Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0074(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0381/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0381/2017

Viták :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Szavazatok :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
A szavazatok indokolása
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Elfogadott szövegek
PDF 1146kWORD 243k
2018. január 16., Kedd - Strasbourg
A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Az Európai Parlament 2018. január 16-án elfogadott módosításai a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
Cím
Javaslat a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az (EK) 1967/2006, az (EK) 1098/2007 és az (EK) 1224/2009 tanácsi rendelet, továbbá az (EU) 1343/2011 és az(EU) 1380/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az (EK) 894/97/EK, az (EK) 850/98, az (EK) 2549/2000, az (EK) 254/2002, az (EK) 812/2004 és az (EK) 2187/2005 tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet és a 494/2002/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
Módosítás 2
Javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)   Egyszerűsíteni kell a jelenlegi szabályokat annak érdekében, hogy a piaci szereplők, a nemzeti hatóságok és az érdekelt felek jobban megértsék azokat és szabálykövetőbbek legyenek. Tiszteletben kell tartani a tanácsadó testületekkel folytatott konzultáció folyamatát az 1380/2013/EU rendeletnek megfelelően, és figyelmet kell fordítani a védelmi és fenntarthatósági célkitűzések teljes körű tiszteletben tartásának biztosítására.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b)   A technikai intézkedésekre vonatkozó jelenlegi szabályok egyszerűsítése nem vezethet a védelmi és fenntarthatósági normák gyengüléséhez.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A technikai intézkedések szabályozására ki kell dolgozni egy keretet. E keretnek meg kell határoznia az uniós vizek mindegyikén alkalmazandó általános szabályokat, és rendelkeznie kell olyan technikai intézkedések meghozataláról, amelyek a közös halászati politika által bevezetett regionalizációs folyamat révén figyelembe veszik a halászati tevékenységek regionális sajátosságait.
(3)  A technikai intézkedések szabályozására ki kell dolgozni egy keretet. E keretnek meg kell határoznia az uniós vizek mindegyikén alkalmazandó általános szabályokat, és rendelkeznie kell olyan technikai intézkedések meghozataláról, amelyek a közös halászati politika által bevezetett regionalizációs folyamat révén figyelembe veszik a halászati tevékenységek regionális sajátosságait. E folyamatnak lehetővé kell tennie, hogy a közös szabályok, valamint a helyi és az egyes övezetekre jellemző feltételek összhangba kerüljenek egymással. A folyamat azonban nem eredményezheti azt, hogy a közös halászati politika bizonyos értelemben újból nemzeti hatáskörbe kerüljön, és fontos, hogy a tanácsadó testületek továbbra is gondoskodjanak arról, hogy a regionalizációra uniós megközelítés alapján kerül sor, összhangban az 1380/2013/EU rendelet 14. preambulumbekezdésével.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A keretnek ki kell terjednie a halászati erőforrások kifogására és kirakodására, valamint a halászeszközök működtetésére és a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatására.
(4)  A keretnek ki kell terjednie a halászati erőforrások kifogására és kirakodására, valamint a halászeszközök működtetésére és a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatására, továbbá figyelembe kell vennie a társadalmi-gazdasági dinamikát.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A technikai intézkedéseket adott esetben a hobbihorgászatra is alkalmazni kell, amely jelentős hatással lehet a hal- és kagylófajok állományaira.
(6)  A hobbihorgászat jelentős hatással lehet a tengeri környezetre, a halak és egyéb fajok állományaira, ezért azt technikai intézkedések hatálya alá kell vonni.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   Amíg az ellenkezőjét nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, addig a hobbihorgászok által fogott halak visszaengedésekor magasnak kell tekinteni a túlélési arányt.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)   A kirakodási kötelezettség az 1380/2013/EU rendeletnek megfelelően kiterjed a fogási korlátok hatálya alá tartozó fajok valamennyi fogásaira. Abban az esetben azonban, ha e fajok példányait hobbihorgászat keretében kifogják és azonnal visszaengedik, és a tudományos bizonyítékok magas túlélési arányt mutatnak e fajok tekintetében, így adott esetben a szabadidős horgászok által horgászfelszereléssel fogott halak esetében, lehetővé kell tenni az érintett halászati tevékenységek mentességét a kirakodási kötelezettség alól, az említett rendeletben megállapított eljárások alkalmazása, különösen ilyen irányú intézkedéseknek a többéves és/vagy visszadobási tervekben való elfogadása révén.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának a maximális fenntartható hozam melletti halászatra, a nem kívánt fogások csökkentésére és a visszadobás gyakorlatának megszüntetésére vonatkozó célkitűzéseihez, valamint a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben18 meghatározott jó környezeti állapot eléréséhez.
(7)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politika célkitűzéseihez.
__________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A technikai intézkedéseknek arányban kell állniuk a kitűzött célokkal. Elfogadásuk előtt figyelembe kell venni lehetséges gazdasági és társadalmi hatásaikat.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)   A technikai intézkedések és operatív programok végrehajtása és érvényesítése, és adott esetben az engedélyek kibocsátása, a hajók építésére és üzemeltetésére, és bizonyos halászeszközök kialakítására és működtetésére vonatkozó korlátozások nem veszélyeztethetik a jobb egészségügyi és biztonsági normák megvalósítását a halászati műveleteket és halászati tevékenységet végző hajók számára.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)
(7c)   Az e rendelet szerint elfogadott technikai intézkedéseknek összhangban kell lenniük a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény keretében elfogadott, biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiai tervvel (2011–2020), és támogatniuk kell a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtását, különösen a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítására vonatkozó célkitűzést, és az azzal kapcsolatos fellépéseket.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A technikai intézkedéseknek szelektív halászeszközök használata és elkerülő intézkedések révén biztosítaniuk kell különösen a fiatal egyedek és az ívó rajok védelmét. A technikai intézkedéseknek továbbá minimálisra kell csökkenteniük, illetve lehetőség szerint meg kell szüntetniük a halászeszközöknek a tengeri ökoszisztémára és különösen az érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatását. Ezenkívül hozzá kell járulniuk olyan állománygazdálkodási intézkedések bevezetéséhez, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK tanácsi irányelvben19, a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben20 és a 2008/56/EK irányelvben előírt kötelezettségek.
(8)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk különösen a fiatal egyedek és az ívó rajok védelméhez a szelektív halászeszközök használata és elkerülő intézkedések révén. A technikai intézkedéseknek továbbá ahhoz is hozzá kell járulniuk, hogy minimálisra csökkentsék, és amennyiben lehetséges, megszüntessék a halászeszközöknek a tengeri ökoszisztémára és különösen az érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt negatív hatását. Ösztönzőket kell nyújtani olyan halászeszközök és gyakorlatok alkalmazására, amelyeknek csekély a környezeti hatása. A technikai intézkedéseknek továbbá hozzá kell járulniuk olyan állománygazdálkodási intézkedések bevezetéséhez, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK tanácsi irányelvben19, a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben20 és a 2008/56/EK irányelvben előírt kötelezettségek.
__________________
__________________
19 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).
19 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).
20 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).
20 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   Az érzékeny fajok járulékos kifogását átfogóan, valamennyi halászatra és halászeszközre kiterjedő módon kell kezelni, tekintettel az e fajok számára a 92/43/EGK, 2009/147/EK és 2008/56/EK irányelvek értelmében biztosított szigorú védelemre, nagyfokú sérülékenységükre és a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére vonatkozó kötelezettségre.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  A technikai intézkedések eredményességének értékelése céljából a nem kívánt fogások szintje, az érzékeny fajok járulékos fogásai és a halászati tevékenységek által kedvezőtlenül érintett tengerfenéki élőhelyek kiterjedése tekintetében olyan célértékeket indokolt meghatározni, amelyek megfelelnek a közös halászati politika célkitűzéseinek, az uniós környezetvédelmi szabályozásnak (azon belül különösen a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek21) és a bevált nemzetközi gyakorlatnak.
(9)  A technikai intézkedések eredményességének értékelése céljából a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak fogásainak csökkentése, az érzékeny fajok járulékos fogásai, valamint a halászati tevékenységek által a tengeri élőhelyekre gyakorolt negatív környezeti hatás csökkentése tekintetében olyan teljesítménymutatókat indokolt meghatározni, amelyek megfelelnek a közös halászati politika célkitűzéseinek és az uniós környezetvédelmi szabályozásnak (azon belül különösen a 92/43/EGK irányelvnek, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek21) .
__________________
__________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).
21 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   A tagállamoknak a lehető legátfogóbb módon fel kellene használnia az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerint elérhető intézkedéseket a halászok támogatására a technikai intézkedések végrehajtása során, illetve annak biztosítására, hogy a közös halászati politika társadalmi-gazdasági célkitűzései érvényesüljenek.
_______________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Bizonyos ártalmas halászeszközöket és -módszereket, amelyek robbanóanyagot, mérget, bódító anyagokat, elektromos áramot, légkalapácsot vagy más ütéssel működő eszközt alkalmaznak, a vörös korall vagy másfajta korallok, illetve korallszerű fajok begyűjtésére használt vontatott eszközöket és markolókat, valamint egyes szigonypuskákat indokolt betiltani, az elektromos vonóháló azonban bizonyos szigorú feltételek teljesülése esetén alkalmazható.
(11)  Bizonyos ártalmas halászeszközöket és -módszereket, amelyek robbanóanyagot, mérget, bódító anyagokat, elektromos áramot, légkalapácsot vagy más ütéssel működő eszközt alkalmaznak, a vörös korall vagy másfajta korallok, illetve korallszerű fajok begyűjtésére használt vontatott eszközöket és markolókat, valamint egyes szigonypuskákat indokolt betiltani. E tekintetben szükséges biztosítani, hogy megfelelő ismeretek álljanak rendelkezésre az olyan innovatív halászeszközök hatásairól – a halmozódó hatásokat is beleértve–, az adott eszköz széles körű alkalmazását megelőzően. Ezen túlmenően egy nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési rendszert kell bevezetni, amely jogérvényesítési, kutatási és értékelési célokat szolgál. Végezetül a jelenleg hatályos engedélyeket tudományos újraértékelés alá kell vonni, mielőtt állandó jelleggel „nem tiltott” státuszt kapnának.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   Részletes és számszerűsített ismeretekre van szükség az innovatív halászeszközök hatásairól, beleértve azok tengeri környezetre és a fajokra gyakorolt kumulatív hatását, mielőtt széles körben, kereskedelmi léptékben alkalmazzák őket. Hatékony nyomonkövetési és értékelési programot kell létrehozni.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Egyes ritka halfajok, például a cápa- és rájafajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok védelmében indokolt általános halászati tilalmat bevezetni.
(15)  Egyes ritka vagy biológiai tulajdonságaik miatt a túlhalászatra különösen érzékeny halfajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok védelmében indokolt általános halászati tilalmat bevezetni.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  A kirakodási kötelezettség halászati ágazat általi végrehajtásának segítése érdekében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek megkönnyítik a tengeri fajok minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeinek tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, vagy olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.
(21)  A kirakodási kötelezettség halászati ágazat általi végrehajtásának segítése, valamint annak maradéktalan tiszteletben tartása révén az egyenlő feltételek megteremtése érdekében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek megkönnyítik a tengeri fajok minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeinek tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, vagy olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Amennyiben a tudományos szakvélemények eredményei szerint a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó és ezért a kirakodási kötelezettség hatálya alá sem tartozó fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamoknak kísérleti projekteket kell végezniük azzal a céllal, hogy feltárják e fogások csökkentésének módját, valamint hogy a cél elérése érdekében megfelelő technikai intézkedéseket vezessenek be.
(23)  Amennyiben a tudományos szakvélemények eredményei szerint bizonyos fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamoknak kísérleti projekteket kell végezniük azzal a céllal, hogy feltárják e fogások csökkentésének módját, valamint hogy a cél elérése érdekében megfelelő technikai intézkedéseket vezessenek be.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Regionális szinten meghatározott intézkedések hiányában a meghatározott alapkövetelményeket kell alkalmazni. Ezeknek az alapkövetelményeknek meglévő technikai intézkedéseken kell alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB szakvéleményét és az érdekelt felek véleményét. Az alapkövetelményeknek ki kell terjedniük a vontatott halászeszközök és a statikus hálók szembőségének alapméreteire, a minimális állományvédelmi referenciaméretekre, a tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont területekre, a bizonyos területeken a tengeri emlősök és tengeri madarak járulékos fogásait mérséklő természetvédelmi intézkedésekre, valamint bármely más olyan jelenleg meglévő régióspecifikus intézkedésre, amelyre továbbra is szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő intézkedések regionalizáció keretében történő meghozataláig is teljesüljenek az állományvédelmi célkitűzések.
(24)  Regionális szinten meghatározott intézkedések hiányában a meghatározott alapkövetelményeket kell alkalmazni. Ezeknek az alapkövetelményeknek meglévő technikai intézkedéseken kell alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB szakvéleményét és az érdekelt felek véleményét. Az alapkövetelményeknek ki kell terjedniük a vontatott halászeszközök és a statikus hálók szembőségének alapméreteire, a minimális állományvédelmi referenciaméretekre, a tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont területekre, a bizonyos területeken a tengeri emlősök és tengeri madarak járulékos fogásait minimalizáló, illetve ahol lehet, megszüntető természetvédelmi intézkedésekre, valamint bármely más olyan jelenleg meglévő régióspecifikus intézkedésre, amelyre továbbra is szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő intézkedések regionalizáció keretében történő meghozataláig is teljesüljenek az állományvédelmi célkitűzések.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A tagállamok az érdekelt felekkel együttműködve közös ajánlásokat dolgozhatnak ki olyan megfelelő technikai intézkedések bevezetésére, amelyek a közös halászati politikában meghatározott regionalizációs folyamatnak megfelelően eltérnek az alapkövetelményektől.
(25)  A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tanácsadó testületekkel szorosan együttműködve, a rendelkezésre álló legjobb tudományos vélemények alapján közös ajánlásokat dolgozzanak ki megfelelő technikai intézkedések bevezetésére, az alapkövetelményektől eltérve, a technikai intézkedéseknek a halászati területek helyi sajátosságaihoz való hozzáigazítása érdekében, a közös halászati politikában meghatározott regionalizációs folyamatnak megfelelően, még akkor is, ha nem áll rendelkezésre többéves terv.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Az ilyen regionális technikai intézkedéseknek a hasznosítási korösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az alapkövetelményekkel.
(26)  A regionalizációt olyan testreszabott intézkedések kidolgozására kell felhasználni, amelyek figyelembe veszik az egyes halászati területek sajátosságait, és megóvják ezek érzékeny fajait és élőhelyeit. Az ilyen regionális technikai intézkedéseknek fenntarthatóknak kell lenniük, és legalább az alapkövetelményekkel azonos hasznosítási korösszetételt, valamint védelmi szintet kell biztosítaniuk. Bármely regionális technikai intézkedés bevezetésének a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken kell alapulnia.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
(26a)   A tagállamok regionális csoportjai által a regionalizáció keretében hozott döntéseknek az érintett tagállamokban alkalmazottakkal megegyező demokratikus felügyeleti normáknak kell eleget tenniük;
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)
(26b)   A regionalizációt olyan eszközként kell használni, amely ösztönzi az összes érdekelt fél, például a nem kormányzati szervek részvételét, és növelni kell a halászok felelősség- és szerepvállalását, hogy szorosan együtt tudjanak működni a tagállamokkal, a tanácsadó testületekkel és a kutatókkal abban, hogy testreszabott intézkedések szülessenek, amelyek figyelembe veszik az egyes halászati területek sajátosságait, és megóvják azok környezeti feltételeit;
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
(27a)   Amennyiben egy tagállamnak a közvetlen irányítás állna érdekében, lehetősége van arra, hogy az érintett tanácsadó testületekkel folytatott konzultációt követően egyedi technikai intézkedési javaslatokat nyújtson be a meglévő védelmi intézkedések módosítására.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  A szembőségek alapméreteitől eltérő méret- és fajszelektáló halászeszközök többéves tervek keretében történő elfogadására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az eszközöknek a szelektivitása elérje vagy meghaladja az alapkövetelményként meghatározott halászeszközök szelektivitását.
(28)  A szembőségek alapméreteitől eltérő méret- és fajszelektáló halászeszközök elfogadására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az eszközöknek a szelektivitása elérje vagy meghaladja az alapkövetelményként meghatározott halászeszközök szelektivitását.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A fiatal egyedek és az ívó rajok védelmében halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek többéves tervek keretében történő módosítására vagy kijelölésére irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak meg kell határozniuk a tilalom, illetve a korlátozás jellemzőit, hatókörét, időtartamát, a halászati eszközökre vonatkozó korlátozásokat, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedéseket.
(29)  A fiatal egyedek és az ívó rajok védelmében halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek módosítására vagy kijelölésére irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak meg kell határozniuk a tilalom, illetve a korlátozás jellemzőit, hatókörét, időtartamát, a halászati eszközökre vonatkozó korlátozásokat, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedéseket.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A minimális állományvédelmi referenciaméretek többéves tervek keretében történő módosítására vagy meghatározására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak biztosítaniuk kell, hogy a közös halászati politika célkitűzései ne kerüljenek veszélybe, ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelmét tiszteletben tartsák, hogy a piac ne torzuljon, és ne alakulhasson ki a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak piaca.
(30)  A minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak hozzá kell járulniuk a közös halászati politika célkitűzéseinek eléréséhez, ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelmét teljes mértékben tiszteletben tartsák, hogy a piac ne torzuljon, és ne alakulhasson ki a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak piaca.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  A közös ajánlások keretében kidolgozandó lehetőségként indokolt engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal egyedek és az ívó rajok védelmét szolgáló további intézkedésként továbbhaladási rendelkezésekkel összefüggésben azonnali hatályú halászati tilalmakat állapítsanak meg. Az ilyen területek kijelölésének és megszüntetésének feltételeit, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési rendelkezéseket a vonatkozó közös ajánlásokban kell meghatározni.
(31)  A közös ajánlások keretében kidolgozandó lehetőségként indokolt engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal egyedek és az ívó rajok vagy érzékeny fajok védelmét szolgáló további intézkedésként továbbhaladási rendelkezésekkel összefüggésben azonnali hatályú halászati tilalmakat állapítsanak meg. Az ilyen területek kijelölésének és megszüntetésének feltételeit – beleértve adott esetben a kivételeket –, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési rendelkezéseket a vonatkozó közös ajánlásokban kell meghatározni.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  A HTMGB által megfelelően értékelt innovatív halászeszközök hatásainak tudományos értékelése alapján az újszerű halászeszközök, például az elektromos vonóháló használatát vagy kibővített használatát lehetőségként bele lehet foglalni a tagállamok regionális csoportjainak közös ajánlásaiba. Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető, ha az a tudományos értékelések szerint negatív hatásokkal jár az érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra nézve.
(32)  A HTMGB által megfelelően értékelt innovatív halászeszközök hatásainak tudományos értékelése alapján, amely többek közt magában foglalja bizonyos eszközök esetleges negatív hatását, az innovatív halászeszközök használatát vagy kibővített használatát lehetőségként bele lehet foglalni a tagállamok regionális csoportjainak közös ajánlásaiba. Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető, ha az a tudományos értékelések szerint közvetlen vagy halmozott negatív hatásokkal jár a tengeri élőhelyekre, különösen az érzékeny élőhelyekre vagy a nem célfajokra nézve, vagy veszélyezteti a tengervizek jó környezeti állapotának elérését.f296
Módosítás 268
Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)
(32a)  A regionális csoportoknak a halászeszközök alapján, tudományos tanácsokat és bevált gyakorlatokat felhasználva további enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk a tengeri madarak és a tengeri emlősök járulékos fogásainak minimalizálása és – ahol lehetséges – megszüntetése érdekében, összhangban a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel és a 79/409/EGK tanácsi irányelvvel1a, illetve A Balti- és az Északi-tenger térsége kis cetféléinek védelméről szóló 1992. március 17-i, azóta módosított megállapodással (ASCOBANS).
___________________________
1a A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.).
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  Az érzékeny fajok járulékos fogásainak és a halászeszközök érzékeny tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak minimalizálása érdekében a tagállamok regionális csoportjainak a halászat érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásának csökkentésére irányuló további enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. Amennyiben a tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi állapota komolyan veszélyben forog, akkor a tagállamoknak további korlátozásokat kell bevezetniük bizonyos halászeszközök kialakításával és működtetésével kapcsolatban, illetve adott esetben teljes tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó halászeszközök adott régióban való használatára vonatkozóan. Ilyen rendelkezések alkalmazhatók különösen az eresztőhálók használata tekintetében, amely a múltban bizonyos területeken jelentős mennyiségű cetféle és tengeri madár kifogásához vezetett.
(33)  Az érzékeny fajok járulékos fogásainak és a halászeszközök érzékeny tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak minimalizálása , illetve ahol lehetséges, megszüntetése érdekében a tagállamok regionális csoportjainak a halászat érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásának csökkentésére irányuló további enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. Amennyiben a tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi állapota komolyan veszélyben forog, akkor a tagállamoknak további korlátozásokat kell bevezetniük bizonyos halászeszközök kialakításával és működtetésével kapcsolatban, illetve adott esetben teljes tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó halászeszközök adott régióban való használatára vonatkozóan, a tengeri környezet, a helyi halállományok és az érintett tengerparti települések védelme érdekében. Ilyen rendelkezések alkalmazhatók különösen az eresztőhálók használata tekintetében, amely a múltban bizonyos területeken jelentős mennyiségű cetféle és tengeri madár kifogásához vezetett.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
(35)   Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) meglévő részletes ajánlásainak megtartása érdekében a Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák listáira, valamint a kék menyhal és a vörös álsügérek védelmére irányuló bizonyos intézkedésekhez kapcsolódó konkrét technikai intézkedésekre vonatkozóan. A Bizottságot továbbá fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NEAFC által elfogadott azon intézkedések jövőbeli módosításainak uniós jogba történő beemelésére vonatkozóan, amelyek e rendelet bizonyos egyértelműen meghatározott, nem lényegi elemeinek tárgyát képezik, és amelyek a szóban forgó egyezmény értelmében az Unióra nézve kötelező erővel bírnak. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is.
törölve
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  A tudományos kutatás, a mesterséges állománypótlás és az áttelepítés akadályozásának elkerülése érdekében e rendelet rendelkezései nem vonatkozhatnak azokra a műveletekre, amelyek szükségesek lehetnek az ilyen tevékenységek folytatásához.
(36)  A tudományos kutatás, a közvetlen állománypótlás és az áttelepítés akadályozásának elkerülése érdekében e rendelet rendelkezései nem vonatkozhatnak azokra a műveletekre, amelyek szükségesek lehetnek az ilyen tevékenységek folytatásához.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  Amennyiben a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények rámutatnak, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a tengeri fajok védelme érdekében, akkor a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy kellően indokolt esetben – e rendeleten vagy az uniós joggal összhangban lévő, egyéb módon meghatározott technikai intézkedéseken túlmenően vagy ezektől eltérve – azonnal alkalmazandó, technikai intézkedéseket meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a veszélyek enyhítése érdekében. Ezeket az intézkedéseket oly módon kell kialakítani, hogy kezeljék az állományok állapotának alakulásában a fiatal egyedekkel való nagy- vagy kismértékű pótlódás nyomán bekövetkező váratlan változásokat, és biztosítsák az ívó halak vagy kagylók védelmét, amikor az állományok kimerült állapotban vannak, vagy amikor más környezeti tényezők veszélyeztetik valamely állomány védettségi helyzetét. Ezek az intézkedések vonatkozhatnak a vontatott vagy statikus halászeszközök használatára vonatkozó vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra.
(37)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények rámutatnak, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a tengeri fajok és élőhelyek védelme érdekében, akkor a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy kellően indokolt esetben – e rendeleten vagy az uniós joggal összhangban lévő, egyéb módon meghatározott technikai intézkedéseken túlmenően vagy ezektől eltérve – azonnal alkalmazandó, technikai intézkedéseket meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a veszélyek enyhítése érdekében. Ezeket az intézkedéseket oly módon kell kialakítani, hogy kezeljék az állományok állapotának alakulásában a fiatal egyedekkel való nagy- vagy kismértékű pótlódás, vagy az érzékeny fajok járulékos fogásai nyomán bekövetkező váratlan változásokat, és biztosítsák az ívó halak vagy kagylók védelmét, amikor az állományok kimerült állapotban vannak, vagy amikor más környezeti tényezők veszélyeztetik valamely állomány vagy érzékeny faj védettségi helyzetét, valamint kezeljék a fajok populációjának és élőhelyeinek a halászati hatások miatti károsodását, és rendelkezzenek bármi egyéb szükséges védelmi intézkedésekről. Ezek az intézkedések vonatkozhatnak a vontatott vagy statikus halászeszközök használatára vonatkozó vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)  A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon halak és kagylók listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, amelyekre tilos célzottan halászni; azon érzékeny területek listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, ahol korlátozni kell a halászatot; technikai intézkedések többéves tervek részeként történő elfogadása céljából; valamint technikai intézkedések ideiglenes visszadobási tervek részeként történő elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben és megfelelő módon való továbbításáról.
(38)  A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak fogásaira vonatkozó technikai intézkedésekkel kapcsolatos teljesítménymutatók meghatározása céljából főbb halászatok, és az e halászatokra vonatkozó ilyen típusú fogások szintjének meghatározására, illetve azon halak és kagylók listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, amelyekre tilos célzottan halászni; azon érzékeny területek listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, ahol korlátozni kell a halászatot; a többéves tervek részét képező, vagy szükség esetén a többéves tervek keretén kívül technikai intézkedések elfogadására; valamint technikai intézkedések ideiglenes visszadobási tervek részeként történő elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és a HTMGB értékelése alapján. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben és megfelelő módon való továbbításáról.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  A Bizottságnak 2020 végéig és azt követően minden harmadik évben – a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után – jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá az e rendeletben megállapított célkitűzések teljesítéséhez és a meghatározott célok eléréséhez. Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket és célokat nem sikerült elérni, akkor az adott régió tagállamai olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén az említett célkitűzések és célok teljesíthetők. Az említett jelentés alapján a Bizottságnak továbbá az e rendelet vonatkozásában szükséges valamennyi módosítást az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie.
(40)  A Bizottságnak ... [e rendelet hatálybalépése után három évvel]-ig és azt követően minden harmadik évben – a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után – jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá az e rendeletben megállapított célkitűzések teljesítéséhez és a meghatározott teljesítménymutatók szintjének eléréséhez. Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket nem sikerült elérni, vagy hogy a teljesítménymutatók szintje nem kielégítő, akkor az adott régió tagállamai olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén az említett célkitűzések teljesíthetők, és javítható a teljesítménymutatók szintje. Az említett jelentés alapján a Bizottságnak továbbá az e rendelet vonatkozásában szükséges valamennyi módosítást az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
(42)  Az 1967/2006/EK29, az 1098/2007/EK30, az 1224/2009/EK tanácsi rendeletet31, valamint az 1343/2011/EU32 és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet33 ennek megfelelően módosítani kell.
(42)  Az 1967/2006/EK29, az 1098/2007/EK30, az 1224/2009/EK31 tanácsi rendeletet és az 1380/2013/EU33 európai parlamenti és tanácsi rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.
__________________
__________________
29A Tanács 2006. december 21-i 1967/2006/EK rendelete a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).
29A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).
30A Tanács 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.).
30A Tanács 1098/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.).
31 A Tanács 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).
31 A Tanács 2009. 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).
32 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 1343/2011/EU rendelete a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).
33 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
33 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
(43)   A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által elfogadott ajánlásokat átültető meglévő részletes szabályok kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az 1343/2011/EU rendeletben foglalt technikai intézkedésekre vonatkozóan. A Bizottságot továbbá fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a GFCM által elfogadott azon intézkedések jövőbeli módosításainak uniós jogba történő beemelésére vonatkozóan, amelyek e rendelet bizonyos egyértelműen meghatározott, nem lényegi elemeinek tárgyát képezik, és amelyek a GFCM-megállapodás értelmében az Unióra nézve kötelező erővel bírnak. Az 1343/2011/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is.
törölve
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  halászeszközök működtetése és a halászati tevékenység tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatása.
b)  halászeszközök működtetése;
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)   az említett halászeszközök tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatása.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendelet – a lobogó szerinti tagállam elsődleges felelősségének sérelme nélkül – az uniós halászhajók és a tagállami állampolgárok által az 5. cikk szerinti halászati övezetekben végzett tevékenységekre, valamint az uniós vizeken halászó, harmadik ország lobogója alatt közlekedő és harmadik országban lajstromozott halászhajók tevékenységeire alkalmazandó.
(1)  Ez a rendelet – a 29. cikk és a lobogó szerinti tagállam elsődleges felelősségének sérelme nélkül – az uniós halászhajók és a tagállami állampolgárok által az 5. cikk szerinti halászati övezetekben végzett valamennyi (mind kereskedelmi, mind hobbihorgászati célú) halászati tevékenységekre, valamint az uniós vizeken halászó, harmadik ország lobogója alatt közlekedő és harmadik országban lajstromozott halászhajók tevékenységeire alkalmazandó.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 7. és a 14. cikk, valamint az V–X. melléklet A. része a hobbihorgászatra is vonatkozik.
(2)  Ez a rendelet a hobbihorgászatra is vonatkozik.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A közös halászati politika (KHP) végrehajtását elősegítő eszközökként a technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében és különösen annak (2) és (3) bekezdésében, valamint (5) bekezdése a) és j) pontjában meghatározott célok eléréséhez.
(1)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célok eléréséhez.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Ezen túlmenően a technikai intézkedéseknek:
(2)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a következő célok eléréséhez:
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  optimalizálniuk kell a hasznosítási korösszetételt a tengeri fajok fiatal egyedeinek és ívó rajainak védelme érdekében;
a)  biztosítaniuk kell a fenntartható hasznosítási korösszetételt a tengeri fajok fiatal egyedeinek és ívó rajainak védelme érdekében; és megfelelő óvintézkedéseket kell tartalmazniuk;
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  biztosítaniuk kell, hogy a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben felsorolt tengeri fajoknak és más érzékeny fajoknak a halászat során ejtett járulékos fogásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék oly módon, hogy ne jelentsenek kockázatot e fajok védettségi helyzetére;
b)  biztosítaniuk kell, hogy az érzékeny tengeri fajoknak, különösen a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben felsorolt fajoknak a halászat során ejtett járulékos fogásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  biztosítaniuk kell, hogy a halászat tengeri élőhelyekre gyakorolt környezeti hatásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék oly módon, hogy ne jelentsenek kockázatot ezen élőhelyek védettségi helyzetére;
c)  biztosítaniuk kell, többek között megfelelő ösztönzők alkalmazása révén, hogy a halászat tengeri élőhelyekre gyakorolt negatív környezeti hatásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  hozzá kell járulniuk olyan halászati gazdálkodási intézkedések bevezetéséhez, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK, a 2009/147/EK, a 2008/56/EK és a 2000/60/EK irányelvben előírt kötelezettségek.
d)  olyan halászati gazdálkodási intézkedéseket kell bevezetniük, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK, a 2009/147/EK, a 2008/56/EK és a 2000/60/EK irányelvben előírt kötelezettségek.
Módosítás 294 és 300
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)   biztosítaniuk kell, hogy a 2010/477/EU bizottsági határozatban ismertetett 1., 3., 4. és 6. számú mutatók esetében előírt kritériumok teljesüljenek.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím
Célok
Teljesítménymutatók
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A technikai intézkedéseknek az alábbi célok elérésére kell irányulniuk:
(1)  Annak értékelése érdekében, hogy a technikai intézkedések hozzájárulnak-e a 3. cikkben szereplő célok eléréséhez, az alábbi teljesítménymutatókat kell alkalmazni:
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  annak biztosítása, hogy a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyisége az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének és 15. cikkének megfelelően ne haladja meg a teljes fogásmennyiség 5 %-át;
a)  a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyiségének a főbb halászatok esetében végzett, meghatározott szintekig való fokozatos csökkentésének mértéke;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  annak biztosítása, hogy a tengeri emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri madarak és más, nem kereskedelmi mértékben kiaknázott fajok járulékos fogásai ne lépjék túl az uniós jogszabályokban és nemzetközi megállapodásokban előírt mennyiségeket;
b)  a tengeri emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri madarak és más, nem kereskedelmi mértékben kiaknázott fajok járulékos fogásai folyamatos csökkentésének – illetve ahol lehetséges, megszüntetésének – mértéke;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  annak biztosítása, hogy a tengerfenéki élőhelyeken folytatott halászati tevékenységek környezeti hatásai ne haladják meg azokat a szinteket, amelyek a jó környezeti állapot eléréséhez szükségesek minden olyan élőhelytípus tekintetében, amelyet a 2008/56/EK irányelv keretében az egyes tengeri régiók vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek mind az élőhely minősége, mind az élőhely azon térbeli kiterjedése szempontjából, amelynek vonatkozásában a kívánt szinteket el kell érni.
c)  a halászati tevékenységek által a tengeri élőhelyekre, köztük az érzékeny tengerfenéki élőhelyekre gyakorolt negatív környezeti hatások minimalizálásának mértéke és olyan szintek alatt tartása, amelyek a jó környezeti állapot eléréséhez szükségesek, különösen minden egyes olyan élőhelytípus tekintetében, amelyet a 2008/56/EK irányelv keretében az egyes tengeri régiók vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek mind az élőhely minősége, mind az élőhely azon térbeli kiterjedése szempontjából, amelynek vonatkozásában a kívánt szinteket el kell érni;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben e cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében meghatározza a következőket:
a)  a szóban forgó pontban említett főbb halászatok;
b)  a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások jelenlegi szintjei minden főbb halászat esetében, a tagállamok által a 2013–2015 közötti referenciaévekre szolgáltatott adatok alapján;
c)  a konkrét szintek, amelyekre az említett halászatokban a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyiségét csökkenteni kell, hogy megvalósuljon a fenntartható hasznosítási korösszetétel célja, valamint a fiatal egyedek védelme.
Az első albekezdés c) pontjában említett konkrét szintek meghatározása során figyelembe kell venni a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményt, többek között a HTMGB szakvéleményét, valamint a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások elkerülésére szolgáló jelenlegi és jövőbeli technikai lehetőségeket.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Az (1a) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok céljából a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerint közös ajánlást nyújthatnak be ... [az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónap]-ig.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)  Ha nem kerül sor közös ajánlás benyújtására az e cikk (1b) bekezdésében meghatározott határidőn belül, vagy a tagállamok által benyújtott közös ajánlás e rendelet célkitűzéseivel összeegyeztethetetlennek minősül, a Bizottság ... [az e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap]-ig és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (6) bekezdésétől eltérve az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza az e cikk (1a) bekezdésének első albekezdésében említett elemeket, e rendelet 32. cikkével összhangban.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
4 dikk – 1 d bekezdés (új)
(1d)  Annak érdekében, hogy a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások fokozatosan olyan szintre csökkenjenek, amely biztosítja a fenntartható hasznosítási korösszetételt, az (1a) bekezdés első albekezdése c) pontjában említett konkrét szinteket háromévente felül kell vizsgálni az (1a), (1b) és (1c) bekezdésekben meghatározott eljárást alkalmazva, és – adott esetben – tovább kell csökkenteni azokat, összhangban a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleménnyel, valamint az ilyen fogások elkerülésére szolgáló jelenlegi és jövőbeli technikai lehetőségekkel.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  A fenti célok elérésének mértékét a 34. cikkben meghatározott jelentéstételi eljárás részeként kell áttekinteni.
(2)  Az (1) bekezdésben említett értékelést a 34. cikkben meghatározott jelentéstételi eljárás keretében kell elvégezni.
Módosítás 346
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
Társadalmi-gazdasági célkitűzések
Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (5) bekezdésének c), f) és i) pontjaiban meghatározott társadalmi-gazdasági célkitűzések figyelembe vétele érdekében a technikai és állományvédelmi intézkedések elfogadásakor és végrehajtásakor a tagállamoknak széles körűen alkalmazniuk kell az 508/2014/EU rendelet 38., 39. és 40. cikkében meghatározott intézkedéseket.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  „Északi-tenger”: az ICES34 IIa, IIIa és IV körzet;
a)  „Északi-tenger”: az ICES IIa, IIIa és IV körzet uniós vizei;
__________________
__________________
34 Az ICES-körzetek (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.) meghatározott körzetek.
34 Az ICES-körzetek (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.) meghatározott körzetek.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  „északnyugati vizek”: az ICES V (az Va övezet, valamint az Vb övezet nem uniós vizeinek kivételével), VI és VII alterület;
c)  „északnyugati vizek”: az ICES V, VI és VII alterület uniós vizei;
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  „legkülső régiók”: a Szerződés 349. cikkének első bekezdésében említett legkülső régiókat övező vizek, amelyek három – a nyugat-atlanti, a kelet-atlanti és az indiai-óceáni – tengermedencére oszlanak;
g)  „az Európai Uniónak az Indiai-óceánon és a Nyugat-atlanti-óceánon található vízterületei”: a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Sint Maarten körüli, valamely uniós tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vízterületek.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  „hasznosítási korösszetétel”: az a mód, ahogyan a halászati terhelés az állományok különböző életkorú populációi között eloszlik;
1.  „hasznosítási kor- és méretösszetétel”: az a mód, ahogyan a halászati mortalitás az állományok különböző életkorú és méretű populációi között eloszlik;
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  „szelektivitás”: mennyiségi kifejezés, amely egy bizonyos méretű hal meghatározott szembőségű hálóval (vagy horoggal) való fogásának valószínűségét fejezi ki;
2.  „szelektivitás”: egy bizonyos fajú vagy méretű hal meghatározott jellemzőkkel bíró halászeszközzel való fogásának valószínűségét fejezi ki;
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.   „szelektív halászat”: olyan halászat, amelyben a halászati művelet során a halak vagy kagylók méret és faj szerint célzottan foghatók, és így lehetővé teszi a nem célfajok elkerülését vagy sértetlenül történő visszaengedését;
törölve
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
4.  „célzott halászat”: meghatározott fajokra vagy azok kombinációjára irányuló halászat, amelyben a szóban forgó faj(ok) teljes kifogott mennyisége a fogás gazdasági értékének több mint 50 %-át teszi ki;
4.  „célzott halászat”: meghatározott fajokra vagy azok csoportjára irányuló halászati erőkifejtés, amelynek pontos összetétele halászatonként eltérő, valamint az egyes halászatok esetében a szembőségre és a szelektív halászati eszközökre vonatkozó minimális műszaki előírások konkrét szabályai regionális szinten kerülnek megállapításra;
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
5a.   „faj védettségi helyzete”: a fajok védettségi helyzete a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének i. pontjában meghatározottak szerint;
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
5b.   „élőhely védettségi helyzete”: valamely természetes élőhely védettségi helyzete a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének e. pontjában meghatározottak szerint;
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
7.  „érzékeny faj”: olyan faj, amelynek védettségi helyzetét – beleértve a faj élőhelyét, elterjedését, populációméretét és a populáció állapotát – kedvezőtlenül befolyásolja az emberi tevékenységből, többek között a halászati tevékenységből eredő terhelés. Az érzékeny fajok magukban foglalják különösen a 92/43/EGK irányelv II. és IV. mellékletében felsorolt fajokat, a 2009/147/EK irányelvben említett fajokat, valamint olyan fajokat, amelyek védelme szükséges a 2008/56/EK irányelv szerinti jó környezeti állapot eléréséhez;
7.  „érzékeny faj”: olyan faj, amelynek védettségi helyzetét – beleértve a faj élőhelyét, elterjedését, populációméretét vagy a populáció állapotát – kedvezőtlenül befolyásolja az emberi tevékenységből, többek között a halászati tevékenységből eredő terhelés. Az érzékeny fajok magukban foglalják különösen a 92/43/EGK irányelv II. és IV. mellékletében felsorolt fajokat, a 2009/147/EK irányelvben említett fajokat, valamint olyan fajokat, amelyek védelme szükséges a 2008/56/EK irányelv szerinti jó környezeti állapot eléréséhez;
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
8.  „kisméretű nyílt vízi faj”: a makréla, a hering, a fattyúmakréla, a szardella, a szardínia, a kék puhatőkehal, az ezüstlazac, a spratt és a disznófejű hal;
8.  „kisméretű nyílt vízi faj”: többek között a makréla, a hering, a fattyúmakréla, a szardella, a szardínia, a kék puhatőkehal, az ezüstlazac, a spratt, a disznófejű hal, a nagyszemű durbincs, a Sardinella aurita és a Sardinella maderensis;
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
9a.   „hagyományos (megélhetési célú) halászat passzív halászeszközökkel”: tengeri élő vízi erőforrások kiaknázására irányuló, korlátozott mértékű, helyi szintű, kizárólag a személyes szükségletek fedezésére szolgáló, nem kereskedelmi halászati tevékenység, melynek során kizárólag hagyományos halászati eszközöket és technikákat használnak;
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
10.  „tanácsadó testületek”: az érdekelteknek a KHP keretében létrehozott olyan csoportjai, amelyek célja előmozdítani minden érdekelt fél kiegyensúlyozott képviseletét és hozzájárulni a KHP-célok eléréséhez;
10.  „tanácsadó testületek”: az érdekelteknek az 1380/2013/EU rendelet 43. cikkének értelmében létrehozott csoportjai, amelyek tevékenységüket a fenti rendelet 44. és 45. cikkének, valamint III. mellékletének megfelelően végzik;
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
11.  „vonóháló”: egy vagy több halászhajó által aktívan vontatott halászeszköz; egy kúp vagy gúla alakú testből (vonóhálótest) álló, hátul zsákvégben záródó háló; „vontatott halászeszköz”: bármilyen vonóháló, dán kerítőháló és hasonló eszköz, amelynek kúp vagy gúla alakú hálóteste van, és hátul zsákkal (zsákvéggel) záródik, vagy két hosszú szárnyból, hálótestből és zsákból (zsákvégből) áll, és amelyet aktívan vontatnak a vízben;
11.  „vonóháló”: olyan halászeszköz, amely egy vagy több halászhajó által aktívan vontatott, hátul zsákkal (zsákvéggel) záródó hálót tartalmaz;
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
11a.   „vontatott halászeszköz”: bármilyen vonóháló, dán kerítőháló és hasonló eszköz, amelyet egy vagy több hajó vagy más mechanikai rendszer aktívan mozgat a vízben;
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
12.  „fenékvonóháló”: a tengerfenéken vagy annak közelében folytatott halászatra tervezett és felszerelt háló;
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
13.  „páros fenékvonóháló”: olyan fenékvonóháló, amelyet egyidejűleg két hajó vontat, egyik a háló egyik oldalát, a másik a háló másik oldalát. A vonóháló vízszintes nyílásának szélességét a halászeszközt vontató két hajó közötti távolság határozza meg;
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
15.  „merevítőrudas vonóháló”: olyan halászeszköz, amelynél a vonóháló nyílását vízszintesen egy acélból vagy fából készült cső, a merevítőrúd tartja nyitva, és amelynél a fenéklánccal, lánchálóval vagy ijesztőlánccal felszerelt hálót aktívan vontatják a fenéken;
15.  „merevítőrudas vonóháló”: olyan halászeszköz, amelynél a vonóháló nyílását vízszintesen merevítőrúd, szárnyak vagy egyéb hasonló eszközök tartják nyitva;
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
16.  „elektromos vonóháló”: olyan halászeszköz, amely elektromos mező segítségével fog halat. Az elektromos vonóhálóra több, a vontatás irányába néző elektródát szerelnek, amelyek rövid elektromos impulzusokat bocsátanak ki;
16.  „elektromos vonóháló”: olyan vonóháló, amely elektromos áram segítségével fog tengeri biológiai erőforrást;
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)
17a.   „parti kerítőháló”: egy hajóról elhelyezett és a partról, vagy egy lehorgonyzott vagy a parthoz kikötött hajóról vontatott kerítő halászfelszerelés és vontatott kerítőháló;
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
20.  „statikus hálók”: a kopoltyúhálók, állítóhálók vagy tükörhálók minden olyan típusa, amely vagy a tengerfenékhez van rögzítve (kopoltyúhálók vagy rögzített hálók), vagy sodródik az árapállyal (eresztőhálók), és a halak beleúsznak, majd ott belegabalyodnak vagy beleakadnak a hálóanyagba;
20.  „statikus hálók”: a kopoltyúhálók, állítóhálók vagy tükörhálók minden olyan típusa, amely a tengerfenékhez van rögzítve (kopoltyúhálók vagy rögzített hálók), és a halak beleúsznak, majd ott belegabalyodnak vagy beleakadnak a hálóanyagba;
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 21 pont
21.  „eresztőháló”: egy vagy több, a felín(ek)ről egymással párhuzamosan lelógatott hálófalból álló háló, amelyet úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen vagy az alatt meghatározott mélységben tartanak, és amely szabadon sodródik az áramlattal vagy azzal a hajóval együtt, amelyhez rögzítették. Az eresztőháló felszerelhető a háló stabilizálására vagy sodródásának mérséklésére szolgáló tartozékokkal, például tengeri horgonnyal vagy a háló egyik végéhez erősített és a tengerfenékre leeresztett horgonnyal;
21.  „eresztőháló”: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen vagy az alatt meghatározott mélységben tartott háló, amely szabadon sodródik az áramlattal vagy azzal a hajóval együtt, amelyhez rögzítették. Az eresztőháló felszerelhető a háló stabilizálására vagy sodródásának mérséklésére szolgáló tartozékokkal;
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
22.  „fenéken rögzített kopoltyúháló”: egyetlen hálódarabból álló háló, amelyet úszókkal és súlyokkal függőleges helyzetben tartanak a vízben. Úgy fogja ki az vízi élőlényeket, hogy azok beleakadnak a hálóba; a halászeszköz a tengerfenékhez van rögzítve vagy ahhoz bármilyen eszközzel rögzíthető;
22.  „kopoltyúháló”: egyetlen hálódarabból álló statikus háló, amelyet úszókkal és súlyokkal függőleges helyzetben tartanak a vízben.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 23 pont
23.  „fenéken rögzített állítóháló”: egyetlen hálófalból álló halászeszköz, amelyet a léhés kötelekre való felakasztásával úgy kell rögzíteni, hogy a kopoltyúhálónál nagyobb feszítetlen hálófelület jöjjön létre. Az állítóhálók felínje általában kevésbé lebeg, és a halászat során a hálófal sem olyan magas, mint egy átlagos, fenéken rögzített kopoltyúháló esetében; a halászeszköz a tengerfenékhez van rögzítve vagy ahhoz bármilyen eszközzel rögzíthető;
23.  „állítóháló”: hálódarabokból álló halászeszköz, amelyet a léhés kötelekre való felakasztásával úgy kell rögzíteni, hogy a kopoltyúhálónál nagyobb feszítetlen hálófelület jöjjön létre.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 24 pont
24.  „fenéken rögzített tükörháló”: két vagy több léhésből álló háló, amelynél a két külső réteg nagy szembőségű, a középső réteg pedig kis szembőségű léhés; a halászeszköz a tengerfenékhez van rögzítve vagy ahhoz bármilyen eszközzel rögzíthető;
24.  „tükörháló”: két vagy több léhésből álló statikus háló, amelynél a két külső réteg nagy szembőségű, a közöttük található réteg pedig kis szembőségű léhés;
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 26 pont
26.  „horogsor”: egy, olykor jelentős hosszúságú főzsinórból álló halászeszköz, amelyhez rendszeres közökkel csalival ellátott vagy csali nélküli horgokkal felszerelt horogelőkék kapcsolódnak. A főzsinórt a tengerfenéken vagy annak közelében vízszintesen vagy függőlegesen lehorgonyozzák, vagy a felszínen sodródni hagyják;
26.  „horogsor”: egy változó hosszúságú főzsinórból álló halászeszköz, amelyhez a célfajtól függően változó sűrűségben elhelyezett horgokkal felszerelt előkezsinórok (mellékzsinórok) kapcsolódnak. A főzsinórt a tengerfenéken vagy annak közelében vízszintesen vagy függőlegesen lehorgonyozzák, vagy a felszínen sodródni hagyják;
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 27 pont
27.  „csapdák és kosarak”: rákok és halak fogására tervezett, ketrec vagy kosár formájú, különböző anyagokból készült, a tengerfenéken egyesével vagy sorban elhelyezett csapdák, amelyeket kötéllel (bójazsinórral) rögzítenek az elhelyezkedésüket jelző felszíni bójákhoz, és amelyek egy vagy több nyílással vagy bemenettel rendelkeznek;
27.  „csapdák és kosarak”: rákok, kagylók és halak fogására tervezett, ketrec vagy kosár formájú, a tengerfenéken vagy arra felfüggesztve egyesével vagy sorban elhelyezett csapdák, amelyeket kötéllel (bójazsinórral) rögzítenek az elhelyezkedésüket jelző felszíni bójákhoz, és amelyek egy vagy több nyílással vagy bemenettel rendelkeznek;
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
28.  „kézi horogsor”: olyan halászati technika, amelynél egyetlen horgászzsinórt kézzel fognak. A horgászzsinórhoz egy vagy több csali vagy csalival ellátott horog kapcsolódik;
28.  „kézi horogsor”: egyetlen, kézben tartott horgászzsinór, amelyhez egy vagy több csali vagy csalival ellátott horog kapcsolódik;
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 29 pont
29.  „andráskereszt”: kagylót vagy vörös korallt a tengerfenékről ollószerű mozgással begyűjtő markoló;
29.  „andráskereszt”: kagylót vagy vörös korallt a tengerfenékről ollószerű mozgással vagy egyéb módon begyűjtő markoló;
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 30 pont
30.   „zsákvég”: a vonóháló leghátsó része, amely vagy hengeres alakú, azaz teljes hosszában azonos a kerülete, vagy kúp alakú. Egy vagy több azonos szembőségű hálómezőből (hálódarabból) készül, amelyeket az oldalaiknál a vonóháló tengelye mentén összefűznek ott, ahol oldalkötél kapcsolódhat a hálóhoz. Szabályozási célból úgy kell venni, hogy a zsákvég a háló utolsó 50 hálószeme;
30.  „zsákvég”: a vonóháló leghátsó része, amely vagy hengeres alakú, azaz teljes hosszában azonos a kerülete, vagy kúp alakú. Egy vagy több, oldalaiknál összefűzött hálómezőből (hálódarabból) készül; Szabályozási célból úgy kell venni, hogy a zsákvég a háló utolsó 50 hálószeme;
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 31 pont
31.  „szembőség”: bármilyen vontatott halászeszköz zsákvégének a szembősége, amelynek méretét az 517/2008/EK bizottsági rendeletben40 meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni;
31.  „szembőség”:
a)   Csomózott hálók esetén: a teljes mértékben kiterjesztett hálószem két szemközti csomója közötti legnagyobb távolság;
b)   Csomó nélküli hálók esetén: a teljes mértékben kiterjesztett hálószemen lévő leghosszabb tengelyen a két szemközti sarok közötti legnagyobb távolság;
__________________
40 A Bizottság 2008. június 10-i 517/2008/EK rendelete a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a halászhálók szembőségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatára irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 151., 2008.6.11., 5. o.).
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
32.  „négyzetes hálószem”: olyan hálószem, amelyek alakja abból ered, hogy a léhést az N-irányhoz képest 45 fokos szögben szerelték fel úgy, hogy a hálószemek oldalai egymással párhuzamosak legyenek és a vonóháló tengelyével 90 fokos szöget zárjanak be;
32.  „négyzetes hálószem”: négyoldalú hálószem, amely kétszer két, azonos névleges hosszúságú párhuzamos oldalból áll, ahol két oldal a háló hosszanti tengelyével párhuzamos, a másik két oldal pedig azzal derékszöget zár be;
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 33 pont
33.  „rombusz alakú hálószem”: a léhés szokásos, rombusz alakú hálószemei;
33.  „rombusz alakú hálószem”: négy, egyforma hosszúságú oldalból áll, amelyekben a hálószem két átlója egymásra merőleges, és az egyik átló a háló hossztengelyével párhuzamos;
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 36 pont
36.   „szűrőháló”: a garnélahalászatra szolgáló vonóháló teljes kerülete mentén, a merevítőrúd közelében felszerelt kúpos kialakítású eszköz, amely csúcsosra szűkül össze ott, ahol a garnélahalászatra szolgáló vonóháló alsó hálórészéhez rögzítették. A szűrőháló és a zsákvég találkozásánál egy kijárati nyílás található, amely lehetővé teszi azon fajok és egyedek menekülését, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy átférjenek a szűrőhálón; a garnélák azonban a szűrőhálón keresztül a zsákvégbe jutnak;
törölve
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
38.  „merítési idő”: a hálók első vízbeeresztésének időpontjától addig az időpontig eltelt idő, amikor a hálókat teljesen a halászhajó fedélzetére emelik;
38.  „merítési idő”: a halászeszköz első vízbeeresztésének időpontjától addig az időpontig eltelt idő, amikor azt teljesen a halászhajó fedélzetére emelik;
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
39.  „a halászeszközök állapotfigyelő érzékelői”: a vonóhálókra vagy erszényes kerítőhálókra felszerelhető olyan elektronikus távérzékelők, amelyek nyomon követik a legfontosabb teljesítményparamétereket, például a feszítőlapok közötti távolságot és a fogásmennyiséget;
39.  „a halászeszközök állapotfigyelő érzékelői”: olyan elektronikus távérzékelők, amelyeket azért szerelnek fel, hogy nyomon kövessék a legfontosabb paramétereket, például a feszítőlapok közötti távolságot és a fogásmennyiséget;
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 39 a pont (új)
39a.   „súlyozott zsinór”: olyan, csalival ellátott horgokkal felszerelt zsinór, amelyre további súlyt helyeztek a süllyedés sebességének növelése érdekében, ezzel csökkentve a tengeri madaraknak való kitettség idejét;
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 40 pont
40.  „akusztikus riasztóberendezés”: olyan távvezérelt eszköz, amely a tengeri emlősöket és más fajokat akusztikus jelek kibocsátásával figyelmezteti a halászeszközök jelenlétére;
40.  „akusztikus riasztóberendezés”: olyan eszköz, amely akusztikus jeleket bocsát ki, és célja, hogy a tengeri emlősöket és más fajokat elriassza a halászeszközöktől;
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
42.  „érték szerinti szelektálás”: az a gyakorlat, amelynek során a fogási korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú halakat a kikötőbe visszahozott halmennyiség gazdasági és monetáris értékének maximalizálása érdekében visszadobják a tengerbe, noha azokat legálisan kirakodhatták volna;
42.  „érték szerinti szelektálás”: az a gyakorlat, amelynek során a fogási korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú halakat a kikötőbe visszahozott halmennyiség gazdasági és monetáris értékének maximalizálása érdekében visszadobják a tengerbe, noha azokat legálisan ki kellett volna rakodni;
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 43 a pont (új)
43a.   „jelentős károsodás”: a 734/2008/EK rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott jelentős károsodás;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 45 a pont (új)
45a.  „teljesítménymutatók”: olyan paraméterek összessége, amelyek célja a technikai intézkedések hatékonyságának értékelése.
Módosítás 303 és 349
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  elektromos áram, kivéve a 24. cikk és az V. melléklet E. része szerinti elektromos vonóháló használatát;
b)  elektromos áram;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  bármilyen típusú lövedék;
g)  bármilyen típusú lövedék, kivéve a ketrecbe helyezett vagy halcsapdába esett kékúszójú tonhal leöléséhez használt lövedékeket, vagy a hobbihorgászat során búvár légzőkészülék nélkül, napkelte és napnyugta között használt kézi szigonyokat és szigonypuskákat;
Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés (új)
A 2. cikk rendelkezéseitől eltérően, ez a cikk a nemzetközi vizeken és harmadik országok vizein alkalmazandó.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  A vontatott halászeszközök egyetlen része sem alakítható ki úgy, hogy szembősége kisebb legyen a zsákvég szembőségénél. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a halászeszközök állapotfigyelő érzékelőinek felszerelésére használt hálókezelő eszközökre.
(1)  A vontatott halászeszközök egyetlen részének szembősége se lehet kisebb a zsákvég szembőségénél. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a halászeszközök állapotfigyelő érzékelőinek felszerelésére használt hálókezelő eszközökre vagy a tengeri fajok méret vagy faj szerinti szelektálásának javítására használt szelekciós eszközökre.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
(3)  Tilos olyan zsákvéget kialakítani vagy a hálóra olyan eszközt felszerelni, amely elfedi a hálószemek nyílását vagy más módon ténylegesen csökkenti a zsákvég vagy a vontatott halászeszköz bármely részének szembőségét. Ez a rendelkezés nem zárja ki bizonyos olyan eszközök használatát, amelyek csökkentik a kopást és az elhasználódást, vagy növelik vagy csökkentik annak lehetőségét, hogy a zsákmány a vontatott halászeszköz elülső részébe szökjön.
(3)  Tilos olyan eszközt használni vagy a hajó fedélzetén szállítani, amely elfedi a hálószemek nyílását vagy más módon ténylegesen csökkenti a zsákvég vagy a vontatott halászeszköz bármely részének szembőségét. Ez a rendelkezés nem zárja ki bizonyos olyan eszközök használatát, amelyek csökkentik a kopást és az elhasználódást, vagy növelik vagy csökkentik annak lehetőségét, hogy a zsákmány a vontatott halászeszköz elülső részébe szökjön, sem a fogások szabályozását szolgáló eszközök felszerelését.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím
A statikus hálók használatára vonatkozó általános korlátozások
A statikus hálók és az eresztőhálók használatára vonatkozó általános korlátozások
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 franciabekezdés
–  germon (Thunnus alalunga),
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés
(5)  Tilos bármilyen fenéken rögzített kopoltyúháló, állítóháló és tükörháló telepítése olyan helyeken, ahol a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 600 métert.
(5)  Tilos bármilyen fenéken rögzített kopoltyúháló, állítóháló és tükörháló telepítése olyan helyeken, ahol a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 200 métert.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)   Az (5) bekezdéstől eltérve:
a)  a 200 és 600 méteres mélység között az V. melléklet C. részének 6. pontjában, a VI. melléklet C. részének 6. és 9. pontjában, valamint a VII. melléklet C. részének 4. pontjában meghatározott különös eltéréseket kell alkalmazni;
b)  a fenéken rögzített kopoltyúhálók, állítóhálók és tükörhálók telepítését az 5. cikk e) pontjában meghatározott halászati övezetben engedélyezni kell olyan helyeken, ahol a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 200 métert.
Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 b bekezdés (új)
(5b)  Tilos fenéken rögzített kopoltyúhálót, állítóhálót vagy tükörhálót használni a 92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 2008/56/EK irányelvekkel összhangban kijelölt területeken, amennyiben ez kedvezőtlen hatást gyakorol az érzékeny fajok és élőhelyek védettségi állapotára.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett fajok járulékosan kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.
(3)  A (2) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Nem alkalmazandó a (3) bekezdés, ha a lobogó szerinti tagállam rendelkezik olyan hivatalos programmal, amely az I. melléklet példányainak begyűjtésére és tudományos vizsgálatára irányul.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján az I. mellékletben szereplő listát módosítani szükséges új, védelmet igénylő fajok hozzáadásával, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el.
(4)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján az I. mellékletben szereplő listát módosítani szükséges új, védelmet igénylő fajok hozzáadásával, vagy azon fajok törlésével, amelyeknek a továbbiakban nem szükséges a listán szerepelniük, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célok elérésére kell irányulniuk.
(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseket a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott teljesítménymutatók értékelésének kell megelőznie.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím
Tengeri emlősök, tengeri madarak és tengeri hüllők járulékos fogásai
Tengeri emlősök, tengeri madarak és tengeri hüllők fogásai
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett fajok járulékosan fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul szabadon kell engedni.
(2)  Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul szabadon kell engedni. a halászhajó-üzemeltetők kötelesek rögzíteni és az illetékes hatóságoknak továbbítani a járulékosan kifogott egyedekre vonatkozó információt az (EU) 2017/1004 rendeletnek1a megfelelően.
_______________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1004 rendelete (2017. május 17.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 1. o.).
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) és (2) bekezdés ellenére az (1) bekezdésben említett tengeri fajok járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben ez a tevékenység szükséges az egyes állategyedek felépüléséhez nyújtott segítség biztosításához, és feltéve, hogy az érintett illetékes nemzeti hatóságokat teljes körűen előre tájékoztatták.
(3)  Az (1) és (2) bekezdés ellenére az (1) bekezdésben említett tengeri fajok véletlenül fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben ez a tevékenység szükséges az egyes állategyedek felépüléséhez nyújtott segítség biztosításához. A tengeri fajok járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben az egyed elpusztult és felhasználható tudományos célokra. Az érintett illetékes nemzeti hatóságokat teljes körűen előre tájékoztatni kell.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Nem alkalmazandó az (1) és a (2) bekezdés, ha a lobogó szerinti tagállam rendelkezik olyan hivatalos programmal, amely a tengeri madarak, hüllők vagy emlősök példányainak begyűjtésére és tudományos vizsgálatára irányul.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célok elérésére kell irányulniuk.
(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek az e rendelet által a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott teljesítménymutatók vonatkozásában kitűzött célok elérésére kell irányulniuk.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)   a tagállamok ellenőrzik az e cikk alapján a járulékos fogásainak minimalizálása érdekében elfogadott intézkedések hatékonyságát, és az elért eredményekről ... [az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig, majd azt követően háromévenként jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  A II. mellékletben meghatározott halászeszközöket tilos alkalmazni az ugyanabban a mellékletben említett érintett területeken.
(1)  A II. mellékletben meghatározott halászeszközöket tilos alkalmazni az ugyanabban a mellékletben említett érintett területeken. A tagállamoknak megfelelő értékelést kell végrehajtani, amennyiben a halászeszközöket a 92/43/EGK irányelv szerinti különleges természetmegőrzési területen vagy a 2009/147/EK irányelv szerinti különleges természetvédelmi területeken alkalmazzák.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   Tilos az érzékeny élőhelyek, valamint az érzékeny fajok szaporodó- vagy pihenőhelyeinek szándékos zavarása, károsítása vagy elpusztítása.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény szerint a II. mellékletben szereplő területlistát ajánlott módosítani, az új területek hozzáadását is beleértve, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el. A módosítások elfogadásakor a Bizottság külön hangsúlyt helyez az olyan negatív hatások mérséklésére, amelyek a halászati tevékenység más érzékeny területekre való áthelyeződéséből erednek.
(2)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény szerint a II. mellékletben szereplő területlistát ajánlott sürgősen módosítani, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el. A módosításokat tartalmazó javaslat benyújtásakor a Bizottság mellékeli a veszélyeztetett terület teljes térképét, és külön hangsúlyt helyez az olyan negatív társadalmi, gazdasági és környezeti hatások mérséklésére, amelyek a halászati tevékenység más területekre való áthelyeződéséből erednek.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben valamely tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken ilyen érzékeny élőhelyek találhatók, az adott tagállam az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően jogosult halászati tilalom hatálya alá tartozó területeket kijelölni vagy más állományvédelmi intézkedéseket hozni az adott terület védelmére. Az ilyen intézkedéseknek meg kell felelniük az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti célkitűzéseknek, és legalább olyan szigorúaknak kell lenniük, mint az uniós jog szerinti intézkedéseknek.
(3)  Amennyiben a II. mellékletben felsorolt területek valamely tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken találhatók, az adott tagállam az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően jogosult halászati tilalom hatálya alá tartozó területeket kijelölni vagy más állományvédelmi intézkedéseket hozni az adott terület védelmére. Az ilyen intézkedéseknek meg kell felelniük az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti célkitűzéseknek, és legalább olyan szigorúaknak kell lenniük, mint az uniós jog szerinti intézkedéseknek.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A tagállamok intézkedések hoznak az olyan területek védelmére, ahol a 734/2008/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák találhatók vagy valószínűsíthetően találhatók a saját fennhatóságuk vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken, és lezárják ezen területeket a fenékhalászati tevékenységet folytatók elől, kivéve, ha a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján ezeknek a tevékenységeknek nincs jelentősen káros hatása a szóban forgó ökoszisztémákra. Ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell állniuk az ENSZ Közgyűlése által elfogadott határozatokkal, különösen a 61/105. és a 64/72. számú határozattal, és legalább a 734/2008/EK rendelet értelmében a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák számára nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmi szintet kell biztosítaniuk.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) és (12) bekezdése értelmében;
a)  a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) és (12) bekezdése értelmében annak érdekében, hogy a kifogott halak többsége elérje az ivarérett kort;
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)   a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (5) és (11) bekezdése értelmében;
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)
14a. cikk
Emberi fogyasztásra szánt importált halászati termékek
Az uniós vizeken kívül, az 5. cikkben említett területeken, alterületeken és körzetekben fogott emberi fogyasztásra szánt importált halászati termékeknek meg kell felelniük az ezen rendelet mellékleteiben meghatározott minimális állományvédelmi referenciaméreteknek.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok olyan intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek megkönnyítik a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően kirakodott fogások tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, vagy olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.
A tagállamok olyan megfelelő intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek megkönnyítik a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően kirakodott fogások tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezek az intézkedések magukban foglalják a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, valamint olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
(1)  Tilos az érték szerinti szelektálás és a visszaengedés.
(1)  Tilos az érték szerinti szelektálás.
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon fajok fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a kirakodási kötelezettség alól.
(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a Földközi-tengeren folytatott halászati tevékenységekre, illetve azon fajok fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a kirakodási kötelezettség alól.
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím
Fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok
A nem kívánt fogások elkerülésére irányuló kísérleti projektek
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok kísérleti projekteket folytathatnak olyan módszerek feltárása érdekében, amelyek segítségével elkerülhető, minimalizálható és kiküszöbölhető a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok nem kívánt fogása. E kísérleti projekteknek figyelembe kell venniük az érintett tanácsadó testületek véleményét, és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken kell alapulniuk.
(1)  A tagállamok kísérleti projekteket folytathatnak olyan módszerek feltárása érdekében, amelyek segítségével elkerülhetők, minimalizálhatók és kiküszöbölhetők a nem kívánt fogások. E kísérleti projekteknek figyelembe kell venniük az érintett tanácsadó testületek véleményét, és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken kell alapulniuk.
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a szóban forgó kísérleti tanulmányok vagy más tudományos szakvélemények eredményei szerint a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 19. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően technikai intézkedéseket hozhatnak e nem kívánt fogások mérséklésére. Az említett technikai intézkedések kizárólag az adott tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajókra alkalmazandók.
(2)  Amennyiben a szóban forgó kísérleti tanulmányok vagy más tudományos szakvélemények eredményei szerint a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 19. cikkében vagy ezen rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően technikai intézkedéseket hoznak e nem kívánt fogások elkerülésére vagy lehető legnagyobb mértékű mérséklésére.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Amennyiben egyéb tagállamok hasonló technikai intézkedéseket kívánnak hozni, közös ajánlást lehet benyújtani a 18. cikkel összhangban.
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)
17a. cikk
Dokumentáció
Az 1224/2009/EK rendelet 49. cikkel összhangban a tagállamok elektronikus felügyeleti intézkedéseket vezethetnek be a fogások, a visszadobások és a halászati tevékenység dokumentálására.
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – 5 a szakasz (új)
5a. SZAKASZ
A HALÁSZHAJÓK KIIGAZÍTÁSA
17b. cikk
Tonnatartalom kiigazítása
Új és meglévő halászhajók esetében, a fedélzeti biztonság, a munkakörülmények és a termékhigiénia és -minőség javítása céljából, valamint az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó nem kívánt fogások tárolása céljából végrehajtott tonnatartalom-növelést engedélyezni kell, feltéve hogy nem eredményezik a hajó fogáspotenciáljának növekedését. A fenti célú tartalomnövelést nem kell figyelembe venni a halászati kapacitás értékelése céljából az 1380/2013/EU rendelet II. mellékletében megállapított küszöbérték tekintetében vagy ugyanezen rendelet 23. cikkében említett belépési/kilépési rendben.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím
Vezérelvek
Regionális technikai intézkedések
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – g pont

g)  a XI. melléklet a legkülső régiók vonatkozásában.

g)  a XI. melléklet az Indiai-óceánon és az Atlanti-óceán nyugati részén található uniós vizek vonatkozásában.

Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Mindazonáltal az V–XI. melléklet B. részeiben foglalt, a szembőségre vonatkozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett halászatok tekintetében ... [ezen rendelet hatálybalépésének napjától számított 18 hónap]-ig nem fogadnak el ezen cikk (2) bekezdése szerinti olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely ugyanerre a területre vonatkozik. Abban az esetben, ha ezen rendelet valamely mellékletének B. részét alkalmazni kell, a Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésének 4. pontjától eltérve a megadott időpontig a 32. cikkel összhangban ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, amelyben megadja a „célzott halászat” fogalommeghatározását a B. résznek a vonatkozó halászati övezetben és az érintett halászatra való alkalmazása céljából.
Az ezen bekezdés második albekezdésében megadott határidő leteltéig vagy – ha az korábban következik be – az ugyanezen albekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásának időpontjáig a szembőségre a ... [ezen rendelet hatálybalépésének napját megelőző nap*] -án/-én alkalmazandó rendelkezéseket az érintett halászati területek tekintetében tovább kell alkalmazni.
________________________
* Ha elfogadják ezt a megközelítést, a 35–41. cikket ki kell igazítani a Tanáccsal folytatott tárgyalások során, azt követően, hogy meghatározták azokat az intézkedéseket, amelyek az itt megadott időpont után is alkalmazásban maradnak.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.   Amennyiben a KHP célkitűzéseinek eléréséhez és egy régió sajátosságainak figyelembevételéhez szükséges, az ezen cikk (1) bekezdésében említett intézkedésektől eltérő technikai intézkedéseket lehet elfogadni az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében említett többéves terv keretében.
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően közös ajánlásokat nyújthatnak be, amelyek regionális szinten az (1) bekezdésben megállapított intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai intézkedéseket határoznak meg.
(2)  Ha az érintett halászatok tekintetében nem készítettek többéves tervet vagy ha a vonatkozó többéves terv nem valósít meg technikai intézkedéseket vagy technikai intézkedések elfogadására vonatkozó eljárást, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet 32. cikkével és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben regionális szinten az (1) bekezdésben megállapított intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai intézkedéseket, különösen a regionális szinten alkalmazandó szembőségeket határoznak meg. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása céljából a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerint közös ajánlást nyújthatnak be ... [ezen rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónap]-ig. A Bizottság ezeket a közös ajánlásokat haladéktalanul nyilvánosságra hozza azt követően, hogy a tagállamok azokat benyújtották és nyilvánosságra hoz minden olyan tudományos értékelést, amelyet azért végeztek el, hogy biztosítsák az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke (5) bekezdésének való megfelelést.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az (1a) és (2) bekezdés szerint elfogadott intézkedéseknek:
a)  ezen rendelet 3. cikkében foglalt célkitűzések megvalósítására kell irányulniuk, amelynek során különösen figyelembe kell venniük az ezen rendelet 4. cikkében meghatározott teljesítménymutatókat;
b)  az 1380/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott jó kormányzás elvein kell alapulniuk;
c)  ösztönzést kell adniuk a környezetre mérsékelt hatást gyakorló módszereket és a szelektív halászeszközöket használó halászhajóknak, többek között halászati lehetőségek odaítélésével; valamint
d)  egyenértékűnek kell lenniük az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel, valamint a szembőségre vonatkozó szabályok esetében a ... [ezen rendelet hatálybalépésének napját megelőző nap*] -án/-én alkalmazandó rendelkezésekkel a hasznosítási kor- és méretösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében.
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
(3)  A (2) bekezdésnek megfelelően ajánlott technikai intézkedéseknek a hasznosítási korösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel.
(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke (5) bekezdésének megfelelően a tagállamok az ezen cikk (2) bekezdésében említett közös ajánlásaikat a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményre alapozzák. Ezen tudományos szakvéleménynek figyelembe kell vennie a szóban forgó intézkedések által a célfajokra és az érzékeny fajokra és élőhelyekre kifejtett hatásokat, valamint be kell mutatnia a tengeri ökoszisztéma védelmét érintő előnyöket.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1), (3) és (6) bekezdésétől eltérően, a Bizottság az említett bekezdések szerinti közös ajánlás hiányában is fogadhat el ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk
19. cikk
törölve
Többéves tervek keretébe illeszkedő regionális intézkedések
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy regionális szintű technikai intézkedéseket fogadjon el az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében említett többéves tervek céljainak elérése érdekében. Az ilyen intézkedéseket az e rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.
(2)  Az (1) bekezdésnek megfelelően meghozott intézkedések:
a)  módosíthatják vagy kiegészíthetik az V–XI. mellékletben meghatározott intézkedéseket;
b)  egy adott terület vagy időszak vonatkozásában eltérhetnek az V–XI. mellékletben meghatározott intézkedésektől, amennyiben bizonyítható, hogy a szóban forgó intézkedések az adott terület vagy időszak tekintetében nem járnak állományvédelmi előnyökkel, vagy amennyiben az alternatív intézkedések ugyanazokat a célokat érik el.
(3)  A többéves tervek meghatározhatják azon technikai intézkedések körét, amelyek az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadhatók az érintett térségre vonatkozóan.
(4)  Az (1) és (2) bekezdés szerint elfogadott intézkedéseknek:
a)  az e rendelet 3. és 4. cikkében meghatározott célkitűzések és célok elérésére kell irányulniuk;
b)  az 1380/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott jó kormányzás elvein kell alapulniuk; valamint
c)  halászati lehetőségek odaítélésével ösztönzést kell adniuk a környezetre mérsékelt hatást gyakorló módszereket és a szelektív halászeszközöket használó halászhajóknak.
(5)  Amennyiben a tagállamok közös ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés szerinti technikai intézkedések megállapítása érdekében, tudományos bizonyítékokkal szolgálnak a szóban forgó intézkedések elfogadásának alátámasztására.
(6)  A Bizottság felkérheti a HTMGB-t az (5) bekezdés szerinti közös ajánlások értékelésére.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be a méret- és fajszelektáló halászeszközök meghatározására, bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy ezek a halászeszközök az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesítenek:
(1)  Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be a méret- és fajszelektáló halászeszközök meghatározására, bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy ezek a halászeszközök az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesítenek:
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–VIII. és a X. melléklet C. részében, valamint a XI. melléklet B. részében felsorolt, halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területek módosítása, vagy halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek kijelölése végett, közös ajánlásaikban az ilyen területek vonatkozásában megadják:
Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–VIII. és a X. melléklet C. részében, valamint a XI. melléklet B. részében felsorolt, halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területek módosítása, halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek kijelölése vagy törlése végett, közös ajánlásaikban az ilyen területek vonatkozásában megadják:
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)
Ha a tagállamok nem fogadnak el közös ajánlásokat, a Bizottság a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területeket jelöl ki.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–X. melléklet A. részében felsorolt minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására, tiszteletben tartják a tengeri fajok fiatal egyedei védelmének biztosítására vonatkozó célkitűzést.
(1)  Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–X. melléklet A. részében felsorolt minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására, tiszteletben tartják a tengeri fajok fiatal egyedei védelmének biztosítására vonatkozó célkitűzést. A közös ajánlásoknak a rendelkezésre álló legjobb tudományos eredményeken kell alapulniuk, és biológiai alapú érveket, különösen az adott faj ivarérett korban elért méretét is figyelembe kell venniük. A közös ajánlások nem veszélyeztethetik a halászati termékek kirakodására és forgalmazására vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási szabályokat.
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az azonnali hatályú halászati tilalmaknak és továbbhaladási rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó halak és a kagylók védelmében történő megállapítása érdekében, e közös ajánlásokban meghatározzák:
Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az azonnali hatályú halászati tilalmaknak és továbbhaladási rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó halak és a kagylók vagy érzékeny fajok védelmében történő megállapítása érdekében, e közös ajánlásokban meghatározzák:
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.   Amennyiben egyetlen tagállam hajóit érintik az azonnali hatályú halászati tilalmak vagy továbbhaladási rendelkezések, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján csökkentik az érintett hajókra kifejtett hatást.
Módosítás 304 és 154
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be annak érdekében, hogy egy adott tengermedence vonatkozásában engedélyt kérjenek az V. melléklet E. részében leírt innovatív halászeszközök, köztük az elektromos vonóháló használatára vagy használatának meghosszabbítására, értékelést nyújtanak be az ilyen halászeszközök célfajokra, érzékeny fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt várható hatásairól.
(1)  Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be annak érdekében, hogy egy adott tengermedence vonatkozásában engedélyt kérjenek az innovatív halászeszközök használatára vagy használatának meghosszabbítására, értékelést nyújtanak be az ilyen halászeszközök célfajokra, érzékeny fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt várható hatásairól.
Ennek az értékelésnek az innovatív halászeszköz próbaidőszakban történő használatán kell alapulnia, amelyet az adott tevékenységcsoporton belül működő hajók legfeljebb 5%-ára és legalább négyéves időtartamra kell korlátozni.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető olyan esetben, amikor az értékelések szerint használatuk negatív hatásokkal jár az érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra nézve.
(3)  Az innovatív halászeszközök használata csak akkor engedélyezhető kereskedelmi léptékben, ha az (1) bekezdésben említett értékelés szerint azok használata a meglévő szabályozott halászeszközökhöz és technikákhoz képest nem jár közvetlen vagy halmozott negatív hatásokkal a tengeri élőhelyekre, többek között az érzékeny élőhelyekre vagy a nem célfajokra nézve.
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)
–   tájékoztatást nyújthatnak a meglévő enyhítő intézkedések és nyomonkövetési intézkedések hatékonyságáról,
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 a bekezdés (új)
A tagállamok biztosítják, hogy az említett intézkedések által közvetlenül érintett halászokkal megfelelő módon konzultáljanak.
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)   az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott kivételek;
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt célok elérésére és különösen a fiatal egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok csoportosulásainak védelmére kell irányulniuk.
(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt célok elérésére és különösen a fiatal egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok csoportosulásainak védelmére kell irányulniuk. Legalább olyan szigorúnak kell lenniük, mint az uniós jog szerint alkalmazandó technikai intézkedések.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)
26a. cikk
A fogások és visszadobások teljes dokumentálására irányuló kísérleti projektek
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet 32. cikkével és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben olyan kísérleti projekteket határoz meg, amelyek az eredményalapú halászati gazdálkodás céljából a fogások és visszadobások célokon és célkitűzéseken alapuló teljes dokumentálásának rendszerét dolgozzák ki.
(2)  Az ezen cikk (1) bekezdésében említett kísérleti projektek egy meghatározott terület tekintetében és legfeljebb egyéves időszakra eltérhetnek az V–XI. mellékletek B. részeiben foglalt intézkedésektől, amennyiben bizonyítható, hogy ezek a kísérleti projektek a 3. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására és a 4. cikkben meghatározott teljesítménymutatóknak való megfelelésre irányulnak és különösen az érintett halászeszközök vagy gyakorlatok szelektivitásának javítására irányulnak, vagy más módon csökkentik azok környezeti hatását. Ez az egyéves időszak megegyező feltételek esetén további egy évvel meghosszabbítható, és az adott tevékenységcsoporton belül tagállamonként működő hajók legfeljebb 5%-ára kell korlátozni.
(3)  Amennyiben a tagállamok közös ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés szerinti kísérleti projektek megvalósítása érdekében, tudományos bizonyítékokkal kell szolgálniuk elfogadásuk alátámasztására. A HTMGB értékeli ezeket a közös ajánlásokat és az értékelést nyilvánosságra hozza. A projekt befejezésétől számított hat hónapon belül a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak, amelyben felvázolják az eredményeket, ideértve a szelektivitás és egyéb környezeti hatások terén bekövetkezett változások részletes értékelését.
(4)  A HTMGB értékeli a (3) bekezdésben említett jelentést. Amennyiben a HTMGB arra a következtetésre jut, hogy az új halászeszköz vagy gyakorlat sikeresen megvalósítja a (2) bekezdésben megállapított célkitűzéseket, a Bizottság az EUMSZ értelmében javaslatot nyújthat be a szóban forgó halászeszköz vagy gyakorlat általános használatának engedélyezésére. A HTMGB értékelését közzé kell tenni.
(5)  A Bizottság a 32. cikkével összhangban, ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a fogások és visszadobások teljes dokumentálása (1) bekezdésben említett rendszerének műszaki előírásait.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet
IV.  fejezet
törölve
regionális halászati gazdálkodási szervezetek
28. cikk
Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC)
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:
a)   az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) által elfogadott egyes technikai intézkedések uniós jogba való átültetése érdekében, beleértve a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák listáit, valamint a kék menyhal és a vörös álsügérek halászatához kapcsolódó, a 05:2013, 19:2014, 01:2015 és 02:2015 NEAFC-ajánlásokban meghatározott konkrét technikai intézkedéseket; valamint
b)   más, a NEAFC-ajánlásokat átültető jogi aktusok bizonyos nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő vagy módosító technikai intézkedések elfogadása érdekében.
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Az e rendeletben megállapított technikai intézkedések nem alkalmazandók a kizárólag tudományos vizsgálatok céljából folytatott halászati műveletekre, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:
(1)  Az e rendeletben megállapított technikai intézkedések nem alkalmazandók a tudományos vizsgálatok keretében folytatott halászati műveletekre, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra értékesítik őket.
b)  a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak esetében közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra értékesítik őket.
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím
Mesterséges állománypótlás, áttelepítés
Közvetlen állománypótlás, áttelepítés
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendeletben meghatározott technikai intézkedések nem vonatkoznak a tengeri fajok kizárólag mesterséges állománypótlása vagy áttelepítése céljából végrehajtott halászati műveletekre, amennyiben e műveleteket a közvetlen gazdálkodási érdekkel bíró tagállam vagy tagállamok engedélyével és felügyelete alatt hajtják végre.
(1)  Ez a rendeletben meghatározott technikai intézkedések nem vonatkoznak a tengeri fajok kizárólag közvetlen állománypótlása vagy áttelepítése céljából végrehajtott halászati műveletekre, amennyiben e műveleteket a közvetlen gazdálkodási érdekkel bíró tagállam vagy tagállamok engedélyével és felügyelete alatt hajtják végre.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ha a mesterséges állománypótlásra vagy áttelepítésre valamely más tagállam vagy tagállamok vizein kerül sor, a Bizottságot és valamennyi érintett tagállamot az ilyen halászati műveletek végzésének tervezett megkezdése előtt legalább egy hónappal tájékoztatni kell.
(2)  Ha a közvetlen állománypótlásra vagy áttelepítésre valamely más tagállam vagy tagállamok vizein kerül sor, a Bizottságot és valamennyi érintett tagállamot az ilyen halászati műveletek végzésének tervezett megkezdése előtt legalább egy hónappal tájékoztatni kell.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények szerint a tengeri fajok védelme érdekében azonnali intézkedésekre van szükség, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fenyegetések enyhítése érdekében. E jogi aktusok vonatkozhatnak mindenekelőtt a halászeszközök használatára vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra;
(1)  Ha a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények szerint a tengeri fajok és élőhelyek védelme érdekében azonnali intézkedésekre van szükség, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fenyegetések enyhítése érdekében. E jogi aktusok vonatkozhatnak mindenekelőtt a halászeszközök használatára vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra, valamint bármely egyéb szükséges állományvédelmi intézkedésre;
Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba)  az érzékeny fajok és élőhelyek védelme, amennyiben bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy állományuk súlyos fenyegetésnek kitett.
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényessége a 32. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül legfeljebb hároméves időszakra terjed ki.
(3)  Az (1) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényessége a 32. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül legfeljebb kétéves időszakra terjed ki.
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után, 2020 végéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a 3. cikkben megállapított célkitűzések teljesítéséhez és a 4. cikkben meghatározott célok eléréséhez.
(1)  A Bizottság a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után, ... [e rendelet hatálybalépése után három évvel]-ig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a 3. cikkben említett célkitűzések teljesítéséhez a 4. cikkben meghatározott teljesítménymutatók alapján.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket és célokat nem sikerült elérni, akkor az adott régió tagállamai az (1) bekezdés szerinti jelentés benyújtását követő hat hónapon belül olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén az említett célkitűzések és célok teljesíthetők.
(2)  Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket nem sikerült elérni, vagy a főbb halászatok esetében a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett minimális állományvédelmi méret alatti konkrét fogási szinteket túllépték, akkor az adott régió tagállamai az (1) bekezdés szerinti jelentés benyújtását követő tizenkét hónapon belül olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén a 3. cikkben megállapított célkitűzések teljesíthetők és a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyisége a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szintekre csökkenthetőek.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság segíti a tagállamokat nemzeti cselekvési terv kidolgozásában, amely a 4. cikkben meghatározott követelmények megvalósítását célzó új technikai intézkedések végrehajtása során megállapított nehézségek kezelésére irányul. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a cselekvési terv végrehajtása érdekében.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Ha a jelentés megállapítja, hogy valamely tagállam elmulasztotta teljesíteni ellenőrzési és adatgyűjtési kötelezettségeit, a Bizottság megszakíthatja vagy felfüggesztheti az ETHA-ból az adott tagállamnak nyújtott finanszírozást az 508/2014/EU rendelet 100. és 101. cikkével összhangban.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a 3., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. és 25. cikket el kell hagyni;
a)  a 3., 8., 9., 10., 11. és 12. cikket, a 13. cikk (3) bekezdésének második albekezdését, valamint a 14., 15., 16. és 25. cikket el kell hagyni;
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk
36. cikk
törölve
Az 1098/2007/EK rendelet módosításai
Az 1098/2007/EK rendelet 8. és 9. cikkét el kell hagyni.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont
1224/2009/EK rendelet
54 c cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  a hajó nem tart a fedélzetén vagy használ egyszerre 80 mm-nél kisebb szembőségű vontatott eszközt, illetve egy vagy több erszényes kerítőhálót vagy egyéb hasonló halászeszközt; vagy
a)  a hajó nem tart a fedélzetén vagy használ egyszerre 70 mm-nél kisebb szembőségű vontatott eszközt, illetve egy vagy több erszényes kerítőhálót vagy egyéb hasonló halászeszközt; vagy
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont
1224/2009/EK rendelet
54 c cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 franciabekezdés
az osztályozott halakat osztályozás után azonnal lefagyasztják, és semmilyen osztályozott halat nem dobnak vissza a tengerbe; valamint
az osztályozott halakat osztályozás után lefagyasztják, és semmilyen osztályozott halat nem dobnak vissza a tengerbe; valamint
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont
1224/2009/EK rendelet
54 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 franciabekezdés
a berendezés úgy van beszerelve és elhelyezve a hajón, hogy biztosítsa a tengeri fajok egyedeinek azonnali lefagyasztását, és nem teszi lehetővé a tengerbe való visszadobásukat.
a berendezés úgy van beszerelve és elhelyezve a hajón, hogy biztosítsa a tengeri fajok egyedeinek lefagyasztását, és nem teszi lehetővé a tengerbe való visszadobásukat.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont
1224/2009/EK rendelet
54 c cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   A lobogó szerinti állam illetékes hatóságának kell hitelesítenie a fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajók tervrajzait, hogy így garantálják az alkalmazandó szabályoknak való megfelelésüket.
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk
38. cikk
törölve
Az 1343/2011/EU rendelet módosítása
Az 1343/2011/EU rendelet 26. cikke a következőképpen módosul:
(1)   A cikk a következő ponttal egészül ki:
„h) a 4., 10., 12., 15., 15a., 16., 16b., 16c., 16d., 16f., 16g., 16h., 16i., 16j. és 16k. cikk szerinti technikai intézkedések;”
(2)   A cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság arra is felhatalmazást kap, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal átültessen az uniós jogba más, a GFCM által elfogadott és az Unióra nézve kötelezővé váló technikai intézkedéseket, valamint hogy kiegészítse vagy módosítsa a GFCM technikai intézkedésekről szóló ajánlásait átültető jogi aktusok bizonyos nem alapvető rendelkezéseit.”
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés
A 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK rendelet hatályát veszti.
A 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK rendelet, valamint a 494/2002/EK bizottsági rendelet1a hatályát veszti.
____________________________
1a A Bizottság 494/2002/EK rendelete (2002. március 19.) az ICES III., IV., V., VI. és VII. alterület és az ICES VIIIa., b., d., e. körzet szürketőkehal-állományának helyreállítására vonatkozó kiegészítő technikai intézkedések megállapításáról (HL L 77., 2002.3.20., 8. o.).
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – n a pont (új)
na)  hegyesorrú maréna (Coregonus oxyrinchus) az ICES IVb alterület uniós vizein;
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – n b pont (új)
nb)  adriai tokhal (Acipenser naccarii) és a közönséges tokhal (Acipenser sturio) az uniós vizeken;
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – o pont
o)  ikrás nőstény languszta (Palinuridae spp.) és ikrás nőstény homár (Homarus gammarus) valamennyi uniós vízterületen, kivéve közvetlen állománypótlás vagy áttelepítés céljából;
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – p pont
p)  datolyakagyló (Lithophaga lithophaga) és közönséges fúrókagyló (Pholas dactylus) a Földközi-tenger uniós vízterületein.
p)  datolyakagyló (Lithophaga lithophaga), nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) és közönséges fúrókagyló (Pholas dactylus) a Földközi-tenger uniós vízterületein;
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – p a pont (új)
pa)  díszsün (Centrostephanus longispinus).
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 a pont (új)
5a.   A nagy tengeripókot az 5a. ábra szerinti módon a páncél teljes hosszában a páncél szélétől a csőszájak között a páncél túlsó végéig vezető középvonal mentén kell mérni.
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 b pont (új)
5b.   A nagy tarisznyarák méretét az 5b. ábra szerint, a páncél legszélesebb pontján, a páncél elülső-hátulsó középvonalára merőlegesen kell megmérni.
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 c pont (új)
5c.   A közönséges kürtcsiga méretét a 5c. ábra szerint a csigaház hossza mentén kell meghatározni.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 d pont (új)
5d.   A kardhal méretét az 5d. ábra szerint teljes hosszában, a farokúszó villájától az alsó állkapocs csúcsáig kell meghatározni.
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 a ábra (új)
5a. ábra: nagy tengeri pók (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_HU-p0000002.png
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 b ábra (új)
5b. ábra: nagy tarisznyarák (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_HU-p0000003.png
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 c ábra (új)
5c. ábra: kürtcsiga (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_HU-p0000004.png
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 d ábra (új)
5d. ábra: kardhal (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_HU-p0000005.png
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 táblázat – 14 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm

Módosítás

Makrélák (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 táblázat – 15 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Módosítás

Módosítás

 

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 táblázat – 16 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm

Módosítás

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 táblázat – 17 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed

Módosítás

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 táblázat – 19 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szardínia (Sardina pilchardus)

11 cm

Módosítás

Szardínia (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 táblázat – 20 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Homár (Homarus gammarus)

87 mm

Módosítás

Homár (Homarus gammarus)

87 mm (páncélhossz)

Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 táblázat – 34 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Languszták (Palinurus spp.)

95 mm

Módosítás

Languszták (Palinurus spp.)

95 mm (páncélhossz)

Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 2 táblázat – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Norvég homár (Nephrops norvegicus)

Teljes hossz: 105 mm

 

Páncélhossz: 32mm

Módosítás

Norvég homár (Nephrops norvegicus)

Teljes hossz: 105 mm

 

Páncélhossz: 32mm

 

Norvéghomár-farok: 59 mm

Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 2 táblázat – 14 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm

Módosítás

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 2 táblázat – 15 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Hering (Clupea harengus)

18 cm

Módosítás

Hering (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 2 táblázat – 16 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm

Módosítás

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legalább 90 mm

A Skagerrak és a Kattegat

A halászeszközre egy legalább 270 mm szembőségű (rombusz alakú hálószemek esetén) vagy 140 mm1a szembőségű (négyzet alakú hálószemek esetén) hálómezőt kell felszerelni.

 

 

__________________

 

 

1a Kattegat alkörzetben a halászeszközre egy 120 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló hálómezőt kell felszerelni (a vonóhálós halászatban október 1. és december 31. között, valamint a kerítőhálós halászatban augusztus 1. és október 31. között).

Módosítás 305 és 355
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

Legalább 80 mm

ICES IVb körzet az é. sz. 54° 30’-től délre és ICES IVc körzet

Nyelvhalra irányuló célzott halászat merevítőrudas vonóhálóval vagy [elektromos vonóhálóval] A háló elülső részének felső felébe egy legalább 180 mm szembőségű hálómezőt kell illeszteni.

 

Módosítás

 

 

Legalább 80 mm

ICES IVb körzet az é. sz. 54° 30’-től délre és ICES IVc körzet

Nyelvhalra irányuló célzott halászat merevítőrudas vonóhálóval A háló elülső részének felső felébe egy legalább 180 mm szembőségű hálómezőt kell illeszteni.

Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 4 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legalább 40mm

Egész terület

Tintahal célzott halászata (a fogások 85%-a) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 16mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata.

 

 

A norvég tőkehal célzott halászata. A norvég tőkehal halászatában használt halászeszközökre egy legfeljebb 22 mm rácsrúdtávolságú szelektáló rácsot kell felszerelni.

 

 

A Crangon crangon célzott halászata.A halászeszközre szelektáló rácsot, szűrőhálót vagy egy azzal egyenértékű szelektáló eszközt kell felszerelni.

Módosítás

Legalább 16mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 80%-a).

 

 

A norvég tőkehal célzott halászata (a fogások 50%-a). A norvég tőkehal halászatában használt halászeszközökre egy legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolságú szelektáló rácsot kell felszerelni.

 

 

Közönséges homoki garnéla és rózsás garnéla célzott halászata (a fogások 90%-a). A halászeszközre a nemzeti szabályozásnak megfelelően szelektáló hálót vagy szelektáló rácsot kell felszerelni.

Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 2 bekezdés – cím
(2)  A statikus hálók szembőségének alapméretei
(2)  A statikus hálók és az eresztőhálók szembőségének alapméretei
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 2 bekezdés – bevezető rész
A statikus hálók szembősége tekintetében az Északi-tengeren és a Skagerrakban/Kattegatban a következő méretek alkalmalmazandók:
A statikus hálók és az eresztőhálók szembősége tekintetében az Északi-tengeren és a Skagerrakban/Kattegatban a következő méretek alkalmazandók:
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C rész – 1 bekezdés – 1.1 pont
1.1  Homoki angolnára tilos bármilyen, 80 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel rendelkező vontatott halászeszközzel vagy bármilyen, 100 mm-nél kisebb szembőségű statikus hálóval halászni az Anglia és Skócia keleti partvonala által és a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen:
1.1  Homoki angolnára tilos bármilyen, 32 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel rendelkező vontatott halászeszközzel halászni az Anglia és Skócia keleti partvonala által és a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen:
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C rész – 2 bekezdés – 2.2 pont – 1 franciabekezdés
–  fenékvonóhálót vagy dán kerítőhálót használó hajók, amelyek motorteljesítménye nem haladja meg 221 kW-ot,
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C rész – 2 bekezdés – 2.2 pont – 2 franciabekezdés
–  páros fenékvonóhálóval párban halászó hajók, amelyek együttes motorteljesítménye semmikor nem haladja meg a 221 kW-ot,
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C rész – 2 bekezdés – 2.2 pont – 3 franciabekezdés
–  a 221 kW-nál nagyobb motorteljesítményű hajók használhatnak fenékvonóhálót vagy dán kerítőhálót, azok a párban halászó hajók pedig, amelyek együttes motorteljesítménye meghaladja a 221 kW-ot, használhatnak páros fenékvonóhálót azzal a feltétellel, hogy nem halásznak célzottan sima lepényhalra és nyelvhalra, és tiszteletben tartják a szembőségre vonatkozóan az e melléklet B. részében előírt szabályokat.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C rész – 6 bekezdés – 6.2 pont
6.2  A 2347/2002/EK rendelet1 I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe a 6.1. pont szerinti eltérést.
6.2  A (EU) 2016/2336 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit – amelyek halászatát az uniós jog egyértelműen tiltja – a lehető leghamarabb vissza kell engedni a tengerbe. A fogási korlátok hatálya alá tartozó mélytengeri cápafajok kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben valamely tagállam nem rendelkezik elegendő kvótával, a Bizottság alkalmazhatja az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (5) bekezdését. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe a 6.1. pont szerinti eltérést.
__________________
__________________
1 A Tanács 2002. december 16-i 2347/2002/EK rendelete a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2336 rendelete (2016. december 14.) a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2016.12.23., 1. o.).
Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – D rész – alcím
Az ICES IIIa körzetben és az ICES IV alterületen a cetfélék járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
Az ICES IIIa körzetben és az ICES IV alterületen a tengeri emlősök járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – D rész – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A tengeri madarak járulékos fogásainak minimalizálására irányuló intézkedések
1.  Tudományos kutatási programokat kell létrehozni az Északi-tengeren, amelyek azonosítják az érzékeny fajok és a halászeszközök, illetve a halászati erőkifejtés közötti átfedés területeit és meghatározzák a halászeszközök műszaki megoldásait.
2.  Területrendezési intézkedéseket kell alkalmazni az Északi-tenger azon területein, ahol a tudományos kutatások szerint érzékeny tengeri madarakat fognak ki járulékosan, amíg ezek nem válnak helyettesíthetővé más technikai intézkedésekkel.
3.  Az Északi-tengeren horogsorral halászó hajóknak a tudományosan tesztelt technikai megoldásokat kell ötvözniük, mint például a madárriasztó zsinórt, a zsinórnehezékek módosítását, horogpajzsot, horogsoros eszközöknek a sötétség ideje alatt történő kihelyezését, a biztonsághoz nélkülözhetetlen minimális fedélzeti világítás mellett. A kombinációt a halászati eszközök konfigurációja és az alapján kell meghatározni, hogy a flották valószínűsíthetően mely fajokat fogják kifogni. A jellemzők meghatározásának meg kell felelnie a nemzetközileg elfogadott iránymutatások standardjainak.
4.  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a többek között a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozóan előírt kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát.
Módosítás 306, 314, 315 és 356
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – E rész
E.  rész
törölve
Innovatív halászati módszerek
Elektromos vonóháló használata az ICES IVb és IVc körzetben
A 13. cikk ellenére az elektromos vonóhálóval folytatott halászat engedélyezett az ICES IVb és IVc körzetben, amennyiben teljesülnek az e rendelet 27. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésével összhangban a felhasznált elektromos impulzusok jellemzői, valamint a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat loxodromákkal összekötő vonaltól délre fekvő területeken érvényben lévő ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedések tekintetében meghatározott feltételek:
–  az Egyesült Királyság keleti partján az é. sz. 55°-on lévő pont
–  onnan kelet felé az é. sz. 55°, k. h. 5°-ig
–  onnan észak felé az é. sz. 56°-ig
–  onnan kelet felé a Dánia nyugati partján az é. sz. 56°-án lévő pontig
Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – táblázat – 14 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm

Módosítás

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor tilos meghaladni.

Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – táblázat – 15 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Módosítás

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10 %-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – táblázat – 16 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Az ICES VIId, VIIe és VIIf körzet kivételével az ICES V, VI (az é. sz. 56°-tól délre) és VII alterület uniós vizei tekintetében alkalmazandó minimális állományvédelmi referenciaméret 130 mm.

Módosítás

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 Az ICES VIId, VIIe és VIIf körzet kivételével az ICES V, VI (az é. sz. 56°-tól délre) és VII alterület uniós vizei tekintetében alkalmazandó minimális állományvédelmi referenciaméret 130 mm.

 

3a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – táblázat – 17 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed

Módosítás

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10 %-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 120 mm

Egész terület

Nincs

Módosítás

Legalább 100 mm1a

Egész terület

Nincs

__________________

 

 

1a Ezen rendelet hatálybalépését követő kétéves időszak után bevezetendő. Az ICES VIId és VIIe körzet vonatkozásában legalább 100 mm-es szembőség alkalmazandó.

 

 

Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – cím
(2)  A statikus hálók szembőségének alapméretei
(2)  A statikus hálók és az eresztőhálók szembőségének alapméretei
Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – bevezető rész
A statikus hálók szembősége tekintetében az északnyugati vizeken a következő méretek alkalmazandók:
A statikus hálók és az eresztőhálók szembősége tekintetében az északnyugati vizeken a következő méretek alkalmazandók:
Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 120 mm1

Egész terület

Nincs

Módosítás

Legalább 120 mm1

Egész terület

Nincs

__________________

 

 

1 Az ördöghal (a fogások 30%-a) célzott halászatához legalább 220 mm szembőségű halászeszközt kell használni. A sávos tőkehal és a szürke tőkehal célzott halászata során legalább 110 mm szembőségű halászeszközt kell használni (a fogások 50%-a) az ICES VIId és VIIe körzetben.

 

 

Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – táblázat – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 50 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata.

Módosítás

Legalább 50 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 80%-a).

 

 

Tengeri márnák célzott halászata (a fogások 50%-a).

Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – C rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
Évente január 1-jétől március 31-ig és október 1-jétől december 31-ig tilos vontatott halászeszközzel vagy statikus hálóval halászati tevékenységet folytatni a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat loxodromákkal sorrendben összekötő vonallal határolt területen:
Évente január 1-jétől március 31-ig és október 1-jétől december 31-ig tilos tengerfenéken vontatott halászeszközzel vagy statikus fenékhálóval halászati tevékenységet folytatni a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat loxodromákkal sorrendben összekötő vonallal határolt területen:
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – C rész – 3 bekezdés – 3.2 pont
3.2.  Az 1. ponttól eltérve az ott említett területen és időszakban engedélyezett a fenékvonóhálók használata, feltéve, hogy az ilyen vonóhálókat felszerelték a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által értékelt szelektáló eszközökkel. Ha a közönséges tőkehalnak a 3.1. pont szerinti területen tevékenységet folytató tagállami hajók által ejtett járulékos fogásai meghaladják a 10 tonnát, akkor e hajók nem halászhatnak többet azon a területen.
3.2.  Az 1. ponttól eltérve az ott említett területen és időszakban engedélyezett a fenékvonóhálók használata, feltéve, hogy az ilyen vonóhálókat felszerelték a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által értékelt szelektáló eszközökkel.
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – C rész – 9 bekezdés – cím
9.  Statikus hálók használata az ICES Vb, VIa, VIIb, VIIc, VIIj és VIIk körzetben
9.  Statikus hálók használata az ICES Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIh, VIIj és VIIk körzetben
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – C rész – 9 bekezdés – 9.2 pont
9.2.  A 2347/2002/EK rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe az 9.1. pont szerinti eltérést.
9.2.  Az (EU) 2016/2336 rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit– amelyek halászatát az uniós jog egyértelműen tiltja – a lehető leghamarabb vissza kell engedni a tengerbe. A fogási korlátok hatálya alá tartozó mélytengeri cápafajok kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben valamely tagállam nem rendelkezik elegendő kvótával, a Bizottság alkalmazhatja az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (5) bekezdését. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe a 9.1. pont szerinti eltérést.
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím
1.  Az ICES VIa körzetben, valamint az ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh és VIIj körzetben a cetfélék járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
1.  Az ICES VI és VII körzetben a tengeri emlősök járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
Módosítás 277
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.1 pont (új)
2.1.  Tudományos kutatási programokat kell létrehozni az északnyugati vizeken, amelyek azonosítják a érzékeny fajok és a halászeszközök, illetve a halászati erőkifejtés közötti átfedés területeit és meghatározzák a halászeszközök műszaki megoldásait.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.2 pont (új)
2.2.  Területrendezési intézkedéseket kell alkalmazni az északnyugati vizek azon területein, ahol a tudományos kutatások szerint érzékeny tengeri madarakat fognak ki járulékosan, amíg ezek nem válnak helyettesíthetővé más technikai intézkedésekkel.
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.3 pont (új)
2.3.  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a többek között a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozóan előírt kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát.
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – táblázat – 15 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Módosítás

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – táblázat – 18 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Farkassügér (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Módosítás

Farkassügér (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – táblázat – 23 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Csíkos fésűkagylók (Chlamys spp.)

40 mm

Módosítás

Csíkos fésűkagylók (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Módosítás 234
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – A rész – táblázat – 26 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Japán (Manilla) kagyló (Venerupis philippinarum)

35 mm

Módosítás

Japán (Manilla) kagyló (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – A rész – táblázat – 34 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Polip (Octopus vulgaris)

750 gramm 3

 

__________________

 

3 Minden olyan vízterület tekintetében, amely az Atlanti-óceán keleti-közép, a CECAF 34. halászati övezetének 34.1.1, 34.1.2. és 34.1.3. körzetéből és 34.2.0. alterületéből álló részében helyezkedik el, 450 grammos kizsigerelt tömeg alkalmazandó.

Módosítás

Polip (Octopus vulgaris)

1 000 gramm 3

 

__________________

 

3 Minden olyan vízterület tekintetében, amely az Atlanti-óceán keleti-közép, a CECAF 34. halászati övezetének 34.1.1, 34.1.2. és 34.1.3. körzetéből és 34.2.0. alterületéből álló részében helyezkedik el, 450 grammos kizsigerelt tömeg alkalmazandó.

Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 4 bekezdés – 4.2 pont
4.2.  A 2347/2002/EK rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe az 1. pont szerinti eltérést.
4.2.  Az (EU) 2016/2336 rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápák célzott halászata a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit – amelyek halászatát az uniós jog egyértelműen tiltja – a lehető leghamarabb vissza kell engedni a tengerbe. A fogási korlátok hatálya alá tartozó mélytengeri cápafajok kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben valamely tagállam nem rendelkezik elegendő kvótával, a Bizottság alkalmazhatja az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (5) bekezdését. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe az 1. pont szerinti eltérést.
Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 4 bekezdés – 4.2a pont (új)
4.2a.  A Bizottság, a HTMGB-vel folytatott konzultációt követően, határozhat úgy, hogy az ICES VIII, IX és X övezetekben bizonyos halászati tevékenységeket kizár a 4.1. pont hatálya alól, amennyiben a tagállamok által nyújtott információk, vagy a regionalizációt alkalmazó egyedi irányítás – amely magában foglalhatja többek között a területen működő hajók számának csökkentését, a halászati hónapok számának csökkentését –, vagy többéves tervek révén bizonyítható, hogy a szóban forgó halászati tevékenységek igen alacsony járulékos cápafogással vagy -visszadobással járnak.
Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím
1.  Az ICES VIII és IXa alterületen a cetfélék járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
1.  Az ICES VIII és IX alterületen a tengeri emlősök járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.1 pont (új)
2.1.  Tudományos kutatási programokat kell létrehozni a délnyugati vizeken, amelyek azonosítják a érzékeny fajok és a halászeszközök, illetve a halászati erőkifejtés közötti átfedés területeit és meghatározzák a halászeszközök műszaki megoldásait.
Módosítás 282
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.2 pont (új)
2.2.  Területrendezési intézkedéseket kell alkalmazni a délnyugati vizek azon területein, ahol a tudományos kutatások szerint érzékeny tengeri madarakat fognak ki járulékosan, amíg ezek nem válnak helyettesíthetővé más technikai intézkedésekkel.
Módosítás 283
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.3 pont (új)
2.3.  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a többek között a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozóan előírt kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát.
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 157 mm

Egész terület

A lazac célzott halászata.

Módosítás

törölve

 

 

Módosítás 284
Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím
1.  A cetfélék járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
1.  A tengeri emlősök járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – D rész – 1 a bekezdés (új)
1a.  A tengeri madarak járulékos fogásainak minimalizálására irányuló intézkedések
1.1.  Tudományos kutatási programokat kell létrehozni az Balti-tengeren, amelyek azonosítják az érzékeny fajok és a halászeszközök, illetve a halászati erőkifejtés közötti átfedést és meghatározzák a halászeszközök műszaki megoldásait.
1.2.  Területrendezési intézkedéseket kell alkalmazni az Balti-tenger azon területein, ahol a tudományos kutatások szerint érzékeny tengeri madarakat fognak ki járulékosan, amíg ezek nem válnak helyettesíthetővé más technikai intézkedésekkel.
1.3  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a többek között a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozóan előírt kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát.
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 40 mm-es négyzetes halószemekből álló zsákvég

Egész terület

A hajótulajdonos kellően indokolt kérelmére a 44 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló zsákvég alternatívájaként 50 mm szembőségű, rombusz alakú hálószemekből álló zsákvég2 is használható.

 

 

 

________________

 

 

 

2 Csak egy típusú háló (vagy 40 mm szembőségű, négyzetes szemekből álló háló vagy 50 mm szembőségű, rombusz alakú szemekből álló háló) tartható a fedélzeten vagy telepíthető.

Módosítás

Legalább 40 mm-es négyzetes halószemekből álló zsákvég

Egész terület

A hajótulajdonos kellően indokolt kérelmére a 40 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló zsákvég alternatívájaként 50 mm szembőségű, rombusz alakú hálószemekből álló zsákvég2 is használható.

 

 

 

________________

 

 

 

2 Csak egy típusú háló (vagy 40 mm szembőségű, négyzetes szemekből álló háló vagy 50 mm szembőségű, rombusz alakú szemekből álló háló) tartható a fedélzeten vagy telepíthető.

Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – B rész – 2 a bekezdés (új)
2a.   Az ezen rész 1., 1a. és 2. bekezdésében meghatározott, az 1967/2006/EK rendelet 19. cikkében említett és 9. cikke alapján elfogadott irányítási terv által érintett kerítőhálós halászeszközökre vonatkozó rendelkezések alóli meglévő kivételek hatályban maradnak, kivéve, ha ezen rendelet 18. cikke másként rendelkezik.
Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – C rész – 5 bekezdés
A mélyvízi rákok (beleértve a Plesionika spp., Pasiphaea spp. vagy hasonló fajokat) halászata során tilos hajónként 250-nél több csapdát vagy kosarat a fedélzeten tartani vagy kihelyezni.
A mélyvízi rákok halászata során tilos hajónként 250-nél több csapdát vagy kosarat a fedélzeten tartani vagy kihelyezni.
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – C rész – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A kisüzemi halászeszközöket használó, helyileg fokozottan korlátozott flották számára engedélyezni kell a mélyvízi rákok (többek között a Plesionika spp., Pasiphaea spp. vagy hasonló fajok) fogását.
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – C rész – 6 a bekezdés (új)
6a.  A víz alatti szigonyos halászat korlátozásai
Búvár légzőkészülék használatával vagy éjjel – napnyugta és napkelte között – tilos a víz alatti szigonyos halászat.
Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím
1.  A cetfélék járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
1.  A tengeri emlősök járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
Módosítás 287
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.1 pont (új)
2.1.  Tudományos kutatási programokat kell létrehozni az Földközi-tengeren, amelyek azonosítják az érzékeny fajok és a halászeszközök, illetve a halászati erőkifejtés közötti átfedést és meghatározzák a halászeszközök műszaki megoldásait.
Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.2 pont (új)
2.2.  Területrendezési intézkedéseket kell alkalmazni az Földközi-tenger azon területein, ahol a tudományos kutatások szerint érzékeny tengeri madarakat fognak ki járulékosan, amíg ezek nem válnak helyettesíthetővé más technikai intézkedésekkel.
Módosítás 289
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.3 pont (új)
2.3.  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a többek között a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozóan előírt kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát.
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 50 mm

Egész terület

Alternatív megoldásként használhatók 40 mm-es négyzetes halószemekből álló zsákvégek.

Módosítás

Legalább 40 mm

Egész terület

A hajótulajdonos kellően indokolt kérelmére a 40 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló zsákvég alternatívájaként 50 mm szembőségű, rombusz alakú hálószemekből1a álló zsákvég is használható.

 

 

__________________

 

 

1a Csak egy típusú háló (vagy 40 mm szembőségű, négyzetes szemekből álló háló vagy 50 mm szembőségű, rombusz alakú szemekből álló háló) tartható a fedélzeten vagy telepíthető.

Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 400 mm

Egész terület

A nagy rombuszhal célzott halászata.

Módosítás

Legalább 400 mm

Egész terület

A nagy rombuszhal fenéken rögzített kopoltyúhálóval történő halászata.

Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – C rész
C.  rész
törölve
Tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területek
A nagy rombuszhal védelmét célzó szezonális halászati tilalom
A Fekete-tenger uniós vizein minden év április 15-től június 15-ig engedélyezett a nagy rombuszhal célzott halászata, átrakása, kirakodása és első értékesítése.
Módosítás 290
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – D rész – 1 a bekezdés (új)
1a.  A tengeri madarak járulékos fogásainak minimalizálására irányuló intézkedések
1a.1.  Tudományos kutatási programokat kell létrehozni a Fekete-tengeren, amelyek azonosítják az érzékeny fajok és a halászeszközök, illetve a halászati erőkifejtés közötti átfedést és meghatározzák a halászeszközök műszaki megoldásait.
1a.2.  Területrendezési intézkedéseket kell alkalmazni a Balti-tenger azon területein, ahol a tudományos kutatások szerint érzékeny tengeri madarakat fognak ki járulékosan, amíg ezek nem válnak helyettesíthetővé más technikai intézkedésekkel.
1a.3.  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a többek között a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozóan előírt kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát.
Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – A rész – cím
A vontatott halászeszközök szembőségének alapméretei
1.   A vontatott halászeszközök szembőségének alapméretei
Módosítás 263
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – A rész – 1 bekezdés – bevezető rész
A zsákvég szembősége tekintetében a legkülső régiókban a következő méretek alkalmazandók:
A zsákvég szembősége tekintetében az Indiai-óceánon és a Nyugat-atlanti-óceánon található uniós vizeken a következő méretek alkalmazandók:
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – A rész – táblázat – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 45 mm

A Franciaország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó valamennyi vízterület Guyana, Franciaország tengerentúli megyéjének partjainál.

Garnélák célzott halászata (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Módosítás

Legalább 45 mm

A Franciaország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó valamennyi vízterület Guyana, Franciaország tengerentúli megyéjének partjainál.

Garnélák célzott halászata (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (a fogások 15%-a).

Módosítás 265
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – A rész – táblázat – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 14 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata kerítőhálóval.

Módosítás

törölve

 

 

Módosítás 266
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – A rész – 1 a bekezdés (új)
1a.  A kerítőhálók szembőségének alapméretei
A kerítőhálók szembősége tekintetében az Indiai-óceánon és a Nyugat-atlanti-óceánon található uniós vizeken a következő méretek alkalmazandók:
Módosítás 267
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – A rész – 1 a bekezdés (új) – táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szembőség

Földrajzi területek

Feltételek

Legalább 14 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata kerítőhálóval.

Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – B a rész (új)
Ba. rész
Az érzékeny fajokat érintő enyhítő intézkedések
1.  A tengeri emlősök járulékos fogásainak csökkentésére irányuló intézkedések
1.1.  A hajók számára a legkülső régiókban – a járulékos fogás kockázatát igazoltan csökkentő technológia egyidejű használata nélkül – tilos a statikus hálók, eresztőhálók, a nyílt tengeri vonóhálók vagy nagy függőleges nyílású vonóhálók, valamint egyéb olyan halászeszközök használata, amelyekről bebizonyosodott, hogy járulékos fogással járnak. Kizárólag azon halászatok számára lehet eltérést engedélyezni, amelyeknél bizonyítottan elhanyagolható a halmozott járulékos fogás szintje.
1.2.  Az 1. pont nem vonatkozik a kizárólag tudományos vizsgálat céljából végzett halászati műveletekre, amelyeket az érintett tagállam vagy tagállamok engedélyével és felügyelete alatt hajtanak végre, és amelyek célja a cetfélék járulékos fogásának vagy megölésének csökkentésére irányuló technikai intézkedések kidolgozása.
1.3.  A tagállamok célzott éves nyomonkövetési rendszerek révén, tudományos tanulmányok és kísérleti projektek segítségével figyelemmel kísérik és értékelik az 1.1. pont szerinti kockázatcsökkentő eszközök érintett halászatokban és területeken tapasztalt eredményességét.
2.  A tengeri madarak járulékos fogásainak minimalizálására irányuló intézkedések
2.1.   Tudományos kutatási programokat kell létrehozni a legkülső régiókban, amelyek azonosítják az érzékeny fajok és a halászeszközök, illetve a halászati erőkifejtés közötti átfedést és meghatározzák a halászeszközök műszaki megoldásait.
2.2.  Területrendezési intézkedéseket kell alkalmazni a legkülső régiók azon területein, ahol a tudományos kutatások szerint érzékeny tengeri madarakat fognak ki járulékosan, amíg ezek nem válnak helyettesíthetővé más technikai intézkedésekkel.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0381/2017).

Utolsó frissítés: 2018. október 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat