Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0056(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0377/2017

Indgivne tekster :

A8-0377/2017

Forhandlinger :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Afstemninger :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Stemmeforklaringer
PV 29/05/2018 - 7.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Vedtagne tekster
PDF 171kWORD 51k
Tirsdag den 16. januar 2018 - Strasbourg
Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) ***I
P8_TA(2018)0001A8-0377/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 16. januar 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
7a)  Ved gennemførelsen af de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget af SPRFMO, bør Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig på at fremme det kystnære fiskeri og anvendelsen af fiskeredskaber og fangstmetoder, der er selektive og medvirker til reduceret miljøbelastning, herunder redskaber og metoder, der anvendes inden for traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri og derved bidrager til en rimelig levestandard for de lokale økonomier.
Ændring 2
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Ved denne forordning fastsættes forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger for fiskeriet efter fælles fiskebestande i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO).
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 3
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c
c)  tredjelandsfiskerfartøjer, når de anmoder om tilladelse til anløb af eller er genstand for inspektion i en EU-havn og har fiskevarer om bord, som er fanget i SPRFMO-konventionsområdet.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 4
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
1)  "SPRFMO-konventionsområdet": højsøområdet syd for 10°N, nord for CCAMLR-konventionsområdet som defineret i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, øst for SIOFA-konventionsområdet som defineret i fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean og vest for de sydamerikanske staters fiskerijurisdiktionsområder
1)  "SPRFMO-konventionsområdet": det geografiske område, der er defineret i artikel 5 i konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcerne i det sydlige Stillehav
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
2)  "fiskerfartøj": et fartøj, uanset størrelse, der anvendes til eller er beregnet til erhvervsmæssig udnyttelse af fiskeressourcer, herunder hjælpefartøjer, fabriksfartøjer, fartøjer, der deltager i omladning, samt transportfartøjer, der er udstyret til transport af fiskevarer, med undtagelse af containerskibe
2)  "fiskerfartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder fabriksskibe, hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i fiskeri
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7
7)  "bundfiskeriområdet": det geografiske område i SPRFMO-konventionsområdet, hvor der udøves bundfiskeri i en bestemt periode "udkast til SPRFMO's liste over IUU-fartøjer":
7)  "bundfiskeriområdet": det geografiske område i SPRFMO-konventionsområdet, hvor der udøves bundfiskeri i perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2006.
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10
10)  et fiskeri, der ikke har været lukket, og som har været udøvet eller været udøvet med en bestemt redskabstype eller ved hjælp af en bestemt fangstmetode i de foregående 10 år "IUU-fiskeri":
udgår
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 a (ny)
10a)  "store pelagiske drivgarn" (drivnedgarn): et nedgarn eller andet net eller en kombination af net, der er mere end 2,5 km lange, hvis formål er at få fiskene til at hænge fast i eller vikle sig ind i maskerne, og som flyder på overfladen eller i vandet.
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 b (ny)
10b)  "dybhavsnedgarn" (toggergarn, bundsatte garn, forankrede garn, synkegarn): tråde af enkelte, dobbelte eller tredobbelte lodrette netvægge, på eller nær bunden, hvis masker fiskene bliver indviklet i, filtret ind i eller hænger fast i. Dybhavsnedgarn består af enkelte, eller i mindre almindelige tilfælde, af dobbelte eller tredobbelte net, der er monteret sammen på samme rammetove. Flere typer garn kan kombineres i et redskab. Disse garn kan enten anvendes alene eller, mere almindeligt, mange sammen placeret på række ("garnflåder"). Redskabet kan være faststående, forankret til bunden, eller være drivende, frit eller forbundet med fartøjet.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11
11)  "IUU-fiskeri": ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1005/2008 "samarbejdende ikke-kontraherende part i SPRFMO":
11)  "IUU-fiskeri": ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1005/2008 "samarbejdende ikke-kontraherende part i SPRFMO":
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16
16)  "sårbart marint økosystem": et marint økosystem, der bl.a. omfatter rev, undersøiske bjerge, hydrotermiske væld, koldtvandskoraller og koldtvandssvampebunde, og hvis integritet ifølge de bedste foreliggende videnskabelige oplysninger og forsigtighedsprincippet risikerer at blive udsat for en betydelig negativ påvirkning ved fysisk kontakt med bundredskaber i forbindelse med normalt fiskeri.
16)  "sårbart marint økosystem": et marint økosystem, der bl.a. omfatter rev, undersøiske bjerge, hydrotermiske væld, koldtvandskoraller og koldtvandssvampebunde, og hvis integritet (dvs. økosystemets struktur eller funktion) ifølge de bedste foreliggende videnskabelige oplysninger og forsigtighedsprincippet risikerer at blive udsat for en betydelig negativ påvirkning ved fysisk kontakt med bundredskaber i forbindelse med normalt fiskeri.
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
Tildeling af fiskerimuligheder for chilensk hestemakrel
I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender medlemsstaterne gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, når de tildeler de fiskerimuligheder for bestande af chilensk hestemakrel, de har til rådighed, og de bestræber sig endvidere på at fordele de nationale kvoter ligeligt blandt de forskellige fartøjskategorier, idet de tager særligt hensyn til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, og sørger for incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6
6.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling. Hvis det ikke er muligt at overholde dette forbud, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.
6.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling. Hvis det ikke er muligt, og hvis det er nødvendigt for at komme af med biologisk affald som følge af driftsmæssige sikkerhedsproblemer, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
4.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling.
4.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling, hvor det er muligt.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5
5.  EU-fiskerfartøjerne forarbejder fiskeaffaldet til fiskemel og beholder alt affald om bord, idet en eventuel udledning begrænses til flydende udledning/sumpvand. Hvis det ikke er muligt at overholde dette forbud, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.
5.  Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, forarbejder EU-fiskerfartøjerne fiskeaffaldet til fiskemel og beholder alt affald om bord, idet en eventuel udledning begrænses til flydende udledning/sumpvand. Hvis det ikke er muligt at overholde dette forbud, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6
6.  Nettene renses efter hvert træk for at fjerne indfiltrede fisk og bentisk materiale med henblik på at hindre fuglene i at komme i kontakt med redskaberne under fiskeriet.
6.  Hvor det er muligt, renses nettene efter hvert træk for at fjerne indfiltrede fisk og bentisk materiale med henblik på at hindre fuglene i at komme i kontakt med redskaberne under fiskeriet.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (ny)
ba)   enhver oplysning om observerede havfugleinteraktioner.
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b
b)  oplysninger om den gennemsnitlige fangst i perioden 1. januar 2002-31. december 2006
b)  oplysninger om den gennemsnitlige årlige fangst i perioden 1. januar 2002-31. december 2006
Ændring 19
Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel II a (nyt)
Kapitel IIa
Nedgarn
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)
Artikel 17a.
Nedgarn
1.  Brugen af store pelagiske drivgarn og alle dybhavsnedgarn er forbudt i SPRFMO-konventionsområdet.
2.  De flagmedlemsstater, hvis fartøjer ønsker at sejle gennem SPRFMO-konventionsområdet og har nedgarn om bord skal:
a)  mindst 36 timer i forvejen give meddelelse til sekretariatet inden indsejling i SPRFMO-konventionsområdet, herunder de forventede ind- og udrejsedatoer og længde af nedgarn om bord
b)  sikre, at deres fartøjer har et fartøjsovervågningssystem (FOS), der bestemmer fartøjets position hver anden time, mens det er i SPRFMO-konventionsområdet
c)  indsende FOS positionsmeldingerne til SPRFMO-sekretariatet senest 30 dage efter, at fartøjet har forladt SPRFMO-konventionsområdet, og at
d)  hvis nedgarn er gået tabt ved en ulykke eller faldet over bord fra fartøjet, indberettes den dato, klokkeslæt, position og længde (meter) af mistede garn til SPRFMO's sekretariat hurtigst muligt og i alle tilfælde inden for 48 timer efter, at redskabet er gået tabt.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5
5.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 må EU-fiskerfartøjer, der ikke er opført i SPRFMO's fartøjsregister, ikke deltage i fiskeri efter arter, der tages i SPRFMO-konventionsområdet.
5.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 må EU-fiskerfartøjer, der ikke er opført i SPRFMO's fartøjsregister, ikke deltage i fiskeri efter arter, som er under SPRFMO's kompetence i konventionsområdet.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  Denne artikel berører ikke artikel 21 og 22 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 4, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1005/2008.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c
c)  udpege et kontaktpunkt med henblik på fremsendelse af inspektionsrapporter, jf. artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008.
c)  udpege et kontaktpunkt med henblik på modtagelse af inspektionsrapporter, jf. artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
Medlemsstaterne sender senest 120 dage før SPRFMO's årsmøde Kommissionen enhver dokumenteret oplysning, der tyder på, at et fiskerfartøj i de foregående 2 år ikke har overholdt SPRFMO's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger i SPRFMO-konventionsområdet. Kommissionen gennemgår oplysningerne og videresender dem, hvis det er relevant, til SPRFMO's sekretariat senest 90 dage før SPRFMO's årsmøde.
Medlemsstaterne sender senest 150 dage før SPRFMO's årsmøde Kommissionen enhver dokumenteret oplysning, der tyder på, at et fiskerfartøj i de foregående 2 år ikke har overholdt SPRFMO's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger i SPRFMO-konventionsområdet. Kommissionen gennemgår oplysningerne og videresender dem, hvis det er relevant, til SPRFMO's sekretariat senest 120 dage før SPRFMO's årsmøde.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 30 a – stk. 2
2.  Myndighederne i en medlemsstat, som har modtaget en meddelelse fra Kommissionen om, at et fiskerfartøj, der fører dens flag, er opført på udkastet til SPRFMO's liste over IUU-fartøjer, underretter fiskerfartøjets ejer om opførelsen på den pågældende liste over IUU-fartøjer og om de mulige konsekvenser af, at opførelsen på listen bekræftes på den liste over IUU-fartøjer, som vedtages af SPRFMO.
2.  Når Kommissionen er blevet meddelt, at et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag, er opført på udkastet til SPRFMO's liste over IUU-fartøjer, underretter Kommissionen de pågældende medlemsstater herom, og disse underretter til gengæld fiskerfartøjets ejer om opførelsen på udkastet til den pågældende liste over IUU-fartøjer og om de mulige konsekvenser af, at opførelsen på listen bekræftes på den liste over IUU-fartøjer, som vedtages af SPRFMO.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra e
e)  position, dato og tidspunkt (UTC)
e)  position (længdegrad og breddegrad), dato og tidspunkt (UTC)

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0377/2017).

Seneste opdatering: 27. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik