Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 30 november 2017 - Brussel
 Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten)
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van vluchtelingen en veiligheidsdreigingen
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel
 Begrotingsprocedure 2018
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes
 Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I
 Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***
 Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Algerije: deelname van Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***
 Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Jordanië: deelname van Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***
 Toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I
 Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I
 Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I
 Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand *
 Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde *
 De situatie in Jemen
 Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps
Teksten (376 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid