati, issegmentati u orħos ibbażati fuq allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riskju u tal-kapital; huwa mħasseb, min-naħa l-oħra, dwar l-iżvilupp tal-ipprezzar dinamiku u l-potenzjal tiegħu li jwassal għal riżultati agħar għall-konsumaturi fir-rigward tal-komparabbiltà tal-offerti u b'hekk kompetizzjoni effikaċi u ppuljar tar-riskji u mutwalizzazzjoni fis-settur tal-kreditu u tal-assigurazzjoni;

o
o   o

41.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66.
(2) ĠU L 263, 7.10.2009, p. 11.
(3) ĠU L 266, 9.10.2009, p. 11.
(4) ĠU L 60, 28.2.2014, p. 34.
(5) ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349.
(6) ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73.
(7) ĠU L 257, 28.8.2014, p. 214.
(8) ĠU L 123, 19.5.2015, p. 1.
(9) ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35.
(10) ĠU L 26, 2.2.2016, p. 19.
(11) Testi adottati, P8_TA(2016)0434.
(12) Testi adottati, P8_TA(2017)0211.
(13) Testi adottati, P8_TA(2017)0027.

Avviż legali - Politika tal-privatezza