Показалец 
Приети текстове
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
Период за приемане на делегирани актове ***I
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Карел Пинкстен
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Пиетро Русо
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Хану Такула
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Баудилио Томе Мугуруса
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Бетина Якобсен
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Илиана Иванова
 Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I
 Принципите на правовата държава в Малта
 Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО
 Източното партньорство: срещата на високо равнище през ноември 2017 г.
 План за действие за природата, хората и икономиката
 Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша

Период за приемане на делегирани актове ***I
PDF 468kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0136),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0116/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 юли 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 27 октомври 2017 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0332/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на срока за приемане на делегирани актове

P8_TC1-COD(2017)0060


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2017/2380.)

(1) OВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 67.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Карел Пинкстен
PDF 446kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за назначаване на Карел Пинкстен за член на Сметната палата (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))
P8_TA(2017)0430A8-0336/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0328/2017),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0336/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 19 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Карел Пинкстен за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Пиетро Русо
PDF 447kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за назначаване на Пиетро Русо за член на Сметната палата (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))
P8_TA(2017)0431A8-0337/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0329/2017)

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0337/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 19 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Пиетро Русо за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Хану Такула
PDF 448kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за назначаване на Хану Такула за член на Сметната палата (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))
P8_TA(2017)0432A8-0338/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0330/2017)

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0338/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 19 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Хану Такула за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Баудилио Томе Мугуруса
PDF 447kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за назначаване на Баудилио Томе Мугуруса за член на Сметната палата (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))
P8_TA(2017)0433A8-0342/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0331/2017),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0342/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Баудилио Томе Мугуруса за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Бетина Якобсен
PDF 448kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата (C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))
P8_TA(2017)0434A8-0341/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0332/2017),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0341/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид факта, че на своето заседание на 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду
PDF 467kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) за член на Сметната палата (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))
P8_TA(2017)0435A8-0343/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0333/2017),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0343/2017),

A.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид факта, че на своето заседание на 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Илиана Иванова
PDF 447kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за назначаване на Илиана Иванова за член на Сметната палата (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))
P8_TA(2017)0436A8-0344/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0334/2017),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0344/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Илиана Иванова за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I
PDF 482kWORD 52k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0721),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0456/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 май 2016 г. относно статут на пазарна икономика за Китай(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 11 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0236/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

P8_TC1-COD(2016)0351


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2321.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Комисията относно прехода

Комисията припомня, че с новата методология се цели да се запази постоянната защита на промишлеността на Съюза от нелоялни търговски практики, и по-специално от практиките, произтичащи от значителни нарушения на пазара. В това отношение Комисията ще гарантира, че промишлеността на Съюза няма да понася допълнителна тежест, когато търси защита чрез антидъмпинговия инструмент, по-специално в контекста на евентуални искания за преглед с оглед изтичане на срока на действие, подадени след влизането в сила на новата методология.

Декларация на Комисията относно член 23 и взаимодействието с Европейския парламент и Съвета

Винаги, когато възнамерява да изготви или да актуализира доклад по член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент, Комисията ще информира Европейския парламент и Съвета. Когато Европейският парламент или Съветът информират Комисията, че считат за изпълнени условията за изготвяне или актуализиране на доклад по член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент, Комисията ще предприема целесъобразните действия и ще информира съответно Европейския парламент и Съвета.

Декларация на Комисията относно докладите по член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент

Комисията бързо ще използва предвидената в член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент възможност да изготвя доклади относно значителни нарушения, така че заинтересованите страни да разполагат с тези доклади, когато подготвят изявления, за които може да се прилага член 2, параграф 6а от основния регламент. Тя ще предоставя на заинтересованите страни насоки за използването на тези доклади.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0223.


Принципите на правовата държава в Малта
PDF 509kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта (2017/2935(RSP))
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 4, 5, 6, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид членове 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната с нея съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан(1),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и многобройните договори на ООН в областта на правата на човека, които са обвързващи за всички държави членки,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид разискването в пленарна зала относно свободата на медиите в Малта от 24 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид разкритията в „Досиетата от Панама“ и „Малтийските досиета“, направени от Международния консорциум на разследващите журналисти и Европейската мрежа за сътрудничество в разследването,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и за основните права(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи(3),

—  като взе предвид доклада и препоръките на Анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (комисията PANA) и приложението към доклада относно командировката на комисията в Малта,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализмът на медиите са заложени в член 11 от Хартата на основните права и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека; като има предвид, че в съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът разполага с възможността да предприема действия, за да защитава общите ценности, на които се основава; като има предвид, че механизмът на принципите на правовата държава следва да се прилага с еднаква сила за всички държави членки;

В.  като има предвид, че ЕС е конституционна система, която функционира въз основа на презумпцията за взаимно доверие, а именно че държавите членки ще действат в съответствие с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

Г.  като има предвид, че независимостта на съдебната система е заложена в член 47 от Хартата на основните права и в член 6 от ЕКПЧ и е основно изискване за демократичния принцип на разделение на властите;

Д.  като има предвид, че малтийската разследваща журналистка и блогърка Дафне Каруана Галиция, която водеше борба с корупцията, беше убита на 16 октомври 2017 г. чрез взривяване на бомба в колата ѝ;

Е.  като има предвид, че това убийство доведе до улични демонстрации и протести на гражданското общество в Малта, призоваващи за правосъдие, поемане на отговорност и зачитане на принципите на правовата държава;

Ж.  като има предвид, че докладът на „Мониторинг на медийния плурализъм“ за Малта от 2016 г. установи средни (близо до високи) нива на риск по отношение на пазарния плурализъм и политическата независимост и набеляза фактори за увеличаване на риска, свързани с липсата на данни относно медийния пазар, липсата на защита и саморегулиране на журналистите и на редакционна автономност, пряката политическа собственост на някои медии и липсата на политика за медийна грамотност(4);

З.  като има предвид, че Световният индекс за свобода на медиите за 2017 г. (публикуван от „Репортери без граници“) определя законите в Малта за клеветата, която е наказуема с глоби или лишаване от свобода и широко използвана, особено от страна на политици срещу журналисти, като ключов фактор за ограничаване на свободата на изразяване на мнение в Малта(5);

И.  като има предвид, че Камарата на представителите на Република Малта понастоящем обсъжда законопроект, предложен от малтийското правителство, който премахва престъплението клевета и въвежда ad hoc забрана за използването под каквато и да било форма на обезпечителни заповеди или разпореждания във връзка с клевета или набедяване съгласно който и да било закон(6);

Й.  като има предвид, че срещу Дафне Каруана Галиция се водеха многобройни дела за клевета от страна на политически представители от целия политически спектър в Малта;

К.  като има предвид, че тази година банковите сметки на г-жа Каруана Галиция бяха запорирани със съдебна заповед съд за издаване на обезпечителни заповеди във връзка с делото за клевета , заведено срещу нея от министър от правителството, преди да е приключило делото;

Л.  като има предвид, че медиите в Малта съобщиха, че са под силен натиск от страна на банката Пилатус, която е в центъра на обвиненията за изпиране на пари, да оттеглят или да отхвърлят историите относно тази банка; като има предвид, че банката Пилатус предяви иск в САЩ срещу малтийските медии за опетняване на репутацията ѝ; като има предвид, че в изтеклия доклад за съответствие на Отдел за анализ за финансово разузнаване (FIAU) се разкрива, че клиенти на банката Пилатус са предимно видни политически личности от Азербайджан, но че банката не е приложила към тези клиенти разширена комплексна проверка на клиента, както се изисква от Директивата относно борбата с изпирането на пари (ДБИП); като има предвид, че член на Парламента от управляващата партия призова за разследване на лицето, подавало сигнал за нередности на FIAU;

М.  като има предвид, че преди убийството на Дафне Каруана Галиция лице, подало сигнал за нередности, което е било в центъра на обвиненията за корупция и изпиране на пари, свързани с видни политически личности в Малта, е избягало от страната;

Н.  като има предвид, че правителството на Малта е приложило Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, от 2013 г.(7) и че Малта е една от малкото държави – членки на ЕС, които са заложили специални мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

О.  като има предвид, че съгласно Конституцията и законите на Малта началникът на полицията се назначава от министър-председателя, главният прокурор се назначава от президента по препоръка на министър-председателя, а представителите на съдебната власт, считано от 2017 г., се назначават, след като комисия разгледа внимателно кандидатите преди тяхното избиране(8); като има предвид, че независимостта на правоприлагащите органи и на съдебната система в Малта може да бъде поставена под съмнение поради факта, че правителството е оправомощено да назначава началника на полицията, ръководителя на FIAU и главния прокурор;

П.  като има предвид, че различни съобщения в медиите отбелязват, че голям брой работни места в малтийски публични дружества са създадени няколко седмици преди изборите през юни 2017 г., което поставя под въпрос дали това е направено с цел изборите;

Р.  като има предвид, че Малта отказа да се присъедини към Европейската прокуратура, независимия орган на Съюза с правомощия да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления в рамките на ЕС, засягащи финансовите интереси на Съюза;

С.  като има предвид, че разкритията в „Панамските досиета“ от април 2016 г. показаха, че общо 714 дружества, свързани с Малта, са изброени в разкритията в базата данни на „Панамските досиета“ на Международния консорциум на разследващите журналисти; като има предвид, че тези документи включиха разкрития във връзка с настоящ министър и бивш министър от предишната администрация, както и с високопоставени длъжностни лица;

Т.  като има предвид, че Европейският парламент организира посещение на делегация в Малта през февруари 2017 г. в рамките на своето разследване на „Панамските досиета“; като има предвид, че тази делегация заключи в доклада си от командировката, че има основания да се смята, че малтийските полицейски сили не са добре оборудвани, за да изпълняват своята задача по оптимален начин, което може да включва случай на лошо администриране; като има предвид, че тази делегация отбеляза, че броят на присъдите и конфискациите, свързани с изпирането на пари в Малта, изглежда твърде нисък в сравнение със средния брой доклади, които се изпращат на полицията от FIAU; като има предвид, че правителствен служител и бивш министър отхвърлиха искането на комисията PANA да се срещнат по време на тази командировка;

У.  като има предвид два поверителни доклади на FIAU в Малта от 2016 г. бяха публикувани през май 2017 г. и стигнаха до заключението, че е налице основателно съмнение за изпиране на пари, свързано с правителствен служител; като има предвид, че в трети доклад, публикуван едновременно с другите, се съдържаше подробна информация за проверките на място, извършени от FIAU на банката Пилатус, и твърдения, че банката нарушава законодателството на Малта относно борбата с изпирането на пари; като има предвид, че процесът на лицензиране на банката Пилатус е бил бърз в сравнение със средното време, необходимо, за да се гарантира спазването на стандартите, определени в Директивата за капиталовите изисквания;

Ф.  като има предвид, че ръководителят на FIAU и началникът на полицията, които представляват длъжности, пряко попълвани от правителството, подадоха оставка скоро след приключването на тези доклади; като има предвид, че не беше започнато полицейско разследване по тези сериозни обвинения в изпиране на пари от страна на видни политически личности, включително член на правителството; като има предвид, че бяха назначени съдии в посочените по-горе случаи; като има предвид, че двама служители на FIAU бяха уволнение след изтичане на докладите на FIAU в пресата;

Х.  като има предвид, че Европейската комисия беше уведомена за тези твърдения през юни 2017 г. най-малко с искане за провеждане на допълнително проучване по отношение на Малта и зачитането и адекватното прилагане от нейна страна на Третата ДБИП и Директивата за капиталовите изисквания;

Ц.  като има предвид, че гражданството на ЕС е едно от най-големите постижения на ЕС, и като има предвид, че съгласно Договорите въпросите, свързани с пребиваването и гражданството, са от изключителната компетентност на държавите членки; като има предвид, че ЕС има правомощие да наблюдава антикорупционните практики от страна на държавите членки;

Ч.  като има предвид, че съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС всяка държава членка, като отчита надлежно правото на Съюза, следва да определи условията за придобиване и загуба на нейно гражданство; като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Маастрихт, с който се предвиди, че предоставянето на гражданство на държава членка също така означава предоставянето на гражданство на ЕС и следователно силни допълнителни права, което означава, че решенията за натурализация от страна на дадена държава членка не са неутрални по отношение на други държави – членки и на ЕС;

Ш.  като има предвид, че малтийското правителство създаде програма за непрофесионалния инвеститор през 2014 г., която продава малтийско гражданство и гражданство на ЕС на граждани на трети държави срещу цена от 650 000 EUR; като има предвид, че списъкът на получателите на това гражданство остава неясен, тъй като получателите не са посочени в публикувания списък на натурализираните граждани; като има предвид, че в изтекъл доклад на FIAU от 2016 г. се изразяват опасения за възможна корупция при управлението на тази програма;

Щ.  като има предвид, че управлението на тази програма за непрофесионалния инвеститор беше възложено от правителството на Nexia BT – посредник, посочен в „Панамските досиета“ като инициатор на тръстове и офшорни дружества за малтийски видните политически личности, включително член на правителството; като има предвид, че „Панамските досиета“ показват, че Nexia BT не е положила дължима грижа при предоставянето на цялата информация, необходима за идентифициране на действителните собственици;

АА.  като има предвид, че в доклада на Групата за финансово разузнаване на Европол, озаглавен „От подозрение към действие – превръщане на финансовото разузнаване в по-голямо оперативно въздействие“, се подчертава, че някои страни, включително престъпни организации, са злоупотребявали с аспекти на базирани в интернет сектори, за да изпират приходите от престъпления; като има предвид, че това не следва да се тълкува като отразяващо сектора като цяло;

1.  решително осъжда убийството на Дафне Каруана Галиция и призовава правителството на Малта да мобилизира всички необходими ресурси, за да подведе под отговорност убийците ѝ;

2.  призовава за независимо международно разследване на убийството на Дафне Каруана Галиция; признава в това отношение стъпките на малтийските органи да поканят международни правоприлагащи органи, включително Федералното бюро за разследване на САЩ, и нидерландските съдебни медици; призовава за пълно участие на Европол в цялото разследване;

3.  отбелязва, че защитата на разследващите журналисти и лицата, подаващи сигнали за нередности, е от жизненоважен интерес за обществото; призовава малтийските органи, както и всички държави – членки на ЕС, да осигурят защитата на личната безопасност и поминъка на журналистите и на лицата, подаващи сигнали за нередности;

4.  призовава Председателския съвет да създаде „Европейска награда „Дафне Каруана Галиция“ за разследваща журналистика“, която да се присъжда ежегодно за извънредна разследваща журналистика в Европа;

5.  изразява съжаление, че събитията в Малта през последните години доведоха до сериозни опасения за принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително свободата на медиите и независимостта на полицията и на съдебната система;

6.  призовава Комисията да установи диалог с правителството на Малта относно функционирането на принципите на правовата държава в Малта и да гарантира зачитане на европейските ценности; призовава Комисията да информира напълно Парламента за своите оценки; отново изтъква необходимостта от редовен процес на мониторинг и диалог с участието на всички държави членки с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, в който да участват Съветът, Комисията и Парламентът, както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права);

7.  изразява съжаление, че няколко сериозни обвинения в корупция и нарушаване на задълженията за борба с изпирането на пари и банковия надзор не са били разследвани от полицията в Малта, което представлява заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка; признава, че се провеждат няколко магистратски разследвания по отношение на някои от тези твърдения; по-специално изразява съжаление от факта, че досега не е имало полицейско разследване в Малта на разкритията във връзка с „Панамските досиета“ и видните политически личности в изтеклите доклади на FIAU, и отбелязва, че някои от посочените в докладите на FIAU лица все още са в правителството; призовава малтийските началник на полицията да започне такова разследване;

8.  отбелязва коментарите, направени от председателя на Върховния съд на Малта по отношение на принципите на правовата държава, и подкрепя твърдението му, че без надлежно правоприлагане принципите на правовата държава в Малта не могат да бъдат гарантирани(9);

9.  изразява загриженост във връзка с доклада, изготвен от комисията PANA след посещението ѝ в Малта, в който се посочва, че публичните институции, отговарящи за съответствието, измамата и финансовите престъпления, са силно политизирани;

10.  призовава Комисията да провери дали Малта спазва Третата ДБИП и Директивата за капиталовите изисквания; отбелязва, че Малта е една от няколкото държави членки, срещу които Комисията предприе начални действия за нарушение за нетранспониране на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари преди изтичане на крайния срок на 26 юни 2017 г.; признава, че това транспониране е в ход;

11.  призовава малтийските органи да се присъединят към Европейската прокуратура, за да работят съвместно с други участващи държави членки срещу измамите и други престъпления в рамките на ЕС, засягащи финансовите интереси на Съюза;

12.  приканва малтийските надзорни и съдебни органи да разследват процеса на лицензиране на банката Пилатус, по-специално по отношение на изпълнението на изискванията за квалификация и надеждност по отношение на управителния орган на финансовите институции, както е посочено в Директивата за капиталовите изисквания, и да провери спазването на ДБИП от страна на Nexia BT;

13.  отново заявява често изразяваната загриженост от членове на Парламента относно схемите за „Гражданство срещу инвестиции“ като цяло, включително в Малта и други държави – членки на ЕС; призовава Малта да изясни кой е закупил малтийски паспорт и всички права, свързани с това, и какви защитни механизми са въведени, за да се гарантира, че всички тези нови граждани действително са прекарали една година в Малта преди закупуването; призовава Комисията да наблюдава тези програми за гражданство в държавите членки, тъй като последните трябва надлежно да отчитат правото на ЕС при упражняването на правомощията си в областта на гражданството;

14.  призовава Малта и всички останали държави членки да гарантират, че борбата срещу данъчните измами е приоритет и че всички необходими ресурси са посвещават на тази кауза;

15.  изразява съжаление относно решението на Комисията да не публикува доклада на ЕС за борбата с корупцията през 2017 г.;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на президента на Република Малта.

(1) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 117.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0402.
(4) Ненадич, Ива, 2016 г. „Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta“ (Мониторинг на медийния плурализъм за 2016 г. – мониторинг на рисковете за медийния плурализъм в ЕС и извън него. Доклад за Малта). Център за медиен плурализъм и свобода на медиите. Достъпен на адрес: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Вж. https://rsf.org/en/malta
(6) Правителство на Малта, Закон за актуализиране на регулирането на медиите и въпросите, свързани с клеветата, както и въпросите, които произтичат от нея или я допълват“, член 26, параграф 6. Вж. http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Вж. http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Закон № XLIV от 2016 г., член 5, параграф 96A, http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО
PDF 497kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес, 10 – 13 декември 2017 г. (2017/2861(RSP))
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Министерската декларация от Доха на Световната търговска организация (СТО) от 14 ноември 2001 г.(1),

—  като взе предвид Министерската декларация от Хонконг на СТО от 18 декември 2005 г.(2),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Програмата за развитие от Доха, и по-специално резолюциите от 9 октомври 2008 г.(3), 16 декември 2009 г.(4), 14 септември 2011 г.(5), 21 ноември 2013 г.(6) и 26 ноември 2015 г.(7),

—  като взе предвид резултатите от 9-ата Министерска конференция в Бали през декември 2013 г., и по-специално Споразумението за улесняване на търговията(8),

—  като взе предвид резултатите от 10-ата Министерска конференция, състояла се в Найроби през декември 2015 г., и Министерската декларация, приета на 19 декември 2015 г.(9),

—  като взе предвид заключителния документ, приет с консенсус на 14 юни 2016 г. на годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО в Женева(10),

—  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие(11),

—  като взе предвид 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се в Женева от 11 до 13 юли 2017 г.(12),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че още от създаването си СТО играе важна роля за задълбочаване на многостранното сътрудничество, за популяризиране на един приобщаващ световен икономически ред и за насърчаване на отворена и недискриминационна многостранна търговска система, основана на правила; като има предвид, че началото на кръга „Доха“ беше поставено през 2001 г. с цел създаване на нови търговски възможности, укрепване на правилата за многостранна търговия и предприемане на мерки във връзка със съществуващите дисбаланси в търговската система чрез поставяне на потребностите и интересите на развиващите се държави, и особено на най-слабо развитите държави, в центъра на преговорите;

Б.  като има предвид, че ЕС винаги се е застъпвал за силен, многостранен и основан на правила подход към търговията, като същевременно е признавал, че допълнителни подходи, като двустранни и регионални споразумения и споразумения между няколко страни, също могат да насърчават отварянето на търговията и икономическото развитие, особено чрез отключването на либерализацията и укрепването на правилата и дисциплината в области на политиката, които не са разгледани толкова задълбочено в рамките на СТО, и могат да подпомагат многостранната система, при условие че тези споразумения са съвместими с правилата на СТО, основани са на общи правила и създават условия за евентуална бъдеща многостранност;

В.  като има предвид, че резултатите от 9-ата Министерска конференция през 2013 г. са от системно значение, и по-специално сключването на Споразумението за улесняване на търговията, което е най-значимото многостранно търговско споразумение, сключено след създаването на СТО през 1995 г.;

Г.  като има предвид, че някои членове на СТО се опитват да подкопаят настоящия модел за уреждане на международни търговски спорове; като има предвид, че Апелативният орган на СТО се приближава до минималния брой съдии, от които се нуждае, за да може да функционира; като има предвид, че САЩ неотдавна отхвърли внесени от ЕС и някои държави в Латинска Америка предложения за започването на процес на подбор за запълване на нарастващия брой свободни работни места; като има предвид, че настоящото безизходно положение, при което вече две от седемте места в Апелативния орган са незаети, би могло да доведе до срив на система, която е от съществено значение за решаването на споровете между най-могъщите търгуващи нации в света;

Д.  като има предвид, че резултатите, постигнати в рамките на 10-ата Министерска конференция през 2015 г. също са от изключително значение, с поредицата от шест решения на министрите в областта на селското стопанство, памука и въпроси, свързани с най-слабо развитите държави, включително ангажимент за премахване на експортните субсидии за селскостопански износ – вероятно най-важният резултат в областта на селското стопанство, постиган някога в рамките на СТО;

Е.  като има предвид, че неотдавна проведените дискусии относно начините за постигане на напредък по Програмата за развитие от Доха ясно показаха, че мненията на членовете на СТО относно това как да се процедира при преговорите се различават, което доказва, че е необходим преглед на равнището на амбиция с цел да се постигнат действителни резултати във всички стълбове на преговорите; като има предвид също така, че този преглед трябва да вземе предвид реалностите на съвременната търговска среда в тяхната цялост;

Ж.  като има предвид, че цифровото преобразуване на икономиката отваря нови канали за търговия, улеснявайки участието на малките и средните предприятия (МСП) в световната търговия посредством електронната търговия; като има предвид, че това все повече се възприема като въпрос, във връзка с който СТО би могла да играе важна роля;

З.  като има предвид, че 11-ата Министерска конференция на СТО (МК11) ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина, от 10 до 13 декември 2017 г.;

1.  потвърждава отново пълната си ангажираност по отношение на многостранното сътрудничество като непреходна ценност и призовава за програма за търговията, основана на свободната и справедлива, основана на правила търговия в полза на всички, която подкрепя програмата за устойчиво развитие, като определя социалната сфера, околната среда и правата на човека като въпроси от първостепенно значение и гарантира, че договорените на многостранно равнище и хармонизирани правила се прилагат еднакво за всички;

2.  подчертава необходимостта да се използват като основа резултатите, договорени на 9-ата и 10-ата министерски конференции, за да се предприемат и осигурят съществени постепенни действия на МК11 в Буенос Айрес през декември 2017 г. с оглед на поддържането и укрепването на многостранния характер на търговията; подчертава, че независимо от това страните следва да преследват нови цели на политиката в области като цифровата търговия и улесняването на инвестициите;

3.  настоятелно призовава членовете на СТО да се възползват от импулса, породен от постигнатия в последно време напредък, като имат предвид стратегическата цел за укрепване на многостранната търговска система и необходимостта от утвърждаване на СТО като център на търговските преговори, като в същото време отчитат, че ще бъдат необходими нови подходи, за да се посрещнат настоящите предизвикателства; признава, че гъвкавостта, откритостта, приобщаването и политическият ангажимент ще бъдат от основно значение за постигането на балансиран и реалистичен напредък в световен план по оставащите нерешени въпроси от Програмата за развитие от Доха; счита, че, тъй като началото на кръга „Доха“ беше поставено през 2001 г., светът междувременно претърпя драстични икономически, политически и технологични промени и че нови предизвикателства, като електронната търговия, цифровата търговия, прозрачността на инвестициите, субсидиите и свръхкапацитетът, глобалните вериги за създаване на стойност, обществените поръчки, вътрешната нормативна уредба в областта на услугите, микро-, малките и средните предприятия и по-голямата съвместимост между програмите в областта на търговията, труда и околната среда, излизащи извън рамките на Програмата за развитие от Доха, трябва да бъдат обсъдени, което може да се направи, без да се засягат нерешените въпроси относно Програмата за развитие от Доха; подчертава необходимостта да се даде възможност на развиващите се държави да намерят свои собствени подходи, за да продължат да се обезпечават равни възможности в тези нови сектори;

4.  подчертава, че е важно СТО да изпълнява функциите на ефикасен и ефективен форум за преговори по всички въпроси от интерес за членовете на организацията и да осигурява платформа за открити дискусии по въпросите, свързани със световната търговия;

5.  подчертава, че е необходимо в Буенос Айрес да се отиде с добре разработени предложения, за да се гарантират по-прозрачни и приобщаващи преговори, тъй като следва да бъде проведена внимателна подготовка за Министерската конференция чрез преговори на равнище комисия; приветства в това отношение напредналия етап на преговори по въпроси като субсидиите за сектора на рибарството като начин да се води борба срещу прекомерния улов, както и срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

6.  отбелязва предложенията във връзка с подпомагането на селското стопанство на национално равнище, включително съвместното предложение от ЕС и Бразилия; счита, че постигането на напредък по дебата в тази област би могло да бъде резултат от МК11 от решаващо значение; посочва отново във връзка с това необходимостта от намиране на трайно решение на въпроса за поддържането на държавен резерв за целите на продоволствената сигурност, подпомагането на памука и субсидиите в съответствие с решението на министрите от Найроби; подчертава, че преговорите по този въпрос и възможният резултат от тях не трябва да вземат превес над дискусиите относно бъдещето на общата селскостопанска политика

7.  отново потвърждава, че е важно да се отбележи напредък в преговорите и да се постигнат резултати по други въпроси, повдигнати от членовете, сред които: вътрешната нормативна уредба относно услугите, електронната търговия, улесняването на търговията, хоризонталните субсидии и повишаването на прозрачността и добрите регулаторни практики в полза на МСП;

8.  счита, че резултатите от Министерската конференция от 2017 г. следва ясно да признаят значението на целите за устойчиво развитие за 2030 г. и на ангажиментите на Парижкото споразумение във връзка с борбата срещу изменението на климата и ролята, която може да има търговският обмен, за да допринесе за постигането им, както и че тя следва да определи конкретни действия, които да бъдат предприети в това отношение, като се има предвид, че световните стандарти и многостранните еднакви условия на конкуренция са благоприятни за световната търговия;

9.  потвърждава връзките между равенството между половете и приобщаващото развитие, като подчертава, че овластяването на жените е от основно значение за изкореняването на бедността и че премахването на пречките пред участието на жените в търговията е от решаващо значение за икономическото развитие; признава необходимостта от подготвяне на интервенции, насочени към преодоляване на различните препятствия, които ограничават възможностите за жените в икономиката; призовава членовете на СТО да включат сред резултатите от Министерската конференция от 2017 г. работна програма, чиято цел е включването в търговската политика на аспекти, свързани с проблематиката на равенството между половете;

10.  обръща внимание на 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се през юли 2017 г. в Женева и озаглавен „Насърчаване на търговията, приобщаването и свързаността за устойчиво развитие“, който беше посветен, наред с другото, на необходимостта от преодоляване на цифровото разделение;

11.  подкрепя мнението, че следва да бъдат предприети конкретни действия в тази насока, с цел да се улесни електронната търговия, а цифровите възможности да бъдат претворени в търговски реалности; подчертава, че по-добрата свързаност предлага повече възможности за стопанска дейност, като улеснява достъпа до пазарите и намалява съответните разходи, включително за предприемачите в микро-, малките и средните предприятия в развиващите се държави; отбелязва във връзка с това, че инвестициите в инфраструктура продължават да бъдат основно предизвикателство и че е от съществено значение да се постигне напредък в тази област; призовава следователно членовете на СТО да насърчават инвестициите в инфраструктура, като поощряват, наред с други инициативи, публично-частните партньорства;

12.  подчертава, че е важно да бъдат обсъдени евентуални ответни действия в рамките на търговската политика с оглед на нарастващото значение на услугите в областта на търговията със стоки („режим 5“);

13.  призовава Комисията да продължи усилията си за разработване на набор от задължителни многостранни правила относно електронната търговия в рамките на СТО; подкрепя съобщението на ЕС, озаглавено „An enabling environment to facilitate online transactions“ (Благоприятна среда за улесняване на онлайн сделките), представено на членовете на Съвета по търговията с услуги през юни 2017 г., в което е представен един много необходим и навременен набор от общи принципи относно защитата на потребителите, нежеланите съобщения, установяването на автентичността и удостоверителните услуги и електронните договори, който ще повиши доверието и увереността на потребителите онлайн и ще създаде благоприятна среда за цифровата търговия;

14.  насърчава възобновяването на многостранните търговски преговори по Споразумението за екологичните стоки;

15.  приветства влизането в сила на 22 февруари 2017 г. на Споразумението за улесняване на търговията; счита, че това споразумение ще донесе значителни ползи за всички членове на СТО, и по-специално за развиващите се държави и съответните стопански субекти, чрез увеличаване на прозрачността и правната сигурност и чрез намаляване на административните разходи и продължителността на митническите процедури;

16.  подчертава, че е важно всички членове на СТО да изпълняват решенията, взети в Найроби и в Бали, включително създаването на нови възможности за износ за доставчиците на услуги от най-слабо развитите държави чрез освобождаването от задължения в рамките на СТО в областта на услугите за най-слаборазвитите държави и опростяването на разпоредбите, уреждащи правилата за произход; отбелязва нарастващия интерес сред членовете на СТО към договарянето на споразумение за улесняване на услугите; призовава за повече усилия на многостранно равнище за значително опростяване и хармонизиране на правилата за произход;

17.  подчертава решаващото значение на СТО за изграждането на търговска система, основана на правила, и счита, че необходимостта да се гарантира прилагането на нейните решения, изпълнението на обвързващите ангажименти и решаването на търговски спорове е критично важна, също както и нейният уникален принос за насърчаване на по-голяма прозрачност и партньорски проверки, особено чрез механизма за преглед на търговската политика; изразява изключително безпокойство, че няколко длъжности в Апелативния орган остават незаети, което сериозно ограничава работата на този важен орган, като застрашава да подкопае текущото и правилно функциониране на уреждането на спорове, и настоява за бързото постигане на решение относно попълването на тези длъжности;

18.  подчертава необходимостта от окончателна декларация на МК11, в която членовете биха могли да определят нови области и области, посочени в рамките на програмата от кръга „Доха“, по които ще започнат и ще продължат да водят преговори;

19.  призовава Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът продължава да бъде тясно ангажиран в подготовката на МК11, че получава бързо актуална информация и че с него се провеждат консултации по време на Министерската конференция през 2017 г.; призовава Комисията да продължи да се застъпва пред другите членове на СТО за повишаването на значението на парламентарното измерение на СТО;

20.  призовава членовете на СТО да осигурят демократична легитимност и прозрачност, като укрепят парламентарното измерение на СТО; подчертава във връзка с това необходимостта да се осигури по-добър достъп до търговските преговори на парламентаристите и участието им във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и че търговските политики подлежат на подходящ надзор в интерес на гражданите;

21.  изразява съжаление, че министерската конференция в тесен кръг, проведена на 9 и 10 октомври 2017 г. в Маракеш, не доведе до значим напредък с оглед на МК11; призовава всички страни изцяло да поемат своята отговорност и да преобразуват готовността, изразена в политическите декларации, в конкретни действия в рамките на преговорите с цел постигане на положителни резултати на МК11 в Буенос Айрес и създаване на солидна основа за по-нататъшни действия и решения след Министерската конференция през 2017 г.;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния директор на СТО.

(1) Министерска декларация от Доха (WT/MIN(01)/DEC/1) от 14 ноември 2001 г. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm.
(2) Министерска декларация от Хонконг (WT/MIN(05)/DEC, приета на 18 декември 2005 г. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm.
(3) OВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 31.
(4) ОВ С 286 Е, 22.10.2010 г., стр. 1.
(5) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 84.
(6) ОВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 6.
(7) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 140.
(8) Министерска декларация от Бали (WT/MIN(13)/DEC) от 7 декември 2013 г. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm.
(9) Министерска декларация от Найроби (WT/MIN(15)/DEC) от 19 декември 2015 г. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm.
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf.
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm.


Източното партньорство: срещата на високо равнище през ноември 2017 г.
PDF 588kWORD 65k
Препоръка на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (2017/2130(INI))
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3 и 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид стартирането на Източното партньорство в Прага на 7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и източните му партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна,

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс и през 2015 г. в Рига,

—  като взе предвид декларацията на ръководителите на 27-те държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, приета на 25 март 2017 г. в Рим,

—  като взе предвид препоръките и дейностите на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество към Източното партньорство, Комитета на регионите и Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP),

—  като взе предвид съобщенията на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 2017 г. относно изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018) и преразгледания работен документ от 2017 г., озаглавен „Източното партньорство — 20 резултата за 2020 г.: Фокусиране върху основните приоритети и осезаеми резултати“ (SWD(2017)0300), както и съобщението от 2016 г. относно глобалната стратегия на Европейския съюз за външната политика и политиката на сигурност,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно ЕПС и Източното партньорство,

—  като взе предвид своята препоръка от 5 юли 2017 г. до Съвета относно 72-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации(1), както и своите резолюции, и по–специално резолюциите си от 15 юни 2017 г. относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан(2) от 6 април 2017 г.(3) и 24 ноември 2016 г.(4) относно положението в Беларус, от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(5), от 13 декември 2016 г. относно правата на жените в държавите от Източното партньорство(6), от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(7) и от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство(8),

—  като взе предвид съвместното изявление на парламентите на Грузия, Молдова и Украйна от 3 юли 2017 г.,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0308/2017),

A.  като има предвид, че Източното партньорство се основава на споделен ангажимент между Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна и Европейския съюз по отношение на задълбочаването на техните отношения и придържането към международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, основните свободи и равенството между половете, както и по отношение на социалната пазарна икономика, устойчивото развитие и доброто управление;

Б.  като има предвид, че Източното партньорство се стреми към постигането на общите цели — насърчаване на стабилността, изграждане на доверие и сътрудничество, подкрепа за демократичните реформи, добросъседски отношения, мирно разрешаване на конфликти и регионално сътрудничество, засилване на междуличностните контакти и стимулиране на търговията, за да засили политическия диалог и асоцииране, както и икономическото сътрудничество и интеграция;

В.  като има предвид, че чрез глобалната си стратегия и преразгледаната ЕПС ЕС се стреми да установи по-тесни отношения с партньорите си чрез ускорено политическо асоцииране и икономическа интеграция с ЕС, като същевременно цели да насърчи политическата стабилизация, устойчивостта в обществен план и икономическия просперитет в съседните държави и предлага възможности за привилегировани политически и икономически отношения в съответствие със степента на амбициозност на всяка държава партньор;

Г.  като има предвид, че с оглед на факта, че ЕС счита сътрудничеството за ценност само по себе си и е твърдо убеден, че то води до взаимноизгодни ситуации за всички заинтересовани страни, ЕС има ангажимента да продължи да работи с всички държави от Източното партньорство, при условие че не се поставят под съмнение и не се подронват основните европейски ценности;

Д.  като има предвид, че ЕС и неговите партньори трябва да съчетаят ресурсите и инструментите с поетите ангажименти, както и че партньорите трябва да се фокусират в по-голяма степен върху изпълнението на съществуващите споразумения;

Е.  като има предвид, че участниците в срещата на високо равнище в Рига през 2015 г. призоваха да бъде постигнат напредък преди следващата среща на високо равнище в областта на (1) укрепването на институциите и доброто управление, (2) мобилността и междуличностните контакти, (3) икономическото развитие и пазарните възможности, както и (4) свързаността, енергийната ефективност, околната среда и изменението на климата;

Ж.  като има предвид, че е постигнат значителен напредък след последната среща на високо равнище, по-специално със сключването и влизането в сила на три споразумения за асоцииране (СА), включващи задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с Грузия, Молдова и Украйна, както и безвизовите режими с Грузия и Украйна от 2017 г. (и с Молдова от 2014 г.), приключването на преговорите за споразумение за всеобхватно и засилено партньорство с Армения (което служи като пример за това как членството в Евразийския икономически съюз и участието в стратегиите за съседство на ЕС могат да съществуват съвместно), започването на преговори за ново всеобхватно споразумение с Азербайджан, приемането на важни реформи в редица от тези държави с политическата, техническата и финансовата подкрепа на Европейския съюз и продължаването на политиката на критична ангажираност към Беларус;

З.  като има предвид, че след стартирането на Източното партньорство в Прага при някои от учредителите е налице общо влошаване на положението с правата на човека и връщане назад в развитието към демократизация; като има предвид, че едно от основните предизвикателства ще бъде подпомагането на протичащия понастоящем преход към приобщаващи, отговорни, стабилни и жизнеспособни демокрации;

И.  като има предвид, че увеличената мобилност и подобряването на междуличностните контакти между държавите партньори и ЕС остават незаменим инструмент за насърчаването на европейските ценности;

Й.  като има предвид, че един нов стратегически работен план, който е предложен от Комисията и ЕСВД и който съчетава едновременно двустранното и регионалното сътрудничество, цели да направлява бъдещата работа на ЕС и шестте държави партньори, като се фокусира върху 20 резултата до 2020 г.;

К.  като има предвид, че независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на източните партньори на ЕС продължават да бъдат под заплаха от неразрешените регионални конфликти, включително някои, които са започнати и все още активно се поддържат от Руската федерация в противоречие с поетите от нея международни ангажименти за поддържане на международния правен ред; като има предвид, че ЕС следва да играе по-активна роля за мирното разрешаване на всички текущи конфликти в съседните държави; като има предвид, че руската агресия спрямо Украйна, анексирането на Кримския полуостров и продължаващата окупация на два грузински региона, както и хибридните заплахи от страна на Русия, включително дестабилизиращата дейност и пропагандата, застрашават европейската сигурност като цяло;

Л.  като има предвид, че политиката за Източното партньорство се основава на суверенното право на всеки партньор да избере степента на амбициозност, към която се стреми в отношенията си с ЕС; като има предвид, че партньорите, които се стремят към по-близки отношения с ЕС, следва да могат да разчитат на повече подкрепа и помощ за постигането на взаимно определените цели, ако изпълнят съществуващите ангажименти за реформи в съответствие с принципа „повече за повече“;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

  

Относно бъдещето на Източното партньорство

   а) да гарантират, че срещата на високо равнище през ноември 2017 г. ще бъде ориентирана към бъдещето, ще влее нов динамизъм и ще определи ясна политическа визия за бъдещето на Източното партньорство като дългосрочна политика; да гарантират, че резултатите от тази среща на високо равнище като пръв приоритет ще осигурят основата за отстояването на основните ценности на Европейския съюз, и по-специално зачитането на демокрацията, правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава, доброто управление, гражданските права, недискриминацията и равенството между половете, върху които се основава Източното партньорство, като подчертава, че тези ценности са в основата на споразуменията за асоцииране, и като признава ангажимента на заинтересованите партньори да прилагат и насърчават тези ценности;
   б) да отговорят на високите очаквания на гражданите във всички държави партньори по отношение на премахването на корупцията, борбата с организираната престъпност и укрепването на принципите на правовата държава и доброто управление; следователно да се стремят към подновен ангажимент от страна на партньорите за приемане и пълно прилагане на реформите, свързани със съдебната власт, публичната администрация и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, въз основа на подходящи пътни карти с ясно определени цели и срокове;
   в) да укрепват гражданското общество в държавите партньори и неговата жизненоважна роля в рамките на Източното партньорство както като задължителен участник в процеса на укрепване на демокрацията, така и като платформа за регионално сътрудничество, като се противопоставят безкомпромисно на всички законодателни актове и мерки, които целят да ограничат законната му дейност, и като насърчават по-голямото му участие в изготвянето, упражняването на контрол и мониторинга на изпълнението на реформите, свързани с партньорството, както и като насърчават прозрачността и отчетността на публичните институции;
   г) да насърчават изборните реформи, които гарантират, че правните рамки са в съответствие с международните стандарти, препоръките от ръководените от ОССЕ международни мисии за наблюдение и становищата на Венецианската комисия, и които се постигат чрез прозрачен процес и са предмет на обширни консултации и доколкото е възможно, на консенсус с опозицията и гражданското общество, за да се подобрят изборната уредба без пристрастия към управляващите партии; да гарантират стриктното прилагане от страна на ЕС на съществуващото обвързване с условия във връзка с изборните реформи;
   д) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. ще отразят постигнатото, ще подчертаят необходимостта да се изпълнят всички вече поети ангажименти и ще дадат нов импулс за бъдещето на партньорството, включително постигането на осезаеми резултати за гражданите, по-специално от гледна точка на заетостта, намаляването на социално-икономическите различия, транспорта, свързаността, енергийната независимост, мобилността и образованието, като отбелязва, че новият Европейски план за външни инвестиции (ЕПВИ) е важен инструмент в това отношение;
   е) да продължат усилията за борба с безработицата, особено с младежката безработица, включително чрез пакет от мерки за подкрепа за младите хора, като например програмата EU4Youth, и развиване на адаптирани спрямо променящите се потребности на пазара на труда умения, включително чрез професионално образование и обучение, насърчаване на предприемачеството и местната промишленост, подкрепа за устойчивото селско стопанство, развитие на туризма и цифровата икономика, както и разширяване на социалната инфраструктура и публичния и частния сектор на услугите, наред с другото, в сферата на здравеопазването и предоставянето на грижи;
   ж) да насърчат и да окажат активна подкрепа на изпълнението на политиките за борба с дискриминацията във всички сектори на обществото; да осигурят равенство между половете в публичните политики и подкрепата за пригодността за заетост и предприемачеството сред жените, гарантирайки непрекъснатост на политиката след целевата дата 2020 г.;
   з) да се ангажират да работят съвместно за увеличаването на мобилността между ЕС и държавите партньори; да окажат подкрепа на Молдова, Грузия и Украйна при изпълнението на споразумението за либерализация на визовия режим и да осигурят положение, при което механизмите за суспендиране няма да бъдат задействани в бъдеще, по-специално чрез тясно сътрудничество в полицейската и митническата област с цел защита срещу заплахите за сигурността, престъпността и пресрочването на разрешения престой; да започнат диалог относно визовия режим с Армения, да насърчат постигането на напредък от страна на Азербайджан при прилагането на споразуменията за визови облекчения и реадмисия (СВО/РА) с оглед на започването на диалог по въпросите на визовия режим в бъдеще и да приключат преговорите по СВО/РА с Беларус в полза на гражданите му, ако тези страни постигнат значителен напредък в областта на основните ценности и отговорят на точните условия, определени в плановете за действие за либерализиране на визовия режим;
   и) да увеличат допълнително възможностите за по-тясно сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, по-конкретно чрез улесняване на участието в програми като „Еразъм +“, „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“ и EU4Innovation, както и предоставянето на гаранции за заеми от групата на Европейската инвестиционна банка в рамките на програмата InnovFin; да осигурят подкрепа за реформиране на образованието и преодоляване на различията по отношение на научните изследвания и иновациите;
   й) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. също така ще дадат нов тласък за стимулирането на устойчивия икономически растеж, модернизацията на съществуващите сектори, търговията и възможностите за инвестиции, включително вътрешнорегионалните възможности за трансгранично сътрудничество, поставяйки специален акцент върху предприемачеството и малките и средните предприятия (МСП);
   к) да отправят призив за пренастройване на подкрепата на ЕС за програмите за асоцииране и свързаните с тях структурни реформи, и по-конкретно тези, които дават възможност за по-добра конкурентоспособност, по-благоприятна бизнес среда и адекватен достъп до източници на финансиране, включително чрез инициативата EU4business; да наблюдават отблизо изпълнението на ЗВЗСТ с цел да се избегне социален и екологичен дъмпинг; да разработят целенасочена помощ за МСП, за да им се помогне да усвояват в пълна степен потенциала на ЗВЗСТ; да насърчат и подкрепят провеждането на истинска реформа на икономическата система, насочена към постепенното премахване на монополите и ограничаването на ролята на олигарсите чрез въвеждането на адекватни закони, както и провеждането на основна реформа в банковия и финансовия сектор, насочена към борбата с изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане;
   л) да подкрепят развитието на необходимата инфраструктура за транспорт и свързаност, включително чрез амбициозен инвестиционен план за основната мрежа TEN-T, и също така да насърчават вътрешнорегионалната търговия; да подкрепят инфраструктурни проекти, които ще осигурят нови възможности за търговия и ще позволят повече комуникация и обмен между ЕС и държавите партньори, както и между партньорите;
   м) да подобрят енергийната независимост и ефективност посредством конкретни инвестиции и диверсификация на енергийните източници, по-специално по отношение на енергията от възобновяеми източници и намаляването на зависимостта от изкопаеми горива, чрез засилено сътрудничество във всички приоритетни области в обхвата на енергийния съюз на ЕС и по-тясна интеграция на енергийните пазари на партньорите с европейския енергиен пазар, с особен акцент върху взаимосвързаността и инфраструктурата; да гарантират, че частите от новата инфраструктура от тръбопроводи в региона, както на сушата, така и в морето, включително газопровода „Северен поток 2“, са изцяло в съответствие със законодателството на ЕС и стратегията за енергийния съюз и не застрашават регионалната енергийна сигурност; да работят с източните партньори за подкрепа на домакинствата, които са най-силно засегнати от покачващите се цени на енергията;
   н) да гарантират пълното спазване на международните споразумения и задължения в областта на ядрената безопасност и опазването на околната среда; да увеличат усилията за изпълнението на ангажиментите във връзка с изменението на климата, включително чрез повишаване на обществената осведоменост и постепенно и устойчиво спиране на остарелите електроцентрали в Армения и Украйна; да следят отблизо развитието на нови проекти, като например атомната електроцентрала в Островец, Беларус;
   о) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. също така ще отговорят на заплахите за сигурността и конфликтите, които засягат независимостта, суверенитета, териториалната цялост, основните права на човека и политическата, социалната и икономическата стабилност и развитие на държавите партньори и на региона като цяло;
   п) да поемат ангажимент за поддържане на единството на действията сред държавите – членки на ЕС, по отношение на оказването на продължаващ колективен натиск върху Русия, чието военно присъствие в региона въпреки това нарасна тревожно през последните години, по-конкретно чрез засилени целенасочени ограничителни мерки, за разрешаване на конфликта в Източна Украйна чрез пълно и ефективното прилагане на споразуменията от Минск и чрез запазване на мисията за наблюдение на ОССЕ, за уреждане на конфликта между Русия и Грузия чрез постигането на осезаеми резултати при Международните преговори в Женева и пълното прилагане от Русия на споразумението за прекратяване на огъня от 2008 г., за възстановяване на пълния суверенитет на Украйна в Крим, на Грузия в нейните окупирани територии Абхазия и Южна Осетия, както и на Молдова в Приднестровието, за обръщане на подходящо внимание на опасната екологична ситуация в Източна Украйна, за подкрепа на партньорите си в укрепването на устойчивостта им и за прекратяване на допълнителните заплахи, създавани от подпомаганите от държавата убийства, кибервойната, дезинформацията и другите видове дестабилизация;
   р) да подчертаят, че участието на източен партньор във военни учения, насочени към ЕС и/или някои от неговите партньори, като например ръководеното от Русия учение „Запад 2017“ в Беларус, е неприемливо; да гарантират, че партньори няма да участват отново в подобни учения в бъдеще;
   с) да отправят призив за незабавно прекратяване на военните действия между арменските и азербайджанските сили, които ненужно отнемат живота на цивилни граждани и военнослужещи, като същевременно възпрепятстват социално-икономическото развитие; да потвърдят отново подкрепата си за усилията на съпредседателите на Минската група на ОССЕ за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах и техните основни принципи от 2009 г., които включват териториалната цялост, самоопределянето и неизползването на сила; да призоват Армения и Азербайджан да стартират отново преговорите в дух на добра воля с оглед на прилагането на тези принципи за разрешаването на конфликта, който не може да бъде разрешен чрез използване на военна сила; да призоват правителствата на Армения и Азербайджан да проведат разговори на високо равнище и да поемат ангажимент за мерки за изграждане на истинско доверие и за диалог между арменското и азербайджанското гражданско общество; да обвържат ратификацията на нови споразумения между ЕС и всяка от страните с условието за поемане на конкретни ангажименти и за постигане на значителен напредък за разрешаване на конфликта, като например поддържане на примирието и подкрепа за прилагането на основните принципи от 2009 г.;
   т) да отправят призив за постоянна подкрепа за работата, извършвана от мисиите на ЕС и ОССЕ в Грузия, Молдова и Източна Украйна, които са основни операции за гарантирането на мира и сигурността преди всичко в полза на гражданите по места; да осигурят ефективното изпълнение на мандата на тези мисии и настоятелно да призоват Русия да гарантира техния безпрепятствен достъп; да обмислят възможността за разполагане на въоръжена полицейска мисия на ОССЕ в Източна Украйна; да обмислят, заедно с държавите партньори, възможността за засилване на ролята на ЕС в разрешаването на тези конфликти, включително чрез създаването на амбициозни и напълно функционални мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), натоварени със задачата да засилят сигурността и стабилността;
   у) да призоват партньорите на ЕС да си сътрудничат изцяло с ЕС за справяне с такива предизвикателства като незаконната миграция, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора, контрабандата и незаконната търговия;
   ф) да обмислят в рамките на политиката на Източното партньорство възможността за по-дългосрочен модел „ИП+“, който да бъде привлекателен за асоциираните държави, постигнали значителен напредък при осъществяването на свързаните със СА/ЗВЗСТ реформи, които в крайна сметка биха могли да доведат до присъединяване към митническия съюз, енергийния съюз, цифровия съюз и Шенгенското пространство, по-добър достъп до вътрешния пазар на ЕС, интегриране в транспортните мрежи на ЕС, промишлени партньорства, засилено участие в други програми и агенции на ЕС, по-нататъшно сътрудничество в областта на ОПСО, както и по-непосредствени мерки, като например допълнителни едностранни тарифни преференции, конкретен график за премахването на тарифите за роуминг между партньорите и ЕС и развитието на високоскоростния широколентов достъп; да отворят модела „ИП+“ за други държави от Източното партньорство веднага след като те бъдат готови да поемат подобни нараснали ангажименти и са постигнали значителен напредък при осъществяването на взаимно договорените реформи;
   х) по отношение на неасоциираните държави, да обмислят възможността за нови средства за подкрепа на гражданското общество, предприятията, академичните общности, независимите медии и младите хора, включително чрез допълнително финансиране и партньорства за мобилност;
   ц) да гарантират, че и в двата случая общите цели са както средносрочни, така и дългосрочни при необходимост, като насърчават някои от държавите партньори да надхвърлят логиката на изборните цикли в полза на по-стратегическите визии;
  

Относно прилагането на Източното партньорство

   ч) да изтъкнат отново принципа на диференциация и това, че обхватът и дълбочината на сътрудничеството с ЕС се определят от неговите амбиции и тези на партньорите, както и от темпа и качеството на реформите, които ще се оценяват въз основа на тяхното цялостно и ефективно осъществяване, по-специално по отношение на зачитането на демокрацията, правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава и доброто управление;
   ш) да подчертаят, че целта на Източното партньорство е да създаде необходимите условия за тясно политическо асоцииране и икономическа интеграция, включително участие в програми на ЕС; да заявят отново, че споразуменията за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна не представляват крайната цел в техните отношения с ЕС; да признаят отново европейските стремежи на тези държави; да посочат, че съгласно член 49 от ДЕС и в съответствие с Декларацията от Рим от 25 март 2017 г. всяка европейска държава може да кандидатства да стане член на ЕС, при условие че спазва критериите от Копенхаген и принципите на демокрацията, зачита основните свободи и правата на човека, включително правата на малцинствените групи, и спазва принципите на правовата държава; в тази връзка да призоват настоятелно държавите членки да договорят амбициозна декларация за срещата на високо равнище през 2017 г., която определя съответни дългосрочни цели;
   щ) да приканят Грузия, Молдова и Украйна да се фокусират върху пълното изпълнение на програмите за асоцииране, за да отключат всички налични чрез споразуменията за асоцииране възможности, като също така участват в съвместните разисквания относно напредъка, възможностите и предизвикателствата във връзка със свързаните със СА/ЗВССТ реформи; да изтъкнат отново значението на ефективното прилагане на горепосочените реформи за бъдещата стабилност и развитие на държавите и за благосъстоянието на техните общества; да потвърдят отново, че задълбочаването на отношенията в рамките на модела „ИП+“, както и всяка перспектива за членство в ЕС изискват значителен напредък при прилагането на тези реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и доброто управление;
   аа) да гарантират, че настоящото и бъдещото равнище на сътрудничество и подкрепа за партньорите винаги са обвързани със строги условия, както и че тези условия се спазват; да подчертаят, че финансовата подкрепа от ЕС за неговите партньори ще бъде обвързана с условието за конкретни стъпки за реформа и тяхното ефективно прилагане и че основаният на стимули подход на ЕС ще продължи да облагодетелства онези партньори, които провеждат най-активно амбициозни реформи; да предвидят изплащането на безвъзмездни средства на по-малки вноски, за да се даде възможност на ЕС да реагира по-добре на неочаквани кризи или на липсата на реформи; да подчертаят по-конкретно, че няма да бъде ратифицирано всеобхватно споразумение с държава, която не зачита ценностите на ЕС, в частност чрез неизпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и тормоза, сплашването и преследването на защитници на правата на човека, неправителствени организации и журналисти; също така да изтъкнат, че трябва да бъдат изпълнени ясни показатели преди да започне и приключи какъвто и да било нов диалог относно безвизовите режими; да изтъкнат отново, че отстъплението от вече постигнати резултати систематично ще доведе до прекратяването на действието на споразуменията, включително в областта на безвизовите режими и финансирането от ЕС;
   аб) да подкрепят многостранното измерение на Източното партньорство като средство за увеличаване на многостранните усилия за изграждане на доверие, особено в засегнати от конфликти райони, и създаване на възможности за регионално сътрудничество, включително посредством транснационални платформи на гражданското общество, сътрудничество между местните и регионалните органи и трансгранични проекти, като например програми за насърчаване на междуличностните контакти с междукултурен диалог и с участието на по-младото поколение като фактори за промяна;
   ав) да подчертаят значението на комуникацията относно политиките във връзка с Източното партньорство по един съгласуван и ефективен начин, както във вътрешен, така и във външен план, и на предлагането на комуникационни дейности, които са съобразени с конкретните региони, най-вече с цел преодоляване на недостига на знания по отношение на ЕС и неговите отношения с партньорите му; да признаят извършената до момента отлична работа от страна на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство и да подпомогнат дейността ѝ с допълнително финансиране; да се справят с предизвикателството, свързано с предоставянето на по-добра информация относно конкретните ползи и цели на Източното партньорство, да се борят с дезинформацията посредством основана на факти и достъпна качествена информация на всички езици на държавите партньори и да гарантират пълно спазване на свободата на изразяване;
   аг) да поддържат становището, че подкрепата на ЕС следва да бъде определена съобразно степента на споделената амбиция при сътрудничеството с всеки партньор съгласно принципите „повече за повече“ и „по-малко за по-малко“; да настояват по-специално ЕС да приведе бюджетните инструменти, като например Европейския инструмент за съседство и Европейския фонд за устойчиво развитие, в съответствие с политическите задачи и стратегии за изпълнение, по-конкретно в рамките на годишните и многогодишните си бюджетни процедури;
   ад) да приветстват предложенията на Комисията за предоставяне на макрофинансова помощ (МФП) на партньорите, като същевременно настояват за обвързване на предложенията със строги и ефективни условия, особено по отношение на спазването на принципите на правовата държава (включително наличието на независима съдебна система и многопартийна парламентарна система), гарантирането на доброто управление (включително ефективната борба с корупцията) и защитата на правата на човека и свободата на медиите; да предоставят на Парламента и Съвета подробен писмен доклад на всеки шест месеца относно постигнатия напредък в тези три области за партньорите, които вече се ползват от такава помощ; да призоват Комисията да изготви нови програми за МФП за държавите партньори, които са преминали успешно миналите програми, да включва систематично разпоредба за горепосочените условия в бъдещите предложения за такава помощ и да гарантират тяхното стриктно прилагане, по-конкретно в случая с Молдова;
   ае) да призоват Комисията, Европейската инвестиционна банка и други многостранни финансови институции да работят за успешното прилагане на Плана за инвестиции за Европа и на специален механизъм за подкрепа за държавите от Източното партньорство, които са поели ангажимент за изпълнение на споразуменията за асоцииране; да изискат създаването на доверителен фонд за Украйна, Грузия и Молдова въз основа на най-добрите практики с инструменти с множество донори, като същевременно подчертават, че този доверителен фонд следва да се фокусира върху частните и публичните инвестиции, по-специално в областта на социалната и икономическата инфраструктура, целящи стимулиране на капацитета за усвояване на инвестициите, както и върху координацията на подкрепата от международните финансови институции и международните донори по места; да обмислят възможността за провеждане на конференция на донорите за Украйна в подкрепа на хуманитарните нужди на страната, породени от конфликта в Източна Украйна и анексирането на Крим; да гарантират, че върху използването на всички тези средства също се упражнява строг контрол, за да се предотврати всяка злоупотреба;
   аж) да заявят отново силната си подкрепа за парламентарния принос и контрол на политиката на Източното партньорство, особено що се отнася до въздействието на политиката върху живота на гражданите; в тази връзка да засилят ролята на Парламентарната асамблея Евронест в рамките на новата многостранна структура на Източното партньорство, както и на парламентарните комитети за асоцииране или сътрудничество (ПКА/ПКС) в рамките на съветите за асоцииране или сътрудничество; да приветстват програмите по линия на всеобхватния подход в подкрепа на демокрацията (CDSA), които са в процес на изпълнение; да поканят парламентаристи от държавите партньори да работят заедно с цел да упражняват контрол над изпълнението и да обменят най-добри практики; да увеличат участието на Форума на гражданското общество към Източното партньорство в този процес;
   аз) да вземат под внимание решимостта на Парламента да засили мониторинга си над изпълнението на международните споразумения с източните партньори и да увеличи контрола си по отношение на предоставяната от ЕС подкрепа в това отношение; да отговорят на отправения от Парламента призив към партньорите и Комисията за повишаване на прозрачността на всички бенефициенти на финансиране от ЕС; да призоват Комисията и ЕСВД да представят на Парламента и Съвета подробен писмен доклад относно изпълнението на тези споразумения на всеки шест месеца;
   aи) да вземат под внимание решимостта на Парламента да увеличи контрола си над преговорите по бъдещи международни споразумения с източните партньори; да призоват Съвета да предостави на Парламента незабавно всички съответни указания за водене на преговори в съответствие с приложимото Междуинституционално споразумение(9); да приветстват ефективното сътрудничество на Комисията и ЕСВД с Парламента при предоставянето на информация за тези преговори, но да ги призоват също така да предоставят незабавно проектите на текстове за преговорите и парафираните споразумения в съответствие с приложимото рамково споразумение(10) ;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност, както и за сведение, на специалния представител на ЕС за Южен Кавказ и кризата в Грузия, Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на правителствата и парламентите на държавите партньори от Източното партньорство.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0304.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0267.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0126.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0456.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0089.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0487.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0018.
(8) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 110.
(9) OВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1.
(10) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


План за действие за природата, хората и икономиката
PDF 577kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно План за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP))
P8_TA(2017)0441B8-0589/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за природата, хората и икономиката“ (COM(2017)0198),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2016 г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие(1),

—  като взе предвид проверката за пригодност на законодателството на ЕС в областта на опазването на природата (Директива за местообитанията и Директива за птиците) (SWD(2016)0472),

—  като взе предвид Специален доклад № 1/2017 на Европейската сметна палата, озаглавен „Необходими са повече усилия за осъществяване на пълния потенциал на мрежата „Натура 2000““,

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Докладване съгласно директивите на ЕС за местообитанията и за птиците за периода 2007—2012 г.: Състоянието на природата в ЕС“,

—  като взе предвид статистиката на Евростат за биологичното разнообразие от ноември 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 юни 2017 г. относно Плана за действие на ЕС за природата, хората и икономиката(2),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно План за действие за природата, хората и икономиката (O-000067/2017 – B8‑0608/2017),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че понастоящем приблизително само половината от защитените видове птици и по-малък брой от другите защитени видове и местообитания в Съюза имат добър природозащитен статус, и като има предвид, че едва 50% от всички обекти по „Натура 2000“ имат планове за управление, съдържащи цели и мерки за опазване;

Б.  като има предвид, че директивите в областта на опазването на природата следва да играят важна роля, като способстват за постигането на целите на стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011—2020 г. в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото споразумение относно изменението на климата;

В.  като има предвид, че в оценката на Европейската агенция за околна среда, озаглавена: „Състоянието на природата в ЕС за 2015 г.“, се посочва, че основните източници на натиск и заплахи за сухоземните екосистеми, докладвани от държавите членки, са измененията на природните условия и селското стопанство, а за морските екосистеми – използването на живи ресурси (риболов) и замърсяването; като има предвид, че всички посочени фактори са човешки дейности и имат съществено и вредно въздействие върху природата;

Г.  като има предвид, че статистиката на Евростат за биологичното разнообразие от 2016 г. показва цялостен спад на популациите на всичките 167 обичайни за ЕС видове птици за периода между 1990 и 2014 г.(3);

Общи бележки

1.  приветства Плана за действие за природата, хората и икономиката като стъпка в правилната посока с оглед на постигането на целите на директивите в областта на опазването на природата;

2.  отбелязва със загриженост обаче, че целите на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и на Конвенцията за биологичното разнообразие няма да бъдат изпълнени без незабавни, значителни допълнителни усилия; подчертава, че целите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2010 г. не бяха изпълнени;

3.  отбелязва, че здравите и устойчиви екосистеми са способни в по-голяма степен да смекчават последиците от изменението на климата и да се адаптират към него, а следователно и да ограничават затоплянето на климата; отбелязва, че те са по-устойчиви и че се възстановяват по-лесно от екстремните метеорологични условия, както и че предоставят широк спектър от ползи, от които хората зависят;

4.  отбелязва, че понастоящем в Европа около една четвърт от дивите видове са застрашени от изчезване и че повечето екосистеми са нарушени до такава степен, че вече не могат да изпълняват своите ценни функции; отбелязва, че това нарушаване води до огромни социални и икономически щети за ЕС, тъй като се увеличават основните причини за загуба на биологично разнообразие, като например нарушаването на местообитанията, свръхексплоатацията на природните ресурси, появата и разпространението на инвазивни чужди видове и изменението на климата, което заличава положителните ефекти от инициативите, целящи предотвратяване на загубата на биологично разнообразие;

5.  отбелязва, че планът за действие има за цел „ускоряване на напредъка към постигането на целта на „Европа 2020“ за спиране и обръщане на процеса на загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги“; изразява съжаление обаче, че няма друго позоваване на Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. или на заключенията от нейния средносрочен преглед;

6.  отново заявява необходимостта от извършването на допълнителни, значителни и непрекъснати усилия, за да се постигнат целите за 2020 г., и призовава Комисията и държавите членки да отдадат на това по-голям политически приоритет;

7.  подчертава необходимостта да се гарантира, че законодателството на Съюза в областта на опазването на природата се прилага цялостно и правилно;

8.  подчертава, че постигането на значителен напредък в намаляването на емисиите от парникови газове, на замърсяването на въздуха и редуцирането на други замърсители, както и в подобряването на енергийната и ресурсната ефикасност, трябва да бъде допълнено с по-нататъшни действия от страна на държавите членки, за да бъдат приложени в тяхната цялост договорените политики за по-добро опазване на биологичното разнообразие, природните ресурси и общественото здраве;

9.  подчертава необходимостта от по-нататъшно интегриране на политиките и познанията, за да се постигне целта за благоденствие в рамките на нашата планета, каквато е дългосрочната визия на Седмата програма за действие за околната среда;

10.  изразява съжаление във връзка с ограничената времева рамка на плана за действие и призовава Комисията да започне работа без забавяне по следващата стратегия за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.;

Ангажиране на всички участници

11.  приветства четирите приоритетни области, определени в плана за действие, и подчертава необходимостта от активно участие на всички съответни участници на национално, регионално и местно ниво, така че конкретните действия, които следва да бъдат предприети, да могат ефективно да се справят с недостатъците при прилагането на директивите за птиците и за местообитанията;

12.  припомня, че Европейската сметна палата, в своя Специален доклад № 1/2017, посочи, че не е достатъчно развита координацията между отговорните органи и другите заинтересовани страни в държавите членки;

13.  призовава Комисията да осигури ефективна подкрепа за националните и регионалните участници в прилагането на законодателството в областта на опазването на природата и подобряването на екологичните инспекции, включително чрез изграждане на умения и капацитет и по-добро разпределение на ресурсите;

14.  приветства факта, че Комисията възнамерява да актуализира и доразвие документи с насоки на всички официални езици на ЕС, за да се спомогне за по-доброто разбиране на законодателството по места и да се помогне на публичните органи да го прилагат правилно, като във връзка с това призовава Комисията да включи всички заинтересовани страни в този процес и да проведе консултации с тях;

15.  подчертава ролята на гражданското общество за осигуряване на по-добро изпълнение на законодателството на Съюза в областта на опазването на природата и значението на разпоредбите на Конвенцията от Орхус в това отношение;

16.  призовава Комисията да представи ново законодателно предложение относно минималните стандарти за достъп до съдебен контрол и да преразгледа Регламента относно Конвенцията от Орхус, с който се прилага Конвенцията, що се отнася до действията на Съюза, за да се вземе предвид последната препоръка на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус;

17.  приветства факта, че без да се застрашават целите и изискванията за опазване, установени в директивите за опазване на природата, гъвкавите подходи към прилагането, които отчитат специфичните национални обстоятелства, спомагат за намаляването и поетапното преодоляване на ненужни конфликти и проблеми, възникнали между дейностите по опазване на природата и социално-икономическите дейности, и също така се справят с практическите предизвикателства, произтичащи от прилагането на приложенията към директивите;

18.  призовава Комисията да изясни ролята на Комитета на регионите с оглед на повишаването на осведомеността и насърчаването на участието и обмена на знания на местно равнище;

Защитени видове и местообитания

19.  подчертава, че държавите членки трябва да гарантират, че не настъпва влошаване на състоянието на територии по „Натура 2000“, и трябва да прилагат мерки за опазване, за да поддържат или възстановяват благоприятния природозащитен статус на защитени видове и местообитания;

20.  призовава за пълно прилагане на директивите за опазването на природата, за да се гарантира, че действията по опазване са предприети в съответствие с най-новите постижения в областта на науката и техниката;

21.  изразява съжаление във връзка с факта, че в плана за действие не се посочва приоритетна стратегия и конкретни действия с оглед на подобряването на: опазването на опрашителите, по-специално с оглед на усилията за справяне с рисковете за здравето и с паразитните видове (по-специално акара Varroa), координацията на научноизследователската работа, хармонизацията на методите за анализ и споделянето на научни данни за опрашителите на европейско равнище, както се изисква в по-ранна резолюция на Европейския парламент;

22.  настоятелно и отново призовава Комисията да представи стратегия на ЕС за защита и опазване на застрашените опрашители, която като използва междусекторен подход да предлага цялостни мерки за справяне с основополагащия въпрос за отчайващите нива на смъртност на опрашителите в Европа, особено на пчелите, които предоставят безценни екологични и икономически услуги;

23.  предлага мерките срещу акара Varroa да бъдат задължителни на равнище ЕС, да се подкрепи обучението на пчеларите в областта на методите за защита на пчелите, и предлага местните и регионалните органи, както и земеделските стопани и всички други граждани да бъдат насърчавани да поощряват развитието на растителни видове, особено цветни растения, в селските и градските райони, за да се увеличи наличието на медоносни растения;

24.  припомня, че незаконното избиване на птици, и по-специално на мигриращи видове в Средиземно море, а също така и на грабливи птици в някои държави членки, продължава да бъде повод за безпокойство; подчертава необходимостта от план, координиран на европейско равнище, въз основа на научни данни, за да се управляват мигриращите видове птици, които преминават през повече от една държава членка;

25.  призовава Регламентът за инвазивните чужди видове да бъде изцяло и ефективно приложен и бюджетът на ЕС за тази цел да бъде адекватно финансиран; подчертава, че включването на видове в списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, трябва да се основава на стандартизирана и хармонизирана оценка на риска; счита, че управлението на инвазивните чужди видове е неотложен приоритет, по-специално в обектите от „Натура 2000“; приветства онлайн платформата Европейска информационна мрежа за чужди видове (EASIN), която улеснява достъпа до данни за чуждоземни видове;

26.  подчертава, че опазването на общата ни природна среда в Европа е от съществено значение за нашите икономики и благополучие и че според оценките мрежата „Натура 2000“ има икономическа стойност в размер на 200—300 милиарда евро годишно и може да генерира приходи за местните общности чрез туризъм и развлечения, и че здравите екосистеми предоставят крайно необходими услуги като прясна вода, съхранение на въглерод, опрашващи насекоми, защита срещу наводнения, лавини и ерозия на бреговете(4); поради това посочва, че инвестициите в мрежата „Натура 2000“ имат силен икономически смисъл;

27.  припомня, че морските обекти от мрежата „Натура 2000“ са значително по-слабо развити от сухоземните обекти; призовава засегнатите държави членки да решат този въпрос, а Комисията да улесни необходимото сътрудничество с трети държави, с цел подобряване на защитата на околната среда в морските зони;

28.  приветства действията, насочени към интеграцията на екосистемните услуги в процеса на вземане на решения; при все това, изразява съжаление относно липсата на конкретна инициатива за нулева нетна загуба на биологично разнообразие в плана за действие;

Връзки с други области на политика

29.  подчертава спешната необходимост от предприемане на действия за справяне с основните причини за загуба на биологично разнообразие, а именно разрушаването и влошаването на качеството на местообитания, предизвикано предимно от прекомерно усвояване на земи, замърсяване, интензивно земеделие, използването на синтетични химически пестициди, разпространяването на чужди видове и изменението на климата, и също така подчертава необходимостта да се гарантира съгласуваност между различните политики на Европейския съюз;

30.  изтъква, че проверката за пригодност подчертава необходимостта от подобряване на съгласуването с Общата селскостопанска политика (ОСП), и подчертава тревожното влошаване на състоянието на видовете и местообитанията, свързани със селското стопанство; призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на ОСП върху биологичното разнообразие;

31.  отново заявява, че един от шестте основни приоритета за развитието на селските райони в ЕС е възстановяването, опазването и укрепването на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, включително в зоните по „Натура 2000“; припомня многобройните усилия, извършени от лицата, ангажирани със селското стопанство, особено във връзка с прилагането на мерките за екологизиране, въведени при преразглеждането на ОСП през 2013 г.;

32.  потвърждава отново призива си към Комисията и държавите членки да гарантират, че финансовите средства по ОСП се пренасочват от субсидирането на дейности, свързани с намаляването на биологичното разнообразие, към финансиране на екологично устойчиви селскостопански практики и поддържане на свързаното биологично разнообразие;

33.  призовава Комисията и държавите членки допълнително, в сътрудничество със собствениците и ползвателите на земи, да проучат възможността за „зелени и сини услуги“ (управление на ландшафта, природата и водите) срещу заплащане на базата на пазарни условия;

34.  отбелязва, че в някои региони на Европа видовете, които са определени като нуждаещи се от специална защита в Директивата за местообитанията, постигнаха добър природозащитен статус и съответно могат да застрашат други диви видове и домашни животни, като по този начин смущават естествения баланс на екосистемата; призовава Комисията да разработи процедура за оценка, за да даде възможност статусът на защита на видовете в определени региони да бъде изменен веднага щом бъде постигнат желаният природозащитен статус;

35.  припомня, че съвместното съществуване на хора и големи хищници, особено вълци, може да има отрицателно въздействие в някои региони върху устойчивото развитие на екосистеми и населени селски райони, особено по отношение на традиционното селско стопанство и устойчивия туризъм, както и във връзка с други социално-икономически дейности; призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни мерки за справяне с тези въпроси, за да не се застрашава устойчивото развитие на селските райони, като същевременно признава съществуващата гъвкавост в рамките на Директивата за местообитанията;

36.  призовава Комисията да подкрепи мерки като обучението на земеделските стопани по отношение на защитата на добитъка от големи хищници и обмена на най-добри практики относно защитата на добитъка в държавите членки;

37.  изразява съжаление, че ОСП не е разработена за защита на изчезващите традиционни селскостопански практики на скотовъдството, което е важен исторически инструмент за управление на местообитанията и опазване на природата; призовава за план за действие в подкрепа на развитието на рамка за скотовъдството в мрежата „Натура 2000“;

38.  призовава Комисията да разгледа по-специално адаптивното управление на улова като най-добрия практически инструмент за устойчиво управление на тези популации водолюбиви птици, които са достатъчно многобройни в рамките на ЕС, и за запазване на тези, които намаляват;

39.  подчертава, че в морските зони настъпват значителни загуби на биологично разнообразие и счита, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) следва да насърчава биологичното разнообразие и моделите за устойчиво производство и потребление; призовава за оценка на въздействието на ОПОР върху биологичното разнообразие;

Финансиране

40.  приветства доклада на Европейската сметна палата относно мрежата „Натура 2000“ и споделя нейната оценка, че финансовите средства от ЕС не са били достатъчно мобилизирани в подкрепа на управлението на мрежата;

41.  подчертава, че финансирането на зоните по „Натура 2000“ е отговорност преди всичко на държавите членки и подчертава факта, че липсата на финансиране вероятно е допринесла в най-голяма степен за пропуските в прилагането на директивите в областта на опазването на природата, както беше посочено в проверката за пригодност на законодателството;

42.  подчертава, че възможността за създаване на нови финансови механизми за опазване на биологичното разнообразие с оглед на постигането на целите до 2020 г. е слабо вероятно предвид времевата рамка на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР); призовава за максимално използване на съществуващите средства, включително L’Instrument Financier pour l’Environnement (Финансов инструмент за околна среда (LIFE)), ОСП и структурните фондове;

43.  приветства предстоящото предложение на Комисията за увеличаване на пакета „Природа и биологично разнообразие“ с 10% в рамките на програма LIFE;

44.  заявява, че е нужна още подготвителна работа с оглед на следващата МФР от гледна точка на извършването на преглед и прогнозирането, за да се осигури подходящо финансиране за опазването на природата, за биологичното разнообразие и за устойчиво селско стопанство в зоните по „Натура 2000“; счита, че в това отношение ще бъде ключово да се извърши цялостен преглед на предишните разходи, както и да се очертаят извлечените поуки от гледна точка на резултатите от мерките, предприети в миналото;

45.  призовава в следващата МФР да бъдат включени нови финансови механизми за опазване на биологичното разнообразие; призовава Комисията да гарантира, че бъдещите финансови инструменти в областта на селското стопанство, развитието на селските райони и регионалното развитие съдържат специални пакети за биологичното разнообразие и за управлението на мрежата „Натура 2000“, които да се управляват съвместно от националните и регионалните органи по опазване на околната среда;

46.  призовава Комисията да приспособи по-ефективно схемите за финансиране към целите на „Натура 2000“ и да определи за всички релевантни фондове на ЕС междусекторни показатели за постигнати резултати от гледна точка на „Натура 2000“; призовава Комисията също така да създаде механизъм за проследяване на разходите по „Натура 2000“ с цел подобряване на прозрачността, отчетността и ефективността, както и да го включи в следващата МФР;

47.  заявява отново, че програмата „Натура 2000“ обикновено се финансира чрез съфинансиране; призовава държавите членки да увеличат съществено своето финансиране за „Натура 2000“, за да бъде определено по-привлекателно съотношение за съфинансиране и в резултат да се подобри използването на фонда, както и да се въведат мерки за намаляване на административната тежест за заявителите и бенефициентите по проекти;

48.  подчертава потенциала на публично-частното финансиране за разработване на екосистемни услуги, екологосъобразна инфраструктура и други области, свързани с природния капитал, като приветства факта, че Инструментът за финансиране на природен капитал (NCFF) ще продължи да подпомага изпълнението на проекти, свързани с биологичното разнообразие за периода 2017—2019 г.;

49.  призовава Комисията да насърчава и предлага средства за финансиране и развитие на трансгранични планове за управление на едрите хищни животински видове и също така призовава за извършване на подробно проучване на ролята на големите хищници, както и за евентуално въвеждане на мерки за коригиране, за да се гарантира, че ще бъдат съхранени биологичното разнообразие, земеделският ландшафт и практикуваната от векове паша на добитък в планинските райони;

Екологосъобразна инфраструктура

50.  приветства ангажимента, поет в плана за действие, за предоставяне на насоки в подкрепа на развитието на екологосъобразна инфраструктура, насочена към подобряване на свързаността на защитените зони по „Натура 2000“, но отново изразява своя призив за истинско предложение за развитие на трансевропейска мрежа за екологосъобразна инфраструктура (TEN-G);

51.  заявява, че е важно компетентните органи в държавите членки, с участието на всички релевантни заинтересовани страни, да използват по-добре процесите на интегрирано пространствено планиране, да подобряват хоризонталното разбиране на TEN-G със специфични за сектора знания и да дадат възможност за финансиране на по-голяма свързаност, както и на екологосъобразна инфраструктура като цяло, чрез фондове за развитие на селските райони и фондове за регионално развитие; отбелязва, че тези критерии следва да насочват планирането на инфраструктурните работи в МФР за периода след 2020 г.; отбелязва, че концепцията за екологосъобразна инфраструктура допринася и за създаването на устойчива икономика посредством поддържане на ползите от екосистемите, като същевременно смекчава отрицателните последици от транспортни и енергийни инфраструктури;

52.  отбелязва, че е необходимо да се разгледа ролята на екологосъобразната инфраструктура за смекчаването на последиците от природни бедствия, свързани с метеорологичните промени и изменението на климата, по-специално с екстремните метеорологични и климатични условия, които са причина за някои от най-опустошителните и смъртоносни природни бедствия в Европа и по света;

o
o   o

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0034.
(2) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
(3) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics
(4) http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf


Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша
PDF 492kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (2017/2931(RSP))
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договорите за ЕС и по-специално членове 2, 3, 4, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конституцията на Република Полша,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно положението в Полша(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид препоръката на Комисията относно принципите на правовата държава от 21 декември 2016 г.(3), допълваща нейната препоръка от 27 юли 2016 г., която отчита последните събития в Полша във връзка с назначаването на нов председател на Конституционния съд,

—  като взе предвид третата препоръка на Комисията относно принципите на правовата държава от 26 юли 2017 г.(4), в която се изразява дълбока загриженост във връзка с планираната реформа на съдебната система в Полша, която по преценка на Комисията засилва системната заплаха за принципите на правовата държава в Полша, вече установена в процедурата относно принципите на правовата държава, започната от Комисията през януари 2016 г.,

—  като взе предвид отговора на полското правителство от 20 февруари 2017 г., с което се отхвърля идеята, че съществува системна заплаха за принципите на правовата държава в Полша, и съобщението за отговора на полското правителство от 29 август 2017 г., с което се отхвърлят възраженията на Комисията относно реформите в съдебната система и се оспорва нейната компетентност да прави оценка на съдебната система,

—  като взе предвид процедурите за нарушение, започнати от Комисията срещу Полша, включително процедурата от 29 юли 2017 г., и мотивираното становище от 12 септември 2017 г. относно Закона за организация на общите съдилища, в което се заявява, че полският закон е несъвместим с правото на ЕС, по-специално с член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Директива 2006/54/ЕО относно равенството между половете в областта на заетостта и член 19, параграф 1 от ДЕС, тълкувани във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид размените на мнения, проведени в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи с първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс на 22 март, 31 август и 6 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид размените на мнения, проведени по време на заседанията на Съвета по общи въпроси от 16 май 2017 г. и 25 септември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Полша,

—  като взе предвид становището от 14 октомври 2016 г. на Венецианската комисия относно Закона за Конституционния съд, както и изявлението от 24 януари 2017 г. на председателя на Венецианската комисия, в което се изразява дълбока загриженост относно „влошаващото се положение в Полша“,

—  като взе предвид премахването на 18 май 2017 г. от уебсайта на Конституционния съд и от неговата онлайн правна база данни на следните три решения: 9 март 2016 г., K 47/15 (с което се постановява, че измененията, приети от полския парламент към закона за Конституционния съд, са противоконституционни), 11 август 2016 г., K 39/16 (с което се оспорва законосъобразността на основните разпоредби на втория закон за изменение на функционирането на Конституционния съд) и 7 ноември 2016 г., K 44/16 (относно законосъобразността на назначаването на председателя и заместник-председателя на Конституционния съд),

—  като взе предвид приемането през юни и юли 2017 г. от полския парламент на четири закона за реформа на съдебната система, а именно: Закона за изменение на Закона за Националната школа за съдии и прокурори, Закона за организацията на общите съдилища и някои други закони („закон за Националната школа за съдии“); Закона за изменение на Закона за Националния съдебен съвет и някои други закони („закон за Националния съдебен съвет“); Закона за изменение на Закона за организацията на общите съдилища („закон за организацията на общите съдилища“); и Закона за Върховния съд, които породиха сериозна загриженост относно нарушаването на принципа за разделение на властите и отнемането на независимостта на съдебната система,

—  като взе предвид писмото на председателя на Европейския парламент от 18 юли 2017 г., в което се изразява загрижеността на повечето лидери на политически групи в Парламента по отношение на приетите закони за реформа на съдебната система,

—  като взе предвид решението на Президента на Република Полша от 27 юли 2017 г. да наложи вето на двата спорни закона, които бяха приети от полския парламент по-рано този месец и които сериозно застрашиха независимостта на съдебната система в Полша,

—  като взе предвид двете предложения на президента на Република Полша относно Националния съдебен съвет и относно Върховния съд, които будят безпокойство по отношение на съответствието си с полската конституция и които не са насочени към решаване на проблемите, свързани с разделението на властите и независимостта на съдебната система,

—  като взе предвид решението на Конституционния съд на Полша от 24 октомври 2017 г., в което се постановява, че правилата за избиране на председателите на Върховния съд и на Общото събрание на съдиите във Върховния съд са противоконституционни,

—  като взе предвид временното разпореждане, издадено от Съда на ЕС на 27 юли 2017 г. по дело C-441/17 за прекратяване на широкомащабната сеч в Беловежката гора, което не беше изпълнено от полското правителство, и опасенията, че непрекъснатата сеч ще причини „значителни и непоправими вреди“ на горите, докато съдът работи по случая,

—  като взе предвид временните разпореждания от 8 юни 2017 г., постановени от Европейския съд по правата на човека, с цел спиране на връщанията по съкратена процедура в Беларус; като взе предвид предложенията за изменение на Закона за чужденците, направени през януари 2017 г. от министъра на вътрешните работи на Полша, които пораждат опасения по отношение на тяхната съвместимост с европейското и международното право,

—  като взе предвид Закона за публичните събрания, изменен през декември 2016 г., който позволява прекомерни ограничения на правото на събрания, включително отдаване на приоритет на т.нар. „редовни/циклични събрания“, посветени на патриотични, религиозни и исторически събития, и възможност органите да забраняват контра-демонстрации,

—  като взе предвид Закона за Националния институт за свобода - център за развитие на гражданското общество от 15 септември 2017 г., който поставя достъпа до публично финансиране на организациите на гражданското общество, включително от фондовете на ЕС, под контрола на правителството, като по този начин поражда опасения относно адекватното финансиране на НПО, включително, наред с другото, на организации за защита на правата на жените,

—  като взе предвид докладите на международни НПО относно принципите на правовата държава и основните права в Полша, включително доклада на Амнести Интернешънъл от 19 октомври 2017 г., озаглавен „Полша: улични протести в защита на правата на човека“, и доклада на „Хюман райтс уоч“ от 24 октомври 2017 г., озаглавен „Подкопаването на механизмите на контрол и взаимно възпиране — атака срещу принципите на правовата държава и правата на човека в Полша“,

—  като взе предвид становищата на ОССЕ/БДИПЧ от 5 май 2017 г. относно проекта на изменение на закона за Националния съдебен съвет и някои други закони на Полша; от 22 август 2017 г. относно проекта на закон на Полша относно Националния институт за свободата — Център за развитие на гражданското общество; и от 30 август 2017 г. относно някои разпоредби на проекта на закон за Върховния съд на Полша, в което се отбеляза, че предложените разпоредби са по същество несъвместими с международните стандарти и ангажиментите в рамките на ОССЕ,

—  като взе предвид заключителните наблюдения по седмия периодичен доклад за Полша, приети от Комитета на ООН по правата на човека на 31 октомври 2016 г., в които последният настоятелно призова Полша да предприеме действия за защита на независимостта на Конституционния съд и на съдебната система, както и да определи по-точно престъплението тероризъм, с цел да се предвидят защитни механизми срещу злоупотреби;

—  като взе предвид намесата на Канада на 9 май 2017 г. в Съвета на ООН по правата на човека в контекста на универсалния периодичен преглед на Полша и писмото от 23 октомври 2017 г., изпратено от върховния комисар на ООН за правата на човека до Полша,

—  като взе предвид предварителните наблюдения от официалното посещение в Полша на 27 октомври 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите, в които се изразява загриженост за състоянието на независимостта на съдебната система в Полша,

—  като взе предвид Резолюция 2188(2017) от 11 октомври 2017 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Нови заплахи за принципите на правовата държава в държави – членки на Съвета на Европа: избрани примери“,

—  като взе предвид повтарящите се масови протести срещу държавните политики и законодателството, включително „Черния протест“ от октомври 2016 г., който възпрепятства промяна в действащия закон за абортите, „Марша на свободата“ от 6 май 2017 г. и протестите през юли 2017 г., последвали приемането на законите за реформа на съдебната система,

—  като взе предвид закона от юни 2017 г., с който се ограничава достъпът на жените и момичетата до таблетки за спешна контрацепция; като взе предвид информационния документ на СЗО от юни 2017 г., с който таблетките за спешна контрацепция се определят като безопасни и се препоръчва предоставянето на достъп до тях като част от необходимото репродуктивно здравеопазване; като взе предвид Решението за изпълнение на Комисията от 7 януари 2015 г. за изменение на разрешението за търговия, издадено с Решение C(2009)4049 за „ellaOne, улипристал ацетат“, лекарствен продукт за хуманна употреба;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете; като има предвид, че придържането към тези стойности бе одобрено от полския народ в референдум, проведен през 2003 г.;

Б.  като има предвид, че член 9 от Конституцията на Полша гласи, че Република Полша спазва международното право, което e обвързващо за нея;

В.  като има предвид, че ЕС функционира въз основа на презумпцията за взаимно доверие, т.е. държавите членки ще действат в съответствие с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в ЕКПЧ и в Хартата на основните права;

Г.  като има предвид, че принципите на правовата държава са една от общите ценности, на които се основава ЕС, и като има предвид, че Комисията, заедно с Парламента и Съвета, носи отговорност съгласно Договорите за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност на Съюза и за осигуряване на спазването на правото, ценностите и принципите на ЕС;

Д.  като има предвид, че тези принципи включват: законност, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен процес на правоприлагане; правна сигурност; забрана на произвола на органите на изпълнителната власт; независимост и безпристрастност на съда; ефективен съдебен контрол, включващ пълно зачитане на основните права; и равенство пред закона;

Е.  като има предвид, че независимостта на съдебната система е залегнала в член 47 от Хартата на основните права и в член 6 от ЕКПЧ и е основно изискване на демократичния принцип на разделение на властите, който също така е отразен в член 10 от Конституцията на Полша;

Ж.  като има предвид, че свободата на сдружаване следва да бъде защитавана; като има предвид, че енергичното гражданско общество и плуралистичните медии играят жизненоважна роля за насърчаването на отвореното и плуралистично общество, участието на обществеността в демократичния процес и укрепването на отчетността на правителствата; като има предвид, че НПО следва да бъдат финансирани адекватно;

З.  като има предвид, че отказът на полското правителство да изпълни разпореждането на Съда на ЕС относно сечта в Беловежката гора и отказът му да спази временните мерки, постановени от Европейския съд по правата на човека във връзка с връщанията в Беларус, представляват очевидни символи на това, че Полша не изпълнява Договорите за ЕС;

И.  като има предвид, че срещу десетки протестиращи са заведени производства съгласно Кодекса за леките правонарушения, а в някои случаи и съгласно Наказателния кодекс; като има предвид, че според съобщенията над 300 души са били призовани от полицията във връзка с участието си в протестите през октомври 2017 г.;

Й.  като има предвид, че съгласно Хартата на основните права, ЕКПЧ и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека сексуалното и репродуктивното здраве на жените е свързано с редица права на човека, включително правото на живот и достойнство, на свобода от нечовешко и унизително отношение, правото на достъп до медицински грижи, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на образование и забраната на дискриминация, както е отразено и в Конституцията на Полша;

K.  като има предвид, че отказът на достъп до услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве и съответните права, включително безопасен и законен аборт, представлява нарушение на основните права на жените; като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на човека призова Полша да се въздържа от приемане на законодателна реформа, която би означавала крачка назад от вече рестриктивното законодателство относно достъпа на жените до безопасен и законен аборт; като има предвид, че Европейският съд по правата на човека постанови решения срещу Полша по няколко дела поради ограничителното тълкуване на това право от страна на Полша;

1.  подчертава, че е от фундаментално значение да се поддържат общите европейски ценности, изброени в член 2 от ДЕС и в Конституцията на Полша, и да се гарантират основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз;

2.  отново посочва своята позиция, изразена в резолюциите на Парламента от 13 април 2016 г. и от 14 септември 2016 г.; отново посочва по-специално загрижеността си относно бързите законодателни промени, които се извършват в много области без подходящи консултации или възможност за независим и законен конституционен преглед, като по този начин се поражда риск от системно подкопаване на основните права на човека, демократичните механизми на контрол и взаимно възпиране и принципите на правовата държава; отново потвърждава по-специално своята загриженост относно такива промени в областта на обществените медии, наказателното право, Закона за полицията, Закона за държавната служба, Закона за борба с тероризма, Закона за НПО, правото в областта на убежището, правото на събрания и правата на жените;

3.  изразява дълбоко съжаление и нарастващо безпокойство относно факта, че не бе постигнат компромис по основния проблем, свързан с правилното функциониране на Конституционния съд (неговата независимост и легитимност, както и публикуването и прилагането на всички негови решения), което сериозно подкопава полската конституция и демокрацията и принципите на правовата държава в Полша; отбелязва с дълбоко съжаление, че полското правителство отказва да вземе предвид конструктивната критика, изразявана от полската общественост и от националните и международните институции и институциите на ЕС, и че няма обявени действия за справяне с тези проблеми;

4.  изразява дълбока загриженост във връзка с преработеното законодателство, свързано с полската съдебна система, по отношение по-конкретно на неговия потенциал да подкопае съдебната независимост и да отслаби принципите на правовата държава в Полша;

5.  отбелязва, че на 27 юли 2017 г. президентът Анджей Дуда наложи вето на два спорни закона, приети от полския парламент, поради несъвместимостта им с полската конституция, твърдейки, че те сериозно застрашават независимостта на съдебната система в Полша; призовава за задълбочено обсъждане на национално равнище с всички съответни заинтересовани страни на съдебната реформа, която следва да поддържа принципите на правовата държава и да е в съответствие с правото на ЕС и с европейските стандарти за независимост на съдебната система; призовава президента да не подписва нови закони, освен ако те гарантират изцяло независимостта на съдебната система;

6.  подкрепя препоръките относно принципите на правовата държава, издадени от Комисията, както и започнатата процедура за нарушение срещу Полша за неспазване на правото на ЕС; признава решимостта на Комисията да наблюдава в качеството си на пазител на Договорите положението в Полша и последващите действия във връзка с препоръките ѝ, предприети от полските органи, като същевременно продължава да предлага пълна подкрепа на Полша за намирането на подходящи решения за укрепване на принципите на правовата държава;

7.  настоятелно приканва парламента и правителството на Полша да приложат изцяло всички препоръки на Комисията и на Венецианската комисия и да се въздържат от каквито и да било реформи, които биха изложили на риск зачитането на принципите на правовата държава и по-конкретно независимостта на съдебната система; в това отношение призовава за отлагането на приемането на каквито и да било закони, докато не бъде извършена подходяща оценка от Комисията и от Венецианската комисия;

8.  призовава полското правителство да спази временното разпореждане на Съда на ЕС от 27 юли 2017 г. по дело C-441/17, както и незабавно да преустанови широкомащабната сеч в Беловежката гора, която може да причини значителни и необратими вреди на този обект на световното наследство на ЮНЕСКО; призовава полското правителство да спре връщанията по съкратена процедура в Беларус, така че да изпълни задължителните временни мерки, постановени на Европейския съд по правата на човека на 8 юни 2017 г., и да гарантира, че всеки, който изразява намерение да се търси убежище или международна закрила на полските граници, има пълен достъп до полската процедура за предоставяне на убежище в съответствие с международните задължения и законодателството на ЕС;

9.  призовава полското правителство да зачита правото на свобода на събранията, като премахне от сега действащия закон относно събранията разпоредбите за отдаване на приоритет на одобрени от правителството „циклични“ събрания; настоятелно призовава органите да се въздържат от прилагането на наказателни санкции спрямо лицата, които участват в мирни събрания или контра-демонстрации, и да снемат криминалните обвинения срещу мирни демонстранти;

10.  призовава полското правителство да отмени закона за създаване на Национален институт за свобода - център за развитие на гражданско общество, който затруднява достъпа до държавно финансиране на изразяващи критика групи на гражданското общество, и да гарантира, че разпределението на публичните средства за гражданското общество се извършва по справедлив, безпристрастен и прозрачен начин, като осигури плуралистично представителство;

11.  изразява своята загриженост относно съобщенията в медиите за полицейско наблюдение на опозицията и на лидери на гражданското общество и настоятелно призовава полските органи да разследват тези доклади и да зачитат изцяло неприкосновеността на личния живот на всички граждани;

12.  призовава полското правителство да заеме твърда позиция относно правата на жените и момичетата, като осигури безплатна и достъпна контрацепция без дискриминация и като направи възможен достъпа до спешна контрацепция без лекарско предписание; в този контекст призовава за отмяна на закона, с който се ограничава правото на жените и момичетата на достъп до таблетки за спешна контрацепция;

13.  остро критикува всяко законодателно предложение, което забранява аборта в случаи на сериозни или фатални увреждания на плода; подчертава, че всеобщият достъп до здравеопазване, включително до сексуално и репродуктивно здравеопазване и свързаните с него права, е основно право на човека; отново заявява силната си подкрепа за организациите за защита на правата на жените, тъй като те в последно време са обект на съдебно преследване;

14.  призовава полското правителство да спазва всички разпоредби, свързани с принципите на правовата държава и основните права, залегнали в Договорите, Хартата на основните права на Европейския съюз, ЕКПЧ и международните стандарти за правата на човека, както и да участва в пряк диалог с Комисията;

15.  призовава Комисията да информира редовно и подробно Парламента по прозрачен начин за постигнатия напредък и предприетите мерки;

16.  счита, че настоящото положение в Полша представлява очевиден риск за сериозно нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС; възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви специален доклад в съответствие с член 83, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността на ЕП с оглед провеждане на гласуване в пленарна зала за приемане на мотивирано предложение, призоваващо Съвета да предприеме действия съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС;

17.  отново изтъква необходимостта от редовен процес на мониторинг и диалог с участието на всички държави членки с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, в който да участват Съветът, Комисията и Парламентът, както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(5) (Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права);

18.  призовава полското правителство да предприеме подходящи действия във връзка с ксенофобското и фашистко шествие, проведено във Варшава на 11 ноември 2017 г. (събота), и категорично да го осъди;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа и ОССЕ.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0123.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0344.
(3) Препоръка (ЕС) 2017/146 на Комисията от 21 декември 2016 г. относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към Препоръка (ЕС) 2016/1374 (ОВ L 22, 27.1.2017 г., стр. 65).
(4) Препоръка (ЕС) 2017/1520 на Комисията от 26 юли 2017 г. относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към Препоръки (ЕС) 2016/1374 и (EС) 2017/146 (OВ L 228, 2.9.2017 г., стр. 19).
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.

Правна информация - Политика за поверителност