Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0381/2017

Indgivne tekster :

A8-0381/2017

Forhandlinger :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Afstemninger :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Vedtagne tekster
PDF 1086kWORD 286k
Tirsdag den 16. januar 2018 - Strasbourg
Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 16. januar 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004og (EF) nr. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004og (EF) nr. 2187/2005
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 og Kommissionens forordning (EF) n. 494/2002
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Der er behov for en forenkling af eksisterende regler for at opnå en bedre forståelse og overholdelse blandt operatører, nationale myndigheder og interessenter. De rådgivende råds høringsproces skal overholdes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013, og man bør være opmærksom på at sikre, at alle mål for bevaring og bæredygtighed opfyldes fuldt ud.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)
(2b)   Forenkling af de gældende regler for tekniske foranstaltninger bør ikke resultere i en svækkelse af standarderne for bevaring og bæredygtighed.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Der er behov for at udarbejde et sæt overordnede rammeregler for forvaltningen af de tekniske foranstaltninger. I rammereglerne bør der fastsættes generelle bestemmelser, som skal gælde for alle EU-farvande, og de skal give mulighed for, at der inden for rammerne af den regionaliseringsprocess, som er indført ved den fælles fiskeripolitik, kan udarbejdes tekniske foranstaltninger, hvori der tages hensyn til regionsspecifikke forhold i fiskeriet.
(3)  Der er behov for at udarbejde et sæt overordnede rammeregler for forvaltningen af de tekniske foranstaltninger. I rammereglerne bør der fastsættes generelle bestemmelser, som skal gælde for alle EU-farvande, og de skal give mulighed for, at der inden for rammerne af den regionaliseringsprocess, som er indført ved den fælles fiskeripolitik, kan udarbejdes tekniske foranstaltninger, hvori der tages hensyn til regionsspecifikke forhold i fiskeriet. Denne proces bør gøre det muligt effektivt at forene de fælles regler og lokale situationer og situationerne i de enkelte zoner. Det bør dog sikres, at processen ikke ender med en form for renationalisering af den fælles fiskeripolitik, og det er vigtigt, at de rådgivende råd fortsat sikrer, at denne regionalisering finder sted som led i en EU-strategi i overensstemmelse med betragtning 14 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Rammereglerne bør regulere fangst og landing af fiskeressourcer, fiskeredskabernes anvendelse og samspillet mellem fiskeriet og havøkosystemerne.
(4)  Rammereglerne bør regulere fangst og landing af fiskeressourcer, fiskeredskabernes anvendelse og samspillet mellem fiskeriet og havøkosystemerne og også tage hensyn til de socioøkonomiske dynamikker.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  De tekniske foranstaltninger bør, hvor det er relevant, gælde for rekreativt fiskeri, som kan have en betydelig indvirkning på fisk- og skaldyrsbestandene.
(6)  Rekreativt fiskeri kan have betydelig indvirkning på havmiljøet og bestandene af fisk og andre arter og bør derfor være omfattet af de tekniske foranstaltninger.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   Fisk, der fanges af rekreative fiskere (fiskeri med krog og line), genudsættes med en høj overlevelsesrate, indtil andet er påvist ved videnskabelig dokumentation.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)   Landingsforpligtelsen finder i henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse for alle fangster af arter, der er underlagt fangstbegrænsninger. Hvis enheder af disse arter fanges og straks frigives i rekreativt fiskeri, og den videnskabelige dokumentation viser en høj overlevelsesrate for disse arter, som det kan være tilfældet for fisk, der fanges af lystfiskere, der anvender fiskeudstyr, bør det være muligt at udelukke de pågældende fiskeriaktiviteter fra landingsforpligtelsen ved at anvende de procedurer, der er fastsat i denne forordning, navnlig ved at vedtage foranstaltninger med henblik herpå inden for rammerne af flerårige planer og/eller planer for udsmid.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Tekniske foranstaltninger bør bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål om at fiske på et niveau, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, reducere uønskede fangster, eliminere udsmid og bidrage til at opnå en god miljøtilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF18.
(7)  De tekniske foranstaltninger bør bidrage til at nå den fælles fiskeripolitiks mål.
__________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  De tekniske foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til de tilstræbte mål. Deres potentielle økonomiske og sociale virkninger bør overvejes, inden de vedtages.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)
(7b)   Håndhævelsen og gennemførelsen af tekniske foranstaltninger, operationelle programmer og, hvor det er relevant, udstedelsen af licenser og restriktioner for konstruktionen og anvendelsen af visse redskaber bør ikke være en hindring for at opnå bedre sundheds- og sikkerhedsstandarder for fartøjer, der udøver fiskeri og fiskeriaktiviteter.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)
(7c)   Tekniske foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne forordning, bør være i overensstemmelse med strategiplanen for biodiversitet for perioden 2011-2020 vedtaget i henhold til FN's konvention om den biologiske mangfoldighed og støtte gennemførelsen af EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020, især målet om at sikre bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcer og relaterede tiltag.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Tekniske foranstaltninger bør specifikt tage sigte på at beskytte ungfiske- og gydestimer, ved at der anvendes selektive fiskeredskaber og træffes forholdsregler. De tekniske foranstaltninger bør også i videst muligt omfang begrænse fiskeredskabernes negative indvirkning på havøkosystemet, navnlig på følsomme arter og levesteder, og om muligt bevirke, at en sådan indvirkning helt undgås. De bør også bidrage til, at der fastlægges forvaltningsforanstaltninger med det formål at opfylde de forpligtelser, der følger af Rådets direktiv 92/43/EØF19, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF20 og direktiv 2008/56/EF.
(8)  Tekniske foranstaltninger bør specifikt medvirke til at beskytte ungfiske- og gydestimer, ved at der anvendes selektive fiskeredskaber og træffes forholdsregler. De tekniske foranstaltninger bør også medvirke til at begrænse og om muligt eliminere fiskeredskabernes negative indvirkning på havøkosystemet, navnlig på følsomme arter og levesteder. Der bør gives incitamenter for at tilskynde til anvendelse af redskaber og praksisser, som har en lav indvirkning på miljøet. De tekniske foranstaltninger bør også bidrage til, at der fastlægges forvaltningsforanstaltninger med det formål at opfylde de forpligtelser, der følger af Rådets direktiv 92/43/EØF19, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EFl0 og direktiv 2008/56/EF.
__________________
__________________
19 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
19 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)   Den utilsigtede fangst af følsomme arter bør håndteres på en sammenhængende måde for alle fiskeri- og redskabstyper i betragtning af det strenge beskyttelsesniveau, der gælder for dem i henhold til direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF og 2008/56/EF, deres høje sårbarhedsniveau og forpligtelsen til at opnå en god miljømæssig status inden 2020.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  For at kunne evaluere virkningen af de tekniske foranstaltninger bør der fastsættes mål for omfanget af uønskede fangster, omfanget af bifangster af følsomme arter og den geografiske udbredelse af havbundslevesteder, som fiskeriet har en skadelig indflydelse på, som afspejler den fælles fiskeripolitiks mål, Unionens miljølovgivning (navnlig Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF)21 samt international god praksis.
(9)  For at kunne evaluere virkningen af de tekniske foranstaltninger bør der fastsættes resultatindikatorer for reduktion af fangsterne af fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, og utilsigtede fangster af følsomme arter samt for reduktionen af skadelige miljømæssige virkninger i havlevesteder som følge af fiskeriet, som afspejler den fælles fiskeripolitiks mål og Unionens miljølovgivning (navnlig Rådets direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF21).
__________________
__________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Medlemsstater skal gøre bredest mulig brug af de tilgængelige foranstaltninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for at støtte fiskere i forbindelse med gennemførelsen af tekniske foranstaltninger og for at sikre, at der tages hensyn til de socioøkonomiske mål i den fælles fiskeripolitik.
_______________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Det bør forbydes at anvende visse skadevoldende redskaber og metoder, der indebærer brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, såvel som trukne redskaber og grabber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter samt visse undervandsharpuner, undtagen når der specifikt er tale om trawl med elektrisk strøm, som må anvendes under bestemte strenge betingelser.
(11)  Det bør forbydes at anvende visse skadevoldende redskaber og metoder, der indebærer brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, såvel som trukne redskaber og grabber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter samt visse undervandsharpuner. I den forbindelse er det nødvendigt at sikre, at der er tilstrækkeligt kendskab til innovative fiskeredskabers indvirkninger, herunder kumulative virkninger, inden anvendelsen af redskaberne udbredes. Derudover bør der oprettes et system til overvågning, kontrol og evaluering, som tjener til håndhævnings- og forsknings- samt evalueringsformål. Endelig bør eksisterende licenser underlægges videnskabelig revurdering, inden de får en permanent status som "ikke-forbudt".
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   Der er behov for detaljeret og kvantificeret kendskab til innovative fiskeredskabers indvirkninger, herunder deres kumulative virkninger på havmiljøet og arter, inden anvendelsen heraf udbredes i kommerciel målestok. Der bør oprettes et effektivt program til overvågning og evaluering.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  For visse sjældne fiskearter, som f.eks. hajer og rokker, kan selv et begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko for arternes bevarelse. For at beskytte sådanne arter bør der indføres et generelt forbud mod fiskeri efter disse arter.
(15)  For visse fiskearter, der er sjældne, eller hvis biologiske egenskaber gør dem særlig sårbare for overudnyttelse, kan selv et begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko for arternes bevarelse. For at beskytte sådanne arter bør der indføres et generelt forbud mod fiskeri efter disse arter.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  For at bistå fangstsektoren med gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør medlemsstaterne fastsætte foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af marine arter, der er mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse. Sådanne foranstaltninger bør omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.
(21)  For at bistå fangstsektoren med gennemførelsen af og for at sikre lige vilkår ved fuld overholdelse af landingsforpligtelsen bør medlemsstaterne fastsætte foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af marine arter, der er mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse. Sådanne foranstaltninger bør omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  Hvis det af den videnskabelige rådgivning fremgår, at der tages omfattende uønskede fangster af arter, der ikke er underlagt fangstbegrænsninger og derfor heller ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, bør medlemsstaterne gennemføre pilotprojekter for at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af disse fangster og indføre hensigtsmæssige tekniske foranstaltninger til at nå dette mål.
(23)  Hvis det af den videnskabelige rådgivning fremgår, at der tages omfattende uønskede fangster af arter, bør medlemsstaterne gennemføre pilotprojekter for at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af disse fangster og indføre hensigtsmæssige tekniske foranstaltninger til at nå dette mål.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  Hvis der ikke er fastsat tekniske foranstaltninger på regionalt plan, bør basisforanstaltningerne finde anvendelse. Basisforanstaltningerne bør baseres på de gældende tekniske foranstaltninger, idet der tages hensyn til rådgivningen fra STECF og interessenternes holdning. De bør bestå af grundbestemmelser om maskestørrelser for trukne redskaber og faststående garn, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, lukkede områder eller områder med restriktioner, naturbevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at hindre bifangster af havpattedyr og havfugle i visse områder og andre regionsspecifikke foranstaltninger, der allerede er i kraft, og som fortsat er nødvendige for at sikre, at bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil der fastsættes foranstaltninger på regionalt plan.
(24)  Hvis der ikke er fastsat tekniske foranstaltninger på regionalt plan, bør basisforanstaltningerne finde anvendelse. Basisforanstaltningerne bør baseres på de gældende tekniske foranstaltninger, idet der tages hensyn til rådgivningen fra STECF og interessenternes holdning. De bør bestå af grundbestemmelser om maskestørrelser for trukne redskaber og faststående garn, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, lukkede områder eller områder med restriktioner, naturbevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at minimere og om muligt eliminere utilsigtede fangster af havpattedyr og havfugle i visse områder og andre regionsspecifikke foranstaltninger, der allerede er i kraft, og som fortsat er nødvendige for at sikre, at bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil der fastsættes foranstaltninger på regionalt plan.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Medlemsstaterne kan i samarbejde med interessenterne udarbejde fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af den regionaliseringsproces, der er indført ved forordningen om den fælles fiskeripolitik, at få indført passende tekniske foranstaltninger, som afviger fra basisforanstaltningerne.
(25)  Medlemsstaterne bør i tæt samarbejde med de relevante rådgivende råd have mulighed for på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning at udarbejde fælles henstillinger om passende tekniske foranstaltninger, som afviger fra basisforanstaltningerne, med henblik på inden for rammerne af den regionaliseringsproces, der er indført ved forordningen om den fælles fiskeripolitik, at tilpasse de tekniske foranstaltninger til fiskeriets regionale karakteristika. Selv hvis der ikke er en flerårig plan.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  Sådanne regionalt fastsatte tekniske foranstaltninger bør som et minimum være ækvivalente med basisforanstaltningerne, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelse af følsomme arter og levesteder.
(26)  Regionaliseringen bør anvendes til at skabe skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for de særlige forhold i de enkelte fiskeriområder og beskytter deres følsomme arter og levesteder. Sådanne regionalt fastsatte tekniske foranstaltninger bør være bæredygtige og som et minimum sikre de samme udnyttelsesmønstre og den samme grad af beskyttelse som basisforanstaltningerne. Vedtagelsen af enhver regionalt fastsat teknisk foranstaltning bør baseres på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)
(26a)   Afgørelser, der træffes af regionale grupper af medlemsstater i henhold til regionaliseringen, bør opfylde samme standarder med hensyn til demokratisk overvågning som dem i de berørte medlemsstater.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)
(26b)   Regionalisering bør anvendes som redskab til at tilskynde alle relevante interessenter, herunder ikkestatslige organisationer, til at deltage og give fiskerne mere indflydelse samt til at inddrage dem mere, så de kan arbejde tæt sammen med medlemsstaterne, rådgivende råd og videnskabsfolk om at skabe skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for de særlige forhold i de enkelte fiskeriområder og beskytter deres miljømæssige forhold.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)
(27a)   I tilfælde af en direkte forvaltningsmæssig interesse, der kun berører én medlemsstat, er det efter høring af de relevante rådgivende råd muligt at fremlægge forslag til individuelle tekniske foranstaltninger for at ændre de gældende bevarelsesforanstaltninger.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på i de flerårige planer at vedtage foranstaltninger vedrørende maskestørrelse og artsselektive redskaber, der afviger fra basisforanstaltningerne, sikre, at redskaberne som et minimum resulterer i samme eller bedre selektionsmønstre end de redskaber, der er i overensstemmelse med basisforanstaltningerne.
(28)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende maskestørrelse og artsselektive redskaber, der afviger fra basisforanstaltningerne, sikre, at redskaberne som et minimum resulterer i samme eller bedre selektionsmønstre end de redskaber, der er i overensstemmelse med basisforanstaltningerne.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på i de flerårige planer at ændre gældende eller fastsætte nye områdelukninger eller områder med restriktioner for at beskytte ungfiske- eller gydestimer sørge for i disse henstillinger at fastlægge de nærmere specifikationer og bestemmelser vedrørende områdets geografiske afgrænsning, lukningens eller restriktionernes varighed, redskabsrestriktioner og kontrol- og overvågningsordninger.
(29)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at ændre gældende eller fastsætte nye områdelukninger eller områder med restriktioner for at beskytte ungfiske- eller gydestimer sørge for i disse henstillinger at fastlægge de nærmere specifikationer og bestemmelser vedrørende områdets geografiske afgrænsning, lukningens eller restriktionernes varighed, redskabsrestriktioner og kontrol- og overvågningsordninger.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af flerårige planer at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser eller fastsætte nye sådanne størrelser sikre, at den fælles fiskeripolitiks mål ikke sættes over styr, ved at sørge for, at kravet om beskyttelse af unge marine arter overholdes, at der ikke indføres bestemmelser, der resulterer i markedsforvridning, og at der ikke skabes et marked for fisk, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.
(30)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser eller fastsætte nye sådanne størrelser bidrage til, at den fælles fiskeripolitiks mål nås, ved at sørge for, at kravet om beskyttelse af unge marine arter overholdes fuldt ud, at der ikke indføres bestemmelser, der resulterer i markedsforvridning, og at der ikke skabes et marked for fisk, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  Det bør være tilladt i de fælles henstillinger at indføre bestemmelser om realtidslukninger sammen med bestemmelser om flytning af fangstpladser som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af ungfiske- og gydestimer. Betingelserne for indførelsen og ophævelsen af sådanne realtidslukninger samt for kontrol- og overvågningsordningerne bør lægges fast i de pågældende fælles henstillinger.
(31)  Det bør være tilladt i de fælles henstillinger at indføre bestemmelser om realtidslukninger sammen med bestemmelser om flytning af fangstpladser som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af ungfiske- og gydestimer eller følsomme arter. Betingelserne for indførelsen og ophævelsen af sådanne realtidslukninger, herunder fritagelser, hvor det er hensigtsmæssigt, samt for kontrol- og overvågningsordningerne bør lægges fast i de pågældende fælles henstillinger.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 32
(32)  Det bør være muligt i de fælles henstillinger fra de regionale grupper af medlemsstater på grundlag af en videnskabelig vurdering af virkningerne af innovative redskaber, der er behørigt evalueret af STECF, at give tilladelse til anvendelsen af nye redskaber, som f.eks. trawl med elektrisk strøm. Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis den videnskabelige vurdering viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikke-målarter.
(32)  Det bør være muligt i de fælles henstillinger fra de regionale grupper af medlemsstater på grundlag af en videnskabelig vurdering af virkningerne af innovative redskaber, der er behørigt evalueret af STECF, herunder de potentielle negative virkninger af visse redskaber, at give tilladelse til anvendelsen eller udvidet anvendelse af innovative redskaber. Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis den videnskabelige vurdering viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få direkte eller kumulativ indvirkning på havlevesteder, især følsomme levesteder eller ikke-målarter eller hindrer opnåelsen af en god miljøtilstand for havområder.
Ændring 268
Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)
(32a)  De regionale grupper bør udvikle yderligere afbødningsforanstaltninger baseret på redskabstyper ved brug af videnskabelig rådgivning og bedste praksis for at minimere og om muligt udelukke bifangster af havfugle og havpattedyr i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/43/EØF og Rådets direktiv 79/409/EØF1a og aftalen af 17. marts 1992 om beskyttelse af småhvaler i Østersøen og Nordsøen (ASCOBANS) som ændret.
___________________________
1a Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 33
(33)  Regionale grupper af medlemsstater bør for i videst muligt omfang at reducere bifangster af følsomme arter og fiskeredskabers negative indvirkning på følsomme levesteder udarbejde yderligere foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse fiskeriets negative indvirkning på følsomme arter og levesteder. Hvis der er videnskabelig dokumentation for, at sådanne arters og levesteders bevaringsstatus er alvorligt truet, bør medlemsstaterne indføre yderligere restriktioner for visse redskabers konstruktion og anvendelse eller endog indføre et totalt forbud mod anvendelsen af de pågældende redskaber i den relevante region. Sådanne bestemmelser kunne navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, som i visse områder har resulteret i betydelige fangster af hvaler og havfugle.
(33)  Regionale grupper af medlemsstater bør for at minimere og om muligt eliminere utilsigtede fangster af følsomme arter og fiskeredskabers negative indvirkning på følsomme levesteder udarbejde yderligere foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse fiskeriets negative indvirkning på følsomme arter og levesteder. Hvis der er videnskabelig dokumentation for, at sådanne arters og levesteders bevaringsstatus er alvorligt truet, bør medlemsstaterne indføre yderligere restriktioner for visse redskabers konstruktion og anvendelse eller endog indføre et totalt forbud mod anvendelsen af de pågældende redskaber i den relevante region for at beskytte havmiljøet, de lokale fiskebestande og de lokale kystsamfund, som berøres heraf. Sådanne bestemmelser kunne navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, som i visse områder har resulteret i betydelige fangster af hvaler og havfugle.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 35
(35)   For at opretholde de gældende detaljerede henstillinger, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), bør Kommissionen delegeres beføjelser i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til at vedtage retsakter vedrørende lister over sårbare havøkosystemer og specifikke tekniske foranstaltninger, der er knyttet til bestemmelser, som tager sigte på at beskytte byrkelange og rødfisk. Kommissionen bør også delegeres beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at indarbejde de ændringer af foranstaltningerne i EU-lovgivningen, der vedtages af NEAFC, og som er genstand for visse udtrykkeligt afgrænsede ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, og som bliver bindende for Unionen i overensstemmelse med konventionens bestemmelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau —
udgår
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 36
(36)  For ikke at lægge hindringer i vejen for videnskabelige undersøgelser, udsætning og omplantning bør denne forordning ikke anvendes på de aktiviteter, der er nødvendige med henblik herpå.
(36)  For ikke at lægge hindringer i vejen for videnskabelige undersøgelser, direkte udsætning og omplantning bør denne forordning ikke anvendes på de aktiviteter, der er nødvendige med henblik herpå.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  Hvis den foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter, bør Kommissionen i behørigt begrundede tilfælde kunne vedtage umiddelbart gældende delegerede retsakter, der fastsætter tekniske foranstaltninger med henblik på at afbøde sådanne trusler, og som supplerer eller fraviger denne forordning eller andre tekniske foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til EU-lovgivningen. Disse foranstaltninger bør specifikt tage sigte på at reagere på uventede ændringer i bestandsstrukturen som følge af høje eller lave rekrutteringsniveauer, beskytte gydende fisk eller skaldyr, hvis bestandenes biomasse er meget lav, eller reagere på andre ændringer i en fiskebestands tilstand, der kan true den bevaringsstatus. Sådanne foranstaltninger kunne omfatte restriktioner for anvendelsen af trukne eller faststående redskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.
(37)  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter og levesteder, bør Kommissionen i behørigt begrundede tilfælde kunne vedtage umiddelbart gældende delegerede retsakter, der fastsætter tekniske foranstaltninger med henblik på at afbøde sådanne trusler, og som supplerer eller fraviger denne forordning eller andre tekniske foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til EU-lovgivningen. Disse foranstaltninger bør specifikt tage sigte på at reagere på uventede ændringer i bestandsstrukturen som følge af høje eller lave rekrutteringsniveauer eller utilsigtede fangster af følsomme arter, beskytte gydende fisk eller skaldyr, hvis bestandenes biomasse er meget lav, eller reagere på andre ændringer i en fiskebestands eller følsomme arters tilstand, der kan true dens bevaringsstatus, samt håndtere forringelsen i populationers og levesteders tilstand på grund af fiskeriets indvirkning, og der bør eventuelt træffes andre nødvendige bevarelsesforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger kunne omfatte restriktioner for anvendelsen af trukne eller faststående redskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen med henblik på at ajourføre listen over fisk og skaldyr, som det er forbudt at fiske målrettet efter, ajourføre listen over følsomme områder, hvor der bør gælde restriktioner for fiskeriet, vedtage tekniske foranstaltninger som led flerårige planer og vedtage tekniske foranstaltninger som led i udsmidsplaner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(38)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 bør delegeres til Kommissionen for med henblik på at fastsætte resultatindikatorer for tekniske foranstaltninger i forbindelse med fangster af fisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, de vigtigste fiskerier og størrelsen af sådanne fangster, der gælder for disse vigtige fiskeriaktiviteter, at ajourføre listen over fisk og skaldyr, som det er forbudt at fiske målrettet efter, ajourføre listen over følsomme områder, hvor der bør gælde restriktioner for fiskeriet, at vedtage tekniske foranstaltninger som led i flerårige planer eller, hvis det er nødvendigt, uden for rammerne af de flerårige planer og vedtage tekniske foranstaltninger som led i udsmidsplaner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og baseret på STECF's vurdering. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  Kommissionen bør senest ved udgangen af 2020 og derefter hvert tredje år aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurderinger fra STECF. Det bør i rapporten vurderes, i hvilket omfang tekniske foranstaltninger - såvel dem, der er vedtaget regionalt, som dem, der er vedtaget på EU-plan - har bidraget til at opfylde målene i denne forordning. Hvis der på regionalt plan er dokumentation for, at målene ikke er nået, bør medlemsstaterne i den pågældende region på grundlag af rapporten forelægge en plan med de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at disse mål nås. Kommissionen bør også - ligeledes på grundlag af rapporten - forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag til eventuelle ændringer af denne forordning, der måtte være nødvendige.
(40)  Kommissionen bør senest den ... [tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurderinger fra STECF. Det bør i rapporten vurderes, i hvilket omfang tekniske foranstaltninger - såvel dem, der er vedtaget regionalt, som dem, der er vedtaget på EU-plan - har bidraget til at opfylde målene og niveauerne for resultatindikatorerne i denne forordning. Hvis der på regionalt plan er dokumentation for, at målene ikke er nået, eller resultatindikatorerne for effektivitet fortsat er på et utilfredsstillende niveau, bør medlemsstaterne i den pågældende region på grundlag af rapporten forelægge en plan med de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at disse mål nås og forbedre niveauerne af de pågældende resultatindikatorer. Kommissionen bør også - ligeledes på grundlag af rapporten - forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag til eventuelle ændringer af denne forordning, der måtte være nødvendige.
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 42
(42)  Rådets forordning (EF) 1967/200629, (EF) nr. 1098/200730, (EF) 1224/200931 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/201132 og (EU) nr. 1380/201333 bør ændres i overensstemmelse hermed.
42)  Rådets forordning (EF) nr. 1967/200629, (EF) nr. 1098/200730, (EF) nr. 1224/200931 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/201333 bør ændres i overensstemmelse hermed.
__________________
__________________
29 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).
29 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).
30 Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1).
30 Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1).
31 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
31 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44). OJ C , , p. .
33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 43
(43)   Med henblik på at supplere eller ændre gældende detaljerede bestemmelser, der har til formål at omsætte henstillinger vedtaget af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) til EU-lovgivning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de tekniske foranstaltninger i forordning (EU) nr. 1343/2011. Kommissionen bør også delegeres beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at indarbejde i EU-lovgivningen de ændringer af foranstaltningerne, som vedtages af GFCM, og som er genstand for visse udtrykkeligt afgrænsede ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, idet disse foranstaltninger bliver bindende for Unionen i overensstemmelse med GFCM-aftalens bestemmelser. Forordning (EU) nr. 1343/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau —
udgår
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
b)  anvendelsen af fiskeredskaber og fiskeriets samspil med havets økosystemer.
b)  anvendelsen af fiskeredskaber
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)   disse redskabers samspil med de marine økosystemer.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
1.  Denne forordning finder anvendelse på aktiviteter, der udøves af EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere, uden at dette berører flagstatens primære ansvar, i de fiskeriområder, der er omhandlet i artikel 5, samt på fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, og som fisker i EU-farvande.
1.  Uden at det berører artikel 29, finder denne forordning anvendelse på alt fiskeri (rekreativt og kommercielt), der udøves af EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere, uden at dette berører flagstatens primære ansvar, i de fiskeriområder, der er omhandlet i artikel 5, samt på fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, og som fisker i EU-farvande.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
2.  Artikel 7 og 14 og bilag V-X, del A, finder også anvendelse på rekreativt fiskeri.
2.  Denne forordning finder også anvendelse på rekreativt fiskeri.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Tekniske foranstaltninger er værktøjer til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og skal som sådanne bidrage til at nå de mål, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik, og i særdeleshed de mål, der er fastsat i nævnte artikels stk. 2 og 3 tillige med stk. 5, litra a) og j).
1.  Tekniske foranstaltninger skal bidrage til at nå de mål, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning
2.  Tekniske foranstaltninger skal desuden navnlig:
2.  De tekniske foranstaltninger skal navnlig bidrage til at nå følgende mål:
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a
a)  optimere udnyttelsesmønstrene med henblik på at beskytte ungfiske- og gydestimer
a)  sikre bæredygtige udnyttelsesmønstre med henblik på at sikre beskyttelse af ungfiske- og gydestimer og sikre en passende beskyttelse;
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b
b)  sikre, at bifangster i fiskeriet af de marine arter, der er opført i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, og andre følsomme arter reduceres mest muligt og om muligt helt undgås, således at sådanne fangster ikke udgør en trussel mod disse arters bevaringsstatus
b)  sikre, at utilsigtede fangster af følsomme marine arter, især dem der er opført i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, og andre følsomme arter reduceres mest muligt og om muligt helt undgås
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c
c)  sikre, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses mest muligt og om muligt helt undgås, således at fiskeriet ikke udgør en trussel mod disse levesteders bevaringsstatus
c)  sikre - herunder ved brug af passende incitamenter - at fiskeriets negative miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses mest muligt og om muligt helt undgås
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d
d)  bidrage til, at der indføres fiskeriforvaltningsforanstaltninger med henblik på at opfylde forpligtelserne i henhold til direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF, 2008/56/EF og 2000/60/EF.
d)  indføre fiskeriforvaltningsforanstaltninger med henblik på at opfylde forpligtelserne i henhold til direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF, 2008/56/EF og 2000/60/EF.
Ændring 294 + 300
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da)   sikre, at betingelserne, der er beskrevet i deskriptorerne 1, 3, 4 og 6 i Kommissionens afgørelse 2010/477/EU, er opfyldt.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift
Målsætninger
Resultatindikatorer
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning
1.  De tekniske foranstaltninger tager sigte på at opfylde følgende målsætninger:
1.  for at vurdere, om tekniske foranstaltninger bidrager til at nå de mål, der er omhandlet i artikel 3, skal følgende indikatorer anvendes:
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a
a)  det sikres, at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, ikke udgør mere end 5 % af fangsterne, jf. artikel 2, stk. 2, og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013
a)  det omfang, hvormed fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, reduceres gradvist til specifikke niveauer for de vigtigste fiskeriaktiviteter;
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b
b)  det sikres, at bifangster af havpattedyr, havkrybdyr og havfugle og andre ikke-kommercielt udnyttede arter ikke overstiger de niveauer, der er fastsat i EU-lovgivningen og internationale aftaler
b)  det omfang, hvormed utilsigtede fangster af havpattedyr, havkrybdyr, havfugle og andre ikke-kommercielt udnyttede arter reduceres gradvist og elimineres, hvis det er muligt
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c
c)  det sikres, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på havbundens levesteder ikke er af et sådant omfang, at det er til hinder for, at der opnås en god miljøtilstand for hver type levested som vurderet i henhold til direktiv 2008/56/EF i hver havregion eller subregion, både med hensyn til kvaliteten af levestedet og det geografiske område, hvor de krævede niveauer skal være nået.
c)  det omfang, hvormed fiskeriets negative miljømæssige indvirkning på marine levesteder, herunder følsomme levesteder på havbunden, minimeres og holdes under det niveau, der er nødvendigt for at opnå en god miljøtilstand, navnlig for hver enkelt type levested som vurderet i henhold til direktiv 2008/56/EF i hver havregion eller subregion, både med hensyn til kvaliteten af levestedet og det geografiske område, hvor de krævede niveauer skal være nået.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 i denne forordning og artikel 18 forordning (EU) nr. 1380/2013, der supplerer denne forordning ved med henblik på stk. 1, litra a), i denne artikel at fastlægge følgende:
a)  de vigtigste fiskerier, der er omhandlet i nævnte litra
b)  niveauet af nuværende fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for hver af disse vigtige fiskerier, baseret på data fra medlemsstaterne for referenceårene 2013-2015;
c)  de specifikke niveauer, som fangster af marine arter, der er mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for hver af disse vigtige fiskerier skal nedbringes til for at nå målet om at sikre bæredygtige udnyttelsesmønstre og beskyttelse af ungfisk.
Ved fastsættelsen af den specifikke niveauer, der er nævnt i litra c) i det første afsnit, skal der tages hensyn til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, herunder fra STECF, samt til eksisterende og fremtidige tekniske muligheder med hensyn til at undgå fangster af marine arter under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)
1b.  For så vidt angår de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1a, kan medlemsstaterne fremsætte en fælles henstilling i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 senest... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)
1c.  Hvis ingen fælles henstilling er blevet fremsendt inden den frist, der er fastsat i denne artikels stk. 1b, eller hvis en fælles henstilling, der blev indgivet af medlemsstaterne ikke anses for at være forenelig med målene i denne forordning, vedtager Kommissionen senest... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], og som undtagelse fra artikel 18, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, ved at fastsætte de elementer, der er nævnt i første afsnit i denne artikels stk. 1a, i overensstemmelse med artikel 32 i denne forordning.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 d (nyt)
1d.  For at opnå en gradvis reduktion af fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, til et niveau, der kan sikre bæredygtige udnyttelsesmønstre, skal de specifikke niveauer, der er nævnt i litra c) i det første afsnit af stk. 1a revideres hvert tredje år ved hjælp af den procedure, der er fastsat i stk. 1a, 1b og 1c, og de skal reduceres yderligere, hvis det er relevant, i overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning og de eksisterende og fremtidige tekniske muligheder i forhold til undgåelse af sådanne fangster.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  I hvilket omfang disse målsætninger er nået, skal vurderes som led i den rapporteringsprocedure, der er fastsat i artikel 34.
2.  den i stk. 1 omhandlede vurdering foretages som led i den rapporteringsprocedure, der er fastsat i artikel 34.
Ændring 346
Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Socioøkonomiske mål
For at kunne tage hensyn til de socioøkonomiske mål, der er fastlagt i artikel 2, stk. 5, litra c), f), og i), i forordning (EU) nr. 1380/2013 ved vedtagelsen og gennemførelsen af tekniske foranstaltninger og bevaringsforanstaltninger skal medlemsstaterne gøre omfattende brug af foranstaltningerne i artikel 38, 39 og 40 i forordning (EU) nr. 508/2014.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
a)  "Nordsøen": ICES-afsnit34 IIa, IIIa og underområde IV
a)  "Nordsøen": EU-farvande i ICES-afsnit34 IIa, IIIa og underområde IV
__________________
__________________
34 ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd): de geografiske områder, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).
34 ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd): de geografiske områder, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
c)  "De nordvestlige farvande": ICES-underområde V (bortset fra afsnit Va og tredjelandsfarvande i afsnit Vb), VI og VII
c)  "De nordvestlige farvande": EU-farvande i ICES-underområde V, VI og VII
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g
g)  "regionerne i den yderste periferi": farvandene omkring regionerne i den yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 349, opdelt i tre havområder: det vestlige Atlanterhav, det østlige Atlanterhav og Det Indiske Ocean
g)  "EU-farvande i Det Indiske Ocean og i det vestlige Atlanterhav": farvandene omkring Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint Martin under en medlemsstats suverænitet eller jurisdiktion.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1
1)  "udnyttelsesmønster": fiskeripressets fordeling på en bestands aldersprofil
1)  "udnyttelsesmønster": fiskeridødelighedens fordeling på en bestands alders- og størrelsesprofil
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2
2)  "selektivitet": et kvantitativt udtryk for sandsynligheden for at fange fisk af en bestemt størrelse med en bestemt maskestørrelse (eller krogstørrelse)
2)  "selektivitet": sandsynligheden for fangst af en bestemt art eller størrelse af fisk med visse fiskeredskabskarakteristika;
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3
3)   "selektivt fiskeri": evnen til med en fangstmetode at fiske målrettet efter og fange fisk eller skaldyr efter størrelse og art, således at ikke-målarter undgås eller kan genudsættes uskadte
udgår
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4
4)  "målrettet fiskeri": fiskeri efter en bestemt art eller kombination af arter, hvor den samlede fangst af denne/disse arter tegner sig for mere end 50 % af fangstens økonomiske værdi
4)  "målrettet fiskeri": fiskeriindsats rettet mod en bestemt art eller gruppe af arter, hvis præcise sammensætning varierer fra fiskeri til fiskeri, og de specifikke regler for de tekniske specifikationer for maskestørrelser og selektive anordninger for de enkelte fiskeriaktiviteter fastlægges på regionalt plan;
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
5a)   "en arts bevaringsstatus": en arts bevaringsstatus som defineret i artikel 1, litra i), i direktiv 92/43/EØF
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
5b)   "en naturtypes bevaringsstatus": en naturtypes bevaringsstatus som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 92/43/EØF
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 7
(7)  "følsomme arter": arter, hvis bevaringsstatus, herunder deres levesteder, udbredelse, populationsstørrelse og populationstilstand påvirkes negativt af presset fra menneskelige aktiviteter, bl.a. fiskeri. Følsomme arter omfatter navnlig de arter, der er opført i bilag II og IV til direktiv 92/43/EØF, de arter, der er omfattet af direktiv 2009/147/EF, og arter, hvis beskyttelse er nødvendig for at opnå god miljøtilstand i henhold til direktiv 2008/56/EF
(7)  "følsomme arter": arter, hvis bevaringsstatus, herunder deres levesteder, udbredelse, populationsstørrelse eller populationstilstand påvirkes negativt af presset fra menneskelige aktiviteter, bl.a. fiskeri. Følsomme arter omfatter navnlig de arter, der er opført i bilag II og IV til direktiv 92/43/EØF, de arter, der er omfattet af direktiv 2009/147/EF, og arter, hvis beskyttelse er nødvendig for at opnå god miljøtilstand i henhold til direktiv 2008/56/EF
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8
8)  "små pelagiske arter": makrel, sild, hestemakrel, ansjos, sardin, blåhvilling, guldlaks, brisling og havgalt
8)  "små pelagiske arter": blandt andet makrel, sild, hestemakrel, ansjos, sardin, blåhvilling, guldlaks, brisling, havgalt, okseøjefisk, rund sardinel og madeirasardinel
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
9a)   "traditionelt (subsistens-)fiskeri med passive fiskeredskaber": ikke-kommercielt fiskeri, som i begrænset omfang på lokalt niveau udnytter marine levende akvatiske ressourcer udelukkende ud fra personlige behov og kun ved hjælp af traditionelle fiskeredskaber og fisketeknikker
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 10
10)  "rådgivende råd": de interessentgrupper, der er oprettet i henhold til den fælles fiskeripolitik for at fremme en afbalanceret repræsentation af alle interessenter og for at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål
10)  "rådgivende råd": de interessentgrupper, der er oprettet i henhold til artikel 43 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og som udøver deres virksomhed i henhold til artikel 44 og 45 og Bilag III i denne forordning
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11
11)  "trawl": et redskab, der aktivt trækkes af et eller flere fiskerfartøjer, og som består af et net med en kegle- eller pyramideformet krop (trawlkrop), der bagtil er lukket af en fangstpose "trukne redskaber": trawl, snurrevod og lignende redskaber med en kegle- eller pyramideformet krop, der bagtil er lukket af en pose (fangstpose), eller som består af to lange vinger, en krop og en pose (fangstpose), som aktivt trækkes gennem vandet
11)  "trawl": et fiskeredskab, der omfatter et net, der aktivt trækkes af et eller flere fiskerfartøjer og er lukket bagtil af en fangstpose;
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
11a)   "trukne redskaber": trawl, snurrevod og lignende redskaber, som ved hjælp af et eller flere fartøjer eller et andet mekanisk system aktivt trækkes gennem vandet
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 12
12)  "bundtrawl": et trawl, der er konstrueret og rigget til anvendelse på eller nær havbunden
12)  "demersalt bundtrawl": et trawl, der er konstrueret og rigget til anvendelse på eller nær havbunden
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 13
13)  "parbundtrawl": et bundtrawl, der trækkes af to fartøjer samtidig, idet de trækker hver sin side af trawlet. Trawlet holdes åbent vandret ved hjælp af afstanden mellem de to fartøjer, der trækker redskabet "flydetrawl":
13)  "demersalt parbundtrawl": et bundtrawl, der trækkes af to fartøjer samtidig, idet de trækker hver sin side af trawlet. Trawlet holdes åbent vandret ved hjælp af afstanden mellem de to fartøjer, der trækker redskabet
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
15)  "bomtrawl": et redskab der udspiles vandret af en tværbom af stål eller træ, og som er forsynet med bundkæder, kædemåtter eller skrabekæder, der trækkes aktivt på bunden
15)  "bomtrawl": et redskab, der udspiles vandret af en bom, vinger eller andet lignende udstyr;
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
16)  "trawl med elektrisk strøm": en fangstmetode, hvor der fanges fisk ved hjælp af et elektrisk felt. Der er fastgjort et antal elektroder til redskabet i trækkeretningen, som udsender korte elektriske impulser "snurrevod":
16)  "trawl med elektrisk strøm": et trawl, der bruger elektrisk strøm til fangst af havets biologiske ressourcer
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)
17a)   "strandvod": omkredsende net og vod, der sættes fra et fartøj og indhales fra kysten eller fra et fartøj, som befinder sig eller ligger for anker ved kysten
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 20
20)  "faststående garn": enhver type gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn, som enten er forankret til havbunden (gællegarn eller bundsatte garn), eller som flyder med tidevandet (drivgarn), således at fisk svømmer ind i garnet og bliver viklet ind i det eller sætter sig fast i nettet
20)  "faststående garn": enhver type gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn, som er forankret til havbunden (gællegarn eller bundsatte garn), således at fisk svømmer ind i garnet og bliver viklet ind i det eller sætter sig fast i nettet
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 21
21)  "drivgarn": et garn, der består af en eller flere netvægge placeret parallelt på overtællen/overtællerne, som holdes ved overfladen eller i en vis afstand herfra af flydere, og som driver med strømmen enten alene eller sammen med det fartøj, det eventuelt er fastgjort til. Det kan være forsynet med anordninger, der har til formål at stabilisere det eller at begrænse dets drift, såsom et drivanker eller et bundanker for enden af nettet
21)  "drivgarn": et garn, der holdes ved overfladen eller i en vis afstand herfra af flydere, og som driver med strømmen enten alene eller sammen med det fartøj, det er fastgjort til. Det kan være forsynet med anordninger, der har til formål at stabilisere det eller at begrænse dets drift
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 22
22)  "bundsat gællegarn": et garn, der består af et enkeltlaget net, der holdes lodret i vandet ved hjælp af flåd og synk. De levende akvatiske ressourcer fanges, ved at de vikles ind i nettet, som er fastgjort eller kan fastgøres til havbunden på en hvilken som helst måde
22)  "garn": et faststående net, der beståer af enkeltlaget garn, der holdes lodret i vandet ved hjælp af flåd og synk
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 23
23)  "bundsat indfiltringsgarn": et garn, der består af et enkeltlaget net, der er ført til tællen, således at det hænger mere løst end et gællegarn. Indfiltringsgarn har normalt færre flåd på overtællen og står ikke så højt under fiskeriet som bundsatte gællegarn, og de er fastgjort eller kan fastgøres til havbunden på en hvilken som helst måde "bundsat toggegarn":
23)  "indfiltringsgarn": et faststående net, der består af et enkeltlaget net, der er ført til tællen, således at det hænger mere løst end et gællegarn.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 24
24)  "bundsat toggegarn": et garn med to eller flere netvægge, idet de to yderste lag er stormaskede, og det mellemste lag er finmasket; garnet er fastgjort eller kan fastgøres til havbunden på en hvilken som helst måde
24)  "toggegarn": et faststående garn med to eller flere netvægge, idet de to yderste lag er stormaskede, og det mellemste lag er finmasket
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 26
26)  "langline": et fiskeredskab, der består af en hovedline, der kan være meget lang, hvortil der med regelmæssig afstand er monteret tavser med kroge med eller uden agn. Hovedlinen er sat vandret på eller nær ved havbunden eller lodret, eller den flyder på overfladen "tejner og kurve":
26)  "langline": et fiskeredskab, der består af en hovedline af varierende længde, hvortil der med afstand bestemt efter målarter er monteret tavser (forfang) med kroge. Hovedlinen er sat vandret på eller nær ved havbunden eller lodret, eller den flyder på overfladen "tejner og kurve":
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 27
27)  "tejner og kurve": fælder i form af bure eller kurve fremstillet af forskellige materialer, der er beregnet til at fange krebsdyr eller fisk, og som sættes på havbunden enkeltvis eller i rækker forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position; de har én eller flere åbninger eller indgange
27)  "tejner og kurve": fælder i form af bure eller kurve, der er beregnet til at fange krebsdyr, bløddyr eller fisk, og som sættes på havbunden eller hænges over den enkeltvis forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position; de har én eller flere åbninger eller indgange;
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 28
28)  "håndline": en fangstmetode, hvor man holder en enkelt line i hånden. En eller flere typer blink eller kroge med agn er fastgjort til linen
28)  "håndline": en enkelt håndholdt line, hvortil en eller flere typer blink eller kroge med agn er fastgjort
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 29
29)  "andreaskors": en grab, der med en saksebevægelse anvendes til fiskeri efter f.eks. toskallede bløddyr eller ædelkoral fra havbunden
29)  "andreaskors": en grab, der med en saksebevægelse kan anvendes til fiskeri efter f.eks. toskallede bløddyr eller ædelkoral fra havbunden
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 30
30)  "fangstpose": trawlets bageste del, som enten er cylindrisk, dvs. med samme omkreds overalt, eller konisk. Fangstposen består af et eller flere netpaneler med samme maskestørrelse, der er fastgjort til hinanden langs siderne i trawlets længdeakse ved hjælp af en søm, hvortil der kan fastgøres en frelserline. I lovgivningsøjemed er der tale om de sidste 50 masker i nettet "maskestørrelse":
30)  "fangstpose": trawlets bageste del, som enten er cylindrisk, dvs. med samme omkreds overalt, eller konisk. Den består af et eller flere paneler (stykker net), der er fastgjort til hinanden langs siderne. I lovgivningsøjemed er der tale om de sidste 50 masker i nettet
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 31
31)  "maskestørrelse": maskestørrelsen på fangstposen i et trukket redskab målt efter proceduren i Kommissionens forordning (EF) nr. 517/200840
31)  "maskestørrelse":
a)   i garn med knuder: den længste afstand mellem de to modstående knuder i samme maske ved fuldt strakt maske;
b)   i garn uden knuder: den største afstand mellem to modstående dele af den længste akse i samme maske ved fuldt strakt maske;
__________________
40 Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2008 af 10. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår bestemmelse af maskestørrelse og vurdering af trådtykkelse i fiskenet (EUT L 151 af 11.6.2008, s. 5).
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 32
32)  "kvadratmaske": den maskefacon, der opstår, når nettet monteres med en vinkel på 45° på N-retningen, således at maskestolperne løber parallelt med og vinkelret på trawlets længdeakse
32)  "kvadratmaske": [...] en firsidet maske bestående af to sæt parallelle maskestolper af samme nominelle længde, hvor det ene sæt er parallelt med og det andet vinkelret på nettets længdeakse
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 33
33)  "diamantmaske": en rudeformet maske
33)  består af fire maskestolper af samme længde, hvor de to maskediagonaler er vinkelrette på hinanden, og den ene diagonal er parallel med nettets længdeakse;
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 36
36)   "sinet": et konisk net, der er monteret på rejetrawlet langs hele omkredsen tæt på bommen, og hvis spids er fastgjort til rejetrawlets bundpanel. Der skæres et flugthul, der hvor sinettet og fangstposen er samlet, således at arter eller individer, der er for store til at passere gennem sien, kan slippe ud, mens rejerne går gennem sien og ind i fangstposen "højden" på snurpenoten:
udgår
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 38
38)  "sættetid": tidsrummet fra fiskerfartøjet starter udsætningen af net, og indtil nettene igen er halet helt om bord
38)  "sættetid": tidsrummet fra fiskerfartøjet starter udsætningen af redskabet, og indtil det igen er halet helt om bord
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 39
39)  "redskabsovervågningssensorer": elektroniske fjernsensorer, der er anbragt på trawl eller snurpenot med henblik på overvågning af nøgleparametre, som f.eks. afstanden mellem trawldørene eller fangstens størrelse
39)  "redskabsovervågningssensorer": elektroniske fjernsensorer, der er anbragt med henblik på overvågning af nøgleparametre, som f.eks. afstanden mellem trawldørene eller fangstmængden
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)
39a)   "vægtet line": en line med kroge med agn med ekstra vægt til at øge dens synkehastighed og derved reducere tiden, hvor den er eksponeret for havfugle
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 40
40)  "akustiske alarmer": fjernudstyr, der afgiver lydsignaler med det formål at advare havpattedyr og andre arter om tilstedeværelsen af fiskeredskaber
40)  "akustiske alarmer": udstyr, som udsender akustiske signaler for at afskrække arter såsom havpattedyr fra fiskeredskaber;
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 42
42)  "high grading": den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne kunne have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn
42)  "high grading": den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne burde have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt)
43a)   "betydelige skadelige virkninger": skadelige virkninger som defineret i artikel 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 734/2008
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 45 a (nyt)
45a)  "præstationsindikatorer": et sæt parametre, der har til formål at vurdere de tekniske foranstaltningers effektivitet
Ændring 303 + 349
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b
b)  elektrisk strøm bortset fra trawl med elektrisk strøm som omhandlet i artikel 24 og bilag V, del E
b)  elektrisk strøm
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra g
g)  enhver form for projektil
g)  enhver form for projektil, med undtagelse af dem, der anvendes til tun, der er fanget i bur eller tunfiskenet eller håndholdte harpuner og undervandsharpuner, der anvendes i rekreativt fiskeri uden lungeautomat fra solopgang til solnedgang
Ændring 296
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Uanset bestemmelserne i artikel 2 finder denne artikel anvendelse på internationale farvande og på farvande i tredjelande.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
1.  Ingen dele af et trukket redskab må have en mindre maskestørrelse end maskestørrelsen i fangstposen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på netanordninger, der tjener til fastgørelse af redskabsovervågningssensorer.
1.  Ingen dele af et trukket redskab må have en mindre maskestørrelse end maskestørrelsen i fangstposen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på netanordninger, der tjener til fastgørelse af redskabsovervågningssensorer eller adskillelsesanordninger til at forbedre størrelsen eller artsselektiviteten for marine arter.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
3.  Det er forbudt at konstruere en fangstpose således, at maskerne trækker sig sammen, og at fastgøre en anordning, som bevirker at maskerne i fangstposen eller en hvilken som helst anden del af det trukne redskab reelt mindskes eller trækker sig sammen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der anvendes specifikke anordninger, som har til formål at mindske slid og iturivning af trukne redskaber og at forstærke disse redskaber eller at begrænse udslip af fisk fra redskabernes forende.
3.  Det er forbudt ombord på fiskerfartøjer at anvende og transportere nogen som helst anordninger, som bevirker at maskerne i fangstposen eller en hvilken som helst anden del af det trukne redskab reelt mindskes eller trækker sig sammen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der anvendes specifikke anordninger, som har til formål at mindske slid og iturivning af trukne redskaber og at forstærke disse redskaber eller at begrænse udslip af fisk fra redskabernes forende, eller montering af anordninger beregnet til at kontrollere fangsterne.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift
Generelle restriktioner for anvendelsen af faststående garn
Generelle restriktioner for anvendelsen af faststående garn og drivgarn
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – led 1
—  hvid tun (Thunnus alalunga)
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
5.  Det er forbudt at anvende bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 600 m.
5.  Det er forbudt at anvende bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 200 m.
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)
5a.   Uanset stk. 5:
a)  de specifikke undtagelser som angivet i bilag V, del C, punkt 6, bilag VI, del C, punkt 6 og 9, og bilag VII, del C, punkt 4, finder anvendelse, hvor den målte vanddybde er på mellem 200 og 600 meter;
b)  anvendelsen af bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn på enhver position, hvor vanddybden ifølge vandkurven er på mere end 200 m, skal være tilladt i fiskeriområdet defineret i artikel 5, litra e).
Ændring 272
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 b (nyt)
5b.  Det skal være forbudt at anvende bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn på steder udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF og 2008/56/EF, hvor denne har en skadelig virkning på bevaringsstatussen for følsomme arter og levesteder.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
3.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som bifangst, må de ikke skades, og de genudsættes straks.
3.  Hvis individer af de arter, der er omhandlet i stk. 2, fanges utilsigtet, må de ikke skades, og de genudsættes straks.
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis flagmedlemsstaten har et officielt program for indsamling og videnskabelig undersøgelse af sådanne eksemplarer af de arter, der er opført i bilag I.
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4
4.  Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at det er nødvendigt at ændre listen i bilag I ved at tilføje nye arter, som har brug for beskyttelse, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 32.
4.  Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at det er nødvendigt at ændre listen i bilag I ved at tilføje nye arter, som har brug for beskyttelse, eller slette arter, der ikke længere behøver at være på listen, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 32.
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5
5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).
5.  Forud for de foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, bør der foretages en vurdering af de resultatindikatorer, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift
Bifangster af havpattedyr, havfugle og havkrybdyr
Fangster af havpattedyr, havfugle og havkrybdyr
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1, som bifangst, må de ikke skades, og de genudsættes straks.
2.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1, som utilsigtet fangst, må de ikke skades, og de genudsættes straks. Fiskerfartøjets operatør skal i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/10041a registrere oplysninger om disse utilsigtede fangster og fremsende oplysningerne til de relevante myndigheder.
_______________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT L 157 af 20.6.2017, s. 1).
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3
3.  Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at beholde om bord, omlade og lande individer af de marine arter, der er omhandlet i stk. 1, der er taget som bifangst, hvis dette er nødvendigt for at sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr kan komme sig, og forudsat at de relevante kompetente nationale myndigheder er blevet behørigt informeret herom i forvejen.
3.  Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at beholde om bord, omlade og lande individer af de marine arter, der er omhandlet i stk. 1, der er taget utilsigtet, hvis dette er nødvendigt for at sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr kan komme sig. Opbevaring om bord, omladning eller landing af individer af marine arter er tilladt, hvis individet er dødt, og forudsat at det kan anvendes i videnskabeligt øjemed. De relevante kompetente nationale myndigheder skal informeres behørigt herom.
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis flagmedlemsstaten har et officielt program for indsamling og videnskabelig undersøgelse af de eksemplarer af fugle, krybdyr eller havpattedyr, der er opført i bilag I.
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5
5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).
5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde denne forordnings mål, hvad angår de resultatindikatorer, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)
5a.   Medlemsstaterne skal overvåge virkningen af foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til denne artikel, om minimering af utilsigtet fangst og forelægge Kommissionen en rapport inden den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og hvert tredje år derefter.
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
1.  Det er forbudt at anvende de fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de relevante områder, der er fastsat i nævnte bilag.
1.  Det er forbudt at anvende de fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de relevante områder, der er fastsat i nævnte bilag. Medlemsstaterne skal gennemføre en relevant vurdering, når der anvendes fiskeredskaber på særlige bevarelsesområder i henhold til direktiv 92/43/EØF og særlige beskyttelsesområder i henhold til direktiv 2009/147/EF.
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Den forsætlige forstyrrelse, forværring eller ødelæggelse af følsomme levesteder og yngleområder eller hvilesteder for følsomme arter skal være forbudt.
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning anbefaler, at listen over områder i bilag II ændres, herunder ved at tilføje nye områder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen sætter i forbindelse med vedtagelsen af sådanne ændringer navnlig fokus på at afbøde de negative konsekvenser af, at fiskeriet flyttes til andre følsomme områder.
2.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning anbefaler, at listen over områder i bilag II hurtigt ændres, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen ledsager den foreslåede delegerede retsakt med en omfattende kort over de sårbare zoner og skal især være opmærksom på at afbøde de negative konsekvenser af social, økonomisk og miljømæssig art af, at fiskeriet flyttes til andre områder, når den indgiver et forslag med disse ændringer,
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3
3.  Hvis sådanne levesteder forekommer i farvande, der hører under en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, bemyndiges den pågældende medlemsstat til efter proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 at indføre områdelukninger eller andre bevarelsesforanstaltninger for at beskytte sådanne levesteder. Foranstaltningerne skal være forenelige med målene i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som foranstaltninger, der er fastsat i henhold til EU-lovgivningen.
3.  Hvis områderne i bilag II er i farvande, der hører under en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, bemyndiges den pågældende medlemsstat til efter proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 at indføre områdelukninger eller andre bevarelsesforanstaltninger for at beskytte sådanne levesteder. Foranstaltningerne skal være forenelige med målene i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som foranstaltninger, der er fastsat i henhold til EU-lovgivningen.
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)
4a.   Medlemsstaterne skal vedtage foranstaltninger for at beskytte områder, hvor sårbare marine økosystemer, som defineret i artikel 2, litra b, i forordning (EF) nr. 734/2008, forekommer eller sandsynligvis forekommer i farvande under deres højhedsområde eller jurisdiktion, og lukke disse områder for bundfiskeri, medmindre den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at sådanne aktiviteter ikke har væsentlige skadelige virkninger for disse økosystemer. Sådanne foranstaltninger skal være i overensstemmelse med resolutionerne vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling, især resolution 61/105 og 64/72, og skal som minimum svare til beskyttelsesniveauet for sårbare marine økosystemer i henhold til forordning (EF) nr. 734/2008.
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a
a)  beskytte unge individer af marine arter, jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013
a)  beskytte unge individer af marine arter, således at størstedelen af de fisk, der fanges, har nået den gydedygtige alder, inden de fanges, og jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)   forbyde markedsføring til menneskeføde af unge individer af marine arter, jf. artikel 2, stk. 5, litra b, og artikel 15, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1380/2013;
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)
Artikel 14a
Importerede fiskeprodukter, der er beregnet til menneskeføde
Importerede produkter af fisk, der er beregnet til menneskeføde, og som er fanget uden for EU-farvande i de i artikel 5 nævnte områder, underområder og afsnit, skal opfylde de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilagene til nærværende forordning.
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
Medlemsstaterne indfører foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er landet i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne foranstaltninger kan omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.
Medlemsstaterne indfører passende foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er landet i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne foranstaltninger skal omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne samt støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  High grading og udslipning af fangster er forbudt.
1.  High grading af fangster er forbudt.
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på fangster af arter, som landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ikke finder anvendelse på.
2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskeri, der finder sted i Middelhavet, og på fangster af arter, som landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ikke finder anvendelse på.
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift
Arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger
Pilotprojekter med henblik på at hindre uønskede fangster
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne kan gennemføre pilotprojekter med det formål at undersøge metoder til at hindre, reducere mest muligt eller helt undgå uønskede fangster af arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger. Der skal i forbindelse med pilotprojekterne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, tages hensyn til udtalelser fra de relevante rådgivende råd.
1.  Medlemsstaterne kan gennemføre pilotprojekter med det formål at undersøge metoder til at hindre, reducere mest muligt eller helt undgå uønskede fangster af arter. Der skal i forbindelse med pilotprojekterne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, tages hensyn til udtalelser fra de relevante rådgivende råd.
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2
2.  Hvis det af resultaterne af disse pilotundersøgelser eller af anden videnskabelig rådgivning fremgår, at der tages store mængder uønskede fangster af arter, der ikke er underlagt fangstbegrænsninger, kan medlemsstaterne efter proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætte tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at reducere disse uønskede fangster. De tekniske foranstaltninger finder kun anvendelse på fiskerfartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag.
2.  Hvis det af resultaterne af disse pilotundersøgelser eller af anden videnskabelig rådgivning fremgår, at der tages store mængder uønskede fangster af arter, der ikke er underlagt fangstbegrænsninger, fastsætter medlemsstaterne efter proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller i artikel 18 i denne forordning tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at undgå eller så vidt muligt reducere disse uønskede fangster.
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)
2a.   I tilfælde hvor andre medlemsstater ønsker at træffe lignende tekniske foranstaltninger, kan en fælles henstilling indsendes i henhold til artikel 18.
Ændring 137
Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)
Artikel 17a
Dokumentation
Medlemslandene kan i overensstemmelse med art. 49 i forordning (EF) nr. 1224/2009 indføre en elektronisk overvågning til dokumentation af fangster, udsmid og fiskeri.
Ændring 138
Forslag til forordning
Kapitel II – afdeling 5 a (ny)
AFDELING 5a
TILPASNING AF FISKERFARTØJER
Artikel 17b
Tilpasning af tonnage
På nye og bestående fiskefartøjer, er øgning af fartøjers tonnage, der skal forbedre sikkerheden om bord, arbejdsforholdene, hygiejnen og produktkvaliteten, samt øgning af fartøjets tonnage til opbevaring af uønsket fangst, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, tilladt, forudsat at det ikke øger fartøjernes evne til at fange fisk. De tilsvarende mængder er ikke taget i betragtning i evalueringen af fiskerikapacitet med hensyn til de lofter, der er fastsatte i bilag II til forordning (EU) nr. 1380/2013 eller i opgørelser om tilgang til og afgang fra flåden i henhold til artikel 23 i denne forordning.
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift
Vejledende principper
Tekniske foranstaltninger på regionalt plan
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra g
g)  i bilag XI for regionerne i den yderste periferi.
g)  i bilag XI for EU-farvande i Det Indiske Ocean og i det vestlige Atlanterhav.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Bestemmelserne om maskestørrelser, der er fastsat i del B i bilag V til XI, finder dog kun anvendelse, for så vidt som der senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafftræden] ikke er vedtaget delegerede retsakter i henhold til denne artikels stk. 2, der dækker samme emne for det pågældende fiskeri. I tilfælde af, at del B af bilaget til nærværende forordning træder i anvendelse, vedtager Kommissionen uanset artikel 6, stk. 1, punkt 4, på samme tidspunkt i overensstemmelse med artikel 32 en delegeret retsakt, der supplerer denne forordning ved at opstille en definition af "målrettet fiskeri" med henblik på anvendelse af del B i den relevante fiskerizone for de pågældende fiskerier.
Indtil udløbet af den frist, der er fastsat i andet afsnit i dette stykke, eller indtil datoen for vedtagelsen af den delegerede retsakt, der er omhandlet i nævnte afsnit, alt efter hvad der er tidligst, finder de bestemmelser, der gælder for maskestørrelser den ... [dagen før datoen for denne forordnings ikrafttrædelse *] fortsat anvendelse på de berørte fiskeriområder.
________________________
* Hvis denne tilgang accepteres, skal artiklerne 35-41 tilpasses i løbet af forhandlingerne med Rådet, efter at man har fastlagt de foranstaltninger, der fortsat skal være gældende efter den dato, der er angivet her.
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Hvis det er hensigtsmæssigt for at nå målene for den fælles fiskeripolitik og under hensyntagen til en regions særlige karakteristika kan der inden for rammerne af de flerårige planer, der er omhandlet i stk. 9 og 10, i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedtages tekniske foranstaltninger, der afviger fra de foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1.
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne kan efter proceduren i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 forelægge fælles henstillinger, hvori der fastsættes passende tekniske foranstaltninger på regionalt plan, som afviger fra foranstaltningerne i stk. 1.
2.  Hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan for det pågældende fiskeri, eller hvis den relevante flerårige plan ikke fastsætter tekniske foranstaltninger eller en procedure for vedtagelse af sådanne tekniske foranstaltninger, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 32 og artikel 18 forordning (EU) nr. 1380/2013, der supplerer denne forordning ved at fastlægge passende tekniske foranstaltninger på regionalt plan, som afviger fra foranstaltningerne i stk. 1, navnlig ved at fastsætte maskestørrelser, der skal anvendes på regionalt plan. For så vidt angår disse delegerede retsakter, kan medlemsstaterne fremsætte en fælles henstilling i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen offentliggør disse fælles henstillinger omgående efter medlemsstaternes indsendelse heraf og offentliggør alle videnskabelige vurderinger, der er gennemført for at sikre deres overensstemmelse med artikel 18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til stk. 1a og 2, skal:
a)  tage sigte på at nå de mål, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, under særlig hensyntagen til de resultatindikatorer, der er fastlagt i artikel 4
b)  være baseret på de principper for god forvaltningspraksis, der er beskrevet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013
c)  skabe incitamenter for fiskerfartøjer, der anvender selektive redskaber eller fangstmetoder, der er mere skånsomme for miljøet, herunder i form af tildeling af fiskerimuligheder, og
d)  mindst svare til de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis der er tale om maskestørrelser, med de foranstaltninger, der gælder fra og med den ... [dagen inden datoen for denne forordnings ikrafttræden], hvad angår udnyttelsesmønstre og den grad af beskyttelse, der sikres for følsomme arter og levesteder.
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  De tekniske foranstaltninger, som der forelægges henstilling om i overensstemmelse med stk. 2, skal som et minimum være ækvivalente med de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelsen af følsomme arter og levesteder.
3.  I overensstemmelse med Artikel 18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013, baserer medlemsstaterne den fælles henstilling, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, på den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning. Denne videnskabelige rådgivning skal tage hensyn til sådanne foranstaltningers indvirkning på målarterne og de følsomme arter og levesteder og vise fordelene for bevaringen af det marine økosystem.
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Uanset artikel 18, stk. 1, 3 og 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan Kommissionen vedtage sådanne delegerede retsakter, også uden at der foreligger en fælles henstilling i henhold til disse stykker.
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 19
Artikel 19
udgår
Regionale foranstaltninger i flerårige planer
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte tekniske foranstaltninger, der skal gælde på regionalt plan, og som tager sigte på at opfylde målene i de flerårige planer som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Foranstaltningerne fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter, som vedtages i henhold til artikel 32 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
2.  Foranstaltninger, der fastsættes i henhold til stk. 1, kan:
a)  ændre eller supplere foranstaltningerne i bilag V-XI
b)  fravige foranstaltningerne i bilag V-XI for et bestemt område eller et bestemt tidsrum, forudsat at det kan dokumenteres, at de foranstaltninger, der er truffet, ikke gavner bevarelsen i det pågældende område eller tidsrum, eller at de samme mål kan nås med de alternative foranstaltninger.
3.  Det kan i en flerårig plan fastsættes, hvilken type tekniske foranstaltninger der kan vedtages i henhold til stk. 1 og 2 for den relevante region.
4.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til stk. 1 og 2, skal:
a)  tage sigte på at opfylde de mål og målsætninger, der er fastsat i denne forordnings artikel 3 og 4
b)  være baseret på de principper for god forvaltningspraksis, der er beskrevet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og
c)  skabe incitamenter for fiskerfartøjer, der anvender selektive redskaber eller fangstmetoder, der er mere skånsomme for miljøet, i form af tildeling af fiskerimuligheder.
5.  Forelægger medlemsstaterne en fælles henstilling med henblik på fastsættelse af tekniske foranstaltninger som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen af sådanne foranstaltninger.
6.  Kommissionen kan anmode STECF om at vurdere den fælles henstilling, der er omhandlet i stk. 5.
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – indledning
1.  Når medlemsstaterne forelægger en fælles henstilling i henhold til artikel 19 med henblik på at fastlægge, hvilke arts- og størrelsesselektive redskaber der må anvende, skal de fremlægge dokumentation for, at disse redskaber opfylder mindst et af følgende kriterier:
1.  Når medlemsstaterne forelægger en fælles henstilling i henhold til artikel 18 med henblik på at fastlægge, hvilke arts- og størrelsesselektive redskaber der må anvende, skal de fremlægge dokumentation for, at disse redskaber opfylder mindst et af følgende kriterier:
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning
Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at ændre de lukkede områder eller områder med restriktioner, der er opført i del C i bilag V-VIII og X og del B i bilag XI, eller fastsætte bestemmelser om nye lukkede områder eller områder med restriktioner, skal de inkludere følgende elementer vedrørende sådanne områdelukninger og områder med restriktioner i deres fælles henstillinger:
Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at ændre de lukkede områder eller områder med restriktioner, der er opført i del C i bilag V-VIII og X og del B i bilag XI, eller fastsætte bestemmelser om nye lukkede områder eller områder med restriktioner eller for at afskaffe dem, skal de inkludere følgende elementer vedrørende sådanne områdelukninger og områder med restriktioner i deres fælles henstillinger:
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)
Hvis medlemsstater ikke vedtager fælles henstillinger, kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 32 vedtage delegerede retsakter for at oprette lukkede eller begrænsede områder på baggrund af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal de overholde målet om at beskytte unge individer af marine arter.
1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal de overholde målet om at beskytte unge individer af marine arter. Fælles henstillinger skal baseres på den bedste foreliggende videnskabelige dokumentation og skal tage hensyn til biologiske faktorer, især artens størrelse, når den når den kønsmodne alder. Fælles henstillinger må ikke bringe kontrol- og håndhævelsesbestemmelserne vedrørende landing og afsætning af fiskerivarer i fare.
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – indledning
Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at indføre realtidslukninger og fastsætte bestemmelser om flytning af fangstpladser for at beskytte stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter, skal de inkludere følgende elementer:
Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at indføre realtidslukninger og fastsætte bestemmelser om flytning af fangstpladser for at beskytte stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter eller følsomme arter, skal de inkludere følgende elementer:
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)
1a.   I det tilfælde, at fartøjerne fra en enkelt medlemsstat berøres af realtidslukninger eller flytning af fangstpladser, træffes der foranstaltninger for at mindske deres virkning på grundlag af den bedst tilgængelige videnskabelige rådgivning
Ændring 304 + 154
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at tillade anvendelse eller forlænge en tilladelse til at anvende innovative fiskeredskaber, herunder trawl med elektrisk strøm som beskrevet i bilag V, del E, i et bestemt havområde, skal de forelægge en vurdering af, hvilken indvirkning anvendelsen af sådanne redskaber sandsynligvis vil have på målarterne og på følsomme arter og levesteder.
1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at tillade anvendelse eller forlænge en tilladelse til at anvende innovative fiskeredskaber i et bestemt havområde, skal de forelægge en vurdering af, hvilken indvirkning anvendelsen af sådanne redskaber sandsynligvis vil have på målarterne og på følsomme arter og levesteder.
En sådan vurdering skal være baseret på anvendelse af innovative redskaber i en forsøgsperiode, der begrænses til maksimalt 5 % af de fartøjer, som på det pågældende tidspunkt har været i den metier i mindst fire år.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3
3.  Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis nævnte vurderinger viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikke-målarter.
3.  Der bør kun gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis de vurderinger, der er omhandlet i stk. 1a, viser, at anvendelsen af sådanne redskaber i sammenligning med de eksisterende regulerede fiskeredskaber og -teknikker ikke vil få direkte eller kumulativ negativ indvirkning på marine levesteder, herunder følsomme levesteder eller ikke-målarter.
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – led 2 a (nyt)
–  At fremlægge oplysninger vedrørende effektiviteten af de eksisterende beskyttelsesforanstaltninger og den anvendte overvågning;
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)
Medlemsstater skal sikre, at fiskere, der er direkte omfattet af disse foranstaltninger, høres på behørig vis.
Ændring 159
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)   undtagelser vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2
2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, skal tage sigte på at nå målene i artikel 3, navnlig målene vedrørende beskyttelse af stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter.
2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, skal tage sigte på at nå målene i artikel 3, navnlig målene vedrørende beskyttelse af stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter. De må ikke være lempeligere end de tekniske foranstaltninger, der gælder ifølge EU-retten.
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)
Artikel 26a
Pilotprojekter vedrørende fuld dokumentation af fangster og udsmid
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til denne forordnings artikel 32 og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013, der supplerer denne forordning, ved at definere pilotprojekter, der udvikler et system til fuldstændig dokumentation af fangster og udsmid baseret på målbare målsætninger og mål med resultatbaseret fiskeriforvaltning for øje.
2.  Pilotprojekterne omhandlet i denne artikels stk. 1 kan fravige foranstaltningen fastlagt i bilag V-XI for et bestemt område og en periode på maksimalt et år, forudsat at det kan påvises, at et sådan pilotprojekt tager sigte på at nå målene fastlagt i artikel 3 og opfylde resultatindikatorerne fastlagt i artikel 4 og navnlig tager sigte på at forbedre selektiviteten af de pågældende fiskeredskaber eller -praksisser eller på anden vis nedbringe deres miljømæssige indvirkning. Denne etårs periode kan forlænges med yderligere et år på de samme betingelser. Den skal være begrænset til højst 5 % af fartøjerne i denne metier pr. medlemsstat.
3.  Når medlemsstaterne fremsætter fælles henstillinger med henblik på fastsættelse af pilotprojekter som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen heraf. STECF vurderer disse fælles henstillinger og offentliggør denne vurdering. Senest seks måneder efter afslutningen af projektet indgiver medlemsstaterne en rapport til Kommissionen med en kort redegørelse for resultaterne, herunder en detaljeret vurdering af ændringer i selektivitet og andre miljøpåvirkninger.
4.  STECF vurderer rapporten omhandlet i stk. 3. Hvis STECF konkluderer, at de nye redskaber eller den nye praksis fuldt ud opfylder målene omhandlet i stk. 2, kan Kommissionen i overensstemmelse med TEUF forelægge et forslag om tilladelse til, at disse redskaber eller denne praksis anvendes generelt. STECF's vurdering offentliggøres.
5.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte tekniske specifikationer for et system til fuld dokumentation af fangster og udsmid omhandlet i stk. 1.
Ændring 162
Forslag til forordning
Kapitel IV
KAPITEL IV
udgår
REGIONALE FISKERIFORVALTNINGSORGANI-SATIONER
Artikel 28
Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at:
a)   gennemføre i EU-lovgivningen visse tekniske foranstaltninger vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), herunder lister over sårbare havøkosystemer og specifikke tekniske foranstaltninger vedrørende fiskeriet efter byrkelange og rødfisk, som fastsat i NEAFC-henstilling 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 og
b)   vedtage andre tekniske foranstaltninger, der supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i lovgivningsmæssige retsakter, som gennemfører NEAFC-henstillinger.
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning
1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning anvendes ikke på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres på følgende betingelser:
1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning anvendes ikke på fiskeri, der udøves som led i videnskabelige undersøgelser, som udføres på følgende betingelser:
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra b
b)  de sælges til andre formål end direkte konsum.
b)  de sælges til andre formål end direkte konsum, når der er tale om eksemplarer under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 30 – overskrift
Udsætning og omplantning
Direkte udsætning og omplantning
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på udsætning eller omplantning af marine arter, forudsat at dette fiskeri udøves med tilladelse fra den eller de medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse heri, og under dennes eller disses myndighed.
1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på direkte udsætning eller omplantning af marine arter, forudsat at dette fiskeri udøves med tilladelse fra den eller de medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse heri, og under dennes eller disses myndighed.
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2
2.  Hvis udsætningen eller omplantningen finder sted i en eller flere andre medlemsstaters farvande, skal Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes om hensigten om at udøve sådant fiskeri mindst en måned i forvejen.
2.  Hvis den direkte udsætning eller omplantning finder sted i en eller flere andre medlemsstaters farvande, skal Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes om hensigten om at udøve sådant fiskeri mindst en måned i forvejen.
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1
1.  Hvis det af den foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 32 for at afbøde sådanne trusler. Retsakterne kan navnlig tage sigte på at indføre restriktioner for anvendelsen af fiskeredskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.
1.  Hvis det af den foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter eller marine levesteder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 32 for at afbøde sådanne trusler. Retsakterne kan navnlig tage sigte på at indføre restriktioner for anvendelsen af fiskeredskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder, eller enhver anden nødvendig bevarelsesforanstaltning.
Ændring 273
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)  yde beskyttelse til følsomme arter og levesteder, hvis der er dokumentation for en alvorlig trussel mod bevarelsen heraf.
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
3.  De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, finder anvendelse i en periode på højst tre år, jf. dog artikel 32, stk. 6.
3.  De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, finder anvendelse i en periode på højst to år, jf. dog artikel 32, stk. 6.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
1.  Inden udgangen af 2020 og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurdering fra STECF en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings gennemførelse. Det skal i rapporten vurderes, i hvilket omfang de tekniske foranstaltninger - både på regionalt plan og på EU-plan - har bidraget til at nå målene i artikel 3 og målsætningerne i artikel 4.
1.  Senest den ... [tre år efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurdering fra STECF en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings gennemførelse. Det skal i rapporten vurderes, i hvilket omfang de tekniske foranstaltninger - både på regionalt plan og på EU-plan - har bidraget til at nå målene omhandlet i artikel 3 på baggrund af resultatindikatorene i artikel 4.
Ændring 171
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Hvis detgrundlag af rapporten fremgår, at målene og målsætningerne ikke er opfyldt på regionalt plan, skal medlemsstaterne i den pågældende region senest seks måneder efter forelæggelsen af rapporten i stk. 1, indgive en plan, hvori de fastlægger de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at målene og målsætningerne opfyldes.
2.  på grundlag af denne rapport, hvor derregionalt plan er dokumentation for, at målene ikke er opfyldt, eller de specifikke niveauer af fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for de vigtigste fiskerier som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a, er blevet overskredet, skal medlemsstaterne i denne region senest tolv måneder efter forelæggelsen af rapporten i stk. 1 indgive en plan, hvori de fastlægger de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at målene fastsat i artikel 3 kan opfyldes, og at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, kan nedbringes til de niveauer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a.
Ændring 172
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen hjælper medlemsstaterne med at fastlægge en national handlingsplan med henblik på at imødegå de identificerede vanskeligheder med at gennemføre nye tekniske foranstaltninger for at opfylde kravene fastsat i artikel 4. Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre en sådan handlingsplan.
Ændring 173
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Hvis rapporten viser, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser vedrørende kontrol og dataindsamling, kan Kommissionen afbryde eller suspendere Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds finansiering af denne medlemsstat i henhold til artikel 100 og 101 i forordning (EU) nr. 508/2014.
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra a
a)  Artikel 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 og 25 udgår
a)  Artikel 3, 8, 9, 10, 11 og 12, artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og artikel 14, 15, 16 og 25 udgår
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 36
Artikel 36
udgår
Ændring af forordning (EF) nr. 1098/2007
I forordning (EF) nr. 1098/2007 udgår artikel 8 og 9.
Ændring 176
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 54c – stk. 2 – litra a
a)  fartøjet ikke samtidig medfører om bord eller anvender enten trukne redskaber med en maskestørrelse på under 80 mm eller en eller flere snurpenoter eller lignende fiskeredskaber eller
a)  fartøjet ikke samtidig medfører om bord eller anvender enten trukne redskaber med en maskestørrelse på under 70 mm eller en eller flere snurpenoter eller lignende fiskeredskaber eller
Ændring 177
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 54c – stk. 2 – litra b – led 2
de klassificerede fisk omgående fryses efter klassificeringen, og at ingen klassificerede fisk genudsættes, og
de klassificerede fisk fryses efter klassificeringen, og at ingen klassificerede fisk genudsættes, og
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 54c – stk. 2 – litra b – led 3
at udstyret er installeret og placeret således på fartøjet, at der sikres omgående frysning og ikke er mulighed for genudsætning af marine arter.
udstyret er installeret og placeret således på fartøjet, at der sikres frysning og ikke er mulighed for genudsætning af marine arter.
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 54c – stk. 3 a (nyt)
3a.   Flagstatens kompetente myndighed attesterer tegninger af frysetrawlere for at sikre overensstemmelse med de gældende regler.
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 38
Artikel 38
udgår
Ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011
I artikel 26 i forordning (EU) nr. 1343/2011 foretages følgende ændringer:
1)   Følgende litra tilføjes:
"h) tekniske foranstaltninger i artikel 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j og 16k."
2)   Følgende stykke tilføjes:
"Kommissionen tillægges ligeledes beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 27 for at gennemføre i EU-lovgivningen andre tekniske foranstaltninger, der er vedtaget af GFCM, og som bliver bindende for Unionen, og for at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i de lovgivningsmæssige retsakter, der gennemfører GFCM-henstillinger om tekniske foranstaltninger."
Ændring 181
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 ophæves.
Forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 494/20021a ophæves.
____________________________
1a Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2002 af 19. marts 2002 om supplerende tekniske foranstaltninger for genopbygning af kulmulebestanden i ICES-underområde III, IV, V, VI og VII og ICES-afsnit VIII a, b, d, e (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 8).
Ændring 182
Forslag til forordning
Bilag I – litra n a (nyt)
na)  snæbel (Coregonus oxyrhynchus) i ICES-underområde IV b (EU-farvande)
Ændring 183
Forslag til forordning
Bilag I – litra n b (nyt)
(nb)  stør fra Adriaterhavet (Acipenser naccarii) og almindelig stør (Acipenser sturio) i EU-farvande
Ændring 184
Forslag til forordning
Bilag I – litra o
o)  ægbærende hunlangustere (Palinuridae spp.) og ægbærende hunhummere (Homarus gammarus) i alle EU-farvande, undtagen når de anvendes til direkte udsætning eller omplantning
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 185
Forslag til forordning
Bilag I – litra p
p)  daddelmusling (Lithophaga litophaga) og almindelig boremusling (Pholas dactylus) i EU-farvande i Middelhavet.
p)  daddelmusling (Lithophaga litophaga), Pinna nobilis og almindelig boremusling (Pholas dactylus) i EU-farvande i Middelhavet.
Ændring 186
Forslag til forordning
Bilag I – litra p a (nyt)
pa)  middelhavnssøpindsvin (Centrostephanus longispinus).
Ændring 187
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 5 a (nyt)
5a.   Størrelsen af en troldkrabbe måles som vist i figur 5a på baggrund af skjoldets længde langs midterlinjen fra kanten af skjoldet mellem pandetornene til bagkanten af skjoldet.
Ændring 188
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 5 b (nyt)
5b.   Størrelsen af en taskekrabbe måles som vist i henholdsvis figur 5b som skjoldets største bredde målt vinkelret på skjoldets midterlinje fra for- til bagkant.
Ændring 189
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 5 c (nyt)
5c.   Størrelsen af konksnegle måles som vist i figur 5c som skallængden.
Ændring 190
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 5 d (nyt)
5d.   Størrelsen af sværdfisk måles som vist i figur 5d som længden fra haledelingspunktet til spidsen af underkæben.
Ændring 191
Forslag til forordning
Bilag IV – figur 5 a (ny)
Figur 5 a Centolla (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_DA-p0000002.png
Ændring 192
Forslag til forordning
Bilag IV – figur 5 b (ny)
Figur 5 b Taskekrabber (Cancer pagurus)
20180116-P8_TA(2018)0003_DA-p0000003.png
Ændring 193
Forslag til forordning
Bilag IV – figur 5 c (ny)
Figur 5 c konksnegl (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_DA-p0000004.png
Ændring 194
Forslag til forordning
Bilag IV – figur 5 d (ny)
Figur 5 d: sværdfisk (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_DA-p0000005.png
Ændring 195
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 1 – række 14

Kommissionens forslag

Makrel (Scomber spp.)

20 cm

Ændring

 

Makrel (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 196
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 1 – række 15

Kommissionens forslag

Sild (Clupea harengus)

20 cm

Ændring

 

Sild (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 197
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 1 – række 16

Kommissionens forslag

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm

Ændring

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 198
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 1 – række 17

Kommissionens forslag

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg

Ændring

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 199
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 1 – række 19

Kommissionens forslag

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm

Ændring

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 200
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 1 – række 20

Kommissionens forslag

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

87 mm

Ændring

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

87 mm (rygskjoldslængde)

Ændring 201
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 1 – række 34

Kommissionens forslag

Langustere (Palinurus spp.)

95 mm

Ændring

Langustere (Palinurus spp.)

95 mm (rygskjoldslængde)

Ændring 202
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 2 – række 13

Kommissionens forslag

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Samlet længde 105 mm

 

Carapace length 32mm

Ændring

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Samlet længde 105 mm

 

Carapace length 32mm

 

Jomfruhummerhaler 59 mm

Ændring 203
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 2 – række 14

Kommissionens forslag

Makrel (Scomber spp.)

20 cm

Ændring

Makrel (Scomber spp.)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 204
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 2 – række 15

Kommissionens forslag

Sild (Clupea harengus)

18 cm

Ændring

Sild (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 205
Forslag til forordning
Bilag V – del A – tabel 2 – række 16

Kommissionens forslag

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm

Ændring

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 206
Forslag til forordning
Bilag V – del B – punkt 1 – tabel – række 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Mindst 90 mm

Skagerrak og Kattegat

Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 270 mm (diamantmaske) eller mindst 140 mm1a (kvadratmaske).

 

 

__________________

 

 

1a I underafsnit Kattegat skal der være monteret et kvadratmasket panel på 120 mm (på trawl i perioden 1. oktober-31. december og på vod i perioden 1. august-31. oktober).

Ændring 305 + 355
Forslag til forordning
Bilag V – del B - punkt 1 – tabel – række 4

 

Kommissionens forslag

 

 

Mindst 80mm

ICES-afsnit IVb syd for 54°30'N og ICES-afsnit IVc

Målrettet fiskeri efter tunge med bomtrawl eller [elektrofiskeri]. Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 180 mm på øverste halvdel af den forreste del af nettet.

 

Ændring

 

 

Mindst 80mm

ICES-afsnit IVb syd for 54°30'N og ICES-afsnit IVc

Målrettet fiskeri efter tunge med bomtrawl. Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 180 mm på øverste halvdel af den forreste del af nettet.

Ændring 208
Forslag til forordning
Bilag V – del B – punkt 1 – tabel – række 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

Mindst 40 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter blæksprutter (85 % af fangsterne) (Loliginidae, Ommastrephidae)

Ændring 209
Forslag til forordning
Bilag V – del B – punkt 1 – tabel – række 6

Kommissionens forslag

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

 

 

Målrettet fiskeri efter sperling. Ved fiskeri efter sperling skal der være monteret en sorteringsrist med 22 mm mellem tremmerne.

 

 

Målrettet fiskeri efter sperling. Der skal være monteret en sorteringsrist, et sinet eller en tilsvarende selektionsanordning.

Ændring

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter (80 % af fangsterne).

 

 

Målrettet fiskeri efter sperling (50 % af fangsterne). Ved fiskeri efter sperling skal der være monteret en sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne.

 

 

Målrettet fiskeri efter savreje og rejekonge (90 % af fangsterne). Der skal være monteret et sinet eller en sorteringsrist i overensstemmelse med nationale regler.

Ændring 210
Forslag til forordning
Bilag V – del B – punkt 2 – overskrift
2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn
2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn
Ændring 211
Forslag til forordning
Bilag V – del B – punkt 2 – indledning
I Nordsøen og Skagerrak/Kattegat gælder følgende maskestørrelser for faststående garn:
I Nordsøen og Skagerrak/Kattegat gælder følgende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn:
Ændring 212
Forslag til forordning
Bilag V – del C – punkt 1 – punkt 1.1
1.1  Fiskeri efter tobis med trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på mindre end 80 mm, eller med faststående garn med en maskestørrelse på mindre end 100 mm, er forbudt inden for det geografiske område, der afgrænses af Englands og Skotlands østkyst og afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
1.1  Fiskeri efter tobis med trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på mindre end 32 mm, er forbudt inden for det geografiske område, der afgrænses af Englands og Skotlands østkyst og afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
Ændring 213
Forslag til forordning
Bilag V – del C – punkt 2 – punkt 2.2 – led 1
–  fartøjer, hvis maskineffekt ikke overstiger 221 kW, og som anvender bundtrawl eller snurrevod
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 214
Forslag til forordning
Bilag V – del C – punkt 2 – punkt 2.2 – led 2
–  fartøjer, der driver parfiskeri, hvis kombinerede maskineffekt ikke på noget tidspunkt overstiger 221 kW, og som anvender parbundtrawl
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 215
Forslag til forordning
Bilag V – del C – punkt 2 – punkt 2.2 – led 3
–  fartøjer, hvis maskineffekt overstiger 221 kW, må anvende bundtrawl eller snurrevod, og fartøjer, der driver parfiskeri, og hvis kombinerede maskineffekt overstiger 221 kW, må fiske med parbundtrawl, forudsat at de ikke deltager i målrettet fiskeri efter rødspætte og tunge, og at de overholder de relevante regler for maskestørrelser i dette bilags del B.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 216
Forslag til forordning
Bilag V – del C – punkt 6 – punkt 6.2
6.2  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 2347/20021, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandhajer fanges utilsigtet, skal de beholdes om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 6.1.
6.2  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/23361, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandshajer, som det er udtrykkeligt forbudt at fiske i henhold til EU-retten, fanges utilsigtet, skal de genudsættes straks. Fangster af arter af dybhavshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal opbevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Hvis en medlemsstat ikke har en tilstrækkelig kvote, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 6.1.
__________________
__________________
1 Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6).
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2336 af 14. december 2016 om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 1).
Ændring 274
Forslag til forordning
Bilag V – del D – overskrift
Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af hvaler i ICES-afsnit IIIa og underområde IV
Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af havpattedyr i ICES-afsnit IIIa og underområde IV
Ændring 275
Forslag til forordning
Bilag V – Del D – punkt 1 a (nyt)
1a.  Foranstaltninger til at begrænse utilsigtede fangster af havfugle
1.  Videnskabelige forskningsprogrammer skal etableres i Nordsøen for at identificere overlapning af følsomme arter med fiskeredskaber og fiskeriindsatsen og fastlægge tekniske løsninger for fiskeredskaber.
2.  Områdeforanstaltninger skal anvendes i Nordsøen, hvor videnskabelige undersøgelser har identificeret områder, hvor følsomme havfugle vides at blive fanget utilsigtet, indtil disse kan udskiftes med andre tekniske foranstaltninger.
3.  Fartøjer, der fisker med langliner i Nordsøen skal anvende en kombination af videnskabeligt testet tekniske løsninger såsom tori-liner, ændringer af linevægt, krogafskærmning og udlægning af langliner efter mørkets frembrud med et minimum af lys på dækket, som nødvendigt for sikkerheden. Kombinationerne bør fastsættes på grundlag af udstyrskonfigurationer og de modtagelige arter, der kan fanges af flåderne. Specifikationen skal overholde de standarder, som er fastsat i internationale vedtagne retningslinjer.
4.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer virkningerne af de iværksatte skadebegrænsende foranstaltninger, herunder i forbindelse med fangst og fiskeriindsats.
Ændring 306 + 314 +, 315 + 356
Forslag til forordning
Bilag V – del E
DEL E
udgår
Innovative fangstmetoder
Anvendelse af trawl med elektrisk strøm i ICES-afsnit IVb og IVc
Uanset artikel 13 er det tilladt at fiske med trawl med elektrisk strøm i ICES-afsnit IVb og IVc på betingelser, der er fastlagt i henhold til artikel 27, stk. 1, andet led, i nærværende forordning, vedrørende egenskaberne for den strøm, der anvendes, og de foranstaltninger til kontrol og overvågning, der er truffet syd for en geodætisk linje mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
–  et punkt på Det Forenede Kongeriges østkyst ved 55°N
–  mod øst til 55°N, 5°E
–  mod nord til 56°N
–  og derfra mod øst til et punkt på Danmarks vestkyst ved 56°00'N
Ændring 324
Forslag til forordning
Bilag VI – Del A – tabel – række 14

Kommissionens forslag

 

Makrel (Scomber spp.)

20 cm

Ændring

 

Makrel (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel, der ikke opfylder mindstemålene, beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 218
Forslag til forordning
Bilag VI – del A – tabel – række 15

Kommissionens forslag

Sild (Clupea harengus)

20 cm

Ændring

Sild (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 219
Forslag til forordning
Bilag VI – del A – tabel – række 16

Kommissionens forslag

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 I EU-farvande i ICES-underområde V, VI syd for 56°N og VII, undtagen ICES-afsnit VIId, e, og f, anvendes 130 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

Ændring

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 I EU-farvande i ICES-underområde V, VI syd for 56°N og VII, undtagen ICES-afsnit VIId, e, og f, anvendes 130 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

 

3a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 220
Forslag til forordning
Bilag VI – del A – tabel – række 17

Kommissionens forslag

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg

Ændring

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 221
Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 1 – tabel – række 2

Kommissionens forslag

Mindst 120 mm

Hele området

Ingen

Ændring

Mindst 100 mm1a

Hele området

Ingen

__________________

 

 

1a Skal indføres over en periode på to år fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning. For ICES-afsnit VIId og VIIe gælder en maskestørrelse på mindst 100 mm.

 

 

Ændring 223
Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 2 – overskrift
2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn
2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn
Ændring 224
Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 2 – indledning
I de nordvestlige farvande gælder følgende maskestørrelser for faststående garn.
I de nordvestlige farvande gælder følgende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn:
Ændring 225
Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 2 – tabel – række 2

Kommissionens forslag

Mindst 120 mm1

Hele området

Ingen

Ændring

Mindst 120 mm1

Hele området

Ingen

__________________

 

 

1 Ved fiskeri efter laks (30 % af fangsterne) bruges en maskestørrelse på mindst 220 mm. En maskestørrelse på mindst 110 mm for direkte fiskeri efter lubbe og kulmule (50 % af fangsterne) i ICES-afsnit VIId og VIIe

 

 

Ændring 226
Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 2 – tabel – række 4

Kommissionens forslag

Mindst 50mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

Ændring

Mindst 50 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter (80 % af fangsterne).

 

 

Fiskeri efter mulle (50 % af fangsterne).

Ændring 227
Forslag til forordning
Bilag VI – del C – punkt 1 – indledning
I perioderne 1. januar - 31. marts og 1. oktober - 31. december hvert år er det forbudt at fiske med trukne redskaber eller faststående garn i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
I perioderne 1. januar - 31. marts og 1. oktober - 31. december hvert år er det forbudt at fiske med bundtrawl eller faststående bundgarn i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
Ændring 228
Forslag til forordning
Bilag VI – del C – punkt 3 – punkt 3.2
3.2  Uanset punkt 1 gælder det for det område og den periode, der fastsættes deri, at anvendelse af bundtrawl er tilladt, forudsat at sådanne trawl er forsynet med selektionsanordninger, der er vurderet af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeriet (STECF). Når bifangster af torsk fanget af fartøjer fra enhver medlemsstat, som fisker inden for de områder, der er omhandlet i punkt 3.1., overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere fiske i det område.
3.2  Uanset punkt 1 gælder det for det område og den periode, der fastsættes deri, at anvendelse af bundtrawl er tilladt, forudsat at sådanne trawl er forsynet med selektionsanordninger, der er vurderet af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeriet (STECF).
Ændring 229
Forslag til forordning
Bilag VI – del C – punkt 9 – overskrift
9.  Anvendelse af faststående garn i ICES-afsnit Vb, VIa, VIIb, c, j og k
9.  Anvendelse af faststående garn i ICES-afsnit Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j og k.
Ændring 230
Forslag til forordning
Bilag VI – del C – punkt 9 – punkt 9.2
9.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 2347/2002, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandhajer fanges utilsigtet, skal de beholdes om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 9.1.
9.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EU) 2016/2336 hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandshajer, som det er udtrykkeligt forbudt at fiske i henhold til EU-retten, fanges utilsigtet, bør de genudsættes straks. Fangster af arter af dybhavshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal opbevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Hvis en medlemsstat ikke har en tilstrækkelig kvote, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 9.1.
Ændring 276
Forslag til forordning
Bilag VI – Del D – punkt 1 - titel
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af hvaler i ICES-område VIa og VIId, e, f, g, h og j
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af havpattedyr i ICES-område VI og VII
Ændring 277
Forslag til forordning
Bilag VI – Del D – afsnit 2 - punkt 2.1 (nyt)
2.1.  Videnskabelige forskningsprogrammer skal etableres i de nordvestlige farvande for at identificere overlapning af følsomme arter med fiskeredskaber og fiskeriindsatsen og fastlægge tekniske løsninger for fiskeredskaber.
Ændring 278
Forslag til forordning
Bilag VI – Del D – afsnit 2 – punkt 2.2 (nyt)
2.2.  Områdeforanstaltninger skal anvendes i de nordvestlige farvande, hvor videnskabelige undersøgelser har identificeret områder, hvor følsomme havfugle vides at blive fanget utilsigtet, indtil disse kan udskiftes med andre tekniske foranstaltninger.
Ændring 279
Forslag til forordning
Bilag VI – Del D – afsnit 2 – punkt 2.3 (nyt)
2.3.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer virkningerne af de iværksatte skadebegrænsende foranstaltninger, herunder i forbindelse med fangst og fiskeriindsats.
Ændring 231
Forslag til forordning
Bilag VII – del A – tabel – række 15

Kommissionens forslag

Sild (Clupea harengus)

20 cm

Ændring

Sild (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændring 232
Forslag til forordning
Bilag VII – del A – tabel – række 18

Kommissionens forslag

Havbars (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Ændring

Havbars (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Ændring 233
Forslag til forordning
Bilag VII – del A – tabel – række 23

Kommissionens forslag

Kammusling (Chlamys spp.)

40 mm

Ændring

Kammusling (Chlamys spp., Mimachlamys spp.))

40 mm

Ændring 234
Forslag til forordning
Bilag VII – del A – tabel – række 26

Kommissionens forslag

Japansk tæppemusling (Venerupis philippinarum)

35 mm

Ændring

Japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Ændring 235
Forslag til forordning
Bilag VII – del A – tabel – række 34

Kommissionens forslag

Ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

750 g3

 

 

__________________

 

 

3 I alle farvande i den del af det østlige centrale Atlanterhav, som omfatter afsnit 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 og underområde 34.2.0 i fiskeriområde 34 under CECAF-området anvendes en renset vægt på 450 g.

Ændring

Ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

1000 g3

 

 

__________________

 

 

3 I alle farvande i den del af det østlige centrale Atlanterhav, som omfatter afsnit 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 og underområde 34.2.0 i fiskeriområde 34 under CECAF-området anvendes en renset vægt på 450 g.

Ændring 242
Forslag til forordning
Bilag VII – del C – punkt 4 – punkt 4.2
4.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 2347/2002, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandhajer fanges utilsigtet, skal de beholdes om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 1.
4.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EU) 2016/2336 hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m. Når dybvandshajer, som det er udtrykkeligt forbudt at fiske i henhold til EU-retten, fanges utilsigtet, bør de genudsættes straks. Fangster af arter af dybhavshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal opbevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Hvis en medlemsstat ikke har en tilstrækkelig kvote, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 1.
Ændring 243
Forslag til forordning
Bilag VII – del C – punkt 4 – punkt 4.2 a (nyt)
4.2a.  Kommissionen kan uden forudgående konsultation med STECF beslutte, at anvendelsesområdet for stk. 4.1 ikke er gældende for bestemte fiskerier i område ICES VIII, IX og X, når oplysninger fra medlemsstaterne, eller anvendelsen af en specifik styring under udnyttelse af regionalisering, der kunne føre til færre aktive fartøjer i området, færre indsatsmåneder osv., eller flerårige planer, viser at de pågældende fiskerier medfører meget lave bifangstniveauer af hajer eller udsmid.
Ændring 280
Forslag til forordning
Bilag VII – Del D – punkt 1 – titel
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af hvaler i ICES-underområde VIII og IXa
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af havpattedyr i ICES-underområde VIII og IX
Ændring 281
Forslag til forordning
Bilag VII – Del D – afsnit 2 – punkt 2.1 (nyt)
2.1.  Videnskabelige forskningsprogrammer skal etableres i de sydvestlige farvande for at identificere overlapning af følsomme arter med fiskeredskaber og fiskeriindsatsen og fastlægge tekniske løsninger for fiskeredskaber.
Ændring 282
Forslag til forordning
Bilag VII – del D – punkt 2 – punkt 2.2 (nyt)
2.2.  Der anvendes områdeforanstaltninger i de sydvestlige farvande, hvor videnskabelige undersøgelser har identificeret områder, hvor følsomme havfugle fanges utilsigtet, indtil disse foranstaltninger kan udskiftes med andre tekniske foranstaltninger.
Ændring 283
Forslag til forordning
Bilag VII – del D – punkt 2 – punkt 2.3 (nyt)
2.3.  Medlemsstaterne overvåger og evaluerer effektiviteten af de afhjælpende foranstaltninger, der er blevet fastlagt, herunder i forbindelse med fangst og fiskeriindsats.
Ændring 247
Forslag til forordning
Bilag VIII – del B – punkt 2 – tabel – række 2

Kommissionens forslag

Mindst 157 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter laks

Ændring

udgår

 

 

Ændring 284
Forslag til forordning
Bilag VIII – del D – punkt 1 – overskrift
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af hvaler
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af havpattedyr
Ændring 285
Forslag til forordning
Bilag VIII – del D – punkt 1 a (nyt)
1a.  Foranstaltninger til begrænsning af utilsigtede fangster af havfugle
1.1.  Der iværksættes videnskabelige forskningsprogrammer i Østersøen for at identificere indvirkningen på følsomme arter af fiskeredskaber og fiskeriindsats og fastlægge tekniske løsninger for fiskeredskaber.
1.2.  Der anvendes områdeforanstaltninger i Østersøen, hvor videnskabelige undersøgelser har identificeret områder, hvor følsomme havfugle fanges utilsigtet, indtil disse foranstaltninger kan udskiftes med andre tekniske foranstaltninger.
1.3  Medlemsstaterne overvåger og vurderer virkningerne af de iværksatte skadebegrænsende foranstaltninger, herunder i forbindelse med fangst og fiskeriindsats.
Ændring 251
Forslag til forordning
Bilag IX – del B – punkt 1 – tabel – række 2

Kommissionens forslag

Mindst 40 mm2, hvis fangstposen består af kvadratmasket net

Hele området

På behørigt begrundet anmodning fra rederen er det tilladt at anvende en fangstpose med diagonalmasket net med en maskestørrelse på 50 mm2 som alternativ til den kvadratmaskede fangstpose med en maskestørrelse på 44 mm

 

 

 

________________

 

 

 

2 Det er kun tilladt at medbringe eller anvende én type net (enten 40 mm kvadratmasket eller 50 mm diagonalmasket).

Ændring

Mindst 40 mm2, hvis fangstposen består af kvadratmasket net

Hele området

På behørigt begrundet anmodning fra rederen er det tilladt at anvende en fangstpose med diagonalmasket net med en maskestørrelse på 50 mm2 som alternativ til den kvadratmaskede fangstpose med en maskestørrelse på 44 mm2

 

 

 

________________

 

 

 

2 Det er kun tilladt at medbringe eller anvende én type net (enten 40 mm kvadratmasket eller 50 mm diagonalmasket).

Ændring 254
Forslag til forordning
Bilag IX – del B – punkt 2 a (nyt)
2a.   De eksisterende undtagelser fra bestemmelserne i stk. 1, 1a og 2 i denne del for snurpenoter, der er berørt af en forvaltningsplan som omhandlet i artikel 19 forordning (EF) nr. 1967/2006, som vedtages i henhold til artikel 9, forbliver i kraft, medmindre andet er fastsat i artikel 18 nærværende forordning.
Ændring 255
Forslag til forordning
Bilag IX – del C – punkt 5
Det er forbudt at medbringe eller sætte mere end 250 tejner eller kurve pr. fartøj til at fange dybhavskrebsdyr (herunder Plesionika spp., Pasiphaea spp. eller lignende arter).
Det er forbudt at medbringe eller sætte mere end 250 tejner eller kurve pr. fartøj til at fange dybhavskrebsdyr .
Ændring 256
Forslag til forordning
Bilag IX – del C – punkt 5 – afsnit 1 a (nyt)
Der gives tilladelse til fangst af krebsdyr på dybt vand til meget lokaliserede flåder, som anvender ikkeindustrielle redskaber (herunder Plesionika spp., Pasiphaea spp. og lignede arter).
Ændring 257
Forslag til forordning
Bilag IX – del C – punkt 6 a (nyt)
6a.  Begrænsninger i fiskeriet med undervandsharpuner
Det forbydes at fiske med undervandsharpuner ved at benytte lungeautomat om natten fra solnedgang til solopgang.
Ændring 286
Forslag til forordning
Bilag IX – del D – punkt 1 – overskrift
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af hvaler
1.  Foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af havpattedyr
Ændring 287
Forslag til forordning
Bilag IX – del D – punkt 2 – punkt 2.1 (nyt)
2.1.  Der iværksættes videnskabelige forskningsprogrammer i Middelhavet for at identificere indvirkningen på følsomme arter af fiskeredskaber og fiskeriindsats og fastlægge tekniske løsninger for fiskeredskaber.
Ændring 288
Forslag til forordning
Bilag IX – del D – punkt 2 – punkt 2.2 (nyt)
2.2.  Der anvendes områdeforanstaltninger i Middelhavet, hvor videnskabelige undersøgelser har identificeret områder, hvor følsomme havfugle fanges utilsigtet, indtil disse foranstaltninger kan udskiftes med andre tekniske foranstaltninger.
Ændring 289
Forslag til forordning
Bilag IX – del D – punkt 2 – punkt 2.3 (nyt)
2.3.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer virkningerne af de iværksatte skadebegrænsende foranstaltninger, herunder i forbindelse med fangst og fiskeriindsats.
Ændring 259
Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 1 – tabel – række 2

Kommissionens forslag

Mindst 50 mm

Hele området

Som alternativ kan der anvendes fangstposer med kvadratmaster med en maskestørrelse på 40 mm

Ændring

Mindst 40 mm

Hele området

Som alternativ til fangstposer med kvadratiske masker med en maskestørrelse på 40 mm kan der anvendes fangstposer med diamantmaske på 50 mm1a, på behørigt begrundet anmodning fra rederen.

 

 

__________________

 

 

1a Det er kun tilladt at have om bord eller anvende et slags net (hvad enten det er kvadratiske masker på 40 mm eller diamantmasker på 50 mm)

Ændring 260
Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 2 – tabel – række 2

Kommissionens forslag

Mindst 400 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter pighvar

Ændring

Mindst 400 mm

Hele området

Fiskeri efter pighvar med bundsatte garn

Ændring 261
Forslag til forordning
Bilag X – del C
Del C
udgår
Lukkede områder eller områder med restriktioner
Sæsonlukning med henblik på beskyttelse af pighvar
Målrettet fiskeri, omladning, landing og første salg af pighvar er tilladt i perioden 15. april - 15. juni hvert år i EU-farvande og Sortehavet.
Ændring 290
Forslag til forordning
Bilag X – del D – punkt 1 a (nyt)
1a.  Foranstaltninger til begrænsning af utilsigtede fangster af havfugle
1a.1.  Der iværksættes videnskabelige forskningsprogrammer i Sortehavet for at identificere indvirkningen på følsomme arter af fiskeredskaber og fiskeriindsats og fastlægge tekniske løsninger for fiskeredskaber.
1a.2.  Der anvendes områdeforanstaltninger i Middelhavet, hvor videnskabelige undersøgelser har identificeret områder, hvor følsomme havfugle fanges utilsigtet, indtil disse foranstaltninger kan udskiftes med andre tekniske foranstaltninger.
1a.3.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer virkningerne af de iværksatte skadebegrænsende foranstaltninger, herunder i forbindelse med fangst og fiskeriindsats.
Ændring 262
Forslag til forordning
Bilag XI – del A – overskrift
Grundlæggende maskestørrelser for trukne redskaber
1.   Grundlæggende maskestørrelser for trukne redskaber
Ændring 263
Forslag til forordning
Bilag XI – del A – punkt 1 – indledning
I regionerne i den yderste periferi gælder følgende maskestørrelser for fangstposer:
Der anvendes følgende maskestørrelser for fangstposer i Unionens farvande i Det Indiske Ocean og det vestlige Atlanterhav
Ændring 264
Forslag til forordning
Bilag XI – del A – tabel – række 3

Kommissionens forslag

Mindst 45 mm

Alle farvande ud for det franske departement Guyana, som henhører under Frankrigs højhedsområde eller jurisdiktion.

Målrettet fiskeri efter rejer (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Ændring

Mindst 45 mm

Alle farvande ud for det franske departement Guyana, som henhører under Frankrigs højhedsområde eller jurisdiktion.

Fiskeri efter rejer (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % af fangsterne).

Ændring 265
Forslag til forordning
Bilag XI – del A – tabel – række 4

Kommissionens forslag

Mindst 14 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter med indespærringsnet

Ændring

udgår

 

 

Ændring 266
Forslag til forordning
Bilag XI – del A – punkt 1 a (nyt)
1a.  Grundlæggende maskestørrelser for omslutningsnet
Der anvendes følgende maskestørrelser for fangstposer i Unionens farvande i Det Indiske Ocean og det vestlige Atlanterhav
Ændring 267
Forslag til forordning
Bilag XI – del A – punkt 1 a (nyt) – tabel (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 14 mm

Hele området

Fiskeri efter små pelagiske arter med omkredsende net

Ændring 291
Forslag til forordning
Bilag X – del B a (ny)
Del Ba
Skadebegrænsende foranstaltninger for følsomme arter
1.  Foranstaltninger til begrænsning af utilsigtede fangster af havpattedyr
1.1.  Det er forbudt fartøjer at anvende faststående garn, drivgarn, flydetrawl eller trawl med høj lodret åbning eller andre fiskerier, hvor der er dokumentation for bifangst i regionerne i den yderste periferi, medmindre der samtidigt anvendes gennemprøvet skadebegrænsende teknologi. Undtagelser bør kun ske for fiskeri med en påvist ubetydelig akkumuleret bifangst.
1.2.  Punkt 1 finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende foretages med henblik på videnskabelige undersøgelser, som gennemføres med tilladelse fra og under den eller de pågældende medlemsstaters myndighed, og som tager sigte på udvikling af nye tekniske foranstaltninger, der kan begrænse de utilsigtede fangster eller drab af hvaler.
1.3.  Gennem målrettede årlige overvågningsordninger overvåger og vurderer medlemsstaterne ved hjælp af videnskabelige undersøgelser eller pilotprojekter virkningerne af de skadebegrænsende anordninger som beskrevet i punkt 1.1 inden for de pågældende fiskerier og områder.
2.  Foranstaltninger til begrænsning af utilsigtede fangster af havfugle
2.1.   Videnskabelige forskningsprogrammer skal etableres i regionerne i den yderste periferi for at identificere overlapning af følsomme arter med fiskeredskaber og fiskeriindsatsen og fastlægge tekniske løsninger for fiskeredskaber.
2.2.  Der anvendes områdeforanstaltninger i regionerne i den yderste periferi, hvor videnskabelige undersøgelser har identificeret områder, hvor følsomme havfugle fanges utilsigtet, indtil disse foranstaltninger kan udskiftes med andre tekniske foranstaltninger.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0381/2017).

Seneste opdatering: 8. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik