Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2017

Внесени текстове :

A8-0381/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Гласувания :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Обяснение на вота
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Приети текстове :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Приети текстове
PDF 1387kWORD 298k
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 16 януари 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007 и (EО) № 1224/2009 на Съвета, Регламент (EС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 894/97, (EО) № 850/98, (EО) № 2549/2000, (EО) № 254/2002, (EО) № 812/2004 и (EО) № 2187/2005 на Съвета и Регламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)
(2а)   Необходимо е действащите правила да се опростят с цел по-добро разбиране и спазване от страна на операторите, националните органи и заинтересованите страни. Процесът на консултации с консултативните съвети следва да бъде спазен в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013, като следва да се обърне внимание на това да се гарантира, че всички цели за опазване и устойчивост са изцяло спазени.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)
(2б)   Опростяването на настоящите правила относно техническите мерки не следва да води до отслабване на стандартите за опазване и устойчивост.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Необходимо е да се разработи рамка за регулирането на техническите мерки. Тази рамка следва да установи общи правила, които да се прилагат във всички води на Съюза, и да предвиди разработването на технически мерки, които вземат предвид регионалните особености на риболовната дейност посредством процеса на регионализация, въведен от ОПОР.
(3)  Необходимо е да се разработи рамка за регулирането на техническите мерки. Тази рамка следва да установи общи правила, които да се прилагат във всички води на Съюза, и да предвиди разработването на технически мерки, които вземат предвид регионалните особености на риболовната дейност посредством процеса на регионализация, въведен от ОПОР. Този процес следва да даде възможност за ефективно съчетаване на общите правила и местното положение и положението във всяка зона. При все това процесът не бива да доведе до един вид повторна национализация на ОПОР и е важно консултативните съвети да продължат да гарантират, че регионализацията се осъществява в рамките на подхода на Съюза в съответствие със съображение 14 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Рамката следва да обхваща улова и разтоварването на рибни ресурси, както и експлоатацията на риболовните уреди и взаимодействието между риболовните дейности и морските екосистеми.
(4)  Рамката следва да обхваща улова и разтоварването на рибни ресурси, както и експлоатацията на риболовните уреди и взаимодействието между риболовните дейности и морските екосистеми, а също и да взема предвид социално-икономическите динамики.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Където е уместно, техническите мерки следва да се прилагат за любителски риболов, което може да има значително въздействие върху запасите от риба и черупкови организми.
(6)  Любителският риболов може да има значително въздействие върху морската среда, запасите от риба и други организми и във връзка с това следва да подлежи на техническите мерки.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6а (ново)
(6а)   Риба, уловена от рибари любители (риболов с въдица и кукички), се освобождава с висока степен на оцеляване, до доказване на противното с научни доказателства.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)
(6б)   За всеки улов на видове, за които се прилагат ограничения на улова, се прилага задължението за разтоварване съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013. Въпреки това, когато при любителски риболов екземпляри от тези видове се улавят и освобождават незабавно и научните доказателства сочат висок процент на оцеляване на въпросните видове, какъвто може да бъде случаят с риба, уловена при любителски риболов с въдица, следва да е възможно съответните риболовни практики да бъдат изключени от задължението за разтоварване чрез прилагане на процедурите, определени в посочения регламент, и по-специално чрез приемане на мерки с тази цел в рамките на многогодишните планове и/или планове за премахване на изхвърлянето на улов.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Техническите мерки следва да допринесат за постигане на целите на ОПОР за риболов на нивото на максимално устойчив улов, намаляване на нежелания улов и премахване на изхвърлянето на улов, както и за постигането на добро екологично състояние, както е посочено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета18.
(7)  Техническите мерки следва да допринесат за постигане на целите на ОПОР.
__________________
18 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.06.2008 г., стр. 19)
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)
(7а)  Техническите мерки следва да бъдат пропорционални на преследваните цели. Преди да бъдат приети, следва да се вземе предвид тяхното евентуално икономическо и социално въздействие.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7б (ново)
(7б)   Мерките за изпълнение и прилагане на технически мерки, оперативни програми и, когато е целесъобразно, издаването на лицензи, ограниченията на конструкцията и експлоатацията на плавателни съдове и на някои уреди, не следва да накърняват постигането на по-добри стандарти за здраве и безопасност за плавателни съдове, извършващи риболовни дейности.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 7в (ново)
(7в)   Техническите мерки, приети съгласно настоящия регламент, следва да са съгласувани със стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г., приет съгласно Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, и да подкрепят изпълнението на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., по-специално целта за осигуряване на устойчиво използване на рибните ресурси, както и действията, свързани с нея.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Техническите мерки трябва изрично да предоставят защита на младите екземпляри и на струпванията на хвърляща хайвер риба чрез използване на селективни риболовни уреди и мерки за избягване. Технически мерки следва да сведат до минимум и при възможност да премахнат въздействието на риболовните уреди върху морската екосистема, и по-конкретно върху уязвимите видове и местообитания. Те следва също да допринесат за наличието на мерки за управление за целите на спазването на задължения съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета 19, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 и Директива 2008/56/ЕО.
(8)  Техническите мерки следва да допринесат по-специално за защитата на младите екземпляри и на струпванията на хвърляща хайвер риба чрез използване на селективни риболовни уреди и мерки за избягване. Технически мерки следва също да спомогнат за свеждане до минимум и при възможност – за премахване на отрицателното въздействие на риболовните уреди върху морската екосистема, и по-конкретно върху уязвимите видове и местообитания. Следва да се предоставят стимули за насърчаване на използването на риболовни съоръжения и практики, които оказват слабо въздействие върху околната среда. Техническите мерки следва също да допринесат за наличието на мерки за управление за целите на спазването на задължения съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета 19, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 и Директива 2008/56/ЕО.
__________________
__________________
19 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
19 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
20 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
20 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)
(8а)   Във връзка със случайния улов на чувствителни видове следва да се предприемат всеобхватни мерки по отношение на всички видове риболов и риболовни уреди с оглед на строгото равнище на защита, от която се ползват тези видове по силата на Директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 2008/56/ЕО, високата им степен на уязвимост и задължението за постигане на добро екологично състояние до 2020 г.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  За да се направи оценка на ефективността на техническите мерки, следва да се поставят цели във връзка с равнищата на нежелания улов; равнищата на прилов на уязвими видове и площта на местообитания на морското дъно, неблагоприятно засегнати от риболовните дейности, които да отразяват целите на ОПОР, на законодателството на Съюза в областта на околната среда (по-конкретно Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21) и най-добрите международни практики.
(9)  За да се направи оценка на техническите мерки, следва да се определят показатели за ефективност във връзка с намаляването на улова на риба под минималния референтен размер за опазване и случайния улов на уязвими видове, както и намаляването на отрицателните последици за морските местообитания в резултат на риболовни дейности, които да отразяват целите на ОПОР и на законодателството на Съюза в областта на околната среда (по-конкретно Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21).
__________________
__________________
21 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
21 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)
(9а)   Държавите членки следва да използват във възможно най-голяма степен наличните мерки в Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета1a, за да подкрепят рибарите при прилагането на техническите мерки и да гарантират, че социално-икономическите цели на ОПОР са взети под внимание.
_______________
1a Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 20.5.2014 г., стр. 1)
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Някои разрушителни риболовни уреди или методи, при които се използват взривни вещества, отрови, зашеметяващи субстанции, електрически ток, пневматични чукове или други ударни инструменти; теглени устройства и кошове за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове следва да бъдат забранени, освен в конкретния случай на електрически импулсен трал, който може да се използва при определени строги условия.
(11)  Някои разрушителни риболовни уреди или методи, при които се използват взривни вещества, отрови, зашеметяващи субстанции, електрически ток, пневматични чукове или други ударни инструменти; теглени устройства и кошове за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове следва да бъдат забранени. Във връзка с това е необходимо да се гарантира, че са налице подходящи знания относно въздействието на новаторските риболовни уреди, включително относно кумулативните последици от тях, преди използването на уреда да бъде широко прието. Освен това следва да бъде въведена система за мониторинг, контрол и оценка, която да служи за целите на правоприлагането и научните изследвания, а също и на оценката. На последно място, настоящите лицензи следва да бъдат подложени на научна преоценка, преди да получат трайно разрешение.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)
(11а)   Необходими са подробни и количествено измерими знания относно въздействието на новаторските риболовни уреди, кумулативните последици върху морската околна среда и биологичните видове, преди тяхното използване да бъде широко прието в търговски мащаб. Следва да бъде създадена ефективна програма за наблюдение и оценка.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  При определени редки видове риба, например някои акули и скатоподобни, дори и ограничена риболовна дейност би могла да доведе до сериозна опасност за тяхното опазване. За защитата на тези видове следва да бъде въведена обща забрана на техния улов.
(15)  При определени видове риба, които са редки или които поради своите биологични характеристики са особено уязвими по отношение на свръхексплоатация, дори и ограничена риболовна дейност би могла да доведе до сериозна опасност за тяхното опазване. За защитата на тези видове следва да бъде въведена обща забрана на техния улов.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  С цел да се подпомогне риболовният сектор в изпълнението на задължението за разтоварване, държавите членки следва да въведат мерки с цел улесняването на съхранението и намирането на реализация на улова от морски видове, които са под минималния референтен размер за опазване. Тези мерки следва да включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки или подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.
(21)  С цел да се подпомогне риболовният сектор при изпълнението на задължението за разтоварване, и да се гарантира еднакво третиране чрез пълно спазване на това задължение, държавите членки следва да въведат мерки с цел улесняването на съхранението и намирането на реализация на улова от морски видове, които са под минималния референтен размер за опазване. Тези мерки следва да включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки или подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Когато научните становища показват, че е налице значителен нежелан улов от видове, които не подлежат на ограничения на улова и следователно не са обект на задължението за разтоварване, държавите членки следва да извършат пилотни проекти с цел проучване на начини за намаляване на такъв улов и с оглед на въвеждането на подходящи технически мерки за постигането на тази цел.
(23)  Когато научните становища показват, че е налице значителен нежелан улов, държавите членки следва да извършат пилотни проекти с цел проучване на начини за намаляване на такъв улов и с оглед на въвеждането на подходящи технически мерки за постигането на тази цел.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Когато не са налице технически мерки на регионално равнище, следва да се прилагат установените минимални стандарти. Тези минимални стандарти следва да произтичат от вече съществуващи технически мерки, като се вземат предвид становищата на НТИКР и мненията на заинтересованите страни. Те следва да включват минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди и статични мрежи, минимални референтни размери за опазване, затворени зони или зони с ограничен достъп, природозащитни мерки за намаляване на прилова на морски бозайници и морски птици в някои зони, както и други, специфични за региона мерки, които вече съществуват и все още са необходими, за да се гарантира, че целите за опазване продължават да бъдат изпълнени до въвеждането на съответни временни мерки в рамките на регионализацията.
(24)  Когато не са налице технически мерки на регионално равнище, следва да се прилагат установените минимални стандарти. Тези минимални стандарти следва да произтичат от вече съществуващи технически мерки, като се вземат предвид становищата на НТИКР и мненията на заинтересованите страни. Те следва да включват минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди и статични мрежи, минимални референтни размери за опазване, затворени зони или зони с ограничен достъп, природозащитни мерки за свеждане до минимум и при възможност премахване на случайния улов на морски бозайници и морски птици в някои зони, както и други, специфични за региона мерки, които вече съществуват и все още са необходими, за да се гарантира, че целите за опазване продължават да бъдат изпълнявани до въвеждането на съответни временни мерки в рамките на регионализацията.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  В сътрудничество със заинтересованите страни държавите членки ще могат да разработват съвместни препоръки за подходящи технически мерки, които се отклоняват от минималните стандарти в съответствие с процеса на регионализация, установен в рамките на ОПОР.
(25)  Държавите членки, в тясно сътрудничество със съответните консултативни съвети, следва да могат да разработват съвместни препоръки за подходящи технически мерки, основани на най-добрите налични научни становища, които се отклоняват от минималните стандарти, за да се адаптират техническите мерки към регионалните особености на риболовната дейност в съответствие с процеса на регионализация, установен в рамките на ОПОР, дори когато няма многогодишен план.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Тези регионални технически мерки следва да бъдат най-малко равностойни на минималните стандарти по отношение на начините на експлоатация и защитата на уязвимите видове и местообитания.
(26)  Регионализацията следва да се използва за създаване на специални мерки, които да отчитат специфичните особености на всяка рибарска зона и да опазват нейните чувствителни видове и местообитания. Тези регионални технически мерки следва да бъдат най-малко устойчиви и да гарантират същите начини на експлоатация и същите равнища на защита като минималните стандарти. Приемането на всяка регионална техническа мярка следва да се основава на най-добрите налични научни становища.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)
(26а)   Решенията, вземани от регионалните групи на държавите членки в рамките на регионализацията, следва да отговарят на същите стандарти за демократичен контрол, както решенията в съответните държави членки.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 26б (ново)
(26б)   Регионализацията следва да се използва като средство за насърчаване на участието на всички съответни заинтересовани страни, включително неправителствените организации, и за овластяване на рибарите и стимулиране на участието им, така че да могат да работят в тясно сътрудничество с държавите членки, консултативните съвети и учените за създаване на специални мерки, които вземат предвид специфичните характеристики на всяка риболовна зона и опазват нейните екологични условия.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)
(27а)   При наличие на пряк управленски интерес относно една единствена държава членка могат да бъдат представяни предложения за индивидуални технически мерки с цел промяна на действащите мерки за опазване, като тези предложения подлежат на консултация със съответните консултативни съвети.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  При разработването на съвместни препоръки за въвеждането на селективни риболовни уреди, позволяващи алтернативни размери и видове, чиито размери на отвора се различават от предвидените в многогодишните планове, регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че тези уреди водят най-малкото до същите или до подобрени модели на селективност като основните съоръжения.
(28)  При разработването на съвместни препоръки за въвеждането на селективни риболовни уреди, позволяващи алтернативни размери и видове, чиито размери на отвора се различават от предвидените, регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че тези уреди водят най-малкото до същите или до подобрени модели на селективност като основните съоръжения.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  При разработването на съвместни препоръки за промяна в многогодишните планове на затворени зони или зони с ограничен достъп за защитата на младите екземпляри и струпванията на хвърлящи хайвер риби, или за създаването на нови такива зони, регионалните групи на държавите членки следва да определят в своите съвместни препоръки спецификациите, обхвата, продължителността, ограниченията за уредите и механизмите за контрол и мониторинг.
(29)  При разработването на съвместни препоръки за промяна на затворени зони или зони с ограничен достъп за защитата на младите екземпляри и струпванията на хвърлящи хайвер риби, или за създаването на нови такива зони, регионалните групи на държавите членки следва да определят в своите съвместни препоръки спецификациите, обхвата, продължителността, ограниченията за уредите и механизмите за контрол и мониторинг.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  При разработването на съвместни препоръки за промяна или установяване на минимални референтни размери за опазване в многогодишните планове регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че целите на ОПОР не са застрашени, като гарантират опазването на младите екземпляри морски видове и същевременно гарантират, че няма нарушаване на пазарните принципи и че не се създава пазар за риба под минималния референтен размер за опазване.
(30)  При разработването на съвместни препоръки за промяна или установяване на минимални референтни размери за опазване регионалните групи на държавите членки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, като гарантират, че опазването на младите екземпляри морски видове се спазва напълно и същевременно гарантират, че няма нарушаване на пазарните принципи и че не се създава пазар за риба под минималния референтен размер за опазване.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Създаването на затворени зони с незабавен ефект във връзка с разпоредби за смяна на района като допълнителна мярка за опазване на младите екземпляри или струпванията на хвърляща хайвер риба следва да се предостави като възможност, която да бъде разработена в рамките на съвместни препоръки. Условията за установяване и премахване на подобни зони, както и механизмите за контрол и мониторинг следва да бъдат определени в съответните съвместни препоръки.
(31)  Създаването на затворени зони с незабавен ефект във връзка с разпоредби за смяна на района като допълнителна мярка за опазване на младите екземпляри, струпванията на хвърляща хайвер риба или уязвимите видове следва да се предостави като възможност, която да бъде разработена в рамките на съвместни препоръки. Условията за установяване и премахване на подобни зони, включително, по целесъобразност, изключенията от тях, както и механизмите за контрол и мониторинг следва да бъдат определени в съответните съвместни препоръки.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Въз основа на научни оценки за въздействието на новаторските уреди, надлежно оценени от НТИКР, използването на такива уреди или разширяване на употребата на нови уреди, като например електрически импулсен трал, биха могли да бъдат включени като опция в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки. Използването на новаторски риболовни уреди не следва да бъде позволено, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелеви видове.
(32)  Въз основа на научни оценки за въздействието на новаторските уреди, надлежно оценени от НТИКР, включително потенциалното отрицателно въздействие на някои уреди, използването или разширяването на употребата на новаторски уреди биха могли да бъдат включени като опция в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки. Използването на новаторски риболовни уреди не следва да бъде позволено, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до преки или кумулативни отрицателни последици върху морските местообитания, по-специално уязвимите местообитания или нецелеви видове, или ще застраши постигането на добър екологичен статус на морските води.
Изменение 268
Предложение за регламент
Съображение 32а (ново)
(32a)  Регионалните групи следва да разработят допълнителни мерки за смекчаване, основаващи се на вида риболовни уреди, като използват научните становища и най-добрите практики, за да сведат до минимум и, ако това е възможно, премахнат изцяло прилова на морски птици и морски бозайници, като приведат тези мерки в съответствие с Директива 92/43/EИО на Съвета, Директива 79/409/ЕИО на Съвета и Споразумението за опазване на малките китоподобни бозайници в Балтийско и Черно море от 17 март 1992 г. във вида, в който е изменено.
___________________________
Директива на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (79/409/ЕИО) (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1).
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  С цел да се сведе до минимум приловът на уязвими видове и въздействието на риболовните уреди върху уязвимите местообитания, регионалните групи на държавите членки следва да разработят допълнителни мерки за намаляване на риска, за да се намали въздействието на риболова върху уязвимите видове и местообитания. Ако научните данни покажат, че е налице сериозна заплаха за опазването на такива видове и местообитания, държавите членки следва да въведат допълнителни ограничения относно конструкцията и експлоатацията на някои уреди или дори обща забрана за тяхното използване в дадения регион. По-специално тези разпоредби биха могли да се прилагат за използването на плаващи мрежи, което е довело в някои зони до значителен улов на китоподобни и морски птици.
(33)  С цел да се сведе до минимум и, по възможност, да се премахне случайният улов на уязвими видове и въздействието на риболовните уреди върху уязвимите местообитания, регионалните групи на държавите членки следва да разработят допълнителни мерки за намаляване на риска, за да се намали въздействието на риболова върху уязвимите видове и местообитания. Ако научните данни покажат, че е налице сериозна заплаха за опазването на такива видове и местообитания, държавите членки следва да въведат допълнителни ограничения относно конструкцията и експлоатацията на някои уреди или дори обща забрана за тяхното използване в дадения регион с цел опазване на морската среда, местните рибни запаси и засегнатите местни брегови общности. По-специално тези разпоредби биха могли да се прилагат за използването на плаващи мрежи, което е довело в някои зони до значителен улов на китоподобни и морски птици.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)   С цел да се запазят съществуващите подробни препоръки, приети от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на списъците на уязвими морски екосистеми, а също и специфични технически мерки, свързани с определени мерки за защита на синята молва и морския костур. Комисията следва да бъде оправомощена също така да приема делегирани актове във връзка с включването в правото на Съюза на бъдещи изменения на тези мерки, приети от NEAFC, които са предмет на някои изрично определени несъществени елементи от настоящия регламент и които придобиват обвързващо действие за Съюза в съответствие с разпоредбите на Конвенцията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище,
заличава се
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За да не се възпрепятства научноизследователската дейност, изкуственото зарибяване и заселването, разпоредбите на настоящия регламент не следва да се прилагат за операциите, които може да се окажат необходими за провеждането на такива дейности.
(36)  За да не се възпрепятства научноизследователската дейност, прякото зарибяване и заселването, разпоредбите на настоящия регламент не следва да се прилагат за операциите, които може да се окажат необходими за провеждането на такива дейности.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Когато налична научна информация сочи, че е необходимо незабавно действие за опазване на морските видове, Комисията следва да може в надлежно обосновани случаи да приема делегирани актове с незабавно приложение за определяне на технически мерки за смекчаване на тези заплахи, в допълнение към настоящия регламент или технически мерки, определени по друг начин в съответствие с правото на Съюза, или чрез дерогация от тях. Тези мерки следва да бъдат разработени по-конкретно така, че да се справят с неочаквани промени в структурите на запасите в резултат на високи или ниски нива на попълване на запас с млади екземпляри и да осигуряват защита на размножаващите се риба или черупкови организми, когато запасите са на много ниски равнища или в случай на други промени в природозащитния статус на рибните запаси, които могат да застрашат състоянието на запаса. Те могат да включват ограничения върху използването на теглени и статични риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в някои зони или през определени периоди.
(37)  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо незабавно действие за опазване на морските видове и местообитания, Комисията следва да може в надлежно обосновани случаи да приема делегирани актове с незабавно приложение за определяне на технически мерки за смекчаване на тези заплахи, в допълнение към настоящия регламент или технически мерки, определени по друг начин в съответствие с правото на Съюза, или чрез дерогация от тях. Тези мерки следва да бъдат разработени по-конкретно така, че да се справят с неочаквани промени в структурите на запасите в резултат на високи или ниски нива на попълване на запас с млади екземпляри или случаен улов на чувствителни видове, да осигуряват защита на размножаващите се риба или черупкови организми, когато запасите са на много ниски равнища или в случай на други промени в природозащитния статус на рибните запаси или чувствителните видове, които могат да застрашат състоянието на запаса, а също и да се справят с влошаването на популациите и местообитанията на видовете, причинено от въздействието на риболова, и да предоставят всякакви други необходими мерки за опазване. Тези мерки могат да включват ограничения върху използването на теглени и статични риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в някои зони или през определени периоди.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, за да се актуализира списъкът на риба и черупкови организми, за които целевият риболов е забранен; да се актуализира списъкът на уязвимите зони, в които риболовът следва да бъде ограничен; да се приемат технически мерки като част от многогодишни планове; както и да се приемат технически мерки като част от временни планове за премахване на изхвърлянето на улов. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(38)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията за да определи, за целите на установяване на показатели за ефективност на техническите мерки по отношение на улова на риба под минималния референтен размер за опазване, основните видове риболов и равнищата на улов, които се прилагат към тези основни видове риболов, за да се актуализира списъкът на риба и черупкови организми, за които целевият риболов е забранен; да се актуализира списъкът на уязвимите зони, в които риболовът следва да бъде ограничен; да се приемат технически мерки като част от многогодишни планове, или, когато е необходимо, извън рамките на многогодишните планове; както и да се приемат технически мерки като част от временни планове за премахване на изхвърлянето на улов. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и въз основа на оценката на НТИКР. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  До края на 2020 г. и след това на всеки три години Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети, и след оценка от страна на НТИКР. Този доклад следва да оцени в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на общите цели и на целите на настоящия регламент. Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени, държавите членки от този регион следва да представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира постигането на тези цели. Комисията следва също така да предложи на Европейския парламент и на Съвета всякакви необходими изменения на настоящия регламент въз основа на този доклад.
(40)  До … [три години след влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети, и след оценка от страна на НТИКР. Този доклад следва да оцени в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на общите цели и на равнищата на показателите за ефективност на настоящия регламент. Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени или че показателите за ефективност остават на незадоволително равнище, държавите членки от този регион следва да представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира постигането на тези цели и да се подобри равнището на показателите за ефективност. Комисията следва също така да предложи на Европейския парламент и на Съвета всякакви необходими изменения на настоящия регламент въз основа на този доклад.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Регламенти (ЕО) № 1967/2006 29, (ЕО) № 1098/200730, (ЕО) № 1224/200931 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1343/201132 и (ЕС) № 1380/201333 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъдат съответно изменени.
(42)  Регламенти (ЕО) № 1967/200629, (ЕО) № 1098/200730, (ЕО) № 1224/2009 на Съвета31 и Регламент (ЕС) № 1380/201333 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъдат съответно изменени.
__________________
__________________
29 Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
29 Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
30 Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).
30 Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).
31 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
31 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
32 Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).
33 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
33 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)   С цел допълване или изменение на съществуващите подробни правила, които транспонират препоръките, приети от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове във връзка с техническите мерки в Регламент (ЕС) № 1343/2011. Комисията следва да бъде оправомощена също така да приема делегирани актове във връзка с включването в правото на Съюза на бъдещи изменения на тези мерки, приети от GFCM, които са предмет на някои изрично определени несъществени елементи от настоящия регламент и които придобиват обвързващо действие за Съюза в съответствие с разпоредбите на Споразумението за GFCM. Регламент (ЕС) № 1343/2011 следва да бъде съответно изменен. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище,
заличава се
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  експлоатацията на риболовни уреди и взаимодействието на риболовните дейности и морските екосистеми.
б)  експлоатацията на риболовни уреди.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква бa (нова)
ба)   взаимодействието на тези уреди и морските екосистеми.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Настоящият регламент се прилага за дейности, осъществявани от риболовни кораби на Съюза или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето, в риболовните зони, посочени в член 5, както и от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях, когато извършват риболов във води на Съюза.
1.  Без да се засяга член 29, настоящият регламент се прилага за всички риболовни дейности (както любителски, така и с търговска цел), осъществявани от риболовни кораби на Съюза или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето, в риболовните зони, посочени в член 5, както и от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях, когато извършват риболов във води на Съюза.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
2.  Членове 7 и 14 и част А от приложения V — X се прилагат и по отношение на любителския риболов.
2.  Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Като инструменти в подкрепа на прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално в точки 2, 3 и 5, букви а) и ѝ) от същия член.
1.  Техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част
2.  В допълнение, техническите мерки по-специално:
2.  Техническите мерки допринасят по-специално за постигане на следните цели:
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а
a)  оптимизират начините на експлоатация, за да предоставят защита на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски видове;
a)  осигуряват устойчиви начини на експлоатация, за да предоставят защита на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски видове; и предоставят подходящи гаранции за това;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  гарантират, че приловът на морски видове, изброени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, и на други уязвими биологични видове в резултат на риболова се минимизира, а където е възможно се премахва, така че да няма заплаха за природозащитния статус на тези видове;
б)  гарантират, че случайният улов на чувствителни морски видове, по-специално на изброените в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, в резултат на риболова се свежда до минимум, а където е възможно се премахва;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в
в)  гарантират, че екологичните въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум, а където е възможно се премахват, така че те не представляват заплаха за природозащитния статус на тези местообитания;
в)  гарантират, включително чрез използване на подходящи стимули, че отрицателните екологични въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум, а където е възможно се премахват;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г
г)  допринасят за наличието на мерки за управление на рибарството за целите на спазване на задълженията съгласно директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО, 2008/56/ЕО и 2000/60/ЕО.
г)  осъществяват мерки за управление на рибарството за целите на спазване на задълженията съгласно директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО, 2008/56/ЕО и 2000/60/ЕО.
Изменения 294 и 300
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква гa (нова)
гa)   гарантират, че са изпълнени критериите, описани в качествени показатели 1, 3, 4 и 6 от Решение 2010/477/ЕС на Комисията.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие
Цели
Показатели за ефективност
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Техническите мерки са насочени към постигането на следните цели:
1.  С цел да се прецени дали техническите мерки допринасят за постигането на целите, посочени в член 3, се използват следните показатели за ефективност:
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a
a)  да се гарантира, че уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване не надхвърля 5 % от обема, в съответствие с член 2, параграф 2 и с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
a)  степента, в която уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване, намалява постепенно до специфичните равнища за основните видове риболов;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  да се гарантира, че приловът на морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, не надвишава нивата, предвидени в законодателството на ЕС и в международните споразумения;
б)  степента, в която случайният улов на морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, намалява постепенно и, по възможност, се премахва;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  да се гарантира, че екологичното въздействие на риболовните дейности върху местообитанията на морското дъно не надвишава равнищата, необходими за постигане на добро екологично състояние за всеки тип местообитание, оценен в рамките на Директива 2008/56/ЕО за всеки морски регион или подрегион по отношение както на качеството на местообитанията, така и на пространствения обхват, в който изискваните равнища трябва да бъдат постигнати.
в)  степента, в която отрицателното екологично въздействие на риболовните дейности върху морските местообитания, включително чувствителните местообитания на морското дъно, се свежда до минимум и се поддържа под равнищата, необходими за постигане на добро екологично състояние, по-специално за всеки от видовете местообитания, оценени в рамките на Директива 2008/56/ЕО, във всеки морски регион или подрегион по отношение както на качеството на местообитанията, така и на пространствения обхват, в който изискваните равнища трябва да бъдат постигнати.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1а (нов)
1а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с оглед допълнение на настоящия регламент чрез определяне, за целите на параграф 1, буква а) от настоящия член, на:
a)  основните риболовни дейности, посочени в тази буква;
б)  равнищата на настоящия улов на морски видове под минималните референтни размери за опазване за всяка от тези основни риболовни дейности, въз основа на предоставените от държавите членки данни за референтните години 2013 – 2015 г.;
в)  специфичните равнища за всяка от тези основни риболовни дейности, до които уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване трябва да се намали, за да се постигне целта за осигуряване на устойчиви начини на експлоатация и защита на младите екземпляри.
При определянето на специфичните равнища, посочени в буква в) от първата алинея, се вземат предвид най-добрите налични научни препоръки, включително от НТИКР, както и съществуващите и бъдещите технически възможности във връзка с избягването на улова на морски видове под минималния референтен размер за опазване.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1б (нов)
1б.  За целите на приемането на делегираните актове, посочени в параграф 1а, държавите членки могат да представят съвместна препоръка в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1в (нов)
1в.  При липса на съвместна препоръка, внесена в срока, посочен в параграф 1б от настоящия член, или ако се счита, че съвместната препоръка, представена от държавите членки, не е съвместима с целите на настоящия регламент, Комисията приема до... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и чрез дерогация от член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, делегирани актове, допълващи настоящия регламент чрез определяне на елементите, посочени в алинея първа на параграф 1а от настоящия член, в съответствие с член 32 от настоящия регламент.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1г (нов)
1г.  За да се постигне постепенно намаляване на улова на морски видове под минималния референтен размер за опазване до равнища, които гарантират устойчиви режими на експлоатация, специфичните равнища, посочени в буква в) от първа алинея от параграф 1а, се преразглеждат на всеки три години, като се използва процедурата, посочена в параграфи 1а, 1б и 1в, и те допълнително се намаляват, където е приложимо, в съответствие с най-добрите налични научни становища и с действащите и бъдещите технически възможности, свързани с избягването на такъв улов.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Степента на постигане на тези цели се преразглежда като част от процеса на докладване, посочен в член 34.
2.  Посочената в параграф 1 оценка се извършва в контекста на процеса на докладване, посочен в член 34.
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 4а (нов)
Член 4а
Социално-икономически цели
С цел да се вземат предвид социално-икономическите цели, посочени в букви в), е) и и) от член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, при приемането и прилагането на технически мерки и мерки за опазване държавите членки следва широко да използват мерките, определени в членове 38, 39 и 40 от Регламент (ЕС) № 508/2014.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  „Северно море“ означава участъци IІa, IIIa и IV на ICES 34;
a)  „Северно море“ означава водите на Съюза в участъци IІa, IIIa и IV на ICES34;
__________________
__________________
34 Участъците на ICES (International Council for the Exploration of the Sea — Международен съвет за изследване на морето) съответстват на определените в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).
34 Участъците на ICES (International Council for the Exploration of the Sea — Международен съвет за изследване на морето) съответстват на определените в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  „северозападни води“ означава подзони V (с изключение на Vа и водите извън Съюза от Vб), VI и VII на ICES;
в)  „северозападни води“ означава водите на Съюза в подзони V, VI и VII на ICES;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж
ж)  „най-отдалечени региони“ означава водите около най-отдалечените региони на Съюза, посочени в член 349, първа алинея от Договора, разделени на три морски басейна: западна част на Атлантическия океан, източна част на Атлантическия океан и Индийския океан;
ж)  „води на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан“ означава водите около Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен под суверенитета или юрисдикцията на държава членка.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1
(1)  „схема на експлоатация“ е начинът, по който риболовният натиск се разпределя спрямо възрастовия профил на даден запас;
(1)  „схема на експлоатация“ означава начинът, по който смъртността от риболов се разпределя спрямо възрастовия профил и размера на даден запас;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2
(2)  „селективност“ е количествен израз, представляващ вероятността от улавяне на риба с определен размер в мрежа с определен размер на отвора (или кука с определен размер);
(2)  „селективност“ означава вероятността от улавяне на определен вид или риба с определен размер поради някои характерни особености на риболовните уреди;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3
(3)   „селективен риболов“ е капацитетът на даден риболовен метод по време на риболовната операция чрез него да се улавят риба или черупкови организми по размер и видове, с което се позволява да се избегнат нецелевите видове или те да бъдат освободени, без да им се навреди;
заличава се
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4
(4)  „целеви риболов“ означава риболов на определен вид или комбинация от видове, при който общият улов на този/тези вид/ове представлява над 50 % от икономическата стойност на улова;
(4)  „целеви риболов“ означава риболовно усилие, насочено към конкретен вид или група от видове, при което точният състав варира при различните видове риболов и специалните правила относно минималните технически спецификации на размерите на окото и селективните съоръжения по вид риболов се установяват на регионално равнище;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5a (нова)
(5а)   „природозащитен статус на вид“ означава състоянието на запазване на вид, както е определено в член 1, буква и) от Директива 92/43/ЕИО;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5б (нова)
5б)   „природозащитен статус на местообитание“ означава състоянието на запазване на естествено местообитание, както е определено в член 1, буква д) от Директива 92/43/ЕИО;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 7
(7)  „уязвими видове“ са видовете, чийто природозащитен статус, в т.ч. техните местообитания, разпространение, размер на популацията и състояние на популацията, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите видове включват по-конкретно видовете, изброени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, видовете, обхванати от Директива 2009/147/ЕО, и видовете, чието опазване е необходимо за постигане на добро екологично състояние съгласно Директива 2008/56/ЕО;
(7)  „уязвими видове“ означава видовете, чийто природозащитен статус, в т.ч. техните местообитания, разпространение, размер на популацията или състояние на популацията, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите видове включват по-конкретно видовете, изброени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, видовете, обхванати от Директива 2009/147/ЕО, и видовете, чието опазване е необходимо за постигане на добро екологично състояние съгласно Директива 2008/56/ЕО;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 8
(8)  „малки пелагични видове“ обозначават скумрия, херинга, сафрид, хамсия, сардина, син меджид, атлантическа аргентина, цаца и капрова риба;
(8)  „малки пелагични видове“ означава , наред с другото, скумрия, херинга, сафрид, хамсия, сардина, син меджид, атлантическа аргентина, цаца, капрова риба, гопа, тропическа сардина (Sardinella aurita) и плоска сардинела (Sardinella maderensis);
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 9a (нова)
(9а)   „традиционен риболов (с цел прехрана) с пасивни риболовни уреди“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, които използват живи морски ресурси в ограничена степен на регионално равнище изключително за лични нужди и единствено чрез традиционни риболовни уреди и техники;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 10
(10)  „консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени в рамките на ОПОР, за да се насърчи балансираното представителство на всички заинтересовани страни и да се подпомогне постигането на целите на ОПОР;
(10)  „консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени съгласно член 43 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които извършват дейността си съгласно членове 44 и 45 от и приложение III към същия регламент;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 11
(11)  „трал“ е подвижен риболовен уред, теглен от един или повече риболовни кораби и състоящ се от мрежа, която има конусовидна или пирамидална форма (тяло на трала), затворена откъм гърба с торба; „теглен уред“ означава подвижни тралове, датски грибове и подобни уреди с конусовидно или пирамидално тяло, затворени откъм гърба с торба или състоящи се от две дълги крила, тяло и торба, и придвижващи се във водата;
(11)  „трал“ означава риболовен уред, състоящ се от мрежа, която се тегли от един или повече риболовни кораби, затворена откъм гърба с торба (трална торба);
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 11a (нова)
(11а)   „теглен уред“ означава всякакви тралове, датски грибове и подобни уреди, които се придвижват активно във водата от един или повече риболовни кораби или от каквато и да е друга механизирана система;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 12
(12)  „дънен трал“ е трал, проектиран и съоръжен за експлоатация по или в близост до морското дъно;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 13
(13)  „дънен трал, теглен от два кораба“ е дънен трал, теглен едновременно от два кораба, като всеки от тях тегли от едната и другата страна на трала. Хоризонталният отвор на трала се поддържа от разстоянието между двата плавателни съда, докато те теглят уреда;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 15
(15)  „бим трал“ означава риболовен уред с тралова мрежа, отворена хоризонтално посредством стоманена или дървена тръба, служеща като мачта (бим), и снабден с вериги, влачени по дъното, верижни покрития или верижни плъзгачи — цялото съоръжение се влачи по дъното;
(15)  „бим трал“ означава риболовен уред с тралова мрежа, отворена хоризонтално посредством бим, крила или други подобни уреди;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 16
(16)  „електрически импулсен трал“ обозначава риболовен метод, който използва електрическо поле за улов на риба. Импулсните тралове се състоят от редица електроди, прикрепени към уредите в посоката на теглене, които излъчват кратки електрически импулси;
(16)  „електрически импулсен трал“ означава трал, който използва електрически импулси за улова на морски биологични ресурси;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 17a (нова)
(17а)   „брегови грибове“ означава заграждащи мрежи и теглени грибове, поставени от лодка и теглени от брега или от лодка, акостирала или закотвена на брега;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 20
(20)  „статични мрежи“ означава всеки вид хрилни мрежи, оплитащи мрежи или тристенни мрежи, който или е закотвен на морското дъно (хрилни или комбинирани мрежи) или се движи в зависимост от приливите и отливите (плаващи мрежи) с цел рибите да се заплетат в мрежата, докато плуват;
(20)  „статични мрежи“ означава всеки вид хрилни мрежи, оплитащи мрежи или тристенни мрежи, закотвен на морското дъно (хрилни или комбинирани мрежи) с цел рибите да влязат и да се заплетат или да се впримчат в мрежата;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 21
(21)  „плаваща мрежа“ означава мрежа, изработена от един или повече слоеве, провесени едновременно и успоредно на горното(ите) въже(та), която се държи на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и се движи по течението свободно или с кораба, към който евентуално е прикрепена. Тя може да бъде снабдена с механизми за стабилизиране или за ограничаване на отклонението ѝ, като например морска котва или котва на дъното, прикрепена към единия край на мрежата.
(21)  „плаваща мрежа“ означава мрежа, която се държи на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и се движи по течението свободно или с кораба, към който евентуално е прикрепена. Тя може да е снабдена с механизми за стабилизиране или за ограничаване на отклонението ѝ.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 22
(22)  „закотвена хрилна мрежа“ е мрежа, изработена от единичен слой мрежа, който се държи вертикално във водата посредством поплавъци и тежести. Тя е прикрепена или може да бъде прикрепена по различни начини към морското дъно и в нея се оплитат живите водни ресурси;
(22)  „хрилна мрежа“ означава неподвижна риболовна мрежа, изработена от единичен слой мрежа, който се държи вертикално във водата посредством поплавъци и тежести.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 23
(23)  „закотвена заплитаща мрежа“ означава стена, съставена от единичен слой мрежа, прикрепена към въжетата по такъв начин, че да се получи по-голямо количество свободна мрежа, отколкото при хрилната мрежа. Заплитащите мрежи обикновено имат по-слаба плаваща способност при горното въже и по време на риболов не са така високи като обикновените закотвени хрилни мрежи; те са прикрепена или могат да бъдат прикрепени по различни начини към морското дъно;
(23)  „заплитаща мрежа“ означава статична мрежа, съставена от стена от мрежа, прикрепена към въжетата по такъв начин, че да се получи по-голямо количество свободна мрежа, отколкото при хрилната мрежа.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 24
(24)  „закотвена тристенна мрежа“ означава мрежа, съставена от два или повече слоя, като два външни слоя имат голям размер на отвора, а вътрешният слой, разположен между двата други, има по-малък размер на отвора; тя е прикрепена или може да бъде прикрепена по различни начини към морското дъно;
(24)  „тристенна мрежа“ означава статична мрежа, съставена от два или повече слоя, като два външни слоя имат голям размер на отвора, а вътрешният слой, разположен между двата други, има по-малък размер на отвора;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 26
(26)  „парагада“ означава риболовен уред, състоящ се от основна въдица, понякога много дълга, към която на редовни интервали са прикрепени въжета с куки със или без стръв. Основната въдица е закотвена или хоризонтално на дъното или в близост до него, или вертикално; може да е прикрепена по такъв начин, че да се движи свободно по водната повърхност;
(26)  „парагада“ означава риболовен уред, състоящ се от основна въдица с променлива дължина, към която на интервали в зависимост от целевия вид са прикрепени странични въжета с куки. Основната въдица е закотвена или хоризонтално на дъното или в близост до него, или вертикално; може да е прикрепена по такъв начин, че да се движи свободно по водната повърхност;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 27
(27)  „винтери и кошове“ са капани във формата на клетки или кошници, направени от различни материали, предназначени за улов на ракообразни или риба, които се поставят на дъното на морето самостоятелно или в редици, свързани са с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, които указват положението им, и имат един или повече отвори или входове;
(27)  „винтери и кошове“ означава капани във формата на клетки или кошници, предназначени за улов на ракообразни, черупкови организми или риба, които се поставят на дъното на морето или висят над него, самостоятелно или в редици, свързани са с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, които указват положението им, и имат един или повече отвори или входове;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 28
(28)  „ръчна въдица“ е риболовен метод, при който въдицата, само една на брой, се държи в ръка. Към нея са прикрепени една или повече примамки или куки със стръв;
(28)  „ръчна въдица“ означава единична риболовна въдица, която се държи в ръка и към която са прикрепени една или повече примамки или куки със стръв;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 29
(29)  „кръстът на свети Андрей“ е кош, с който се извършва дейност, подобна на рязане с ножица, за събиране например на двучерупчести мекотели или червени корали от морското дъно;
(29)  „кръстът на свети Андрей“ означава кош, с който може да се извършва дейност, подобна на рязане с ножица, за събиране например на двучерупчести мекотели или червени корали от морското дъно;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 30
(30)  трална торба" означава най-задната част на трала, която има или цилиндрична форма, тоест еднаква обиколка във всяка част, или заострена форма. Състои от една или няколко мрежи (слоя мрежа) с еднакви размери на отвора, свързани странично една към друга по оста на трала посредством шев, където могат да бъдат прикрепени странични въжета. За регулаторни цели се приема, че представлява последните 50 отвора на мрежата;
(30)  трална торба означава най-задната част на трала, която има или цилиндрична форма, тоест еднаква обиколка във всяка част, или заострена форма. Състои се от една или няколко мрежи (слоя мрежа), свързани странично една към друга. За регулаторни цели се приема, че представлява последните 50 отвора на мрежата;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 31
(31)  „размер на отвора“ означава размерът на отвора на трална торба на теглен уред, измерен в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията 40;
(31)  „размер на отвора“ означава:
a)   при мрежи на възли: най-дългото разстояние между два срещуположни възела на един и същ отвор, когато е напълно опънат;
б)   при мрежи без възли: най-дългото разстояние между два противоположни върха по най-дългата ос на един и същ отвор, когато е напълно опънат;
__________________
40 Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи (ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5).
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 32
(32)  „квадратен отвор“ е форма на отвор, образувана от 45° отклонение от посока север така, че страните на очите да са разположени успоредно и на 90° спрямо оста на трала;
(32)  „квадратен отвор“ означава четиристранен отвор, състоящ се от две двойки успоредни страни с еднаква номинална дължина, като едната двойка страни са успоредни, а другата двойка страни са перпендикулярни на надлъжната ос на мрежата;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 33
(33)  „ромбовиден отвор“ означава нормалната ромбовидна форма на отворите на мрежата;
(33)  „ромбовиден отвор“ означава отвор, който е съставен от четири страни с еднаква дължина, при които двата диагонала на отвора са перпендикулярни и единият диагонал е успореден на надлъжната ос на мрежата;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 36
(36)   „мрежа сито“ означава устройство, прикрепено по цялата обиколка на трала за скариди в близост до бима и образуващ фуния на мястото, където е прикрепено към долната част на трала за скариди. Отвор за измъкване е изрязан на мястото, където мрежата сито и торбата са съединени, което позволява видовете или екземплярите, които са твърде големи, за да минат през ситото, да избягат, но пропускат скаридите да преминат през ситото в торбата;
заличава се
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 38
(38)  „време на потапяне“ е периодът от първото спускане на мрежите във водата до момента, в който те са напълно прибрани на борда на риболовния кораб;
(38)  „време на потапяне“ е периодът от първото спускане на риболовния уред във водата до момента, в който риболовният уред е напълно прибран на борда на риболовния кораб;
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 39
(39)  „сензори за проследяване на риболовни уреди“ означава дистанционни електронни сензори, които могат да се поставят върху тралове или мрежи гъргър с цел проследяване на основните работни параметри, като например разстоянието между тралните дъски или размера на улова;
(39)  „сензори за проследяване на риболовни уреди“ означава дистанционни електронни сензори, които се поставят с цел проследяване на основните параметри, като например разстоянието между тралните дъски или обема на улова;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 39a (нова)
(39а)   „въдица с тежести“ означава въдица с куки със стръв с допълнителна тежест за увеличаване на скоростта на потъването ѝ, като по този начин се ограничава времето ѝ за излагане на морски птици;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 40
(40)  „акустично устройство за отблъскване“ означава дистанционно устройство, използвано за предупреждаване на някои видове, като например морски бозайници, за присъствието на риболовни уреди, чрез излъчване на звукови сигнали;
(40)  „акустично устройство за отблъскване“ означава дистанционно устройство, което излъчва звукови сигнали за отблъскване на някои видове, например морски бозайници, от риболовните уреди;
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 42
(42)  „селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството“ е практика на изхвърляне на риби с ниски цени, които подлежат на ограничения на улова, макар че биха могла да бъдат разтоварени законно; прави се с цел максимално да се увеличи общата икономическа и парична стойност на рибата, откарана в пристанището.
(42)  „селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството“ е практика на изхвърляне на риби с ниски цени, които подлежат на ограничения на улова, макар че те следва да бъдат разтоварени законно; прави се с цел максимално да се увеличи общата икономическа и парична стойност на рибата, откарана в пристанището;
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 43a (нова)
(43а)   „значителни неблагоприятни въздействия“ означава значителните неблагоприятни въздействия, както са определени в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 734/2008;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 45a (нова)
(45а)  „показатели за ефективност“ означава набор от параметри, с цел оценка на ефективността на техническите мерки.
Изменения 303 и 349
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б
б)  електрически ток, с изключение на използването на електрически импулсен трал съгласно член 24 и приложение V, част Д;
б)  електрически ток;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ж
ж)  всички видове гранати;
ж)  всички видове гранати, с изключение на използваните за умъртвяване на риба тон, уловена в клетки или капани, или на ръчни копия и харпуни, използвани в любителския риболов без акваланг и по време на светлата част от деня;
Изменения 296
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)
Независимо от разпоредбите на член 2, настоящият член се прилага за международни води и води на трети държави.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Никаква част от теглен уред не може да бъде изработена от мрежа с размер на отвора, по-малък от размера на отвора на тралната торба. Тази разпоредба не се прилага за свързването на устройства, използвани за прикрепването на сензори за проследяване на уредите.
1.  Никаква част от теглен уред не може да бъде с мрежа с размер на отвора, по-малък от размера на отвора на тралната торба. Тази разпоредба не се прилага за свързването на устройства, използвани за прикрепването на сензори или за устройства за повишаване на селективността спрямо размера или морския вид.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Забранява се изграждането на торби или прикрепването на устройства, които препречват отвора или по друг начин намаляват размера на отвора на торбата или на която и да е част от тегления уред. Настоящата разпоредба не изключва употребата на определени устройства, използвани за намаляване на износването и за засилване или ограничаване на изплъзването на улова в предната част на теглени уреди.
3.  Забранява се използването или превоза на борда на риболовния кораб на устройства, които препречват отвора или по друг начин намаляват размера на отвора на торбата или на която и да е част от тегления уред. Настоящата разпоредба не изключва употребата на определени устройства, използвани за намаляване на износването и за засилване или ограничаване на изплъзването на улова в предната част на теглени уреди, нито монтирането на устройства за контрол на улова.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие
Общи ограничения за използването на статични мрежи
Общи ограничения за използването на статични мрежи и плаващи мрежи
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – тире 1
—  Бял тон (Thunnus alalunga),
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5
5.  Забранява се използването на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи там, където картографираната дълбочина е по-голяма от 600 метра.
5.  Забранява се използването на дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи там, където картографираната дълбочина е по-голяма от 200 метра.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5a (нов)
5а.   Независимо от параграф 5:
a)  специалните дерогации, посочени в приложение V, част В, точка 6, приложение VI, част В, точки 6 и 9 и приложение VII, част В, точка 4, се прилагат, когато картографираната дълбочина е между 200 и 600 метра;
б)  използването на дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи на места, където картографираната дълбочина е над 200 метра, се разрешава в риболовната зона, определена в член 5, буква д).
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5б (нов)
5б.  забранява се използването на дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни мрежи на места, определени в съответствие с Директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 2008/56/ЕО, където това има неблагоприятен ефект върху природозащитния статус на чувствителни видове.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Когато са уловени като прилов, видовете по параграфи 1 и 2 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават обратно в морето.
3.  Когато са уловени като случаен улов, видовете по параграф 2 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават обратно в морето.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)
3а.   Параграф 3 не се прилага, когато държавата членка на знамето разполага с официална програма за събиране на научни данни и научни изследвания на екземпляри от видовете, изброени в приложение I.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4
4.  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо изменение на списъка в приложение I чрез добавяне на нови видове, които трябва да бъдат защитени, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове в съответствие с член 32.
4.  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо изменение на списъка в приложение I чрез добавяне на нови видове, които трябва да бъдат защитени, или заличаване на видове, за които вече не е необходимо да бъдат включени в списъка, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове в съответствие с член 32.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5
5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целта, определена в член 4, параграф 1, буква б).
5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, следва да се предшестват от оценка на показателите за ефективност, определени в член 4, параграф 1, буква б).
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 12 – заглавие
Прилов на морски бозайници, морски птици и морски влечуги
Улов на морски бозайници, морски птици и морски влечуги
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Когато са уловени като прилов, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават.
2.  Когато са уловени случайно, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават. Операторите на риболовните кораби вписват и представят на съответните органи информация за такъв случаен улов, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета1a.
_______________________
1a Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1).
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Независимо от параграфи 1 и 2, задържането на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени като прилов, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури съдействие при възстановяването на отделните животни и при условие че съответните компетентни национални органи са били обстойно информирани предварително.
3.  Независимо от параграфи 1 и 2 задържането на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени случайно, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури съдействие при възстановяването на отделните животни. Съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от морски видове се разрешава, ако екземплярът е мъртъв и при условие, че той може да се използва за научни цели. Съответните компетентни национални органи са обстойно информирани предварително.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3а (нов)
3а.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато държавата членка на знамето разполага с официална програма за събиране на научни данни и научни изследвания относно екземпляри морски птици, морски влечуги и морски бозайници.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целта, определена в член 4, параграф 1, буква б).
5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целите на настоящия регламент по отношение на показателите за ефективност, определени в член 4, параграф 1, буква б).
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 a (нов)
5а.   Държавите членки наблюдават ефективността на приетите съгласно настоящия член мерки за свеждането до минимум на случайния улов и докладват на Комисията за напредъка до ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение.
1.  Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение. Държавите членки извършват подходяща оценка, когато риболовните съоръжения са разположени в специалните защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО и в специалните защитени зони по Директива 2009/147/ЕО.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)
1а.   Забранява се умишленото обезпокояване, повреждане или унищожаване на чувствителни местообитания и места за размножаване или почивка на чувствителни видове.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Когато въз основа на най-добрата налична научна информация се препоръчва изменение на списъка от приложение II, включително добавянето на нови зони, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове съгласно процедурата, установена в член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. При приемането на тези изменения Комисията обръща особено внимание на смекчаването на отрицателните ефекти от преместването на риболовната дейност към други уязвими зони.
2.  Когато въз основа на най-добрата налична научна информация се препоръчва неотложно изменение на списъка от приложение II, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове съгласно процедурата, установена в член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. При представяне на предложение за тези изменения Комисията прилага подробна карта на уязвимата зона и обръща особено внимание на смекчаването на отрицателните последици в социален, икономически и екологичен план от преместването на риболовната дейност към други зони.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
3.  Когато такива местообитания са налице във води под суверенитета или юрисдикцията на държава членка, тази държава членка е оправомощена да установява забранени зони или да предприема други мерки за опазване с цел защита на тези местообитания, в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки трябва да са съвместими с целите, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да са поне толкова строги, колкото и мерките съгласно правото на Съюза.
3.  Когато зоните от приложение II се намират във води под суверенитета или юрисдикцията на държава членка, тази държава членка е оправомощена да установява забранени зони или да предприема други мерки за опазване с цел защита на тези местообитания, в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки са съвместими с целите, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и са поне толкова строги, колкото и мерките съгласно правото на Съюза.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4a (нов)
4а.   Държавите членки приемат мерки за защита на зони, в които се намират или е вероятно да се намират уязвими морски екосистеми съгласно определението в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 734/2008, във води под техния суверенитет или тяхната юрисдикция, и затварят тези зони за дейности по дънен риболов, освен ако най-добрите налични научни становища показват, че дейностите нямат значителни неблагоприятни последици за тези екосистеми. Подобни мерки са в съответствие с резолюциите, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации, по-специално резолюции 61/105 и 64/72, и най-малко са равностойни на равнището на защита, осигурено за уязвимите морски екосистеми съгласно Регламент (ЕО) № 734/2008.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а
а)  да се гарантира опазването на младите екземпляри морски видове в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
а)  да се гарантира опазването на младите екземпляри морски видове, така че по-голямата част от уловената риба да е достигнала репродуктивна възраст, преди да бъде уловена, и в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква aа) (нова)
аа)   да се забрани, в съответствие с член 2, параграф 5, буква б) и член 15, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, пускането на пазара на млади екземпляри морски видове за консумация от човека;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 14 a (нов)
Член 14a
Вносни рибни продукти, предназначени за консумация от човека
Вносните рибни продукти, предназначени за консумация от човека, които са били уловени извън води на Съюза в зоните, подзоните и участъците, посочени в член 5, са в съответствие с минималните референтни размери за опазване, определени в приложенията към настоящия регламент.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
Държавите членки въвеждат мерки за улесняване на съхранението или намиране на реализация за улов под минималните референтни размери за опазване, разтоварен в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки може да включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки или подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.
Държавите членки въвеждат подходящи мерки за улесняване на съхранението или намиране на реализация за улов под минималните референтни размери за опазване, разтоварен в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки, както и подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Забраняват се практиките селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и изпускане.
1.  Забранява се практиката на селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Параграф 1 не се прилага за улов на видовете, за които не се отнася задължението за разтоварване в съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент(ЕС) № 1380/2013.
2.  Параграф 1 не се прилага за риболовни дейности в Средиземно море или за улов на видовете, за които не се отнася задължението за разтоварване в съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент(ЕС) № 1380/2013.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 17 – заглавие
Видове, които не подлежат на ограничения на улова
Пилотни проекти за избягване на нежелан улов
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Държавите членки може да провеждат пилотни проекти с цел да се проучат методи за избягване, свеждане до минимум и премахване на нежелания улов на видове, които не подлежат на ограничения на улова. Тези пилотни проекти вземат под внимание становищата на съответните консултативни съвети и се основават на най-добрите налични научни становища.
1.  Държавите членки може да провеждат пилотни проекти с цел да се проучат методи за избягване, свеждане до минимум и премахване на нежелания улов. Тези пилотни проекти вземат под внимание становищата на съответните консултативни съвети и се основават на най-добрите налични научни становища.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Ако резултатите от тези пилотни проучвания или други научни становища покажат, че нежеланият улов на видове, които не са предмет на ограничения на улова, е значителен, държавите членки могат да въведат технически мерки за намаляване на нежелания улов в съответствие с процедурата, определена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези технически мерки се прилагат единствено за риболовните кораби под флага на конкретната държава членка.
2.  Ако резултатите от тези пилотни проучвания или други научни становища покажат, че нежеланият улов на видове, които не са предмет на ограничения на улова, е значителен, държавите членки въвеждат технически мерки за избягване или намаляване във възможно най-голяма степен на нежелания улов в съответствие с процедурата, определена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или в член 18 от настоящия регламент.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)
2а.   В случаите, когато други държави членки желаят да установят подобни технически мерки, може да бъде представена съвместна препоръка в съответствие с член 18.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 17а (нов)
Член 17а
Документация
В съответствие с член 49 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки могат да въведат електронни механизми за наблюдение с цел документиране на улова, изхвърлянията и риболовната дейност.
Изменение 138
Предложение за регламент
Глава 2 – раздел 5а (нов)
РАЗДЕЛ 5a
АДАПТИРАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ
Член 17б
Адаптиране на тонажа
За нови и съществуващи риболовни кораби увеличаването на тонажа на кораба, предназначено за подобряване на безопасността на борда, условията на работа и хигиената и качеството на продуктите, както и увеличаването на тонажа на кораба за складиране на нежелания улов, предмет на задължение за разтоварване в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се разрешава, при условие че то не води до увеличаване на потенциала за улов на кораба. Съответните обеми не се вземат предвид за целите на оценяването на риболовния капацитет с оглед на таваните, наложени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1380/2013, или в разпоредбите относно схемите за вписване/отписване, посочени в член 23 от посочения регламент.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 18 – заглавие
Ръководни принципи
Регионални технически мерки
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ж

ж)  в приложение XI за най-отдалечените региони.

ж)  в приложение XI за водите на Европейския съюз в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан.

Изменение 141
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
При все това разпоредбите относно размера на отвора на мрежите, определени в част Б от приложения V—XI, се прилагат само доколкото, до … [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] не бъде приет делегиран акт в съответствие с параграф 2 от настоящия член, обхващащ същия предмет за съответните видове риболов. В случай че част Б от приложението към настоящия регламент стане приложима, Комисията, независимо от член 6, параграф 1, точка 4, приема до същата дата делегиран акт в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент за определение на „целеви риболов“ за целите на прилагането на част Б в съответните риболовни зони и за съответните видове риболов.
До датата на изтичане на срока, посочен във втората алинея от настоящия параграф, или до датата на приемане на делегирания акт, посочен в тази алинея, в зависимост от това коя от двете дати е по-рано, разпоредбите относно размера на отвора на мрежите на ... [деня преди датата на влизане в сила на настоящия регламент *] продължават да се прилагат по отношение на въпросните риболовни зони.
________________________
* Ако този подход бъде приет, членове 35—41 трябва да бъдат адаптирани в хода на преговорите със Съвета, след като бъдат набелязани мерките, които продължават да се прилагат след датата, посочена тук.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1a (нов)
1а.   Когато това е целесъобразно за постигане на целите на ОПОР и за да се отчетат особеностите на даден регион, могат да бъдат приети технически мерки, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, в контекста на многогодишния план, посочен в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки могат да представят съвместни препоръки за определяне на подходящи технически мерки на регионално равнище, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1.
2.  При липса на многогодишен план за въпросните риболовни дейности или когато съответният многогодишен план не определя технически мерки или процедура за приемането на такива технически мерки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подходящи технически мерки на регионално равнище, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1, по-специално чрез установяване на размери на отвора на мрежите, които да се прилагат на регионално равнище. За целите на приемането на такива делегирани актове държавите членки могат да представят съвместна препоръка в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията оповестява тези съвместни препоръки веднага след представянето им от държавите членки и оповестява всяка научна оценка, извършена с цел да се осигури съответствие с член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)
2а.  Мерките, приети съгласно параграфи 1а и 2:
а)  целят постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, като се обръща особено внимание на показателите за ефективност, посочени в член 4 от настоящия регламент;
б)  се ръководят от принципите на доброто управление, определени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
в)  предоставят стимули на риболовните кораби, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда, включително чрез разпределение на възможностите за риболов; както и
г)  са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, или, що се отнася до правилата за размера на отвора на мрежите, на мерките, приложими на ... [деня преди датата на влизане в сила на настоящия регламент] по отношение на схемите на експлоатация и равнището на защита на уязвимите видове и местообитания.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Техническите мерки, препоръчани в съответствие с параграф 2, са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, по отношение на схемите на експлоатация и нивото на защита на уязвимите видове и местообитания.
3.  В съответствие с член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки основават общите препоръки, посочени в параграф 2 от настоящия член, на най-добрите налични научни становища. Научните становища вземат предвид въздействието на тези мерки върху целевите видове и уязвимите видове и местообитания, като демонстрират ползите за опазването на морската екосистема.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3a (нов)
3а.   Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1, 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията може да приема такива делегирани актове също и при липса на съвместната препоръка, посочена в тези параграфи.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 19
Член 19
заличава се
Регионални мерки в рамките на многогодишните планове
1.  Комисията се оправомощава да определя технически мерки на регионално равнище с цел постигане на целите на многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки се установяват с делегирани актове, приети в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
2.  Мерките, установени в съответствие с параграф 1, могат:
а)  да изменят или допълват мерките, посочени в приложения V — XI;
б)  да се отклонят от посочените в приложения V — XI мерки в определена зона или за определен период от време, при условие че може да се докаже, че тези мерки нямат ползи по отношение на опазването на природата в тази зона или през този период или че с алтернативните мерки се постигат същите цели.
3.  В многогодишния план може да се определи видът на техническите мерки, които могат да бъдат приети за съответния регион съгласно параграфи 1 и 2.
4.  Мерките, приети съгласно параграфи 1 и 2,
а)  целят постигането на общите и конкретните цели, посочени в членове 3 и 4 от настоящия регламент;
б)  се ръководят от принципите на доброто управление, определени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; както и
в)  предоставят стимули на риболовните кораби, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда, чрез разпределението на възможностите за риболов.
5.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки за изготвяне на технически мерки, посочени в параграф 1, те предоставят научни доказателства в подкрепа на приемането на тези мерки.
6.  Комисията може да поиска от НТИКР да направи оценка на съвместните препоръки, посочени в параграф 5.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част
1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за определянето на селективни риболовни уреди по отношение на размера и видовете, те предоставят доказателства за това, че тези уреди отговарят на най-малко един от следните критерии:
1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18 за определянето на селективни риболовни уреди по отношение на размера и видовете, те предоставят доказателства за това, че тези уреди отговарят на най-малко един от следните критерии:
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част
Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за изменение на затворените зони или зоните с ограничен достъп, изброени в част В на приложения V VIII и X и част Б от приложение XI, или за създаване на нови затворени зони или зони с ограничен достъп, те включват в тези съвместни препоръки по отношение на такива затворени зони или зони с ограничен достъп следните елементи:
Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18 за изменение на затворените зони или зоните с ограничен достъп, изброени в част В на приложения V VIII и X и част Б от приложение XI, за създаване на нови затворени зони или зони с ограничен достъп или за заличаването им, те включват в тези съвместни препоръки по отношение на такива затворени зони или зони с ограничен достъп следните елементи:
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1a (нов)
Ако държавите членки не приемат съвместни препоръки, Комисията може да приеме делегирани актове в съответствие с член 32 за установяване на затворени зони или зони с ограничен достъп въз основа на най-добрите налични научни становища.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за изменение или установяване на минималните референтни размери за опазване, посочени в част А от приложения V —X, те спазват целта да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове.
1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18 за изменение или установяване на минималните референтни размери за опазване, посочени в част А от приложения V – X, те спазват целта да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове. Съвместните препоръки се основават на най-добрите налични научни доказателства и вземат предвид биологичните съображения, по-специално размера на видовете при достигане на полова зрялост. Съвместните препоръки не накърняват разпоредбите за контрол и изпълнение, свързани с разтоварването на сушата и търговията с рибни продукти.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – уводна част
Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да даде възможност за създаване на забрани за риболов с незабавен ефект и разпоредби за смяна на района с цел опазване на струпванията на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба или черупкови организми, те включват следните елементи:
Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, за да даде възможност за създаване на забрани за риболов с незабавен ефект и разпоредби за смяна на района с цел опазване на струпванията на млади екземпляри, хвърляща хайвер риба или черупкови организми или уязвими видове, те включват следните елементи:
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1а (нов)
1а.   Ако забраните за риболов с незабавен ефект или разпоредбите за смяна на района засягат корабите само на една държава членка, се приемат мерки за намаляване на въздействието на тези разпоредби върху засегнатите кораби въз основа на най-добрите налични научни становища.
Изменения 304 и 154
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да се даде възможност за използване или разширяване на използването в рамките на даден морски басейн на новаторски риболовни уреди, включително импулсни тралове, описани в част Д от приложение V, те предоставят оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове и върху уязвимите видове и местообитания.
1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, за да се даде възможност за използване или разширяване на използването в рамките на даден морски басейн на новаторски риболовни уреди, те предоставят оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове и върху уязвимите видове и местообитания.
Тази оценка се основава на използването на новаторския уред за пробен период, който се ограничава до не повече от 5% от корабите, които в определен момент извършват съответната риболовна дейност, за период от най-малко две години.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3
3.  Използването на новаторски риболовни уреди не се разрешава, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелевите видове.
3.  Използването на новаторски риболовни уреди се разрешава в търговски мащаб единствено ако оценката по параграф 1 покаже, че в сравнение със съществуващите регулирани риболовни уреди и техники тяхното използване няма да доведе до преки или кумулативни отрицателни въздействия върху морските местообитания, включително уязвимите местообитания или нецелевите видове.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – тире 2 а (ново)
—   предоставяне на информация за ефективността на съществуващите мерки за смекчаване и механизми за наблюдение;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)
Държавите членки гарантират, че с рибарите, които са пряко засегнати от тези мерки, се провеждат подходящи консултации.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква гa (нова)
га)   дерогациите, одобрени съгласно член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
2.  Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално за опазване на струпванията от млади екземпляри или хвърляща хайвер риба или черупкови организми.
2.  Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално за опазване на струпванията от млади екземпляри или хвърляща хайвер риба или черупкови организми. Те са най-малко толкова строги, колкото техническите мерки, приложими съгласно правото на Съюза.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 26а (нов)
Член 26a
Пилотни проекти за пълно документиране на улова и изхвърлянията
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на пилотни проекти за разработване на система за пълно документиране на улова и изхвърлянията въз основа на измерими цели и задачи, за целите на основано на резултатите управление на рибарството.
2.  Пилотните проекти, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да се отклоняват от мерките, определени в част Б от приложения V – XI за конкретна зона и за максимален срок от една година, при условие че може да се докаже, че тези пилотни проекти са насочени към постигане на целите, определени в член 3, и са в съответствие с показателите за изпълнение, посочени в член 4, и по-специално, целят подобряване на селективността на съответните риболовни уреди или съответната риболовна практика или по друг начин намаляват тяхното въздействие върху околната среда. Този едногодишен срок може да бъде удължен с още една година при същите условия. Той е ограничен до не повече от 5% от корабите, които извършват съответната дейност във всяка държава членка.
3.  В случаите, когато държавите членки представят съвместни препоръки за разработване на пилотните проекти, посочени в параграф 1, те предоставят научни доказателства, за да подкрепят тяхното приемане. НТИКР оценява тези съвместни препоръки и оповестява публично оценката. В срок от шест месеца след приключването на проекта държавите членки представят на Комисията доклад за резултатите, включително подробна оценка на промените в селективността и другите въздействия върху околната среда.
4.  НТИКР оценява доклада, посочен в параграф 3. Когато НТИКР направи заключение, че новият уред или новата практика успешно постигат целите, определени в параграф 2, Комисията може да представи предложение в съответствие с ДФЕС, за да се даде възможност за широко използване на този уред или тази практика. Оценката на НТИКР се оповестява публично.
5.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на техническите спецификации на системата за пълно документиране на улова и изхвърлянията, посочена в параграф 1.
Изменение 162
Предложение за регламент
Глава IV
ГЛАВА IV
заличава се
РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО
Член 28
Организация за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC)
В съответствие с член 32 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове относно:
а)   транспониране в правото на Съюза на някои технически мерки, приети от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), включително списъци на уязвими морски екосистеми и специфични технически мерки, свързани с риболов на синя молва и морски костур, определени в препоръки 05:2013, 19:2014, 01:2015 и 02:2015 от NEAFC; както и
б)   приемане на други технически мерки, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателните актове, за транспониране на препоръките на NEAFC.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част
1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено за целите на научни изследвания, при спазване на следните условия:
1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани в рамките на научни изследвания, при спазване на следните условия:
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква б
б)  се продават за цели, различни от пряката консумация от човека.
б)  в случай на риба под минималния референтен размер за опазване, се продават за цели, различни от пряката консумация от човека.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 30 – заглавие
Изкуствено зарибяване и заселване
Пряко зарибяване и заселване
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено с цел изкуствено зарибяване или заселване на морски видове, при условие че тези операции се извършват с разрешението и под управлението на държавата членка или държавите членки, които имат пряк управленски интерес.
1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено с цел пряко зарибяване или заселване на морски видове, при условие че тези операции се извършват с разрешението и под управлението на държавата членка или държавите членки, които имат пряк управленски интерес.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
2.  Когато изкуственото зарибяване на запасите или заселването на морски видове се извършват във водите на друга държава членка или държави членки, Комисията и всички засегнате държави членки се уведомяват най-малко един месец предварително за намерението да се извършват такива риболовни операции.
2.  Когато прякото зарибяване на запасите или заселването на морски видове се извършват във водите на друга държава членка или държави членки, Комисията и всички засегнати държави членки се уведомяват най-малко един месец предварително за намерението да се извършват такива риболовни операции.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1
1.  Когато наличните научни становища указват, че са необходими незабавни действия за опазване на дадени морски видове, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за смекчаване на тези заплахи. Тези мерки могат да включват по-конкретно ограничения върху използването на риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в определени зони или през определени периоди.
1.  Когато наличните научни становища указват, че са необходими незабавни действия за опазване на дадени морски видове или морски местообитания, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за смекчаване на тези заплахи. Тези мерки могат да включват по-конкретно ограничения върху използването на риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в определени зони или през определени периоди, или други необходими мерки за опазване.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква бa (нова)
ба)  осигуряват защита за чувствителни видове и местообитания, когато има доказателства за сериозна заплаха за тяхното опазване.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Делегираните актове, посочени в параграф 1, се прилагат за период от не повече от три години, без да се засягат разпоредбите на член 32, параграф 6.
3.  Делегираните актове, посочени в параграф 1, се прилагат за период от не повече от две години, без да се засягат разпоредбите на член 32, параграф 6.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
1.  До края на 2020 г. и след това на всеки три години, и въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети и вследствие на оценка от страна на НТИКР, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на настоящия регламент. Този доклад оценява в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на целите, посочени в членове 3 и 4.
1.  До ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и след това на всеки три години, и въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети и вследствие на оценка от страна на НТИКР, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на настоящия регламент. Този доклад оценява в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на целите, посочени в член 3, въз основа на показателите за изпълнение, посочени в член 4.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени, в рамките на шест месеца от представянето на посочения в параграф 1 доклад държавите членки представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира постигането на тези цели.
2.  Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени, или че специфичните равнища на улов под минималния референтен размер за опазване за основните видове риболов, както е посочено в член 4, параграф 1, буква а), са били надхвърлени, в рамките на дванадесет месеца от представянето на посочения в параграф 1 доклад държавите членки от този регион представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира, че целите, посочени в член 3, могат да бъдат изпълнени и уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване може да бъде намален до равнищата, посочени в член 4, параграф 1, буква а).
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2a (нов)
2а.  Комисията подпомага държавите членки в изготвянето на национален план за действие за справяне с установените трудности при прилагането на нови технически мерки за постигане на изискванията, посочени в член 4. Държавите членки предприемат всички необходими мерки за изпълнение на този план за действие.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3a (нов)
3а.   Когато докладът показва, че дадена държава членка не е спазила своите задължения по отношение на контрола и събирането на данни, Комисията може да прекъсне или временно да преустанови финансирането по ЕФМДР за тази държава членка в съответствие с членове 100 и 101 от Регламент (ЕС) № 508/2014.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а
а)  членове 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 25 се заличават;
а)  членове 3, 8, 9, 10, 11, 12, член 13, параграф 3, алинея втора, както и членове 14, 15, 16 и 25 се заличават;
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 36
Член 36
заличава се
Изменения на Регламент (ЕО) № 1098/2007
В Регламент (ЕО) № 1098/2007 се заличават членове 8 и 9.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 54 – параграф 2 – буква а
а)  на един и същ риболовен кораб не се намират едновременно теглени мрежени уреди с размер на отвора на мрежата по-малък от 80 mm, или един или няколко мрежи гъргър или сходни риболовни уреди, или
а)  на един и същ риболовен кораб не се намират едновременно теглени мрежени уреди с размер на отвора на мрежата по-малък от 70 mm, или един или няколко мрежи гъргър или сходни риболовни уреди, или
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 54 - параграф 2 - буква б) - тире 2
сортираните риби са замразени непосредствено след сортирането им и нито една сортирана риба не се връща в морето; както и
сортираните риби са замразени след сортирането им и нито една сортирана риба не се връща в морето; както и
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 54 - параграф 2 - буква б) - тире 3
устройствата за автоматично сортиране са монтирани и установени на борда по такъв начин, че да се гарантира незабавното замразяване и да не се позволява връщането на морски видове в морето.
устройствата за автоматично сортиране са монтирани и установени на борда по такъв начин, че да се гарантира замразяване и да не се позволява връщането на морски видове в морето.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 54 в – параграф 3 а (нов)
3а.   Компетентният орган на държавата на знамето заверява плановете на хладилните траулери, за да се гарантира, че съответстват на приложимите разпоредби.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 38
Член 38
заличава се
Изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011
Член 26 от Регламент (ЕО) № 1343/2011 се изменя, както следва:
(1)   добавя се следната буква:
‘з) технически мерки по членове 4, 10, 12, 15, 15а, 16, 16б, 16в, 16г, 16е, 16ж, 16з, 16и, 16й и 16к.“; ’
(2)   добавя се следният параграф:
На Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 с цел да се транспонират в правото на Съюза други технически мерки, приети от GFCM, които стават задължителни за Съюза, и да допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателните актове, които транспонират препоръките на GFCM относно техническите мерки.“ ’
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1
Регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 се отменят.
Регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005, както и Регламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията 1a се отменят.
____________________________
1aРегламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията от 19 март 2002 г. за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на ICES VIIIa, b, d и e (ОВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 8).
Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение І – буква на) (нова)
на)  Coregonus oxyrinchus в подзона IVb на ICES (води на Съюза);
Изменение 183
Предложение за регламент
Приложение І – буква нб) (нова)
нб)  адриатическа есетра (Acipenser naccarii) и атлантическа есетра (Acipenser sturio) във води на Съюза;
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение I – буква о)
о)  женски лангусти (Palinuridae spp.) и женски омари (Homarus gammarus) във всички води на Съюза, освен когато се използват за пряко зарибяване или заселване;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 185
Предложение за регламент
Приложение 1 – буква п)
п)  миди от вида Lithophaga lithophaga (Lithophaga lithophaga) и голям каменопробивач (Pholas dactylus) във водите на Съюза в Средиземно море.
п)  миди от вида Lithophaga lithophaga (Lithophaga lithophaga), лостура (Pinna nobilis) и голям каменопробивач (Pholas dactylus) във водите на Съюза в Средиземно море;
Изменение 186
Предложение за регламент
Приложение I – буква па) (нова)
па)  средиземноморски морски таралеж (Centrostephanus longispinus).
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5а (нова)
5а.   Размерът на морския паяк се измерва, както е показано на фигура 5а, като се мери надлъжно по средната линия на черупката – от ръба на черупката между хоботчетата до задния ръб на черупката.
Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5б (нова)
5б.   Размерът на морския рак се измерва, както е показано на фигура 5б, като се мери максималната широчина на черупката, перпендикулярно на средната предно-задна линия на черупката.
Изменение 189
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5в (нова)
5в.   Размерът на морския охлюв се измерва, както е показано на фигура 5в, по дължина на черупката.
Изменение 190
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5г (нова)
5г.   Размерът на рибата меч се измерва, както е показано на фигура 5г, като се мери по дължина от v-образното разклонение на опашната перка до върха на долната челюст.
Изменение 191
Предложение за регламент
Приложение IV – фигура 5а (нова)
Фигура 5а Морски паяк (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_BG-p0000002.png
Изменение 192
Предложение за регламент
Приложение IV – фигура 5б (нова)
Фигура 5б Морски рак (Cancer pagurus)
20180116-P8_TA(2018)0003_BG-p0000003.png
Изменение 193
Предложение за регламент
Приложение IV – фигура 5в (нова)
Фигура 5в Морски охлюв (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_BG-p0000004.png
Изменение 194
Предложение за регламент
Приложение IV – фигура 5г (нова)
Фигура 5г Риба меч (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_BG-p0000005.png
Изменение 195
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 1 – ред 14

Текст, предложен от Комисията

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

Изменение

 

Скумрия (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 196
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 1 – ред 15

Текст, предложен от Комисията

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

Изменение

 

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 197
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 1 – ред 16

Текст, предложен от Комисията

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

Изменение

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 198
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 1 – ред 17

Текст, предложен от Комисията

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg

Изменение

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg1a

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 199
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 1 – ред 19

Текст, предложен от Комисията

Сардина (Sardina pilchardus)

11 cm

Изменение

Сардина (Sardina pilchardus)

11 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 200
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 1 – ред 20

Текст, предложен от Комисията

Омар (Homarus gammarus)

87 mm

Изменение

Омар (Homarus gammarus)

87 mm (дължина на черупката)

Изменение 201
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 1 – ред 34

Текст, предложен от Комисията

Лангуста (Palinurus spp.)

95 mm

Изменение

Лангуста (Palinurus spp.)

95 mm (дължина на черупката)

Изменение 202
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 2 – ред 13

Текст, предложен от Комисията

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Обща дължина 105 mm,

 

дължина на черупката 32 mm

Изменение

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Обща дължина 105 mm,

 

дължина на черупката 32 mm,

 

опашки на норвежки омар 59 mm

Изменение 203
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 2 – ред 14

Текст, предложен от Комисията

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

Изменение

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 204
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 2 – ред 15

Текст, предложен от Комисията

Херинга (Clupea harengus)

18 cm

Изменение

Херинга (Clupea harengus)

18 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 205
Предложение за регламент
Приложение V – част A – таблица 2 – ред 16

Текст, предложен от Комисията

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

Изменение

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 206
Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-малко 90 mm

Скагерак и Категат

Монтира се горна стена с размер на отвора на мрежата най-малко 270 mm (мрежа с ромбоиден отвор) или 140 mm (мрежа с квадратен отвор).

 

 

__________________

 

 

1a В подучастъка Категат се монтира стена с квадратен отвор на мрежата 120 mm (на тралове в периода от 1 октомври до 31 декември и на заграждащи мрежи в периода от 1 август до 31 октомври).

Изменения 305 и 355
Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Най-малко 80 mm

Участък IVb на ICES южно от 54° 30 ′ с. ш. и участък IVc на ICES

Целеви риболов на морски език с бим тралове или [импулсни тралове]. Стена с размер на отвора на мрежата най-малко 180 mm се монтира в горната половина на предната част на мрежата.

 

Изменение

 

 

Най-малко 80 mm

Участък IVb на ICES южно от 54° 30 ′ с. ш. и участък IVc на ICES

Целеви риболов на морски език с бим тралове. Стена с размер на отвора на мрежата най-малко 180 mm се монтира в горната половина на предната част на мрежата.

Изменение 208
Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-малко 40mm

Цялата зона

Целеви риболов на калмар (85% от улова) (Lolignidae, Ommastrephidae)

Изменение 209
Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 16mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове.

 

 

Целеви риболов на норвежки паут. При улова на норвежки паут се монтира сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 22 mm.

 

 

Целеви риболов на Crangon. Монтира се сортираща решетка, мрежа сито или устройство с равностойна селективност.

Изменение

Най-малко 16mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове (80% от улова).

 

 

Целеви риболов на норвежки паут (50% от улова). При улова на норвежки паут се монтира сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 35 mm.

 

 

Целеви риболов на сиви скариди и на розови скариди (90% от улова). Монтира се сортираща мрежа или сортираща решетка в съответствие с установените на национално равнище правила.

Изменение 210
Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 2 – заглавие
2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи
2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи и плаващи мрежи
Изменение 211
Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 2 – уводна част
В Северно море и Скагерак/Категат се използват статични мрежи със следните размери на отвора:
В Северно море и Скагерак/Категат се използват статични мрежи и плаващи мрежи със следните размери на отвора:
Изменение 212
Предложение за регламент
Приложение V – част В – параграф 1 – точка 1.1
1.1  Уловът на пясъчна змиорка с помощта на теглени уреди с трална торба с размер на отвора, по-малък от 80 mm, или на статични мрежи с размер на отвора, по-малък от 100 mm, се забранява в географската зона, ограничена от източния бряг на Англия и Шотландия и от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:
1.1  Уловът на пясъчна змиорка с помощта на теглени уреди с трална торба с размер на отвора, по-малък от 32 mm, се забранява в географската зона, ограничена от източния бряг на Англия и Шотландия и от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:
Изменение 213
Предложение за регламент
Приложение V – част В – параграф 2 – точка 2.2 – тире 1
—  кораби, чиято двигателна мощност не превишава 221 kW, които използват дънни тралове или датски грибове;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 214
Предложение за регламент
Приложение V – част В – параграф 2 – точка 2.2 – тире 2
—  кораби-двойки, извършващи риболов с дънни тралове, чиято комбинирана двигателна мощност не превишава в нито един момент 221 kW;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 215
Предложение за регламент
Приложение V – част В – параграф 2 – точка 2.2 – тире 3
—  на кораби, чиято двигателна мощност превишава 221 kW, е разрешено да използват дънни тралове или датски грибове, а на кораби-двойки, извършващи риболов с тралове, чиято комбинирана двигателна мощност превишава 221 kW, е разрешено да използват дънни тралове, при условие че не извършват целеви риболов на писия и морски език и спазват съответните правила за размера на отвора на мрежите, съдържащи се в част Б от настоящото приложение.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 216
Предложение за регламент
Приложение V – част В – параграф 6 – точка 6.2
6.2  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕО) № 2347/2002 1 , във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 6.1.
6.2  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2016/2336 на Европейския парламент и на Съвета1, във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, чийто риболов е изрично забранен съгласно правото на Съюза, се връщат в морето възможно най-бързо. Уловът на видове дълбоководни акули, които са обхванати от ограничения на улова, се задържа на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. В случай че дадена държава членка не разполага с достатъчна квота, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 6.1.
__________________
__________________
1 Регламент (EO) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6).
1 Регламент (ЕС) 2016/2336 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 1).
Изменение 274
Предложение за регламент
Приложение V – част Г – подзаглавие 2
Мерки за намаляване на случайния улов на китоподобни в участък IIIa и подзона IV на ICES
Мерки за намаляване на случайния улов на морски бозайници в участък IIIa и подзона IV на ICES
Изменение 275
Предложение за регламент
Приложение V – част Г – параграф 1a (нов)
1a.  Мерки за свеждане до минимум на случайния улов на морски птици
1.  Програми за научни изследвания се установяват в Северно море с цел идентифициране на припокриване на чувствителни видове с риболовни съоръжения и риболовно усилие и определяне на технически решения за риболовните съоръжения.
2.  Пространствени мерки се прилагат в Северно море в случаите, в които научните изследвания са идентифицирали зони, в които според данните чувствителни видове морски птици биват улавяни случайно, докато те могат да бъдат заменени от други технически мерки.
3.  Плавателни съдове, които осъществяват риболов с парагади в Северно море, използват съчетание от научно проверени технически решения като въдици със серпентини, използване на въдици с тежести, прикриване на въдици и използване на парагади в часовете на тъмнина, при минимално осветяване на палубата, необходимо за безопасност. Съчетанията следва да се определят въз основа на конфигурациите на риболовните уреди и уязвимите видове, за които съществува вероятност да бъдат уловени от флоти. Спецификацията следва да спазва стандартите, посочени в международните договорени насоки.
4.  Държавите членки осъществяват мониторинг и оценка на ефективността на мерките за смекчаване на въздействието, които са установени, включително по отношение на улова на риба и риболовното усилие.
Изменения 306, 314, 315 и 356
Предложение за регламент
Приложение V – част Д
Част Д
заличава се
Новаторски методи на риболов
Използването на електрически импулсни тралове в участъци IVb и IVc на ICES
Независимо от разпоредбите на член 13, риболовът с електрически импулсен трал се разрешава в участъци IVb и IVc на ICES при условията, определени в съответствие с член 27, параграф 1, второ тире от настоящия регламент, по отношение на характеристиките на използвания импулс и мерките за контрол и мониторинг южно от локсодрома, образувана от следните точки, които се измерват съгласно координатна система WGS84:
–  точка на източния бряг на Обединеното кралство, разположена на 55° с.ш.
–  на изток до 55° с.ш., 5° и.д.
–  на север до 56° с.ш.
–  на изток до точка на западния бряг на Дания, разположена на 56° с.ш.
Изменение 324
Предложение за регламент
Приложение VI – част A – таблица – ред 14

Текст, предложен от Комисията

 

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

Изменение

 

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

 

___________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не може да се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на сушата, превоза, съхранението, излагането или продажбата.

Изменение 218
Предложение за регламент
Приложение VI – част A – таблица – ред 15

Текст, предложен от Комисията

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

Изменение

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 219
Предложение за регламент
Приложение VI – част A – таблица – ред 16

Текст, предложен от Комисията

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3Във водите на Съюза в подзони на ICES V, VI, южно от 56° с.ш., и VII, с изключение на участъци VIId, e и f, като минимален референтен размер за опазване се прилагат 130 mm.

Изменение

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3Във водите на Съюза в подзони на ICES V, VI, южно от 56° с.ш., и VII, с изключение на участъци VIId, e и f, като минимален референтен размер за опазване се прилагат 130 mm.

 

3a Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 220
Предложение за регламент
Приложение VI – част A – таблица – ред 17

Текст, предложен от Комисията

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg

Изменение

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg1a

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 221
Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 120 mm

Цялата зона

Няма.

Изменение

Най-малко 100 mm

Цялата зона

Няма.

__________________

 

 

1a Да бъде въведено постепенно в продължение на две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент. За участъци VIId и VIIe на ICES се прилага размер на отвора най-малко 100 mm.

 

 

Изменение 223
Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – параграф 2 – заглавие
2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи
2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи и плаващи мрежи
Изменение 224
Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – параграф 2 – уводна част
В северозападните води се използват статични мрежи със следните размери на отвора:
В северозападните води се използват статични мрежи и плаващи мрежи със следните размери на отвора:
Изменение 225
Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – параграф 2 – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 120 mm1

Цялата зона

Няма.

Изменение

Най-малко 120 mm1

Цялата зона

Няма.

__________________

 

 

1 При целеви риболов на морски дявол (30% от улова) се използва размер на отвора от най-малко 220 mm. При целеви риболов на сайда и мерлуза (50% от улова) в участъци VIId и VIIe на ICES се използва размер на отвора на мрежата най-малко 110 mm

 

 

Изменение 226
Предложение за регламент
Приложение VI – Част Б – таблица – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 50mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове

Изменение

Най-малко 50mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове (80% от улова).

 

 

Целеви риболов на барбуня (50% от улова)

Изменение 227
Предложение за регламент
Приложение VI – част В – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември всяка година се забранява провеждането на каквито и да било риболовни дейности с използване на теглени риболовни уреди или статични мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:
От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември всяка година се забранява провеждането на каквито и да било риболовни дейности с използване на дънни теглени риболовни уреди или дънни статични мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:
Изменение 228
Предложение за регламент
Приложение VI – част В – параграф 3 – точка 3.2
3.2  Чрез дерогация от точка 1 в зоната и периода, посочени в тази точка, използването на дънни тралове се разрешава, при условие че тези тралове са снабдени със селективни устройства, които са били оценени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Когато приловът на атлантическа треска, уловена от кораби на която и да било държава членка, извършващи дейност в зоните, посочени в точка 3.1, надвиши 10 тона, тези кораби вече не могат да извършват риболов в тази зона.
3.2  Чрез дерогация от точка 1 в зоната и периода, посочени в тази точка, използването на дънни тралове се разрешава, при условие че тези тралове са снабдени със селективни устройства, които са били оценени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).
Изменение 229
Предложение за регламент
Приложение VI – част В – параграф 9 – заглавие
9.  Използване на статични мрежи в участъци Vb, VIa и VII b, c, j и k на ICES
9.  Използване на статични мрежи в участъци Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j и k на ICES
Изменение 230
Предложение за регламент
Приложение VI – част В – параграф 9 – точка 9.2
9.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕО) № 2347/2002, във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, корабите вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 9,1.
9.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент () 2016/2336, във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, чийто риболов е изрично забранен съгласно правото на Съюза, се връщат в морето възможно най-бързо. Уловът на видове дълбоководни акули, които са обхванати от ограничения на улова, се задържа на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. В случай че дадена държава членка не разполага с достатъчна квота, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕO) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 9.1.
Изменение 276
Предложение за регламент
Приложение VI – част Г – параграф 1 – заглавие
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на китоподобни в участъци VIa и VII d, e, f, g, h и j на ICES
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на морски бозайници в участъци VI and VII на ICES
Изменение 277
Предложение за регламент
Приложение V – част Г – параграф 2 – точка 2.1 (нова)
2.1.  Програми за научни изследвания се установяват в северозападните води с цел идентифициране на припокриване на чувствителни видове с риболовни съоръжения и риболовно усилие и определяне на технически решения за риболовните съоръжения.
Изменение 278
Предложение за регламент
Приложение VІ – част Г – параграф 2 – точка 2.2 (нова)
2.2.  Пространствени мерки се прилагат в северозападните води в случаите, в които научните изследвания са идентифицирали зони, в които според данните чувствителни видове морски птици биват улавяни случайно, докато те могат да бъдат заменени от други технически мерки.
Изменение 279
Предложение за регламент
Приложение VІ – част Г – параграф 2 – точка 2.3 (нова)
2.3.  Държавите членки осъществяват мониторинг и оценка на ефективността на мерките за смекчаване на въздействието, които са установени, включително по отношение на улова на риба и риболовното усилие.
Изменение 231
Предложение за регламент
Приложение VII – част A – таблица – ред 15

Текст, предложен от Комисията

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

Изменение

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение 232
Предложение за регламент
Приложение VII – част A – таблица – ред 18

Текст, предложен от Комисията

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Изменение

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Изменение 233
Предложение за регламент
Приложение VII – част A – таблица – ред 23

Текст, предложен от Комисията

Кралска мида (Сhlamys spp.)

40 mm

Изменение

Кралска мида (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Изменение 234
Предложение за регламент
Приложение VII – част A – таблица – ред 26

Текст, предложен от Комисията

Японска мида (Venerupis philippinarum)

35 mm

Изменение

Японска мида (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Изменение 235
Предложение за регламент
Приложение VII – част A – таблица – ред 34

Текст, предложен от Комисията

Октопод (Octopus vulgaris)

750 грама

 

 

__________________

 

3 Във всички води, разположени в тази част на централната източна част на Атлантически океан, която обхваща участъци 34.1.1, 34.1.2,34.1.3 и подзона 34.2.0 от риболовна зона 34 от CECAF, се прилага тегло на изкормената риба от 450 gr.

Изменение

Октопод (Octopus vulgaris)

1000 грама

 

 

__________________

 

 

3 Във всички води, разположени в тази част на централната източна част на Атлантически океан, която обхваща участъци 34.1.1, 34.1.2,34.1.3 и подзона 34.2.0 от риболовна зона 34 от CECAF, се прилага тегло на изкормената риба от 450 gr.

Изменение 242
Предложение за регламент
Приложение VII – част В – параграф 4 – точка 4.2
4.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2347/2002, в зони с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 1.
4.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2016/2336, в зони с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, чийто риболов е изрично забранен съгласно правото на Съюза, се връщат в морето възможно най-бързо. Уловът на видове дълбоководни акули, които са обхванати от ограничения на улова, се задържа на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. В случай че дадена държава членка не разполага с достатъчна квота, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, установени в точка 1.
Изменение 243
Предложение за регламент
Приложение VII – част В – параграф 4 – точка 4.2а (нова)
4.2а.  Комисията може да реши, след консултация с НТИКР, да изключи определени видове риболов в зоните VIII, IX и X на ICES от приложното поле на параграф 4.1, ако е доказано – с информация, предоставена от държавите членки, или с изпълнението на специфично управленско използване на регионализацията, което би могло да включва намаляване на плавателните съдове, извършващи дейност в зоната, намаляване на месеците за риболов и т.н., или с многогодишните планове – че тези риболовни дейности имат много ниски равнища на прилов или изхвърляне на акули.
Изменение 280
Предложение за регламент
Приложение VIІ – част Г – параграф 1 – заглавие
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на китоподобни в подзони VIII и IXa на ICES
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на морски бозайници в подзони VIII и IX на ICES
Изменение 281
Предложение за регламент
Приложение VІІ – част Г – параграф 2 – точка 2.1 (нова)
2.1.  Програми за научни изследвания се установяват в югозападните води с цел идентифициране на припокриване на чувствителни видове с риболовни съоръжения и риболовно усилие и определяне на технически решения за риболовните съоръжения.
Изменение 282
Предложение за регламент
Приложение VІІ – част Г – параграф 2 – точка 2.2 (нова)
2.2.  Пространствени мерки се прилагат в югозападните води в случаите, в които научните изследвания са идентифицирали зони, в които според данните чувствителни видове морски птици биват улавяни случайно, докато те могат да бъдат заменени от други технически мерки.
Изменение 283
Предложение за регламент
Приложение VІІ – част Г – параграф 2 – точка 2.3 (нова)
2.3.  Държавите членки осъществяват мониторинг и оценка на ефективността на мерките за смекчаване на въздействието, които са установени, включително по отношение на улова на риба и риболовното усилие.
Изменение 247
Предложение за регламент
Приложение VIII – част Б – параграф 2 – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 157 mm

Цялата зона

Целеви риболов на сьомга

Изменение

заличава се

 

 

Изменение 284
Предложение за регламент
Приложение VIІІ – част Г – параграф 1 – заглавие
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на китоподобни
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на морски бозайници
Изменение 285
Предложение за регламент
Приложение VІІІ – част Г – параграф 1a (нов)
1a.  Мерки за свеждане до минимум на случайния улов на морски птици
1.1.  Програми за научни изследвания се установяват в Балтийско море с цел идентифициране на припокриване на чувствителни видове с риболовни съоръжения и риболовно усилие и определяне на технически решения за риболовните съоръжения.
1.2.  Пространствени мерки се прилагат в Балтийско море в случаите, в които научните изследвания са идентифицирали зони, в които според данните чувствителни видове морски птици биват улавяни случайно, докато те могат да бъдат заменени от други технически мерки.
1.3  Държавите членки осъществяват мониторинг и оценка на ефективността на мерките за смекчаване на въздействието, които са установени, включително по отношение на улова на риба и риболовното усилие.
Изменение 251
Предложение за регламент
Приложение IX – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Торба с квадратен отвор с размер поне 40 mm2

Цялата зона

Торба с ромбовиден отвор от 50 mm може да се използва като алтернатива на торба с квадратен отвор от 44 mm при надлежно обосновано искане от страна на собственика на кораба

 

 

________________

 

 

2 Разрешава се съхраняването на борда или използването на само един вид мрежа (с квадратен отвор от 40 mm или с ромбовиден отвор от 50 mm).

Изменение

Торба с квадратен отвор с размер поне 40 mm2

Цялата зона

Торба с ромбовиден отвор от 50 mm2 може да се използва като алтернатива на торба с квадратен отвор от 40 mm при надлежно обосновано искане от страна на собственика на кораба

 

 

 

________________

 

 

 

2 Разрешава се съхраняването на борда или използването на само един вид мрежа (с квадратен отвор от 40 mm или с ромбовиден отвор от 50 mm).

Изменение 254
Предложение за регламент
Приложение IX – част Б – параграф 2a (нов)
2а.   Съществуващите дерогации от разпоредбите, установени с параграфи 1, 1а и 2 от настоящата част относно заграждащите риболовни уреди, засегнати от посочения в член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 план за управление и приети в съответствие с член 9 от същия регламент, остават в сила, освен ако не е предвидено друго в член 18 от настоящия регламент.
Изменение 255
Предложение за регламент
Приложение IX – част В – параграф 5
Забранява се съхраняването на борда или залагането на повече от 250 винтери или кошове на кораб за улов на дълбоководни ракообразни (включително Plesionika spp., Pasiphaea spp. или подобни видове).
Забранява се съхраняването на борда или залагането на повече от 250 винтера или коша на кораб за улов на дълбоководни ракообразни.
Изменение 256
Предложение за регламент
Приложение IX – част В – параграф 5 – алинея 1а (нова)
На силно локализирани флотове с уреди за непромишлен риболов се разрешава улов на дълбоководни ракообразни (включително Plesionika spp., Pasiphaea spp. или подобни видове).
Изменение 257
Предложение за регламент
Приложение IX – част В – параграф 6a (нов)
6а.  Ограничения за риболова с харпуни
Забранява се риболовът с харпуни при използване на акваланг или нощем, в периода от залез до изгрев.
Изменение 286
Предложение за регламент
Приложение ІХ – част Г – параграф 1 – заглавие
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на китоподобни
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на морски бозайници
Изменение 287
Предложение за регламент
Приложение ІХ– част Г – параграф 2 – точка 2.1 (нова)
2.1.  Програми за научни изследвания се установяват в Средиземно море с цел идентифициране на припокриване на чувствителни видове с риболовни съоръжения и риболовно усилие и определяне на технически решения за риболовните съоръжения.
Изменение 288
Предложение за регламент
Приложение ІХ– част Г – параграф 2 – точка 2.2 (нова)
2.2.  Пространствени мерки се прилагат в Средиземно море в случаите, в които научните изследвания са идентифицирали зони, в които според данните чувствителни видове морски птици биват улавяни случайно, докато те могат да бъдат заменени от други технически мерки.
Изменение 289
Предложение за регламент
Приложение ІХ– част Г – параграф 2 – точка 2.3 (нова)
2.3.  Държавите членки осъществяват мониторинг и оценка на ефективността на мерките за смекчаване на въздействието, които са установени, включително по отношение на улова на риба и риболовното усилие.
Изменение 259
Предложение за регламент
Приложение X – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 50 mm

Цялата зона

Торба с квадратен отвор от 40 mm може да се използват като алтернатива

Изменение

Най-малко 40 mm

Цялата зона

Торба с ромбовиден отвор от 50 mm може да се използват като алтернатива на торба с квадратен отвор от 40 mm при надлежно обосновано искане от страна на собственика на кораба.

 

 

__________________

 

 

. Разрешава се съхраняването на борда или използването на само един вид мрежа (с квадратен отвор от 40 mm или с ромбовиден отвор от 50 mm).

Изменение 260
Предложение за регламент
Приложение X – част Б – параграф 2 – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 400 mm

Цялата зона

Целеви риболов на калкан

Изменение

Най-малко 400 mm

Цялата зона

Риболов на калкан със закотвени хрилни мрежи

Изменение 261
Предложение за регламент
Приложение X – част В
Част В
заличава се
Затворени зони или зони с ограничен достъп
Сезонна забрана за риболов за опазване на калкана
Забраняват се целевият риболов, трансбордирането, разтоварването и първата продажба на калкан в периода от 15 април до 15 юни всяка година във водите на Съюза в Черно море.
Изменение 290
Предложение за регламент
Приложение Х – част Г – параграф 1a (нов)
1a.  Мерки за свеждане до минимум на случайния улов на морски птици
1а1.  Програми за научни изследвания се установяват в Черно море с цел идентифициране на припокриване на чувствителни видове с риболовни съоръжения и риболовно усилие и определяне на технически решения за риболовните съоръжения.
1a.2.  Пространствени мерки се прилагат в Черно море в случаите, в които научните изследвания са идентифицирали зони, в които според данните чувствителни видове морски птици биват улавяни случайно, докато те могат да бъдат заменени от други технически мерки.
1a.3.  Държавите членки осъществяват мониторинг и оценка на ефективността на мерките за смекчаване на въздействието, които са установени, включително по отношение на улова на риба и риболовното усилие.
Изменение 262
Предложение за регламент
Приложение XI – част А – заглавие
Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди
1.   Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди
Изменение 263
Предложение за регламент
Приложение XI – част А – параграф 1 – уводна част
В най-отдалечените региони се използват трални торби със следните размери на отвора:
Във водите на Европейския съюз в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан се използват трални торби със следните размери на отвора:
Изменение 264
Предложение за регламент
Приложение XI – част A – таблица – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 45 mm

Всички води, разположени край бреговете на френския отвъдморски департамент Гвиана, които са под суверенитета или юрисдикцията на Франция

Целеви риболов на скариди (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Изменение

Най-малко 45 mm

Всички води, разположени край бреговете на френския отвъдморски департамент Гвиана, които са под суверенитета или юрисдикцията на Франция

Целеви риболов на скариди (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15% от улова)

Изменение 265
Предложение за регламент
Приложение XI – част A – таблица – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 14 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове със заграждащи мрежи

Изменение

заличава се

 

 

Изменение 266
Предложение за регламент
Приложение XI – част А – параграф 1a (нов)
1а.  Минимални размери на отвора за заграждащи мрежи
Във водите на Европейския съюз в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан се използват заграждащи мрежи със следните размери на отвора:
Изменение 267
Предложение за регламент
Приложение XI – част А – параграф 1a (нов) – таблица (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Размер на отвора

Географски зони

Условия

Най-малко 14 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове със заграждащи мрежи

Изменение 291
Предложение за регламент
Приложение ХІ – част Бa (нова)
Част Ба
Мерки за смекчаване с цел опазването на уязвими видове
1.  Мерки за намаляване на случайния улов на морски бозайници
1.1.  Забранява се плавателните съдове да използват статични мрежи, плаващи мрежи, пелагични тралове или високи тралове с вертикален отвор или други риболовни съоръжения, когато има доказателства за прилов в най-отдалечените региони, без едновременното използване на технология с доказано действие на смекчаване на въздействието. Изключения се правят само за риболовните съоръжения с доказан пренебрежим кумулативен прилов.
1.2.  Точка 1 не се прилага за риболовни операции, извършвани единствено за целите на научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под ръководството на държавите членки или засегнатите държави членки и които целят разработване на нови технически мерки за намаляване на случайния улов и убиването на китоподобни.
1.3.  Държавите членки, чрез специални схеми за ежегоден мониторинг, осъществяват мониторинг и оценка, чрез научни изследвания или пилотни проекти, на ефективността на съоръженията за намаляване на въздействието съобразно описанието в точка 1.1 в съответните риболовни дейности и зони.
2.  Мерки за свеждане до минимум на случайния улов на морски птици
2.1.   Програми за научни изследвания се установяват в най-отдалечените региони с цел идентифициране на припокриване на чувствителни видове с риболовни съоръжения и риболовно усилие и определяне на технически решения за риболовните съоръжения.
2.2.  Пространствени мерки се прилагат в най-отдалечените региони в случаите, в които научните изследвания са идентифицирали зони, в които според данните чувствителни видове морски птици биват улавяни случайно, докато те могат да бъдат заменени от други технически мерки.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0381/2017).

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност