Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0056(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0377/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0377/2017

Keskustelut :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Äänestykset :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Äänestysselitykset
PV 29/05/2018 - 7.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Hyväksytyt tekstit
PDF 367kWORD 46k
Tiistai 16. tammikuuta 2018 - Strasbourg
Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I
P8_TA(2018)0001A8-0377/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 16. tammikuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueeseen sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  SPRFMO:n hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täytäntöönpanossa unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä edistämään rannikkokalastusta ja valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien käyttöä, mukaan lukien perinteisessä ja pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävät pyydykset ja menetelmät, jotta edistetään paikallistalouksien kohtuullista elintasoa.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Tässä asetuksessa vahvistetaan hoitoa, säilyttämistä ja valvontaa koskevat säännökset, joita sovelletaan hajallaan olevien lajien kalastukseen Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella.
Tässä asetuksessa vahvistetaan hoitoa, säilyttämistä ja valvontaa koskevat säännökset, joita sovelletaan hajallaan olevien kalakantojen kalastukseen Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  kolmansien maiden kalastusaluksiin, jotka pyytävät pääsyä unionin satamiin tai ovat niissä tarkastettavina ja joilla on SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyjä kalastustuotteita.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1)  ’SPRFMO-yleissopimusalueella’ aavan meren maantieteellistä aluetta, joka sijaitsee etelään linjasta 10° N, CCAMLR-yleissopimusalueen, sellaisena kuin se määritellään Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä tehdyssä yleissopimuksessa, pohjoispuolella, SIOFA-yleissopimusalueen, siten kuin se määritellään Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksessa, itäpuolella ja Etelä-Amerikan valtioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien kalastusalueiden länsipuolella;
1)  ’SPRFMO-yleissopimusalueella’ maantieteellistä aluetta, joka on merkitty aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Etelä-Tyynellämerellä koskevan yleissopimuksen 5 artiklassa;
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)  ’kalastusaluksella’ minkä tahansa kokoista alusta, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi kalavarojen kaupallisessa hyödyntämisessä, mukaan lukien tukialukset, kalanjalostusalukset, jälleenlaivaukseen osallistuvat alukset sekä kalastustuotteiden kuljetukseen varustetut rahtialukset konttialuksia lukuun ottamatta;
2)  ’kalastusaluksella’ mitä tahansa alusta, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi kalastukseen, mukaan lukien kalanjalostusalukset, tukialukset, rahtialukset ja mitkä tahansa muut alukset, jotka osallistuvat suoraan kalastustoimiin;
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
7)  ’pohjakalastuksen jalanjäljellä’ pohjakalastuksen spatiaalista laajuutta määrätyn ajan kuluessa SPRFMO-yleissopimusalueella;
7)  ’pohjakalastuksen jalanjäljellä’ pohjakalastuksen spatiaalista laajuutta SPRFMO-yleissopimusalueella 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana;
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
10)  ’vakiintuneella kalastuksella’ kalastusta, jota ei ole kielletty ja jonka osalta on harjoitettu pyyntiä tai on harjoitettu pyyntiä tietyllä pyydystyypillä tai tekniikalla viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana;
Poistetaan.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
10 a)  ’suurilla pelagisilla ajoverkoilla’ (ajelehtivat verkot) ajoverkkoa tai muuta verkkoa tai verkkojen yhdistelmää, joka on yli 2,5 kilometriä pitkä ja jonka tarkoituksena on saada kalat saaliiksi siten, että ne jäävät kiinni verkon silmiin tai sen sisälle tai takertuvat verkkoon, kun se ajelehtii lähellä pintaa tai vedessä;
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)
10 b)  ’syvänmeren verkoilla’ (riimuverkot, seisovat verkot, ankkuroidut verkot, uppoverkot) pystysuoraan tai lähelle pohjaa asetettavia yksin-, kaksin- tai kolminkertaisten havasseinien sarjoja, joihin kalat jäävät saaliiksi jäämällä kiinni niiden sisälle, takertumalla niihin tai jäämällä kiinni verkon silmiin. Syvänmeren verkot muodostuvat yleensä yhdestä hapaasta tai joskus kahdesta tai kolmesta hapaasta, jotka on kiinnitetty samaan selkänaruun. Yhteen pyydykseen voidaan yhdistää useita erityyppisiä verkkoja. Näitä verkkoja voidaan käyttää joko yksittäisinä tai yleisemmin suurina määrinä jonoissa (jatoina). Pyydys voidaan kiinnittää pohjaan ankkuroimalla tai jättää ajelehtimaan vapaasti taikka kiinnittää alukseen;
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
11)  ’LIS-kalastustoiminnalla’ asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklassa määriteltyä laitonta, ilmoittamatonta tai sääntelemätöntä kalastustoimintaa;
11)  ’LIS-kalastuksella’ asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä kalastustoimia;
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
16)  ’haavoittuvalla meriekosysteemillä’ mitä tahansa meriekosysteemiä, jonka koskemattomuus on parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon ja ennalta varautumisen periaatteen mukaan uhattuna niiden merkittävien haittavaikutusten vuoksi, joita aiheutuu pohjapyydysten suorasta kosketuksesta tavanomaisessa kalastustoiminnassa; niihin kuuluvat muun muassa riutat, merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat, kylmän veden korallit ja kylmän veden sienieläinten kasvualustat.
16)  ’haavoittuvalla meriekosysteemillä’ mitä tahansa meriekosysteemiä, jonka koskemattomuus (eli ekosysteemin rakenne tai toiminta) on parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon ja ennalta varautumisen periaatteen mukaan uhattuna niiden merkittävien haittavaikutusten vuoksi, joita aiheutuu pohjapyydysten suorasta kosketuksesta tavanomaisessa kalastustoiminnassa; niihin kuuluvat muun muassa riutat, merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat, kylmän veden korallit ja kylmän veden sienieläinten kasvualustat.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)
6 a artikla
Perunpiikkimakrillia koskevien kalastusmahdollisuuksien jakaminen
Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jakaessaan käytettävissään olevia perunpiikkimakrillikantojen kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden on käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken siten, että otetaan erityisesti huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus ja tarjotaan unionin kalastusaluksille kannustimia valikoivien pyydysten tai ympäristövaikutuksiltaan nykyistä vähäisempien kalastusmenetelmien käyttöön.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta
6.  Unionin kalastusaluksilta kielletään kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa, alusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.
6.  Unionin kalastusaluksilta kielletään kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa ja jos on tarpeen purkaa biologista jätettä toiminnan turvallisuuteen liittyvistä syistä, alusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Unionin kalastusaluksilta kielletään kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana.
4.  Unionin kalastusaluksilta kielletään mahdollisuuksien mukaan kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
5.  Unionin kalastusalusten on muunnettava jäte kalajauhoksi ja säilytettävä kaikki jäteaines aluksella; ainoastaan nestemäisen jätteen / jäteveden poisheittäminen on sallittua. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa, kalastusalusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.
5.  Unionin kalastusalusten on mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa muunnettava jäte kalajauhoksi ja säilytettävä kaikki jäteaines aluksella; ainoastaan nestemäisen jätteen / jäteveden poisheittäminen on sallittua. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa, kalastusalusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta
6.  Verkot on puhdistettava jokaisen kalastustoimen jälkeen niihin takertuneen kalan ja bentaalisen aineksen irrottamiseksi, jotta ei houkuteltaisi lintuja pyydyksen käytön aikana.
6.  Verkot on mahdollisuuksien mukaan puhdistettava jokaisen kalastustoimen jälkeen niihin takertuneen kalan ja bentaalisen aineksen irrottamiseksi, jotta ei houkuteltaisi lintuja pyydyksen käytön aikana.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   kaikki tiedot havaitusta vuorovaikutuksesta merilintujen kanssa.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  keskimääräinen saalistaso 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseltä ajalta;
b)  keskimääräinen vuotuinen saalistaso 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseltä ajalta;
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
III osasto – II a luku (uusi)
II a luku
Verkot
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)
17 a artikla
Verkot
1.  Suurten pelagisten ajoverkkojen ja kaikkien syvänmeren verkkojen käyttö on kielletty kaikkialla SPRFMO-yleissopimusalueella.
2.  Lippujäsenvaltioiden, joiden alukset haluavat kulkea SPRFMO-yleissopimusalueen kautta pitäen aluksella verkkoja, on
a)  annettava SPRFMO:n sihteeristölle ennakkoilmoitus viimeistään 36 tuntia ennen niiden saapumista SPRFMO-yleissopimusalueelle, arvioitu saapumis- ja poistumispäivä sekä aluksella pidetyn verkon pituus mukaan lukien;
b)  varmistettava, että niiden aluksissa on alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS), joka lähettää SPRFMO-yleissopimusalueella signaalin kahden tunnin välein;
c)  toimitettava VMS-sijaintiraportit SPRFMO:n sihteeristölle 30 päivän kuluessa siitä, kun alus on poistunut SPRFMO-yleissopimusalueelta; ja
d)  siinä tapauksessa, että verkot vahingossa katoavat tai putoavat aluksesta, ilmoitettava SPRFMO:n sihteeristölle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 48 tunnin kuluessa pyydyksen katoamisesta verkkojen katoamisen päivämäärä ja kellonaika sekä kadonneiden verkkojen sijainti ja pituus (metreinä).
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta
5.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, unionin kalastusalukset, joita ei ole merkitty SPRFMO:n alusrekisteriin, eivät saa harjoittaa SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyihin lajeihin liittyvää kalastustoimintaa.
5.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, unionin kalastusalukset, joita ei ole merkitty SPRFMO:n alusrekisteriin, eivät saa harjoittaa SPRFMO:n vastuualueeseen kuuluviin lajeihin liittyvää kalastustoimintaa yleissopimusalueella.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta
4.  Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita asetuksen (EY) N:o 1224/2009 21 ja 22 artiklan eikä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 4 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamista.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  nimettävä yhteystaho tarkastusraporttien vastaanottamista varten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 11 artiklan 3 kohdan nojalla;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 120 päivää ennen vuosikokousta komissiolle kaikki dokumentoidut tiedot, jotka viittaavat mahdollisiin tapauksiin, joissa kalastusalus ei ole noudattanut SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä SPRFMO-yleissopimusalueella kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Komissio tutkii tiedot ja tarvittaessa toimittaa ne edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 90 päivää ennen vuosikokousta.
Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 150 päivää ennen vuosikokousta komissiolle kaikki dokumentoidut tiedot, jotka viittaavat mahdollisiin tapauksiin, joissa kalastusalus ei ole noudattanut SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä SPRFMO-yleissopimusalueella kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Komissio tutkii tiedot ja tarvittaessa toimittaa ne edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 120 päivää ennen vuosikokousta.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
30 a artikla – 2 kohta
2.  Kalastusaluksen, jonka sisällyttämisestä LIS-alusluettelon luonnokseen komissio on ilmoittanut, lippujäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava aluksen omistajalle aluksen sisällyttämisestä SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen sekä mahdollisista seurauksista siinä tapauksessa, että sen sisällyttäminen SPRFMO:n hyväksymään LIS-alusluetteloon vahvistetaan.
2.  Kun komissiolle ilmoitetaan, että jäsenvaltion lipun alla purjehtiva alus on sisällytetty SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen, komissio ilmoittaa asiasta kyseisen jäsenvaltion viranomaisille, joiden on puolestaan ilmoitettava aluksen omistajalle aluksen sisällyttämisestä SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen sekä mahdollisista seurauksista siinä tapauksessa, että sen sisällyttäminen SPRFMO:n hyväksymään LIS-alusluetteloon vahvistetaan.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
32 c artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  sijainti, päivämäärä, kellonaika (UTC);
e)  sijainti (leveys- ja pituusaste), päivämäärä, kellonaika (UTC);

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0377/2017).

Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö