Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2017 г. Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби)
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г.
 Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/Retail
 Бюджетна процедура за 2018 г.
 Искане за снемане на имунитета на Ана Гомеш
 Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ***I
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Египет: участие на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир: участие на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Йордания: участие на Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
 Присъединяване на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 ***I
 Инструмент, допринасящ за стабилността и мира ***I
 Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност ***I
 Задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки *
 Административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност *
 Положението в Йемен
 Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания

Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
PDF 483kWORD 52k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD))
P8_TA(2017)0452A8-0372/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0900 — C8‑0408/2017),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(1), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 18 ноември 2017 г. (A8-0359/2017) в контекста на помирителната процедура относно проекта на общ бюджет за 2018 година,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.(3),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0372/2017),

А.  като има предвид, че през 2017 г. Европейският парламент и Съвета мобилизираха маржа за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 906,1 млн. евро над таваните за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) и функция 4 (Глобална Европа);

Б.  като има предвид, че в рамките на тези средства, Европейският парламент и Съветът взеха решение за компенсирането на 575,0 млн. евро чрез неразпределения марж по функция 2 (Устойчив растеж: Природни ресурси) през 2017 г., както и 507,3 млн. евро, 570,0 млн. евро и 253,9 млн. евро чрез неразпределени маржове по функция 5 (Администрация) съответно за 2017, 2018 и 2019 г.;

В.  като има предвид, че Помирителният комитет, свикан за приемането на бюджета за 2018 г. впоследствие постигна съгласие да коригира горепосоченото компенсиране на маржа за непредвидени обстоятелства , за да се намали с 252,0 млн. евро компенсираната сума по функция 5 през 2018 г. и да се въведе съответно компенсиране в рамките на функция 5 през 2020 г.;

1.  отбелязва предложението на Комисията, като част от споразумението относно бюджета за 2018 г., за преразглеждане на компенсирането на маржа за непредвидени обстоятелства, мобилизиран през 2017 г., с цел увеличаване на общия наличен марж за поети задължения през 2018 г.; изразява съжаление относно прекомерното съсредоточаване на някои държави членки върху наличните маржове под таваните на МФР, при което често се пренебрегват възможностите за гъвкавост, предлагани от специалните инструменти;

2.  подчертава, че дори без преразглеждане на компенсирането на маржа, общият марж за поети задължения в приетия бюджет за 2018 г. вече възлиза на 1348,3 млн. евро, като се има предвид, че повече от 900 млн. евро са все още на разположение в рамките на Инструмента за гъвкавост и общия марж за поетите задължения (ОМПЗ); отбелязва, че допълнителни 1,2 млрд. евро следва да бъдат в наличност по линия на ОМПЗ и Инструмента за гъвкавост в хода на 2018 г.;

3.  отбелязва, че с подобно преразглеждане на компенсирането, въпреки че не е съществено, се отпускат 252 млн. евро допълнителен марж през 2018 г. вместо през 2020 г., като по този начин ще осигурява допълнителна гъвкавост на по‑ранен етап от настоящата МФР;

4.  изразява съжаление, че Европейският парламент и Съветът трябва да прибегнат до разделяне на въпросното компенсиране по функция 5 между 2018 и 2020 г., за да се предоставят на бюджета на ЕС необходимата гъвкавост през 2018 г.; изразява загриженост във връзка с последващото намаляване на маржа на функция 5, което ще бъде причинено от това действие през 2020 г.; посочва, че приемането на такъв извънреден подход е ясен сигнал, че на бюджета на ЕС не се предоставят необходимите ресурси за изпълнението на политиките и програмите на Съюза;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/9.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 50, 28.2.2017 г., стр. 57—58.


Проект на коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2017 г. Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби)
PDF 474kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби) (14275/2017 – C8-0417/2017 – 2017/2217(BUD))
P8_TA(2017)0453A8-0379/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2017, приет от Комисията на 9 октомври 2017 г. (COM(2017)0597),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2017, приета от Съвета на 27 ноември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (14275/2017 - C8-0417/2017),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0379/2017),

A.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 6/2017 е да се актуализира както разходната, така и приходната част на бюджета, за да се вземат предвид последните промени;

Б.  като има предвид, че в разходната част проект на коригиращ бюджет № 6/2017 намалява равнището на бюджетните кредити за плащания със 7 719,7 милиона евро, главно в бюджетните редове по функция 1б („Икономическо, социално и териториално сближаване“) и, в по-малка степен, във функция 2 („Устойчив растеж — природни ресурси“), функция 3 („Сигурност и гражданство“) и функция 4 („Глобална Европа“) и във фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), и следователно намалява съответно националните вноски;

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2017 намалява равнището на бюджетните кредити за поети задължения с 15,33 милиона евро по функция 2 и освобождава 46 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения по ФСЕС;

Г.  като има предвид, че в приходната част проект на коригиращ бюджет № 6/2017 включва също така корекциите, свързани с преразглеждането на прогнозите за традиционните собствени ресурси (т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите за данъка върху добавената стойност (ДДС) и брутния национален доход (БНД) и включването в бюджета на корекциите за 2013 г. и 2016 г. за Обединеното кралство, както и тяхното финансиране;

Д.  като има предвид, че в проект на коригиращ бюджет № 6/2017 е взета предвид обща сума в размер на 3 209,7 милиона евро от глоби, които са станали окончателни и надвишават нивото, планирано първоначално за бюджета за 2017 г., и разликата между реалното и планираното (на стойност 2 209,7 милиона евро) се предоставя за намаляване на вноските собствени ресурси на държавите членки в бюджета на Съюза;

Е.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2017 води до обратно постъпване на средства в националните бюджети в размер на 9 829,6 милиона евро в допълнение на постъпилите обратно средства в размер на 6 405 милиона евро, които вече са потвърдени с оглед на коригиращ бюджет 2/2017;

1.  изразява дълбока загриженост по повод на излишъка в плащанията в размер на 7 719,7 милиона евро; изразява особено учудване във връзка с положението с европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове в подфункция 1б, където държавите членки преразгледаха в посока намаляване с 5,9 милиарда евро прогнозите си за искания за плащания, които представиха през месец юли, което се дължи на продължаващи забавяния на изпълнението на програмите, като по този начин се пречи на много потенциални проекти и бенефициенти да получат подкрепа от Съюза; също така изразява съжаление, че държавите членки не успяха да започнат своите национални програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) с очакваните темпове и надлежно да приложат схемите за преместване на бежанци, което води до съкращения в размер на 287,6 милиона евро по функция 3;

2.  отбелязва направения от Комисията анализ на причините за непълното усвояване по подфункция 1б, като например акцентирането върху усвояването на финансовите пакети за периода 2007—2013 г., късното приемане на правните основания, бавното определяне на националните органи, промените в резултат на новата правна уредба, както и намалелите стимули поради правилото N+3 за отмяна на поети задължения; изразява загриженост във връзка с факта, че според последните прогнози на Комисията относно плащанията, непълното усвояване ще продължи през следващите години и ще доведе до прехвърляне на допълнителни 31 милиарда евро за плащания в следващата многогодишна финансова рамка (МФР); взема под внимание факта, че не всички държави членки срещат едни и същи затруднения при усвояването; настоятелно призовава в частност онези държави членки, които са с много голяма степен на непълно усвояване, да предприемат необходимите мерки, за да изпълнят надлежно съвместно договорените програми на Съюза, със съдействието на Комисията;

3.  изразява съжаление относно забавянията при отпускането на средства на Съюза в държави в процес на присъединяване и в съседни на Съюза страни, което води до значително намаляване на плащанията (– 702,2 милиона евро) в момент, когато те са най-необходими; отчита непредсказуемата среда, в която понякога се налага да работи Съюзът; приканва Комисията да предприеме необходимите мерки, включително чрез по-интензивен политически диалог и по-голяма техническа помощ, за да предотврати такива забавяния;

4.  за разлика от това, отбелязва със задоволство, че програмите на Съюза по подфункция 1а („Конкурентоспособност за растеж и заетост“) като цяло се изпълняват добре, както е видно от настоящия проект на коригиращ бюджет и неотдавнашното приемане на глобалния трансфер, при който подфункция 1а поема значителна част от непълното усвояване на средствата за плащания по други функции; подчертава, че това доказва, че Съветът греши, като се опитва постоянно да намали бюджетните кредити по тази подфункция въз основа на твърдения за недостиг на капацитет за усвояване;

5.  отново изразява съжаление, че събраните суми от непълното усвояване на програмите на Съюза и от глоби в рамките на политиката в областта на конкуренцията на Съюза са предназначени за намаляване на вноските на държавите членки на база БНД вместо да бъдат използвани за финансиране на приоритетите на Съюза; изтъква, че проект на коригиращ бюджет № 6/2017 води до обратно постъпване в държавите членки на вноски на база БНД в размер на 9 829,6 милиона евро в допълнение на постъпилите обратно средства в размер на 6 405 милиона евро, които вече са одобрени в коригиращ бюджет 2/2017; насочва вниманието към факта, че липсата на съгласие между двата клона на бюджетния орган по отношение на разходите в бюджета на Съюза за 2018 г., след четенето в Парламента и в началото на помирителния период, засягаше само 3 619,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 2 182,4 милиона евро бюджетни кредити за плащания;

6.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2017;

7.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 28.2.2017 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г.
PDF 477kWORD 50k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г. (COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))
P8_TA(2017)0454A8-0371/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0270 – C8‑0161/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид резултатите от тристранната среща от 17 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0371/2017),

A.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4) сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/508.)

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стp. 143).


Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността
PDF 482kWORD 50k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0271 – C8‑0163/2017),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1) (Регламента за МФР), и по-специално член 11 от него,

—  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400) и изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018 (COM(2017)0615),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8‑0313/2017),

—  като взе предвид своята позиция от 25 октомври 2017 г. относно проекта на общ бюджет за 2018 г.(3),

—  като взе предвид общия проект, одобрен от помирителния комитет на 18 ноември 2017 г. (14587/17 – C8-0416/2017),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0370/2017),

А.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство), става видно, че е необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения;

Б.  като има предвид, че Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година, над тавана по функция 3, със сумата от 817,1 милиона евро за финансиране на мерки в областта на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността;

В.  като има предвид, че помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2018 г., одобри мобилизирането на допълнителни 20,2 милиона евро в резултат на увеличение на бюджетните средства по функция 3;

1.  отбелязва, че таваните за 2018 г. по функция 3 не позволяват адекватно финансиране на спешни мерки в областта на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността;

2.  одобрява следователно мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 837,2 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

3.  одобрява също така предложеното разпределение на съответните бюджетни кредити за плащания в размер на 464 милиона евро през 2018 г., 212,7 милиона евро през 2019 г., 126,4 милиона евро през 2020 г. и 34,2 милиона евро през 2021 г.;

4.  заявява отново, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

5.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията във връзка с поети задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/8.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0408.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail
PDF 502kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail) (COM(2017)0613 – C8-0360/2017 – 2017/2229(BUD))
P8_TA(2017)0456A8-0367/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0613 – C8-0360/2017),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 — 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид Специален доклад № 7/2013 на Сметната палата, съгласно който ЕФПГ предоставя истинска европейска добавена стойност в случаите на съфинансиране на услуги за съкратени работници или на изплащане на обезщетения, които обичайно не съществуват в системите за обезщетение за безработица в държавите членки,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид своите резолюции, приети от януари 2007 г. насам, относно мобилизирането на средства от ЕФПГ, и най-вече коментарите на комисията по заетост и социални въпроси относно съответните заявления,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0367/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на международната търговия или от последиците на световната икономическа и финансова криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2017/003 GR/Attica retail за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 725 съкращения в девет предприятия с дейност в икономическия сектор на търговията на дребно в регион Атика и в десет други региона(4);

В.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Гърция изтъква, че нейната икономика е била в дълбока рецесия в продължение на шест последователни години (2008 – 2013 г.); като има предвид, че между 2008 и 2016 г. гръцкият БВП е намалял с 26,2%, потреблението в държавния сектор — с 22,8%, а броят на безработните лица в страната се е увеличил със 700 000; като има предвид, че от 2008 г. насам, за да може да обслужва външния си дълг, гръцките правителства увеличиха значително данъците, рационализираха публичните разходи и понижиха заплащането на държавните служители, и най-вече пенсиите, докато заплатите в частния сектор също са намалели вследствие на съчетанието от прилаганите политики; като има предвид, че понижаването на доходите е довело до спад на потреблението, което съответно е засегнало тежко сектора на търговията на дребно;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 2 949 150 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 4 915 250 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от дванадесет седмици от получаването на попълненото заявление от гръцките органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и че е уведомила Парламента за оценката си на същия ден;

3.  отбелязва, че деветте засегнати предприятия притежават магазини и супермаркети, които продават потребителски продукти на дребно; изразява съжаление, че продажбите на дребно са спаднали в периода 2008 — 2015 г., като варират от 60% за магазините за домакински уреди до 30% за търговците на хранителни стоки и 23% за супермаркетите;

4.  признава, че посочените съкращения са пряко свързани с упадъка на сектора на търговията на дребно от 2008 г. насам; отбелязва, че в периода 2008 — 2015 г. в секторите на търговията на дребно, производството и строителството са били изгубени 164 000 работни места, които представляват 64,2% от общата загуба на работни места;

5.  припомня, че икономическата криза оказа натиск и доведе до значително намаляване на покупателната способност на гръцките домакинства от 2008 г. насам; отбелязва, че драстичното намаляване на заемите за предприятията и физическите лица повлия на предприятията в сектора на търговията на дребно; изразява съжаление, че съчетанието на тези два фактора доведе до намаляване на общия индекс на оборота в сектора на търговията на дребно, който намаля с повече от 63% в периода 2008 — 2016 г.; посочва, че мерките за бюджетни ограничения, прилагани от 2008 г. насам, и по-специално намаляването на заплатите, предоговарянето на договорите за наем и отлагането на падежа на фактурите, доведоха до влошаване на ситуацията; посочва, че случаят е доказателство, че прилаганите мерки не са могли да спомогнат за справяне с икономическата криза ефективно и в дългосрочен план;

6.  подчертава със загриженост, че регион Атика, където са съсредоточени над 70% от съкращенията, е с равнище на безработицата от 22,9%, докато в другите десет региона то варира от 19,5% в Егейския регион до 26,8% в регионите Епир и Западна Македония; изразява загриженост предвид факта, че подобни съкращения могат да утежнят още повече положението с безработицата, пред което са изправени тези региони от началото на икономическата и финансовата криза; отбелязва по-специално, че 31,8% от населението на Атика е застрашено от бедност или социално изключване;

7.  отбелязва, че Гърция планира пет вида мерки: професионално ориентиране, ii) обучение, преквалификация и професионално обучение, iii) помощ за започване на стопанска дейност, iv) помощ за търсене на работа и помощ за обучение и v) субсидия за създаване на работни места;

8.  отбелязва, че 85,2% от бенефициентите са на възраст над 55 години и че 24,8% са на възраст над 64 години; подчертава със съжаление, че не е било възможно да се намери приемливо решение, за да се избегне тяхното уволнение, по-специално предвид факта, че възрастта е утежняващ фактор при търсене на работа; приветства решението на Гърция да осигури курсове за професионално обучение на работниците в съответствие с техните потребности, особено на възрастните бенефициенти, и в съответствие с текущите потребности на пазара на труда;

9.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след консултации с генералния секретар и представители на Института по труда на генералната конфедерация на гръцките служители (GSEE), и приветства този факт; припомня, че силният социален диалог, основан на взаимно доверие и споделена отговорност, е най-добрият инструмент за търсене на консенсусни решения и общи възгледи при планирането, провеждането и управлението на процесите на преструктуриране; подчертава, че този диалог ще спомогне за предотвратяване на загубите на работни места, а следователно и на необходимостта да се мобилизират средства от ЕФПГ;

10.  отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 34,72% от общия пакет от персонализирани мерки, което е точно под тавана от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ, и много над процентите, предлагани в последно време за другите заявления; припомня, че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  подчертава, че гръцките органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза;

12.  припомня, че изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да бъде ориентирано към инициативи, които подпомагат заетостта, квалификацията на работниците, положителната оценка на професионалния опит, която да доближи работниците до предприятията, в т.ч. кооперативни, и че то следва да бъде съгласувано със съществуващите програми на Съюза като Европейския социален фонд; е убеден, че прилагането на последователна стратегия ще може да намали риска от преместване на дейността и ще създаде благоприятни условия за връщане на промишленото производство в Съюза; подчертава факта, че сериозната превантивна и изпреварваща политика на преструктуриране следва да има предимство пред мобилизирането на средства от ЕФПГ; подчертава също така значението на формулирането и прилагането на истинска индустриална политика в целия Съюз, пораждаща устойчив и приобщаващ растеж;

13.  припомня, че вече изрази загриженост относно „несъответствието между поисканите средства от ЕФПГ и възстановяваните от държавите членки суми“ в своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 — 2014 г.(5); приканва Комисията да продължи да насърчава държавите членки да изготвят по-реалистични прогнози на вероятните разходи, за да се сведе до минимум необходимостта от възстановяване на средствата впоследствие;

14.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

15.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани с предоставянето на подкрепа по линия на ЕФПГ;

17.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

18.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2017/003 GR/Attica retail

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/6.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Източна Македония, Тракия (EL11), Централна Македония (EL12), Западна Македония (EL13), Тесалия (EL14), Епир (EL21), Западна Гърция (EL23), Централна Гърция (EL24), Пелопонес (EL25), южните Егейски острови (EL42), о-в Крит (EL43).
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0361.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/Retail
PDF 504kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/005 FI/Retail) (COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))
P8_TA(2017)0457A8-0366/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0618 – C8‑0364/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0366/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2017/005 Fi/търговия на дребно за финансово участие от страна на ЕФПГ съгласно критериите за намеса, определени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1660 съкращения в три предприятия, осъществяващи дейност в икономическия отрасъл от разделение 47 по NACE Rev 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регионите на ниво 2 по NUTS Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi и Pohjois- ja Itä-Suomi във Финландия; като има предвид, че се очаква 1500 от съкратените работници да вземат участие в мерките;

Г.  като има предвид, че финансовият контрол на действията, подкрепяни от ЕФПГ, е отговорност на съответната държава членка, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 499 360 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 165 600 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от финландските органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Финландия твърди, че съкращенията са свързани с големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, и по-специално с експоненциалния растеж на международната онлайн търговия; по-специално отбелязва, че увеличаването на онлайн продажбите на продукти за търговия на дребно във Финландия, в съчетание с популярността сред финландските потребители на интернет магазините, базирани в държави извън ЕС, е довело до траен спад в продажбите на конвенционалните финландски универсални магазини от 2014 г. насам;

4.  отбелязва, че всичките четири региона по NUTS-2 във Финландия са засегнати от уволненията, настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини; отчита, че тези магазини са били изправени пред намаляване на паричните потоци и рентабилността, произтичащи от разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите;

5.  припомня, че уволненията са настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини и едно дъщерно дружество, които от 2015 г. насам изпитват сериозни проблеми от гледна точка на намаляването на рентабилността и на паричните потоци, дължащо се на разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите; изразява съжаление, че в началото на 2017 г. две от засегнатите дружества е трябвало да бъдат закрити изцяло;

6.  разбира, че в същото време е настъпила значителна промяна в естеството на работните места в сферата на търговията на дребно и че работните места на непълно работно време изискват все повече нови умения като грамотност в областта на ИТ, прогнозиране, анализ на данни, комуникация, познаване на клиентите и логистични умения; изразява съжаление, че 43% от работещите във финландската търговия на дребно, които са на възраст над 45 години, не притежават тези умения; счита, че пречките пред повторното наемане на работа за лицата над 50 години са важен въпрос, и очаква с интерес оценката на пилотните проекти за професионални съвети за кариерно развитие, които са включени за тази група съкратени работници;

7.  подчертава, че много от съкратените работници са на възраст над 55 години, а над 76% са жени; с оглед на това признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи; приветства факта, че особено внимание е било обърнато на адаптирането на предвидените мерки към специфичните нужди на целевите групи;

8.  отбелязва, че Финландия планира седем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, (ii) заетост и други мерки, (iii) курсове на обучение, (iv) безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност, (v) пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие, (vi) субсидии за изплащане на възнаграждения и (vii) надбавки за път и настаняване; приветства планираните пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие, разглеждащи физическите, умствените или други проблеми, които могат да действат като пречка пред повторното наемане на работа за лицата на възраст над 50 години; отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване;

9.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 22,05% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда на Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi и службата по заетостта и икономическото развитие на Uusimaa, както и представители на предприятията и профсъюзите;

11.  отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

12.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

13.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

14.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

15.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

16.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия EGF/2017/005 FI/Retail

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/7.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Бюджетна процедура за 2018 г.
PDF 881kWORD 82k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет, и прилежащите изявления на Парламента, Съвета и Комисията (14587/2017 – C8‑0416/2017),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8‑0313/2017),

—  като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2018 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, представено от Комисията на 16 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1) и съдържащите се в нея изменения по бюджета,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид член 90 и член 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A8-0359/2017),

1.  одобрява общия проект, приет от Помирителния комитет и състоящ се от следните документи, взети заедно:

   списък на бюджетните редове без изменения в сравнение с проектобюджета или позицията на Съвета;
   обобщени стойности по функции от финансовата рамка;
   стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции;
   консолидиран документ със стойностите и окончателния текст на всички изменени в хода на помирителната процедура бюджетни редове;

2.  потвърждава съвместните изявления на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявленията на Комисията и на Съвета, приложени към настоящата резолюция;

4.  възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

18.11.2017 г.

ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ

Бюджет за 2018 г. – Елементи за съвместните заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет за 2018 г.

2.  Бюджет за 2017 г. – Проект на коригиращ бюджет № 6/2017

3.  Изявления

Обобщен преглед

А.  Бюджет за 2018 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2018 г. се определя на 160 113,5 милиона евро. Общо остава марж под таваните на МФР за 2018 г. в размер на 1 600,3 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения.

—  Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2018 г. се определя на 144 681,0 милиона евро.

—  От Инструмента за гъвкавост за 2018 г. се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения в размер на 837,2 милиона евро за функция 3 Сигурност и гражданство.

—  Общият марж за поетите задължения се мобилизира за сума в размер на 1 113,7 милиона евро за функция 1а Конкурентоспособност за растеж и работни места и функция 1б Икономическо, социално и териториално сближаване.

—  Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.(6) предстои да бъде изменено, за да се отразят планираните компенсации чрез намаляване от 570 милиона евро на 318 милиона евро на компенсираната през 2018 г. сума по функция 5 Администрация и се предвиди съответно компенсация от 252 милиона евро по същата функция през 2020 г.

—  Комисията изчислява бюджетните кредити за плащания за 2018 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2014, 2016, 2017 и 2018 г. на 678,3 милиона евро.

Б.  Бюджет за 2017 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения проект на коригиращ бюджет № 6/2017 се приема във вида, в който е предложен от Комисията.

1.  Бюджет за 2018 г.

1.1.  „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или от Парламента, както и бюджетните редове, за които Парламентът е приел измененията на Съвета по време на съответното им четене, се потвърждават.

За останалите бюджетни редове Помирителният комитет стигна до заключенията, посочени в раздели 1.2 – 1.7 по-долу.

1.2.  Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, с изключение на:

—  по функция 3:

o Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол, бюджетна статия 18 02 04), за която са разпределени десет допълнителни длъжности и чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 3 690 000 EUR;

o Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO, бюджетна статия 18 03 02), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 5 000 000 EUR;

o Органа на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст, бюджетна статия 33 03 04), за който са разпределени пет допълнителни длъжности и чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 1 845 000 EUR;

—  по функция 1a:

o Европейската агенция за ГНСС (GSA, бюджетна статия 02 05 11), за която са разпределени пет допълнителни длъжности и чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 345 000 EUR;

o Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA, бюджетна статия 12 02 06), за който равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания и броят на длъжностите са намалени до равнището от проектобюджета.

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за изпълнителните агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2018 г. във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018.

Пилотни проекти/подготвителни действия

Приема се цялостен пакет от 87 пилотни проекта и подготвителни действия (ПП/ПД) за обща сума в размер на 100,0 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, както беше предложен от Парламента, в допълнение към подготвителното действие, предложено от Комисията в проектобюджета за 2018 г.

Когато се счита, че даден пилотен проект или подготвително действие са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на действието.

Пакетът е напълно съобразен с определените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

1.3.  Разходни функции във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения

След като взе под внимание горепосочените заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Помирителният комитет се споразумя за следното:

Функция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.1.11

Европейски навигационни спътникови системи (EGNOS и „Галилео“)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация („Галилео“) до 2020 г.

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Предоставяне на спътникови услуги, които да подобрят работата на Глобалната система за позициониране (GPS), която постепенно да обхване целия регион на Европейска конференция за гражданска авиация (ЕКГА) до 2020 г. (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Европейска програма за наблюдение на Земята („Коперник“)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Предоставяне на оперативни услуги, основаващи се на космически наблюдения и данни in-situ („Коперник“)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Изграждане на автономен капацитет на Съюза за наблюдение на Земята („Коперник“)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Европейския корпус за солидарност

 

 

-30 000 000

15 05 01

Европейския корпус за солидарност

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

„Хоризонт 2020“

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Водещи позиции в космическите изследвания

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Лидерство в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, лазерната технология, биотехнологията и усъвършенстваните технологии за производство и преработка

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Инструмент за МСП

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“ – генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Извършване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти.

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Митници, „Фискалис“ и борба с измамите

 

 

-1 365 232

14 02 01

Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Усъвършенстване на функционирането на данъчните системи

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – Енергетика

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Вноска на Съюза за финансовите инструменти за създаване на по-благоприятен климат за частните инвестиции в енергийни проекти

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

-3 965 555

02 05 11

Европейска агенция за ГНСС

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.  Други

Други дейности и програми

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Подкрепа за дейности по стандартизация, извършвани от CEN, Cenelec и ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Предоставяне на качествена статистическа информация, внедряване на нови методи за изготвяне на европейски статистически данни и укрепване на партньорството в рамките на Европейската статистическа система

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

51 650 000

1.1.  Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

-2 900 000

01 02 01

Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, включително еврото

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Колективни трудови правоотношения и социален диалог

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика и правата на пътниците, включително комуникационни дейности

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Общо

 

 

155 840 213

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 22 001,5 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 1а от 21 239 милиона евро, и се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 762,5 милиона евро.

Функция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекцията, одобрена от Помирителния комитет и посочена в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.2.5

Инициатива за младежка заетост (специално отпуснати допълнителни средства)

 

 

116 666 667

04 02 64

Инициатива за младежка заетост

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

7 700 000

 

Общо

 

 

124 366 667

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 55 532,2 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 1б от 55 181 милиона евро, и се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 351,2 милиона евро.

Функция 2 – Устойчив растеж: Природни ресурси

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

2.0.10

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Разходи, свързани с пазара, и преки плащания

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Схема за основно плащане

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

15 600 000

 

Общо

 

 

-214 300 000

Намалението на бюджетните кредити за поети задължения се дължи изцяло на по-високите целеви приходи вследствие на излишъка на ЕФГЗ от 31 октомври 2017 г., които ще покрият напълно потребностите на сектора, актуализирани с писмо за внасяне на корекции № 1/2018. Сред тези актуализирани потребности с писмо за внасяне на корекции № 1/2018 се увеличават следните плащания:

—  Плащане за млади земеделски стопани – с 34 милиона евро (бюджетна позиция 05 03 01 13),

—  Плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда – с 95 милиона евро (бюджетна позиция 05 03 01 11),

—  Други мерки (свинско месо, птиче месо, яйца, пчеларство, други животински продукти) – с 60 милиона евро (бюджетна позиция 05 02 15 99),

—  Национални програми за подпомагане за лозаро-винарския сектор – със 7 милиона евро (бюджетна позиция 05 02 09 08),

—  Мерки във връзка със складирането на обезмаслено мляко на прах – с 2 милиона евро (бюджетна позиция 05 02 12 02).

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 59 285,3 милиона евро, при което остава марж от 981,7 милиона евро под тавана на разходите по функция 2.

Функция 3 – Сигурност и гражданство

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

3.0.11

„Творческа Европа“

 

 

3 500 000

15 04 01

Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малки организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес модели

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ – подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Храни и фуражи

 

 

-6 500 000

17 04 01

Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита на животните в Съюза

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вредителите по растенията

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

10 535 000

18 02 04

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището – EASO

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

12 650 000

 

Общо

 

 

20 185 000

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 3 493,2 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 3, и се мобилизират средства в размер на 837,2 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Функция 4 – Глобална Европа

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

4.0.1

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Подкрепа за Албания, Босна и Херцеговина, Косовo(7), Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Подкрепа за Турция – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Европейски инструмент за съседство (ЕИС)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни – Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Източно партньорство – Намаляване на бедността и устойчиво развитие

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Човешко развитие

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

„Еразъм+“ – вноски от инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави (ИП)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Сътрудничество с трети държави, за да се благоприятстват и защитават европейските и взаимните интереси

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.  Специфични правомощия

Други дейности и програми

 

 

-1 083 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Споразумения относно основни продукти

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

8 900 000

4.0.  Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

1 000 000

19 06 01

Информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Оценка на резултатите от помощта на Съюза, последващи мерки и одит

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Координация и привличане на общественото внимание към въпроси на развитието

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Общо

 

 

-19 183 000

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 9 568,8 милиона евро, при което остава марж от 256,2 милиона евро под тавана на разходите по функция 4.

Функция 5 – Администрация

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и бюджетните кредити, предложени от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, се одобряват от Помирителния комитет със следните изключения:

—  раздела за Парламента, чието четене се одобрява;

—  раздела за Съвета, чието четене се одобрява;

—  Европейската служба за външна дейност, за която се разпределят 800 000 EUR по новосъздадената бюджетна позиция 2 2 1 4 Капацитет за стратегическа комуникация. Целта е да се осигурят на Европейската служба за външна дейност необходимите ресурси за покриване на разходите за инструментите за стратегическа комуникация, осигуряването на експертен опит в областта на стратегическата комуникация, подкрепа за езиковото многообразие на продуктите за стратегическа комуникация и участие във и поддържане на мрежа от специалисти за борба с дезинформацията в държавите членки и в съседните държави. Бюджетна позиция 3 0 0 4 Други административни разходи се намалява с 800 000 EUR, за да се гарантира бюджетна неутралност.

Освен това отражението върху бюджета за 2018 г. на автоматичната актуализация на заплатите, която следва да се приложи считано от 1 юли 2017 г., е включено във всички раздели на институциите както следва:

 

в EUR

Парламент

-2 796 000

Съвет

-948 000

Комисия (в т.ч. пенсии)

-13 179 600

Съд

-868 800

Сметна палата

-357 000

Европейски икономически и социален комитет

-193 000

Комитет на регионите

-146 000

Омбудсман

-24 600

Европейски надзорен орган по защита на данните

-13 459

Европейска служба за външна дейност

-878 400

Общо

-19 404 859

На последно място, общо за всички институции бяха набелязани допълнителни намаления в размер на 5 милиона евро на разходите, свързани със сградите, както следва:

 

в EUR

Съвет

-378 623

Комисия (в т.ч. пенсии)

-3 637 499

Съд

-270 611

Сметна палата

-96 409

Европейски икономически и социален комитет

-89 461

Комитет на регионите

-63 393

Омбудсман

-7 016

Европейски надзорен орган по защита на данните

-9 526

Европейска служба за външна дейност

-447 462

Общо

-5 000 000

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия (3,5 милиона евро), предложени в раздел 1.2 по-горе, одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 9 665,5 милиона евро, при което остава марж от 362,5 милиона евро под тавана на разходите по функция 5, след като се използват 318,0 милиона евро от маржа за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

Специални инструменти: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, резерв за спешна помощ и фонд „Солидарност“ на ЕС

Бюджетните кредити за поети задължения за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и за резерва за спешна помощ се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018. Резервът за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се премахва (бюджетна статия 40 02 44).

1.4.  Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2018 г. се определя на равнището от проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

1.  Първо, взема се под внимание одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения за едногодишни разходи, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е равно на равнището на бюджетните кредити за поети задължения. Това включва допълнителното намаляване на разходите за селското стопанство с 229,9 милиона евро. Комбинираният ефект е намаление в размер на 255,3 милиона евро.

2.  Бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия, предложени от Парламента, се определят на 50% от съответните бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. В случай на удължаване на съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на бюджетните кредити за плащания съответства на определеното в проектобюджета равнище плюс 50% от съответните нови бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. Комбинираният ефект е увеличение в размер на 50,0 милиона евро.

3.  Корекциите по следните бюджетни редове се одобряват с оглед на тенденциите, отчетени по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за многогодишните разходи:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.1.14

Европейския корпус за солидарност

 

 

-22 501 000

15 05 01

Европейския корпус за солидарност

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

-3 965 555

02 05 11

Европейска агенция за ГНСС

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.  Други

Други дейности и програми

 

 

-900 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

10 535 000

18 02 04

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището – EASO

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Подкрепа за Албания, Босна и Херцеговина, Косовo(8), Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Подкрепа за Турция – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Европейски инструмент за съседство (ЕИС)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни – Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Източно партньорство – Намаляване на бедността и устойчиво развитие

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Човешко развитие

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

„Еразъм+“ – вноски от инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.  Други

Други дейности и програми

 

 

1 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.  Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

1 500 000

19 06 01

Информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Общо

 

 

-49 231 555

4.  Предприемат се допълнителни намаления на бюджетните кредити за плащания по отношение на следните бюджетни редове:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.2.12

Региони в преход

 

 

-55 000 000

04 02 61

Европейски социален фонд – Региони в преход – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Региони в преход – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Конкурентоспособност (по-силно развити региони)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Европейски социален фонд – По-силно развити региони – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – По-силно развити региони – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Европейско териториално сътрудничество

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Европейско териториално сътрудничество

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Техническа помощ

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Оперативна техническа помощ

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Общо

 

 

-240 000 000

1.  Резервът за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (бюджетна статия 40 02 44) се премахва (- 88,0 милиона евро).

Тези действия ще осигурят равнище на бюджетните кредити за плащания в размер на 144 681,0 милиона евро, което е намаление с 582,5 милиона евро спрямо проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018.

1.5.  Резерви

Няма резерви в допълнение към включените в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, с изключение на бюджетна позиция 22 02 03 01 Подкрепа за Турция – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, за която се поставят в резерв бюджетни кредити за поети задължения в размер на 70 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 35 000 000 EUR, докато бъде изпълнено следното условие:

Сумата ще бъде освободена, когато Турция постигне измерими достатъчни подобрения в областта на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата съгласно годишния доклад на Комисията.

Бюджетната забележка към бюджетна позиция 22 02 03 01 се изменя съответно.

1.6.  Бюджетни забележки

Освен ако изрично е посочено друго в предходните параграфи, измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета в текста на бюджетните забележки, се одобряват, с изключение на забележките по бюджетните редове, изброени в двете таблици по-долу:

—  Бюджетни редове, за които измененията, внесени от Европейския парламент, се одобряват с измененията, предложени от Комисията в нейното писмо относно изпълнимостта.

Бюджетен ред

Наименование

06 02 01 01

Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните участъци

09 05 01

Подпрограма „МЕДИА“ – действия на транснационално и международно равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

18 04 01 01

„Европа за гражданите“ – укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза

21 02 07 03

Човешко развитие

22 02 03 02

Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

—  Бюджетни редове, за които се одобряват съответните бюджетни забележки, предложени в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018 и с актуализацията по отношение на ЕФГЗ.

Бюджетен ред

Наименование

02 02 01

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза

02 03 04

Механизми за управление на вътрешния пазар

05 02 08 03

Оперативни средства за организации на производители

05 03 01 01

Схема за единно плащане (СЕП)

05 03 01 10

Схема за основно плащане

05 04 60 01

Насърчаване на устойчивото развитие на селските райони и на по-доброто балансиране на селскостопанския сектор на Съюза в териториално и екологично отношение, както и по отношение на иновациите и измененията на климата

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисков капитал за инвестиции в научни изследвания и иновации

09 05 05

Мултимедийни действия

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Региони в преход – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – По-силно развити региони – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

13 06 01

Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

18 02 01 02

Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността

18 03 01 01

Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки

21 04 01

Повишаване на зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи и подкрепа за демократичните реформи

23 02 01

Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ

33 02 07

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Това става с разбирането, че измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета, не могат да променят или разширят обхвата на съществуващо правно основание, нито засягат административната автономност на институциите, и че действието може да бъде покрито с наличните ресурси.

1.7.  Нови бюджетни редове

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, се одобрява с изключение на:

—  новите пилотни проекти и подготвителни действия, предложени в раздел 1.2 по-горе; и

—  новата бюджетна позиция 2 2 1 4 в рамките на раздела за Европейската служба за външна дейност, предложена в раздел 1.3 по-горе.

2.  Бюджет за 2017 г.

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 6/2017 се одобрява във вида, в който е предложен от Комисията.

3.  Изявления

3.1.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания

Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи отблизо и активно изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г. За целта те приканват Комисията да представи своевременно актуални данни относно състоянието на изпълнението и прогнозите по отношение на потребностите от бюджетни кредити за плащания през 2018 г.

Съветът и Европейският парламент своевременно ще вземат необходимите решения за надлежно обоснованите потребности, за да се предотврати натрупването на прекомерен брой неплатени сметки и да се гарантира надлежното удовлетворяване на исканията за плащане.

3.2.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета(9) и Комисията относно инициативата за младежка заетост

Парламентът, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на безработицата, и особено на младежката безработица, продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет, и във връзка с това потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин наличните бюджетни ресурси за нейното преодоляване, по-конкретно посредством инициативата за младежка заетост.

Поради това те приветстват увеличаването на сумата, разпределена за тази инициатива през 2018 г. Въпреки това от първостепенно значение е не само да се осигури адекватно финансиране в бюджета на ЕС, но и същевременно да се въведат подходящите процедури за ефективното му изпълнение.

В това отношение е необходимо ефективно сътрудничество между Парламента, Съвета и Комисията, за да се гарантира възможно най-голямо въздействие на приетите мерки.

Във връзка с това Съветът и Европейският парламент се ангажират да разгледат приоритетно изменението на Регламента за общоприложимите разпоредби, наложено от приемането на бюджета за 2018 г.

Комисията улеснява бързото одобряване на промените в програмите за изпълнение на инициативата за младежка заетост.

3.3.  Едностранно изявление на Комисията относно инициативата за младежка заетост

Намаляването на младежката безработица продължава да бъде важен политически приоритет. Комисията се ангажира да следи отблизо динамиката на изпълнението на инициативата за младежка заетост. Ако динамиката на тази инициатива се ускори и капацитетът на усвояване позволи увеличение, Комисията ще предложи увеличение на финансирането за инициативата за младежка заетост чрез коригиращ бюджет, което ще бъде финансирано от общия марж за поетите задължения, в съответствие с член 14 от Регламента за МФР.

В този случай Комисията очаква Съветът и Европейският парламент да придвижат бързо всеки такъв проект за коригиращ бюджет.

3.4.  Едностранно изявление на Съвета относно 5-процентното намаление на персонала

Съветът припомня, че 2017 г. е целевата година за цялостното изпълнение на 5-процентното намаление на персонала. Въпреки това, тъй като не всички институции, органи и агенции постигнаха целта за намаляване, Съветът настоява за продължаване на усилията през 2018 г., за да бъде изпълнено споразумението.

От съществено значение е целта за намаляване на персонала с 5% да бъде изпълнена от всички институции, органи и агенции и да бъде наблюдавана до окончателното ѝ постигане. Във връзка с това Съветът приканва Комисията да продължи да оценява резултатите от този процес, за да се извлекат поуки за бъдещето.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0408.
(2) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) OВ L 50, 28.2.2017 г., стр. 57.
(7) Това название не засяга позициите по отношение на статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
(8) Това название не засяга позициите по отношение на статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
(9) Обединеното кралство не подкрепя това изявление.


Искане за снемане на имунитета на Ана Гомеш
PDF 581kWORD 51k
Решение на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM))
P8_TA(2017)0459A8-0363/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш, предадено на 30 май 2017 г. от постоянното представителство на Португалия към Европейския съюз, и подписана от заместник главния прокурор на Португалската република във връзка с наказателно производство, висящо пред Прокуратурата на окръжния съд в Пезу да Регуа, област Вила Реал (реф. NUIPC 430/16.6T9LSBP), и обявено в пленарно заседание на 12 юни 2017 г.,

—  след като изслуша Ана Гомеш съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 157, параграф 2 от Конституцията на Португалската република и член 11 от Устава на членовете на Парламента на Португалската република,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0363/2017),

А.  като има предвид, че прокурорът на прокуратурата на Португалската република в окръг Вила Реал, главната прокуратура на окръжния съд в Пезу де Регуа, отправи искане за снемане на парламентарния имунитет на члена на ЕП Ана Гомеш във връзка с изявленията, направени от същата, в интервю с ежедневника „Диариу де нотисиаш“, публикувани в интернет от посочения ежедневник на 29 април 2016 г.; като има предвид, че искането е изпратено с цел да бъде възможно започването на наказателно производство срещу г-жа Гомеш, член на ЕП, и тя да може да бъде изслушана в контекста на посоченото производство;

Б.  като има предвид, че в статията се съобщава за обиски, свързани с корабостроителниците „Виана“ и че членът на ЕП Ана Гомеш заявява, във връзка с продажбата на ферибота „Атлантида“, извършено според нея „за жълти стотинки“, че това „е знак, че нещо се раздвижва в един случай на явна корупция“;

В.  като има предвид, че въпросните твърдения съставляват, теоретично, три нарушения, извършени от члена на ЕП Ана Гомеш, а именно клевета срещу орган, служба или юридическо лице, които са предвидени и подлежат на наказание по силата на член 187, параграф 1 и параграф 2, буква а) и член 183, параграф 2 от Наказателния кодекс, по отношение на двама граждански ишци — престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от не повече от две години или глоба в размер на най-малко 120 дневни трудови възнаграждения;

Г.  като има предвид, че по силата на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Д.  като има предвид, че член 5 от правилника за дейността на Европейския парламент постановява, че при упражняването на правомощията си във връзка с привилегиите и имунитетите Парламентът се стреми да запази неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и да осигури независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции;

Е.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз заяви, че изявление, направено от член на Европейския парламент извън ЕП може да представлява мнение, изразено при изпълнението на неговите задължения по смисъла на член 8 от Протокол № 7, когато е налице субективна преценка, която има пряка и очевидна връзка с изпълнението на неговите функции като член на Европейския парламент, като по този начин се подчертава значението не на мястото, където е направено изявлението, а на неговото естество и съдържание;

Ж.  като има предвид, че в днешно време политическите дебати се провеждат във все по-голяма степен извън залите на Парламента, чрез средствата за комуникация, които обхващат изявления за медиите, интервюта, блогове и интернет;

З.  като има предвид, че изявленията на члена на ЕП Ана Гомеш по време на цитираното интервю, са направени в контекста на изпълнението на нейните функции като член на Европейския парламент, и по-специално в контекста на отговорностите, произтичащи от нейната роля на заместник-председател на анкетната комисия, натоварена да разгледа твърденията за нарушения и лоша администрация при прилагането на законодателството на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци и данъчното облагане;

И.  като има предвид, че изявленията на члена на ЕП Ана Гомеш са пряко свързани с изявленията, направени от нея по време на телевизионното предаване „TVI24- Cara a Cara — Ana Gomes versus Carlos Abreu Amorim“, излъчено на 29 ноември 2013 г., по повод на които Европейският парламент защити нейния имунитет(2);

Й.  като има предвид, че изявленията на члена на ЕП, Ана Гомеш, следователно попадат в рамките на нейната дейност в Европейския парламент;

1.  решава да не снеме имунитета на Ана Гомеш;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Португалската република и на Ана Гомеш.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Решение на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш(OВ C 285, 5.8.2016 г., стр. 19).


Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ***I
PDF 466kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 във връзка с промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))
P8_TA(2017)0460A8-0358/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0565),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0342/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0358/2017),

A.  като има предвид, че в неотложни случаи е обосновано да се премине към гласуване преди изтичане на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“

P8_TC1-COD(2017)0247


(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/2305.)


Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Египет: участие на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
PDF 459kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE))
P8_TA(2017)0461A8-0353/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11965/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11926/2017),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0345/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0353/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Арабска република Египет.

(1) OВ L 185, 18.7.2017 г., стp. 1.


Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир: участие на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
PDF 459kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE))
P8_TA(2017)0462A8-0354/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11964/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11924/2017),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0346/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0354/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Алжирската демократична народна република.

(1) OВ L 185, 18.7.2017 г., стp. 1.


Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Йордания: участие на Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
PDF 461kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))
P8_TA(2017)0463A8-0355/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11966/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11927/2017),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0343/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0355/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Хашемитско кралство Йордания.

(1) OВ L 185, 18.7.2017 г., стp. 1.


Присъединяване на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
PDF 459kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Румъния да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0360 – C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE))
P8_TA(2017)0464A8-0364/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2017)0360),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0234/2017),

—  като взе предвид становището на Съда на Европейския Съюз(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0364/2017),

1.  Одобрява разрешаването на Румъния да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Присъединяване на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
PDF 457kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0369 – C8-0231/2017 – 2017/0153(NLE))
P8_TA(2017)0465A8-0362/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2017)0369),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0231/2017),

—  като взе предвид становището на Съда на Европейския Съюз(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0362/2017),

1.  одобрява разрешаването на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Присъединяване на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
PDF 457kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Нидерландия, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0359 – C8-0232/2017 – 2017/0149(NLE))
P8_TA(2017)0466A8-0360/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2017)0359),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0232/2017),

—  като взе предвид становището на Съда на Европейския Съюз(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0360/2017),

1.  одобрява разрешаването на Нидерландия, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Присъединяване на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
PDF 459kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE))
P8_TA(2017)0467A8-0361/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2017)0357),

–  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0233/2017),

–  като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0361/2017),

1.  одобрява разрешаването на Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 ***I
PDF 553kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD))
P8_TA(2017)0468A8-0255/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0850),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0158/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(2),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 май 2017 г. да разреши на комисията по икономически и парични въпроси да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0255/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местните валути на държавите членки

P8_TC1-COD(2016)0360B


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2395.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36.


Инструмент, допринасящ за стабилността и мира ***I
PDF 481kWORD 50k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))
P8_TA(2017)0469A8-0261/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0447),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0264/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А8-0261/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета от за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

P8_TC1-COD(2016)0207


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2306.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация във връзка с източниците за финансиране на мерките за подпомагане съгласно член 3а от Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че изграждането на капацитет в подкрепа на развитието и на сигурността за развитие следва да бъде финансирано в рамките на функция IV от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., предимно чрез преразпределяне на средства, като същевременно се запази финансовото равновесие между всички инструменти във възможно най-голяма степен. Освен това, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, такова преразпределение не следва да включва използването на бюджетните кредити, отпуснати за мерки съгласно Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г.


Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност ***I
PDF 469kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD))
P8_TA(2017)0470A8-0302/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0853),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0479/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0302/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност

P8_TC1-COD(2016)0363


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2399.)

(1) OВ C 132, 26.4.2017 г., стр. 1.
(2) OВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 41.


Задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки *
PDF 600kWORD 56k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))
P8_TA(2017)0471A8-0307/2017

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0757),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0004/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0307/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   Разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС в Съюза през 2015 г. беше приблизително 152 милиарда евро, атрансграничните измами водят до загуба на приходи от ДДС в Съюза в размер на приблизително 50 милиарда евро годишно, което прави ДДС важен въпрос за разглеждане на равнището на Съюза и превръща в ключово приемането на окончателен режим на ДДС, основаващ се на принципа на облагане по местоназначението.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  В оценката на тези специални режими, представена на 1 януари 2015 г., са откроени редица области, в които е необходимо подобрение. На първо място, следва да се намали тежестта за микропредприятията, установени в една държава членка и предоставящи инцидентно такива услуги в други държави членки, произтичаща от необходимостта да спазват задълженията по ДДС в държави членки, различни от тяхната държава членка по установяване. На равнището на Общността следва да се въведе праг, под който тези стоки да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка по установяване. На второ място, много утежняващо е изискването да се спазват изискванията за фактуриране и водене на регистри на всички държави членки, за които се извършват доставки. Следователно, за да се сведе до минимум тежестта за стопанските субекти, правилата относно фактурирането и воденето на регистри следва да бъдат тези, приложими в държавата членка по идентификация на доставчика, който се ползва от специалните режими. Трето, данъчно задължените лица, които не са установени в Общността, но които имат регистрация по ДДС в дадена държава членка (напр. тъй като извършват инцидентни сделки, подлежащи на облагане с ДДС в тази държава членка) не могат да използват нито специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в Общността, нито специалния режим за данъчно задължени лица, установени в Общността. Поради това се предлага не тези данъчно задължени лица да бъде разрешено да използват специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в рамките на Общността.
(3)  В оценката на тези специални режими, представена на 1 януари 2015 г., са откроени редица области, в които е необходимо подобрение. На първо място, следва да се намали тежестта за микропредприятията, установени в една държава членка и предоставящи инцидентно такива услуги в други държави членки, произтичаща от необходимостта да спазват задълженията по ДДС в държави членки, различни от тяхната държава членка по установяване. На равнището на Общността следва да се въведе праг, под който тези стоки да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка по установяване. На второ място, много утежняващо е изискването да се спазват изискванията за фактуриране на всички държави членки, за които се извършват доставки. Следователно, за да се сведе до минимум тежестта за стопанските субекти, правилата относно фактурирането следва да бъдат тези, приложими в държавата членка по идентификация на доставчика, който се ползва от специалните режими. Трето, данъчно задължените лица, които не са установени в Общността, но които имат регистрация по ДДС в дадена държава членка (напр. тъй като извършват инцидентни сделки, подлежащи на облагане с ДДС в тази държава членка) не могат да използват нито специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в Общността, нито специалния режим за данъчно задължени лица, установени в Общността. Поради това се предлага на тези данъчно задължени лица да бъде разрешено да използват специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в рамките на Общността.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)
(3a)   Макар че оценката на „режима за съкратено обслужване на едно гише“ е в голяма степен положителна, 99% от приходите от ДДС, обработени чрез режима за съкратено обслужване на едно гише, се декларират само от 13% от регистрираните предприятия, което доказва необходимостта държавите членки да насърчат използването на режима за съкратено обслужване на едно гише сред широк спектър от малки и средни предприятия, за да се преодолеят пречките пред трансграничната електронна търговия.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Настоящата директива за изменение би могла да доведе до увеличаване на административните разходи за малки пратки, тъй като съответните пратки изискват маркировка, указваща, че е използван режимът на ДДС при внос, и от пощенския сектор се изисква да сортира пратките според това дали е използван режимът на ДДС при внос. Държавите членки и Комисията следва да наблюдават отблизо въздействието върху сектора на пощенските услуги.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Когато е уместно, при определяне на датата на влизане в сила на разпоредбите на настоящата директива се взема предвид времето, необходимо за въвеждане на необходимите мерки за прилагането на настоящата директива и за адаптиране от страна на държавите членки на техните информационни системи за регистрация и за деклариране и плащане на ДДС.
(14)  Когато е уместно, при определяне на датата на влизане в сила на разпоредбите на настоящата директива следва да се взема предвид времето, необходимо за въвеждане на необходимите мерки за прилагането на настоящата директива и за адаптиране от страна на държавите членки и предприятията на техните информационни системи за регистрация и за деклариране и плащане на ДДС.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)
(17a)   Предложението на Комисията е само един елемент за преодоляване на разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС; необходими са допълнителни мерки за ефективна борба с измамите с ДДС в Съюза;
Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 14 – параграф 3 а (нов)
(-1)  В член 14 се добавя следният параграф:
„3а. Когато данъчно задължено лице, действащо от свое име, но като представител на друго лице, участва в дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети държави или територии в пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR или равностойността им в национална валута, и през текущата календарна година има годишен оборот, надвишаващ 1 000 000 EUR или равностойността им в национална валута, и включително когато за целите на дистанционната продажба се използва далекосъобщителна мрежа, интерфейс или портал, за това данъчно задължено лице се счита, че самото то е получило и доставило услугите.“
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/112/ЕО
Член 58 – параграф 2 – буква б
б)  предоставят се услуги на клиенти, намиращи се в държава членка, различна от държавата членка по буква а);
б)  предоставят се услуги на клиенти, намиращи се в държава членка, различна от държавата членка по буква а); както и
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/112/ЕО
Член 58 – параграф 2 – буква в
в)  общата стойност без ДДС на такива доставки не надвишава през текущата календарна година 10 000 EUR или равностойността им в национална валута и не ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
в)  общата стойност без ДДС на такива доставки не надвишава през текущата календарна година 35 000 EUR или равностойността им в национална валута и не ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 – параграф 2 – алинея 2
„Държавата членка по идентификация определя периода, за който тези регистри се съхраняват от данъчно задълженото лице, което не е установено в рамките на Общността.“
„Тези регистри се съхраняват за период от пет години от края на календарната година, през която е била извършена сделката.“
Изменение 11
Предложение за директива
Член 2 – заглавие
Изменения на Директива 2006/112/ЕО, пораждащи действие от 1 януари 2021 г.
Изменения на Директива 2006/112/ЕО, пораждащи действие от 1 април 2021 г.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1
Считано от 1 януари 2021 г., Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:
Считано от 1 април 2021 г., Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:
Изменение 13
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Дял V – глава 3а – член 59в – параграф 1 – буква в
в)  общата стойност без ДДС на доставките, обхванати от настоящите разпоредби, не надвишава през текущата календарна година 10 000 EUR или равностойността им в национална валута, нито ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
в)  общата стойност без ДДС на доставките, обхванати от настоящите разпоредби, не надвишава през текущата календарна година 35 000 EUR или равностойността им в национална валута, нито ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 143 – параграф 1 – буква в а
„ва) вноса на стоки, когато ДДС е деклариран по специалния режим по дял XII, глава 6, раздел 4, и когато най-късно при подаване на декларацията за внос на компетентното митническо учреждение в държавата членка на внос е предоставен определеният по силата на член 369р идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика или на посредника, действащ от негово име;“
„ва) вноса на стоки, когато ДДС е деклариран по специалния режим по дял XII, глава 6, раздел 4, и когато най-късно при подаване на декларацията за внос на компетентното митническо учреждение в държавата членка на внос е предоставен определеният по силата на член 369р идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика или на посредника, действащ от негово име, като Комисията определя в акт конкретния характер на декларацията за внос;“
Изменение 15
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21
Директива 2006/112/ЕО
Член 369б – параграф 1
Държавите членки разрешават на всяко данъчно задължено лице, извършващо вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, и на всяко данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление, което предоставя услуги на данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно местоживеене в тази държава членка, да използва този специален режим. Този специален режим се прилага по отношение на всички такива стоки или услуги, предоставяни в Общността.
Държавите членки разрешават на всяко данъчно задължено лице, извършващо вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, и на всяко данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление, което предоставя каквито и да е услуги на данъчно незадължено лице, да използва специалния режим съгласно тази глава, независимо къде това незадължено лице е установено или има постоянен адрес или обичайно местоживеене. Този специален режим се прилага по отношение на всички такива стоки или услуги, предоставяни в Общността.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 29
Директива 2006/112/ЕО
Член 369л – параграф 1 – точка 5 а (нова)
(5a)   Стойността на стоките, която не може да превишава 150 EUR в съответствие с настоящия параграф, се определя чрез конвертирането на валути по силата на член 53 от Митническия кодекс на Съюза, при условие че стоките са търгувани в чуждестранни валути.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
Директива 2006/112/ЕО
Член 369ш – параграф 1
Когато лицето, за което са предназначени внасяните стоки в пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, не избере да приложи стандартния режим за вноса на стоки, включително прилагането на намалена ставка на ДДС в съответствие с член 94, параграф 2, държавата членка на вноса позволява на лицето, което представя стоките пред митница на територията на Общността, да използва специален режим за деклариране и плащане на ДДС при внос по отношение на стоки, чието изпращане или превозване завършва в тази държава членка.
Когато за вноса на стоки в пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, не се използва специалният режим по глава 6, раздел 4, държавата членка на вноса позволява на лицето, което представя стоките пред митниците от името на лицето, за което са предназначени стоките на територията на Общността, да използва специални процедури за декларирането и плащането на ДДС при внос на стоки, чието изпращане или превозване завършва в тази държава членка.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
Директива 2006/112/ЕО
Член 369щ – параграф 1 – буква б
б)  лицето, което представя стоките пред митница на територията на Общността, е отговорно за събирането на ДДС от лицето, за което са предназначени стоките.
б)  лицето, което декларира стоките пред митница на територията на Общността, е отговорно за събирането на ДДС от лицето, за което са предназначени стоките.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
Директива 2006/112/ЕО
Член 369щ – параграф 2
2.  Държавите членки предвиждат лицето, което представя стоките пред митница на територията на Общността, да предприеме подходящи мерки, за да се гарантира, че лицето, за което са предназначени стоките, ще заплати правилния данък.
2.  Държавите членки предвиждат лицето, което декларира стоките пред митница на територията на Общността, да предприеме подходящи мерки, за да се гарантира, че лицето, за което са предназначени стоките, ще заплати правилния данък.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
Считано от 1 януари 2021 г., дял IV от Директива 2009/132/ЕО се заличава.
Считано от 1 април 2021 г., дял IV от Директива 2009/132/ЕО се заличава.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 4
Те прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с членове 2 и 3 от настоящата директива, считано от 1 януари 2021 г.
Те прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с членове 2 и 3 от настоящата директива, считано от 1 април 2021 г.

Административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност *
PDF 568kWORD 51k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0755),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0003/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0306/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)   Несъответствието в приходите от ДДС се изчислява на 12,8% или 152 милиарда евро годишно, включително трансгранични измами с ДДС в размер на 50 милиарда евро, като това превръща ДДС във важен въпрос, който следва да бъде разгледан на равнището на Съюза.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Тъй като в рамките на специалните режими държавата членка по регистрация събира и контролира ДДС от името на държавите членки по потребление, е целесъобразно да се предвиди механизъм, чрез който държавата членка по регистрация да получава такса от съответните държави членки по потребление за компенсиране на разходите за събиране и контрол. При все това, тъй като настоящата система, при която таксата се удържа от размера на ДДС, който трябва да бъде прехвърлен от държавата членка по регистрация на държавите членки по потребление, причинява затруднения за данъчните администрации, в частност когато става дума за възстановявания, тази такса следва да се изчислява и плаща ежегодно извън рамките на специалните режими.
(5)  Тъй като в рамките на специалните режими държавата членка по регистрация събира и контролира ДДС от името на държавите членки по потребление, е целесъобразно да се предвиди механизъм, чрез който държавата членка по регистрация да получава такса от съответните държави членки по потребление за компенсиране на разходите за събиране и контрол. При все това, тъй като настоящата система, при която таксата се удържа от размера на ДДС, който трябва да бъде прехвърлен от държавата членка по регистрация на държавите членки по потребление, причинява затруднения за данъчните администрации, в частност когато става дума за възстановявания, тази такса следва да се изчислява и плаща ежегодно извън рамките на специалните режими и когато се извършва възстановяване между различни местни валути, следва да се прилага актуалният обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За да се опрости събирането на статистически данни относно прилагането на специалните режими, Комисията следва да бъде упълномощена да има автоматичен достъп до общата информация, отнасяща се до специалните режими, съхранявана в електронните системи на държавите членки, с изключение на данните за отделни данъчно задължени лица.
(6)  За да се опрости събирането на статистически данни относно прилагането на специалните режими, Комисията следва да бъде упълномощена да има автоматичен достъп до общата информация, отнасяща се до специалните режими, съхранявана в електронните системи на държавите членки, с изключение на данните за отделни данъчно задължени лица. В случай, че това все още не е гарантирано, държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че тази обща информация е на разположение на други съответни национални органи с цел да се води борба срещу измамите с ДДС и изпирането на пари.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7а)   Комуникацията между Комисията и държавите членки следва да бъде адекватна и ефективна, за да се постигнат своевременно целите на настоящия регламент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Използването на информационни технологии в борбата срещу измамите може да предостави на компетентните органи възможност да откриват мрежите за измами по-бързо и всеобхватно. Прилагането на целенасочен и балансиран подход при използване на новите технологии би могло да намали необходимостта от общите мерки на държавите членки за борба срещу измамите и същевременно да повиши ефикасността на политиката за борба срещу измамите.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 1 – член 47a – параграф 1
Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат от 1 януари 2021 г.
Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат от 1 януари 2021 г. Държавите членки обменят незабавно цялата информация, посочена в подраздел 2, освен ако изрично не е посочено друго.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 3 – член 47й– параграф 4
4.  Всяка държава членка съобщава на останалите държави членки и на Комисията координатите на компетентното лице, отговорно за координирането на административните разследвания в тази държава членка.
4.  Всяка държава членка съобщава на останалите държави членки и на Комисията координатите на компетентното лице, отговорно за координирането на административните разследвания в тази държава членка. Тази информация се публикува на интернет страницата на Европейската комисия.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 4 – член 47л – параграф 3 а (нов)
В срок от две години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията извършва преглед с цел да гарантира жизнеспособността и рентабилността на таксата и, ако е необходимо, предприема коригиращи мерки.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 5 – член 47м– параграф 1
Държавите членки предоставят на Комисията достъп до статистическата информация, съхранявана в техните електронни системи в съответствие с член 17, параграф 1, буква г). Тази информация не съдържа лични данни.
Държавите членки предоставят на Комисията достъп до статистическата информация, съхранявана в техните електронни системи в съответствие с член 17, параграф 1, буква г). Тази информация не съдържа лични данни и е ограничена до информацията, необходима за относими статистически цели.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 6 – член 47н – параграф 1 – буква е
е)  информацията, до която Комисията трябва да има достъп, в съответствие с член 47м, както и техническите средства за извличане на тази информация.
е)  информацията, до която Комисията трябва да има достъп, в съответствие с член 47м, както и техническите средства за извличане на тази информация. Комисията гарантира, че извличането на данни не създава ненужна административна тежест за държавите членки.

Положението в Йемен
PDF 491kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно положението в Йемен (2017/2849(RSP))
P8_TA(2017)0473RC-B8-0649/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално тези от 15 юни 2017 г.(1) и 25 февруари 2016 г.(2) относно хуманитарното положение в Йемен и от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен(3),

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 8 октомври 2016 г. относно нападението в Йемен, от 19 октомври 2016 г. относно прекратяването на огъня в Йемен и от 21 ноември 2017 г. относно положението в Йемен,

—  като взе предвид изявлението на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно хуманитарната ситуация в Йемен от 11 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно положението в Йемен от 3 април 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право(4) , както и своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати(5),

—  като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен, по-специално резолюции № 2342 (2017 г.), № 2266 (2016 г.), № 2216 (2015 г.), № 2201 (2015 г.) и № 2140 (2014 г.),

—  като взе предвид изявленията на специалния пратеник на ООН за Йемен Исмаил Улд Шейх Ахмед от 30 януари, 12 юли, 19 август и 26 октомври 2017 г. относно положението в Йемен,

—  като взе предвид изявлението, направено пред съвета за сигурност на ООН от тогавашния заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси, Стивън О`Брайън, на 12 юли 2017 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на Световната продоволствена програма (СПП), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната здравна организация (СЗО) от 16 ноември 2017 г., в което се призовава за незабавно вдигане на хуманитарната блокада в Йемен,

—  като взе предвид проявата на високо равнище на ООН за набиране на хуманитарна помощ за кризата в Йемен от 25 април 2017 г., по време на която бяха обещани 1,1 милиарда щатски долара за преодоляване на недостига на финансиране от 2,1 милиарда щатски долара за 2017 г.,

—  като взе предвид решението на Съвета на ООН по правата на човека от септември 2017 г. за разследване на всички твърдения за нарушения на правата на човека по време на конфликта в Йемен,

—  като взе предвид изявленията на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 15 юни 2017 г., в които партиите в Йемен се призовават да се ангажират конструктивно в добросъвестни усилия за разрешаване на конфликта, и от 9 август 2017 г. относно заплахата от глад в Йемен,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че различните кръгове на преговорите под егидата на ООН все още не са довели до значителен напредък по пътя към постигане на политическо решение в Йемен; като има предвид, че страните в конфликта и техните регионални и международни поддръжници, включително Саудитска Арабия и Иран, не успяха да постигнат споразумение за примирие или какъвто и да е вид уреждане на конфликта и че боевете и неизбирателните бомбардировки продължават с неотслабваща сила; като има предвид, че нито една от страните не е постигнала военна победа и вероятно няма да го направи и в бъдеще; като има предвид, че намирането на политическо решение на конфликта под егидата на мирната инициатива на ООН в Йемен следва да бъде приоритет за ЕС и международната общност като цяло;

Б.  като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен продължава да бъде катастрофално; като има предвид, че Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) обяви, че в Йемен е най-голямото в света извънредно положение по отношение на продоволствената сигурност; като има предвид, че според Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) 20,7 милиона души в Йемен се нуждаят от подпомагане, особено от хранителна помощ, като 7 милиона от тях са изправени пред извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност; като има предвид, че 2,2 милиона деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като едно дете умира от предотвратими причини на всеки десет минути; като има предвид, че има 2,9 милиона вътрешно разселени лица и 1 милион завърнали се лица;

В.  като има предвид, че според ООН над 8 000 души, 60% от които цивилни лица, са били убити, а над 50 000 души, включително голям брой деца, са били ранени във въздушни нападения и сражения по суша, откакто ръководената от Саудитска Арабия коалиция се намеси в гражданската война в Йемен през март 2015 г.; като има предвид, че както въздушните, така и сухопътните сражения направиха невъзможен достъпа на наблюдателите на Службата на ООН по правата на човека до района за проверка на броя на жертвите сред цивилното население; като има предвид, че поради това тези числа отразяват само броя на убитите и ранените, който СВКПЧ е успяла да провери и потвърди;

Г.  като има предвид, че уязвимите групи от населението, жените и децата са особено засегнати от продължаващите враждебни действия и хуманитарната криза. като има предвид, че общият брой на жертвите сред цивилното население продължава да нараства;

Д.  като има предвид, че според организацията „Спасете децата“ 130 деца умират всеки ден в Йемен; като има предвид, че най-малко 1,8 милиона деца са били принудени да напуснат училище в допълнение към 1,6-те милиона деца, които не са ходили на училище преди началото на конфликта;

Е.  като има предвид, че Световната здравна организация съобщава, че „над половината от всички здравни заведения са затворени поради повреда, унищожаване или липса на средства“ и има сериозен недостиг на медицински продукти; като има предвид, че на 30 000 здравни работници, които са от критично значение, не е плащано възнаграждение в продължение на над една година;

Ж.  като има предвид, че разрушаването на инфраструктурата и сривът в предоставянето на обществени услуги са способствали за избухване на епидемия от холера; като има предвид, че на 2 ноември 2017 г. OCHA съобщи, че от 27 април 2017 г. насам са били докладвани близо 895 000 предполагаеми случаи на холера, с близо 2 200 свързани с тях смъртни случаи; като има предвид, че повече от половината от предполагаемите случаи се отнасят до деца; като има предвид, че е трудно да се установи точно действителният брой случаи на холера, тъй като достъпът до много региони е ограничен и много предполагаеми пациенти биват лекувани, преди да бъде поставена окончателна диагноза;

З.  като има предвид, че вносът осигурява почти 90% от основните хранителни продукти на страната; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки вече подчерта в миналото, че въздушната и морската блокада, наложена на Йемен от коалиционните сили, е една от основните причини за случващата се хуманитарна катастрофа; като има предвид, че тази блокада ограничи и наруши вноса и износа на храна, гориво и медицински материали, както и хуманитарна помощ; като има предвид, че необоснованото забавяне и/или отказ за влизане на плавателни съдове в пристанищата на Йемен, представлява неправомерна едностранна принудителна мярка съгласно международното право;

И.  като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен беше допълнително затруднено от налагането на 6 ноември 2017 г. от страна на коалицията, ръководената от Саудитска Арабия, на блокада на сухопътните, морските и въздушните граници; като има предвид, че морското пристанище на Аден и сухопътната граница на ал-Уадеа на границата между Саудитска Арабия и Йемен са отворени отново; като има предвид, че все още под блокада се намират пристанищата на Ходейда и Салеф, както и летището в Сана, превзети от бунтовниците хути през март 2015 г., през които в Йемен влиза приблизително 80% от вноса, включително търговски и хуманитарни стоки; като има предвид, че агенциите за предоставяне на помощи предупредиха, че ако блокадата не бъде вдигната, Йемен ще бъде изправен пред най-големия глад, наблюдаван в света от десетилетия, с милиони жертви;

Й.  като има предвид, че Резолюция № 2216 на Съвета за сигурност на ООН предвижда изрично Комитетът по санкциите да счита, че някои лица възпрепятстват осигуряването на хуманитарна помощ в Йемен;

К.  като има предвид, че въздушните удари на коалицията във и около Сана бяха засилени през последните седмици, причинявайки жертви сред цивилното население и унищожаването на инфраструктура; като има предвид, че на десетки въздушни удари, водени от Саудитска Арабия, се приписва вината за безразборно убиване и раняване на цивилни лица в нарушение на международното право относно воденето на война, включително чрез използването на забранените от международната общност касетъчни боеприпаси; като има предвид, че бунтовниците хути изстреляха балистични ракети към главното гражданско международно летище в Рияд на 4 ноември 2017 г.; като има предвид, че през тази година десетки ракети са били изстреляни към територията на Саудитска Арабия; като има предвид, че военните закони забраняват умишлените и безразборни нападения срещу цивилни граждани; като има предвид, че тези нападения се считат за военни престъпления и лицата, които ги извършват, могат да бъдат подложени на наказателно преследване за тях;

Л.  като има предвид, че положението в Йемен крие сериозни рискове за стабилността на региона, по-специално за Африканския рог, Червено море и по-широкия регион на Близкия Изток; като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ (АКАП) успява да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, разширявайки своето присъствие и увеличавайки броя и мащаба на своите терористични нападения; като има предвид, че АКАП и т.нар. „Ислямска държава“/Даиш установиха присъствието си в Йемен и извършиха терористични нападения, убивайки стотици хора;

М.  като има предвид, че е в сила международно оръжейно ембарго срещу подкрепяните от Иран сили на хутите/Салех; като има предвид, че според 18-ия годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие, държавите — членки на ЕС, са продължили да разрешават трансфера на оръжия за Саудитска Арабия след ескалирането на конфликта, в нарушение на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. относно контрола върху износа на оръжие като има предвид, че резолюцията на Парламента от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен призова заместник-председателя/върховен представител да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго на ЕС по отношение на Саудитска Арабия, в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС;

Н.  като има предвид, че според УНИЦЕФ образованието на 2 милиона деца е прекратено напълно; като има предвид, че според OCHA „над 1 700 училища са негодни за употреба поради щети, свързани с конфликта, приютяване на вътрешно разселени лица или окупиране от въоръжени групи“; като има предвид, че са документирани случаи на набиране и използване на деца за борба или за изпълнение на военни задължения; като има предвид, че хиляди учители, след като не им е било изплащано възнаграждение в продължение на над една година, са били принудени да напуснат своята работа, за да намерят алтернативни доходи; като има предвид, че поради унищожаването на критична инфраструктура трудно може да се стигне до малкия процент училища, които все още функционират;

О.  като има предвид, че журналисти биват многократно възпирани от влизане в Йемен, по-конкретно от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително чрез недопускането им на полети за предоставяне на хуманитарна помощ от ООН в контролираната от бунтовниците хути столица Сана;

П.  като има предвид, че решението да се добавят някои лица в целевите списъци за ударите с безпилотни летателни апарати често се взема без съдебни гаранции или заповеди; като има предвид, че нападенията срещу определени лица и съответно тяхното избиване се извършват без справедлив процес;

Р.  като има предвид, че от началото на конфликта Европейският съюз е отделил 171,7 милиона евро под формата на хуманитарна помощ; като има предвид, че при хуманитарната помощ на ЕС се отдава приоритет на здравеопазването, храненето, продоволствената сигурност, закрилата, подслона, снабдяването с вода и санитарните условия;

С.  като има предвид, че въпреки проявата на високо равнище за набиране на средства за хуманитарната криза в Йемен, състояла се в Женева през април 2017 г., по време на която различни държави и организации поеха ангажименти в размер на 1,1 милиарда щатски долара, към 21 ноември 2017 г. донорите са предоставили средства, възлизащи едва на 56,9% от призива на ООН за хуманитарна помощ за Йемен за 2017 г. в размер на 2,3 милиарда щатски долара;

1.  осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен и всички нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура, които съставляват военни престъпления; изразява дълбоката си загриженост по повод на тревожното влошаване на хуманитарното положение в Йемен; изразява дълбоко съжаление във връзка със загубата на човешки живот, причинена от конфликта и изключително тежките страдания на хората, лишени от хуманитарна помощ и жизненоважни стоки, попаднали в обсега на сраженията, разселени или загубили поминъка си, и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен;

2.  изразява пълната си подкрепа за усилията на генералния секретар на ООН и на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен за постигане на възобновяване на преговорите; подчертава, че само политическо, приобщаващо и постигнато по пътя на преговорите решение може да възстанови мира и да запази единството, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен; призовава всички международни и регионални участници да работят конструктивно с партиите в Йемен, за да се създадат условия за спиране на ескалацията на конфликта и договаряне на решение; призовава Саудитска Арабия и Иран да работят за слагане на край на сраженията в Йемен и за подобряване на двустранните отношения; призовава Иран да преустанови незабавно предоставянето – пряко или чрез посредници – на подкрепа за силите на хутите в Йемен;

3.  призовава всички страни по конфликта да се споразумеят незабавно за прекратяване на враждебните действия, което да бъде наблюдавано от ООН, като първа стъпка към възобновяването на мирните преговори под ръководството на ООН; настоятелно призовава всички страни да се ангажират, в дух на добра воля и без предварителни условия, в нов кръг на мирните преговори под ръководството на ООН във възможно най-кратък срок; изразява съжаление относно решението на бойците хути и техните съюзници да отхвърлят Исмаил Улд Шейх Ахмед, като преговарящ за мира;

4.  призовава ЗП/ВП незабавно да предложи интегрирана стратегия на ЕС за Йемен и да даде нов тласък за инициатива за мир за Йемен под егидата на ООН; отново заявява своята подкрепа за усилията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за улесняване на възобновяването на преговорите и настоятелно призовава всички страни по конфликта да отговорят на тези усилия по конструктивен начин и без да поставят предварителни условия; подчертава, че прилагането на мерки за изграждане на доверие, като например освобождаването на политически затворници, незабавни стъпки към трайно прекратяване на огъня, механизъм за наблюдение от ООН на изтеглянето на силите, улесняване на хуманитарния и търговския достъп, инициативи за неформална дипломация с участието на страни от сферата на политиката, сигурността и гражданското общество, е от съществено значение за улесняване на връщането към правилен политически курс;

5.  изразява съжаление във връзка със закриването на морските пристанища, летищата и сухопътните пропускателни пунктове в Йемен от Саудитска Арабия и нейните коалиционни партньори, което доведе до по-нататъшно влошаване на положението в страната; счита, че мерките от страна на коалицията за възстановяване на дейността в пристанището на Аден и за отваряне на граничния контролно-пропускателен пункт ал-Уадеа са стъпка в правилната посока; настоятелно призовава коалицията да гарантира незабавното възобновяване на дейността на пристанищата Ходейда и Салеф и отварянето на сухопътните граници за хуманитарна помощ, както и на доставките на основни търговски стоки;

6.  подчертава, че Съветът за сигурност на ООН, с цел справяне с извънредната хуманитарна ситуация и с цел изграждане на доверие между страните по начин, който ще бъде от полза за политически преговори, насърчава бързото постигане на съгласие относно разполагането на допълнителни наблюдатели в рамките на Механизма за проверки и инспекции на ООН, относно повишаване на капацитета на всички пристанища на Йемен и относно подобряване на достъпа до летището в Сана;

7.  призовава всички страни в конфликта да позволят незабавен и пълен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта области, за да може да се достигне до нуждаещите се, като призовава също за гарантиране на сигурността на хуманитарните работници; призовава Съвета и Съвета за сигурност на ООН, при изпълнението на Резолюция 2216 на Съвета за сигурност на ООН, да идентифицират лицата, които възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в Йемен, и да наложат целенасочени санкции срещу тях;

8.  осъжда безразборните въздушни удари на коалицията, довели до жертви сред цивилното население, в т.ч. деца, и унищожаването на цивилна и медицинска инфраструктура; осъжда подобните неизбирателни нападения от страна на хутите и съюзническите сили, които причиняват смъртта на цивилни лица, както и използването на болници и училища от страна на тези групи като бази за организиране на нападения;

9.  осъжда неизбирателните ракетни нападения срещу градове в Саудитска арабия, по-специално на основното гражданско международното летище в Рияд „Крал Халед“ на 4 ноември 2017 г. от сили на хутите/Салех;

10.  настойчиво приканва всички страни да предоставят достъп на журналистите до страната, включително в границите на всички територии и отвъд фронтовите линии в страната; отбелязва, че недопускането от страна на Йемен на влизането на журналисти в страната е причината да липсва отразяване на кризата, което затруднява хуманитарните работници в усилията им да привлекат вниманието на международната общност и донорите към катастрофалната ситуация; приветства неотдавнашното освобождаване на Яхия Абдулракеб ал-Джубеихи, Абед ал-Махзири и Камел ал-Козани и настоятелно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички останали журналисти, лишени от свобода;

11.  призовава всички страни да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от пряко насочване на удари срещу гражданска инфраструктура, по-конкретно здравни заведения и водни системи;

12.  припомня, че целенасочените нападения срещу цивилно население и гражданска инфраструктура, в това число болници и медицински персонал, съставляват тежко нарушение на международното хуманитарно право; настоятелно призовава международната общност да направи необходимото за международното наказателно преследване на лицата, отговорни за нарушенията на международното право, извършени в Йемен; в това отношение подкрепя изцяло решението на Съвета на ООН по правата на човека да проведе задълбочено разследване на престъпленията, извършени по време на конфликта в Йемен;

13.  подкрепя изцяло усилията на държавите – членки на ЕС, и на трети държави за създаване на международни механизми за събиране на доказателства и търсене на отговорност от лицата, отговорни за тежки нарушения на правата на човека и нарушения на международното хуманитарно право; подчертава, че гарантирането на търсене на отговорност за нарушенията е абсолютно наложително за постигането на дългосрочно уреждане на конфликта; приветства, във връзка с това, създаването на група на ООН от водещи международни и регионални експерти с мандат да наблюдават и да докладват за положението с правата на човека в Йемен и да извършат цялостен преглед на всички твърдения за нарушения на и злоупотреби с международното право в областта на правата на човека и други подходящи и приложими области на международното право, извършени от всички страни в конфликта от март 2015 г. насам; изразява съжаление, че усилията за започване на независимо разследване бяха блокирани;

14.  изразява дълбока загриженост, че от нестабилността в Йемен се възползват терористични и екстремистки организации като ИДИЛ/Даиш и АКАП; настоятелно призовава правителството на Йемен да поеме своята отговорност в борбата срещу ИДИЛ/Даиш и АКАП; подчертава необходимостта всички страни по конфликта да предприемат решителни действия срещу подобни групировки, чиито дейности са сериозна заплаха за уреждането на конфликта по пътя на преговорите и за сигурността в региона и извън него; потвърждава ангажимента на ЕС да се противопоставя на екстремистките групи и на техните идеологии и подчертава необходимостта страните в региона да направят същото;

15.  призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на ЕС; отново заявява по-специално необходимостта от строго прилагане от всички държави – членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС; в тази връзка припомня своята резолюция от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен, в която ЗП/ВП се призовава за започване на инициатива за налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно би било в нарушение на общата позиция 2008/944/ОВППС;

16.  подкрепя призива на ЕС към всички страни в конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие, включително сексуалното насилие и насилието, основано на пола, в ситуации на въоръжен конфликт; решително осъжда нарушенията на правата на детето и изразява безпокойство относно ограничения достъп на децата дори до основни здравни грижи и образование; осъжда набирането и използването на деца войници във въоръжени действия, било то от правителствени сили или от въоръжени опозиционни групировки;

17.  приветства ангажиментите, поети по време на донорската среща на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен, и подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН с цел облекчаване на страданието на народа на Йемен; призовава за незабавното мобилизиране на средствата, обещани за Йемен, и за финансиране в пълен размер на Плана на ООН за 2017 г. за хуманитарна реакция за Йемен;

18.  приветства факта, че ЕС и неговите държави членки са готови да увеличат хуманитарната помощ за населението в цялата страна, за да се отговори на нарастващите нужди, както и да мобилизират помощта си за развитие за финансиране на проекти в критичните сектори;

19.  решително подкрепя работата на заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната помощ, Марк Лоукок, и неговия предшественик Стивън О'Брайън, в усилията им за облекчаване на страданието на населението на Йемен;

20.  призовава ЕС и неговите държави членки, успоредно със своите хуманитарни и политически усилия, да подкрепят действия за устойчивост и изграждане на мира, включително чрез подкрепа за участниците от гражданското общество и местните икономически и управленски структури, с цел да се осигури бързо възстановяване на основни услуги и инфраструктура, да се стимулира местната икономика и да се насърчават мирът и социалното сближаване;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0273.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0066.
(3) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 93.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0201.
(5) ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.


Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания
PDF 751kWORD 84k
Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания (2017/2127(INI))
P8_TA(2017)0474A8-0339/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 9, 10, 19 и 168 и член 216, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 2 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 3, 15, 21, 23, 25 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) и нейното влизане в сила в ЕС на 21 януари 2011 г. в съответствие с Решение № 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания(1),

—  като взе предвид Кодекса на поведение между Съвета, държавите членки и Комисията, определящ вътрешните договорености за прилагането от страна на Европейския съюз и за представителството на Съюза във връзка с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид заключителните наблюдения на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания от 2 октомври 2015 г. относно първоначалния доклад на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (European Treaty Series № 5, 1950 г.) и протоколите към нея,

—  като взе предвид Европейската социална харта (ETS № 35, 1961 г., преразгледана през 1996 г.; ETS № 163),

—  като взе предвид Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки за защита на жените срещу насилие и Препоръка CM/Rec(2007)17 за стандарти и механизми относно равнопоставеността на половете,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW, 1979 г.) от 18 декември 1979 г. и факултативния протокол към нея от 6 октомври 1999 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО(3),

—  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(4),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2 декември 2015 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615),

—  като взе предвид новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ под формата на съвместна декларация на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия, както и ангажимента, поет в нея, да се вземат предвид специфичните потребности на хората с увреждания в сътрудничеството за развитие,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 2 февруари 2017 г., озаглавен „Доклад относно напредъка в изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 — 2020 г.“ (SWD(2017)0029),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено „Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директива за равно третиране в областта на заетостта)(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2016 г. относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2015 г. относно списъка с въпроси, приет от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда(10),

—  като взе предвид информационната бележка на Службата на ЕП за парламентарни изследвания, озаглавена „Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.“,

—  като взе предвид проучването на Генералната дирекция на Европейския парламент за вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Дискриминация, породена от съчетанието на пол и увреждане“ („Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability“),

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие,

—  като взе предвид годишния доклад за 2016 г. на Европейския омбудсман,

—  като взе предвид докладите за основните права от 2016 г. и 2017 г. на Агенцията на Европейския съюз за основните права,

—  като взе предвид тематичните доклади на Агенцията на Европейския съюз за основните права,

—  като взе предвид статистическите данни на Евростат за 2014 г. относно хората с увреждания в областите на достъпа до пазара на труда, достъпа до образование и обучение, както и на бедността и неравенството по отношение на доходите,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно „Устойчиво европейско бъдеще: Отговорът на ЕС на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие“, публикувани на 20 юни 2017 г.,

—  като взе предвид доброволната европейска рамка за качеството на социалните услуги (SPC/2010/10/8),

—  като взе предвид Новата програма за градовете (A/RES/71/256),

—  като взе предвид Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно плана за действие относно равенството между половете за периода 2016 — 2020 г.,

—  като взе предвид плана за действие относно правата на човека и демокрацията (2015 – 2019 г.),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по култура и образование, както и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете и ставонището на комисията по петиции (A8-0339/2017),

А.  като има предвид, че в качеството си на пълноправни граждани(11) всички хора с увреждания имат равни права във всички области на живота, както и право на неотменимо достойнство, равно третиране, независим начин на живот, самостоятелност и пълноценно участие в обществото;

Б.  като има предвид, че в Европейския съюз има около 80 милиона хора с увреждания, от които 46 милиона са жени;

В.  като има предвид, че ДФЕС изисква от Съюза при определянето и осъществяването на своите политики и дейности да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на увреждане (член 10), и му предоставя правомощието да приема законодателни актове за справяне с тази дискриминация (член 19);

Г.  като има предвид, че членове 21 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз изрично забраняват дискриминацията, основана на увреждане, и предвиждат равноправното участие на хората с увреждания в обществото;

Д.  като има предвид, че КПХУ на ООН е първият международен договор за правата на човека, ратифициран от ЕС, който също така е подписан от всичките 28 държави членки и е ратифициран от 27 от тях; като има предвид, че ЕС е най-големият донор на помощ за развитие в света и една от най-влиятелните заинтересовани страни на международно равнище;

Е.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да изпълнява Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (ЦУР) в рамките на ЕС и в сътрудничеството за развитие с държавите партньори;

Ж.  като има предвид, че съгласно КПХУ на ООН „хора с увреждания“ включва лицата с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите; подчертава, че член 9 от КПХУ на ООН е от особена важност в това отношение;

З.  като има предвид, че съдебната практика на Съда на Европейския съюз потвърждава факта, че КПХУ на ООН е обвързваща за ЕС и за неговите държави членки при прилагането на правото на ЕС, тъй като Конвенцията е инструмент на вторичното законодателство(12); като има предвид, че е наложително да се прилагат действащото законодателство на ЕС и политически инструменти с оглед постигане на максимално изпълнение на КПХУ на ООН;

И.  като има предвид, че хората с увреждания представляват многообразна група и че жените, децата, възрастните хора и лицата с комплексни нужди от подкрепа, временни или невидими увреждания се сблъскват с допълнителни препятствия и множество форми на дискриминация;

Й.  като има предвид, че хората с увреждания се сблъскват с допълнителни разходи, имат по-ниски доходи и при тях е по-високо равнището на безработица; като има предвид, че обезщетенията, свързани с увреждания, следва да се разглеждат като държавна подкрепа, имаща за цел да помогне на хората да премахнат пречките за пълноценно участие в обществото, включително чрез заетост;

К.  като има предвид, че децата с увреждания имат право да живеят със своите семейства или в семейна среда в съответствие с техния висш интерес; като има предвид, че членовете на семейството често трябва да ограничават или да прекъсват професионалната си дейност, за да се грижат за членове на семейството, които имат увреждане;

Л.  като има предвид, че принципите на КПХУ на ООН далеч не се ограничават с въпроса за дискриминацията, като посочват пътя към пълноценното упражняване на правата на човека от всички хора с увреждания и техните семейства в едно приобщаващо общество;

М.  като има предвид, че все още има ново и преразгледано законодателство без каквото и да е позоваване на КПХУ на ООН и на достъпността; като има предвид, че достъпността е необходимо условие за участието; като има предвид, че ЕС, като страна по КПХУ на ООН, има задължението да гарантира непосредственото и активно участие на хората с увреждания и техните представителни организации в разработването и прилагането на законодателството и политиките, като същевременно се зачитат различните понятия за увреждане;

Н.  като има предвид, че стереотипите, погрешните схващания и предубежденията са част от първопричините за дискриминацията, включително множествената дискриминация, стигматизирането и неравенството;

О.  като има предвид, че хората с увреждания често страдат от липса на подкрепа, закрила, комуникация и информация за здравни услуги и права, защита срещу насилие, грижи за деца и имат ограничен до тези услуги и информация или не разполагат с достъп до тях; като има предвид, че персоналът в сферата на здравното обслужване следва да бъде подходящо обучен по отношение на специфичните нужди на хората с увреждания;

П.  като има предвид, че значителна част от четирите милиона души, които всяка година се сблъскват с бездомността, имат увреждания и до голяма степен са пренебрегвани като целева група на КПХУ на ООН и на стратегията на ЕС за хората с увреждания;

Р.  като има предвид, че въпреки многобройните международни конвенции, законодателство и стратегии на ЕС и на национално равнище, хората с увреждания все още не участват пълноценно в обществото и не се ползват пълноценно от правата си; като има предвид, че участието на хората с увреждания може да се постигне единствено ако те бъдат включени в политическия и обществения живот, където те често са по-слабо представени, в съответствие с член 29 от КПХУ на ООН;

С.  като има предвид, че докладът на Комисията относно напредъка показва, че е налице очевидно забавяне при изпълнението на задълженията, произтичащи от КПХУ на ООН, както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки; като има предвид, че все още съществуват проблеми и пропуски в рамката на стратегията и че е необходима дългосрочна перспектива за привеждането на политиките, законите и програмите на ЕС в съответствие с КПХУ на ООН;

Т.  като има предвид, че моделът на независим живот, както се подчертава в КПХУ на ООН, гарантира възможно най-високата степен на достъпност; като има предвид, че достъпът до други услуги, като например достъпен транспорт, културни и развлекателни дейности са също така компонент на качеството на живот и могат да допринесат за интегрирането на хората с увреждания;

У.  като има предвид, че е наложително да има приобщаващ и активен достъп до пазара на труда, тъй като това е едно от основни средства за насърчаване на независимостта за хората с увреждания; като има предвид, че процентът на хората с увреждания, които имат достъп до пазара на труда, в момента възлиза на 58,5%, спрямо 80,5% от хората без увреждания, като някои групи са подложени на допълнителна дискриминация въз основа на естеството на увреждане, при положение че социалната икономика предлага многобройни възможности за заетост за хората с увреждания;

Ф.  като има предвид, че по-категоричните насоки на европейско равнище и подходящите ресурси, както и обучението по въпросите на уврежданията биха могли да повишат ефективността и независимостта на органите за насърчаване на равенството на национално равнище;

Х.  като има предвид, че един от четирите приоритета, определени от Комисията след Парижката декларация за насърчаване активната гражданска позиция и на общите ценности като свобода, толерантност и недискриминация чрез образование, е „насърчаване на образованието на децата в неравностойно положение и на младите хора, като се гарантира, че системите за образование и обучение отговарят на техните потребности“;

Ц.  като има предвид, че общите разходи при задържане на хората с увреждания извън пазара на труда са по-високи от тези за тяхното включване на работното място; като има предвид, че това важи по-специално за хората с многобройни нужди от подкрепа, като в тези случаи членовете на семейството може да бъдат принудени да станат лица, полагащи грижи;

Ч.  като има предвид, че броят на заетите хора с увреждания може да е по-малък, отколкото показват данните, като се има предвид, че много от тези хора попадат в категорията „непригодни за заетост“ или работят в защитените отрасли или в по-защитена среда и нямат статут на служители, поради което не са видими в официалните данни и статистика;

Ш.  като има предвид, че работодателите трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани да гарантират, че на хората с увреждания през цялото време се предоставят възможности — като се започне от образованието и се стигне до заетостта; като има предвид, че за тази цел повишаването на осведомеността на работодателите е един от начините за борба срещу дискриминацията при наемането на хора с увреждания;

Щ.  като има предвид, че мерките на работното място са от решаващо значение за насърчаването на положително психично здраве и предотвратяване на психичните заболявания и на психосоциалните увреждания;

АА.  като има предвид, че ЕС е най-големият донор на помощ за развитие и играе водеща роля в програмите за приобщаване на хора с увреждания;

АБ.  като има предвид, че дискриминацията в областта на заетостта не е изолиран проблем; като има предвид, че дискриминацията в образованието, професионалното обучение, жилищното настаняване и липсата на достъп до транспорт са равностойни на дискриминацията в областта на заетостта;

АВ.  като има предвид, че 75% от хората с тежки увреждания в ЕС нямат възможност да участват пълноценно на пазара на труда; като има предвид, че непълната заетост, както и безработицата могат да бъдат проблем, особено за хората с разстройства от аутистичния спектър или хората, които са глухи или с увреден слух, както и за слепите или тези с комбинирано увреждане на зрението и слуха;

АГ.  като има предвид, че целите за устойчиво развитие и стълбът на социалните права могат да бъдат потенциално средство за прилагане на КПХУ на ООН;

АД.  като има предвид, че липсата на правоспособност представлява значителна пречка за упражняване на правото на глас, включително на изборите за Европейски парламент;

АЕ.  като има предвид, че 34% от жените със здравословен проблем или увреждане през живота си са били жертви на физическо или сексуално насилие, извършено от партньор;

АЖ.  като има предвид, че член 168, параграф 7 от ДФЕС възлага на държавите членки отговорността да определят здравните си политики и да предоставят здравни услуги, което показва колко важно е провеждането на консултации и осигуряването на участието на държавите членки, за да може Европейската стратегия за хората с увреждания да бъде успешна;

АЗ.  като има предвид, че в член 25 от КПХУ на ООН се утвърждава правото на хората с увреждания да се ползват от най-високия постижим стандарт на здравеопазване, без да има дискриминация;

АИ.  като се има предвид, че хората с увреждания са особено уязвими по отношение на пропуските в услугите на здравеопазването, което става причина за рисково за здравето поведение и за по-висок дял на преждевременна смъртност сред тях;

Ключови области на действие

Достъпност

1.  признава значението на едно цялостно определение за достъпност и прилагане на достъпността, както и нейната стойност като основата, благодарение на която хората с увреждания се ползват от равни възможности и действително социално приобщаване и участие в обществото, признати в КПХУ на ООН и в съответствие с Общ коментар № 2 от КПХУ на ООН, като се вземат под внимание многообразните нужди на хората с увреждания и се насърчава непрекъснато нарастващото значение на универсалния дизайн като принцип на ЕС;

2.  припомня на Комисията нейното задължение да интегрира уврежданията и да развива и насърчава достъпността във всички области на политиката в публичния и в частния сектор и препоръчва създаването на компетентни по въпросите на достъпността звена в рамките на структурата на Комисията, за да се потвърди изпълнението на това задължение;

3.  призовава Комисията да определи задължителни изисквания относно достъпността на обществените места, и по-специално на архитектурната среда;

4.  призовава държавите членки да прилагат изцяло и да осъществяват непрекъснато наблюдение върху всички законодателни разпоредби, свързани с достъпността, включително Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, пакета за далекосъобщенията и Директивата за достъпност на уебсайтовете, както и съответните разпоредби относно транспорта и правата на пътниците; във връзка с това призовава ЕС да координира и наблюдава изпълнението на посоченото законодателство, както и да насърчава ратифицирането на КПХУ на ООН на вътрешно и външно равнище;

5.  изразява надежда, че съзаконодателите на ЕС незабавно ще приемат предложението за Европейски акт за достъпност; препоръчва, с цел пълното прилагане на КПХУ на ООН, окончателният текст да повиши достъпността на продуктите и услугите за хората с увреждания и хората с функционални ограничения; подчертава, че са необходими изчерпателни европейски правила относно достъпността на обществените места и архитектурната среда, както и за достъпа до всички видове транспорт;

6.  изразява загриженост, че мониторингът на някои законодателни актове, като например Директивата за достъпност на уебсайтовете(13) или Регламента за достъпността на железопътната система (TSI-PRM)(14), се осъществява посредством самооценка от страна на отрасъла и държавите членки и не се извършва от независим субект; поради това препоръчва Комисията да подобри оценката си на съответствието и разглежда възможностите за разработване на законодателство относно мониторинга, за да се гарантира, че правата на хората с увреждания се зачитат, включително, например, при прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004(15);

7.  припомня, че за изпълнението на всички задължения във връзка с достъпността е необходимо достатъчно финансиране на европейско, национално и местно равнище; призовава ЕС да гарантира, че всички програми за финансиране са достъпни, следват подхода за универсален дизайн и включват отделен бюджет за достъпност; призовава държавите членки да насърчават публичните инвестиции с цел да се осигури достъпност за хората с увреждания както във физическата, така и в цифровата среда;

8.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат достъпността чрез подпомагане на развитието на ИКТ и чрез подкрепа за всички инициативи, включително стартиращите предприятия, които развиват дейност в сферата на безопасността на хората с увреждания;

9.  изразява подкрепа за изследването и използването на най-добрите практики за независим живот в ЕС;

10.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че номерът за спешни повиквания 112 е напълно достъпен за всички хора с всички видове увреждания и че всички аспекти на политиките и програмите за намаляване на риска от бедствия са приобщаващи и достъпни за всички хора с увреждания;

11.  изразява загриженост, че предварителните условия при възлагането на обществени поръчки за закупуване на достъпни продукти преди сключването на договор за обществена поръчка не се прилагат в достатъчна степен на национално равнище; във връзка с това препоръчва да се създаде портал, по подобие на екологичните обществени поръчки, съдържащ всички насоки относно достъпността;

12.  настоятелно препоръчва процедурата за подаване на жалби във връзка с правата на пътниците да стане напълно достъпна и удобна за хората с увреждания, както и на националните правоприлагащи органи (НПО) да се възложат повече и равностойни отговорности за правоприлагане;

13.  подчертава по-конкретно, че достъпността е основен принцип на КПХУ на ООН и предварително условие за упражняването на други права, залегнали в Конвенцията; подчертава, че значителен брой петициите, внесени от граждани на ЕС, съдържат оплаквания относно липсата на достъпност или наличието на архитектурни препятствия; подчертава, че правото на достъпност, определено в член 9 от КПХУ на ООН, трябва да бъде прилагано по всеобхватен начин, за да се гарантира, че хората с увреждания могат да имат достъп до своята среда, транспорт, публични съоръжения и услуги, както и до информационните и комуникационни технологии; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че достъпността е първостепенен приоритет и че тя е по-добре интегрирана във всички области на политиката, отнасящи се до хората с увреждания;

14.  отбелязва, че стратегията за цифровия единен пазар следва да бъде изпълнявана по начин, гарантиращ пълен достъп до всичките ѝ аспекти за хората с увреждания;

Участие

15.  приветства проекта за карта на ЕС за хората с увреждания; призовава Комисията, съвместно с държавите членки, да включат всички държави в една бъдеща дългосрочна инициатива с цел да се постигне обхват, който е идентичен на обхвата на европейската карта за паркиране и включва услуги за достъп, които позволяват участието в културния живот и туризма;

16.  изразява загриженост относно продължаващото използване на медицинския модел за „увреждане“, който е насочен към медицинските диагнози на хората с увреждания, а не към пречките в заобикалящата среда, с които те се сблъскват; настоятелно призовава Комисията да предприеме инициатива за преразглеждането на този подход, особено в областта на събирането на данни; призовава държавите членки да потърсят начини за изработване на общо определение за понятието „увреждане“;

17.  приветства постигнатия напредък по отношение на Маракешкия договор; подчертава, че Съдът на Европейския съюз в своето становище от 14 февруари 2017 г. посочи, че ЕС разполага с изключителна компетентност относно сключването на Маракешкия договор, тъй като задълженията по Маракешкия договор попадат в област, която вече до голяма степен е обхваната от общите правила на ЕС; препоръчва на ЕС и държавите членки да изготвят план за действие, за да гарантират пълното му прилагане; призовава ЕС да не ратифицира клаузата относно икономическата тежест;

18.  счита, че европейските структурни и инвестиционни фондове трябва, особено по време на следващия програмен период, да се придържат към КПХУ на ООН и следва да продължат да насърчават деинституционализирането като въпрос от първостепенно значение и че те следва освен това да финансират услугите за подкрепа, които да позволят на хората с увреждания да реализират правото да живеят независим живот в общността; счита, че Комисията следва да наблюдава отблизо прилагането от страна на държавите членки на предварителните условия за прехода от институционални услуги към услуги, основаващи се на общността, които трябва да бъдат конкретни и да бъдат подложени на непрекъсната и прозрачна оценка на качеството; счита, че финансираните от ЕС предложения за проекти, включително финансираните в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции и ползващи средства от Европейската инвестиционна банка, следва да спазват правилата за достъпност, като се следва подхода за универсален дизайн; счита, че за постигането на тази цел не може да се разчита единствено на финансовите инструменти;

19.  подчертава, че е необходимо да се гарантира свободен достъп до комуникации, който е съобразен с вида увреждане, и подчертава, че това е от първостепенно значение, когато става въпрос за гражданското участие на хората с увреждания;

20.  изразява загриженост относно пречките за участие, с които се сблъскват в цяла Европа лицата под настойничество и тези, които живеят в специализирани домове, и призовава Комисията да гарантира, че лишените от правоспособност лица могат да упражняват всички права, залегнали в договорите и законодателството на Европейския съюз; призовава държавите членки да насърчават участието, като ускорят процеса на деинституционализиране и чрез замяната на вземането на решения от друго лице с подпомогнато вземане на решения;

21.  призовава Комисията да включи като част от нейната поредица от редовни доклади за изпълнението на директиви 93/109/ЕО(16) и 94/80/ЕО(17) на Съвета оценка по въпроса дали те се тълкуват по начин, който е в съответствие с член 29 от КПХУ на ООН;

22.  подчертава факта, че жените и момичетата с увреждания страдат от двойна дискриминация поради съчетанието на пол и увреждане и в много случаи може дори да бъдат изложени на множествена дискриминация, произтичаща от съчетанието на пол и увреждане със сексуална ориентация, възраст, религия или етническа принадлежност;

23.  отново заявява, че жените с увреждания често са в по-неблагоприятно положение от мъжете с увреждания и са по-често изложени на риск от бедност и социално изключване;

24.  счита, че Европейският институт за равенство между половете следва да предостави насоки на европейско равнище и на равнището на държавите членки по отношение на специфичното положение на жените и момичетата с увреждания, както и че той следва да играе активна роля при застъпничеството за осигуряване на равни права и борба с дискриминацията;

25.  припомня, че борбата с бедността и социалното изключване при хората с увреждания е тясно свързана с въпроса за осигуряване на по-добри условия за членовете на семейството, които често изпълняват ролята на лица, полагащи грижи без заплащане, и не се разглеждат като заети лица; поради това насърчава държавите членки да представят национални стратегии за подкрепа на лицата, полагащи неформални грижи, които най-често са роднини от женски пол на хората с увреждания;

26.  подчертава, че броят на възрастните хора се увеличава и според Световната здравна организация (СЗО) увреждания се срещат по-често сред жените, които са засегнати в особена степен от този проблем поради по-дългата средна продължителност на живота при жените; поради това подчертава, че ще се наблюдава пропорционално увеличение на броя на жените с увреждания;

27.  подчертава значението на микрофинансовите инструменти за създаването на работни места и за растежа; призовава държавите членки да направят тези инструменти по-лесно достъпни за жените с увреждания;

28.  подчертава, че за да се гарантира независим живот на хората с увреждания е необходимо да се подкрепят научните изследвания и иновациите, имащи за цел разработването на продукти, които да помагат на хората с увреждания в техните ежедневни дейности;

Равенство

29.  подчертава, че равенството и недискриминацията са в основата на стратегията за хората с увреждания;

30.  призовава Комисията да разгледа въпросите във връзка с уврежданията в своя Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.;

31.  изразява дълбоко съжаление относно продължителното блокиране в Европейския съвет на напредъка към приемането на директивата за борба с дискриминацията и призовава държавите членки да допринесат за приемането на Директивата за хоризонтална борба с дискриминацията(18), като се насочат към прагматично решение, което следва да обхване защитата срещу дискриминация във всички области на живота на хората с увреждания, включително признаването на отказа за предоставяне на разумни улеснения като форма на дискриминация, както и на множествената и междусекторната дискриминация;

32.  изразява безпокойство поради наличието на данни за дискриминация и злоупотреби спрямо хора с увреждания; отново изразява загриженост относно случаите на недостатъчното докладване поради недостъпността на механизмите за подаване на жалби и докладване и липсата на доверие и осведоменост за правата; настоява, че следва да се събират класирани по пол данни и препоръчва в тази връзка разработването на нов метод за събиране на данни, особено по отношение на случаите на отказан достъп на борда и отказ да се окаже помощ или липса на достъп до такава помощ;

33.  призовава държавите членки да гарантират, че всички национални органи по въпросите на равното третиране разполагат с мандат в областта на уврежданията, с достатъчно ресурси и независимост, за да предоставят необходимата помощ на жертвите на дискриминация и да гарантират, че всяко разширяване на мандата им е съпроводено с увеличаване на човешките ресурси;

34.  призовава ЕС и държавите членки, въз основа на принципа за борба с дискриминацията, включително множествената и междусекторната дискриминация и разумните улеснения, да финансират обучението и да разработят модели на добри практики, насочени към хората с увреждания, техните организации, синдикални организации, обединенията на работодатели, органите по въпросите на равното третиране и държавните служители или предлагани от тях;

35.  призовава ЕС да разработи научноизследователски програми, насочени към принципите на равенство, при изготвянето на рамката за научни изследвания и развитие в периода след изтичането на действието на „Хоризонт 2020“;

Заетост

36.  подчертава, че достъпът до пазара на труда е всеобхватен въпрос, който налага прилагането на мерки за подпомагане, водещи до ползотворно решение както за съответното лице, така и за работодателя, като се гарантира социалното приобщаване и това следва да включва достъпни процедури за наемане на служители, достъпен транспорт от и до работното място, професионално развитие и непрекъснато обучение, както и разумни улеснения и достъпни работни места; призовава Комисията да актуализира сборника с добри практики относно подпомагането на заетостта за хора с увреждания в ЕС и ЕАСТ-ЕИП;

37.  насърчава приемането на мерки за положителна дискриминация, включително приемането на минимални проценти за пригодността за заетост на хората с увреждания в публичния и частния сектор;

38.  изразява загриженост, че отказът за предоставяне на разумни улеснения не представлява дискриминация съгласно разпоредбите на Директивата за равно третиране в областта на заетостта(19), което беше критикувано от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания; припомня, че в първия член на Директивата за равно третиране в областта на заетостта се забранява всякакъв вид дискриминация на основание увреждане;

39.  призовава държавите членки да гарантират, че капанът, който могат да представляват обезщетенията, не е пречка за участието в пазара на труда, и призовава за отделяне на свързаните с уврежданията обезщетения от подпомагането на доходите, като се вземат предвид допълнителните грижи и други нужди, които хората с увреждания може да имат, което да им позволи да водят достоен живот и да разполагат с достъп до пазара на труда; призовава в тази връзка държавите членки да гарантират, че свързаните с уврежданията обезщетения не се прекратяват на основание заетост;

40.  призовава Комисията да подкрепя социалните предприятия в съответствие с принципите, посочени в Декларацията от Братислава и Декларацията от Мадрид относно социалната икономика, като важен източник на възможности за заетост за хората с увреждания;

41.  призовава държавите членки, в съответствие с КПХУ на ООН, да разгледат възможността за премахване на всички законови пречки пред пригодността за заетост, включително, например, мерките, които са в противоречие с член 12 от КПХУ на ООН, като не позволяват на хората с увреждания да подписват трудови договори, да откриват банкова сметка и да имат достъп до парите си, което ги прави изключени във финансово отношение, или клаузите в националното законодателство, които обявяват някои категории хора с увреждания за „нетрудоспособни“;

42.  изтъква значението на ефективната реинтеграция и рехабилитация, както и на мерките за активизиране и задържане на работа в едно застаряващо общество, които позволяват на хората да се върнат или да останат на работа след заболяване или физически, умствени или емоционални увреждания;

43.  припомня, че обременяването на хората с увреждания и на техните партньори с разходите за подпомагането им намалява не само техните текущи доходи, но и перспективите им за заетост и бъдещите им доходи, когато остареят;

44.  разбира, че мерките за осигуряване на баланс между професионалния и личния живот, включително доброволните гъвкави и приобщаващи работни договорености, като например работата от разстояние и гъвкавото работно време, могат да бъдат от полза за хората с увреждания и да имат положително въздействие върху психичното здраве, като гарантират сигурност и стабилност за всички, но изразява загриженост, че цифровата работна среда може да създаде нови пречки, ако не е достъпна и не са осигурени разумни улеснения;

45.  призовава Комисията да включи добрите и лошите практики в бъдещите доклади, за да даде възможност на работодателите ефективно да прилагат законодателството в областта на уврежданията;

46.  изразява загриженост, че в някои държави членки хората с увреждания, които работят в защитени предприятия, не са официално признати като работници съгласно законодателството, получават заплащане, по-ниско от минималната заплата, и нямат право на същите социални предимства като редовно наетите работници;

47.  изразява особена загриженост във връзка с положението на младите хора с увреждания и лицата, които са били безработни за дълъг период от време; призовава държавите членки да работят за включването на младите хора с увреждания на пазара на труда като приоритет, например чрез създаване на специални професионални консултантски центрове, за да се дадат съвети на студентите и безработните млади хора относно бъдещата им кариера, или като част от програмата „Гаранция за младежта“;

48.  призовава Комисията и държавите членки да насърчат допълнително многообразието като търговско предимство и да насърчават харти за многообразието, които се застъпват за добавената стойност на хората с увреждания на работното място;

49.  призовава ЕС да гарантира, че правата на хората с увреждания и на техните семейства биват включени в предложения пакет за баланс между професионалния и личния живот;

Образование и обучение

50.  изразява загриженост относно факта, че за много деца с увреждания продължава да бъде недостъпно висококачественото приобщаващо образование в различните държави – членки на ЕС, в резултат например на политики на сегрегация, както и на архитектурни препятствия, които представляват форма на дискриминация спрямо децата и младежите с увреждания;

51.  подчертава, че образованието и професионалното обучение са от същностно значение за пригодността за заетост на хората с увреждания и че работодателите следва да бъдат привлечени да участват в процеса, за да интегрират потребностите на хората с увреждания, включително, но не само, като се отчитат възможните предимства, които новите технологии могат да имат в области като търсене на работа, личностно развитие и по-голяма независимост;

52.  призовава Комисията и държавите членки да премахнат правните, физическите и организационните пречки за всички хора с увреждания, за да осигурят приобщаващо образование и системи за учене през целия живот;

53.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да гарантират разумни улеснения за стажантите и изисква процедурите за кандидатстване за стаж да са достъпни и да се предлагат специални стажове за хора с увреждания, включително стажове със стимули за работодателите;

54.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да гарантират, че „Еразъм+“ и другите програми за младежта, например „Гаранция за младежта“ и Европейския корпус за солидарност, са напълно достъпни за хора с увреждания чрез индивидуализирани разумни улеснения и че на хората с увреждания се предоставя информация за техните права на достъпност, за да се насърчи тяхното участие; за тази цел препоръчва да се разширят максимално съществуващите инструменти, като например предвидените в платформата за приобщаваща мобилност MappED!;

55.  изразява съжаление, че новата програма за умения не включва конкретна цел за хора с увреждания; подчертава, че настоящата непълна заетост и дискриминация на хората с увреждания на пазара на труда е също и разхищаване на ценни умения; поради това призовава Комисията да взема предвид нуждите на хората с увреждания във всички бъдещи инициативи, свързани с уменията;

56.  настоятелно призовава държавите членки да разработят ефективни мерки, насочени към борба със сегрегацията и отхвърлянето на учениците с увреждания в училищата и в другите учебни заведения и да разработят в този контекст национални преходни програми, за да се гарантира качествено и приобщаващо образование и професионално обучение, както формално, така и неформално, включително за хората с увреждания, които се нуждаят от високо ниво на подкрепа, въз основа на препоръките на Комитета по Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (КПХУ на ООН);

57.  изтъква значението на обучението и преквалификацията на образователния персонал, по-специално за подкрепа на лицата с комплексни нужди;

58.  препоръчва по-добре да се използва Европейска агенция за развитие на образованието за хора със специални нужди, така че максимално да се увеличи съществуващият ѝ мандат;

59.  изтъква, че подготовката на учители и инструктори за работа с деца с увреждания и подсигуряването им с необходимата подкрепа са от същностно значение; насърчава държавите членки да разработят обучения за приобщаващо образование и продължаващо професионално обучение за учители и инструктори, като използват идеи и предложения от различни заинтересовани лица, особено от организациите, представляващи хора с увреждания и специалисти с увреждания;

60.  призовава, предвид високия брой на преждевременно напусналите училище сред младите хора с увреждания и/или специални образователни потребности (СОП), за по-задълбочено проучване на възможностите, предлагани от обучението през целия живот, и за предоставянето на привлекателни алтернативи; счита насърчаването на програми за учене през целия живот за хора с увреждания за жизненоважна част от Европейската стратегия за хората с увреждания;

61.  насърчава обмена на най-добри практики за приобщаващо образование и учене през целия живот между учители, служители, управителни органи, студенти и ученици с увреждания;

62.  изразява загриженост относно факта, че въпреки подобренията хората с увреждания все още са изложени на висок риск от безработица и че по-малко от 30% са завършили висше или равностойно на него образование, в сравнение с около 40% за хората без увреждания; поради това призовава държавите членки и Комисията да обърнат специално внимание на трудностите, с които младежите с увреждания и/или със СОП се сблъскват при прехода си от средно и висше образование и/или професионално обучение към заетост;

63.  насърчава обществените институции и дружествата в ЕС да прилагат политики за многообразие и националните харти за многообразието;

64.  подчертава, че младежите с увреждания участват по-малко във физическа активност в сравнение с техните връстници без увреждания и че училищата играят важна роля в приемането на здравословен начин на живот; ето защо изтъква значението на насърчаването на по-голямо участие на младежи с увреждания във физически дейности; призовава държавите членки бързо да отстранят всички съществуващи пречки пред участието на хора с увреждания или хора със специални потребности в спортни дейности;

65.  припомня необходимостта от намаляване на цифровото разделение и от гарантиране на това хората с увреждания да се възползват напълно от цифровия съюз; подчертава в този контекст значението на подобряването на цифровите умения и компетентности на хората с увреждания, а именно чрез проекти, финансирани по програма „Еразъм+“, и призовава държавите членки да гарантират закрилата на уязвимите граждани – включително хората с увреждания, онлайн, чрез ефективни мерки срещу речта на омразата, кибертормоза и всички форми на онлайн дискриминация, както и чрез предоставяне на повече образование в областта на цифровата и медийната грамотност като част както от неформалното, така и от формалното образование; призовава, наред с това, държавите членки да предоставят безвъзмездно на децата с увреждания подходящи технологични образователни инструменти, които да им позволяват да участват пълноценно в обучителните и образователните дейности;

Социална закрила

66.  призовава Комисията да гарантира, че стратегията на ЕС за хората с увреждания за 2030 г. включва специфични действия за насърчаване на приобщаващи системи за социална закрила в ЕС, които биха гарантирали достъп до обезщетения и услуги за хората с увреждания през целия им живот; призовава държавите членки да определят минимално равнище на социална закрила за хората с увреждания, което би им гарантирало подходящ стандарт на живот;

67.  призовава съзаконодателите да обмислят възможността за включване на хората с увреждания като конкретна целева група в Регламента за координация на системите за социална сигурност(20);

68.  настоятелно призовава държавите членки да прилагат принципа на взаимно признаване, когато извършват оценка и установяване на уврежданията, които трябва да следват, а не да накърняват модела относно уврежданията, посочен в КПХУ на ООН, като се вземат предвид пречките, свързани със средата, и социалните пречки пред дадено лице и като се включват всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че стандартът на живот на хората с увреждания не бива излаган на риск, например чрез програми за икономически корекции;

69.  призовава Комисията да гарантира, че европейският стълб на социалните права интегрира въпроса за уврежданията във всички свои аспекти;

70.  препоръчва Европейският социален фонд (ЕСФ), Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) и бъдещите фондове на ЕС в социалната сфера да се използват не само за мерки за активизиране на заетостта, но и за социално приобщаване; подчертава значението на рехабилитацията като средство за социално приобщаване, което да гарантира, че хората с увреждания ще останат активни в рамките на общността;

71.  препоръчва държавите членки да предприемат конкретни мерки, като предоставяне на финансово подпомагане и социален патронаж, за да насърчават приобщаващите системи за социална закрила в целия ЕС, които гарантират подходящ жизнен стандарт, обезщетения и достъп до услуги за всички хора с увреждания през целия им живот;

72.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че деинституционализацията никога няма да доведе до бездомност на хората с увреждания поради липса на подходящо и/или достъпно жилищно настаняване за полагане на грижи в общността;

Здравеопазване

73.  призовава държавите членки да приложат изцяло Директивата от 2011 г. за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване(21); препоръчва Комисията да включи значителен компонент, свързан с уврежданията, при транспонирането на Директивата, за да осигури достъп до финансово достъпно и качествено трансгранично здравно обслужване за хората с увреждания; във връзка с това призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на Директивата с оглед да я приведе в съответствие с КПХУ на ООН, и да изготви насоки за целия ЕС относно интегрирането на въпроса за уврежданията в работата на националните звена за контакт с общи критерии за изпълнение, включително конкретни препоръки по отношение на уврежданията; насърчава държавите членки да предоставят подходящо образование и обучение на здравните работници относно специфичните нужди на пациентите с увреждания;

74.  изразява загриженост по отношение на нарушенията, включително нарушения на правата на човека, при услугите в областта на психичното здраве и полагането на грижи, които в много случаи са имали значително влияние върху качеството на предоставяните услуги, и посочва, че тези услуги трябва да бъдат насочени към възстановяване, адекватно финансирани и предоставяни в съответствие с модел, основан на правата на човека;

75.  призовава държавите членки да осигурят услуги, свързани с психичното здраве, които зачитат правоспособността и изискват лицето с увреждане, а не лице, което взема решения вместо него, да дава информирано съгласие за лечение и болнично лечение, като се вземат предвид и мерките за подпомогнато вземане на решения;

76.  призовава Комисията да гарантира, че услугите за електронно здравеопазване, здравните услуги и предоставянето на грижи са напълно достъпни и безопасни за използване за всички хора с увреждания, включително тези, които имат интелектуални увреждания и комплексни нужди, и за членовете на техните семейства;

77.  изтъква, че трябва неотложно да се предприемат мерки за справяне с липсата като цяло на достъп до многопрофилни специализирани грижи за хора с увреждания, а там, където този достъп е налице – с дългия период на чакане от страна на пациентите, който е основна пречка пред равния достъп до профилактика на здравето и лечение и често води до влошаване на състоянието на пациентите с увреждания и се превръща в бреме за системата за здравно осигуряване, което би могло да бъде избегнато;

78.  изтъква, че системите за здравеопазване следва да гарантират откриването, докладването и превенцията на сексуално насилие и/или злоупотреба;

79.  настоятелно призовава държавите членки да увеличат броя на услугите за мултидисциплинарна оценка и повторна оценка за възрастни хора с увреждания с оглед разработване на индивидуализирани планове, които да могат да бъдат приложени чрез използване на териториалните ресурси (като услуги по домовете/дневни услуги/жилищни услуги), които съответстват на установените биопсихосоциални нужди;

80.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да използват в пълна степен рамката на европейските референтни мрежи, за да развият и разширят достъпа до многопрофилно и специализирано здраво обслужване за хората с увреждания като цяло, и по-специално за тези с редки увреждания;

81.  изтъква, че в плана за действие за работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС и в дневния ред на ЕС относно ефективни, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване Комисията не отделя достатъчно внимание на уврежданията, които не са засегнати специфично в нито един от двата документа;

82.  подчертава успеха на второто съвместно действие в областта на деменцията, като се надява междувременно, че за следващия тригодишен период фармацевтичните компании, участващи в инициативата за иновативни лекарства, ще отпуснат допълнителни средства;

83.  приканва Комисията да представи стратегия за подпомагането на хора със сериозни увреждания след смъртта на роднините им, които са поемали всекидневните грижи за тях (вж. наскоро приетия италиански закон dopo di noi);

84.  настоятелно призовава Комисията да извърши подробен анализ на разликите между заключителните забележки на ООН и собствения си доклад за напредъка, особено по отношение на приоритетната област, отнасяща се до здравеопазването, в Европейската стратегия за хората с увреждания;

85.  призовава за това предоставянето на повсеместни родилни грижи в близост до дома да бъде насърчавано последователно като обществена услуга в държавите членки, за да се намалят случаите на увреждания вследствие на усложнения по време на раждането и да се гарантира раждане, безопасно както за майките, така и за бебетата, в съответствие с контролния списък на СЗО за безопасно раждане;

86.  изразява задоволство от постигнатия напредък в сектора на европейската телемедицина, който разполага със силата да промени из основи способността на хората с увреждания да използват услуги; счита освен това, че внедряването на 4G технологиите, появата на 5G и разпространението на „интернет на предметите“ ще доведат до подобрения в предоставянето на здравни услуги за хората с увреждания; призовава Комисията да гарантира, че европейският сектор на здравните технологии не е обременен от прекомерно регулиране и че разполага с подходящ достъп до финансиране;

Външни дейности

87.  призовава външните дейности на ЕС да бъдат в пълно съответствие с КПХУ на ООН;

88.  призовава ЕС да гарантира, че сътрудничеството за развитие и хуманитарните действия са напълно достъпни за и приобщаващи хората с увреждания;

89.  призовава ЕС да въведе показател за правата на хората с увреждания в докладването относно официалната помощ за развитие;

90.  призовава ЕС да гарантира, че ще играе ключова роля в обезпечаването на това хората с увреждания да не бъдат пренебрегнати в сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ съгласно ангажимента в Европейския консенсус за развитие, и да включи борбата с множествената дискриминация, с която се сблъскват уязвимите хора и маргинализираните групи;

91.  призовава Комисията да поеме водеща роля в постигането на целите за устойчиво развитие във външните дейности с включване на проблематиката за уврежданията, независимо от работата по нова европейска стратегия за хората с увреждания, като приеме ясна, прозрачна и приобщаваща пътна карта за постигане на целите;

92.  изразява съжаление, че в показателя за заетост в рамките на целите за устойчиво развитие на ЕС няма данни, които да са разпределени по увреждания; призовава ЕС да насърчава разпределянето на данните по вид увреждане в сътрудничество с държавите партньори;

93.  призовава ЕС и партньорите да включват хора с увреждания и техните представителни организации във всички етапи на разработване на политиките и проектите, включително по места в държавите партньори с активното участие на организациите на хората с увреждания;

94.  отново заявява, че жените с увреждания често са изправени пред още по-големи предизвикателства и опасности в държавите и зоните, в които съществува конфликт; ето защо подчертава, че е необходимо да се осигури защита на жените с увреждания във външните политики на Европейския съюз;

Задължения в рамките на институциите на ЕС

95.  настоятелно призовава институциите на ЕС да направят достъпни функционалността, съдържанието, документите, видеоматериалите и уеб услугите на своите външни и вътрешни уебсайтове, включително обществените консултации, и да публикуват докладите за съответствието и спазването на насоките, препоръките и задълженията за достъпност на уебсайтовете;

96.  изразява съжаление, че проектът INSIGN, който дава възможност за независима комуникация на хората, които са глухи или с увреден слух, по време на тяхното взаимодействие с институциите на ЕС, като ги свързва с преводачи на жестомимичен език и създатели на субтитри в държавите членки, все още не е реализиран, въпреки че Европейската комисия финансира разработването на прототипа на платформата за услуги, който през 2014 г. беше тестван успешно в Европейския парламент;

97.  призовава институциите на ЕС да направят достъпни при обикновено искане всичките си публични заседания, включително чрез предоставяне на жестомимичен превод, субтитриране чрез преобразуване на реч в текст и документи, предоставени на Брайлова азбука, както и чрез други допълващи и алтернативни методи на комуникация и чрез физическа достъпност на своите сгради; отчита трудностите за осигуряване на субтитри за всички излъчвания на живо и видеоклипове на заседания; въпреки това призовава институциите да продължат да следят технологичното развитие в тази област с цел подобряване на нивото на достъпност в бъдеще;

98.  препоръчва на европейските институции да дадат приоритет на превода от и на националните жестомимични езици, вместо на международния жестомимичен език, в съответствие с политиката на ЕС на езиково многообразие;

99.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че провежданите на тяхна територия избори за Европейски парламент са достъпни и включват хората, които понастоящем живеят в институции и/или под настойничество или попечителство;

100.  признава липсата на достъпни и приобщаващи изборни процеси за хората с увреждания, особено за хората с психически/умствени увреждания, както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки; настоятелно призовава Европейския парламент да гарантира, че неговите комуникационни материали относно изборите за Европейски парламент са напълно достъпни;

101.  призовава Европейските училища, детски ясли и занимални да предоставят качествено, приобщаващо и спазващо КПХУ на ООН образование на всички деца на служители на ЕС, включително на тези с комплексни нужди или нужда от подкрепа на високо ниво;

102.  призовава ЕС да улесни предоставянето на разумни улеснения и други форми на подкрепа за заетостта, например интелигентен начин на работа за наетите лица, включително за акредитирани парламентарни сътрудници с увреждания, в рамките на институциите на ЕС;

103.  призовава Комисията да преразгледа общите правила, разпоредбите за прилагане, обхвата, представителството на хората с увреждания, достъпността и практиките на своята обща здравноосигурителна схема, за да я приведе в съответствие с КПХУ на ООН;

104.  настоятелно призовава всички институции, агенции и органи на ЕС да създадат координационни центрове и подчертава необходимостта от хоризонтален механизъм за междуинституционална координация в генералните дирекции и институциите на ЕС; призовава необходимите договорености за постигане на това да станат част от стратегия за прилагането на КПХУ на ООН;

105.  настоятелно призовава институциите да приемат всеобхватни политики за наемане, задържане и повишаване, включително временни положителни мерки, за да увеличат активно и съществено броя на длъжностните лица или служителите и стажантите с увреждания, в това число психосоциални и интелектуални увреждания, в съответствие с член 5 от Директива 2000/78/ЕО;

106.  припомня ролята на интергрупата по въпросите на хората с увреждания към Европейския парламент за изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания, в съответствие с Конвенцията на ООН, като платформа, която обединява на национално и местно равнище членове на Европейския парламент, членове на националните парламенти и представители на организации и на гражданското общество; отбелязва, че интергрупата е привилегирован форум за насърчаване на обсъждания и дебати с цел гарантиране на изпълнението на стратегията;

107.  призовава европейските институции да провеждат цялостни консултации и ефективно да включват персонала и членовете с увреждания при формулирането, прилагането и наблюдението на своите вътрешни правила, политики и практики, включително Правилника за длъжностните лица и разумните разпоредби относно улесняването и достъпността;

Пропуски в доклада за напредък по отношение на заключителните коментари

108.  изразява съжаление, че уебсайтовете на институциите на ЕС не спазват стандартите за достъпност на равнище AAA; призовава институциите да постигнат съответствие възможно най-скоро;

109.  изразява съжаление, че законодателството на ЕС и на държавите членки в областта на транспорта все още не е приложено изцяло на национално равнище; за тази цел препоръчва да бъдат създадени национални органи по прилагането във всяка държава членка;

110.  отбелязва постигнатия напредък по отношение на достъпността в железопътния транспорт; призовава да се постигне същото равнище на разпоредби в областта на достъпността за всички видове транспорт, включително за въздушния превоз, с цел разрешаване на конфликтите между безопасността и достъпността;

111.  отбелязва, че Директивата за хоризонтално равно третиране не е разгледана в доклада на Комисията относно напредъка;

112.  счита, че заслужава съжаление това, че е постигнат слаб напредък по отношение на ратифицирането от Европейския съюз на Факултативния протокол към КПХУ на ООН;

113.  отбелязва, че до момента Комисията не е извършила хоризонтален и цялостен преглед на своето законодателство, за да се осигури пълно хармонизиране с разпоредбите на КПХУ на ООН;

114.  приветства актуализирания списък с инструменти, включващ наскоро актуализирани инструменти, но изразява съжаление, че декларацията за компетентност не е преразгледана и че списъкът с инструменти не включва инструменти, които не се отнасят специално до хората с увреждания, но въпреки това са от значение тях;

115.  изразява съжаление, че Комисията не е постигнала напредък в интегрирането на правата на жените и момичетата с увреждания във всичките си политики и програми в областта на равенството между половете, както и във включването на перспектива за равенство между половете в стратегиите за хората с увреждания;

116.  приветства факта, че ЕС подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), и призовава Съвета бързо да я ратифицира;

117.  изразява съжаление, че текущите политики на ЕС за правата на детето не включват в достатъчна степен всеобхватна и основана на правата стратегия за момчетата и момичетата с увреждания и мерки за защита на техните права и че стратегиите за хората с увреждания не разглеждат в достатъчна степен и не интегрират правата на момчетата и момичетата с увреждания; призовава Комисията, съгласно КПХУ на ООН и в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, да обърне особено внимание на децата с увреждания; подчертава, по-специално, необходимостта от ролеви модели за жените и момичетата с увреждания;

118.  отбелязва, че ЕС не е организирал всеобхватна кампания за повишаване на осведомеността относно КПХУ на ООН и за борба с предразсъдъците спрямо хората с увреждания;

Към всеобхватна и ефективна Стратегия за хората с увреждания за 2030 г.

Хоризонтални въпроси

119.  призовава Комисията да гарантира, че бъдещата стратегия за хората с увреждания има за цел цялостно прилагане на КПХУ на ООН във всички области на политиката на ЕС и интегрирането на достъпността, участието, недискриминацията и равенството, при обхващане на всички членове на КПХУ на ООН и включване на подходящ бюджет, график за прилагане и механизъм за наблюдение, както и да има същата правна стойност като настоящата стратегия; съзнава, че стратегията може да бъде успешна само ако в нея участват всички заинтересовани страни, в това число и гражданското общество;

120.  подчертава, че стратегията за периода 2020 – 2030 г. следва да се основава на хоризонтален и всеобхватен преглед на цялото законодателство и политиките на ЕС, за да се осигури пълно хармонизиране с разпоредбите на КПХУ на ООН, и следва да включва преразгледана декларация за компетентност;

121.  призовава Комисията да насърчава мерки във връзка с ефективната реинтеграция и рехабилитация с цел намаляване или премахване на последиците от заболяване или физическо, умствено или емоционално увреждане върху трудоспособността на едно лице;

122.  препоръчва Комисията да гарантира, че всяка бъдеща стратегия и процесът на консултации, свързан с нея, са прозрачни, разбираеми и изцяло достъпни и включват ясни показатели и критерии;

123.  отбелязва, че наборът от показатели за ЦУР на ЕС не включва хората с увреждания, когато става въпрос за цел 4 (образование), цел 5 (равенство между половете) и цел 8 (достоен труд и икономически растеж); призовава за бъдещата стратегия да се използват глобални показатели за ЦУР за наблюдение на изпълнението на основните действия и политики на ЕС в областта на заетостта;

124.  подчертава значението на това да се гарантира, че бъдещата стратегия за хората с увреждания е съгласувана с другите инициативи и стратегии на ЕС, за да се насърчи заетостта и приобщаването на хората с увреждания, по-специално на жените;

125.  препоръчва стратегията за периода след 2020 г. да включва обществените поръчки и стандартизацията като хоризонтални въпроси, за да се увеличава пригодността за заетост на хората с увреждания, както и да се насърчава събирането и обмена на добри практики между държавите членки;

126.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че финансираните от ЕС проекти са в съответствие с основания на правата на човека подход на КПХУ на ООН, като не финансира проекти, които биха довели до резултати, които не са достъпни, изключват хората с увреждания или не спазват стандартите за достъпност;

127.  призовава Комисията да предложи достъпен инструмент за оценка с текущо наблюдение, включващ специфични показатели и осезаеми цели;

128.  призовава ЕС и държавите членки след ратифицирането от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул да приемат конкретни мерки за справяне с насилието срещу жените и момичетата с увреждания; ; настоятелно призовава Комисията да изготви цялостна европейска стратегия за борба с насилието срещу жените, която поставя специален акцент върху жените и момичетата с увреждания;

129.  признава, че жените с увреждания, и по-специално умствени увреждания, са по-уязвими по отношение на дискриминацията, основана на пола, сексуалния тормоз или други форми на малтретиране; признава освен това, че поради зависимото си положение те може да са неспособни да установят малтретирането или да съобщят за него; подчертава необходимостта да продължи да се адаптира прилагането на европейската стратегия за хората с увреждания, така че да се осигури възможност за предприемане на превантивни мерки, целящи избягването на всякакъв вид малтретиране, и да се предоставя висококачествено, достъпно и съобразено с индивидуалните потребности подпомагане на жертвите на насилие;

130.  призовава ЕС да интегрира Европейската стратегия за хората с увреждания в цялото законодателство на ЕС и в процеса на европейския семестър; призовава в тази връзка за истински структуриран диалог между ЕС и организациите, представляващи хората с увреждания, при изготвянето на стратегията за периода след 2020 г.;

131.  препоръчва бъдещата стратегия да включва съществената роля на службите за подкрепа по отношение на упражняването на правата на човека от хората с увреждания;

132.  препоръчва бъдещата стратегия да включва въпроси, свързани с обучението на персонала, които са от основно значение, ако ще се предоставя подкрепа съгласно принципите на КПХУ на ООН;

Допълнителни области на действие

133.  настоятелно призовава да бъдат включени във всички области в бъдеща стратегия равенството, свързаните с пола аспекти и недискриминацията, включително за ЛГБТКИ хората с увреждания, които са подложени на множествена дискриминация; призовава Комисията и държавите членки да насърчават кампании и обучения за повишаване на осведомеността за КПХУ на ООН и за необходимостта от зачитане на многообразието с оглед на борбата срещу дискриминацията, стигматизацията и предразсъдъците спрямо хората с увреждания, с психосоциални увреждания, с когнитивни нарушения (обучителни трудности) или с аутизъм;

134.  подчертава, че трябва да бъдат положени още усилия за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по отношение на уврежданията в медиите, за да бъдат променени преобладаващите социални норми на изключване; призовава Комисията и държавите членки да инвестират в инициативи за обществено осведомяване, така че да се осигури представяне на хората с увреждания като равноправни граждани и да се противодейства на стереотипите във връзка с уврежданията;

135.  посочва пресечната точка на пол и увреждане, в частност по отношение на информираното съгласие относно използването на контрацепция, принудителната стерилизация и достъпа до репродуктивни права; призовава държавите членки да разгледат дали е необходимо да извършат оценка на законодателството си в това отношение;

136.  настоятелно призовава ЕС да интегрира правата на децата с увреждания във всички области на бъдещата стратегия;

137.  признава, че правоспособността е една от предпоставките за упражняването на правата на човека, включително правото на глас, и че всяка нова стратегия трябва да работи за това никой да не бъде лишаван от правоспособност въз основа на увреждане във всички области на живота; подчертава, че за тази цел ЕС следва да приеме подходящи мерки, за да гарантира, че всички хора с увреждания могат да упражняват всички права, залегнали в договорите и законодателството на Европейския съюз, като достъп до правосъдие, стоки и услуги, включително банкиране, заетост и здравни грижи, както и гласуване на европейските избори и права на потребителите в съответствие с Конвенцията, и да насърчава непринудителните мерки и подпомогнатото вземане на решения в съответствие с КПХУ на ООН;

138.  настоятелно призовава Комисията да включи всички възможни мерки в новата стратегия, за да гарантира свободата и сигурността на всички хора с всички видове увреждания съгласно КПХУ на ООН и препоръките на Комитета по Конвенцията;

139.  настоятелно призовава Комисията да запази принципа на партньорство в бъдещите регулаторни норми относно финансирането и да гарантира пълното му зачитане;

140.  призовава Комисията да насърчава структурното участие на хората с увреждания и техните представителни организации във всички процеси на вземане на решения както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, и да финансира изграждането на капацитет на организациите на хора с увреждания, за се даде възможност на такива хора да участват по структуриран начин във всички решения, които се отнасят тях; призовава държавите членки да продължат да предоставят обучение в областта на КПХУ на ООН, за да гарантират, че хората с увреждания са запознати с правата си, така че дискриминацията да може да се предотврати;

141.  припомня, че Комитетът по КПХУ на ООН изрази своята дълбока загриженост за несигурното положение на хората с увреждания в контекста на настоящата миграционна криза в ЕС; настоятелно призовава Комисията да интегрира уврежданията в своите политики в областта на миграцията и бежанците и да гарантира, че цялото финансиране от ЕС, предназначено за справяне с тази хуманитарна криза, включва и хората с увреждания;

142.  настоятелно призовава държавите членки да предоставят разбивка на данните по увреждане и да работят в тясно сътрудничество с Евростат с цел събиране на съпоставими данни относно уврежданията в различни области, което включва хората, живеещи в институции, като същевременно обвързва стратегията за хората с увреждания с процеса, свързан с ЦУР, и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.;

143.  подчертава необходимостта от измерими и сравними количествени и качествени показатели, включително по отношение на достъпността, равенството, заетостта, социалната закрила, здравеопазването, резултатите в училище и броя на учениците в приобщаващо образование, с цел да се оцени прилагането на КПХУ на ООН от ЕС и държавите членки, като настоятелно призовава да се събират данни, които да подпомогнат прилагането на тези показатели;

144.  настоятелно призовава ЕС да разработи система от показатели, основана на правата на човека, в сътрудничество с хората с увреждания и техните представителни организации, както и система за събиране на съпоставими изчерпателни данни с разбивка по пол, възраст, селско или градско население и вид увреждане;

145.  признава, че хората с умствени увреждания са особено уязвими спрямо дискриминация и злоупотреба и често са настанявани в институции, без достъп до образование и без самоопределяне;

146.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат допълнителни мерки, за да достигнат до най-уязвимите, например бездомните хора с увреждания;

147.  подчертава необходимостта от продължително наблюдение на прилагането на КПХУ на ООН в съответствие с член 33 от нея и като се търси мнението на организациите на хората с увреждания;

148.  призовава Комисията да гарантира, че дейността на групата на високо равнище на Европейския съюз по въпросите на борбата с расизма, ксенофобията и другите форми на нетърпимост, що се отнася до подобряването на регистрирането и събирането на данни за престъпления от омраза, изцяло включва престъпленията от омраза срещу хора с увреждания;

149.  настоятелно призовава всички държави членки да предоставят стабилни и достатъчни финансови и човешки ресурси за изпълнението на рамките за мониторинг, създадени съгласно член 33, параграф 2 от КПХУ на ООН, така че те да упражняват своите функции напълно независимо;

150.  настоятелно призовава Комисията да предостави подходящи ресурси за рамката на ЕС за мониторинг, така че да ѝ даде възможност да изпълнява своите функции независимо и адекватно;

151.  припомня, че комисията по петиции (PETI) получава значителен брой петиции всяка година относно трудностите, пред които са изправени хора с увреждания при ежедневните си дейности на територията на целия ЕС във връзка с осемте основни области на действие, установени в Европейската стратегия за хората с увреждания, и други свързани с достъпността въпроси, като например достъпа до здравеопазване и социална закрила, образование и обучение, пазар на труда, архитектурна среда и транспорт, стоки и услуги, информация и комуникация, както и участие в политическия, обществения и културния живот;

152.  призовава всички държави членки да ратифицират КПХУ на ООН и да подпишат Факултативния протокол;

153.  подчертава защитната роля, която изпълнява комисията по петиции посредством процеса на разглеждане на петициите (заедно с Европейския омбудсман, който е назначен, за да защитава гражданите в случай на лошо административно управление) в контекста на рамката на ЕС за КПХУ, който дава възможност на вносителя на петицията да подаде жалба срещу нарушение на неговите права от страна на европейски, национални и местни органи; подчертава, че получените от комисията петиции показват необходимостта от приемане на ефективен, хоризонтален, недискриминационен и основан на правата на човека подход към политиките в областта на уврежданията; подчертава ролята на Агенцията на Европейския съюз за основните права за засилването на основните права за хората с увреждания в ЕС и ролята на Агенцията за подпомагане на изпълнението от страна на ЕС на КПХУ на ООН;

154.  подчертава, че повечето петиции, внесени от граждани на ЕС, се отнасят до трудностите, свързани с процедурите за кандидатстване, за получаване на признаване и във връзка с просрочени плащания на пенсии за инвалидност от съответните администрации; подчертава, че изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания и нейната област на социална закрила следва да обръщат специално внимание на тези въпроси, в съответствие с член 28 от КПХУ на ООН относно подходящия стандарт на живот и социална закрила;

o
o   o

155.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
(2) UNCRPD/C/EU/CO/1.
(3) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(4) OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0485.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0360.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0318.
(8) OВ C 353, 27.9.2016 г., стр. 41.
(9) ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 9.
(10) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 23.
(11) В контекста на настоящата резолюция „пълноправни граждани“ следва да се тълкува по смисъла на КПХУ на ООН — на всички хора с увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека.
(12) Решение на Съда от 11 април 2013 г., HK Danmark, съединени дела C-335/11 и C-337/11, ECLI:EU:C:2013:222, т. 29 – 30; решение на Съда от 18 март 2014 г., Z., C-363/12, ECLI:EU:C:2014:159, т. 73; решение на Съда от 22 май 2014 г., Glatzel, C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, т. 68.
(13) Директива 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (OВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).
(14) Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 110).
(15) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1).
(16) Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.
(17) Директива 94/80/ЕО от 19 декември 1994 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (OВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 38):
(18) Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426).
(19) Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).
(20) Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 1).
(21) Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (OВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

Правна информация - Политика за поверителност