Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 12 Nollaig 2017 - Strasbourg
Bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha ***II
 Leasuithe ar Rialacháin éagsúla i réimse na talmhaíochta agus na forbartha tuaithe ***I
 Córas Trádála Astaíochtaí an AE (AE ETS): ag leanúint ar aghaidh leis na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus ag ullmhú do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach ***I
 Síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha ***I
 Dleachtanna custaim ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá ***I

Bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha ***II
PDF 112kWORD 48k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2017 ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 25 Bealtaine 2016(1),

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(2) ar an togra ón gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle (COM(2015)0636),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do Riail 67a dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Iascach (A8-0374/2017),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

3.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 303, 19.8.2016, lch. 116.
(2) Téacsanna arna nglacadh an 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


Leasuithe ar Rialacháin éagsúla i réimse na talmhaíochta agus na forbartha tuaithe ***I
PDF 276kWORD 63k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013, (AE) Uimh. 1307/2013, (AE) Uimh. 1308/2013 agus (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0605),

–  ag féachaint don chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 16 Samhain 2017 chun an togra ón gCoimisiún a dheighilt agus chun an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe a údarú tuarascáil reachtach ar leithligh a dhréachtú le haghaidh na bhforálacha a bhaineann le réimse freagrachta an choiste sin, eadhon Airteagal 267 go hAirteagal 270 and Airteagal 275 den togra ón gCoimisiún,

–  ag féachtaint d’Airteagal 294(2) agus (3) agus d’Airteagal 42, d’Airteagal 43(2) agus do phointe (b) d’Airteagal 168(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim Uimh. 1/2017 ón gCúirt Iniúchóirí an 26 Eanáir 2017(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 14 Nollaig 2016(2),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 11 Bealtaine 2017(3),

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus don tuarascáil ón gCoiste um Rialú Buiséadach (A8-0211/2017),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 15 Samhain 2017 chun an seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0380/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas a ráitis atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á thabhairt dá haire na ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  ag cur i bhfios go láidir gurb é an aidhm atá ag deighilt an togra ón gCoimisiún ligean do na forálacha a bhaineann le réimse freagrachta an Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe feidhm a bheith acu amhail ón 1 Eanáir 2018 agus go ndéanfar scrúdú ar an gcuid eile den togra ón gCoimisiún(4) tráth níos déanaí;

5.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

6.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Nollaig 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

P8_TC1-COD(2016)0282B


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/2393.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa

Na rialacha nua maidir le heagraíochtaí táirgeoirí agus leis an dlí iomaíochta (CEM)

Meabhraíonn Parlaimint na hEorpa, de réir Airteagal 42 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), nach bhfuil feidhm ag rialacha iomaíochta maidir le táirgí talmhaíochta a tháirgeadh agus a thrádáil ach sa mhéid atá an táirgeadh agus an trádáil sin socraithe ag an bParlaimint agus ag an gComhairle, agus aird á tabhairt ar chuspóirí an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) mar a leagtar síos in Airteagal 39 den Chonradh céanna.

Mar a leagtar amach sa chonradh, agus i gcomhréir le cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh(5), tá forlámhas ag cuspóirí CBT ar chuspóirí an bheartais iomaíochta Eorpaigh. Níl margaí talmhaíochta díolmhaithe, áfach, ó chur i bhfeidhm an dlí iomaíochta. Tá sé de shainphribhléid ag na comhreachtóirí, eadhon Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, rialacha iomaíochta sainiúlachtaí talmhaíochta a oiriúnú.

Sa chomhthéacs sin, déanann an Pharlaimint trí bhíthin an Rialacháin seo soiléiriú ar an ngaolmhaireacht idir rialacha CBT, go háirithe ról agus misin eagraíochtaí táirgeoirí agus comhlachas d'eagraíochtaí táirgeoirí, agus cur i bhfeidhm an dlí iomaíochta Eorpaigh a mholadh. Tá an soiléiriú sin riachtanach mar gheall ar na héiginnteachtaí atá fós ann maidir leis na rialacha sin a chur chun feidhme, agus tá sé fíor-riachtanach chun go mbainfí amach cuspóir an Aontais Eorpaigh chun staid na bhfeirmeoirí laistigh den slabhra soláthair bia a neartú. Tá na moltaí ó Pharlaimint na hEorpa bunaithe ar na moltaí atá sa tuarascáil ó Thascfhórsa an Agra-Mhargaidh (AMTF) an 14 Samhain 2016. Bunaíodh na moltaí sin ar shraith éisteachtaí agus tuairimí a fuarthas ó gach gníomhaí sa slabhra soláthair bia: táirgeoirí, próiseálaithe agus miondíoltóirí.

Tá sé mar aidhm ag Parlaimint na hEorpa simpliú agus soiléiriú a dhéanamh ar na coinníollacha faoina bhféadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí nó comhlachais d’eagraíochtaí táirgeoirí i ngach earnáil a liostaítear in Airteagal 1(2) de Rialachán 1308/2013 gníomhaíochtaí a dhéanamh, thar ceann a mball, maidir le táirgeadh a pleanáil, táirgí a chur ar an margadh agus caibidlíocht a dhéanamh maidir le conarthaí chun táirgí talmhaíochta a sholáthar agus chun costais táirgeachta a optamú. Chun na cúraimí sin a chur i gcrích, is gá, go bunúsach, gurb ann do nósanna imeachta áirithe, lena n-áirítear comhairliúcháin inmheánacha a dhéanamh agus fáisnéis tráchtála a mhalartú laistigh de na heintitis sin. Tá sé á mholadh, mar sin, go mbeadh na cleachtais sin lasmuigh de raon feidhme an toirmisc ar chomhaontuithe frithiomaíocha, a leagtar síos le hAirteagal 101(1) CFAE, agus go mbainfeadh eagraíochtaí táirgeoirí nó comhlachais d’eagraíochtaí táirgeoirí tairbhe as maolú ar chur i bhfeidhm an airteagail sin, agus aon ghníomhaíocht eacnamaíoch amháin ar a laghad á déanamh acu. Ní maolú daingean é sin áfach: beidh údaráis iomaíochta fós in ann idirghabháil a dhéanamh má mheasann siad go dócha nach mbeadh iomaíocht ann nó go gcuirfí cuspóirí CBT i mbaol mar gheall ar na gníomhaíochtaí sin.

Dá bhrí sin, déantar soiléiriú ar ról agus misin eagraíochtaí táirgeoirí agus comhlachais d’eagraíochtaí táirgeoirí agus ar a ngaolmhaireacht leis an dlí iomaíochta. Gan dochar do shainphribhléid an Choimisiúin Eorpaigh, measann Parlaimint na hEorpa nach bhfuil soiléiriú breise i bhfoirm treoirlínte ón gCoimisiúin Eorpach ag teastáil i ndáil leis na rialacha nua.

Ráitis ón gCoimisiún

Airteagal 1 - Forbairt Tuaithe

—  Síneadh curtha le ré Chlár um Fhorbairt Tuaithe

Leanfaidh caiteachas a bhaineann le cláir um fhorbairt tuaithe (CFTanna) 2014-2020 arna bhformheas i gcomhréir le hAirteagal 10(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 de bheith incháilithe do ranníocaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) má chuirtear íocaíocht chuig na tairbhithe tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2023. Díreoidh an Coimisiún a aird ar thacaíocht leanúnach a thabhairt d'fhorbairt tuaithe tar éis 2020 i gcomhthéacs a thogra don chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile.

—  Bainistiú riosca

Dearbhaíonn an Coimisiún go bhfuil sé beartaithe aige athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú agus éifeachtúlacht na n-uirlisí bainistithe riosca a chuimsítear cheana i Rialachán (CE) Uimh. 1305/2013 faoi réir an togra uaidh maidir le nuachóiriú agus simpliú an Chomhbheartais Talmhaíochta.

—  Pionóis maidir le Clár Leader

Dearbhaíonn an Coimisiún go bhfuil sé beartaithe aige athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht agus comhréireacht na bpionós maidir le LEADER a áirítear i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 809/2014 ón gCoimisiún.

Airteagal 2 - Rialachán Cothrománach

—  Cúlchiste géarchéime

Dearbhaíonn an Coimisiún go ndéanfar athbhreithniú ar oibriú an chúlchiste géarchéime san earnáil talmhaíochta agus ar aisíocaíocht na leithreasuithe a bhaineann le smacht airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 25 agus Airteagal 26(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 i gcomhthéacs an ullmhúcháin don chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile chun go bhféadfar idirghabháil éifeachtúil thráthúil a dhéanamh in aimsir ghéarchéime sa mhargadh.

—  Iniúchóireacht aonair

Tacaíonn an Coimisiún leis an gcur chuige iniúchóireachta aonair, mar a dhearbhaítear sa togra uaidh le haghaidh Airteagal 123 den Rialachán nua Airgeadais. Dearbhaíonn an Coimisiún freisin go gceadaítear an cur chuige sin cheana leis an gcreat dlíthiúil atá ann faoi láthair le aghaidh bhainistiú agus rialú an chaiteachais talmhaíochta, arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus go bhfuil sé glactha aige ina straitéis iniúchóireachta don tréimhse 2014-2020. Go sonrach, i gcás ina meastar go bhfuil tuairim na Comhlachta Deimhniúcháin a fuarthas i gcomhréir le hAirteagal 9(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, go bhfuil an tuairim sin iontaofa, cuireann an Coimisiún an tuairim sin san áireamh agus measúnú á dhéanamh aige ar an ngá atá le hiniúchóireachtaí a dhéanamh ar an ngníomhaireacht íocaíochta lena mbaineann.

Article 3 - Íocaíochtaí díreacha

—  Plean Próitéine

Dearbhaíonn an Coimisiún go bhfuil sé beartaithe aige athbhreithniú a dhéanamh ar an staid soláthair agus éilimh do phróitéiní plandúla san Aontas agus a mheas an bhféadfaí "straitéis Eorpach um próitéiní plandúla" a fhorbairt d'fhonn spreagadh breise a thabhairt do tháirgeadh próitéiní plandúla san Aontas ar bhealach atá fónta ó thaobh an gheilleagair agus an chomhshaoil de.

Airteagal 4 - CEM

—  Scéimeanna i ndáil le laghdú táirgeachta deonach

Dearbhaíonn an Coimisiún go gcuimsíonn Rialachán (AE) 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta , go gcuimsíonn sé cheana, in Airteagal 219 agus Airteagal 221, an bunús dlí riachtanach lena gceadaítear dó, faoi réir acmhainní buiséadacha a bheith ar fáil, aghaidh a thabhairt ar shuaití sa mhargadh agus ar fhadhbanna sonracha eile, lena n-áirítear ar an leibhéal réigiúnach, agus féadtar cúnamh airgeadais díreach a dheonú d'fheirmeoirí. Ina theannta sin, leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh uirlis earnáilsonrach chobhsaithe ioncaim a chur le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe, ceadófar do na Ballstáit an fhéidearthacht a chuimsiú ina gcláir um fhorbairt tuaithe cúiteamh a thabhairt d'fheirmeoirí in earnáil shonrach i gcás ina dtagann laghdú suntasach ar a n-ioncam .

Anuas air sin, dearbhaíonn an Coimisiún go gceadaítear dó le hAirteagal 219, i gcás suaitheadh sa mhargadh nó i gcás baol go dtarlódh sin, scéimeanna a thabhairt isteach chun cúnamh ón Aontas a dheonú do tháirgeoirí a gheallfaidh a dtáirgeacht a laghdú ar bhonn deonach, lena n-áirítear na mionsonraí is gá chun scéim den chineál sin a oibriú (Sampla: Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2016/1612 ón gCoimisiún, IO L 242 an 9/9/2016, lch. 4).

—  Eagraíochtaí idirchraoibhe trasnáisiúnta a aithint

Meabhraíonn an Coimisiún go leagtar síos na rialacha a bhaineann le comhar táirgeoirí maidir le heagraíochtaí táirgeoirí trasnáisiúnta, comhaltais thrasnáisiúnta d'eagraíochtaí táirgeoirí nó eagraíochtaí idirchraoibhe trasnáisiúnta, lena n-áirítear an comhar riaracháin is gá idir na Ballstáit lena mbaineann, i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2016/232 ón gCoimisiún. Déanfar athbhreithniú ar oibriú agus leordhóthanacht na rialacha sin sa phróiseas leanúnach chun CBT a nuachóiriú agus a shimpliú.

—  Cleachtais trádála éagóracha

Dearbhaíonn an Coimisiún go bhfuil tionscnamh seolta aige maidir leis an mbiashlabhra atá ag dul trí na céimeanna éagsúla a cheanglaítear leis na treoirlínte maidir le Rialáil Níos Fearr. Déanfaidh sé cinneadh maidir le togra reachtach féideartha a luaithe a chuirfear an nós imeachta seo i gcrích, sa chéad leath de 2018 más féidir.

—  Comhar tairgeoirí

Tugann an Coimisiún dá aire an comhaontú idir an Pharlaimint agus an Chomhairle maidir leis na leasuithe ar Airteagail 152, 209, 222, agus 232. Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil na leasuithe arna gcomhaontú ag an bParlaimint agus ag an gComhairle de chineál substaintiúil agus go gcuimsítear iad gan measúnú tionchair a bheith déanta orthu mar a cheanglaítear le pointe 15 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Tagann as sin méid éiginnteachta ó thaobh an dlí agus nós imeachta de nach bhfuil inmhianaithe agus nach fios fós an tionchar agus na himpleachtaí a bheidh aige sin.

De bhrí gur athrú suntasach ar an gcreat dlíthiúil atá sna hathruithe ar an gcéad togra ón gCoimisiún arna gcur le chéile, tugann an Coimisiún dá aire, agus is cúis imní dó, go bhféadfadh sé gurbh é éifeacht na bhforálacha nua a rinneadh ar mhaithe leis na heagraíochtaí táirgeoirí inmharthanacht agus dea-bhail feirmeoirí beaga agus leas tomhaltóirí a chur i mbaol. Dearbhaíonn an Coimisiún a ghealltanas iomaíocht éifeachtach a choinneáil san earnáil talmhaíochta, agus éifeacht iomlán a thabhairt do chuspóirí CBT a leagtar síos in Airteagal 39 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Sa chomhthéacs sin, tugann an Coimisiún dá aire go ndéantar foráil leis na leasuithe arna gcomhaontú ag na comhreachtóirí maidir le ról an-teoranta, agus ní mó ná sin, a bheith ag an gCoimisiún agus ag na húdaráis iomaíochta náisiúnta araon gníomhú chun iomaíocht éifeachtach a chaomhnú.

Tá comhaontú foriomlán an Choimisiúin ar an togra “Omnibus”, lena n-áirítear na leasuithe arna gcomhaontú ag an bParlaimint agus ag an gComhairle , gan dochar d'aon tograí a mholfaidh an Coimisiún sa todhchaí sna réimsí sin i gcomhthéacs athchóiriú ar an gcomhbheartas talmhaíochta don tréimhse tar éis 2020 agus aon tionscnaimh eile atá ceaptha go sonrach chun aghaidh a thabhairt ar chuid de na saincheisteanna dá dtagraítear sa téacs atá comhaontaithe anois ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle.

Is oth leis an gCoimisiún nár thug na comhreachtóirí aghaidh ar bhealach sásúil ar shaincheist an róil an-teoranta atá ag an bParlaimint agus ag na húdaráis inniúla náisiúnta araon i ngníomhú chun iomaíocht éifeachtach a chaomhnú, agus léiríonn sé imní faoi na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag an teorannú sin ar fheirmeoirí agus ar thomhaltóirí. Tugann an Coimisiún dá aire nach mór an téacs dlí a léirmhíniú ar dhóigh atá comhsheasmhach leis an gConradh, go háirithe i dtaca leis an bhféidearthacht a bheith ag an gCoimisiún agus na húdaráis iomaíochta náisiúnta idirghabháil a dhéanamh má chuireann eagraíocht táirgeoirí roimpi, a chumhdaíonn sciar mór den mhargadh, srian a chur le saoirse a mball chun gníomh a dhéanamh. Is oth leis an gCoimisiún nach ndéantar cosaint shoiléir ar an bhféidearthacht sin sa téacs dlí.

(1) IO C 91, 23.3.2017, lch. 1.
(2) IO C 75, 10.3.2017, lch. 63.
(3) IO C 306, 15.9.2017, lch. 64.
(4) Uimhir nós imeachta 2016/0282A(COD).
(5)Breithiúnas Maizena, 139/79, AE:C:1980:250, mír 23; Breithiúnas an Ghearmáin v an Chomhairle, C-280/93, AE:C:1994:367, mír 61.


Córas Trádála Astaíochtaí an AE (AE ETS): ag leanúint ar aghaidh leis na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus ag ullmhú do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach ***I
PDF 243kWORD 48k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint ar aghaidh leis na teorainneacha atá i bhfeidhm faoi láthair ar an scóip do ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhú do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 ar aghaidh (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0054),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0028/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 31 Bealtaine 2017(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Deireadh Fómhair 2017 chun an seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus don tuairim ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0258/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(2);

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Nollaig 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

P8_TC1-COD(2017)0017


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/2392.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS Ó PHARLAIMINT NA hEORPA, ÓN gCOMHAIRLE AGUS ÓN gCOIMISIÚN:

"Tá toradh na hoibre atá déanta ag ICAO maidir le cur chun feidhme an bhirt atá bunaithe ar an margadh domhanda ríthábhachtach le haghaidh éifeachtacht an bhirt sin agus le haghaidh rannchuidiú ó earnáil na heitlíochta amach anseo chun na cuspóirí faoi Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Tá sé tábhachtach go leanfadh ballstáit ICAO, oibreoirí aerárthaí agus an tsochaí shibhialta de pháirt ghníomhach a ghlacadh in obair ICAO. Sa chomhthéacs sin, beidh gá le trédhearcacht iomlán ó ICAO agus beidh orthu teagmháil thráthúil a dhéanamh leis na geallsealbhóirí uile chun iad a chur ar an eolas maidir le dul chun cinn agus cinntí."

(1) IO C 288, 31.8.2017, lch. 75.
(2) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 13 Meán Fómhair 2017 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2017)0338).


Síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha ***I
PDF 243kWORD 49k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0597),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), d’Airteagal 172 agus d’Airteagal 173, don tríú mír d’Airteagal 175 agus d’Airteagal 182(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic a Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0375/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 15 Nollaig 2016(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 7 Nollaig 2016(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 8 Samhain 2017 chun an seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do phléití comhpháirteacha an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta faoi Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta agus do na tuairimí ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ón gCoiste um Rialú Buiséadach, ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0198/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Nollaig 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

P8_TC1-COD(2016)0276


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/2396.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún maidir leis an méadú de EUR 225 milliún i gclár Shaoráid um Chónascadh na hEorpa

Mar thoradh ar an gcomhaontú polaitiúil idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le maoiniú CEIS 2.0, déanfar EUR 275 milliún a ath-imlonnú ó ionstraimí airgeadais SCE , ar laghdú de EUR 225 milliún é sin i gcomparáid leis an togra ón gCoimisiún.

Dearbhaíonn an Coimisiún go ndéanfar an cláreagrú airgeadais a leasú chun freagairt don mhéadú comhfhreagrach de EUR 225 milliún i gclár SCE.

I gcreat na nósanna imeachta buiséadacha bliantúla do na blianta 2019-2020, cuirfidh an Coimisiún na tograí iomchuí ar aghaidh chun leithdháileadh optamach an mhéid sin laistigh de chlár SCE a áirithiú.

(1) IO C 75, 10.3.2017, lch. 57.
(2) IO C 185, 9.6.2017, lch. 62.


Dleachtanna custaim ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá ***I
PDF 239kWORD 48k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2017 ar an togra leasaithe le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le  dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe atá de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá (códú) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: códú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0361),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0226/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre níos tapúla d’fhonn téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil (1),

–  ag féachaint do Riail 103 agus do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0331/2017),

A.  de bhrí, de réir Mheitheal Comhairleach sheirbhísí dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, gurb é atá sa togra i dtrácht ná códú díreach ar na téacsanna atá ann cheana gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Nollaig 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) … / … ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá (códú)

P8_TC1-COD(2014)0175


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/196.)

(1) IO C 102, 4.4.1996, lch. 2.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais