Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel
 Ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine 2017. aastal
 Paranduseelarve projekt nr 6/2017 – Maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kulu- ja tuluprognoosidele (omavahendid ja trahvid)
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2018. aasta üldeelarvest
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rändeprobleemi, pagulastulva ja julgeolekuohtude lahendamiseks
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2017/003 GR/Attica retail)
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2017/005 FI/Retail)
 2018. aasta eelarvemenetlus
 Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmine ***I
 ELi-Egiptuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Egiptuse osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) ***
 ELi-Alžeeria teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Alžeeria osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) ***
 ELi-Jordaania teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Jordaania osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) ***
 Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Panama, Uruguay, Colombia ja El Salvadori ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 San Marino ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Gruusia ja LõunaAafrika ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Üleminekukord rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju leevendamiseks ***I
 Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend ***I
 Tagamata võlainstrumentide rahuldamisjärgud maksejõuetusmenetluse hierarhias ***I
 Käibemaksukohustused teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul *
 Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas *
 Olukord Jeemenis
 Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine
Tekstid (354 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika