Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II
 Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης ***I
 Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I
 Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I
 Aίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle
 Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ ***I
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***
 Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν (Έγκριση) ***
 Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν (Ψήφισμα)
 Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής
 Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II
PDF 115kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0374/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 116.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης ***I
PDF 445kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0605),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 16ης Νοεμβρίου 2017, να χωρίσει την πρόταση της Επιτροπής και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να συντάξει ξεχωριστή νομοθετική έκθεση για τις διατάξεις που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της εν λόγω επιτροπής, συγκεκριμένα τα άρθρα 267 έως 270 και 275 της πρόταση της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 11ης Μαΐου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0211/2017),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του όπως παρατίθεται κατωτέρω, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0380/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα

4.  υπογραμμίζει ότι στόχος του χωρισμού της πρότασης της Επιτροπής είναι να καταστεί δυνατόν οι διατάξεις που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να τεθούν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2018, και ότι το εναπομένον μέρος της πρότασης της Επιτροπής(4) θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

P8_TC1-COD(2016)0282Β


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

δηλωση του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου

Οι νέοι κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών και το δίκαιο του ανταγωνισμού (ΚΟΑ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι κανόνες ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο κατά το μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της εν λόγω Συνθήκης.

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη, και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), οι στόχοι της ΚΓΠ υπερισχύουν εκείνων της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι αγορές γεωργικών προϊόντων δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Η προσαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα, αποτελεί αρμοδιότητα των συννομοθετών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει, μέσω του παρόντος κανονισμού, αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ των κανόνων της ΚΓΠ, ιδίως του ρόλου και των αποστολών των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών, και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού. Η αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη λόγω των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των κανόνων, και έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης που αφορά την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζονται στις συστάσεις της έκθεσης της ειδικής ομάδας εργασίας για τις γεωργικές αγορές (AMTF) της 14ης Νοεμβρίου 2016. Οι συστάσεις αυτές βασίστηκαν σε σειρά ακροάσεων και τοποθετήσεων που ελήφθησαν από όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων: παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι λιανικής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στόχο να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τις προϋποθέσεις τις οποίες οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σε όλους τους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορούν να διεξάγουν, εξ ονόματος των μελών τους, δραστηριότητες προγραμματισμού της παραγωγής, διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, διαπραγμάτευσης συμβάσεων για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων και βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής. Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν, ουσιαστικά, την ύπαρξη ορισμένων πρακτικών, περιλαμβανομένων των εσωτερικών διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής εμπορικών πληροφοριών, εντός των εν λόγω οντοτήτων. Ως εκ τούτου, προτείνεται οι εν λόγω πρακτικές να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης των αντίθετων προς τους κανόνες του ανταγωνισμού συμφωνιών, που προβλέπεται από το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, και οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, που ασκούν τουλάχιστον μία οικονομική δραστηριότητα, να επωφελούνται από την παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν είναι απόλυτη: οι αρχές ανταγωνισμού διατηρούν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν εάν θεωρούν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες είναι πιθανόν να αποκλείουν τον ανταγωνισμό ή να θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της ΚΓΠ.

Επομένως αποσαφηνίζονται ο ρόλος και οι αποστολές των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών, και η σχέση τους με το δίκαιο ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη των θεσμικών προνομίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες δεν απαιτούν περαιτέρω αποσαφήνιση με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για το άρθρο 1 - Αγροτική ανάπτυξη

—  Παράταση της διάρκειας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Οι δαπάνες που αφορούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμες για τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ εάν καταβληθούν στους δικαιούχους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη συνέχιση της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2020 στο πλαίσιο της πρότασής της για το επόμενο ΠΔΠ.

—  Διαχείριση κινδύνων

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επανεξετάσει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στο πλαίσιο της πρότασής της για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

—  Κυρώσεις για το Leader

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα των κυρώσεων για το LEADER που περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής.

Για το άρθρο 2 - Οριζόντιος κανονισμός

—  Αποθεματικό κρίσης

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα και η επιστροφή των πιστώσεων που σχετίζονται με τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 και στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και έγκαιρη παρέμβαση σε περιόδους κρίσης της αγοράς.

—  Ενιαίος έλεγχος

Η Επιτροπή υποστηρίζει την προσέγγιση ενιαίου ελέγχου, όπως επιβεβαιώθηκε από την πρότασή της για το άρθρο 123 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των γεωργικών δαπανών, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, επιτρέπει ήδη μια τέτοια προσέγγιση και ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη στη στρατηγική ελέγχου της για την περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα, όταν η γνωμοδότηση του οργανισμού πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θεωρείται αξιόπιστη, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εν λόγω γνωμοδότηση κατά την αξιολόγηση της ανάγκης για ελέγχους του σχετικού οργανισμού πληρωμών.

Για το άρθρο 3 - Άμεσες ενισχύσεις

—  Σχέδιο πρωτεϊνών

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επανεξετάσει την κατάσταση προσφοράς και ζήτησης φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης «Ευρωπαϊκής στρατηγικής φυτικών πρωτεϊνών» με στόχο την περαιτέρω ενθάρρυνση της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ κατά τρόπο οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό.

Για το άρθρο 4 - ΚΟΑ

—  Προαιρετική μείωση παραγωγής

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων περιλαμβάνει ήδη, στα άρθρα 219 και 221, την απαραίτητη νομική βάση που της επιτρέπει, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας δημοσιονομικών πόρων, να αντιμετωπίζει τη διατάραξη της αγοράς και άλλα συγκεκριμένα προβλήματα, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δυνατότητα χορήγησης άμεσης χρηματοδοτικής συνδρομής στους γεωργούς. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής να προστεθεί ειδικός τομεακός μηχανισμός σταθεροποίησης εισοδήματος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τη δυνατότητα αποζημίωσης των γεωργών σε έναν συγκεκριμένο τομέα σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του εισοδήματός τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το άρθρο 219 επιτρέπει τη θέσπιση, σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς ή απειλής διατάραξης, καθεστώτων στο πλαίσιο των οποίων η ενωσιακή ενίσχυση χορηγείται σε παραγωγούς που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μειώσουν την παραγωγή τους σε εθελοντική βάση, περιλαμβανομένων των αναγκαίων λεπτομερειών για τη λειτουργία ενός τέτοιου καθεστώτος (Παράδειγμα: κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1612 της Επιτροπής, ΕΕ L 242 της 9.9.2016, σ. 4).

—  Αναγνώριση των διακρατικών ΔΚΟ

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι κανόνες σχετικά με τη συνεργασία των παραγωγών για την αναγνώριση διακρατικών οργανώσεων παραγωγών, διακρατικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διακρατικών διακλαδικών οργανώσεων, καθώς και η αναγκαία διοικητική συνεργασία μεταξύ των σχετικών κρατών μελών καθορίζονται επί του παρόντος στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/232 της Επιτροπής. Η λειτουργία και η καταλληλότητα των κανόνων αυτών θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διαδικασίας για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.

—  Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έχει δρομολογήσει πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η οποία προχωρά επί του παρόντος μέσω των διαφόρων σταδίων που απαιτούνται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με ενδεχόμενη νομοθετική πρόταση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ει δυνατόν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

—  Συνεργασία παραγωγών

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις τροποποιήσεις των άρθρων 152, 209, 222 και 232. Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι ουσιώδεις και συμπεριλήφθηκαν χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων, όπως απαιτείται στο σημείο 15 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτό οδηγεί σε ανεπιθύμητο βαθμό νομικής και διαδικαστικής αβεβαιότητας της οποίας το αντίκτυπο και οι επιπτώσεις δεν είναι γνωστές.

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένες από τις νέες διατάξεις υπέρ των οργανώσεων παραγωγών θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η ευημερία των μικροκαλλιεργητών και το συμφέρον των καταναλωτών. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να διατηρήσει αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον γεωργικό τομέα, και να επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν από τους συννομοθέτες προβλέπουν μόνο πολύ περιορισμένο ρόλο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για να μπορέσουν να αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.

Η εκ μέρους της Επιτροπής γενική συμφωνία σχετικά με την πρόταση «Omnibus», συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεν προδικάζουν τυχόν μελλοντικές προτάσεις που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή σε αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020 και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ακριβώς ως στόχο να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα θέματα που θίγονται σήμερα στο κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το ζήτημα του πολύ περιορισμένου ρόλου τόσο για την Επιτροπή όσο και για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για να μπορέσουν να αναλάβουν δράση ώστε να διατηρηθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός δεν έχει αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο από τους συννομοθέτες, και εκφράζει την ανησυχία της για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του περιορισμού αυτού για τους γεωργούς και τους καταναλωτές. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το νομικό κείμενο πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο σύμφωνο με τη Συνθήκη, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα για την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να παρέμβουν εάν μια οργάνωση παραγωγών, η οποία καλύπτει μεγάλο μερίδιο της αγοράς, επιδιώκει να περιορίσει την ελευθερία δράσης των μελών της. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή δεν διαφυλάσσεται ρητώς στο νομικό κείμενο.

(1) EE C 91 της 23.3.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 63.
(3) ΕΕ C 306 της 15.9.2017, σ. 64.
(4) Αριθμός διαδικασίας 2016/0282A(COD).
(5)Απόφαση Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, σκέψη 23. Απόφαση στην υπόθεση Γερμανία κατά Συμβουλίου, C-280/93, EU:C:1994:367, σκέψη 61.


Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I
PDF 396kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0054),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0028/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Οκτωβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0258/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και για την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

P8_TC1-COD(2017)0017


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2392.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα αποτελέσματα των εργασιών του ΔΟΠΑ σχετικά με την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά του καθώς και για τη μελλοντική συμβολή του τομέα των αερομεταφορών στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη του ΔΟΠΑ, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και η κοινωνία των πολιτών να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του ΔΟΠΑ. Στην συνάρτηση αυτή είναι ανάγκη ο ΔΟΠΑ να ενεργεί με απόλυτη διαφάνεια και να προσεγγίζει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να τους ενημερώνει εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο και τις αποφάσεις.

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 75.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0338).


Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I
PDF 400kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0597),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 172 και 173, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 182 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0375/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0198/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

P8_TC1-COD(2016)0276


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αύξηση κατά 225 εκατ. EUR του προγράμματος για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Ως αποτέλεσμα της πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ 2.0, ποσό 275 εκατ. EUR θα ανακατανεμηθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση κατά 225 εκατ. EUR σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ο δημοσιονομικός προγραμματισμός θα αναθεωρηθεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη αύξηση κατά 225 εκατ. EUR του προγράμματος ΔΣΕ.

Στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού για την περίοδο 2019-2020, η Επιτροπή θα υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη κατανομή του εν λόγω ποσού στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΣΕ.

(1) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 57.
(2) ΕΕ C 185 της 9.6.2017, σ. 62.


Aίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza
PDF 400kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση της Gabriele Zimmer της 20ής Ιουλίου 2017, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza σε σχέση με ένα επεισόδιο εις βάρος της στις 8 Ιουλίου 2017 κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G20 στο Αμβούργο,

–  έχοντας ακούσει την Eleonora Forenza, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 7 και 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0398/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Gabriele Zimmer, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL, ζήτησε, δυνάμει των άρθρων 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7, την υπεράσπιση της ασυλίας της Eleonora Forenza, βουλευτή της ίδιας Ομάδας, η οποία υποβλήθηκε σε σωματικό έλεγχο και κατόπιν τέθηκε υπό κράτηση από τη γερμανική αστυνομία μαζί με μια ομάδα άλλων ακτιβιστών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G20 στο Αμβούργο· ότι ο σωματικός έλεγχος και η σύλληψη πραγματοποιήθηκαν μετά την εν λόγω διαδήλωση, ενώ η κ. Forenza και η ομάδα της κατευθύνονταν σε κάποιο σημείο προκειμένου να γευματίσουν μαζί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως ως προς τον προσανατολισμό που δύναται να δώσει σε απόφαση επί αιτήσεως υπεράσπισης της ασυλίας που υποβλήθηκε από βουλευτή(2)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλληλοαποκλείονται(3)· ότι η παρούσα υπόθεση ουδόλως αφορά γνώμη εκφρασθείσα από βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μάλλον συμπεριφορά που θεωρήθηκε επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη (εικαζόμενη συμμετοχή σε στάση)· ότι, ως εκ τούτου, η εφαρμογή του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 είναι αυτονόητη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους και, εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών, της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη· ότι η κ. Forenza, Ιταλίδα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρισκόταν στη Γερμανία, απέλαυε, ως εκ τούτου, της εξαιρέσεως αυτής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας, η κ. Forenza, ήδη από τις πρώτες της επαφές με τη γερμανική αστυνομία, είχε δηλώσει ότι ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ότι είχε αμέσως επιδείξει τα έγγραφα που πιστοποιούσαν την ιδιότητά της· ότι είχε μάλιστα επιτύχει να φέρει σε επικοινωνία τον Ιταλό πρόξενο στο Αμβούργο με τον αξιωματικό της αστυνομίας που διηύθυνε τις επιχειρήσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ιδιότητά της του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γερμανική αστυνομία υπέβαλε, ωστόσο, την κ. Forenza σε λεπτομερή σωματικό έλεγχο για να τη θέσει κατόπιν υπό κράτηση για περισσότερο από τέσσερεις ώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερμανική αστυνομία, σύμφωνα με όλα όσα προεκτίθενται, είχε επίγνωση του γεγονότος ότι συνελάμβανε βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ότι η ενέργεια αυτή συνιστά παραβίαση του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα του άρθρου 9 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις της υπόθεσης, είναι προφανές ότι η κ. Forenza δεν συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 9 τρίτο εδάφιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η περίπτωση της κ. Forenza καλύπτεται συνεπώς πλήρως από την ασυλία της·

1.  αποφασίζει να υπερασπισθεί τα προνόμια και τις ασυλίες της Eleonora Forenza·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και στην Eleonora Forenza.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (προαναφερθείσα), σκέψη 101.
(3) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (προαναφερθείσες), σκέψη 45.


Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle
PDF 406kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))
P8_TA(2017)0480A8-0397/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle, η οποία διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Ellwangen (Γερμανία) στις 27 Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας με αριθμό αναφοράς 21 Js 11263/17 και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 2 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη ότι η κ. Ingeborg Gräßle παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τo άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0397/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγγελία του Ellwangen διαβίβασε αίτηση για την άρση της ασυλίας της κ. Ingeborg Gräßle, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία αφορά αξιόποινη πράξη κατά την έννοια του άρθρου 229 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα· ότι, ειδικότερα, η δίωξη αφορά πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2017, η κα Gräßle παραβίασε, ενώ οδηγούσε, ερυθρό σηματοδότη στο Heidenheim, στη διασταύρωση των οδών Brenzstrasse και Ρloucquetstrasse, και προκάλεσε ατύχημα με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί στον ώμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υποβληθεί σχετική μήνυση με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει για αξιόποινη πράξη ή δεν συλλαμβάνεται χωρίς την άδεια της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει περί της άρσης ή μη της ασυλίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση· και ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει δεόντως υπόψη του τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει περί της άρσης ή μη της ασυλίας του(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν έχει άμεση ή πρόδηλη σχέση με την άσκηση των καθηκόντων της κ. Gräßle ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε σχετίζεται με γνώμη που εξεφράσθη ή με ψήφο που εδόθη στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή δεν φαίνεται να υφίσταται επαρκώς σοβαρή και αποχρώσα υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα της βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία της κ. Ingeborg Gräßle·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και στην κ. Ingeborg Gräßle.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση C-101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση C-149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Πρωτοδικείου (έβδομο τμήμα), της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα), της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου(τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου (προαναφερθείσα), σκέψη 28.


Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ ***I
PDF 391kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0361),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0226/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0331/2017),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2014)0175


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/196.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές ***
PDF 377kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13419/2016),

–  έχοντας υπόψη την συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0100/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0376/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ L 134 της 25.5.2007, σ. 4.


Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***
PDF 376kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))
P8_TA(2017)0483A8-0386/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13076/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (13073/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0415/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0386/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν (Έγκριση) ***
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))
P8_TA(2017)0484A8-0325/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12409/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (09452/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 και το άρθρο 31 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, τα άρθρα 207 και 209, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0469/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0325/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0485.


Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν (Ψήφισμα)
PDF 546kWORD 68k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))
P8_TA(2017)0485A8-0335/2017

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12409/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (09452/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 και το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207 και 209 και ιδιαίτερα το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0469/2016),

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΕΣΣ) στις 21 Δεκεμβρίου 2015 στην Αστάνα, παρουσία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή εφαρμογή των τμημάτων της ΣΕΕΣΣ που, από την 1η Μαΐου 2016, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη συνεχή εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Καζαχστάν, η οποία υπεγράφη στις 23 Ιανουαρίου 1995, από την έναρξη ισχύος της, την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζαχστάν(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Καζαχστάν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 10ης Μαρτίου 2016(2), της 18ης Απριλίου 2013(3), της 15ης Μαρτίου 2012(4) και της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(6), και της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(7),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας(8) που ιδρύθηκε στην Αστάνα, Καζαχστάν,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 και της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία που εγκρίθηκε το 2007,

–  έχοντας υπόψη τους ετήσιους Διαλόγους για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μεταξύ ΕΕ και Καζαχστάν,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες συνόδους ΕΕ-Κεντρικής Ασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0335/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕΣΣ θα πρέπει, συνυπολογιζομένων των υφιστάμενων κοινωνικών διαφορών και των ειδικών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν το συμβαλλόμενο μέρος, να οδηγήσει στη σαφή ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο μερών προς όφελος των λαών, τόσο του Καζαχστάν όσο και της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕΣΣ (άρθρο 1) θα μπορούσε να ενισχύσει το πλαίσιο για την εκπλήρωση βασικών προϋποθέσεων, όπως ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της οικονομίας της αγοράς, οι οποίες προβλέπονται ήδη στη ΣΕΣΣ, στο μέτρο που η εφαρμογή όλων των ρητρών υπόκειται σε αυστηρό και αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης με βάση σαφή κριτήρια αναφοράς και προθεσμίες· ότι η καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής έχει προστεθεί ως νέο ουσιώδες στοιχείο,(άρθρο 11)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν είναι η πρώτη χώρα από την Κεντρική Ασία που έχει υπογράψει την ΣΕΕΣΣ με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕΣΣ, αφού επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αντικαταστήσει τη ΣΕΣΣ του 1999, και ότι το κείμενο της ΣΕΕΣΣ δημοσιοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας προβλέπει ευρύ φάσμα νέων πεδίων συνεργασίας, τα οποία όχι μόνο είναι προς το πολιτικό και οικονομικό συμφέρον της ΕΕ, αλλά είναι κατάλληλα να παράσχουν στήριξη στο Καζαχστάν κατά την νέα φάση εκσυγχρονισμού που επιδιώκει η χώρα, και ότι ταυτόχρονα εξασφαλίζει συνεργασία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη για όλους τους πολίτες, τη διατήρηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας του Παρισιού, την προάσπιση της ειρήνης και τις περιφερειακές συνεργασίες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάιο του 2016 εφαρμόζονται προσωρινά τα δύο τρίτα της ΣΕΕΣΣ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των συγκεκριμένων πεδίων συνεργασίας με το Καζαχστάν, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλευτικών σχέσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν προσχώρησε στον ΠΟΕ την 1η Ιανουαρίου 2016·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας) τον Μάρτιο του 2012·

Γενικές διατάξεις για τις σχέσεις ΕΕ-Καζαχστάν και την ΣΕΕΣΣ

1.  τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν πρέπει να βασίζονται σε κοινές δεσμεύσεις έναντι καθολικών αξιών, ιδίως δε της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της καλής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να έχουν ως γνώμονα αμοιβαία συμφέροντα·

2.  σημειώνει τη συνεπή στρατηγική προσέγγισης του Καζαχστάν με την ΕΕ· υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή της χώρας στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία θα υποστεί ουσιαστική αναθεώρηση το 2019·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΣΕΕΣΣ αποτελεί μια στέρεη βάση για την εμβάθυνση των σχέσεων· σημειώνει ότι το Καζαχστάν είναι η πρώτη χώρα εταίρος από την Κεντρική Ασία με τον οποία η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί και υπογράψει ΣΕΕΣΣ· θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία νέας γενιάς αποτελεί το σωστό πρότυπο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί μελλοντικά και σε άλλες χώρες της περιοχής·

4.  χαιρετίζει τη φιλοδοξία που εκφράζεται στην ΣΕΕΣΣ για ενίσχυση της συνεργασίας και για την τόνωση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν σε διάφορους τομείς προβληματισμού και κοινού ενδιαφέροντος, όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η βιώσιμη ανάπτυξη, η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, το εμπόριο, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ασφάλεια, και σε 29 άλλους καίριους επιμέρους τομείς πολιτικής, όπως η οικονομική και χρηματοδοτική συνεργασία, η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η έρευνα· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να τηρήσουν ενεργά τις δεσμεύσεις τους·

5.  αναμένει ότι η ΣΕΕΣΣ θα προωθήσει την ενίσχυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής συμμετοχής όλων των πολιτών, ένα πιο διαφοροποιημένο πολιτικό τοπίο, την πιο εύρυθμη λειτουργία, με πνεύμα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, του δικαστικού κλάδου, την αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία της κυβέρνησης, βελτιώσεις της εργασιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΟΕ, περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των υδάτων και άλλων πόρων, όπως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία και τη συνεχιζόμενη ισχύ των συστάσεων του Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζαχστάν·

7.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ΣΕΕΣΣ πρέπει να συνδέεται με την πρόοδο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και την πραγματική πρόοδο όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του εκδημοκρατισμού, για τα οποία η εφαρμογή των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας θα μπορούσε να παίξει ευεργετικό ρόλο· εκφράζει έντονες ανησυχίες για το γεγονός ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι παραμένουν περιορισμένες· καλεί τη χώρα να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις που διατύπωσε ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι στην έκθεση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αποστολής του στο Καζαχστάν, τον Ιανουάριο του 2015·

8.  τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα βασιζόμενα στην εφαρμογή της αρχής των «αναλογικών κερδών»·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΕΕΣΣ εισήγαγε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, παράλληλα με μια δυνητική διαπραγμάτευση συμφωνίας για τη ρύθμιση των ειδικών υποχρεώσεων σχετικά με τις επανεισδοχές· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι ανταλλαγές, ιδίως στο επίπεδο των νέων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντική επέκταση του προγράμματος Erasmus+ για το Καζαχστάν·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ:

   να διασφαλισθεί ότι αμφότερες οι πλευρές συμμορφώνονται με τα ουσιώδη στοιχεία της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, δεδομένου ότι η μη τήρησή τους ενδέχεται να οδηγήσει είτε στην επίλυση διαφορών (άρθρο 278) είτε ακόμη και σε αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων (άρθρο 279)·
   να αναπτυχθούν κριτήρια αναφοράς και να καθοριστούν προθεσμίες για την εφαρμογή της ΣΕΕΣΣ·
   να προβλεφθεί, μόλις τεθεί πλήρως σε ισχύ η ΣΕΕΣΣ, συνολικός μηχανισμός παρακολούθησης μεταξύ Κοινοβουλίου και ΕΥΕΔ ο οποίος να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που ορίζονται στο ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012·

11.  υπενθυμίζει ότι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ και οι σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν την άμεση και πλήρη πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και τις συναφείς πληροφορίες, εξακολουθούν να γίνονται μόνο εν μέρει δεκτά από την ΑΠ/ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

12.  ζητεί από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν (PCC) να προβεί σε επικαιροποίηση του εσωτερικού της κανονισμού ώστε να προβλέπεται ο δημοκρατικός έλεγχος κατά την προσωρινή εφαρμογή στους τομείς αυτούς που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και να κάνει χρήση των προνομίων που διαθέτει για την έκδοση συστάσεων και την προετοιμασία για έλεγχο όλης της ΕΣΕΣΣ μόλις τεθεί πλήρως σε ισχύ·

Πολιτικός διάλογος και συνεργασία, δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και θεμελιώδεις ελευθερίες

13.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει συστηματικά, στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου με το Καζαχστάν, τα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  καλεί το Καζαχστάν, έχοντας υπόψη τις εν μέρει βίαιες κοινωνικές διαμαρτυρίες, να λάβει, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Καζαχστάν 2050», προορατικά και συγκεκριμένα μέτρα για πολιτικές, δημοκρατικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, στα οποία να περιλαμβάνεται η σαφής διάκριση των εξουσιών μεταξύ του εκτελεστικού και του νομοθετικού σκέλους, και να καθιερώνονται περαιτέρω έλεγχοι και νέες ισορροπίες εντός του συνταγματικού συστήματος, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο διαφόρων μηχανισμών του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η επιδιωκόμενη μετάβαση σε έναν νέο τύπο ανάπτυξης, με επιστημονική ένταση, δεν διαφαίνεται εφικτή χωρίς υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, χωρίς την πρόσβαση ευρύτερου μέρους του πληθυσμού στις σύγχρονες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, χωρίς κοινωνική πολιτική που δεν θα περιλαμβάνει αποκλεισμούς και χωρίς σύστημα ρυθμισμένων κοινωνικών σχέσεων ιδίως στην οικονομία· αναγνωρίζει το «πρόγραμμα των 100 βημάτων» ως μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις επείγουσες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα·

15.  επικροτεί ορισμένες πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον τομέα των συνταγματικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει, ωστόσο, την έντονη ανησυχία του για τις περιοριστικές συνέπειες των ποινικών και διοικητικών κωδίκων οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ το 2015 και εφαρμόζονται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις δραστηριότητές τους·

16.  καλεί το Καζαχστάν να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της διεθνούς αποστολής παρατήρησης των εκλογών του OAΣΕ/ΓΔΘAΔ της 20ής Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα έχει ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσει μέχρι να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι του ΟΑΣΕ για δημοκρατικές εκλογές· παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να αποφεύγουν να περιορίζουν την δραστηριότητα ανεξάρτητων υποψηφίων· επίσης, ζητεί επιτακτικά να γίνονται σεβαστά τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Καζαχστάν με την επιτροπή της Βενετίας και απευθύνει έκκληση για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεών της, ιδίως στον τομέα των δημοκρατικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τρέχουσες διοικητικές μεταρρυθμίσεις και συνιστά τη διεξαγωγή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων που διασφαλίζουν έναν πραγματικά ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό τομέα και πιο αποτελεσματικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα· απευθύνει ωστόσο έκκληση για ενίσχυση της διακυβέρνησης και των μεταρρυθμίσεων, με έναν πραγματικά ανεξάρτητο δικαστικό τομέα, απαλλαγμένο από φαινόμενα διαφθοράς, και διασφάλιση τους δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος υπεράσπισης, καθώς και για σημαντικότερες, πιο αποτελεσματικές, προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών· ζητεί βελτίωση, εκσυγχρονισμό και επενδύσεις σε βασικούς κοινωνικούς τομείς· τονίζει ότι η μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε περιφερειακές περιοχές και περιοχές εκτός των μεγάλων πόλεων θα είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας·

19.  σημειώνει ότι υπάρχουν πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών για τη διεξαγωγή διαλόγου· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη νομοθεσία σχετικά με τις ΜΚΟ, η οποία υπονομεύει την ανεξαρτησία και τη δυνατότητά τους να λειτουργούν· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει μία ενεργή και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών για ένα βιώσιμο μέλλον για το Καζαχστάν· παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση ότι όλοι οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και οι ΜΚΟ του Καζαχστάν, είναι σε θέση να ασκούν τις θεμιτές δραστηριότητές τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς φόβο για αντίποινα και απαλλαγμένοι από κάθε περιορισμό και, συνεπώς, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση της δημοκρατίας· είναι της άποψης ότι η ΣΕΕΣΣ συνεπάγεται επίσης ενισχυμένη στήριξη για την ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών, και καλεί, αφενός, τις αρχές του Καζαχστάν να ενεργήσουν αναλόγως και, αφετέρου, την Επιτροπή να επιταχύνει τα προγράμματά της με στόχο την ενίσχυση και εδραίωση της δράσης των ανεξάρτητων ΜΚΟ·

20.  ζητεί να τεθεί τέρμα στη δικαστική δίωξη, τον εκφοβισμό και τις φυλακίσεις ανεξάρτητων δημοσιογράφων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ευθαρσών ατόμων, ως αντίποινα για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών, ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί κατά τα τελευταία χρόνια· ζητεί την πλήρη αποκατάσταση και απελευθέρωση όλων των ακτιβιστών που βρίσκονται προς το παρόν στη φυλακή, καθώς και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις άλλων προσώπων· ζητεί να τερματιστεί η κατάχρηση των διαδικασιών έκδοσης της Ιντερπόλ και να σταματήσει η παρενόχληση της πολιτικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπό όρους αποφυλάκιση του διακεκριμένου ακτιβιστή του Καζαχστάν και ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης ALGA Vladimir Kozlov, τον Αύγουστο του 2016·

22.  εκφράζει ανησυχίες για τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας, μέσω της περιοριστικής νομοθεσίας, της άσκησης πιέσεων, της λογοκρισίας και της δικαστικής δίωξης ακτιβιστών· επισημαίνει ότι η ελευθερία του λόγου για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, τους υπεύθυνους ιστολογίων και τους μεμονωμένους πολίτες αποτελεί οικουμενική αξία η οποία πρέπει να υποστηριχθεί· συνιστά στο Καζαχστάν να εφαρμόσει στο νομικό του σύστημα τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει τις προσπάθειες του Καζαχστάν να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της χώρας, όπως φάνηκε στα πρόσφατα εγκαίνια της EXPO-2017 στην Αστάνα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες αυτές έρχονται σε αντίθεση με την καταστολή της έκφρασης αντίθετων απόψεων και τις πιέσεις που ασκούνται στην κοινωνία των πολιτών κατά τους τελευταίους μήνες·

23.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένες από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίοι αναθεωρήθηκαν τελευταία, περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης· παροτρύνει το Καζαχστάν να τους επανεξετάσει ιδίως όσον αφορά την ποινικοποίηση της συκοφαντικής δυσφήμισης·

24.  υπογραμμίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία της έκφρασης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη θεμελίωση και την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει λύπη διότι το περιβάλλον των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης έχει γίνει περισσότερο εχθρικό· εκφράζει ανησυχία για την κατάρτιση νομοσχεδίου για τα μέσα ενημέρωσης με στόχο την εφαρμογή κανόνων βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι οφείλουν να επαληθεύουν τις πληροφορίες τους σε συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές· προτρέπει τις αρχές του Καζαχστάν να αποσύρουν τις εν λόγω τροπολογίες από το νομοσχέδιό τους και να διασφαλίσουν στους δημοσιογράφους πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά την έρευνα και τη μετάδοση πληροφοριών· ζητεί, περαιτέρω, από τις αρχές του Καζαχστάν να μην περιορίζουν την πρόσβαση σε καίριας σημασίας κρατικά διαδικτυακά και μη διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης στη χώρα και στο εξωτερικό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δυσφήμιση παραμένει ποινικοποιημένη στο Καζαχστάν, ενώ παρέχεται ειδική προστασία σε δημόσιους λειτουργούς, και τονίζει ότι αυτό έχει καταστεί προβληματικό όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό αγωγών για συκοφαντική δυσφήμιση, περιλαμβανομένων αγωγών εις βάρος ορισμένων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και άλλων δικτυακών τόπων που υιοθετούν κριτική στάση έναντι των κυβερνητικών πολιτικών και των οποίων η δραστηριότητα συστηματικά αναστέλλεται, τις οποίες καταθέτουν κρατικοί υπάλληλοι και άλλα δημόσια πρόσωπα που απολαύουν ειδικής προστασίας και ζητούν μεγάλα ποσά ως αποζημίωση για ηθική βλάβη για άρθρα που περιέχουν ισχυρισμούς για διαφθορά, κακή διαγωγή ή άλλα θέματα που δεν τους ικανοποιούν·

25.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να αναστραφούν οι αρνητικές τάσεις όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, και τη θρησκευτική ελευθερία· συνιστά το Καζαχστάν να εφαρμόσει στη νομοθεσία του τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνει υπόψη ότι, από το 2016, όλες οι ΜΚΟ του Καζαχστάν οφείλουν να παρέχουν ετήσιες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους προκειμένου να συμπεριληφθούν σε κυβερνητική βάση δεδομένων για τις ΜΚΟ· υπογραμμίζει ότι το μέτρο αυτό μπορεί να αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας στον εν λόγω τομέα· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι οι νέες απαιτήσεις εντείνουν τις ήδη εκτενείς υποχρεώσεις του μη κυβερνητικού τομέα να υποβάλλει εκθέσεις στο κράτος, ενώ η πολιτική για τη διαφάνεια εφαρμόζεται με δυσανάλογο τρόπο στον τομέα των μη κερδοσκοπικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση με άλλες νομικές οντότητες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αδυναμία παροχής πληροφοριών για τη νέα βάση δεδομένων ή η παροχή «εσφαλμένων» πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων στις οργανώσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το δικαστήριο δύναται να αναστείλει ή να σταματήσει τις δραστηριότητες καταχωρισμένων δημόσιων οργανώσεων για οποιαδήποτε παράβαση του εθνικού δικαίου, ανεξαρτήτως της σοβαρότητάς της·

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι η πρόσφατη έγκριση των αντιτρομοκρατικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός νομοσχεδίου που προβλέπει την αφαίρεση της υπηκοότητας από υπόπτους τρομοκρατικών επιθέσεων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστολή της ειρηνικής και νόμιμης πολιτικής αντιπολίτευσης· παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν αυτή την νομοθεσία για να περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα ή για να απαγορεύουν την δραστηριότητα της αντιπολίτευσης·

27.  επισημαίνει ότι, στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της σχετικά με το Καζαχστάν οι οποίες εγκρίθηκαν το καλοκαίρι του 2016, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχία για τις γενικά διατυπωμένες διατάξεις του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα το οποίο απαγορεύει την «υποκίνηση» κοινωνικής, εθνικής ή άλλης διχόνοιας, και του άρθρου 274 το οποίο απαγορεύει τη «διάδοση πληροφοριών που είναι γνωστό ότι είναι ψευδείς», καθώς και για τη χρήση τους με σκοπό τον αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και άλλων δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφους που έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και φυλακίζεται επί τη βάσει των προαναφερθέντων άρθρων του Ποινικού Κώδικα· επισημαίνει ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι Maks Bokayev και Talgat Ayan οι οποίοι εκτίουν φυλάκιση 5 ετών για τη συμμετοχή τους στις ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της αγροτικής μεταρρύθμισης που πραγματοποιήθηκαν στο Καζαχστάν την άνοιξη του 2016· προτρέπει την κυβέρνηση του Καζαχστάν να τους απελευθερώσει όλους και να αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον τους·

28.  καλεί το Καζαχστάν να αναθεωρήσει το νόμο για τις συνδικαλιστικές ενώσεις του 2014 και τον εργατικό κώδικα του 2015 με σκοπό να τους ευθυγραμμίσει με τα πρότυπα της ΔΟΕ· υπενθυμίζει στο Καζαχστάν τις υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί πλήρως με τα συμπεράσματα που ενέκρινε η επιτροπή εφαρμογής των κανόνων της ΔΟΕ (το 2017, το 2016 και το 2015)·

29.  καταδικάζει το κλείσιμο της CITUK με δικαστική εντολή, τον Ιανουάριο του 2017, διότι φέρεται ότι δεν επιβεβαίωσε το καθεστώς της σύμφωνα με τον εθνικό περιοριστικό νόμο του 2014 για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις· υπενθυμίζει στις αρχές του Καζαχστάν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών αρχών και να δοθεί η δυνατότητα πραγματικού κοινωνικού διαλόγου, προωθώντας επίσης την ύπαρξη και λειτουργία ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων· αναφέρεται στα συμπεράσματα της επιτροπής της ΔΟΕ για την εφαρμογή των προτύπων σχετικά με την κατάσταση στο Καζαχστάν τον Ιούνιο του 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις 25 Ιουλίου 2017 το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη Larisa Kharkova, πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Καζαχστάν (CITUK) με τις κατηγορίες της κατάχρησης και της απάτης όσον αφορά τη διαχείριση των ταμείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατηγορίες που θεωρούνται πολιτικά υποκινούμενες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι καταδικάστηκε αυθαίρετα σε τετραετή περιορισμό ελεύθερης κυκλοφορίας, τον οποίο επέβαλε το δικαστήριο, σε συνδυασμό με 100 ώρες κοινωνικής εργασίας και απαγόρευση της κατοχής ηγετικών θέσεων σε δημόσιες οργανώσεις για πέντε έτη· καλεί το Καζαχστάν να αποσύρει την καταδίκη και τις κατηγορίες εναντίον της·

30.  εκφράζει τη λύπη του διότι τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2017, δύο άλλοι ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι Nurbek Kushakbayev και Amin Yeleusinov, καταδικάστηκαν σε δύο και δυόμισι έτη φυλάκισης αντιστοίχως, με κατηγορίες που επίσης θεωρήθηκαν πολιτικά υποκινούμενες· επισημαίνει ότι οι καταδίκες των ηγετών των τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελούν πλήγμα για την ανεξάρτητη συνδικαλιστική δράση στη χώρα·

31.  επισημαίνει τον πολυεθνοτικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα του Καζαχστάν και τονίζει την ανάγκη για την προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους, ιδίως σε ό, τι αφορά τη χρήση γλωσσών, θρησκευτικών πρακτικών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων στο Καζαχστάν·

32.  ζητεί ουσιαστική αναθεώρηση του ετησίου διαλόγου ΕΕ-Καζαχστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος και να επικεντρωθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων· καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να συμμετέχουν πλήρως στους τακτικούς διαλόγους ΕΕ-Καζαχστάν, καθώς και σε όλα τα άλλα βήματα διαλόγου, προκειμένου να επιτευχθεί απτή πρόοδος όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους συγκεκριμένους διαλόγους και στις διαβουλεύσεις·

33.  υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή δέσμευση, στο πλαίσιο του κύκλου του μηχανισμού καθολικής περιοδικής εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των συστάσεών του·

34.  επιμένει ότι το Καζαχστάν πρέπει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και τις συστάσεις του 2009 του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Καζαχστάν, παρά τις εκκλήσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Zhanaozen του 2011·

36.  χαιρετίζει την αίτηση της χώρας να προσχωρήσει σε διάφορες συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης·

37.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Καζαχστάν δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, ούτε έχει συνυπογράψει, στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ζητεί από την εν λόγω χώρα να το υπογράψει και να προσχωρήσει σε αυτό·

Διεθνείς σχέσεις, περιφερειακή συνεργασία και παγκόσμιες προκλήσεις

38.  χαιρετίζει την εποικοδομητική συνεργασία του Καζαχστάν στις διεθνείς σχέσεις ως παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα, μέσω της διευκόλυνσης των συνομιλιών σχετικά με την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών στην Αστάνα για μια συνολική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία, των διπλωματικών του προσπαθειών σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και την πρωτοβουλία του σχετικά με τη διάσκεψη για την αλληλεπίδραση και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ασία· ενθαρρύνει το Καζαχστάν αφενός να εξακολουθήσει να συμμετέχει και να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή· σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την έκκλησή του για τη σταδιακή εξάλειψη των ενόπλων συγκρούσεων μέσω της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού και το γεγονός ότι άρχισε να εφαρμόζει την Οικουμενική Διακήρυξη για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα· εκφράζει, ειδικότερα, την ικανοποίησή του για την απόφαση του Καζαχστάν να μην συμμετέχει στην απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία σε γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, και θεωρεί την εν λόγω κίνηση ως σαφή και ενθαρρυντική ένδειξη της προθυμίας της συγκεκριμένης χώρας να εντείνει τον διάλογο και τη συνεργασία με την ΕΕ·

39.  επισημαίνει την γεωστρατηγική σημασία του Καζαχστάν και κατανοεί την πολυσχιδή εξωτερική πολιτική της χώρας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη φιλικών και ευπρόβλεπτων σχέσεων, συμπεριλαμβανόμενης της κατά προτεραιότητα οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας με τη Ρωσία, την Κίνα, τις γειτονικές χώρες της Κεντρικής Ασίας και άλλους εταίρους, μεταξύ των οποίων τις ΗΠΑ και την ΕΕ·

40.  αναγνωρίζει ότι το Καζαχστάν είναι σημαντικός παράγοντας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων και λόγω του συνεπούς ρόλου που διαδραματίζει στο πλαίσιο του παγκόσμιου πυρηνικού αφοπλισμού και της ασφάλειας και της ιδιότητάς του ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 2017-2018·

41.  αναγνωρίζει την πρόκληση που συνιστά για την ασφάλεια του Καζαχστάν η Daesh και άλλες ομάδες που είναι χαρακτηρισμένες από τα Ηνωμένα Έθνη ως τρομοκρατικές· επισημαίνει τον μεγάλο αριθμό πολιτών του Καζαχστάν που στρατολογούνται ως ξένοι μαχητές στη Μέση Ανατολή· αναγνωρίζει το ενδεχόμενο περαιτέρω αποσταθεροποίησης του Καζαχστάν λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του θρησκευτικού εξτρεμισμού, της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας· συνιστά την οικοδόμηση στενότερης συνεργασίας για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας και επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των βαθύτερων αιτιών της ριζοσπαστικοποίησης· επισημαίνει ότι το άρθρο 13 της ΣΕΕΣΣ εστιάζει σε μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και διαδραματίζει καίριο ρόλο ιδίως στο σημερινό διεθνές περιβάλλον·

42.  επισημαίνει ότι το Καζαχστάν συμμετέχει σε όλους τους βασικούς περιφερειακούς οργανισμούς· θεωρεί το διεθνές προφίλ που απέκτησε το Καζαχστάν στο πρόσφατο παρελθόν, μέσω της προεδρίας διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΑΣΕ, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και η Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, ως καλό σημείο αφετηρίας για κοινές δραστηριότητες σταθεροποίησης της κατάστασης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας καθώς και για πολυμερή λύση των παγκόσμιων προκλήσεων· σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί τις σαφείς δηλώσεις του Καζαχστάν ότι η συμμετοχή του στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση δεν θα επηρεάσει τη σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ·

43.  συνιστά στην ΕΕ να συνεχίσει τη στήριξή της για την περιφερειακή συνεργασία στην Κεντρική Ασία, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη διαχείριση των υδάτων και των πόρων, τη διαχείριση των συνόρων, τη σταθερότητα και την ασφάλεια· στηρίζει, εν προκειμένω, τις προσπάθειες του Καζαχστάν για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την ανάδειξή του σε εγγυητή της σταθερότητας στην περιοχή· ζητεί μια βιώσιμη διευθέτηση με την Κεντρική Ασία όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων και ζητήματα ενέργειας και ασφάλειας, η οποία να καλύπτει όλα τα συμφέροντα·

44.  αναγνωρίζει ότι το Καζαχστάν αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας· παροτρύνει το Καζαχστάν να χρησιμοποιήσει τη θέση του για θετική συνεργασία με τους περιφερειακούς γείτονές του και να λάβει μέτρα για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας·

Βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια και περιβάλλον

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τρίτη στρατηγική εκσυγχρονισμού του Καζαχστάν η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 με στόχο να ενταχθεί το Καζαχστάν μεταξύ των 30 πλέον ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του κεφαλαίου που αφορά τις πρώτες ύλες και την ενεργειακή συνεργασία, το οποίο παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό για να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Καζαχστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προμηθευτής ενέργειας στην ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ μια περισσότερο ενεργή συνεργασία με το Καζαχστάν και με άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

47.  επικροτεί τη συμπερίληψη στην ΣΕΕΣΣ του κεφαλαίου για τη συνεργασία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Καζαχστάν, επικουρώντας το στην αναζήτηση και ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων περιβαλλοντικών και οικολογικών πολιτικών· υπενθυμίζει ότι το Καζαχστάν πλήττεται σοβαρά από τις συνέπειες δύο εκ των πλέον ολέθριων ανθρωπογενών περιβαλλοντικών καταστροφών στον κόσμο, δηλαδή της αποξήρανσης της Λίμνης Αράλης και του σοβιετικού πεδίου πυρηνικών δοκιμών στο Semey/Semipalatinsk· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την παροχή βοήθειας προς τις αρχές του Καζαχστάν τόσο σε τεχνικό όσο και σε χρηματοδοτικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθούν σημαντικά η διαχείριση και η προστασία των υδάτων στη λεκάνη της Λίμνης Αράλης στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του Διεθνούς Ταμείου για την Διάσωση της Αράλης, και να καταρτιστεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για τον καθαρισμό της πρώην πυρηνικής περιοχής «Πολύγωνο»· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Καζαχστάν στο εθελοντικό πρόγραμμα εταιρικής σχέσης «Green Bridge»· πιστεύει ότι θα παράσχει μια σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση για πράσινες επενδύσεις και για τη μεταφορά νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, με στόχο μια κοινωνία χωρίς άνθρακα·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν οι αρχές της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης στο Καζαχστάν όσον αφορά την εξόρυξη και την επεξεργασία των τεράστιων φυσικών του πόρων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η εν λόγω χώρα συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (EITI)·

Εμπόριο και οικονομία

49.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος της χώρας, και ότι το Καζαχστάν είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Κεντρική Ασία· ελπίζει ότι αυτές οι σχέσεις θα ενισχυθούν περαιτέρω: επισημαίνει ότι το 80 τοις εκατό των εξαγωγών του Καζαχστάν προς την ΕΕ αποτελούνται από πετρέλαιο και αέριο· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εμπορικών του συναλλαγών με την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να αλληλοενισχύονται θετικά όταν λειτουργούν σε ένα περιβάλλον κράτους δικαίου· υπενθυμίζει ότι η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης· επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση των διεθνών βασικών προτύπων για τα εργασιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η καθιέρωση και επιβολή μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οι αμερόληπτοι θεσμοί και η μείωση της διαφθοράς·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή για την προσχώρηση του Καζαχστάν στον ΠΟΕ την 1η Ιανουαρίου 2016, η οποία ενίσχυσε τον οικονομικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας· επισημαίνει ότι η οικονομία του Καζαχστάν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση και την εξαγωγή πρώτων υλών και υδρογονανθράκων· ελπίζει στην πλήρη εκτέλεση του φιλόδοξου προγράμματος διαφοροποίησης της οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς και μεταρρύθμισης της χώρας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον επαγγελματικό χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης και τη θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να στηρίξει το Καζαχστάν ώστε να καταστεί η οικονομία του φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη·

51.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση του Καζαχστάν να ελευθερώσει πλήρως την κίνηση κεφαλαίων υπό τη μορφή άμεσων επενδύσεων και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μη συμπερίληψη διατάξεων κατά της διαφθοράς στον Τίτλο «Εμπόριο και Επιχειρήσεις» της ΣΕΕΣΣ· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφθοράς κατά την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·

52.  χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που επέδειξε το Καζαχστάν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ΣΕΕΣΣ να τιμήσει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΣΕΕΣΣ και του ΠΟΕ· καλεί το Καζαχστάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της ΣΕΕΣΣ σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), βάσει περιφερειακού καθεστώτος ανάλωσης·

53.  καλεί το Καζαχστάν να ευθυγραμμίσει πλήρως τους εισαγωγικούς δασμούς του με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ και της ΕΣΕΣΣ, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EEU), ώστε να αποφύγει δαπανηρές αποζημιώσεις σε εμπορικούς εταίρους του στον ΠΟΕ·

54.  καλεί το Καζαχστάν να ενταχθεί στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (TRACES) ώστε να καταστήσει δυνατή τη διενέργεια ουσιαστικών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών (SPS) ελέγχων, και να κάνει χρήση των διμερών πιστοποιητικών SPS ΕΕ-Καζαχστάν·

55.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γενική μεταβατική περίοδο πέντε ετών που προβλέπει η ΕΣΕΣΣ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη μεταβατική περίοδο οκτώ ετών για τις κατασκευές, και προσβλέπει σε αύξηση του εμπορίου μόλις αυτές παρέλθουν· επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις συνιστούν σημαντικό μέσο δημόσιας πολιτικής για το Καζαχστάν·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Καζαχστάν.

(1) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 159.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0083.
(3) ΕΕ C 45 της 5.2.2016, σ. 85.
(4) ΕΕ C 251 Ε της 31.8.2013, σ. 93.
(5) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 30.
(6) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0121.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0007.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0484.


Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
PDF 384kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0092/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο και παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0393/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο διόρισε την Elke König για μια θητεία τριών ετών που άρχισε στις 23 Δεκεμβρίου 2014(2)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η θητεία του πρώτου Προέδρου του ΕΣΕ δύναται να ανανεωθεί άπαξ για περίοδο πέντε ετών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την ανανέωση της θητείας της Elke König ως Προέδρου του ΕΣΕ και ότι διαβίβασε την εν λόγω πρόταση στο Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας για τη θέση του Προέδρου του ΕΣΕ, ιδίως ενόψει των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2017, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση της Elke König, κατά την οποία η υποψήφια προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για την ανανέωση της θητείας της Elke König ως Προέδρου του ΕΣΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ L 367 της 23.12.2014, σ. 97.


Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής
PDF 474kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής (2017/2069(INI))
P8_TA(2017)0487A8-0385/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής - Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ» (COM(2017)0030),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2017 που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για την επίτευξη πραγματικής ιθαγένειας της ΕΕ 2013-2016 (COM(2017)0032),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2015 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρομέτρου του 2015 σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα και την ιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 9 έως 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα άρθρα 18 έως 25 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 11, 21 και 39 έως 46 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον σεβασμό στο κράτος δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 ΣΕΕ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στο άρθρο 227 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(1), και ιδίως το έγγραφο για το αποτέλεσμα της άτυπης συνεδρίασης των Κέντρων SOLVIT που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Μαρτίου 2017(7), σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0411),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας της επιτροπής για θέματα παιδικής πρόνοιας(8), και ιδίως τα συμπεράσματά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών, της 23ης Μαρτίου 2017(10), και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της 1ης Ιουνίου 2017(11), που αφορά την έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών το 2016 και 2017, και ιδίως: την κοινή δημόσια ακρόαση, της 11ης Μαΐου 2017, που συνδιοργανώθηκε από τις επιτροπές LIBE, PETI και EMPL με τίτλο «Η κατάσταση και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο»· τη δημόσια ακρόαση, της 11ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να εργάζονται στην εσωτερική αγορά»· τη δημόσια ακρόαση, της 4ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προστασία των μειονοτήτων»· την κοινή δημόσια ακρόαση, της 15ης Μαρτίου 2016, που διοργάνωσαν η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Επιτροπής και οι επιτροπές LIBE, PETI, AFCO και JURI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η ιθαγένεια της Ένωσης στην πράξη», και την κοινή ακρόαση σχετικά με την ανιθαγένεια που διοργάνωσαν οι επιτροπές LIBE και PETI στις 29 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της επιτροπής PETI, της 23ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 51);», την ακρόαση, της 21ης Ιουνίου 2016, με θέμα «Διαφάνεια και ελευθερία πληροφόρησης στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ» και αυτή, της 22ας Ιουνίου 2017, σχετικά με την «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο», σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ακροάσεις εντός της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, σχετικά με το «Δικαίωμα υποβολής αναφοράς» (23 Ιουνίου 2015) και σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» (26 Φεβρουαρίου 2015),

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες που ανατέθηκαν το 2016 και το 2017 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών, με τίτλο «Εμπόδια στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους», «Οι διακρίσεις όπως προέκυψαν από τις αναφορές που έχουν ληφθεί», «Ο αντίκτυπος του Brexit σε σχέση με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς και τις ικανότητες, τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών» και «Ο προστατευτικός ρόλος της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0385/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ και τα συναφή δικαιώματα θεσπίστηκαν αρχικά το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009, καθώς και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση της ιθαγένειας απαιτεί την πρότερη εγγύηση και άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολιστική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ, όπως η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική πρόοδος, είναι καθοριστικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην ιθαγένεια της Ένωσης αποκτάται μέσω της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους, η οποία ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτόν τον θεσμό προκύπτουν ταυτόχρονα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και δεν εξαρτώνται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, ισχύει επίσης ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών αρχών τους, δεν μπορούν να περιορίζουν αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της πρόσβασης στην εθνική ιθαγένεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές του δικαίου της Ένωσης, όπως είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων, αμφότερες εκ των οποίων είναι κατάλληλα καθορισμένες στη νομολογία του ΔΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις Συνθήκες, κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει ίση προσοχή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης αναμένουν ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών αρχών τους, εφαρμόζουν τόσο το κοινοτικό δίκαιο όσο και τους εθνικούς νόμους τους, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια την οποία κατέχουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες προώθησης της ιθαγένειας της ΕΕ συνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας εντός της Ένωσης, με την ουσιαστική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και με τη δυνατότητα που παρέχεται σε κάθε πολίτη να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε μονομερής μεταβολή των συνόρων ενός κράτους μέλους παραβιάζει, τουλάχιστον, τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 2 και 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, και θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εδραίωσε τα αναφαίρετα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ελευθερίας των πολιτών να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη, να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή, να προωθούν την ισότητα και τον σεβασμό της πολυμορφίας και να προστατεύονται από τις διακρίσεις, ιδίως δε αυτές που έχουν ως βάση την ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκώς αυξανόμενη άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως συνέπεια την εμφάνιση των μεικτών οικογενειών που δημιουργούνται από άτομα με διάφορες ιθαγένειες, και συχνά συμπεριλαμβάνουν παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί καλή εξέλιξη για την εδραίωση της ιθαγένειας της ΕΕ ως θεσμού και επίσης συνεπάγεται συγκεκριμένες ανάγκες και δημιουργεί προκλήσεις σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν και νομικές πτυχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) έχει υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ και τον καίριο ρόλο τους στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, και ότι έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων σχετικά με την πιθανή απώλεια δικαιωμάτων που θα συνεπαγόταν το Brexit και για τις δύο πλευρές, ιδίως όσον αφορά τα 3 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 1,2 εκατομμύριο πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, και η αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα της ΕΕ και σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και η άσκησή του αποτελούν κεντρικά ζητήματα όσον αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ και συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι της Ευρώπης δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία θεωρείται από τους ευρωπαίους πολίτες, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και τη δημοφιλία, ως το πλέον θετικό επίτευγμα της ΕΕ, μετά τη διασφάλιση της ειρήνης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλές ληφθείσες αναφορές, η ελεύθερη κυκλοφορία και η άσκησή της έχουν παραβιαστεί από διάφορα κράτη μέλη που έχουν απελάσει ή απειλούν να απελάσουν από την επικράτειά τους ευρωπαίους πολίτες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καθίσταται σαφές από τις αναφορές και τις καταγγελίες που έχουν λάβει η Επιτροπή και το SOLVIT, οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους λόγω σημαντικών οικονομικών προβλημάτων και προβλημάτων απασχόλησης, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη, καθώς και λόγω παραπληροφόρησης ή/και έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους των αρχών των κρατών μελών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος δέρματος ή εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων απόψεων, ιδιότητας του μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αποτελεί τη βασική έκφραση της ιθαγένειας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως καταδεικνύεται από τις αναφορές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες αποτελεί μία από τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 8 % των πολιτών της EE ανήκει σε εθνική μειονότητα και περίπου το 10 % ομιλεί περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών περιλαμβάνει την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανισότητας των φύλων σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ιδίως στον πολιτικό χώρο και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων, συνιστά εμπόδιο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και αποδυναμώνει τη συμμετοχή των γυναικών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή και τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, όπως η διατήρηση έμφυλων στερεοτύπων και οι συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, παράλληλα με τις δυσμενείς επιπτώσεις της στα ζητήματα ισότητας των φύλων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στην ΕΕ ως προς την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε περιπτώσεις διασυνοριακής οικογενειακής διαμάχης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν εμπόδιο στην ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται τόσο ως ψηφοφόροι όσο και στις ηγετικές θέσεις, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αιρετά αξιώματα, τη δημόσια διοίκηση, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρέως διαδεδομένες πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ο δυσανάλογος αριθμός γυναικών που είναι αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελούν εμπόδια στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζουν τα άρθρα 20 και 227 ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ιθαγένειας της ΕΕ, κατατάσσεται ως το δεύτερο πιο γνωστό από τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, και πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέσω μιας διαδικασίας που πρέπει να είναι ανοικτή, δημοκρατική και διαφανής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ θα μπορούσαν να διασφαλιστούν με μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαθέτουν το δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμα και όταν κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών, που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές δεν διευκολύνεται και δεν προωθείται εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες αναφορές έχουν επισημάνει την ύπαρξη γραφειοκρατικών εμποδίων και ελλείψεων είτε διοικητικής είτε άλλης φύσης, όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εθνικές και περιφερειακές εκλογές του κράτους μέλους καταγωγής για τα άτομα που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν απολαμβάνουν πλήρως αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα, όπως στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία στα κράτη μέλη που, ενώ έχουν κυρώσει τη Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους να μεταρρυθμίσουν την εκλογική νομοθεσία ώστε να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να ασκούν το δικαίωμα ψήφου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν ή να στηρίζουν, μαζί με άλλους πολίτες της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ), κάτι που θα έπρεπε να τους δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλουν στον καθορισμό της νομοθετικής ατζέντας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΠ αποτελεί σημαντικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι διαφανής και αποτελεσματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική έως τώρα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του χώρου Σένγκεν και η ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ έχουν ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του υπ’ αριθ. 9166/3/11 και 9167/3/11, της 9ης Ιουνίου 2011, επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την τεχνική ετοιμότητα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους λόγους ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι πολίτες της να αισθάνονται ότι η ελευθερία και η ασφάλειά τους προστατεύονται και διασφαλίζονται σε όλη την επικράτειά της και να εξασφαλίσει ότι οι ελευθερίες τους και τα δικαιώματά τους τυγχάνουν εξίσου σεβασμού και προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής (SEC(2011)1556) που συνοδεύει την πρόταση που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 2015, περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες(12), σχεδόν επτά εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν ή ζουν σε χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες η χώρα τους δεν διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί έως το 2020 σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι πολίτες της ΕΕ διαμένουν στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος καταγωγής τους έχουν το δικαίωμα να απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι διπλωματικές και προξενικές αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους αυτού·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της Επιτροπής του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία απαριθμεί τις νέες προτεραιότητες ανά τομέα δραστηριότητας για τα επόμενα έτη· υπενθυμίζει ότι η ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών κατά την εφαρμογή των άρθρων 258 έως 260 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι προτεραιότητες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανησυχίες των πολιτών και να καθοριστούν σαφείς, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις για τα επόμενα τρία έτη· ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή της πολιτικής της για την επιβολή του ενωσιακού δικαίου, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μηχανισμούς·

2.  σημειώνει ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και μητρώα είναι απτά και θεμελιώδους σημασίας στοιχεία της ιθαγένειας της ΕΕ και αυξάνουν τη διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων· εκφράζει, ως εκ τούτου, την επιθυμία του να προαχθούν και να επισημανθούν τα δικαιώματα αυτά ως βασικά στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής για την ιθαγένεια της ΕΕ και να αποτυπωθούν σωστά σε αυτήν·

3.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς έχει διευκολυνθεί χάρη στη βελτιωμένη επεξεργασία των αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ηλεκτρονική πύλη της Επιτροπής Αναφορών, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη του 2014 και επιτρέπει την υποβολή αναφορών με απλό τρόπο, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, όπως φαίνεται σε άλλα σημεία από τις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Αναφορών· ζητεί να ολοκληρωθεί, χωρίς καθυστέρηση, η υλοποίηση των επόμενων σταδίων του έργου όπως έχει προβλεφθεί, καθώς αυτό θα επιτρέψει μια πολύ πιο διαδραστική παρακολούθηση της διαδικασίας υποβολής αναφορών από τους αναφέροντες και τους υποστηρικτές τους·

4.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχής άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη σέβονται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι η θέσπιση της δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και η άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τελική ανάλυση, ενισχύουν την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους και να διευκολύνουν την ίση πρόσβαση και τον ισότιμο σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών τόσο στο κράτος καταγωγής τους όσο και στα άλλα κράτη μέλη· επισημαίνει τις υπάρχουσες επιλογές για εξαίρεση ορισμένων κρατών μελών από τμήματα των Συνθηκών της ΕΕ, γεγονός το οποίο δημιουργεί εκ των πραγμάτων διαφορές στα δικαιώματα των πολιτών·

5.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι σχεδόν τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την έγκριση της οδηγίας κατά των διακρίσεων που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να επανεκκινήσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις δίνοντάς τους ύψιστη προτεραιότητα· λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση της Επιτροπής να υποστηρίξει ενεργά την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων·

6.  είναι της άποψης ότι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων θα πρέπει να αυξηθεί και τα εναπομένοντα εμπόδια να αρθούν· συνιστά στην Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις δύο πρώτες οδηγίες κατά των διακρίσεων, και συγκεκριμένα την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την ισχύουσα έκδοση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

7.  ζητεί τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου και μέτρων συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών με στόχο τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας και σταθερών και κατάλληλα αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

8.  επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών έχουν επιτείνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, περιορίζοντας σημαντικά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

9.  υπενθυμίζει τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2017(13) και την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση γενικής οδηγίας σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615), συμπεριλαμβανομένων των διάφορων τρόπων μεταφοράς· συνιστά οι νομοθέτες να επιταχύνουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα· χαιρετίζει τη διοργανική συμφωνία που επιτεύχθηκε για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την οποία είχε στηρίξει η Επιτροπή Αναφορών από το 2011, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ) και να υπογράψουν το Πρωτόκολλό της· υποστηρίζει την διεύρυνση της χρήσης της αμοιβαία αναγνωρισμένης κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία και λειτουργικούς περιορισμούς στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στους ιστοτόπους της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δραστικότερες ενέργειες ώστε να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ και να καταπολεμήσει την ομοφοβία μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων μέτρων που θα ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί ταυτόχρονα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και να προωθούν τη διασυνοριακή αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και των οικογενειών τους στην ΕΕ·

11.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω της στρατηγικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την καταπολέμηση των δηλώσεων που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών στην ΕΕ και που ενθαρρύνουν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την ιθαγένεια, την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και με θέματα ισότητας των φύλων σε όλη την Ευρώπη· εφιστά την προσοχή στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, το οποίο υπονομεύει τη δυνατότητα εκατομμυρίων γυναικών να έχουν ουσιαστική οικονομική αυτονομία· τονίζει τη σημασία που έχει συμμετοχή των νέων, και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών, στην πολιτική και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω δράση εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους·

12.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να υπογράψει και να ολοκληρώσει η ΕΕ την προσχώρησή της στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι ο περιορισμός σε δύο τομείς - στον τομέα των ζητημάτων που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και στον τομέα του ασύλου και της μη επαναπροώθησης - εγείρει ζητήματα ασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά τον βαθμό προσχώρησης της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν αμελλητί την εν λόγω Σύμβαση, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· χαιρετίζει την υποβολή, από την Επιτροπή, της δέσμης μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά το συντομότερο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη και την εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ευάλωτων πολιτών που εκτίθενται σε διατομεακές πολλαπλές διακρίσεις, έτσι ώστε οι πολίτες αυτοί να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια, για παράδειγμα μέσω κατάλληλων στρατηγικών· καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες για την απεμπλοκή της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εγκρίνει τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 υπό μορφή ανακοίνωσης·

13.  υπενθυμίζει ότι οι παραδοσιακές μειονότητες συνυπάρχουν εδώ και αιώνες με κυρίαρχους πολιτισμούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην προστασία των μειονοτήτων, για παράδειγμα με την προώθηση συνεδριάσεων, σεμιναρίων και ψηφισμάτων που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, καθώς και με συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· φρονεί ότι οφείλει η ΕΕ να θεσπίσει υψηλά πρότυπα προστασίας των μειονοτήτων, αρχής γενομένης από τα πρότυπα που είναι κωδικοποιημένα σε πράξεις διεθνούς δικαίου, όπως είναι αυτές του Συμβουλίου της Ευρώπης· φρονεί επίσης ότι τα πρότυπα αυτά οφείλουν να ενσωματωθούν σε μεγάλο βαθμό σε ένα νομικό πλαίσιο που να εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν πλήρως τη Σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς και να εφαρμόσουν τις Συνθήκες καλόπιστα· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε ρητορική η οποία υποκινεί διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια· ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να βρουν βιώσιμες λύσεις και να προωθήσουν τη νοοτροπία της γλωσσικής πολυμορφίας σε όλα τα κράτη μέλη και στην ΕΕ στο σύνολό της, πέρα από τα όρια των επίσημων γλωσσών της ΕΕ, δεδομένου ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιέχουν αναφορές στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και στις διακρίσεις που πραγματοποιούνται για λόγους γλώσσας·

14.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αριθμό των Ρομά στην Ευρώπη, οι οποίοι υφίστανται διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την καταχώριση στα μητρώα γεννήσεων και, κατά συνέπεια, δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας, στερούνται πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες στις χώρες διαμονής τους, και συνεπώς στερούνται επίσης πρόσβασης σε κάθε δικαίωμα εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα επ’ αυτού ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω άτομα ασκούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί και να παρακολουθεί την κατάσταση στα κράτη μέλη και να δρομολογήσει τον προσδιορισμό και την προστασία των ατόμων που δεν έχουν αναγνωρισμένη ιθαγένεια και πρόσβαση σε έγγραφα ταυτότητας·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να εργάζονται στην εσωτερική αγορά(14) και της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(15)·

16.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στα κράτη μέλη και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την άρση των δυνητικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας διότι βοηθά τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ελεύθερη κυκλοφορία·

17.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαθέσει και να καταστήσει πιο προσβάσιμα αρκετά κέντρα πληροφόρησης και βοήθειας σχετικά με την ΕΕ και τα δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες της, όπως το δίκτυο Europe Direct, η πύλη «Η Ευρώπη σου» και η πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης προκειμένου να ενημερώνει καλύτερα τα άτομα που ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ· λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για μια ενιαία ψηφιακή πύλη που θα δίνει στους πολίτες εύκολη, διαδικτυακή πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων εντός της ενιαίας αγοράς·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το δίκτυο SOLVIT βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών του και των εθνικών κέντρων προκειμένου να δίνεται καλύτερη συνέχεια σε ανεπίλυτες και επαναλαμβανόμενες υποθέσεις, καθώς και καλύτερη διάρθρωση ανάμεσα στους διάφορους ενωσιακούς μηχανισμούς επιβολής του δικαίου της ΕΕ, όπως ο EU PILOT και ο CHAP· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να προωθήσουν στους πολίτες της ΕΕ το δίκτυο SOLVIT και τις υπηρεσίες του, καθώς και άλλους μηχανισμούς ένδικων μέσων και συμμετοχής των πολιτών, τόσο σε ενωσιακό επίπεδο (π.χ. μέσω της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών) όσο και σε εθνικό επίπεδο (π.χ. μέσω των περιφερειακών ή τοπικών διαμεσολαβητών, των επιτροπών αναφορών ή των νομοθετικών πρωτοβουλιών των πολιτών)·

19.  υποστηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στην έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ να οργανώσει εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους· τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με σκοπό την πραγματική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις Συνθήκες και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· συνιστά την προώθηση της διαφάνειας και της προορατικής προξενικής βοήθειας ως των πλέον ενδεδειγμένων εργαλείων για τον σκοπό αυτό, καθώς και την κατάλληλη δημοσίευση των αναγκαίων πληροφοριών για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των νεοαφιχθέντων·

20.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε άλλα κράτη μέλη είναι τομείς όπου οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες και ζητεί από την Επιτροπή την αυστηρή επιβολή του νόμου για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της πολιτικής δυσαρέσκειας των πολιτών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους·

22.  αναγνωρίζει ότι η ανάληψη δράσης για την αύξηση της προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο ενημερώνοντας καλύτερα τους πολίτες για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές, μέσω πολλαπλών διαύλων και σε κατανοητή γλώσσα, και με την άρση όλων των εμποδίων στη συμμετοχή τους, όπως είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και γλωσσικές διακρίσεις, οι αθέμιτες πρακτικές και η διαφθορά· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια που σχετίζονται με την πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία και να διευκολύνουν τη συμμετοχή σε όλες τις ψηφοφορίες για τους πολίτες που διαμένουν, εργάζονται ή σπουδάζουν μακριά από τον τόπο όπου ψηφίζουν συνήθως, για παράδειγμα με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και λύσεων ψηφοφορίας·

23.  πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου θα μπορούσε να αποτελεί ευκαιρία για να καταστεί η Ένωση πιο δημοκρατική· υπογραμμίζει το γεγονός ότι χιλιάδες Ευρωπαίοι συμμερίζονται αυτή την άποψη· υπενθυμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές μέσα από μια μεγαλύτερη προβολή των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζει πως η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην αναθεώρηση της προαναφερόμενης πράξης, ψηφοδέλτια στα οποία έχει ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου και έχει τηρηθεί η ισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με τις καταγγελίες που συνδέονται με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές, να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νωρίτερο δυνατόν, και να φροντίσει ώστε το εν λόγω σύστημα να είναι διαθέσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τα άτομα που δεν έχουν την ιθαγένεια κανενός κράτους και που διαμένουν μόνιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποκτήσουν την ιθαγένεια του κράτους μέλους υποδοχής, ώστε να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ· θεωρεί ότι οι πολίτες της ΕΕ που μετοικούν και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στις εθνικές εκλογές της χώρας καταγωγής τους· καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους τους που επιλέγουν να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα, να χαλαρώσουν τις προϋποθέσεις για τους πολίτες αυτούς ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να έχουν τη δυνατότητα τα άτομα με αναπηρία να ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν, χωρίς κανενός είδους διάκριση· υποστηρίζει την πιθανότητα θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας επιπλέον των εθνικών εγγράφων ταυτότητας·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2017)0482) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία περιέχει πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του· ελπίζει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού θα οδηγήσει σε έναν πιο διαφανή, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη μηχανισμό ΕΠΠ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει τη δημοκρατική και ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στον ευρωπαϊκό διάλογο και στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης· τονίζει τον σημαντικό νομοθετικό ρόλο που θα διαδραματίσει το Κοινοβούλιο και τη σημασία της καλής συνεργασίας με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις για την αναθεώρηση των νομικών κριτηρίων περί παραδεκτού, των απαιτήσεων καταχώρισης και των διαδικασιών εξέτασης των ΕΠΠ·

25.  θεωρεί ότι, για το συμφέρον της ιθαγένειας της Ένωσης, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να αναλάβει δράση για την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρώπης· ενθαρρύνει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» να παράσχει χρηματοδότηση σε περισσότερα καινοτόμα έργα που έχουν δυνατότητες για συστημικό αντίκτυπο· προτείνει την ανάπτυξη του προγράμματος «Γνωριμία με την Ευρώπη» παράλληλα και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»·

26.  προτείνει, προκειμένου να ενισχυθεί η ιθαγένεια της Ένωσης και η άσκησή της, η Επιτροπή να ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στον διορισμό συμβούλων αρμόδιων για ευρωπαϊκά θέματα, καθώς αυτό είναι το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες·

27.  συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μητρώο εισόδου σε όλες τις έδρες της, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών στα κράτη μέλη, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται εγγράφως, διά ζώσης και σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τις κατάλληλες διασφαλίσεις·

28.  συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων με πιστοποίηση του περιεχομένου, της ημερομηνίας και των στοιχείων του αποστολέα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται εγγράφως από απόσταση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τις κατάλληλες διασφαλίσεις·

29.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην πληροφόρηση, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η πολυφωνία στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν αναπόσπαστα μέρη μιας υγιούς δημοκρατίας και, συνεπώς, συνιστούν συνταγματικό θεμέλιο της ιδιότητας μέλους της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται από τα άρθρα 2 και 6 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας σαφώς καθορισμένης πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής προπαγάνδας και των ψευδών πληροφοριών, καθώς και για την προώθηση της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης από τις κυβερνήσεις· προτείνει τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα σε όλα τα κράτη μέλη να αφιερώνουν μια ελάχιστη χρονική διάρκεια σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την ΕΕ· προτείνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν στη δημιουργία ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σταθμών που θα εκπέμπουν σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και να εκπαιδεύουν τους πολίτες σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας από μικρή ηλικία· υποστηρίζει τη διάδοση του υλικού που παράγεται από τον Τύπο και τα πολυμέσα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη περαιτέρω ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων δημοσιογράφων·

30.  φρονεί ότι η γλωσσική πολυμορφία και η διαφάνεια αποτελούν βασικά εργαλεία για να έλθουν οι πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της· επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε έγγραφα αντιπροσωπεύει το 30 % των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2016, συνεπώς συνιστά την προώθηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα, καθώς και τη μετάφραση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εγγράφων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου με τους πολίτες και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα οι πολίτες τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινότητά τους και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ανταλλαγές απόψεων, με χρονοθυρίδες σε τηλεοπτικά προγράμματα για στοχευμένα ακροατήρια· ζητεί μια οριζόντια οδηγία που θα προβλέπει κατάλληλες οδούς και διαδικασίες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

31.  υποστηρίζει την προώθηση μιας νοοτροπίας παροχής δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ των ενωσιακών και των εθνικών θεσμικών οργάνων και θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα με τα υψηλότερα πρότυπα διοίκησης και διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· προτείνει τα τοπικά γραφεία της ΕΕ στα κράτη μέλη να μετατραπούν σε υπηρεσίες μίας στάσης που θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους πολίτες της ΕΕ, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και τα εμπόδια που θέτει στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια· υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδίου «μόνο μία φορά», το οποίο καταργεί τα περιττά εμπόδια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται να υποβάλλουν επανειλημμένως τα ίδια στοιχεία και έγγραφα για τις δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό επίπεδο·

32.  τονίζει ότι η προσβάσιμη εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των μελλοντικών πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους· τονίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της ανάπτυξης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ενεργή συμμετοχή σε ποικιλόμορφες κοινωνίες μέσω του προγράμματος Erasmus+· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερο χώρο, στα σχολικά προγράμματά τους, στην αγωγή του πολίτη που εστιάζει ιδίως στην ιθαγένεια της ΕΕ και σε ζητήματα σχετικά με την ΕΕ, και να προσαρμόσουν ανάλογα την κατάρτιση των εκπαιδευτικών· υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής υποστήριξης στους καθηγητές και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και την ιθαγένεια της ΕΕ· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να προωθηθούν περαιτέρω και να δημιουργηθούν επιγραμμικές πλατφόρμες, προκειμένου οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμο πολυγλωσσικό διδακτικό υλικό που θα τους βοηθά να εμπνέουν και να κινητοποιούν τους μαθητές ώστε να μαθαίνουν πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια στρατηγική εκπαίδευσης για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια που θα ενσωματώνει τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σχολικές επισκέψεις σε θεσμικά όργανα της ΕΕ·

33.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ένωση συνεπάγεται την απώλεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας για τους πολίτες του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα είναι η πρώτη περίπτωση όπου πολίτες θα στερηθούν δικαιώματα που τους έχουν παραχωρήσει οι Συνθήκες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι αυτή η απώλεια δικαιωμάτων αναμένεται να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή· τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της συμμετρίας, της δίκαιης μεταχείρισης, της αμοιβαιότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων, καθώς και στον πλήρη σεβασμό της ακεραιότητας του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του πλαισίου επιβολής του· ζητεί από αμφότερα τα διαπραγματευόμενα μέρη να δώσουν προτεραιότητα σε όλους τους πολίτες που επηρεάζονται και να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους· καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να διατηρήσουν όλα τα παράγωγα κοινωνικά, οικονομικά και οικογενειακά δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

34.  συνιστά την καθιέρωση ευρωπαϊκής αργίας στις 9 Μαΐου, ούτως ώστε να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό αίσθημα του ανήκειν στην ευρωπαϊκή οικογένεια·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία είναι επαρκώς σαφής και ακριβής ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρείται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των οικογενειών τους, να προχωρήσουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των αρμόδιων εθνικών αρχών στο θέμα αυτό, να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους με σαφή τρόπο, και να προωθήσουν την καλή συνεργασία και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εθνικές διοικήσεις, ειδικά στις περιπτώσεις διασυνοριακής ασφάλισης και συντάξεων γήρατος· απευθύνει έκκληση για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών υποδοχής και των οικείων προξενείων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα κατάλληλο δίκτυο βοήθειας και δίκαιη μεταχείριση στις διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτές συνδέονται με επιμέλεια παιδιών· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη διασυνοριακή αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας·

36.  καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιτρέψουν σε όλες τις χώρες που πληρούν τα αναγκαία τεχνικά κριτήρια να καταστούν μέλη του χώρου Σένγκεν, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς να παρεμποδίζονται από συνοριακούς ελέγχους·

37.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα επίκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας· ζητεί να τεθεί επειγόντως σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, να επιβάλλονται καλύτερα τα υφιστάμενα νομικά μέσα της ΕΕ στον τομέα αυτό, να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και με τους οργανισμούς της ΕΕ· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η εναρμόνιση της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ·

38.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής ένωσης ασφάλειας που θα αντιμετωπίζει όλες τις διαστάσεις της τρομοκρατικής απειλής·

39.  θεωρεί την αποριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, και συνιστά ένθερμα την ενίσχυση ειδικών διατομεακών προγραμμάτων που στοχεύουν στην εκπαίδευση, στις εθελοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, στην εργασία των νέων καθώς και προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης σε οργανισμούς, τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, θρησκευτικές κοινότητες και περιφερειακές διοικήσεις· φρονεί ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική στο πεδίο αυτό οφείλει να πλαισιώνεται από μακρόπνοες προορατικές διαδικασίες αποριζοσπαστικοποίησης στη σφαίρα της δικαιοσύνης· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη και πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση με ολιστικό τρόπο και να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί επίσης να υποστηριχθεί με δράσεις που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή η «Ευρώπη για τους πολίτες»·

40.  ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 προκειμένου να διασφαλιστεί η προξενική προστασία για τους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες στις οποίες τα κράτη μέλη τους δεν εκπροσωπούνται·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νέο, πιο ασφαλές μορφότυπο για τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα της ΕΕ για τους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης που βρίσκονται εκτός ΕΕ και των οποίων το διαβατήριο έχει κλαπεί, χαθεί, καταστραφεί ή δεν είναι διαθέσιμο προσωρινά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν πράγματι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια·

42.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται στα θύματα εγκληματικών και τρομοκρατικών πράξεων ένα κατάλληλο επίπεδο δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των οικογενειών τους· υπογραμμίζει ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρα άλλη από τη δική τους και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως τη θέσπιση πρωτοκόλλων στα κράτη μέλη με σκοπό να παρέχεται βοήθεια σε αλλοδαπούς Ευρωπαίους σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης ειδικής οδηγίας για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας·

43.  εκφράζει τη λύπη του για την ύπαρξη διασυνοριακών εμποδίων σε ζητήματα αστικής ή κοινωνικής φύσης, όπως είναι οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και οι συντάξεις, τα οποία στερούν από πολλούς πολίτες την δυνατότητα πλήρους άσκησης όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

44.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη σε γονείς και παιδιά οι ίδιες δυνατότητες άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου, γεγονός που έχει ωθήσει εκατοντάδες γονείς στην Ευρώπη να απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών για να την παροτρύνουν να δραστηριοποιηθεί περισσότερο παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες που διαθέτει σε αυτόν τον τομέα·

45.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων βίας λόγω φύλου και να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών σε υποθέσεις διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του Σώματος Αλληλεγγύης της ΕΕ για τους νέους ευρωπαίους πολίτες και ζητεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς η πρωτοβουλία αυτή ώστε να μην αντικατασταθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας από μη αμειβόμενη εθελοντική εργασία·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον συντονισμό και τη συνεργασία, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων διπλής φορολογίας και φορολογικών διακρίσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, και να λάβουν περισσότερο υπόψη την πραγματικότητα της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων· θεωρεί ότι τα ζητήματα διπλής φορολογίας επί του παρόντος αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς καθώς χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους υφιστάμενες διμερείς φορολογικές συμβάσεις ή μονομερής ανάληψη δράσης από ένα κράτος μέλος, καθώς επίσης ότι απαιτούν συντονισμένη και έγκαιρη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Έγγραφο 6622/16 του Συμβουλίου.
(2) Έγγραφο 14268/15 του Συμβουλίου.
(3) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 146.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0385.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0013.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0063.
(8) PE 601.177v04-00.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0512.
(10) PE 597.698v03-00. Βλέπε επίσης την έκθεση Α8-0265/2017.
(11) PE 603.107v02-00. Βλέπε επίσης την έκθεση Α8-0265/2017.
(12) ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0347.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0083.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0142.


Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο
PDF 464kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (2017/2065(INI))
P8_TA(2017)0488A8-0384/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την τεχνολογία των πληροφοριών (ITA),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν οι υπουργοί ΤΠΕ της G7 κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Takamatsu του νομού Kagawa (Ιαπωνία) στις 29 και 30 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την ψηφιακή οικονομία, στο Κανκούν το 2016,

–  έχοντας υπόψη τον Δυναμικό Συνασπισμό για το Εμπόριο (Dynamic Coalition on Trade) που σχηματίστηκε υπό την αιγίδα του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις (COM(2017)0338),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017 με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0495),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2017 με θέμα «Digital4Development: ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ (SWD(2017)0157),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό έγγραφο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2017 και όπου ενδέχεται να συζητηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών [Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - Τομέας Ανάπτυξης (ITU-D)],

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 16 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή (A/HRC/32/38) και όσον αφορά τον ρόλο των παρόχων ψηφιακής πρόσβασης (A/HRC/35/22),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο (Εξωτερικών Υποθέσεων) στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων στο πλαίσιο της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Σειρά ευρωπαϊκών συνθηκών αριθ. 108, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική «Εμπόριο για όλους – Μια προοδευτική εμπορική πολιτική για τη χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης» (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0384/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και η ψηφιοποίηση της οικονομίας αποτελούν ένα εργαλείο ανάπτυξης και θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εταιρείες, και ιδίως στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την παραγγελία, την παραγωγή, τη διάθεση στο εμπόριο ή την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε πελάτες από όλον τον κόσμο με ταχύτερους ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος από ποτέ άλλοτε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ψηφιακό εμπόριο αυξάνοντας τη διαφάνεια των διεθνών συμβάσεων και επιταχύνοντας τη μεταφορά αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο υλικών αγαθών έχει αντικατασταθεί από αυξανόμενα ποσοστά διασυνοριακών μεταφορών ψηφιακού περιεχομένου, γεγονός το οποίο ενίοτε καθιστά ασαφή τη διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων, η συγκέντρωση δεδομένων και η ικανότητα διασυνοριακής μεταφοράς τους μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό καινοτομίας, παραγωγικότητας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση των οικονομιών μας όσο και του διεθνούς εμπορίου έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και προσέφερε οικονομικές ευκαιρίες για τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των παραδοσιακών βιομηχανικών τομέων επηρεάζει τα μοντέλα που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού, την μεταποίηση και τις υπηρεσίες και θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες βιομηχανίες, αλλά θα μπορούσε επίσης να καταστρέψει τις σημερινές θέσεις εργασίας και να οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, καθώς όλο και περισσότερες λειτουργίες που παραδοσιακά εκτελούνταν από τον άνθρωπο έχουν είτε αυτοματοποιηθεί είτε μεταφερθεί σε άλλες περιοχές ή και τα δύο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα που θα ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ισχυρές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και μέτρα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή οικονομία απαιτεί ένα πλαίσιο κανόνων, περιλαμβανομένων σύγχρονων εμπορικών κανόνων ικανών να συμφιλιώσουν τις ταχείες αλλαγές της αγοράς με τα δικαιώματα των καταναλωτών, το οποίο θα παρέχει περιθώρια άσκησης πολιτικής για την ανάληψη των νέων κανονιστικών πρωτοβουλιών που χρειάζονται οι κυβερνήσεις προκειμένου να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσουν την προστασία τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο ελεύθερο, ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο αποτελεί προϋπόθεση για το εμπόριο βάσει κανόνων και την ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ουδετερότητας των δικτύων θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για το ψηφιακό εμπόριο προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιος ανταγωνισμός και καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία και, παράλληλα, η ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε υποδομές και η πρόσβαση σε δεξιότητες παραμένουν καθοριστικές προκλήσεις για τη συνδεσιμότητα και, συνεπώς, για το ψηφιακό εμπόριο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών τονίζουν πως η παροχή καθολικής και οικονομικά προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων χώρων μέχρι το 2020 θα έχει καθοριστική σημασία όσον αφορά την προαγωγή της ανάπτυξης, καθώς η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ευκαιρία αύξησης του αριθμού των μικρών εξαγωγέων, του όγκου των εξαγωγών και της διαφοροποίησης των εξαγωγών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μπορούν, ως επιχειρηματίες και ως εργαζόμενες, να επωφεληθούν από την καλύτερη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, και ως καταναλώτριες από τις χαμηλότερες τιμές, και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και ανισότητες που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην παγκόσμια οικονομία, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των γυναικών σε χώρες με χαμηλό και μέσο εισόδημα εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται ραγδαία και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο εφαρμόζουν πολιτικές ψηφιακού προστατευτισμού εγείροντας φραγμούς που κωλύουν την πρόσβαση στην αγορά και τις άμεσες επενδύσεις ή χαρίζουν άδικο πλεονέκτημα στις εγχώριες εταιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά γενικών μέτρων που λαμβάνονται από τρίτες χώρες στο όνομα της εθνικής ασφάλειας (στον κυβερνοχώρο) έχει όλο και μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένες εταιρείες επωφελούνται σήμερα από πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από ό,τι οι Ευρωπαίοι σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εμπορικούς εταίρους μας κλείνουν όλο και περισσότερο τις εγχώριες αγορές τους και καταφεύγουν στον ψηφιακό προστατευτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να βασίσει τη στρατηγική της για το ψηφιακό εμπόριο στις αρχές της αμοιβαιότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού, της έξυπνης νομοθεσίας και της διαφάνειας προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να δημιουργηθούν και πάλι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος στον γεωγραφικό αποκλεισμό και δεν θα πρέπει να παρατηρείται στο μέλλον καμία μορφή αδικαιολόγητων διακρίσεων λόγω εθνικότητας, τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του καταναλωτή εντός της εσωτερικής αγοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθούνται σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις τα δομικά στοιχεία που διατηρούν ανοικτό το διαδίκτυο στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ, περιλαμβανομένων αρχών όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ουδετερότητα των δικτύων, καθώς και μέτρων προστασίας κατά της ευθύνης των μεσαζόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια διάσταση του ψηφιακού εμπορίου καθιστά τον ΠΟΕ τον φυσικό χώρο για τη διαπραγμάτευση ενός πολυμερούς πλαισίου βάσει κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ του Δεκεμβρίου 2017 θα παράσχει την πλατφόρμα για τη δρομολόγηση της διαδικασίας αυτής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, περιλαμβανομένου του άρθρου 8 σχετικά με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το άρθρο 16 ΣΛΕΕ σχετικά με το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα, καθώς και από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα συνιστά οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ψηφιακής οικονομίας και στηρίζουν ως εκ τούτου την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα, και η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου πρέπει να συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, χάριν στήριξης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της κρυπτογράφησης, και απόρριψης του ψηφιακού προστατευτισμού, της μαζικής επιτήρησης, της κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο και της λογοκρισίας στο διαδίκτυο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να προστατεύει τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας, και ότι οι διαδικτυακές αγορές πρέπει να απαγορεύουν το εμπόριο άγριας πανίδας και χλωρίδας και των προϊόντων τους στις πλατφόρμες τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και πιο συχνά οι ιδιωτικές εταιρίες θέτουν κανόνες και πρότυπα στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας και ότι αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στους πολίτες και στους καταναλωτές όσο και στο εσωτερικό και στο διεθνές εμπόριο και ότι ταυτόχρονα επιταχύνουν την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την προστασία των επιχειρήσεων και των πελατών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς των κερδών, καθώς και τα σχέδια της ΕΕ για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών έχουν αναδείξει την ανάγκη αντιμετώπισης μιας σειράς προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτει η ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόροι θα πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα περισσότερο διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υπολογισμού της φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών θα μπορούσε να αποτρέψει τη μεταφορά των κερδών και τη φοροαποφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση όλων των εταιρειών και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα ορθής φορολογικής διακυβέρνησης που θα επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μερών να εφαρμόσουν τα συμφωνημένα διεθνή πρότυπα κατά την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, έως 5 % των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ είναι προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και φορολογικών εσόδων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευαίσθητοι τομείς όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, και θεμελιώδη δικαιώματα όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικών διαπραγματεύσεων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να έχει ως στόχο και την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων και όχι μόνο εκείνης των πολυεθνικών εταιρειών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό πληροί τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση στη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μη διαπραγματεύσιμη κατά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και ότι η προστασία των δεδομένων πάντοτε εξαιρείτο από τις εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για τη βελτίωση των ψηφιακών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη σε εμπορικές συμφωνίες διατάξεων σχετικά με την ουδετερότητα των δικτύων, την απαγόρευση της υποχρεωτικής αδικαιολόγητης απαίτησης τοπικοποίησης των δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων, την ασφάλεια της επεξεργασίας και της αποθήκευσης δεδομένων, την κρυπτογράφηση και την ευθύνη των μεσαζόντων, μπορεί να ενισχύσει, ειδικότερα, την προστασία της ελευθερίας του λόγου·

1.  υπογραμμίζει ότι, ως κοινότητα αξιών και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει πρότυπα ως προς τους διεθνείς κανόνες και τις συμφωνίες σχετικά με τις ψηφιακές ροές εμπορικών συναλλαγών με βάση τρία στοιχεία: (1) τη διασφάλιση της πρόσβασης ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά σε τρίτες χώρες, (2) την εγγύηση ότι οι εμπορικοί κανόνες προσφέρουν απτά οφέλη στους καταναλωτές και (3) τη διασφάλιση και την προώθηση του σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

2.  τονίζει ότι, μολονότι η ψηφιακή ενιαία αγορά δίνει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ψηφιακό εμπόριο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αδιαφανείς κανονισμούς, κυβερνητικές παρεμβάσεις ή αδικαιολόγητη τοπικοποίηση και αποθήκευση δεδομένων· τονίζει ότι ορισμένες από τις βασικές ενέργειες της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος και η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, έχουν διεθνή διάσταση που θα μπορούσε να καλυφθεί στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το ψηφιακό εμπόριο.

3.  τονίζει την ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές κοινωνικές και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), να αρθούν οι φραγμοί στη διά βίου μάθηση και να κλείσει το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω με ποιον τρόπο συνδέονται η τρέχουσα εμπορική πολιτική και η ισότητα των φύλων και πώς μπορεί το εμπόριο να προωθήσει την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το διαδικτυακό αποτέλεσμα της ψηφιακής οικονομίας επιτρέπει σε μια εταιρεία ή ένα μικρός αριθμό εταιρειών που κατέχουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εμπορικές συμφωνίες να προωθούν τον θεμιτό και αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως μεταξύ των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες και χρηστών όπως οι μικροεπιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, και να προωθούν τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών, να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών, να διασφαλίζουν τη μη διακριτική μεταχείριση όλων των παραγόντων της αγοράς και να αποφεύγουν τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης που στρεβλώνει τις αγορές· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του να αναχθεί η ουδετερότητα των δικτύων σε βασική συνιστώσα της στρατηγικής της για το ψηφιακό εμπόριο· θεωρεί ότι η στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία πρέπει να συμπληρωθεί από ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικό διεθνές πλαίσιο πολιτικής για τον ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και ισχυρών κεφαλαίων για τον ανταγωνισμό στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες συμμορφώνονται με τους κανόνες περί ανταγωνισμού και ότι οι ανταγωνιστές δεν υφίστανται διακρίσεις σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών·

5.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ασφαλή συνδεσιμότητα στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και σε ψηφιακές μεθόδους πληρωμών, η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, ιδίως οι μηχανισμοί προσφυγής όσον αφορά διαδικτυακές διασυνοριακές πωλήσεις, και τα προβλέψιμες τελωνειακές διαδικασίες συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την πραγματοποίηση ψηφιακών εμπορικών συναλλαγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση·

6.  θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των φορέων προστασίας των καταναλωτών και επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες για την προώθηση μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως κανόνες για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και συμβάσεις και για τις αυτόκλητες επικοινωνίες· τονίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να προστατεύονται και να μην αποδυναμώνονται σε καμία περίπτωση·

7.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων και απασχολούν την πλειονότητα των εργαζομένων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης, την προώθηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης·

8.  υπενθυμίζει ότι κανένα στοιχείο εμπορικής συμφωνίας δεν πρέπει να αποτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της από τη διατήρηση, τη βελτίωση και την εφαρμογή των οικείων κανόνων περί προστασίας των δεδομένων· υπενθυμίζει ότι επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες χωρία να γίνεται προσφυγή σε γενικούς κανόνες εμπορικών συμφωνιών, όταν πληρούνται οι απαιτήσεις - τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον - που θεσπίζονται στο κεφάλαιο IV της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(7) και στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679· αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις περί επάρκειας, περιλαμβανομένων αποφάσεων σε μερικό ή τομεακό επίπεδο, συνιστούν βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ σε τρίτη χώρα· σημειώνει ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει αποφάσεις περί επάρκειας μόνο έναντι τεσσάρων από τους 20 μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της· υπενθυμίζει τη σημασία του να διασφαλισθεί, ιδίως μέσω των διαλόγων περί επάρκειας, η διαβίβαση δεδομένων από τρίτες χώρες προς την ΕΕ·

9.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα και να επιταχύνει την υιοθέτηση αποφάσεων περί επάρκειας, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτες χώρες θα διασφαλίσουν, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας ή των διεθνών δεσμεύσεών τους, επίπεδο προστασίας «ουσιαστικά ισοδύναμο» με αυτό που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει και να δημοσιοποιήσει ενημερωμένες και αναλυτικές δεσμευτικές διαδικασίες με ειδικό χρονοδιάγραμμα, για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, με πλήρη σεβασμό των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών και της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

10.  υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα διασυνοριακής πρόσβασης, συλλογής, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων έχει αποκτήσει όλο και πιο μεγάλη σημασία για κάθε είδους εταιρεία που παρέχει αγαθά και υπηρεσίες διεθνώς· σημειώνει ότι αυτό έχει σημασία τόσο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και για εκείνα μη προσωπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει την επικοινωνία μηχανής με μηχανή·

11.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει το συντομότερο δυνατόν κανόνες όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων οι οποίοι να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες και μελλοντικούς κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας της ΕΕ· ζητεί περαιτέρω να συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ οριζόντια διάταξη που να διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ενός μέρους για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, μόνο υπό τον όρο ότι δεν θα το χρησιμοποιεί άνευ λόγου με την πρόθεση να περιορίζει τις ροές δεδομένων για λόγους πέραν της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· θεωρεί ότι οι εν λόγω κανόνες και διατάξεις θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των νέων και εχόντων δρομολογηθεί πρόσφατα εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες· τονίζει ότι κάθε κανόνας στον τομέα αυτόν θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής κάθε μελλοντικού κεφαλαίου που αφορά την προστασία των επενδύσεων·

12.  καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει αυστηρά τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)· θεωρεί ότι η άρση των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· αποδοκιμάζει τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις ως μη δασμολογικός φραγμός στο εμπόριο και ως μορφή ψηφιακού προστατευτισμού· κρίνει ότι ο προστατευτισμός αυτού του είδους περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές τρίτων χωρών και υπονομεύει τα οφέλη του ψηφιακού εμπορίου σε επίπεδο αποδοτικότητας·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, τη θέση της για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων, τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων και τις εγγυήσεις περί προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να περιληφθεί σε όλες τις νέες και έχουσες πρόσφατα δρομολογηθεί διαπραγματεύσεις και για να μην βρεθεί η ΕΕ σε δεύτερη μοίρα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τα μέτρα που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, όπως πολιτικές που ενθαρρύνουν την αγορά τοπικών προϊόντων, απαιτήσεις για τοπικό περιεχόμενο ή την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, στον βαθμό που δεν δικαιολογούνται από προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος ή από εξαιρέσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS, προκειμένου να διασφαλίσει τη δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε ένα δίκαιο και προβλέψιμο περιβάλλον·

15.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της σε διμερές, πλειομερές και πολυμερές επίπεδο ώστε να εξασφαλίσει ότι τρίτες χώρες είναι εξίσου ανοικτές σε ξένες επενδύσεις με την ΕΕ και ότι προσφέρουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ· χαιρετίζει την πρόταση της ΕΕ για την έκδοση κανονισμού που θα θεσπίζει πλαίσιο επανεξέτασης των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ένωση και υποστηρίζει τους στόχους της για καλύτερη προστασία των υποδομών και των τεχνολογιών ζωτικής σημασίας·

16.  τονίζει ότι η στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να συνάδει πλήρως με την αρχή της ουδετερότητας των δικτύων και να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση της διαδικτυακής κυκλοφορίας, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, τη συσκευή, την υπηρεσία ή την εφαρμογή· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η λήψη μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν είναι απολύτως αναγκαία, και μόνο για το αναγκαίο διάστημα, για την τήρηση των νομικών απαιτήσεων, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου ή την πρόληψη επαπειλούμενης συμφόρησης δικτύου·

17.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη υποδομών επαρκών σε κάλυψη, ποιότητα και ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στις αγροτικές, τις ορεινές και τις απομακρυσμένες περιοχές, σε ένα ανοικτό και ουδέτερο δίκτυο, είναι καθοριστικής σημασίας για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

18.  αποδοκιμάζει σθεναρά τις πρακτικές τρίτων χωρών οι οποίες ορίζουν ως προϋποθέσεις για την πρόσβαση εταιρειών στην αγορά τη γνωστοποίηση και μεταφορά σε κρατικές αρχές του πηγαίου κώδικα του λογισμικού προς πώληση· θεωρεί ότι τα μέτρα τούτα είναι δυσανάλογα ως γενική προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τέτοιου είδους δραστηριότητες στις υπογράφουσες τις ΣΕΣ κυβερνήσεις· τονίζει ότι τα προαναφερθέντα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις κρατικές αρχές να προωθούν τη διαφάνεια του λογισμικού, να ενθαρρύνουν τη δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα μέσω ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού, καθώς και να ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω αδειών ανοικτών δεδομένων·

19.  υπενθυμίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αναγκαίες οι απαιτήσεις τοπικής παρουσίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προληπτική εποπτεία ή η ρυθμιστική εποπτεία και επιβολή· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναλάβει περιορισμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 1, προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ·

20.  πιστεύει ότι το ψηφιακό εμπόριο θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών και με την παροχή της δυνατότητας στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, να αποκτούν πρόσβαση στην ανάθεση δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων·

21.  σημειώνει ότι οι κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο δεν θα πρέπει να αποκλείουν τον καθορισμό ευνοϊκών για την ανάπτυξη απαιτήσεων σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας·

22.  καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει σε τρίτες χώρες την απαίτηση γνωστοποίησης ή μεταφοράς των λεπτομερειών της (κρυπτογραφικής) τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα ως προϋπόθεση για την παρασκευή, πώληση ή διανομή των προϊόντων τούτων·

23.  επισημαίνει ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) και των επενδύσεων στην Ε&Α συνιστά προϋπόθεση της βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας της ΕΕ και ότι η διεθνής συνεργασία συνιστά κλειδί για την καταπολέμηση της εμπορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· ενθαρρύνει, επομένως, την Επιτροπή να ασκήσει πίεση για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ, καθώς και οι Συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι η νομική προστασία εντός και εκτός διαδικτύου σε όλη την ΕΕ είναι απαραίτητη για τα νέα έργα, διότι με τον τρόπο αυτόν θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και θα δοθεί περαιτέρω ώθηση στην καινοτομία· τονίζει, παρά ταύτα, ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν αποτελούν το κατάλληλο μέσο για τη διεύρυνση της προστασίας των κατόχων δικαιωμάτων μέσω της πρόβλεψης πιο διευρυμένων εξουσιών όσον αφορά την επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι η πρόσβαση σε φάρμακα σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται για λόγους προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι το εμπόριο παραποιημένων εμπορευμάτων απαιτεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τις παραβιάσεις των ΔΔΙ στην ψηφιακή οικονομία·

24.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα gTLD του ICANN (Σώμα του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών), το οποίο επεκτείνει τα ονόματα τομέα σε χιλιάδες γενικές ονομασίες, και να διασφαλίσει, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο, την προστασία των κατόχων δικαιωμάτων, ιδίως όσων συνδέονται με τις γεωγραφικές ενδείξεις·

25.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για να εμποδίσει τα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλλουν ανώτατα όρια ξένων κεφαλαίων, να θεσπίσει ευνοϊκούς για τον ανταγωνισμό κανόνες χονδρικής πρόσβασης για δίκτυα κατεστημένων φορέων, να προβλέψει διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες και τέλη αδειοδότησης, καθώς και να διασφαλίσει την πραγματική πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας της ΕΕ σε υποδομές τελευταίου μιλίου στις αγορές εξαγωγών· υπενθυμίζει ότι ο βάσει κανόνων ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών οδηγεί σε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και σε χαμηλότερες τιμές·

26.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει της προσπάθειές της για την εκπόνηση συνόλου δεσμευτικών πολυμερών αρχών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στα πλαίσια του ΠΟΕ και να εξακολουθήσει να εστιάζεται σε συγκεκριμένα και ρεαλιστικά αποτελέσματα·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει εκ νέου επειγόντως τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), σύμφωνα με τις συστάσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· υιοθετεί την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να δώσει το παράδειγμα και να θέσει παγκόσμια ψηφιακά πρότυπα που να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις·

28.  υπενθυμίζει ότι τα μέλη του ΠΟΕ τηρούν από το 1998 αναστολή ως προς την επιβολή δασμών για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις· τονίζει ότι τέτοιου είδους δασμοί συνιστούν περιττό επιπρόσθετο κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να μετατρέψει την αναστολή σε μόνιμη συμφωνία για την κατάργηση των δασμών για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις, με την επιφύλαξη προσεκτικής ανάλυσης των επιπτώσεων στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης·

29.  διαπιστώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΠΟΕ για να προωθήσει το πρόγραμμα εργασίας του για το ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει την περαιτέρω επέκταση της συμφωνίας για τις τεχνολογίες της πληροφορίας του ΠΟΕ προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα και περισσότερα μέλη του ΠΟΕ, και σημειώνει την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλευθεί το συντομότερο δυνατόν με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σχετικά με τη θέση της για το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα ζητήματα που αφορούν το ψηφιακό εμπόριο, τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν κατά τη διάσκεψη προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση·

30.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα των προτύπων ΤΠΕ που ωφελούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς, ιδίως στο πλαίσιο ενός ασφαλούς διαδικτύου των αντικειμένων, της τεχνολογίας 5ης γενιάς και της κυβερνοασφάλειας και παράλληλα να μην παρακάμπτει τα νόμιμα φόρουμ που αφορούν την πολυμερή διακυβέρνηση τα οποία έχουν αποφέρει πλείστα οφέλη στο ανοικτό διαδίκτυο·

31.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176)· τονίζει ότι, αν και η τυποποίηση των ΤΠΕ πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο μια διαδικασία εθελοντική και συναινετική, καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, της αμεροληψίας και της συναίνεσης, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας και της συνοχής, η θέσπιση ενός σαφέστερου συνόλου προτεραιοτήτων για την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με πολιτική στήριξη υψηλού επιπέδου, θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να κάνει χρήση των μέσων του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση βελτιωμένων διαδικασιών θέσπισης προτύπων, σύμφωνα με την κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάδειξη παγκόσμιων βιομηχανικών προτύπων υπό την ηγεσία της ΕΕ για βασικές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύου 5G, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα δίκτυα 5G (5G PPP) στο επίπεδο βασικών φορέων τυποποίησης στην ΕΕ και διεθνώς·

32.  τονίζει τη σημασία των διεθνών προτύπων που αφορούν τον ψηφιακό εξοπλισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί ώστε να εξασφαλίσει την εισαγωγή βασικών μέτρων κυβερνοασφάλειας στα προϊόντα του διαδικτύου των αντικειμένων και στις υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος·

33.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών και φυσικών προσώπων που πωλούν και αγοράζουν αντικείμενα στο διαδίκτυο και εμπλέκονται σε τελωνειακές διαδικασίες για αγαθά που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η απλοποιημένη, αφορολόγητη και αδασμολόγητη τελωνειακή μεταχείριση των ειδών που πωλούνται στο διαδίκτυο και επιστρέφονται χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου του ΠΟΕ στοχεύει στην επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών και τη βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας· τονίζει την ανάγκη ψηφιοποίησης του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών και διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικής καταχώρισης και λειτουργίας των πληροφοριών, το οποίο θα διευκολύνει τον εκτελωνισμό στα σύνορα, τη συνεργασία για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και τη διαφάνεια των τιμών που συνδέονται με τα τελωνεία· θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση εργαλείων όπως η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών θα ωφελούσε τους καταναλωτές·

34.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα υπογράφοντα μέρη των εμπορικών συμφωνιών να συμπεριλάβουν, στο κεφάλαιο των ΣΕΣ που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, διατάξεις που θα καθιστούν τα διεθνή τέλη περιαγωγής και τα τέλη που εφαρμόζονται σε διεθνείς κλήσεις και μηνύματα διαφανή, δίκαια, εύλογα και προσανατολισμένα προς τον καταναλωτή· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πολιτικές που προωθούν τη χρέωση κοστοστρεφών τιμών λιανικής για υπηρεσίες περιαγωγής με στόχο τη μείωση των τιμών, την προώθηση της διαφάνειας και την αποτροπή εμπορικών πρακτικών που είναι αθέμιτες ή κατ’ οιονδήποτε τρόπο αρνητικές για τους ίδιους τους καταναλωτές·

35.  αναγνωρίζει ότι οι αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων για καινοτομίες και εξασφάλισης της ελευθερίας του λόγου και της επιχειρηματικής ελευθερίας· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από το κεκτημένο της ΕΕ κατά της εμπορικές διαπραγματεύσεις της·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο θεματολόγιο «Digital4Development· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για τη βελτίωση και την προαγωγή των ψηφιακών δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι μόνο το 53,6 % όλων των νοικοκυριών παγκοσμίως έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό ψηφιακό χάσμα· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές στο Νότιο Ημισφαίριο προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, μεταξύ άλλων με την τόνωση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεισφορά του ITU-D του ΟΗΕ στη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και δικτύων· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι επενδύσει στις ευρυζωνικές υποδομές αναπτυσσόμενων χωρών να συμβάλλουν πλήρως και να έχουν ως προϋπόθεση τον σεβασμό για το ελεύθερο, ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο, αφετέρου δε να αναπτύξει τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να προωθήσει την κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο· τονίζει ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις τοπικές μικροεπιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να μπορούν να αλληλεπιδρούν ψηφιακά με πολυεθνικές επιχειρήσεις και να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης, την προώθηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει αυτό όσον αφορά την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός αυτών των εταιρειών ανήκει σε γυναίκες και λειτουργεί χάρη σε αυτές· επαναλαμβάνει ότι το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει πόρο και για τις δημόσιες διοικήσεις και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

37.  τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη κάθε στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και πρέπει, ιδίως, να επιδιώκει να προωθεί και να δίνει τη δυνατότητα στις νεοφυείς, τις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, υπενθυμίζοντας τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει αυτό όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

38.  θεωρεί ότι τα ψηφιακά ζητήματα θα πρέπει επίσης να κατέχουν περισσότερο κεντρική θέση στην πολιτική της ΕΕ «βοήθεια για το εμπόριο», προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της αυξημένης στήριξης της καινοτομίας και της υποδομής και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κυρίως μέσω πρωτοβουλιών μικροχρηματοδότησης, καθώς και βοήθειας για την αύξηση της διαδικτυακής προβολής των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πλατφόρμες και προώθησης της διαθεσιμότητας λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών και της πρόσβασης σε οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες εφοδιαστικής και παράδοσης·

39.  τονίζει ότι κάθε στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων της, πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και να συμβάλλει στην υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι ο ΣΒΑ 4 για την ποιότητα της εκπαίδευσης, για την παροχή ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, ο ΣΒΑ 5 για την επίτευξη ισότητας των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, ο ΣΒΑ 8.10 για την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και ο ΣΒΑ 9.1 για την ανάπτυξη αξιόπιστων και ανθεκτικών δομών με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων και ο ΣΒΑ 9.3 για την αύξηση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις και την ενσωμάτωσής τους στις αλυσίδες αξίας και τις αγορές έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό·

40.  δεσμεύεται να αναθεωρεί τη στρατηγική για το ηλεκτρονικό εμπόριο κάθε 5 έτη·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και στην ΕΥΕΔ.

(1) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(5) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 35.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0233.
(7) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου