Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 15. novembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
Obdobie prijímania delegovaných aktov ***I
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Karel Pinxten
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Pietro Russo
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Hannu Takkula
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza
 Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Bettina Jakobsen
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Iliana Ivanova
 Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I
 Právny štát na Malte
 Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. Konferenciou ministrov WTO
 Východné partnerstvo: samit v novembri 2017
 Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo
 Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku

Obdobie prijímania delegovaných aktov ***I
PDF 325kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0136),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0116/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. júla 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. októbra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0332/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/2380.)

(1) Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 67.


Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Karel Pinxten
PDF 242kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o návrhu na vymenovanie Karla Pinxtena za člena Dvora audítorov (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))
P8_TA(2017)0430A8-0336/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0328/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0336/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 19. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Karla Pinxtena za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Pietro Russo
PDF 239kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o návrhu na vymenovanie Pietra Russa za člena Dvora audítorov (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))
P8_TA(2017)0431A8-0337/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0329/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0337/2017),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 19. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Pietra Russa za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Hannu Takkula
PDF 240kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o návrhu na vymenovanie Hannua Takkulu za člena Dvora audítorov (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))
P8_TA(2017)0432A8-0338/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únii, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0330/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0338/2017),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu si na svojej schôdzi 19. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Hannua Takkulu za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza
PDF 241kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o vymenovaní Baudilia Tomého Muguruzu za člena Dvora audítorov (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))
P8_TA(2017)0433A8-0342/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0331/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0342/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 26. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Baudilia Tomého Muguruzu za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Bettina Jakobsen
PDF 241kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o nominácii Bettiny Jakobsenovej za členku Dvora audítorov (C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))
P8_TA(2017)0434A8-0341/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0332/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0341/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 26. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Bettinu Jakobsenovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
PDF 246kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))
P8_TA(2017)0435A8-0343/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0333/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0343/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 26. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Iliana Ivanova
PDF 240kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o vymenovaní Iliany Ivanovovej za členku Dvora audítorov (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))
P8_TA(2017)0436A8-0344/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0334/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0344/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 26. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Ilianu Ivanovovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I
PDF 342kWORD 44k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0721),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0456/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o štatúte trhového hospodárstva Číny(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. októbra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0236/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2321.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k prechodu na novú metodiku

Komisia pripomína, že cieľom novej metodiky je zachovať sústavnú ochranu výrobného odvetvia Únie pred nekalými obchodnými praktikami, predovšetkým tými, ktoré plynú z výrazných deformácií trhu. Komisia v tomto ohľade zabezpečí, aby výrobnému odvetviu Únie nevznikla dodatočná záťaž, keď sa bude usilovať o ochranu v rámci antidumpingového nástroja, a to najmä v súvislosti s potenciálnymi žiadosťami o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti podanými po nadobudnutí účinnosti novej metodiky.

Vyhlásenie Komisie k článku 23 a súčinnosti s Európskym parlamentom a Radou

Komisia informuje Európsky parlament a Radu zakaždým, keď zamýšľa vypracovať alebo aktualizovať správu podľa článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia. Keď Európsky parlament alebo Rada informujú Komisiu, že sa domnievajú, že sú splnené podmienky na vypracovanie alebo aktualizáciu správy podľa článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia, Komisia prijme vhodné opatrenia a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje Európsky parlament a Radu.

Vyhlásenie Komisie týkajúce sa správ podľa článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia

Komisia bude pohotovo využívať možnosť vypracúvať správy o existencii výrazných deformácií stanovenú v článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia tak, aby ich zainteresované strany mali k dispozícii pri príprave podaní, na ktoré sa môže uplatňovať článok 2 ods. 6a základného nariadenia. Zainteresovaným stranám poskytne usmernenie k využívaniu týchto správ.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0223.


Právny štát na Malte
PDF 358kWORD 50k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte 2017/2935(RSP)
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 4, 5, 6, 9 a 10 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 6,7, 8, 10, 11, 12 a 47 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o občianstve EÚ na predaj(1),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a množstvo dohovorov OSN o ľudských právach, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na rozpravu v pléne o slobode médií na Malte, ktorá sa uskutočnila 24. októbra 2017,

–  so zreteľom na zistenia Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov a Európskej siete investigatívnej spolupráce z panamských dokumentov a maltských spisov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o legitímnych opatreniach na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov(3),

–  so zreteľom na správu a odporúčania Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (výbor PANA), a prílohu správy o služobnej ceste výboru na Malte,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je spoločenstvo založené na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, zásadách právneho štátu a rešpektovaní ľudských práv a keďže tieto hodnoty sú univerzálne a spoločné pre členské štáty;

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie je súčasťou primárneho práva EÚ; keďže sloboda prejavu a sloboda a pluralita médií sú zakotvené v článku 11 Charty základných práv Európskej únie a článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP); keďže v súlade s článkom 2, článkom 3 ods. 1 a článkom 7 Zmluvy o EÚ má Únia možnosť konať s cieľom chrániť spoločné hodnoty, na ktorých je založená; keďže mechanizmus právneho štátu by sa mal rovnakou mierou uplatňovať na všetky členské štáty;

C.  keďže EÚ je ústavným systémom, ktorý funguje na základe predpokladu vzájomnej dôvery, že členské štáty budú konať v súlade so zásadami demokracie, právneho štátu a základnými právami;

D.  keďže nezávislosť súdnictva je zakotvená v článku 47 Charty základných práv Európskej únie a článku 6 EDĽP a je základnou požiadavkou demokratickej zásady deľby moci;

E.  keďže maltské protikorupčná investigatívna novinárka a blogerka Daphne Caruana Galizia bola zavraždená pri bombovom útoku na automobil 16. októbra 2017;

F.  keďže jej zavraždenie viedlo k pouličným demonštráciám a protestom občianskej spoločnosti na Malte požadujúcim spravodlivosť, zodpovednosť a dodržiavanie zásad právneho štátu;

G.  keďže v správe o monitorovaní pluralizmu v médiách za rok 2016 o Malte boli identifikované stredné (takmer vysoké) úrovne rizika so zreteľom na pluralitu trhu a politickú nezávislosť, ako aj faktory zvyšujúce riziko týkajúce sa nedostatku údajov o mediálnom trhu, nedostatočnej ochrany a samoregulácie novinárov a redakčnej nezávislosti, priameho politického vlastníctva médií a nedostatočnej mediálnej gramotnosti(4);

H.  keďže Svetový index slobody tlače 2017 (uverejnený organizáciou Reportéri bez hraníc) označil za kľúčový faktor obmedzujúci slobodu prejavu na Malte zákony o hanobení, za porušenie ktorých možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody a ktoré sa široko uplatňujú, predovšetkým zo strany politikov proti novinárom(5);

I.  keďže maltský parlament v súčasnosti diskutuje o návrhu zákona navrhnutom maltskou vládou, ktorý ruší trestný čin urážky na cti a zavádza ad hoc zákaz akejkoľvek formy predbežných opatrení alebo príkazov v konaniach za urážku na cti alebo ohovárania podľa akéhokoľvek zákona(6);

J.  keďže Daphne Caruana Galizia čelila mnohým obvineniam z urážky na cti podaných politikmi z celého politického spektra na Malte;

K.  keďže súd vydávajúci predbežné opatrenia v súvislosti s prípadom urážky na cti, ktorého účastníkom je minister vlády, zmrazil v tomto roku účty Daphne Caruany Galiziovej, a to pred vynesením rozhodnutia v tomto prípade;

L.  keďže médiá na Malte informovali o tom, že sa dostali pod veľký tlak banky Pilatus, ktorá je stredobodom tvrdení o praní špinavých peňazí, aby stiahli alebo odstránili reportáže o nej; keďže banka Pilatus podala súdne žaloby v USA proti maltským médiám za poškodenie jej dobrého mena; keďže podľa informácií zo správy o plnení predpisov finančnej spravodajskej a analytickej jednotky (FIAU) sú klienti banky Pilatus prevažne politicky činné osoby z Azerbajdžanu, ale banka neuplatňovala zvýšenú povinnú starostlivosť vo vzťahu k týmto klientom, ako sa vyžaduje v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD); keďže jeden poslanec vládnej strany požiadal o vyšetrenie prípadu oznamovateľa FIAU;

M.  keďže pred zavraždením Daphne Caruany Galiziovej z krajiny utiekol hlavný oznamovateľ v prípade obvinení z korupcie a prania špinavých peňazí politicky činných osôb na Malte;

N.  keďže maltská vláda prijala zákon na ochranu oznamovateľov v roku 2013(7) a Malta je jedným z malej skupiny členských štátov EÚ, ktoré zakotvili osobitné opatrenia na ochranu oznamovateľov v zákone;

O.  keďže podľa ústavy a zákonov Malty vymenúva policajného prezidenta predseda vlády, generálneho prokurátora vymenúva prezident na návrh predsedu vlády, a členovia súdnictva sú od roku 2017 vymenovaní po vypočutí kandidátov vo výbore(8); keďže nezávislosť orgánov presadzovania práva a súdnictva na Malte môže byť ohrozená tým, že vláda je oprávnená vymenovať policajného prezidenta, vedúceho FIAU aj generálneho prokurátora;

P.  keďže v rôznych správach médií sa uvádza, že veľké množstvo pracovných miest v maltských verejných podnikoch bolo vytvorených len niekoľko týždňov pred voľbami v júni 2017, z čoho pramenia obavy, že sa tak stalo z volebných dôvodov;

Q.  keďže Malta odmietla zapojenie do projektu Európskej prokuratúry, nezávislého orgánu Únie s právomocou vyšetrovať a stíhať podvody EÚ a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie;

R.  keďže z odhalení panamských dokumentov z apríla 2016 vyplýva, že v databáze Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov sa uvádza celkovo 714 spoločností spojených s Maltou; keďže tieto dokumenty obsahujú zistenia týkajúce sa súčasného predsedu vlády a bývalého ministra z predchádzajúcej administratívy, a vysokopostavených úradníkov;

S.  keďže Európsky parlament usporiadal návštevu delegácie na Malte vo februári 2017 v rámci jeho vyšetrovania panamských dokumentov; keďže táto delegácia vo svojej správe zo služobnej cesty uviedla, že existujú dôvody domnievať sa, že maltský policajný zbor nie je dobre vybavený na to, aby si mohol riadne plniť svoje úlohy, čo poukazuje na možný prípad nesprávneho úradného postupu; keďže táto delegácia poznamenala, že počet odsúdení a zabavení majetku v súvislosti s praním špinavých peňazí na Malte sa javí ako mimoriadne nízky v porovnaní s priemerným počtom správ, ktoré polícii zasiela FIAU; keďže počas služobnej cesty delegácie jeden štátny úradník a bývalý minister odmietli žiadosť o stretnutie s členmi výboru PANA;

T.  keďže FIAU v dvoch tajných správach o Malte z roku 2016, ktoré boli uverejnené v máji 2017, dospela k záveru, že existuje dôvodné podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s vládnym predstaviteľom; keďže tretia správa uverejnená v rovnakom čase obsahovala podrobné informácie o kontrolách vykonávaných FIAU v banke Pilatus, ktoré údajne zistili porušenie maltských právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí; keďže proces udeľovania licencie banke Pilatus bol veľmi rýchly v porovnaní s priemerným časom potrebným na zabezpečenie súladu s normami stanovenými v smernici o kapitálových požiadavkách;

U.  keďže vedúci FIAU a policajný prezident, ktorých priamo dosadzuje vláda, odstúpili krátko po dokončení týchto správ; keďže nebolo začaté žiadne policajné vyšetrovanie týchto závažných obvinení z prania špinavých peňazí týkajúcich sa politicky činných osôb vrátane člena; keďže v prípade uvedených prípadov boli vymenovaní sudcovia; keďže dvaja pracovníci FIAU boli prepustení po úniku správ FIAU v tlači;

V.  keďže Európska komisia bola informovaná o týchto tvrdeniach najneskôr v júni 2017 so žiadosťou, aby uskutočnila ďalšie vyšetrovanie týkajúce sa Malty a jej dodržiavania a náležitého vykonávania tretej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a smernice o kapitálových požiadavkách;

W.  keďže občianstvo EÚ je jedným z jej hlavných výdobytkov a keďže podľa zmlúv patria otázky pobytu a občianstva do výlučnej pôsobnosti členských štátov; keďže EÚ má právomoc monitorovať protikorupčné postupy zo strany členských štátov;

X.  keďže podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je na každom členskom štáte, aby s náležitým ohľadom na právo Únie stanovil podmienky pre nadobúdanie a stratu štátnej príslušnosti; keďže od nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy znamená udelenie štátnej príslušnosti členského štátu zároveň udelenie občianstva EÚ a tým aj silné dodatočné práva, čo znamená, že rozhodnutia o štátnom občianstve členského štátu nie sú neutrálne vo vzťahu k iným členským štátom a EÚ;

Y.  keďže maltská vláda v roku 2014 vytvorila program pre individuálnych investorov, v rámci ktorého predáva maltské občianstvo a občianstvo EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín za 650 000 EUR; keďže zoznam príjemcov tohto občianstva zostáva nejasný, pretože nie sú uvedení v uverejnenom zozname naturalizovaných občanov; keďže z uniknutej správy FIAU z roku 2016 vyplývajú obavy z možnej korupcie pri riadení tohto programu;

Z.  keďže vláda riadením tohto programu pre individuálnych investorov poverila sprostredkovateľa Nexia BT, ktorý sa uvádza v panamských dokumentoch ako iniciátor trustových a offshore spoločností pre politicky činné osoby na Malte vrátane člena vlády; keďže z panamských dokumentov vyplýva, že BT Nexia konal pri poskytovaní všetkých informácií potrebných na identifikáciu skutočného vlastníctva s nedostatočnou náležitou starostlivosťou;

AA.  keďže v správe finančnej spravodajskej skupiny Europolu s názvom „Od podozrenia k akcii – premena finančného spravodajstva na väčší operačný dosah“ sa zdôrazňuje, že niektorí účastníci, medzi ktorých patria aj zločinecké organizácie, zneužili aspekty internetového odvetvia Malty na pranie výnosov z trestnej činnosti; keďže toto by sa nemalo chápať tak, že sa to týka tohto odvetvia ako celku;

1.  dôrazne odsudzuje zavraždenie Daphne Caruanovej Galiziovej a vyzýva maltskú vládu, aby využila všetky zdroje na to, aby boli jej vrahovia postavení pred súd;

2.  žiada nezávislé medzinárodné vyšetrenie vraždy Daphne Caruanovej Galiziovej; berie na vedomie, že maltské orgány požiadali o účasť medzinárodných orgánov presadzovania práva vrátane Federálneho vyšetrovacieho úradu USA a holandských forenzných odborníkov v tejto oblasti; požaduje plné zapojenie Europolu do vyšetrovania prípadu po celú dobu jeho trvania;

3.  konštatuje, že ochrana investigatívnych novinárov a oznamovateľov korupcie je životne dôležitá, pokiaľ ide o záujmy spoločnosti; vyzýva maltské orgány a všetky členské štáty EÚ, aby zaistili ochranu osobnej bezpečnosti a živobytia oznamovateľov korupcie a novinárov;

4.  vyzýva Konferenciu predsedov, aby zriadila európsku cenu Daphne Caruany Galiziovej za investigatívnu žurnalistiku, ktorá by sa každoročne udeľovala za vynikajúcu investigatívnu žurnalistiku v Európe;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vývoj na Malte viedol v uplynulých rokoch k vážnym obavám, pokiaľ ide o zásady právneho štátu, demokraciu a základné práva vrátane slobody médií a nezávislosti polície a súdnictva;

6.  vyzýva Komisiu, aby nadviazala dialóg s maltskou vládou, pokiaľ ide o fungovanie právneho štátu na Malte a aby sa zabezpečilo dodržiavanie európskych hodnôt; vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament riadne informovala o svojich posúdeniach; pripomína, že je potrebné pravidelne uskutočňovať monitorovanie a viesť dialóg za účasti všetkých členských štátov, Rady, Komisie a Európskeho parlamentu, aby sa zaručila ochrana základných hodnôt EÚ týkajúcich sa demokracie, základných práv a právneho štátu, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že viaceré závažné obvinenia z korupcie a porušenia povinností boja proti praniu špinavých peňazí a bankového dohľadu polícia na Malte nevyšetrila, čo predstavuje hrozbu pre právny štát v tomto členskom štáte; berie na vedomie, že prebiehajú viaceré súdne vyšetrovania týkajúce sa niektorých z týchto obvinení; osobitne vyjadruje poľutovanie nad tým, že na Malte doteraz nedošlo k policajnému vyšetrovaniu odhalení panamských dokumentov a politicky činných osôb uvedených v uniknutej správe FIAU, a poznamenáva, že niektoré osoby uvedené v správach FIAU sú aj naďalej členmi vlády; vyzýva maltského policajného prezidenta, aby takéto vyšetrovanie začal;

8.  berie na vedomie pripomienky predsedu najvyššieho súdu Malty, pokiaľ ide o zásady právneho štátu, a podporuje jeho tvrdenie, že bez riadneho presadzovania práva právny štát na Malte nemôže byť zaručený(9);

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v správe, ktorú vypracoval výbor PANA po svojej návšteve Malty, sa uvádza, že verejné inštitúcie zodpovedné za dodržiavanie predpisov, vyšetrovanie podvodov a finančnej trestnej činnosti sú vysoko spolitizované;

10.  vyzýva Komisiu, aby overila, či Malta dodržiava tretiu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí a smernicu o kapitálových požiadavkách; poznamenáva, že Malta je jedným z niekoľkých členských štátov, proti ktorým Komisia začala počiatočné konanie o porušení za to, že netransponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí do stanoveného termínu 26. júna 2017; berie na vedomie, že táto transpozícia prebieha;

11.  vyzýva maltské orgány, aby sa pripojili k iniciatíve Európskej prokuratúry s cieľom spoločne s ostatnými zúčastnenými členskými štátmi pracovať proti podvodom EÚ a a iným trestným činom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie;

12.  vyzýva maltské orgány dohľadu a súdy, aby vyšetrili proces udeľovania licencie banke Pilatus, najmä pokiaľ ide o plnenie požiadaviek na odbornosť a vhodnosť v riadiacich orgánoch finančných inštitúcií, ako sa uvádza v smernici o kapitálových požiadavkách, a aby preskúmali dodržiavanie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí zo strany Nexia BT;

13.  pripomína často vyjadrované znepokojenie poslancov nad získavaním občianstva prostredníctvom investičných systémov vo všeobecnosti na Malte a v iných členských štátoch EÚ; vyzýva Maltu, aby objasnila, kto si kúpil maltský pas a všetky práva, ktoré s ním súvisia, a aké záruky sú zavedené s cieľom zaručiť, že všetci títo noví občania skutočne strávili rok na Malte pred jeho zakúpením; vyzýva Komisiu, aby monitorovala takéto programy v členských štátoch, pretože tieto štáty musia pri výkone svojich právomocí v oblasti štátnej príslušnosti brať náležitý ohľad na právo Únie;

14.  vyzýva Maltu a všetky ostatné členské štáty, aby zabezpečili, že boj proti daňovým únikom je prioritou a že na túto problematiku sú vyčlenené všetky potrebné zdroje;

15.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie nezverejniť správu EÚ o boji proti korupcii v roku 2017;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a prezidentovi Maltskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 117.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. „Media Pluralism Monitor 2016 – in the EU and Beyond. Country report: Malta.“ (Monitorovanie plurality médií 2016 – Monitorovanie rizík pluralizmu médií v EÚ a za jej hranicami. Správa o krajine: Malta). Centrum pre pluralizmus v médiách a slobodu médií. K dispozícii na stiahnutie na adrese: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/.
(5) Pozri: https://rsf.org/en/malta
(6) Vláda Malty, Zákon o aktualizácii nariadenia o regulácii médií a záležitostí ohovárania a súvisiacich záležitostí“, článok 26 ods. 6. Pozri: http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Pozri: http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Zákon č. XLIV z roku 2016, článok 5 (96A): http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. Konferenciou ministrov WTO
PDF 280kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o mnohostranných rokovaniach o 11. Konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa uskutoční 10. – 13. decembra 2017 (2017/2861(RSP))
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) z Dauhy zo 14. novembra 2001(1),

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie WTO z Hongkongu z 18. decembra 2005(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rozvojovom programe z Dauhy (DDA), najmä na uznesenia z 9. októbra 2008(3), zo 16. decembra 2009(4), 14. septembra 2011(5), z 21. novembra 2013(6) a 26. novembra 2015(7),

–  so zreteľom na výsledky 9. Konferencie ministrov, ktorá sa konala v decembri 2013 na Bali, a najmä na Dohodu o uľahčení obchodu(8),

–  so zreteľom na výsledky 10. Konferencie ministrov, ktorá sa konala v decembri 2015 v Nairobi, a na ministerské vyhlásenie prijaté 19. decembra 2015(9),

–  so zreteľom na záverečný dokument prijatý konsenzom 14. júna 2016 na výročnom zasadnutí parlamentnej konferencie o WTO v Ženeve(10),

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja(11),

–  so zreteľom na šieste celkové preskúmanie pomoci obchodu, ktoré sa konalo od 11. do 13. júla 2017 v Ženeve(12),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže WTO už od svojho vytvorenia zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o posilňovanie mnohostrannosti, presadzovanie inkluzívneho usporiadania svetovej ekonomiky a podporu otvoreného a nediskriminačného systému mnohostranného obchodu založeného na pravidlách; keďže kolo rokovaní v Dauhe sa začalo v roku 2001 s cieľom vytvoriť nové obchodné príležitosti, posilniť pravidlá mnohostranného obchodu a riešiť aktuálne nerovnováhy v obchodnom systéme tým, že ústredným bodom rokovaní sa stanú potreby a záujmy rozvojových krajín, a najmä najmenej rozvinutých krajín;

B.  keďže EÚ dôsledne obhajuje rázny prístup k obchodu založený na mnohostranných pravidlách, pričom uznáva, že komplementárne prístupy, ako sú dvojstranné, regionálne a viacstranné dohody, môžu takisto napomôcť otvorenie obchodu a hospodársky rozvoj, predovšetkým umožnením liberalizácie a zdokonalením pravidiel a disciplín v politických oblastiach, ktorým sa WTO venovala menej dôkladne, a zároveň podporovať mnohostranný systém za predpokladu, že takéto dohody sú v súlade s pravidlami WTO, vychádzajú zo spoločných pravidiel a vytvárajú podmienky pre možnú budúcu mnohostrannosť;

C.  keďže výsledky 9. Konferencie ministrov z roku 2013, najmä uzavretie Dohody o uľahčení obchodu, ktorá je najvýznamnejšou mnohostrannou obchodnou dohodou uzavretou od zriadenia Svetovej obchodnej organizácie v roku 1995, mali systémový význam;

D.  keďže niektorí členovia WTO sa snažia oslabiť súčasný model urovnávania sporov v rámci medzinárodného obchodu; keďže počet sudcov Odvolacieho orgánu WTO sa blíži k minimu nevyhnutnému pre jeho fungovanie; keďže USA nedávno zamietli návrhy zo strany EÚ a niektorých krajín Latinskej Ameriky začať výberové konanie s cieľom obsadiť rastúci počet voľných pracovných miest; keďže táto patová situácia, kvôli ktorej sú už dve zo siedmich kresiel v Odvolacom orgáne voľné, by mohla viesť ku kolapsu systému, ktorý má zásadný význam pre urovnávanie sporov medzi najmocnejšími obchodujúcimi národmi sveta;

E.  keďže aj výsledky dosiahnuté na 10. Konferencii ministrov v roku 2015 boli veľmi významné vzhľadom na sériu šiestich ministerských rozhodnutí o poľnohospodárstve, bavlne a otázkach súvisiacich s najmenej rozvinutými krajinami vrátane záväzku zrušiť vývozné dotácie pre poľnohospodársky vývoz, čo bol zrejme najvýraznejší výsledok, ktorý bol doteraz v oblasti poľnohospodárstva v rámci WTO dosiahnutý;

F.  keďže nedávne diskusie o tom, ako dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o rozvojový program z Dauhy, jasne ukázali, že v súvislosti so spôsobom postupu rokovaní sa názory členov WTO rôznia, čo poukazuje na potrebu prehodnotiť úroveň ambícií, aby mohli byť v rámci všetkých pilierov rokovaní realisticky dosahované výsledky, a keďže toto preskúmanie musí v plnej miere zohľadňovať realitu súčasného obchodného prostredia;

G.  keďže digitálna transformácia hospodárstva otvára nové obchodné kanály uľahčujúce zapojenie malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) do svetového obchodu prostredníctvom elektronického obchodu; keďže sa to čoraz viac vníma ako oblasť, v ktorej by WTO mohla zohrávať dôležitú úlohu;

H.  keďže jedenásta Konferencia ministrov WTO (ďalej len „MC11“) sa bude konať v Buenos Aires v Argentíne od 10. do 13. decembra 2017;

1.  opätovne pripomína svoj pevný záväzok podporovať trvalú hodnotu mnohostrannosti a žiada o prijatie obchodného programu, ktorý sa bude opierať o voľný a spravodlivý obchod založený na pravidlách, bude prospešný pre všetkých a v rámci ktorého bude presadzovaný program trvalo udržateľného rozvoja osobitným zameraním sa na sociálne, environmentálne a ľudské práva a zabezpečením, aby harmonizované pravidlá a pravidlá prijaté na báze mnohostrannosti boli uplatňované rovnako pre všetkých;

2.  zdôrazňuje, že je potrebné stavať na výsledkoch prijatých na 9. a 10. Konferencii ministrov, aby sa v rámci MC11 v Buenos Aires v decembri 2017 mohol dosiahnuť a zabezpečiť výrazný pokrok, pokiaľ ide o zachovanie a posilnenie mnohostrannej štruktúry obchodu; zdôrazňuje, že strany by mali napriek tomu sledovať nové politické ciele v oblastiach, ako je digitálny obchod a uľahčenie investícií;

3.  naliehavo vyzýva všetkých členov WTO, aby využili dynamiku, ktorú priniesol nedávny pokrok, majúc na pamäti strategický cieľ, ktorým je posilnenie systému mnohostranného obchodu, a potrebu posilniť WTO ako centrum obchodných rokovaní, a zároveň uznali, že s cieľom čeliť súčasným výzvam budú potrebné nové prístupy; uznáva, že pružnosť, otvorenosť, inkluzívnosť a politická angažovanosť budú kľúčové pre dosiahnutie globálneho, vyrovnaného a reálneho pokroku pri riešení otvorených otázok rozvojového programu z Dauhy (DDA); zastáva názor, že od začiatku kola rokovaní v Dauhe v roku 2001 sa svet výrazne zmenil, pokiaľ ide o hospodárstvo, politiku a technológie, a že je potrebné diskutovať o nových výzvach, akými sú elektronický obchod, digitálny obchod, transparentnosť investícií, subvencie a nadmerná kapacita, globálne hodnotové reťazce, verejné obstarávanie, vnútroštátne právne predpisy v oblasti služieb, mikropodniky, malé a stredné podniky a lepšie zosúladenie obchodných, pracovných a environmentálnych programov nad rámec rozvojového programu z Dauhy, čo sa dá uskutočniť bez toho, aby boli dotknuté otvorené otázky súvisiace s rozvojovým programom z Dauhy; zdôrazňuje potrebu umožniť rozvojovým krajinám nachádzať vlastné prístupy zamerané na kontinuálne zabezpečovanie rovnakých príležitostí v týchto nových odvetviach;

4.  zdôrazňuje význam WTO vo funkcii účinného a účelného fóra rokovaní o všetkých otázkach, ktoré zaujímajú jej členov a skutočnosť, že WTO poskytuje platformu na otvorenú diskusiu o globálnych otázkach súvisiacich s obchodom;

5.  zdôrazňuje, že do Buenos Aires je potrebné prísť s výrazne pokročilými textovými návrhmi s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť a inkluzívnosť rokovaní o obchode, keďže Konferencia ministrov by mala byť dôkladne pripravená na komplexné rokovania na úrovni výborov; v tejto súvislosti chváli pokročilé rokovania o témach, ako sú dotácie pre oblasť rybolovu ako prostriedok na boj proti nadmernému rybolovu a nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;

6.  berie na vedomie návrhy predložené v oblasti vnútroštátnej podpory poľnohospodárstva vrátane spoločného návrhu EÚ a Brazílie; domnieva sa, že pokrok v diskusii v tejto oblasti by mohol byť kľúčovým výsledkom MC11; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu nájsť trvalé riešenie, pokiaľ ide o verejné skladové hospodárstvo, v záujme potravinovej bezpečnosti, podpory bavlny a subvencií, v súlade s rozhodnutím Konferencie ministrov v Nairobi; zdôrazňuje, že rokovaniam o tejto téme a ich možnému výsledku nemôže byť prikladaná väčšia dôležitosť, ako diskusiám o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky;

7.  opätovne potvrdzuje význam napredovania rokovaní a dosahovania výsledkov v iných otázkach, na ktoré poukázali členovia, vrátane: vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti služieb, elektronického obchodu, uľahčenia investícií, horizontálnych subvencií a zlepšenia transparentnosti a osvedčených regulačných postupov v prospech MSP;

8.  je presvedčený, že vo výsledku Konferencie ministrov v roku 2017 by mala byť jasne zohľadnená dôležitosť cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a záväzkov Parížskej dohody v oblasti boja proti zmene klímy a miera, ktorou môže obchod prispieť k ich dosahovaniu, a že sa v ňom musia stanoviť konkrétne opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti majú prijať vzhľadom na skutočnosť, že celosvetové normy a mnohostranné podmienky sú pre svetový obchod prospešné;

9.  opätovne poukazuje na spojenie medzi rodovou rovnosťou a inkluzívnym rozvojom, zdôrazňujúc, že posilnenie postavenia žien je kľúčom k odstráneniu chudoby a že odstránenie prekážok brániacich zapojeniu žien do obchodu má rozhodujúci význam pre hospodársky rozvoj; uznáva, že je potrebné vypracovať opatrenia na riešenie mnohých prekážok, ktoré obmedzujú hospodárske príležitosti žien; vyzýva členov WTO, aby vytvorili aj pracovný program s cieľom zabezpečiť, aby výsledky Konferencie ministrov v roku 2017 zahŕňali aj obchodnú politiku zohľadňujúcu rodovú rovnosť;

10.  upriamuje pozornosť na šieste celkové preskúmanie pomoci obchodu, ktoré sa konalo v júli 2017 v Ženeve pod názvom „Podpora obchodu, inkluzívnosti a pripojenia pre trvalo udržateľný rozvoj“ a ktoré bolo zamerané okrem iného na potrebu preklenúť digitálnu priepasť;

11.  podporuje názor, že by sa to malo premietnuť do konkrétnych opatrení na uľahčenie elektronického obchodu a premenu digitálnych príležitostí na obchodnú realitu; zdôrazňuje, že lepšie prepojenie ponúka viac podnikateľských príležitostí z dôvodu jednoduchšieho a menej nákladného prístupu na trhy aj pre podnikateľov v mikropodnikoch a malých a stredných podnikoch v rozvojových krajinách; v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že investície do infraštruktúry sú stále kľúčovou výzvou a že je veľmi dôležité dosiahnuť v tejto oblasti pokrok; vyzýva preto členov WTO, aby podporovali investície do infraštruktúry a presadzovali verejno-súkromné partnerstvá a iné iniciatívy;

12.  zdôrazňuje význam diskusií o možných reakciách obchodnej politiky na stále častejší jav servitizácie v oblasti obchodu s tovarom („spôsob 5“);

13.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o vytvorenie súboru záväzných viacstranných pravidiel v oblasti elektronického obchodu v rámci WTO; podporuje oznámenie EÚ „An enabling environment to facilitate online transactions“ (Priaznivé prostredie pre uľahčenie online transakcií), ktoré bolo predložené členom Rady pre obchod so službami v júni 2017 a obsahuje veľmi potrebný a včasný súbor spoločných zásad v oblasti ochrany spotrebiteľa, nevyžiadaných správ, autentifikácie a dôveryhodných služieb a elektronických zmlúv, ktorý by posilnil dôveru spotrebiteľov online a vytvoril priaznivé prostredie pre digitálny obchod;

14.  nabáda na obnovenie viacstranných obchodných rokovaní o dohode o environmentálnych tovaroch;

15.  víta skutočnosť, že 22. februára 2017 vstúpila do platnosti Dohoda o uľahčení obchodu; domnieva sa, že táto dohoda prinesie významné výhody pre všetkých členov WTO, najmä pre rozvojové krajiny a príslušné hospodárske subjekty, posilnením transparentnosti a právnej istoty a obmedzením administratívnych nákladov a trvania colných režimov;

16.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby všetci členovia WTO vykonávali rozhodnutia prijaté v Nairobi a na Bali vrátane vytvorenia nových vývozných príležitostí pre poskytovateľov služieb z najmenej rozvinutých krajín v rámci výnimky v oblasti služieb pre najmenej rozvinuté krajiny a zjednodušenia právnych predpisov týkajúcich sa pravidiel pôvodu; berie na vedomie rastúci záujem členov WTO o dohodu o uľahčení služieb; vyzýva na zintenzívnenie úsilia na mnohostrannej úrovni s cieľom výrazne zjednodušiť a harmonizovať pravidlá pôvodu;

17.  zdôrazňuje kľúčový význam WTO pre systém obchodovania založený na pravidlách a nazdáva sa, že je nevyhnutné zabezpečiť vykonávanie rozhodnutí, presadzovanie pevných záväzkov a riešenie obchodných sporov, zároveň zdôrazňuje jej jedinečný príspevok k presadzovaniu väčšej transparentnosti a partnerských preskúmaní, najmä prostredníctvom mechanizmu preskúmania obchodných politík; vyjadruje vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že viacero pracovných miest v rámci Odvolacieho orgánu zostáva neobsadených, čo výrazne obmedzuje činnosť tohto kľúčového orgánu, keďže hrozí, že bude ohrozené súčasné a riadne fungovanie mechanizmu na urovnávanie sporov, a trvá na prijatí urýchleného rozhodnutia, pokiaľ ide o obsadenie týchto pracovných miest;

18.  zdôrazňuje potrebu záverečného vyhlásenia MC11, v ktorom by členovia mohli uviesť nové oblasti a oblasti uvedené v programe rokovaní z Dauhy, v rámci ktorých začnú viesť rokovania alebo budú pokračovať v rokovaniach;

19.  žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude aj naďalej úzko zapojený do príprav MC11, bude promptne informovaný o najnovšom vývoji a budú sa s ním viesť konzultácie počas Konferencie ministrov v roku 2017; vyzýva Komisiu, aby pred ostatnými členmi WTO neprestávala obhajovať rastúcu dôležitosť parlamentného rozmeru WTO;

20.  vyzýva členov WTO, aby posilnením parlamentného rozmeru WTO zaistili demokratickú legitimitu a transparentnosť; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby mali poslanci lepší prístup k obchodným rokovaniam a boli zapojení do formulovania a vykonávania rozhodnutí WTO a aby sa v záujme jej občanov uskutočňoval riadny dohľad nad obchodnými politikami;

21.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tzv. malá Konferencia ministrov, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. októbra 2017 v Marrákeši, neviedla k výraznému pokroku v súvislosti s MC11; vyzýva všetky strany, aby v plnej miere plnili svoje záväzky a premietli ochotu vyplývajúcu z politických vyhlásení do konkrétnych krokov v rámci rokovaní s cieľom dosiahnuť pozitívny výsledok na MC11 v Buenos Aires a vytvoriť pevný základ pre ďalšie kroky a rozhodnutia presahujúce rámec Konferencie ministrov v roku 2017;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu riaditeľovi WTO.

(1) Ministerské vyhlásenie z Dauhy (WT/MIN (01)/DEC/1) zo 14. novembra 2001 –https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Ministerské vyhlásenie z Hongkongu (WT/MIN(05)/DEC) prijaté 18. decembra 2005 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(4) Ú. v. EÚ C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(6) Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 6.
(7) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 140.
(8) Ministerské vyhlásenie z Bali (WT/MIN(13)/DEC) zo 7. decembra 2013 –https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(9) Ministerské vyhlásenie z Nairobi (WT/MIN(15)/DEC) z 19. decembra 2015 –https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm


Východné partnerstvo: samit v novembri 2017
PDF 367kWORD 56k
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017 (2017/2130(INI))
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy o EÚ (Zmluva o EÚ), ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009 ako spoločného úsilia EÚ a jej východných partnerov Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v roku 2011 vo Varšave, v roku 2013 vo Vilniuse a v roku 2015 v Rige,

–  so zreteľom na deklaráciu vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorá bola prijatá 25. marca 2017 v Ríme,

–  so zreteľom na odporúčania a činnosti Parlamentného zhromaždenia Euronest, fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Výboru regiónov a Konferencie regionálnych a miestnych samospráv krajín Východného partnerstva (CORLEAP),

–  so zreteľom na oznámenia Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu o vykonávaní preskúmania európskej susedskej politiky (JOIN(2017)0018) z roku 2017 a na revidovaný pracovný dokument s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300), ako aj na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o európskej susedskej politike a o Východnom partnerstve,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 5. júla 2017 týkajúce sa 72. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(1), na svoje uznesenia, najmä uznesenia z 15. júna 2017 o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane(2), zo 6. apríla 2017(3) a 24. novembra 2016(4) o situácii v Bielorusku, zo 16. marca 2017(5) o prioritách EÚ pre zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017, z 13. decembra 2016 o právach žien v štátoch Východného partnerstva(6), z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(7) a z 9. júla 2015 o revízii európskej susedskej politiky(8),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie parlamentov Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny z 3. júla 2017,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0308/2017),

A.  keďže Východné partnerstvo je založené na spoločnom záväzku Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Európskej únie v súvislosti s prehlbovaním ich vzťahov a dodržiavaním medzinárodného práva a základných hodnôt vrátane demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a rodovej rovnosti, ako aj sociálnym trhovým hospodárstvom, trvalo udržateľným rozvojom a dobrou správou vecí verejných;

B.  keďže Východné partnerstvo sa snaží plniť spoločné ciele, ktorými sú podpora stability, budovanie dôvery a spolupráce, podpora demokratických reforiem, dobrých susedských vzťahov, mierového riešenia konfliktov a regionálnej spolupráce, posilňovanie medziľudských kontaktov a posilnenie obchodu v záujme posilnenia politického dialógu a pridruženia, ako aj hospodárskej spolupráce a integrácie;

C.  keďže prostredníctvom svojej globálnej stratégie a revidovanej európskej susedskej politiky sa EÚ usiluje o zblíženie svojich partnerov prostredníctvom zrýchleného politického pridruženia a hospodárskej integrácie s EÚ, a zároveň o podporu politickej stabilizácie, spoločenskej odolnosti a hospodárskej prosperity v jej susedstve, a ponúka príležitosti pre nadštandardné politické a hospodárske vzťahy v súlade s mierou ambície každej partnerskej krajiny;

D.  keďže EÚ považuje spoluprácu za hodnotu samu osebe a je pevne presvedčená, že nastolí stav výhodný pre všetky dotknuté strany, zaväzuje sa naďalej spolupracovať so všetkými krajinami Východného partnerstva, pokiaľ sa európske základné hodnoty nebudú spochybňovať či podkopávať;

E.  keďže EÚ a jej partneri musia zosúladiť zdroje a nástroje s prijatými záväzkami, a keďže partneri sa potrebujú viac zamerať na vykonávanie existujúcich dohôd;

F.  keďže účastníci samitu v Rige v roku 2015 žiadali, aby sa do ďalšieho samitu dosiahol pokrok v týchto oblastiach: (1) posilnenie inštitúcií a dobrá správa vecí verejných, (2) mobilita a medziľudské kontakty, (3) hospodársky rozvoj a trhové príležitosti a (4) prepojenosť, energetická účinnosť, životné prostredie a zmena klímy;

G.  keďže sa od posledného samitu dosiahol významný pokrok, najmä pokiaľ ide o uzavretie a nadobudnutie platnosti troch dohôd o pridružení (DP) vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, ako aj bezvízových režimov s Gruzínskom a Ukrajinou od roku 2017 (a s Moldavskom od roku 2014), uzavretie rokovaní o komplexnej a posilnenej dohode o partnerstve s Arménskom, ktoré slúžia ako príklad toho, ako môže súčasne existovať členstvo v Eurázijskej hospodárskej únii a účasť na stratégii susedských vzťahov EÚ, začatie rokovaní o novej komplexnej dohode s Azerbajdžanom, prijatie významných reforiem v mnohých z týchto krajín s politickou, technickou a finančnou podporou zo strany Európskej únie a pokračovanie v politike kritickej angažovanosti voči Bielorusku;

H.  keďže od založenia Východného partnerstva v Prahe niektorí zakladajúci členovia zažívajú celkové zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a zvrátenie trendov demokratizácie; keďže jednou z hlavných výziev bude uľahčenie prebiehajúceho prechodu k inkluzívnym, zodpovedným, stabilným a životaschopným demokraciám;

I.  keďže zvýšená mobilita a zlepšenie medziľudských kontaktov medzi partnerskými krajinami a EÚ sú naďalej nevyhnutnými nástrojmi na presadzovanie európskych hodnôt;

J.  keďže cieľom nového strategického pracovného plánu, ktorý navrhla Komisia a ESVČ a ktorý kombinuje dvojstrannú a regionálnu spoluprácu, je riadiť budúcu činnosť EÚ a šiestich partnerských krajín prostredníctvom zamerania sa na dvadsať výstupov do roku 2020;

K.  keďže nezávislosť, zvrchovanosť a územná celistvosť východných partnerov EÚ je naďalej ohrozovaná nevyriešenými regionálnymi konfliktmi vrátane niektorých, ktoré vyvolala a stále aktívne podporuje Ruská federácia v rozpore s jej medzinárodnými záväzkami dodržiavať medzinárodný právny poriadok; keďže EÚ by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu v mierovom riešení všetkých pretrvávajúcich konfliktov vo svojom susedstve; keďže ruská agresia voči Ukrajine, anexia Krymského polostrova a pokračujúca okupácia dvoch gruzínskych regiónov, ako aj ruské hybridné hrozby vrátane destabilizácie a propagandy ohrozujú bezpečnosť Európy ako celku;

L.  keďže politika Východného partnerstva vychádza zo zvrchovaného práva každého partnera zvoliť si úroveň ambícií, ktoré chce dosiahnuť vo svojom vzťahu k EÚ; keďže partneri, ktorí sa snažia o užšie vzťahy s EÚ, by mali mať možnosť spoľahnúť sa na väčšiu podporu a pomoc pri dosahovaní spoločne stanovených cieľov, ak spĺňajú platné reformné záväzky, a to v súlade so zásadou „viac za viac“;

1.  adresuje Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť tieto odporúčania:

V súvislosti s budúcnosťou Východného partnerstva

V súvislosti s realizáciou Východného partnerstva

   a) zabezpečiť, aby samit v novembri 2017 bol orientovaný na budúcnosť a poskytol novú dynamiku a stanovil jasnú politickú víziu budúcnosti Východného partnerstva ako dlhodobej politiky; zabezpečiť, aby výsledky tohto samitu v prvom rade poskytovali základ na presadzovanie základných hodnôt Európskej únie, najmä rešpektovanie demokracie, základných slobôd, právneho štátu, dobrej správy, občianskych práv, nediskriminácie a rodovej rovnosti, na ktorých je Východné partnerstvo založené, pričom je potrebné zdôrazniť, že tieto hodnoty sú základom DP, a uznať záväzok dotknutých partnerov tieto hodnoty uplatňovať a presadzovať;
   b) plniť vysoké očakávania občanov vo všetkých partnerských krajinách, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a posilnenie právneho štátu a dobrej správy vecí verejných; usilovať sa preto o obnovený záväzok partnerov prijať a plne vykonávať reformy týkajúce sa súdnictva, verejnej správy a boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti na základe adekvátnych plánov s jasne definovanými cieľmi a termínmi;
   c) posilniť občiansku spoločnosť v partnerských krajinách a jej zásadnú úlohu v rámci Východného partnerstva ako nenahraditeľného aktéra v procese demokratickej konsolidácie a zároveň ako platformy na regionálnu spoluprácu prostredníctvom nekompromisného odporu voči všetkým právnym predpisom a opatreniam, ktoré chcú obmedziť jej legitímnu činnosť, podpory jej intenzívnejšieho zapojenia do vypracúvania, kontroly a monitorovania uskutočňovania reforiem týkajúcich sa partnerstva, ako aj presadzovania transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií;
   d) podporiť reformy volebného systému, ktorými sa zabezpečí, že právne rámce budú v súlade s medzinárodnými normami, odporúčaniami medzinárodných pozorovateľských misií, ktoré vedie OBSE, a stanoviskami Benátskej komisie, a ktoré sa dosiahnu transparentným procesom a budú predmetom rozsiahlych konzultácií a čo najväčšieho konsenzu s opozíciou a občianskou spoločnosťou s cieľom zlepšiť volebné rámce bez zaujatosti voči vládnucim stranám; zabezpečiť dôsledné uplatňovanie platných podmienok EÚ týkajúcich sa volebných reforiem;
   e) zabezpečiť, aby výsledky samitu v novembri 2017 zohľadnili to, čo sa už dosiahlo, zdôraznili potrebu splniť všetky prijaté záväzky a poskytli nový podnet pre ďalší rozvoj Východného partnerstva a priniesli hmatateľné výsledky pre občanov, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, zníženie sociálnoekonomických rozdielov, dopravu, prepojenosť, energetickú nezávislosť, mobilitu a vzdelávanie, pričom treba vziať do úvahy, že v tejto súvislosti je dôležitým nástrojom nový európsky vonkajší investičný plán (EEIP);
   f) vyvíjať úsilie zamerané na boj proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom súboru opatrení na podporu mladých ľudí, ako je napríklad program EU4Youth, a rozvoj zručností prispôsobených vyvíjajúcim sa potrebám na trhu práce, a to aj prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, podpory podnikania a miestnych odvetví, podpory udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja cestovného ruchu a digitálneho hospodárstva, budovania sociálnej infraštruktúry, sektora verejných a súkromných služieb, okrem iného v oblasti zdravia a starostlivosti;
   g) presadzovať a aktívne podporovať vykonávanie politík boja proti diskriminácii vo všetkých sektoroch spoločnosti; zabezpečiť presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách a podporu zamestnateľnosti a podnikania žien, pričom musí byť zaručená kontinuita politiky po cieľovom dátume 2020;
   h) zaviazať sa k spoločnému úsiliu o zvýšenú mobilitu medzi EÚ a partnerskými krajinami; podporovať Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu pri vykonávaní dohody o liberalizácii vízového režimu a zabezpečiť, aby v budúcnosti neboli aktivované mechanizmy pozastavenia, najmä prostredníctvom úzkej spolupráce v policajnej a colnej oblasti s cieľom chrániť pred bezpečnostnými hrozbami, kriminalitou a prekročením povolenej dĺžky pobytu; začať dialóg o vízach s Arménskom, podporiť pokrok Azerbajdžanu pri vykonávaní dohody o zjednodušení udeľovania víz a dohody o readmisii s cieľom začať dialóg o vízach v budúcnosti a ukončiť rokovania o dohode o zjednodušení udeľovania víz a dohode o readmisii s Bieloruskom v prospech občanov, ak tieto krajiny dosiahnu významný pokrok v oblasti základných hodnôt a splnia presné podmienky stanovené v akčných plánoch liberalizácie vízového režimu;
   i) posilniť možnosti užšej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácie, a to najmä prostredníctvom uľahčenia účasti na programoch ako Erasmus +, Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti a EU4Innovation, a poskytnutím záruky za úvery prostredníctvom skupiny Európskej investičnej banky (EIB) v rámci jej programu InnovFin; poskytovať podporu v záujme reformy vzdelávania a riešiť medzeru v oblasti výskumu a inovácií;
   j) zabezpečiť, aby výsledky samitu z novembra 2017 poskytli aj nový impulz, pokiaľ ide o oživenie príležitostí na udržateľný hospodársky rast, modernizáciu existujúcich sektorov, obchod a investície vrátane príležitostí cezhraničnej spolupráce v rámci regiónu, s osobitným dôrazom na podnikanie a malé a stredné podniky (MSP);
   k) žiadať o prehodnotenie podpory, ktorú EÚ poskytuje programom pridruženia a súvisiacim štrukturálnym reformám, najmä tým, ktoré umožňujú lepšiu konkurencieschopnosť, priaznivejšie podnikateľské prostredie a náležitý prístup k finančným zdrojom, a to aj prostredníctvom iniciatívy EU4business; pozorne monitorovať vykonávanie prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DFCTA), aby sa prechádzalo sociálnemu a environmentálnemu dampingu; vypracovať cielenú pomoc pre MSP s cieľom umožniť im v plnej miere absorbovať potenciál DCFTA; presadzovať a podporovať skutočnú reformu hospodárskeho systému zameranú na postupné zrušenie monopolov a obmedzenie úlohy oligarchov zavedením primeraných zákonov, ako aj hlbokú reformu bankového a finančného sektora zameranú na boj proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom;
   l) podporiť rozvoj nevyhnutnej dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry prepojenia, a to aj prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu pre základnú sieť TEN-T, a tiež posilniť obchod v rámci regiónu; podporiť projekty infraštruktúry, ktoré poskytnú nové príležitosti obchodu a umožnia intenzívnejšiu komunikáciu a výmeny medzi EÚ a partnerskými krajinami, ako aj medzi partnermi;
   m) zlepšiť energetickú nezávislosť a účinnosť prostredníctvom osobitných investícií a diverzifikácie zdrojov energie, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a znižovanie závislosti od fosílnych palív, prostredníctvom posilnenej spolupráce vo všetkých prioritných oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti energetickej únie EÚ, a užšej integrácie trhov s energiou partnerských krajín na európskom trhu s energiou s osobitným zameraním na prepojenosť a infraštruktúru; zabezpečiť, aby časti novej plynovodnej infraštruktúry v regióne vrátane plynovodu Nord Stream 2 na pobreží a na mori boli v riadnom súlade s právnymi predpismi EÚ a stratégiou energetickej únie a aby neoslabovali regionálnu energetickú bezpečnosť; spolupracovať s východnými partnermi na podpore domácností, ktoré sú najviac zasiahnuté zvyšujúcimi sa cenami energií;
   n) zabezpečiť riadne dodržiavanie medzinárodných dohôd a záväzkov v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany životného prostredia; zvýšiť úsilie o splnenie záväzkov v oblasti zmeny klímy, a to aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti a postupného a udržateľného vyraďovania zastaraných elektrární v Arménsku a na Ukrajine; podrobne sledovať vývoj nových projektov, ako je napríklad jadrová elektráreň Ostrovec v Bielorusku;
   o) zabezpečiť, aby výsledky samitu z novembra 2017 riešili aj bezpečnostné hrozby, ktoré vplývajú na nezávislosť, zvrchovanosť, jednotu, územnú celistvosť, základné ľudské práva a politický, sociálny a hospodársky rozvoj a stabilitu partnerských krajín a regiónu ako celku;
   p) zaviazať sa podporovať jednotu konania členských štátov EÚ pri udržiavaní kolektívneho tlaku na Rusko, ktorého vojenská prítomnosť regióne v posledných rokoch znepokojivo vzrástla, a to najmä prostredníctvom posilnených cielených reštriktívnych opatrení na vyriešenie konfliktu na východnej Ukrajine prostredníctvom úplného a skutočného vykonávania dohôd z Minska a zachovaním monitorovacej misie OBSE, riešiť konflikt Ruska a Gruzínska prostredníctvom hmatateľných výsledkov medzinárodných rokovaní v Ženeve a úplného vykonávania dohody o prímerí z roku 2008 zo strany Ruska, obnoviť plnú zvrchovanosť Ukrajiny na Kryme a Gruzínska na jeho okupovaných územiach Abcházska a regiónu Južného Osetska a Moldavska v Podnestersku, venovať náležitú pozornosť nebezpečnej ekologickej situácii na východe Ukrajiny, posilňovať partnerov v zvyšovaní ich odolnosti a ukončiť dodatočné hrozby štátom podporovaných vrážd, kybernetických vojen, dezinformácií a iných typov destabilizácie;
   q) zdôrazniť, že účasť východných partnerov na vojenských cvičeniach zameraných na EÚ a/alebo niektorých z jeho partnerov, napr. na cvičení Západ 2017 pod vedením Ruska v Bielorusku, je neprijateľná; zabezpečiť, aby sa partneri na takýchto cvičeniach v budúcnosti nezúčastňovali;
   r) požadovať okamžité ukončenie vojenských konfliktov medzi arménskymi a azerbajdžanskými vojskami, pri ktorých zbytočne prichádzajú o život civilisti a vojaci a zároveň sa bráni sociálno-ekonomickému rozvoju; opätovne zdôrazniť podporu snahám spolupredsedov Minskej skupiny OBSE vyriešiť konflikt v Náhornom Karabachu a ich základným zásadám z roku 2009, ktoré zahŕňajú územnú celistvosť, právo na sebaurčenie a nepoužívanie sily; vyzvať Arménsko a Azerbajdžan, aby v dobrej viere obnovili rokovania s cieľom dodržiavať tieto zásady a vyriešiť tak konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie; vyzvať vlády Arménska a Azerbajdžanu, aby uskutočnili rozhovory na vysokej úrovni a zaviazali sa prijať opatrenia skutočného posilňovania dôvery a umožniť dialóg medzi občianskymi spoločnosťami v Arménsku a Azerbajdžane; zabezpečiť, aby ratifikácia nových dohôd medzi EÚ a jednotlivými stranami bola podmienená zmysluplnými záväzkami a výrazným pokrokom smerujúcimi k vyriešeniu konfliktu, napríklad zachovaním prímeria, a podpore vykonávania základných zásad z roku 2009;
   s) požadovať trvalú podporu činnosti, ktorú vykonávajú misie EÚ a OBSE v Gruzínsku, Moldavsku a na východnej Ukrajine, ako podstatných operácií na zabezpečenie mieru a bezpečnosti predovšetkým v prospech miestnych občanov; zabezpečiť účinné vykonávanie mandátov týchto misií a vyzvať Rusko, aby zaručilo ich neobmedzený prístup; zvážiť podporu nasadenia ozbrojenej policajnej misie OBSE na východnej Ukrajine; premýšľať spolu s partnerskými krajinami o možnostiach posilnenej úlohy EÚ pri riešení týchto konfliktov, a to aj začatím ambicióznych plnohodnotných misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom posilniť bezpečnosť a stabilitu;
   t) vyzvať krajiny partnerov EÚ, aby v plnej miere spolupracovali s EÚ, pokiaľ ide o riešenie problémov, ako je nelegálna migrácia, terorizmus, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, pašovanie a nezákonný obchod;
   u) zvážiť, v rámci politiky Východného partnerstva, atraktívny, dlhodobejší model Východného partnerstva+ pre pridružené krajiny, ktoré dosiahli výrazný pokrok v vykonávaní reforiem súvisiacich s DP/DCFTA, ktorý by mohol prípadne viesť k pristúpeniu k colnej únii, energetickej únii, digitálnej únii a schengenskému priestoru, rozšíreniu prístupu na vnútorný trh EÚ, integrácii do dopravných sietí EÚ, k priemyselným partnerstvám, účasti na ďalších programoch a agentúrach EÚ, intenzívnejšej spolupráci v oblasti SBOP, ako aj bezprostrednejším opatreniam, ako sú dodatočné jednostranné colné preferencie, konkrétny rámec pre zrušenie roamingových sadzieb medzi partnerskými krajinami a EÚ a rozvoj vysokokapacitného širokopásmového prístupu; sprístupniť model Východného partnerstva+ ďalším krajinám Východného partnerstva, akonáhle budú na takéto posilnené záväzky pripravené a urobia výrazný pokrok vo vykonávaní vzájomne dohodnutých reforiem;
   v) zvážiť možnosť poskytnúť nepridruženým krajinám nové formy podpory občianskej spoločnosti, podnikov, akademických obcí, komunít nezávislých médií a mladých ľudí, a to aj prostredníctvom dodatočného financovania a partnerstiev v oblasti mobility;
   w) zabezpečiť, aby boli spoločné ciele v oboch prípadoch a podľa potreby strednodobé aj dlhodobé s cieľom povzbudiť niektoré partnerské krajiny, aby namiesto striktného držania sa logiky volebných cyklov vo väčšej miere nasledovali strategické vízie;
   x) znovu zdôrazniť zásadu diferenciácie a skutočnosť, že rozsah a hĺbka spolupráce s EÚ sa riadi ambíciami EÚ a partnerských krajín, ako aj tempom a kvalitou reforiem, ktoré sa majú posúdiť na základe ich úplného a účinného vykonávania, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie demokracie, ľudských práv, základných slobôd, zásad právneho štátu a dobrej správy vecí verejných;
   y) zdôrazniť, že cieľom Východného partnerstva je vytvoriť nevyhnutné podmienky pre úzke politické pridruženie a hospodársku integráciu vrátane účasti na programoch EÚ; znovu zdôrazniť, že dohody o pridružení s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou nepredstavujú konečný cieľ v ich vzťahoch s EÚ; opätovne uznať európske ambície týchto krajín; pripomenúť, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ a v súlade s Rímskou deklaráciou z 25. marca 2017 môže každý európsky štát požiadať o členstvo v EÚ pod podmienkou, že spĺňa kodanské kritériá a zásady demokracie, dodržiava základné slobody a ľudské práva vrátane práv menšín a že dodržiava zásady právneho štátu; naliehať na členské štáty, aby sa v tejto súvislosti dohodli na ambicióznom vyhlásení na samite v roku 2017, ktorým stanovia príslušné dlhodobé ciele;
   z) vyzvať Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu, aby sa zamerali na riadne vykonávanie programov pridruženia, čím by sa im otvorili všetky príležitosti, ktoré majú na základe DP k dispozícii, a zapojili sa aj do spoločných diskusií o pokroku, príležitostiach a výzvach v oblasti reforiem týkajúcich sa DP/DFCTA; opäť zdôrazniť význam skutočnej realizácie hore uvedených reforiem pre budúcu stabilitu a rozvoj krajín a blahobyt ich spoločností; znovu potvrdiť, že prehĺbenie vzťahov v rámci modelu Východného partnerstva+, ako aj akákoľvek perspektíva členstva v EÚ si vyžaduje výrazný pokrok z hľadiska vykonávania týchto reforiem, najmä pokiaľ ide o právny štát, dodržiavanie ľudských práv a dobrú správu vecí verejných;
   aa) zabezpečiť, aby prísna podmienenosť bola vždy spojená so súčasnou a budúcou úrovňou spolupráce a podpory partnerov a zároveň bola vždy dodržiavaná; zdôrazniť, že finančná podpora EÚ poskytovaná jej partnerom bude podmienená konkrétnymi reformnými krokmi a ich skutočným vykonávaním a že prístup EÚ založený na stimuloch bude aj naďalej prinášať prospech partnerom s najväčšou mierou účasti na ambicióznych reformách; zvážiť možnosť vyplácania grantov v menších splátkach s cieľom umožniť EÚ lepšie reagovať na neočakávané krízy alebo nedostatočné reformy; zdôrazniť najmä to, že nebude ratifikovaná žiadna komplexná dohoda s krajinou, ktorá nedodržuje hodnoty EÚ, a to najmä tým, že nevykonáva rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a obťažuje, zastrašuje a prenasleduje obhajcov ľudských práv, MVO a novinárov; zároveň zdôrazniť, že predtým, ako bude začatý a uzavretý akýkoľvek nový dialóg o bezvízovom režime, je potrebné dosiahnuť jasné referenčné hodnoty; pripomenúť, že krok späť k výsledkom z minulosti systematicky povedie k pozastaveniu platnosti dohôd, a to aj v oblasti bezvízových režimov a financovania EÚ;
   ab) podporiť viacstranný rozmer Východného partnerstva ako prostriedok zvýšenia viacstranného budovania dôvery, a to najmä v oblastiach postihnutých konfliktmi, a vytvárať príležitosti na regionálnu spoluprácu, a to aj prostredníctvom nadnárodnej platformy občianskej spoločnosti, spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a cezhraničných projektov, ako sú medziľudské programy zahŕňajúce medzikultúrny dialóg a mladšiu generáciu ako faktory zmeny;
   ac) zdôrazniť význam poskytovania informácií o politikách týkajúcich sa Východného partnerstva na vnútornej aj vonkajšej úrovni súdržne a účinne a zabezpečovania komunikačných činností prispôsobených konkrétnym regiónom s cieľom prekonať súčasný nedostatok poznatkov o EÚ a jej vzťahoch s jej partnermi; uznať vynikajúcu prácu, ktorú doteraz odviedla pracovná skupina East StratCom a podporiť jej činnosť dodatočným financovaním; riešiť výzvy spojené s lepším poskytovaním informácií o konkrétnych výhodách a cieľoch Východného partnerstva, zamerať sa na dezinformácie zabezpečením kvalitných, podložených a prístupných informácií vo všetkých jazykoch partnerských krajín a zaručením úplného dodržiavania slobody prejavu;
   ad) zabezpečiť, aby podpora EÚ bola individuálne prispôsobená tak, aby zodpovedala úrovni spoločných ambícií vo veci spolupráce s jednotlivými partnermi na základe zásad „viac za viac“ a „menej za menej“; požadovať najmä, aby EÚ zladila svoje rozpočtové nástroje, ako je nástroj európskeho susedstva a Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj, s politickými úlohami a stratégiami vykonávania, najmä v rámci svojich ročných a viacročných rozpočtových postupov;
   ae) uvítať návrhy Komisie týkajúce sa poskytnutia makrofinančnej pomoci partnerom a súčasne trvať na prísnej a účinnej podmienenosti spojenej s návrhmi, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu (vrátane nezávislého súdnictva), zabezpečenie riadnej správy vecí verejných (vrátane účinného boja proti korupcii a parlamentného systému viacerých strán) a ochranu ľudských práv a slobody médií; predložiť Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov podrobnú písomnú správu o pokroku, ktorý už v týchto troch oblastiach dosiahli partneri, ktorí túto pomoc už využívajú; vyzvať Komisiu, aby vypracovala nové programy makrofinančnej pomoci pre partnerské krajiny, ktoré úspešne dokončili minulé programy, aby túto podmienenosť systematicky stanovovala v budúcich návrhoch tejto pomoci, a zabezpečila jej prísne uplatňovanie, a to najmä v prípade Moldavska;
   af) požiadať Komisiu, Európsku investičnú banku a iné mnohostranné finančné inštitúcie, aby sa usilovali o úspešnú realizáciu Investičného plánu pre Európu a osobitného podporného mechanizmu pre krajiny Východného partnerstva, ktoré sa zaviazali vykonávať DP; požiadať o zriadenie trustového fondu pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko na základe najlepších postupov nástrojov viacerých darcov, pričom sa zdôrazňuje, že tento trustový fond by sa mal sústrediť na súkromné a verejné investície, najmä na sociálnu a hospodársku infraštruktúru a na investície zamerané na zvýšenie kapacity absorpcie investícií, a na koordináciu medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodnú podporu darcov v praxi; zohľadniť možnosť usporiadať konferenciu darcov pre Ukrajinu na podporu jej humanitárnych potrieb vyvolaných konfliktom na východe krajiny a anexiou Krymu; zabezpečiť, aby sa využívanie všetkých týchto európskych prostriedkov prísne kontrolovalo s cieľom predísť akémukoľvek zneužitiu;
   ag) opätovne zdôrazniť svoju rozhodnú podporu parlamentnej účasti a kontrole v oblasti politiky Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o vplyv politiky na životy občanov; posilniť v tejto súvislosti úlohu Parlamentného zhromaždenia Euronest v rámci novej multilaterálnej štruktúry Východného partnerstva, ako aj úlohu parlamentných výborov pre pridruženie alebo parlamentných výborov pre spoluprácu v rámci Rady pre pridruženie alebo Rady pre spoluprácu; uvítať programy komplexného prístupu k podpore demokracie, ktoré sa uskutočňujú; vyzvať poslancov parlamentov z partnerských krajín, aby spolupracovali na sledovaní vykonávania a na výmene najlepších postupov; zintenzívniť zapojenie fóra občianskej spoločnosti krajín Východného partnerstva do tohto procesu;
   ah) vziať na vedomie odhodlanie Európskeho parlamentu posilniť sledovanie uskutočňovania medzinárodných dohôd s východnými partnermi a zvýšiť kontrolu podpory EÚ poskytovanej v tejto veci; reagovať na výzvu Európskeho parlamentu určenú partnerom a Komisii, ktorá sa týka zvýšenia transparentnosti všetkých príjemcov financovania EÚ; vyzvať Komisiu a ESVČ, aby každých šesť mesiacov predložili Európskemu parlamentu a Rade podrobnú písomnú správu o uskutočňovaní týchto dohôd;
   ai) vziať na vedomie odhodlanie Európskeho parlamentu zvýšiť kontrolu rokovaní o budúcich medzinárodných dohodách s východnými partnermi; vyzvať Radu, aby Európskemu parlamentu v súlade s príslušnou medziinštitucionálnou dohodou(9) bezodkladne predložila všetky príslušné smernice na rokovania; uvítať účinnú spoluprácu Komisie a ESVČ s Európskym parlamentom pri poskytovaní informácií o týchto rokovaniach, ale zároveň ich vyzvať, aby v súlade s príslušnou rámcovou dohodou(10) bezodkladne predložili návrhy prerokúvaných textov a parafované dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Európskej komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a pre informáciu osobitnému zástupcovi EÚ pre Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku, Parlamentnému zhromaždeniu OBSE, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy a vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0304.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0267.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0126.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0456.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0487.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0018.
(8) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 110.
(9) Ú. v. EÚ C 95, 1.4.2014, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.


Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo
PDF 361kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (2017/2819(RSP))
P8_TA(2017)0441B8-0589/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (COM(2017)0198),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2016 o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity v polovici trvania(1),

–  so zreteľom na kontrolu vhodnosti právnych predpisov EÚ o ochrane prírody (smernica o biotopoch a smernica o vtákoch) (SWD(2016)0472),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 1/2017 s názvom Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej potenciálu je potrebné väčšie úsilie,

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Oznamovanie podľa smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch v období rokov 2007 – 2012: Stav prírody v EÚ,

–  so zreteľom na štatistiky Eurostatu v oblasti biodiverzity z novembra 2016,

–  so zreteľom na závery Rady z 19. júna 2017 týkajúce sa akčného plánu EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo(2),

–  so zreteľom na otázku Komisii o Akčnom pláne pre prírodu, ľudí a hospodárstvo (O-000067/2017 – B8-0608/2017),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže iba približne polovica populácie chránených druhov vtákov a v menší počet iných chránených druhov a biotopov je v Únii v súčasnosti v dobrom stave z hľadiska ich ochrany a keďže iba 50 % zo všetkých lokalít Natura 2000 má vypracované plány hospodárenia s cieľmi v oblasti ochrany a opatrení;

B.  keďže smernica o ochrane prírody zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej len „DBD“), strategického plánu pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020, programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a Parížskej dohody o zmene klímy;

C.  keďže v posúdení Európskej environmentálnej agentúry s názvom Stav prírody v EÚ v roku 2015 sa uvádza, že hlavné výzvy a hrozby pre suchozemské ekosystémy, na ktoré poukázali členské štáty, sú poľnohospodárstvo a zmeny prírodných podmienok a v prípade morských ekosystémov využívanie živých zdrojov (rybolov) a znečistenie; keďže vo všetkých prípadoch ide o ľudskú činnosť, ktorá má závažný a škodlivý dosah na prírodu;

D.  keďže štatistiky Eurostatu v oblasti biodiverzity z roku 2016 ukazujú celkový pokles všetkých 167 bežných druhov vtákov v EÚ v období rokov 1990 až 2014(3);

Všeobecné poznámky

1.  víta Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo ako krok správnym smerom k dosiahnutiu cieľov smerníc o prírode;

2.  so znepokojením však konštatuje, že ciele stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity do roku 2020 a DBD sa nepodarí splniť bez okamžitého, výrazného a dodatočného úsilia; zdôrazňuje, že ciele stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity do roku 2010 neboli dosiahnuté;

3.  konštatuje, že zdravé a odolné ekosystémy sú lepšie schopné zmierňovať účinky zmenu klímy a prispôsobiť sa jej a v dôsledku toho spomaliť globálne otepľovanie; poznamenáva, že sú odolnejšie voči extrémnym prejavom počasia a ľahšie sa po nich zotavia, pričom poskytujú širokú škálu výhod, od ktorých sú ľudia závislí;

4.  konštatuje, že v Európe je v súčasnosti takmer štvrtina voľne žijúcich druhov ohrozená vyhynutím a stav väčšiny ekosystémov sa zhoršil do takej miery, že už nie sú schopné plniť svoje funkcie; poznamenáva, že táto skutočnosť spôsobuje EÚ obrovské sociálne a hospodárske straty, keďže hlavné príčiny straty biodiverzity, t. j. poškodzovanie biotopov, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, zavádzanie a šírenie inváznych nepôvodných druhov a zmena klímy sú na vzostupe, čím sa anulujú kladné účinky iniciatív zameraných na predchádzanie príčinám straty biodiverzity;

5.  konštatuje, že tento akčný plán sa zameriava na „urýchlenie pokroku smerom k cieľu EÚ do roku 2020 zastaviť a zvrátiť úbytok biodiverzity a ekosystémových služieb“; považuje však za poľutovaniahodné, že neexistuje žiadny iný odkaz na stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 2020 alebo na závery z jej preskúmania v polovici obdobia;

6.  opätovne zdôrazňuje potrebu značného dodatočného a pokračujúceho úsilia na dosiahnutie cieľov do roku 2020 a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tomuto úsiliu priznali vyššiu politickú prioritu;

7.  zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby sa právne predpisy Únie v plnej miere a dôsledne vykonávali;

8.  zdôrazňuje, že výrazný pokrok pri znižovaní emisií skleníkových plynov, znečistenia ovzdušia a iných znečisťujúcich látok a pri zlepšovaní energetickej a materiálnej účinnosti musia dopĺňať ďalšie opatrenia členských štátov s cieľom plne uplatňovať dohodnuté politiky v oblasti lepšej ochrany biodiverzity, prírodných zdrojov a verejného zdravia;

9.  zdôrazňuje potrebu ďalšieho začleňovania politík a vedomostí na dosiahnutie cieľa, ktorým je dobrý život v rámci možností našej planéty, ktorý je dlhodobým cieľom 7. environmentálneho akčného programu;

10.  vyjadruje poľutovanie nad obmedzeným časovým rámcom akčného plánu a vyzýva Komisiu, aby bezodkladne začala pracovať na nasledujúcej stratégii v oblasti biodiverzity na obdobie po roku 2020;

Zapojenie všetkých subjektov

11.  víta štyri prioritné oblasti identifikované v akčnom pláne a zdôrazňuje potrebu aktívnej účasti všetkých príslušných zúčastnených strán na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa konkrétnymi prijímanými opatreniami mohli účinne riešiť nedostatky vo vykonávaní smernice o vtákoch a smernice o biotopoch;

12.  pripomína, že Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 1/2017 uviedol, že koordinácia medzi zodpovednými orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami v členských štátoch nebola dostatočne rozvinutá;

13.  vyzýva Komisiu, aby vnútroštátnym a regionálnym aktérom poskytla podporu pri vykonávaní právnych predpisov v oblasti prírody a zlepšení environmentálnych inšpekcií, a to aj prostredníctvom budovania kompetencií a kapacít a lepšieho prideľovania zdrojov;

14.  víta, že Komisia má v úmysle aktualizovať a ďalej vypracúvať usmerňovacie dokumenty vo všetkých úradných jazykoch EÚ s cieľom podporiť lepšie pochopenie právnych predpisov a pomôcť verejným orgánom pri ich správnom uplatňovaní a vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby do tohto procesu a konzultácie s nimi zapojila všetky zainteresované strany;

15.  zdôrazňuje úlohu občianskej spoločnosti pri zabezpečovaní lepšieho vykonávania environmentálnych právnych predpisov Únie a v tejto súvislosti dôležitosť ustanovení Aarhuského dohovoru;

16.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový legislatívny návrh o minimálnych normách pre prístup k súdnemu preskúmaniu a revíziu nariadenia, ktorým sa Aarhuský dohovor zavádza do činnosti Únie, s cieľom zohľadniť nedávne odporúčanie Výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru;

17.  bez toho, aby boli ohrozené ciele a požiadavky na ochranu prírody stanovené v smerniciach o ochrane prírody, víta skutočnosť, že zaistenie pružných prístupov k vykonávaniu, v ktorých sa zohľadňujú špecifické vnútroštátne okolnosti, prispieva k znižovaniu a postupnému odstraňovaniu zbytočných rozporov a problémov, ktoré vznikli medzi ochranou prírody a sociálno-ekonomickými činnosťami, a zároveň riešia praktické problémy vyplývajúce z uplatňovania príloh k smerniciam;

18.  vyzýva Komisiu, aby objasnila úlohu Výboru regiónov, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti a podporu miestnej účasti a výmenu poznatkov;

Chránené druhy a biotopy

19.  zdôrazňuje, že členské štáty musia zabezpečiť, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu lokalít sústavy Natura 2000 a prijať ochranné opatrenia na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu chránených druhov a biotopov z hľadiska ich ochrany;

20.  požaduje úplné vykonávanie smerníc o prírode s cieľom zabezpečiť prijatie ochranných opatrení, ktoré budú v súlade s najnovším technickým a vedeckým pokrokom;

21.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v akčnom pláne sa nestanovujú priority stratégie a konkrétne opatrenia s cieľom zlepšiť: ochranu opeľovačov, najmä pokiaľ ide o úsilie bojovať proti zdravotným rizikám a parazitným druhom (najmä druh Varroa), koordináciu výskumnej práce, zosúladenie analytických metód a výmenu vedeckých údajov o opeľovačoch na európskej úrovni, ako sa požaduje v skoršom uznesení Európskeho parlamentu;

22.  opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila návrh stratégie EÚ na ochranu a zachovanie ohrozených druhov, ktorá sa bude komplexne a prierezovo zaoberať zásadným problémom znižovania hrozivej úmrtnosti opeľovačov v Európe, najmä včiel, ktoré poskytujú neoceniteľné environmentálne a hospodárske služby;

23.  navrhuje, aby boli opatrenia proti druhu Varroa na úrovni EÚ povinné, aby sa podporovalo školenie včelárov v oblasti metód ochrany včiel, a aby boli miestne a regionálne orgány, ako aj farmári a všetci občania, nabádaní k podpore rozvoja druhov rastlín, najmä kvitnúcich rastlín, vo vidieckych a mestských oblastiach s cieľom zvýšiť dostupnosť medonosných rastlín;

24.  pripomína, že nezákonné zabíjanie vtákov, a najmä sťahovavých druhov v Stredozemí, ako aj dravých vtákov v niektorých členských štátoch, ostáva naďalej dôvodom znepokojenia; zdôrazňuje potrebu plánu koordinovaného na európskej úrovni založeného na vedeckých údajoch na správu sťahovavých druhov vtákov, ktoré prechádzajú viacerými členskými štátmi;

25.  požaduje úplné a účinné vykonávanie nariadenia o inváznych nepôvodných druhoch (IND) a primerane financovaný rozpočet EÚ na tento účel; zdôrazňuje, že zaradenie určitého druhu do zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie musí vychádzať zo štandardizovaného a harmonizovaného posúdenia rizika; domnieva sa, že prístup k inváznym nepôvodným druhom je naliehavou prioritou, najmä v lokalitách sústavy Natura 2000; víta internetovú platformu „Európska informačná sieť zhromažďujúca údaje o nepôvodných druhoch (EASIN)“, ktorá umožňuje prístup k údajom o nepôvodných druhoch;

26.  zdôrazňuje, že ochrana nášho spoločného životného prostredia v Európe je nevyhnutná pre naše hospodárstva i blahobyt, že sústava Natura 2000 má odhadovanú hospodársku hodnotu 200 – 300 miliónov EUR ročne a môže vytvárať príjem pre miestne spoločenstvá prostredníctvom cestovného ruchu a rekreácie a že zdravé ekosystémy poskytujú nevyhnutné služby, akými sú čerstvá voda, ukladanie uhlíka, opeľujúci hmyz, ochrana proti povodniam, lavínam a pobrežnej erózii(4); poukazuje preto na to, že investovanie do sústavy Natura 2000 je z hospodárskeho hľadiska rozumné;

27.  pripomína, že stav zriaďovania morských lokalít sústavy Natura 2000 je výrazne horší ako v prípade suchozemských; vyzýva dotknuté členské štáty, aby sa týmto problémom zaoberali a aby uľahčovali potrebnú spoluprácu s tretími krajinami s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia v morských oblastiach;

28.  víta opatrenia zamerané na integráciu ekosystémových služieb do rozhodovania; s poľutovaním však konštatuje, že v akčnom pláne chýba konkrétna iniciatíva na zabránenie čistej strate biodiverzity;

Prepojenie s inými oblasťami politiky

29.  zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať opatrenia na riešenie hlavných príčin straty biodiverzity, ktorými sú ničenie a degradácia biotopov zapríčinené predovšetkým nadmernou spotrebou pôdy, znečisťovaním, intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou, používaním syntetických chemických pesticídov, šírením nepôvodných druhov a zmenou klímy, a zároveň zdôrazňuje potrebu zabezpečiť súdržnosť rôznych politík EÚ;

30.  zdôrazňuje, že v rámci kontroly vhodnosti sa zdôrazňuje potreba zlepšiť koherentnosť so spoločnou poľnohospodárskou politikou (ďalej len „SPP“) a poukazuje na znepokojujúci pokles počtu druhov a biotopov súvisiaci s poľnohospodárstvom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie vplyvu uplatňovania SPP na biodiverzitu;

31.  opätovne pripomína, že jednou zo šiestich hlavných priorít rozvoja vidieka v EÚ je obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom, a to aj v oblastiach Natura 2000; pripomína početné snahy aktérov v oblasti poľnohospodárstva, najmä v súvislosti s vykonávaním opatrení v oblasti ekologizácie zavedených v priebehu revízie SPP v roku 2013;

32.  opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby zabezpečili, že finančné prostriedky v rámci SPP budú presmerované z dotovania činností súvisiacich s úbytkom biodiverzity do financovania ekologicky udržateľných poľnohospodárskych postupov a zachovania prepojenej biodiverzity;

33.  ďalej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pôdy preskúmali možnosti „zelených a modrých služieb“ (správa krajiny, prírody a vôd) za odplatu založenú na trhových sadzbách;

34.  konštatuje, že v prípade druhov, ktoré sú v smernici o biotopoch označené ako vyžadujúce si zvláštnu ochranu, sa v niektorých regiónoch Európy dosiahol dobrý stav ochrany a mohli by preto ohroziť iné voľne žijúce druhy a domáce zvieratá a narušiť tak prirodzenú rovnováhu ekosystému; vyzýva Komisiu, aby vytvorila postup posudzovania s cieľom umožniť zmenu stavu ochrany druhov v určitých regiónoch akonáhle sa dosiahne želaný stav ochrany;

35.  pripomína, že spolužitie ľudí a veľkých mäsožravcov, najmä vlkov, môže mať negatívny dosah v určitých regiónoch na udržateľný rozvoj ekosystémov a obývaných vidieckych oblastí, najmä v súvislosti s tradičným poľnohospodárstvom a udržateľným cestovným ruchom, a na ďalšie sociálno-hospodárske činnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na riešenie týchto problémov s cieľom neohroziť udržateľný rozvoj vidieckych oblastí, pričom sa musí zaistiť dostupná flexibilita v rámci smernice o biotopoch;

36.  vyzýva Komisiu, aby podporila opatrenia, akými sú školenia pre poľnohospodárov v oblasti ochrany hospodárskych zvierat pred veľkými mäsožravcami a výmeny najlepších postupov týkajúcich sa hospodárskych zvierat medzi členskými štátmi;

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že SPP nebola vypracovaná tak, aby chránila tradičné poľnohospodárske postupy pastierstva pred zánikom, ktoré je významným historickým nástrojom na riadenie biotopov a ochrana prírody; požaduje, aby sa v akčnom pláne podporil rámec rozvoja pre pastierstvo v rámci sústavy Natura 2000;

38.  vyzýva Komisiu, aby zvážila osobitne prispôsobivé riadenie zberu ako nástroj najlepšieho postupu na udržateľné riadenie dostatočne početných populácií vodného vtáctva v rámci EÚ a na zachovanie tých populácií, ktorých počty klesajú;

39.  zdôrazňuje, že v morských oblastiach dochádza k výrazným úbytkom biodiverzity a domnieva sa, že spoločnou rybárskou politikou (ďalej len „SRP“) by sa mala podporovať biodiverzita a udržateľné modely spotreby a výroby; požaduje vyhodnotenie vplyvu uplatňovania SRP na biodiverzitu;

Financovanie

40.  víta správu Európskeho dvora audítorov o sústave Natura 2000 a súhlasí s jej hodnotením, že prostriedky EÚ nie sú dostatočne mobilizované na podporu riadenia sústavy;

41.  zdôrazňuje, že hlavnú zodpovednosť za financovanie sústavy Natura 2000 nesú členské štáty a zdôrazňuje skutočnosť, že slabá implementácia smerníc o prírode je zrejme v najväčšej miere spôsobená nedostatkom finančných prostriedkov, ako sa uvádza v kontrole vhodnosti;

42.  zdôrazňuje, že eventuálne zriadenie nových finančných mechanizmov na ochranu biodiverzity v záujme dosiahnutia cieľov stanovených do roku 2020 je nepravdepodobné vzhľadom na obmedzený časový rámec súčasného viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“); požaduje, aby sa v maximálnej miere využívali existujúce prostriedky, vrátane finančného nástroja pre životné prostredie (L’Instrument Financier pour l’Environnement) (ďalej len „LIFE“), SPP a štrukturálnych fondov;

43.  víta nadchádzajúci návrh Komisie na zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre prírodu a biodiverzitu o 10 % v rámci programu LIFE;

44.  konštatuje, že nadchádzajúci VFR si vyžaduje viac prípravnej práce tak z hľadiska preskúmania, ako aj prognózy, aby sa zabezpečilo primerané financovanie ochrany prírody, biodiverzity a trvalo udržateľného poľnohospodárstva v lokalitách sústavy Natura 2000; domnieva sa, že komplexné preskúmanie výdavkov zohľadňujúce skúsenosti z minulosti, pokiaľ ide o výsledky minulých opatrení, má v tejto súvislosti zásadný význam;

45.  požaduje, aby sa nové finančné mechanizmy na ochranu biodiverzity zahrnuli do budúceho VFR; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúce finančné nástroje pre poľnohospodárstvo, vidiecky a regionálny rozvoj budú zahŕňať finančné prostriedky na biodiverzitu a riadenie sústavy Natura 2000, ktoré spravujú národné a regionálne orgány ochrany životného prostredia;

46.  vyzýva Komisiu, aby účinnejšie prispôsobila systémy financovania cieľom sústavy Natura 2000 a vytvorila v jej rámci prierezové ukazovatele výkonnosti pre všetky príslušné fondy EÚ; vyzýva ďalej Komisiu, aby vytvorila monitorovací mechanizmus pre čerpanie prostriedkov určených na sústavu Natura 2000 s cieľom zlepšiť transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť a začlenila ich do budúceho VFR;

47.  pripomína, že program Natura 2000 je bežne financovaný formou spolufinancovania; vyzýva členské štáty, aby podstatne zvýšili financovanie sústavy Natura 2000 s cieľom stanoviť atraktívnejšiu mieru spolufinancovania a zlepšiť v dôsledku toho čerpanie tohto fondu a s cieľom prijať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľov a príjemcov projektov;

48.  zdôrazňuje potenciál verejno-súkromného financovania pre rozvoj ekosystémových služieb, zelenej infraštruktúry a iných oblastí týkajúcich sa prírodného kapitálu a víta, že nástroj na financovanie prírodného kapitálu bude naďalej podporovať projekty v oblasti biodiverzity vo vykonávacom období rokov 2017 – 2019;

49.  vyzýva Komisiu na podporu a návrh prostriedkov financovania a rozvoj cezhraničných plánov riadenia veľkých druhov mäsožravcov a ďalej vyzýva na podrobné preskúmanie úlohy veľkých mäsožravcov a prípadné zavedenie regulačných opatrení s cieľom zabezpečiť zachovanie biodiverzity, poľnohospodárskej krajiny a stáročnej praktiky pasenia bylinožravcov v horských regiónoch;

Zelená infraštruktúra

50.  víta záväzok vyjadrený v akčnom pláne poskytnúť usmernenia a podporu rozvoju zelenej infraštruktúry v záujme lepšieho prepojenia oblastí sústavy Natura 2000, ale opakuje svoju požiadavku na skutočný návrh vytvorenia transeurópskej siete pre zelenú infraštruktúru (ďalej len „TEN-G“);

51.  konštatuje, že je dôležité, aby príslušné orgány členských štátov so zapojením všetkých príslušných zainteresovaných strán lepšie využívali postupy integrovaného priestorového plánovania, zlepšili horizontálne vnímanie TEN-G zohľadňujúce sektorové znalosti a umožnili financovanie zvýšenej prepojenosti a ekologickej infraštruktúry vo všeobecnosti, prostredníctvom rozvoja vidieka a regionálnych rozvojových fondov; poznamenáva, že tieto kritériá by mali riadiť VFR po roku 2020 v oblasti plánovania prác na infraštruktúre; konštatuje, že koncepcia ekologickej infraštruktúry zároveň prispieva k vytvoreniu udržateľného hospodárstva prostredníctvom zachovania výhod ekosystémov pri zmierňovaní nepriaznivých účinkov dopravných a energetických infraštruktúr;

52.  konštatuje, že je potrebné preskúmať úlohu ekologických infraštruktúr pri zmierňovaní účinkov prírodných katastrof spojených s meteorologickými a klimatickými zmenami, najmä extrémnymi meteorologickými a klimatickými podmienkami, ktoré sú príčinou niekoľkých najničivejších a smrteľných prírodných katastrof v Európe a vo svete;

o
o   o

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0034.
(2) http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
(3) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics
(4) http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf


Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku
PDF 282kWORD 52k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (2017/2931(RSP))
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy o EÚ, najmä na články 2, 3, 4, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na ústavu Poľskej republiky,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 o novom rámci na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o situácii v Poľsku(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2016 o nedávnom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie(2),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie o právnom štáte z 21. decembra 2016(3) doplňujúce jej odporúčanie z 27. júla 2016 a berúc do úvahy najnovší vývoj v Poľsku vzhľadom na vymenovanie nového predsedu Ústavného súdu,

–  so zreteľom na tretie odporúčanie Komisie o právnom štáte z 26. júla 2017(4), v ktorom vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o plánovanú reformu súdnictva v Poľsku, ktorou sa v posúdení Komisie zosilňuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, ktoré sa už konštatovalo v rámci postupu pre právny štát, ktorý Komisia začala v januári 2016,

–  so zreteľom na odpoveď poľskej vlády z 20. februára 2017, ktorou odmietla názor, že existuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, a na sprostredkovanú odpoveď poľskej vlády z 29. augusta 2017, ktorou zamietla výhrady Komisie týkajúce sa reforiem súdnictva a spochybnila jej právomoc posudzovať súdny systém,

–  so zreteľom na postupy v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré Komisia začala proti Poľsku, vrátane postupu z 29. júla 2017 a na odôvodnené stanovisko z 12. septembra 2017 týkajúce sa zákona o organizácii všeobecných súdov, v ktorom sa uvádza, že poľský zákon je v rozpore s právom EÚ, najmä s článkom 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), so smernicou 2006/54/ES o rodovej rovnosti v zamestnaní a s článkom 19 ods. 1 Zmluvy o EÚ vykladaným v spojení s článkom 47 Charty základných práv EÚ,

–  so zreteľom na výmeny názorov, ktoré sa vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci uskutočnili s prvým podpredsedom Komisie Fransom Timmermansom 22. marca, 31. augusta a 6. novembra 2017,

–  so zreteľom na výmeny názorov o právnom štáte v Poľsku, ktoré 16. mája 2017 a 25. septembra 2017 prebehli počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti,

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie zo 14. októbra 2016 k zákonu o Ústavnom súde a na vyhlásenie predsedu Benátskej komisie z 24. januára 2017, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad „zhoršujúcou sa situáciou“ v Poľsku,

–  so zreteľom na to, že 18. mája 2017 boli z webového sídla Ústavného súdu a jeho online právnej databázy odstránené tri výroky týkajúce sa týchto rozsudkov: K 47/15 z 9. marca 2016 (vyhlásenie zmien, ktoré schválil poľský Parlament v zákone o Ústavnom súde, za protiústavné), K 39/16 z 11. augusta 2016 (spochybnenie zákonnosti hlavných ustanovení druhého aktu, ktorým sa mení fungovanie Ústavného súdu) a K 44/16 zo 7. novembra 2016 (v súvislosti so zákonnosťou vymenovania predsedu a podpredsedu Ústavného súdu),

–  so zreteľom na štyri zákony na reformu súdnictva, ktoré poľský parlament prijal v júni a júli 2017, najmä na: zákon, ktorým sa mení zákon o Štátnej vysokej škole súdnictva a prokuratúry, zákon o organizácii všeobecných súdov a niektoré ďalšie zákony („zákon o Štátnej vysokej škole súdnictva“); zákon, ktorým sa mení zákon o Štátnej súdnej rade a niektoré ďalšie zákony („zákon o Štátnej súdnej rade“); zákon, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných súdov („zákon o organizácii všeobecných súdov“) a zákon o Najvyššom súde, ktorý vyvoláva vážne obavy v súvislosti s porušením deľby moci a ukončením nezávislosti súdnictva,

–  so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 18. júla 2017, v ktorom veľká väčšina predsedov politických skupín v Európskom parlamente vyjadrila znepokojenie, pokiaľ ide o prijaté zákony na reformu súdnictva,

–  so zreteľom na rozhodnutie poľského prezidenta z 27. júla 2017 o vetovaní dvoch kontroverzných zákonov, ktoré poľský parlament schválil začiatkom uvedeného mesiaca a ktoré vážne ohrozujú nezávislosť súdnictva v Poľsku,

–  so zreteľom na dva návrhy poľského prezidenta týkajúce sa Štátnej súdnej rady a Najvyššieho súdu, ktoré vyvolávajú obavy z hľadiska ich súladu s poľskou ústavou a ktoré neriešia problémy týkajúce sa deľby moci či nezávislosti súdnictva,

–  so zreteľom na rozhodnutie poľského Ústavného súdu z 24. októbra 2017, podľa ktorého sú pravidlá o voľbe predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Valného zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu protiústavné;

–  so zreteľom na dočasný príkaz vydaný Súdnym dvorom EÚ 27. júla 2017 vo veci C-441/17 na zastavenie rozsiahlej ťažby dreva v Bielovežskom lese, ktorý poľská vláda nevykonala, a so zreteľom na obavy, že pokračovanie ťažby dreva by spôsobilo „vážne a nenapraviteľné škody na lesoch“, zatiaľ čo súd skúma daný prípad,

–  so zreteľom na dočasné príkazy z 8. júna 2017, ktoré vydal Európsky súd pre ľudské práva, na zastavenie návratov do Bieloruska na základe skráteného konania; so zreteľom na v januári 2017 poľským ministrom vnútra predstavené návrhy na zmenu zákona o cudzích štátnych príslušníkoch, ktoré vzbudzujú obavy, pokiaľ ide o ich súlad s európskym a medzinárodným právom,

–  so zreteľom na zákon o verejných zhromaždeniach v znení zmien z decembra 2016, ktorý umožňuje nadmerné obmedzovanie práva na zhromažďovanie vrátane uprednostňovania tzv. pravidelných alebo cyklických zhromaždení pri príležitosti vlasteneckých, náboženských a historických udalostí a ktorý orgánom dáva možnosť zakázať protidemonštrácie,

–  so zreteľom na zákon o Národnom inštitúte slobody - centre pre rozvoj občianskej spoločnosti z 15. septembra 2017, ktorým sa prístup k verejnému financovaniu organizácií občianskej spoločnosti, a to aj z fondov EÚ, dostáva pod kontrolu vlády, čo vyvoláva obavy o primerané financovanie MVO vrátane okrem iných organizácií bojujúcich za práva žien,

–  so zreteľom na správy medzinárodných MVO o právnom štáte a základných právach v Poľsku vrátane správy organizácie Amnesty International z 19. októbra 2017 s názvom Poľsko: na uliciach na obranu ľudských práv a správy organizácie Human Rights Watch z 24. októbra 2017 s názvom Erózia kontroly a rovnováh – právny štát a ľudské práva v Poľsku v ohrození,

–  so zreteľom na stanoviská, ktoré vypracovali OBSE/ODIHR, z 5. mája 2017 k návrhom na zmenu zákona o Štátnej súdnej rade a iných zákonov v Poľsku, z 22. augusta 2017 k návrhu zákona o poľskom Národnom inštitúte spravodlivosti – Stredisku pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj z 30. augusta 2017 k určitým ustanoveniam návrhu zákona o poľskom Najvyššom súde, v ktorých sa poukazuje na to, že navrhované ustanovenia sú vo svojej podstate nezlučiteľné s medzinárodnými normami a so záväzkami prijatými v rámci OBSE,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky k siedmej pravidelnej správe o Poľsku prijatej Výborom OSN pre ľudské práva 31. októbra 2016, v ktorých sa Poľsko dôrazne vyzýva, aby podniklo kroky na ochranu nezávislosti Ústavného súdu a súdnictva a presnejšie vymedzilo trestný čin terorizmu s cieľom zabrániť zneužívaniu,

–  so zreteľom na intervenciu Kanady 9. mája 2017 na zasadnutí Výboru OSN pre ľudské práva v rámci všeobecného pravidelného preskúmania týkajúceho sa Poľska a so zreteľom na list vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 23. októbra 2017 adresovaný Poľsku,

–  so zreteľom na predbežné postrehy osobitného spravodajcu OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov z 27. októbra 2017 po oficiálnej návšteve Poľska, v ktorých vyjadril znepokojenie nad stavom nezávislosti súdnictva v Poľsku,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2188(2017) z 11. októbra 2017 s názvom Nové hrozby pre právny štát v členských štátov Rady Európy: vybrané príklady,

–  so zreteľom na opakované masové protesty proti vládnej politike a právnym predpisom vrátane „čierneho protestu“ z októbra 2016, ktorý zabránil zmene súčasného zákona o umelom prerušení tehotenstva, „pochodu slobody“ zo 6. mája 2017 a protestov v júli 2017 v nadväznosti na prijatie zákonov na reformu súdnictva,

–  so zreteľom na zákon o obmedzení prístupu k núdzovej antikoncepcii na ženy a dievčatá z júna 2017; so zreteľom na dokument WHO Factsheet z júna 2017, v ktorom sa núdzová antikoncepcia označuje za bezpečnú a odporúča sa jej dostupnosť ako súčasť potrebnej zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia; so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2015, ktorým sa mení povolenie na uvedenie na trh poskytnuté na základe rozhodnutia C(2009)4049 pre liek ellaOne, ulipristal acetát, lieku na humánne použitie,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty sú pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej sa presadzuje pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť a rovnosť medzi ženami a mužmi, spoločné; keďže podporu týmto hodnotám schválili poľskí občania v referende, ktoré sa konalo v roku 2003;

B.  keďže v článku 9 poľskej ústavy sa uvádza, že Poľská republika dodržiava medzinárodné právo, ktoré je pre ňu záväzné;

C.  keďže EÚ funguje na základe predpokladu vzájomnej dôvery, t. j. členské štáty konajú v súlade s demokraciou, zásadou právneho štátu a základnými právami zakotvenými v Európskom dohovore o ľudských právach a Charte základných práv Európskej únie;

D.  keďže zásada právneho štátu je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je založená EÚ, a keďže Komisia spoločne s Európskym parlamentom a Radou na základe zmlúv zodpovedá za dodržiavanie zásady právneho štátu ako základnej hodnoty Únie a za zabezpečovanie dodržiavania práva, hodnôt a zásad EÚ;

E.  keďže medzi tieto zásady patrí: zákonnosť, ktorá predpokladá transparentný, zodpovedný, demokratický a pluralistický proces prijímania zákonov; právna istota; zákaz ľubovoľného vykonávania výkonných právomocí; nezávislé a nestranné súdy; účinné súdne preskúmanie vrátane úplného dodržiavania základných práv; a rovnosť pred zákonom;

F.  keďže nezávislosť súdnictva je zakotvená v článku 47 Charty základných práv Európskej únie a článku 6 EDĽP a je základnou požiadavkou demokratickej zásady deľby mocí, ktorú odráža aj článok 10 poľskej ústavy;

G.  keďže sloboda združovania by mala byť chránená; keďže dynamická občianska spoločnosť a pluralitné médiá zohrávajú zásadnú úlohu pri podpore otvorenej a pluralistickej spoločnosti, verejnej účasti na demokratickom procese a posilňovaní vládnej zodpovednosti; keďže MVO by mali byť primerane financované;

H.  keďže odmietnutie poľskej vlády vykonať rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa ťažby dreva v Bielovežskom lese a dodržiavať predbežné opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúce sa navracania do Bieloruska sú jasnými príkladmi porušovania zmlúv EÚ zo strany Poľska;

I.  keďže voči desiatkam demonštrantov sú vedené konania podľa zákona o priestupkoch a v niektorých prípadoch podľa trestného zákona; keďže v súvislosti s účasťou na protestoch v októbri 2017 bolo údajne viac než 300 osôb predvedených na políciou;

J.  keďže podľa Charty základných práv, EDĽP a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sexuálne a reprodukčné zdravie žien súvisí s viacerými ľudskými právami vrátane práva na život a dôstojnosť, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, práva na súkromie, práva na vzdelanie a zákazu diskriminácie, čo sa odráža aj v poľskej ústave;

K.  keďže odmietnutie prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právnym službám vrátane bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva predstavuje porušovanie základných práv žien; keďže Rada OSN pre ľudské práva vyzvala Poľsko, aby neprijalo žiadne legislatívne reformy, ktoré by predstavovali oslabenie už aj tak obmedzujúcich právnych predpisov týkajúcich sa prístupu žien k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva; keďže Európsky súd pre ľudské práva vzhľadom na reštriktívny výklad tohto práva vo viacerých veciach vyniesol rozsudky proti Poľsku;

1.  zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali spoločné európske hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ a v poľskej ústave, a zaručiť základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie;

2.  opakuje svoje stanovisko vyjadrené v uzneseniach z 13. apríla 2016 a zo 14. septembra 2016; pripomína najmä svoje obavy z rýchlych legislatívnych opatrení v mnohých oblastiach bez riadnych konzultácií alebo možnosti nezávislého a legitímneho ústavného preskúmania, čím vzniká riziko systematického podkopávania základných ľudských práv, demokratickej kontroly a rovnováhy, ako aj právneho štátu; pripomína najmä svoje obavy, pokiaľ ide o takéto zmeny v oblasti verejnoprávnych médií, trestného práva, zákona o polícii, zákona o štátnej službe, zákona o boji proti terorizmu, zákona o MVO, azylového zákona, slobody zhromažďovania a práv žien;

3.  s rastúcim znepokojením vyjadruje značné obavy nad skutočnosťou, že v zásadnej otázke riadneho fungovanie ústavného súdu (jeho nezávislosti a legitímnosti a vydávania a vykonávania všetkých jeho rozsudkov) sa nenašlo žiadne kompromisné riešenie, čo vážne ohrozuje poľskú ústavu, demokraciu a právny štát v Poľsku; s hlbokým poľutovaním poukazuje na to, že poľská vláda odmieta zohľadniť konštruktívnu kritiku zo strany poľskej verejnosti a národných, európskych a medzinárodných inštitúcií, a že neboli oznámené žiadne opatrenia na riešenie týchto problémov;

4.  je hlboko znepokojený návrhmi zmien súdnych právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o ich potenciál štrukturálne oslabiť nezávislosť súdnictva a právny štát v Poľsku;

5.  berie na vedomie, že 27. júla 2017 prezident Duda vetoval dva kontroverzné zákony, ktoré boli schválené v poľskom parlamente, pretože boli v rozpore s poľskou ústavou, a tvrdil, že vážne ohrozujú nezávislosť súdnictva v Poľsku; vyzýva na rozsiahlu diskusiu o reforme súdnictva na vnútroštátnej úrovni so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorá by mala byť v súlade so zásadami právneho štátu a s právom Únie a európskymi normami upravujúcimi nezávislosť súdnictva; vyzýva poľského prezidenta, aby nepodpisoval nové právne predpisy, ak nebudú v plnej miere garantovať nezávislosť súdnictva;

6.  podporuje odporúčania týkajúce sa právneho štátu, ktoré vydala Komisia, ako aj ňou vedené konania o nesplnení povinnosti voči Poľsku pre porušenia práva Únie; berie na vedomie odhodlanie Komisie monitorovať, ako strážkyňa zmlúv, situáciu v Poľsku a plnenie jej odporúčaní zo strany poľských orgánov, pričom naďalej ponúka Poľsku plnú podporu pri hľadaní primeraných riešení na posilnenie právneho štátu;

7.  naliehavo vyzýva poľský parlament a vládu, aby v plnej miere vykonávali všetky odporúčania Komisie a Benátskej komisie a aby sa zdržali vykonávania akýchkoľvek reforiem, ktorými by sa ohrozilo dodržiavanie zásady právneho štátu a najmä nezávislosť súdnictva; v tejto súvislosti vyzýva na odloženie prijatia akýchkoľvek zákonov až do riadneho posúdenia Komisiou a Benátskou komisiou;

8.  vyzýva poľskú vládu, aby v súlade s predbežným rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie z 27. júla 2017 vo veci C-441/17 okamžite pozastavila rozsiahlu ťažbu dreva v Bielovežskom lesa, ktorá môže tomuto svetovému dedičstvu UNESCO spôsobiť vážne a nenapraviteľné škody; vyzýva poľskú vládu, aby zastavila navracanie na základe skráteného konania do Bieloruska v súlade so záväznými predbežnými opatreniami Európskeho súdu pre ľudské práva z 8. júna 2017 a aby zabezpečila, že ktokoľvek, kto chce požiadať o azyl alebo medzinárodnú ochranu na poľských hraniciach bude mať plný prístup k poľskému konaniu o azyle v súlade s medzinárodnými záväzkami a právom Únie;

9.  vyzýva poľskú vládu, aby rešpektovala právo na slobodu zhromažďovania, a to tak, že zo súčasného zákona odstráni ustanovenia, ktorými sa uprednostňujú vládou schválené „cyklické“ zhromaždenia; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby upustili od uplatňovania trestných sankcií voči účastníkom pokojných zhromaždení alebo protidemonštrácií a stiahli trestné obvinenia proti pokojným demonštrantom;

10.  vyzýva poľskú vládu, aby zrušila zákon o zriadení Národného inštitútu slobody - centra pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorým sa kritickým skupinám občianskej spoločnosti bráni v prístupe k štátnemu financovaniu, a aby zabezpečila, že rozdeľovanie verejných finančných prostriedkov občianskej spoločnosti bude prebiehať spravodlivým, nestranným a transparentným spôsobom, čím sa zaručí pluralitné zastúpenie;

11.  vyjadruje znepokojenie nad mediálnymi správami o policajnom sledovaní vedúcich predstaviteľov opozície a občianskej spoločnosti a naliehavo vyzýva poľské orgány, aby tieto správy preskúmali a v plnej miere rešpektovali súkromie všetkých občanov;

12.  vyzýva poľskú vládu, aby zaujala pevné stanovisko v súvislosti s právami žien a dievčat tým, že bude poskytovať bezplatnú a dostupnú antikoncepciu bez diskriminácie a zabezpečí dostupnosť núdzovej antikoncepcie bez lekárskeho predpisu; v tejto súvislosti žiada, aby sa zrušil zákon, ktorým sa obmedzuje prístup žien a dievčat k núdzovej antikoncepcii;

13.  dôrazne kritizuje všetky legislatívne návrhy, ktorými by sa zakazovalo umelé prerušenie tehotenstva v prípade ťažkej alebo smrteľnej deformácie plodu; zdôrazňuje, že univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie a s ním súvisiacim právam, je základným ľudským právom; dôrazne potvrdzuje svoju podporu pre organizácie bojujúce za práva žien, keďže v nedávnom období boli predmetom trestného stíhania;

14.  vyzýva poľskú vládu, aby dodržiavala všetky ustanovenia týkajúce sa zásady právneho štátu a základných práv zakotvených v zmluvách, Charte základných práv, EDĽP a medzinárodných normách v oblasti ľudských práv a zapojila sa do priameho dialógu s Komisiou;

15.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament pravidelne a podrobne informovala o dosiahnutom pokroku a o prijatých opatreniach;

16.  domnieva sa, že súčasná situácia v Poľsku predstavuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ; poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vypracoval osobitnú správu v súlade s článkom 83 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku s cieľom uskutočniť hlasovanie v pléne o odôvodnenom návrhu, v ktorom sa Rada vyzve, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

17.  pripomína, že je potrebné pravidelne uskutočňovať monitorovanie a viesť dialóg za účasti všetkých členských štátov, Rady, Komisie a Európskeho parlamentu, aby sa zaručila ochrana základných hodnôt EÚ týkajúcich sa demokracie, základných práv a právneho štátu, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 s odporúčaniami Komisii o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(5);

18.  vyzýva poľskú vládu, aby prijala primerané opatrenia a dôrazne odsúdila xenofóbny a fašistický pochod, ktorý sa konal v sobotu 11. novembra 2017 vo Varšave;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Poľska, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a OBSE.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0123.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0344.
(3) Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/146 z 21. decembra 2016 týkajúce sa zásady právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčania (EÚ) 2016/1374 (Ú. v. EÚ L 22, 27.1.2017, s. 65).
(4) Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1520 z 26. júla 2017 týkajúce sa zásady právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčaní (EÚ) 2016/1374 a (EÚ) 2017/146 (Ú. v. EÚ L 228, 2.9.2017, s. 19).
(5) Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia