Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0056(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0377/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0377/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 29/05/2018 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 531kWORD 56k
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I
P8_TA(2018)0001A8-0377/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Κατά την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εκδίδονται από την SPRFMO, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την προώθηση των δραστηριοτήτων παράκτιας αλιείας και της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιούμενων στην παραδοσιακή και τη μικρής κλίμακας αλιεία, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου της αλιείας αλληλοεπικαλυπτόμενων ειδών στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO).
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου της αλιείας αλληλοεπικαλυπτόμενων ιχθυαποθεμάτων στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  Αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που ζητούν πρόσβαση σε λιμένες της Ένωσης ή υπόκεινται σε επιθεώρηση εντός αυτών και μεταφέρουν αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.
γ)  (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1)  «περιοχή της σύμβασης SPRFMO»: η γεωγραφική περιοχή ανοικτής θάλασσας νοτίως των 10° Β, βορείως της περιοχής της σύμβασης CCAMLR, όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής, ανατολικά της περιοχής της συμφωνίας SIOFA όπως ορίζεται στην αλιευτική συμφωνία του νοτίου Ινδικού Ωκεανού και δυτικά των ζωνών αλιευτικής δικαιοδοσίας των κρατών της Νότιας Αμερικής·
1)  «περιοχή της σύμβασης SPRFMO»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται στο άρθρο 5 της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό·
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2)  «αλιευτικό σκάφος»: σκάφος οιουδήποτε μεγέθους που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών υποστήριξης, των σκαφών μεταποίησης ιχθύων, των σκαφών που επιδίδονται σε μεταφορτώσεις καθώς και των σκαφών μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων·
2)  «αλιευτικό σκάφος»: σκάφος που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μεταποίησης ιχθύων, των σκαφών υποστήριξης, των σκαφών μεταφοράς και οποιουδήποτε άλλου σκάφους που εμπλέκεται άμεσα σε αλιευτικές εργασίες·
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7
7)  «αποτύπωμα της αλιείας βυθού»: η χωρική έκταση της αλιείας βυθού κατά τη διάρκεια ορισμένου χρονικού διαστήματος εντός της περιοχής της σύμβασης SPRFMO·
7)  «αποτύπωμα της αλιείας βυθού»: η χωρική έκταση της αλιείας βυθού εντός της περιοχής της σύμβασης SPRFMO στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2002 έως 31 Δεκεμβρίου 2006·
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10
10)  «καθιερωμένη αλιεία»: τύπος αλιείας που δεν έχει απαγορευθεί και έχει αποτελέσει αντικείμενο αλιείας ή έχει αποτελέσει αντικείμενο αλιείας με συγκεκριμένο είδος εργαλείων ή τεχνικής τα προηγούμενα δέκα έτη·
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
10α)  «μεγάλα συρόμενα πελαγικά δίχτυα» (παρασυρόμενα απλάδια): απλάδια ή άλλα δίχτυα ή συνδυασμός διχτυών, μήκους άνω των 2,5 χιλιόμετρων, τα οποία έχουν σκοπό να παγιδεύσουν, να εγκλωβίσουν ή να εμπλέξουν τα ψάρια καθώς σύρονται τα δίχτυα στην επιφάνεια ή σε βάθος·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 β (νέο)
10β)  «απλάδια βαθέων υδάτων» (μανωμένα δίχτυα, στάσιμα δίχτυα, συρόμενα δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής): σειρές από μονά, διπλά ή τριπλά δικτυώματα, κάθετα, στο βυθό ή κοντά σε αυτόν, στα μάτια των οποίων εμπλέκονται και παγιδεύονται τα ψάρια. Τα απλάδια βαθέων υδάτων αποτελούνται από απλό ή, πιο σπάνια, από δύο ή τρία φύλλα διχτυού στερεωμένα στο ίδιο γραντί. Ένα αλιευτικό εργαλείο μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό διαφορετικών διχτυών. Τα δίχτυα αυτά χρησιμοποιούνται είτε μόνα τους είτε, συνηθέστερα, πολλά δίχτυα τοποθετημένα σε πόστες (στόλος διχτυών). Τα απλάδια μπορεί να είναι είτε στάσιμα, στερεωμένα στο βυθό, είτε παρασυρόμενα δίχτυα, ελεύθερα ή συνδεδεμένα με το σκάφος·
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 11
11)  «δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας»: κάθε παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιευτική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
11)  «ΠΛΑ αλιεία»: αλιευτικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 16
16)  «ευπαθές θαλάσσιο οικοσύστημα»: κάθε θαλάσσιο οικοσύστημα του οποίου η ακεραιότητα ενδέχεται, σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και με την αρχή της προφύλαξης, να απειλείται από σοβαρές δυσμενείς συνέπειες λόγω της φυσικής επαφής του με εργαλεία βυθού κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων· σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ύφαλοι, θαλάσσια όρη, υδροθερμικές αναβλύσεις, κοραλλιογενείς ύφαλοι και σπογγοφόρα πεδία ψυχρών υδάτων.
16)  «ευπαθές θαλάσσιο οικοσύστημα»: κάθε θαλάσσιο οικοσύστημα του οποίου η ακεραιότητα (ήτοι η δομή ή η λειτουργία του) ενδέχεται, σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και με την αρχή της προφύλαξης, να απειλείται από σοβαρές δυσμενείς συνέπειες λόγω της φυσικής επαφής του με εργαλεία βυθού κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων· σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ύφαλοι, θαλάσσια όρη, υδροθερμικές αναβλύσεις, κοραλλιογενείς ύφαλοι και σπογγοφόρα πεδία ψυχρών υδάτων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για το σαυρίδι Χιλής
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα αποθέματα σαυριδίου Χιλής που έχουν στη διάθεσή τους, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν τη δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
6.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και εφόσον είναι ανάγκη να απορριφθούν βιολογικά απόβλητα για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, τα σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση.
4.  Όπου είναι δυνατό, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μετατρέπουν τα εντόσθια σε ιχθυάλευρο και διατηρούν όλα τα απόβλητα υλικά επί του σκάφους, απορρίπτοντας αποκλειστικά υγρά απόβλητα/ύδατα αποστράγγισης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα αλιευτικά σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
5.  Όπου είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μετατρέπουν τα εντόσθια σε ιχθυάλευρο και διατηρούν όλα τα απόβλητα υλικά επί του σκάφους, απορρίπτοντας αποκλειστικά υγρά απόβλητα/ύδατα αποστράγγισης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα αλιευτικά σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Τα δίχτυα καθαρίζονται μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα για την απομάκρυνση των ιχθύων και του βενθικού υλικού που έχουν παγιδευτεί σε αυτά προκειμένου να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με πτηνά κατά τη χρήση των εργαλείων.
6.  Όπου είναι δυνατό, τα δίχτυα καθαρίζονται μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα για την απομάκρυνση των ιχθύων και του βενθικού υλικού που έχουν παγιδευτεί σε αυτά προκειμένου να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με πτηνά κατά τη χρήση των εργαλείων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   οποιαδήποτε δεδομένα αλληλεπίδρασης παρατηρούμενων θαλασσίων πτηνών.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  το μέσο επίπεδο αλιευμάτων κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006·
β)  το μέσο ετήσιο επίπεδο αλιευμάτων κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006·
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο ΙΙ α (νέο)
Κεφάλαιο ΙΙα
Απλάδια
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)
Άρθρο 17α
Απλάδια
1.  Η χρήση μεγάλων συρόμενων πελαγικών διχτυών και απλαδιών βαθέων υδάτων όλων των ειδών απαγορεύεται στο σύνολο της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO.
2.  Τα κράτη μέλη σημαίας, των οποίων τα σκάφη επιθυμούν να διέλθουν από την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO μεταφέροντας απλάδια:
α)  ειδοποιούν τη γραμματεία SPRFMO τουλάχιστον 36 ώρες πριν την είσοδο στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, αναφέροντας τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εισόδου και εξόδου και το μήκος των απλαδιών που βρίσκονται επί των σκαφών·
β)  μεριμνούν ώστε τα σκάφη τους να είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να εκπέμπουν σήμα κάθε δύο ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO·
γ)  υποβάλλουν αναφορές θέσης VMS στη γραμματεία SPRFMO εντός 30 ημερών από την έξοδο του σκάφους από την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO· και,
δ)  σε περίπτωση που απλάδια απολεσθούν κατά λάθος ή πέσουν στο νερό, αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα, τη θέση και το μήκος (σε μέτρα) των απολεσθέντων απλαδιών στη γραμματεία SPRFMO το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, εντός 48ώρου από την απώλεια των διχτυών.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο σκαφών της SPRFMO δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο είδη που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO.
5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο σκαφών της SPRFMO δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο είδη που τελούν υπό την ευθύνη της SPRFMO, εντός της περιοχής της σύμβασης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των άρθρων 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.
4.  (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)
γ)  ορίζει σημείο επαφής για τη διαβίβαση των εκθέσεων επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου.
γ)  ορίζει σημείο επαφής για την παραλαβή των εκθέσεων επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τυχόν τεκμηριωμένες πληροφορίες που υποδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οιουδήποτε αλιευτικού σκάφους με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO κατά τα προηγούμενα δύο έτη τουλάχιστον 120 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση. Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες αυτές και, εφόσον αυτό απαιτείται, τις διαβιβάζει στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τυχόν τεκμηριωμένες πληροφορίες που υποδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οιουδήποτε αλιευτικού σκάφους με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO κατά τα προηγούμενα δύο έτη τουλάχιστον 150 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση. Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες αυτές και, εφόσον αυτό απαιτείται, τις διαβιβάζει στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 120 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α – παράγραφος 2
2.  Οι αρχές αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία κράτους μέλους που ενημερώνονται από την Επιτροπή σχετικά με τη συμπερίληψή του στο σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη του σκάφους σχετικά με τη συμπερίληψή του στον εν λόγω κατάλογο και με τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η οριστική συμπερίληψή του στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO.
2.  Όποτε ενημερώνεται η Επιτροπή ότι σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO, η Επιτροπή ενημερώνει τις αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη του σκάφους σχετικά με τη συμπερίληψή του στον εν λόγω κατάλογο και με τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η οριστική συμπερίληψή του στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  Ημερομηνία και ώρα στίγματος (UTC)
ε)  Γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, ημερομηνία και ώρα (UTC) στίγματος

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0377/2017).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου