Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0056(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0377/2017

Predkladané texty :

A8-0377/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 29/05/2018 - 7.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Prijaté texty
PDF 472kWORD 51k
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg
Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I
P8_TA(2018)0001A8-0377/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 16. januára 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Pri vykonávaní opatrení na ochranu a riadenie, ktoré prijala SPRFMO, by sa Únia a členské štáty mali usilovať o presadzovanie pobrežných rybolovných činností a používania rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne a majú menší vplyv na životné prostredie, vrátane výstroja a techník používaných v tradičnom a maloobjemovom tradičnom rybolove, a tak prispievať k primeranej životnej úrovni miestnych hospodárstiev.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu súvisiace s lovom transzonálnych druhov v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO).
Týmto nariadením sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu súvisiace s lovom transzonálnych populácií rýb v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c
c)  rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré žiadajú o prístup do prístavov Únie alebo sú podrobované inšpekcii v prístavoch Únie a prepravujú produkty rybolovu ulovené v oblasti dohovoru SPRFMO.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
1.  „oblasť dohovoru SPRFMO“ je geografická oblasť na otvorenom mori južne od 10° severnej zemepisnej šírky, severne od oblasti dohovoru CCAMLR vymedzenej v Dohovore o ochrane živých antarktických morských zdrojov, východne od oblasti dohovoru SIOFA vymedzenej v Dohode o rybolove v južnom Indickom oceáne, a západne od oblastí rybolovu v právomoci štátov Južnej Ameriky;
1.  „oblasť dohovoru SPRFMO“ je geografická oblasť vymedzená v článku 5 Dohovoru o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne;
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
2.  „rybárske plavidlo“ je plavidlo ľubovoľnej veľkosti, ktoré sa používa alebo sa má používať na komerčný lov rybolovných zdrojov vrátane podporných lodí, plavidiel na spracovanie rýb, plavidiel vykonávajúcich prekládku a nákladných plavidiel vybavených na prepravu produktov rybolovu okrem kontajnerových plavidiel;
2.  „rybárske plavidlo“ je akékoľvek plavidlo používané alebo určené na rybolov vrátane plavidiel na spracovanie rýb, podporných lodí, nákladných plavidiel a akékoľvek iné plavidlo priamo zapojené do rybolovných operácií;
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7
7.  „stopa rybolovu pri dne“ je priestorový rozsah rybolovu pri dne v oblasti dohovoru SPRFMO počas definovaného obdobia;
7.  „stopa rybolovu pri dne“ je priestorový rozsah rybolovu pri dne v oblasti dohovoru SPRFMO počas obdobia od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006;
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10
10.  „zaužívaná rybolovná oblasť“ je rybolovná oblasť, v ktorej neplatí zákaz rybolovu a v ktorej sa počas predchádzajúcich desiatich rokov vykonával rybolov alebo sa v nej vykonával rybolov konkrétnym typom rybárskeho výstroja alebo konkrétnou metódou;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
10a.  „veľké pelagické unášané siete“ (unášané žiabrovky) sú žiabrovky alebo iné siete, alebo kombinácia sietí, s dĺžkou vyše 2,5 kilometra, ktoré sú unášané po hladine alebo vo vode tak, aby sa do nich ryby zaplietli, zachytili alebo zakliesnili.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10 b (nový)
10b.  „hlbokomorské žiabrovky“ (viacstenné žiabrovky, nastavovacie siete, ukotvené siete, unášané siete s hlbším ponorom) sú siete pozostávajúce z jednej, dvoch alebo troch stien sieťoviny vertikálne umiestnené na dne alebo v jeho blízkosti, do ktorých sa ryby chytia za žiabre, zakliesnia alebo zapletú. Hlbokomorské žiabrovky pozostávajú z jednej steny alebo, menej často, z dvoch alebo troch stien upevnených na spoločných rámcových lanách. Do jedného výstroja možno skombinovať viacero druhov sietí. Tieto siete sa môžu používať osamotene alebo – bežnejšie – vo veľkom počte, umiestnené v rade („flotily sietí“). Výstroj sa môže nastaviť, ukotviť na dno alebo nechať unášať voľne alebo sa napojiť na plavidlo.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11
11.  „činnosti NNN rybolovu“ sú rybolovné činnosti, ktoré sú nezákonné, nenahlásené alebo neregulované v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008;
11.  „NNN rybolov“ sú rybolovné činnosti vymedzené v článku 2 bode 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008;
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 16
16.  „zraniteľný morský ekosystém“ je morský ekosystém, ktorého celistvosť je podľa najlepších dostupných vedeckých informácií a zásady predbežnej opatrnosti ohrozená závažnými nepriaznivými vplyvmi spôsobenými fyzickým kontaktu s rybárskym výstrojom na lov pri dne pri bežnom priebehu rybolovných operácií; k týmto ekosystémom patria okrem iného útesy, podmorské pohoria, hydrotermálne prieduchy, studenovodné koraly alebo kolónie studenovodných morských hubiek.
16.  „zraniteľný morský ekosystém“ je morský ekosystém, ktorého celistvosť (t. j. ekosystémová štruktúra alebo funkcia) je podľa najlepších dostupných vedeckých informácií a zásady predbežnej opatrnosti ohrozená závažnými nepriaznivými vplyvmi spôsobenými fyzickým kontaktom s rybárskym výstrojom na lov pri dne pri bežnom priebehu rybolovných operácií; k týmto ekosystémom patria okrem iného útesy, podmorské pohoria, hydrotermálne prieduchy, studenovodné koraly alebo kolónie studenovodných morských hubiek
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Prideľovanie rybolovných možností týkajúcich sa stavríd
V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností týkajúcich sa populácií stavríd, ktoré majú k dispozícii, uplatňujú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a takisto sa snažia spravodlivo rozdeliť vnútroštátne kvóty medzi rôzne segmenty flotily s osobitným ohľadom na tradičný a maloobjemový rybolov a poskytnúť stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6
6.  Rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry. Ak to nie je možné, plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.
6.  Rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry. Ak to nie je možné a ak je z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti nutné odhadzovať biologický odpad, plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry.
4.  Ak je to možné, rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
5.  Rybárske plavidlá Únie spracujú vnútornosti na rybiu múčku a uchovajú všetok odpadový materiál, a vypúšťanie sa obmedzí na vypúšťanie kvapaliny alebo kalovej vody. Ak to nie je možné, rybárske plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.
5.  Ak je to možné a vhodné, rybárske plavidlá Únie spracujú vnútornosti na rybiu múčku a uchovajú všetok odpadový materiál, a vypúšťanie sa obmedzí na vypúšťanie kvapaliny alebo kalovej vody. Ak to nie je možné, rybárske plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
6.  Siete sa musia čistiť po každej rybolovnej operácii, aby sa odstránili zakliesnené ryby a bentický materiál s cieľom zabrániť interakciám s vtákmi počas nahadzovania rybárskeho výstroja.
6.  Ak je to možné, siete sa musia čistiť po každej rybolovnej operácii, aby sa odstránili zakliesnené ryby a bentický materiál s cieľom zabrániť interakciám s vtákmi počas nahadzovania rybárskeho výstroja.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   všetky údaje o pozorovaných stretoch s morskými vtákmi.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b
b)  priemerný výlov v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006;
b)  priemerný ročný výlov v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006;
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Hlava 3 – kapitola II a (nová)
Kapitola IIa
Žiabrovky
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 17 a (nový)
Článok 17a
Žiabrovky
1.  V oblasti dohovoru SPRFMO sa zakazuje používanie veľkých pelagických unášaných sietí a všetkých hlbokomorských žiabroviek.
2.  Vlajkové členské štáty, ktorých plavidlá plánujú prejsť oblasťou dohovoru SPRFMO so žiabrovkami na palube, musia:
a)  aspoň 36 hodín pred vplávaním do oblasti dohovoru SPRFMO informovať sekretariát SPRFMO, pričom uvedú predpokladaný dátum vstupu do tejto oblasti, predpokladaný dátum jej opustenia a dĺžku žiabrovky prevážanej na palube;
b)  zabezpečiť, aby ich plavidlá boli vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS), ktorý bude počas pobytu v oblasti dohovoru SPRFMO udávať polohu raz za dve hodiny;
c)  predložiť hlásenia o polohe plavidla poskytované VMS sekretariátu SPRFMO do 30 dní od opustenia oblasti dohovoru SPRFMO a
d)  v prípade náhodnej straty alebo spadnutia žiabroviek z paluby nahlásiť sekretariátu SPRFMO čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od straty výstroja, dátum, čas, polohu a dĺžku (v metroch) stratených žiabroviek.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5
5.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, platí, že rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zapísané v registri plavidiel SPFRMO, nesmú loviť druhy lovené v oblasti dohovoru SPRFMO.
5.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, platí, že rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zapísané v registri plavidiel SPFRMO, nesmú loviť v oblasti dohovoru druhy, ktoré patria do zodpovednosti SPRFMO.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.  Týmto článkom nie sú dotknuté články 21 a 22 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článok 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno c
c)  určí kontaktné miesto, ktorému sa budú zasielať správy z inšpekcií podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.
c)  určí kontaktné miesto na účely prijímania správ z inšpekcií podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
Členské štáty predložia Komisii každú zdokumentovanú informáciu, ktorá poukazuje na možné prípady, keď ľubovoľné rybárske plavidlá počas uplynulých dvoch rokov nedodržali ochranné a riadiace opatrenia organizácie SPRFMO v oblasti dohovoru SPRFMO, a to najneskôr 120 dní pred začiatkom výročného zasadnutia. Komisia dané informácie preskúma a v relevantných prípadoch ich najneskôr 90 dní pred začiatkom výročného zasadnutia postúpi sekretariátu SPRFMO.
Členské štáty predložia Komisii každú zdokumentovanú informáciu, ktorá poukazuje na možné prípady, keď ľubovoľné rybárske plavidlá počas uplynulých dvoch rokov nedodržali ochranné a riadiace opatrenia organizácie SPRFMO v oblasti dohovoru SPRFMO, a to najneskôr 150 dní pred začiatkom výročného zasadnutia. Komisia dané informácie preskúma a v relevantných prípadoch ich najneskôr 120 dní pred začiatkom výročného zasadnutia postúpi sekretariátu SPRFMO.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 30a – odsek 2
2.  Orgány členského štátu, pod ktorého vlajkou sa uvedené rybárske plavidlo plaví a ktorému Komisia oznámila zaradenie plavidla do predbežného zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, oznámia vlastníkovi zaradenie jeho plavidla do daného zoznamu, ako aj následky, ktoré môžu nastať po potvrdení zaradenia plavidla do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov vedeného organizáciou SPRFMO.
2.  Ak je Komisia informovaná o tom, že plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu bolo zaradené do predbežného zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov vedeného organizáciou SPFRMO, oznámi to orgánom príslušného členského štátu, ktoré zase oznámia vlastníkovi zaradenie jeho plavidla do predbežného zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ako aj následky, ktoré môžu nastať po potvrdení zaradenia plavidla do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov prijatého organizáciou SPRFMO.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 32c – odsek 1 – písmeno e
e)  polohu, dátum a čas (vo formáte UTC);
e)  polohu (zemepisnú šírku a dĺžku), dátum a čas (vo formáte UTC);

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0377/2017).

Posledná úprava: 27. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia