Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα
 Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο
 Σύσταση μετά τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής
 Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
 Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
 Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό
 Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα
PDF 389kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))
P8_TA(2017)0489B8-0667/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)07684),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1) (MiFIR), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 και το άρθρο 50 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα στο πλαίσιο του κανονισμού MiFIR, τα οποία υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού MiFIR,

–  έχοντας υπόψη την από 28ης Σεπτεμβρίου 2017 συνοδευτική επιστολή της ΕΑΚΑΑ προς την Επιτροπή σχετικά με τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών που αφορούν την υποχρέωση διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του κανονισμού MiFIR,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 12 Δεκεμβρίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός καθορίζει στο παράρτημά του τις κατηγορίες παραγώγων που θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης την οποία εισήγαγε το άρθρο 28 του κανονισμού MiFIR· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παράγωγα που υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση διαπραγμάτευσης μπορούν να τίθενται σε διαπραγμάτευση μόνο σε ρυθμιζόμενες αγορές, σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, σε μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης ή σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών που κρίνονται ισοδύναμοι από την Επιτροπή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EAKAA υπέβαλε το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου (ΡΤΠ) στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 με μια συνοδευτική επιστολή προς την Επιτροπή, με την οποία καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευτούν για τη συντόμευση των προθεσμιών ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί ο πολιτικός στόχος για έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης από την 3η Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΚΑΑ επισημαίνει, επιπλέον, ότι μένει να ολοκληρωθεί ακόμη σημαντικός αριθμός αποφάσεων προσδιορισμού ισοδυναμίας πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο που εγκρίθηκε δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που είχε υποβάλει η ΕΑΚΑΑ λόγω των τροποποιήσεων της Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι διαθέτει τρεις μήνες για να διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο («περίοδος ελέγχου»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ («MiFID II») και του κανονισμού MiFIR, και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου θα υπερέβαινε την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων για την υποχρέωση διαπραγμάτευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα είναι σημαντικό στοιχείο των δεσμεύσεων επί των οποίων συμφώνησαν οι ηγέτες της G20 στο Πίτσμπουργκ το 2009·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη εφαρμογή και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι η Επιτροπή να οριστικοποιήσει τις κατάλληλες αποφάσεις ισοδυναμίας πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι το ΡΤΠ δεν περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις δέσμες συναλλαγών και ότι ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω καθοδήγηση από την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ, σχετικά με την αντιμετώπιση των δεσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η εν λόγω καθοδήγηση θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις που καθορίζονται στην «προσωρινή λύση» για την οδηγία MiFID II·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο
PDF 489kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP))
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1), και της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), της 29ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της γνωστοποίησης εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017, η οποία καθορίζει τις οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σε σχέση με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την πρόοδο κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), είναι να εξασφαλιστεί η εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης του ΗΒ με την Ένωση όταν δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη μιας εύτακτης αποχώρησης, πρέπει στις διαπραγματεύσεις να τηρηθεί αυστηρή σειρά, ώστε σε πρώτη φάση να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν σε σχέση με τον διαχωρισμό που συνεπάγεται η επικείμενη αποχώρηση του ΗΒ, και μόνο κατόπιν να περάσει η διαπραγμάτευση στη δεύτερη φάση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία μακράν σημαντικότερα θέματα σε σχέση με τον διαχωρισμό αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των πολιτών του ΗΒ που διαμένουν στην ΕΕ-27, τα σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και τις μοναδικές και ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει η νήσος της Ιρλανδίας, καθώς και τον διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων του ΗΒ έναντι της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για καταστεί δυνατόν να περάσουν οι διαπραγματεύσεις στη δεύτερη φάση, πρέπει να σημειωθεί επαρκής πρόοδος στα τρία αυτά θέματα σε σχέση με τον διαχωρισμό, και ότι τούτο πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται πως έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών, το ΗΒ:

   δέχτηκε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στο ΗΒ και οι πολίτες του ΗΒ που διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη της ΕΕ-27, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους κατά τη στιγμή της αποχώρησης, θα απολαύουν του συνόλου των δικαιωμάτων που καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ και έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με βάση διασφαλίσεις που θα καθορίζονται στη συμφωνία αποχώρησης·
   δέχτηκε, επιπλέον, ότι τα μέλη του στενού οικογενειακού κύκλου των πολιτών και τα πρόσωπα που έχουν σταθερή σχέση με αυτά και διαμένουν αυτή τη στιγμή εκτός του κράτους υποδοχής θα προστατεύονται από τη συμφωνία αποχώρησης και ότι το ίδιο θα ισχύει και για τα τέκνα που θα γεννηθούν μελλοντικά και εκτός του κράτους υποδοχής·
   δέχτηκε ότι η συνέχεια των δικαιωμάτων των πολιτών θα είναι εγγυημένη διά βίου μέσω αναλογικής διαδικασίας η οποία θα υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις έννοιες του δικαίου της ΕΕ· οι εν λόγω διαδικασία και εγγυήσεις θα καθορίζονται στη συμφωνία αποχώρησης·
   δέχτηκε ότι οι διοικητικές διαδικασίες θα είναι διαφανείς, ομαλές και εξορθολογισμένες, ότι τα έντυπα θα είναι σύντομα, απλά και εύχρηστα, και ότι οι ταυτόχρονες αιτήσεις μελών της ίδιας οικογένειας θα εξετάζονται από κοινού·
   δέχτηκε ότι όλα τα σχετικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της ΕΕ θα είναι εγγυημένα και θα καθορίζονται λεπτομερώς στη συμφωνία αποχώρησης·
   δέχτηκε ότι θα διατηρηθούν όλα τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής όλων των παροχών που μπορούν να εξαχθούν·
   δέχτηκε ότι οι διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης που αφορούν δικαιώματα των πολιτών θα ενσωματωθούν σε ειδική νομική πράξη του ΗΒ ώστε να έχουν άμεσο αποτέλεσμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, το ΗΒ ανέλαβε τις απαιτούμενες δεσμεύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί μέσω κανονιστικής εναρμόνισης ότι δεν θα επανέλθουν οι έλεγχοι στα σύνορα συμπεριλαμβανομένων:

   εν ανάγκη, ειδικών λύσεων για τη Βόρεια Ιρλανδία·
   δέσμευσης για τη διατήρηση της συμφωνίας του 1998 σε όλα τα μέρη της·
   μέριμνας ώστε να μην περιοριστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν στη Βόρεια Ιρλανδία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τον οικονομικό διακανονισμό, το ΗΒ διευκρίνισε επαρκώς ποιες οικονομικές υποχρεώσεις θα τηρήσει ως αποχωρούν κράτος μέλος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν σημαίνει πως όλα τα εκκρεμή θέματα έχουν επιλυθεί, ούτε είναι ενδεικτικό της θέσης που θα λάβει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία έγκρισης μιας τελικής συμφωνίας αποχώρησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα πρέπει, με βάση ορθές και σαφείς αρχές, να είναι αφιερωμένη στην οριστικοποίηση των ρυθμίσεων για την εύτακτη αποχώρηση του ΗΒ από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να απαιτηθούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, εν προκειμένω, να προσδιοριστεί μια συνολική αντίληψη για το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ θα παραμείνουν στενοί γείτονες και θα συνεχίσουν να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στενή σχέση υπό μορφή συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούν να προστατεύονται και να προάγονται αυτά τα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εμπορικής σχέσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεονέκτημα μιας συμφωνίας σύνδεσης έγκειται στο ότι πρόκειται για ευέλικτο μέσο που επιτρέπει τη συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σενάριο απότομης διακοπής της συνέχειας όταν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ, και να δοθεί στους διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΗΒ η δυνατότητα να διαπραγματευτούν μια συμφωνία μελλοντικής σχέσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όποια κι αν είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μελλοντική σχέση, δεν τίθεται θέμα συμψηφισμού μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, αφενός, και της μελλοντικής οικονομικής σχέσης, αφετέρου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δηλώσεις όπως αυτή του κ. David Davis, ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων απλή «δήλωση προθέσεων», υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσουν την καλή πίστη που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή έκθεση προόδου που υπέβαλαν οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΗΒ, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αποχώρησης, και συγχαίρει τον διαπραγματευτή της Ένωσης για την έως τώρα διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων·

2.  θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έκθεση επιτρέπει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, και συνιστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει αναλόγως, πιστεύει ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν με καλή πίστη και θεωρεί ότι η μετάβαση στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων είναι δυνατή μόνο αν και η κυβέρνηση του ΗΒ τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την κοινή έκθεση, και εφόσον οι δεσμεύσεις αυτές ενσωματωθούν πλήρως στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης·

3.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σε σχέση με την εξασφάλιση εύτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, που αν δεν λυθούν δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αποχώρησης, και σημειώνει πως, όταν η συμφωνία αποχώρησης οριστικοποιηθεί, πρέπει να παγιωθεί σε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομικό κείμενο· επισημαίνει ότι τα εκκρεμή αυτά ζητήματα αφορούν:

   την επέκταση της κάλυψης των δικαιωμάτων των πολιτών ώστε να περιληφθούν οι μελλοντικοί σύντροφοί τους·
   τη μέριμνα ώστε η διοικητική διαδικασία να είναι ήπια, δηλωτικού χαρακτήρα και δωρεάν, το βάρος της αποδείξεως σε περίπτωση αμφισβήτησης της δήλωσης να το φέρουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, και οι οικογένειες να μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία μέσω ενιαίου εντύπου·
   την πρόβλεψη δεσμευτικού χαρακτήρα των αποφάσεων του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, και τον προσδιορισμό του ρόλου της μελλοντικής ανεξάρτητης εθνικής αρχής (διαμεσολαβητής) που δημιουργήθηκε για να δίνει συνέχεια στις καταγγελίες των πολιτών·
   την εξασφάλιση της μελλοντικής ελεύθερης κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ για τους πολίτες του ΗΒ που διαμένουν σήμερα σε κράτη μέλη της ΕΕ-27·
   τη μέριμνα ώστε να οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία να είναι πλήρως εκτελεστές·

4.  επιφυλάσσεται, συνεπώς, κάθε δικαιώματός του σε σχέση με την οριστική συμφωνία αποχώρησης, για την οποία θα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ, να δώσει τη συγκατάθεσή του προκειμένου η συγκεκριμένη συμφωνία αυτή να τεθεί σε ισχύ·

Το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ

5.  υπενθυμίζει πως το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ προβλέπει ότι το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση της ΕΕ με το αποχωρούν κράτος μέλος πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης·

6.  προτείνει, σε περίπτωση που υπάρξει γενική συναίνεση σχετικά με το πλαίσιο μελλοντικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, αυτό να λάβει τη μορφή πολιτικής δήλωσης συνημμένης στη συμφωνία αποχώρησης·

7.  επισημαίνει ότι η συμφωνία η οποία θα καθορίζει τη νέα σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, μπορεί να αποτελέσει επίσημα αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο αφότου το ΗΒ θα έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και θα είναι τρίτη χώρα·

8.  υπογραμμίζει ότι θα δεχτεί το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ ως μέρος της συμφωνίας αποχώρησης μόνον αν συμφωνεί απόλυτα με τις ακόλουθες αρχές:

   τρίτη χώρα που δεν υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη δεν μπορεί να απολαύει των ίδιων πλεονεκτημάτων όπως τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη του ΕΟΧ·
   προστασία της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και των τεσσάρων ελευθεριών, χωρίς τομεακές προσεγγίσεις·
   αυτονομία στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ·
   διασφάλιση της έννομης τάξης της ΕΕ και του ρόλου του ΔΕΕ·
   τήρηση εκ μέρους του ΗΒ των προτύπων που προβλέπονται από τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας των καταναλωτών, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, του θεμιτού ανταγωνισμού, της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, του εμπορίου, και των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με διασφαλίσεις κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ με σαφή μηχανισμό επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης·
   τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και οργανισμούς, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ·
   διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση προς το κανονιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπά της, καθώς και προς την εφαρμογή τους·
   κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·

9.  ζητεί, το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης να επιτρέπει τη στενότερη δυνατή σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, παραμένοντας παράλληλα συνεπές με τις ανωτέρω αρχές·

10.  επαναλαμβάνει ότι η σύναψη μιας συμφωνίας σύνδεσης μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ σε συνέχεια της αποχώρησης του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 217 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα μπορούσε να προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση· προτείνει, μια τέτοια συμφωνία να διέπεται από ένα πλαίσιο διακυβέρνησης που να περιλαμβάνει έναν ισχυρό και ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφορών, και να καλύπτει τους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

   εμπορικές και οικονομικές σχέσεις·
   θεματική συνεργασία·
   εσωτερική ασφάλεια·
   συνεργασία στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας·

11.  υπενθυμίζει ότι πολλοί πολίτες του ΗΒ έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους όσον αφορά την απώλεια των δικαιωμάτων των οποίων απολαύουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 20 ΣΛΕΕ· προτείνει να εξετάσει η ΕΕ-27, με ποιον τρόπο είναι δυνατό να μετριαστεί η επίπτωση αυτή μέσα στα όρια του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης, σε ένα πλαίσιο πλήρους τήρησης των αρχών της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας και της αποφυγής των διακρίσεων·

Μεταβατικές ρυθμίσεις

12.  επαναλαμβάνει ότι μεταβατικές ρυθμίσεις για την παροχή ασφάλειας δικαίου και την εξασφάλιση συνέχειας είναι δυνατόν να συμφωνηθούν μόνο αν προβλέπουν τη σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, είναι περιορισμένης ισχύος που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, και συνίσταται στην παράταση του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών, συνεπώς δε συνεπάγονται τη συνέχιση της ισχύος των υφιστάμενων κανονιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και εκτελεστικών μέσων της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο· επισημαίνει ότι το ΗΒ δεν θα αποτελεί πλέον μέρος των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ·

13.  επιβεβαιώνει ότι τυχόν αλλαγές στο κεκτημένο της ΕΕ που θα αποκτήσουν ισχύ κατά τη μεταβατική περίοδο πρέπει να εφαρμοστούν αυτομάτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες μεταβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

14.  επιμένει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες διαπραγματευτεί το ΗΒ με τρίτες χώρες μετά την αποχώρησή του θα μπορούν να τεθεί σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου κατά την οποία θα ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις·

15.  επισημαίνει ότι μια μεταβατική περίοδος, όπως θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, μπορεί να αρχίσει μόνο αφού θα έχει συναφθεί η συμφωνία αυτή·

o
o   o

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, και στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0361.


Σύσταση μετά τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής
PDF 665kWORD 107k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2016/3044(RSP))
P8_TA(2017)0491B8-0660/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 116 και 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(2),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015(3) και της 6ης Ιουλίου 2016(4) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες (COM(2017)0340),

–   έχοντας υπόψη την «άσκηση χαρτογράφησης και ανάλυση των κενών στις αρμοδιότητες των ΜΧΠ της ΕΕ, καθώς και των εμποδίων όσον αφορά την απόκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών (mapping exercise and gap analysis on EU FIUs’ powers and obstacles for obtaining and exchanging information)», της 15ης Δεκεμβρίου 2016, της πλατφόρμας των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλατφόρμα ΜΧΠ της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο σύστασης της Εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (A8-0357/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 παράγραφος 12 του Κανονισμού του,

1.Γενικά

1.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα έγγραφα του Παναμά έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα χρηματοπιστωτικά και φορολογικά μας συστήματα· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και να εξασφαλιστούν δίκαια και διαφανή φορολογικά συστήματα και φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη· καλεί, προς τούτο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εφαρμόζουν ορθά και να ενισχύσουν τα νομικά τους μέσα, με σκοπό τη μετάβαση από την αδιαφάνεια στη διαφάνεια, στην αμοιβαία συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών, και με σκοπό επίσης την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και καλεί τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τα φορολογικά τους συστήματα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν δικαιότερη φορολόγηση και επενδύσεις στην πραγματική οικονομία·

2.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί το ευρωπαϊκό φορολογικό μοντέλο, προκειμένου να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τον αριθμό των περιπτώσεων κακοδιοίκησης σε σχέση με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, τις οποίες αποκάλυψε η Εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, και υπογραμμίζει τις σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με παραβιάσεις της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ΙΙΙ (οδηγία AMLD III)(6), που σχετίζονται με τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ)· προτρέπει τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να βελτιωθεί η εποπτεία και η επιβολή της νομοθεσίας, όχι μόνο για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη, αλλά και για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που, καίτοι δεν παραβιάζουν τον νόμο, αντίκεινται στο πνεύμα του· υπενθυμίζει την αρχή της προβλεψιμότητας των κατηγοριών που είναι δυνατό να απαγγελθούν· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι επιβάλλονται οι ενδεδειγμένες ποινές για κάθε παραβίαση του νόμου· επιμένει ότι οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικές·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν δράση για τις καταγγελλόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών, προκειμένου να διενεργούν κατάλληλες έρευνες μόλις περιέρχονται οι πληροφορίες στις αρχές·

5.  υπενθυμίζει το ενωσιακό πλαίσιο για τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών και υπογραμμίζει ότι απαιτείται στενότερη διεθνής συνεργασία μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών εντός και εκτός ΕΕ· ζητεί επίσης μεγαλύτερες εξουσίες έρευνας για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ιδίως για την Ευρωπόλ και τη Eurojust, σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

6.  υπενθυμίζει ότι η ορθή εξακρίβωση των τελικών πραγματικών δικαιούχων έχει ζωτική σημασία προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση εταιρειών-βιτρινών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως αποδείχθηκε από την υπόθεση του «πλυντηρίου» του Αζερμπαϊτζάν)· ζητεί επίσης αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε επίπεδο προσφοράς μέσω της διαφήμισης και της προσφοράς φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» και πλεονεκτημάτων ή κανόνων ad hoc·

8.  καλεί όλες τις χώρες που έχουν μεταφέρει ή θα μεταφέρουν τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της BEPS στην εθνική τους νομοθεσία να συμμορφωθούν όχι μόνο με το γράμμα αλλά και με το πνεύμα των συστάσεων· υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ιδίως δε του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά στην ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και θεωρεί ότι απαιτείται επειγόντως πλήρης εφαρμογή και περαιτέρω ενίσχυση της κείμενης νομοθεσίας· επιδοκιμάζει τις ενταθείσες προσπάθειες και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη δημοσίευση των εγγράφων του Παναμά όσον αφορά την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στη θέσπιση στρατηγικών χωρίς αποκλεισμούς, ωστόσο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πολιτικής βούλησης ορισμένων κρατών μελών να προχωρήσουν με την επιβολή της νομοθεσίας και τις μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές·

10.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι επιμέρους κράτη μέλη τροχοπεδούν συχνά θέματα φορολογικής πολιτικής σε επίπεδο Συμβουλίου· επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις της επιτροπής TAXE1, σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να προβάλλει βέτο σε θέματα φορολογίας σημαίνει ότι ο κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο περιορίζει το κίνητρο για τη μετάβαση από το ισχύον καθεστώς σε μια πιο συνεργατική λύση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 116 ΣΛΕΕ, με την οποία καθίσταται δυνατή η μεταβολή της απαίτησης ομοφωνίας σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι μια διαφορά μεταξύ των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών νοθεύει τους όρους ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς·

11.  επισημαίνει ότι η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα και, ως εκ τούτου, απαιτούν συνολική, σαφή και συνεκτική απάντηση που θα προκύψει από αμοιβαία υποστήριξη και ενισχυμένη συνεργασία σε ενωσιακό και σε παγκόσμιο επίπεδο· προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον αγώνα που δίνεται παγκοσμίως κατά της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

12.  σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη φιλόδοξων και συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αυξανόμενη διαφάνεια δεν επαρκεί αφ’ εαυτής για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι επείγουσα ανάγκη να υπάρξουν πιέσεις για διεθνή συνεργασία και πολυμερή προσέγγιση στην οποία πρέπει να συμμετέχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες·

13.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να στηρίξουν και να προωθήσουν διακυβερνητική διάσκεψη σε επίπεδο ΟΗΕ, με σκοπό τον καθορισμό χάρτη πορείας και κοινού σχεδίου δράσης για την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων·

14.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί η έννοια των ψηφιακών επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που έχουν έσοδα σε ένα κράτος μέλος χωρίς να διαθέτουν φυσική εγκατάσταση στο συγκεκριμένο κράτος μέλος τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τις εταιρείες που διαθέτουν φυσικές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ψηφιακές επιχειρήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά μέτρα κατά της φοροαποφυγής και τα μέτρα που αφορούν τη φορολογία·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν προορατικότητα και να μην περιμένουν τις αποκαλύψεις των μέσων ενημέρωσης για να δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων· υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια δεν μπορεί να είναι απλώς τομεακή·

16.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιδειχθεί προσοχή ώστε το Brexit να μην ευνοήσει τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των 27 υπολοίπων κρατών μελών για την προσέλκυση συγκεκριμένων βιομηχανιών και υπηρεσιών που είναι τώρα εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε να οδηγήσει σε χαλάρωση των προσπαθειών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων και συνδεόμενων εδαφών του· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η διάσταση αυτή θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη κατά το δεύτερο στάδιο του Brexit και τη διαπραγμάτευση οποιασδήποτε εταιρικής σχέσης ή εμπορικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο·

17.  αποδοκιμάζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακαλέσει τη δέσμευσή της περί δημοσίευσης έκθεσης ανά διετία σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η υποχρέωση της Επιτροπής να εποπτεύει την καταπολέμηση της διαφθοράς θα επιτελείται μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· είναι της άποψης ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς ενδέχεται να επισκιαστεί από άλλα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και όχι μόνο να επαναλάβει τη δημοσίευση της έκθεσης αλλά και να δεσμευτεί για την εφαρμογή μιας περισσότερο αξιόπιστης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη δυνατότητα υποχρεωτικής καταχώρισης ή την απαγόρευση ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων, χρηματοοικονομικών λογαριασμών και εταιρειών-βιτρινών από υπηκόους της ΕΕ και εταιρείες της ΕΕ στις χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών και στον ενωσιακό κατάλογο τρίτων χωρών με στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με σκοπό την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης·

2.Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή

2.1.Υπεράκτιες δομές

19.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ενός κοινού διεθνούς ορισμού για το τι συνιστά υπεράκτιο χρηματοοικονομικό κέντρο (OFC), φορολογικό παράδεισο, περιοχή δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο, μη συνεργάσιμη φορολογική δικαιοδοσία και χώρα υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες· ζητεί να συμφωνηθούν διεθνώς οι εν λόγω ορισμοί, υπό την επιφύλαξη της άμεσης δημοσίευσης της κοινής μαύρης λίστας της ΕΕ· τονίζει ότι οι ορισμοί αυτοί προϋποθέτουν τον καθορισμό σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων·

20.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία που έχει η αρχή του ΓΚΑΚ στη φορολογική πολιτική και ενθαρρύνει τις φορολογικές αρχές να εφαρμόζουν την αρχή αυτή με συνέπεια, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία δομών με σκοπό τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή·

21.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της προώθησης μιας ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας, είναι επίσης σημαντικό να διατηρηθεί η νομική ουδετερότητα των ορισμών αυτών και να εξασφαλιστεί η επιβολή τους, καθώς ορισμένες δικαιοδοσίες θα μπορούσαν να συνταχθούν με διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα, χωρίς όμως να τα εφαρμόζουν εμπράκτως· τονίζει ότι οι εν λόγω ορισμοί δεν θα πρέπει να υπαγορεύονται από πολιτικά συμφέροντα, και θα πρέπει να παρακινούν τις καταχωρισμένες δικαιοδοσίες να θεσπίσουν μέτρα που θα οδηγήσουν στη διαγραφή τους από τον κατάλογο·

22.  υπενθυμίζει ότι η επίσημη δέσμευση για την υιοθέτηση διεθνώς συμφωνημένων προτύπων αποτελεί το πρώτο βήμα, ωστόσο μόνο με την ορθή εφαρμογή των προτύπων αυτών και με γνήσιες και ουσιαστικές προσπάθειες θα μετριαστούν οι παράγοντες κινδύνου και θα προαχθεί η αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογική απάτης και της φοροδιαφυγής·

23.  υπενθυμίζει ότι οι ελεύθερες ζώνες και οι ελεύθεροι λιμένες (freeports) δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο κατάχρησης με σκοπό την επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων που αποκομίζονται από τους φορολογικούς παραδείσους ή με σκοπό την καταστρατήγηση διεθνών κανόνων διαφάνειας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ελεύθερων λιμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

24.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπεράκτιες δομές των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος (ή οι πραγματικοί δικαιούχοι) είναι εγκατεστημένος στα κράτη μέλη υπόκεινται σε παρόμοιες απαιτήσεις ελέγχου και δημοσιοποίησης λογαριασμών με αυτές που ισχύουν στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένος ο πραγματικός δικαιούχος·

25.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει παράνομη τη διατήρηση εμπορικών σχέσεων με νομικές δομές που είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους, εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί ο τελικός δικαιούχος·

26.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια δημόσια έκθεση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και με τις μεταφορές χρημάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) σε υπεράκτιες δομές, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της φύσης των έργων που διακόπηκαν, επεξηγηματικών παρατηρήσεων σχετικά με το σκεπτικό της διακοπής των έργων και των μέτρων που ελήφθησαν στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί ότι κανένα κονδύλι της ΕΕ δεν συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στη φοροαποφυγή και τη φορολογική απάτη·

2.1.1.Κοινός ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών

27.  επικροτεί τον ηγετικό ρόλο της Επιτροπής στην κατάρτιση κριτηρίων για έναν κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την υπερβολικά μεγάλη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας· καλεί το Συμβούλιο να μη μετριάσει, απεναντίας να ενισχύσει, τον φιλόδοξο χαρακτήρα των κριτηρίων για τον προαναφερθέντα κατάλογο· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια που προτείνει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απουσίας εταιρικού φόρου ή του σχεδόν μηδενικού συντελεστή εταιρικού φόρου, και τονίζει τη σημασία τους για να είναι ο κατάλογος αποτελεσματικός και μη αυθαίρετος· θεωρεί ότι τα κριτήρια διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και ότι τα κριτήρια θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη την εφαρμογή και την επιβολή· καλεί το Συμβούλιο, προκειμένου ο κατάλογος αυτός να είναι αποτελεσματικός και αξιόπιστος, να εφαρμόσει αυστηρές, αναλογικές και αποτρεπτικές κοινές κυρώσεις κατά των χωρών που περιλαμβάνονται σε αυτόν, και υπογραμμίζει ότι οι αξιολογήσεις των επιμέρους χωρών θα πρέπει να διεξάγονται με διαφάνεια· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συστήσουν έναν διαφανή και αντικειμενικό μηχανισμό επανεξέτασης, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, για την επικαιροποίηση του καταλόγου στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι στόχος του καταλόγου είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των εν λόγω δικαιοδοσιών έναντι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διευκόλυνσης της φορολογικής απάτης·

28.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο επικεντρώνεται μόνο σε δικαιοδοσίες εκτός της ΕΕ, παραλείποντας χώρες εντός της ΕΕ οι οποίες έχουν διαδραματίσει συστηματικό ρόλο στην προώθηση και τη διευκόλυνση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, και οι οποίες δεν πληρούν το κριτήριο της δίκαιης φορολόγησης· τονίζει ότι, σύμφωνα με προσομοίωση που διεξήγαγε η Oxfam, τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη θα περιλαμβάνονταν στον κατάλογο, εάν ελέγχονταν με βάση τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζει η ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία ότι ο εκ των προτέρων αποκλεισμός χωρών της ΕΕ από τον έλεγχο πλήττει τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας·

29.  είναι της άποψης ότι, μόλις καταρτιστεί ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει συνοδευτική νομοθεσία που θα επιβάλει στις φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους εναρμονισμένες υποχρεώσεις ετήσιας δημοσίευσης δεδομένων για τη συνολική αξία και τον προορισμό των χρημάτων που μεταφέρονται από κάθε κράτος μέλος σε κάθε δικαιοδοσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο·

30.  ζητεί οι κυρώσεις να ισχύουν και για επιχειρήσεις, τράπεζες, λογιστικές και νομικές εταιρείες, καθώς και για φοροτεχνικούς συμβούλους που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε παράνομες, επιζήμιες ή καταχρηστικές δραστηριότητες με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες ή που έχουν αποδεδειγμένα διευκολύνει παράνομες, επιζήμιες ή καταχρηστικές εταιρικές φορολογικές ρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν νομικά μέσα στις δικαιοδοσίες αυτές·

31.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στα έγγραφα του Παναμά περιλαμβάνονταν αρκετοί πολίτες, οντότητες και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (PEP) της ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν κατά πόσον οι εν λόγω αναφορές έχουν διερευνηθεί δεόντως και, εάν ναι, κατά πόσον αυτές συνιστούν παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι, δυστυχώς, σε ανάλογο πλαίσιο, όταν ζητήθηκε σε πολίτες, οντότητες και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα να συνεργαστούν με την Εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, πολλοί εξ αυτών αρνήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες για τους στόχους της επιτροπής·

32.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες έχουν από κοινού περισσότερες εισερχόμενες επενδύσεις από ό, τι οι ΗΠΑ, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι σε οντότητες ειδικού σκοπού χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, ενώ η Ιρλανδία έχει περισσότερες εισερχόμενες επενδύσεις τόσο από τη Γερμανία όσο και από τη Γαλλία· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Μάλτας, οι ξένες επενδύσεις στην εν λόγω χώρα αντιστοιχούν στο 1 474 % του μεγέθους της οικονομίας της· σημειώνει ότι, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, το 23 % όλων των εταιρικών επενδύσεων που κατέληξαν σε φορολογικούς παραδείσους διήλθαν από τις Κάτω Χώρες· φρονεί ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν σαφή ένδειξη ότι ορισμένα κράτη μέλη διευκολύνουν δραστηριότητες υπέρμετρης μετατόπισης κερδών εις βάρος άλλων κρατών μελών·

33.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μέχρι το τέλος του 2018, έκθεση αξιολόγησης των φορολογικών καθεστώτων των κρατών μελών και των εξαρτημένων δικαιοδοσιών, περιοχών ή άλλων διοικητικών δομών που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη και έχουν δυνητικά επιζήμιο αντίκτυπο στην ενιαία αγορά·

2.1.2.Ενωσιακός κατάλογος τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

34.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής διενεργήσει δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση για τον προσδιορισμό τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας AMLD, αλλά στηρίχθηκε αποκλειστικά στον κατάλογο που κατήρτισε η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), της οποίας η Επιτροπή είναι μέλος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος·

35.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες κατάρτισης του δικού της καταλόγου και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του χάρτη πορείας της, ειδικότερα δε σχετικά με τη δέσμευσή της να αυξήσει όλους τους πόρους που χρειάζεται η ειδική ομάδα για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων·

36.  πιστεύει ότι έχει πρωταρχική σημασία να υιοθετήσει η ΕΕ στόχους πιο φιλόδοξους από τους αντίστοιχους της FATF· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για μεγαλύτερη επένδυση σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ή για τη βελτιστοποίηση της κατανομής τους εντός της Επιτροπής, ούτως ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία ελέγχου·

37.  πιστεύει ότι σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να ενθαρρύνει τις δικαιοδοσίες να αλλάξουν συμπεριφορά σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και να αποθαρρύνει άλλα κράτη από την εφαρμογή παρόμοιων, δυνητικά επιζήμιων πολιτικών·

38.  καλεί την Επιτροπή να είναι το θεσμικό όργανο που θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο τόσο στην κατάρτιση του καταλόγου τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και στην επανεξέταση του ευρωπαϊκού καταλόγου φορολογικών παραδείσων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνοχή και η συμπληρωματικότητά τους·

2.2.Άλλη φορολογική νομοθεσία

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα νομοθεσία που θεσπίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια ως απάντηση στα LuxLeaks· επιδοκιμάζει την αφοσίωση της ΕΕ στο σχέδιο του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τάχιστα στην έννομη τάξη τους τη νομοθεσία της ΕΕ και να εξασφαλίσουν την επιβολή της·

40.  ζητεί μια φιλόδοξη δημόσια υποβολή στοιχείων ανά χώρα (CbCR), προκειμένου να ενισχυθούν η φορολογική διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος των πολυεθνικών επιχειρήσεων (MNE), καθώς το ευρύτερο κοινό θα αποκτούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη που πραγματοποιούν, τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν και τους φόρους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιούνται· προτρέπει το Συμβούλιο να προβεί σε κοινή συμφωνία επί της πρότασης έναρξης διαπραγματεύσεων με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την έγκριση της δημόσιας υποβολής στοιχείων ανά χώρα, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τα φορολογικά στοιχεία των εταιρειών προς όφελος όλων των πολιτών·

41.  υπογραμμίζει ότι η δημόσια υποβολή στοιχείων ανά χώρα θα δώσει τη δυνατότητα σε επενδυτές και μετόχους να λαμβάνουν υπόψη τις εταιρικές φορολογικές πολιτικές όταν παρεμβαίνουν σε συνεδριάσεις μετόχων και όταν λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις·

42.  υπενθυμίζει ότι η φορολογική ενημέρωση θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών εκθέσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις·

43.  προτρέπει το Συμβούλιο να καταλήξει τάχιστα σε μια φιλόδοξη συμφωνία επί των δύο σταδίων της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)· υπενθυμίζει ότι, πέραν της μείωσης του κόστους που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών, η ΚΕΒΦΕ αναμένεται να επιλύσει το ζήτημα της μεταβιβαστικής τιμολόγησης και να εξασφαλίσει δικαιότερο ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι η εναρμόνιση των φορολογικών βάσεων είναι η καλύτερη λύση για τον τερματισμό της ελαχιστοποίησης των φόρων και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με νόμιμα μέσα· υπενθυμίζει ότι απαιτείται νέος δεσμευτικός ορισμός της «μόνιμης εγκατάστασης» για να εξασφαλιστεί ότι η φορολογία επιβάλλεται εκεί όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα και δημιουργείται αξία· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από ελάχιστα δεσμευτικά κριτήρια με τα οποία θα προσδιορίζεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι αρκετά ουσιαστική ώστε να φορολογηθεί σε ένα κράτος μέλος, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των «εταιρειών-γραμματοθυρίδων», ιδίως σε σχέση με τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή οικονομία·

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε πολύ πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας·

45.  τονίζει ότι η ενιαία φορολόγηση θα πρέπει να εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο για να λειτουργήσει ως μέσο τερματισμού της μετατόπισης κερδών και ότι, με την εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει κίνδυνος να μονιμοποιηθούν οι τρέχουσες απώλειες των κρατών μελών προς όφελος του υπόλοιπου κόσμου, όπως και η εκμετάλλευση των υπόλοιπων χωρών του κόσμου από ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι μια προσέγγιση που θα περιορίζεται σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να εξαλείψει τα κίνητρα μετατόπισης κερδών εντός της ΕΕ αλλά να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω κίνητρα και ευκαιρίες μετατόπισης κερδών εκτός της ΕΕ·

46.  υπενθυμίζει τις συστάσεις του να εξασφαλιστεί η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» σε όλες τις αποφάσεις και να αποκτήσει η Επιτροπή πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού(7)·

47.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (DAC)(8), προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η φορολογική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω της υποχρέωσης ανταπόκρισης σε ομαδικά αιτήματα επί φορολογικών θεμάτων, ούτως ώστε μια ευρωπαϊκή χώρα να μπορεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι άλλες χώρες για τη δίωξη των υπευθύνων διασυνοριακής φοροδιαφυγής· υπενθυμίζει την πρότασή του περί τροποποίησης της οδηγίας DAC, ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός των κρατών μελών στους φορολογικούς ελέγχους(9)·

48.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, οι μη καταβληθέντες φόροι από αποδέκτες παράνομων φορολογικών ενισχύσεων αποδίδονται στη χώρα η οποία χορήγησε την ενίσχυση, και όχι στις χώρες που υπέστησαν διάβρωση των φορολογικών τους βάσεων λόγω των στρεβλωτικών φορολογικών καθεστώτων· καλεί, προς τούτο, την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλες μεθοδολογίες για την ποσοτικοποίηση της απώλειας εσόδων που υφίστανται τα πληγέντα κράτη μέλη, καθώς και κατάλληλες διαδικασίες ανάκτησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μη καταβληθέντες φόροι διανέμονται στα κράτη μέλη στα οποία έλαβε χώρα η οικονομική δραστηριότητα·

49.  είναι της άποψης ότι, σε αντίθεση με την τρέχουσα πρακτική, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις πρέπει πάντα να καθιστούν δυνατό τον έλεγχο εκ μέρους των πολιτών και να παρέχουν στην κοινωνία των πολιτών πρόσβαση, ενημέρωση και κατάρτιση, ούτως ώστε να συμμετέχει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών·

50.  τονίζει επίσης ότι η φορολογική νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, πρέπει να απλουστευθεί και να συντάσσεται με τρόπο προσιτό σε κάθε πολίτη, προκειμένου να αποφεύγεται η περιπλοκότητα που εξυπηρετεί τη βιομηχανία της φοροαποφυγής·

51.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες(10), η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα για να αποτρέπονται οι δημόσιες διοικήσεις από τη συνεργασία με εταιρείες που χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους·

52.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει συνολική αξιολόγηση, υπό μορφή δημόσιας έκθεσης, του έργου που έχει επιτελέσει τα 19 χρόνια από τη σύστασή της η Ομάδα «Κώδικας Δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, εστιάζοντας στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σχετικά με την πρόληψη των επιζήμιων διασυνοριακών καθεστώτων φορολογίας εταιρειών· ζητεί τη μεταρρύθμιση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» με βάση τα πορίσματα, με στόχο να αποκτήσει το έργο της μεγαλύτερη διαφάνεια και να γίνει πιο αποτελεσματικό, δεδομένου ότι η ομάδα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για να επιφέρει βελτιώσεις στον εν λόγω τομέα· ζητεί να αποκτήσει το Κοινοβούλιο εξουσίες ελέγχου της ομάδας και η ομάδα να καταστεί υπόλογη στο Κοινοβούλιο·

53.  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει σε κατάλογο τα επιζήμια καθεστώτα για τα οποία η Ομάδα «Κώδικας Δεοντολογίας» δεν έχει κατορθώσει έως σήμερα να συμφωνήσει σε ανάληψη δράσης και να δημοσιεύσει τον εν λόγω κατάλογο· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, έως το 2020, τον αντίκτυπο της προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου την οποία ακολουθούν τα φορολογικά καθεστώτα που είναι ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να ποσοτικοποιήσει, εάν είναι δυνατό, τον αντίκτυπό τους στην καινοτομία και την απώλεια φορολογικών εσόδων·

54.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι αρκετά μέλη της ΕΕ περιλαμβάνονταν στα έγγραφα του Παναμά· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει, σε συνεργασία με τις φορολογικές αρχές, ευρεία αξιολόγηση των δυνητικά επιζήμιων φορολογικών μέτρων που λαμβάνονται στα κράτη μέλη και τα οποία στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, και των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται, καθώς και των δευτερογενών συνεπειών των μέτρων αυτών σε άλλες δικαιοδοσίες· ζητεί την καθιέρωση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για την παρακολούθηση των κρατών μελών όσον αφορά τα πιθανά νέα επιζήμια φορολογικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να θεσπίσουν·

55.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών μετατροπών και της μεταφοράς έδρας, και να παράσχει σαφείς κανόνες για τη μεταφορά της έδρας μιας εταιρείας εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την αντιμετώπιση των εταιρειών-γραμματοθυρίδων·

56.  καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να τεθεί τέρμα στην πρακτική της αντιστροφής της φορολογίας εταιρειών, σύμφωνα με την οποία μια πολυεθνική εταιρεία αγοράζεται από μια μικρότερη επιχείρηση εγκατεστημένη σε φορολογικό παράδεισο και υιοθετεί την καταστατική έδρα της τελευταίας, προκειμένου να «μετεγκατασταθεί» και να μειώσει τη συνδυασμένη συνολική φορολογική επιβάρυνσή της, διαδικασία που ακολουθείται από «απογύμνωση κερδών» μέσω πληρωμών που εκπίπτουν από τον φόρο στον φορολογικό παράδεισο (σε μορφή δανείων, δικαιωμάτων και υπηρεσιών, για παράδειγμα) με στόχο την αποφυγή της καταβολής φόρων επί των εγχώριων κερδών της εν λόγω πολυεθνικής εταιρείας·

57.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από ποτέ, όπως η κατάχρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των παραγώγων, των συμφωνιών ανταλλαγής (swaps) κ.λπ. με στόχο τη φοροαποφυγή·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα που εξέδωσε η Επιτροπή τον Αύγουστο του 2016 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τα οποία η Ιρλανδία παρέσχε παράνομα στην Apple αδικαιολόγητες φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 13 δισεκατομμυρίων EUR· αμφισβητεί την απόφαση της ιρλανδικής κυβέρνησης να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης σε μια προσπάθεια να μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να σταματήσουν εξ ολοκλήρου να χρησιμοποιούν κάθε μορφή φορολογικής αμνηστίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σε φοροδιαφυγή ή που θα μπορούσε να εμποδίσει τις εθνικές αρχές από τη χρήση των παρασχεθέντων στοιχείων για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων·

60.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προωθήσει φορολογικές ελαφρύνσεις για μεγάλες εταιρείες και χρηματοπιστωτική απορρύθμιση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την προτεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ, που είναι γνωστή ως «Blueprint», και την πιθανότητα εφαρμογής, στη συγκεκριμένη χώρα, φορολογικής αμνηστίας με στόχο τον επαναπατρισμό κερδών από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες με πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή·

61.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις φορολογικές διοικήσεις τους με επαρκές προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική είσπραξη των φορολογικών εσόδων και να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, δεδομένου ότι η έλλειψη πόρων και οι περικοπές προσωπικού, πλέον της έλλειψης επαρκούς κατάρτισης, τεχνικών μέσων και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, έχουν δυσχεράνει σημαντικά το έργο των φορολογικών διοικήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη·

62.  επισημαίνει ένα παράδειγμα συστήματος φοροαποφυγής στην ΕΕ, το λεγόμενο «Διπλό Ιρλανδικό», το οποίο θα καταργηθεί σταδιακά έως το 2020· καλεί όλα τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις συμβάσεις που έχουν συνάψει για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ώστε να διασφαλίζεται η μη αξιοποίηση συστημάτων φοροαποφυγής εξαιτίας φορολογικών αναντιστοιχιών·

63.  αποδοκιμάζει την έλλειψη αξιόπιστων και αμερόληπτων στατιστικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθούν κατάλληλες και διαφανείς μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης του μεγέθους αυτών των φαινομένων, καθώς και των επιπτώσεών τους στα δημόσια οικονομικά, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις δημόσιες επενδύσεις των χωρών·

64.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για μια σαφή διάκριση μεταξύ των παράνομων και των νόμιμων —έστω και αν αντιβαίνουν στο πνεύμα του νόμου— πρακτικών στο πλαίσιο της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, προκειμένου να εγγυηθεί ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να εξασφαλίσουν ότι τα πρόστιμα και οι χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους φοροφυγάδες και τους διαμεσολαβητές δεν εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση·

65.  τονίζει ότι η άσκηση υπεύθυνης φορολογικής στρατηγικής πρέπει να θεωρείται πυλώνας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και ότι οι πρακτικές φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού δεν συμβιβάζονται με την ΕΚΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό σε μια επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για την ΕΚΕ·

66.  καλεί τις επιχειρήσεις να καταστήσουν την πλήρη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς κανενός είδους φοροαποφυγή αναπόσπαστο μέρος της ΕΚΕ τους·

67.  επαναλαμβάνει την έκκληση της επιτροπής TAXΕ 2 σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου κέντρου συνοχής και συντονισμού της φορολογικής πολιτικής της Ένωσης (TPCCC) εντός της δομής της Επιτροπής, που να δύναται να αξιολογεί και να παρακολουθεί τις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών σε επίπεδο Ένωσης και να εξασφαλίζει ότι δεν εφαρμόζονται νέα επιζήμια φορολογικά μέτρα από τα κράτη μέλη· συνιστά να μπορεί το TPCCC να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τον κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, καθώς και να εξασφαλίζει και να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών διοικήσεων (π.χ. όσον αφορά την κατάρτιση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών)·

68.  επαναλαμβάνει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου(11) για τη δημιουργία καταλόγου αντιμέτρων που θα πρέπει να λαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη ως μέτοχοι και χρηματοδότες δημόσιων φορέων, τραπεζών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων κατά των εταιρειών που χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους για να εφαρμόζουν συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και, συνεπώς, δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης της Ένωσης·

69.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να τροποποιήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), των τεσσάρων κανονισμών για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και των κανονισμών για τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), με σκοπό να απαγορευτεί η διοχέτευση χρηματοδότησης της ΕΕ σε τελικούς δικαιούχους ή χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί σε φοροδιαφυγή ή επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό·

70.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν υποχρεωτικό, τυποποιημένο, δημόσιο ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων, προκειμένου να συγκεντρώσουν επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις εταιρείες και να επιτύχουν διαφάνεια μέσω της διασυνοριακής πρόσβασης σε συγκρίσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις εταιρείες στην ΕΕ·

71.  προτείνει στην Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που έχουν οι διασυνοριακές μεταγραφές ποδοσφαιριστών στην είσπραξη εσόδων από τα κράτη μέλη και να προτείνει οποιοδήποτε μέτρο κρίνεται κατάλληλο για την αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής απώλειας εσόδων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με τους διαμεσολαβητές που διευκολύνουν τις εν λόγω μεταγραφές·

72.  καλεί την Επιτροπή να μη συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με δικαιοδοσίες που έχουν χαρακτηριστεί φορολογικοί παράδεισοι από την ΕΕ·

2.3.Ανταλλαγή πληροφοριών

73.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (DAC), που ήταν σε ισχύ κατά την περίοδο των αποκαλύψεων σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά, δεν εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά και ότι η ποσότητα των πληροφοριών και των αποφάσεων που ανταλλάχθηκαν ήταν μικρή· υπενθυμίζει ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση της αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μέσω της υποχρέωσης ανταπόκρισης σε ομαδικά αιτήματα επί φορολογικών θεμάτων, ούτως ώστε μια ευρωπαϊκή χώρα να μπορεί να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε άλλες για τη δίωξη των υπευθύνων διασυνοριακής φοροδιαφυγής·

74.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αριθμός των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που εκδίδονται από κράτη μέλη για πολυεθνικές εταιρείες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τον κοινωνικό σάλο που προκάλεσε το σκάνδαλο Luxleaks·

75.  επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων, σε όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει της οδηγίας DAC προκειμένου να εποπτεύει και να επιβάλλει δεόντως την εφαρμογή των διατάξεών της· τονίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να φυλάσσονται σε κεντρικό μητρώο το οποίο θα διαχειρίζεται η Επιτροπή, δεδομένου ότι διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα του ανταγωνισμού·

76.  απευθύνει έκκληση για αποτελεσματικότερη ανταλλαγή, επεξεργασία και χρήση πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο και επιμένει ότι οι διατάξεις περί κοινών προτύπων αναφοράς (ΚΠΑ) θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και με συνέπεια, στην κατεύθυνση της μετάβασης από την πολιτική τού «ονοματίζουμε και στιγματίζουμε (name and shame)», που ακολουθείται στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης από ομοτίμους, σε ένα καθεστώς κυρώσεων· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για αμοιβαιότητα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και των συμμετεχόντων κρατών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τα συμμετέχοντα αναπτυσσόμενα κράτη στην εφαρμογή αυτών των προτύπων· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο οι χώρες να μην αναλαμβάνουν απλώς δεσμεύσεις τήρησης του ΚΠΑ, αλλά να εφαρμόζουν το σύστημα και να εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων δεδομένων· επισημαίνει ότι το υφιστάμενο ΚΠΑ έχει αδυναμίες και επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΟΣΑ για τη βελτίωση του προτύπου, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην κάλυψη των κενών που έχουν εντοπιστεί·

77.  ζητεί την ενίσχυση των δημόσιων εμπορικών μητρώων, των δημόσιων μητρώων πραγματικών δικαιούχων και της δημόσιας υποβολής στοιχείων ανά χώρα, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από την ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της «πολυμερούς σύμβασης του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή σχετικών με τις φορολογικές συμβάσεις μέτρων που σκοπούν στην πρόληψη της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών», του Ιουνίου του 2017, η οποία παρέχει στις χώρες τη δυνατότητα να επιλέγουν εταίρους, επιτρέποντας στην πράξη τις διμερείς συμφωνίες·

78.  τονίζει ότι η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με διασυνοριακή διάσταση (DAC6) θα πρέπει να είναι προσβάσιμη όχι μόνο στις φορολογικές αρχές·

79.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών που δεν έχουν υπογράψει διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα· υπογραμμίζει την ανάγκη επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν ευρωπαίους πελάτες και δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών· θεωρεί ότι θα πρέπει να περιληφθεί στην πρόταση αυτή μηχανισμός επίλυσης διαφορών για τη διευθέτηση ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· υπενθυμίζει τη σύστασή του για θέσπιση παρακράτησης φόρου ή μέτρων με παρόμοιο αποτέλεσμα, προκειμένου να μην εξέρχονται από την ΕΕ αφορολόγητα κέρδη·

80.  θεωρεί ότι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών στις φορολογικές αρχές πρέπει να είναι αυτοί που αναφέρονται στην οδηγία σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συγκεκριμένα:

   1) πιστωτικά ιδρύματα·
   2) χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί·
   3) τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων:
   α) ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές και φορολογικοί σύμβουλοι·
   β) συμβολαιογράφοι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες νομικοί, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στον σχεδιασμό ή στη διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:
   i) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων·
   ii) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους·
   iii) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων·
   iv) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών·
   v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εμπιστευμάτων (trust), επιχειρήσεων, ιδρυμάτων ή ανάλογων δομών·
   γ) πάροχοι υπηρεσιών εμπιστευματικής διαχείρισης και εταιρικών υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α) ή β)·
   δ) κτηματομεσίτες·
   ε) άλλα πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά, εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε μετρητά και αφορά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 10 000 EUR, ανεξαρτήτως του αν η συναλλαγή διενεργείται με μία και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μιας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους·
   στ) πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων·

3.Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

3.1.Νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

81.  τονίζει ότι όλες οι διατάξεις της οδηγίας AMLD θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και με συνέπεια από τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν κατάλληλα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς ελέγχου·και να τους παράσχει επαρκείς πόρους· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους στην ειδική ομάδα της για την πρόληψη των οικονομικών εγκλημάτων·

82.  τονίζει ότι το νομικό πλαίσιο της τέταρτης οδηγίας AMLD απαγορεύει πλήρως τις ανώνυμες μετοχές, οι οποίες, εφόσον δεν καταχωρίζονται καταλλήλως σε μητρώο μετοχών, έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν χρήσιμο μέσο δημιουργίας διεθνών συστημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σωστά και να επιβάλουν την τέταρτη οδηγία AMLD που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2017· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της·

83.  καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου που αποκαλύφθηκαν με τα έγγραφα του Παναμά και με άλλες διαρροές·

84.  τονίζει την ανάγκη για τακτικά επικαιροποιημένα, τυποποιημένα, διασυνδεδεμένα και δημόσια μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιρειών, ιδρυμάτων, εμπιστευμάτων και παρόμοιων νομικών μορφωμάτων, προκειμένου να αποτρέπεται η ανωνυμία των τελικών πραγματικών δικαιούχων (UBO)· ζητεί τη μείωση του τρέχοντος ορίου για την κατοχή μετοχών στον ορισμό του πραγματικού δικαιούχου· είναι της άποψης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση προτύπων διαφάνειας για τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους (UBO) στα διεθνή φόρουμ·

85.  υπογραμμίζει την έκκληση που απηύθυναν οι εκπρόσωποι της γαλλικής ΜΧΠ στην Εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο της σύστασης 26 της FATF σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά σε επίπεδο ΕΕ ότι η άσκηση της εποπτείας από την αρμόδια εποπτική αρχή μπορεί να εκτείνεται έως τη μητρική οντότητα του ομίλου·

86.  καλεί την Επιτροπή να επιβλέψει τη δημιουργία προσβάσιμων στο κοινό κτηματολογίων·

87.  ζητεί να υιοθετηθεί ένας ορισμός του πραγματικού δικαιούχου ο οποίος να περιλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που εν τέλει έχει στην κυριότητά του ή ελέγχει νομική οντότητα —εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά την ενωσιακή νομοθεσία ή υπόκειται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο— μέσω άμεσης ή έμμεσης κυριότητας μίας, τουλάχιστον, μετοχής ή ελάχιστης ισοδύναμης μονάδας συμφέροντος στην εν λόγω οντότητα, μεταξύ άλλων μέσω ανώνυμων μετοχών ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα·

88.  παρατηρεί ότι τα παράνομα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών μετατρέπονται σε νόμιμους πόρους που προέρχονται από νόμιμες συναλλαγές· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη επέκτασης των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην αγορά ακινήτων, με σκοπό την πρόληψη νέων φαινομένων παρανομίας·

89.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η επιβολή ελέγχων της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη (CDD), ώστε να εξασφαλιστεί ότι διεξάγεται ορθή αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με το προφίλ του πελάτη· τονίζει ότι, ακόμη και όταν ανατίθεται εξωτερικά, η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη θα πρέπει πάντα να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των υπόχρεων οντοτήτων· ζητεί να είναι σαφής η εν λόγω ευθύνη και να προβλεφθούν κυρώσεις για περιπτώσεις αμέλειας ή σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης· πιστεύει επίσης ότι το πεδίο εφαρμογής για τις υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να εκτείνεται και στους κτηματομεσίτες, μεταξύ άλλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις περί δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη εφαρμόζονται εξίσου σε ρυθμιζόμενους και επί του παρόντος μη ρυθμιζόμενους φορείς· ζητεί να εναρμονιστούν οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε επίπεδο ΕΕ και να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες·

90.  πιστεύει ότι οι κυρώσεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη θα πρέπει να είναι πιο αυστηρές και αποτρεπτικές, και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετούν μια προσέγγιση που βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων όταν διαθέτουν πόρους για την καταπολέμηση των εν λόγω παράνομων πρακτικών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2016)0826)· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν αν επιθυμούν να απαγορεύσουν τον ποινικό συμβιβασμό σε περιπτώσεις πολύ σοβαρής φορολογικής απάτης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει, παράλληλα, να αναπτύξουν κίνητρα για κάθε κατηγορία υπόχρεων οντοτήτων, προκειμένου να αποθαρρύνουν την εμπλοκή τους σε τέτοιες δραστηριότητες και να καταστήσουν τις δραστηριότητες αυτές ασύμφορες· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις αποσβεστικές προθεσμίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι παραγραφές συνεπεία παραλείψεων των αρμοδίων αρχών·

91.  ζητεί την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού που θα καλύπτει και τις συνδεδεμένες δικαιοδοσίες, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις από ομοτίμους στο πλαίσιο της FATF και οι τακτικές αμοιβαίες αξιολογήσεις μπορούν εύκολα να προσκρούσουν σε πολιτικά ή άλλα εμπόδια·

92.  τονίζει την ανάγκη συμφωνίας επί κοινής αντίληψης και κοινού ορισμού, σε επίπεδο ΕΕ, του πολιτικώς εκτεθειμένου ατόμου·

93.  ζητεί να θεσπιστεί εναρμονισμένος ορισμός των φορολογικών εγκλημάτων σε επίπεδο ΕΕ και να δημιουργηθεί ξεχωριστό ποινικό μέσο που θα εγκριθεί βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ή βάσει του άρθρου 116 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στην εξάλειψη της στρέβλωσης των όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· ζητεί να εναρμονιστεί σε ολόκληρη την ΕΕ ο ορισμός των κύριων αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να περιοριστούν οι εξαιρέσεις τις οποίες μπορούν να επικαλούνται τα κράτη μέλη για να αρνούνται τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει τη θέση του, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της τέταρτης και της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, περί αποσύνδεσης των φορολογικών εγκλημάτων από την απαίτηση επιβολής στερητικών της ελευθερίας ποινών ή κράτησης·

94.  εκφράζει την ανησυχία του για την έγκριση προγραμμάτων ιθαγένειας για κατοίκους τρίτων χωρών — τα λεγόμενα προγράμματα «Golden Visa» ή προγράμματα χορήγησης επενδυτικών θεωρήσεων σε υπηκόους τρίτων χωρών με αντάλλαγμα οικονομικές επενδύσεις χωρίς τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων —ή, γενικώς, ελέγχων— δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την οδηγία AMLD και με άλλες συναφείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ σε περιπτώσεις χορήγησης ιθαγένειας στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων·

95.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν σοβαρά υπόψη τη φιλόδοξη αναθεώρηση της τέταρτης AMLD (COM(2016)0450), η οποία ψηφίστηκε από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2017(12), και η οποία αναμένεται να κλείσει πολλά υφιστάμενα νομοθετικά κενά και να ενισχύσει σημαντικά την κείμενη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω, για παράδειγμα, της αποσαφήνισης του ορισμού του πραγματικού δικαιούχου, της απαγόρευσης του χαρακτηρισμού ανώτερων διοικητικών στελεχών, εντολοδόχων διευθυντών και άλλων πληρεξούσιων πρακτόρων ως πραγματικών δικαιούχων εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια, μέσω της παροχής πλήρους δημόσιας πρόσβασης στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών και των εμπιστευμάτων, και μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικότερου μηχανισμού κυρώσεων για τις παραβιάσεις της οδηγίας AMLD· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην αποδυναμώσουν την ισχυρή πρόταση του Κοινοβουλίου κατά τις εν εξελίξει τριμερείς διαπραγματεύσεις·

96.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κανονιστικό επίπεδο, στους αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως τα παράγωγα, οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps ) και τα εικονικά νομίσματα(13)·

97.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αξιοποίησης του δυναμικού των νέων τεχνολογιών, όπως οι μοναδικές ψηφιακές ταυτότητες, για να καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός σοβαρών περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή·

98.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των φορολογικών εγκλημάτων που συνδέονται με δραστηριότητες ηλεκτρονικών παιγνίων, με εικονικά νομίσματα, κρυπτονομίσματα, τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και οικονομική τεχνολογία· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να εξετάσει πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας, για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τις εν λόγω δραστηριότητες, προκειμένου να περιοριστούν τα μέσα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

99.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να κατάσχονται τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες· ζητεί, προς τούτο, την ταχεία έγκριση του κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές πράξεις· τονίζει ότι το νομικό μέσο που προτείνει η Επιτροπή θα βελτιώσει τη συνεργασία και θα διευκολύνει την αναγνώριση αυτών των αποφάσεων, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας·

100.  επισημαίνει ότι απαιτούνται επίσης μέτρα για την ευθυγράμμιση των εθνικών στρατηγικών με τις στρατηγικές των οργανισμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Eυρωπόλ, η Εurojust και ο OLAF· ζητεί, για τη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας, να αρθούν τα νομικά εμπόδια στην ανταλλαγή πληροφοριών·

101.  χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης της Πορτογαλίας περί απαγόρευσης της έκδοσης ανώνυμων μετοχών και της μετατροπής των υπαρχουσών σε ονομαστικά χρεόγραφα, και παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για τον ίδιο σκοπό·

102.  ζητεί να υπάρξει πολύ αυστηρότερος έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των μετόχων πιστωτικών ιδρυμάτων στην ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθούν όροι που θα δίνουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν διαρκώς τα κριτήρια αξιολόγησης των μετόχων και των μελών διοικητικών συμβουλίων, καθώς σήμερα είναι πολύ δύσκολη η ανάκληση μιας έγκρισης μετά τη χορήγησή της· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να διευρυνθούν τα χρονοδιαγράμματα και η ευελιξία σχετικά με την υποβολή ενστάσεων κατά εξαγορών, ιδίως στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές τις δικές τους έρευνες όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με γεγονότα σε τρίτες χώρες και σε σχέση με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·

3.2.Μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ)

103.  πιστεύει ότι, με την εναρμόνιση του καθεστώτος και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών ΜΧΠ, θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει σχέδιο στο πλαίσιο της πλατφόρμας ΜΧΠ για τον εντοπισμό των πηγών πληροφοριών στις οποίες έχουν σήμερα πρόσβαση οι ΜΧΠ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση των λειτουργιών και των εξουσιών των ευρωπαϊκών ΜΧΠ, στις οποίες θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο κοινό πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο χρηματοοικονομικών, διοικητικών και περί της επιβολής του νόμου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν και να μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι ΜΧΠ· πιστεύει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν εξηγήσεις για μια κοινή αντίληψη των λειτουργιών στρατηγικής ανάλυσης των ΜΧΠ·

104.  πιστεύει ότι, για να είναι πιο αποτελεσματικές, όλες οι ΜΧΠ της ΕΕ θα πρέπει να έχουν απεριόριστη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους από υπόχρεες οντότητες και μητρώα· οι ΜΧΠ θα πρέπει επίσης να μπορούν να αποκτούν τις εν λόγω πληροφορίες βάσει αιτήσεως που υποβάλλεται από άλλη ΜΧΠ της Ένωσης και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες με την αιτούσα ΜΧΠ·

105.  προτείνει στα κράτη μέλη να άρουν, κατά την εφαρμογή της οδηγίας AMLD, την απαίτηση λήψης από τις ΜΧΠ άδειας από τρίτο μέρος για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλη ΜΧΠ για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, ώστε να υποστηριχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με γενικές διατάξεις της οδηγίας AMLD, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη «αυθόρμητης και άμεσης» ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες ΜΧΠ·

106.  τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ των οικείων αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο αλλά και μεταξύ των ΜΧΠ σε διαφορετικά κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει, σε επίπεδο ΕΕ, ένα σύστημα συγκριτικής ανάλυσης για την τυποποίηση των πληροφοριών που θα συλλέγονται και θα ανταλλάσσονται, και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση του δικτύου FIU.net που υπάγεται στην Ευρωπόλ, αλλά και της ίδιας της Ευρωπόλ, κυρίως για να αποκτήσει τη δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με ροές πληροφοριών, δραστηριότητες και το αποτέλεσμα αναλύσεων που διενεργούν οι ΜΧΠ, καθώς και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και των πόρων της Eurojust για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους των ΜΧΠ, ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες διεξαγωγής ερευνών και συνεργασίας που διαθέτουν, προκειμένου να εξετάζονται και να αξιοποιούνται δεόντως οι πολυάριθμες πλέον αναφορές ύποπτων συναλλαγών·

107.  επισημαίνει ότι ο περιορισμός του σκοπού της χρήσης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των ΜΧΠ θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ενοποιηθεί σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα χρήσης των εν λόγω πληροφοριών για την καταπολέμηση φορολογικών εγκλημάτων και για αποδεικτικούς σκοπούς·

108.  επιμένει ότι ο διορισμός προσώπων σε διευθυντικές θέσεις στις ΜΧΠ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, να μην υπαγορεύεται από πολιτικά συμφέροντα και να βασίζεται στα επαγγελματικά προσόντα, και ότι η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να είναι διαφανής και εποπτευόμενη· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διέπεται από κοινούς κανόνες η ανεξαρτησία των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την επιβολή των κανόνων σχετικά με τη φορολογική απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ότι είναι αναγκαίο να είναι πλήρως ανεξάρτητοι οι φορείς επιβολής του νόμου κατά τη συνέχεια που θα δίδεται στις εκθέσεις των ΜΧΠ·

109.  καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει εάν η υποχρέωση αυτή γίνεται δεόντως σεβαστή σε όλα τα κράτη μέλη·

110.  επαναλαμβάνει τη θέση του όσον αφορά την πέμπτη οδηγία AMLD σχετικά με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ΜΧΠ και την ανάγκη εξασφάλισης ενός αποτελεσματικού και συντονισμένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και κεντρικών βάσεων δεδομένων· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των ΜΧΠ των κρατών μελών, ειδικότερα σε διασυνοριακές υποθέσεις·

111.  εμμένει στην άποψη ότι οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να παραμείνουν απαθείς ως προς την αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους φορολογικούς συμβούλους και τους φορολογούμενους έως ότου είναι πολύ αργά· πιστεύει ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν αντιστοίχως τα δικά τους μέσα και τις δικές τους ερευνητικές ικανότητες· πιστεύει ότι κατά τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές νέες δυνατότητες όσον αφορά το σύνηθες ζήτημα της κατανομής των πόρων ή τη βελτίωση της μεταξύ τους συνεργασίας·

4.Διαμεσολαβητές

112.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ομοιογενείς κανονιστικές ρυθμίσεις για τους διαμεσολαβητές σε επίπεδο ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει και να εγκρίνει τάχιστα την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας οι οποίες συνδέονται με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (COM(2017)0335), με στόχο να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών όσον αφορά την υποβολή στοιχείων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα πιθανά οφέλη της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε αμιγώς εγχώριες περιπτώσεις·

113.  υπογραμμίζει την ανάγκη να κλείσει η πρόταση αυτή τα κενά που δυνητικά επιτρέπουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, με την κατάρτιση νέων κανόνων για τους διαμεσολαβητές που συμμετέχουν σε τέτοιες πρακτικές·

114.  επισημαίνει ότι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων παραμένει εν πολλοίς μια μη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα και ότι θα πρέπει να θεσπιστούν δεσμευτικοί διεθνείς κανόνες και πρότυπα για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι και για να ρυθμιστεί και να οριστεί καλύτερα το εν λόγω επάγγελμα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία σε όλα τα σχετικά διεθνή φόρουμ για τη δημιουργία των εν λόγω προτύπων και κανόνων·

115.  αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης και της αυτορρύθμισης, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εποπτεία· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για στοχοθετημένη δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κατάρτισης νομοθεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα εποπτεία της αυτορρύθμισης των υπόχρεων οντοτήτων, λ.χ. μέσω μιας χωριστής και ανεξάρτητης εθνικής ρυθμιστικής/εποπτικής αρχής·

116.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις εποπτικές αρχές, να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την τυποποίηση των μορφοτύπων υποβολής στοιχείων για τις υπόχρεες οντότητες, ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΜΧΠ·

117.  ζητεί να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τους φορολογικούς διαμεσολαβητές, με τις οποίες θα τους παρέχονται κίνητρα για να απέχουν από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, καθώς και από την κάλυψη των πραγματικών δικαιούχων·

118.  τονίζει ότι, εάν ο διαμεσολαβητής είναι εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ, πρέπει να απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο φορολογούμενο να διαβιβάζει απευθείας στις φορολογικές αρχές της χώρας του το δυνητικά επιθετικό φορολογικό σχέδιο πριν από την εφαρμογή του, ώστε οι αρχές αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν στους φορολογικούς κινδύνους λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα·

119.  πιστεύει ότι οι αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τον ρόλο των διαμεσολαβητών αναμένεται να ωφελήσουν τον κλάδο συνολικά, καθώς οι ειλικρινείς διαμεσολαβητές δεν θα βρίσκονται πλέον σε μειονεκτική θέση λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διαχωριστεί η ήρα από το σιτάρι·

120.  ζητεί την επιβολή, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, πιο αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων κατά τραπεζών και διαμεσολαβητών που εμπλέκονται εν γνώσει τους, εσκεμμένα και συστηματικά σε παράνομα φορολογικά συστήματα ή συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· τονίζει ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να στρέφονται κατά των ίδιων των εταιρειών όσο και κατά των ανώτερων διοικητικών στελεχών και των μελών των διοικητικών συμβουλίων που υπέχουν ευθύνη των εν λόγω συστημάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η επιβολή ουσιαστικών ποινών και πιστεύει ότι η χρήση ενός καθεστώτος δημόσιου στιγματισμού για επιβεβαιωμένες υποθέσεις θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους διαμεσολαβητές από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους και να ενθαρρύνει τη συμμόρφωσή τους·

121.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι τομείς που είναι πλέον εκτεθειμένοι σε κινδύνους λόγω αδιαφανών καθεστώτων πραγματικής κυριότητας (όπως προσδιορίζονται στην αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) τελούν υπό αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου που ανακύπτουν από συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν φοροτεχνικοί σύμβουλοι, ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές, συμβολαιογράφοι και άλλοι ανεξάρτητοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου·

122.  ζητεί να εφαρμόζονται καλύτερα οι κανόνες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, και να ενισχυθεί η αποτρεπτική τους δράση, με την αύξηση της δημόσιας προβολής, ειδικότερα δε με τη βελτίωση των δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων για τα μέτρα εφαρμογής που αφορούν επαγγελματίες οι οποίοι παρέχουν συμβουλές σχετικά με ζητήματα φορολογίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

123.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης για τους διαμεσολαβητές που ασκούν φοροτεχνικό επάγγελμα στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ανακαλούν τις άδειες των διαμεσολαβητών που αποδεδειγμένα συμμετέχουν στην ενεργό προώθηση ή τη διευκόλυνση διασυνοριακής φοροδιαφυγής, παράνομου φορολογικού σχεδιασμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

124.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διαδικασίες αδειοδότησης των διαμεσολαβητών που προβλέπονται ήδη στο δίκαιο της ΕΕ, π.χ. στην τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις·

125.  ζητεί από τον κλάδο να υιοθετήσει μια μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία το επαγγελματικό απόρρητο που δεσμεύει τους δικηγόρους δεν θα εμποδίζει τις δέουσες αναφορές ύποπτων συναλλαγών ή τις αναφορές άλλων δυνητικά παράνομων δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου, ή να βελτιώσει την υφιστάμενη μεθοδολογία για τον ίδιο σκοπό·

126.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αντικίνητρα για διαμεσολαβητές που εδρεύουν στην ΕΕ ώστε να αποτραπεί η δραστηριοποίησή τους σε δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσία και στον ενωσιακό κατάλογο τρίτων χωρών με στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για παράδειγμα με τον αποκλεισμό τους από τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις· καλεί ακόμη την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη δυνατότητα απαγόρευσης της δραστηριοποίησης διαμεσολαβητών που εδρεύουν στην ΕΕ στις δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών και στον ενωσιακό κατάλογο τρίτων χωρών με στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

127.  τονίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η διεθνής συνεργασία, θα πρέπει να συντονιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο οι απαιτήσεις ελέγχου και λογιστικής, ώστε να αποθαρρύνεται η συμμετοχή των λογιστικών και ελεγκτικών εταιρειών σε παράνομες φορολογικές δομές· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένα αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού είναι η καλύτερη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων·

4.1.Τράπεζες

128.  ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, όπως συστήνεται στην τέταρτη οδηγία AMLD, συστήματα μητρώων τραπεζικών λογαριασμών ή συστήματα ανάκτησης ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία θα παρέχουν στις ΜΧΠ και στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς· συστήνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τυποποίησης και διασύνδεσης των εθνικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνουν όλους τους λογαριασμούς οι οποίοι συνδέονται με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με σκοπό να έχουν οι αρμόδιες αρχές και οι ΜΧΠ εύκολη πρόσβαση·

129.  συστήνει να καταχωρίζονται στο εν λόγω μητρώο λογαριασμών συναλλαγές με φορολογικούς παραδείσους και χώρες υψηλού κινδύνου, να δημοσιεύονται σχετικά στατιστικά στοιχεία και να αναλύονται οι πληροφορίες ανά συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και με μη συνδεδεμένα μέρη, καθώς και ανά κράτος μέλος·

130.  αναγνωρίζει ότι οι τράπεζες συμμετείχαν διαπιστωμένα σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα στην παροχή και διαχείριση υπεράκτιων δομών, στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε υπεράκτιες οντότητες, στην παροχή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και στις τραπεζικές εργασίες μέσω ανταποκριτών(14)· τονίζει την ανάγκη θέσπισης σαφέστερης και αυστηρότερης νομοθεσίας για τις τραπεζικές εργασίες μέσω ανταποκριτών όσον αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων σε υπεράκτιες και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, που θα προβλέπει την υποχρέωση παύσης των δραστηριοτήτων σε περίπτωση μη παροχής πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο·

131.  ζητεί την αυστηρή εφαρμογή αποτελεσματικών κυρώσεων στις τράπεζες, βάσει των οποίων θα αναστέλλεται ή θα ανακαλείται η άδεια λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αποδεδειγμένα εμπλέκονται στην προώθηση ή τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής ή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

132.  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των θυγατρικών των τραπεζών τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τις τρίτες χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κώδικες δεοντολογίας και τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

133.  τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από όλες τις τράπεζες, τα εθνικά συστήματα εποπτείας των τραπεζών θα πρέπει να προβλέπουν τόσο συστηματικούς όσο και δειγματοληπτικούς ελέγχους·

134.  ζητεί να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ώστε να διενεργούν τακτικούς ελέγχους συμμόρφωσης (τόσο προγραμματισμένους όσο και απροειδοποίητους) σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, αντί να διενεργούν ελέγχους, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, μόνο όταν μια συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή έχει δημοσιοποιηθεί·

135.  ζητεί ανάλυση σκοπιμότητας όσον αφορά την εξουσιοδότηση των εποπτικών αρχών να διεξάγουν τραπεζική έρευνα σε περίπτωση που ο κάτοχος λογαριασμού δεν είναι γνωστός κατ’ όνομα·

136.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υφιστάμενη ανάλυση κινδύνων και τρωτών σημείων του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ· τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο εντοπισμός νέων τεχνολογιών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· ζητεί, βάσει της ανάλυσης αυτής, να συμπεριληφθούν διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλες τις νέες προτάσεις που αφορούν τις εν λόγω νέες τεχνολογίες, περιλαμβανομένης της οικονομικής τεχνολογίας·

137.  ζητεί να δημιουργηθεί όρκος τραπεζικών στελεχών, σύμφωνα με το παράδειγμα των Κάτω Χωρών, υπό μορφή εθελοντικής δέσμευσης του τομέα να μην συνεργάζεται με φορολογικούς παραδείσους·

4.2.Δικηγόροι

138.  επισημαίνει ότι το επαγγελματικό απόρρητο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την προστασία ή τη συγκάλυψη πρακτικών που είναι παράνομες ή αντιβαίνουν στο πνεύμα του νόμου· ζητεί η αρχή του δικηγορικού απορρήτου να μην εμποδίζει τις δέουσες αναφορές ύποπτων συναλλαγών ή τις αναφορές άλλων δυνητικά παράνομων δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της αρχής του δικηγορικού απορρήτου και να ορίσουν σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην παραδοσιακή παροχή νομικών συμβουλών και την ανάληψη ρόλου οικονομικού φορέα από τους δικηγόρους·

139.  τονίζει ότι ένας δικηγόρος ο οποίος ασκεί δραστηριότητα που υπερβαίνει τα συγκεκριμένα καθήκοντά του υπεράσπισης ή νομικής εκπροσώπησης και παροχής νομικών συμβουλών μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες που συνδέονται με τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, να υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης στις αρχές ορισμένων στοιχείων τα οποία γνωρίζει·

140.  υπογραμμίζει ότι οι δικηγόροι που παρέχουν συμβουλές σε πελάτες θα πρέπει να θεωρούνται νομικά συνυπεύθυνοι όταν εκπονούν αξιόποινα σχέδια φοροδιαφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· επισημαίνει ότι, όταν συνεργούν σε απάτη, πρέπει να υπόκεινται συστηματικά τόσο σε ποινικές όσο και σε πειθαρχικές κυρώσεις·

4.3.Λογιστική

141.  τονίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η διεθνής συνεργασία, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των απαιτήσεων ελέγχου και λογιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων δημοκρατικής νομιμότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας, ώστε να αποθαρρύνονται οι λογιστικές και οι ελεγκτικές εταιρείες από τον σχεδιασμό συστημάτων φοροδιαφυγής, επιθετικών φορολογικών ρυθμίσεων ή δομών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· ζητεί να εφαρμοστεί ορθά η προσφάτως εγκριθείσα δέσμη μέτρων ελέγχου(15) και να αποτελέσει η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) το νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορέων εποπτείας των ελεγκτών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας των ελεγκτών σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η καλύτερη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα πρέπει να θεωρείται αποτελεσματικό μέσο για την εξασφάλιση της τήρησης των προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας της ΕΕ·

142.  επισημαίνει ότι ο υφιστάμενος ορισμός της ΕΕ για τον έλεγχο που απαιτείται για τη δημιουργία ομίλου εταιρειών θα πρέπει να εφαρμόζεται σε λογιστικές εταιρείες οι οποίες είναι μέλη δικτύου εταιρειών που συνδέονται με νομικά ισχυρές συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν την από κοινού χρήση επωνυμίας ή προτύπων εμπορίας, επαγγελματικών προτύπων, πελατών, υπηρεσιών υποστήριξης, συμφωνιών χρηματοδότησης ή συμφωνιών ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2013/34/ΕΕ(16) σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις·

143.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον διαχωρισμό των λογιστικών εταιρειών και των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών ή φορολογικών υπηρεσιών, καθώς και για όλες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ενωσιακού καθεστώτος ασυμβίβαστου για τους φοροτεχνικούς συμβούλους, ώστε να απαγορεύεται να παρέχουν συμβουλές σε δημόσιες αρχές εσόδων και σε φορολογούμενους, και να αποτρέπονται άλλες συγκρούσεις συμφερόντων·

4.4.Εμπιστεύματα, φορείς εμπιστευματικής διαχείρισης και παρεμφερή νομικά μορφώματα

144.  καταδικάζει απερίφραστα την εκμετάλλευση εμπιστευμάτων, φορέων εμπιστευματικής διαχείρισης και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· ζητεί, συνεπώς, σαφείς κανόνες που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης ύπαρξης γραπτού εγγράφου σύστασης και καταχώρισης του εμπιστεύματος στο κράτος μέλος στο οποίο δημιουργείται, τελεί υπό διαχείριση ή λειτουργεί το εμπίστευμα·

145.  ζητεί τυποποιημένα, τακτικά επικαιροποιημένα, δημόσια και διασυνδεδεμένα μητρώα πραγματικών δικαιούχων σε επίπεδο ΕΕ, για όλα τα μέρη εμπορικών και μη εμπορικών εμπιστευμάτων, φορέων εμπιστευματικής διαχείρισης, ιδρυμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για ένα παγκόσμιο μητρώο·

146.  το μητρώο της ΕΕ για τα εμπιστεύματα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

   α) τους εμπιστευματοδόχους, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των διευθύνσεών τους και των ονομάτων και των διευθύνσεων όλων των προσώπων υπό τις οδηγίες των οποίων ενεργούν·
   β) την πράξη εμπιστεύματος·
   γ) όλες τις επιστολές επιθυμιών·
   δ) το όνομα και τη διεύθυνση του ιδρυτή·
   ε) το όνομα οποιουδήποτε οργάνου επιβολής και τις οδηγίες που έχει·
   στ) τους ετήσιους λογαριασμούς του εμπιστεύματος·
   ζ) λεπτομέρειες όλων των διανομών και καταμερισμών εμπιστευμάτων με τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των δικαιούχων·
   η) τους εντολοδόχους διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των διευθύνσεών τους·

147.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό οι ελεύθεροι λιμένες και η αδειοδότηση πλοίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για φοροδιαφυγή, και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών·

5.Η διάσταση των τρίτων χωρών

148.  υπογραμμίζει ότι, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα τους, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε θέματα φορολόγησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· επισημαίνει ότι αποτελεσματικές λύσεις θα δοθούν μόνο με συντονισμένα μέτρα που προκύπτουν από τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και ζητεί από την ΕΕ να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση προς ένα δίκαιο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα· τονίζει ότι οποιαδήποτε δράση της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο θα είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη μόνο εάν κανένα κράτος μέλος της ΕΕ ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος δεν ενεργεί ως φορολογικός παράδεισος για επιχειρήσεις ή ως δικαιοδοσία στην οποία επικρατεί το απόρρητο·

149.  σημειώνει με ανησυχία την υψηλή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των εταιρειών-βιτρινών και των φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» και ορισμένων φορολογικών δικαιοδοσιών τρίτων χωρών και ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τους τύπου «tax ruling»· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία ότι ορισμένα κράτη μέλη ή ορισμένα από τα εδάφη τους που συνιστούν φορολογικούς παραδείσους προβαίνουν σε προφορικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» για να παρακάμψουν αυτή την υποχρέωση· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω την κατάσταση σχετικά με αυτή την πρακτική·

150.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί τις εμπορικές, οικονομικές και άλλες συναφείς διμερείς συμφωνίες της με την Ελβετία, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, καθώς και με τη νομοθεσία της σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, προκειμένου να εξαλειφθούν σοβαρές αδυναμίες στο ελβετικό σύστημα εποπτείας, οι οποίες καθιστούν δυνατή τη συνέχιση μιας πολιτικής εσωτερικού τραπεζικού απορρήτου, τη δημιουργία υπεράκτιων δομών σε παγκόσμιο επίπεδο, τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή που δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, τη χαλαρή εποπτεία, την ανεπαρκή αυτορρύθμιση των υπόχρεων οντοτήτων και την επιθετική δίωξη και τον εκφοβισμό των καταγγελτών·

151.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει ενιαία προσέγγιση, μέσω της Επιτροπής, κατά τη διαπραγμάτευση φορολογικών συμβάσεων με τρίτες χώρες, αντί να συνεχίσει την πρακτική των διμερών διαπραγματεύσεων, με τις οποίες δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση και κατά τη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, περιλαμβάνοντας σε αυτές ρήτρες χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, απαιτήσεις διαφάνειας και διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

152.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι διατάξεις της ΚΕΒΦΕ περί καταπολέμησης της φοροαποφυγής, ώστε να καταργηθεί η μεταβιβαστική τιμολόγηση σε δικαιοδοσίες τρίτων χωρών, η οποία οδηγεί σε μείωση της φορολογικής βάσης των εταιρειών στην Ένωση·

153.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι, κατά τη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών συναλλαγών ή εταιρικής σχέσης ή κατά την αναθεώρηση των υπαρχουσών συμφωνιών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτές δεσμευτική ρήτρα φορολογικών προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα του σχεδίου δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών, καθώς και με τις συστάσεις της FATF·

154.  ζητεί οι διαπραγματεύσεις των κεφαλαίων «Επενδύσεις» ή «Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» των μελλοντικών συμφωνιών συναλλαγών ή εταιρικής σχέσης να διεξάγονται με βάση την αρχή του θετικού καταλόγου, ώστε μόνο οι χρηματοοικονομικοί τομείς που είναι απαραίτητοι για την εμπορική ανάπτυξη, την πραγματική οικονομία και τα νοικοκυριά να επωφελούνται από τη διευκόλυνση και την ελευθέρωση που προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του τρίτου μέρους·

155.  ζητεί αυστηρά μέτρα επιβολής των διατάξεων όλων των διεθνών συμφωνιών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή τους από όλες τις δικαιοδοσίες, και αυτόματες, αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής·

156.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η πλήρης πραγματική αμοιβαιότητα σε πλαίσια όπως η Πράξη Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FATCA) και άλλες παρεμφερείς συμφωνίες·

157.  καλεί τα οικεία κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις άμεσες σχέσεις τους με τις οικείες χώρες για τη λήψη μέτρων με στόχο την άσκηση πίεσης στις υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη τους (ΥΧΕ)(17) και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους(18) που δεν τηρούν τα διεθνή πρότυπα φορολογικής συνεργασίας, διαφάνειας και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβληθούν αποτελεσματικά στα εδάφη αυτά οι απαιτήσεις διαφάνειας και δέουσας επιμέλειας της ΕΕ·

158.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς ορισμοί για την «υπεράκτια δικαιοδοσία», την «υπερπόντια χώρα» και την «εξόχως απόκεντρη περιοχή (ΕΑΠ)», δεδομένου ότι καθένας από τους εν λόγω όρους σχετίζεται με διαφορετικά νομικά συστήματα, πρακτικές και καθεστώτα· τονίζει ότι πρέπει να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, ανεξάρτητα από το πού απαντώνται· επισημαίνει ότι τα τρέχοντα καθεστώτα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης εφαρμόζουν τη νομοθεσία της Ένωσης και τηρούν τα ενωσιακά και διεθνή πρότυπα, σε πλαίσιο σεβασμού του ειδικού καθεστώτος τους όπως ορίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του C132/141(19)·

159.  πιστεύει ότι η κατάχρηση των νόμων περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν από την πλήρη ισχύ του νόμου όσους εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα·

160.  ζητεί να διεξαχθεί παγκόσμια διάσκεψη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην αδιαφάνεια του χρηματοπιστωτικού τομέα, να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία και να ασκηθεί πίεση σε όλες τις χώρες, ειδικότερα δε στα χρηματοπιστωτικά κέντρα τους, να συμμορφωθούν με τα παγκόσμια πρότυπα, και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία της εν λόγω διάσκεψης·

161.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ του συνολικού κόστους, του κέρδους και του πιθανού αντικτύπου που θα είχε ένας υψηλός φόρος επί του επαναπατρισμού κεφαλαίων από τρίτες χώρες που εφαρμόζουν χαμηλή φορολογία· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν τους κανόνες για την αναστολή πληρωμής των φόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ενδεχόμενη φορολογική αμνηστία που ανακοίνωσε η νέα κυβέρνηση και την ενδεχόμενη υπονόμευση της διεθνούς συνεργασίας·

162.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η βελτιωμένη διμερής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τρίτων χωρών και των ΜΧΠ της ΕΕ·

163.  υπενθυμίζει ότι το ύψος της ενίσχυσης για τη στήριξη της κινητοποίησης εγχώριων πόρων παραμένει χαμηλό και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και να αυξήσει τη χρηματοοικονομική και τεχνική συνδρομή που παρέχει στις εθνικές φορολογικές αρχές τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα·

Αναπτυσσόμενες χώρες

164.  καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη της τις νομικές ιδιομορφίες και τις αντίστοιχες αδυναμίες των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως για παράδειγμα την ελλιπή ικανότητα των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· τονίζει την ανάγκη κατάλληλων μεταβατικών περιόδων για τις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν την ικανότητα συλλογής, διαχείρισης και ανταλλαγής των απαιτούμενων πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών·

165.  υπογραμμίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό των μέτρων και των πολιτικών για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, σε εθνικό, σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο, στην κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών, ειδικότερα δε των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες συνήθως πλήττονται περισσότερο από τη φοροαποφυγή των επιχειρήσεων και έχουν πολύ στενές φορολογικές βάσεις και χαμηλό λόγο φόρων προς ΑΕγχΠ· τονίζει ότι τα μέτρα και οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν στην παραγωγή δημόσιων εσόδων ανάλογων της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στο έδαφός τους, ώστε να χρηματοδοτούνται καταλλήλως οι αναπτυξιακές στρατηγικές τους·

166.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Αφρικανική Ένωση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών υπογραμμίζονται στη Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

167.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα, και επαναλαμβάνει το αίτημά του για ανάλυση των δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών και των ενωσιακών φορολογικών πολιτικών, ούτως ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις συναφθείσες φορολογικές συμβάσεις και συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)·

168.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν δεόντως τη δίκαιη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διαπραγμάτευση φορολογικών συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους και εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης μεταξύ της χώρας πηγής και της χώρας διαμονής· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρξει συμμόρφωση με το υπόδειγμα φορολογικής σύμβασης του ΟΗΕ και να εξασφαλίζεται διαφάνεια κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων·

169.  ζητεί να παρασχεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες περισσότερη διεθνής στήριξη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας οι οποίες ευνοούν τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές (IFF)· τονίζει ότι η καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών απαιτεί στενή διεθνή συνεργασία και συντονισμένη δράση από τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη συμβολής στην ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών διοικήσεων και στη μεταφορά γνώσεων στις χώρες εταίρους·

170.  ζητεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να στραφεί περισσότερο στην εφαρμογή κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου και στην ενίσχυση των φορολογικών διοικήσεων και των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών· ζητεί η βοήθεια αυτή να παρασχεθεί υπό μορφή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με τη διαχείριση των πόρων, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τους κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

171.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η τρέχουσα φορολογική επιτροπή του ΟΟΣΑ δεν είναι μια επιτροπή χωρίς αποκλεισμούς· υπενθυμίζει τη θέση του(20) σχετικά με τη δημιουργία, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ενός παγκόσμιου οργάνου με άρτιο εξοπλισμό και επαρκείς πρόσθετους πόρους, το οποίο να εξασφαλίζει ότι όλες οι χώρες μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση και τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών πολιτικών·

172.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον χαρακτηρισμό των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να πληρώσουν για να θεωρηθούν συμμετέχουσες στο παγκόσμιο φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, στο οποίο αξιολογούνται οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι χώρες βάσει κριτηρίων αναφοράς στον καθορισμό των οποίων δεν έχουν συμμετάσχει πλήρως οι εν λόγω αναπτυσσόμενες χώρες·

173.  τονίζει τον ουσιώδη ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι περιφερειακές οργανώσεις και η περιφερειακή συνεργασία στη διενέργεια διεθνών φορολογικών ελέγχων, με σεβασμό στις αρχές της επικουρικότητας και της συμπληρωματικότητας· ζητεί την από κοινού ανάπτυξη υποδείγματος φορολογικής σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και, κατά συνέπεια, για την αποτροπή των καταχρήσεων· επισημαίνει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών πληροφοριών είναι ουσιώδους σημασίας για τον σκοπό αυτόν·

174.  επισημαίνει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι λεηλατούν τους παγκόσμιους φυσικούς πόρους, ειδικότερα δε τους πόρους των αναπτυσσόμενων χωρών· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην καταπολέμηση της διαφθοράς, των εγκληματικών δραστηριοτήτων, της φορολογικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις χώρες αυτές, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, να καταπολεμήσουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών σε φορολογικούς παραδείσους και σε τράπεζες που εφαρμόζουν τραπεζικό απόρρητο· τονίζει ότι όλα αυτά τα κράτη πρέπει να συμμορφώνονται με τα παγκόσμια πρότυπα που διέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς·

175.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη μελλοντική συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ μετά το 2020 διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογική απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

176.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αμελλητί συνοδευτικά μέτρα για την ενίσχυση της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να καθιερώσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την ενίσχυση του συνεχιζόμενου διαλόγου με τις χώρες που διαθέτουν ορυκτό πλούτο και, μέσω αυτού, να προωθήσουν τα διεθνή πρότυπα δέουσας επιμέλειας και διαφάνειας, όπως αυτά που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ·

177.  θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλίων, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή αποτελεσματικών και διαφανών φορολογικών και εμπορικών πολιτικών· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερο συντονισμό στη διεθνή δράση που αναλαμβάνουν ο ΟΟΣΑ, η G20, η G8, η G77, η Αφρικανική Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB)·

6.Καταγγέλτες

178.  εκφράζει τον φόβο ότι η δίωξη των καταγγελτών προκειμένου να διατηρηθεί το απόρρητο μπορεί να αποθαρρύνει την αποκάλυψη αθέμιτων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι η προστασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την υπεράσπιση όσων ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και να αποφεύγει τη φίμωση των καταγγελτών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα των επιχειρήσεων·

179.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει, το συντομότερο δυνατόν, διεξοδική αξιολόγηση της ενδεχόμενης νομικής βάσης για περαιτέρω λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει συνολική νομοθετική πρόταση που θα καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων μέσων στήριξης των καταγγελτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία τους και η επαρκής οικονομική στήριξή τους το ταχύτερο δυνατόν· υποστηρίζει ότι οι καταγγέλτες θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν κατά προτεραιότητα ανώνυμες αναφορές ή καταγγελίες στο πλαίσιο των εσωτερικών διαδικασιών για την υποβολή αναφορών του οικείου οργανισμού ή στις αρμόδιες αρχές και, επιπλέον, ότι θα πρέπει να προστατεύονται, ανεξάρτητα από τον δίαυλο υποβολής αναφορών που θα επιλέξουν·

180.  συνιστά στην Επιτροπή να μελετήσει βέλτιστες πρακτικές από προγράμματα προστασίας καταγγελτών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο και να πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση για να λάβει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους μηχανισμούς αναφορών·

181.  τονίζει τον ρόλο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η πρότασή της παρέχει στους ερευνητές δημοσιογράφους την ίδια προστασία που παρέχει και στους καταγγέλτες·

182.  φρονεί ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για να θεσπίσουν εσωτερικές διαδικασίες υποβολής αναφορών και ότι μόνο ένα πρόσωπο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των αναφορών σε κάθε οργανισμό· θεωρεί ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάθεση αυτού του ρόλου· συνιστά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα, καθιερώνοντας πάραυτα ένα εσωτερικό πλαίσιο προστασίας των καταγγελτών·

183.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και άλλων προσώπων σχετικά με τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν οι καταγγέλτες και τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια για τις καταγγελίες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα προστασίας από πρακτικές αντιποίνων και αποσταθεροποίησης που στρέφονται κατά καταγγελτών, καθώς και πλήρους αποζημίωσης των καταγγελτών για κάθε ζημία που υφίστανται·

184.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μέσα τα οποία θα εστιάζουν στην παροχή προστασίας έναντι αδικαιολόγητης ποινικής δίωξης, οικονομικών κυρώσεων και διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος καταγγελτών και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να συσταθεί ένα γενικό ταμείο, χρηματοδοτούμενο εν μέρει από ανακτηθέντα ποσά ή έσοδα από πρόστιμα, για την κατάλληλη οικονομική στήριξη καταγγελτών των οποίων απειλείται η επιβίωση εξαιτίας της αποκάλυψης σχετικών περιστατικών·

7.Διοργανική συνεργασία

7.1.Συνεργασία με την Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (ΡΑΝΑ)

185.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η τήρηση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

186.  πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την παροχή σχετικών πληροφοριών με σκοπό να τεθούν στη διάθεση εξεταστικών επιτροπών·

187.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» του Συμβουλίου για τη φορολογία των επιχειρήσεων και ορισμένα κράτη μέλη δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στα αιτήματα συνεργασίας της επιτροπής PANA· πιστεύει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσήλωση από τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα· δηλώνει αποφασισμένο να παρακολουθεί τις δραστηριότητες και την πρόοδο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων μέσω τακτικών ακροάσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση δυνάμει του άρθρου 116 ΣΛΕΕ έως τα μέσα του 2018, εάν τα κράτη μέλη δεν έχουν εγκρίνει έως τότε την αναμόρφωση της εντολής της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»·

188.  καταγγέλλει το γεγονός ότι, ακόμα και έγγραφα τα οποία έχουν εν τω μεταξύ δημοσιοποιηθεί, διατέθηκαν μόλις εν μέρει στην Εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου·

189.  υπενθυμίζει ότι, τον Δεκέμβριο του 2015, το Συμβούλιο ECOFIN κάλεσε την ομάδα υψηλού επιπέδου για τη φορολογία να καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και των μεθόδων εργασίας και να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση της Ομάδας κατά τη διάρκεια της ολλανδικής Προεδρίας· υπενθυμίζει ότι, τον Μάρτιο του 2016, το Συμβούλιο ECOFIN κάλεσε την ομάδα υψηλού επιπέδου να επανεξετάσει τη νέα διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τις μεθόδους εργασίας, ιδίως ως προς την αποδοτικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη χρήση του κανόνα της ευρείας συναίνεσης κατά το 2017· αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών·

7.2.Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

190.  τονίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι παρωχημένο και δεν είναι ικανό να παράσχει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να ασκείται αποτελεσματικά το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο·

191.  τονίζει ότι η έλλειψη αρμοδιοτήτων και η περιορισμένη πρόσβαση σε έγγραφα εμπόδισε και καθυστέρησε σημαντικά το έργο της επιτροπής, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα της έρευνάς της, και κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή πλήρους αξιολόγησης των εικαζόμενων παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου·

192.  επισημαίνει ότι σε διάφορες πρόσφατες εξεταστικές επιτροπές και ειδικές επιτροπές (συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής PANA), η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν διέθεσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα ζητηθέντα έγγραφα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα διέθεσαν με μεγάλη καθυστέρηση· ζητεί να θεσπιστεί μηχανισμός λογοδοσίας για να εξασφαλιστεί η άμεση και εγγυημένη διαβίβαση στο Κοινοβούλιο εγγράφων τα οποία ζητεί η εξεταστική επιτροπή ή η ειδική επιτροπή και στα οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης·

193.  θεωρεί ότι το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων αποτελεί σημαντική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων του Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 226 ΣΛΕΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι η δυνατότητα κλήτευσης προσώπων ενδιαφέροντος και πρόσβασης σε σχετικά έγγραφα είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου·

194.  τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία για την άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας να ανατεθούν στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητες εξέτασης των πραγμάτων ανάλογες με εκείνες των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ· πιστεύει ότι, για να μπορέσει να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα του δημοκρατικού ελέγχου, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί και να υποχρεώνει μάρτυρες να παρουσιαστούν και να απαιτεί την προσκόμιση εγγράφων· πιστεύει ότι, για να ασκηθούν τα δικαιώματα αυτά, πρέπει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν να επιβάλλουν κυρώσεις κατά προσώπων για τη μη προσέλευση ή τη μη προσκόμιση έγγραφων κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία για τις έρευνες των εθνικών κοινοβουλίων· υποστηρίζει ακόμη τη θέση που παρουσίασε στην πρόταση του 2012 για το συγκεκριμένο θέμα(21)·

195.  δηλώνει αποφασισμένο να συστήσει μόνιμη εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το μοντέλο του Κογκρέσου των ΗΠΑ·

196.  καλεί τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να λάβουν απόφαση για τη σύσταση προσωρινής ειδικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις εργασίες της επιτροπής PANA και να διερευνηθούν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τα Paradise Papers·

197.  ζητεί, με την επιφύλαξη κάθε άλλου κατάλληλου μέτρου, και σύμφωνα με το άρθρο 116α παράγραφος 3 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, να ανακαλέσει ο γενικός γραμματέας τις κάρτες ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας οποιουδήποτε φορέα δεν έχει ανταποκριθεί σε επίσημη πρόσκληση να παρουσιαστεί ενώπιον εξεταστικής επιτροπής·

198.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν επειγόντως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων εργασίας της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»·

199.  ζητεί από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» να υποβάλλει ετήσια έκθεση, στην οποία θα προσδιορίζονται και θα περιγράφονται τα πιο επιζήμια φορολογικά μέτρα που ελήφθησαν στα κράτη μέλη, καθώς και τα σχετικά αντίμετρα·

200.  ζητεί να ολοκληρωθεί η απαραίτητη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων κατά τρόπο που εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί η μεταρρύθμιση αυτή να επαναπροσδιορίσει ριζικά τη δομή διακυβέρνησης και τη διαφάνεια της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», συμπεριλαμβανομένης της εντολής και του εσωτερικού κανονισμού της, καθώς και τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων για τον προσδιορισμό των επιζήμιων φορολογικών μέτρων που λαμβάνονται στα κράτη μέλη·

7.3.Λοιπά θεσμικά όργανα

201.  χαιρετίζει, ως ένα πρώτο βήμα, τη δημιουργία ενιαίας και ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία·

202.  ζητεί περισσότερες εξουσίες επιβολής για την Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζει την ουσιαστική και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη, και αυστηρότερο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

203.  ζητεί τη δημιουργία ενός νέου κέντρου συνοχής και συντονισμού της φορολογικής πολιτικής της Ένωσης (TPCCC) στο πλαίσιο της Επιτροπής, για την αντιμετώπιση των συστημικών αδυναμιών που παρατηρούνται στη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές ανά την ΕΕ·

204.  ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά η συνεργασία του δικτύου FIU.net στο πλαίσιο της Ευρωπόλ και προτείνει να συνδεθούν οι δραστηριότητες αυτές με το προτεινόμενο TPCCC, με την ελπίδα να δημιουργηθεί μια «φορολογική Ευρωπόλ» ικανή να συντονίζει τις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών και να υποστηρίζει τις αρχές των κρατών μελών κατά τη διερεύνηση και την αποκάλυψη παράνομων διεθνών φορολογικών καθεστώτων·

205.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών, να στηρίξουν τη δυνατότητα έγκρισης αποφάσεων για τη φορολογική πολιτική με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

o
o   o

206.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση και την τελική έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 166 της 24.6.2016, σ. 10.
(3) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 51.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(5) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 74.
(6) Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15).
(7) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση· Σύσταση Α4.
(8) Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
(9) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση· Σύσταση B5.
(10) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
(11) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση· Σύσταση Γ3.
(12) Βλ. έκθεση A8-0056/2017.
(13) Ακρόαση της επιτροπής PANA, της 24ης Ιανουαρίου 2017, με ομιλήτρια την Brooke Harrington και άλλους εμπειρογνώμονες.
(14) «The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide their Money», Obermayer και Obermaier, 2016.
(15) Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 196), και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 77).
(16) Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
(17) Γροιλανδία, Νέα Καληδονία και τα εξαρτημένα εδάφη, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικές περιοχές του νότιου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής, Νήσοι Ουάλις και Φουτούνα, Μαγιότ, Σεν Πιερ και Μικελόν, Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες (Μπονέρ, Κουρασάο, Σάμπα, Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Μαρτίνος), Ανγκουίλα, Νήσοι Κάιμαν, Νήσοι Φόκλαντ, Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς, Μονσεράτ, Πίτκερν, Αγία Ελένη και εξαρτημένα εδάφη, Βρετανικό έδαφος Ανταρκτικής, Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, Νήσοι Τερκ και Κάικος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και Βερμούδες.
(18) Εξόχως απόκεντρες περιοχές: Κανάριες Νήσοι, Ρεϊνιόν, Γουιάνα, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος, Αζόρες και Μαδέρα
(19) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=EL
(20) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)· (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310).
(21) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 41.


Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
PDF 550kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2017/2123(INI))
P8_TA(2017)0492A8-0351/2017

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016 και της 22ας Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας(1) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑ), της 25ης Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 2014, της 18ης Μαΐου 2015, της 27ης Ιουνίου 2016, της 14ης Νοεμβρίου 2016 και της 18ης Μαΐου 2017, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ της 17ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη 19η σύνοδο του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας και την άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) που πραγματοποιήθηκαν στο Τάλιν στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα «Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές»(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 με θέμα «Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018(7),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Implementation Plan on Security and Defence» (Σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα) που παρουσίασε η ΑΠ/ΥΕ στις 14 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και την έκθεση προόδου ως προς την εφαρμογή τους, η οποία εκδόθηκε στις 14 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Μπρατισλάβα, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη νέα δέσμη μέτρων στον τομέα της άμυνας που παρουσίασε η Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017, στο δελτίο Τύπου «Μια Ευρώπη που αμύνεται: Η Επιτροπή αρχίζει διάλογο για να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, της 7ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωβαρόμετρο 85.1 του Ιουνίου 2016, σύμφωνα με το οποίο το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ που ερωτήθηκαν θεωρεί ότι η δράση της ΕΕ είναι ανεπαρκής και τα δύο τρίτα αυτών επιθυμούν την αύξηση της δράσης της ΕΕ μέσω της δέσμευσης των κρατών μελών σε θέματα πολιτικής ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τη γενική ιδέα διαχείρισης κρίσεων του Συμβουλίου για μια νέα μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στο Ιράκ, της 17ης Ιουλίου 2017, και την απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2017/1425 της 4ης Αυγούστου 2017 για δράση σταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επαρχίες Mopti και Segou του Μαλί,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ σχετικά με την κατάρτιση για την ΚΠΑΑ, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 3 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2017, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ (Προπαρασκευαστική ενέργεια της Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), της 13ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου, της 10ης Νοεμβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (JOIN(2017)0041),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0351/2017),

Το στρατηγικό περιβάλλον της Ένωσης

1.  υπογραμμίζει ότι η βασισμένη σε κανόνες διεθνής έννομη τάξη και οι αξίες τις οποίες υπερασπίζονται οι δυτικές δημοκρατίες, καθώς και η ειρήνη, η ευημερία και οι ελευθερίες που εγγυάται η μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τάξη και που αντιστοιχούν στα θεμέλια επί των οποίων στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν πρωτοφανή αριθμό συμβατικών και υβριδικών προκλήσεων, καθώς ορισμένες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές τάσεις φανερώνουν την αυξανόμενη ευπάθεια του παγκόσμιου πληθυσμού σε κρίσεις και εντάσεις, όπως οι διαμάχες μεταξύ κρατών, οι φυσικές καταστροφές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κρίσεις λειψυδρίας, η κατάρρευση κρατών και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, στις οποίες είναι αναγκαίο να δοθεί μια ενιαία και συντονισμένη απάντηση· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια αποτελεί βασική ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών· δηλώνει ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης πρέπει να καθοδηγείται από τις αξίες και τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ·

2.  υπογραμμίζει ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα οποιαδήποτε από τις σύνθετες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που εγείρονται σήμερα και ότι για να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί σε αυτές τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις χρειάζεται να εντείνει τις προσπάθειές της προς μια συγκεκριμένη ισχυρή συνεργασία στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, να καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο σημαίνει να εκφράζεται με μία φωνή και να δρα συλλογικά, καθώς και να εστιάσει τους πόρους της στις στρατηγικές προτεραιότητες· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας, δηλαδή της φτώχειας και της αύξησης των ανισοτήτων, της κακής διακυβέρνησης, της κατάρρευσης του κράτους και της κλιματικής αλλαγής·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διεθνικές τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις αυξάνονται σε ισχύ και αριθμό, κάτι το οποίο μπορεί να επιδεινωθεί από την ήττα του ISIS/Daesh και τη φυγή των μαχητών του, ενώ ταυτόχρονα η αστάθεια εξαπλώνεται στις νότιες περιφέρειες και στη Μέση Ανατολή, καθώς εύθραυστα και αποσαθρωμένα κράτη, όπως η Λιβύη, δίνουν τη θέση τους σε εκτενείς ακυβέρνητες περιοχές, ευάλωτες σε εξωτερικές δυνάμεις· εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για τη διακρατική διάσταση της τρομοκρατικής απειλής στην περιοχή του Σαχέλ· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας σε σχέση με πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν δημιουργήσει αυξημένη ένταση στην περιοχή και πέρα ​από αυτήν, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

4.  υπογραμμίζει ότι, στα ανατολικά, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι συμφωνίες του Μινσκ, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει λύση στη σύγκρουση, δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενώ συνεχίζεται η παράνομη προσάρτηση και στρατιωτικοποίηση της Κριμαίας και η επιβολή συστημάτων άρνησης της πρόσβασης στην περιοχή· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι υπερβολικές ασκήσεις και στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας χωρίς διεθνείς παρατηρητές, οι υβριδικές τακτικές, στις οποίες περιλαμβάνεται η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, οι ψευδείς ειδήσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς και ο οικονομικός και ενεργειακός εκβιασμός, αποσταθεροποιούν τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των Δυτικών Βαλκανίων, στοχοποιούν δυτικές δημοκρατίες, και αυξάνουν τις εντάσεις στο εσωτερικό τους· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την ΕΕ θα παραμείνει πολύ ασταθές για τα προσεχή έτη· επαναλαμβάνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ΕΕ και την ανάγκη να επικεντρωθεί και να ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση της ΕΕ προς την περιοχή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εντολής των αποστολών Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι, για να πάψει η ΕΕ να είναι ευάλωτη, είναι αναγκαία μια στενότερη ενοποίηση και μεγαλύτερος συντονισμός·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την τρομοκρατική απειλή που επεκτείνεται με ταχύτητα τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν των συνόρων της· θεωρεί ότι μια ελλιπής αντίδραση στο στρατιωτικό επίπεδο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε διαρκώς αυξανόμενες απειλές για την εσωτερική ασφάλεια· ζητεί επειγόντως ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο κατά των τζιχαντιστών που να μπορεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τις απειλές αυτές·

6.  πιστεύει ότι η τρομοκρατία αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, η οποία απαιτεί ταχεία, σταθερή και συντονισμένη δράση, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, προκειμένου να προληφθούν περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις και να καταπολεμηθούν οι βαθύτερες αιτίες της· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, αποκλεισμού οποιασδήποτε πηγής χρηματοοικονομικών πόρων προς τρομοκρατικές οργανώσεις, αντιμετώπισης της τρομοκρατικής προπαγάνδας και αποτροπής της χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον σκοπό αυτόν, μεταξύ άλλων μέσω αυτοματοποιημένης υπηρεσίας αφαίρεσης περιεχομένου, καθώς και βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες, το ΝΑΤΟ και άλλους συναφείς οργανισμούς· πιστεύει ότι η εντολή των αποστολών ΚΠΑΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προκειμένου να συμβάλει περισσότερο στα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης, ιδίως στην αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX) και στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (EUFOR ALTHEA), χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικό αριθμό επιστροφών μαχητών από το εξωτερικό·

7.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διαρκώς φονικότερη τρομοκρατική απειλή στη ζώνη του Σαχέλ, καθώς και για την επέκτασή της στην Κεντρική Αφρική και για την αστάθεια στην Ανατολή (Συρία, Ιράκ, Παλαιστίνη)· καλεί την ΑΠ/ΥΕ της ΕΕ να εξασφαλίσει τη χορήγηση εκτελεστικής εντολής στις αποστολές ΚΠΑΑ και να παρέμβει αποφασιστικά και καθοριστικά·

8.  πιστεύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, μια αξιόπιστη διαδικασία προσχώρησης βασισμένη σε εκτεταμένες και δίκαιες προϋποθέσεις εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ασφάλειας με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης·

9.  πιστεύει ότι, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας γεμάτο προκλήσεις, και σε μια χρονική στιγμή που η ΕΕ και το ΝΑΤΟ επιδιώκουν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, μέσω του Brexit η ΕΕ θα απωλέσει μέρος της στρατιωτικής της ικανότητας και ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να επωφελείται από την εμπειρογνωμοσύνη του Ηνωμένου Βασιλείου, και αντιστρόφως· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Brexit προσφέρει μια νέα δυναμική σε πρωτοβουλίες που παρεμποδίζονται εδώ και καιρό και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες προτάσεις· τονίζει τη σημασία της συνέχισης της στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, μεταξύ άλλων στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε, αν το ζητήσει, να συμμετάσχει επίσης σε αποστολές ΚΠΑΑ, στο πλαίσιο μιας νέας σχέσης συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της άμυνας·

10.  επικροτεί την ανανέωση της δέσμευσης των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατλαντική κοινότητα αξιών και συμφερόντων· είναι ταυτόχρονα πεπεισμένο ότι είναι αναγκαία μια αξιόπιστη και βέβαιη ΚΕΠΠΑ και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να καταστεί φορέας εξωτερικής πολιτικής με αυτοπεποίθηση·

Θεσμικό πλαίσιο

11.  πιστεύει ακράδαντα ότι, όταν κρίνεται απαραίτητο, η ΕΕ πρέπει να αναλαμβάνει αποφασιστική δράση ώστε να προσδιορίζει η ίδια το μέλλον, καθώς η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αλληλοσυνδέονται όλο και περισσότερο και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η έλλειψη κοινής προσέγγισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυντόνιστη και κατακερματισμένη δράση, επιτρέπει πολλαπλές αλληλεπικαλύψεις και αναποτελεσματικότητα και, ως εκ τούτου, καθιστά ευάλωτη την Ένωση και τα κράτη μέλη της· πιστεύει, συνεπώς, ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των μέσων εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, έως το επίπεδο του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ· τονίζει ότι η διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 ΣΕΕ έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινής άμυνας και την παροχή στρατηγικής αυτονομίας στην Ένωση, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να προωθεί την ειρήνη, την ασφάλεια και την πρόοδο στην Ευρώπη και στον κόσμο· τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων·

12.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει το σύνολο της εργαλειοθήκης των διαθέσιμων μέσων πολιτικής, από την ήπια μέχρι τη σκληρή ισχύ και από στα βραχυπρόθεσμα μέτρα ως στις μακροπρόθεσμες πολιτικές στον τομέα της κλασικής εξωτερικής πολιτικής, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις διμερείς και πολυμερείς προσπάθειες στους τομείς της διπλωματίας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, πολιτικών και οικονομικών μέσων, στήριξη έκτακτης ανάγκης, πρόληψης των κρίσεων και στρατηγικές διατήρησης της ειρήνης μετά από συγκρούσεις, αλλά και μέτρα διατήρησης και επιβολής της ειρήνης, σύμφωνα και με τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 ΣΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που ανακύπτουν· πιστεύει ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω στρατιωτικών πόρων· θεωρεί ότι οι ενέργειες της ΕΕ στο εξωτερικό θα πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στα ανθρωποκεντρικά στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας του ανθρώπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενδυνάμωση της διεθνούς νομοθεσίας και την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης· υπογραμμίζει ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητές της για καλύτερη πρόβλεψη των κρίσεων και καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ασφάλεια τη στιγμή της εμφάνισής τους· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει πιο συνεκτική και καλύτερα συντονισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ στρατιωτικών, μη στρατιωτικών, αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών φορέων·

13.  επιδοκιμάζει την αισθητή πρόοδο που σημειώθηκε στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον τομέα της άμυνας μετά την έγκριση της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τον Ιούνιο του 2016· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για τη δρομολόγηση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), την προτεινόμενη κλιμάκωση της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και τη νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις μελλοντικές τους χρηματοδοτικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να καλύψουν όλες τις πρόσθετες δαπάνες της ΕΕ σε σχέση με το ΕΤΑ·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσχώρηση της ΕΖΕΣ στην προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και ιδίως για τη νορβηγική συνεισφορά ύψους 585 000 EUR για το 2017· εκφράζει την επιθυμία η Νορβηγία να εξακολουθήσει να συμμετέχει σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας ή εμπίπτουν στο πεδίο της αμυντικής πολιτικής·

15.  καλεί την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια διαδικασιών σύναψης ή τροποποίησης διεθνών συμφωνιών που έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας ή εμπίπτουν στο πεδίο της αμυντικής πολιτικής· θεωρεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά τρίτων χωρών έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση, καθώς μια τρίτη χώρα μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης κατά τρόπο που υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς της, με τη διακράτηση αναγκαίων αδειών εξαγωγής· τονίζει ότι στις περιπτώσεις που τρίτοι συνεισφέρουν σε χρηματοδοτούμενα από την Ένωση προγράμματα τα οποία έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας ή εμπίπτουν στο πεδίο της αμυντικής πολιτικής, το Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να αξιολογεί τον αντίκτυπο αυτής της συμμετοχής όσον αφορά τις στρατηγικές πολιτικές και τα συμφέροντα της Ένωσης πριν υποβάλει πρόταση, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση αυτή·

16.  τονίζει ότι η Επιτροπή και όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να δρομολογήσουν την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση και ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στην κατεύθυνση αυτή· τονίζει ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αίτημα των πολιτών της Ένωσης και του Κοινοβουλίου, ιδίως μέσω των πολλαπλών εκκλήσεων που έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενα ψηφίσματά του· υπογραμμίζει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, την εξάλειψη των αλληλεπικαλύψεων και τη μείωση του κόστους που θα προκύψουν από μια ισχυρότερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας· τονίζει ωστόσο ότι η δρομολόγηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να δεσμευτούν σε μια κοινή και αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα και να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν την αύξηση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών τους τουλάχιστον στο 2 % των αντίστοιχων ΑΕγχΠ τους εντός μίας δεκαετίας·

17.  είναι πεπεισμένο ότι ο μόνος τρόπος αύξησης της ικανότητας της ΕΕ να εκπληρώνει τα στρατιωτικά της καθήκοντα είναι να αυξηθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας παραγωγής στρατιωτικών ικανοτήτων· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ των 28 δαπανά το αντίστοιχο του 40 % του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ, αλλά κατορθώνει να παράγει μόλις το 15 % των ικανοτήτων που παράγουν οι ΗΠΑ από τις ίδιες διαδικασίες, γεγονός που υποδεικνύει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αποδοτικότητας·

18.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να ενεργήσουν σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για μια Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως ζητήθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016, της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 16ης Μαρτίου 2017· θεωρεί ότι η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, η σύνδεση του στρατηγικού προσανατολισμού της Ένωσης με τις συνεισφορές της ΕΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την άμυνα είναι στοιχεία που πρέπει να βασίζονται σε μια διοργανική συμφωνία· υπογραμμίζει ότι με την καταβολή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων προσπαθειών από όλους τους ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το εύρος και η αποδοτικότητα των αμυντικών δαπανών· ζητεί να προσδιοριστεί ένας ισχυρός ρόλος στη διαδικασία αυτή και για ουδέτερα κράτη, όπως η Αυστρία και η Σουηδία, χωρίς να αμφισβητηθεί η ουδετερότητα των επιμέρους κρατών μελών·

19.  τονίζει ότι, εκτός από την περιγραφή του στρατηγικού περιβάλλοντος και των στρατηγικών φιλοδοξιών, η Λευκή Βίβλος για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίσει, για το επόμενο ΠΔΠ, τις απαιτούμενες και διαθέσιμες ικανότητες, καθώς και τις τυχόν ελλείψεις ικανοτήτων, υπό τη μορφή ενός Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) της ΕΕ, και θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια γενική περιγραφή των επιδιωκόμενων ενεργειών των κρατών μελών και της Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΣΠ και πιο μακροπρόθεσμα·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατα αποδεδειγμένη πολιτική βούληση να καταστεί η ΚΠΑΑ πιο αποτελεσματική· υποστηρίζει κάθε απόπειρα αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών λειτουργική και ικανή να παράγει τις επιχειρησιακά σημαντικές ικανότητες για την εκπλήρωση των αποστολών που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 ΣΕΕ ως εξής:

   α) με την άμεση συγκρότηση του ταμείου εκκίνησης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
   β) με την καθιέρωση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας σχετικά με τις στρατιωτικές πτυχές που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αποστολών της ΚΠΑΑ, όπως οι μόνιμες κοινές πολυεθνικές στρατιωτικές μονάδες,
   γ) με τη μεταρρύθμιση του διακυβερνητικού μηχανισμού κοινής χρηματοδότησης ΑΘΗΝΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών που μπορούν να συνεισφέρουν μόνο οικονομικά και εκείνων που μπορούν να συνεισφέρουν μόνο με στρατεύματα σε μια επιχείρηση ΚΠΑΑ,
   δ) με τη μετατροπή της συγκέντρωσης και της ανταλλαγής ικανοτήτων από εξαίρεση σε κανόνα και με την πρόοδο προς την υλοποίηση της πλειονότητας των 300 προτάσεων που υπέβαλαν οι 28 αρχηγοί άμυνας το 2011,
   ε) με τη διάθεση εθνικών πόρων για κοινή χρήση όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη, την προμήθεια, τη συντήρηση και την κατάρτιση,
   στ) με τον συντονισμό του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού (συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD)) όπως έχει προγραμματιστεί,
   ζ) με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη στρατιωτική πιστοποίηση και κοινής πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού,
   η) με την επιβολή, από την πλευρά της Επιτροπής, κανόνων για την εσωτερική αγορά, ευθυγραμμισμένων με την οδηγία του 2009 περί δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά τις συμβάσεις για εθνικά έργα στον τομέα της άμυνας·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, με ειδικό προϋπολογισμό και κανόνες, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν πρόσθετους πόρους για το πρόγραμμα αυτό χωρίς να παρεμβαίνουν στα υφιστάμενα προγράμματα-πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή της Ένωσης σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη ή από κοινού με τον κλάδο, κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται στα άρθρα 185 και 187 ΣΛΕΕ·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για το EDIDP· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια της Ένωσης για τη στήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση ενεργειών των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη σταδιακή διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 2 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, και συνεπώς να συμβάλλει στην κοινή ανάπτυξη, τυποποίηση, πιστοποίηση και συντήρηση που οδηγούν σε προγράμματα συνεργασίας και σε υψηλότερο βαθμό διαλειτουργικότητας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει όσο το δυνατόν ευρύτερα το νέο EDIDP και ειδικότερα να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε κοινά διασυνοριακά έργα·

23.  θεωρεί ότι οι εξαγωγές όπλων, πυρομαχικών και προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας από τα κράτη μέλη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ·

24.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εναρμόνιση και τυποποίηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 ΣΕΕ, προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, ως ένα βήμα προς τον προοδευτικό προσδιορισμό μιας κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ·

25.  τονίζει ότι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προβλέπονται στη Συνθήκη θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργία της αμυντικής βιομηχανίας στην ενιαία αγορά, θα τονώσει περαιτέρω την αμυντική συνεργασία μέσω της παροχής θετικών κινήτρων και της εκτέλεσης έργων τα οποία δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τα κράτη μέλη, μειώνοντας την περιττή αλληλεπικάλυψη και προωθώντας την αποδοτικότερη χρήση των δημόσιων πόρων· είναι της άποψης ότι τα αποτελέσματα αυτών των στρατηγικών προγραμμάτων συνεργασίας έχουν μεγάλες δυνατότητες να αποτελέσουν τεχνολογίες διπλής χρήσης και, κατά συνέπεια, να αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ικανοτήτων και μιας ολοκληρωμένης αγοράς στον τομέα της άμυνας·

26.  ζητεί τη θέσπιση επακριβών και δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες θα παρέχουν ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο για μελλοντική ενεργοποίηση και εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ·

27.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΑΠ/ΥΕ να διεξαγάγουν διοργανικό διάλογο με το Κοινοβούλιο για την προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας· τονίζει ότι, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος αμυντικός προϋπολογισμός της ΕΕ για όλες τις εσωτερικές πτυχές της ΚΠΑΑ, και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα δόγμα για την εφαρμογή του εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αναθεώρησης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, προκειμένου να διευρυνθεί το φάσμα των δράσεων που θεωρείται ότι αποτελούν κοινή δαπάνη και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή σε αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·

28.  επισημαίνει ότι αυτός ο νέος αμυντικός προϋπολογισμός θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από νέους πόρους στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

29.  πιστεύει ότι η λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την ΚΠΑΑ θα μπορούσε να είναι πιο δημοκρατική και διαφανής· προτείνει, συνεπώς, τη μετατροπή της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας σε μια ολοκληρωμένη κοινοβουλευτική επιτροπή, ώστε να αποκτήσει ευρύτερες εξουσίες ελέγχου και λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και έναν εξέχοντα ρόλο στην εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των νομικών πράξεων που συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα·

30.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί εν προκειμένω την καθιέρωση πλήρως ανεπτυγμένου ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών·

Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την κοινοποίηση όσον αφορά τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) και την προβλεπόμενη δραστηριοποίησή της που βασίζεται στην επιθυμία των κρατών μελών να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό τη φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς PESCO και ζητεί την ταχεία θέσπισή της από το Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι η επιδιωκόμενη καθολικότητα της συμμετοχής δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την απόλυτη προσήλωση στην ΚΠΑΑ ή το υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών των συμμετεχόντων κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη να καθοριστούν σαφή κριτήρια συμμετοχής, παρέχοντας σε άλλα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερο στάδιο· επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της PESCO πρέπει πάντα να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ΚΠΑΑ·

32.  υπογραμμίζει ότι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ και ότι θα πρέπει να λάβει ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για κατάλληλη χρηματοδότηση της PESCO από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκτιμά ότι η συμμετοχή σε όλους τους φορείς και οργανισμούς της Ένωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ), θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση στο πλαίσιο της PESCO· επαναλαμβάνει το αίτημά του να θεωρηθεί το σύστημα της μάχιμης μονάδας της ΕΕ κοινή δαπάνη στο πλαίσιο του αναθεωρημένου μηχανισμού ΑΘΗΝΑ·

33.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες που καθυστερούν άνευ λόγου τη συγκέντρωση δυνάμεων για τις αποστολές της ΚΠΑΑ και τη διασυνοριακή κυκλοφορία των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για τον συντονισμό της ταχείας κίνησης του προσωπικού των αμυντικών δυνάμεων, του εξοπλισμού και των προμηθειών για τους σκοπούς της ΚΠΑΑ, όπου γίνεται επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης και όπου όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση παροχής βοήθειας και συνδρομής με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ουσιαστικό σχέδιο δράσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη έως τα τέλη του Μαρτίου 2018, το οποίο θα συνάδει πλήρως με τις εν εξελίξει προσπάθειες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ·

34.  ζητεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πολιτικο-στρατιωτικού αρχηγείου της ΕΕ στο πλαίσιο της PESCO, το οποίο θα αποτελείται από την υπάρχουσα Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC), τη Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού (CMPD), που θα παρέχει μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης επιχειρησιακής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου σχεδιασμού, από την αρχική πολιτική σύλληψη έως τα λεπτομερή σχέδια·

35.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO να συστήσουν μια μόνιμη «Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Δύναμη», αποτελούμενη από μεραρχίες των εθνικών τους στρατών, και να τη διαθέσουν στην Ένωση για την υλοποίηση της ΚΠΑΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

36.  θεωρεί ότι μια κοινή πολιτική για την άμυνα στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα πρώτα δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· ενθαρρύνει την ΑΠ/ΥΕ να εκπονήσει προτάσεις για τη σύσταση, στο πλαίσιο της PESCO, μιας μονάδας της ΕΕ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο·

Γενική Διεύθυνση Άμυνας

37.  ζητεί την αξιολόγηση, σε στενό συντονισμό με την ΑΠ/ΥΕ, της δυνατότητας σύστασης μιας Γενικής Διεύθυνσης Άμυνας στην Επιτροπή (ΓΔ Άμυνας), που θα καθοδηγεί τη δράση της Ένωσης για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών με σκοπό την προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 ΣΛΕΕ·

38.  θεωρεί ότι η προτεινόμενη ΓΔ Άμυνας θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να εξασφαλίσει ανοικτά σύνορα για την ελεύθερη μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την εξασφάλιση του βαθμού στρατηγικής αυτονομίας, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας του εφοδιασμού, τυποποίησης και πιστοποίησης των στρατιωτικών ρυθμίσεων που απαιτείται για: τις συνεισφορές της ΕΕ σε προγράμματα στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και της PESCO, την έρευνα στον τομέα της άμυνας με χρηματοδότηση της ΕΕ, τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που αποτελούν την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας και τις διοργανικές ρυθμίσεις στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της Λευκής Βίβλου για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ· τονίζει ότι η προτεινόμενη ΓΔ Άμυνας θα πρέπει να συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των εργασιών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή σε επίπεδο πολιτικής·

39.  υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη ΓΔ Άμυνας θα πρέπει να συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ)· πιστεύει ότι ο ΕΟΑ θα πρέπει να είναι ο φορέας υλοποίησης για τις δράσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών, όπου αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών του ΕΟΑ από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι οι αυξανόμενοι νέοι ρόλοι και αρμοδιότητες του ΕΟΑ πρέπει να συνοδευτούν από αύξηση του προϋπολογισμού του, τονίζοντας παράλληλα ότι η πιθανή σύσταση μιας ΓΔ Άμυνας και οι νέες προσπάθειες για να γίνει η ΚΠΑΑ πιο αποτελεσματική δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάλωση κονδυλίων για την ανάπτυξη γραφειοκρατικών δομών και την αλληλεπικάλυψη των δομών·

Συντονισμένες στρατηγικές και ετήσιες επανεξετάσεις στον τομέα της άμυνας

40.  εκφράζει ικανοποίηση για τη στρατηγική επανεξέταση του Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) της ΕΕ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018· υπογραμμίζει ότι το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στις προσπάθειες για την κάλυψη των κενών, στο πλαίσιο του ΕΟΑ·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD)· θεωρεί ότι η CARD πρέπει να συμβάλλει στην τυποποίηση και την εναρμόνιση των επενδύσεων και των ικανοτήτων των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, κατά τρόπο αποτελεσματικό, εξασφαλίζοντας τη στρατηγική και επιχειρησιακή αυτονομία της Ένωσης και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να επενδύουν πιο αποδοτικά στον τομέα της άμυνας· χαιρετίζει την πρόταση για δοκιμή της λειτουργίας της το 2017·

42.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα κοινής προμήθειας αμυντικών πόρων·

43.  τονίζει ότι η CARD θα πρέπει να βασίζεται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ και στο CDP και θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων στον τομέα της ΚΠΑΑ, και ιδίως των δυνατοτήτων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην PESCO· θεωρεί ότι η CARD θα πρέπει να διατυπώσει μια σειρά προτάσεων για να συμπληρωθούν τα κενά και να επισημάνει τους τομείς όπου η δράση της Ένωσης θα ήταν σκόπιμη, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο έτος· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεργαστούν η Επιτροπή και ο ΕΟΑ στον σχεδιασμό των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας στους τομείς των δυνατοτήτων και της έρευνας του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· επισημαίνει ότι ο ΕΟΑ θα πρέπει να διαδραματίζει διακριτό ρόλο όχι μόνο κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος αλλά και κατά τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται από τον δίαυλο των δυνατοτήτων·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη στενού συντονισμού όλων των δράσεων που συνδέονται με την ΚΠΑΑ, ήτοι της CARD, της PESCO και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας·

45.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της CARD και να δρομολογήσει μια διοργανική συμφωνία η οποία θα θεσπίζει το πεδίο εφαρμογής και τη χρηματοδότηση των μεταγενέστερων δράσεων της Ένωσης· θεωρεί ότι, με βάση τη διοργανική συμφωνία, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους για την έγκριση αυτών των δράσεων· ζητεί διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της άμυνας με σκοπό την επανεξέταση της CARD, καθώς και τη μετέπειτα ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων σε τακτική βάση·

Αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ

46.  ευχαριστεί τους πάνω από έξι χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που έχουν προσφέρει καλή και πιστή υπηρεσία στην Ένωση σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές σε τρεις ηπείρους· εκτιμά τις αποστολές αυτές ως κοινή συμβολή της Ευρώπης στην ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των αποστολών αυτών μπορεί ακόμα να κινδυνέψει λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών, των άνισων συνεισφορών των κρατών μελών και της ακαταλληλότητας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, και εκφράζει, ιδίως, τη δυσαρέσκειά του για τους περιορισμούς στις εντολές των αποστολών ΚΠΑΑ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για πραγματική αποτελεσματικότητα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή κατάλληλου στρατιωτικού εξοπλισμού, και προτρέπει το Συμβούλιο και την ΑΠ/ΥΕ να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ για τον σκοπό αυτόν· χαιρετίζει την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών προς υποστήριξη των μελών που υπηρετούν· είναι της άποψης ότι η τάση αυτή πρέπει να διατηρηθεί, να ενισχυθεί και να συντονιστεί σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί σε ανθρώπινο επίπεδο στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ και να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματά της κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών αποστολών της ΚΠΑΑ·

47.  εκφράζει ικανοποίηση για την παρουσίαση της πρώτης ετήσιας έκθεσης για την ΚΠΑΑ από την ΑΠ/ΥΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ποσοτικής φύσεως και να περιγράφει τα επιτεύγματα με στατιστικά στοιχεία και λεπτομερείς πληροφορίες, αλλά θα πρέπει στο μέλλον να εστιάζει επίσης στην αξιολόγηση του πολιτικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ΚΠΑΑ στη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών μας·

48.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσανατολίσουν περισσότερο τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στις προτεραιότητες της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ καθώς και στις τοπικές και περιφερειακές πραγματικότητες·

49.  πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη τόσο για περαιτέρω συμβολή στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων όσο και, ιδίως, για παροχή βοήθειας για την ανασυγκρότηση και τη σταθεροποίηση του Ιράκ· επιδοκιμάζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου να δρομολογήσει μια νέα μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ και αναμένει ότι η ΕΕ θα αναλάβει ηγετικό ρόλο διεθνώς στο πεδίο αυτό, περιλαμβανομένων των τομέων της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της πολιτικής ανασυγκρότησης· ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι αυτή τη θα υπάρχει φορά καλύτερος συντονισμός τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τους περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες·

50.  επικροτεί τις δραστηριότητες της EUNAVFOR Med και ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη των τοπικών παραγόντων ασφάλειας στη νότια ακτή της Μεσογείου·

51.  αναμένει από την ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την επανεκκίνηση της αποστολής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) με την ευκαιρία της ανανέωσης της εντολής για την προσέγγιση των τοπικών παραγόντων ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στα νότια σύνορα της Λιβύης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν νέες ιδέες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων ασφάλειας στη ζώνη του Σαχέλ, συνδέοντάς τη με την EUBAM Libya στο πλαίσιο της συνολικής και ολοκληρωμένης προσέγγισής της και προς υποστήριξη της γαλλογερμανικής πρωτοβουλίας· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Αυγούστου 2017, για μια δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθεροποίηση του Mopti και του Segou στο Μάλι· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΑΠ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό το μέτρο αλληλεπιδρά με τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στην περιοχή·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της επιχείρησης EUFOR ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όσον αφορά την τελική κατάσταση σε στρατιωτικό επίπεδο· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του διότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος όσον αφορά την τελική κατάσταση σε πολιτικό επίπεδο·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δημιουργία ενός πυρήνα για μόνιμο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΕ, η Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC), όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των κοινών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να τη στελεχώσουν με επαρκές προσωπικό, προκειμένου να γίνει πλήρως λειτουργική και να της αναθέσουν το καθήκον σχεδιασμού και διοίκησης εκτελεστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, όπως για παράδειγμα η EUFOR ALTHEA·

54.  θεωρεί ότι, ως αποτέλεσμα της αναγγελίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η επιλογή διοίκησης της EUNAVFOR Somalia/Επιχείρηση Atalanta θα πρέπει να επανεξεταστεί· υπογραμμίζει την επιτυχία της επιχείρησης αυτής, χάρη στην οποία από το 2014 κανένα σκάφος δεν έχει γίνει στόχος επίθεσης από πειρατές· επικροτεί, κατά συνέπεια, την επέκταση της επιχείρησης έως το 2018·

55.  σημειώνει ότι μόνο το 75 % των θέσεων σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ έχουν πληρωθεί· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ, ο οποίος θα παρείχε καλύτερες συνθήκες και προστασία στο προσωπικό της αποστολής, δεν ισχύει για το προσωπικό που απασχολείται στις αποστολές, μολονότι οι αποστολές χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· είναι πεπεισμένο ότι αυτό παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα των αποστολών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι κενές θέσεις σε όλες τις αποστολές θα πληρωθούν σύντομα·

56.  χαιρετίζει την έγκριση της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την κατάρτιση για την ΚΠΑΑ και τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ) ως κεντρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος που εντάσσεται στις δομές της ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο χρηματοδότησης, προσωπικού και υποδομών για την ΕΑΑΑ·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν αποστέλλουν σύντομα το προσωπικό που απαιτείται για τις φάσεις προπαρασκευής και σύστασης των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση που αναπτύχθηκε από κοινού από την ΕΥΕΔ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής για μια πολυεπίπεδη προσέγγιση προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ·

58.  ενθαρρύνει την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης τόσο για μη στρατιωτικές όσο και για μεικτές αποστολές και την απλοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής τους· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 210 του δημοσιονομικού κανονισμού, ειδικούς κανόνες για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, προκειμένου να γίνει δυνατή η ταχεία και ευέλικτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της πλατφόρμας στήριξης αποστολών το 2016· εκφράζει τη λύπη του για το περιορισμένο μέγεθος και πεδίο εφαρμογής της και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών που θα επιτρέψει την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας με τη διαμόρφωση ενός κεντρικού κόμβου συντονισμού όλων των κεντρικών υπηρεσιών στήριξης αποστολών·

60.  ζητεί από την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και ιδίως για τις αποστολές ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για τον περιορισμό των απειλών ενάντια στην ΚΠΑΑ, για παράδειγμα με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και ασκήσεων, καθώς και με τον εξορθολογισμό του τοπίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ στον τομέα της άμυνας στον κυβερνοχώρο·

61.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου απειλή με τη μορφή κρατικά υποστηριζόμενων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και εγκλημάτων και τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο· πιστεύει ότι η φύση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο τις καθιστά απειλή που απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εναντίον άλλων κρατών μελών·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρη κατανομή των βαρών των στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ μέσω της προοδευτικής διεύρυνσης της κοινής χρηματοδότησης προς την πλήρη κοινή χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει περισσότερα κράτη μέλη να συνεισφέρουν σε δυνατότητες και δυνάμεις ή απλώς σε πόρους· υπογραμμίζει τη σημασία της επανεξέτασης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο αυτό και της κάλυψης όλων των δαπανών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

63.  παροτρύνει το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 ΣΕΕ και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την απόφαση για τη σύσταση του ταμείου εκκίνησης με σκοπό την έκτακτη χρηματοδότηση των αρχικών φάσεων στρατιωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά τις αποστολές που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 και το άρθρο 43 ΣΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να επιλύσει τα προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση υβριδικών αποστολών· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στους χρηματοοικονομικούς κανόνες της ΕΕ, ώστε να στηριχθεί η ικανότητα απόκρισης σε κρίσεις, καθώς και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ

64.  πιστεύει ότι, στο σημερινό πλαίσιο, η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στην Ένωση και τις γειτονικές χώρες· θεωρεί ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ και η επακόλουθη εφαρμογή δράσεων έχει το δυναμικό να ωθήσει τη συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα σε υψηλότερο επίπεδο και να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου και σημαντικού σταδίου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης· χαιρετίζει την κοινή δέσμη 42 προτάσεων, εκ των οποίων οι 10 επιδιώκουν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε υβριδικές απειλές, με στόχο την ενίσχυση τόσο της συνεργασίας όσο και του συντονισμού μεταξύ των δύο οργανισμών· σημειώνει ότι το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με απόλυτη διαφάνεια, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των δύο οργανισμών, και θα βασίζεται στην αρχή της συμμετοχικότητας και της αμοιβαιότητας, χωρίς να θίγεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας οποιουδήποτε κράτους μέλους· επιδοκιμάζει τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει για την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο, την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνιών και τον συντονισμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση κοινών ασκήσεων και επισημαίνει την άριστη συνεργασία και συμπληρωματικότητα της επιχείρησης Sophia της ΕΕ και της επιχείρησης Sea Guardian του ΝΑΤΟ· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη δημοσίευση, τον Ιούνιο του 2017, της πρώτης κοινής έκθεσης των δύο οργανισμών σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της κοινής δέσμης προτάσεων, και ζητεί να συνεχιστεί η πρόοδος· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατλαντική κοινότητα κοινών αξιών και συμφερόντων·

65.  σημειώνει ότι μια ισχυρότερη ΕΕ και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ αλληλοενισχύονται· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους να ενεργούν τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και ως αυτόνομοι περιφερειακοί πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας, και με συμπληρωματικό ρόλο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, κατά περίπτωση· σημειώνει ότι, όπως ορίζεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ, η Ένωση πρέπει να συμβάλει στα εξής: α) αντίδραση σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις· β) ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων· και γ) προστασία της Ένωσης και των πολιτών της· επιδοκιμάζει το σύνολο των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, την ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και την παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στην έρευνα στον τομέα της άμυνας και να αναπτύσσουν από κοινού αμυντικές ικανότητες· είναι της άποψης ότι η ασφάλεια και η προστασία της Ευρώπης θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από αμφότερους τους οργανισμούς, που θα ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Αντιμετώπιση των Υβριδικών Απειλών, και στην ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφάλειας·

66.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ενοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των βασικών εταίρων της και του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας·

Εταιρικές Σχέσεις στο πεδίο της ΚΠΑΑ

67.  υπογραμμίζει ότι οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τις χώρες που έχουν κοινές αξίες με την ΕΕ συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και στον αντίκτυπο της ΚΠΑΑ· επικροτεί, εν προκειμένω, τη συμβολή της Αλβανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Χιλής, της Κολομβίας, της ΠΓΔΜ, της Γεωργίας, του Μαυροβουνίου, της Μολδαβίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών·

68.  επιδοκιμάζει την υπογραφή της συμφωνίας αγορών και ανταλλαγής υπηρεσιών (ACSA) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, της 7ης Δεκεμβρίου 2016· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω συμφωνία βελτίωσε τις συνθήκες και την προστασία του προσωπικού των αποστολών ΚΠΑΑ·

69.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να ορίσουν στρατιωτικούς ακολούθους της ΕΕ σε αντιπροσωπείες της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Ένωσης·

70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να επανεξετάσει τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) για τη στήριξη δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων προς στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD), η οποία θα επιτρέψει στην ΕΕ να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανθεκτικότητα και θα συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των χωρών εταίρων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την πρωτοβουλία CBSD, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των αποστολών ΚΠΑΑ και να διαμορφώσουν μια πιο ευέλικτη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ που θα αξιοποιεί τις συνέργειες στρατιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0344.
(3) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 144.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0435.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0440.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0092.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0302.


Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
PDF 529kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (2017/2121(INI))
P8_TA(2017)0493A8-0350/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την πολιτική λογοδοσία,

–  έχοντας υπόψη ότι την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) του 2016 σχετικά με μια παγκόσμια στρατηγική για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ του 2017 σχετικά με μια στρατηγική προσέγγιση της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές που διέπουν την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως αυτές που αφορούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και το απαραβίαστο των συνόρων, οι οποίες είναι εξίσου σεβαστές από όλα τα συμμετέχοντα κράτη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0350/2017),

Εισαγωγή

1.  είναι πεπεισμένο ότι κανένα κράτος μέλος δεν είναι ικανό να χειριστεί μόνο του οποιαδήποτε από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα· τονίζει ότι η κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαφυλάξει η Ευρώπη τα συμφέροντά της, να προασπίσει τις αξίες της, να διαδραματίσει ενωμένη καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και να προστατεύσει τους πολίτες και τα κράτη μέλη της από τις αυξανόμενες απειλές κατά της ασφάλειάς τους, μεταξύ άλλων σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον· εκφράζει την ανησυχία του για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ, η οποία παραμένει εύθραυστη και κατακερματισμένη λόγω των συνεχιζόμενων και των νέων προκλήσεων που εμφανίζονται καθημερινά και λόγω των οποίων μια «υβριδική ειρήνη» έχει καταστεί η δυσάρεστη πραγματικότητα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να εκπληρώσουν τις επιθυμίες εκείνων των ευρωπαίων πολιτών που έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, βασισμένη στις θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι η σημαντικότερη και πιο αναγκαία από όλες τις πολιτικές της ΕΕ· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη τα εργαλεία, τα μέσα και τις πολιτικές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, να ενισχύσει τις ικανότητες των εταίρων της και να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που θα διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευση αυτή και να συμβάλουν στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εκφράζονται με ενιαίο τρόπο και να διασφαλίζουν ότι το μήνυμά τους βρίσκει απήχηση·

3.  εκφράζει την άποψη ότι, προκειμένου η ΕΕ να δώσει αποτελεσματική απάντηση και να υπερβεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, και ιδίως στις απειλές κατά της ασφάλειας, πρέπει να είναι ένας ουσιαστικός, αξιόπιστος και βασιζόμενος σε αξίες παγκόσμιος παράγοντας, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η ΕΕ θα εκφράζεται με μία φωνή, θα δρα ενωμένη και θα εστιάζει τους πόρους της σε στρατηγικές προτεραιότητες·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη συνοχής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες πολιτικές που χαρακτηρίζονται από εξωτερική διάσταση, καθώς και την ανάγκη επιδίωξης των στόχων που ορίζει το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  πιστεύει ότι τα βασικά στοιχεία για να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσδοκίες των πολιτών της, είναι τα εξής:

   συντονισμός της αξιολόγησης των βαθύτερων απειλών και προκλήσεων στο εσωτερικό της ΕΕ και κοινή προσέγγιση του τρόπου αντιμετώπισής τους, συνεκτίμηση, ιδίως, της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που μπορεί να οδηγήσει στη στρατολόγηση από τρομοκρατικές ομάδες,
   εδραίωση και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού σχεδίου και της εξωτερικής δράσης του, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και των ικανοτήτων της ΕΕ στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού πολέμου,
   συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη, τους εταίρους και στους διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα που προστατεύουν την ειρήνη υπό σαφώς καθορισμένες και προσεκτικά επιλεγμένες προϋποθέσεις, για την ενίσχυση της βασιζόμενης σε κανόνες παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής τάξης, περιλαμβανομένης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνεργασία με τους εταίρους για την ανάληψη ηγετικού ρόλου σε διαδικασίες συμφιλίωσης, ειρήνευσης, διατήρησης της ειρήνης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, επιβολής της ειρήνης·

Συντονισμός της αξιολόγησης των βαθύτερων απειλών και προκλήσεων: αντιμετώπιση του τρέχοντος περιβάλλοντος στα πεδία της πολιτικής και της ασφάλειας

6.  τονίζει ότι η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και της ακεραιότητας της επικράτειας της ΕΕ, η σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια με έμφαση στη μεγαλύτερη προβολή της ΕΕ στη συγκεκριμένη περιοχή, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τη διατήρηση μιας πολιτικής και οικονομικής διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες και στη συνεργασία, η καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών των ένοπλων συγκρούσεων και η ενίσχυση πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων, η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και ο διάλογος με τις πλουραλιστικές δημοκρατίες που είναι προσηλωμένες στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερότητα της ΕΕ· ζητεί πιο δραστήρια δημόσια διπλωματία από πλευράς ΕΕ και μεγαλύτερη προβολή των σχεδίων που υλοποιούνται από την ΕΕ·

7.  είναι της άποψης ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον που πλήττεται διαρκώς περισσότερο από συγκρούσεις και αστάθεια, μόνο ένας συνδυασμός ουσιαστικής πολυμέρειας, κοινής ήπιας δύναμης και αξιόπιστης σκληρής δύναμης είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, και ιδίως τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, την παραβίαση της τάξης ασφαλείας στην Ευρώπη, την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες, τους πολέμους δι’ αντιπροσώπων, τους πολέμους υβριδικού χαρακτήρα και τους ηλεκτρονικούς πολέμους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών επιθέσεων, και την ενεργειακή ανασφάλεια· επισημαίνει ότι οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης τις προσφυγικές κρίσεις στην ανθρωπιστική τους διάσταση, την προκλητική επιθετική συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας, την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία και την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας, για τις οποίες μόνο μια ισχυρή διπλωματική απάντηση θα είναι αρκετή·

8.  είναι της γνώμης ότι μια πιο αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας εξαρτάται πρωτίστως από τον καθορισμό κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων και οραμάτων· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας, η οποία έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω αποσαθρωμένων ή ευάλωτων κρατών, και της αναγκαστικής και παράτυπης μετανάστευσης: της φτώχειας, της έλλειψης οικονομικών ευκαιριών και πρόσβασης στην εκπαίδευση, του κοινωνικού αποκλεισμού, των ένοπλών συγκρούσεων, της αντιδημοκρατικής και της αναποτελεσματικής διακυβέρνησης, της διαφθοράς, της κλιματικής αλλαγής, του αυξανόμενου σεκταρισμού, της απειλής της ριζοσπαστικοποίησης και της εξάπλωσης των εξτρεμιστικών ιδεολογιών· υπενθυμίζει το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας, με το οποίο ζητείται κοινή ευθύνη των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί τέλος στο οικονομικό μοντέλο των δικτύων παράνομης διακίνησης·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν αυταρχικές και νεποτιστικές συμπεριφορές, να ενταθεί η στήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων και ο αγώνας κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στις νότιες γειτονικές χώρες και στις χώρες που γειτονεύουν με τους γείτονές μας και εταίρους μας, καθώς και να μπουν στο στόχαστρο οι ομάδες εκείνες που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν πολίτες της ΕΕ να πολεμήσουν για την εξτρεμιστική υπόθεσή τους· υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Σαχέλ και άλλες συνδεόμενες γεωγραφικές περιοχές αποτελούν περιοχές προτεραιότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς εταίρους, να υπάρξει συνεργασία με παράγοντες της περιοχής, όπως η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και το Ιράν, σχετικά με την ανάγκη σαφούς τοποθέτησης κατά του θρησκευτικού εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, και να χαραχθεί κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναληφθεί σε επίπεδο ΟΗΕ για τήρηση του διεθνούς δικαίου και των οικουμενικών αξιών· πιστεύει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα ευρύ φάσμα άλλων εργαλείων και μέσων που διαθέτει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη βελτίωση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που οδηγούν στην εγκαθίδρυση και διατήρηση της ειρήνης·

10.  πιστεύει ότι η καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού θα πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιταχθεί και να καταδικάσει τα κράτη που αποτελούν χορηγούς της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, ιδίως εάν η στήριξη αυτή δίδεται σε οντότητες που κατονομάζονται από την ΕΕ ως τρομοκρατικές οργανώσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους μας που έχουν πείρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

11.  τονίζει ότι μια βιώσιμη λύση στη συριακή κρίση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο υπάρχον, συμπεφωνημένο από τον ΟΗΕ πλαίσιο και πρέπει να βασίζεται σε πολιτικό διακανονισμό υπό την καθοδήγηση των Σύρων και χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών· ανανεώνει την έκκλησή του προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους όσον αφορά την κρίση· υποστηρίζει την έκκληση του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Συρία προς τα κράτη που εγγυώνται την κατάπαυση του πυρός ώστε να αναλάβουν επείγουσες προσπάθειες για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός·

12.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2017, η οποία περιλαμβάνει την επέκταση των κυρώσεων σε πρόσωπα που ενέχονται στην ανάπτυξη και χρήση χημικών όπλων· ζητεί την περαιτέρω επέκταση των κυρώσεων της ΕΕ σε όσους ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι όλοι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να λογοδοτήσουν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διερευνήσουν με τους εταίρους τη συγκρότηση ενός δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στη Συρία, εν αναμονή επιτυχούς παραπομπής στο ΔΠΔ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποδείξει η ΕΕ ότι δεσμεύεται απόλυτα να παράσχει βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Συρίας μετά τη σύγκρουση·

13.  καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εντός και εκτός της Λιβύης, να στηρίξουν τόσο την πολιτική συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2015, όσο και το επακόλουθο Προεδρικό Συμβούλιο, το οποίο είναι η μόνη αρχή που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ· υπογραμμίζει ότι η επίλυση της κρίσης στη Λιβύη αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο· τονίζει τη σημασία της Νότιας Γειτονίας και την ανάγκη να επιτευχθεί ένας ευρωμεσογειακός χώρος ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει τη σθεναρή στήριξή του στη λύση των δύο κρατών σε ό,τι αφορά την ισραελο-παλαιστινιακή σύγκρουση, με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, βιώσιμο και όμορο προς το Ισραήλ παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα συνυπάρχει με το ασφαλές κράτος του Ισραήλ σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συνεχιζόμενη επιτυχή εφαρμογή του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ), όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της ομάδας E3 + 3 και του Ιράν, από όλα τα μέρη· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη πλήρης εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας από όλα τα μέρη είναι καθοριστικής σημασίας για τις παγκόσμιες προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη μη διάδοση και την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή· υπογραμμίζει ότι το ΚΟΣΔ είναι μια πολυμερής συμφωνία που εγκρίθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς· τονίζει τον κίνδυνο για την ασφάλεια που ενέχει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ζητεί από το Ιράν να μην προβαίνει σε καμία δραστηριότητα που σχετίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους που έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξεύσεων που χρησιμοποιούν τέτοια τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων·

15.  σημειώνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επικαιροποιήσει επισήμως τον αντιτρομοκρατικό του κατάλογο με τους ειδικώς χαρακτηρισμένους εθνικούς υπηκόους (Specially Designated Nationals/SDN) προκειμένου να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC)·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στην Υεμένη· τονίζει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην παρατεινόμενη σύγκρουση στην Υεμένη και υποστηρίζει τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν η ΕΕ και ο ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα στο Ιράκ και τη Συρία·

17.  καταδικάζει την επανειλημμένη χρήση εκ μέρους της Ρωσίας του δικαιώματος αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και θεωρεί ότι υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη και την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία και, ευρύτερα, στη νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα, μεταξύ άλλων και σε διμερές επίπεδο, με την προώθηση της ορθής διαχείρισης της κινητικότητας μεταξύ και στο εσωτερικό των ηπείρων και με την ενθάρρυνση πολιτικών που θα προωθούν νόμιμους διαύλους μετανάστευσης, παράλληλα με την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων που επωφελούνται από τα ευάλωτα άτομα· υπογραμμίζει τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί οι νόμιμες και ασφαλείς οδοί πρόσβασης στην Ευρώπη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την έλλειψη γνήσιας, ισόρροπης και αξιόπιστης ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, όπως αποδεικνύει η συνεχιζόμενη κρίση στη Μεσόγειο, και καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αναλόγως·

19.  είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις της ΕΕ με τους ανατολικούς γείτονές της· πιστεύει ότι η υποστήριξη των χωρών εκείνων που επιθυμούν στενότερες σχέσεις με την ΕΕ πρέπει να συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ· πιστεύει ότι η παράταση των κυρώσεων κατά ατόμων και οντοτήτων στη Ρωσία αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μη εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και συνεχίζει να θεωρεί την εφαρμογή αυτή από όλα τα μέρη ως τη βάση για μια βιώσιμη πολιτική λύση στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία·

20.  τονίζει ότι η δυνατότητα μεγαλύτερης συνεργασίας στις σχέσεις με τη Ρωσία εξαρτάται από την πλήρη τήρηση της ευρωπαϊκής τάξης όσον αφορά την ασφάλεια και του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας· επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοικτή την επιλογή της επιβολής περαιτέρω σταδιακών κυρώσεων εάν η Ρωσία συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και όλων των άλλων κρατών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους· τονίζει ότι η απόφαση της Ρωσίας, στις 21 Μαρτίου 2014, να προσαρτήσει την Κριμαία στη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μετέπειτα απόφαση των ρωσικών αρχών να αναγκάσουν όλους τους κατοίκους της Κριμαίας να έχουν ρωσικά διαβατήρια· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στη διευθέτηση παρατεταμένων και παγωμένων συγκρούσεων·

21.  καταδικάζει τις πολλαπλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και τον υβριδικό πόλεμο εκ μέρους της Ρωσίας· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη δυνατότητα λελογισμένης και συνεκτικής επιλεκτικής συνεργασίας και διαλόγου με τη Ρωσία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να διασφαλίζονται η λογοδοσία και ο σεβασμός προς το διεθνές δίκαιο· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί και να ενθαρρυνθεί η δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας για την επίλυση παγκόσμιων κρίσεων, όπου υπάρχει άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την ΕΕ και ευκαιρία για την προώθηση των αξιών της ΕΕ·

22.  πιστεύει ότι η εξομάλυνση των σχέσεων είναι αναγκαία τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Ρωσία, και ότι κάθε μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ενισχυμένη δέσμευση και στήριξη των ανατολικών εταίρων της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτή την πόρτα για εμβάθυνση των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, αρκεί η Ρωσία να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και να σταματήσει την ολοένα και πιο δυναμική της στάση απέναντι στους γείτονές της και στην Ευρώπη·

23.  επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών είναι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής τάξης στον τομέα της ασφάλειας, που έχει ισχύ για όλα τα κράτη· καταδικάζει, συνεπώς, ανεπιφύλακτα τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της υποδαυλιζόμενης από τη Ρωσία σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσουν να σταματήσει η Ρωσία την επίθεσή της και να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να διαδραματίσει πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στη διευθέτηση της σύγκρουσης και να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρηνική λύση που να σέβεται την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ιδίως μάσα από την ανάπτυξη – με τη συγκατάθεση των ουκρανικών αρχών – μιας αποστολής οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης που να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια·

24.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια στρατηγική επανεστίαση στα Δυτικά Βαλκάνια, αναγνωρίζοντας ότι η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τις φιλοδοξίες της στην περιοχή και, με αυτόν τον τρόπο, να δώσει νέα ώθηση σε μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ με βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και να ενισχύσει το κράτος δικαίου και την ανθεκτικότητα των κρατικών θεσμών· πιστεύει ότι η σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών της περιοχής· είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η περιφερειακή συμφιλίωση είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης των κινδύνων που απορρέουν από αποσταθεροποιητικές εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές, από τη χρηματοδότηση μεγάλων σαλαφιστικών και βαχαμπιτικών δικτύων και από τη στρατολόγηση ξένων μαχητών, από το οργανωμένο έγκλημα, από μείζονες διαμάχες μεταξύ κρατών, καθώς και από την παραπληροφόρηση και τις υβριδικές απειλές· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προαγωγή κοινωνιών που λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο από πολιτική άποψη στην περιοχή· τονίζει τη σημασία που έχει για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ευθυγραμμισθούν με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, ανεξαρτήτως της προόδου τους στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· ενθαρρύνει την άμεση έναρξη του σχετικού κεφαλαίου για όλες τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

25.  επαναλαμβάνει ότι, εφόσον ικανοποιηθούν όλα αυτά τα κριτήρια, οι πόρτες της ΕΕ είναι ανοιχτές για προσχώρηση· επικροτεί τις πρόσφατες προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου και της διάσκεψης κορυφής της Τεργέστης, ώστε να δοθεί πρόσθετη ώθηση στη σύγκλιση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την προσχώρηση στην ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή των κρίσιμων θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη δυνατότητα πρόσθετης κατανομής χρηματοδοτικών πόρων από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποβοήθηση της εφαρμογής των εν λόγω μεταρρυθμίσεων·

26.  υπενθυμίζει ότι η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) απαιτεί τη συμμετοχή των γειτονικών τρίτων χωρών· ζητεί μεγαλύτερη στήριξη για τους γείτονες των γειτόνων μας, στη βάση κοινών αξιών και συμφερόντων, με στόχο την προώθηση των παγκόσμιων ζητημάτων και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να προαχθεί η χειραφέτηση και προστασία των γυναικών, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των μειονοτήτων, ιδίως στην Αφρική, όπου υπάρχει η ανάγκη καθιέρωσης στενής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των τοπικών ΜΜΕ, σε εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών, στήριξης για την οικοδόμηση δημοκρατικών, διαφανών και αποτελεσματικών θεσμικών φορέων, και προώθησης μιας παγκόσμιας τάξης βασιζόμενης σε κανόνες·

27.  θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία και οι αναπτυξιακές πολιτικές αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων και ζητεί μια πιο διαφανή, βελτιωμένη, αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή και χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και καλύτερη συνέργεια με άλλους διεθνείς οργανισμούς· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι μείζονες απειλές για την ασφάλεια στην Αφρική, με σκοπό την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που συνιστά κάθε τρομοκρατική ομάδα, να διασφαλιστεί η πρόληψη της στρατολόγησης ατόμων, να καταπολεμηθούν οι ριζοσπαστικές ιδεολογίες και να προωθηθεί η ενεργειακή ασφάλεια μέσω φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων πηγών ενέργειας, με παράλληλη προώθηση των λύσεων εκτός δικτύου·

28.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια των εν ενεργεία προέδρων να υπερβούν τα όρια παραμονής στην εξουσία, ιδίως παραβιάζοντας, αποφεύγοντας ή τροποποιώντας παράνομα τους εκλογικούς νόμους και τα Συντάγματα· καταδικάζει επίσης κάθε στρατηγική που αποσκοπεί στην κατάργηση ή παράκαμψη των χρονικών ορίων της εντολής· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη διαφάνεια και ακεραιότητα ολόκληρης της εκλογικής διεργασίας, και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και τις προφυλάξεις για την αποτροπή απατών ή οιωνδήποτε παράνομων πρακτικών· εκφράζει επ’ αυτού την ανησυχία του για τις πολιτικές κρίσεις και την εξ αυτών προκύπτουσα βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως στις χώρες της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών· επαναλαμβάνει την πίστη του στις ισχυρές αποστολές παρατήρησης εκλογών και, όπου είναι αναγκαίο, στην οικονομική, τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη, ως μέσου για την επίτευξη δίκαιων, αξιόπιστων και δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών·

29.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και εύρωστης στρατηγικής για την περιοχή του Σαχέλ, η οποία να αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας και της νομιμότητας των κρατικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων, στην τόνωση της ασφάλειας, στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της παράνομης εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, και στην ενίσχυση των οικονομικών και αναπτυξιακών πολιτικών·

30.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια επικαιροποιημένη στρατηγική για τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των Διασκέψεων Ασίας-Ευρώπης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κοινοβουλευτική της διάσταση· ενθαρρύνει την υποστήριξη για στενότερη περιφερειακή συνεργασία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Νότιο Ασία, με στόχο τη μείωση των εντάσεων μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν· συνιστά να συνεχιστεί η υποστήριξη για την ειρηνευτική διαμεσολάβηση της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη· τονίζει ότι η διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι ουσιώδους ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· θεωρεί ζωτικής σημασίας και εξαιρετικά επείγουσα την ανάπτυξη μιας επικαιροποιημένης στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων και την επιθετική και ανεύθυνη στάση που επιδεικνύει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)· καταδικάζει τις δοκιμές και τις προκλήσεις από τη ΛΔΚ και τις πολλαπλές παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των διεθνών υποχρεώσεών της· παροτρύνει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική της ισχύ για την άσκηση πίεσης στη ΛΔΚ, προκειμένου να πείσει τους ηγέτες της να εγκαταλείψουν τα όπλα μαζικής καταστροφής· ζητεί την κινητοποίηση όλων των διπλωματικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί μια κλιμάκωση αυτής της κρίσης· ζητεί τη μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου με ειρηνικά μέσα και την πλήρη εφαρμογή όλων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

31.  τονίζει ότι η διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι ουσιώδους ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα και να απόσχουν από μονομερή δράση για την αλλαγή του status quo, μεταξύ άλλων στις θάλασσες της Ανατολικής και της Νότιας Κίνας και στο στενό της Ταϊβάν, προκειμένου να διαφυλαχθεί η περιφερειακή ασφάλεια· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς και δραστηριότητες·

32.  υπενθυμίζει ότι η Λατινική Αμερική μοιράζεται με την ΕΕ κοινές αξίες και αρχές και την εμπιστοσύνη στην αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και πιστεύει ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής είναι σημαντική και θα πρέπει να ενισχυθεί για την κοινή αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις που διαπράττονται εναντίον μελών του δικαστικού σώματος και των δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στη Βενεζουέλα· τονίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας, καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη βαθύτερη ολοκλήρωση και τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική·

33.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, η οποία είναι καθοριστική για το μέλλον των Κολομβιανών και για τη σταθεροποίηση της περιοχής· ζητεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των FARC, συμπεριλαμβανομένου του θησαυρού που αποκτήθηκε από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, να χρησιμοποιηθούν για να αποζημιωθούν τα θύματα της σύγκρουσης·

Εδραίωση και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού σχεδίου μέσω ενισχυμένων ικανοτήτων της ΕΕ

34.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υιοθετούν μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία, και πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεκτική και συντονισμένη δράση σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που προσδιόρισε ο ΟΗΕ, ιδίως στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της γεωργίας, της ανάπτυξης, του εμπορίου, της ενέργειας, του κλίματος, της επιστήμης και της κυβερνοάμυνας, στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, με σταθερό και διαρθρωμένο τρόπο, προκειμένου να αξιοποιηθεί η συλλογική δύναμη της ΕΕ· πιστεύει ότι η ενεργειακή ασφάλεια, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κλιματική διπλωματία παραμένουν σημαντικές συμπληρωματικές πτυχές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης, καθώς και ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω·

35.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, δεδομένου ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί διενέξεις για το έδαφος, τα τρόφιμα, το νερό και άλλους πόρους, αποδυναμώνει τις οικονομίες, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και λειτουργεί ως πηγή μεταναστευτικών ροών· προτρέπει περαιτέρω την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς θα μπορούσε ο εθνικός και ενωσιακός στρατιωτικός σχεδιασμός να περιλαμβάνει στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάλληλη ικανότητα, προτεραιότητα και απόκριση·

36.  τονίζει ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, επηρεάζεται σημαντικά από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, και ζητεί να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ως βασικών διεθνών εταίρων, προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια· τονίζει ότι οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ δημιούργησαν αβεβαιότητα στη διατλαντική εταιρική σχέση και τονίζει την ανάγκη ενός για ένα αντίβαρο για την άμυνα της ΕΕ και τη δημιουργία στρατηγικής αυτονομίας·

37.  θεωρεί ότι, για να καταστεί η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας πιο αποφασιστική, αποτελεσματική και βασισμένη σε αξίες, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, μειώνοντας άμεσα, και καταργώντας τελείως σε μεσοπρόθεσμη βάση, τη σημερινή της εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που παρέχονται από αυταρχικά καθεστώτα·

38.  τονίζει ότι η τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΚΕΠΠΑ, η οποία βασίζεται στην ομοφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ, είναι το κύριο εμπόδιο για την αποτελεσματική και έγκαιρη εξωτερική δράση της ΕΕ· είναι της άποψης ότι η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να εφαρμόζεται και στην ΚΕΠΠΑ· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν συγκρούσεις και κρίσεις, μεταξύ άλλων μέσω βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων του αντίκτυπου των πολιτικών της, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε εκκολαπτόμενες κρίσεις, και ότι πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των συγκρούσεων, κυρίως με τη χρήση μέσων πολιτικής φύσης σε πρώιμο στάδιο· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να υιοθετηθεί η αρχή της ευθύνης προστασίας· τονίζει την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των χωρών-εταίρων και των διεθνών οργανώσεων, και υπογραμμίζει τη σημασία μιας ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού των δράσεων πρόληψης·

39.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αύξηση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές και απειλές στον κυβερνοχώρο, την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των χωρών εταίρων της για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, την εκπόνηση σαφών κριτηρίων για τη διευκόλυνση του εντοπισμού ψευδών ειδήσεων, τη διάθεση περισσότερων πόρων και τη μετατροπή της Stratcom Task Force σε μια ολοκληρωμένη μονάδα εντός της ΕΥΕΔ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη ικανοτήτων και μεθόδων κοινών και συνολικών αναλύσεων κινδύνων και τρωτότητας, και την ενίσχυση των ικανοτήτων ανθεκτικότητας και στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ· τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου, στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στην ΕΕ και τη γειτονία της, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι κοινοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί καλύτερα με την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη σε σχέση με αυτά τα ζητήματα·

40.  πιστεύει ότι η ισχύς της Ευρώπης έγκειται στην ικανότητά της να ενισχύει μια κοινότητα αξιών και σεβασμού των πολιτιστικών διαφορών, που δεσμεύει από κοινού όλους τους Ευρωπαίους· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως φορέας προώθησης της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών, και θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί τις αξίες της εκτός της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΠΠΑ και θα πρέπει να αποτελούν βασικό όρο των εξωτερικών πολιτικών, και επιπλέον ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να είναι συνεκτικές και βασισμένες σε αρχές· τονίζει ότι η πολιτισμική διπλωματία πρέπει να αποτελέσει σημαντικό τμήμα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει το πρόγραμμα Erasmus+ και να προωθήσει την ανάπτυξη φιλόδοξης επιστημονικής διπλωματίας· ζητεί στενότερο συντονισμό με την UNESCO και ​την Επιτροπή Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με μη κρατικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που αποτελούν βασικούς εταίρους της ΕΕ·

41.  επισημαίνει ότι, όπως σημειώθηκε στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 (2008), της 19ης Ιουνίου 2008, ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας δύνανται να συνιστούν έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ή πράξη συνιστώσα γενοκτονία, και ότι πρέπει να προσφέρεται στις γυναίκες ανθρωπιστική προστασία σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης·

42.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας ενισχύει την τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ· ζητεί να διατεθούν οι απαιτούμενοι βιομηχανικοί και τεχνολογικοί πόροι για τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων με την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς για προϊόντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· ζητεί σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων που θα διατεθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα ασφάλειας και άμυνας στον κυβερνοχώρο· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η άμυνα στον κυβερνοχώρο στην εξωτερική δράση και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, καθώς και την ανάγκη για βελτίωση της ικανότητας εντοπισμού του κυβερνοεγκλήματος·

43.  σημειώνει ότι ο ηλεκτρονικός πόλεμος και ο κυβερνοπόλεμος, που έχουν ως στόχο κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες δυτικές χώρες, συνιστούν σκόπιμη προσπάθεια που αποβλέπει στην αποσταθεροποίηση και τη δυσφήμηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 της Συμμαχίας· ζητεί στενότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων αξιόπιστων εταίρων, σε θέματα άμυνας στον κυβερνοχώρο·

44.  τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στην ΕΕ και τη γειτονία της, καθώς και περαιτέρω ενίσχυσης των ικανοτήτων της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αναπτυχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ κατά της διάδοσης τέτοιων πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί καλύτερα με την ΕΥΕΔ σε αυτά τα ζητήματα·

45.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για την κοινή άμυνα, προκειμένου να υπερασπιστεί τις κοινές της αξίες και αρχές και τη στρατηγική της αυτονομία· τονίζει τη σημασία της σχέσης μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας, της καλύτερης χρήσης των πόρων και του ελέγχου του κινδύνου στην περιφέρεια της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας αποτελεί βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά τις εξωτερικές κρίσεις και συγκρούσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα· ενθαρρύνει την επανεξέταση της προσέγγισης που υιοθετεί η ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, ώστε να εξασφαλιστεί ο ορθός σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποστήριξή τους· θεωρεί ότι οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και των μάχιμων μονάδων της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρο· προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό·

46.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να αναπτύξουν αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και να συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς εταίρους, τον ΟΗΕ, ΜΚΟ, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους φορείς, σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προαχθεί η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα σε όλον τον κόσμο· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η πολιτική δέσμευση για επείγουσα εφαρμογή μιας φιλόδοξης, αποτελεσματικής και δομημένης ΚΠΑΑ· προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα επικοινωνιακά προβλήματα της ΕΕ ενισχύοντας τη λογοδοσία και την προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιτύχουν αποτελέσματα, εφαρμόζοντας τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και τα σχέδια της Επιτροπής για την βελτίωση της έρευνας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων της ΕΕ στο πεδίο της άμυνας·

47.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στην πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να αντανακλώνται πλήρως οι αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια· θεωρεί ότι τόσο το μέγεθος όσο και η ευελιξία του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ ως φορέα ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ένα συνολικό όραμα για την πολιτική και τα μέσα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εποικοδομητικό συντονισμό με το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη του στόχου της δαπάνης του 2 % του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες και να δαπανούν το 20 % των αμυντικών προϋπολογισμών τους για εξοπλισμό που θεωρείται απαραίτητος από τον ΕΟΑ· υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε νέα πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζεται μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης· σημειώνει ότι διάφορα κράτη μέλη δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα πολύ ευρύ φάσμα πλήρως λειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων, κυρίως εξαιτίας δημοσιονομικών περιορισμών· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό όσον αφορά το ποιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να ειδικεύονται σε ορισμένες ικανότητες και να δαπανούν τους πόρους τους αποτελεσματικότερα· πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταστούν οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές και πιο ολοκληρωμένες· υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις για την ΚΕΠΠΑ αντιπροσώπευαν το 3,6 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 το 2016 και το 0,2 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το μέγεθος και η ανεπαρκής εκτέλεση των πιστώσεων, καθώς και οι συστηματικές μεταφορές από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ, αποκαλύπτουν την μόνιμη έλλειψη φιλοδοξίας της ΕΕ να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας·

48.  σημειώνει ότι τα αδιέξοδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρεμποδίζουν τη δράση της διεθνούς κοινότητας και την επίλυση κρίσεων· καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση της σύνθεσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας·

Συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων και με οργανισμούς παροχής ασφάλειας

49.  υπογραμμίζει ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να διατηρήσει και να εμβαθύνει τις διατλαντικές σχέσεις της στη βάση του σεβασμού των κοινών αξιών, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας· ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να αναπτύσσει τη στρατηγική της αυτονομία και να δημιουργεί τις δικές της ικανότητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιφερειακών και διεθνών συγκρούσεων που έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προσαρμογή των διατλαντικών δομών στις σημερινές προκλήσεις, όπως η υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και της διαφθοράς, η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και η αντιμετώπιση των προσπαθειών τρίτων χωρών να αποσταθεροποιήσουν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ· τονίζει περαιτέρω τη σημασία που έχει η συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω του ΝΑΤΟ, για κοινά ζητήματα· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι πιο σημαντικοί εταίροι και ότι οι μονομερείς κινήσεις χρησιμεύουν μόνο για την αποδυνάμωση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης· πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω μια ενάρετη συμμαχία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και να ενισχύσει τη στρατηγική σχέση της με τις ΗΠΑ· καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εγείρουν συστηματικά το ζήτημα των εξωχώριων κυρώσεων των ΗΠΑ στο πλαίσιο του διαλόγου τους με την κυβέρνηση των ΗΠΑ·

50.  υποστηρίζει σθεναρά τη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας, του 2016, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, και επιδοκιμάζει τις αποφάσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε πολλούς τομείς, καθώς και την τοποθέτηση αμερικανικών, καναδικών και άλλων πολυεθνικών δυνάμεων στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ·

51.  ζητεί αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, αυξημένη διοργανική ανταλλαγή πληροφοριών, και συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και του ΝΑΤΟ, και επιμένει ότι πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται όσο το δυνατό στενότερα και με τρόπο συμπληρωματικό, τηρώντας παράλληλα πλήρως τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και κανόνες· αναγνωρίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και ο η συντονισμένη δράση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και του ΝΑΤΟ θα αποφέρει αποτελέσματα σε τομείς όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των υβριδικών απειλών, η επίγνωση της κατάστασης, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, οι στρατηγικές επικοινωνίες, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εταίρων της ΕΕ· πιστεύει ότι ο περαιτέρω συντονισμός και η στενότερη συνεργασία με άλλους υφιστάμενους πολυμερείς φορείς, όπως το Eurocorps, είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι μια αναζωογόνηση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ·

52.  υπογραμμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση μιας πραγματικά κοινής εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών· καλεί το Συμβούλιο να ενεργεί σε συνεννόηση με το Κοινοβούλιο κατά τα κύρια στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική·

53.  αναγνωρίζει το έργο της ΑΠ/ΥΕ και την καλεί να εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις θα είναι πιο ακριβείς και στραμμένες προς το μέλλον και ότι θα επικεντρώνονται στις σημαντικότερες προτεραιότητες για το επόμενο έτος, καθώς και στην αξιολόγηση των μέτρων τα οποία είχαν δρομολογηθεί το προηγούμενο έτος, περιλαμβανομένων των οικονομικών τους επιπτώσεων, προκειμένου να παρέχεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιδόσεων της ΕΕ·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στα κράτη μέλη.


Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό
PDF 617kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (2017/2122(INI))
P8_TA(2017)0494A8-0365/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979(1),

–  έχοντας υπόψη τις γενικές συστάσεις της CEDAW 12, 19 και 35 για τη βία κατά των γυναικών, 26 για τις εργαζόμενες μετανάστριες, και 32 για τις έμφυλες διαστάσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, του ασύλου, της εθνικότητας και της ανιθαγένειας των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/167 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2014(2), σχετικά με την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, της 18ης Δεκεμβρίου 1990(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 και 2242 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες και το πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα(4), και τις Συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 43 και 97,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(5),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016(6),

–  έχοντας υπόψη τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που επιδιώκουν τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας για τους λαούς και για τον πλανήτη(7),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), της 12ης Απριλίου 2011, την οποία υπέγραψε η ΕΕ στις 13 Ιουνίου 2017(8),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν το 1976 και αναθεωρήθηκαν το 2011(9),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(10),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(11),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): ενδιάμεση αξιολόγηση Ιουνίου 2017» (SWD(2017)0254),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020», που εγκρίθηκε το 2015 (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016(12), καθώς και την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Από το κοινό όραμα στην κοινή δράση: εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ», που δημοσιεύτηκε το 2017(13),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ(14),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση της 13ης Μαΐου 2015 (COM(2015)0240) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2016)0385),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της EE για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, που εγκρίθηκαν το 2007 και αναθεωρήθηκαν το 2017(15),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Νέα ευρωπαϊκή συναίνεση όσον αφορά την ανάπτυξη: ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»(16), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν το 2014(17),

–  έχοντας υπόψη την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2013(18),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στη Διακήρυξη του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή την πίστη, στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, που εγκρίθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2011(19),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, που εγκρίθηκαν το 2013(20),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε θέματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2012(21),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του ΟΗΕ για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και ανηλίκων, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος(22), και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εκδόθηκαν το 2013(23),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους με τις τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2009(24),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), που εγκρίθηκαν το 2005 και αναθεωρήθηκαν το 2009(25),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, που εγκρίθηκαν το 2008(26),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκαν το 2003 και αναθεωρήθηκαν το 2008(27),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(28),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν το 2005 και αναθεωρήθηκαν το 2008(29),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ»(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό το 2015(32), και τα προηγούμενα ψηφίσματα επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(35),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016(36),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(37), το οποίο καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να επιβληθεί εμπάργκο όπλων της ΕΕ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο απονεμήθηκε το 2016 στη Nadia Murad και στη Lamiya Aji Bashar,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(38), την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις λόγω κάστας και τα ανάλογα συστήματα κληρονομικής κοινωνικής θέσης(39), καθώς και το εργαλείο καθοδήγησης των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(40),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0365/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) που θα διέπεται από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, τις οποίες και επιδιώκει να προωθήσει σε όλο τον κόσμο: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρόκειται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας, απαιτούν αποφασιστικές προσπάθειες από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή, το αδιαίρετο και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ΚΕΠΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου επί της ΚΕΠΠΑ, το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της (άρθρο 36 της ΣΕΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2016, διακηρύσσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματώνονται συστηματικά σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλα τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και μεταξύ των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις να προβλέπει και να προλαμβάνει τη διάπραξη αυτών, μεταξύ άλλων στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τον ΟΗΕ στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, και ότι στο πλαίσιο ενός συστήματος εταιρικής ευθύνης, όπως αυτό που συζητείται επί του παρόντος από τα Ηνωμένα Έθνη, και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, παρέχοντας θετικά κίνητρα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση και οι δημόσιες αρχές που ενεργούν προς το γενικό συμφέρον διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική συμπεριφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει στις προσπάθειες κατάρτισης δεσμευτικής συνθήκης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι γυναίκες υφίστανται απειλές, διακρίσεις και βία, ιδίως σε εμπόλεμες ζώνες και από απολυταρχικά καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων εμπεριέχει βασικές ευρωπαϊκές αξίες και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και οι διακρίσεις κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν την τελική ευθύνη για την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξασφάλισης αποτελεσματικών μέσων επανόρθωσης για τα θύματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες διαπράττουν όλο και περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και γενοκτονία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, να ασκεί ή να μην ασκεί τα θρησκευτικά καθήκοντα της επιλογής του, να υιοθετεί, να απορρίπτει ή να αλλάζει θρησκεία, πρέπει να διασφαλίζεται σε όλο τον κόσμο και να διαφυλάσσεται άνευ όρων, κυρίως μέσω του διαθρησκειακού και του διαπολιτισμικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι που απαγορεύουν τη βλασφημία είναι ευρέως διαδεδομένοι, ενώ ορισμένα κράτη προβλέπουν δυσανάλογες κυρώσεις που περιλαμβάνουν από τη φυλάκιση έως το μαστίγωμα και τη θανατική ποινή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικά στοιχεία της δημοκρατίας είναι η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και η διενέργεια τακτικών, διαφανών και ανόθευτων εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ασταθείς, επιρρεπείς σε συγκρούσεις ή καταπιεστικές κοινωνίες, οι εκλογές μπορεί ενίοτε να πυροδοτούν εκτεταμένη βία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία με τρίτες χώρες σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρουμ, π.χ. στο πλαίσιο διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνιστά ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη διευθέτηση προβλημάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι ο περιορισμός της πρόσβασης αυτής αποτελεί μία από τις αιτίες γεωπολιτικών εντάσεων σε ορισμένες περιοχές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές με τη μορφή παράνομης λεηλασίας και βανδαλισμού, ιδίως στη Μέση Ανατολή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συγκρούσεων και συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των δημοκρατικών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό και την πολυμορφία πρέπει να έχουν τη στήριξη των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας, οι οποίοι έχουν αυξηθεί αριθμητικά, αποτελούν σημαντικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να γίνονται γρήγορα γνωστές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσεγγίζεται μεγάλος αριθμός θυμάτων ή δυνητικών θυμάτων με σκοπό την παροχή πληροφοριών και βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή ολοκληρωμένων και χωριστών στοιχείων είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων, των περιθωριοποιημένων ομάδων ή των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση κατάλληλων δεικτών αποτελεί επίσης αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την οπισθοδρόμηση στο θέμα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, που συνεχίζουν να απειλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την προώθηση της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και για την προαγωγή των δημοκρατικών αρχών, που πρέπει να υποστηρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  επαναλαμβάνει τη σταθερή πεποίθησή του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εφαρμόζουν ενεργά την αρχή της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ ως αλληλοενισχυόμενων θεμελιωδών αρχών που βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών με εξωτερική διάσταση, όπως στους τομείς της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, της διεύρυνσης και του εμπορίου· επαναλαμβάνει, ως προς αυτό, την κρίσιμη σημασία που έχει η διασφάλιση αυξημένης συνοχής ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι ο ολοένα πιο περίπλοκος χαρακτήρας των παγκόσμιων συγκρούσεων απαιτεί ολοκληρωμένη, ομόφωνη και ισχυρή διεθνή προσέγγιση και συνεργασία· υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ να ενισχύσει τη διεθνή επιρροή της ως αξιόπιστου και νόμιμου διεθνούς παράγοντα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εντός και εκτός των συνόρων της, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της που κατοχυρώνονται στις ιδρυτικές συνθήκες της·

3.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπειών της ΕΕ για την προώθηση και τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και ενωμένης στάσης στο θέμα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία μιας ισχυρής δέσμευσης για την προώθηση αυτών των αξιών σε πολυμερή φόρουμ, μεταξύ άλλων μέσω του έγκαιρου συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και της εφαρμογής μιας ενεργού προσέγγισης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την ΕΕ να δρομολογήσει και να συνεισηγηθεί ψηφίσματα και να εντατικοποιήσει την υλοποίηση διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο όλων των μηχανισμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι, το 2016, το κράτος δικαίου, οι δημοκρατικές αρχές και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκαν τακτικά στις συνόδους ολομελείας του, αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών ψηφισμάτων του και τέθηκαν ως θέματα σε συνεδριάσεις επιτροπών και διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·

5.  τονίζει το έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την ΕΥΕΔ, τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών, τους πολυμερείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EUSR)·

6.  υπενθυμίζει ότι, το 2016, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκπόνησε τρεις εκθέσεις, και συγκεκριμένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες, για την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, και για τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα σε συνέχεια αυτών των εκθέσεων πρωτοβουλίας·

7.  σημειώνει ότι, το 2016, αρκετές αποστολές της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέβησαν σε διάφορες χώρες με στόχο να συλλέξουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες με τοπικούς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου παρουσίασαν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστήριξαν την ενίσχυση της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα

8.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίες συχνά διαπράττονται από μη κρατικούς παράγοντες, όπως το ISIS/Daesh· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλές χώρες διατηρούν και επιβάλλουν νόμους κατά της αλλαγής θρησκεύματος και της βλασφημίας, οι οποίοι ουσιαστικά περιορίζουν, ή ακόμη και στερούν παντελώς, από τις θρησκευτικές μειονότητες και τους άθεους την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και πεποιθήσεων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν πολιτικές συζητήσεις για την κατάργηση αυτών των νόμων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερο σεβασμό της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων, και να προάγουν, στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο· ζητεί συγκεκριμένη δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕ στην κεντρική διοίκηση και στις αντιπροσωπείες της· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία πεποιθήσεων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· στηρίζει πλήρως το έργο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την προαγωγή της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ján Figel·

9.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πολυφωνίας που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, και προωθεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει ότι περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, όπως είναι η αφαίρεση διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προβλέπεται από τον νόμο και δικαιολογείται από την επιδίωξη νόμιμου στόχου· προτρέπει, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την παρακολούθηση των κάθε είδους περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και στα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, να καταδικάζουν χωρίς καθυστέρηση και συστηματικά τέτοιου είδους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση αυτών των περιορισμών· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και η τακτική παρακολούθηση του αντικτύπου τους· καταδικάζει τον θάνατο και τη φυλάκιση πολλών δημοσιογράφων και μπλόγκερ το 2016 και καλεί την ΕΕ να τους παρέχει αποτελεσματική προστασία· καλωσορίζει το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), που δρομολογήθηκε το 2016, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των φορέων ενημέρωσης σε τρίτες χώρες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποκαλύπτονται και να καταδικάζονται η ρητορική μίσους και η υποκίνηση βίας εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς αποτελούν απειλή για το κράτος δικαίου και τις αξίες που εμπεριέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, υφίσταται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων, μέσω ενός αυξανόμενου αριθμού κατασταλτικών νόμων που θεσπίζονται σε όλο τον κόσμο, ενίοτε με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η συρρίκνωση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών είναι παγκόσμιο φαινόμενο· υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών, κυρίως με την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διάκρισης των εξουσιών· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν διαρκώς και να δημοσιοποιούν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών απαγορεύσεων και περιορισμών έναντι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους, όπως είναι οι νόμοι που αποσκοπούν στη συρρίκνωση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών ή η προώθηση ΜΚΟ που επιχορηγούνται από απολυταρχικές κυβερνήσεις (μη κυβερνητικές οργανώσεις που διευθύνονται από την κυβέρνηση (GONGO))· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικούς διαλόγους και δημόσια διπλωματία, για να προβάλλουν συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως αυτών που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους ή έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα και/ή εξαιτίας των πολιτικών πεποιθήσεων ή της συμμετοχής τους σε κοινωνικές ομάδες, και να καταγγέλλουν απερίφραστα την καταστολή, την παρενόχληση και τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται υπέρ του περιβάλλοντος· ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος για την αποτελεσματική παρακολούθηση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών, με σαφή σημεία αναφοράς και δείκτες ώστε να εξασφαλίζεται ένα βοηθητικό και ευνοϊκό νόμιμο περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών·

11.  προτρέπει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, των επισκέψεων σε κρατούμενους ακτιβιστές και της δημοσίευσης δηλώσεων για μεμονωμένες περιπτώσεις, όποτε κρίνεται σκόπιμο· τονίζει τη σημασία που έχει η σιωπηρή διπλωματία ως εργαλείο στο θέμα αυτό· χαιρετίζει το γεγονός ότι, το 2016, το θέμα υποθέσεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εθίγη από την ΕΕ στο πλαίσιο των διαλόγων και των διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ με περισσότερες από 50 χώρες· επισημαίνει ότι, το 2016, το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΕΜΔΔΑ υποστήριξε περισσότερους από 250 υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 30 % σε σύγκριση με το 2015· επικροτεί τη θέσπιση και την επιτυχή λειτουργία του μηχανισμού της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ProtectDefenders.eu, που τέθηκε σε εφαρμογή από την κοινωνία των πολιτών και έχει παράσχει στήριξη καίριας σημασίας σε μεγάλο αριθμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος μετά τον Οκτώβριο του 2018 και να ενισχύσει τις δυνατότητές του, ώστε να παρέχει περισσότερη στήριξη στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο·

12.  θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι τα βασανιστήρια, η απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση και η θανατική ποινή συνεχίζονται σε πολλές χώρες στον κόσμο, και καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψή τους· επικροτεί, εν προκειμένω, την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή για άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία· καλεί την ΕΥΕΔ και την ΑΠ/ΥΕ να δραστηριοποιηθούν ενεργότερα στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής, εντείνοντας τις διπλωματικές προσπάθειες και λαμβάνοντας συστηματικότερα θέση δημοσίως επί του θέματος· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις ανησυχητικές συνθήκες κράτησης που επικρατούν σε ορισμένες φυλακές, μεταξύ άλλων, τη μη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, και συνιστά στην ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όλα τα υφιστάμενα μέσα, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια, στο έπακρο· χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα του ΟΗΕ σχετικά με το μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευσή του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2016 με την υποστήριξη 117 χωρών· σημειώνει ότι, το 2016, υπήρξε μείωση του αριθμού εκτελέσεων σε όλο τον κόσμο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός εκτελέσεων παραμένει, εντούτοις, υψηλότερος από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας· υπογραμμίζει ότι στο στόχαστρο βρίσκονται συχνά διαφωνούντα μέλη της κοινωνίας και ευάλωτες ομάδες· ζητεί από τις χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν την πρακτική αυτή να εγκρίνουν μορατόριουμ και να καταργήσουν τη θανατική ποινή·

13.  αναγνωρίζει την εν δυνάμει μεγάλη σημασία των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην προαγωγή, την υπεράσπιση και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους διαύλους πληροφόρησής τους για να επαναλαμβάνουν συστηματικά στα συγκεκριμένα πλαίσια και στις αποστολές τους τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με διάφορα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ συγχρόνως θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την προβολή των κοινών προσπαθειών της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση ορισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής χρήσης κατά πολιτικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το εν εξελίξει έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(41)· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ψηφιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των δεδομένων τους μέσω της κατάσχεσης εξοπλισμού, της τηλεπιτήρησης και των διαρροών δεδομένων· εκφράζει ανησυχία για τις διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες, στο πλαίσιο της εξάλειψης τρομοκρατικού περιεχομένου και προπαγανδιστικού υλικού, διαγράφουν νόμιμες βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση του κράτους δικαίου στο διαδίκτυο, όπου ιδιωτικές εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις για περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, με βάση τους οικείους όρους παροχής υπηρεσιών και όχι δημοκρατικά θεσπισμένους νόμους·

15.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει οδηγία αναγγελίας και δράσης η οποία θα ενισχύει τη διαφάνεια και την αναλογικότητα των διαδικασιών απόσυρσης περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει αποτελεσματικά μέσα επανόρθωσης στους χρήστες το περιεχόμενο των οποίων αποσύρεται εσφαλμένα·

16.  καταδικάζει τη χρήση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η καταναγκαστική πορνεία, μορφές διωγμών με βάση το φύλο, η εμπορία ανθρώπων, ο σεξουαλικός τουρισμός και κάθε άλλη μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας, ως όπλου πολέμου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τα σεξιστικά εγκλήματα και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· τονίζει τη σημασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους, τόσο μέσω της νομοθεσίας και της εκπαίδευσης όσο και με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επικροτεί την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2016-2020), το οποίο περιέχει διεξοδικό κατάλογο μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα και τη χειραφέτηση· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του· χαιρετίζει επίσης την έγκριση της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων (2016-2019), η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΑΠ/ΥΕ να εντείνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών τους στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών βάσει της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να πράξουν το ίδιο· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών στις επιχειρήσεις στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), της πρόληψης των συγκρούσεων και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· υπενθυμίζει τη σημασία του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της συστηματικής, ισότιμης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις και στις διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης που οδηγούν σε μόνιμες και σταθερές πολιτικές λύσεις· υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2016 απονεμήθηκε στη Nadia Murad και στη Lamiya Aji Bashar, που επέζησαν της σεξουαλικής δουλείας που τους επέβαλε το ISIS/Daesh·

17.  τονίζει ότι οι προσιτές υπηρεσίες υγείας και ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και στον οικογενειακό προγραμματισμό, όπως και η πρόσβαση σε κατάλληλα προϊόντα γυναικείας υγιεινής σε προγεννητική περίθαλψη, περίθαλψη για μητέρες και νεογνά και σε υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής των γυναικών και συμβάλλουν στην αποφυγή γεννήσεων υψηλού κινδύνου και στη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα, εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο ιδεολογικής διαμάχης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα και στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων και καταδικάζει τις συχνές παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης πρόσβασης στις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, στην αντισύλληψη και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

18.  καταδικάζει δριμύτατα την επαναφορά και την επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule) και τον αντίκτυπό του στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, προσφεύγοντας τόσο σε εθνική όσο και σε ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση·

19.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο της νομοθεσίας, των κατευθυντήριων γραμμών, των δράσεων και της χρηματοδότησης της ΕΕ ως θεμελιώδη ενωσιακή αρχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος της κύριας συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου, με την εξασφάλιση κονδυλίου που θα προορίζεται ειδικά για το πεδίο αρμοδιότητάς της·

20.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της 61ης συνόδου της επιτροπής για τη θέση των γυναικών (CSW) θα συμπεριληφθούν στις πολιτικές της και θα δώσουν νέα ώθηση στην προαγωγή της «οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας·

21.  σημειώνει τη θετική συμβολή που έχει η χειραφέτηση των γυναικών στην επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και ειρηνικής κοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι όλοι οι ΣΒΑ επικεντρώνονται ρητά στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των αυτόχθονων γυναικών·

22.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να οργανώνονται σε συνδικαλιστικές ενώσεις και ότι δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις όταν αναζητούν επιχειρηματική χρηματοδότηση·

23.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει όλες τις γυναικείες οργανώσεις που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη γυναικών οι οποίες βρίσκονται εν μέσω ανθρωπιστικών κρίσεων και συγκρούσεων·

24.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι επείγει η οικουμενική κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC) και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της, προκειμένου να παρέχεται στα παιδιά νομική προστασία· υπογραμμίζει ότι τα παιδιά είναι συχνά εκτεθειμένα σε συγκεκριμένες μορφές κακοποίησης, όπως είναι οι γάμοι ανηλίκων ή ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, και επομένως χρειάζονται ενισχυμένη προστασία· υπογραμμίζει ότι η παιδική εργασία, η στρατολόγηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμα ζητήματα σε ορισμένες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να διαβουλεύεται συστηματικά με τους αρμόδιους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και, στους πολιτικούς της διαλόγους και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, να θέτει το θέμα της υποχρέωσης των συμβαλλόμενων κρατών να εφαρμόζουν τη Σύμβαση· χαιρετίζει τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού (2016-2021)· ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ την προώθηση της δέσμης εργαλείων ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού με σκοπό να ενσωματωθούν τα δικαιώματα των παιδιών στην αναπτυξιακή συνεργασία μέσω των εξωτερικών αντιπροσωπειών της, και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό των αντιπροσωπειών της στο θέμα αυτό· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών και ένα σχέδιο δράσης για τα επόμενα πέντε έτη, προκειμένου τα δικαιώματα των παιδιών να αποκτήσουν προτεραιότητα στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας του 2016, διατέθηκαν πόροι για τη στήριξη των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών κατά την εκτέλεση στοχευμένων μέτρων για τα δικαιώματα του παιδιού, που πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το πραγματικό όφελος για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, ιδίως στον τομέα των συστημάτων υγείας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ύδρευση και την αποχέτευση· ζητεί να βρεθεί επειγόντως λύση στο ζήτημα των ανιθαγενών παιδιών, ιδίως αυτών που γεννιούνται εκτός της χώρας καταγωγής των γονέων τους, και των παιδιών μεταναστών·

25.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, κουλτούρας, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οιασδήποτε άλλης ιδιότητας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, μέσω του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πολιτικού διαλόγου, του έργου των αντιπροσωπειών της και της δημόσιας διπλωματίας· τονίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό·

26.  επαναλαμβάνει ότι εμπορία ανθρώπων είναι η στρατολόγηση, μεταφορά, μεταβίβαση, υπόθαλψη ή παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων, για την εξασφάλιση της συναίνεσης του ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποθαρρύνουν τη ζήτηση που προωθεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και που οδηγεί στην εμπορία ανθρώπων, διατηρώντας παράλληλα μια προσέγγιση που θα έχει ως βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εστιάζει στο θύμα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και η σχετική οδηγία 2011/36/ΕΕ(42)· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων έναντι φαινομένων εκμετάλλευσης, λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων· τονίζει την ανάγκη να τηρείται η διάκριση μεταξύ της έννοιας της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών·

27.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, όπως είναι η άρνηση της ισότητας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός και οι λόγω κάστας φραγμοί στην άσκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για τις διακρίσεις λόγω κάστας και ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις διακρίσεις αυτές λόγω κάστας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν τις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΗΕ και αντιπροσωπειών με την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΒΑ 2030, με την παρακολούθηση του νέου εργαλείου καθοδήγησης του ΟΗΕ για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής και με την παροχή στήριξης στα κράτη για την εφαρμογή των συστάσεων που εκδίδονται από τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας·

28.  εκφράζει τη σφοδρή ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μειονότητες συνεχίζουν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλές έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται έντονα από τη φτώχεια· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων· τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να τους εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση και ίση μεταχείριση σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) και επαναλαμβάνει ότι η κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι σημαντική· τονίζει ότι η αναπηρία δεν στερεί από το άτομο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία συνεπάγεται υποχρέωση του κράτους να το προστατεύει· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της για την εξωτερική δράση και την αναπτυξιακή βοήθεια· επικροτεί, εν προκειμένω, την ένταξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη·

30.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· υπενθυμίζει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να θεωρούνται ίσης αξίας, δεδομένου ότι είναι αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά και συστηματικά την εφαρμογή αυτών των ρητρών και να υποβάλλει τακτικά στο Κοινοβούλιο εκθέσεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια περισσότερο δομημένη και στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των μελλοντικών συμφωνιών· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα εργασίας· ζητεί την πραγματική επιβολή του ΣΓΠ+ και αναμένει από την Επιτροπή ότι θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη στο θέμα της κύρωσης και την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η σωστή εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

31.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η συμμόρφωση αποτελεί πραγματικότητα· επαναβεβαιώνει ακόμη τη σημασία της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρηματικών οργανώσεων αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει τους τοπικούς παράγοντες και θα προωθήσει την κοινωνία των πολιτών· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των βασικών διεθνών εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και αποτελούν ευκαιρίες και προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη πρόοδο και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην επίτευξη επαρκούς, δίκαιης, διαφανούς και βιώσιμης διαχείρισης των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και να μετριάσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση των θυμάτων σε ένδικα μέσα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι τα έργα που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ είναι συμβατά με την πολιτική και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτική συνθήκη για τις διακρατικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την ΕΕ να συμμετάσχει με εποικοδομητικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις αυτές·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, να αντιδρούν αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους υπευθύνους, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς και να στηρίζουν τα θύματα και τις διαδικασίες σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, που θα ελαχιστοποιούν το χρονικό διάστημα μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων·

33.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει οργανισμούς (περιλαμβανομένων ΜΚΟ, οργανισμών διερεύνησης ανοικτής πηγής και της κοινωνίας των πολιτών) που συλλέγουν, διατηρούν και προστατεύουν αποδείξεις, ψηφιακές και άλλες, για τα διαπραχθέντα εγκλήματα, προκειμένου να διευκολύνουν τη δίωξή τους διεθνώς·

34.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την καταστροφή χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Λιβύη· σημειώνει ότι, από τους 38 απειλούμενους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς ανά τον κόσμο, οι 22 βρίσκονται στη Μέση Ανατολή· υποστηρίζει τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας για την πολιτιστική κληρονομιά και τις διερευνητικές δραστηριότητές της στη Συρία και το Ιράκ σχετικά με την καταστροφή αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

35.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει τον διεθνή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο μηχανισμό που θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ για τη στήριξη της έρευνας για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων στη Συρία· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί παρόμοιος ανεξάρτητος μηχανισμός στο Ιράκ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει ακόμη να συνεισφέρουν οικονομικά στον διεθνή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο μηχανισμό·

36.  καταδικάζει απερίφραστα τα ειδεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, βιασμούς ως πολεμικό όπλο, υποδούλωση και σεξουαλική δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία και συστηματική «εκκαθάριση» και φόνους σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση που βιώνουν οι θρησκευτικές μειονότητες στα εδάφη που εξουσιάζει το ISIS/Daesh χαρακτηρίστηκε ως γενοκτονία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(43)· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, ζητώντας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εκχωρήσει αυτή τη δικαιοδοσία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ή να διασφαλίσει την απόδοση δικαιοσύνης μέσω ad hoc δικαστηρίου ή διεθνούς δικαιοδοσίας·

37.  επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτρόπαιων εγκλημάτων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις τροπολογίες της Καμπάλα σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης και να προσθέσουν τα αποτρόπαια εγκλήματα στον κατάλογο των εγκλημάτων για τα οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα· καταδικάζει έντονα όλες τις απόπειρες υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με συνέπεια για τη στήριξη των ερευνών και των αποφάσεων του με στόχο τον τερματισμό της ατιμωρησίας των διεθνών εγκλημάτων, ακόμη και όταν αφορούν τη σύλληψη ατόμων που καταζητούνται από το ΔΠΔ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν με συνέπεια τους ελέγχους, τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΔΠΔ και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις μη συνεργασίας με το ΔΠΔ και να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση· χαιρετίζει τη συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντοπίσει κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, και να διασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών· σημειώνει, με βαθύτατη λύπη, τις πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από το Καταστατικό της Ρώμης, οι οποίες αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο σθεναρής καταδίκης· θεωρεί ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί και πάλι την ΑΠ/ΥΕ να διορίσει ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε όλο το φάσμα εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τους μηχανισμούς λογοδοσίας του ΟΗΕ και όλα τα ψηφίσματα σχετικά με τη λογοδοσία στα πολυμερή φόρουμ του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

38.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, ως θεμελιώδη αρχή για την εδραίωση της δημοκρατίας· ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη δίκαιη απονομή δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει ακόμη τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν συστηματικά τις δίκες, με σκοπό την προώθηση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

39.  εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και αλληλεγγύη προς τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένου ενός διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού γυναικών, που είναι θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης, φτώχειας και δικτύων παράτυπης μετανάστευσης, εμπορίας και παράνομης διακίνησης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια των μεταναστευτικών ροών και να βρεθούν μακρόπνοες λύσεις με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις στις γειτονικές μας χώρες, για παράδειγμα με την ανάπτυξη συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη βία κατά των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αγνοούμενων, ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, και απευθύνει έκκληση για επανεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση και ανθρωπιστικούς διαδρόμους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση και τον αυξανόμενο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και ζητεί την ασφαλή επιστροφή, την επανεγκατάσταση ή την τοπική ένταξή τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας και σε άλλα ανθρωπιστικά πεδία που βοηθούν τους πρόσφυγες όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πατρίδα τους, και ζητεί την ορθή εφαρμογή των πολιτικών επιστροφής· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον ΟΗΕ, με περιφερειακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και με ΜΚΟ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στο ακέραιο τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, κυρίως προκειμένου να προστατεύσουν τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο· υπογραμμίζει ότι οι έννοιες της ασφαλούς χώρας και της ασφαλούς χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την εξέταση ατομικών αιτήσεων ασύλου· προειδοποιεί για τον κίνδυνο μετατροπής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης»· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί δομές που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ότι συμβαδίζει με τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες αυτές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40.  εκτιμά ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη δήλωση του ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας·

41.  επισημαίνει ότι το ποσοστό των ανθρώπων που απειλούνται με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι υψηλότερο μεταξύ των γυναικών και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την εφαρμογή μέτρων με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της·

42.  υπενθυμίζει ότι το κριτήριο 2 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξετάζουν κάθε άδεια εξαγωγής όπλων σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα προορισμού· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε σχέση με τις δυνάμεις ασφαλείας και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής για τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα αυτό·

43.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια κοινή θέση της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· επαναλαμβάνει και πάλι ότι η ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατές τις επιθέσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

44.  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για περισσότερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες· καταγγέλλει το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να διώκεται ποινικά σε 72 χώρες, εκφράζει την ανησυχία του διότι σε 13 από αυτές υπάρχει η θανατική ποινή και πιστεύει ότι οι βίαιες πρακτικές εναντίον ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, της ταυτότητας φύλου ή των φυλετικών χαρακτηριστικών τους, όπως οι αναγκαστικές αποκαλύψεις σεξουαλικού προσανατολισμού, τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους, εντός και εκτός διαδικτύου, και οι σωφρονιστικοί βιασμοί, δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητες· σημειώνει τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και της πολιτικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ορισμένες χώρες και ενθαρρύνει την περαιτέρω αναγνώρισή τους· καταδικάζει τις παραβιάσεις της σωματικής ακεραιότητας που διαπράττονται εις βάρος γυναικών και μειονοτικών ομάδων· καλεί τα κράτη να απαγορεύσουν διά νόμου αυτές τις πρακτικές, να διώκουν τους δράστες και να προσφέρουν στήριξη στα θύματα·

45.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε μορφή της, προκειμένου να διασφαλίζονται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει σθεναρά κάθε συμπεριφορά που επιτρέπει τις πρακτικές αυτές·

46.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες όπως το κράτος δικαίου και τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει έμφαση, σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες, στη σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών και της δημόσιας περιουσίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για να στηρίξει με πιο συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, με τη δημιουργία και τη σταθεροποίηση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών θεσμών αντιμετώπισης της διαφθοράς· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί διατάξεις σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες·

47.  υπογραμμίζει τις βασικές υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό, τι αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των αρνητικών της επιπτώσεων επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της συνοχής των πολιτικών προκειμένου ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες προσαρμογής να είναι πρόσφορες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι, κατ’ εκτίμηση του ΟΗΕ, έως το 2050 θα υπάρξουν περίπου 150 εκατομμύρια περιβαλλοντικοί πρόσφυγες· υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ εμπορικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών, καθώς και τον θετικό και αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εν λόγω πολιτικές στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει την αφοσίωση της διεθνούς κοινότητας στην προώθηση της ένταξης της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

48.  τονίζει ότι το φαινόμενο της αρπαγής γαιών σημειώνει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια στις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της αρπαγής πόρων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· καταδικάζει πρακτικές όπως η αρπαγή γαιών και η άκριτη εκμετάλλευση φυσικών πόρων· ζητεί επείγουσα παρέμβαση της Επιτροπής η οποία θα δώσει συνέχεια στα πολυάριθμα πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εν λόγω θέμα·

49.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως το νερό και η αποχέτευση, στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές και στις πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια·

50.  καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τα φυσικά πρόσωπα να εργαστούν σε πλαίσιο συνεργασίας για τη θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο η πρόσβαση όλων σε ελάχιστη ποσότητα νερού· υπογραμμίζει ότι το νερό δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα αλλά ζήτημα ανάπτυξης και βιωσιμότητας, και ότι η ιδιωτικοποίηση των υδάτων δεν απαλλάσσει τα κράτη από τις ευθύνες τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις χώρες όπου το νερό αποτελεί μια από τις αιτίες εντάσεων ή συγκρούσεων να συνεργαστούν για την κοινή χρήση των υδάτων ώστε να προκύψει μια επωφελής για όλους κατάσταση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής·

Αντιμετώπιση προκλήσεων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την υποστήριξη της δημοκρατίας

51.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια που παρέχεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ, που εξακολουθεί να αποτελεί εμβληματικό μέσο της ΕΕ για την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει, επίσης, τις συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ·

52.  υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο της πολιτικής της διεύρυνσης και της γειτονίας θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων διαδικασιών εκδημοκρατισμού στον κόσμο·

53.  επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, την προτροπή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας·

54.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, όπου οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μία μόνο διάσταση, προκειμένου να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο·

55.  χαιρετίζει τις οκτώ αποστολές παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και τις οκτώ αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) που ανέπτυξε η ΕΕ το 2016 ανά την υφήλιο· τονίζει ότι από το 2015 η ΕΕ έχει αναπτύξει 17 ΑΠΕ και 23 ΑΕΕ· επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης προς τους εγχώριους παρατηρητές· χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως το έργο της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών στο πλαίσιο αυτό·

56.  υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και συστάσεις των ΑΠΕ, ώστε να βελτιωθεί ο αντίκτυπός τους και να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ υπέρ των δημοκρατικών προτύπων στις ενδιαφερόμενες χώρες·

57.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών βάσει του νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, για ενεργότερη και σταθερότερη εμπλοκή τους με τους φορείς διαχείρισης των εκλογών, τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, προκειμένου να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

58.  τονίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το φως των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της ενίσχυσης των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων, του σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· εκφράζει την πεποίθηση ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προστασία, την προαγωγή και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προστασία, η ενεργός υποστήριξη και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της, συγκεκριμένα στις γειτονικές της χώρες, να στηρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύει την εφαρμογή του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι αποτελούν βέλτιστα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στις γειτονικές της χώρες· υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί και θα πρέπει να διαμορφώσει τον πολιτικό διάλογο σε αυτό το πεδίο και να ασκήσει πίεση για μια ισχυρή ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι όποια χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΕ πρέπει να εγγυάται στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πληροί απαρέγκλιτα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η μη συμμόρφωση με τα οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε πάγωμα των διαπραγματεύσεων·

59.  υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση της ειρήνης προϋποθέτει προσπάθειες για την πρόληψη και τη μείωση των συγκρούσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτικών, των κοινωνικοοικονομικών θεσμών και των οργανισμών ασφαλείας, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση· υπογραμμίζει ότι η προαγωγή του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της ειρήνης·

Για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση του θέματος της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας μέσω των πολιτικών της ΕΕ

60.  σημειώνει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ελέγχου, επικοινωνίας και συζήτησης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και πολύτιμο μέσο που παρέχει συνολική επισκόπηση των προτεραιοτήτων και των προσπαθειών της ΕΕ, καθώς και των προσπαθειών και των προκλήσεων στο πεδίο αυτό και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό περαιτέρω αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής τους·

61.  επαναλαμβάνει με έμφαση την πρόσκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζήτηση με τους βουλευτές του ΕΚ σε δυο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη δική του έκθεση· επαναλαμβάνει τη σημασία του συνεχούς διοργανικού διαλόγου, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση των επειγόντων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι οι γραπτές απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο και, με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουν στην ενίσχυση του αποτελεσματικού συντονισμού· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις και να εξετάζουν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο υψηλότερο επίπεδο διαλόγου με τις εμπλεκόμενες χώρες·

62.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για τις διεξοδικές εκθέσεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ το 2016 στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία υπό την παρούσα μορφή της θα μπορούσε να βελτιωθεί, προσφέροντας μια καλύτερη επισκόπηση του συγκεκριμένου αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία στις τρίτες χώρες·

63.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ όσον αφορά την τοποθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον πυρήνα των εξωτερικών της σχέσεων· χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2015, ενός νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 και τη διενέργεια ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2017· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση του τρέχοντος σχεδίου δράσης, μέσω, μεταξύ άλλων, της γνήσιας συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμόσει το σχέδιο· επισημαίνει ιδιαίτερα πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο·

64.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι απαιτείται ισχυρή συναίνεση και ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και γνήσια συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· τονίζει με έμφαση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ενστερνίζονται περισσότερο την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση·

65.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κ. Λαμπρινίδη, στην ενίσχυση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο, και επισημαίνει τον ρόλο του στην προαγωγή της συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· επικροτεί την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να διαθέτει ο Ειδικός Εντεταλμένος εξουσία ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκές προσωπικό και οικονομικούς πόρους, προκειμένου να λειτουργεί σε πλήρη ρυθμό· συνιστά, περαιτέρω, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ να ενισχύσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων, των σχεδίων, των εκθέσεων προόδου και των επισκοπήσεών του·

66.  σημειώνει ότι το έργο και ο αντίκτυπος του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορούν να αποτιμηθούν μόνο εν μέρει μέσω της επανεξέτασης της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των διαθέσιμων ομιλιών·

67.  στηρίζει πλήρως τις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προσαρμόζουν τη δράση της ΕΕ στην ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες της κάθε χώρας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να έχουν οι βουλευτές του ΕΚ πρόσβαση στο περιεχόμενο της στρατηγικής· δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της συνεκτίμησης των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι των διαφόρων τρίτων χωρών· επαναλαμβάνει ότι οι στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε δράσεις της ΕΕ που θα εφαρμόζονται σε κάθε χώρα ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες προόδου και να προβλέπουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους όταν κρίνεται αναγκαίο·

68.  χαιρετίζει τον ορισμό, σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στις αποστολές ΚΠΑΑ, αρμοδίων επικοινωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου· υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τον ρόλο των αρμοδίων επικοινωνίας στις αντιπροσωπείες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν, να λειτουργούν ως πραγματικοί σύμβουλοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους·

69.  αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί την καθιέρωση διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλο και περισσότερες χώρες· επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους προπαρασκευαστικούς διαλόγους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης και επανεξέτασης της λειτουργίας των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

70.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· τονίζει, επομένως, ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως είναι η πολιτική της διεύρυνσης και της γειτονίας, η ΚΠΑΑ και οι πολιτικές για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις·

71.  υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εδραίωση και τη στήριξη της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό· ζητεί οι εν λόγω κυρώσεις να εστιάζονται σε αξιωματούχους που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να τιμωρούνται για τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις τους·

72.  σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιεί για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την περιεκτικότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων και να διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κείμενο νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων·

73.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη δυναμική συμμετοχή της ΕΕ στην προώθηση της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών μέσω της συνεργασίας με τις δομές και τους ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας (SAARC), η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος και άλλοι οργανισμοί, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 ΣΕΕ·

74.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους που ορίζει το νέο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά, αφενός, τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στις αντιπροσωπείες και στην κεντρική διοίκηση και, αφετέρου, τα διαθέσιμα κονδύλια·

75.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και συνεπούς συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης και στο ΣΑΔ (UNHRC)· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών για την ενίσχυση της ενωσιακής συνοχής σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων εντατικοποιώντας την αυξανόμενη εφαρμογή διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, υποστηρίζοντας από κοινού ψηφίσματα και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε ψηφίσματα· υπογραμμίζει ότι η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να ασκήσει πιέσεις για μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου και της ισχύος του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες συστήματος, καθώς και τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προάσπισης και προώθησης του διεθνούς δικαίου·

o
o   o

76.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf.
(2) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167.
(3) https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf.
(4) http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.
(5) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
(6) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES‌_71_1.pdf.
(7) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(8) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e.
(9) http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm.
(10) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf.
(11) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/el/pdf.
(12) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf.
(13) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf.
(14) ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
(15) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf.
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf.
(17) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf.
(18) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf.
(19) http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf.
(20) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf.
(21) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf.
(22) https://www.osce.org/odihr/19223?download=true.
(23) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf.
(24) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf.
(25) ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 12.
(26) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf.
(27) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf.
(28) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.
(29) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf.
(30) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/en/pdf.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0344.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0404.
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0300.
(36) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0020.
(37) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.
(38) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 69.
(39) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc.
(40) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 115.
(41) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
(42) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(43) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 35.


Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του
PDF 436kWORD 60k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (2017/2204(INI))
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Βασικό Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, της 19ης Δεκεμβρίου 1984, η οποία είναι επίσης γνωστή ως κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές εκθέσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 26ης Απριλίου 2017, σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – ετήσια έκθεση για το 2016 (JOIN(2017)0016), της 25ης Απριλίου 2016, σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – ετήσια έκθεση για το 2015 (JOIN(2016)0010), και της 24ης Απριλίου 2015, σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – ετήσια έκθεση για το 2014 (JOIN(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 22ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την Κίνα» (JOIN(2016)0030), την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις», (COM(2015)0497), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ «για μια ενιαία Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ-ΕΔΠΧΚ του 1999(1),

–  έχοντας υπόψη την είσοδο χωρίς θεώρηση στο χώρο Σένγκεν(2) και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κατόχους διαβατηρίων της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ και αντιστρόφως,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δρομολογήθηκε το 1995,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Χονγκ Κονγκ, και ειδικότερα εκείνα της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη βιβλίων Gui Minhai στην Kίνα(3), της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την περίπτωση των αγνοούμενων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ(4), της 15ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και στο Χονγκ Κονγκ(5), της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την τρίτη και την τέταρτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ(6), της 19ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το Χονγκ Κονγκ(7), της 26ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με την πρώτη και τη δεύτερη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ(8), της 8ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Χονγκ Κονγκ: μετά το 1997»(9), και της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ(10),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, και ειδικότερα εκείνα της 16ης Δεκεμβρίου 2015(11) και της 14ης Μαρτίου 2013(12) σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0382/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυριαρχία επί του Χονγκ Κονγκ μεταβιβάστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) την 1η Ιουλίου 1997·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως εγγυήθηκε η κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη του 1984 και όπως ο ορίζει Βασικός Νόμος της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ, του 1990, το Χονγκ Κονγκ θα διατηρήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας για 50 έτη μετά τη μεταβίβαση της κυριαρχίας του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθούν να είναι ισχυροί υποστηρικτές της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα» και του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Χονγκ Κονγκ διεξάγουν ετήσιο διάλογο υψηλού επιπέδου, με την ονομασία «διαρθρωμένος διάλογος», που ξεκίνησε το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 10ος ετήσιος διαρθρωμένος διάλογος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Νοεμβρίου 2016·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Χονγκ Κονγκ συνεχίζουν να ενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Χονγκ Κονγκ μετά την ηπειρωτική Κίνα, και ότι το Χονγκ Κονγκ είναι ο 14ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ σε εμπορεύματα και βασικός εταίρος για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελλοντικές διμερείς σχέσεις θα πρέπει να ωφεληθούν από την ανάγκη του Χονγκ Κονγκ για περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση, στενούς δεσμούς με τον νέο δρόμο του μεταξιού και μεγαλύτερη ενοποίηση με την περιοχή του Δέλτα του ποταμού Περλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD), το Χονγκ Κονγκ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά-στόχος για άμεσες ξένες επενδύσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμυνα και οι εξωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης της ΛΔΚ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος δίνει στην ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ το δικαίωμα να οργανώνει τις δικές της εξωτερικές οικονομικές σχέσεις και να προσχωρεί σε διεθνείς οργανισμούς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και μετά την 1η Ιουλίου 1997, συνέχισαν να ισχύουν οι υφιστάμενες συμφωνίες για τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ έχει επίσης υπογράψει και κυρώσει τις διεθνείς συμφωνίες που διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα και ότι, κατά συνέπεια, έχει αναγνωρίσει τη σημασία και τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δημιουργήσει φόρουμ διαλόγου με την ΕΕ και άλλους διεθνείς εταίρους σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ είναι μέλος ή συνδεδεμένο μέλος σε περισσότερους από 20 διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (ΟΣΑΕ), η Ιντερπόλ, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων σε έργα υποδομής (AIIB), η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και η Διεθνής Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ είναι συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος ορίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 27 του Βασικού Νόμου εγγυάται την ελευθερία του λόγου, του Τύπου και των εκδόσεων, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι, και της πραγματοποίησης πορειών και διαδηλώσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 45 και 68 του Βασικού Νόμου ορίζουν ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης και όλα τα μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου θα πρέπει τελικά να εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ εξέδωσε λευκή βίβλο σχετικά με την πρακτική της πολιτικής «μία χώρα, δύο συστήματα» στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία τόνιζε ότι η αυτονομία της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ υπόκειται εν τέλει στην εξουσιοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης της ΛΔΚ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακά ανοικτή κοινωνία του Χονγκ Κονγκ έχει προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη μιας γνήσιας και ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στη δημόσια ζωή της ΕΔΠ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, τη θρησκεία, την υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την πολιτική συμμετοχή των γυναικών, τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, καθώς και τις ακαδημαϊκές και πολιτιστικές ελευθερίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ διαθέτει ένα ζωντανό πολυκομματικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο λαός του Χονγκ Κονγκ έχει γίνει μάρτυρας μαζικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας και της πλήρους εφαρμογής του Βασικού Νόμου, ανάμεσα στις οποίες ήταν και οι διαδηλώσεις του 2014 από το λεγόμενο Κίνημα της Ομπρέλας, καθώς και για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και, μεταξύ άλλων, κατά της εξαφάνισης των βιβλιοπωλών του Χονγκ Κονγκ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 20 τελευταία έτη, ορισμένοι δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, συχνά υποστηρικτές της δημοκρατίας και εκφραστές επικριτικών απόψεων, έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν, να μετατεθούν ώστε να καλύπτουν λιγότερο ευαίσθητα πεδία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν δεχθεί ακόμα και απειλές βίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη του 2015, εξαφανίστηκαν τέσσερις κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ και ένας κάτοικος άλλης περιοχής που σχετίζονταν με τον εκδοτικό οίκο Mighty Current και το βιβλιοπωλείο του, ότι μήνες αργότερα διέρρευσαν πληροφορίες ότι κρατούνταν σε μυστικές τοποθεσίες στην ηπειρωτική Κίνα, και ότι, ένας από τους βιβλιοπώλες που αφέθηκαν ελεύθεροι, ανέφερε ότι εξαναγκάστηκε να καταθέσει ότι είχε διαπράξει αδικήματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται αυξανόμενη αυτολογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ για θέματα σχετικά με την ηπειρωτική Κίνα, όπως επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες και εκθέσεις της Ένωσης Δημοσιογράφων του Χονγκ Κονγκ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ προσφέρει δυνατότητες κατάρτισης υψηλού επιπέδου και απόκτησης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, αλλά η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σε κίνδυνο εξαιτίας των επανειλημμένων παρεμβάσεων της κεντρικής κυβέρνησης της Κίνας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους διορισμούς πανεπιστημιακών συμβουλίων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δημοσκόπηση που διενεργείται σε τακτά διαστήματα από το πρόγραμμα κοινής γνώμης του πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ καταδεικνύει μεγάλη πτώση στην ταυτοποίηση με την Κίνα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Ιανουαρίου του 2017, το Γραφείο Περιβάλλοντος του Χονγκ Κονγκ δημοσίευσε τη διατομεακή προσέγγιση «Hong Kong Climate Action Plan 2030+» (Σχέδιο Δράσης του Χονγκ Κονγκ για το Κλίμα 2030 +) η οποία, ακολουθώντας τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, καθορίζει νέους στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή τη μείωση της έντασης άνθρακα κατά τα δύο τρίτα και των απόλυτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά το ένα τρίτο έως το 2030, σε σύγκριση με τη βασική γραμμή αναφοράς του 2005·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του λιμένα του Χονγκ Κονγκ για τη ΛΔΚ και το διεθνές εμπόριο·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

   α) να τονίσουν προς τις αρχές της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ και της ΛΔΚ ότι κατά τον ίδιο τρόπο που η πολιτική της ΕΕ για «μία ενιαία Κίνα» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας της ΕΕ, ο πλήρης σεβασμός του Βασικού Νόμου της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ και της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα» είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση των σημερινών και των μελλοντικών σχέσεων με την ΕΕ και ότι η ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ ενδέχεται να υπονομεύσει την αρχή αυτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποφεύγεται·
   β) να καταδικάσουν τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΛΔΚ στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ, ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μοντέλου «μία χώρα, δύο συστήματα»·
   γ) να ενισχύσουν τον διμερή διάλογο με την κυβέρνηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ, μέσω, μεταξύ άλλων, του ετήσιου διαρθρωμένου διαλόγου ΕΕ-Χονγκ Κονγκ σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και τομέων πολιτικής, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, το εμπόριο, οι επενδύσεις, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα τελωνεία, το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος, η έρευνα και η εκπαίδευση, να στηρίξουν την υλοποίηση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα» και να συνεχίσουν την ετήσια υποβολή εκθέσεων από την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στο Χονγκ Κονγκ·
   δ) να αναγνωρίσουν ότι, με την πάροδο του χρόνου, το Χονγκ Κονγκ έχει εξελιχθεί σε μια ανοικτή κοινωνία στην οποία οι πολίτες απολαμβάνουν ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίες, υψηλά πρότυπα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, διαφάνεια και ένα αξιόπιστο δικαστικό σύστημα, επικρατεί το κράτος δικαίου και τα επίπεδα διαφθοράς είναι χαμηλά, και ότι οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ έχουν το δικαίωμα να αναμένουν ότι θα διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους, καθώς και αυτά τα δικαιώματα και τις αξίες, στο πλαίσιο ενός υψηλού βαθμού αυτονομίας·
   ε) να τονίσουν ότι ο σεβασμός της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέρω θετική ανάπτυξή του και τις ευνοϊκές σχέσεις με την κινεζική ηπειρωτική χώρα, καθώς και για την επανάληψη των διαλόγων μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και της Ταϊβάν·
   στ) να δεσμευθούν πλήρως στη στήριξη της αυτονομίας, της ευημερίας, και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού του Χονγκ Κονγκ και να εκφράσουν σταθερή υποστήριξη για την έναρξη μιας διαδικασίας πολιτικών μεταρρυθμίσεων ευθυγραμμισμένων προς τα διεθνή πρότυπα και τον Βασικό Νόμο, ο οποίος παρέχει στους κατοίκους της ΕΔΠ το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τη διαδικασία επιλογής για ανώτατες διοικητικές θέσεις, αντικατοπτρίζοντας την άποψη της πλειονότητας της κοινής γνώμης του Χονγκ Κονγκ·
   ζ) να ζητήσουν, στο πλαίσιο αυτό, από τις κυβερνήσεις του Χονγκ Κονγκ και της ΛΔΚ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να δώσουν εκ νέου ώθηση στη μετάβαση στην καθολική ψηφοφορία στις προσεχείς εκλογές για τον επικεφαλής της κυβέρνησης και των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου του Χονγκ Κονγκ, ώστε να καθιερωθεί ένα εκλογικό σύστημα που θα έχει δημοκρατικό και ανοικτό χαρακτήρα και θα διέπεται από δικαιοσύνη και διαφάνεια·
   η) να βρουν τρόπους να υποστηρίξουν την εδραίωση της δημοκρατίας και του πολυκομματικού συστήματος του Χονγκ Κονγκ και να εκφράσουν ανησυχία για την εντεινόμενη παρενόχληση πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και για την άρνηση του Μητρώου Εταιρειών να καταχωρίσει ομάδες που υποστηρίζουν τη δημοκρατία·
   θ) να επιδοκιμάσουν το ιστορικό ποσοστό συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου, το 2016, και να εκφράσουν λύπη για το γεγονός ότι, το 2016, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ αρνήθηκαν να καταχωρίσουν για τις εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου ένα νέο πολιτικό κόμμα που τασσόταν υπέρ της ανεξαρτησίας και κήρυξαν άκυρη την υποψηφιότητα έξι υποψηφίων, οι οποίοι με τις απόψεις τους στήριζαν τη μεγαλύτερη αυτονομία του Χονγκ Κονγκ·
   ι) να καταδικάσουν τις απειλές κατά της προσωπικής ασφάλειας των πολιτικών που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των απαγωγών και της σωματικής βίας, που κατήγγειλαν ορισμένοι νομοθέτες·
   ια) να εκφράσουν τη χαρά τους για την υπό όρους απελευθέρωση των τριών ηγετών του κινήματος υπέρ της δημοκρατίας Joshua Wong, Alex Chow και Nathan Law, οι οποίοι πρόσφατα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ έξι και οκτώ μηνών για «παράνομη συνάθροιση», αφού πέρυσι τους επιβλήθηκαν μη στερητικές της ελευθερίας ποινές, όπως η κοινωφελής εργασία, για τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας· να παροτρύνουν το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει τις υποθέσεις του κ. Wong, του κ. Law και του κ. Chow σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Χονγκ Κονγκ βάσει της διεθνούς νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να παροτρύνουν την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να αναθεωρήσει το Διάταγμα για τη Δημόσια Τάξη, ώστε να το ευθυγραμμίσει προς τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ιβ) να επισημάνουν στην Κίνα ότι, μολονότι ο Βασικός Νόμος, η κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη και η αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» τηρούνται σε μεγάλο βαθμό, εκδηλώνονται αυξανόμενες και εκτεταμένες ανησυχίες ότι ο υψηλός βαθμός αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ ή η νομική αξία ή το πνεύμα που διέπει την κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση·
   ιγ) να εκφράσουν βαθιά ανησυχία για την έκδοση από τη Μόνιμη Επιτροπή της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης ερμηνειών του Βασικού Νόμου πριν από δικαστικές αποφάσεις, είτε οι ερμηνείες αυτές έχουν ζητηθεί είτε όχι, συνιστώντας τον αποκλεισμό δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών, και υπονομεύοντας έτσι την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος στις εν λόγω μεμονωμένες περιπτώσεις· να υπενθυμίσουν ότι το δικαστικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ και η κανονική δικαστική διαδικασία θα πρέπει να αποτελέσουν το κύριο μέσο επίλυσης διαφορών·
   ιδ) να τονίσουν ότι ο χειρισμός της υπόθεσης των πέντε αγνοούμενων βιβλιοπωλών έχει εγείρει λυπηρά ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία της ΕΔΠ, όπως ορίζεται στον Βασικό Νόμο, καθώς και σχετικά με την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον ρόλο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ηπειρωτικής χώρας στο Χονγκ Κονγκ·
   ιε) να εκφράσουν ανησυχία για τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Κίνας λειτουργούν και στο Χονγκ Κονγκ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του Βασικού Νόμου και θα ήταν ασυμβίβαστο με την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»·
   ιστ) να υπογραμμίσουν ότι, σε γενικές γραμμές, διασφαλίζεται η ελευθερία της ενημέρωσης και η ελευθερία του λόγου, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τη σταθερή επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ, με την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στα μέσα ενημέρωσης, τόσο τα έντυπα όσο και τα ηλεκτρονικά, την αυξανόμενη αυτολογοκρισία, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη ευαίσθητων ζητημάτων στην ηπειρωτική Κίνα ή την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, και την εντατικοποίηση του ελέγχου κατά την πώληση ευαίσθητων πολιτικών βιβλίων μέσω του μονοπωλίου της κυριότητας σχεδόν όλων των βιβλιοπωλείων·
   ιζ) να συνεχίσουν τον διμερή διάλογο με την κυβέρνηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ σε σχέση με διάφορους τομείς πολιτικής και με την υλοποίηση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα»·
   ιη) να επαναλάβουν ότι κάθε νομοθεσία που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον Βασικό Νόμο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν νομοθεσίας που πρόκειται να προταθεί βάσει του άρθρου 23 του Βασικού Νόμου, όπως ένα δυνητικό νομοσχέδιο περί εθνικής ασφάλειας, δεν πρέπει να θίγει την ανεξαρτησία και την αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστικού συστήματος του Χονγκ Κονγκ και δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), ούτε ελευθερίες, όπως η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία των διαδηλώσεων, η ελευθερία του σχηματισμού συνδικαλιστικών οργανώσεων και της απεργίας και η ελευθερία της ακαδημαϊκής έρευνας και της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στοχοποίηση ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτών της κυβέρνησης·
   ιθ) να υποβάλουν στο άμεσο μέλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ στους τομείς της φορολογικής διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (ΑΑΠ), της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων που έχει ζητήσει ο ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (δέσμη μέτρων BEPS)·
   κ) να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τα κινήματα υπέρ της δημοκρατίας που συντονίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, ως βασικό εργαλείο ενίσχυσης της συνεργασίας στην Ασία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   κα) να παροτρύνουν την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να λάβει πιο αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, καθώς και να λάβει μέτρα για την παρακολούθηση και την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη μέσω των θυγατρικών τους στο Χονγκ Κονγκ·
   κβ) να βρουν τρόπους να στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ, και ιδίως τις οργανώσεις οι οποίες προωθούν οικουμενικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και οι οποίες στηρίζουν την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ελευθερία του Τύπου· να τονίσουν ότι μόνο οι μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας και ο διάλογος μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση διαφορών·
   κγ) να προτείνουν στο Νομοθετικό Συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ να εξετάσει προσεκτικά τη μελλοντική νομοθεσία για το τρένο υψηλής ταχύτητας, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ·
   κδ) να ενθαρρύνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του Χονγκ Κονγκ να διατηρήσουν τα υψηλά πρότυπα των προγραμμάτων σπουδών και έρευνάς τους και να διαφυλάξουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, αλλά να εκφράσουν ανησυχία, στο πλαίσιο αυτό, για τη διαδικασία διορισμού πανεπιστημιακών συμβουλίων και τις εξωτερικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· να προωθήσουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των αντίστοιχων του Χονγκ Κονγκ·
   κε) να απευθύνουν έκκληση για την έγκαιρη έγκριση του νόμου κατά των διακρίσεων·
   κστ) να υπενθυμίσουν ότι η κοινωνία και του λαός του Χονγκ Κονγκ έχουν επηρεαστεί βαθιά από τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, και να ζητήσουν από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να ευθυγραμμίσει την πολιτική της για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες·
   κζ) να επισημάνουν ότι, παρόλο που οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί πολίτες του Χονγκ Κονγκ επιθυμούν να μεταναστεύσουν, θα ήταν ατυχές εάν το Χονγκ Κονγκ δεν μπορούσε να κρατήσει τους πλέον ταλαντούχους και τους καλύτερους πολίτες του, και ανησυχητικό αν πολλοί, και ιδίως οι νέοι, έχαναν την πίστη τους στο μέλλον·
   κη) να ανησυχεί επειδή η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα έχει διαπιστώσει στις εκθέσεις της ότι το Χονγκ Κονγκ είναι μία από τις δύο περιφέρειες επιχειρηματικής δραστηριότητας στις οποίες δραστηριοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των ελεγχόμενων από τη Βόρεια Κορέα εικονικών εταιριών· να υπενθυμίσουν ότι οι διεθνείς κοινές επιχειρήσεις με τη Βόρεια Κορέα παραβιάζουν την τελευταία απόφαση 2388 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να παροτρύνουν τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να αντιμετωπίσουν με ικανοποιητικό τρόπο τις ανησυχίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα·
   κθ) να επιστήσουν την προσοχή των αρχών του Χονγκ Κονγκ στο γεγονός ότι, σύμφωνα με μια μελέτη, τα αστικά απόβλητα στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 80% την τελευταία δεκαετία, ποσοστό υπερδιπλάσιο της αύξησης του πληθυσμού, και να τους παράσχουν βοήθεια για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη μείωση των αποβλήτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και άλλων μορφών κυκλικής οικονομίας, και την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση·
   λ) να τονίσουν στις κινεζικές αρχές ότι ο απόλυτος σεβασμός της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια διεργασία ριζικών δημοκρατικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Κίνα και για τη σταδιακή απελευθέρωση και το άνοιγμα της κινεζικής κοινωνίας·
   λα) να υπογραμμίσουν την προσήλωση της ΕΕ στην ενίσχυση της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της ελευθερίας της ενημέρωσης και της έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο‑ της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και, προς ενημέρωση, στην κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ και την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ L 151 της 18.6.1999, σ. 20.
(2) ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0444.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0045.
(5) ΕΕ C 286 E της 23.11.2006, σ. 523.
(6) ΕΕ C 64 E της 12.3.2004, σ. 130.
(7) ΕΕ C 31 E της 5.2.2004, σ. 261.
(8) ΕΕ C 197 της 12.7.2001, σ. 387.
(9) ΕΕ C 328 της 26.10.1998, σ. 186.
(10) ΕΕ C 132 της 28.4.1997, σ. 222.
(11) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 92.
(12) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 126.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου