Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2017 г. Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби)
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г.
 Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/Retail
 Бюджетна процедура за 2018 г.
 Искане за снемане на имунитета на Ана Гомеш
 Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ***I
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Египет: участие на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир: участие на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Йордания: участие на Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
 Присъединяване на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 ***I
 Инструмент, допринасящ за стабилността и мира ***I
 Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност ***I
 Задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки *
 Административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност *
 Положението в Йемен
 Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания
Текстове (550 kb)
Правна информация - Политика за поверителност