Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0381/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0381/2017

Keskustelut :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Äänestykset :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Äänestysselitykset
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Hyväksytyt tekstit
PDF 1049kWORD 236k
Tiistai 16. tammikuuta 2018 - Strasbourg
Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 16. tammikuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 ja komission asetuksen (EY) N:o 494/2002 kumoamisesta
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Nykyisiä sääntöjä on tarpeen yksinkertaistaa, jotta toimijat, kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät voivat ymmärtää ja noudattaa niitä paremmin. Neuvoa-antavien toimikuntien kuulemismenettelyä olisi noudatettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti, ja huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että kaikkia säilyttämistä ja kestävyyttä koskevia tavoitteita noudatetaan täysimääräisesti.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)   Teknisiä toimenpiteitä koskevien nykyisten sääntöjen yksinkertaistaminen ei saisi johtaa säilyttämistä ja kestävyyttä koskevien normien heikentämiseen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Teknisten toimenpiteiden sääntelyyn on tarpeen laatia kehys. Kyseisessä kehyksessä tulisi esittää yleiset säännöt, joita sovelletaan kaikilla unionin vesillä, ja säätää sellaisten teknisten toimenpiteiden kehittämisestä, joissa otetaan huomioon kalastusten alueelliset ominaispiirteet YKP:lla käyttöönotetun alueellistamisprosessin turvin.
(3)  Teknisten toimenpiteiden sääntelyyn on tarpeen laatia kehys. Kyseisessä kehyksessä tulisi esittää yleiset säännöt, joita sovelletaan kaikilla unionin vesillä, ja säätää sellaisten teknisten toimenpiteiden kehittämisestä, joissa otetaan huomioon kalastusten alueelliset ominaispiirteet YKP:lla käyttöönotetun alueellistamisprosessin turvin. Tämän prosessin avulla olisi voitava yhdistää tehokkaasti yhteiset säännöt ja paikallinen tilanne sekä tilanne alueittain. Prosessi ei saisi kuitenkaan johtaa tietynlaiseen YKP:n jälleenkansallistamiseen, ja on tärkeää, että neuvoa-antavat toimikunnat varmistavat edelleen, että alueellistaminen tapahtuu unionin lähestymistapaa noudattaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Kehyksen tulisi kattaa kalavarojen pyynti ja aluksesta purkaminen sekä pyydysten käyttö ja kalastustoiminnan vuorovaikutus meriekosysteemien kanssa.
(4)  Kehyksen tulisi kattaa kalavarojen pyynti ja aluksesta purkaminen sekä pyydysten käyttö ja kalastustoiminnan vuorovaikutus meriekosysteemien kanssa, ja siinä olisi myös otettava huomioon sosioekonominen dynamiikka.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Teknisiä toimenpiteitä tulisi tarpeen mukaan soveltaa virkistyskalastukseen, jolla voi olla huomattava vaikutus kala-, äyriäis- ja nilviäiskantoihin.
(6)  Virkistyskalastuksella voi olla huomattava vaikutus meriympäristöön, kalakantoihin ja muiden lajeihin kantoihin, joten siksi siihen olisi sovellettava teknisiä toimenpiteitä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Virkistyskalastajien (koukku- ja siimakalastuksessa) pyytämien ja vapaaksi päästämien kalojen eloonjäämisastetta olisi pidettävä korkeana, ellei tieteellisen näytön avulla toisin osoiteta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)   Purkamisvelvoitetta sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti kaikkien saalisrajoitusten alaisten lajien saaliisiin. Jos virkistyskalastuksessa kuitenkin saadaan näiden lajien yksilöitä saaliiksi ja ne päästetään välittömästi vapaaksi ja tieteellinen näyttö osoittaa, että kyseisten lajien eloonjäämisaste on korkea, kuten voi olla ongintaan tarkoitettuja varusteita käyttävän virkistyskalastajan saaliiksi saamien kalojen tapauksessa, olisi oltava mahdollista jättää kyseinen kalastus purkamisvelvoitteen ulkopuolelle soveltamalla mainitussa asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja erityisesti toteuttamalla tätä varten toimenpiteitä monivuotisten suunnitelmien ja/tai poisheittämissuunnitelmien mukaisesti.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista eli sitä, että kalastetaan kestävän enimmäistuoton tasoilla, vähennetään ei-toivottuja saaliita ja lopetetaan saaliiden poisheittäminen, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY18 säädetyn ympäristön hyvän tilan saavuttamista.
(7)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista.
__________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (EYVL L 164, 25.6.2008, s. 19).
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Teknisten toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia asetettuihin tavoitteisiin nähden. Ennen niiden hyväksymistä olisi otettava huomioon niiden todennäköiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)   Teknisten toimenpiteiden ja toimenpideohjelmien valvonnalla ja täytäntöönpanolla sekä tapauskohtaisesti lupien myöntämisellä ja alusten ja tiettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevilla rajoituksilla ei saisi haitata kalastustoimintaa harjoittavien alusten entistä parempien terveys- ja turvallisuusmääräysten toteuttamista.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)   Tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen teknisten toimenpiteiden olisi oltava johdonmukaisia biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti hyväksytyn luonnon monimuotoisuutta koskevan strategisen suunnitelman 2011–2020 kanssa ja tuettava vuoteen 2020 ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategiaa ja erityisesti kalavarojen kestävän käytön varmistamista koskevan tavoitteen ja siihen liittyvien toimien toteuttamista.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi eritoten suojella nuorten ja kutevien kalojen yhdyskuntia siten, että käytetään valikoivia pyydyksiä ja toteutetaan välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä tulisi myös minimoida ja mahdollisuuksien mukaan poistaa pyydyksillä meren ekosysteemeihin ja varsinkin herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevat vaikutukset. Niillä olisi myös edistettävä sellaisten hoitotoimenpiteiden käyttöönottoa, joilla pyritään täyttämään neuvoston direktiivin 92/43/ETY19, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY20 ja direktiivin 2008/56/EY mukaiset vaatimukset.
(8)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi myös edistää eritoten nuorten ja kutevien kalojen yhdyskuntien suojelua siten, että käytetään valikoivia pyydyksiä ja toteutetaan välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä tulisi edistää pyydyksillä meren ekosysteemeille ja varsinkin herkille lajeille ja luontotyypeille aiheutettujen haitallisten seurausten minimointia ja tarvittaessa poistamista. Olisi myönnettävä kannustimia, joilla rohkaistaan käyttämään pyydyksiä ja kalastuskäytäntöjä, joilla on vähäinen vaikutus ympäristöön. Teknisillä toimenpiteillä olisi myös edistettävä sellaisten hoitotoimenpiteiden käyttöönottoa, joilla pyritään täyttämään neuvoston direktiivin 92/43/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 2008/56/EY mukaiset vaatimukset.
__________________
__________________
19 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
19 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Herkkien lajien tahattomia saaliita olisi torjuttava kokonaisvaltaisesti kaikessa kalastuksessa ja kaikkien pyydystyyppien käytössä, kun otetaan huomioon direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 2008/56/EY kyseisille lajeille tarjoama korkeatasoinen suoja, lajien erityinen haavoittuvuus ja velvollisuus saavuttaa ympäristön hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Teknisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi olisi vahvistettava ei-toivottujen saaliiden määriin, herkkien lajien sivusaaliiden määriin ja sellaisten merenpohjan elinympäristöjen laajuuteen, joihin kalastus vaikuttaa kielteisesti, liittyvät päämäärät, joissa otetaan huomioon YKP:n tavoitteet, unionin ympäristölainsäädäntö (erityisesti neuvoston direktiivi 92/43 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY21) ja parhaat kansainväliset käytännöt.
(9)  Teknisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi olisi vahvistettava säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden ja herkkien lajien tahattomien saaliiden sekä kalastuksesta johtuvien meren elinympäristöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten pienentämiseen liittyvät suoritusindikaattorit, joissa otetaan huomioon YKP:n tavoitteet ja unionin ympäristölainsäädäntö (erityisesti direktiivi 92/43/ETY, direktiivi 2009/147/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY21).
__________________
__________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä mahdollisimman laajalti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/20141 a mukaisesti käytettävissä olevia toimenpiteitä, joilla tuetaan kalastajia teknisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja varmistetaan, että YKP:n sosioekonomiset tavoitteet otetaan huomioon.
_______________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Olisi kiellettävä tietyt tuhoa aiheuttavat pyydykset tai menetelmät, joissa käytetään räjähteitä, myrkkyjä, huumaavia aineita, sähkövirtaa, paineilmavasaroita tai muita lyömävälineitä, jalokorallin tai muunlaisten korallien tai korallimaisten lajien keräämiseen tarkoitetut vedettävät laitteet ja kauhat sekä tietyt harppuunat; poikkeuksena on erityistapaus eli sähköpulssitrooli, jota voidaan käyttää tietyin tiukoin edellytyksin.
(11)  Olisi kiellettävä tietyt tuhoa aiheuttavat pyydykset tai menetelmät, joissa käytetään räjähteitä, myrkkyjä, huumaavia aineita, sähkövirtaa, paineilmavasaroita tai muita lyömävälineitä, jalokorallin tai muunlaisten korallien tai korallimaisten lajien keräämiseen tarkoitetut vedettävät laitteet ja kauhat sekä tietyt harppuunat. Tässä suhteessa on tarpeen varmistaa, että innovatiivisista pyydyksistä on olemassa asianmukaista tietämystä, kumulatiiviset vaikutukset mukaan luettuina, ennen kuin pyydys otetaan laajasti käyttöön. Lisäksi olisi toteutettava seurantaa, valvontaa ja arviointia koskeva järjestelmä, jota käytetään täytäntöönpanoon ja tutkimukseen sekä arviointitarkoituksiin. Nykyisistä luvista olisi puolestaan tehtävä tieteellinen uudelleenarviointi, ennen kuin niille myönnetään pysyvästi ”ei-kielletty” asema.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Tarvitaan yksityiskohtaista ja määrällistä tietämystä innovatiivisten pyydysten vaikutuksista ja niiden kumulatiivisista vaikutuksista meriympäristöön ja lajeihin, ennen kuin ne otetaan laajasti käyttöön kaupallisessa mittakaavassa. Olisi perustettava tehokas valvonta- ja arviointiohjelma.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Tiettyjen harvinaisten kalalajien, kuten tiettyjen hai- ja rauskulajien, ollessa kyseessä jopa rajoitettu kalastustoiminta voisi vaarantaa vakavasti niiden säilymisen. Tällaisten lajien suojelemiseksi olisi otettava käyttöön niiden yleinen kalastuskielto.
(15)  Tiettyjen kalalajien, jotka ovat harvinaisia tai joiden biologiset ominaisuudet tekevät niistä erityisen alttiita liikakalastukselle, ollessa kyseessä jopa rajoitettu kalastustoiminta voisi vaarantaa vakavasti niiden säilymisen. Tällaisten lajien suojelemiseksi olisi otettava käyttöön niiden yleinen kalastuskielto.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Pyyntialan avustamiseksi purkamisvelvoitteen täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan varastointia ja markkinoiden löytämistä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmille meriympäristön lajeille. Tällaisiin toimenpiteisiin tulisi sisältyä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi tai investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.
(21)  Pyyntialan avustamiseksi purkamisvelvoitteen täytäntöönpanossa ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi sen avulla, että velvoitetta noudatetaan täysimääräisesti, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan varastointia ja markkinoiden löytämistä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmille meriympäristön lajeille. Tällaisiin toimenpiteisiin tulisi sisältyä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi tai investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat lajien, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia ja joihin ei sen vuoksi sovelleta purkamisvelvoitetta, huomattavia ei-toivottuja saaliita, jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja tällaisten saaliiden vähentämiseksi ja ottaa käyttöön tarkoituksenmukaisia teknisiä toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
(23)  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat lajien huomattavia ei-toivottuja saaliita, jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja tällaisten saaliiden vähentämiseksi ja ottaa käyttöön tarkoituksenmukaisia teknisiä toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Jos alueellisella tasolla ei ole käytössä teknisiä toimenpiteitä, olisi sovellettava määritettyjä perustason toimenpiteitä. Kyseiset perustason vaatimukset tulisi johtaa nykyisistä teknisistä toimenpiteistä ottaen huomioon STECF:n lausunto ja sidosryhmien näkemykset. Niiden tulisi sisältää vedettävien pyydysten ja seisovien verkkojen perussilmäkoot, säilyttämisen vähimmäisviitekoot, kielto- tai rajoitusalueet, luonnonsuojelutoimenpiteet merinisäkkäiden ja merilintujen sivusaaliiden ehkäisemiseksi tietyillä alueilla sekä muut mahdolliset nykyiset alueellisesti erityiset toimenpiteet, joita edelleen tarvitaan sen varmistamiseksi, että säilyttämistavoitteet saavutetaan edelleen siihen saakka, kun tällaiset toimenpiteet otetaan käyttöön alueellistamisen osana.
(24)  Jos alueellisella tasolla ei ole käytössä teknisiä toimenpiteitä, olisi sovellettava määritettyjä perustason toimenpiteitä. Kyseiset perustason vaatimukset tulisi johtaa nykyisistä teknisistä toimenpiteistä ottaen huomioon STECF:n lausunto ja sidosryhmien näkemykset. Niiden tulisi sisältää vedettävien pyydysten ja seisovien verkkojen perussilmäkoot, säilyttämisen vähimmäisviitekoot, kielto- tai rajoitusalueet, luonnonsuojelutoimenpiteet merinisäkkäiden ja merilintujen tahattomien saaliiden minimoimiseksi ja mahdollisuuksien mukaan lopettamiseksi tietyillä alueilla sekä muut mahdolliset nykyiset alueellisesti erityiset toimenpiteet, joita edelleen tarvitaan sen varmistamiseksi, että säilyttämistavoitteet saavutetaan edelleen siihen saakka, kun tällaiset toimenpiteet otetaan käyttöön alueellistamisen osana.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Jäsenvaltiot voivat yhdessä sidosryhmien kanssa laatia yhteisiä suosituksia tarkoituksenmukaisiksi teknisiksi toimenpiteiksi, jotka poikkeavat perustasosta, YKP:ssa vahvistetun alueellistamismenettelyn mukaisesti.
(25)  Jäsenvaltioiden olisi voitava laatia tiiviissä yhteistyössä asianomaisen neuvoa-antavan toimikunnan kanssa parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia yhteisiä suosituksia tarkoituksenmukaisiksi teknisiksi toimenpiteiksi, jotka poikkeavat perustasosta, teknisten toimenpiteiden mukauttamiseksi kalastuksen alueellisiin erityispiirteisiin YKP:ssa vahvistetun alueellistamismenettelyn mukaisesti, vaikka monivuotista suunnitelmaa ei ole.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Tällaisten alueellisten teknisten toimenpiteiden tulisi olla vähintään perustason vaatimuksia vastaavia hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun suhteen.
(26)  Alueellistamista olisi sovellettava sellaisten räätälöityjen toimenpiteiden luomisessa, joissa otetaan huomioon jokaisen kalastusalueen erityispiirteet, niiden herkkien lajien ja luontotyyppien suojelu mukaan luettuina. Tällaisten alueellisten teknisten toimenpiteiden olisi oltava kestäviä ja niiden avulla olisi ainakin varmistettava samat hyödyntämismallit ja perustason vaatimuksia vastaava suojelun taso. Kaikkien alueellisten teknisten toimenpiteiden hyväksymisen olisi perustuttava parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
(26 a)   Jäsenvaltioiden alueellisten ryhmien alueellistamisen puitteissa tekemien päätösten olisi täytettävä samat demokraattisen valvonnan vaatimukset kuin kyseisissä jäsenvaltioissa tehtyjen päätösten.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)
(26 b)   Alueellistamista pitäisi käyttää välineenä, jolla kannustetaan kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen, osallistumista ja lisätään kalastajien vaikutusmahdollisuuksia ja sitoutumista, jotta nämä voivat tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, neuvoa-antavien toimikuntien ja tutkijoiden kanssa sellaisten räätälöityjen toimenpiteiden kehittämiseksi, joissa otetaan huomioon kunkin kalastusalueen erityisominaisuudet ja suojellaan niiden ympäristöoloja.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
(27 a)   Jos vain yhtä jäsenvaltiota koskee välitön kalastuksenhoitoetu, on mahdollista esittää ehdotuksia, jotka koskevat yksittäisiä teknisiä toimenpiteitä voimassa olevien säilyttämistoimenpiteiden muuttamiseksi asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kuulemisen jälkeen.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia perussilmäkokoihin verrattuna vaihtoehtoisten koko- ja lajivalikoivien pyydysten hyväksymiseksi monivuotisissa suunnitelmissa, niiden tulisi varmistaa, että tällaisilla pyydyksillä saavutetaan vähintään samankaltaiset tai paremmat valikoivuusmallit kuin perustason pyydyksillä.
(28)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia perussilmäkokoihin verrattuna vaihtoehtoisten koko- ja lajivalikoivien pyydysten hyväksymiseksi, niiden tulisi varmistaa, että tällaisilla pyydyksillä saavutetaan vähintään samankaltaiset tai paremmat valikoivuusmallit kuin perustason pyydyksillä.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia kielto- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai tällaisten uusien alueiden vahvistamiseksi monivuotisissa suunnitelmissa nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi, niiden tulisi esittää tarkat määrittelyt, laajuus, kesto, pyydyksiä koskevat rajoitukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt yhteisissä suosituksissaan.
(29)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia kielto- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai tällaisten uusien alueiden vahvistamiseksi nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi, niiden tulisi esittää tarkat määrittelyt, laajuus, kesto, pyydyksiä koskevat rajoitukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt yhteisissä suosituksissaan.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai vahvistamiseksi monivuotisissa suunnitelmissa, niiden tulisi varmistaa, etteivät YKP:n tavoitteet vaarannu, varmistamalla, että meriympäristön lajien nuoria yksilöitä suojellaan samalla kun varmistetaan, etteivät markkinat häiriinny ja ettei luoda markkinoita säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienemmille kaloille.
(30)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai vahvistamiseksi, niiden olisi edistettävä YKP:n tavoitteiden saavuttamista varmistamalla, että meriympäristön lajien nuoria yksilöitä suojellaan täysimääräisesti samalla kun varmistetaan, etteivät markkinat häiriinny ja ettei luoda markkinoita säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienemmille kaloille.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Yhteisissä suosituksissa tulisi vaihtoehtona sallia reaaliaikaiset pyyntikiellot yhdistettyinä siirtymistä koskeviin säännöksiin lisätoimenpiteenä nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi. Tällaisten kieltoalueiden perustamista ja lakkauttamista koskevat edellytykset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt olisi määriteltävä asianomaisissa yhteisissä suosituksissa.
(31)  Yhteisissä suosituksissa tulisi vaihtoehtona sallia reaaliaikaiset pyyntikiellot yhdistettyinä siirtymistä koskeviin säännöksiin lisätoimenpiteenä nuorten tai kutevien yksilöiden taikka herkkien lajien yhdyskuntien suojelemiseksi. Tällaisten kieltoalueiden perustamista ja lakkauttamista koskevat edellytykset ja tarvittaessa myös poikkeukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt olisi määriteltävä asianomaisissa yhteisissä suosituksissa.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Innovatiivisten pyydysten vaikutusten tieteellisen arvioinnin perusteella ja STECF:n tehtyä asianmukaisen arvioinnin tällaisten pyydysten käyttö tai uusien pyydysten, kuten sähköpulssitrooli, mukaanotto voidaan sisällyttää vaihtoehdoksi jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien esittämiin yhteisiin suosituksiin. Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että pyydysten käyttö johtaa herkkiin luontotyyppeihin ja muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin.
(32)  Innovatiivisten pyydysten vaikutusten tieteellisen arvioinnin perusteella ja STECF:n tehtyä asianmukaisen arvioinnin muun muassa tiettyjen pyydysten kielteisistä vaikutuksista innovatiivisten pyydysten käyttö tai käytön laajentaminen voidaan sisällyttää vaihtoehdoksi jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien esittämiin yhteisiin suosituksiin. Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että pyydysten käyttö johtaa merellisiin luontotyyppeihin ja erityisesti herkkiin luontotyyppeihin tai muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin suoriin tai kumulatiivisiin kielteisiin vaikutuksiin taikka vaarantaa merivesien hyvän ekologisen tilan saavuttamisen.
Tarkistus 268
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
(32 a)  Alueellisten ryhmien olisi kehitettävä ehkäiseviä lisätoimia pyydysmalliin perustuen ja hyödynnettävä tässä tieteellisiä lausuntoja ja parhaita käytäntöjä, jotta voidaan minimoida ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa merilintujen ja merinisäkkäiden tahattomat sivusaaliit neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja neuvoston direktiivin 79/409/ETY1 a mukaisesti sekä 17. maaliskuuta 1992 tehdyn Itämeren ja Pohjanmeren pienvalaiden suojelusopimuksen (ASCOBANS), sellaisena kuin se on tarkistettuna, mukaisesti.
___________________________
1 a Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1).
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Jotta herkkien lajien sivusaaliit ja pyydyksillä herkkiin luontotyyppeihin olevat vaikutukset voidaan vähentää mahdollisimman pieniksi, jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien tulisi ottaa käyttöön uusia ehkäiseviä toimenpiteitä kalastuksella herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevien vaikutusten pienentämiseksi. Jos tieteellinen näyttö osoittaa, että tällaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoon kohdistuu vakava uhka, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön tiettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevia lisärajoituksia tai jopa kieltää pyydysten käyttö kyseisellä alueella kokonaan. Tällaisia säännöksiä tulisi erityisesti soveltaa ajoverkkojen käyttöön, sillä ajoverkot ovat tietyillä alueilla johtaneet tuntuviin valaiden ja merilintujen saaliisiin.
(33)  Jotta herkkien lajien tahattomat saaliit ja pyydyksillä herkkiin luontotyyppeihin olevat vaikutukset voidaan vähentää mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa, jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien tulisi ottaa käyttöön uusia ehkäiseviä toimenpiteitä kalastuksella herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevien vaikutusten pienentämiseksi. Jos tieteellinen näyttö osoittaa, että tällaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoon kohdistuu vakava uhka, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön tiettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevia lisärajoituksia tai jopa kieltää pyydysten käyttö kyseisellä alueella kokonaan meriympäristön, paikallisten kalakantojen ja asianomaisten paikallisten rannikkoyhteisöjen suojelemiseksi. Tällaisia säännöksiä tulisi erityisesti soveltaa ajoverkkojen käyttöön, sillä ajoverkot ovat tietyillä alueilla johtaneet tuntuviin valaiden ja merilintujen saaliisiin.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)   Jotta Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) hyväksymät nykyiset yksityiskohtaiset suositukset voidaan pitää voimassa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luetteloja haavoittuvista meriekosysteemeistä ja myös tylppäpyrstömolvan ja punasimpun suojelemiseksi toteutettaviin määriteltyihin toimenpiteisiin liittyviä erityisiä teknisiä toimenpiteitä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä siitä, miten unionin lainsäädäntöön sisällytetään sellaiset NEAFC:n hyväksymien toimenpiteiden tulevat muutokset, jotka koskevat tämän asetuksen tiettyjä nimenomaisesti määriteltyjä muita kuin keskeisiä osia ja joista tulee unionia sitovia kyseisen yleissopimuksen ehtojen mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla,
Poistetaan.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Jotta ei estettäisi tieteellistä tutkimusta eikä keinotekoisia palautus- ja siirtoistutuksia, tämän asetuksen säännöksiä ei tulisi soveltaa toimiin, joita tällainen toiminta saattaa edellyttää.
(36)  Jotta ei estettäisi tieteellistä tutkimusta eikä suoria palautus- ja siirtoistutuksia, tämän asetuksen säännöksiä ei tulisi soveltaa toimiin, joita tällainen toiminta saattaa edellyttää.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Jos saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komission tulisi pystyä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hyväksymään heti sovellettavia delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan teknisiä toimenpiteitä tällaisten uhkien lievittämiseksi tämän asetuksen lisänä tai siitä poiketen tai muutoin unionin lainsäädännön mukaisesti vahvistettujen teknisten toimenpiteiden lisänä tai niistä poiketen. Tällaiset toimenpiteet olisi erityisesti suunniteltava niin, että niillä puututaan odottamattomiin muutoksiin, joita tapahtuu kalakantojen rakenteessa sen vuoksi, että kantaan rekrytoituu paljon tai vähän nuoria kaloja, jotta suojeltaisiin kutevia kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä, jos kannat ovat hyvin alhaiset tai kalakantojen suojelun tasossa tapahtuu muita, kannan tilaa kenties uhkaavia muutoksia. Toimenpiteisiin voisi sisältyä rajoituksia, jotka koskevat vedettävien tai seisovien pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina.
(37)  Jos parhaista saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien ja luontotyyppien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komission tulisi pystyä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hyväksymään heti sovellettavia delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan teknisiä toimenpiteitä tällaisten uhkien lievittämiseksi tämän asetuksen lisänä tai siitä poiketen tai muutoin unionin lainsäädännön mukaisesti vahvistettujen teknisten toimenpiteiden lisänä tai niistä poiketen. Tällaiset toimenpiteet olisi erityisesti suunniteltava niin, että niillä puututaan odottamattomiin muutoksiin, joita tapahtuu kalakantojen rakenteessa sen vuoksi, että kantaan rekrytoituu paljon tai vähän nuoria kaloja tai että herkkiä lajeja saadaan tahattomasti saaliiksi, jotta suojeltaisiin kutevia kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä, jos kannat ovat hyvin alhaiset tai kalakantojen taikka herkkien lajien suojelun tasossa tapahtuu muita, kannan tilaa kenties uhkaavia muutoksia, ja niillä puututaan lajien populaatioiden ja luontotyyppien heikentymiseen, joka johtuu kalastuksen vaikutuksesta, ja toteutetaan kaikki muut tarvittavat säilyttämistoimenpiteet. Tällaisiin toimenpiteisiin voisi sisältyä rajoituksia, jotka koskevat vedettävien tai seisovien pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan päivittää luettelo kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä, joiden kohdennettu kalastus on kielletty; päivittää luettelo herkistä alueista, joilla kalastusta tulisi rajoittaa; hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana monivuotisia suunnitelmia; ja hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana väliaikaisia poisheittämissuunnitelmia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(38)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan määritellä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliisiin liittyvien teknisten toimenpiteiden tulosindikaattorien vahvistamiseksi tärkein kalastus ja saaliiden taso, jota sovelletaan kyseisiin tärkeimpiin kalastuksiin, ja päivittää luettelo kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä, joiden kohdennettu kalastus on kielletty; päivittää luettelo herkistä alueista, joilla kalastusta tulisi rajoittaa; hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana monivuotisia suunnitelmia tai tarvittaessa monivuotisten suunnitelmien ulkopuolella; ja hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana väliaikaisia poisheittämissuunnitelmia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, STECF:n arvion perusteella. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Komission olisi viimeistään vuoden 2020 lopussa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa olisi arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu tavoitteiden saavuttamiseen ja edistetty tämän asetuksen päämääriä. Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ja päämääriä ole saavutettu, kyseisen alueen jäsenvaltioiden tulisi toimittaa suunnitelma, jossa esitetään korjaavat toimet, jotka on toteutettava sen varmistamiseksi, että kyseisiin tavoitteisiin ja päämääriin voidaan päästä. Komission tulisi myös ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän asetukseen tarvittavia muutoksia kyseisen kertomuksen perusteella.
(40)  Komission olisi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa olisi arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu tämän asetuksen tavoitteiden ja suoritusindikaattoreiden tasojen saavuttamiseen. Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ole saavutettu tai että suoritusindikaattorien taso on epätyydyttävä, kyseisen alueen jäsenvaltioiden tulisi toimittaa suunnitelma, jossa esitetään korjaavat toimet, jotka on toteutettava sen varmistamiseksi, että kyseisiin tavoitteisiin voidaan päästä ja kyseisiä suoritusindikaattoreiden tasoja voidaan parantaa. Komission tulisi myös ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän asetukseen tarvittavia muutoksia kyseisen kertomuksen perusteella.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale
(42)  Neuvoston asetuksia (EY) N:o 1967/200629, (EY) N:o 1098/200730, (EY) N:o 1224/200931 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) N:o 1343/201132 ja (EU) N:o 1380/201333 olisi muutettava.
(42)  Neuvoston asetuksia (EY) N:o 1967/200629, (EY) N:o 1098/200730, (EY) N:o 1224/200931 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1380/201333 olisi muutettava.
__________________
__________________
29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).
29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).
30 Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).
30 Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).
31 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
31 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2001, eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44).
33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)   Jotta voidaan täydentää tai muuttaa voimassa olevia yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla lainsäädäntöön sisällytetään Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) hyväksymät suositukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat asetuksessa (EU) N:o 1343/2011 vahvistettuja teknisiä toimenpiteitä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä siitä, miten unionin lainsäädäntöön sisällytetään sellaiset GFCM:n hyväksymien toimenpiteiden tulevat muutokset, jotka koskevat tämän asetuksen tiettyjä nimenomaisesti määriteltyjä muita kuin keskeisiä osia ja joista tulee unionia sitovia GFCM-sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asetusta (EU) N:o 1343/2011 olisi muutettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla,
Poistetaan.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  pyydysten toimintaa ja kalastustoiminnan vuorovaikutusta meriekosysteemien kanssa.
b)  pyydysten toimintaa.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   kyseisten pyydysten vuorovaikutusta meriekosysteemien kanssa.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan unionin kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten, sanotun rajoittamatta lippujäsenvaltion ensisijaista vastuuta, 5 artiklassa tarkoitetuilla kalastusalueilla harjoittamaan toimintaan sekä kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai kolmansissa maissa rekisteröityjen kalastusalusten toimintaan, kun kyseiset alukset kalastavat unionin vesillä.
1.  Rajoittamatta 29 artiklan soveltamista tätä asetusta sovelletaan unionin kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten, sanotun rajoittamatta lippujäsenvaltion ensisijaista vastuuta, 5 artiklassa tarkoitetuilla kalastusalueilla harjoittamaan kaikkeen kalastustoimintaan (virkistys- ja ammattikalastus) sekä kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai kolmansissa maissa rekisteröityjen kalastusalusten toimintaan, kun kyseiset alukset kalastavat unionin vesillä.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
2.  Asetuksen 7 ja 14 artiklaa ja liitteissä V–X olevaa A osaa sovelletaan myös virkistyskalastukseen.
2.  Tätä asetusta sovelletaan myös virkistyskalastukseen.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanoa tukevina välineinä teknisten toimenpiteiden on myötävaikutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa ja erityisesti kyseisen artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 5 kohdan a ja j alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.
1.  Teknisten toimenpiteiden on myötävaikutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Lisäksi teknisillä toimenpiteillä on erityisesti
2.  Teknisillä toimenpiteillä on erityisesti edistettävä seuraavien tavoitteiden saavuttamista eli
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  optimoitava hyödyntämismallit meriympäristön lajien nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi;
a)  varmistettava kestävät hyödyntämismallit meriympäristön lajien nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi; ja toteutettava asianmukaiset suojatoimet;
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  varmistettava, että kalastuksessa saatavat direktiiveissä 92/43/ETY ja 2009/147/EY lueteltujen meriympäristön lajien ja muiden herkkien lajien sivusaaliit vähennetään mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetetaan niin, että ne eivät muodosta uhkaa kyseisten lajien suojelun tasolle;
b)  varmistettava, että kalastuksessa saatavat erityisesti direktiiveissä 92/43/ETY ja 2009/147/EY lueteltujen herkkien meriympäristön lajien tahattomat saaliit vähennetään mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetetaan;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  varmistettava, että kalastuksesta merellisiin luontotyyppeihin aiheutuvat ympäristövaikutukset minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan niin, että ne eivät muodosta uhkaa kyseisten luontotyyppien suojelun tasolle;
c)  varmistettava muun muassa asianmukaisia kannustimia käyttämällä, että kalastuksesta merellisiin luontotyyppeihin aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  myötävaikutettava siihen, että käytössä on kalastuksenhoitotoimenpiteet direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY, 2008/56/EY ja 2000/60/EY mukaisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
d)  otettava käyttöön kalastuksenhoitotoimenpiteet direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY, 2008/56/EY ja 2000/60/EY mukaisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
Tarkistukset 294 ja 300
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)   varmistettava, että komission päätöksessä 2010/477/EU olevien kuvaajien 1, 3, 4 ja 6 arviointiperusteet täytetään.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko
Päämäärät
Tulosindikaattorit
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Teknisillä toimenpiteillä pyritään seuraaviin päämääriin:
1.  Sen arvioimiseksi, edistävätkö tekniset toimenpiteet 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista, on käytettävä seuraavia tulosindikaattoreita:
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  varmistetaan, että säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit eivät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan mukaisesti ylitä viittä tilavuusprosenttia;
a)  missä määrin säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit pienenevät asteittain tietyille tasoille tärkeimmän kalastuksen osalta;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  varmistetaan, että merinisäkkäiden, meressä elävien matelijoiden, merilintujen ja muiden lajien, joita ei hyödynnetä kaupallisesti, sivusaaliit eivät ylitä unionin lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja tasoja;
b)  missä määrin merinisäkkäiden, meressä elävien matelijoiden, merilintujen ja muiden lajien, joita ei hyödynnetä kaupallisesti, tahattomat saaliit pienenevät asteittain ja mahdollisuuksien mukaan loppuvat;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  varmistetaan, että kalastustoiminnalla merenpohjaan olevat ympäristövaikutukset eivät ylitä tasoja, jotka ovat tarpeen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi kunkin direktiivin 2008/56/EY yhteydessä arvioidun luontotyypin osalta kullakin merialueella tai osa-alueella suhteessa sekä luontotyypin laatuun että siihen alueelliseen laajuuteen, jolla vaaditut tasot on saavutettava.
c)  missä määrin merelliseen elinympäristöön, mukaan lukien merenpohjan herkät elinympäristöt, kohdistuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia minimoidaan ja pidetään alemmalla tasolla kuin taso, joka on tarpeen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi erityisesti kunkin direktiivin 2008/56/EY yhteydessä arvioidun luontotyypin osalta kullakin merialueella tai osa-alueella suhteessa sekä luontotyypin laatuun että siihen alueelliseen laajuuteen, jolla vaaditut tasot on saavutettava.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/201318 artiklan mukaisesti määrittelemällä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista varten
a)  kyseisessä alakohdassa tarkoitettu tärkein kalastus;
b)  säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien nykyisten saaliiden taso kunkin tärkeimmän kalastuksen osalta jäsenvaltioiden viitevuosilta 2013–2015 toimittamien tietojen perusteella;
c)  erityistasot, joille säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit kunkin tärkeimmän kalastuksen osalta on pienennettävä, jotta voidaan saavuttaa kestävimpien hyödyntämismallien tavoite ja suojella nuoria yksilöitä.
Vahvistettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja erityistasoja on otettava huomioon muun muassa STECF:ltä saatavat parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot sekä nykyiset ja tulevat tekniset mahdollisuudet, jotka liittyvät säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliiden välttämiseen.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Edellä 1 a kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten osalta jäsenvaltiot voivat antaa yhteisen suosituksen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Jos yhteistä suositusta ei ole annettu tämän artiklan 1 b kohdassa asetettuun määräaikaan mennessä tai jos jäsenvaltioiden antaman yhteisen suosituksen ei katsota vastaavan tämän asetuksen tavoitteita, komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 6 kohdasta poiketen delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi määrittämällä tämän artiklan 1 a kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut seikat tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 d kohta (uusi)
1 d.  Jotta säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliita voidaan vähentää asteittain tasoille, joilla varmistetaan kestävät hyödyntämismallit, 1 a kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja erityistasoja on tarkasteltava kolmen vuoden välein 1 a, 1 b ja 1 c kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja niitä on tarvittaessa alennettava entisestään parhaan käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen sekä tällaisten saaliiden välttämiseen liittyvien nykyisten ja tulevien teknisten mahdollisuuksien mukaisesti.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
4 artiklan 2 kohta
2.  Sitä, missä määrin näihin päämääriin on päästy, tarkastellaan osana 34 artiklassa säädettyä raportointimenettelyä.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu arviointi suoritetaan 34 artiklassa säädetyn raportointimenettelyn yhteydessä.
Tarkistus 346
Ehdotus asetukseksi
4 aartikla (uusi)
4 a artikla
Sosioekonomiset tavoitteet
Jotta voidaan ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan c, f ja i alakohdassa tarkoitetut sosioekonomiset tavoitteet hyväksyttäessä ja pantaessa täytäntöön teknisiä ja säilyttämistoimenpiteitä, jäsenvaltioiden on käytettävä laajasti asetuksen (EU) N:o 508/2014 38, 39 ja 40 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  ’Pohjanmerellä’ tarkoitetaan ICES-alueita IIa, IIIa ja IV;
a)  ’Pohjanmerellä’ tarkoitetaan ICES-alueiden34 IIa, IIIa ja IV unionin vesialueita;
__________________
__________________
34 ICES-alueet (International Council for the Exploration of the Sea eli Kansainvälinen merentutkimusneuvosto), sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).
34 ICES-alueet (International Council for the Exploration of the Sea eli Kansainvälinen merentutkimusneuvosto), sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
5 artiklan 1 kohdan c alakohta
c)  ’luoteisilla vesillä’ tarkoitetaan ICES-suuralueita V (ei kuitenkaan Va eikä unionin ulkopuoliset alueen Vb vedet), VI ja VII;
c)  ’luoteisilla vesillä’ tarkoitetaan ICES-suuralueiden V, VI ja VII unionin vesialueita;
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  ’syrjäisimmillä alueilla’ tarkoitetaan perussopimuksen 349 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja syrjäisimpiä alueita ympäröiviä vesiä jaettuina kolmeen merialueeseen: Länsi-Atlantti, Itä-Atlantti ja Intian valtameri;
g)  ’Intian valtameren ja Länsi-Atlantin Euroopan unionin vesillä’ tarkoitetaan Guadeloupea, Ranskan Guayanaa, Martiniquea, Mayottea, Réunionia ja Saint-Martinia ympäröiviä vesiä, jotka kuuluvat jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1)  ’hyödyntämismallilla’ tarkoitetaan sitä, miten kalastuspaine jaetaan läpi kannan ikäprofiilin;
1)  ’hyödyntämismallilla’ tarkoitetaan sitä, miten kalastuskuolevuus jaetaan läpi kannan ikä- ja kokoprofiilin;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)  ’valikoivuudella’ tarkoitetaan kvantitatiivista ilmaisua, joka esitetään todennäköisyytenä saada saaliiksi tietyn kokoisia kaloja tietyn kokoisella silmäkoolla (tai koukulla);
2)  ’valikoivuudella’ tarkoitetaan todennäköisyyttä saada saaliiksi tietyn lajisia tai kokoisia kaloja tietyntyyppisillä pyydyksillä;
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3)   ’valikoivalla kalastuksella’ tarkoitetaan pyyntimenetelmän kykyä yksilöidä ja pyytää kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä koon ja lajityypin mukaan kalastustoimen aikana niin, että muut kuin kohdelajit voidaan välttää tai päästää takaisin vahingoittumattomina;
Poistetaan.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4)  ’kohdennetulla kalastuksella’ tarkoitetaan tietyn lajin tai lajiyhdistelmän kalastamista niin, että kyseisen lajin / kyseisten lajien kokonaissaalis on yli 50 prosenttia saaliin taloudellisesta arvosta;
4)  ’kohdennetulla kalastuksella’ tarkoitetaan pyyntiponnistusta, joka kohdistetaan tiettyihin lajeihin tai lajien ryhmään, joiden tarkka koostumus vaihtelee kalastuksesta riippuen ja joiden kalastuksessa käytettävien silmäkokojen ja valikoivien laitteiden teknisiä vähimmäisvaatimuksia koskevat säännöt vahvistetaan alueellisella tasolla;
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
5 a)   ’lajien suojelun tasolla’ tarkoitetaan direktiivin 92/43/ETY 1 artiklan i alakohdassa määriteltyä lajien suojelun tasoa;
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
5 b)   ’luontotyypin suojelun tasolla’ tarkoitetaan direktiivin 92/43/ETY 1 artiklan e alakohdassa määriteltyä luontotyypin suojelua;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
(7)  ’herkällä lajilla’ tarkoitetaan lajia, jonka suojelun tasoon, myös lajin elinympäristöön, levinneisyyteen sekä populaation kokoon ja tilaan, vaikuttavat kielteisesti ihmisen toiminnan, myös kalastustoiminnan, aiheuttamat paineet. Herkkiin lajeihin kuuluvat erityisesti direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV luetellut lajit, direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan kuuluvat lajit ja lajit, joiden suojelu on tarpeen direktiivin 2008/56/EY mukaisen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi;
(7)  ’herkällä lajilla’ tarkoitetaan lajia, jonka suojelun tasoon, myös lajin elinympäristöön, levinneisyyteen taikka populaation kokoon tai tilaan, vaikuttavat kielteisesti ihmisen toiminnan, myös kalastustoiminnan, aiheuttamat paineet. Herkkiin lajeihin kuuluvat erityisesti direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV luetellut lajit, direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan kuuluvat lajit ja lajit, joiden suojelu on tarpeen direktiivin 2008/56/EY mukaisen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi;
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
8)  ’pienillä pelagisilla lajeilla’ tarkoitetaan makrillia, silliä ja silakkaa, piikkimakrillia, sardellia, sardiinia, mustakitaturskaa, hopeakuoretta, kilohailia ja karjukalaa;
8)  ’pienillä pelagisilla lajeilla’ tarkoitetaan muiden muassa makrillia, silliä ja silakkaa, piikkimakrillia, sardellia, sardiinia, mustakitaturskaa, hopeakuoretta, kilohailia, karjukalaa, bogaa, kultasardiinia ja pilkkapyrstösardiinia;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
9 a)   ’passiivisia pyydyksiä käyttävällä perinteisellä (kotitarve)kalastuksella’ tarkoitetaan muuta kuin kaupallista kalastustoimintaa, jolla meren eläviä luonnonvaroja hyödynnetään pienessä mittakaavassa ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön ja yksinomaan perinteisiä kalastusvälineitä ja -menetelmiä hyväksikäyttäen;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
10)  ’neuvoa-antavilla toimikunnilla’ tarkoitetaan YKP:n yhteydessä perustettuja osallisryhmiä tavoitteena edistää kaikkien sidosryhmien tasapuolista edustusta ja YKP:n tavoitteiden saavuttamista;
10)  ’neuvoa-antavilla toimikunnilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 43 artiklan mukaisesti perustettuja osallisryhmiä, jotka harjoittavat toimintaansa kyseisen asetuksen 44 ja 45 artiklan ja sen liitteen III mukaisesti;
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
11)  ’troolilla’ tarkoitetaan pyydystä, jota vedetään aktiivisesti yhdellä tai useammalla kalastusaluksella ja joka muodostuu verkosta, jolla on kartion tai pyramidin muotoinen runko (troolin runko), jonka takaosan sulkee perä; ’vedettävillä pyydyksillä’ tarkoitetaan mitä tahansa trooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja niiden kaltaisia pyydyksiä, joiden runko on kartion tai pyramidin muotoinen ja joiden takaosan sulkee pussi (perä), tai pyydyksiä, joissa on kaksi pitkää sivua, runko ja pussi (perä) ja joita liikutellaan aktiivisesti vedessä;
11)  ’troolilla’ tarkoitetaan pyydystä, joka koostuu verkosta, jota vedetään aktiivisesti yhdellä tai useammalla kalastusaluksella ja jonka takaosan sulkee perä;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
11 a)   ’vedettävillä pyydyksillä’ tarkoitetaan mitä tahansa trooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja niiden kaltaisia pyydyksiä, joita yksi tai useat alukset tai jokin muu mekaaninen järjestelmä liikuttelevat aktiivisesti vedessä;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
12)  ’pohjatroolilla’ tarkoitetaan troolia, joka on suunniteltu ja varustettu toimimaan merenpohjassa tai sen lähellä;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
13)  ’pohjapyyntiin tarkoitetulla paritroolilla’ tarkoitetaan pohjatroolia, jota vetää yhtä aikaa kaksi venettä, yksi troolin kummallakin puolella. Troolin vaakasuunnassa olevaa aukkoa pitää auki kahden pyydystä vetävän aluksen välinen etäisyys;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
15)  ’puomitroolilla’ tarkoitetaan troolipyydystä, jonka verkko pidetään vaakatasossa avoinna teräs- tai puutangon eli puomin avulla, jonka verkko on varustettu pohjaköysillä ja ketjumatoilla tai pohjaketjuilla ja jota vedetään aktiivisesti pitkin pohjaa;
15)  ’puomitroolilla’ tarkoitetaan troolipyydystä, jonka verkko pidetään vaakatasossa avoinna puomin, siipiverkkojen tai muiden vastaavien laitteiden avulla;
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
16)  ’sähköpulssitroolilla’ tarkoitetaan pyyntimenetelmää, jossa käytetään sähkökenttää kalan pyytämiseksi. Pulssitroolipyydys koostuu pyydykseen vetosuunnan mukaisesti kiinnitetyistä elektrodeista, jotka antavat lyhyitä sähköpulsseja;
16)  ’sähköpulssitroolilla’ tarkoitetaan troolia, jossa käytetään sähköpulssivirtaa meren elollisten luonnonvarojen pyytämiseksi;
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
17 a)   ’rantanuotalla’ tarkoitetaan saartopyydyksiä ja vedettäviä verkkoja, jotka heitetään aluksesta ja jotka vedetään rannalta tai rannalle kiinnitetystä tai ankkuroidusta aluksesta;
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
20)  ’seisovilla verkoilla’ tarkoitetaan mitä tahansa tavallisia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja, jotka on joko ankkuroitu merenpohjaan (verkot tai ankkuroidut verkot) tai joiden annetaan ajelehtia vuoroveden mukaan (ajoverkot), jotta kalat uisivat niihin ja takertuisivat verkkoon tai jäisivät kiinni verkon silmiin;
20)  ’seisovilla verkoilla’ tarkoitetaan mitä tahansa tavallisia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja, jotka on ankkuroitu merenpohjaan (verkot tai ankkuroidut verkot), jotta kalat uisivat niihin ja takertuisivat verkkoon tai jäisivät kiinni verkon silmiin;
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
21)  ’ajoverkolla’ tarkoitetaan verkkoa, joka muodostuu yhdestä tai useammasta havasseinästä, jotka on kiinnitetty samansuuntaisesti yhteen tai useampaan yläpaulaan, ja joka pysyy kellukkeiden avulla pinnan tuntumassa tai tietyllä etäisyydellä sen alapuolella ja joka ajelehtii virtausten mukana joko irrallisena tai sen aluksen mukana, johon se on kiinnitetty. Siinä voi olla laitteita, joilla pyritään vakauttamaan verkkoa tai rajoittamaan sen ajelehtimista, kuten ajoankkuri tai verkon yhteen päähän kiinnitetty pohja-ankkuri;
21)  ’ajoverkolla’ tarkoitetaan verkkoa, joka pysyy kellukkeiden avulla pinnan tuntumassa tai tietyllä etäisyydellä sen alapuolella ja joka ajelehtii virtausten mukana joko irrallisena tai sen aluksen mukana, johon se on kiinnitetty. Siinä voi olla laitteita, joilla pyritään vakauttamaan verkkoa tai rajoittamaan sen ajelehtimista;
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
22)  ankkuroidulla verkolla’ tarkoitetaan yhdestä verkkoliinasta tehtyä verkkoa, joka pysyy vedessä pystysuorassa kohojen ja painojen avulla. Sillä pyydetään elollisia vesiluonnonvaroja saamalla ne jäämään kiinni verkon silmiin, ja se on kiinnitetty tai voidaan kiinnittää millä tahansa keinolla merenpohjaan;
22)  ’verkolla’ tarkoitetaan yhdestä verkkoliinasta tehtyä seisovaa verkkoa, joka pysyy vedessä pystysuorassa kohojen ja painojen avulla;
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 23 alakohta
23)  ’ankkuroidulla pussiverkolla’ tarkoitetaan yhtenäistä havasseinää, joka on varustettu niin, että havas roikkuu köysistä löysemmin kuin tavallisessa verkossa. Tavallisesti pussiverkot ovat tiukemmin kiinni yläköydessä eivätkä ne kohoa pyynnin aikana niin korkealle kuin ankkuroitavat verkot keskimäärin, ja ne kiinnitetään tai voidaan kiinnittää millä tahansa keinolla merenpohjaan;
23)  ’pussiverkolla’ tarkoitetaan seisovaa verkkoa, joka koostuu havasseinästä, joka on varustettu niin, että havas roikkuu köysistä löysemmin kuin tavallisessa verkossa;
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 24 alakohta
24)  ’ankkuroidulla riimuverkolla’ tarkoitetaan verkkoa, joka on tehty kahdesta tai useammasta havaskerroksesta, jossa kahden uloimman suurisilmäisen kerroksen välissä on ohut pienisilmäinen havas ja joka kiinnitetään tai voidaan kiinnittää millä tahansa keinolla merenpohjaan;
24)  ’riimuverkolla’ tarkoitetaan seisovaa verkkoa, joka on tehty kahdesta tai useammasta havaskerroksesta, jossa kahden uloimman suurisilmäisen kerroksen välissä on pienisilmäinen havas;
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 26 alakohta
26)  ’pitkäsiimalla’ tarkoitetaan pyydystä, joka koostuu selkäsiimasta, joskus huomattavan pitkästä, johon perukkeet syötillisine tai syötittömine koukkuineen kiinnitetään säännöllisin etäisyyksin. Selkäsiima ankkuroidaan joko vaakasuunnassa tai lähelle pohjaa, pystysuunnassa tai sen voidaan antaa ajelehtia lähellä pintaa;
26)  ’pitkäsiimalla’ tarkoitetaan pyydystä, joka koostuu pituudeltaan vaihtelevasta selkäsiimasta, johon perukkeet (tapsit) koukkuineen kiinnitetään etäisyyksin, jotka vaihtelevat kohdelajin mukaan. Selkäsiima ankkuroidaan joko vaakasuunnassa tai lähelle pohjaa, pystysuunnassa tai sen voidaan antaa ajelehtia lähellä pintaa;
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
27)  ’erilaisilla merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka on tehty eri materiaaleista ja jotka sijoitetaan merenpohjaan yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;
27)  ’erilaisilla merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten, nilviäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka sijoitetaan merenpohjaan tai ripustetaan sen yläpuolelle yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
28)  ’käsisiimalla’ tarkoitetaan pyyntimenetelmää, jossa käsissä pidetään yhtä siimaa. Siimaan kiinnitetään yksi tai useampi viehe tai syötillinen koukku;
28)  ’käsisiimalla’ tarkoitetaan käsissä pidettävää yhtä siimaa, johon kiinnitetään yksi tai useampi viehe tai syötillinen koukku;
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 29 alakohta
29)  ’Pyhän Andreaksen ristillä’ tarkoitetaan kauhaa, joka saksimaista toimintaa käyttäen pyydystää esimerkiksi simpukoita tai jalokorallia merenpohjasta;
29)  ’Pyhän Andreaksen ristillä’ tarkoitetaan kauhaa, joka voi saksimaista toimintaa käyttäen pyydystää esimerkiksi simpukoita tai jalokorallia merenpohjasta;
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 30 alakohta
30)  ’perällä’ tarkoitetaan troolin perimmäisintä, joko lieriön muotoista, eli kehältään kauttaaltaan samanlaista, tai muodoltaan kapeneva osaa. Perä koostuu yhdestä tai useammasta samaa silmäkokoa olevasta paneelista (havaskappaleesta), jotka on kiinnitetty toisiinsa sivuistaan troolin akselin suuntaisesti vahvikejameella, johon voidaan kiinnittää sivuköysi. Sääntelytarkoituksissa peränä pidetään verkon 50 viimeistä silmää;
30)  ’perällä’ tarkoitetaan troolin perimmäisintä, joko lieriön muotoista, eli kehältään kauttaaltaan samanlaista, tai muodoltaan kapeneva osaa. Perä koostuu yhdestä tai useammasta paneelista (havaskappaleesta), jotka on kiinnitetty toisiinsa sivuistaan. Sääntelytarkoituksissa peränä pidetään verkon 50 viimeistä silmää;
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 31 alakohta
31)  ’silmäkoolla’ tarkoitetaan vedettävän pyydyksen perän silmäkokoa mitattuna komission asetuksessa (EY) N:o 517/200840 säädetyn menettelyn mukaisesti;
31)  ’silmäkoolla’ tarkoitetaan
a)   solmullisissa verkoissa kahden vastakkaisen solmun välistä pisintä etäisyyttä samassa, täysin levitetyssä silmässä;
b)   solmuttomissa verkoissa kahden vastakkaisen kulman välistä etäisyyttä pisimpään akseliin nähden samassa, täysin levitetyssä silmässä;
__________________
40 Komission asetus (EY) N:o 517/2008, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalaverkkojen silmäkoon ja langan paksuuden määrittämisen osalta (EUVL L 151, 11.6.2008, s. 5).
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
32)  ’neliösilmällä’ tarkoitetaan silmän muotoa, joka syntyy, kun syvyyssuunnasta 45°:ta poikkeava havas kiinnitetään niin, että silmätangot kulkevat samansuuntaisesti ja 90°:n kulmassa troolin pituusakseliin nähden;
32)  ’neliösilmällä’ tarkoitetaan nelisivuista silmää, joka muodostuu kahdesta samansuuntaisesta ja -pituisesta silmätankoparista, joista yksi on samansuuntainen ja toinen suorassa kulmassa verkon pituusakseliin nähden;
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
33)  ’vinoneliösilmällä’ tarkoitetaan havaksen silmien tavallista vinoneliömuotoa;
33)  ’vinoneliösilmällä’ tarkoitetaan neljästä samanpituisesta silmätangosta koostuvaa silmää, jonka kaksi lävistäjää ovat kohtisuorassa verkon pituusakseliin nähden ja yksi lävistäjä on samansuuntainen sen kanssa;
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 36 alakohta
36)   ’seulaverkolla’ tarkoitetaan laitetta, joka on kiinnitetty katkaraputroolin koko kehälle lähelle puomia ja joka kapenee kärjeksi, jossa se kiinnittyy katkaraputroolin alahavakseen. Poistumisreikä on se aukko, jossa seulaverkko ja perä kohtaavat ja jonka ansiosta lajit tai yksilöt, jotka ovat liian isoja kulkemaan seulan läpi, pääsevät pyydyksestä pois, kun taas katkaravut kulkeutuvat seulan läpi perään;
Poistetaan.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
38)  ’vedessäoloajalla’ tarkoitetaan aikaa siitä hetkestä, kun verkot lasketaan veteen, siihen hetkeen, kun verkot on kokonaisuudessaan nostettu kalastusalukselle;
38)  ’vedessäoloajalla’ tarkoitetaan aikaa siitä hetkestä, kun pyydys lasketaan veteen, siihen hetkeen, kun se on kokonaisuudessaan nostettu kalastusalukselle;
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
39)  ’pyydysten seuranta-antureilla’ tarkoitetaan sähköisiä etäantureita, jotka voidaan asentaa trooleihin tai kurenuottiin seuraamaan keskeisiä suoritusparametreja, kuten troolin ovien välistä etäisyyttä tai saaliin suuruutta;
39)  ’pyydysten seuranta-antureilla’ tarkoitetaan sähköisiä etäantureita, jotka kiinnitetään pyydyksiin seuraamaan keskeisiä parametreja, kuten troolin ovien välistä etäisyyttä tai saaliin määrää;
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 39 a alakohta (uusi)
39 a)   ’painollisella siimalla’ tarkoitetaan syötillisillä koukuilla varustettua siimaa, johon on lisätty painoja lisäämään sen uppoamisnopeutta ja siten lyhentämään aikaa, jonka se on alttiina merilinnuille;
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
40)  ’akustisilla karkoitinlaitteilla’ tarkoitetaan etälaitteita, joilla merinisäkkäiden kaltaiset lajit saadaan tietoisiksi pyydyksistä ja varomaan niitä lähettämällä akustisia signaaleja;
40)  ’akustisilla karkoitinlaitteilla’ tarkoitetaan laitteita, jotka lähettävät akustisia signaaleja, joiden tarkoituksena on karkottaa merinisäkkäiden kaltaiset lajit pyydyksistä;
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
42)  ’saaliin arvon nostamisella’ tarkoitetaan käytäntöä, jossa alhaisin hinnoin myytävät saalisrajoitusten alaiset kalat heitetään pois, vaikka ne olisi voinut purkaa aluksesta laillisesti, jotta satamaan tuodun kalan taloudellinen tai rahallinen kokonaisarvo saataisiin maksimoitua;
42)  ’saaliin arvon nostamisella’ tarkoitetaan käytäntöä, jossa alhaisin hinnoin myytävät saalisrajoitusten alaiset kalat heitetään pois, vaikka ne olisi pitänyt purkaa aluksesta laillisesti, jotta satamaan tuodun kalan taloudellinen tai rahallinen kokonaisarvo saataisiin maksimoitua;
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 43 a alakohta (uusi)
43 a)   ’merkittävillä haittavaikutuksilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 734/2008 2 artiklan c alakohdassa määriteltyjä haittavaikutuksia;
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 45 a alakohta (uusi)
45 a)  ’suoritusindikaattoreilla’ tarkoitetaan parametreja, joiden tarkoituksena on arvioida teknisten toimenpiteiden tehokkuutta.
Tarkistukset 303 ja 349
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  sähkövirta, paitsi käytettäväksi 24 artiklassa ja liitteessä V olevassa E osassa esitetyssä sähköpulssitroolissa;
b)  sähkövirta;
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  kaikenlaiset ammukset;
g)  kaikenlaiset ammukset, lukuun ottamatta niitä, joita käytetään kasseissa kasvatettujen tai rysällä pyydettyjen tai virkistyskalastuksessa atraimella tai harppuunalla paineilmalaitetta käyttämättä auringonlaskusta aamunkoittoon pyydettyjen tonnikalojen tappamiseen;
Tarkistus 296
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
Sen estämättä, mitä 2 artiklassa säädetään, tätä artiklaa sovelletaan kansainvälisiin vesialueisiin ja kolmansien maiden vesialueisiin.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Vedettävien pyydysten osia ei saa valmistaa käyttäen silmäkokoa, joka on pienempi kuin perän silmäkoko. Tätä säännöstä ei sovelleta pyydysten seuranta-antureiden kiinnittämiseen käytettyihin havaslaitteisiin.
1.  Vedettävien pyydysten osat eivät saa olla silmäkokoa, joka on pienempi kuin perän silmäkoko. Tätä säännöstä ei sovelleta pyydysten seuranta-antureiden kiinnittämiseen käytettyihin havaslaitteisiin tai valikoiviin laitteisiin, joilla parannetaan meriympäristön lajien koko- tai lajivalikoivuutta.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
3.  On kiellettyä valmistaa perää tai kiinnittää laitetta, joka haittaa tai muulla tavoin tehokkaasti pienentää perän tai vedettävän pyydyksen minkä tahansa osan silmäkokoa. Tämä säännös ei estä käyttämästä erityisiä laitteita, joilla vähennetään kulumista, lujitetaan pyydystä tai vähennetään saaliin karkaamista vedettävien pyydysten etuosasta.
3.  On kiellettyä käyttää tai kuljettaa kalastusaluksella laitetta, joka haittaa tai muulla tavoin tehokkaasti pienentää perän tai vedettävän pyydyksen minkä tahansa osan silmäkokoa. Tämä säännös ei estä käyttämästä erityisiä laitteita, joilla vähennetään kulumista, lujitetaan pyydystä tai vähennetään saaliin karkaamista vedettävien pyydysten etuosasta, tai asentamasta saaliiden valvontaan tarkoitettuja laitteita.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
Seisovien verkkojen käyttöä koskevat yleiset rajoitukset
Seisovien verkkojen ja ajoverkkojen käyttöä koskevat yleiset rajoitukset
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 luetelmakohta
–  valkotonnikala (Thunnus alalunga),
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta
5.  On kiellettyä käyttää ankkuroitavia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja missään sellaisessa paikassa, jonka kartan mukainen syvyys on yli 600 metriä.
5.  On kiellettyä käyttää ankkuroitavia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja missään sellaisessa paikassa, jonka kartan mukainen syvyys on yli 200 metriä.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Sen estämättä, mitä 5 kohdassa säädetään,
a)  liitteessä V olevan C osan 6 kohdassa, liitteessä VI olevan C osan 6 ja 9 kohdassa ja liitteessä VII olevan C osan 4 kohdassa täsmennettyjä erityisiä poikkeuksia sovelletaan, jos kartan mukainen syvyys on 200–600 metriä;
b)  ankkuroitavien verkkojen, pussiverkkojen ja riimuverkkojen käyttö paikassa, jonka kartan mukainen syvyys on yli 200 metriä, sallitaan 5 artiklan e alakohdassa määritellyllä kalastusalueella.
Tarkistus 272
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 b kohta (uusi)
5 b.  On kiellettyä käyttää ankkuroituja verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 2008/56/EY mukaisesti nimetyillä alueilla, sillä tämä heikentää herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan sivusaaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.
3.  Jos 2 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan tahattomasti saaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos lippujäsenvaltiolla on virallinen ohjelma, joka koskee liitteessä I lueteltujen lajien yksilöiden keräämistä ja tieteellistä tutkimusta.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta
4.  Siinä tapauksessa, että parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen mukaan on tarpeen muuttaa liitteessä I olevaa luetteloa lisäämällä siihen uusia lajeja, jotka tarvitsevat suojelua, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä 32 artiklan mukaisesti.
4.  Siinä tapauksessa, että parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen mukaan on tarpeen muuttaa liitteessä I olevaa luetteloa lisäämällä siihen uusia lajeja, jotka tarvitsevat suojelua, tai poistamalla lajeja, joiden ei enää tarvitse olla luettelossa, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä 32 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta
5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun päämäärän saavuttamiseen.
5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen toimenpiteiden toteuttamista on suoritettava indikaattorien arviointi 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen suoritusindikaattorien mukaisesti.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko
Merinisäkkäiden, merilintujen ja meressä elävien matelijoiden sivusaaliit
Merinisäkkäiden, merilintujen ja meressä elävien matelijoiden saaliit
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan sivusaaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.
2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan tahattomasti saaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen. Kalastusaluksia käyttävien toimijoiden on kirjattava ja välitettävä asiaankuuluville viranomaisille tiedot kyseisistä tahattomista saaliista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/10041 a mukaisesti.
_______________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1004, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 kumoamisesta (EUVL L 157, 20.6.2017, s. 1).
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen sivusaaliina saatujen meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, silloin kun se on tarpeen yksittäisten eläinten toipumisen auttamiseksi, ja edellyttäen, että asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille on annettu kaikki tiedot ennakolta.
3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen tahattomasti saaliiksi saatujen meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, silloin kun se on tarpeen yksittäisten eläinten toipumisen auttamiseksi. Meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, jos yksilöt ovat kuolleita, ja edellyttäen, että niitä voidaan käyttää tieteellisiä tutkimuksia varten. Asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava kaikki tiedot ennakolta.
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos lippujäsenvaltiolla on virallinen ohjelma, joka koskee merilintujen, meressä elävien matelijoiden tai merinisäkkäiden keräämistä ja tieteellistä tutkimusta.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun päämäärän saavuttamiseen.
5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut suoristusindikaattoreihin liittyvät tämän asetuksen tavoitteet.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Jäsenvaltioiden on seurattava tahattomien saaliiden minimoimista koskevien tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden tehokkuutta ja raportoitava komissiolle edistyksestä viimeistään ... [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  On kiellettyä käyttää liitteessä II mainittuja pyydyksiä kyseisessä liitteessä esitetyillä alueilla.
1.  On kiellettyä käyttää liitteessä II mainittuja pyydyksiä kyseisessä liitteessä esitetyillä alueilla. Jäsenvaltioiden on tehtävä asianmukainen arviointi, kun pyydyksiä käytetään direktiivin 92/43/ETY mukaisilla erityisten suojelutoimien alueilla ja direktiivin 2009/147/EY mukaisilla erityisillä suojelualueilla.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Herkkien luontotyyppien ja herkkien lajien lisääntymis- tai levähdyspaikkojen tahallinen häirintä, heikentäminen tai hävittäminen on kielletty.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Siinä tapauksessa, että parhaissa saatavilla olevissa tieteellisissä lausunnoissa suositellaan muuttamaan liitteessä II olevaa alueiden luetteloa, myös lisäämään uusia alueita, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaisia muutoksia hyväksyessään komissio kiinnittää erityistä huomiota kalastustoiminnan siirtymisestä muille herkille alueille aiheutuvien kielteisten vaikutusten lieventämiseen.
2.  Siinä tapauksessa, että parhaissa saatavilla olevissa tieteellisissä lausunnoissa suositellaan muuttamaan kiireellisesti liitteessä II olevaa alueiden luetteloa, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaisia muutoksia esittäessään komissio liittää delegoitua säädöstä koskevaan ehdotukseen haavoittuvaa aluetta koskevan kattavan kartan ja kiinnittää erityistä huomiota kalastustoiminnan siirtymisestä muille alueille aiheutuvien kielteisten sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten lieventämiseen.
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
3.  Jos tällaiset luontotyypit sijaitsevat jonkin jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, kyseisellä jäsenvaltiolla on oikeus ottaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen käyttöön pyyntikieltoalueita tai muita säilyttämistoimenpiteitä kyseisten luontotyyppien suojelemiseksi. Tällaisten toimenpiteiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin oikeuden mukaiset toimenpiteet.
3.  Jos liitteessä II mainitut alueet ovat jonkin jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, kyseisellä jäsenvaltiolla on oikeus ottaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen käyttöön pyyntikieltoalueita tai muita säilyttämistoimenpiteitä kyseisten luontotyyppien suojelemiseksi. Tällaisten toimenpiteiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin oikeuden mukaiset toimenpiteet.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sellaisten alueiden suojelemiseksi, joilla esiintyy tai todennäköisesti esiintyy niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä asetuksen (EY) N:o 734/2008 2 artiklan b alakohdassa määriteltyjä haavoittuvia meriekosysteemejä, ja kiellettävä kyseisillä alueilla pohjakalastustoiminta, elleivät parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoita, että tällaisella toiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia kyseisiin ekosysteemeihin. Tällaisten toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen hyväksymien päätöslauselmien kanssa, erityisesti päätöslauselmien 61/105 ja 64/72 kanssa, ja vastattava vähintään asetuksen (EY) N:o 734/2008 mukaisesti haavoittuville meriekosysteemeille annetun suojelun tasoa.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisen varmistaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 ja 12 kohdan nojalla;
a)  meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisen varmistaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 ja 12 kohdan nojalla niin, että suurin osa pyydetyistä kaloista on saavuttanut kutuiän ennen pyytämistä;
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)   kielletään meriympäristön lajien nuorten yksilöiden kaupan pitäminen ihmisravinnoksi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan b alakohdan ja 15 artiklan 11 kohdan nojalla;
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
14 aartikla (uusi)
14 a artikla
Ihmisravinnoksi tarkoitetut tuodut kalastustuotteet
Ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotujen kalastustuotteiden, jotka on pyydystetty unionin vesialueiden ulkopuolella 5 artiklassa tarkoitetuilla suuralueilla ja alueilla, on noudatettava tämän asetuksen liitteissä vahvistettuja säilyttämisen vähimmäisviitekokoja.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioilla on oltava käytössä toimenpiteet, joilla helpotetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti aluksesta purettujen säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienempien saaliiden varastointia tai markkinoiden löytämistä niille. Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi tai investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.
Jäsenvaltioilla on oltava käytössä asianmukaiset toimenpiteet, joilla helpotetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti aluksesta purettujen säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienempien saaliiden varastointia tai markkinoiden löytämistä niille. Tällaisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi sekä investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
1.  Saaliin arvon nostamiskäytäntö ja kalojen päästämiskäytäntö ovat kiellettyjä.
1.  Saaliin arvon nostamiskäytäntö on kielletty.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta niiden lajien saaliisiin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti purkamisvelvoitteen soveltamisesta.
2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Välimerellä harjoitettavaan kalastukseen tai niiden lajien saaliisiin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti purkamisvelvoitteen soveltamisesta.
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko
Lajit, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia
Pilottihankkeet ei-toivottujen saaliiden välttämiseksi
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja, joilla vältetään sellaisten lajien ei-toivottuja saaliita, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia, vähennetään ne mahdollisimman pieniksi ja lopetetaan ne. Näissä pilottihankkeissa on otettava huomioon asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien asiaan liittyvät lausunnot, ja niiden on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin.
1.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja, joilla vältetään ei-toivottuja saaliita, vähennetään ne mahdollisimman pieniksi ja lopetetaan ne. Näissä pilottihankkeissa on otettava huomioon asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien asiaan liittyvät lausunnot, ja niiden on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Jos kyseisten pilottihankkeiden tai muiden tieteellisten lausuntojen tulokset osoittavat, että lajien, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia, ei-toivotut saaliit ovat tuntuvia, jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön teknisiä toimenpiteitä kyseisten ei-toivottujen saaliiden vähentämiseksi noudattaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 19 artiklassa säädettyä menettelyä. Tällaisia teknisiä toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin.
2.  Jos kyseisten pilottihankkeiden tai muiden tieteellisten lausuntojen tulokset osoittavat, että lajien, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia, ei-toivotut saaliit ovat tuntuvia, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön teknisiä toimenpiteitä kyseisten ei-toivottujen saaliiden välttämiseksi tai vähentämiseksi mahdollisimman pieniksi noudattaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 19 artiklassa tai tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä menettelyä.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Tapauksissa, joissa muut jäsenvaltiot haluavat vahvistaa vastaavia teknisiä toimenpiteitä, voidaan antaa 18 artiklan mukaisesti yhteinen suositus.
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
17 aartikla (uusi)
17 a artikla
Dokumentointi
Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 49 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön sähköisiä valvontajärjestelyjä saaliiden, poisheittojen ja kalastustoiminnan dokumentoimiseksi.
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
II luku – 5 a jakso (uusi)
5 a JAKSO
KALASTUSALUSTEN MUKAUTTAMINEN
17 b artikla
Vetoisuuden mukauttaminen
Uusien ja olemassa olevien kalastusalusten vetoisuuden lisääminen, jonka tarkoituksena on parantaa aluksen turvallisuutta, työ- ja hygieniaoloja ja tuotteiden laatua, sekä aluksen vetoisuuden lisääminen, jonka tarkoituksena on varastoida ei-toivotut saaliit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan mukaista purkamisvelvoitetta, on sallittua edellyttäen, että ne eivät lisää aluksen saalispotentiaalia. Vastaavia määriä ei oteta huomioon arvioitaessa kalastuskapasiteettia asetuksen (EU) N:o 1380/2013 liitteessä II tai kyseisen asetuksen 23 artiklan mukaisissa lisäys-/poistojärjestelmissä vahvistettujen enimmäismäärien perusteella.
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko
Ohjaavat periaatteet
Alueelliset tekniset toimenpiteet
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – g alakohta

g)  liitteessä XI syrjäisimpien alueiden osalta.

g)  liitteessä XI unionin vesillä Intian valtamerellä ja Länsi-Atlantilla.

Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Liitteissä V–XI olevassa B osassa vahvistettuja silmäkokoa koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan ... päivään ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] asti, jos tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti ei ole annettu kyseisen kalastuksen osalta samaa asiaa koskevaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa, että tämän asetuksen liitteessä olevaa B osaa aletaan soveltaa, komissio antaa sen estämättä, mitä 6 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa säädetään, samaan päivämäärään mennessä 32 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi delegoidun säädöksen vahvistamalla ”kohdennetun kalastuksen” määritelmän, jotta B osaa voidaan soveltaa asianomaisella kalastusalueella sekä kyseiseen kalastukseen.
Tämän kohdan toisessa alakohdassa asetetun määräajan päättymispäivään tai kyseisessä alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen hyväksymispäivämäärään asti sen mukaan, kumpi on aiempi, sovelletaan edelleen ... päivään ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantuloa edeltävä päivä*] asti silmäkokoa koskevia säännöksiä kyseisillä kalastusalueilla.
________________________
* Jos tämä näkemys hyväksytään, 35–41 artiklaa on mukautettava neuvoston kanssa käytävien neuvottelujen yhteydessä sen jälkeen, kun on määritelty toimenpiteet, joiden soveltamista jatketaan tässä ilmoitetun päivämäärän jälkeen.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Tarvittaessa YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueen erityispiirteiden huomioon ottamiseksi teknisiä toimenpiteitä, jotka poikkeavat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, voidaan hyväksyä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien yhteydessä.
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltiot voivat esittää yhteisiä suosituksia sellaisten tarkoituksenmukaisten teknisten toimenpiteiden määrittämiseksi alueellisella tasolla, joissa poiketaan 1 kohdassa vahvistetuista toimenpiteistä.
2.  Jos kyseistä kalastusta varten ei ole laadittu monivuotista suunnitelmaa tai jos asianomaisessa monivuotisessa suunnitelmassa ei vahvisteta teknisiä toimenpiteitä tai tällaisten teknisten toimenpiteiden hyväksymismenettelyä, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti määrittämällä sellaiset tarkoituksenmukaiset tekniset toimenpiteet alueellisella tasolla, joissa poiketaan 1 kohdassa vahvistetuista toimenpiteistä, ja erityisesti vahvistamalla alueellisella tasolla noudatettavat silmäkoot. Tällaisten delegoitujen säädösten hyväksymiseksi jäsenvaltiot voivat antaa yhteisen suosituksen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio julkaisee kyseiset yhteiset suositukset välittömästi sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat antaneet ne, ja se julkaisee kaikki tieteelliset arvioinnit, jotka on tehty sen varmistamiseksi, että ne ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 5 kohdan mukaisia.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Edellä olevien 1 a ja 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden
a)  avulla on pyrittävä saavuttamaan tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetut tavoitteet ottaen erityisesti huomioon sen 4 artiklassa vahvistetut suoritusindikaattorit;
b)  ohjenuorana ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 3 artiklassa vahvistetut hyvän hallinnon periaatteet;
c)  avulla myönnetään muun muassa kalastusmahdollisuuksia tarjoamalla kannustimia kalastusaluksille, joilla käytetään valikoivia pyydyksiä tai sellaisia pyyntimenetelmiä, joilla on vähäisempi ympäristövaikutus; ja
d)  on vastattava vähintään 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tai silmäkokoa koskevien sääntöjen tapauksessa ... päivään ...kuuta ... [päivä ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää] asti hyödyntämismallien sekä herkille lajeille ja luontotyypeille annettavan suojelun tason osalta sovellettavia toimenpiteitä.
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 2 kohdan mukaisesti suositeltujen teknisten toimenpiteiden on hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun osalta oltava vähintään vastaavat kuin 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.
3.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisten suositusten perustaksi parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot. Tieteellisissä lausunnoissa on otettava huomioon tällaisten toimenpiteiden vaikutus kohdelajeihin sekä herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin ja tuotava esiin meriekosysteemin säilyttämiselle aiheutuvat hyödyt.
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1, 3 ja 6 kohdassa säädetään, komissio voi antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä myös silloin, kun kyseisissä kohdissa tarkoitettua yhteistä suositusta ei ole.
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
19 artikla
19 artikla
Poistetaan.
Monivuotisiin suunnitelmiin kuuluvat alueelliset toimenpiteet
1.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä alueellisen tason teknisiä toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaiset toimenpiteet on vahvistettava tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä.
2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistetuissa toimenpiteissä voidaan
a)  muuttaa tai täydentää liitteissä V–XI vahvistettuja toimenpiteitä;
b)  poiketa liitteissä V–XI vahvistetuista toimenpiteistä tietyn alueen tai ajanjakson osalta edellyttäen, että voidaan osoittaa, ettei kyseisistä toimenpiteistä ole säilyttämisen kannalta hyötyä kyseisellä alueella tai ajanjaksolla ja että vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutetaan samat tavoitteet.
3.  Monivuotisessa suunnitelmassa voidaan määritellä, millaisia teknisiä toimenpiteitä voidaan hyväksyä 1 ja 2 mukaisesti asianomaisen alueen osalta.
4.  Edellä olevien 1 ja 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden
a)  avulla pyritään saavuttamaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa säädetyt tavoitteet ja päämäärät;
b)  ohjenuorana ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 3 artiklassa vahvistetut hyvän hallinnon periaatteet; ja
c)  avulla myönnetään kalastusmahdollisuuksia tarjoamalla kannustimia kalastusaluksille, joilla käytetään valikoivia pyydyksiä tai sellaisia pyyntimenetelmiä, joilla on vähäisempi ympäristövaikutus.
5.  Kun jäsenvaltiot esittävät yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden ottamiseksi käyttöön, niiden on esitettävä tieteellinen näyttö kyseisten toimenpiteiden hyväksymisen tueksi.
6.  Komissio voi pyytää STECF:ää arvioimaan 5 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä suosituksia.
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia koko- ja lajivalikoivien pyydysten määrittämiseksi, niiden on esitettävä todisteet siitä, että kyseiset pyydykset täyttävät vähintään yhden seuraavista perusteista:
1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia koko- ja lajivalikoivien pyydysten määrittämiseksi, niiden on esitettävä todisteet siitä, että kyseiset pyydykset täyttävät vähintään yhden seuraavista perusteista:
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–VIII ja liitteessä X olevassa C osassa ja liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen pyynti- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai uusien kielto- tai rajoitusalueiden vahvistamiseksi, niiden on sisällytettävä tällaisten kielto- ja rajoitusalueiden osalta seuraavat osatekijät kyseisiin yhteisiin suosituksiin:
Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–VIII ja liitteessä X olevassa C osassa ja liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen pyynti- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi, uusien kielto- tai rajoitusalueiden vahvistamiseksi tai niiden poistamiseksi, niiden on sisällytettävä tällaisten kielto- ja rajoitusalueiden osalta seuraavat osatekijät kyseisiin yhteisiin suosituksiin:
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)
Jos jäsenvaltiot eivät anna yhteisiä suosituksia, komissio voi antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kielto- tai rajoitusalueiden perustamisesta parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta
1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–X olevassa A osassa lueteltujen säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai tällaisten viitekokojen vahvistamiseksi, niiden on noudatettava tavoitetta meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisesta.
1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–X olevassa A osassa lueteltujen säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai tällaisten viitekokojen vahvistamiseksi, niiden on noudatettava tavoitetta meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisesta. Yhteisten suositusten on perustuttava parhaaseen käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin, ja niissä on otettava huomioon biologiset perusteet, erityisesti lajien sukukypsyyskoko. Yhteiset suositukset eivät saa vaarantaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevia säännöksiä, jotka liittyvät kalastustuotteiden aluksesta purkamiseen ja kaupan pitämiseen.
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia reaaliaikaisten pyyntikieltojen ja siirtymistä koskevien säännösten ottamiseksi käyttöön varmistaakseen kala-, äyriäis- tai nilviäislajien nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemisen, niiden on sisällytettävä mukaan seuraavat osatekijät:
Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia reaaliaikaisten pyyntikieltojen ja siirtymistä koskevien säännösten ottamiseksi käyttöön varmistaakseen kala-, äyriäis- tai nilviäislajien tai herkkien lajien nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemisen, niiden on sisällytettävä mukaan seuraavat osatekijät:
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Jos reaaliaikaisilla pyynti- ja siirtymiskielloilla on ainoastaan yhden jäsenvaltion aluksiin kohdistuvia vaikutuksia, toteutetaan parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia toimenpiteitä asianomaisiin aluksiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.
Tarkistukset 304 ja 154
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia innovatiivisten pyydysten käytön sallimiseksi tai laajentamiseksi, mukaan lukien liitteessä V olevassa E osassa kuvattu pulssitrooli, tietyllä merialueella, niiden on esitettävä arvio tällaisten pyydysten käytön todennäköisistä vaikutuksista kohdelajeihin ja herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin.
1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia innovatiivisten pyydysten käytön sallimiseksi tai laajentamiseksi tietyllä merialueella, niiden on esitettävä arvio tällaisten pyydysten käytön todennäköisistä vaikutuksista kohdelajeihin ja herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin.
Tällaisen arvion on perustuttava innovatiivisten pyydysten käyttöön koeajalla ja enintään viidellä prosentilla aluksista, jotka toimivat tuohon aikaan alalla vähintään neljän vuoden ajan.
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta
3.  Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei sallita, jos kyseiset arviot osoittavat, että pyydysten käyttö johtaa herkkiin luontotyyppeihin ja muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin.
3.  Innovatiivisten pyydysten käyttö sallitaan vain kaupallisessa mittakaavassa, jos 1 kohdassa tarkoitetut arviot osoittavat, että nykyisiin säännellyn kalastuksen pyydyksiin ja menetelmiin verrattuna pyydysten käyttö ei johda merellisiin luontotyyppeihin, mukaan lukien herkät luontotyypit tai muut kuin kohdelajit, kohdistuviin suoriin tai kumulatiivisiin kielteisiin vaikutuksiin.
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
–   antaa tietoja nykyisten ehkäisevien toimenpiteiden ja seurantajärjestelyjen tehokkuudesta,
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalastajia, joihin nämä toimenpiteet vaikuttavat suoraan, kuullaan asianmukaisesti.
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)   asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyt poikkeukset.
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten yhdyskuntien suojelu.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten yhdyskuntien suojelu. Niiden on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin oikeuden mukaan sovellettavat tekniset toimenpiteet.
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
26 aartikla (uusi)
26 a artikla
Saaliiden ja poisheittojen täydellistä dokumentointia koskevat pilottihankkeet
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi määrittämällä pilottihankkeet, joilla kehitetään saaliiden ja poisheittojen täydellistä dokumentointia koskeva järjestelmä, joka perustuu mitattavissa oleviin tavoitteisiin ja päämääriin tulosperusteisen kalastuksenhoidon aikaansaamiseksi.
2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa pilottihankkeissa voidaan poiketa liitteissä V–XI olevassa B osassa vahvistetuista toimenpiteistä tietyn alueen osalta enintään yhden vuoden ajan edellyttäen, että voidaan osoittaa, että tällaisilla pilottihankkeilla pyritään saavuttamaan 3 artiklassa asetetut tavoitteet ja noudattamaan 4 artiklassa vahvistettuja suoritusindikaattoreita ja että erityisesti pyritään parantamaan asianomaisen pyydyksen tai kalastusmenetelmän valikoivuutta tai muuten vähentämään sen ympäristövaikutusta. Yhden vuoden ajanjaksoa voidaan pidentää yhdellä vuodella samoin edellytyksin. Se on rajattava korkeintaan 5 prosenttiin aluksista kyseisellä alalla jäsenvaltiota kohti.
3.  Kun jäsenvaltiot esittävät yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitettujen pilottihankkeiden toteuttamiseksi, niiden on esitettävä tieteellinen näyttö kyseisten toimenpiteiden hyväksymisen tueksi. STEFC:n on arvioitava yhteisiä suosituksia ja julkistettava nämä arviot. Kuuden kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamisesta jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus, jossa esitetään tulokset ja myös yksityiskohtainen arvio valikoivuudessa tapahtuneista muutoksista ja muista ympäristövaikutuksista.
4.  STECF:n on arvioitava 3 kohdassa tarkoitettua kertomusta. Jos STECF katsoo, että uudella pyydyksellä tai kalastusmenetelmällä saavutetaan menestyksekkäästi 2 kohdassa asetetut tavoitteet, komissio voi tehdä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti ehdotuksen kyseisen pyydyksen tai kalastusmenetelmän yleisen käytön sallimisesta. STECF:n arvio on julkistettava.
5.  Komissio antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi laatimalla 1 kohdassa tarkoitetun saaliiden ja poisheittojen täydellistä dokumentointia koskevan järjestelmän tekniset erittelyt.
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Luku IV
LUKU IV
Poistetaan.
ALUEELLISET KALASTUKSENHOITOJÄRJESTÖT
28 artikla
Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC)
Siirretään komissiolle valta antaa 32 artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa
a)   sisällytetään unionin lainsäädäntöön tietyt Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) hyväksymät tekniset toimenpiteet, mukaan lukien luettelot haavoittuvista meriekosysteemeistä sekä tylppäpyrstömolvan ja punasimpun kalastukseen liittyvät erityiset tekniset toimenpiteet, sellaisina kuin ne määritellään NEAFC:n suosituksissa 05:2013, 19:2014, 01:2015 ja 02:2015; ja
b)   hyväksytään muita teknisiä toimenpiteitä, joilla täydennetään tai muutetaan NEAFC:n suositukset osaksi lainsäädäntöä saattavien säädösten tiettyjä muita kuin keskeisiä osia.
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, jotka toteutetaan yksinomaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin, seuraavin edellytyksin:
1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, jotka toteutetaan tieteellisten tutkimusten yhteydessä, seuraavin edellytyksin:
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  ne myydään muihin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi.
b)  siinä tapauksessa, että kalat ovat säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempiä, ne myydään muihin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi.
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko
Keinotekoiset palautus- ja siirtoistutukset
Palautus- ja siirtoistutukset
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, joiden ainoana tarkoituksena ovat meriympäristön lajien keinotekoiset palautus- tai siirtoistutukset, edellyttäen että kyseiset toimet pannaan täytäntöön sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, jolla tai joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, luvalla ja alaisuudessa.
1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, joiden ainoana tarkoituksena ovat meriympäristön lajien palautus- tai siirtoistutukset, edellyttäen että kyseiset toimet pannaan täytäntöön sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, jolla tai joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, luvalla ja alaisuudessa.
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta
2.  Jos keinotekoisia palautus- tai siirtoistutuksia pannaan täytäntöön toisen jäsenvaltion tai toisten jäsenvaltioiden vesillä, komissiolle ja kaikille asianomaisille jäsenvaltioille on ilmoitettava vähintään kuukautta aiemmin aikomuksesta toteuttaa tällaisia kalastustoimia.
2.  Jos palautus- tai siirtoistutuksia pannaan täytäntöön toisen jäsenvaltion tai toisten jäsenvaltioiden vesillä, komissiolle ja kaikille asianomaisille jäsenvaltioille on ilmoitettava vähintään kuukautta aiemmin aikomuksesta toteuttaa tällaisia kalastustoimia.
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
1.  Jos saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti tällaisten uhkien lieventämiseksi. Tällaiset säädökset voivat erityisesti liittyä rajoituksiin, jotka koskevat pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina.
1.  Jos saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien tai merellisten luontotyyppien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti tällaisten uhkien lieventämiseksi. Tällaiset säädökset voivat erityisesti liittyä rajoituksiin, jotka koskevat pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina, tai muihin tarvittaviin säilyttämistoimenpiteisiin.
Tarkistus 273
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  suojelemaan herkkiä lajeja ja luontotyyppejä, kun niiden säilymiseen kohdistuu todistetusti vakava uhka.
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sovelletaan enintään kolmen vuoden ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sovelletaan enintään kahden vuoden ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta
1.  Komissio antaa viimeistään vuoden 2020 lopussa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa on arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja edistetty 4 artiklassa vahvistettuja päämääriä.
1.  Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa on arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja edistetty 4 artiklassa vahvistettujen suoritusindikaattorien perusteella.
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
2.  Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ja päämääriä ole saavutettu, kuuden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen antamisesta kyseisen alueen jäsenvaltioiden on esitettävä suunnitelma korjaavista toimista, jotka on tarkoitus toteuttaa sen varmistamiseksi, että mainittuihin tavoitteisiin ja päämääriin voidaan päästä.
2.  Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ole saavutettu tai 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden erityistasot tärkeimmässä kalastuksessa on ylitetty, kahdentoista kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen antamisesta kyseisen alueen jäsenvaltioiden on esitettävä suunnitelma korjaavista toimista, jotka on tarkoitus toteuttaa sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä ja säilyttämisen vähimmäiskokoa pienempien meriympäristön lajien saaliita voidaan vähentää 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle tasolle.
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio avustaa jäsenvaltioita kansallisen toimintasuunnitelman laatimisessa uusien teknisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi, jotta 4 artiklassa asetetut vaatimukset voidaan täyttää. Jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kyseisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi.
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
34 artiklan 3 a alakohta (uusi)
3 a.   Jos kertomuksessa osoitetaan, että jäsenvaltio ei ole noudattanut valvontaa ja tietojen keräämistä koskevia velvoitteitaan, komissio voi keskeyttää EMKR:stä kyseisellä jäsenvaltiolle myönnettävän rahoituksen tai lykätä sitä asetuksen (EU) N:o 508/2014 100 ja 101 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  Poistetaan 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ja 25 artikla.
a)  Poistetaan 3, 8, 9, 10, 11 ja 12 artikla, 13 artiklan 3 kohdan toinen alakohta sekä 14, 15, 16 ja 25 artikla.
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
36 artikla
36 artikla
Poistetaan.
Asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttaminen
Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 ja 9 artikla.
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1224/2009
54 cartikla – 2 kohta – a alakohta
a)  aluksella ei samanaikaisesti pidetä tai käytetä joko silmäkooltaan 80 millimetriä pienempää vedettävää pyydystä tai yhtä taikka useampaa kurenuottaa tai vastaavaa pyydystä; tai
a)  aluksella ei samanaikaisesti pidetä tai käytetä joko silmäkooltaan 70 millimetriä pienempää vedettävää pyydystä tai yhtä taikka useampaa kurenuottaa tai vastaavaa pyydystä; tai
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1224/2009
54 cartikla – 2 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta
lajitellut kalat jäädytetään välittömästi lajittelun jälkeen; lajiteltuja kaloja ei saa päästää takaisin mereen; ja
lajitellut kalat jäädytetään lajittelun jälkeen; lajiteltuja kaloja ei saa päästää takaisin mereen; ja
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1224/2009
54 cartikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta
laitteet on asennettu ja sijoitettu alukselle siten, että jäädytys tapahtuu välittömästi eikä meriympäristön lajien laskeminen takaisin mereen ole enää mahdollista.
laitteet on asennettu ja sijoitettu alukselle siten, että jäädytys tapahtuu eikä meriympäristön lajien laskeminen takaisin mereen ole enää mahdollista.
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1224/2009
54 cartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmennettava pakastustroolareiden suunnitelmat sen varmistamiseksi, että ne ovat sovellettavien sääntöjen mukaisia.
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
38 artikla
38 artikla
Poistetaan.
Asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttaminen
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1343/2011 26 artikla seuraavasti:
1)   lisätään alakohta seuraavasti:
”h) 4, 10, 12, 15, 15 a, 16, 16 b, 16 c, 16 d, 16 f, 16 g, 16 h, 16 i, 16 j ja 16 k artiklassa vahvistetut tekniset toimenpiteet.”;
2)   lisätään kohta seuraavasti:
”Siirretään komissiolle myös valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä GFCM:n hyväksymien muiden sellaisten teknisten toimenpiteiden saattamiseksi osaksi unionin lainsäädäntöä, jotka sitovat unionia, sekä täydentää tai muuttaa teknisistä toimenpiteistä annetut GFCM:n suositukset osaksi lainsäädäntöä saattavien säädösten tiettyjä muita kuin keskeisiä osia.”
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta
Kumotaan asetukset (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005.
Kumotaan asetukset (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 sekä komission asetus (EY) N:o 494/20021 a.
____________________________
1 a Komission asetus (EY) N:o 494/2002, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, teknisistä lisätoimenpiteistä kummeliturskakannan elvyttämiseksi ICES-suuralueilla III, IV, V, VI ja VII sekä ICES-alueilla VIII a, b, d ja e (EYVL L 77, 20.3.2002, s. 8).
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
Liite I – n a alakohta (uusi)
n a)  järvisiika (Coregonus oxyrhynchus) ICES-suuralueella IVb (unionin vedet);
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
Liite I – n b kohta (uusi)
n b)  adriansampi (Acipenser naccarii) ja sampi (Acipenser sturio) unionin vesillä;
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
Liite I – o alakohta
o)  kuteva naaraslangusti (Palinuridae spp.) ja kuteva naarashummeri (Homarus gammarus) kaikilla unionin vesillä, paitsi jos näitä lajeja käytetään palautus- tai siirtoistutuksiin;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
Liite I – p alakohta
p)  kivitaateli (Lithophaga lithophaga) ja nävertäjäsimpukka (Pholas dactylus) kaikilla unionin vesillä Välimerellä.
p)  kivitaateli (Lithophaga lithophaga), Pinna nobilis -simpukka ja nävertäjäsimpukka (Pholas dactylus) unionin vesillä Välimerellä.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
Liite I – p a alakohta (uusi)
p a)  merisiili (Centrostephanus longispinus).
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Hämähäkkiravun koko mitataan kuvassa 5 a esitetyllä tavalla selkäkilven pituutena keskiviivan suuntaisesti otsapiikkien välisestä reunasta kilven takaosan reunaan.
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 b kohta (uusi)
5 b.   Isotaskuravun koko mitataan kuvassa 5 b esitetyllä tavalla selkäkilven suurimpana leveytenä mitattuna kohtisuoraan pituussuuntaiseen keskiviivaan nähden.
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 c kohta (uusi)
5 c.   Kuningaskotilon koko mitataan kuvassa 5 c esitetyllä tavalla kuoren koko pituudelta.
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 d kohta (uusi)
5 d.   Miekkakalan koko mitataan kuvassa 5 d esitetyllä tavalla pyrstön loven ja alaleuan kärjen välisenä etäisyytenä.
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – kuva 5 a (uusi)
Kuva 5 a Hämähäkkirapu (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_FI-p0000002.png
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – kuva 5 b (uusi)
Kuva 5 c Isotaskurapu (Cancer pagurus)
20180116-P8_TA(2018)0003_FI-p0000003.png
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – kuva 5 c (uusi)
Kuva 5 c Kuningaskotilo
20180116-P8_TA(2018)0003_FI-p0000004.png
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – kuva 5 d (uusi)
Kuva 5 d Miekkakala (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_FI-p0000005.png
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 1 – 14 rivi

Komission teksti

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm

Tarkistus

 

Makrillit (Scomber spp.)

30 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 1 – 15 rivi

Komission teksti

Silli (Clupea harengus)

20 cm

Tarkistus

 

Silli (Clupea harengus)

20 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 1 – 16 rivi

Komission teksti

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm

Tarkistus

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 1 – 17 rivi

Komission teksti

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti

Tarkistus

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 1 – 19 rivi

Komission teksti

Sardiini (Sardina pilchardus)

11 cm

Tarkistus

Sardiini (Sardina pilchardus)

11 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 1 – 20 rivi

Komission teksti

Hummeri (Homarus gammarus)

87 mm

Tarkistus

Hummeri (Homarus gammarus)

87 mm (selkäkilven pituus)

Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 1 – 34 rivi

Komission teksti

Langustit (Palinurus spp.)

95 mm

Tarkistus

Langustit (Palinurus spp.)

95 mm (selkäkilven pituus)

Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 2 – 13 rivi

Komission teksti

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kokonaispituus 105 mm,

 

selkäkilven pituus 32 mm

Tarkistus

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kokonaispituus 105 mm,

 

selkäkilven pituus 32 mm

 

Keisarihummerin pyrstöt 59 mm

Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 2 – 14 rivi

Komission teksti

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm

Tarkistus

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 2 – 15 rivi

Komission teksti

Silli (Clupea harengus)

18 cm

Tarkistus

Silli (Clupea harengus)

18 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – taulukko 2 – 16 rivi

Komission teksti

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm

Tarkistus

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Vähintään 90 mm

Skagerrak ja Kattegat

Verkon etuosan yläosaan on asennettava ristikko, jonka silmäkoko on vähintään 270 mm (vinoneliösilmä) tai 140 mm1 a (neliösilmä).

 

 

__________________

 

 

1 a Kattegatin osa-alueella on asennettava 120 mm:n neliösilmäinen valikointiristikko trooleihin 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana ja saartopyydyksiin 1 päivän elokuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana).

Tarkistukset 305 ja 355
Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 4 rivi

 

Komission teksti

 

 

Vähintään 80mm

ICES-alue IVb leveyspiirin 54°30' N eteläpuolella ja ICES-alue IVc

Merianturan kohdennettu kalastus puomitroolilla tai [pulssitroolilla]. Verkon etuosan yläosaan on asennettava ristikko, jonka silmäkoko on vähintään 180 mm.

 

Tarkistus

 

 

Vähintään 80mm

ICES-alue IVb leveyspiirin 54°30' N eteläpuolella ja ICES-alue IVc

Merianturan kohdennettu kalastus puomitroolilla. Verkon etuosan yläosaan on asennettava ristikko, jonka silmäkoko on vähintään 180 mm.

Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 4 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Vähintään 40 mm

Koko alue

Kalmarin kohdennettu kalastus (85 prosenttia saaliista) (Lolignidae, Ommastrephidae)

Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 6 rivi

Komission teksti

Vähintään 16 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus

 

 

Harmaaturskan kohdennettu kalastus. Harmaaturskan kalastuksessa on asennettava lajitteluristikko, jonka tankojen väli on 22 mm.

 

 

Crangon -lajin kohdennettu kalastus.On asennettava lajitteluristikko, seulaverkko tai vastaava valikoiva laite.

Tarkistus

Vähintään 16mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)

 

 

Harmaaturskan kohdennettu kalastus (50 prosenttia saaliista). Harmaaturskan kalastuksessa on asennettava lajitteluristikko, jonka tankojen väli on 35 mm.

 

 

Hietakatkarapujen tai Pandalus montagui ‑katkarapujen kohdennettu kalastus (90 prosenttia saaliista). On asennettava valikoiva verkko tai lajitteluristikko vahvistettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 2 kohta – otsikko
2.  Seisovien verkkojen perussilmäkoot
2.  Seisovien verkkojen ja ajoverkkojen perussilmäkoot
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 2 kohta – johdanto-osa
Seuraavia seisovien verkkojen silmäkokoja on sovellettava Pohjanmerellä ja Skagerrakissa/Kattegatissa.
Seuraavia seisovien verkkojen ja ajoverkkojen silmäkokoja on sovellettava Pohjanmerellä ja Skagerrakissa/Kattegatissa.
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
Liite V – C osa – 1 kohta – 1.1 alakohta
1.1  Kielletään tuulenkalan kalastus kaikilla vedettävillä pyydyksillä, joiden perän silmäkoko on pienempi kuin 80 mm, ja kaikilla seisovilla verkoilla, joiden silmäkoko on pienempi kuin 100 mm, maantieteellisellä alueella, jota rajaavat Englannin ja Skotlannin itärannikko ja joka jää seuraavien WGS84-järjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:
1.1  Kielletään tuulenkalan kalastus kaikilla vedettävillä pyydyksillä, joiden perän silmäkoko on pienempi kuin 32 mm, maantieteellisellä alueella, jota rajaavat Englannin ja Skotlannin itärannikko ja joka jää seuraavien WGS84-järjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
Liite V – C osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 luetelmakohta
–  alukset, joiden koneteho ei ole yli 221 kW ja jotka pyytävät pohjatrooleilla tai ankkuroiduilla kierrenuotilla,
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
Liite V – C osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 luetelmakohta
–  pareittain pyytävät alukset, joiden yhteinen koneteho ei ole millään hetkellä yli 221 kW ja jotka pyytävät pohjapyyntiin tarkoitetuilla paritrooleilla,
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
Liite V – C osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 luetelmakohta
–  alukset, joiden koneteho on yli 221 kW, saavat pyytää pohjatrooleilla tai ankkuroiduilla kierrenuotilla, ja pareittain pyytävät alukset, joiden yhteinen koneteho on yli 221 kW, saavat pyytää pohjapyyntiin tarkoitetuilla paritrooleilla edellyttäen, että tällaiset alukset eivät harjoita punakampelan ja merianturan kohdennettua kalastusta ja että ne noudattavat tässä liitteessä olevassa B osassa esitettyjä asianomaisia silmäkokoja koskevia sääntöjä.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
Liite V – C osa – 6 kohta – 6.2 alakohta
6.2  Kielletään asetuksen (EY) N:o 2347/20021 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 6.1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.
6.2  Kielletään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/23361 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait, joiden kalastus on nimenomaisesti kielletty unionin oikeudessa, on palautettava mereen viipymättä. Syvänmeren hailajien saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltiolla ei ole riittävää kiintiötä, komissio voi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 5 kohtaa. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 6.1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.
__________________
__________________
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä (EYVL L 351, 28.12.2002, s. 6).
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2336, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 1).
Tarkistus 274
Ehdotus asetukseksi
Liite V – D osa – alaotsikko
Toimenpiteet valaiden tahattomien saaliiden vähentämiseksi ICES-alueella IIIa ja ICES-suuralueella IV
Toimenpiteet merinisäkkäiden tahattomien saaliiden vähentämiseksi ICES-alueella IIIa ja ICES-suuralueella IV
Tarkistus 275
Ehdotus asetukseksi
Liite V – D osa – 1 a alakohta (uusi)
1 a.  Toimenpiteet merilintujen tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi
1.  Pohjanmerellä on käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä ratkaisuja.
2.  Pohjanmerellä on sovellettava alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä voidaan korvata muilla teknisillä toimenpiteillä, sillä tieteellisessä tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu alueita, joilla herkkien vesilintujen tiedetään joutuneen tahattomasti sivusaaliiksi.
3.  Pohjanmerellä pitkäsiimalla kalastavien alusten on käytettävä tieteellisesti testattujen teknisten ratkaisujen yhdistelmää, kuten tori-siimoja, siimojen painon muuttamista ja pitkäsiimapyydysten laskemista pimeän aikaan mahdollisimman vähäisellä, turvallisuuden kannalta tarpeellisella kannen valaistuksella. Yhdistelmät olisi määritettävä pyydysmallien ja niiden lajien mukaan, joita alukset todennäköisesti saavat saaliiksi. Ilmoituksen olisi oltava kansainvälisesti sovituissa suuntaviivoissa vahvistettujen standardien mukainen.
4.  Jäsenvaltioiden on valvottava ja arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden vaikutusta saaliisiin ja pyyntiponnistuksiin.
Tarkistukset 306, 314, 315 ja 356
Ehdotus asetukseksi
Liite V – E osa
E osa
Poistetaan.
Innovatiiviset pyyntimenetelmät
Innovatiiviset pyyntimenetelmät
Sähköpulssitroolien käyttö ICES-alueilla IVb ja IVc
Sen estämättä, mitä 13 artiklassa säädetään, kalastaminen sähköpulssitrooleilla sallitaan ICES-alueilla IVb ja IVc tämän asetuksen 27 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti määritellyin edellytyksin, jotka koskevat pulssin ominaispiirteitä ja käytössä olevia valvonta- ja seurantatoimenpiteitä, seuraavat WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen mitatut koordinaatit yhdistävän loksodromin eteläpuolella:
–  Yhdistyneen kuningaskunnan itärannikolla oleva piste leveyspiirin 55° N kohdalla
–  itään pisteeseen leveyspiirin 55° N ja pituuspiirin 5° E kohdalla
–  pohjoiseen pisteeseen leveyspiirin 56° N kohdalla
–  itään pisteeseen Tanskan länsirannikolla leveyspiirin 56° N kohdalla.
Tarkistus 324
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A osa – taulukko – 14 rivi

Komission teksti

 

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm

Tarkistus

 

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm1 a

 

___________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai useamman edustavan otoksen perusteella. Mainittua 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A osa – taulukko – 15 rivi

Komission teksti

Silli (Clupea harengus)

20 cm

Tarkistus

Silli (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A osa – taulukko – 16 rivi

Komission teksti

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Unionin vesillä ICES-suuralueilla V, VI (etelään leveyspiiristä 56° N) ja VII, paitsi ICES-alueilla VIId, e ja f, sovellettava säilyttämisen vähimmäisviitekoko on 130 mm.

Tarkistus

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm3, 3 a

 

__________________

 

3 Unionin vesillä ICES-suuralueilla V, VI (etelään leveyspiiristä 56° N) ja VII, paitsi ICES-alueilla VIId, e ja f, sovellettava säilyttämisen vähimmäisviitekoko on 130 mm.

 

3 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A osa – taulukko – 17 rivi

Komission teksti

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti

Tarkistus

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 rivi

Komission teksti

Vähintään 120 mm

Koko alue

Ei ole

Tarkistus

Vähintään 100 mm1 a

Koko alue

Ei ole

__________________

 

 

1 a Poistetaan asteittain kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä. ICES-alueilla VIId ja VIIe sovellettava silmäkoko on vähintään 100 mm.

 

 

Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 2 kohta – otsikko
2.  Seisovien verkkojen perussilmäkoot
2.  Seisovien verkkojen ja ajoverkkojen perussilmäkoot
Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 2 kohta – johdanto-osa
Seuraavia seisovien verkkojen silmäkokoja on sovellettava luoteisilla vesillä.
Seuraavia seisovien verkkojen ja ajoverkkojen silmäkokoja on sovellettava luoteisilla vesillä.
Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 2 kohta – taulukko – 2 rivi

Komission teksti

Vähintään 120 mm1

Koko alue

Ei ole

Tarkistus

Vähintään 120 mm1

Koko alue

Ei ole

__________________

 

 

1 Merikrotin kohdennettuun kalastukseen (30 prosenttia saaliista) on käytettävä verkkoa, jonka silmäkoko on vähintään 220 mm. Seitin ja kummeliturskan kohdennettuun kalastukseen (50 prosenttia saaliista) ICES-alueilla VIId ja VIIe on käytettävä verkkoa, jonka silmäkoko on vähintään 110 mm.

 

 

Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 2 kohta – taulukko – 4 rivi

Komission teksti

Vähintään 50 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 50mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)

 

 

Rusotäplämullon kohdennettu kalastus (50 prosenttia saaliista)

Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – C osa – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa
Kunkin vuoden tammikuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään ja lokakuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään kalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä millä tahansa vedettävillä pyydyksillä ja seisovilla verkoilla alueella, joka jää seuraavien WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:
Kunkin vuoden tammikuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään ja lokakuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään kalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä millä tahansa pohjatroolilla tai seisovalla pohjaverkolla alueella, joka jää seuraavien WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – C osa – 3 kohta – 3.2. alakohta
3.2  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitetulla alueella ja ajanjaksolla on sallittua käyttää pohjatrooleja edellyttäen, että trooleihin on asennettu tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvioimat valikoivat laitteet. Jos 3.1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla toimivien jäsenvaltion alusten pyytämät turskan sivusaaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät saa enää kalastaa asianomaisella alueella.
3.2  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitetulla alueella ja ajanjaksolla on sallittua käyttää pohjatrooleja edellyttäen, että trooleihin on asennettu tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvioimat valikoivat laitteet.
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – C osa – 9 kohta – otsikko
9.  Seisovien verkkojen käyttö ICES-alueilla Vb, VIa, VIIb, c, j ja k
9.  Seisovien verkkojen käyttö ICES-alueilla Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j ja k
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – C osa – 9 kohta – 9.2. alakohta
9.2.  Kielletään asetuksen (EY) N:o 2347/2002 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 9.1 kohdassa kuvattuja poikkeuksia.
9.2.  Kielletään asetuksen (EU) 2016/2336 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait, joiden kalastus on nimenomaisesti kielletty unionin oikeudessa, on palautettava mereen viipymättä. Syvänmeren hailajien saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltiolla ei ole riittävää kiintiötä, komissio voi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 5 kohtaa. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 9.1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.
Tarkistus 276
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – D osa – 1 kohta – otsikko
1.  Toimenpiteet valaiden tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi ICES-alueilla VIa ja VIId, e, f, g, h ja j
1.  Toimenpiteet merinisäkkäiden tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi ICES-alueilla VI ja VII
Tarkistus 277
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – D osa – 2 kohta – 2.1 alakohta (uusi)
2.1.  Luoteisilla vesillä on käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä ratkaisuja.
Tarkistus 278
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – D osa – 2 kohta – 2.2 alakohta (uusi)
2.2.  Luoteisilla vesillä on sovellettava alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä voidaan korvata muilla teknisillä toimenpiteillä, sillä tieteellisessä tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu alueita, joilla herkkien vesilintujen tiedetään joutuneen tahattomasti sivusaaliiksi.
Tarkistus 279
Ehdotus asetukseksi
Liite VI – D osa – 2 kohta – 2.3 alakohta (uusi)
2.3.  Jäsenvaltioiden on valvottava ja arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden vaikutusta saaliisiin ja pyyntiponnistuksiin.
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – A osa – taulukko – 15 rivi

Komission teksti

Silli (Clupea harengus)

20 cm

Tarkistus

Silli (Clupea harengus)

20 cm1 a

 

__________________

 

1 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – A osa – taulukko – 18 rivi

Komission teksti

Meribassi (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Tarkistus

Meribassi (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – A osa – taulukko – 23 rivi

Komission teksti

Kuningatarkampasimpukat (Chlamys spp.)

40 mm

Tarkistus

Kuningatarkampasimpukat (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – A osa – taulukko – 26 rivi

Komission teksti

Japaninmattosimpukka (Venerupis philippinarum)

35 mm

Tarkistus

Japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – A osa – taulukko – 34 rivi

Komission teksti

Meritursas (Octopus vulgaris)

750 grammaa3

 

__________

 

3 Itäisellä Keski-Atlantilla CEFAC-alueen kalastusalueen 34 alueisiin 34.1.1, 34.1.2 ja 34.1.3 sekä suuralueeseen 34.2.0 kuuluvilla vesillä sovelletaan puhdistetun tuotteen painoa 450 g.

Tarkistus

Meritursas (Octopus vulgaris)

1 000 grammaa3

 

__________

 

3 Itäisellä Keski-Atlantilla CEFAC-alueen kalastusalueen 34 alueisiin 34.1.1, 34.1.2 ja 34.1.3 sekä suuralueeseen 34.2.0 kuuluvilla vesillä sovelletaan puhdistetun tuotteen painoa 450 g.

Tarkistus 242
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – C osa – 4 kohta – 4.2. alakohta
4.2.  Kielletään asetuksen (EY) N:o 2347/2002 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 1 kohdassa kuvattuja poikkeuksia.
4.2.  Kielletään asetuksen (EU) 2016/2336 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait, joiden kalastus on nimenomaisesti kielletty unionin oikeudessa, on palautettava mereen viipymättä. Syvänmeren hailajien saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltiolla ei ole riittävää kiintiötä, komissio voi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 5 kohtaa. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.
Tarkistus 243
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – C osa – 4 kohta – 4.2 a alakohta (uusi)
4.2 a  Komissio voi päättää STECF:ää kuultuaan jättää 4.1 alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle tietyntyyppisen kalastuksen ICES-alueilla VIII, IX ja X, jos jäsenvaltiot osoittavat antamillaan tiedoilla tai toteuttamalla alueellistamista hyödyntäviä erityisiä hoitotoimenpiteitä, joihin voivat kuulua esimerkiksi alueella toimivien alusten ja kalastuskuukausien vähentäminen, tai monivuotisten suunnitelmien avulla, että kyseisessä kalastuksessa haiden sivusaaliiden ja poisheitettyjen saaliiden määrät ovat erittäin vähäisiä.
Tarkistus 280
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – D osa – 1 kohta – otsikko
1.  Toimenpiteet valaiden tahattomien saaliiden vähentämiseksi ICES-suuralueilla VIII ja IXa
1.  Toimenpiteet merinisäkkäiden tahattomien saaliiden vähentämiseksi ICES-suuralueilla VIII ja IX
Tarkistus 281
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – D osa – 2 kohta – 2.1 alakohta (uusi)
2.1.  Lounaisilla vesillä on käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä ratkaisuja.
Tarkistus 282
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – D osa – 2 kohta – 2.2 kohta (uusi)
2.2.  Lounaisilla vesillä on sovellettava alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä voidaan korvata muilla teknisillä toimenpiteillä, sillä tieteellisessä tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu alueita, joilla herkkien vesilintujen tiedetään joutuneen tahattomasti sivusaaliiksi.
Tarkistus 283
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – D osa – 2 kohta – 2.3 kohta (uusi)
2.3.  Jäsenvaltioiden on valvottava ja arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden vaikutusta saaliisiin ja pyyntiponnistuksiin.
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – B osa – 2 kohta – taulukko – 2 rivi

Komission teksti

Vähintään 157 mm

Koko alue

Lohen kohdennettu kalastus

Tarkistus

Poistetaan.

 

 

Tarkistus 284
Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – D osa – 1 kohta – otsikko
1.  Toimenpiteet valaiden tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi
1.  Toimenpiteet merinisäkkäiden tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi
Tarkistus 285
Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – D osa – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Toimenpiteet merilintujen tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi
1.1.  Itämerellä on käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä ratkaisuja.
1.2.  Itämerellä on sovellettava alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä voidaan korvata muilla teknisillä toimenpiteillä, sillä tieteellisessä tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu alueita, joilla herkkien vesilintujen tiedetään joutuneen tahattomasti sivusaaliiksi.
1.3  Jäsenvaltioiden on valvottava ja arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden vaikutusta saaliisiin ja pyyntiponnistuksiin.
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 rivi

Komission teksti

Vähintään 40 mm:n neliösilmäinen perä2

Koko alue

Aluksen omistajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä voidaan 44 mm:n neliösilmäisen perän sijasta vaihtoehtoisesti käyttää vinoneliösilmäistä perää, jonka silmäkoko on 50 mm2.

 

 

__________

 

 

2 Aluksella saa pitää tai käyttää ainoastaan yhdentyyppistä verkkoa (joko 40 mm:n neliösilmä tai 50 mm:n vinoneliösilmä)

Tarkistus

Vähintään 40 mm:n neliösilmäinen perä2

Koko alue

Aluksen omistajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä voidaan 40 mm:n neliösilmäisen perän sijasta vaihtoehtoisesti käyttää vinoneliösilmäistä perää, jonka silmäkoko on 50 mm2.

 

 

__________

 

 

2 Aluksella saa pitää tai käyttää ainoastaan yhdentyyppistä verkkoa (joko 40 mm:n neliösilmä tai 50 mm:n vinoneliösilmä)

Tarkistus 254
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – B osa – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Tämän osan 1, 1 a ja 2 kohdassa vahvistettuja säännöksiä koskevat poikkeukset, joita sovelletaan saartopyydyksiin asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklassa tarkoitetussa hoitosuunnitelmassa ja jotka on hyväksytty kyseisen asetuksen 9 artiklan nojalla, pysyvät edelleen voimassa, ellei tämän asetuksen 18 artiklan nojalla toisin säädetä.
Tarkistus 255
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – C osa – 5 kohta
On kiellettyä pitää aluksella tai laskea yli 250 mertaa alusta kohti syvänmeren äyriäisten (mukaan lukien Plesionika spp., Pasiphaea spp. tai samankaltaiset lajit) pyytämiseksi.
On kiellettyä pitää aluksella tai laskea yli 250 mertaa alusta kohti syvänmeren äyriäisten pyytämiseksi.
Tarkistus 256
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – C osa – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Erittäin paikalliset laivastot, jotka käyttävät pienimuotoisia pyydyksiä, saavat pyytää syvänmeren äyriäisiä (mukaan lukien Plesionika spp., Pasiphaea spp. tai vastaavat lajit).
Tarkistus 257
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – C osa – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Vedenalaista harppuunakalastusta koskevat rajoitukset
On kiellettyä kalastaa harppuunalla sukeltajan paineilmalaitetta käyttäen ja yöllä auringonlaskusta aamunkoittoon.
Tarkistus 286
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – D osa – 1 kohta – otsikko
1.  Toimenpiteet valaiden tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi
1.  Toimenpiteet merinisäkkäiden tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi
Tarkistus 287
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – D osa – 2 kohta – 2.1 kohta (uusi)
2.1.  Välimerellä on käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä ratkaisuja.
Tarkistus 288
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – D osa – 2 kohta – 2.2 kohta (uusi)
2.2.  Välimerellä on sovellettava alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä voidaan korvata muilla teknisillä toimenpiteillä, sillä tieteellisessä tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu alueita, joilla herkkien vesilintujen tiedetään joutuneen tahattomasti sivusaaliiksi.
Tarkistus 289
Ehdotus asetukseksi
Liite IX – D osa – 2 kohta – 2.3 kohta (uusi)
2.3.  Jäsenvaltioiden on valvottava ja arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden vaikutusta saaliisiin ja pyyntiponnistuksiin.
Tarkistus 259
Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 rivi

Komission teksti

Vähintään 50 mm

Koko alue

40 mm:n neliösilmäisiä periä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää

Tarkistus

Vähintään 40 mm

Koko alue

Aluksen omistajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä voidaan 40 mm:n neliösilmäisen perän1 a sijasta vaihtoehtoisesti käyttää vinoneliösilmäistä perää, jonka silmäkoko on 50 mm.

 

 

__________________

 

 

1 a Aluksella saa pitää tai käyttää ainoastaan yhdentyyppistä verkkoa (joko 40 mm:n neliösilmä tai 50 mm:n vinoneliösilmä).

Tarkistus 260
Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 2 kohta – taulukko – 2 rivi

Komission teksti

Vähintään 400 mm

Koko alue

Piikkikampelan kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 400 mm

Koko alue

Piikkikampelan kalastus ankkuroitavilla verkoilla

Tarkistus 261
Ehdotus asetukseksi
Liite X – C osa
C osa
Poistetaan.
Kielto- tai rajoitusalueet
Kausittainen kalastuskielto piikkikampelan suojelemiseksi
Piikkikampelan kohdennettu kalastus, jälleenlaivaus, purkaminen alukselta ja ensimyynti on sallittua kunkin vuoden 15 päivästä huhtikuuta 15 päivään kesäkuuta unionin vesillä Mustallamerellä.
Tarkistus 290
Ehdotus asetukseksi
Liite X – D osa – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Toimenpiteet merilintujen tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi
1 a 1.  Mustallamerellä on käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä ratkaisuja.
1 a 2.  Mustallamerellä on sovellettava alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä voidaan korvata muilla teknisillä toimenpiteillä, sillä tieteellisessä tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu alueita, joilla herkkien vesilintujen tiedetään joutuneen tahattomasti sivusaaliiksi.
1 a 3.  Jäsenvaltioiden on valvottava ja arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden vaikutusta saaliisiin ja pyyntiponnistuksiin.
Tarkistus 262
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – otsikko
Vedettävien pyydysten perussilmäkoot
1.   Vedettävien pyydysten perussilmäkoot
Tarkistus 263
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 1 kohta – johdantokappale
Seuraavia perän silmäkokoja on sovellettava syrjäisimmillä alueilla.
Seuraavia perän silmäkokoja on sovellettava unionin vesillä Intian valtamerellä ja Länsi-Atlantilla.
Tarkistus 264
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 1 kohta – taulukko – 3 rivi

Komission teksti

Vähintään 45 mm

Kaikki Ranskan Guayanan departementin rannikon edustalla olevat vesialueet, jotka kuuluvat Ranskan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.

Katkarapujen (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) kohdennettu kalastus.

Tarkistus

Vähintään 45 mm

Kaikki Ranskan Guayanan departementin rannikon edustalla olevat vesialueet, jotka kuuluvat Ranskan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.

Katkarapujen (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) kohdennettu kalastus (15 prosenttia saaliista).

Tarkistus 265
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 1 kohta – taulukko – 4 rivi

Komission teksti

Vähintään 14 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus saartopyydyksellä

Tarkistus

Poistetaan.

 

 

Tarkistus 266
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Kurenuottien perussilmäkoot
Seuraavia kurenuottien silmäkokoja sovelletaan unionin vesillä Intian valtamerellä ja Länsi-Atlantilla
Tarkistus 267
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 1 a kohta – taulukko (uusi

Komission teksti

Tarkistus

Silmäkoko

Maantieteelliset alueet

Edellytykset

Vähintään 14 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus kurenuotalla

Tarkistus 291
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B a osa (uusi)
B a osa
Herkkiä lajeja koskevat ehkäisevät toimenpiteet
1.  Toimenpiteet merinisäkkäiden tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi
1.1.  Alukset eivät saa käyttää seisovia verkkoja ja ajoverkkoja, pelagisia trooleja tai korkeasuisia trooleja taikka harjoittaa muita kalastuksia, jotka todistetusti aiheuttavat sivusaaliita syrjäisimmillä alueilla, ellei samalla käytetä toimivaksi todennettua ennalta ehkäisevää teknologiaa. Poikkeuksia olisi sallittava ainoastaan sellaisia kalastuksia varten, jotka todistetusti aiheuttavat erittäin vähän sivusaaliita.
1.2.  Edellä olevaa 1.1 kohtaa ei sovelleta kalastustoimiin, joita harjoitetaan yksinomaan tieteellisiä tutkimuksia varten asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden luvalla tai alaisuudessa ja joiden tavoitteena on uusien teknisten toimenpiteiden kehittäminen valaiden tahattoman pyydystämisen ja tappamisen vähentämiseksi.
1.3.  Jäsenvaltioiden on tähän tarkoitettujen vuosittaisten valvontajärjestelmien kautta seurattava ja arvioitava tieteellisin tutkimuksin tai pilottihankkein 1.1 kohdassa kuvattujen ehkäisevien laitteiden käytön vaikutuksia kyseisissä kalastuksissa ja kyseisillä alueilla.
2.  Toimenpiteet merilintujen tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi
2.1.   Syrjäisimmillä alueilla on käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä ratkaisuja.
2.2.  Syrjäisimmillä alueilla on sovellettava alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä voidaan korvata muilla teknisillä toimenpiteillä, sillä tieteellisessä tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu alueita, joilla herkkien vesilintujen tiedetään joutuneen tahattomasti sivusaaliiksi.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0381/2017).

Päivitetty viimeksi: 8. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö