Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ***I
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Hannu Takkula
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Baudilio Tomé Muguruza
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Jakobsen
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Iliana Ivanova
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Κράτος δικαίου στη Μάλτα
 Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ
 Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017
 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία
 Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία

Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ***I
PDF 388kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0136),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0116/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Οκτωβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0332/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

P8_TC1-COD(2017)0060


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/2380.)

(1) ΕΕ C 345 της 13.10.2017, σ. 67.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten
PDF 381kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))
P8_TA(2017)0430A8-0336/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0328/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0336/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να οριστεί ο Karel Pinxten μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo
PDF 381kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))
P8_TA(2017)0431A8-0337/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0329/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0337/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποίησε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Pietro Russo μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Hannu Takkula
PDF 379kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Hannu Takkula ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))
P8_TA(2017)0432A8-0338/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0330/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0338/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Hannu Takkula, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Baudilio Tomé Muguruza
PDF 384kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Baudilio Tomé Muguruza ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))
P8_TA(2017)0433A8-0342/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0331/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0342/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2017, προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Baudilio Tomé Muguruza μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Jakobsen
PDF 384kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Bettina Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))
P8_TA(2017)0434A8-0341/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0332/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0341/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί η Bettina Jakobsen μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
PDF 392kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))
P8_TA(2017)0435A8-0343/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0333/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0343/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Iliana Ivanova
PDF 380kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Iliana Ivanova ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))
P8_TA(2017)0436A8-0344/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0334/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0344/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της 26ης Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Iliana Ivanova μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
PDF 402kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0721),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0456/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 11ης Οκτωβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0236/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P8_TC1-COD(2016)0351


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2321.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μετάβαση

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο σκοπός της νέας μεθόδου είναι να διατηρηθεί η διατήρηση σε ισχύ της προστασίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ιδίως εκείνες που προκύπτουν από σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι δεν θα προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής όταν επιδιώκεται προστασία με τη χρήση των μέσων αντιντάμπινγκ, ιδίως στο πλαίσιο πιθανών αιτήσεων επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της νέας μεθόδου.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 23 και την αλληλεπίδραση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόθεσή της να εκπονήσει ή να επικαιροποιήσει έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώνουν την Επιτροπή ότι κρίνουν ότι πληρούνται οι όροι εκπόνησης ή επικαιροποίησης μιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει σύντομα τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού για την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με σημαντικές στρεβλώσεις, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν στη διάθεσή τους τις εκθέσεις αυτές όταν θα προετοιμάζουν εισηγήσεις, για τις οποίες μπορεί να ισχύει το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Θα παράσχει καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0223.


Κράτος δικαίου στη Μάλτα
PDF 440kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2017/2935(RSP))
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις πολυάριθμες συνθήκες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση της 24ης Οκτωβρίου 2017 στην Ολομέλεια σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) και του δημοσιογραφικού ερευνητικού δικτύου European Investigative Collaborations network για τα «έγγραφα του Παναμά» (Panama Papers) και τα «αρχεία της Μάλτας» (Malta Files)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες (whistle-blowers) που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση και τις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (επιτροπής PANA), και το παράρτημα της έκθεσης σχετικά με την αποστολή της εν λόγω επιτροπής στη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές μεταξύ των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 10 της ΕΣΑΔ·(Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων) κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 ΣΕΕ, η Ένωση διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργεί προκειμένου να προστατεύσει τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός του κράτους δικαίου πρέπει να εφαρμόζεται ισοδύναμα σε όλα τα κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένα συνταγματικό σύστημα που λειτουργεί βάσει του τεκμηρίου της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειδικότερα του ότι τα κράτη μέλη θα ενεργούν σύμφωνα με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης η οποία είναι βασική απαίτηση της δημοκρατικής αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Οκτωβρίου 2017 η Μαλτέζα ερευνήτρια δημοσιογράφος σε θέματα διαφθοράς και ιστολόγος Daphne Caruana Galizia δολοφονήθηκε από έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία αυτή προκάλεσε στη Μάλτα διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης, τη λογοδοσία και το σεβασμό του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική έκθεση του παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Μάλτα το 2016, εντόπισε μεσαίο (προς υψηλό) βαθμό κινδύνου για τον πλουραλισμό της αγοράς και την πολιτική ανεξαρτησία και εντόπισε επίσης παράγοντες επιδείνωσης κινδύνου σχετιζόμενους με την απουσία δεδομένων για την αγορά των μέσων ενημέρωσης, την απουσία προστασίας και την αυτορρύθμιση των δημοσιογράφων και της συντακτικής αυτονομίας, την άμεση πολιτική κυριότητα των μέσων ενημέρωσης, και την απουσία πολιτικής για τον γραμματισμό στα μέσα(4)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου του 2017 (που δημοσιεύθηκε από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα) εντοπίζει ως κεντρικό στοιχείο περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης στη Μάλτα τους περί δυσφήμησης νόμους της χώρας, που επιβάλλουν ποινές φυλάκισης και χρησιμοποιούνται ευρέως, ειδικά από τους πολιτικούς, εναντίον δημοσιογράφων(5)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Μάλτας εξετάζει νομοσχέδιο που πρότεινε η κυβέρνηση και που καταργεί τη συκοφαντική δυσφήμηση και εισάγει μια ad hoc απαγόρευση της χρήσης κάθε μορφής συντηρητικών διατάξεων ή ενταλμάτων σε αγωγές για συκοφαντική ή απλή δυσφήμιση βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας(6)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Daphne Caruana Galizia αντιμετώπιζε πολλές διώξεις για συκοφαντική δυσφήμιση ασκηθείσες από πολιτικούς εκπροσώπους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Μάλτας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της κ. Caruana Galizia είχαν παγώσει φέτος δυνάμει δικαστικής διάταξης που, προτού ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, επέβαλλε ασφαλιστικά μέτρα λόγω αγωγής επί συκοφαντία που είχε ασκήσει ένας υπουργός της κυβέρνησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα ενημέρωσης στη Μάλτα έχουν αναφέρει ότι δέχονται, από την Pilatus Bank, η οποία είναι στο επίκεντρο των καταγγελιών για νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεγάλη πίεση να ανακαλέσουν ή να αφαιρέσουν άρθρα σχετικά με αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Pilatus Bank έχει εκκινήσει δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ κατά μαλτέζικων μέσων ενημέρωσης για προσβολή της υπόληψής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διαρρεύσασα έκθεση συμμόρφωσης της Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) αποκαλύπτει ότι πελάτες της Pilatus Bank είναι κυρίως πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα από το Αζερμπαϊτζάν, όμως η τράπεζα δεν εφάρμοσε αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας απέναντι σε αυτούς, όπως απαιτεί η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους έχει ζητήσει έρευνα για τον πληροφοριοδότη/καταγγέλτη που βρίσκεται μέσα στην FIAU·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia, ένας πληροφοριοδότης/καταγγέλτης που ήταν στο επίκεντρο των καταγγελιών περί διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με εμπλοκή πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στη Μάλτα εγκατέλειψε τη χώρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Μάλτας έχει θέσει σε εφαρμογή τον Νόμο του 2013 περί προστασίας των καταγγελτών/πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος(7), και συμπεριλαμβάνεται στη μειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν κατοχυρώσει ειδικά μέτρα προστασίας στη νομοθεσία για τους καταγγέλτες/πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους της Μάλτας, ο Διοικητής της Αστυνομίας διορίζεται από τον Πρωθυπουργό, ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται από τον Πρόεδρο μετά από γνωμοδότηση του Πρωθυπουργού, τα δε μέλη του δικαστικού, από το 2017, διορίζονται μετά από έλεγχο των υποψηφίων από επιτροπή(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μάλτα η ανεξαρτησία των οργάνων επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος μπορεί να επηρεαστεί από το ότι η κυβέρνηση έχει την εξουσία να διορίζει τον Διοικητή της Αστυνομίας, τον προϊστάμενο της FIAU και τον Γενικό Εισαγγελέα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως πολλές θέσεις εργασίας σε μαλτέζικες κρατικές εταιρείες δημιουργήθηκαν λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Ιουνίου του 2017, και εκφράζουν ανησυχίες μήπως αυτό έγινε για εκλογικές σκοπιμότητες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα αρνήθηκε να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ανεξάρτητο όργανο της Ένωσης που διαθέτει εξουσία διερεύνησης και δίωξης υποθέσεων απάτης σε επίπεδο ΕΕ και άλλων εγκλημάτων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά» τον Απρίλιο του 2017 έδειξαν πως συνολικά 714 εταιρείες συνδεόμενες με την Μάλτα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων που αφορά τα «έγγραφα του Παναμά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν αποκαλύψεις σχετικά με ένα σημερινό υπουργό και έναν πρώην υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης, καθώς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε τον Φεβρουάριο του 2017 ένα ταξίδι αντιπροσωπείας του στη Μάλτα στο πλαίσιο της έρευνάς του για τα «έγγραφα του Παναμά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της η εν λόγω αντιπροσωπεία συνεπέρανε ότι υπάρχουν λόγοι να θεωρηθεί πως η αστυνομική δύναμη της Μάλτας δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να εκπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά της, υποδηλώνοντας πιθανή περίπτωση κακοδιοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία επισήμαινε πως ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων και κατασχέσεων στη Μάλτα που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρουσιάζεται εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τον μέσο αριθμό αναφορών που η FIAU διαβιβάζει στην αστυνομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κυβερνητικός αξιωματούχος και ένας πρώην υπουργός αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στο αίτημα της επιτροπής PANA να συναντηθούν στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυο εμπιστευτικές εκθέσεις της FIAU στη Μάλτα, χρονολογούμενες από το 2016, δημοσιεύτηκαν το 2017 και κατέληγαν στο συμπέρασμα πως υπάρχουν εύλογες υποψίες σε βάρος ενός κυβερνητικού αξιωματούχου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τρίτη έκθεση, δημοσιευθείσα την ίδια εποχή, περιέγραφε λεπτομερώς την επιτόπια επιθεώρηση που διενήργησε η FIAU στην Pilatus Bank και βάσει της οποίας φέρεται η τράπεζα να έχει παραβιάσει τη νομοθεσία της Μάλτας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αδειοδότησης της Pilatus Bank υπήρξε συνοπτική σε σύγκριση με τον μέσο χρόνο που απαιτείται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ορίζονται στην οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϊστάμενος της FIAU και ο Διοικητής της Αστυνομίας, που αμφότεροι διορίζονται από την Κυβέρνηση, παραιτήθηκαν λίγο μετά την ολοκλήρωση αυτών των εκθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν κινήθηκε καμία αστυνομική έρευνα για αυτές τις σοβαρές καταγγελίες περί νομιμοποίησης, από πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της Κυβέρνησης, εσόδων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ανωτέρω υποθέσεις οι δικαστές ορίστηκαν με διορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυο μέλη του προσωπικού της FIAU απολύθηκαν μετά τη διαρροή των εκθέσεων της FIAU στον τύπο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε για αυτές τις καταγγελίες τον Ιούνιο του 2017, τουλάχιστον, με αίτημα διενέργειας περαιτέρω έρευνας για τη Μάλτα και για τον σεβασμό και τη δέουσα εφαρμογή της τρίτης AMLD (οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα ζητήματα διαμονής και ιθαγένειας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει την εξουσία να εποπτεύει τις πρακτικές των κρατών μελών σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ορίσει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το δίκαιο της Ένωσης, τις προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της οικείας ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η χορήγηση της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους συνεπάγεται επίσης τη χορήγηση της ιθαγένειας της ΕΕ και επομένως ισχυρά πρόσθετα δικαιώματα, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις πολιτογράφησης που εκδίδει ένα κράτος μέλος δεν είναι ουδέτερες έναντι άλλων κρατών μελών και έναντι της ΕΕ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Μάλτας δημιούργησε το 2014 ένα πρόγραμμα ατομικών επενδυτών το οποίο πωλεί την ιθαγένεια της Μάλτας και της ΕΕ σε υπηκόους τρίτων χωρών στην τιμή των 650 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των αποδεκτών της ιθαγένειας παραμένει ασαφής, δεδομένου ότι τα ονόματά τους δεν αναγράφονται στον δημοσιευόμενο κατάλογο πολιτογραφουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διαρρεύσασα έκθεση της FIAU του 2016 διατύπωνε ανησυχίες για πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς στη διαχείριση αυτού του προγράμματος·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση είχε αναθέσει τη διαχείριση αυτού του προγράμματος ατομικών επενδυτών στην Nexia BT, έναν ενδιάμεσο που κατονομάζεται στα «έγγραφα του Παναμά» ως ιδρυτής (initiator) εμπιστευμάτων (trusts) και υπεράκτιων (offshore) εταιρειών για Μαλτέζους πολιτικώς εκτεθειμένους, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος της Κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «έγγραφα του Παναμά» υποδηλώνουν ότι η Nexia BT ενήργησε χωρίς τη δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορούσε την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Financial Intelligence Group (Ομάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) της Ευρωπόλ με τίτλο «From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact», δείχνει πως ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων εγκληματικών οργανώσεων, έκαναν κατάχρηση ορισμένων δυνατοτήτων των διαδικτυακών εταιρειών με έδρα την Μάλτα προκειμένου να νομιμοποιούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντικατοπτρίζει ολόκληρο τον κλάδο·

1.  καταδικάζει έντονα τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για να προσαγάγει τους δολοφόνους στη δικαιοσύνη·

2.  ζητεί ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia· αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρχών της Μάλτας να καλέσουν διεθνή όργανα επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων του αμερικανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και ειδικών Ολλανδών ιατροδικαστών· ζητεί την πλήρη συμμετοχή της Ευρωπόλ στην έρευνα καθ’ όλη τη διάρκειά της·

3.  επισημαίνει ότι η προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων και των καταγγελτών/πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος είναι προς το ζωτικό συμφέρον της κοινωνίας· καλεί τις αρχές της Μάλτας και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν για την προστασία της προσωπικής ακεραιότητας και των μέσων βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των καταγγελτών/πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος·

4.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να θεσπίσει ένα «ευρωπαϊκό βραβείο Daphne Caruana Galizia» για την ερευνητική δημοσιογραφία, που θα απονέμεται κάθε χρόνο για εξέχοντα έργα ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη Μάλτα προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ανεξαρτησίας της αστυνομίας και της δικαιοσύνης·

6.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει με την Κυβέρνηση της Μάλτας έναν διάλογο σχετικά με τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη Μάλτα και να επιτύχει το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο σχετικά με την αξιολόγησή της· επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διαφυλάσσονται οι ενωσιακές θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο ΔΚΘ/DRF Pact)·

7.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι πολλές σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και παραβίαση των υποχρεώσεων σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτείας των τραπεζών δεν έχουν διερευνηθεί από την αστυνομία της Μάλτας, πράγμα που συνιστά απειλή κατά του κράτους δικαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· αναγνωρίζει ότι πολλές διοικητικές έρευνες είναι υπό εξέλιξη για κάποιες από αυτές τις καταγγελίες· θεωρεί ειδικότερα λυπηρό το ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα αστυνομική έρευνα στη Μάλτα για τις αποκαλύψεις στις διαρρεύσασες εκθέσεις της FIAU σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, και επισημαίνει ότι κάποιοι από τους κατονομαζόμενους στις εκθέσεις της FIAU παραμένουν μέλη της κυβέρνησης· καλεί τον Διοικητή της Αστυνομίας της Μάλτας να ξεκινήσει την έρευνα αυτή·

8.  επισημαίνει τα σχόλια του επικεφαλής του δικαστικού σώματος της Μάλτας σχετικά με το κράτος δικαίου και στηρίζει τη δήλωσή του ότι χωρίς σωστή εφαρμογή των νόμων το κράτος δικαίου δεν μπορεί να διατηρηθεί· στη Μάλτα(9)·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για την έκθεση που συνέταξε η επιτροπή PANA μετά την επίσκεψή της στη Μάλτα, όπου δηλώνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη συμμόρφωση, την απάτη και το οικονομικό έγκλημα είναι άκρως πολιτικοποιημένες·

10.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον η Μάλτα συμμορφώνεται με την τρίτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (τρίτη AMLD) και με την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων· διαπιστώνει ότι η Μάλτα είναι ένα από τα διάφορα κράτη μέλη κατά των οποίων η Επιτροπή ξεκίνησε κίνησε μια πρώτη διαδικασία επί παραβάσει για μη μεταφορά της τέταρτης AMLD στο εθνικό δίκαιο εντός της προθεσμίας της 26ης Ιουνίου 2017· αναγνωρίζει ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι υπό εξέλιξη·

11.  καλεί τις Μαλτέζικες αρχές να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να εργαστούν από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη μέλη στην προσπάθεια καταπολέμησης της απάτης και άλλων εγκλημάτων που υπονομεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

12.  καλεί τις εποπτικές και δικαστικές αρχές της Μάλτας να διερευνήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης της Pilatus Bank, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ικανότητας και ήθους του διαχειριστικού οργάνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αναφέρεται στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, και να διερευνήσουν τη συμμόρφωση της Nexia BT με την οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD)·

13.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες που συχνά έχουν εκφράσει ευρωβουλευτές σχετικά με την ιθαγένεια και τα επενδυτικά σχήματα εν γένει, συμπεριλαμβανομένων της Μάλτας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ· καλεί την Μάλτα να καταστήσει σαφές ποιοι έχουν αγοράσει μαλτέζικο διαβατήριο μαζί με όλα τα δικαιώματα ου απορρέουν από αυτό και ποιες πρόνοιες υπάρχουν ώστε όλοι αυτοί οι νέοι πολίτες να έχουν όντως ζήσει ένα έτος στη Μάλτα προτού το αγοράσουν· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας των κρατών μελών, δεδομένου ότι αυτά πρέπει να σέβονται δεόντως το δίκαιο της ΕΕ όταν ασκούν τις αρμοδιότητές τους στο πεδίο της ιθαγένειας·

14.  καλεί τη Μάλτα και όλα τα άλλα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό όλοι οι αναγκαίοι πόροι·

15.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της Επιτροπής να μη δημοσιεύσει την έκθεση της ΕΕ του 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας.

(1) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 117.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. «Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta» (Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης 2016 – Παρακολούθηση των κινδύνων για την πολυφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Εθνική έκθεση: Μάλτα). Κέντρο για την Πολυφωνία στα Μέσα και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF). Διαθέσιμη στη διεύθυνση:http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Βλέπε https://rsf.org/en/malta
(6) Κυβέρνηση της Μάλτας, «A Bill entitled AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto», άρθρο 26(6). Βλέπε http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Βλέπε http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Νόμος XLIV του 2016, άρθρο 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ
PDF 428kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017 (2017/2861(RSP))
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Ντόχα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στις 14 Νοεμβρίου 2001(1),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του Χονγκ Κονγκ του ΠΟΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2005(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του επί του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα, και ιδίως τα ψηφίσματα της 9ης Οκτωβρίου 2008(3), της 16ης Δεκεμβρίου 2009(4), της 14ης Σεπτεμβρίου 2011(5), της 21ης Νοεμβρίου 2013(6) και της 26ης Νοεμβρίου 2015(7),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 9ης υπουργικής διάσκεψης που έλαβε χώρα στο Μπαλί τον Δεκέμβριο του 2013 και ιδίως τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου(8),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 10ης υπουργικής διάσκεψης που έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο του 2015 και την υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2015(9),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων που εγκρίθηκε με συναίνεση στις 14 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον ΠΟΕ στη Γενεύη(10),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών(11),

–  έχοντας υπόψη την έκτη σφαιρική ανασκόπηση της βοήθειας για το εμπόριο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2017(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ έχει από την ίδρυσή του διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της πολυμέρειας, την προώθηση μιας χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιας οικονομικής τάξης και την προώθηση ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γύρος της Ντόχα ξεκίνησε το 2001 με στόχους τη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών, την ενίσχυση των κανόνων του πολυμερούς εμπορίου και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών, θέτοντας τις ανάγκες και τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών, και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ανέκαθεν ταχθεί υπέρ μιας ισχυρής πολυμερούς και βασιζόμενης σε κανόνες προσέγγισης του εμπορίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι συμπληρωματικές προσεγγίσεις, όπως οι διμερείς, περιφερειακές και πλειονομερείς συμφωνίες, μπορούν επίσης να συμβάλουν στο άνοιγμα του εμπορίου και στην οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας ιδίως ώθηση στη φιλελευθεροποίηση και αναβαθμίζοντας τους κανόνες και την πειθαρχία σε τομείς πολιτικής στους οποίους υπάρχει μικρότερη παρέμβαση του ΠΟΕ, και είναι σε θέση να στηρίξουν το πολυμερές σύστημα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με τον ΠΟΕ, βασίζονται σε κοινούς κανόνες και δημιουργούν τις συνθήκες για πιθανή μελλοντική πολυμεροποίηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της 9ης υπουργικής διάσκεψης το 2013 ήταν συστημικής σημασίας, και ειδικότερα η σύναψη της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (ΣΔΕ), η οποία είναι η σημαντικότερη πολυμερής εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί μετά την ίδρυση του ΠΟΕ το 1995·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ προσπαθούν να υπονομεύσουν το υφιστάμενο μοντέλο επίλυσης διαφορών διεθνούς εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστές του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ προσεγγίζουν τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για τη λειτουργία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν πρόσφατα προτάσεις της ΕΕ και ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής να ξεκινήσει διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των ολοένα αυξανόμενων κενών εδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιέξοδο αυτό, εξαιτίας του οποίου έχουν ήδη μείνει κενές δύο από τις επτά έδρες του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση ενός συστήματος που είναι αναγκαίο για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών δυνάμεων στον κόσμο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα στην 10η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ το 2015 ήταν επίσης ζωτικής σημασίας, με την έγκριση μιας σειράς από έξι υπουργικές αποφάσεις για τη γεωργία, το βαμβάκι καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δέσμευση για την κατάργηση των επιδοτήσεων όσον αφορά τις γεωργικές εξαγωγές, γεγονός που ίσως είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο επιτεύχθηκε ποτέ για τη γεωργία στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συνομιλίες σχετικά με τους τρόπους προώθησης του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα καταδεικνύουν σαφώς ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μελών του ΠΟΕ όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να απαιτείται επανεξέταση του επιπέδου φιλοδοξίας των στόχων, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα σε όλους τους άξονες των διαπραγματεύσεων, και ότι για να γίνει αυτό απαιτείται να ληφθεί πλήρως υπόψη η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο περιβάλλον των εμπορικών συναλλαγών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας ανοίγει νέους εμπορικούς διαύλους, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο παγκόσμιο εμπόριο, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως θέμα στο οποίο ο ΠΟΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ (ΥΔ11) θα πραγματοποιηθεί στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή), από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2017·

1.  επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του στη σταθερή αξία της πολυμέρειας και ζητεί μια εμπορική ατζέντα που θα βασίζεται στο ελεύθερο, δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο προς όφελος όλων και θα υποστηρίζει την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας πρωταρχική σημασία στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζοντας ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους·

2.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν τα συμφωνηθέντα αποτελέσματα της 9ης και της 10ης υπουργικής διάσκεψης, προκειμένου να επιτευχθεί και να εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος στην 11η υπουργική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2017 στο Μπουένος Άιρες, με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολυμερούς εμπορικής αρχιτεκτονικής· υπογραμμίζει ότι, παρά ταύτα, τα μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν νέους στόχους πολιτικής σε τομείς όπως το ψηφιακό εμπόριο και η διευκόλυνση των επενδύσεων·

3.  προτρέπει όλα τα μέλη του ΠΟΕ να αξιοποιήσουν τη δυναμική που δημιουργήθηκε με την πρόσφατη πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό στόχο της ενίσχυσης του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και την ανάγκη για την εδραίωση του ΠΟΕ ως κέντρου των εμπορικών διαπραγματεύσεων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι θα χρειαστούν νέες προσεγγίσεις για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις· αναγνωρίζει ότι η ευελιξία, ο ανοιχτός και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρας καθώς και η πολιτική δέσμευση είναι βασικής σημασίας για την προώθηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα με τρόπο σφαιρικό, ισόρροπο και ρεαλιστικό· είναι της άποψης ότι από την εποχή που δρομολογήθηκε ο Γύρος της Ντόχα, το 2001, ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά σε οικονομικό, πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, και ότι οι νέες προκλήσεις, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το διαδικτυακό εμπόριο, η διαφάνεια των επενδύσεων, οι επιδοτήσεις και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, οι δημόσιες προμήθειες, οι εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και η μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των θεματολογίων του εμπορίου, της εργασίας και του περιβάλλοντος πρέπει να συζητηθούν και ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να θίγονται τα εκκρεμή ζητήματα του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα· τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να βρουν τις δικές τους προσεγγίσεις για να συνεχίσουν να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε αυτούς τους νέους τομείς·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία του ΠΟΕ ως βήματος ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του και ως πλατφόρμας ανοικτού διαλόγου για ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου εμπορίου·

5.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν στο Μπουένος Άιρες προτάσεις σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερο διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι θα πρέπει να έχει γίνει καλή προετοιμασία για την υπουργική διάσκεψη κατά τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιτροπών· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που καταγράφεται σχετικά με ζητήματα όπως οι επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, ως μέσο για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης και της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την εγχώρια στήριξη στον γεωργικό τομέα, περιλαμβανομένης της κοινής πρότασης εκ μέρους της ΕΕ και της Βραζιλίας· θεωρεί ότι η προώθηση της συζήτησης στον τομέα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό αποτέλεσμα της ΥΔ11· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να βρεθεί μόνιμη λύση για τα δημόσια αποθέματα για λόγους επισιτιστικής ασφάλειας, για το βαμβάκι και για τις επιδοτήσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Ναϊρόμπι· υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό, καθώς και το δυνητικό αποτέλεσμά τους, δεν πρέπει να υπερισχύσουν των συζητήσεων για το μέλλον και τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής·

7.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να σημειωθούν αποτελέσματα για άλλα ζητήματα που εγείρουν τα μέλη, μεταξύ των οποίων: οι εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η διευκόλυνση των επενδύσεων, οι οριζόντιες επιδοτήσεις και η βελτίωση της διαφάνειας και οι ορθές ρυθμιστικές πρακτικές προς όφελος των ΜΜΕ·

8.  εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της υπουργικής διάσκεψης του 2017 θα πρέπει να αναγνωρίζουν σαφώς τη σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 και των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές συναλλαγές στη συμβολή προς την επίτευξη αυτών των στόχων, και ότι πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι τα παγκόσμια πρότυπα και οι πολυμερείς όροι ισότιμου ανταγωνισμού είναι στοιχεία ωφέλιμα για το παγκόσμιο εμπόριο·

9.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, τονίζοντας ότι η χειραφέτηση των γυναικών είναι καίριας σημασίας για την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η άρση των φραγμών στη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα του εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη· αναγνωρίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση όλων των φραγμών που περιορίζουν τις ευκαιρίες των γυναικών στην οικονομία· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να συμπεριλάβουν στα πλαίσια των αποφάσεων της υπουργικής διάσκεψης ένα πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής όπου θα λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων·

10.  εφιστά την προσοχή στην έκτη παγκόσμια διάσκεψη αναθεώρησης της βοήθειας για το εμπόριο, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Γενεύη, με τίτλο «προώθηση του εμπορίου, της αποφυγής των αποκλεισμών και της συνδεσιμότητας για βιώσιμη ανάπτυξη», και η οποία εστίαζε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα·

11.  υποστηρίζει την άποψη ότι αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και να μετατραπούν οι ψηφιακές ευκαιρίες σε εμπορικά δεδομένα· υπογραμμίζει ότι η καλύτερη συνδεσιμότητα παρέχει περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθιστώντας ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή την πρόσβαση σε αγορές, μεταξύ άλλων και για επιχειρηματίες σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επενδύσεις σε υποδομές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση και ότι είναι καθοριστική η επίτευξη προόδου στον τομέα αυτόν· καλεί, ως εκ τούτου, τα μέλη του ΠΟΕ να προωθήσουν τις επενδύσεις στις υποδομές και να ενθαρρύνουν, ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν πιθανές απαντήσεις, μέσω της εμπορικής πολιτικής, στο εντεινόμενο φαινόμενο της υπηρεσιοποίησης στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών (το «είδος παροχής 5»)·

13.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει της προσπάθειές της για την εκπόνηση μιας δέσμης δεσμευτικών πολυμερών αρχών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στα πλαίσια του ΠΟΕ· υποστηρίζει την ανακοίνωση της ΕΕ υπό τον τίτλο «An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions» (Ευνοϊκό περιβάλλον για τη διευκόλυνση των διαδικτυακών συναλλαγών) προς τα μέλη του Συμβουλίου για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών, του Ιουνίου 2017, με την οποία παρέχεται μια αναγκαία και επίκαιρη δέσμη κοινών αρχών για την προστασία των καταναλωτών, τα μη ζητηθέντα μηνύματα, την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, που αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διαδίκτυο και να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για το ψηφιακό εμπόριο·

14.  ενθαρρύνει την επανέναρξη των πλειονομερών εμπορικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά·

15.  Εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2017· θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και στους σχετικούς οικονομικούς φορείς, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου και μειώνοντας τις διοικητικές δαπάνες και τη διάρκεια των τελωνειακών διαδικασιών·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό όλα τα μέλη του ΠΟΕ να υλοποιήσουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν τόσο στο Ναϊρόμπι όσο και στο Μπαλί, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων εξαγωγικών ευκαιριών για τους παρόχους υπηρεσιών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), στο πλαίσιο της εξαίρεσης των υπηρεσιών των ΛΑΧ, και της απλούστευσης των κανονισμών που διέπουν τους κανόνες καταγωγής· λαμβάνει υπό σημείωση το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των μελών του ΠΟΕ για μια συμφωνία για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών· ζητεί να καταβληθούν ενισχυμένες προσπάθειες σε πολυμερές επίπεδο για τη σημαντική απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων καταγωγής·

17.  τονίζει την καθοριστική σημασία του ΠΟΕ για το σύστημα εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, και θεωρεί κρίσιμη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αποφάσεών του, η επιβολή υποχρεωτικών δεσμεύσεων και η διευθέτηση εμπορικών διαφορών, καθώς και τη μοναδική συμβολή του στην προώθηση μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και αξιολόγησης από ομότιμους, ιδίως μέσω του μηχανισμού ελέγχου της εμπορικής πολιτικής (ΜΕΕΠ)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές θέσεις στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο παραμένουν κενές, γεγονός που περιορίζει σοβαρά το έργο του κρίσιμου αυτού φορέα και απειλεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία της επίλυσης διαφορών και επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί μια ταχεία απόφαση για την πλήρωση των θέσεων αυτών·

18.  τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν από τα μέλη, στην τελική δήλωση της ΥΔ11, οι νέοι τομείς, καθώς και αυτοί που περιλαμβάνονται ήδη στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα, για τους οποίους θα ξεκινήσουν και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις·

19.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συμμετέχει στενά στην προπαρασκευή της 11ης υπουργικής διάσκεψης, θα ενημερώνεται άμεσα και, αν χρειαστεί, θα κληθεί να γνωμοδοτήσει όσο διαρκεί η υπουργική διάσκεψη του 2017· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει ενώπιον των άλλων μελών του ΠΟΕ την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης του ΠΟΕ·

20.  καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη δημοκρατική νομιμότητα και διαφάνεια, ενδυναμώνοντας την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση των βουλευτών στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και η συμμετοχή τους στη διατύπωση και εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ, και ότι υφίσταται κατάλληλος έλεγχος των εμπορικών πολιτικών προς το συμφέρον των πολιτών τους·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η μίνι υπουργική διάσκεψη της 9ης και 10ης Οκτωβρίου 2017 στο Μαρακές δεν σημείωσε σημαντική πρόοδο ενόψει της ΥΔ11· καλεί όλα τα μέρη να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους και να κάνουν πράξη στις διαπραγματεύσεις τη βούληση που εκφράζεται στις πολιτικές δηλώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα στην ΥΔ11 στο Μπουένος Άιρες και να δημιουργηθεί μια στέρεη βάση για περαιτέρω ενέργειες και αποφάσεις μετά την υπουργική διάσκεψη του 2017·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.

(1) Υπουργική δήλωση της Ντόχα (WT/MIN(01)/DEC/1), της 14ης Νοεμβρίου 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm.
(2) Υπουργική δήλωση του Χονγκ Κονγκ (WT/MIN(05)/DEC), της 18ης Δεκεμβρίου 2005 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm.
(3) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 31.
(4) ΕΕ C 286 E της 22.10.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 84.
(6) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 6.
(7) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 140.
(8) Υπουργική δήλωση του Μπαλί (WT/MIN(13)/DEC), της 7ης Δεκεμβρίου 2013 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm.
(9) Υπουργική δήλωση του Ναϊρόμπι (WT/MIN(15)/DEC), της 19ης Δεκεμβρίου 2015 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm.
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf.
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm.


Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017
PDF 517kWORD 65k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (2017/2130(INI))
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη δρομολόγηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009 ως μια κοινή προσπάθεια της ΕΕ και των ανατολικών εταίρων της, συγκεκριμένα της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης που πραγματοποιήθηκαν το 2011 στη Βαρσοβία, το 2013 στο Βίλνιους και το 2015 στη Ρίγα,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2017 στη Ρώμη,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και της Επιτροπής των Περιφερειών και της Διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΤΠΑΑΕΣ),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), ιδίως την έκθεση του 2017 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (JOIN(2017)0018) και το αναθεωρημένο έγγραφο εργασίας του 2017 με τίτλο «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Ανατολική εταιρική σχέση – 20 στόχοι για το 2020: Εστίαση σε βασικές προτεραιότητες και απτά αποτελέσματα) (SWD(2017)0300), καθώς και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy» (Παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ΕΠΓ και την ανατολική εταιρική σχέση,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 5ης Ιουλίου 2017 προς το Συμβούλιο που αφορά την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1), και τα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 15ης Ιουνίου 2017(2) σχετικά με τον Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν, της 6ης Απριλίου 2017(3) και της 24ης Νοεμβρίου 2016(4) σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία, της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017(5), της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης(6), της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(7) και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των κοινοβουλίων της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας της 3ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0308/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση βασίζεται σε μια κοινή δέσμευση μεταξύ της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη των σχέσεών τους με σκοπό τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αξιών, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η ισότητα των φύλων, καθώς και της οικονομίας της αγοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση επιδιώκει την επίτευξη κοινών στόχων, συγκεκριμένα την προώθηση της σταθερότητας, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, τη στήριξη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, σχέσεων καλής γειτονίας, την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και την περιφερειακή συνεργασία, τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των λαών και την ώθηση του εμπορίου, προκειμένου να ενισχυθούν όχι μόνο ο πολιτικός διάλογος και η σύνδεση αλλά και η οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της παγκόσμιας στρατηγικής της και της αναθεωρημένης ΕΠΓ, η ΕΕ επιδιώκει να φέρει κοντύτερα τους εταίρους της επιταχύνοντας την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωσή τους με την ΕΕ, αποσκοπώντας παράλληλα στην προώθηση της πολιτικής σταθερότητας, της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομικής ευημερίας στις γειτονικές χώρες και παρέχοντας ευκαιρίες για προνομιακές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας κάθε χώρας εταίρου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι η ΕΕ θεωρεί τη συνεργασία αυτοτελή αξία και πιστεύει ακράδαντα ότι οδηγεί σε καταστάσεις αμοιβαία επωφελείς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεσμεύεται από την πλευρά της να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, στο μέτρο όπου οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες δεν αμφισβητούνται ούτε υπονομεύονται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι εταίροι της χρειάζεται να συνδυάσουν πόρους και μέσα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει και ότι οι εταίροι πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην υλοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα το 2015 ζήτησαν να έχει σημειωθεί πρόοδος έως την επόμενη σύνοδο κορυφής στους τομείς (1) της ενίσχυσης των θεσμών και της χρηστής διακυβέρνησης, (2) της κινητικότητας και των επαφών μεταξύ των λαών, (3) της οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών της αγοράς και (4) της συνδεσιμότητας, της ενεργειακής απόδοσης, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την τελευταία σύνοδο κορυφής, ιδίως με τη σύναψη και την έναρξη ισχύος τριών συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ), συμπεριλαμβανομένης της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, καθώς και με τη θέσπιση καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τη Γεωργία και την Ουκρανία από το 2017 (και με τη Μολδαβία από το 2014), την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με μια σφαιρική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Αρμενία (η οποία λειτουργεί ως υπόδειγμα συνύπαρξης της ιδιότητας μέλους στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και της ιδιότητας συμμετέχοντος στα προγράμματα γειτονίας της ΕΕ), την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια νέα σφαιρική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν, την έγκριση σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες από αυτές τις χώρες με την πολιτική, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνέχιση της πολιτικής της "κρίσιμης δέσμευσης» έναντι της Λευκορωσίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δρομολόγηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα, σε ορισμένα ιδρυτικά μέλη έχει παρατηρηθεί γενική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναστροφή των δημοκρατικών τάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις βασικές προκλήσεις θα είναι η διευκόλυνση της εν εξελίξει μετάβασης σε υπεύθυνες, σταθερές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της κινητικότητας και η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών των χωρών εταίρων και της ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του νέου στρατηγικού σχεδίου εργασίας που προτείνεται από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, το οποίο συνδυάζει τη διμερή και την περιφερειακή συνεργασία, είναι να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά το μελλοντικό έργο της ΕΕ και των έξι χωρών εταίρων, εστιάζοντας στην επίτευξη είκοσι αποτελεσμάτων έως το 2020·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των ανατολικών εταίρων της ΕΕ εξακολουθούν να απειλούνται από ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων και ορισμένες που κινήθηκαν και συντηρούνται ακόμη ενεργά από τη Ρωσική Ομοσπονδία παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για στήριξη της διεθνούς έννομης τάξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην ειρηνική επίλυση όλων των εν εξελίξει συγκρούσεων στη γειτονία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, η προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας και η συνεχιζόμενη κατάληψη δύο περιφερειών της Γεωργίας, καθώς και οι ρωσικές υβριδικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων αποσταθεροποίησης και της προπαγάνδας, συνιστούν απειλή και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια συνολικά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ανατολικής εταιρικής σχέσης βασίζεται στο κυριαρχικό δικαίωμα κάθε εταίρου να επιλέγει το επίπεδο φιλοδοξίας που φιλοδοξεί να επιτύχει όσον αφορά τις σχέσεις του με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι που επιδιώκουν στενότερες σχέσεις με την ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να αναμένουν μεγαλύτερη υποστήριξη και βοήθεια όσον αφορά την επίτευξη των αμοιβαίως ορισθέντων στόχων, εφόσον πληρούν τις υφιστάμενες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα»·

1.  συστήνει στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα εξής:

Σχετικά με το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης

Σχετικά με την υλοποίηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης

   α) να διασφαλίσουν ότι η σύνοδος κορυφής του Νοεμβρίου 2017 θα είναι στραμμένη προς το μέλλον, προσδίδοντας νέα δυναμική και καθορίζοντας ένα σαφές πολιτικό όραμα για το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ως μακροπρόθεσμης πολιτικής· να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω κορυφής παρέχουν, ως πρώτη προτεραιότητα, τη βάση για την υποστήριξη των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του σεβασμού για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου, τη μη εισαγωγή διακρίσεων και την ισότητα των φύλων, στις οποίες στηρίζεται η ανατολική εταιρική σχέση, υπογραμμίζοντας ότι οι εν λόγω αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο των συμφωνιών σύνδεσης και αναγνωρίζοντας τη δέσμευση των εμπλεκόμενων εταίρων να τις εφαρμόζουν και να τις προωθούν·
   β) να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες των πολιτών σε όλες τις χώρες εταίρους για εξάλειψη της διαφθοράς, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ενίσχυση του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· να επιδιώξουν, ως εκ τούτου, την ανανέωση της δέσμευσης των εταίρων για έγκριση και πλήρη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, με βάση τους κατάλληλους χάρτες πορείας με σαφώς καθορισμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα·
   γ) να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους και τον ζωτικό ρόλο της στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης τόσο ως απαραίτητου παράγοντα στη διαδικασία εδραίωσης της δημοκρατίας όσο και ως πλατφόρμας περιφερειακής συνεργασίας, να αντιταχθούν ανυποχώρητα σε κάθε νομοθεσία και μέτρο που επιδιώκουν να περιορίσουν τις νόμιμες δραστηριότητές της και να ενθαρρύνουν την ενεργότερη συμμετοχή της στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την εταιρική σχέση, καθώς και να προωθήσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των δημόσιων θεσμικών οργάνων·
   δ) να προωθήσουν εκλογικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες να διασφαλίζουν ότι τα νομικά πλαίσια είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις συστάσεις των διεθνών αποστολών παρατήρησης του ΟΑΣΕ και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας και ότι επιτυγχάνονται μέσω διαφανούς διαδικασίας, αποτελούν δε αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και, στο μέτρο του δυνατού, συναίνεσης με την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να βελτιωθούν τα εκλογικά πλαίσια χωρίς προκαταλήψεις σε βάρος των κυβερνώντων κομμάτων· να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή, από την ΕΕ, των υφιστάμενων όρων που σχετίζονται με τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις·
   ε) να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 προβαίνουν σε απολογισμό των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί, τονίζουν την ανάγκη υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί και παρέχουν νέα ώθηση για το μέλλον της εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της μείωσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, των μεταφορών, της συνδεσιμότητας, της ενεργειακής αυτονομίας, της κινητικότητας και της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΕΣ) αποτελεί, εν προκειμένω, σημαντικό εργαλείο·
   στ) να καταβάλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως των νέων, μεταξύ άλλων μέσω δέσμης μέτρων για τη στήριξη των νέων, όπως το πρόγραμμα EU4Youth, και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι προσαρμοσμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προώθησης της επιχειρηματικότητας και των τοπικών βιομηχανιών, της στήριξης της βιώσιμης γεωργίας, της ανάπτυξης του τουρισμού και της ψηφιακής οικονομίας, και της περαιτέρω ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών, της διεύρυνσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στο πεδίο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης·
   ζ) να προαγάγουν και να στηρίξουν ενεργά την εφαρμογή πολιτικών κατά των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας· να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, καθώς και τη στήριξη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών, και να εγγυηθούν τη συνέχιση της πολιτικής μετά την ημερομηνία στόχο του 2020·
   η) να αναλάβουν τη δέσμευση να εργαστούν από κοινού για την αύξηση της κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων· να στηρίξουν τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και να διασφαλίσουν ότι δεν θα ενεργοποιηθούν στο μέλλον μηχανισμοί αναστολής, ιδίως μέσω της στενής συνεργασίας στους τομείς της αστυνομίας και των τελωνείων, ώστε να καταπολεμηθούν οι απειλές κατά της ασφάλειας, η εγκληματικότητα και οι υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής· να ξεκινήσουν διάλογο με την Αρμενία σχετικά με το καθεστώς θεωρήσεων, να ενθαρρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσει τις συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή (VFA/RA) με στόχο τη μελλοντική έναρξη διαλόγου για το καθεστώς θεωρήσεων και να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία σχετικά με τις εν λόγω συμφωνίες προς όφελος των πολιτών, εφόσον οι εν λόγω χώρες σημειώσουν σημαντική πρόοδο στον τομέα των θεμελιωδών αξιών και εκπληρώσουν τους ακριβείς όρους που καθορίζονται στα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων·
   θ) να αυξήσουν περαιτέρω τις ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως διευκολύνοντας τη συμμετοχή σε προγράμματα όπως το Erasmus+, Διάδοση της Αριστείας και Διεύρυνση της Συμμετοχής και το EU4Innovation και μέσω της παροχής εγγυήσεων δανείων από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin· να παράσχουν στήριξη για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και να μεριμνήσουν για την κάλυψη του κενού στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας
   ι) να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 παρέχουν επίσης νέα ώθηση για την ενίσχυση των ευκαιριών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τομέων, εμπόριο και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδοπεριφερειακών ευκαιριών για διασυνοριακή συνεργασία, και με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
   ια) να ζητήσουν αναπροσαρμογή της στήριξης της ΕΕ ανάλογα με τα θεματολόγια σύνδεσης και τις συναφείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως εκείνες που προβλέπουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, περισσότερο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και επαρκή πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας EU4Business· να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των DCFTA ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ· να σχεδιάσουν στοχοθετημένη συνδρομή για τις ΜΜΕ που θα τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των DCFTA· να προωθήσουν και να στηρίξουν τη γνήσια μεταρρύθμιση του οικονομικού συστήματος, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των μονοπωλίων και την οριοθέτηση του ρόλου των ολιγαρχών μέσω της θέσπισης κατάλληλων νόμων, καθώς και μια βαθιά μεταρρύθμιση του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·
   ιβ) να στηρίξουν την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για τις μεταφορές και τη συνδεσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου για το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, και να προωθήσουν επίσης το ενδοπεριφερειακό εμπόριο· να στηρίξουν έργα υποδομών που θα παράσχουν νέες ευκαιρίες εμπορίου και να διευκολύνουν την επικοινωνία και τις ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων, καθώς και μεταξύ των εταίρων·
   ιγ) να βελτιώσουν την ενεργειακή αυτονομία και απόδοση μέσω ειδικών επενδύσεων και της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σε όλους τους τομείς προτεραιότητας που καλύπτονται από την Ενεργειακή Ένωση της ΕΕ και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών ενέργειας των εταίρων και της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τις υποδομές· να διασφαλίσουν ότι όλα τα υπεράκτια και παράκτια τμήματα της νέας υποδομής αγωγών στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού Nord Stream 2, είναι απολύτως σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση, και ότι δεν υπονομεύουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια· να συνεργαστούν με τους ανατολικούς εταίρους προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση των τιμών της ενέργειας·
   ιδ) να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση των διεθνών συμφωνιών για την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και των σχετικών υποχρεώσεων· να εντείνουν τις προσπάθειες για την τήρηση των δεσμεύσεων για την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού και με μια σταδιακή και βιώσιμη κατάργηση των απαρχαιωμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Αρμενία και την Ουκρανία· να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την ανάπτυξη νέων έργων, όπως ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Ostrovets της Λευκορωσίας·
   ιε) να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 αντιμετωπίζουν επίσης τις απειλές κατά της ασφάλειας και τις συγκρούσεις, οι οποίες επηρεάζουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, υα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη των εταίρων και της περιφέρειας συνολικά·
   ιστ) να δεσμευτούν ότι θα στηρίξουν την ενότητα δράσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη διατήρηση της άσκησης συλλογικής πίεσης προς τη Ρωσία, της οποίας ωστόσο η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη, ιδίως μέσω της ενίσχυσης στοχευμένων περιοριστικών μέτρων, θα επιλύσουν τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία μέσω της πλήρους και ουσιαστικής εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και με τη διατήρηση της αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ, θα επιλύσουν τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας μέσω απτών αποτελεσμάτων στις διεθνείς συζητήσεις της Γενεύης και μέσω της πλήρους εφαρμογής από τη Ρωσία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 2008, θα αποκαταστήσουν εκ νέου την πλήρη κυριαρχία της Ουκρανίας στην Κριμαία, της Γεωργίας στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και Νότιας Οσσετίας, και της Μολδαβίας στην Υπερδνειστερία, θα δώσουν την κατάλληλη προσοχή στην επικίνδυνη οικολογική κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία, θα στηρίξουν τους εταίρους της ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους, και θα θέσουν τέλος στις πρόσθετες απειλές κρατικών δολοφονιών, πολέμου στον κυβερνοχώρο, παραπληροφόρησης και άλλων μορφών αποσταθεροποίησης·
   ιζ) να τονίσουν ότι η συμμετοχή ενός ανατολικού εταίρου σε στρατιωτικές ασκήσεις που στοχεύουν εναντίον της ΕΕ και/ή ορισμένων εκ των εταίρων της, όπως η υπό ρωσική καθοδήγηση άσκηση «Zapad 2017» στη Λευκορωσία, είναι απαράδεκτη· να διασφαλίσουν ότι κανένας εταίρος δεν θα συμμετάσχει ξανά στο μέλλον σε τέτοιες ασκήσεις·
   ιη) να ζητήσουν τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών εχθροπραξιών μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν οι οποίες στοιχίζουν αδικαιολόγητα τη ζωή σε αμάχους και στρατιώτες, παρεμποδίζοντας παράλληλα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη στήριξή τους στις προσπάθειες των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ για επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αλλά και στις βασικές αρχές του 2009, στις οποίες περιλαμβάνονται η εδαφική ακεραιότητα, η αυτοδιάθεση και η μη χρήση βίας· να ζητήσουν από την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις σε πνεύμα καλής πίστης προκειμένου να εφαρμοστούν οι εν λόγω αρχές και να επιλυθεί η σύγκρουση, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος· να καλέσουν τις κυβερνήσεις της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να διεξαγάγουν υψηλού επιπέδου συνομιλίες και να δεσμευτούν για ουσιαστική οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και για διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών της Αρμενίας και σε αυτή του Αζερμπαϊτζάν· να συνδέσουν την επικύρωση των νέων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και έκαστου των εταίρων με ουσιαστικές δεσμεύσεις και ουσιώδη πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίλυσης της σύγκρουσης, όπως μέσω της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός και της παροχής στήριξης για την εφαρμογή των βασικών αρχών του 2009·
   ιθ) να ζητήσουν την παροχή συνεχούς στήριξης στο έργο που επιτελούν η ΕΕ και οι αποστολές του ΟΑΣΕ στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την ανατολική Ουκρανία, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικές δράσεις για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, πρωτίστως προς όφελος των πολιτών στις εν λόγω χώρες· να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των εντολών των εν λόγω αποστολών και να ζητήσουν από τη Ρωσία να εγγυηθεί την απρόσκοπτη πρόσβασή τους· να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν την ανάπτυξη ένοπλης αστυνομικής αποστολής του ΟΑΣΕ στην ανατολική Ουκρανία· να εξετάσουν, από κοινού με τις χώρες εταίρους, την προοπτική να αναλάβει η ΕΕ ενισχυμένο ρόλο στην επίλυση των συγκεκριμένων συγκρούσεων, μεταξύ άλλων δρομολογώντας φιλόδοξες, πλήρως ανεπτυγμένες αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), οι οποίες θα επιφορτιστούν με το έργο της ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας·
   κ) να ζητήσουν από τους εταίρους της ΕΕ να συνεργάζονται πλήρως με την ΕΕ για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο και το αθέμιτο εμπόριο·
   κα) να εξετάσουν, στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανατολική εταιρική σχέση, ένα ελκυστικό μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» για τις συνδεδεμένες χώρες που έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τις συμφωνίες σύνδεσης και την DCFTA, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο μέλλον στη συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση, την ενεργειακή ένωση, την ψηφιακή ένωση και στον χώρο Σένγκεν, περαιτέρω πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ενσωμάτωση στα δίκτυα μεταφορών της ΕΕ, δημιουργία βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων, αυξημένη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ, αύξηση της συνεργασίας στον τομέα της ΚΠΑΑ, καθώς και περισσότερο άμεσα μέτρα όπως πρόσθετες μονομερείς δασμολογικές προτιμήσεις, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής μεταξύ των εταίρων και της ΕΕ και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών υψηλής χωρητικότητας· να επεκτείνουν το μοντέλο «EaP+» σε άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης όταν θα είναι έτοιμες να αναλάβουν αυτές τις ενισχυμένες δεσμεύσεις και θα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αμοιβαία συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων·
   κβ) να εξετάσουν, για τις μη συνδεδεμένες χώρες, νέα μέσα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινότητας των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των νέων, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης και εταιρικών σχέσεων κινητικότητας·
   κγ) να διασφαλίσουν ότι και στις δύο περιπτώσεις οι κοινοί στόχοι είναι, όταν απαιτείται, τόσο μεσοπρόθεσμοι όσο και μακροπρόθεσμοι, και να ενθαρρύνουν ορισμένες από τις χώρες εταίρους να υπερβούν τη λογική των εκλογικών κύκλων με στόχο περισσότερο στρατηγικά οράματα·
   κδ) να υπογραμμίσουν εκ νέου την αρχή της διαφοροποίησης και το γεγονός ότι το πεδίο και το εύρος της συνεργασίας με την ΕΕ καθορίζονται από τις φιλοδοξίες της ΕΕ και των εταίρων της, καθώς και από τον ρυθμό και την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που θα αξιολογηθούν με βάση την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση·
   κε) να τονίσουν ότι η ανατολική εταιρική σχέση αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για στενή πολιτική σύνδεση και οικονομική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ· να επαναλάβουν ότι οι συμφωνίες σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία δεν αποτελούν τον τελικό στόχο των σχέσεών τους με την ΕΕ· να αναγνωρίσουν για μία ακόμη φορά τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις των χωρών αυτών· να επισημάνουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ και με βάση τη Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων, και εφόσον στηρίζει το κράτος δικαίου· να παροτρύνουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να συμφωνήσουν σε μια φιλόδοξη δήλωση για τη σύνοδο κορυφής του 2017, η οποία να θέτει σχετικούς μακροπρόθεσμους στόχους·
   κστ) να απευθύνουν έκκληση στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία να επικεντρωθούν στην πλήρη υλοποίηση των θεματολογίων σύνδεσης προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης, και επίσης να συμμετάσχουν στις κοινές συζητήσεις σχετικά με την πρόοδο, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· να επαναλάβουν τη σημασία της ουσιαστικής εφαρμογής των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων για τη μελλοντική σταθερότητα και ανάπτυξη των χωρών και για την ευημερία των κοινωνιών τους· να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η εμβάθυνση των σχέσεων με το μοντέλο «EaP+» καθώς και οποιαδήποτε προοπτική ένταξης στην ΕΕ απαιτεί ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης·
   κζ) να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται πάντοτε αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά τα υφιστάμενα και τα περαιτέρω επίπεδα συνεργασίας και στήριξης για τους εταίρους και ότι οι προϋποθέσεις αυτές τηρούνται· να υπογραμμίσουν ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τους εταίρους της θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένα βήματα μεταρρύθμισης και από την ουσιαστική τους εφαρμογή, και ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην παροχή κινήτρων από την ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποφέρει οφέλη στους εταίρους που επιδίδονται περισσότερο σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις· να εξετάσουν το ενδεχόμενο της καταβολής των επιδοτήσεων σε μικρότερες δόσεις που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκρίνεται καλύτερα σε απρόβλεπτες κρίσεις ή στην έλλειψη μεταρρυθμίσεων· να τονίσουν, ειδικότερα, ότι δεν θα επικυρωθεί καμία συνολική συμφωνία με χώρα που δεν σέβεται τις αξίες της ΕΕ, ιδίως μέσω της μη εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και μέσω της παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της δίωξης υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ και δημοσιογράφων· να υπογραμμίσουν, επίσης, ότι πρέπει να τηρηθούν σαφείς δείκτες αναφοράς πριν από την εκκίνηση και την ολοκλήρωση νέων συνομιλιών για τα καθεστώτα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης· να επαναλάβουν ότι η οπισθοδρόμηση σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματα θα οδηγεί συστηματικά στην αναστολή των συμφωνιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τομέα των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και τον τομέα της ενωσιακής χρηματοδότησης·
   κη) να στηρίξουν την πολυμερή διάσταση της ανατολικής εταιρικής σχέσης ως μέσου για την αύξηση της πολυμερούς οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, και τη δημιουργία ευκαιριών περιφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω διεθνικών πλατφορμών της κοινωνίας των πολιτών, της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των διασυνοριακών έργων, όπως τα προγράμματα διαπροσωπικών επαφών που περιλαμβάνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και της νεότερη γενιά ως παράγοντες αλλαγής·
   κθ) να τονίσουν τη σημασία αφενός της συνεκτικής και αποτελεσματικής προβολής των πολιτικών που συνδέονται με την ανατολική εταιρική σχέση, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, και αφετέρου της πρόβλεψης δραστηριοτήτων επικοινωνίας προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες περιφέρειες, ιδίως με σκοπό τη γεφύρωση του κενού γνώσης όσον αφορά την ΕΕ και τις σχέσεις της με τους εταίρους της· να αναγνωρίσουν τον εξαιρετικό έργο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα από την ομάδα δράσης «East StratCom» και να στηρίξουν τις δραστηριότητές της με συμπληρωματική χρηματοδότηση· να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της καλύτερης ενημέρωσης για τα συγκεκριμένα οφέλη και τους στόχους της ανατολικής εταιρικής σχέσης, να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση μέσω τεκμηριωμένης, προσβάσιμης και ποιοτικής ενημέρωσης σε όλες τις γλώσσες των χωρών εταίρων, και να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης·
   λ) να υποστηρίξουν ότι η παροχή στήριξης από την ΕΕ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο επίπεδο της κοινής φιλοδοξίας όσον αφορά τη συνεργασία με κάθε εταίρο, βάσει των αρχών του «περισσότερα για περισσότερα» και «λιγότερα για λιγότερα»· να ζητήσουν, ειδικότερα, από την ΕΕ την ευθυγράμμιση δημοσιονομικών μέσων όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα μέτρα πολιτικής και τις στρατηγικές υλοποίησης, ιδίως στο πλαίσιο των ετήσιων και πολυετών δημοσιονομικών διαδικασιών της·
   λα) να επικροτήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής για παροχή μακροοικονομικής συνδρομής (ΜΟΣ) στους εταίρους, εμμένοντας παράλληλα σε αυστηρές και αποτελεσματικές προϋποθέσεις για τις προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη του κράτους δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και του πολυκομματικού συστήματος), τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς) και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· να υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξαμηνιαία λεπτομερή γραπτή έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν σε αυτούς τους τρεις τομείς οι εταίροι που επωφελούνται ήδη από την εν λόγω συνδρομή· να ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει νέα προγράμματα ΜΟΣ για εταιρικές χώρες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προηγούμενα προγράμματα, να προβλέπουν τη συστηματική συμπερίληψη της ανωτέρω προϋπόθεσης σε μελλοντικές προτάσεις για την εν λόγω συνδρομή και να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρησή της, ιδίως στην περίπτωση της Μολδαβίας·
   λβ) να ζητήσουν από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εργαστούν για την επιτυχή εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και ενός ειδικού μηχανισμού στήριξης για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν δεσμευτεί στην εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης· να ζητήσουν τη θέσπιση καταπιστευματικού ταμείου για την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία βάσει των βέλτιστων πρακτικών των μέσων πολλαπλών χορηγών, τονίζοντας παράλληλα ότι το εν λόγω καταπιστευματικό ταμείο θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε όσες αφορούν κοινωνικές και οικονομικές υποδομές και υποδομές που έχουν ως στόχο την ικανότητα απορρόφησης των επενδύσεων, καθώς και στον συντονισμό των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και την επιτόπια στήριξη των διεθνών χορηγών· να εξετάσουν τη διεξαγωγή διάσκεψης δωρητών για την Ουκρανία για την ανακούφιση των ανθρωπιστικών αναγκών της χώρας που δημιουργούνται από τη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα και από την προσάρτηση της Κριμαίας· να διασφαλίσουν ότι η χρήση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων ελέγχεται επίσης αυστηρά, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε κατάχρηση·
   λγ) να επαναλάβουν την ισχυρή στήριξή τους όσον αφορά την κοινοβουλευτική συμβολή και τον έλεγχο της πολιτικής της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της πολιτικής στις ζωές των πολιτών· να ενισχύσουν, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest εντός του νέου πολυμερούς οικοδομήματος της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και της κοινοβουλευτικής επιτροπής σύνδεσης ή της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας (PAC/PCC) εντός των συμβουλίων σύνδεσης ή συνεργασίας· να επικροτήσουν τα προγράμματα ολοκληρωμένης προσέγγισης υποστήριξης της δημοκρατίας (CDSA) που εφαρμόζονται· να καλέσουν σε συνεργασία τους βουλευτές των χωρών εταίρων με στόχο τον έλεγχο της εφαρμογής και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στη διαδικασία αυτή·
   λδ) να λάβουν υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών με τους ανατολικούς εταίρους και να εντείνει τον έλεγχο της στήριξης που παρέχει εν προκειμένω η ΕΕ· να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου προς τους εταίρους και την Επιτροπή για αύξηση της διαφάνειας όλων των δικαιούχων της χρηματοδότησης της ΕΕ· να ζητήσουν από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαβιβάζουν κάθε έξι μήνες στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λεπτομερή γραπτή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών·
   λε) να λάβουν υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου να εντείνει τον έλεγχο της διαπραγμάτευσης των μελλοντικών διεθνών συμφωνιών με τους ανατολικούς εταίρους· να καλέσουν το Συμβούλιο να παράσχει χωρίς καθυστέρηση στο Κοινοβούλιο όλες τις συναφείς διαπραγματευτικές οδηγίες σύμφωνα με τη σχετική διοργανική συμφωνία(9)· να επικροτήσουν την ουσιαστική συνεργασία της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, να τους ζητήσουν όμως να παράσχουν, χωρίς καθυστέρηση, τα σχέδια των διαπραγματευτικών κειμένων και τις μονογραφημένες συμφωνίες, σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία-πλαίσιο(10)·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και, για ενημέρωση, στον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0304.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0267.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0126.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0456.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0487.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0018.
(8) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 110.
(9) ΕΕ C 95 της 1.4.2014, σ. 1.
(10) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία
PDF 502kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (2017/2819(RSP))
P8_TA(2017)0441B8-0589/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία» (COM(2017)0198),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα(1),

–  έχοντας υπόψη τον έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) (SWD(2016)0472),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 1/2017 με τίτλο «Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τους οικοτόπους και τα πτηνά 2007-2012: η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat του Νοεμβρίου 2016 για τη βιοποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (O-000067/2017 – B8‑0608/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το ήμισυ περίπου των προστατευόμενων ειδών πτηνών και ένα μικρότερο ποσοστό των λοιπών προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων της Ένωσης βρίσκονται επί του παρόντος σε καλή κατάσταση διατήρησης και ότι μόνο για το 50 % όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 υπάρχουν σχέδια διαχείρισης που περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα διατήρησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες για τη φύση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) 2011-2020, της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΕ με τον τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ το 2015», τα κράτη μέλη αναφέρουν ότι οι κύριες πιέσεις και απειλές για τα χερσαία οικοσυστήματα είναι η γεωργία και η αλλαγή των φυσικών συνθηκών, ενώ για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι η χρήση έμβιων πόρων (αλιεία) και η ρύπανση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι ανθρωπογενείς και έχουν σημαντικό και επιζήμιο αντίκτυπο στη φύση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat του 2016 σχετικά με τη βιοποικιλότητα καταδεικνύουν συνολική μείωση του πληθυσμού και των 167 κοινών ειδών πτηνών της ΕΕ από το 1990 έως το 2014(3)·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των οδηγιών για τη φύση·

2.  επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν αν δεν καταβληθούν άμεσες, ουσιαστικές και πρόσθετες προσπάθειες· τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2010 δεν επιτεύχθηκαν·

3.  παρατηρεί ότι τα υγιή και ανθεκτικά οικοσυστήματα διαθέτουν συνθήκες που ευνοούν περισσότερο τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτή και, κατ' επέκταση, τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη· σημειώνει ότι εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα ακραία καιρικά φαινόμενα και μεγαλύτερη ευκολία ως προς την αποκατάσταση από τα φαινόμενα αυτά, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων από τα οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι·

4.  παρατηρεί ότι, στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των άγριων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση και τα περισσότερα οικοσυστήματα έχουν υποβαθμιστεί τόσο πολύ που δεν είναι πλέον δυνατό να επιτελέσουν τις πολύτιμες λειτουργίες τους· επισημαίνει ότι αυτό επιφέρει στην ΕΕ τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές ζημίες, δεδομένου ότι τα βασικά αίτια απώλειας της βιοποικιλότητας, δηλαδή η υποβάθμιση των οικοτόπων, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η εισαγωγή και αναπαραγωγή χωροκατακτητικών εξωτικών ειδών και η κλιματική αλλαγή, βαίνουν επιδεινούμενα, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται οι θετικές επιδράσεις των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας·

5.  επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης σκοπεί στην «επιτάχυνση της προόδου για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2020, δηλαδή την ανάσχεση και την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματος»· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία άλλη σύνδεση με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ή με τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησής της·

6.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταβληθούν πρόσθετες, ουσιαστικές και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν υψηλότερη πολιτική προτεραιότητα στο θέμα αυτό·

7.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πλήρης και αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση·

8.  τονίζει ότι η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άλλων ρύπων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης υλικών, πρέπει να συμπληρωθεί με περαιτέρω δράσεις των κρατών μελών για την πλήρη εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών, με σκοπό την καλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και της δημόσιας υγείας·

9.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω σύνδεση πολιτικών και γνώσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ευημερίας εντός των ορίων του πλανήτη μας, που συνιστά μακροπρόθεσμο όραμα του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον·

10.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο του σχεδίου δράσης και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει αμελλητί τις εργασίες για την επόμενη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, για την περίοδο μετά το 2020·

Συμμετοχή όλων των φορέων

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζει το σχέδιο δράσης και τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη απτών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που παρατηρούνται στην εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά·

12.  υπενθυμίζει ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 1/2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο συντονισμός ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς στα κράτη μέλη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς·

13.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει αποτελεσματική στήριξη στους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών ελέγχων, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και δεξιοτήτων και της καλύτερης κατανομής πόρων·

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να επικαιροποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο και να συνδράμει τις δημόσιες διοικήσεις στην ορθή εφαρμογή της, και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία αυτή και στη σχετική διαβούλευση·

15.  τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τη φύση και, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus·

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για την πρόσβαση σε δικαστικό έλεγχο, καθώς και πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού Aarhus για την εφαρμογή της Σύμβασης όσον αφορά την Ένωση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη σύσταση της επιτροπής συμμόρφωσης της Σύμβασης του Aarhus·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι διατήρησης και οι απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες για τη φύση, ευέλικτες προσεγγίσεις εφαρμογής που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές εθνικές περιστάσεις συμβάλλουν στη μείωση και τη σταδιακή εξάλειψη αναίτιων συγκρούσεων και προβλημάτων που έχουν ανακύψει ανάμεσα στην προστασία της φύσης και τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς και στην αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των παραρτημάτων των οδηγιών·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συμμετοχής των τοπικών φορέων και της ανταλλαγής γνώσεων·

Προστατευόμενα είδη και οικότοποι

19.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υποβαθμιστούν οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και να εφαρμόσουν μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων·

20.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα διατήρησης που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης δεν προτείνει στρατηγική και συγκεκριμένες δράσεις προτεραιότητας για τη βελτίωση της προστασίας των επικονιαστών, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των κινδύνων για την υγεία και των παρασιτικών ειδών (ειδικά της βαρρόας), του συντονισμού της έρευνας, της εναρμόνισης των μεθόδων ανάλυσης και της ανταλλαγής επιστημονικών δεδομένων για τους επικονιαστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο·

22.  προτρέπει για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία και τη διατήρηση απειλούμενων επικονιαστών η οποία θα αντιμετωπίζει συνολικά και με οριζόντιο τρόπο το θεμελιώδες ζήτημα της μείωσης των ποσοστών θνησιμότητας των επικονιαστών στην Ευρώπη, ιδίως των μελισσών, που προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στο περιβάλλον και την οικονομία·

23.  προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η καταπολέμηση της βαρρόας σε επίπεδο Ένωσης, να υποστηριχθεί η κατάρτιση των μελισσοκόμων στις μεθόδους προστασίας των μελισσών και να ενθαρρυνθούν οι αγρότες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και οι γεωργοί και οι λοιποί πολίτες να προωθούν την ανάπτυξη φυτικών ειδών, ειδικότερα ανθοφόρων φυτών, στις αγροτικές και αστικές περιοχές προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα μελιφόρων φυτών·

24.  υπενθυμίζει ότι η παράνομη θανάτωση πτηνών, ιδίως των αποδημητικών ειδών στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και αρπακτικών πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία· υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένα συντονισμένο σχέδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει επιστημονικών στοιχείων, για τη διαχείριση των αποδημητικών πτηνών που περνούν από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

25.  ζητεί την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή του κανονισμού για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και επαρκή χρηματοδότηση προς τούτο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι η συμπερίληψη ειδών στον κατάλογο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος πρέπει να βασίζεται σε τυποποιημένη και εναρμονισμένη εκτίμηση επιπτώσεων· θεωρεί ότι η διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, ιδίως στις περιοχές του δικτύου Natura 2000· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικτυακή πλατφόρμα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για Ξένα Είδη (EASIN), η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν ξένα είδη·

26.  τονίζει ότι η προστασία του κοινού φυσικού μας περιβάλλοντος στην Ευρώπη είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τις οικονομίες μας όσο και για την ευημερία μας, ότι το δίκτυο Natura 2000 εκτιμάται ότι φτάνει σε αξία τα 200-300 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και μπορεί να αποφέρει έσοδα στις τοπικές κοινότητες μέσω του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, και ότι τα υγιή οικοσυστήματα παρέχουν ουσιώδεις οικολογικές υπηρεσίες, όπως γλυκό νερό, δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, έντομα επικονιαστές, και προστασία από πλημμύρες, χιονοστιβάδες και από τη διάβρωση των ακτών(4)· επισημαίνει, συνεπώς, ότι η επένδυση στο δίκτυο Natura 2000 είναι οικονομικά εύλογη·

27.  υπενθυμίζει ότι οι θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 υστερούν σημαντικά ως προς την οριοθέτησή τους έναντι των χερσαίων περιοχών· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα και την Επιτροπή να διευκολύνει την απαραίτητη συνεργασία με τρίτες χώρες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας στις θαλάσσιες περιοχές·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δράση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι από το σχέδιο δράσης απουσιάζει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για μηδενική καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας·

Σύνδεση με άλλους τομείς πολιτικής

29.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων απώλειας βιοποικιλότητας, συγκεκριμένα για την καταστροφή και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων που προκαλούνται κατά κύριο λόγο από την υπέρμετρη χρήση του εδάφους, τη ρύπανση, την εντατική καλλιέργεια, τη χρήση συνθετικών γεωργικών φαρμάκων, τη διάδοση ξένων ειδών και την κλιματική αλλαγή, και τονίζει επίσης ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ·

30.  επισημαίνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), και υπογραμμίζει την ανησυχητική μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέονται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα·

31.  επαναλαμβάνει ότι μία από τις έξι βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ είναι η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία, μεταξύ άλλων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000· υπενθυμίζει τις πολυάριθμες προσπάθειες που καταβάλλει ο κλάδος της γεωργίας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού που θεσπίστηκαν με την αναθεώρηση της ΚΓΠ το 2013·

32.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια για την ΚΓΠ ανακατευθύνονται από την επιδότηση δραστηριοτήτων που πλήττουν τη βιοποικιλότητα στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και στη διατήρηση της συναφούς βιοποικιλότητας·

33.  καλεί ακόμη την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες γης, τη δυνατότητα για «πράσινες και γαλάζιες υπηρεσίες» (διαχείριση τοπίων, φύσης και υδάτων) έναντι πληρωμής με βάση τις τιμές της αγοράς·

34.  επισημαίνει ότι είδη που χαρακτηρίζονται στην οδηγία ΕΠΕ ως χρήζοντα ιδιαίτερης προστασίας σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης βρίσκονται πλέον σε καλή κατάσταση διατήρησης και θα μπορούσαν να συνιστούν απειλή για άλλα άγρια είδη και οικόσιτα ζώα, διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία του οικοσυστήματος· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μία διαδικασία εκτίμησης η οποία θα καθιστά δυνατή την τροποποίηση του καθεστώτος προστασίας ειδών σε συγκεκριμένες περιφέρειες όταν επιτυγχάνεται η επιθυμητή κατάσταση διατήρησης·

35.  υπενθυμίζει ότι η συνύπαρξη του ανθρώπου με μεγάλα σαρκοφάγα, ιδίως τον λύκο, σε ορισμένες περιφέρειες μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και των κατοικημένων αγροτικών περιοχών, ιδίως όσον αφορά την παραδοσιακή γεωργία και τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και άλλες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, την ευελιξία που παρέχεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους·

36.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μέτρα όπως η κατάρτιση αγροτών σχετικά με την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων από τα μεγάλα σαρκοφάγα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων σε όλα τα κράτη μέλη·

37.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΚΓΠ δεν έχει αναπτυχθεί με τρόπο που να προστατεύει την υπό εξαφάνιση παραδοσιακή αγροτική πρακτική του ποιμενισμού, που συνιστά σημαντικό ιστορικό εργαλείο για τη διαχείριση των οικοτόπων και τη διατήρηση της φύσης· ζητεί το σχέδιο δράσης να υποστηρίξει ένα αναπτυξιακό πλαίσιο για τον ποιμενισμό στο δίκτυο Natura 2000·

38.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ειδικότερα την προσαρμοστική διαχείριση των θηραμάτων ως εργαλείο βέλτιστης πρακτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των επαρκώς αφθονούντων πληθυσμών υδρόβιων πτηνών στην ΕΕ και για τη διατήρηση των πληθυσμών που φθίνουν·

39.  επισημαίνει ότι στις θαλάσσιες περιοχές σημειώνονται σημαντικές απώλειες βιοποικιλότητας και εκτιμά ότι η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) θα πρέπει να προωθεί τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη κατανάλωση και τα βιώσιμα πρότυπα παραγωγής· ζητεί να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της ΚΑλΠ στη βιοποικιλότητα·

Χρηματοδότηση

40.  χαιρετίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και συντάσσεται με την εκτίμησή του ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική κινητοποίηση κονδυλίων της ΕΕ ώστε να υποστηριχθεί η διαχείριση του δικτύου·

41.  υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 αποτελεί κυρίως ευθύνη των κρατών μελών και τονίζει το γεγονός ότι είναι πιθανό τα κενά στην εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση να οφείλονται κατά κύριο λόγο σε έλλειψη χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στον έλεγχο καταλληλότητας·

42.  υπογραμμίζει ότι, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), είναι μάλλον απίθανο το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επίτευξη των στόχων του 2020 όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· ζητεί τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων, συμπεριλαμβανομένων του χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE), της ΚΓΠ και των διαρθρωτικών ταμείων·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής περί αύξησης κατά 10 % των κονδυλίων που διατίθενται για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE·

44.  δηλώνει ότι, ενόψει του επόμενου ΠΔΠ, απαιτούνται περισσότερες προπαρασκευαστικές εργασίες σε επίπεδο επανεξέτασης και προβλέψεων, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη διατήρηση της φύσης, της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης γεωργίας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000· θεωρεί ότι, εν προκειμένω, μεγάλη σημασία έχει η διενέργεια ολοκληρωμένου ελέγχου στις παλαιές δαπάνες, με έμφαση στα διδάγματα που αντλήθηκαν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των παλαιών μέτρων·

45.  ζητεί να συμπεριληφθούν στο επόμενο ΠΔΠ νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη της γεωργίας, της υπαίθρου και της περιφέρειας θα περιλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, τα οποία θα τελούν υπό την κοινή διαχείριση των εθνικών και περιφερειακών περιβαλλοντικών αρχών·

46.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα χρηματοδοτικά προγράμματα στους στόχους του δικτύου Natura 2000 και να δημιουργήσει οριζόντιους δείκτες επιδόσεων του δικτύου Natura 2000 για όλα τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επίσης μηχανισμό παρακολούθησης των δαπανών για το δίκτυο Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας, και να ενσωματώσει τα στοιχεία αυτά στο επόμενο ΠΔΠ·

47.  επαναλαμβάνει ότι τα κεφάλαια που διατίθενται στο πρόγραμμα Natura 2000 προέρχονται συνήθως από συγχρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότησή τους για το δίκτυο Natura 2000, με στόχο να καθοριστούν πιο ελκυστικά ποσοστά συγχρηματοδότησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση των κονδυλίων, και να ληφθούν μέτρα προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των αιτούντων και των δικαιούχων έργων·

48.  επισημαίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη υπηρεσιών οικοσυστήματος, πράσινων υποδομών και άλλων τομέων σχετικών με το φυσικό κεφάλαιο και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου (NCFF) θα συνεχίσει να στηρίζει έργα σχετικά με τη βιοποικιλότητα κατά την περίοδο εφαρμογής 2017-2019·

49.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να προτείνει μέσα χρηματοδότησης και ανάπτυξης διασυνοριακών σχεδίων διαχείρισης για είδη μεγάλων σαρκοφάγων και ζητεί επίσης λεπτομερή εξέταση του ρόλου των μεγάλων σαρκοφάγων και την ενδεχόμενη θέσπιση μέτρων προσαρμογής προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας, του αγροτικού τοπίου και της μακραίωνης πρακτικής της ελεύθερης βόσκησης ζώων βοσκής στις ορεινές περιοχές·

Πράσινες Υποδομές

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης σχετικά με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πράσινων υποδομών με σκοπό την καλύτερη διασύνδεση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ουσιαστική πρόταση για την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου πράσινων υποδομών (ΔΕΔ-Π)·

51.  δηλώνει ότι είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, να αξιοποιούν καλύτερα τις διαδικασίες ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να βελτιωθεί η οριζόντια κατανόηση του ΔΕΔ-Π με ειδικές ανά τομέα γνώσεις και να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της αυξημένης διασύνδεσης, και των πράσινων υποδομών εν γένει, μέσω κονδυλίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της περιφέρειας· σημειώνει ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 όσον αφορά τον σχεδιασμό εργασιών υποδομής· επισημαίνει ότι η ιδέα των πράσινων υποδομών συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας, καθώς διατηρεί τα πλεονεκτήματα των οικοσυστημάτων μετριάζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι υποδομές των μεταφορών και της ενέργειας·

52.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να μελετηθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι πράσινες υποδομές στον μετριασμό των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με τις καιρικές και τις κλιματικές αλλαγές, ειδικότερα με τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα που προκαλούν ορισμένες από τις πιο σαρωτικές και φονικές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη και τον κόσμο·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0034.
(2) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf.
(3) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics.
(4) http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf.


Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία
PDF 426kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (2017/2931(RSP))
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες της ΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα νέο πλαίσιο EE για την ενίσχυση του κράτους δικαίου (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2016(3), που συμπληρώνει τη σύστασή της τής 27ης Ιουλίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην Πολωνία υπό το φως του διορισμού νέου Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη σύσταση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου της 26ης Ιουλίου 2017(4), στην οποία εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Πολωνία, η οποία, κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής, ενισχύει τη συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία που εντοπίστηκε ήδη στη διαδικασία για το κράτος δικαίου που κινήθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Πολωνικής Κυβέρνησης, της 20ής Φεβρουαρίου 2017, με την οποία απορρίπτεται η ιδέα της ύπαρξης συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία, καθώς και την απάντηση της Πολωνικής Κυβέρνησης, της 29ης Αυγούστου 2017, που απορρίπτει τις ενστάσεις της Επιτροπής για τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού τομέα και θέτει υπό αμφισβήτηση την αρμοδιότητά της να αξιολογήσει το σύστημα δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επί παραβάσει που ξεκίνησε η Επιτροπή κατά της Πολωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της 29ης Ιουλίου 2017, και την αιτιολογημένη γνώμη της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων, στην οποία αναφέρεται ότι ο πολωνικός νόμος είναι ασύμβατος με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως με το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, καθώς και με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Frans Timmermans, στις 22 Μαρτίου, στις 31 Αυγούστου και στις 6 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Μαΐου 2017 και της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 14ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τον νόμο περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής της Βενετίας, της 24ης Ιανουαρίου 2017, όπου εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την «επιδεινούμενη κατάσταση» στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη την αφαίρεση, στις 18 Μαΐου 2017, από τον ιστότοπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την ηλεκτρονική νομική βάση δεδομένων του, των ακόλουθων τριών αποφάσεων: απόφαση της 9ης Μαρτίου 2016, K 47/15 (που ορίζει ότι οι αλλαγές που εγκρίθηκαν από το Πολωνικό Κοινοβούλιο στον νόμο περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι αντισυνταγματικές), απόφαση της 11ης Αυγούστου 2016, K 39/16 (που αμφισβητεί τη νομιμότητα των κύριων διατάξεων του δεύτερου νόμου που τροποποιεί τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου), και απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2016, K 44/16 (περί της νομιμότητας του διορισμού του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου),

–  έχοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2017, το Πολωνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τέσσερεις νόμους για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, και συγκεκριμένα: τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί της Εθνικής Σχολής Δικαστών και Εισαγγελέων, του νόμου περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων και ορισμένων άλλων νόμων («νόμος περί της Εθνικής Σχολής Δικαστών»)· τον νόμο περί τροποποιήσεως του νόμου περί του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης και ορισμένων άλλων νόμων («νόμος περί του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης»)· τον νόμο περί τροποποιήσεως του νόμου περί οργανώσεως των τακτικών δικαστηρίων («νόμος περί οργανώσεως των τακτικών δικαστηρίων»)· και τον νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ήγειρε σοβαρές ανησυχίες για παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών και το τέλος της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2017, όπου εκφράζει τις ανησυχίες της μεγάλης πλειοψηφίας των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους νόμους που ψηφίστηκαν για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της Πολωνίας, της 27ης Ιουλίου 2017, να θέσει βέτο σε δύο αμφιλεγόμενες νόμους που είχαν ψηφιστεί από το Πολωνικό Κοινοβούλιο νωρίτερα τον ίδιο μήνα και οι οποίοι απειλούσαν σοβαρά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τις δύο προτάσεις του Προέδρου της Πολωνίας όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Δικαστήριο, οι οποίες δημιουργούν ανησυχίες για το κατά πόσον είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα της Πολωνίας, και οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διάκριση των εξουσιών ή με την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 24ης Οκτωβρίου 2017, το οποίο αποφάνθηκε ότι οι κανόνες για την εκλογή των Προέδρων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Γενικής Συνέλευσης Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι αντισυνταγματικοί,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή διάταξη που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 27 Ιουλίου 2017 στην υπόθεση C-441/17 να σταματήσει η ευρείας κλίμακας υλοτομία στο δάσος Bialowieza, και η οποία δεν εφαρμόστηκε από την Πολωνική Κυβέρνηση, και τους φόβους ότι η συνεχιζόμενη υλοτομία θα μπορούσε να προκαλέσει «σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία» για το δάσος, ενόσω το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση,

–  έχοντας υπόψη τις προσωρινές διατάξεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 8 Ιουνίου 2017 προκειμένου να σταματήσουν οι συνοπτικές διαδικασίες επαναπροώθησης προς τη Λευκορωσία· έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών, του Ιανουαρίου του 2017, για τροποποιήσεις στον νόμο περί αλλοδαπών, οι οποίες προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο περί δημοσίων συναθροίσεων, όπως τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, ο οποίος επιτρέπει υπερβολικούς περιορισμούς στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης προτεραιότητας στις αποκαλούμενες «τακτικές/κυκλικές συναθροίσεις» που είναι αφιερωμένες σε πατριωτικά, θρησκευτικά και ιστορικά γεγονότα, και της δυνατότητας που δίδεται στις αρχές να απαγορεύσουν τις αντιδιαδηλώσεις,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο περί του Εθνικού Ινστιτούτου για την Ελευθερία - Κέντρου για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών, της 15ης Σεπτεμβρίου 2017, ο οποίος θέτει την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και από κονδύλια της ΕΕ, υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, γεγονός που γεννά ανησυχίες όσον αφορά την επαρκή χρηματοδότηση των ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις από διεθνείς ΜΚΟ σχετικά με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας, της 19ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Πολωνία: Στους δρόμους για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Διάβρωση των ελέγχων και των ισορροπιών – το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση στην Πολωνία»,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, της 5ης Μαΐου 2017, σχετικά με τα σχέδια τροποποιήσεων στον νόμο περί του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης και σε ορισμένους άλλους νόμους της Πολωνίας· της 22ας Αυγούστου 2017, επί του σχεδίου νόμου της Πολωνίας σχετικά με το Εθνικό Ινστιτούτο Ελευθερίας – Κέντρο για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας Πολιτών· και της 30ής Αυγούστου 2017 σχετικά με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας, όπου τονίζεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις είναι εγγενώς ασύμβατες με τα διεθνή πρότυπα και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις επί της έβδομης περιοδικής έκθεσης για την Πολωνία, που ενέκρινε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 31 Οκτωβρίου 2016, με την οποία κάλεσε την Πολωνία να λάβει μέτρα για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του δικαστικού σώματος, και να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το αδίκημα της τρομοκρατίας, προκειμένου να υπάρξει προστασία έναντι καταχρήσεων,

–  έχοντας υπόψη την παρέμβαση του Καναδά, της 9ης Μαΐου 2017, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης για την Πολωνία, καθώς και την επιστολή που απηύθυνε στις 23 Οκτωβρίου 2017ο Ύπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προς την Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με την επίσημη επίσκεψη στην Πολωνία, στις 27 Οκτωβρίου 2017, του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων, όπου εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2188(2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 11ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Νέες απειλές κατά του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης: επιλεγμένα παραδείγματα»,

–  έχοντας υπόψη τις επανειλημμένες μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των πολιτικών και της νομοθεσίας της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της «Μαύρης Διαμαρτυρίας» του Οκτωβρίου του 2016, η οποία απέτρεψε μια αλλαγή στον ισχύοντα νόμο περί αμβλώσεων, της «Πορείας Ελευθερίας» της 6ης Μαΐου 2017, και των διαδηλώσεων του Ιουλίου του 2017, οι οποίες ακολούθησαν την έγκριση των νόμων για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο περί περιορισμού της πρόσβασης στο χάπι επείγουσας αντισύλληψης για τις γυναίκες και τα κορίτσια, του Ιουνίου 2017· έχοντας υπόψη το ενημερωτικό δελτίο της ΠΟΥ, του Ιουνίου 2017, όπου το χάπι επείγουσας αντισύλληψης κρίνεται ασφαλές και συνιστάται η διαθεσιμότητά του στο πλαίσιο της απαραίτητης υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας· έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας που χορηγήθηκε με την απόφαση C(2009)4049 για το «ellaOne - ulipristal acetate», ένα φαρμακευτικό προϊόν για ανθρώπινη χρήση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, εντός μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στις αξίες αυτές εγκρίθηκε από τον πολωνικό λαό σε δημοψήφισμα που διεξήχθη το 2003·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πολωνικού Συντάγματος ορίζει ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας σέβεται το διεθνές δίκαιο που τη δεσμεύει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης, ήτοι ότι τα κράτη μέλη ενεργούν συμφώνως προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου είναι μία από τις κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν την ευθύνη, βάσει των Συνθηκών, να κατοχυρώνουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως θεμελιώδη αξία της Ένωσης και να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία, οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ γίνονται σεβαστές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν: τη νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία θέσπισης νόμων· την ασφάλεια δικαίου· την απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια· αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο καθώς και πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· και ισότητα ενώπιον του νόμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία των δικαστηρίων κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της δημοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η οποία επίσης αποτυπώνεται στο άρθρο 10 του πολωνικού Συντάγματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να προστατεύεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών και τα πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση μιας ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας, στη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των κυβερνήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της Πολωνικής Κυβέρνησης να εφαρμόσει τη διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την υλοτομία στο δάσος Bialowieza και η άρνησή της να τηρήσει τις προσωρινές διατάξεις του ΕΔΑΔ για τις επαναπροωθήσεις στη Λευκορωσία αποτελούν ορατά σύμβολα μη τήρησης των Συνθηκών της ΕΕ από την Πολωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες διαδηλωτές έχουν αντιμετωπίσει δικαστικές διαδικασίες βάσει του κώδικα περί πταισμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 300 άτομα φέρονται να έχουν κλητευθεί από την αστυνομία σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις του Οκτωβρίου του 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών σχετίζεται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία συγκαταλέγονται το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην προστασία από απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, και η απαγόρευση των διακρίσεων, όπως αποτυπώνεται και στο πολωνικό Σύνταγμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει καλέσει την Πολωνία να μην προβεί στην έγκριση καμίας νομοθετικής μεταρρύθμισης που θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση της ήδη περιοριστικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις για την Πολωνία σε μια σειρά υποθέσεων, λόγω της περισταλτικής ερμηνείας αυτού του δικαιώματος·

1.  τονίζει ότι έχει θεμελιώδη σημασία ο σεβασμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και στο πολωνικό Σύνταγμα, και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  επαναλαμβάνει τη θέση που έχει διατυπώσει στα ψηφίσματά του της 13ης Απριλίου 2016 και 14ης Σεπτεμβρίου 2016· επαναλαμβάνει, ιδίως, την ανησυχία του για τις ταχείες νομοθετικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε πολλούς τομείς, χωρίς κατάλληλες διαβουλεύσεις ή η δυνατότητα ανεξάρτητης και νόμιμης συνταγματικής αναθεώρησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος συστηματικής υπονόμευσης των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών και του κράτους δικαίου· επαναλαμβάνει, ιδίως, την ανησυχία του όσον αφορά τις εν λόγω αλλαγές στους τομείς των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, του ποινικού δικαίου, της νομοθεσίας που διέπει την αστυνομία, της νομοθεσίας για τις δημόσιες υπηρεσίες, της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της νομοθεσίας για τις ΜΚΟ, της νομοθεσίας για το άσυλο, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και των δικαιωμάτων των γυναικών·

3.  αποδοκιμάζει έντονα και με αυξανόμενη ανησυχία το γεγονός ότι δεν έχει εξευρεθεί συμβιβαστική λύση στο βασικό πρόβλημα για την ορθή λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου (την ανεξαρτησία και τη νομιμότητά του, καθώς και τη δημοσίευση και την εφαρμογή όλων των αποφάσεών του), γεγονός που υπονομεύει σοβαρά το πολωνικό Σύνταγμα και τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Πολωνία· επισημαίνει με βαθιά λύπη το γεγονός ότι η Πολωνική Κυβέρνηση αρνείται να λάβει υπόψη την εποικοδομητική κριτική που προέρχεται από τους πολωνικούς πολίτες και από τα εθνικά, διεθνή και ενωσιακά θεσμικά όργανα, και ότι δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αναδιατύπωση της νομοθεσίας σχετικά με το πολωνικό δικαστικό σύστημα, όσον αφορά ειδικότερα τη δυνατότητά της να υπονομεύει δομικά τη δικαστική ανεξαρτησία και να αποδυναμώνει το κράτος δικαίου στην Πολωνία·

5.  σημειώνει ότι, στις 27 Ιουλίου 2017, ο Πρόεδρος Duda έθεσε βέτο σε δύο αμφιλεγόμενους νόμους που είχαν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας ως ασύμβατους προς το πολωνικό Σύνταγμα, ισχυριζόμενος ότι απειλούσαν σοβαρά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία· ζητεί εκτενή συζήτηση σε εθνικό επίπεδο με όλους τους ενδιαφερομένους όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, που θα πρέπει να σέβεται το κράτος δικαίου και να συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· καλεί τον Πρόεδρο της Πολωνίας να μην υπογράψει νέους νόμους, παρά μόνον εφόσον διασφαλίζουν πλήρως την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

6.  στηρίζει τις συστάσεις περί του κράτους δικαίου που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, καθώς και τις διαδικασίες επί παραβάσει την οποία κίνησε κατά της Πολωνίας για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ· αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, την κατάσταση στην Πολωνία και τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις της από τις πολωνικές αρχές, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Πολωνία για την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

7.  παροτρύνει το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση την Πολωνίας να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συστάσεις της Επιτροπής και της Επιτροπής της Βενετίας, και να απέχουν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταρρύθμισης η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τον σεβασμό του κράτους δικαίου, και ιδίως την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας· ζητεί, εν προκειμένω, την αναβολή της έγκρισης οιωνδήποτε νόμων, έως ότου διεξαχθεί κατάλληλη αξιολόγηση από την Επιτροπή και την Επιτροπή της Βενετίας·

8.  καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την προσωρινή διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 27ης Ιουλίου 2017, στην υπόθεση C-441/17 και να αναστείλει αμέσως την υλοτομία ευρείας κλίμακας στο δάσος Bialowieza, η οποία υπάρχει κίνδυνος να προξενήσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην εν λόγω τοποθεσία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO· καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να σταματήσει τις συνοπτικές διαδικασίες επαναπροώθησης στη Λευκορωσία, ώστε να συμμορφωθεί με τις δεσμευτικές προσωρινές διατάξεις του ΕΔΑΔ της 8ης Ιουνίου 2017, και να διασφαλίσει ότι κάθε άτομο που εκδηλώνει την πρόθεσή τους να ζητήσει άσυλο ή διεθνή προστασία στα σύνορα της Πολωνίας έχει πλήρη πρόσβαση στην πολωνική διαδικασία ασύλου σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και τη νομοθεσία της ΕΕ·

9.  ζητεί από την Πολωνική Κυβέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, αφαιρώντας από το ισχύον δίκαιο περί του συνέρχεσθαι τις διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα στις εγκρινόμενες από την κυβέρνηση «κυκλικές» συναθροίσεις· ζητεί από τις αρχές να απέχουν από την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών·

10.  καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο περί ιδρύσεως Εθνικού Ινστιτούτου για την Ελευθερία - Κέντρου για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών, ο οποίος δυσχεραίνει την πρόσβαση σημαντικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών σε κρατική χρηματοδότηση, και να διασφαλίσει ότι η κατανομή των δημόσιων κονδυλίων στην κοινωνία των πολιτών πραγματοποιείται με δίκαιο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο, εξασφαλίζοντας την πλουραλιστική εκπροσώπηση·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης στην αστυνομική επιτήρηση των ηγετών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, και καλεί τις πολωνικές αρχές να διερευνούν τις αναφορές αυτές και να σέβονται πλήρως την ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών·

12.  καλεί την πολωνική κυβέρνηση να τηρήσει μια σθεναρή στάση όσον αφορά τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών παρέχοντας δωρεάν και προσβάσιμη αντισύλληψη χωρίς διακρίσεις και καθιστώντας την επείγουσα αντισύλληψη διαθέσιμη χωρίς ιατρική συνταγή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την κατάργηση του νόμου που περιορίζει την πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στο χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

13.  επικρίνει έντονα κάθε νομοθετική πρόταση που θα απαγορεύει την άμβλωση σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας δυσπλασίας του εμβρύου· τονίζει ότι η καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· επιβεβαιώνει με έμφαση τη στήριξή του προς τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, που αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο νομικής δίωξης·

14.  καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να τηρεί όλες τις διατάξεις που αφορούν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα σε διάλογο με την Επιτροπή·

15.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο τακτικά και λεπτομερώς ενήμερο, κατά τρόπο διαφανή, για την πρόοδο που επιτυγχάνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται·

16.  πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Πολωνία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εκπονήσει ειδική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού του, με σκοπό τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην Ολομέλεια επί αιτιολογημένης πρότασης που καλεί το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

17.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(5) (Σύμφωνο ΔΚΘ)·

18.  καλεί την πολωνική κυβέρνηση να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες και να καταδικάσει απερίφραστα την ξενοφοβική και φασιστική πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0123.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0344.
(3) Σύσταση (ΕΕ) 2017/146 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία συμπληρωματική προς τη σύσταση (ΕΕ) 2016/1374 (ΕΕ L 22 της 27.1.2017, σ. 65).
(4) Σύσταση (ΕΕ) 2017/1520 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία συμπληρωματική προς τις συστάσεις (ΕΕ) 2016/1374 και (ΕΕ) 2017/146 (ΕΕ L 228 της 2.9.2017, σ. 19).
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου