Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0381/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0381/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1345kWORD 303k
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Η απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων είναι αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση και συμμόρφωση εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης, των εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων. Η διαδικασία διαβούλευσης των γνωμοδοτικών συμβουλίων θα πρέπει να τηρείται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι στόχοι διατήρησης και βιωσιμότητας τηρούνται πλήρως.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)   Η απλούστευση των ισχυόντων κανόνων για τα τεχνικά μέτρα δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των προτύπων διατήρησης και βιωσιμότητας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να θεσπίζει γενικούς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα και να προβλέπει τη δημιουργία τεχνικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας, μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε στην ΚΑλΠ.
(3)  Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να θεσπίζει γενικούς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα και να προβλέπει τη δημιουργία τεχνικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας, μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε στην ΚΑλΠ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικού συνδυασμού των κοινών κανόνων με τις τοπικές καταστάσεις και τις καταστάσεις ανά ζώνη. Ωστόσο, η διαδικασία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιου είδους επανεθνικοποίηση της ΚΑλΠ, και είναι σημαντικό τα γνωμοδοτικά συμβούλια να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν ότι η περιφερειοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ενωσιακής προσέγγισης σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το πλαίσιο πρέπει να καλύπτει τη αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, καθώς και τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδρασή των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
(4)  Το πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει την αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, καθώς και τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να λαμβάνει επίσης υπόψη την κοινωνικοοικονομική δυναμική.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τεχνικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε τύπους ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα ειδών ιχθύων και οστρακοειδών.
(6)  Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα αποθέματα ιχθύων και άλλων ειδών, και θα πρέπει επομένως να υπόκειται σε τεχνικά μέτρα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Τα ψάρια που αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς (αλιεία με αγκίστρι και πετονιά) ελευθερώνονται και παρατηρείται υψηλό ποσοστό επιβίωσης, μέχρι να υπάρξουν επιστημονικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν το αντίθετο.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Η υποχρέωση εκφόρτωσης ισχύει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για όλα τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων. Ωστόσο, όταν στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας αλιεύονται άτομα των ειδών αυτών και ελευθερώνονται αμέσως και υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης των εν λόγω ειδών, όπως μπορεί να συμβαίνει για τα ψάρια που αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς με τη χρήση εξοπλισμού αλιείας με καλάμι, θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξαιρείται αυτή η αλιεία από την υποχρέωση εκφόρτωσης, με την εφαρμογή διαδικασιών που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, ιδίως δε με τη θέσπιση μέτρων για τον σκοπό αυτόν στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων και/ή σχεδίων απορρίψεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ για την αλίευση στα επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την εξάλειψη των απορρίψεων και να συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18.
(7)  Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ.
__________________
18 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 25.6.2008 σ. 19).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Πριν από την έγκρισή τους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ενδεχόμενος οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)   Η επιβολή και η εφαρμογή των τεχνικών μέτρων, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, η έκδοση αδειών και η θέσπιση περιορισμών στην κατασκευή και τη χρήση σκαφών και ορισμένων αλιευτικών εργαλείων δεν θα πρέπει να πλήττουν την επίτευξη καλύτερων προτύπων υγείας και ασφάλειας για τα σκάφη που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνάδουν με το στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα, και να στηρίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, ιδίως δε του στόχου περί διασφάλισης της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών πόρων και των σχετικών δράσεων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ιχθύων μέσω της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τα αποτρεπτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει, επίσης, να ελαχιστοποιούν και να εξαλείφουν, όπου είναι δυνατό, τις επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και, ιδίως, σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Επίσης, πρέπει να συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου19, την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και την οδηγία 2008/56/ΕΚ.
(8)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν ειδικά στην προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ιχθύων μέσω της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και αποτρεπτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, στην εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών των αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και, ιδίως, σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου19, την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και την οδηγία 2008/56/ΕΚ.
__________________
__________________
19 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
19 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
20 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών - ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ..
20 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η τυχαία αλίευση ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο για όλους τους τύπους αλιείας και εργαλείων, δεδομένης της αυστηρής προστασίας που τους παρέχεται δυνάμει των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ, καθώς και του υψηλού επιπέδου ευπάθειας και της υποχρέωσης για επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, πρέπει να καθοριστούν στόχοι σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων αλιευμάτων· στο επίπεδο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται δυσμενώς από την αλιεία· θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43 του Συμβουλίου και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21), και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη μείωση των αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης και των τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών, καθώς και σχετικά με τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα εξαιτίας της αλιείας, που αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ και την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, την οδηγία 2009/147/ΕΚ και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21).
__________________
__________________
21Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
21Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στην ευρύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, προκειμένου να στηρίξουν τους αλιείς κατά την εφαρμογή τεχνικών μέτρων και να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι της ΚΑλΠ.
_______________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία· συρόμενα προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να απαγορευθούν, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δύναται να χρησιμοποιείται τράτα με ρεύμα υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.
(11)  Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία· συρόμενα προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να απαγορευθούν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων, πριν υιοθετηθεί ευρέως η χρήση των εργαλείων. Επιπλέον, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης, που θα εξυπηρετεί σκοπούς επιβολής και έρευνας, όπως επίσης και αξιολόγησης. Τέλος, οι ισχύουσες άδειες θα πρέπει να υπόκεινται σε επιστημονική επαναξιολόγηση, προτού υπαχθούν σε μόνιμο καθεστώς «μη απαγόρευσης».
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Χρειάζονται λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων καθώς και σχετικά με τις σωρευτικές τους επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα είδη, προτού υιοθετηθεί ευρέως η χρήση τους σε εμπορική κλίμακα. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για ορισμένα σπάνια είδη ιχθύων, όπως είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση αλιείας τους.
(15)  Για ορισμένα είδη ιχθύων που είναι σπάνια ή των οποίων τα βιολογικά χαρακτηριστικά τα καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτα στην υπερεκμετάλλευση, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, θα πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση της αλιείας τους.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Για να υποστηρίζεται ο τομέας αλίευσης στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση και η εξεύρεση διεξόδων για θαλάσσια είδη που είναι μικρότερα από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
(21)  Για να υποστηρίζεται ο τομέας αλίευσης στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και για να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μέσω της πλήρους συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση και η εξεύρεση διεξόδων για θαλάσσια είδη που είναι μικρότερα από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Στις περιπτώσεις που καταδεικνύεται, βάσει επιστημονικών συμβουλών, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλίευσης και, συνεπώς, τα οποία δεν υπόκεινται στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με στόχο τη διερεύνηση τρόπων μείωσης των εν λόγω αλιευμάτων και τη θέσπιση κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου.
(23)  Στις περιπτώσεις που καταδεικνύεται, βάσει επιστημονικών συμβουλών, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με στόχο τη διερεύνηση τρόπων μείωσης των εν λόγω αλιευμάτων και τη θέσπιση κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα που υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.
(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα θα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των τυχαίων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Τα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μπορούν να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα που παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ.
(25)  Τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, που παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης για να προσαρμόζονται τα τεχνικά μέτρα στις περιφερειακές ιδιαιτερότητες της αλιείας, σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ, εάν δεν υπάρχει πολυετές σχέδιο.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των βασικών προτύπων όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και την προστασία των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων.
(26)  Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η περιφερειοποίηση για τη θέσπιση εξατομικευμένων μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής ζώνης και, μεταξύ άλλων, προστατεύουν τα ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματά τους. Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα θα πρέπει να είναι βιώσιμα και τουλάχιστον να διασφαλίζουν τις ίδιες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και τον ίδιο βαθμό προστασίας με τα βασικά πρότυπα. Η έγκριση οποιουδήποτε περιφερειακού τεχνικού μέτρου θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)   Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης θα πρέπει να πληρούν πρότυπα δημοκρατικού ελέγχου ίδια με εκείνα που εφαρμόζονται στα οικεία κράτη μέλη.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)   Η περιφερειοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και την ενδυνάμωση της θέσης των αλιέων και της συμμετοχής τους ώστε να μπορούν να συνεργάζονται στενά με τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τους επιστήμονες, με στόχο τη θέσπιση ειδικά προσαρμοσμένων μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των περιοχών αλίευσης και διαφυλάσσουν τις περιβαλλοντικές τους συνθήκες.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)   Στην περίπτωση ενός μόνο κράτους μέλους με άμεσο διαχειριστικό ενδιαφέρον, είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για θέσπιση μεμονωμένων τεχνικών μέτρων, με στόχο την τροποποίηση των υφιστάμενων μέτρων διατήρησης, κατόπιν διαβούλευσης με τα αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών των οποίων τα βασικά μεγέθη ματιών διαφέρουν από εκείνα που προβλέπονται στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.
(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών, των οποίων τα μεγέθη ματιών διαφέρουν από τα βασικά μεγέθη ματιών, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας σε πολυετή σχέδια για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.
(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης σε πολυετή σχέδια, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ δεν τίθενται σε κίνδυνο, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.
(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, εξασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.
(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ή ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εξαιρέσεων όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, θα πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.
(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων ορισμένων εργαλείων, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές άμεσες ή σωρευτικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, ιδίως σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη στοχευόμενα είδη, ή θα υπονομεύσει την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων.
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
(32α)  Οι περιφερειακές ομάδες θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού με βάση τον τύπο εργαλείου, κάνοντας χρήση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και των βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ελαχιστοποίηση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων θηλαστικών, ευθυγραμμιζόμενες με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου1a και τη Συμφωνία για τη διατήρηση των μικρών κητωδών στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα της 17ης Μαρτίου 1992, όπως τροποποιήθηκε (ASCOBANS).
___________________________
Οδηγία του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για την προστασία των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ) (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.
(33)  Για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των τοπικών ιχθυαποθεμάτων και των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων που επηρεάζονται. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)   Για να διατηρηθούν οι υπάρχουσες λεπτομερείς συστάσεις που έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC ), πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους καταλόγους ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και, επίσης, ειδικά τεχνικά μέτρα σχετικά με καθορισμένα μέτρα για την προστασία της μουρούνας και του κοκκινόψαρου. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο μελλοντικών τροποποιήσεων των μέτρων εκείνων που εκδίδει η NEAFC τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ορισμένων ρητά καθορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και τα οποία καθίστανται δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
διαγράφεται
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Προκειμένου να μην παρακωλύονται η επιστημονική έρευνα, ο τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων και η μετεγκατάσταση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να ισχύουν για ενέργειες αναγκαίες για την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
(36)  Προκειμένου να μην παρακωλύονται η επιστημονική έρευνα, ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και η μετεγκατάσταση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να ισχύουν για ενέργειες αναγκαίες για την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Στην περίπτωση που, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εν λόγω απειλών, επιπροσθέτως ή κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού ή τεχνικών μέτρων που έχουν άλλως καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται ώστε ιδίως να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες μεταβολές στην εξέλιξη των αποθεμάτων λόγω υψηλών ή χαμηλών επιπέδων εισόδου νεαρών ατόμων σε ένα απόθεμα και να παρέχουν προστασία σε γεννήτορες ιχθύων ή οστρακοειδών όταν τα επίπεδα αποθεμάτων είναι πολύ χαμηλά ή όταν λαμβάνουν χώρα άλλες μεταβολές στην κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων οι οποίες μπορεί να απειλούν με επιδείνωση την κατάσταση ενός αποθέματος. Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση συρόμενων ή στατικών αλιευτικών εργαλείων ή σε αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.
(37)  Στην περίπτωση που, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών και ενδιαιτημάτων, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εν λόγω απειλών, επιπροσθέτως ή κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού ή τεχνικών μέτρων που έχουν άλλως καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε ιδίως να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες μεταβολές στην εξέλιξη των αποθεμάτων λόγω υψηλών ή χαμηλών επιπέδων εισόδου νεαρών ατόμων σε ένα απόθεμα, ή τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών, και να παρέχουν προστασία σε γεννήτορες ιχθύων ή οστρακοειδών όταν τα επίπεδα αποθεμάτων είναι πολύ χαμηλά ή όταν λαμβάνουν χώρα άλλες μεταβολές στην κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων ή των ευαίσθητων ειδών, οι οποίες μπορεί να απειλούν με επιδείνωση την κατάσταση ενός αποθέματος, καθώς και να αντιμετωπίζουν την υποβάθμιση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων ειδών λόγω επιπτώσεων της αλιείας και για να προβλέπουν οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα μέτρα διατήρησης. Τέτοια μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση συρόμενων ή στατικών αλιευτικών εργαλείων ή σε αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(38)  Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον καθορισμό, με στόχο τη θέσπιση δεικτών επιδόσεων για τεχνικά μέτρα σε σχέση με τα αλιεύματα ιχθύων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, βασικών τομέων αλιείας και των επιπέδων των εν λόγω αλιευμάτων που αντιστοιχούν σε αυτούς τους βασικούς τομείς αλιείας, για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων ή, όπου κρίνεται απαραίτητο, εκτός του πλαισίου πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και βάσει της αξιολόγησης της ΕΤΟΕΑ. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Έως το τέλος του 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βάσει πληροφοριών παρεχόμενων από τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού. Με βάση αυτήν την έκθεση, εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη της αντίστοιχης περιφέρειας πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο στο οποίο θα καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με βάση αυτήν την έκθεση.
(40)  Έως ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βάσει πληροφοριών παρεχόμενων από τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και των επιπέδων των δεικτών επιδόσεων του παρόντος κανονισμού. Με βάση αυτήν την έκθεση, εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ή ότι οι δείκτες επιδόσεων παραμένουν σε μη ικανοποιητικό επίπεδο, τα κράτη μέλη της αντίστοιχης περιφέρειας θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο στο οποίο θα καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων και να βελτιώνεται το επίπεδο των δεικτών επιδόσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με βάση αυτήν την έκθεση.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1967/200629, (ΕΚ) αριθ. 1098/200730, (ΕΚ) αριθ. 1224/200931 του Συμβουλίου και οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1343/201132 και (ΕΕ) αριθ. 1380/201333 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
(42)  Οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1967/200629, (ΕΚ) αριθ. 1098/200730, (ΕΚ) αριθ. 1224/200931 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/201333 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
__________________
__________________
29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ αριθ. L 409, της 30.12.2006, σ. 11).
29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1).
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1).
31 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (EΚ) αριθ. 847/96, (EΚ) αριθ. 2371/2002, (EΚ) αριθ. 811/2004, (EΚ) αριθ. 768/2005, (EΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (EΚ) αριθ. 676/2007, (EΚ) αριθ. 1098/2007, (EΚ) αριθ. 1300/2008, (EΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2847/93, (EΚ) αριθ. 1627/94 και (EΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
31 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (EΚ) αριθ. 847/96, (EΚ) αριθ. 2371/2002, (EΚ) αριθ. 811/2004, (EΚ) αριθ. 768/2005, (EΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (EΚ) αριθ. 676/2007, (EΚ) αριθ. 1098/2007, (EΚ) αριθ. 1300/2008, (EΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2847/93, (EΚ) αριθ. 1627/94 και (EΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44.
33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 11ης Δεκεμβρίου 2013 Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 11ης Δεκεμβρίου 2013 Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)   Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση υπαρχόντων λεπτομερών κανόνων με τους οποίους μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο μελλοντικών τροποποιήσεων των μέτρων εκείνων που εκδίδει η ΓΕΑΜ τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ορισμένων ρητά καθορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και τα οποία καθίστανται δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας ΓΕΑΜ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
διαγράφεται
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδραση αλιευτικών δραστηριοτήτων με θαλάσσια οικοσυστήματα.
β)  τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   την αλληλεπίδραση των εν λόγω εργαλείων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες (ερασιτεχνικές και εμπορικές) αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Τα άρθρα 7, 14 και το μέρος Α των παραρτημάτων V έως X εφαρμόζονται επίσης και στην ερασιτεχνική αλιεία.
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης και στην ερασιτεχνική αλιεία.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Ως εργαλεία για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, ιδίως, στις παραγράφους 2, 3, 5 στοιχεία α) και ζ) του άρθρου αυτού.
1.  Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Επιπροσθέτως, τα τεχνικά μέτρα ειδικότερα:
2.  Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν ειδικότερα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων ειδών·
α)  να διασφαλίζονται βιώσιμες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων ειδών· και να παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και άλλων ευαίσθητων ειδών που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται έτσι ώστε να μην συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών·
β)  να διασφαλίζεται ότι τα τυχαία αλιεύματα ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται, έτσι ώστε να μη συνιστούν απειλή για το καθεστώς διατήρησης αυτών των ενδιαιτημάτων·
γ)  να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων κινήτρων, ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.
δ)  να λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.
Τροπολογίες 294 και 300
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στους περιγραφικούς δείκτες 1, 3, 4 και 6 της απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος
Στόχοι
Δείκτες επιδόσεων
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
1.  Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5 % κατ’ όγκο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
α)  ο βαθμός στον οποίον αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μειώνονται σταδιακά σε συγκεκριμένα επίπεδα για βασικούς τομείς αλιείας·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  να διασφαλίζεται ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες.
β)  ο βαθμός στον οποίον τυχαία αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών σταδιακά μειώνονται και, όπου είναι δυνατόν, εξαλείφονται·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενδιαιτήματα θαλάσσιων πτηνών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος ο οποίος αξιολογείται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα.
γ)  ο βαθμός στον οποίον οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού, ελαχιστοποιούνται και διατηρούνται κάτω από τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, ιδίως σε κάθε έναν από τους τύπους ενδιαιτήματος που αξιολογούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό, για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
α)  των βασικών τομέων αλιείας που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο·
β)  των επιπέδων των τρεχόντων αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε έναν από τους εν λόγω βασικούς τομείς αλιείας, βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη για τα έτη αναφοράς 2013-2015·
γ)  των συγκεκριμένων επιπέδων στα οποία πρέπει να μειωθούν τα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε έναν από τους εν λόγω βασικούς τομείς αλιείας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διασφάλισης βιώσιμων διαρθρώσεων εκμετάλλευσης και για να παρέχεται προστασία για τα ιχθύδια.
Κατά τον καθορισμό των ειδικών επιπέδων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων από την ΕΤΟΕΑ, καθώς και οι υφιστάμενες και μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες σε σχέση με την αποφυγή των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Για τον σκοπό των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Εάν δεν έχει υποβληθεί κοινή σύσταση μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου ή εάν κοινή σύσταση που υποβλήθηκε από κράτη μέλη θεωρείται ότι δεν συνάδει με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή έως τις ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού καθορίζοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή μείωση των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σε επίπεδα που εξασφαλίζουν βιώσιμες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης, τα συγκεκριμένα επίπεδα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1α επανεξετάζονται κάθε τρία έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1α, 1β και 1γ, και μειώνονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και τις υφιστάμενες και μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες όσον αφορά την αποφυγή των εν λόγω αλιευμάτων.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Ο βαθμός επίτευξης αυτών των στόχων θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 34.
2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 34.
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Κοινωνικοοικονομικοί στόχοι
Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι που προσδιορίζονται στα στοιχεία γ), στ) και θ) του άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 κατά την έγκριση και εφαρμογή τεχνικών μέτρων και μέτρων διατήρησης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτεταμένη χρήση των μέτρων που προσδιορίζονται στα άρθρα 38, 39 και 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  «Βόρεια Θάλασσα»: οι διαιρέσεις ICES34 IIa, IIIa και IV·
α)  «Βόρεια Θάλασσα»: ενωσιακά ύδατα στις διαιρέσεις ICES34 IIa, IIIa και IV·
__________________
__________________
34 Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).
34 Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  «Βορειοδυτικά ύδατα»: οι υποδιαιρέσεις ICES V (εκτός της Va και τα ύδατα εκτός της Ένωσης της Vb), VI και VII·
γ)  «Βορειοδυτικά ύδατα»: τα ενωσιακά ύδατα στις υποδιαιρέσεις ICES V, VI και VII·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  «εξόχως απόκεντρες περιοχές»: ύδατα γύρω από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης, τα οποία υποδιαιρούνται σε τρεις θαλάσσιες λεκάνες: Δυτικό Ατλαντικό, Ανατολικό Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό·
ζ)  «ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό»: τα ύδατα γύρω από τη Γουαδελούπη, τη γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, το Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο, υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους μέλους.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η αλιευτική πίεση στο ηλικιακό προφίλ ενός αποθέματος·
1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η θνησιμότητα λόγω αλιείας στο ηλικιακό προφίλ και στο προφίλ μεγέθους ενός αποθέματος·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «επιλεκτικότητα»: ποσοτική έκφραση που δηλώνεται ως πιθανότητα αλίευσης ιχθύων συγκεκριμένου μεγέθους με δίχτυα με μάτια (ή με αγκίστρια) συγκεκριμένου μεγέθους·
2)  «επιλεκτικότητα»: η πιθανότητα αλίευσης ιχθύων συγκεκριμένου είδους ή μεγέθους με εργαλεία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3
(3)   «επιλεκτική αλιεία»: η ικανότητα μιας αλιευτικής μεθόδου να στοχοποιεί και να αιχμαλωτίζει ιχθύες, μαλάκια ή οστρακοειδή βάσει μεγέθους ή είδους κατά την αλιευτική δραστηριότητα, επιτρέποντας έτσι την αποφυγή ή την αβλαβή ελευθέρωση των ειδών που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας·
διαγράφεται
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιεία καθορισμένου είδους ή συνδυασμού ειδών, κατά την οποία τα συνολικά αλιεύματα αυτού του είδους/αυτών των ειδών αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50 % της οικονομικής αξίας των αλιευμάτων·
4)  «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιευτική προσπάθεια με στόχο ένα συγκεκριμένο είδος ή ομάδα ειδών όταν η ακριβής σύνθεση ποικίλλει μεταξύ τομέων αλιείας και οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μεγεθών ματιών και τα επιλεκτικά προσαρτήματα για κάθε τύπο αλιείας καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
5α)   «κατάσταση διατήρησης ενός είδους»: η κατάσταση διατήρησης ενός είδους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο θ) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
5β)   «κατάσταση διατήρησης ενός ενδιαιτήματος»: η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 7
(7)  «ευαίσθητο είδος»: είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού και της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·
7)  «ευαίσθητο είδος»: είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού ή της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 8
(8)  «μικρά πελαγικά είδη»: σκουμπρί, ρέγκα, σαφρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελορέγκα, βασιλάκης·
8)  «μικρά πελαγικά είδη»: μεταξύ άλλων σκουμπρί, ρέγκα, σαφρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελορέγκα, βασιλάκης, γόπα, φρίσσα και φρίσσα Μαδέρας·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
9α)   «παραδοσιακή αλιεία (αλιεία επιβίωσης) με αδρανή αλιευτικά εργαλεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες με τις οποίες ζωντανοί θαλάσσιοι πόροι αξιοποιούνται σε περιορισμένη κλίμακα σε τοπικό επίπεδο, αποκλειστικά και μόνο για προσωπικές ανάγκες και μόνο με τη χρήση παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 10
(10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ για να προάγουν την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ·
10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 και με το παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 11
(11)  «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και το οποίο αποτελείται από ένα σώμα κωνικού ή πυραμιδοειδούς σχήματος (κύριο σώμα του διχτυού τράτας), το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τμήμα με το σάκο της τράτας· «συρόµενα εργαλεία»: τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόµοια εργαλεία που διαθέτουν σώµα κωνικού ή πυραµιδοειδούς σχήµατος, το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τµήµα µε σάκο (το σάκο της τράτας) ή αποτελείται από δύο µακρά φτερά, ένα κύριο τµήµα και ένα σάκο (σάκο τράτας) και κινούνται ενεργά στο νερό·
11)  «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από ένα δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και κλείνει στο οπίσθιο τμήμα µε σάκο (σάκο τράτας)·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
11α)   «συρόμενα εργαλεία»: κάθε είδους τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόμοια εργαλεία που κινούνται ενεργά στο νερό από ένα ή περισσότερα σκάφη ή από οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 12
(12)  «βενθοπελαγική τράτα»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά σε αυτόν·
12)  «τράτα βυθού»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά σε αυτόν·
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 13
(13)  «βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα»: βενθοπελαγική τράτα η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·
13)  «βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα βυθού»: τράτα βυθού η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 15
(15)  «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με χαλύβδινο ή ξύλινο σωλήνα, που ονομάζεται δοκός, και δικτύωμα που διαθέτει αλυσίδες που σύρονται στο βυθό, αλυσιδωτές ψάθες ή αλυσίδες ανάδευσης, το οποίο σύρεται ενεργά στο βυθό·
15)  «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με δοκό, φτερά ή άλλα παρόμοια εξαρτήματα·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 16
(16)  «τράτα με ρεύμα»: αλιευτική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πεδίο για την αλίευση ιχθύων. Το αλιευτικό εργαλείο της τράτας με ρεύμα αποτελείται από έναν αριθμό ηλεκτροδίων τα οποία είναι προσαρτημένα σε αυτό προς την κατεύθυνση της ρυμούλκησης και τα οποία εκπέμπουν ηλεκτρικούς παλμούς·
16)  «τράτα με ρεύμα»: τράτα η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για την αλίευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)
17α)   «πεζότρατες»: κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι που ποντίζονται από σκάφος και έλκονται από την ακτή ή από σκάφος προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 20
(20)  «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών παγίδευσης ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι είτε αγκυρωμένα στον βυθό (απλάδια δίχτυα ή δίχτυα καρτέρια) ή αφήνονται να παρασύρονται από την παλίρροια (παρασυρόμενα δίχτυα) ώστε τα ψάρια να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·
20)  «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών παγίδευσης ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι αγκυρωμένα στον βυθό (απλάδια δίχτυα ή δίχτυα καρτέρια) ώστε τα ψάρια να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 21
(21)  «παρασυρόμενο δίχτυ»: δίχτυ που αποτελείται από μία ή περισσότερες σειρές διχτυών τα οποία είναι αναρτημένα από κοινού σε διάταξη παράλληλη με το επάνω γραντί, κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή περιορίζουν τη μετατόπισή του, όπως μια πλωτή άγκυρα ή άγκυρα βυθού, στερεωμένες στο ένα μόνον άκρο του διχτυού·
21)  «παρασυρόμενο δίχτυ»: δίχτυ που κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή περιορίζουν τη μετατόπισή του·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 22
(22)  «στάσιμο απλάδι βυθού»: δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια. Αλιεύει έµβιους υδρόβιους πόρους µέσω εµπλοκής και είναι στερεωµένο ή µπορεί να στερεωθεί µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·
22)  «απλάδι»: στατικό δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 23
(23)  «δίχτυ παγίδευσης βυθού»: μονή σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ. Τα δίχτυα παγίδευσης συνήθως επιπλέουν λιγότερο στο επάνω γραντί, δεν στέκονται τόσο ψηλά κατά την αλίευση όσο ένα μέσο σταθερό απλάδι δίχτυ βυθού και είναι στερεωµένα ή µπορούν να στερεωθούν µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·
23)  «δίχτυ παγίδευσης»: στατικό δίχτυ που αποτελείται από μια σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 24
(24)  «σταθερό μανωμένο δίχτυ βυθού»: δίχτυ αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους, το οποίο είναι στερεωµένο ή µπορεί να στερεωθεί µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·
24)  «σταθερό μανωμένο δίχτυ»: στατικό δίχτυ αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 26
(26)  «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά, ορισμένες φορές μεγάλου μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια με ή χωρίς δόλωμα δεμένα σε παράμαλλα σε τακτά διαστήματα. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με ή κοντά στον βυθό είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·
26)  «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά μεταβλητού μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια δεμένα σε διακλαδώσεις (παράμαλλα) σε διαστήματα που καθορίζονται ανάλογα με το στοχευόμενο είδος. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με ή κοντά στον βυθό είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 27
(27)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, οι οποίες αποσκοπούν στην αλίευση μαλακόστρακων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές, συνδεδεμένες με σχοινιά (σχοινιά σημαντήρα) με σημαντήρες στην επιφάνεια, οι οποίοι υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·
27)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών, οι οποίες αποσκοπούν στην αλίευση μαλακόστρακων, μαλακίων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας ή αιωρούνται πάνω από αυτόν, είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές, συνδεδεμένες με σχοινιά (σχοινιά σημαντήρα) με σημαντήρες στην επιφάνεια, οι οποίοι υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 28
(28)  «καθετή»: αλιευτική τεχνική κατά την οποία ο αλιέας κρατά στα χέρια του ένα μονό σχοινί αλιείας. Το σχοινί φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·
28)  «καθετή»: μονό σχοινί αλιείας, το οποίο κρατά στα χέρια του ο αλιέας και φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 29
(29)  «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·
29)  «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που μπορεί να λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 30
(30)  «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, δηλαδή την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι κατασκευασμένος από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος) του ίδιου μεγέθους ματιών, τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους με ραφή στην οποία μπορεί να συναρμοστεί ένα πλευρικό σχοινί. Για ρυθμιστικούς σκοπούς, το σημείο αυτό θεωρείται ότι είναι τα τελευταία 50 μάτια του διχτυού·
30)  «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, δηλαδή την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι κατασκευασμένος από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος), τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους. Για ρυθμιστικούς σκοπούς, το σημείο αυτό θεωρείται ότι είναι τα τελευταία 50 μάτια του διχτυού·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 31
(31)  «μέγεθος ματιών»: το μέγεθος των ματιών οποιουδήποτε σάκου συρόμενου εργαλείου, όπως μετριέται σύμφωνα με την οριζόμενη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής40 διαδικασία·
31)  «μέγεθος ματιών»:
α)   σε δίχτυα με κόμπους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο αντίθετων κόμπων στο ίδιο μάτι, όταν είναι τελείως τεντωμένο·
β)   σε δίχτυα χωρίς κόμπους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο αντίθετων γωνιών κατά τον άξονα με το μεγαλύτερο μήκος στο ίδιο μάτι, όταν είναι τελείως τεντωμένο·
__________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας (ΕΕ L 151 της 11.6.2008, σ. 5.)
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 32
(32)  «τετράγωνα μάτια»: το σχήμα ματιών που προκύπτει από την τοποθέτηση δικτυώματος με απόκλιση 45° από την διεύθυνση-Ν έτσι ώστε οι πλευρές ματιών να είναι παράλληλες και σε γωνία 90° προς τον άξονα της τράτας·
32)  «τετράγωνα μάτια»: μάτι τετράπλευρου σχήματος που αποτελείται από δύο σειρές παράλληλων πλευρών με το ίδιο ονομαστικό μήκος, όπου η μία σειρά είναι παράλληλη και η άλλη σχηματίζει ορθή γωνία με τον διαμήκη άξονα του διχτυού·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 33
(33)  «ρομβοειδή μάτια»: μάτια με σύνηθες ρομβοειδές σχήμα σε δικτύωμα με φύλλα·
33)  «ρομβοειδή μάτια»: αποτελούνται από τέσσερις ισομήκεις πλευρές και οι διαγώνιοι των ματιών είναι κάθετες μεταξύ τους, ενώ η μία διαγώνιος είναι παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα του δικτυώματος·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 36
(36)   «δίχτυ-κόσκινο»: διάταξη προσαρτημένη σε ολόκληρη την περίμετρο του διχτυού τράτας για γαρίδες κοντά στη δοκό, η οποία στενεύει σχηματίζοντας μια κορυφή μέσω της οποίας είναι στερεωμένη στο κάτω φύλλο της τράτας για γαρίδες. Μια οπή διαφυγής σχηματίζεται εκεί όπου ενώνονται το δίχτυ-κόσκινο και ο σάκος τράτας, μέσω της οποίας μπορούν να διαφεύγουν είδη ή άτομα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, ενώ οι γαρίδες μπορούν να περνούν διαμέσου του κόσκινου μέσα στον σάκο·
διαγράφεται
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 38
(38)  «χρόνος πόντισης»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης των διχτυών στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσης των διχτυών επί του αλιευτικού σκάφους·
38)  «χρόνος πόντισης»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης ενός εργαλείου στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσής του επί του αλιευτικού σκάφους·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 39
(39)  «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι μπορούν να τοποθετούνται σε τράτες ή γρι-γρι για τον έλεγχο βασικών δεικτών επιδόσεων, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή το μέγεθος των αλιευμάτων·
39)  «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι προσαρτώνται για τον έλεγχο βασικών δεικτών, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή ο όγκος των αλιευμάτων·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 39 α (νέο)
39α)   «παραγάδι με βαρίδια»: μια πετονιά με δολωμένα αγκίστρια, όπου έχουν προστεθεί βαρίδια για να αυξηθεί η ταχύτητα πόντισης και, ως εκ τούτου, να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής της στα θαλάσσια πτηνά·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 40
(40)  «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: τηλεσκοπικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για να καθιστούν γνωστή την παρουσία αλιευτικών εργαλείων σε είδη όπως θαλάσσια θηλαστικά και για να τα προειδοποιούν σχετικά, μέσω της εκπομπής ηχητικών σημάτων·
40)  «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: τηλεσκοπικές συσκευές που εκπέμπουν ηχητικά σήματα, ούτως ώστε είδη όπως τα θαλάσσια θηλαστικά να απομακρύνονται από τα αλιευτικά εργαλεία·
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 42
(42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί μπορούν να εκφορτώνονται νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·
42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί θα πρέπει να έχουν εκφορτωθεί νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 43 α (νέο)
43α)   «ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες»: ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 45 α (νέο)
45α)  «δείκτες επιδόσεων»: το σύνολο των παραμέτρων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων.
Τροπολογίες 303 και 349
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  ηλεκτρικού ρεύματος, με εξαίρεση τη χρήση τράτας με ρεύμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 και στο μέρος Ε του παραρτήματος V·
β)  ηλεκτρικού ρεύματος·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  οποιουδήποτε τύπου βλημάτων·
ζ)  οποιουδήποτε τύπου βλημάτων, με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση τόννων που είναι εγκλωβισμένοι ή παγιδευμένοι σε ιχθυοπαγίδα και τα καμάκια και τα ψαροντούφεκα που χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία χωρίς μπουκάλα οξυγόνου, από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου·
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 2, το παρόν άρθρο ισχύει σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα τρίτων χωρών.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Δεν επιτρέπεται η κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου με μέγεθος ματιών μικρότερο του μεγέθους ματιών του σάκου τράτας. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων.
1.  Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε τμήμα συρόμενου αλιευτικού εργαλείου να έχει μέγεθος ματιών μικρότερο του μεγέθους ματιών του σάκου τράτας. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων ή σε προσαρτήματα επιλεκτικότητας για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος για τα θαλάσσια είδη.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Απαγορεύεται η κατασκευή σάκου τράτας ή η προσάρτηση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς, για την ενίσχυση των διχτυών ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
3.  Απαγορεύεται η χρήση και η μεταφορά στα αλιευτικά σκάφη διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς, για την ενίσχυση των διχτυών ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, ή την τοποθέτηση διατάξεων για τον έλεγχο των αλιευμάτων.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών
Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών και παρασυρόμενων διχτυών
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1
—  τόνου μακρόπτερου (Thunnus alalunga),
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 600 μέτρων.
5.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 200 μέτρων.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5:
α)  ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6, στο παράρτημα VI μέρος Γ σημεία 6 και 9 και στο παράρτημα VII μέρος Γ σημείο 4, όταν το χαρτογραφημένο βάθος είναι μεταξύ 200 και 600 μέτρων·
β)  επιτρέπεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων στην αλιευτική ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο ε).
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης ή σταθερών μανωμένων διχτυών σε περιοχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ, εφόσον έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα.
3.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 όταν αλιεύονται τυχαία και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η παράγραφος 3 δεν ισχύει όταν το κράτος μέλος σημαίας διαθέτει επίσημο πρόγραμμα που καλύπτει τη συλλογή και την επιστημονική μελέτη ατόμων των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα I.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.
4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας ή διαγραφής ειδών που δεν χρειάζεται πλέον να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν αξιολόγησης των δεικτών επιδόσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών
Αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.
2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται τυχαία και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι φορείς εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών καταγράφουν και διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω τυχαία αλιεύματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_______________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1).
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.
3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί τυχαία, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων. Η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών επιτρέπεται όταν το άτομο είναι νεκρό και υπό τον όρο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς σκοπούς. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν όταν το κράτος μέλος σημαίας διαθέτει επίσημο πρόγραμμα που καλύπτει τη συλλογή και την επιστημονική μελέτη ατόμων θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή θηλαστικών.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των τυχαίων αλιευμάτων και υποβάλλουν αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο έως τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και κάθε τρία έτη στη συνέχεια.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.
1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό. Τα κράτη μέλη διενεργούν κατάλληλη αξιολόγηση όταν τα αλιευτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σε ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σε ειδικές ζώνες προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Απαγορεύονται η εκ προθέσεως παρενόχληση, η βλάβη ή καταστροφή ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και τόπων αναπαραγωγής ή τόπων ανάπαυσης ευαίσθητων ειδών.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η τροποποίηση του καταλόγου περιοχών του παραρτήματος ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων περιοχών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες ευαίσθητες περιοχές.
2.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η επείγουσα τροποποίηση του καταλόγου περιοχών του παραρτήματος ΙΙ, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά την υποβολή πρότασης για τις εν λόγω τροποποιήσεις, η Επιτροπή παρέχει πλήρη χάρτη της ευπαθούς περιοχής και μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες περιοχές.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Στην περίπτωση που τέτοια ενδιαιτήματα απαντώνται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξουσιοδοτείται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.
3.  Στην περίπτωση που οι περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ βρίσκονται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξουσιοδοτείται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την προστασία των περιοχών όπου ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008, απαντώνται ή είναι πιθανόν να απαντώνται σε ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους και αποκλείουν αυτές τις περιοχές από τις δραστηριότητες αλιείας βυθού, εκτός εάν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν έχουν ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες στα οικοσυστήματα αυτά. Τα μέτρα αυτά συνάδουν με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ιδίως με τα ψηφίσματα 61/105 και 64/72, και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα ως προς το επίπεδο προστασίας που παρέχεται για τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 734/2008.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών ούτως ώστε τα περισσότερα ψάρια που αλιεύονται να έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής πριν από την αλίευσή τους και σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νεαρών ατόμων θαλάσσιων ειδών για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 15 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)
Άρθρο 14α
Εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση
Τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία έχουν αλιευθεί εκτός των υδάτων της Ένωσης, στις περιοχές, υποπεριοχές και διαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, συμμορφώνονται με τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση ή η εξεύρεση διεξόδων για αλιεύματα μικρότερα των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης τα οποία εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση ή η εξεύρεση διεξόδων για αλιεύματα μικρότερα των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης τα οποία εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων, καθώς και την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Απαγορεύονται οι πρακτικές της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και της ολίσθησης.
1.  Απαγορεύεται η πρακτική της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο Θάλασσα ή για αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
Είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων
Πιλοτικά προγράμματα για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων των ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται σε βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται σε βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων είναι σημαντική, τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω τεχνικά μέτρα εφαρμόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους.
2.  Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων είναι σημαντική, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για την αποφυγή ή την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Σε περιπτώσεις στις οποίες άλλα κράτη μέλη επιθυμούν να καθιερώσουν παρόμοια τεχνικά μέτρα, μπορεί να υποβληθεί κοινή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 18.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)
Άρθρο 17α
Τεκμηρίωση
Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν ρυθμίσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης με σκοπό την τεκμηρίωση των αλιευμάτων, των απορρίψεων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – τμήμα 5 α (νέο)
ΤΜΗΜΑ 5α
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Άρθρο 17β
Προσαρμογή της χωρητικότητας
Στα νέα και στα υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη, οι αυξήσεις της χωρητικότητας με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας και της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και αυξήσεις της χωρητικότητας του σκάφους με στόχο την αποθήκευση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 επιτρέπονται, υπό τον όρο ότι δεν οδηγούν σε αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων του σκάφους. Οι αντίστοιχες ποσότητες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αλιευτικής ικανότητας βάσει των ανωτάτων ορίων που επιβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή στα καθεστώτα εισόδου/εξόδου που αναφέρονται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος
Κατευθυντήριες αρχές
Περιφερειακά τεχνικά μέτρα
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

ζ)  στο παράρτημα XI για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

ζ)  στο παράρτημα XI για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό.

Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ωστόσο, οι διατάξεις σχετικά με τα μεγέθη ματιών, που καθορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI, εφαρμόζονται μόνον εφόσον, έως τις ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], δεν έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που να καλύπτει το ίδιο αντικείμενο για το συγκεκριμένο είδος αλιείας. Στην περίπτωση που τεθεί σε ισχύ το μέρος Β ενός παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 σημείο 4, εκδίδει, μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, παρέχοντας έναν ορισμό της έννοιας «κατευθυνόμενη αλιεία» για τους σκοπούς της εφαρμογής του τμήματος Β στην οικεία αλιευτική ζώνη και για το συγκεκριμένο είδος αλιείας.
Μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της κατ’ εξουσιοδότησης πράξης που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, οι διατάξεις που ισχύουν για τα μεγέθη των ματιών στις ... [μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού*] εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις συγκεκριμένες αλιευτικές περιοχές.
________________________
* Εάν η προσέγγιση αυτή είναι αποδεκτή, τα άρθρα 35-41 θα προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, αφού ταυτοποιηθούν τα μέτρα που θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο σημείο αυτό.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Όπου κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες μιας περιοχής, τα τεχνικά μέτρα που παρεκκλίνουν από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκρίνονται στο πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 διαδικασία, τα κράτη μέλη δύναται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις οι οποίες ορίζουν κατάλληλα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1.
2.  Εάν δεν εφαρμόζεται πολυετές σχέδιο στο συγκεκριμένο είδος αλιείας ή σε περίπτωση που το σχετικό πολυετές σχέδιο δεν θεσπίζει τεχνικά μέτρα ή διαδικασία για τη θέσπιση τέτοιων τεχνικών μέτρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό κατάλληλων τεχνικών μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1, και ιδίως με τη θέσπιση των μεγεθών ματιών που θα εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Για τον σκοπό της έκδοσης τέτοιων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις αμέσως μετά την υποβολή τους από τα κράτη μέλη και δημοσιοποιεί οποιαδήποτε επιστημονική αξιολόγηση διενεργείται με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 2:
α)  στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους δείκτες επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·
β)  συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
γ)  παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων· και
δ)  είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή, στην περίπτωση κανόνων για τα μεγέθη ματιών, με τα μέτρα που ισχύουν στις ... [μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας που παρέχεται για ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα τεχνικά μέτρα που προτείνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα.
3.  Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη βασίζουν τις κοινές συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι εν λόγω επιστημονικές γνωμοδοτήσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών στα στοχευμένα είδη και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, και αποδεικνύουν τα οφέλη όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφοι 1, 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας της κοινής σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
Άρθρο 19
διαγράφεται
Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη των στόχων των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
2.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δύναται:
α)  να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται στα παραρτήματα V έως XI·
β)  να παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στα παραρτήματα V έως XI για μια συγκεκριμένη περιοχή ή χρονική περίοδο, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα μέτρα δεν προσφέρουν οφέλη διατήρησης στη συγκεκριμένη περιοχή ή περίοδο ή ότι τα εναλλακτικά μέτρα επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους.
3.  Ένα πολυετές σχέδιο μπορεί να ορίζει το είδος των τεχνικών μέτρων που δύναται να θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 για μια συγκεκριμένη περιοχή.
4.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2
α)  στοχεύουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·
β)  συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και
γ)  παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων.
5.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών.
6.  Η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί την αξιολόγηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 κοινών συστάσεων από την ΕΤΟΕΑ.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για τον καθορισμό αλιευτικών εργαλεία τα οποία είναι επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω εργαλεία πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για τον καθορισμό αλιευτικών εργαλείων τα οποία είναι επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω εργαλεία πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση των περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που αναφέρονται στο μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΧΙ ή για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας στις εν λόγω κοινές συστάσεις:
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση των περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που αναφέρονται στο μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΧΙ, για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, ή για την κατάργησή τους, περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας στις εν λόγω κοινές συστάσεις:
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1 α (νέο)
Εάν τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν κοινές συστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη θέσπιση περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών.
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών. Οι κοινές συστάσεις βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνουν υπόψη βιολογικά κριτήρια, ειδικότερα δε το μέγεθος των ειδών κατά την ενηλικίωση. Οι κοινές συστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τις διατάξεις ελέγχου και επιβολής που σχετίζονται με την εκφόρτωση και την εμπορία προϊόντων αλιείας.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών ή ευαίσθητων ειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Στην περίπτωση που τα σκάφη ενός μόνο κράτους μέλους πλήττονται από τις απαγορεύσεις σε πραγματικό χρόνο ή από τις μετατοπίσεις, θεσπίζονται μέτρα για να μειωθούν οι επιπτώσεις στα εν λόγω σκάφη, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.
Τροπολογίες 304 και 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τράτας με ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του παραρτήματος V, εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.
Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στη χρήση των καινοτόμων εργαλείων κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου, χρήση η οποία περιορίζεται στο 5% -κατ’ ανώτατο όριο- των σκαφών που ασκούν επί του παρόντος τη συγκεκριμένη αλιευτική δραστηριότητα, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.
3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων επιτρέπεται μόνο σε εμπορική κλίμακα, όπου η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταδεικνύει ότι, σε σύγκριση με υφιστάμενα ελεγχόμενα αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές, η χρήση τους δεν θα προκαλέσει άμεσες ή σωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη στοχευόμενα είδη.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)
—   να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων μετριασμού και ρυθμίσεων παρακολούθησης·
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πραγματοποιείται η κατάλληλη διαβούλευση με τους αλιείς που επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα αυτά.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   παρεκκλίσεις που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών.
2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών. Είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει του δικαίου της Ένωσης.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)
Άρθρο 26α
Πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την πλήρη τεκμηρίωση αλιευμάτων και απορρίψεων
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό πιλοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσουν ένα σύστημα πλήρους τεκμηρίωσης αλιευμάτων και απορρίψεων βάσει μετρήσιμων στόχων και επιδιώξεων, αποσκοπώντας σε μια διαχείριση της αλιείας βάσει αποτελεσμάτων.
2.  Τα πιλοτικά προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI για μια συγκεκριμένη περιοχή και για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στη συμμόρφωση με τους δείκτες επιδόσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και, ιδίως, ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων ή πρακτικών ή στη μείωση, με άλλον τρόπο, των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η εν λόγω περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμα έτος, υπό τους ίδιους όρους. Περιορίζεται στο 5% -κατ’ ανώτατο όριο- των σκαφών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανά κράτος μέλος.
3.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση πιλοτικών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της έγκρισής τους. Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις και δημοσιοποιεί αυτή την αξιολόγηση. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, όπου παρατίθενται τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς αξιολόγησης των αλλαγών στην επιλεκτικότητα και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4.  Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση που η ΕΤΟΕΑ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το νέο εργαλείο ή η πρακτική επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, προκειμένου να επιτραπεί η γενικευμένη χρήση του εν λόγω εργαλείου ή της πρακτικής. Η αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ δημοσιοποιείται.
5.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών ενός συστήματος πλήρους τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και των απορρίψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
διαγράφεται
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Άρθρο 28
Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΑΒΑΑ)
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 με σκοπό
α)   τη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης ορισμένων τεχνικών μέτρων τα οποία έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΑΒΑΑ), συμπεριλαμβανομένων καταλόγων ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα που αφορούν την αλιεία μουρούνας και κοκκινόψαρου τα οποία ορίζονται στις συστάσεις 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 της ΕΑΒΑΑ· και
β)   τη θέσπιση άλλων τεχνικών μέτρων τα οποία συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιαστικά στοιχεία νομοθετικών πράξεων που μεταφέρουν στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις της ΕΑΒΑΑ.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.
β)  στην περίπτωση ψαριών μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος
Τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση
Άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον τεχνητό εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.
1.  Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Όταν ο τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τουλάχιστον έναν μήνα εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.
2.  Όταν ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τουλάχιστον έναν μήνα εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Όταν, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη μείωση των εν λόγω απειλών. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να αφορούν ιδίως περιορισμούς στη χρήση αλιευτικών εργαλείων ή περιορισμούς αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.
1.  Όταν, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών ή θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη μείωση των εν λόγω απειλών. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να αφορούν ιδίως περιορισμούς στη χρήση αλιευτικών εργαλείων ή περιορισμούς αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο διατήρησης απαιτείται.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  να παρέχουν προστασία σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη διατήρησή τους.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για μέγιστη περίοδο τριών ετών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32.
3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για μέγιστη περίοδο δύο ετών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
1.  Έως το τέλος του 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε αυτήν την έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4.
1.  Έως ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε αυτήν την έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 βάσει των δεικτών επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, εντός έξι μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών.
2.  Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ή ότι έχουν υπερκεραστεί τα συγκεκριμένα επίπεδα αλιευμάτων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για βασικούς τομείς της αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και για τη μείωση των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης στα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Σε περίπτωση που η έκθεση καταδείξει ότι κάποιο κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ για το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα άρθρα 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·
α)  τα άρθρα 3, 8, 9, 10, 11, 12, το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36
Άρθρο 36
διαγράφεται
Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1098/2007
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, τα άρθρα 8 και 9 απαλείφονται.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτόχρονα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 80 χιλιοστόμετρων ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή
α)  το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτόχρονα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 70 χιλιοστόμετρων ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 2
οι κατατασσόµενοι ιχθείς καταψύχονται αµέσως µετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγµένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και
οι κατατασσόµενοι ιχθείς καταψύχονται µετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγµένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3
ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.
ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54 γ – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας πιστοποιεί τα σχέδια που αφορούν μηχανότρατες με ψυκτικές εγκαταστάσεις για να διασφαλίζει ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38
διαγράφεται
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011
Το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 τροποποιείται ως εξής:
1)   προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«η) τα τεχνικά μέτρα των άρθρων 4, 10, 12, 15, 15α, 16, 16β, 16γ, 16δ, 16στ, 16ζ, 16η, 16θ, 16ι και 16ια.»·
2)   προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για τη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης άλλων τεχνικών μέτρων τα οποία θεσπίζονται από τη ΓΕΑΜ και τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά για την Ένωση και για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων νομοθετικών πράξεων με τις οποίες μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις της ΓΕΑΜ για τεχνικά μέτρα.»
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – εδάφιο 1
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 καταργούνται.
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, καθώς και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής καταργούνται.
____________________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου «Merluccius merluccius» στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 8).
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στοιχείο ιδ α (νέο)
ιδα)  ρυγχοκορέγονος (Coregonus oxyrhynchus) στην υποπεριοχή ICES IVb (ενωσιακά ύδατα)·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στοιχείο ιδ β (νέο)
ιδβ)  οξύρρυγχος Αδριατικής (Acipenser naccarii) και οξύρρυγχος ο κοινός (Acipenser sturio) σε ενωσιακά ύδατα·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ιε
ιε)  αυγωμένη καραβίδα (Palinuridae spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus ga mmarus) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα, με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ιστ
ιστ)  λιθοδόμος (Litophaga lithophaga) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα.
ιστ)  λιθοδόμος (Litophaga lithophaga), πίνα (Pinna nobilis) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα·
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στοιχείο ιστ α (νέο)
ιστα)  αχινός (Centrostephanus longispinus).
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 α (νέο)
5α.   Το μέγεθος μιας καβουρομάνας μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5α, ως το μήκος του κελύφους, κατά τη διαμήκη γραμμή, από το άκρο του κελύφους μεταξύ των ρυγχών έως το οπίσθιο άκρο του κελύφους.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 β (νέο)
5β.   Το μέγεθος του κάβουρα μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5β, ως το μέγιστο πλάτος του κελύφους που μετράται καθέτως προς την προσθοπίσθια διαμήκη γραμμή του κελύφους.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 γ (νέο)
5γ.   Το μέγεθος του βούκινου μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5γ, βάσει του μήκους του κελύφους.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 δ (νέο)
5δ.   Το μέγεθος οποιουδήποτε ξιφία μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5δ, βάσει του μήκους από τη διχάλα του ουραίου πτερυγίου έως το άκρο της κάτω γνάθου.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 α (νέα)
Εικόνα 5α Καβουρομάνα (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000002.png
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 β (νέα)
Εικόνα 5β Κάβουρας (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000003.png
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 γ (νέα)
Εικόνα 5γ Βούκινο (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000004.png
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 δ (νέα)
Εικόνα 5δ Ξιφίας (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000005.png
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

 

Σκουμπρί (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

 

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

Τροπολογία

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm

Τροπολογία

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm

Τροπολογία

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm (μήκος κελύφους)

Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm

Τροπολογία

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm (μήκος κελύφους)

Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

ολικό μήκος 105 mm

 

μήκος κελύφους 32mm

Τροπολογία

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

ολικό μήκος 105 mm

 

μήκος κελύφους 32mm

 

ουρές καραβίδας 59 mm

Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

18 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

18 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τουλάχιστον 90 mm

Skagerrak και Kattegat

Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 270 mm (ρομβοειδή μάτια) ή 140 mm (τετράγωνα μάτια).

 

 

__________________

 

 

Στην υποδιαίρεση Kattegat, τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια 120 mm (για τις τράτες στο διάστημα μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου και για τα γρι-γρι στο διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Οκτωβρίου).

Τροπολογίες 305 και 355
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 80 mm

Διαίρεση ICES IVb νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 54° 30'Β και διαίρεση ICES IVc

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα ή [τράτα με ρεύμα]. Φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 80 mm

Διαίρεση ICES IVb νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 54° 30'Β και διαίρεση ICES IVc

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα. Φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τουλάχιστον 40mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλαμαριού (85 % των αλιευμάτων) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας. Τοποθετείται σχάρα διαλογής με διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 22 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας.

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία Crangon crangon. Τοποθετείται σχάρα διαλογής, δίχτυ-κόσκινο ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80 % των αλιευμάτων).

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας (50 % των αλιευμάτων). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας.

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σταχτογαρίδας και γαρίδας (90 % των αλιευμάτων). Τοποθετείται δίχτυ διαλογής ή σχάρα διαλογής σύμφωνα με τα καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο πρότυπα.

Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 2 – τίτλος
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak/Kattegat.
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak/Kattegat.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 1 – σημείο 1.1
1.1  Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 80 mm ή με οποιοδήποτε στατικό δίχτυ με μέγεθος ματιών μικρότερο των 100 mm εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
1.1  Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 32 mm εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 1
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο·
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν τράτα βυθού ή δανέζικο γρίπο·
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 2
—  ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα·
—  ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν ζευγαρωτή τράτα βυθού·
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 3
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ζευγαρωτή τράτα βυθού, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 6 – σημείο 6.2
6.2  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/20021 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.
6.2  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από το δίκαιο της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.
__________________
__________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6).
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 1)
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Δ – επιμέρους τίτλος 2
Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών στη διαίρεση ICES IIIa και στην υποπεριοχή IV
Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών στη διαίρεση ICES IIIa και στην υποπεριοχή IV
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
1.  Στη Βόρεια Θάλασσα καθορίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας προκειμένου να εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών εργαλείων και της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα αλιευτικά εργαλεία.
2.  Στη Βόρεια Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
3.  Τα σκάφη που αλιεύουν με παραγάδια στη Βόρεια Θάλασσα χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό επιστημονικά δοκιμασμένων τεχνικών λύσεων, όπως είναι οι ταινίες εκφοβισμού πτηνών, οι αλλαγές στα βαρίδια, η προστασία από τα άγκιστρα και η πόντιση παραγαδιών στο σκοτάδι με τον ελάχιστο φωτισμό του καταστρώματος που είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας. Οι συνδυασμοί θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις εργαλείων και τα ευπαθή είδη τα οποία είναι πιθανόν να αλιευθούν από τους στόλους. Ο προσδιορισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ορίζονται στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.
4.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αλιεία και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογίες 306, 314, 315 και 356
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Ε
Μέρος Ε
Καινοτόμες αλιευτικές μέθοδοι
Η χρήση τράτας με ρεύμα στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc
διαγράφεται
Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, επιτρέπεται η αλιεία με τράτα με ρεύμα στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων παλμών και τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται νοτίως της λοξοδρομικής γραμμής που σχηματίζουν τα κατωτέρω σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
–  σημείο της ανατολικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55°Β,
–  ανατολικά έως το γεωγραφικό πλάτος 55°Β, γεωγραφικό μήκος 5°Α,
–  βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 56°Β,
–  ανατολικά έως σημείο της δυτικής ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β.
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

 

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

 

___________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση, δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES V, VI νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β και VII, εκτός των διαιρέσεων ICES VIId, e, f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm3, 3α

 

__________________

 

3 Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES V, VI νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β και VII, εκτός των διαιρέσεων ICES VIId, e, f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

Τροπολογία

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 120 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία

Τουλάχιστον 100 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

__________________

 

 

Να δρομολογηθεί σταδιακά σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τις διαιρέσεις ICES VIId και VIIe ισχύει μέγεθος ματιών τουλάχιστον 100 mm.

 

 

Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – τίτλος
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 120 mm1

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία

Τουλάχιστον 120 mm1

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

__________________

 

 

1 Για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας (30 % των αλιευμάτων) χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm. Δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 110 mm χρησιμοποιούνται για την κατευθυνόμενη αλιεία κίτρινου μπακαλιάρου και μπακαλιάρου μερλούκιου (50 % των αλιευμάτων) στις διαιρέσεις ICES VIId και VIIe

 

 

Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 50mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

Τροπολογία

Τουλάχιστον 50mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80 % των αλιευμάτων)

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία μουλίδων (50 % των αλιευμάτων)

Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων ή στατικών διχτυών στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων βυθού ή στατικών διχτυών βυθού στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 3 – σημείο 3.2
3.2  Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρονται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου που αλιεύονται από σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους τα οποία δραστηριοποιούνται στην αναφερόμενη στο σημείο 3,1 περιοχή υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύουν στην περιοχή αυτή.
3.2  Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ).
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 9 – τίτλος
9.  Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES Vb, VIa, VIIb, c, j, k
9.  Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 9 – σημείο 9.2
9.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις περιγραφόμενες στο σημείο 9,1 παρεκκλίσεις.
9.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από το δίκαιο της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 9.1 παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών στις διαιρέσεις ICES VIa και VII d, e, f, g, h και j
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών στις διαιρέσεις ICES και VII
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο)
2.1.  Στα Βορειοδυτικά ύδατα καθορίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας προκειμένου να εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών εργαλείων και της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα αλιευτικά εργαλεία.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο)
2.2.  Στα Βορειοδυτικά ύδατα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο)
2.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αλιεία και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Λαυράκι (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Τροπολογία

Λαυράκι (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp.)

40 mm

Τροπολογία

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp, Mimachlamys spp.)

40 mm

Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum)

35 mm

Τροπολογία

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Χταπόδι (Octopus Vulgaris)

750 γραμμάρια3

 

____________________

 

3 Σε όλα τα ύδατα που βρίσκονται στο τμήμα του Κεντροανατολικού Ατλαντικού που περιλαμβάνει τις διαιρέσεις 34.1.1, 34.1.2 και 34.1.3 και στην υποπεριοχή 34.2.0 της αλιευτικής ζώνης 34 της περιοχής CECAF ισχύει βάρος μετά τον εκσπλαχνισμό 450 γραμμαρίων.

Τροπολογία

Χταπόδι (Octopus Vulgaris)

1000 γραμμάρια3

 

____________________

 

3 Σε όλα τα ύδατα που βρίσκονται στο τμήμα του Κεντροανατολικού Ατλαντικού που περιλαμβάνει τις διαιρέσεις 34.1.1, 34.1.2 και 34.1.3 και στην υποπεριοχή 34.2.0 της αλιευτικής ζώνης 34 της περιοχής CECAF ισχύει βάρος μετά τον εκσπλαχνισμό 450 γραμμαρίων.

Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Γ – σημείο 4 – σημείο 4.2
4.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 παρεκκλίσεις.
4.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από το δίκαιο της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 1 παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Γ – σημείο 4 – σημείο 4.2 α (νέο)
4.2α.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με την ΕΤΟΕΑ, να αποκλείσει ορισμένους τύπους αλιείας, στις ζώνες ICES VIII, ΙΧ και Χ, από το πεδίο εφαρμογής του σημείου 4.1, εάν αποδεικνύεται από τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη ή μέσω της εφαρμογής ειδικής διαχείρισης βασισμένης στην περιφερειοποίηση, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μείωση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τη μείωση των μηνών αλιευτικής δραστηριότητας, κ.λπ., ή μέσω πολυετών σχεδίων, ότι η αλιεία αυτή συνεπάγεται πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία ή απορρίψεων.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών στις υποπεριοχές ICES VIII και IXa
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών στις υποπεριοχές ICES VIII και IX
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο)
2.1.  Στα Νοτιοδυτικά ύδατα καθορίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας προκειμένου να εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών εργαλείων και της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα αλιευτικά εργαλεία.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο)
2.2.  Στα Νοτιοδυτικά ύδατα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο)
2.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 157 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία σολομού

Τροπολογία

διαγράφεται

 

 

Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIIΙ – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIIΙ – μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
1.1.  Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
1.2.  Στη Βαλτική Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
1.3  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Β – σημείο 1 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm2

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 44 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm2, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

 

 

______________

 

 

2 Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).

Τροπολογία

Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm2

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 40 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm2, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

 

 

______________

 

 

2 Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).

Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Β – σημείο 2 α (νέο)
2α.   Οι ισχύουσες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 1α και 2 του παρόντος μέρους για τα κυκλωτικά εργαλεία που επηρεάζονται από σχέδιο διαχείρισης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού παραμένουν σε ισχύ, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Γ – σημείο 5
Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των Plesionika spp., Pasiphaea spp. ή παρόμοιων ειδών).
Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Γ – σημείο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Επιτρέπεται η αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των Plesionika spp., Pasiphaea spp. ή παρόμοιων ειδών) για στόλους που δραστηριοποιούνται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και χρησιμοποιούν παραδοσιακά εργαλεία.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Γ – σημείο 6 α (νέο)
6α.  Περιορισμοί για την αλιεία με ψαροντούφεκα
Απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκα με χρήση μπουκάλας οξυγόνου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τη δύση έως την ανατολή του ήλιου.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο)
2.1.  Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στη Μεσόγειο Θάλασσα για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο)
2.2.  Στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο)
2.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Β – σημείο 1 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Σάκοι τράτας με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 40 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Σάκοι τράτας με ρομβοειδή μάτια μεγέθους 50 mm μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά αντί για τους σάκους τράτας με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

 

 

__________________

 

 

. Επιτρέπεται να διατηρείται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνον ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια μεγέθους 50 mm)

Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 400 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλκανιού

Τροπολογία

Τουλάχιστον 400 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Αλιεία καλκανιού με στάσιμα απλάδια βυθού

Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Γ
Μέρος Γ
διαγράφεται
Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας
Περίοδος απαγόρευσης αλιείας για την προστασία του καλκανιού
Επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση και η πρώτη πώληση καλκανιών από την 15η Απριλίου έως τη 15η Ιουνίου κάθε έτους στα ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο.
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
1α.1.  Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στη Μαύρη Θάλασσα για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
1α.2.  Στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
1α.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – τίτλος
Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία
1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 45 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Τροπολογία

Τουλάχιστον 45 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15% των αλιευμάτων)

Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με κυκλωτικά δίχτυα

Τροπολογία

διαγράφεται

 

 

Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – εδάφιο 1 α (νέο)
1α.  Μέγεθος αναφοράς ματιών διχτυών για γρι-γρι
Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών διχτυών για γρι-γρι ισχύουν για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – εδάφιο 1 α (νέο) – πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέγεθος ματιών διχτυών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με γρι-γρι

Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Β α (νέο)
Μέρος B α
Μέτρα μείωσης των επιπτώσεων για ευαίσθητα είδη
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών
1.1.  Τα σκάφη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στατικά δίχτυα, παρασυρόμενα δίχτυα, πελαγικές τράτες ή τράτες υψηλού κάθετου ανοίγματος ή άλλα είδη αλιείας όπου στοιχεία υποδεικνύουν παρεμπίπτοντα αλιεύματα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, χωρίς να χρησιμοποιούνται παράλληλα δοκιμασμένες τεχνολογίες μετριασμού. Εξαιρέσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο για τα εκείνους τους τομείς αλιείας με αποδεδειγμένα αμελητέα σωρευτικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
1.2.  Το σημείο 1 δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό επιστημονικής έρευνας, οι οποίες διεξάγονται με εξουσιοδότηση και υπό την αιγίδα των κρατών μελών ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μέτρων για τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλίευσης ή θανάτωσης κητοειδών.
1.3.  Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν ειδικά ετήσια προγράμματα παρακολούθησης για να παρακολουθούν και να αξιολογούν, μέσω επιστημονικών μελετών ή πιλοτικών προγραμμάτων, την αποτελεσματικότητα των μέσων μετριασμού που περιγράφονται στο σημείο 1.1 στους συναφείς τομείς αλιείας και στις συναφείς περιοχές.
2.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
2.1.   Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
2.2.  Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0381/2017).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου