Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0074(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0381/2017

Předložené texty :

A8-0381/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Hlasování :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Vysvětlení hlasování
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Přijaté texty
PDF 1277kWORD 282k
Úterý, 16. ledna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 16. ledna 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 a nařízení Komise (ES) č. 494/2002
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   Má-li se zajistit, aby provozovatelé, vnitrostátní orgány a zúčastněné subjekty chápaly a dodržovaly stávající pravidla, je nutné tato pravidla zjednodušit. Měl by být dodržen proces konzultací s poradními sbory podle nařízení (EU) č. 1380/2013 a je třeba věnovat pozornost tomu, aby byly v plném rozsahu splněny všechny cíle související se zachováním zdrojů a udržitelností.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)   Zjednodušení stávajících pravidel pro technická opatření by nemělo oslabit normy v oblasti zachování a udržitelnosti.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Je třeba vytvořit rámec pro nařízení o technických opatřeních. Tento rámec by měl stanovit obecná pravidla, která budou platit ve všech vodách Unie, a umožnit vytvoření technických opatření, která zohlední regionální zvláštnosti rybolovu prostřednictvím procesu regionalizace zavedené v rámci SRP.
(3)  Je třeba vytvořit rámec pro nařízení o technických opatřeních. Tento rámec by měl stanovit obecná pravidla, která budou platit ve všech vodách Unie, a umožnit vytvoření technických opatření, která zohlední regionální zvláštnosti rybolovu prostřednictvím procesu regionalizace zavedené v rámci SRP. Tento proces by měl umožnit účinně kombinovat společná pravidla a místní situaci a situaci v jednotlivých zónách. Tento proces by však neměl vést k přenesení SRP na vnitrostátní úroveň a je rovněž důležité, aby poradní sbory i nadále zajišťovaly, aby proces regionalizace probíhal v rámci přístupu Unie v souladu s bodem odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Tento rámec by měl zahrnovat lov a vykládku rybolovných zdrojů, jakož i provoz lovných zařízení a interakci rybolovných činností s mořskými ekosystémy.
(4)  Tento rámec by měl zahrnovat lov a vykládku rybolovných zdrojů, jakož i provoz lovných zařízení a interakci rybolovných činností s mořskými ekosystémy a měl by rovněž zohledňovat socio-ekonomickou dynamiku.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Technická opatření by se v případě potřeby měla vztahovat na rekreační rybolov, který může mít významný dopad na populace ryb a druhy měkkýšů.
(6)  Rekreační rybolov může mít významný dopad na mořském prostředí, populace ryb a další druhy, a měla by se proto na něj vztahovat technická opatření.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Ryby ulovené rekreačními rybáři (lov udicí) jsou vypouštěny s vysokou mírou přežití, pokud se na základě vědeckých důkazů neprokáže opak.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)   Povinnost vykládky se podle nařízení (EU) č. 1380/2013 vztahuje na všechny úlovky druhů, na které se vztahují omezení odlovů. Nicméně jestliže jsou v rámci rekreačního rybolovu jedinci těchto druhů uloveni a okamžitě vypuštěni a vědecké důkazy prokazují vysokou míru jejich přežití, jako tomu může být v případě ryb ulovených rekreačními rybáři používajícími udici, mělo by být možné vyloučit dotčeny rybolov z povinnosti vykládky tím, že se budou uplatňovat postupy stanovené v tomto nařízení, obzvláště tím, že budou za tímto účelem přijata opatření v rámci víceletých plánů a plánů výmětů.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Technická opatření by měla přispívat k dosahování cílů SRP, kterými je provozování rybolovu na úrovni maximálního udržitelného výnosu, snižování nežádoucích úlovků a odstraňování výmětů, a rovněž přispívat k dosažení dobrého stavu prostředí, jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES18.
(7)  Technická opatření by měla přispívat k dosahování cílů SRP.
__________________
18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Technická opatření musí být přiměřená sledovaným cílům. Před jejich přijetím je třeba zvážit jejich možný hospodářský a sociální dopad.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)   Prosazování a provádění technických pravidel, operačních programů a případně vydávání povolení, omezení výstavby a provozu plavidel a některých zařízení by nemělo být na úkor plnění lepších norem v oblasti zdraví a bezpečnosti v případě plavidel provádějících rybolovné činnosti.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)
(7c)   Technická opatření přijatá podle tohoto nařízení by měla být v souladu se strategickým plánem pro biologickou rozmanitost na období 2011–2020, který byl přijat na základě Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, a měla by podpořit provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, zejména cíl, kterým je zajištění udržitelného využívání rybolovných zdrojů a s ním souvisejících činností.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Technická opatření by měla konkrétně poskytovat ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, pomocí používání selektivních lovných zařízení a opatření k zamezení úlovkům. Technická opatření by rovněž měla minimalizovat, a pokud možno, úplně vyloučit dopady lovných zařízení na mořský ekosystém, zejména na citlivé druhy a stanoviště. Měla by také přispět k zavedení opatření týkajících se řízení pro účely splnění povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS19, ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES20 a ze směrnice 2008/56/ES.
(8)  Technická opatření by měla konkrétně přispívat k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, pomocí používání selektivních lovných zařízení a opatření k zamezení úlovkům. Technická opatření by rovněž měla přispívat k minimalizaci a případně k odstranění negativních dopadů lovných zařízení na mořský ekosystém, zejména na citlivé druhy a stanoviště. Je třeba poskytovat pobídky, aby se podpořilo používání zařízení a postupů, které mají malý dopad na životní prostředí. Technická opatření by měla také přispět k zavedení opatření týkajících se řízení pro účely splnění povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS, ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES a ze směrnice 2008/56/ES.
__________________
__________________
19 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
19 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Problematiku náhodného odlovu citlivých druhů je vzhledem k vysoké míře ochrany, kterou jim poskytují směrnice 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2008/56/ES, k jejich značnému ohrožení a k povinnosti dosáhnout dobrého stavu životního prostředí do roku 2020 nutné řešit komplexně v rámci všech rybolovných oblastí a veškerého rybolovného zařízení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Pro vyhodnocení účinnosti technických opatření by měly být stanoveny cíle týkající se úrovně nežádoucích úlovků, úrovně vedlejších úlovků citlivých druhů a rozlohy stanovišť mořského dna nepříznivě ovlivněných rybolovem, které odrážejí cíle SRP a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí (zejména směrnice Rady 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a osvědčené mezinárodní postupy.
(9)  Pro vyhodnocení účinnosti technických opatření by měly být stanoveny ukazatele výkonnosti týkající se snižování úlovků ryb pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů a náhodných úlovků citlivých druhů a také snižování negativních environmentálních dopadů na mořská stanoviště, které odrážejí cíle SRP a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí (zejména směrnice Rady 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a osvědčené mezinárodní postupy.
__________________
__________________
21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Členské státy by měly v co největší míře využívat dostupných opatření v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/20141a, aby podpořily rybáře při provádění technických opatření a zajistily, že budou zohledněny socio-ekonomické cíle SRP.
_______________
1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Některá destruktivní lovná zařízení nebo metody, které využívají výbušnin, jedů, omamných látek, elektrického proudu, pneumatických kladiv nebo jiných perkusních nástrojů, vlečná zařízení a drapáky ke sběru rudých korálů nebo jiných druhů korálů nebo korálovitých druhů a některé harpuny by měla být zakázány s výjimkou zvláštního případu pulzní elektrické vlečné sítě, která může být využívána za určitých, přesně stanovených podmínek.
(11)  Některá destruktivní lovná zařízení nebo metody, které využívají výbušnin, jedů, omamných látek, elektrického proudu, pneumatických kladiv nebo jiných perkusních nástrojů, vlečná zařízení a drapáky ke sběru rudých korálů nebo jiných druhů korálů nebo korálovitých druhů a některé harpuny by měla být zakázány s výjimkou zvláštního případu pulzní elektrické vlečné sítě, která může být využívána za určitých, přesně stanovených podmínek. V této souvislosti je nutné zajistit, aby byly k dispozici poznatky o dopadech inovativních rybářských zařízení, včetně kumulovaných účinků, a to ještě předtím, než bude povoleno použití takovéhoto zařízení v širokém rozsahu. Mimoto je třeba zavést systém monitorování, kontroly a hodnocení pro účely prosazování, výzkumu a také hodnocení. A konečně by stávající povolení měla být předmětem vědeckého přezkumu, a to předtím, než budou nastálo prohlášena za „nezakázaná“.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   Je třeba získat podrobné a kvantifikované údaje o dopadech inovativních rybářských zařízení, včetně jejich kumulativních účinků na mořské prostředí a druhy, a to ještě předtím, než bude v komerčním měřítku povoleno jejich obecné používání. Je třeba vytvořit účinný program pro monitorování a hodnocení.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  U některých vzácných druhů ryb, jako jsou některé druhy žraloků a rejnoků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Na ochranu těchto druhů by proto měl být zaveden všeobecný zákaz jejich lovu.
(15)  U některých druhů ryb, které jsou vzácné nebo jejichž biologické charakteristiky výrazně zvyšují riziko jejich nadměrného odlovu, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Na ochranu těchto druhů by proto měl být zaveden všeobecný zákaz jejich lovu.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  S cílem pomoci odvětví rybolovu při provádění povinnosti vykládky by členské státy měly zavést opatření, jejichž účelem je usnadnit skladování a nacházet odbytiště pro mořské druhy, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. Tato opatření by měla zahrnovat podporu investic do výstavby a úpravy míst vykládky a přístřešků nebo podporu investic s cílem přidat hodnotu produktům rybolovu.
(21)  S cílem pomoci odvětví rybolovu při provádění povinnosti vykládky a zajistit rovné podmínky jejím plným dodržováním by členské státy měly zavést opatření, jejichž účelem je usnadnit skladování a nacházet odbytiště pro mořské druhy, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. Tato opatření by měla zahrnovat podporu investic do výstavby a úpravy míst vykládky a přístřešků nebo podporu investic s cílem přidat hodnotu produktům rybolovu.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  V případech, že vědecké poradenství dokládá, že dochází ke značným nežádoucím úlovkům druhů, které nepodléhají omezení odlovu, a proto na ně nelze uplatnit ani povinnost vykládky, by členské státy měly provádět pilotní projekty s cílem prozkoumat způsoby, jak takové úlovky omezit a jak zavést vhodná technická opatření k dosažení tohoto cíle.
(23)  V případech, že vědecké poradenství dokládá, že dochází ke značným nežádoucím úlovkům druhů, by členské státy měly provádět pilotní projekty s cílem prozkoumat způsoby, jak takové úlovky omezit a jak zavést vhodná technická opatření k dosažení tohoto cíle.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Pokud nejsou na regionální úrovni zavedena žádná technická opatření, měly by se uplatnit definované základní normy. Tyto základní normy by měly být odvozeny ze stávajících technických opatření s přihlédnutím k poradenství VTHVR a ke stanoviskům zúčastněných stran. Měly by upravovat základní velikosti ok pro vlečná zařízení a pevné sítě, minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu a opatření k ochraně přírody s cílem omezit vedlejší úlovky mořských savců a mořských ptáků v určitých oblastech a zahrnovat veškerá další aktuálně existující regionálně specifická opatření dosud potřebná pro zajištění toho, aby byly i nadále plněny cíle pro zachování druhů, dokud nebudou zavedena opatření v rámci regionalizace.
(24)  Pokud nejsou na regionální úrovni zavedena žádná technická opatření, měly by se uplatnit definované základní normy. Tyto základní normy by měly být odvozeny ze stávajících technických opatření s přihlédnutím k poradenství VTHVR a ke stanoviskům zúčastněných stran. Měly by upravovat základní velikosti ok pro vlečná zařízení a pevné sítě, minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu a opatření k ochraně přírody s cílem minimalizovat a, pokud možno, odstranit vedlejší úlovky mořských savců a mořských ptáků v určitých oblastech a zahrnovat veškerá další aktuálně existující regionálně specifická opatření dosud potřebná pro zajištění toho, aby byly i nadále plněny cíle pro zachování druhů, dokud nebudou zavedena opatření v rámci regionalizace.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Členské státy ve spojení se zúčastněnými stranami mohou vypracovat společná doporučení pro vhodná technická opatření, která se odchylují od základních linií, v souladu s procesem regionalizace uvedeném v SRP.
(25)  Členské státy by v úzké spolupráci s příslušnými poradními sbory měly mít možnost na základě nejkvalitnějšího vědeckého poradenství vypracovat společná doporučení pro vhodná technická opatření, která se odchylují od základních linií, s cílem přizpůsobit technická opatření regionálním zvláštnostem rybolovu v souladu s procesem regionalizace uvedeném v SRP, a to i v případě, že neexistuje víceletý plán.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Tato regionální technická opatření by měla být přinejmenším rovnocenná základním normám z hlediska vzorců využívání zdrojů a ochrany citlivých druhů a stanovišť.
(26)  Regionalizace by měla být využita k zavedení opatření uzpůsobených daným podmínkám, která zohlední specifické rysy každé rybolovné oblasti, včetně ochrany jejích citlivých druhů a stanovišť. Tato regionální technická opatření by měla být udržitelná a měla by přinejmenším zaručit stejné vzorce využívání zdrojů a úroveň ochrany jako základní normy. Přijímání jakýchkoli regionálních technických opatření by se mělo zakládat na nejlepším dostupném vědeckém poradenství.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)   Rozhodnutí přijatá regionálními skupinami členských států v rámci regionalizace by měla splňovat stejné normy demokratického dohledu jako normy platné v dotčených členských státech.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)
(26b)   Regionalizace by měla být používána jako nástroj, který podpoří účast veškerých příslušných subjektů, včetně nevládních organizací, posílí pravomoci rybářů a zapojí je tak, aby mohli úzce spolupracovat s členskými státy, poradními sbory a odborníky při přípravě opatření uzpůsobených daným podmínkám, která budou zohledňovat zvláštnosti každé rybolovné oblasti a chránit jejich environmentální podmínky.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
(27a)   V případě, že existuje zájem na přímém řízení týkající se jediného členského státu, je možno po konzultaci s příslušnými poradními sbory předložit návrhy individuálních technických opatření s cílem změnit platná opatření k ochraně.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Při vytváření společných doporučení pro zavádění alternativních rozměrově a druhově selektivních lovných zařízení k základním velikostem ok sítí ve víceletých plánech by regionální skupiny členských států měly zajistit, že taková zařízení umožní minimálně obdobné nebo lepší vzorce selektivity v porovnání se základními zařízeními.
(28)  Při vytváření společných doporučení pro zavádění alternativních rozměrově a druhově selektivních lovných zařízení k základním velikostem ok sítí by regionální skupiny členských států měly zajistit, že taková zařízení umožní minimálně obdobné nebo lepší vzorce selektivity v porovnání se základními zařízeními.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění nových uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu na ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, ve víceletých plánech, by regionální skupiny členských států měly ve svých společných doporučeních definovat specifikace, rozsah, trvání, omezení týkající se lovných zařízení a kontrolní a monitorovací opatření.
(29)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění nových uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu na ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, by regionální skupiny členských států měly ve svých společných doporučeních definovat specifikace, rozsah, trvání, omezení týkající se lovných zařízení a kontrolní a monitorovací opatření.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů ve víceletých plánech by regionální skupiny členských států měly zajistit, aby cíle SRP nebyly ohroženy tím, že zajistí dodržování ochrany nedospělých jedinců mořských druhů a zároveň to, že na trhu nedojde ke vzniku žádných disproporcí a že nebude vytvořen žádný trh pro ryby pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.
(30)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů by regionální skupiny členských států měly přispívat k dosažení cílů SRP tím, že zajistí plné dodržování ochrany nedospělých jedinců mořských druhů a zároveň to, že na trhu nedojde ke vzniku žádných disproporcí a že nebude vytvořen žádný trh pro ryby pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  V rámci společných doporučení by měla být povolena možnost ukončení rybolovu v reálném čase ve spojení s ustanoveními týkajícími se opuštění oblasti jako doplňkového opatření k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru. Podmínky pro zřizování a rušení takových oblastí, jakož i kontrolní a monitorovací opatření, by měly být definovány v příslušných společných doporučeních.
(31)  V rámci společných doporučení by měla být povolena možnost ukončení rybolovu v reálném čase ve spojení s ustanoveními týkajícími se opuštění oblasti jako doplňkového opatření k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, nebo citlivých druhů. Podmínky pro zřizování a rušení takových oblastí, jakož i kontrolní a monitorovací opatření, by měly být včetně případných výjimek definovány v příslušných společných doporučeních.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  Na základě vědeckého posouzení dopadů inovativních zařízení, řádně vyhodnocených výborem VTHVR, by používání takovýchto zařízení nebo rozšíření o používání nových zařízení, jako je například pulzní elektrická vlečná síť, mohlo být zahrnuto jako jedna z možností do rámce společných doporučení regionálních skupin členských států. Využívání inovativních lovných zařízení by nemělo být povoleno v případě, že z vědeckého posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním dopadům na citlivá přírodní stanoviště a necílové druhy.
(32)  Na základě vědeckého posouzení dopadů inovativních zařízení, řádně vyhodnocených výborem VTHVR, včetně případného negativního dopadu určitých zařízení, by používání takovýchto zařízení nebo rozšíření o používání inovativních zařízení mohlo být zahrnuto jako jedna z možností do rámce společných doporučení regionálních skupin členských států. Využívání inovativních lovných zařízení by nemělo být povoleno v případě, že z vědeckého posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním přímým nebo kumulativním dopadům na mořská stanoviště, zejména citlivá přírodní stanoviště, nebo necílové druhy, nebo ohrozí dosažení dobrého environmentálního stavu mořských vod.
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)
(32a)  Regionální skupiny by měly vypracovat další zmírňující opatření založená na typu lovného zařízení, a to s využitím vědeckých doporučení a osvědčených postupů, a v množných případech eliminovat vedlejší úlovky mořských ptáků a mořských savců, v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS a směrnicí Rady 79/409/EHS1a a Dohodou o ochraně malých kytovců v Severním a Baltickém moři ze dne 17. března 1992 v pozměněném znění (ASCOBANS).
___________________________
1aSměrnice Rady ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS) (Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1).
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Regionální skupiny členských států by měly za účelem minimalizace vedlejších úlovků citlivých druhů a dopadů lovných zařízení na citlivá stanoviště vypracovat dodatečná zmírňující opatření ke snížení dopadů rybolovu na citlivé druhy a stanoviště. Pokud z vědeckých důkazů vyplývá, že dochází k vážnému ohrožení zachování těchto druhů a stanovišť, pak by měly členské státy zavést další omezení týkající se konstrukce a provozu určitých lovných zařízení, nebo dokonce zavést úplný zákaz jejich používání v daném regionu. Tato ustanovení by mohla být uplatněna zejména na využívání unášených tenatových sítí, které v některých oblastech vede k významným úlovkům kytovců a mořských ptáků.
(33)  Regionální skupiny členských států by měly za účelem minimalizace a, pokud možno, odstranění náhodných úlovků citlivých druhů a dopadů lovných zařízení na citlivá stanoviště vypracovat dodatečná zmírňující opatření ke snížení dopadů rybolovu na citlivé druhy a stanoviště. Pokud z vědeckých důkazů vyplývá, že dochází k vážnému ohrožení zachování těchto druhů a stanovišť, pak by měly členské státy zavést další omezení týkající se konstrukce a provozu určitých lovných zařízení, nebo dokonce zavést úplný zákaz jejich používání v daném regionu s cílem zajistit ochranu mořského prostředí, místních populací ryb a dotčených pobřežních komunit. Tato ustanovení by mohla být uplatněna zejména na využívání unášených tenatových sítí, které v některých oblastech vede k významným úlovkům kytovců a mořských ptáků.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)   V zájmu zachování stávajících podrobných doporučení schválených Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) by pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být přenesena na Komisi, pokud jde o seznamy citlivých mořských ekosystémů a také o konkrétní technická opatření týkající se vymezených opatření na ochranu mníka modrého a okouníka mořského. Komise by měla být rovněž zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o začlenění budoucích změn těch opatření přijatých NEAFC, jež jsou předmětem určitých výslovně vymezených nepodstatných prvků tohoto nařízení a jež se v souladu s touto úmluvou stávají pro Unii závazné, do práva Unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni,
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)  S cílem nebránit vědeckému výzkumu, umělému obnovování populací a přesídlování ryb se ustanovení tohoto nařízení nevztahují na úkony, které mohou být nezbytné k výkonu takových činností.
(36)  S cílem nebránit vědeckému výzkumu, přímému obnovování populací a přesídlování ryb se ustanovení tohoto nařízení nevztahují na úkony, které mohou být nezbytné k výkonu takových činností.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Pokud dostupné vědecké poradenství uvádí, že je nezbytné provést okamžitý zásah na ochranu mořských druhů, Komise by měla být schopna přijmout v řádně odůvodněných případech okamžitě použitelné akty v přenesené pravomoci zavádějící technická opatření k odvrácení takovýchto hrozeb, a to dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení, nebo technická opatření stanovená jiným způsobem v souladu s právními předpisy Unie. Tato opatření by měla být navržena takovým způsobem, aby řešila zejména neočekávané změny vzorců populací v důsledku vysokých nebo nízkých úrovní obnovování populací mladých jedinců, poskytovala ochranu rybám nebo měkkýšům ve tření v případě, že jsou populace na velmi nízké úrovni, nebo řešila jiné změny stavu zachování rybích populací, které mohou ohrozit stav populace. Mohla by zahrnovat omezení týkající se používání tažných nebo upevněných lovných zařízení nebo rybolovných činností v určitých oblastech nebo v určitých obdobích.
(37)  Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství uvádí, že je nezbytné provést okamžitý zásah na ochranu mořských druhů a stanovišť, Komise by měla být schopna přijmout v řádně odůvodněných případech okamžitě použitelné akty v přenesené pravomoci zavádějící technická opatření k odvrácení takovýchto hrozeb, a to dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení, nebo technická opatření stanovená jiným způsobem v souladu s právními předpisy Unie. Tato opatření by měla být navržena takovým způsobem, aby řešila zejména neočekávané změny vzorců populací v důsledku vysokých nebo nízkých úrovní obnovování populací mladých jedinců nebo náhodných úlovků citlivých druhů, poskytovala ochranu rybám nebo měkkýšům ve tření v případě, že jsou populace na velmi nízké úrovni, nebo řešila jiné změny stavu zachování rybích populací nebo citlivých druhů, které mohou ohrozit stav populace; měla by také řešit zhoršování stavu populací druhů a stanovišť v důsledku rybolovu a zajišťovat veškerá další nezbytná opatření v oblasti ochrany. Takováto opatření by mohla zahrnovat omezení týkající se používání tažných nebo upevněných lovných zařízení nebo rybolovných činností v určitých oblastech nebo v určitých obdobích.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy by měla být přenesena na Komisi s cílem aktualizovat seznam ryb a měkkýšů, u nichž je zakázán cílený rybolov, aktualizovat seznam citlivých oblastí, kde by měl být rybolov omezen, přijmout technická opatření jako součást víceletých plánů a přijmout technická opatření jako součást dočasných plánů výmětů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(38)  Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy by měla být přenesena na Komisi, aby za účelem stanovení ukazatelů výkonnosti pro technická opatření v souvislosti s úlovky ryb pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů definovala klíčové oblasti rybolovu a úrovně těchto úlovků, které se na tyto klíčové oblasti rybolovu vztahují, a aby aktualizovala seznam ryb a měkkýšů, u nichž je zakázán cílený rybolov, aktualizovala seznam citlivých oblastí, kde by měl být rybolov omezen, přijala technická opatření jako součást víceletých plánů, nebo v případně mimo rámec těchto víceletých plánů, a přijala technická opatření jako součást dočasných plánů výmětů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci svých přípravných prací prováděla náležité konzultace, a to i na odborné úrovni a na základě posouzení výboru VTHVR. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Do konce roku 2020 a poté každý třetí rok by měla Komise podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR. Tato zpráva by měla posoudit, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosahování cílů a záměrů tohoto nařízení. Na základě této zprávy by členské státy měly tam, kde na regionální úrovni existují důkazy, že nebyly splněny cíle a záměry, v rámci tohoto regionu předložit plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění těchto cílů a záměrů. Komise by na základě této zprávy také měla Evropskému parlamentu a Radě navrhnout veškeré nezbytné změny tohoto nařízení.
(40)  Do ...[tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každý třetí rok by měla Komise podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR. Tato zpráva by měla posoudit, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosahování cílů a úrovně ukazatelů účinnosti tohoto nařízení. Na základě této zprávy by členské státy měly tam, kde na regionální úrovni existují důkazy, že nebyly splněny cíle nebo že ukazatele účinnosti zůstávají na neuspokojivé úrovni, v rámci tohoto regionu předložit plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění těchto cílů a zlepšit úroveň dotčených ukazatelů účinnosti. Komise by na základě této zprávy také měla Evropskému parlamentu a Radě navrhnout veškeré nezbytné změny tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, (ES) č. 1224/200931 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/201132 a (EU) č. 1380/201333 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
(42)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, (ES) č. 1224/200931 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/201333 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
__________________
__________________
29 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
29 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
30 Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).
30 Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).
31 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
31 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
(43)   Za účelem doplnění nebo změny stávajících podrobných pravidel pro provádění doporučení schválených Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie ve vztahu k technickým opatřením podle nařízení (EU) č. 1343/2011. Komise by měla být rovněž zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o začlenění budoucích změn těchto opatření přijatých GFCM, jež jsou předmětem určitých výslovně vymezených nepodstatných prvků tohoto nařízení a jež se v souladu s ustanoveními dohody GFCM stávají pro Unii závaznými, do práva Unie. Nařízení (EU) č. 1343/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni,
vypouští se
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b
b)  provozu lovných zařízení a interakce rybolovných činností s mořskými ekosystémy.
b)  provozu lovných zařízení.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)   interakce těchto zařízení s mořskými ekosystémy.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
1.  Toto nařízení se použije pro činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie a státními příslušníky členských států, aniž by byla dotčena hlavní odpovědnost státu vlajky, v rybolovných oblastech uvedených v článku 5, jakož i rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí, která jsou v těchto zemích registrována, při rybolovu ve vodách Unie.
1.  Aniž je dotčen článek 29, použije se toto nařízení pro všechny rybolovné činnosti (komerční, i rekreační) prováděné rybářskými plavidly Unie a státními příslušníky členských států, aniž by byla dotčena hlavní odpovědnost státu vlajky, v rybolovných oblastech uvedených v článku 5, jakož i rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí, která jsou v těchto zemích registrována, při rybolovu ve vodách Unie.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
2.  Články 7 a 14 a část A příloh V až X se vztahují také na rekreační rybolov.
2.  Toto nařízení se použije také na rekreační rybolov.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Jako nástroje na podporu provádění společné rybářské politiky (SRP) musí technická opatření přispívat k dosahování cílů SRP stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, a zejména v odstavcích 2 a 3 a v odst. 5 písm. a) a j) uvedeného článku.
1.  Technická opatření musí přispívat k dosahování cílů SRP stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí
2.  Technická opatření musí navíc zejména:
2.  Technická opatření musí zejména přispívat k dosažení následujících cílů:
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a)  optimalizovat vzorce využívání zdrojů za účelem ochrany nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru mořských druhů;
a)  zajištění udržitelných vzorců využívání zdrojů za účelem ochrany nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru mořských druhů a poskytnutí odpovídajících záruk;
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
b)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny vedlejší úlovky mořských druhů uvedených ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES a dalších citlivých druhů v důsledku rybolovu tak, aby nepředstavovaly ohrožení stavu těchto druhů z hlediska ochrany;
b)  zajištění toho, aby při rybolovu byly minimalizovány a pokud možno odstraněny náhodné úlovky citlivých mořských druhů, především druhů uvedených ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c
c)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny ekologické dopady rybolovu na mořská stanoviště tak, aby nepředstavovaly ohrožení stavu těchto stanovišť z hlediska ochrany;
c)  zajištění toho, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny negativní ekologické dopady rybolovu na mořská stanoviště, a to i prostřednictvím vhodných pobídek;
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
d)  přispívat k zavádění opatření pro řízení rybolovu pro účely plnění povinností podle směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES.
d)  zavedení opatření pro řízení rybolovu pro účely plnění povinností podle směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES;
Pozměňovací návrhy 294 a 300
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)   zajištění toho, aby byly splněny podmínky uvedené v deskriptorech 1, 3, 4 a 6 rozhodnutí Komise 2010/477/EU.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 4 – název
Záměry
Ukazatele výkonnosti
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
1.  Cílem technických opatření je dosahování následujících záměrů:
1.  Za účelem posouzení toho, zda technická opatření přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3, se použijí následující ukazatele výkonnosti:
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a)  zajištění, aby úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebyly vyšší než 5 % objemových v souladu s čl. 2 odst. 2 a s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013;
a)  míra, v které jsou úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů postupně snižovány na přesně stanovené úrovně pro klíčové rybolovné oblasti;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
b)  zajištění, aby vedlejší úlovky mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků a jiných nekomerčně využívaných druhů nepřekračovaly úrovně stanovené v právních předpisech Unie a v mezinárodních dohodách;
b)  míra, v které jsou náhodné úlovky mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků a jiných nekomerčně využívaných druhů postupně snižovány a případně odstraněny;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
c)  zajištění, aby ekologické dopady rybolovných činností na stanoviště mořského dna nepřekračovaly úrovně potřebné k dosažení dobrého stavu prostředí pro jednotlivé typy stanovišť hodnocené v rámci směrnice 2008/56/ES v každé mořské oblasti či podoblasti v souvislosti jak s kvalitou stanoviště, tak s prostorovým rozsahem, u nichž je třeba požadované úrovně dosáhnout.
c)  míra, v které jsou negativní ekologické dopady rybolovných činností na mořská stanoviště včetně citlivých stanovišť mořského dna minimalizovány a udržovány na nižší úrovni, než je úroveň potřebná k dosažení dobrého stavu prostředí, zejména v případě jednotlivých typů stanovišť hodnocených v rámci směrnice 2008/56/ES v každé mořské oblasti či podoblasti v souvislosti jak s kvalitou stanoviště, tak s prostorovým rozsahem, u nichž je třeba požadované úrovně dosáhnout.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 32 tohoto nařízení a článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 , které toto nařízení doplňuje tím, že za účelem odst. 1 písm. a) tohoto článku definuje:
a)  klíčové rybolovné oblasti uvedené v tomto písmenu;
b)  úrovně stávajících úlovků mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro jednotlivé klíčové rybolovné oblasti na základě údajů poskytnutých členskými státy pro referenční období let 2013–2015;
c)  přesně stanovené úrovně, na které mají být úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v jednotlivých klíčových rybolovných oblastí sníženy, aby se dosáhlo cíle, kterým je zajištění udržitelných vzorců využívání zdrojů a ochrana nedospělých živočichů.
Při určování přesně stanovených úrovní uvedených v písmenu c) prvního pododstavce se zohlední nejlepší dostupné vědecké poradenství, včetně VHTVR, a stávající a budoucí technické možnosti v souvislosti s tím, aby se zabránilo úlovkům mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)
1b.  Za účelem aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 1a mohou členské státy v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 předložit do... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] společné doporučení.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 c (nový)
1c.  V případě, že do lhůty stanovené v odstavci 1b tohoto článku není předloženo žádné společné doporučení, nebo pokud se má za to, že společné doporučení předložené členskými státy není v souladu s cíli tohoto nařízení, Komise do ...[18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a odchylně od čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijme akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení tím, že definují prvky uvedené v prvním pododstavci odstavce 1a tohoto článku, a to v souladu s článkem 32 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 d (nový)
1d.  Za účelem postupného snižování úlovků mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů na úroveň, která zajišťuje udržitelné vzorce využívání zdrojů, jsou přesně stanovené úrovně uvedené v odst. 1a prvním pododstavci písm. c) a podrobeny přezkumu, při němž se použije postup stanovený v odstavcích 1a, 1b a 1c, a případně budou dále sníženy v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a stávajícími i budoucími technickými možnostmi s ohledem na to, aby se takovýmto úlovkům zabránilo.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Rozsah, v jakém bylo těchto záměrů dosaženo, bude přezkoumán v rámci procesu podávání zpráv stanoveného v článku 34.
2.  Posouzení uvedené odstavci 1 se provádí v rámci podávání zpráv stanoveného v článku 34.
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Článek 4a


Socioekonomické cíle


Členské státy při přijímání a provádění technických opatření a opatření pro zachování zdrojů v co největší míře využívají opatření uvedená v článcích 38, 39 a 40 nařízení (EU) č. 508/2014, aby byly zohledňovány socioekonomické cíle uvedené v čl. 2 odst. 5 písm. c), f) a i) nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  „Severním mořem“ se rozumí divize ICES34 IIa, IIIa a IV;
a)  „Severním mořem“ se rozumí vody Unie v divizích ICES34 IIa, IIIa a IV;
__________________
__________________
34 Divize ICES (Mezinárodní rady pro průzkum moří) jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).
34 Divize ICES (Mezinárodní rady pro průzkum moří) jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c)  „severozápadními vodami“ se rozumí podoblasti ICES V (vyjma Va a v případě Vb pouze vody Unie), VI a VII;
c)  „severozápadními vodami“ se rozumí vody EU v podoblastech ICES V, VI a VII;
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g
g)  „nejvzdálenějšími regiony“ se rozumí vody v oblasti nejvzdálenějších regionů uvedených v čl. 349 prvním pododstavci Smlouvy, rozdělené na tři mořské oblasti: západní Atlantik, východní Atlantik a Indický oceán;
g)  „vodami Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku“ se rozumí vody okolo Guadeloupe, Francouzské Guyany, Martiniku, Mayotte, Réunionu, Svatého Martina pod svrchovaností nebo v jurisdikci některého členského státu;
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1
1)  „vzorcem využívání zdrojů“ se rozumí způsob rozložení rybolovného tlaku ve věkovém profilu populace;
1)  „vzorcem využívání zdrojů“ se rozumí způsob rozložení úmrtnosti způsobené rybolovem ve věkovém a velikostním profilu populace;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2
2)  „selektivitou“ se rozumí kvantitativní vyjádření uvedené jako pravděpodobnost, že ryby určité velikosti budou uloveny do ok určité velikosti (nebo na háček určité velikosti);
2)  „selektivitou“ se rozumí pravděpodobnost, že určité druhy nebo ryby určité velikosti budou uloveny díky určitým charakteristikám zařízení;
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3
3)   „selektivním rybolovem“ se rozumí schopnost rybolovné metody v průběhu rybolovu cíleně lovit ryby nebo měkkýše podle jejich velikosti a typu druhu a umožňovat, aby necílové druhy nebyly loveny nebo aby byly bez újmy vráceny zpět do moře;
vypouští se
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4
4)  „cíleným rybolovem“ se rozumí rybolov určitého druhu nebo kombinace druhů, kde celkový úlovek tohoto druhu / těchto druhů tvoří více než 50 % ekonomické hodnoty úlovku;
4)  „cíleným rybolovem“ se rozumí rybolovná činnost zaměřená na určité druhy nebo skupiny druhů, kde se přesné složení liší v závislosti na rybolovných oblastech a zvláštní pravidla upravující minimální technické parametry pro velikosti ok a selektivní zařízení se stanoví na regionální úrovni;
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
5a)   „stavem druhu z hlediska ochrany“ se rozumí stav druhu z hlediska ochrany definovaný v čl. 1 písm. i) směrnice 92/43/EHS;
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
5b)   „stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany“ se rozumí ochrana přírodních stanovišť definovaná v čl. 1 písm. e) směrnice 92/43/EHS;
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 7
7)  „citlivým druhem“ se rozumí druh, jehož stav z hlediska ochrany včetně jeho stanoviště, rozšíření, velikosti populace a stavu populace je nepříznivě ovlivněn tlaky vyplývající z lidské činnosti včetně rybolovných činností. Citlivé druhy zahrnují zejména druhy uvedené v přílohách II a IV směrnice 92/43/EHS, druhy, na něž se vztahuje směrnice 2009/147/ES, a druhy, jejichž ochrana je nezbytná k dosažení dobrého stavu prostředí podle směrnice 2008/56/ES;
7)  „citlivým druhem“ se rozumí druh, jehož stav z hlediska ochrany včetně jeho stanoviště, rozšíření, velikosti populace nebo stavu populace je nepříznivě ovlivněn tlaky vyplývající z lidské činnosti včetně rybolovných činností. Citlivé druhy zahrnují zejména druhy uvedené v přílohách II a IV směrnice 92/43/EHS, druhy, na něž se vztahuje směrnice 2009/147/ES, a druhy, jejichž ochrana je nezbytná k dosažení dobrého stavu prostředí podle směrnice 2008/56/ES;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 8
8)  „malými pelagickými druhy“ se rozumí makrela obecná, sleď obecný, kranas, sardel obecná, sardinka obecná, treska modravá, stříbrnice evropská, šprot obecný, drsnatec obecný;
8)  „malými pelagickými druhy“ se rozumí mimo jiné makrela obecná, sleď obecný, kranas, sardel obecná, sardinka obecná, treska modravá, stříbrnice evropská, šprot obecný, drsnatec obecný, očnatec štíhlý a sardinka oblá a madeirská;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
9a)   „tradičním rybolovem (pro vlastní spotřebu)“ se rozumí nekomerční rybolovné činnosti využívající v omezené míře na místní úrovni mořské živé vodní zdroje výhradně pro osobní potřebu za použití pouze tradičních rybolovných zařízení a technik;
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 10
10)  „poradními sbory“ se rozumí skupiny zúčastněných strany zřízené v rámci SRP s cílem podpořit vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran a přispět k dosažení cílů SRP;
10)  „poradními sbory“ se rozumí skupiny zúčastněných strany zřízené podle článku 43 nařízení (EU) č. 1380/2013, které vyvíjejí svou činnost v souladu s článkem 44 a 45 a přílohou III tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 11
11)  „vlečnou sítí“ se rozumí rybolovné zařízení, které je aktivně taženo jedním nebo několika rybářskými plavidly a sestává ze sítě s kuželovitě nebo pyramidovitě tvarovanou hlavní částí (hlavní částí vlečné sítě) uzavřené vzadu kapsou; „vlečným zařízením“ se rozumí jakékoli vlečné sítě, dánské nevody a obdobná zařízení, která mají kuželovitě nebo pyramidovitě tvarovanou hlavní část vzadu uzavřenou vakem (kapsou) nebo jsou tvořena dvěma dlouhými křídly, hlavní částí a vakem (kapsou) a jsou aktivně pohybována ve vodě;
11)  „vlečnou sítí“ se rozumí rybolovné zařízení tvořené sítí, která je aktivně tažena jedním nebo několika rybářskými plavidly a je vzadu uzavřena vakem (kapsou);
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
11a)   „vlečným zařízením“ se rozumí jakékoli vlečné sítě, dánské nevody a obdobná zařízení, která jsou aktivně pohybována ve vodě jedním nebo více plavidly nebo jakýmkoli jiným mechanickým systémem;
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 12
12)  „vlečnou sítí pro lov při dně“ se rozumí vlečné sítě navržené a sestavené pro práci na mořském dně nebo při něm;
Netýká se českého znění.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 13
13)  „párovou vlečnou sítí pro lov při dně“ se rozumí vlečná síť pro lov při dně vlečená současně dvěma čluny, z nichž každý vleče jednu stranu vlečné sítě. Horizontální rozevření vlečné sítě je udržováno vzdáleností mezi oběma čluny vlekoucími toto zařízení;
Netýká se českého znění.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 15
15)  „vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi“ se rozumí lovné zařízení s vlečnou sítí vodorovně otevřenou pomocí ocelové nebo dřevěné trubice, výložník a síťovina opatřené spodními řetězy, řetězovými rohožemi nebo ujímacími řetězy, aktivně tažené po dně;
15)  „vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi“ se rozumí lovné zařízení s vlečnou sítí vodorovně otevřenou pomocí výložníku, křídla nebo obdobného zařízení;
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 16
16)  „pulzní elektrickou vlečnou sítí“ se rozumí rybářská technika, která využívá k rybolovu elektrického pole. Zařízení pulzní vlečné sítě se skládá z několika elektrod, které jsou připojeny na zařízení ve směru vlečení a které vydávají krátké elektrické pulzy;
16)  „pulzní elektrickou vlečnou sítí“ se rozumí vlečná síť, která pro lov biologických mořských zdrojů využívá elektrické pulzy;
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 17 a (nový)
17a)   „pobřežními nevody“ se rozumí kruhové zátahové a tažené sítě kladené z plavidla a tažené z pobřeží nebo z plavidla upoutaného nebo zakotveného k pobřeží;
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 20
20)  „pevnými sítěmi“ se rozumí jakýkoli typ svislé nebo volně zavěšené či třístěnné tenatové sítě, která je buď ukotvena k mořskému dnu (tenatové sítě nebo pevné sítě), nebo se nechá unášet přílivem (unášené tenatové sítě), aby do nich ryby mohly vplout a zamotat se nebo uváznout v síťoví;
20)  „pevnými sítěmi“ se rozumí jakýkoli typ svislé nebo volně zavěšené či třístěnné tenatové sítě, která je ukotvena k mořskému dnu (tenatové sítě nebo pevné sítě), aby do ryby mohly vplout a zamotat se nebo uváznout v síťoví;
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 21
21)  „unášenou sítí“ se rozumí síť tvořená jednou nebo více stěnami síťoviny společně paralelně připevněnými na hlavní šňůře (hlavních šňůrách), která je udržována na vodní hladině nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí plovoucích zařízení a která je unášena proudem buď samostatně, nebo s lodí, ke které může být připevněna. Unášená síť může být vybavena zařízeními ke stabilizaci sítě nebo k omezení jejího unášení proudem, jako je plovoucí kotva nebo kotva při dně upevněná na jednom konci sítě;
21)  „unášenou sítí“ se rozumí síť, která je udržována na vodní hladině nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí plovoucích zařízení a která je unášena proudem buď samostatně, nebo s lodí, ke které může být připevněna. Unášená síť může být vybavena zařízeními ke stabilizaci sítě nebo k omezení jejího unášení proudem;
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 22
22)  „svislou tenatovou sítí pro lov při dně“ se rozumí síť tvořená jedním kusem síťoviny, udržovaná ve svislé poloze ve vodě plováky a závažími. Používá se pro chytání živých vodních zdrojů tím, že uvíznou v okách, a je upevněna, nebo je možné, aby byla upevněna, jakýmkoli způsobem k mořskému dnu;
22)  „tenatovou sítí“ se rozumí statická síť tvořená jedním kusem síťoviny, udržovaná ve svislé poloze ve vodě plováky a závažími.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 23
23)  „volně zavěšenou tenatovou sítí pro lov při dně“ se rozumí jedna stěna síťoviny sestavená tak, že síťovina je zavěšena na lanech a vytváří větší průvěs sítě než svislá tenatová síť. U volně zavěšených tenatových sítí je hlavní lano při rybolovu zpravidla méně nadnášeno a síť se nenachází v takové výšce jako svislá tenatová síť pro lov při dně a je nebo může být upevněna jakýmkoli způsobem k mořskému dnu;
23)  „volně zavěšenou tenatovou sítí“ se rozumí pevná síť tvořená stěnou síťoviny, která je zavěšena na lanech a vytváří větší průvěs sítě než svislá tenatová síť.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 24
24)  „třístěnnou tenatovou sítí pro lov při dně“ se rozumí síť tvořená dvěma nebo více vrstvami síťoviny, přičemž dvě vnější vrstvy mají velkou velikost ok a mezi ně je vložena síť s jemnými drobnými oky, a která je upevněna, nebo je možné, aby byla upevněna, jakýmkoli způsobem k mořskému dnu;
24)  „třístěnnou tenatovou sítí“ se rozumí pevná síť tvořená dvěma nebo více vrstvami síťoviny, přičemž dvě vnější vrstvy mají velkou velikost ok a mezi ně je vložena síť s drobnými oky;
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 26
26)  „dlouhou lovnou šňůrou“ se rozumí lovné zařízení skládající se z hlavní šňůry, někdy značně dlouhé, na kterou se v pravidelných vzdálenostech připevňují návazce s háčky buď s návnadou, nebo bez návnady. Hlavní šňůra je ukotvena buď vodorovně na dně nebo v jeho blízkosti, svisle nebo může být unášena u hladiny;
26)  „dlouhou lovnou šňůrou“ se rozumí lovné zařízení skládající se z hlavního lana proměnlivé délky, na které se připevňují vedlejší lanka s háčky ve vzdálenostech podle cílového druhu. Hlavní šňůra je ukotvena buď vodorovně na dně nebo v jeho blízkosti, svisle nebo může být unášena u hladiny;
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 27
27)  „krytými vršemi a koši“ se rozumějí pasti ve formě klecí nebo košíčků z různých materiálů určené pro lov korýšů nebo ryb, které jsou umístěny na dno buď jednotlivě, nebo v řadách, jsou spojeny lany (řady bójí) do bójí, které znázorňují jejich polohu na povrchu, a jsou opatřeny jedním nebo více otvory nebo vstupy;
27)  „krytými vršemi a koši“ se rozumějí pasti ve formě klecí nebo košíčků určené pro lov korýšů, mlžů nebo ryb, které jsou umístěny na dno nebo se nad ním vznášejí buď jednotlivě, nebo v řadách, jsou spojeny lany (řady bójí) do bójí, které znázorňují jejich polohu na povrchu, a jsou opatřeny jedním nebo více otvory nebo vstupy;
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 28
28)  „ruční šňůrou“ se rozumí rybářská technika, při níž se jediná lovná šňůra drží v rukou. Ke šňůře je připevněna jedna nebo více nástrah nebo háčků s návnadou;
28)  „ruční šňůrou“ se rozumí jediná lovná šňůra držená v rukou, k níž je připevněna jedna nebo více nástrah nebo háčků s návnadou;
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 29
(29)  „svatoondřejským křížem“ se rozumí zařízení provádějící nůžkovité pohyby za účelem sběru například mlžů nebo červených korálů z mořského dna;
(29)  „svatoondřejským křížem“ se rozumí zařízení, které může provádět nůžkovité pohyby za účelem sběru například mlžů nebo červených korálů z mořského dna;
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 30
(30)  „kapsou vlečné sítě“ se rozumí nejzazší část vlečné sítě mající buď válcovitý tvar, tj. stejný celkový obvod, nebo zužující se tvar. Skládá se z jedné nebo více stěn (dílů síťoviny) o stejné velikosti ok připojených k sobě navzájem po stranách v ose vlečení švem, k němuž může být připojeno postranní lano. Pro účely regulace to bude vnímáno jako posledních 50 ok sítě;
(30)  „kapsou vlečné sítě“ se rozumí nejzazší část vlečné sítě mající buď válcovitý tvar, tj. stejný celkový obvod, nebo zužující se tvar. Skládá se z jedné nebo více stěn (dílů síťoviny) připojených k sobě navzájem po stranách. Pro účely regulace to bude vnímáno jako posledních 50 ok sítě;
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 31
(31)  „velikostí ok“ se rozumí velikost ok jakékoli kapsy vlečné sítě vlečného zařízení měřená v souladu s postupem uvedeným v nařízení Komise (ES) č. 517/200840;
(31)  „velikostí ok“ se rozumí:
a)   v případě uzlových sítí: největší vzdálenost mezi dvěma protilehlými uzly stejného oka sítě při plném natažení;
b)   v případě sítí bez uzlů: největší vzdálenost mezi dvěma protilehlými špičkami podél nejdelší osy stejného oka sítě při plném natažení;
__________________
40 Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 32
(32)  „čtvercovými oky“ se rozumí tvar oka provedený síťováním s 45° odchylkou od směru N tak, že strany ok jsou rovnoběžné a svírají 90° úhel s osou vlečení;
(32)  „čtvercovými oky“ se rozumí oka ve tvaru čtyřúhelníku složená ze dvou skupin rovnoběžných stran o stejné nominální délce, kdy je jedna skupina rovnoběžná a druhá svírá pravý úhel s příčnou osou sítě;
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 33
(33)  „kosočtvercovými oky“ se rozumí normální kosočtvercový tvar ok síťoviny;
(33)  „kosočtvercovými oky“ se rozumí čtyři vlákna stejné délky, kde dvě úhlopříčky oka jsou kolmé a jedna úhlopříčka je rovnoběžná s podélnou osou síťoviny;
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 36
(36)   „sítovou sítí“ se rozumí zařízení připevněné po celém obvodu vlečné sítě pro odlov garnátů v blízkosti rozpěrného břevna a zužující se k vrcholu, kde je připevněno ke spodnímu dílci vlečné sítě pro odlov garnátů. V místě spojení sítové sítě a kapsy vlečné sítě je vyříznut výstupní otvor, který umožňuje uniknout druhům nebo jedincům, kteří jsou příliš velcí, než aby prošli sítem, zatímco krevety sítem procházejí do kapsy vlečné sítě;
vypouští se
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 38
(38)  „dobou ponoření“ se rozumí období od okamžiku prvního položení sítí do vody do okamžiku úplného vytažení sítí na palubu rybářského plavidla;
(38)  „dobou ponoření“ se rozumí období od okamžiku prvního položení zařízení do vody do okamžiku úplného vytažení zařízení na palubu rybářského plavidla;
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 39
(39)  „senzory na sledování zařízení“ se rozumí dálkové elektronické senzory, které lze umístit na vlečné sítě nebo na košelkový nevod s cílem sledovat klíčové parametry výkonnosti, jako je například vzdálenost mezi vlečnými chlopněmi nebo velikost úlovku;
(39)  „senzory na sledování zařízení“ se rozumí dálkové elektronické senzory, které jsou připevněny s cílem sledovat klíčové parametry, jako je například vzdálenost mezi vlečnými chlopněmi nebo objem úlovku;
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 39 a (nový)
39a)   „zatíženou šňůrou“ se rozumí řada háčků s návnadou a přidaným závažím, aby se zvýšila její rychlost klesání a tím se snížila doba expozice mořským ptákům;
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 40
(40)  „akustickým odpuzujícím zařízením“ se rozumí dálková zařízení používaná k upozornění druhů, jako jsou například mořští savci, na přítomnost lovných zařízení a k jejich varování vysíláním akustických signálů;
(40)  „akustickým odpuzujícím zařízením“ se rozumí dálková zařízení, která vysílají akustické signály k odhánění druhů, jako jsou například mořští savci, od lovných zařízení;
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 42
(42)  „odlovem nejkvalitnější části populace“ se rozumí praktika výmětů levných ryb, na které se vztahují omezení odlovu, i když by mohly být zákonně vyloženy, s cílem maximalizovat celkovou ekonomickou nebo peněžní hodnotu ryb přivezených zpět do přístavu;
(42)  „odlovem nejkvalitnější části populace“ se rozumí praktika výmětů levných ryb, na které se vztahují omezení odlovu, i když by měly být zákonně vyloženy, s cílem maximalizovat celkovou ekonomickou nebo peněžní hodnotu ryb přivezených zpět do přístavu;
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 43 a (nový)
43a)   „významnými nepříznivými dopady“ se rozumí významné nepříznivé dopady, jak jsou definovány v čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 734/2008;
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 45 a (nový)
45a)  „ukazateli výkonnosti“ se rozumí soubor parametrů zaměřených na posouzení účinnosti technických opatření.
Pozměňovací návrhy 303 a 349
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b
b)  elektrický proud s výjimkou využití pulzní elektrické vlečné sítě dle článku 24 a části E přílohy V;
b)  elektrický proud;
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1 – písm. g
g)  jakýkoli typ střeliva;
g)  jakýkoli typ střeliva s výjimkou střeliva používaného k usmrcení tuňáků v síťových klecích nebo ulovených za pomoci ručních a pneumatických harpun používaných při rekreačním rybolovu bez akvalungu, a to od úsvitu do soumraku;
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1a (nový)
Bez ohledu na ustanovení článku 2 se tento článek použije na mezinárodní vody a na vody třetích zemí.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Žádná část jakéhokoli vlečného zařízení nesmí být zhotovena z ok o velikosti menší než velikost ok kapsy vlečné sítě. Toto ustanovení se nevztahuje na síťová zařízení používaná k upevnění čidel určených k monitorování zařízení.
1.  Žádná část jakéhokoli vlečného zařízení nesmí být z ok o velikosti menší než velikost ok kapsy vlečné sítě. Toto ustanovení se nevztahuje na síťová zařízení používaná k upevnění čidel určených k monitorování zařízení ani na selektivní zařízení za účelem zvýšení velikostní nebo druhové selektivity mořských druhů.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
3.  Je zakázáno zhotovovat kapsu vlečné sítě nebo připevňovat jakékoliv zařízení tak, aby ucpávalo nebo jinak významnou měrou zmenšovalo velikost ok kapsy vlečné sítě nebo jakékoli části vlečného zařízení. Toto ustanovení však nevylučuje využívání určitých zařízení používaných ke snížení opotřebení, ke zpevnění nebo k omezení úniku úlovků v přední části vlečných zařízení.
3.  Je zakázáno využívat nebo přepravovat na palubě rybářských plavidel jakékoliv zařízení tak, aby ucpávalo nebo jinak významnou měrou zmenšovalo velikost ok kapsy vlečné sítě nebo jakékoli části vlečného zařízení. Toto ustanovení však nevylučuje využívání určitých zařízení používaných ke snížení opotřebení, ke zpevnění nebo k omezení úniku úlovků v přední části vlečných zařízení, nebo instalaci zařízení určených ke kontrole úlovku.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 10 – název
Obecná omezení používání pevných sítí
Obecná omezení používání pevných sítí a unášených tenatových sítí
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – odrážka 1
–  tuňák křídlatý (Thunnus alalunga),
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5
5.  Svislé tenatové sítě pro lov při dně, volně unášené tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě je zakázáno používat na místech, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 600 metrů.
5.  Svislé tenatové sítě pro lov při dně, volně unášené tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě je zakázáno používat na místech, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 200 metrů.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)
5a.   Aniž je dotčen odstavec 5:
a)  zvláštní odchylky stanovené v bodě 6 části C přílohy V, v bodech 6 a 9 části C přílohy VI a v bodě 4 části C přílohy VII se použijí v případech, kde se zaznamenaná hloubka pohybuje mezi 200 až 600 metry;
b)  použití svislých tenatových sítí pro lov při dně, volně unášených tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí na místech, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 200 metrů, se povoluje v rybolovné oblasti vymezené v čl. 5 písm. e).
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 b (nový)
5b.  Svislé tenatové sítě pro lov při dně, volně unášené tenatové sítě nebo třístěnné tenatové sítě je zakázáno používat v lokalitách stanovených v souladu se směrnicemi 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2008/56/ES v případech, kdy to má negativní dopad na stav zachování citlivých druhů a stanovišť.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
3.  Jsou-li uloveny jako vedlejší úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavcích 1 a 2 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí zpět do moře.
3.  Jsou-li uloveny jako náhodný úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 2 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí zpět do moře.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)
3a.   Odstavec 3 se neuplatní v případě, že má členský stát vlajky oficiální program, který se zabývá sběrem a vědeckým zkoumáním jedinců druhů uvedených v příloze I.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4
4.  Pokud z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutné provést změnu seznamu v příloze I přidáním nových druhů, které vyžadují ochranu, je Komise zmocněna takové změny přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32.
4.  Pokud z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutné provést změnu seznamu v příloze I přidáním nových druhů, které vyžadují ochranu, nebo výmazem druhů, které již nemusí být uvedeny v seznamu, je Komise zmocněna takové změny přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5
5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení záměru uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b).
5.  Opatřením přijatým podle odstavce 4 tohoto článku by mělo předcházet posouzení ukazatelů výkonnosti uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b).
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 12 – název
Vedlejší úlovky mořských savců, mořských ptáků a mořských plazů
Úlovky mořských savců, mořských ptáků a mořských plazů
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Jsou-li uloveny jako vedlejší úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí.
2.  Jsou-li uloveny jako náhodný úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí. Provozovatelé rybářských plavidel vedou záznamy a předávají příslušným orgánům informace o těchto náhodných úlovcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/10041a.
_______________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 20.6.2017, s. 1).
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 se povoluje uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů uvedených v odstavci 1, kteří byli uloveni jako vedlejší úlovek, pokud je taková činnost nezbytná pro zabezpečení pomoci obnovy jednotlivých živočichů a pokud dané příslušné vnitrostátní orgány byly řádně informovány předem.
3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 se povoluje uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů uvedených v odstavci 1, kteří byli uloveni jako náhodný úlovek, pokud je taková činnost nezbytná pro zabezpečení pomoci obnovy jednotlivých živočichů. Uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů se povoluje, pokud jsou jedinci mrtví a pokud je lze využít pro vědecké účely. Dané příslušné vnitrostátní orgány musí být řádně informovány předem.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)
3a.   Odstavce 1 a 2 se neuplatní v případě, že má členský stát vlajky oficiální program, který se zabývá sběrem a vědeckým zkoumáním jedinců mořských ptáků, mořských plazů nebo mořských savců.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení záměru uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b).
5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení cílů tohoto nařízení týkajících se ukazatelů výkonnosti uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b).
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)
5a.   Členské státy sledují účinnost opatření přijatých podle tohoto článku o minimalizaci náhodných úlovků a podají Komisi zprávu o pokroku do ... [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé tři roky.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Je zakázáno používat lovná zařízení uvedená v příloze II v příslušných oblastech uvedených v této příloze.
1.  Je zakázáno používat lovná zařízení uvedená v příloze II v příslušných oblastech uvedených v této příloze. Příslušné posouzení provedou členské státy, pokud jsou lovná zařízení používána ve zvláštních oblastech ochrany podle směrnice 92/43/EHS a zvláště chráněných oblastech podle směrnice 2009/147/ES.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
1a.   Je zakázáno úmyslné narušování, poškozování nebo ničení citlivých stanovišť a míst rozmnožování nebo míst odpočinku citlivých druhů.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.  Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství doporučuje změnu seznamu oblastí uvedených v příloze II včetně přidání nových oblastí, je Komise zmocněna takové změny přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013. Při přijímání těchto změn musí Komise věnovat zvláštní pozornost zmírňování negativních dopadů přemístění rybolovné činnosti do jiných citlivých oblastí.
2.  Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství doporučuje naléhavou změnu seznamu oblastí uvedených v příloze II, je Komise zmocněna takové změny přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013. Při předkládání návrhu s těmito změnami musí Komise poskytnout úplnou mapu citlivé oblasti a věnovat zvláštní pozornost zmírňování negativních sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů přemístění rybolovné činnosti do jiných oblastí.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
3.  Pokud se taková stanoviště vyskytují ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce členského státu, je tento členský stát v souladu s postupem uvedeným v článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 oprávněn ke zřizování uzavřených oblastí nebo zavádění jiných opatření pro zachování zdrojů k ochraně těchto stanovišť. Tato opatření musí být v souladu s cíli článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nesmí být méně přísná než opatření stanovená v právních předpisech Unie.
3.  Pokud se oblasti uvedené v příloze II vyskytují ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce členského státu, je tento členský stát v souladu s postupem uvedeným v článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 oprávněn ke zřizování uzavřených oblastí nebo zavádění jiných opatření pro zachování zdrojů k ochraně těchto stanovišť. Tato opatření musí být v souladu s cíli článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nesmí být méně přísná než opatření stanovená v právních předpisech Unie.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)
4a.   Členské státy přijmou opatření k ochraně oblastí, v nichž se vyskytují nebo by se mohly vyskytovat citlivé mořské ekosystémy vymezené v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 734/2008 ve vodách, které spadají pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci, a uzavřou tyto oblasti pro rybolovné činnosti na dně, ledaže nejlepší dostupné vědecké poradenství prokáže, že takové činnosti nemají významné nepříznivé dopady na tyto ekosystémy. Tato opatření musí být v souladu s rezolucemi přijatými Valným shromážděním Organizace spojených národů, zejména s rezolucemi 61/105 a 64/72, a musí být přinejmenším rovnocenná z hlediska úrovně ochrany poskytované citlivým mořským ekosystémům podle nařízení (ES) č. 734/2008.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a
a)  zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů podle čl. 15 odst. 11 a 12 nařízení (EU) č. 1380/2013;
a)  zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů, aby většina lovených ryb dosáhla věku výtěru před ulovením, a podle čl. 15 odst. 11 a 12 nařízení (EU) č. 1380/2013;
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)   zákazu uvádění nedospělých jedinců mořských druhů podle čl. 12 odst. 5 písm. b) a čl. 15 odst. 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 na trh k lidské spotřebě;
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)
Článek 14a
Dovážené produkty rybolovu určené k lidské spotřebě
Dovážené produkty rybolovu určené k lidské spotřebě, které byly uloveny mimo vody Unie v oblastech, podoblastech a divizích uvedených v článku 5, musí splňovat minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené v přílohách tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
Členské státy zavedou opatření usnadňující skladování úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů vyložených v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo nalezení odbytišť pro ně. Tato opatření mohou zahrnovat podporu investic do výstavby a úprav míst vykládky a přístřešků nebo podporu investic za účelem zvýšení hodnoty produktů rybolovu.
Členské státy zavedou přiměřená opatření usnadňující skladování úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů vyložených v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo nalezení odbytišť pro ně. Tato opatření zahrnou podporu investic do výstavby a úprav míst vykládky a přístřešků, jakož i podporu investic za účelem zvýšení hodnoty produktů rybolovu.
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
1.  Praktiky odlovu nejkvalitnější části populace ryb a uvolňování určitých druhů jsou zakázány.
1.  Praxe odlovu nejkvalitnější části populace ryb je zakázána.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2
2.  Odstavec 1 se nepoužije na úlovky druhů, na něž se podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 nevztahuje povinnost vykládky.
2.  Odstavec 1 se nepoužije na rybolovné činnosti ve Středozemním moři nebo na úlovky druhů, na něž se podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 nevztahuje povinnost vykládky.
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 17 – název
Druhy, na které se nevztahují omezení odlovů
Pilotní projekty k zamezení nežádoucím úlovkům
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Členské státy mohou provádět pilotní projekty s cílem zkoumat metody umožňující zamezit nežádoucím úlovkům druhů, na které se nevztahují omezení odlovů, snižovat je nebo odstranit. Tyto pilotní projekty musí zohlednit stanoviska příslušných poradních sborů a musí být založeny na nejlepším dostupném vědeckém poradenství.
1.  Členské státy mohou provádět pilotní projekty s cílem zkoumat metody umožňující zamezit nežádoucím úlovkům, snižovat je nebo odstranit. Tyto pilotní projekty musí zohlednit stanoviska příslušných poradních sborů a musí být založeny na nejlepším dostupném vědeckém poradenství.
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
2.  V případě, že z výsledků těchto pilotních studií nebo z jiného vědeckého poradenství vyplývá, že nežádoucí úlovky druhů, na které se nevztahují omezení odlovů, jsou významné, mohou členské státy zavést technická opatření ke snížení těchto nežádoucích úlovků v souladu s postupem stanoveným v článku 19 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato technická opatření se vztahují pouze na rybářská plavidla plující pod vlajkou daného členského státu.
2.  V případě, že z výsledků těchto pilotních studií nebo z jiného vědeckého poradenství vyplývá, že nežádoucí úlovky druhů, na které se nevztahují omezení odlovů, jsou významné, zavedou členské státy technická opatření k vyvarování se nebo co největšímu snížení těchto nežádoucích úlovků v souladu s postupem stanoveným v článku 19 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo v článku 18 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
2a.   V případech, kdy ostatní členské státy hodlají zavést podobná technická opatření, může být v souladu s článkem 18 předloženo společné doporučení.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)
Článek 17a
Dokumentace
V souladu s článkem 49 nařízení (ES) č. 1224/2009 mohou členské státy zavést elektronické monitorovací opatření za účelem dokumentace úlovků, výmětů a rybolovné činnosti.
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Kapitola 2 – oddíl 5 a (nový)
ODDÍL 5a
ÚPRAVA RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL
Článek 17b
Úprava tonáže
U nových a stávajících rybářských plavidel se povoluje zvýšení tonáže plavidla s cílem zlepšit bezpečnost na palubě, pracovní podmínky a hygienu a kvalitu produktů, jakož i zvýšení tonáže plavidla určeného k ukládání nežádoucích úlovků podléhajících povinnosti vykládky v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 za předpokladu, že tato zvýšení nepovedou ke zvýšení potenciálu plavidla z hlediska úlovků. Příslušné objemy se nezohlední pro účely posouzení rybolovní kapacity vzhledem ke stropům stanoveným v příloze II k nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo v režimech vstupu/výstupu uvedených v článku 23 daného nařízení.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 18 – název
Hlavní zásady
Regionální technická opatření
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. g

g)  v příloze XI pro nejvzdálenější regiony.

g)  v příloze XI pro vody Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku.

Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Avšak ustanovení o velikosti ok stanovená v části B příloh V až XI se použijí pouze v případě, že do ... [18 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost] nebyl přijat žádný akt v přenesené pravomoci podle odstavce 2 tohoto článku upravující stejný předmět s ohledem na dotčenou oblast rybolovu. V případě vstupu v platnost části B přílohy tohoto nařízení přijme Komise bez ohledu na čl. 6 odst. 1 bod 4 ve stejný den akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, kterým se doplní toto nařízení stanovením definice „cíleného rybolovu“ pro účely použití části B v příslušné rybolovné oblasti a na dotčené oblasti rybolovu.
Do data uplynutí lhůty stanovené ve druhém pododstavci tohoto odstavce nebo do dne přijetí aktu v přenesené pravomoci uvedeného v uvedeném pododstavci, podle toho, co nastane dříve, nadále platí ustanovení týkající se velikostí ok sítí ze dne ... [den před datem vstupu tohoto nařízení v platnost*] pro dotčené oblasti rybolovu.
________________________
* Pokud bude tento přístup přijat, je třeba články 35 až 41 upravit během jednání s Radou poté, co budou určena opatření, která zůstávají použitelná až do data zde uvedeného.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
1a.   Pokud je to vhodné pro dosažení cílů SRP a pro zohlednění zvláštností určitého regionu, mohou být v rámci víceletého plánu uvedeného v článcích 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijata technická opatření, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.  V souladu s postupem uvedeným v článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou členské státy předkládat společná doporučení vymezující vhodná technická opatření na regionální úrovni, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1.
2.  Není-li přijat žádný víceletý plán pro příslušný druh rybolovu nebo nejsou-li v příslušném víceletém plánu stanovena technická opatření nebo postup přijímání takovýchto technických opatření, je Komise zmocněna v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se doplní toto nařízení vymezením vhodných technických opatření na regionální úrovni, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1, zejména stanovením velikosti ok sítí, jež se mají uplatňovat na regionální úrovni. Za účelem přijetí aktů v přenesené pravomoci mohou členské státy v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 předložit do... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] společné doporučení. Komise zpřístupní veřejnosti tato společná doporučení hned po jejich předložení členskými státy a uveřejní každé vědecké posouzení provedené v zájmu zajištění jejich souladu s čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)
2a.  Opatření přijatá podle odstavců 1 a 2:
a)  jsou zaměřena na dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení, zejména s přihlédnutím k ukazatelům výkonnosti stanoveným v článku 4;
b)  řídí se též zásadami řádné správy uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;
c)  poskytují pobídky rybářským plavidlům, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí prostřednictvím přidělování rybolovných práv; a
d)  musí být přinejmenším rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1, nebo v případě pravidel týkajících se velikosti ok sítí opatřením uplatnitelným v... [den před datem vstupu tohoto nařízení v platnost] z hlediska modelů využívání populací a úrovně ochrany citlivých druhů a stanovišť.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Technická opatření doporučovaná v souladu s odstavcem 2 musí být z hlediska vzorců využívání zdrojů a úrovně ochrany poskytované citlivým druhům a stanovištím minimálně rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1.
3.  V souladu s článkem 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 vycházejí členské státy při společných doporučeních uvedených v odstavci 2 tohoto článku z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. V uvedeném vědeckém poradenství je nutné zohlednit dopad těchto opatření na cílené druhy a citlivé druhy a stanoviště a prokázat přínosy pro ochranu mořského ekosystému.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)
3a.   Bez ohledu na čl. 18 odst. 1, 3 a 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 může Komise přijmout takové akty v přenesené pravomoci i bez společného doporučení uvedeného v těchto odstavcích.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Článek 19
Článek 19
vypouští se
Regionální opatření v rámci víceletých plánů
1.  Komise je zmocněna k tomu, aby stanovila technická opatření na regionální úrovni se záměrem dosáhnout cílů víceletých plánů uvedených v článcích 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.
2.  Opatření zavedená v souladu s odstavcem 1:
a)  mohou měnit nebo doplňovat opatření stanovená v přílohách V až XI;
b)  se mohou odchýlit od opatření stanovených v přílohách V až XI pro určitou oblast nebo období, pokud lze prokázat, že tato opatření nemají žádný přínos z hlediska zachování zdrojů v dané oblasti nebo období, nebo že stejných cílů lze dosáhnout i pomocí alternativních opatření.
3.  Víceletý plán může definovat druh technických opatření, která mohou být přijata podle odstavců 1 a 2 v dotčeném regionu.
4.  Opatření přijatá podle odstavců 1 a 2:
a)  jsou zaměřena na dosažení cílů stanovených v článku 3 a záměrů stanovených v článku 4 tohoto nařízení;
b)  se řídí zásadami řádné správy uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a
c)  poskytují pobídky rybářským plavidlům, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí prostřednictvím přidělování rybolovných práv.
5.  Pokud členské státy předkládají společná doporučení pro stanovení technických opatření, jak je uvedeno v odstavci 1, musí poskytnout vědecké důkazy na podporu přijetí těchto opatření.
6.  Komise může požadovat, aby výbor VTHVR posoudil společná doporučení uvedená v odstavci 5.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – návětí
1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem definovat velikostně a druhově selektivní lovná zařízení, musí předložit důkazy prokazující, že tato zařízení splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem definovat velikostně a druhově selektivní lovná zařízení, musí předložit důkazy prokazující, že tato zařízení splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – návětí
Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem změnit uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu uvedené v části C příloh V až VIII a X a v části B přílohy XI či zřídit nové uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu, musí do těchto společných doporučení zahrnout následující prvky týkající se těchto uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu:
Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem změnit uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu uvedené v části C příloh V až VIII a X a v části B přílohy XI, zřídit nové uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu nebo je zrušit, musí do těchto společných doporučení zahrnout následující prvky týkající se těchto uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu:
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)
Pokud členské státy nepřijmou společná doporučení, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, jimiž se zřizují uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1
1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem změnit nebo zavést minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v části A příloh V až X, dodržují cíl zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů.
1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem změnit nebo zavést minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v části A příloh V až X, dodržují cíl zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů. Společná doporučení se musí zakládat na nejkvalitnějších dostupných vědeckých důkazech a musí zohledňovat základní biologické údaje, především velikost dospělých jedinců daného druhu. Společná doporučení nesmí ohrozit ustanovení v oblasti kontroly a vymáhání související s vykládkou produktů rybolovu a jejich uváděním na trh.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – návětí
Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit vznik ustanovení týkajících se uzavření v reálném čase a opuštění oblasti, jejichž cílem je zajistit ochranu nedospělých živočichů nebo oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb či měkkýšů, zahrnou do nich následující prvky:
Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem umožnit vznik ustanovení týkajících se uzavření v reálném čase a opuštění oblasti, jejichž cílem je zajistit ochranu nedospělých živočichů nebo oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb či měkkýšů nebo citlivých druhů, zahrnou do nich následující prvky:
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)
1a.   V případě, že uzavřením v reálném čase nebo opuštěním oblasti budou dotčena plavidla jen jednoho členského státu, přijmou se opatření založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, která omezí dopad na dotčená plavidla.
Pozměňovací návrhy 304 a154
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1
1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci konkrétní mořské oblasti používání inovativních lovných zařízení včetně pulzní vlečné sítě, jak je popsána v části E přílohy V, poskytnou posouzení pravděpodobných dopadů používání takovýchto zařízení na cílové druhy a na citlivé druhy a stanoviště.
1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci konkrétní mořské oblasti používání inovativních lovných zařízení, poskytnou posouzení pravděpodobných dopadů používání takovýchto zařízení na cílové druhy a na citlivé druhy a stanoviště.
Takové posouzení je založeno na použití inovativního zařízení ve zkušebním období, jež se omezí na nejvýše 5 % plavidel, která se v současné době nacházejí v tomto métier, na období nejméně čtyř let.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3
3.  Využívání inovativních lovných zařízení se nepovolí v případě, že z tohoto posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním dopadům na citlivá stanoviště a necílové druhy.
3.  Využívání inovativních lovných zařízení se povolí pouze v obchodním měřítku, pokud z posouzení uvedeného v odstavci 1 vyplyne, že jejich používání v porovnání se stávajícími regulovanými lovnými zařízeními a technikami nepovede k přímým nebo kumulativním negativním dopadům na mořská stanoviště, včetně citlivých stanovišť, nebo na necílové druhy.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)
–  poskytnuty informace o účinnosti stávajících zmírňujících opatření a monitorovacích opatření;
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)
Členské státy zajistí, aby rybáři, kteří jsou přímo dotčeni těmito opatřeními, byli náležitě konzultováni.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)   odchylky schválené podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených v článku 3, zejména na ochranu oblastí, kde se nacházejí nedospělí živočichové, a oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb nebo měkkýšů.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených v článku 3, zejména na ochranu oblastí, kde se nacházejí nedospělí živočichové, a oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb nebo měkkýšů. Musí být přinejmenším stejně přísná jako technická opatření stanovená v právu Unie.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)
Článek 26a
Pilotní projekty týkající se úplné dokumentace úlovků a výmětů
1.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, jimiž se doplní toto nařízení vymezením pilotních projektů zaměřených na rozvoj systému úplné dokumentace úlovků a výmětů na základě měřitelných záměrů a cílů pro účely řízení rybolovu založeného na výsledcích.
2.  Pilotní projekty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se mohou odchylovat od opatření stanovených v části B příloh V až XI pro určitou oblast a po dobu nejvýše jednoho roku za předpokladu, že lze prokázat, že cílem těchto pilotních projektů je dosahování cílů stanovených v článku 3 a že jsou v souladu s ukazateli výkonnosti stanovenými v článku 4 a že se zejména zaměřují na zlepšení selektivity dotčeného lovného zařízení nebo postupu nebo na snížení jeho dopadu na životní prostředí. Toto jednoroční období může být za stejných podmínek prodlouženo o další jeden rok. Je omezeno na nejvýše 5 % plavidel v tomto métier na členský stát.
3.  Pokud členské státy předloží společná doporučení pro vytvoření pilotních projektů, jak je uvedeno v odstavci 1, poskytnou vědecké důkazy na podporu přijetí těchto projektů. VTHVR posoudí tato společná doporučení a posouzení zveřejní. Do šesti měsíců od ukončení projektu předloží členské státy Komisi zprávu s uvedením výsledků, včetně podrobného posouzení změn selektivity a dalších dopadů na životní prostředí.
4.  VTHVR posoudí zprávu uvedenou v odstavci 3. Pokud dospěje VTHVR k závěru, že nové zařízení nebo postup úspěšně dosahuje cílů stanovených v odstavci 2, může Komise v souladu se SFEU předložit návrh s cílem umožnit obecné použití tohoto zařízení nebo postupu. Posouzení VTHVR se zveřejní.
5.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, jimiž se doplní toto nařízení vymezením technických specifikací systému pro úplnou dokumentaci úlovků a výmětů uvedených v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Kapitola IV
KAPITOLA IV
vypouští se
REGIONÁLNÍ ORGANIZACE PRO ŘÍZENÍ RYBOLOVU
Článek 28
Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC)
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, aby:
a)   provedla do práva Unie některá technická opatření schválená Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), včetně seznamů citlivých mořských ekosystémů, a konkrétní technická opatření týkající se lovu mníka modrého a okouníka mořského definovaná v doporučeních NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 a
b)   přijala jiná technická opatření, kterými se doplňují či mění některé nepodstatné prvky legislativních aktů, jimiž se provádějí doporučení NEAFC.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí
1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti prováděné v rámci vědeckého výzkumu za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. b
b)  jsou prodávány pro jiné účely než k přímé lidské spotřebě.
b)  v případě ryb, které se nacházejí pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, jsou prodávány pro jiné účely než k přímé lidské spotřebě.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 30 – název
Umělé obnovování populací a přesazování
Přímé obnovování populací a přesazování
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti, které jsou výlučně vedeny za účelem umělého obnovování populací nebo přesazování mořských druhů za předpokladu, že jsou tyto činnosti prováděny s povolením a pod dohledem členského státu nebo členských států s přímým zájmem na řízení.
1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti, které jsou výlučně vedeny za účelem přímého obnovování populací nebo přesazování mořských druhů za předpokladu, že jsou tyto činnosti prováděny s povolením a pod dohledem členského státu nebo členských států s přímým zájmem na řízení.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
2.  Je-li umělé obnovování populací nebo přesazování uskutečňováno ve vodách jiného členského státu nebo členských států, musí být Komise a všechny tyto členské státy o úmyslu provádět takové rybolovné činnosti informovány nejméně jeden měsíc předem.
2.  Je-li přímé obnovování populací nebo přesazování uskutečňováno ve vodách jiného členského státu nebo členských států, musí být Komise a všechny tyto členské státy o úmyslu provádět takové rybolovné činnosti informovány nejméně jeden měsíc předem.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1
1.  Pokud z dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutno neprodleně jednat ve věci ochrany mořských druhů, je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 s cílem zmírnit tyto hrozby. Tyto akty se mohou týkat zejména omezení používání lovných zařízení nebo rybolovných činností v některých oblastech nebo v některých obdobích.
1.  Pokud z dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutno neprodleně jednat ve věci ochrany mořských druhů nebo mořských stanovišť, je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 s cílem zmírnit tyto hrozby. Tyto akty se mohou týkat zejména omezení používání lovných zařízení nebo rybolovných činností v některých oblastech nebo v některých obdobích, nebo jiného potřebného opatření pro zachování zdrojů.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  poskytovaly ochranu citlivým druhům a stanovištím, pokud je prokázáno, že jejich zachování je závažným způsobem ohroženo.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3
3.  Aniž je dotčen čl. 32 odst. 6, akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 platí po dobu nejvýše tří let.
3.  Aniž je dotčen čl. 32 odst. 6, akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 platí po dobu nejvýše dvou let.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1
1.  Do konce roku 2020 a poté každý třetí rok Komise na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Tato zpráva posoudí, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosažení cílů uvedených v článku 3 a záměrů uvedených v článku 4.
1.  Do ... [tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každý třetí rok Komise na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Tato zpráva posoudí, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosažení cílů uvedených v článku 3 na základě ukazatelů výkonnosti uvedených v článku 4.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2
2.  Existují-li na základě této zprávy na regionální úrovni důkazy, že tyto cíle a záměry splněny nebyly, členské státy v rámci tohoto regionu do šesti měsíců ode dne předložení zprávy uvedené v odstavci 1 předloží plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění těchto cílů a záměrů.
2.  Existují-li na základě této zprávy na regionální úrovni důkazy, že tyto cíle splněny nebyly, nebo že byly překročeny konkrétní úrovně úlovků pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro klíčové oblasti rybolovu uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), členské státy v rámci tohoto regionu do dvanácti měsíců ode dne předložení zprávy uvedené v odstavci 1 předloží plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění cílů stanovených v článku 3 a snížit úlovky mořských druhů, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů na úrovně uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a).
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise pomáhá členským státům při vytváření národního akčního plánu s cílem řešit zjištěné obtíže při provádění nových technických opatření k dosažení požadavků stanovených v článku 4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k provedení uvedeného akčního plánu.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)
3a.   Jestliže se ve zprávě prokáže, že členský stát nedodržel své povinnosti v oblasti kontroly a shromažďování údajů, může Komise přerušit nebo pozastavit financování z fondu ENRF pro daný členský stát v souladu s články 100 a 101 nařízení (EU) č. 508/2014.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a
a)  články 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 25 se zrušují;
a)  články 3, 8, 9, 10, 11, 12, čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec a články 14, 15, 16 a 25 se zrušují;
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Článek 36
Článek 36
vypouští se
Změny nařízení (ES) č. 1098/2007
V nařízení (ES) č. 1098/2007 se zrušují články 8 a 9.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 54 c – odst. 2 – písm. a
a)  nejsou současně na palubě jednoho plavidla držena nebo používána vlečná zařízení o velikosti ok nižší než 80 mm nebo jeden či více košelkových nevodů nebo podobná lovná zařízení nebo
a)  nejsou současně na palubě jednoho plavidla držena nebo používána vlečná zařízení o velikosti ok nižší než 70 mm nebo jeden či více košelkových nevodů nebo podobná lovná zařízení; nebo
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 54 c – odst. 2 – písm. b – odrážka 2
vytříděné ryby jsou ihned po vytřídění zamrazeny a žádné vytříděné ryby nejsou vhazovány zpět do moře a
vytříděné ryby jsou po vytřídění zamrazeny a žádné vytříděné ryby nejsou vhazovány zpět do moře a
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 54 c – odst. 2 – písm. b – odrážka 3
zařízení jsou instalována a umístěna na plavidle tak, že zajišťují okamžité zamrazení a nedovolují vhazování mořských živočichů zpět do moře.
zařízení jsou instalována a umístěna na plavidle tak, že zajišťují zamrazení a nedovolují vhazování mořských živočichů zpět do moře.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 54 c – odst. 3 a (nový)
3a.   Příslušný orgán státu vlajky potvrdí plány mrazírenských trawlerů, aby byl zaručen jejich soulad s příslušnými předpisy.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Článek 38
Článek 38
vypouští se
Změna nařízení (EU) č. 1343/2011
Článek 26 nařízení (ES) č. 1343/2011 se mění takto:
1)   doplňuje se nové písmeno, které zní:
„h) technických opatření v článcích 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j a 16k.“;
2)   doplňuje se nový odstavec, který zní:
„Komisi by měla být rovněž svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 s cílem provést do práva Unie jiná technická opatření stanovená GFCM, která se pro Unii stala závaznými, a doplňovat nebo měnit některé prvky legislativních aktů, které nejsou podstatné a které provádějí doporučení GFCM týkající se technických opatření.“
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 se zrušují.
Nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004, (ES) č. 2187/2005, jakož i nařízení Komise (ES) č. 494/20021a se zrušují.
____________________________
1a Nařízení Komise (ES) č. 494/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a divizích ICES VIII a, b, d a e (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 8).
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Příloha I – písm. n a (nové)
na)  síh špičatorypý (Coregonus oxyrinchus) v podoblasti ICES IVb (ve vodách Unie);
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Příloha I – písm. n b (nové)
nb)  jeseter jadranský (Acipenser naccarii) a jeseter velký (Acipenser sturio) ve vodách Unie;
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Příloha I – písm. o
o)  samice langusty (Palinuridae spp.) a humra evropského (Homarus gammarus) kladoucí vajíčka ve všech vodách Unie s výjimkou případů, kdy se používají pro účely přímého doplňování populací nebo přesazování;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Příloha I – písm. p
p)  datlovka vrtavá (Lithophaga lithophaga) a skulař vrtavý (Pholas dactylus) ve vodách Unie ve Středozemním moři.
p)  datlovka vrtavá (Lithophaga lithophaga), kyjovka šupinatá (Pinna nobilis) a skulař vrtavý (Pholas dactylus) ve vodách Unie ve Středozemním moři;
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Příloha I – písm. p a (nové)
pa)  ježovka (Centrostephanus longispinus).
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 a (nový)
5a.   Velikost kraba trnitého se určí podle obrázku 5a jako délka krunýře podél středové osy od hrany krunýře mezi dvěma nosci k zadní hraně krunýře.
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 b (nový)
5b.   Velikost kraba německého se určí podle obrázku 5b jako maximální šířka krunýře měřená kolmo na předozadní středovou osu krunýře.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 c (nový)
5c.   Velikost surmovky se měří jako délka ulity způsobem podle obr. 5c.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 d (nový)
5d.   Velikost mečouna obecného se měří podle obrázku 5d jako délka od začátku středních paprsků ocasní ploutve až ke konci dolní čelisti.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Příloha IV – obr. 5 a (nový)
Obrázek 5a Krab trnitý (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_CS-p0000002.png
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Příloha IV – obr. 5 b (nový)
Obrázek 5b Krab německý (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_CS-p0000003.png
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Příloha IV – obr. 5 c (nový)
Obrázek 5c Surmovka (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_CS-p0000004.png
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Příloha IV – obr. 5 d (nový)
Obrázek 5d Mečoun obecný (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_CS-p0000005.png
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 14

Znění navržené Komisí

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm

Pozměňovací návrh

 

Makrela obecná (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 15

Znění navržené Komisí

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm

Pozměňovací návrh

 

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 16

Znění navržené Komisí

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm

Pozměňovací návrh

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 17

Znění navržené Komisí

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg

Pozměňovací návrh

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 19

Znění navržené Komisí

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

11 cm

Pozměňovací návrh

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 20

Znění navržené Komisí

Humr evropský (Homarus gammarus)

87 mm

Pozměňovací návrh

Humr evropský (Homarus gammarus)

87 mm (délka krunýře)

Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 34

Znění navržené Komisí

Langusty (Palinurus spp.)

95 mm

Pozměňovací návrh

Langusty (Palinurus spp.)

95 mm (délka krunýře)

Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 13

Znění navržené Komisí

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Celková délka 105 mm

 

Délka krunýře 32mm

Pozměňovací návrh

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Celková délka 105 mm

 

Délka krunýře 32mm

 

Zadečky humra severského 59 mm

Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 14

Znění navržené Komisí

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm

Pozměňovací návrh

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm1a

 

__________________

 

1aMinimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 15

Znění navržené Komisí

Sleď obecný (Clupea harengus)

18 cm

Pozměňovací návrh

Sleď obecný (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1aMinimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 16

Znění navržené Komisí

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm

Pozměňovací návrh

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1aMinimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejméně 90 mm

Skagerrak and Kattegat

Připevní se dílec s minimální velikostí ok 270 mm (kosočtvercová oka) nebo 140 mm1a (čtvercová oka).

 

 

__________________

 

 

1a V subdivizi Kattegat se bude připevňovat dílec se čtvercovými oky o velikosti 120 mm (u vlečných sítí v období od 1. října do 31. prosince a u kruhových zátahových sítí v období od 1. srpna do 31. října).

Pozměňovací návrhy 305 a 355
Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka - řádek 4

 

Znění navržené Komisí

 

 

Nejméně 80mm

Divize ICES IVb jižně od 54° 30' s. š. a divize ICES IVc

Cílený rybolov jazyků vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníků po bocích lodi nebo [pulzními elektrickými vlečnými sítěmi]. V horní polovině přední části sítě je připevněn dílec s velikostí ok alespoň 180 mm.

 

Pozměňovací návrh

 

 

Nejméně 80mm

Divize ICES IVb jižně od 54° 30' s. š. a divize ICES IVc

Cílený rybolov jazyků vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníků po bocích lodi. V horní polovině přední části sítě je připevněn dílec s velikostí ok alespoň 180 mm.

Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejméně 40mm

Celé území

Cílený rybolov olihní (85 % úlovků) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 6

Znění navržené Komisí

Nejméně 16mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů

 

 

Cílený rybolov tresky Esmarkovy. Při lovu tresky Esmarkovy se připevní třídicí mřížka s roztečí 22 mm.

 

 

Cílený lov garnáta obecného (Crangon crangon). Připevní se třídicí mřížka, sítová síť nebo rovnocenné selektivní zařízení.

Pozměňovací návrh

Nejméně 16mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů (80 % úlovků)

 

 

Cílený rybolov tresky Esmarkovy (50 % úlovků). Při lovu tresky Esmarkovy se připevní třídicí mřížka s maximální roztečí 35 mm.

 

 

Cílený odlov garnáta obecného a krevetky růžové (90 % úlovků). Připevní se třídicí síť nebo třídicí mřížka v souladu s normami stanovenými na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 2 – název
2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě
2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě a unášené sítě
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 2 – návětí
V Severním moři a oblasti Skagerrak/Kattegat se pro pevné sítě použijí tyto velikosti ok:
V Severním moři a oblasti Skagerrak/Kattegat se pro pevné sítě a unášené sítě použijí tyto velikosti ok:
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Příloha V – část C – odst. 1 – bod 1.1
1.1  Zakazuje se lov smačků jakýmkoli vlečným zařízením o velikosti ok menší než 80 mm nebo jakoukoli pevnou sítí o velikosti ok kapsy menší než 100 mm v zeměpisné oblasti ohraničené východním pobřežím Anglie a Skotska a loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:
1.1  Zakazuje se lov smačků jakýmkoli vlečným zařízením o velikosti ok menší než 32 mm v zeměpisné oblasti ohraničené východním pobřežím Anglie a Skotska a loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Příloha V – část C – odst. 2 – bod 2.2 – odrážka 1
–  plavidlům, jejichž výkon motoru není vyšší než 221 kW a která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo dánské nevody,
–  Netýká se českého znění
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Příloha V – část C – odst. 2 – bod 2.2 – odrážka 2
–  plavidlům lovícím v páru o společném výkonu motorů nepřesahujícím nikdy 221 kW, která používají párové vlečné sítě pro lov při dně,
–  Netýká se českého znění
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Příloha V – část C – odst. 2 – bod 2.2 – odrážka 3
–  – plavidla o výkonu motoru přesahujícím 221 kW mohou používat vlečné sítě pro lov při dně nebo dánský nevod a plavidla lovící v páru o společném výkonu motorů vyšším než 221 kW mohou používat párové vlečné sítě pro lov při dně za podmínky, že taková plavidla neprovádějí cílený rybolov platýse velkého a jazyka obecného a dodržují příslušná pravidla pro velikost ok obsažená v části B této přílohy.
–  Netýká se českého znění
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Příloha V – část C – odst. 6 – bod 6.2
6.2  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2347/20021 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly kteréhokoli členského státu přesáhnou 10 tun, pak tato plavidla nesmí nadále využívat odchylek stanovených v bodě 6.1.
6.2  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady1 (EU) č. 2016/2336 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci, jejichž lov výslovně zakazuje právo Unie, vrátí co nejdříve do moře. Úlovky druhů hlubinných žraloků podléhajících omezením odlovu se uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. V případě, že určitý členský stát nedisponuje dostatečnou kvótou, může Komise uplatnit čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly kteréhokoli členského státu přesáhnou 10 tun, pak tato plavidla nesmí nadále využívat odchylek stanovených v bodě 6.1.
__________________
__________________
1 Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2336 ze dne 14. prosince 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Příloha V – část D – podnadpis 2
Opatření ke snížení náhodných úlovků kytovců v divizi ICES IIIa a podoblasti IV
Opatření ke snížení náhodných úlovků mořských savců v divizi ICES IIIa a podoblasti IV
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Příloha V – část D – odst. 1 a (nový)
1a.  Opatření k omezení náhodných odchytů mořských ptáků
1.  V Severním moři se zavedou programy vědeckého výzkumu, jejichž cílem bude identifikovat překrývání citlivých druhů s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit technická řešení pro lovná zařízení.
2.  V Severním moři se uplatní prostorová opatření, pokud vědecký výzkum identifikuje oblasti, kde se vyskytly případy náhodných odchytů citlivých druhů mořských ptáků, a to do doby, než budou nahrazena jinými technickými opatřeními.
3.  Plavidla lovící dlouhými lovnými šnůrami v Severním moři použijí kombinaci vědecky testovaných řešení, jako jsou šňůry tori, změny zatížení šňůry, krytí háčků a kladení lovných šňůr za tmy s minimálním osvětlením paluby, které je nezbytné z hlediska bezpečnosti. Kombinace musí být stanoveny na základě konfigurace lovných zařízení a druhů, které by pravděpodobně loďstvo odchytilo. Specifikace musí odpovídat normám stanoveným v mezinárodně schválených pokynech.
4.  Členské státy sledují a posuzují účinnost zmírňujících opatření, která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu k odlovu nebo intenzitě rybolovu.
Pozměňovací návrhy 306, 314, 315 a 356
Návrh nařízení
Příloha V – část E
Část E
vypouští se
Inovativní metody rybolovu
Používání pulzních elektrických vlečných sítí v divizích ICES IVb a IVc
Odchylně od článku 13 je v divizích ICES IVb a IVc povolen rybolov pomocí pulzní elektrické vlečné sítě za podmínek definovaných v souladu s čl. 27 odst. 1 druhou odrážkou tohoto nařízení, které se týkají charakteristik použitého impulsu a kontrolních sledovacích opatření zavedených jižně od loxodromy spojující tyto body, které se měří podle souřadnicového systému WGS84:
–  bod na východním pobřeží Spojeného království při 55° s. š.,
–  východním směrem až k 55° s. š., 5° v. d.,
–  severním směrem až k 56° s. š.,
–  východním směrem až k západnímu pobřeží Dánska při 56° s. š.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – tabulka – řádek 14

Znění navržené Komisí

 

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm

Pozměňovací návrh

 

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá jako poměr k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Uvedený podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – tabulka – řádek 15

Znění navržené Komisí

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm

Pozměňovací návrh

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – tabulka – řádek 16

Znění navržené Komisí

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Ve vodách Unie v podoblastech ICES V a VI jižně od 56° s. š. a VII, kromě divizí ICES VIId, e a f, se použije minimální referenční velikost pro zachování zdrojů 130 mm.

Pozměňovací návrh

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 Ve vodách Unie v podoblastech ICES V a VI jižně od 56° s. š. a VII, kromě divizí ICES VIId, e a f, se použije minimální referenční velikost pro zachování zdrojů 130 mm.

 

3a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – tabulka – řádek 17

Znění navržené Komisí

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg

Pozměňovací návrh

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Příloha VI – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Nejméně 120 mm

Celé území

Žádné

Pozměňovací návrh

Nejméně 100 mm1a

Celé území

Žádné

__________________

 

 

1a Bude zavedena postupně v průběhu 2 let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Pro divize ICES VIId a VIIe se použije velikost ok nejméně 100 mm.

 

 

Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Příloha VI – část B – odst. 2 – název
2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě
2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě a unášené sítě
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Příloha VI – část B – odst. 2 – návětí
V severozápadních vodách se pro pevné sítě použijí tyto velikosti ok:
V severozápadních vodách se pro pevné sítě a unášené sítě použijí tyto velikosti ok:
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Příloha VI – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Nejméně 120 mm1

Celé území

Žádné

Pozměňovací návrh

Nejméně 120 mm1

Celé území

Žádné

__________________

 

 

Při cíleném rybolovu ďasa mořského (30 % úlovků) se použije velikost ok nejméně 220 mm. Při cíleném rybolovu tresky sajdy a štikozubce obecného (50 % úlovků) v divizích ICES VIId a VIIe se použije velikost ok nejméně 110 mm.

 

 

Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Příloha VI – část B – tabulka – řádek 4

Znění navržené Komisí

Nejméně 50mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů

Pozměňovací návrh

Nejméně 50mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů (80 % úlovků)

 

 

Cílený rybolov parmice nachové (50 % úlovků)

Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Příloha VI – část C – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
Od 1. ledna do 31. března a od 1. října do 31. prosince každého roku je zakázáno provozovat jakoukoli rybolovnou činnost pomocí jakýchkoli vlečných zařízení nebo pevných sítí v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice, které se měří podle souřadnicového systému WGS84:
Od 1. ledna do 31. března a od 1. října do 31. prosince každého roku je zakázáno provozovat jakoukoli rybolovnou činnost pomocí jakýchkoli vlečných zařízení pro lov při dně nebo pevných sítí pro lov při dně v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice, které se měří podle souřadnicového systému WGS84:
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Příloha VI – část C – odst. 3 – bod 3.2
3.2  Odchylně od bodu 1 se v rámci oblasti a v příslušných obdobích povoluje používání vlečných sítí pro lov při dně, jsou-li takové vlečné sítě vybaveny selektivními zařízeními, jež byla posouzena Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). Pokud vedlejší úlovky tresky obecné ulovené plavidly členského státu působícími v oblastech uvedených v bodě 3.1, přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla v dané oblasti dále lovit.
3.2  Odchylně od bodu 1 se v rámci oblasti a v příslušných obdobích povoluje používání vlečných sítí pro lov při dně, jsou-li takové vlečné sítě vybaveny selektivními zařízeními, jež byla posouzena Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR).
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Příloha VI – část C – odst. 9 – název
9.  Používání pevných sítí v divizích ICES Vb, VIa, VIIb, c, j a k
9.  Používání pevných sítí v divizích ICES Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j, k
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Příloha VI – část C – odst. 9 – bod 9.2
9.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2347/2002 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 9.1.
9.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (EU) 2016/2336 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci, jejichž lov výslovně zakazuje právo Unie, vrátí co nejdříve do moře. Úlovky druhů hlubinných žraloků podléhajících omezením odlovu se uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. V případě, že určitý členský stát nedisponuje dostatečnou kvótou, může Komise uplatnit čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 9.1.
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Příloha VI – část D – odst. 1 – název
1.  Opatření ke snížení náhodných úlovků kytovců v divizích ICES VIa a VIId, e, f, g, h a j
1.  Opatření ke snížení náhodných úlovků mořských savců v divizi ICES VI a VII
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Příloha VI – část D – odst. 2 – bod 2.1. (nový)
2.1.  V severozápadních vodách se zavedou programy vědeckého výzkumu, jejichž cílem bude identifikovat překrývání citlivých druhů s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit technická řešení pro lovná zařízení.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Příloha VI – část D – odst. 2 – bod 2.2. (nový)
2.2.  V severozápadních vodách se uplatní prostorová opatření, pokud vědecký výzkum identifikuje oblasti, kde se vyskytly případy náhodných odchytů citlivých druhů mořských ptáků, a to do doby, než budou nahrazena jinými technickými opatřeními.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Příloha VI – část D – odst. 2 – bod 2.3. (nový)
2.3.  Členské státy sledují a posuzují účinnost zmírňujících opatření, která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu k odlovu nebo intenzitě rybolovu.
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Příloha VII – část A – tabulka – řádek 15

Znění navržené Komisí

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm

Pozměňovací návrh

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Příloha VII – část A – tabulka – řádek 18

Znění navržené Komisí

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Pozměňovací návrh

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Příloha VII – část A – tabulka – řádek 23

Znění navržené Komisí

Hřebenatka víčková (Chlamys spp.)

40 mm

Pozměňovací návrh

Hřebenatka víčková (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Příloha VII – část A – tabulka – řádek 26

Znění navržené Komisí

Tapeska filipínská (Venerupis philippinarum)

35 mm

Pozměňovací návrh

Tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Příloha VII – část A – tabulka – řádek 34

Znění navržené Komisí

Chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)

750 gramů3

 

______________

 

3 Ve všech vodách ve středovýchodním Atlantiku, které zahrnují divize 34.1.1, 34.1.2 a 34.1.3 a podoblast 34.2.0 rybolovné oblasti 34 regionu CECAF, se použije hmotnost bez vnitřností 450 gramů.

Pozměňovací návrh

Chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)

1000 gramů3

 

______________

 

3 Ve všech vodách ve středovýchodním Atlantiku, které zahrnují divize 34.1.1, 34.1.2 a 34.1.3 a podoblast 34.2.0 rybolovné oblasti 34 regionu CECAF, se použije hmotnost bez vnitřností 450 gramů.

Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Příloha VII – část C – odst. 4 – bod 4.2
4.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2347/2002 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 1.
4.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (EU) 2016/2336 v oblastech, jejichž zaznamenaná hloubka je menší než 600 metrů, je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci, jejichž lov výslovně zakazuje právo Unie, vrátí co nejdříve do moře. Úlovky druhů hlubinných žraloků podléhajících omezením odlovu se uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. V případě, že určitý členský stát nedisponuje dostatečnou kvótou, může Komise uplatnit čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 1.
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Příloha VII – část C – odst. 4 – bod 4.2 a (nový)
4.2a.  Komise se po konzultaci s VTHVR může rozhodnout vyloučit některé typy rybolovu v zónách ICES VIII, IX a X z oblasti působnosti odstavce 4.1, pokud se prokáže, prostřednictvím informací poskytnutých členskými státy nebo prováděním zvláštního řízení, které využívá regionalizaci, což by mohlo mimo jiné zahrnovat snížení počtu plavidel provozujících rybolov v dané oblasti nebo omezení měsíců rybolovu apod., nebo víceletých plánů, že tento rybolov má velmi nízkou úroveň vedlejších úlovků žraloků nebo výmětů.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Příloha VII – část D – odst. 1 – název
1.  Opatření ke snížení náhodných úlovků kytovců v podoblastech ICES VIII a IXa
1.  Opatření ke snížení náhodných úlovků mořských savců v podoblastech ICES VIII a IX
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Příloha VII – část D – odst. 2 – bod 2.1. (nový)
2.1.  V jihozápadních vodách se zavedou programy vědeckého výzkumu, jejichž cílem bude identifikovat překrývání citlivých druhů s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit technická řešení pro lovná zařízení.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Příloha VII – část D – odst. 2 – bod 2.2 (nový)
2.2  Prostorová opatření se v jihozápadních vodách uplatní, pokud vědecký výzkum označí oblasti, kde je známo, že došlo k náhodným odchytům citlivých druhů mořských ptáků, do doby, než budou nahrazena jinými technickými opatřeními.
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Příloha VII – část D – odst. 2 – bod 2.3 (nový)
2.3  Členské státy sledují a posuzují účinnost zmírňujících opatření, která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu k odlovu nebo intenzitě rybolovu.
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Příloha VIII – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Nejméně 157 mm

Celé území

Cílený rybolov lososů

Pozměňovací návrh

vypouští se

 

 

Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Příloha VIII – část D – odst. 1 – nadpis
1.  Opatření k omezení náhodných odchytů kytovců
1.  Opatření k omezení náhodných odchytů mořských savců
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Příloha VIII – část D – odst. 1 a (nový)
1a.  Opatření k minimalizaci náhodných odchytů mořských ptáků
1.1  Zřídí se programy vědeckého výzkumu v Baltském moři, jejichž cílem bude identifikovat překrývání citlivých druhů s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit technická řešení pro lovná zařízení.
1.2  Prostorová opatření se v Baltském moři uplatní, pokud vědecký výzkum označí oblasti, kde je známo, že došlo k náhodným odchytům citlivých druhů mořských ptáků, do doby, než budou nahrazena jinými technickými opatřeními.
1.3  Členské státy sledují a posuzují účinnost zmírňujících opatření, která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu k odlovu nebo intenzitě rybolovu.
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Příloha IX – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Čtvercová oka kapsy2 nejméně 40 mm

Celé území

Jako alternativu ke kapse s čtvercovými oky o velikosti 44 mm lze na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla použít kapsu s kosočtverečnými oky o velikosti 50 mm2

 

 

________________

 

 

2 Na palubě smí být uložen nebo ve vodě rozmístěn pouze jeden typ sítě (buď se čtvercovými oky o velikosti 40 mm, nebo s kosočtverečnými oky o velikosti 50 mm).

Pozměňovací návrh

Čtvercová oka kapsy2 nejméně 40 mm

Celé území

Jako alternativu ke kapse s čtvercovými oky o velikosti 40 mm lze na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla použít kapsu s kosočtverečnými oky o velikosti 50 mm2.

 

 

________________

 

 

2 Na palubě smí být uložen nebo ve vodě rozmístěn pouze jeden typ sítě (buď se čtvercovými oky o velikosti 40 mm, nebo s kosočtverečnými oky o velikosti 50 mm).

Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Příloha IX – část B – odst. 2 a (nový)
2a.   Stávající výjimky z ustanovení odstavců 1, 1a a 2 této části udělované pro kruhová zatahovací zařízení dotčená plánem řízení, na něž odkazuje článek 19 nařízení (ES) č. 1967/2006 a jež byly přijaty podle článku 9 tohoto nařízení, zůstávají v platnosti s výjimkou případů, kdy bylo prostřednictvím článku 18 tohoto nařízení stanoveno jinak.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Příloha IX – část C – odst. 5
Je zakázáno mít na palubě nebo nastraženo více než 250 vrší nebo košů pro lov hlubinných korýšů (včetně druhů Plesionika spp., Pasiphaea spp. nebo obdobných) na plavidlo.
Je zakázáno mít na palubě nebo nastraženo více než 250 vrší nebo košů pro lov hlubinných korýšů na plavidlo.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Příloha IX – část C – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)
Vysoce lokalizovaným loďstvům používajícím tradiční lovná zařízení je dovoleno lovit hlubinné korýše (včetně druhů Plesionika spp., Pasiphaea spp. nebo obdobných).
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Příloha IX – část C – odst. 6 a (nový)
6a.  Omezení rybolovu prováděného pomocí oštěpů pro podmořský rybolov
Je zakázán rybolov pomocí oštěpů pro podmořský rybolov za použití samostatného skafandru nebo v noci od soumraku do úsvitu.
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Příloha IX – část D – odst. 1 – nadpis
1.  Opatření k omezení náhodných odchytů kytovců
1.  Opatření k omezení náhodných odchytů mořských savců
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Příloha IX – část D – odst. 2 – bod 2.1 (nový)
2.1  Zřídí se programy vědeckého výzkumu ve Středozemním moři, jejichž cílem bude identifikovat překrývání citlivých druhů s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit technická řešení pro lovná zařízení.
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Příloha IX – část D – odst. 2 – bod 2.2 (nový)
2.2  Prostorová opatření se ve Středozemním moři uplatní, pokud vědecký výzkum označí oblasti, kde je známo, že došlo k náhodným odchytům citlivých druhů mořských ptáků, do doby, než budou nahrazena jinými technickými opatřeními.
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Příloha IX – část D – odst. 2 – bod 2.3 (nový)
2.3  Členské státy sledují a posuzují účinnost zmírňujících opatření, která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu k odlovu nebo intenzitě rybolovu.
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Příloha X – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Nejméně 50 mm

Celé území

Jako alternativu lze použít kapsy se čtvercovými oky 40 mm.

Pozměňovací návrh

nejméně 40 mm

Celé území

Jako alternativu ke kapse se čtvercovými oky o velikosti 40 mm lze na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla použít kapsy s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a Povoluje se uchovávat na palubě nebo používat pouze jeden druh sítě (ať už se čtvercovými oky o velikosti 40 mm nebo s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm).

Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Příloha X – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Nejméně 400 mm

Celé území

Cílený rybolov pakambaly velké

Pozměňovací návrh

Nejméně 400 mm

Celé území

Rybolov pakambaly velké pomocí tenatových sítí pro lov při dně

Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Příloha X – část C
Část C
vypouští se
Uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu
Sezónní zákaz rybolovu na ochranu pakambaly velké
Cílený rybolov, překládka, vykládka a první prodej pakambaly velké ve vodách Unie v Černém moři se povoluje každoročně od 15. dubna do 15. června.
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Příloha IX – část D – odst. 1 a (nový)
1a.  Opatření k minimalizaci náhodných odchytů mořských ptáků
1a.1  V Černém moři se zřídí programy vědeckého výzkumu, jejichž cílem bude identifikovat překrývání citlivých druhů s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit technická řešení pro lovná zařízení.
1a.2  Prostorová opatření se v Černém moři uplatní, pokud vědecký výzkum označí oblasti, kde je známo, že došlo k náhodným odchytům citlivých druhů mořských ptáků, do doby, než budou nahrazena jinými technickými opatřeními.
1a.3  Členské státy sledují a posuzují účinnost zmírňujících opatření, která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu k odlovu nebo intenzitě rybolovu.
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Příloha XI – část A – název
Základní velikosti ok pro vlečná zařízení
1.   Základní velikosti ok pro vlečná zařízení
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Příloha XI – část A – odst. 1 – návětí
V nejvzdálenějších regionech se použijí tyto velikosti ok kapsy:
Ve vodách Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku se použijí tyto velikosti ok kapsy:
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Příloha XI – část A – tabulka – řádek 3

Znění navržené Komisí

Nejméně 45 mm

Všechny vody při pobřeží francouzského departementu Guyane, pod svrchovaností nebo jurisdikcí Francie

Cílený lov garnel (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Pozměňovací návrh

Nejméně 45 mm

Všechny vody při pobřeží francouzského departementu Guyane, pod svrchovaností nebo jurisdikcí Francie

Cílený lov garnel (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % úlovků)

Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Příloha XI – část A – tabulka – řádek 4

Znění navržené Komisí

Nejméně 14 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů kruhovými zatahovacími sítěmi

Pozměňovací návrh

vypouští se

 

 

Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Příloha IX – část A – odst. 1 a (nový)
1a.  Základní velikost ok pro kruhové zatahovací sítě
Ve vodách Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku se pro kruhové zatahovací sítě použijí tyto velikosti ok:
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Příloha IX – část A – odst. 1 a (nový) - tabulka (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Velikost ok

Zeměpisné oblasti

Podmínky

Nejméně 14 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů kruhovými zatahovacími sítěmi

Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Příloha IX – část B a (nová)
Část Ba
Zmírňující opatření pro citlivé druhy
1.  Opatření k omezení náhodných odchytů mořských savců
1.1  Pro lodě je zakázáno používání pevných sítí, unášených sítí, pelagických vlečných sítí, vysokých vlečných sítí se svislým otevíráním nebo jiných nástrojů rybolovu, pokud se prokáže, že v nejvzdálenějších regionech došlo k vedlejším úlovkům, aniž by byla zároveň prokazatelně použita zmírňující technologie. Výjimky by měly být stanoveny pouze pro druhy rybolovu s prokazatelně nepatrnými kumulativními vedlejšími úlovky.
1.2  Bod 1 se nevztahuje na rybářské úkony vykonávané za výlučně vědeckým účelem a prováděné s pověřením a pod dohledem dotyčných členských států nebo členských států, které se zaměřují na vývoj nových technických opatření ke snížení náhodného odchytu nebo usmrcování kytovců.
1.3  Členské státy prostřednictvím specializovaných ročních monitorovacích systémů sledují a hodnotí pomocí vědeckých studií nebo pilotních projektů účinnost zmírňujících zařízení popsaných v bodě 1.1 v dotčených rybolovech a oblastech.
2.  Opatření k minimalizaci náhodných odchytů mořských ptáků
2.1   Zřídí se programy vědeckého výzkumu v nejvzdálenějších regionech, jejichž cílem bude identifikovat překrývání citlivých druhů s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit technická řešení pro lovná zařízení.
2.2  Prostorová opatření se v nejvzdálenějších regionech uplatní, pokud vědecký výzkum označí oblasti, kde je známo, že došlo k náhodným odchytům citlivých druhů mořských ptáků, do doby, než budou nahrazena jinými technickými opatřeními.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0381/2017).

Poslední aktualizace: 8. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí