Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0074(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0381/2017

Pateikti tekstai :

A8-0381/2017

Debatai :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Balsavimas :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Priimti tekstai
PDF 1202kWORD 239k
Antradienis, 2018 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

2018 m. sausio 16 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/2002
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   būtina supaprastinti esamas taisykles, kad jas geriau suprastų ir jų laikytųsi veiklos vykdytojai, nacionalinės institucijos ir suinteresuotieji subjektai. Derėtų tinkamai konsultuotis su patariamosiomis tarybomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 ir daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų užtikrinta, kad visi išsaugojimo ir darnumo tikslai būtų visiškai pasiekti;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)   dėl dabartinių techninių priemonių taisyklių supaprastinimo neturėtų susilpnėti išsaugojimo ir darnumo standartai;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  reikia sukurti techninių priemonių reglamentavimo sistemą. Ta sistema turėtų apimti bendrąsias visuose Sąjungos vandenyse taikomas taisykles ir pagal ją turėtų būti numatyta galimybė rengti technines priemones, kuriomis, vykdant BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, būtų atsižvelgiama į regioninius žuvininkystės ypatumus;
(3)  reikia sukurti techninių priemonių reglamentavimo sistemą. Ta sistema turėtų apimti bendrąsias visuose Sąjungos vandenyse taikomas taisykles ir pagal ją turėtų būti numatyta galimybė rengti technines priemones, kuriomis, vykdant BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, būtų atsižvelgiama į regioninius žuvininkystės ypatumus. Tas procesas turėtų užtikrinti veiksmingą bendrų taisyklių ir vietos poreikių suderinimą konkrečiuose rajonuose. Bet kokiu atveju turėtų būti užtikrinama, kad šis procesas nepavirstų BŽP nacionalizavimu, ir labai svarbu, kad patariamosios tarybos ir toliau užtikrintų regionalizavimą pagal Sąjungos principus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 14 konstatuojamojoje dalyje;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  šia sistema turėtų būti reglamentuojama žuvininkystės išteklių žvejybą ir iškrovimas, žvejybos įrankių naudojimas ir žvejybos veiklos sąveika su jūrų ekosistemomis;
(4)  šia sistema turėtų būti reglamentuojama žuvininkystės išteklių žvejyba ir iškrovimas, žvejybos įrankių naudojimas ir žvejybos veiklos sąveika su jūrų ekosistemomis ir pagal ją turėtų būti atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius kintamuosius;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  techninės priemonės, jeigu tinkama, turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams;
(6)  mėgėjų žvejyba gali turėti didelį poveikį jūros aplinkai, žuvų ir kitų rūšių gyvūnų ištekliams, todėl jai turėtų būti taikomos techninės priemonės;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   jeigu paleidžiamos žvejų mėgėjų (įrankiais su kabliukais ar ūdomis) sugautos žuvys, jų išgyvenimo tikimybė didelė, nebent moksliniai duomenys rodytų kitaip;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)   įpareigojimas iškrauti laimikį pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 taikomas visų rūšių, kurių atžvilgiu taikomas laimikio limitas, gyvūnų laimikiui. Vis dėlto tais atvejais, kai tų rūšių gyvūnai sugaunami ir nedelsiant paleidžiami vykdant mėgėjų žvejybą ir kai moksliniai duomenys rodo, kad tų rūšių gyvūnų išgyvenimo tikimybė yra didelė (taip gali būti, kai žvejai mėgėjai sugauna žuvis meškere), turėtų būti galimybė tokio tipo žvejybai netaikyti įpareigojimo iškrauti laimikį laikantis tame reglamente nustatytos tvarkos, visų pirma priimant priemones šiuo tikslu, kai nustatomi daugiamečiai planai ir (arba) išmetimo į jūrą mažinimo planai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  techninėmis priemonėmis turėtų būti padedama siekti BŽP tikslų žvejoti neviršijant didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio, sumažinti nepageidaujamą laimikį, atsisakyti laimikio išmetimo į jūrą ir prisidėti prie geros aplinkos būklės (GAB) užtikrinimo, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/56/EB18;
(7)  techninėmis priemonėmis turėtų būti padedama siekti BŽP tikslų;
__________________
18 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  techninės priemonės turėtų proporcingai atitikti siekiamus tikslus. Prieš jas priimant derėtų atsižvelgti į galimą jų ekonominį ir socialinį poveikį;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)   techninių priemonių laikymosi užtikrinimas ir įgyvendinimas, veiksmų programos ir, kai taikoma, licencijų išdavimas, laivų statybos ir veiklos ir tam tikrų įrankių apribojimai neturėtų trukdyti užtikrinti aukštesnių sveikatos ir saugos standartų, taikomų žvejybos operacijas ir žvejybos veiklą vykdantiems laivams;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c)   pagal šį reglamentą priimamos techninės priemonės turėtų derėti su pagal Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvenciją priimtu 2011–2020 m. biologinės įvairovės strateginiu planu ir padėti įgyvendinti ES 2020 m. biologinės įvairovės strategiją, visų pirma pasiekti tikslą tausiai naudoti žvejybos išteklius ir vykdyti su tuo susijusius veiksmus;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  techninėmis priemonėmis reglamentuojant selektyvius žvejybos įrankius ir taikant vengimo priemones, visų pirma turėtų būti užtikrinama žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkų apsauga. Techninėmis priemonėmis taip pat turėtų būti kuo labiau mažinamas ir, jeigu įmanoma, panaikinamas žvejybos įrankių poveikis jūrų ekosistemai ir, visų pirma, pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Siekiant laikytis Tarybos direktyvoje 92/43/EEB19, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB20 ir Direktyvoje 2008/56/EB nustatytų įpareigojimų, tomis priemonėmis taip pat turėtų būti prisidedama prie valdymo priemonių taikymo;
(8)  techninėmis priemonėmis, taikant selektyviosios žvejybos įrankių naudojimo nuostatas ir vengimo priemones, visų pirma turėtų būti padedama užtikrinti žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkų apsaugą. Techninėmis priemonėmis taip pat turėtų būti padedama kuo labiau sumažinti ir, kai įmanoma, panaikinti neigiamą žvejybos įrankių poveikį jūrų ekosistemai ir, visų pirma, pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Siekiant paskatinti naudoti įrankius ir metodus, kurie daro mažą poveikį aplinkai, turėtų būti teikiamos paskatos. Siekiant laikytis Tarybos direktyvoje 92/43/EEB19, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB20 ir Direktyvoje 2008/56/EB nustatytų įpareigojimų, tomis priemonėmis taip pat turėtų būti prisidedama prie valdymo priemonių taikymo;
__________________
__________________
19 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
19 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).
20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   visų žvejybos ir žvejybos įrankių tipų sektoriuose reikėtų visapusiškai spręsti pažeidžiamų rūšių gyvūnų atsitiktinio sugavimo problemą, atsižvelgiant į griežtą apsaugą, kuri jiems suteikiama pagal direktyvas 92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2008/56/EB, didelį jų pažeidžiamumą ir įsipareigojimą iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  techninių priemonių veiksmingumui įvertinti turėtų būti nustatyti su nepageidaujamo laimikio dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos poveikio jūros dugno buveinėms mastu susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų (visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės geriausios praktikos tikslus;
(9)  techninių priemonių veiksmingumui įvertinti turėtų būti nustatyti su mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų laimikio ir atsitiktinai sugautų pažeidžiamų rūšių gyvūnų kiekio mažinimu, taip pat su neigiamo žvejybos poveikio jūrų buveinėms mažinimu susiję veiksmingumo rodikliai, kurie atitiktų BŽP ir Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų (visų pirma Direktyvos 92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB21) tikslus;
__________________
__________________
21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   įgyvendindamos technines priemones, valstybės narės turėtų kuo plačiau naudotis joms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/20141a suteikiamomis priemonėmis remti žvejus ir užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius BŽP tikslus;
_______________
1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  tam tikri niokojamąjį poveikį turintys žvejybos įrankiai arba metodai, kuriuos taikant naudojami sprogmenys, nuodai, svaiginamosios medžiagos, elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių koralams bei koralams giminingų rūšių gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai turėtų būti uždrausti, išskyrus tralą su elektros srovės impulsais, kurį konkrečiais atvejais galima naudoti laikantis tam tikrų griežtų sąlygų;
(11)  tam tikri niokojamąjį poveikį turintys žvejybos įrankiai arba metodai, kuriuos taikant naudojami sprogmenys, nuodai, svaiginamosios medžiagos, elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių koralams bei koralams giminingų rūšių gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai turėtų būti uždrausti. Šiuo atveju būtina užtikrinti, kad, prieš leidžiant plačiai naudoti įrankį, būtų surinkta pakankamai žinių apie naujoviškų žvejybos įrankių poveikį, įskaitant kumuliacinį poveikį. Be to, turėtų būti taikoma stebėjimo, kontrolės ir vertinimo sistema, kurią galima naudoti vykdymo užtikrinimo, mokslinių tyrimų ir vertinimo tikslais. Dabartinės licencijos turėtų būti iš naujo moksliškai įvertintos, prieš suteikiant nuolatinį nedraudžiamo įrankio statusą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)   prieš leidžiant versliniu mastu plačiai naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, reikia turėti išsamių ir kiekybiniais duomenimis pagrįstų žinių apie tokių įrankių poveikį, įskaitant kumuliacinį poveikį jūros aplinkai ir gyvūnų rūšims. Turėtų būti nustatyta veiksminga stebėjimo ir vertinimo sistema;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  netgi ribota tam tikrų retų rūšių žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos draudimą;
(15)  netgi ribota tam tikrų rūšių, kurios yra retos arba kurioms dėl jų biologinių ypatybių pernelyg intensyvus išteklių naudojimas kelia ypač didelį pavojų, žuvų žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos draudimą;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  kad padėtų žvejybos sektoriaus subjektams laikytis įpareigojimo iškrauti visą laimikį, valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos laikyti jūrų gyvūnus, kurie yra mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, ir rasti, kur juos realizuoti. Šios priemonės turėtų apimti paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė;
(21)  kad padėtų žvejybos sektoriaus subjektams įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visą laimikį ir kad, užtikrindamos visapusišką to įpareigojimo laikymąsi, užtikrintų vienodas veiklos sąlygas, valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos sandėliuoti jūrų gyvūnus, kurie yra mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, ir rasti, kur juos realizuoti. Šios priemonės turėtų apimti paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  tais atvejais, kai mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad sugaunami dideli nepageidaujami rūšių, kurių atžvilgiu netaikomi laimikio apribojimai, taigi netaikomas ir įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnų kiekiai, valstybės narės turėtų įgyvendinti bandomuosius projektus, kuriais būtų siekiama ištirti, kaip sumažinti tokį nepageidaujamą laimikį, ir nustatyti atitinkamas technines priemones šiam tikslui pasiekti;
(23)  tais atvejais, kai mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad sugaunami dideli nepageidaujami rūšių gyvūnų kiekiai, valstybės narės turėtų įgyvendinti bandomuosius projektus, kuriais būtų siekiama ištirti, kaip sumažinti tokį nepageidaujamą laimikį, ir nustatyti atitinkamas technines priemones šiam tikslui pasiekti;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  jeigu nėra nustatyta regioninio lygmens techninių priemonių, turėtų būti taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie pirminiai standartai turėtų būti nustatomi pagal esamas technines priemones, atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir suinteresuotųjų subjektų nuomones. Siekiant mažinti jūrų žinduolių ir jūrų paukščių priegaudą tam tikruose rajonuose, pirminiai standartai turėtų apimti pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir visas kitas konkretiems regionams šiuo metu taikomas priemones, kurių tebereikia, kad išsaugojimo tikslai būtų toliau įgyvendinami, kol, vykdant regionalizavimo procesą, bus nustatytos naujos priemonės;
(24)  jeigu nėra nustatyta regioninio lygmens techninių priemonių, turėtų būti taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie pirminiai standartai turėtų būti nustatomi pagal esamas technines priemones, atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir suinteresuotųjų subjektų nuomones. Siekiant kuo labiau mažinti atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių ir jūrų paukščių kiekį tam tikruose rajonuose ir, jeigu įmanoma, visiškai jų išvengti, pirminiai standartai turėtų apimti pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir statomųjų tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir visas kitas konkretiems regionams šiuo metu taikomas priemones, kurių tebereikia, kad išsaugojimo tikslai būtų toliau įgyvendinami, kol, vykdant regionalizavimo procesą, bus nustatytos naujos priemonės;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  valstybės narės kartu su suinteresuotaisiais subjektais gali rengti bendras rekomendacijas dėl atitinkamų techninių priemonių, kuriomis, vykdant pagal BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, nukrypstama nuo pirminių standartų;
(25)  valstybės narės, bendradarbiaudamos su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis, turėtų turėti galimybę parengti bendras rekomendacijas dėl atitinkamų patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstų techninių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo pirminių standartų siekiant pritaikyti technines priemones prie regioninių žuvininkystės ypatumų, vykdydamos pagal BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, net jeigu ir nėra daugiamečio plano;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą tokios regioninės techninės priemonės turėtų būti bent lygiavertės pirminiams standartams;
(26)  regionalizavimu turėtų būti naudojamasi siekiant sukurti konkrečiai pritaikytas priemones, pagal kurias atsižvelgiama į kiekvieno žvejybos rajono ypatumus, be kita ko, apsaugomos pažeidžiamos rūšys ir buveinės. Tokios regioninės techninės priemonės turėtų būti darnios ir jomis turėtų būti užtikrinami tokie patys išteklių naudojimo modeliai ir toks pats apsaugos lygis, kuriuos užtikrina pirminiai standartai. Visos priimamos regioninės techninės priemonės turėtų būti grindžiamos patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)   valstybių narių regioninių grupių sprendimai vykdant regionalizavimą turėtų atitikti tokius pačius demokratinės priežiūros standartus kaip atitinkamose valstybėse narėse taikomi standartai;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(26b)   regionalizavimu turėtų būti naudojamasi kaip priemone skatinti procese dalyvauti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant nevyriausybines organizacijas, įgalinti žvejus ir juos įtraukti, kad jie glaudžiai bendradarbiautų su valstybėmis narėmis, patariamosiomis tarybomis ir mokslininkais, siekiant sukurti konkrečiai pritaikytas priemones, pagal kurias atsižvelgiama į kiekvieno žvejybos rajono ypatumus ir apsaugoma jų aplinkos būklė;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)   jeigu tiesioginį išteklių valdymu interesą turi tik viena valstybė narė, pasikonsultavus su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis, galima pateikti atskirų techninių priemonių pasiūlymus, siekiant iš dalies pakeisti esamas išsaugojimo priemones;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose nustatyti pagrindiniams tinklinio audeklo akių dydžiams alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį ir rūšį, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad tokių žvejybos įrankių selektyvumo modeliai būtų bent panašūs į pagrindinių žvejybos įrankių selektyvumo modelius arba tobulesni už juos;
(28)  rengdamos bendras rekomendacijas nustatyti pagrindiniams tinklinio audeklo akių dydžiams alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį ir rūšį, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad tokių žvejybos įrankių selektyvumo modeliai būtų bent panašūs į pagrindinių žvejybos įrankių selektyvumo modelius arba tobulesni už juos;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose iš dalies keisti arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti, valstybių narių regioninės grupės savo bendrose rekomendacijose turėtų apibrėžti žvejybos įrankių specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir trukmę, žvejybos įrankių naudojimo apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos priemones;
(29)  rengdamos bendras rekomendacijas iš dalies keisti arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti, valstybių narių regioninės grupės savo bendrose rekomendacijose turėtų apibrėžti žvejybos įrankių specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir trukmę, žvejybos įrankių naudojimo apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos priemones;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad nebūtų trukdoma siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvų rinka;
(30)  rengdamos bendras rekomendacijas iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybių narių regioninės grupės turėtų padėti siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, kad būtų visapusiškai laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvų rinka;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  rengiant bendras rekomendacijas, turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos atitinkamose bendrose rekomendacijose;
(31)  rengiant bendras rekomendacijas, turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms arba pažeidžiamoms rūšims apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo sąlygos, įskaitant išimtis, jei taikytina, bei kontrolės ir stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos atitinkamose bendrose rekomendacijose;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  remiantis STECF deramai atliktu naujoviškų žvejybos įrankių poveikio moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės impulsais, naudojimo arba jų naudojimo srities išplėtimo galimybė galėtų būti įtraukta į valstybių narių regioninių grupių bendras rekomendacijas. Naujoviškų žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas poveikis pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms rūšims;
(32)  remiantis STECF deramai atliktu naujoviškų žvejybos įrankių poveikio, įskaitant galimą neigiamą tam tikrų žvejybos įrankių poveikį, moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų įrankių naudojimo arba jų naudojimo srities išplėtimo galimybė galėtų būti įtraukta į valstybių narių regioninių grupių bendras rekomendacijas. Naujoviškų žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas tiesioginis ar kumuliacinis poveikis jūrų buveinėms, visų pirma pažeidžiamoms buveinėms ar netikslinėms rūšims, arba trukdoma užtikrinti gerą jūrų vandenų aplinkos būklę;
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
32a konstatuojamoji dalis (nauja)
(32a)  regioninės grupės turėtų parengti papildomas poveikio mažinimo priemones pagal įrankio tipą, pasinaudodamos mokslinėmis rekomendacijomis ir gerąja patirtimi, kad kuo labiau sumažintų jūrų paukščių ir jūrų žinduolių priegaudą ir, kai įmanoma, jos visiškai išvengtų, pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Tarybos direktyvą 79/409/EEB1a, taip pat pagal 1992 m. kovo 17 d. Susitarimą dėl smulkiųjų bangininių būrio gyvūnų išsaugojimo Baltijos ir Juodojoje jūrose su pakeitimais (ASCOBANS);
___________________________
1a 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25, p. 1).
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  pažeidžiamų rūšių priegaudai ir žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių narių regioninės grupės turėtų parengti papildomas priegaudos mažinimo priemones, kuriomis būtų mažinamas žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis moksliniais duomenimis, nustatoma didelė grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų žvejybos įrankių konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos tame regione. Tokios nuostatos visų pirma galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų naudojimui, dėl kurio tam tikruose rajonuose sugaunama daug banginių šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;
(33)  atsitiktinai sugaunamų pažeidžiamų rūšių gyvūnų kiekiui ir žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jeigu įmanoma, siekiant užtikrinti, kad tokie gyvūnai nebebūtų sugaunami, valstybių narių regioninės grupės turėtų parengti papildomas poveikio mažinimo priemones, kuriomis būtų mažinamas žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis moksliniais duomenimis, nustatoma didelė grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų žvejybos įrankių konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos tame regione, siekiant apsaugoti jūros aplinką, vietinius žuvų išteklius ir atitinkamas vietos pakrantės bendruomenes. Tokios nuostatos visų pirma galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų naudojimui, dėl kurio tam tikruose rajonuose sugaunama daug banginių būrio gyvūnų ir jūrų paukščių;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)   kad būtų toliau taikomos esamos išsamios rekomendacijos, kurioms pritarė Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (angl. NEAFC), Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl pažeidžiamų jūrų ekosistemų sąrašų, taip pat dėl konkrečių techninių priemonių, susijusių su apibrėžtomis melsvųjų molvų ir paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos priemonėmis. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus dėl būsimų NEAFC priimtų priemonių pakeitimų, kurie sudaro šio reglamento tam tikrų aiškiai apibrėžtų neesminių nuostatų turinį ir kurie pagal šios Konvencijos sąlygas Sąjungai taps privalomi, įtraukimo į Sąjungos teisę. Ypač svarbu, kad, atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  kad nebūtų trukdoma moksliniams tyrimams, dirbtiniam išteklių atkūrimui ir perkėlimui, šio reglamento nuostatos neturėtų būti taikomos veiklai, kuri gali būti būtina šiems procesams atlikti;
(36)  kad nebūtų trukdoma moksliniams tyrimams, tiesioginiam išteklių atkūrimui ir perkėlimui, šio reglamento nuostatos neturėtų būti taikomos veiklai, kuri gali būti būtina šiems procesams atlikti;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  jeigu iš pateiktų mokslinių rekomendacijų matyti, kad būtina nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant priimti taikytinus deleguotuosius aktus, kuriais, papildant šį reglamentą ar kitas Sąjungos teisės aktuose nustatytas technines priemones arba nuo jų nukrypstant, nustatomos techninės tokių grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis priemonėmis visų pirma turėtų būti siekiama reaguoti į netikėtus išteklių modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais, užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai sumažėja arba įvyksta kitų žuvų išteklių išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali kilti grėsmė ištekliaus būklei. Tokios priemonės galėtų apimti velkamųjų arba pasyviųjų žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimus;
(37)  jeigu iš patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų matyti, kad būtina nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams ir buveinėms apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti suteikta galimybė priimti nedelsiant taikytinus deleguotuosius aktus, kuriais, papildant šį reglamentą ar kitas Sąjungos teisės aktuose nustatytas technines priemones arba nuo jų nukrypstant, nustatomos techninės tokių grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis priemonėmis visų pirma turėtų būti siekiama reaguoti į netikėtus išteklių modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais arba atsitiktinai sugaunamų pažeidžiamų rūšių gyvūnų, užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai sumažėja arba įvyksta kitų žuvų ar pažeidžiamų rūšių išteklių išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali kilti grėsmė ištekliaus būklei, taip pat spręsti rūšių populiacijų ir buveinių nykimo dėl žvejybos poveikio problemą ir nustatyti bet kokias kitas reikalingas išsaugojimo priemones. Tokios priemonės galėtų apimti velkamųjų arba statomųjų žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimus;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal daugiamečius planus, taip pat pagal laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, būtų priimta techninių priemonių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
(38)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų, siekiant įvesti techninių priemonių veiksmingumo rodiklius, susijusius su išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų laimikiais, apibrėžta pagrindinių tipų žvejyba ir tų tipų žvejybai taikytinas tokio laimikio dydis, atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas, atnaujintas pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba turėtų būti apribota, sąrašas, priimtos techninės priemonės pagal daugiamečius planus arba, jei būtina, ne pagal daugiamečius planus ir priimtos techninės priemonės pagal laikinuosius išmetimo į jūrą mažinimo planus. Ypač svarbu, kad, atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir remtųsi STECF vertinimu. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti įvertinta, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie šio reglamento tikslų ir uždavinių įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos lygmenimis. Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono lygmeniu, to regiono valstybės narės turėtų pateikti planą ir jame nustatyti taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti. Komisija, remdamasi šia ataskaita, taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai siūlyti būtinus šio reglamento pakeitimus;
(40)  ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti įvertinta, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie šio reglamento tikslų įgyvendinimo ir kiek pasiekti veiksmingumo rodikliai regioniniu ir Sąjungos lygmenimis. Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai nebuvo įgyvendinti arba veiksmingumo rodikliai tebėra nepatenkinami regiono lygmeniu, to regiono valstybės narės turėtų pateikti planą ir jame nustatyti taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis tų tikslų įgyvendinimui užtikrinti ir veiksmingumo rodikliams pagerinti. Komisija, remdamasi šia ataskaita, taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai siūlyti būtinus šio reglamento pakeitimus;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/200629, (EB) Nr. 1098/200730, (EB) Nr. 1224/200931 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/201132 bei (ES) Nr. 1380/201333 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;
(42)  Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/200629, (EB) Nr. 1098/200730, (EB) Nr. 1224/200931 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/201333 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;
__________________
__________________
29 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).
29 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).
30 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (OL L 248, 2007 9 22, p. 1).
30 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (OL L 248, 2007 9 22, p. 1).
31 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
31 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
32 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2001 12 30, p. 44).
33 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
33 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
(43)   siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti esamas išsamias taisykles, kuriomis perkeliamos rekomendacijos, kurioms pritarė Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija (BVJŽK), Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl Reglamente (ES) Nr. 1343/2011 nustatytų techninių priemonių. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus dėl būsimų BVJŽK priimtų priemonių pakeitimų, kurie sudaro šio reglamento tam tikrų aiškiai apibrėžtų neesminių nuostatų turinį ir kurie pagal BVJŽK susitarimo sąlygas Sąjungai taps privalomi, įtraukimo į Sąjungos teisę. Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais,
Išbraukta.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  žvejybos įrankių naudojimu ir žvejybos veiklos sąveika su jūrų ekosistemomis.
b)  žvejybos įrankių naudojimu;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)   šių įrankių sąveika su jūrų ekosistemomis.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
1.  Šis reglamentas taikomas Sąjungos žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose vykdomai veiklai, nedarant poveikio pagrindinei vėliavos valstybės atsakomybei, taip pat žvejybos laivų, kurie, žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.
1.  Nedarant poveikio 29 straipsnio taikymui, šis reglamentas taikomas visai Sąjungos žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose vykdomai žvejybos veiklai (mėgėjiškai ir verslinei), nedarant poveikio pagrindinei atsakomybei, kuri tenka vėliavos valstybei, taip pat žvejybos laivų, kurie, žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
2.  7 ir 14 straipsniai ir V–X priedų A dalis taip pat taikomi mėgėjų žvejybai.
2.  Šis reglamentas taip pat taikomas mėgėjų žvejybai.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Techninėmis priemonėmis, kurių paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, visų pirma to straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 5 dalies a ir j punktuose, nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.
1.  Techninėmis priemonėmis prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Be to, techninėmis priemonėmis visų pirma siekiama šių tikslų:
2.  Techninėmis priemonėmis visų pirma padedama siekti šių tikslų:
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  optimizuoti išteklių naudojimo metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;
a)  užtikrinti darnius išteklių naudojimo metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti ir numatyti atitinkamas apsaugos priemones;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų rūšių gyvūnų žvejybos priegauda, taip užtikrinant, kad dėl jos nekiltų grėsmė šių rūšių išsaugojimo būklei;
b)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintas atsitiktinai sugaunamų pažeidžiamų rūšių jūrų gyvūnų, o ypač Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB nurodytų gyvūnų, kiekis ir, jeigu įmanoma, kad jų nebebūtų sugaunama;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas ekologinis žvejybos poveikis jūrų buveinėms, taip užtikrinant, kad dėl jo nekiltų grėsmė šių buveinių išsaugojimo būklei;
c)  užtikrinti, be kita ko, pasinaudojant tinkamomis paskatomis, kad būtų kuo labiau sumažintas ir, jeigu įmanoma, nebedaromas neigiamas ekologinis žvejybos poveikis jūrų buveinėms;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  prisidėti prie žuvininkystės valdymo priemonių taikymo siekiant laikytis Direktyvose 92/43/EEB, 2009/147/EB, 2008/56/EB ir 2000/60/EB nustatytų įpareigojimų.
d)  taikyti žuvininkystės valdymo priemones siekiant laikytis Direktyvose 92/43/EEB, 2009/147/EB, 2008/56/EB ir 2000/60/EB nustatytų įpareigojimų.
Pakeitimai 294 ir 300
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)   užtikrinti, kad būtų įvykdytos Komisijos sprendime 2010/477/ES nurodytos 1, 3, 4 ir 6 deskriptorių sąlygos.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštinė dalis
Uždaviniai
Veiksmingumo rodikliai
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Techninėmis priemonėmis siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:
1.  Siekiant įvertinti, ar techninės priemonės padeda siekti 3 straipsnyje nurodytų tikslų, naudojami šie veiksmingumo rodikliai:
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,
a)  mastas, kuriuo mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų laimikiai palaipsniui sumažinti iki pagrindinių tipų žvejybai taikomų konkrečių dydžių,
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų ne komerciniams tikslams naudojamų rūšių gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos teisės aktuose ir tarptautiniuose susitarimuose nustatytų kiekių,
b)  mastas, kuriuo atsitiktinai sugautų jūrų žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų neverslinių rūšių gyvūnų kiekis palaipsniui sumažintas ir, jeigu įmanoma, jų visiškai išvengta,
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  užtikrinti, kad žvejybos veiklos ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms nebūtų didesnis, nei būtina norint kiekviename jūrų regione ar paregionyje buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi būti pasiektas reikiamas ekologinis poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę.
c)  mastas, kuriuo užtikrinama, kad neigiamas žvejybos veiklos ekologinis poveikis jūrų buveinėms, visų pirma pažeidžiamoms jūros dugno buveinėms, būtų kuo mažesnis ir nebūtų didesnis, nei galima norint kiekviename jūrų regione ar paregionyje, o ypač pagal Direktyvą 2008/56/EB vertinamoje kiekvieno tipo buveinėje, buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi būti užtikrinta reikiamo lygio būklė, atžvilgiu užtikrinti gerą aplinkos būklę.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisijai pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir šio straipsnio 1 dalies a punkto taikymo tikslais apibrėžiama:
a)  tame punkte nurodyta pagrindinių tipų žvejyba,
b)  dabartiniai jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikiai kiekvienos iš tų pagrindinių tipų žvejybos atveju, remiantis valstybių narių pateiktais 2013–2015 bazinių metų duomenimis,
c)  konkretūs dydžiai, iki kurių turi būti sumažinti jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikiai kiekvienos iš tų pagrindinių tipų žvejybos atveju, siekiant tikslo užtikrinti darnius išteklių naudojimo modelius ir apsaugoti jauniklius.
Nustatant pirmos pastraipos c punkte nurodytus konkrečius dydžius, atsižvelgiama į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, įskaitant STECF rekomendacijas, taip pat į esamas ir būsimas technines galimybes išvengti jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikio.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  1a dalyje nurodytų deleguotųjų aktų nuostatų taikymo tikslu valstybės narės gali pateikti bendrą rekomendaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Jeigu iki šio straipsnio 1b dalyje nurodyto termino bendrų rekomendacijų nepateikiama arba jeigu valstybių narių pateikta bendra rekomendacija laikoma nesuderinama su šio reglamento tikslais, Komisija ne vėliau kaip ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos], nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 6 dalies, pagal šio reglamento 32 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir apibrėžiami šio straipsnio 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodyti elementai.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 d dalis (nauja)
1d.  Siekiant užtikrinti palaipsnį jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikių sumažinimą iki dydžių, kuriems esant užtikrinami darnūs išteklių naudojimo modeliai, 1a dalies pirmos pastraipos c punkte nurodyti konkretūs dydžiai peržiūrimi kas trejus metus, laikantis 1a, 1b ir 1c dalyse nustatytos tvarkos, ir toliau mažinami, kai tikslinga, atsižvelgiant į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, taip pat į esamas ir būsimas technines galimybes išvengti tokių laimikių.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Šių uždavinių įgyvendinimo mastas nagrinėjamas vykstant 34 straipsnyje nustatytam ataskaitų teikimo procesui.
2.  1 dalyje nurodytas vertinimas atliekamas vykstant 34 straipsnyje nustatytam ataskaitų teikimo procesui.
Pakeitimas 346
Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Socialiniai ir ekonominiai tikslai
Siekiant atsižvelgti į socialinius ir ekonominius Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies c, f ir i punktuose nustatytus tikslus, priimdamos ir įgyvendindamos technines ir išteklių išsaugojimo priemones, valstybės narės kuo plačiau naudojasi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 38, 39 ir 40 straipsniuose numatytomis priemonėmis.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  Šiaurės jūra – ICES IIa, IIIa and IV rajonai34;
a)  Šiaurės jūra – Sąjungos vandenys ICES IIa, IIIa ir IV rajonuose34;
__________________
__________________
34 ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) rajonai, kaip apibrėžta 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 87, 2009 3 31, p. 70).
34 ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) rajonai, kaip apibrėžta 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 87, 2009 3 31, p. 70).
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  Šiaurės Vakarų vandenys – ICES V (išskyrus Va rajoną ir Vb rajono ne Sąjungos vandenis), VI ir VII parajoniai;
c)  Šiaurės Vakarų vandenys – Sąjungos vandenys ICES V, VI ir VII parajoniuose;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos g punktas
g)  atokiausi regionai – vandenys prie Sutarties 349 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytų atokiausių regionų, suskirstyti į tris jūrų baseinus: Vakarų Atlantą, Rytų Atlantą ir Indijos vandenyną;
g)  Sąjungos vandenys Indijos vandenyne ir Vakarų Atlante – aplink Gvadelupą, Prancūzijos Gvianą, Martiniką, Majotą, Reunjoną ir Sen Marteną esantys vandenys, į kuriuos valstybės narės turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas
1)  išteklių naudojimo modelis – žvejybos intensyvumo pasiskirstymas pagal ištekliaus žuvų amžių;
1)  išteklių naudojimo modelis – mirtingumo dėl žvejybos pasiskirstymas pagal ištekliaus gyvūnų amžių ir dydį;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2)  selektyvumas – kiekybinė charakteristika, t. y. tikimybė tam tikro dydžio akių tinklu (arba kabliuku) sužvejoti tam tikro dydžio žuvis;
2)  selektyvumas – tikimybė tam tikrų charakteristikų žvejybos įrankiu sužvejoti tam tikrų rūšių gyvūnus arba tam tikro dydžio žuvis;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3)   selektyvioji žvejyba – žvejybos metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus arba kad jie būtų paleisti nesužaloti;
Išbraukta.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4)  specializuotoji žvejyba – nustatytos rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų laimikis sudaro daugiau kaip 50 proc. viso laimikio ekonominės vertės;
4)  specializuotoji žvejyba – žvejybos pastangos, siekiant tikslingai žvejoti konkrečios rūšies arba kelių konkrečių rūšių gyvūnus, kai tiksli laimikio sudėtis skiriasi priklausomai nuo žvejybos tipo ir regioniniu lygmeniu nustatytos specialios taisyklės, reglamentuojančios minimalias technines to tipo žvejyboje naudojamų tinklų akių dydžio ir selektyviosios žvejybos įtaisų specifikacijas;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
5a)   rūšies išsaugojimo būklė – rūšies apsaugos būklė, apibrėžta Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnio i punkte;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
5b)   buveinės išsaugojimo būklė – natūralios buveinės išsaugojimo būklė, apibrėžta Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnio e punkte;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 7 punktas
7)  pažeidžiama rūšis – rūšis, kurios išsaugojimo būklei, įskaitant jos buveinę, pasiskirstymą, populiacijos dydį ir populiacijos būklę, neigiamą poveikį daro žmogaus veiklos, įskaitant žvejybos veiklą, keliamas pavojus. Pažeidžiamos rūšys visų pirma apima Direktyvos 92/43/EEB II ir IV prieduose išvardytas rūšis, rūšis, kurioms taikoma Direktyva 2009/147/EB, ir rūšis, kurių apsauga yra būtina gerai aplinkos būklei užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB;
7)  pažeidžiama rūšis – rūšis, kurios išsaugojimo būklei, įskaitant jos buveinę, pasiskirstymą, populiacijos dydį arba populiacijos būklę, neigiamą poveikį daro žmogaus veiklos, įskaitant žvejybos veiklą, keliamas pavojus. Pažeidžiamos rūšys visų pirma apima Direktyvos 92/43/EEB II ir IV prieduose išvardytas rūšis, rūšis, kurioms taikoma Direktyva 2009/147/EB, ir rūšis, kurių apsauga yra būtina gerai aplinkos būklei užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 8 punktas
8)  mažosios pelaginės žuvys – atlantinės skumbrės, silkės, paprastosios stauridės, ančiuviai, europinės sardinės, šiauriniai žydrieji merlangai, argentinos, Atlanto šprotai, smulkiadyglės saulažuvės;
8)  smulkiosios pelaginės žuvys – be kita ko, atlantinės skumbrės, silkės, paprastosios stauridės, ančiuviai, europinės sardinės, šiauriniai žydrieji merlangai, argentinos, šprotai, smulkiadyglės saulažuvės, dryžieji jūrų karosai, apvaliosios sardinėlės ir madeirinės sardinėlės;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
9a)   tradicinė (natūrinė) žvejyba pasyviosios žvejybos įrankiais – neverslinė žvejybos tik tradiciniais žvejybos įrankiais ir būdais veikla, kurią vykdant nedideliu mastu ir vietos lygmeniu tik asmeniniams poreikiams naudojami gyvieji jūrų ištekliai;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 10 punktas
10)  patariamoji taryba – pagal BŽP įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, kurios tikslas – skatinti proporcingą atstovavimą visiems suinteresuotiesiems subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų įgyvendinimo;
10)  patariamoji taryba – pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 43 straipsnį įsteigta ir veiklą pagal to reglamento 44 ir 45 straipsnius bei III priedą vykdanti suinteresuotųjų subjektų grupė;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 11 punktas
11)  tralas – vienu ar daugiau žvejybos laivų aktyviai velkamas žvejybos įrankis, sudarytaskūgio arba piramidės formos tinklo (tralo korpuso), kurio užpakalinė dalis yra uždaryta tralo maišu; velkamasis žvejybos įrankis – tralas, jūrinis užmetamasis tinklas ar panašus įrankis, sudarytas iš kūgio arba piramidės formos korpuso, kurio užpakalinė dalis uždaryta tralo maišu, arba iš dviejų ilgų sparnų, korpuso ir tralo maišo, kurie aktyviai judinami vandenyje;
11)  tralas – vienu ar daugiau žvejybos laivų aktyviai velkamas žvejybos įrankis iš tinklo, kurio galinė dalis uždaryta tralo maišu;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)
11a)   velkamasis žvejybos įrankis – vieno ar daugiau laivų arba bet kokia kita mechanine sistema vandenyje aktyviai judinamas tralas, jūrinis užmetamasis tinklas ar panašus įrankis;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 12 punktas
12)  priedugnio tralas – tralas, suprojektuotas ir pritaikytas naudoti jūros dugne arba prie jo;
12)  demersinis dugninis tralas – tralas, suprojektuotas ir pritaikytas naudoti taip, kad brauktų per jūros dugną arba netoli jo;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 13 punktas
13)  priedugnio porinis tralas – priedugnio tralas, kurį vienu metu velka du laivai (kiekvienas iš jų – po vieną tralo pusę). Abiem tralą velkantiems laivams nutolus vienam nuo kito, atsiveria horizontali tralo anga;
13)  demersinis dugninis porinis tralas – dugninis tralas, kurį vienu metu velka du laivai (kiekvienas iš jų – po vieną tralo pusę). Abiem tralą velkantiems laivams nutolus vienam nuo kito, atsiveria horizontali tralo anga;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 15 punktas
15)  plačiažiotis tralas – jūros dugnu aktyviai velkamas žvejybos įrankis, kurį sudaro tralo korpuso tinklinis audeklas, horizontaliai praskečiamas plieniniu arba mediniu vamzdžiu (t. y. sija), tinkliniu audeklu sukabintos jūros dugnu velkamos apatinės tralo pavaros ilgio grandinės, po tralo žiotimis velkamas grandinių rezginys arba prieš gruntlynį velkamos grandinės;
15)  sijinis tralas – žvejybos įrankis, kurio tralo korpuso tinklinis audeklas horizontaliai praskečiamas sija, sparnais ar kitu panašiu įtaisu;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 16 punktas
16)  tralas su elektros srovės impulsaisžvejybos įrankis, kurį taikant žuviai sugauti naudojamas elektros laukas. Tralą su elektros srovės impulsais sudaro vilkimo kryptimi prie jo pritvirtinti elektrodai, skleidžiantys trumpus elektros impulsus;
16)  elektroimpulsinis tralastralas, kuriuo leidžiama elektros impulsinė srovė, siekiant sužvejoti jūrų biologinius išteklius;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)
17a)   pakrantės užmetamieji tinklai – apsupamieji tinklai ir velkamieji tinklai, užmetami iš laivo ir velkami nuo kranto arba laivo, pririšto arba inkaru pritvirtinto prie kranto;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 20 punktas
20)  pasyvusis tinklas – žiauninis, pinklusis arba sieninis tinklas, pritvirtintas prie jūros dugno (žiauninis tinklas arba statomasis tinklas) arba paleidžiamas plūduriuoti su potvyniu ir atoslūgiu (dreifuojantysis tinklas), kad į jį įplaukusios žuvys įsipainiotų į tinklinį audeklą arba jame įstrigtų;
20)  statomasis tinklas – žiauninis, pinklusis arba sieninis tinklas, pritvirtintas prie jūros dugno (žiauninis tinklas arba įtvirtintas tinklas), kad žuvys į jį įplauktų ir įsipainiotų arba jame įstrigtų;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 21 punktas
21)  dreifuojantysis tinklas – vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, sudarytas iš vieno arba daugiau tinklo gabalų, lygiagrečiai sukabintų ant viršutinio (-ių) lyno (-ų), ir atskirai arba su laivu, prie kurio gali būti prikabintas, dreifuojantis vandens srovėse. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą arba jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai, kaip antai jūrinis (plūdrusis) inkaras arba į dugną nugramzdintas inkaras, pritvirtintas prie vieno tinklo galo;
21)  dreifuojantysis tinklas – vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, atskirai arba su laivu, prie kurio gali būti prikabintas, dreifuojantis vandens srovėse. Prie jo gali būti pritvirtinti įtaisai, kuriais siekiama stabilizuoti tinklą arba apriboti jo dreifavimą;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 22 punktas
22)  dugninis statomasis žiauninis tinklas – iš vieno tinklinio audeklo gabalo sudarytas tinklas, kurį vandenyje vertikaliai išlaiko plūdės ir pasvarai. Šiuo tinklu, kuris bet kokiomis priemonėmis yra arba gali būti pritvirtintas prie jūros dugno, sugaunami į jį įsipainioję gyvieji vandens ištekliai;
22)  žiauninis tinklas – iš vieno tinklinio audeklo gabalo sudarytas statomasis žvejybos įrankis, kurį vandenyje vertikaliai išlaiko plūdės ir pasvarai;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 23 punktas
23)  dugninis statomasis pinklusis tinklas – vienas tinklinio audeklo gabalas, pakabinamas ant lynų, kad liktų neįtempta didesnė tinklinio audeklo dalis nei naudojant žiauninį tinklą. Pinklieji tinklai paprastai yra mažiau plūdrūs palei viršutinį lyną, žvejojant išskleidžiami ne taip aukštai kaip vidutinis dugninis statomasis žiauninis tinklas ir bet kokiomis priemonėmis yra arba gali būti pritvirtinti prie jūros dugno;
23)  pinklusis tinklas – statomasis tinklas, kurį sudaro tinklinio audinio gabalas, pakabinamas ant lynų, kad liktų neįtempta didesnė tinklinio audeklo dalis nei naudojant žiauninį tinklą;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 24 punktas
24)  dugninis statomasis sieninis tinklas – iš dviejų arba daugiau tinklinio audeklo sluoksnių – dviejų išorinių didelių akių tinklo sluoksnių ir vieno tarpinio tankaus smulkių akių tinklo sluoksnio – sudarytas tinklas, kuris bet kokiomis priemonėmis yra arba gali būti pritvirtintas prie jūros dugno;
24)  sieninis tinklas – iš dviejų arba daugiau tinklinio audeklo sluoksnių – dviejų išorinių didelių akių tinklo sluoksnių ir vieno tarpinio tankaus smulkių akių tinklo sluoksnio – sudarytas statomasis tinklas;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 26 punktas
26)  ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro pagrindinis, kartais labai ilgas, lynas, prie kurio vienodu atstumu vienas nuo kito pritvirtinti šoniniai lynai, kurių galuose yra kabliukai su jauku arba be jo. Pagrindinis lynas tvirtinamas horizontaliai (ant dugno arba priedugnyje), vertikaliai arba gali plūduriuoti paviršiuje;
26)  ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro įvairaus ilgio pagrindinis lynas, prie kurio pritvirtinti šoniniai lynai su tam tikru atstumu vienas nuo kito, priklausomai nuo tikslinės žuvų rūšies, išdėstytais kabliukais. Pagrindinis lynas tvirtinamas horizontaliai (ant dugno arba priedugnyje), vertikaliai arba gali plūduriuoti paviršiuje;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 27 punktas
27)  dugninė gaudyklė ir krabų bei omarų gaudyklė – vėžiagyviams arba žuvims gaudyti skirti iš įvairių medžiagų pagaminti maži narvų ar krepšių pavidalo spąstai su viena ar daugiau angų ar įėjimų, statomi ant jūros dugno pavieniui arba eilėmis ir lynais jungiami prie paviršiuje esančių plūdurų, kuriais parodoma jų vieta;
27)  dugninė gaudyklė ir krabų bei omarų gaudyklė – vėžiagyviams, moliuskams arba žuvims gaudyti skirti narvų ar krepšių pavidalo spąstai su viena ar daugiau angų ar įėjimų, statomi ant jūros dugno arba kabinami virš jo pavieniui arba eilėmis ir lynais jungiami prie paviršiuje esančių plūdurų, kuriais parodoma jų vieta;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 28 punktas
28)  rankinė ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro rankomis laikomas vienas žvejybinis valas. Prie valo prikabinamas vienas ar daugiau masalų arba kabliukų su jauku;
28)  rankinė ūda – rankomis laikomas vienas žvejybinis valas, prie kurio prikabinamas vienas ar daugiau masalų arba kabliukų su jauku;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 29 punktas
29)  kryžmas įrankis (šv. Andriaus kryžius) – griebtuvas, kuris žirklių judesiu nuo jūros dugno surenka, pvz., dvigeldžius moliuskus arba raudonuosius koralus;
29)  kryžmas įrankis (šv. Andriaus kryžius) – griebtuvas, kuriuo žirklių judesiu nuo jūros dugno galima surinkti, pvz., dvigeldžius moliuskus arba raudonuosius koralus;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 30 punktas
30)  tralo maišas – cilindro formos (apskritimo ilgis visur vienodas) arba kūgio formos galinė tralo dalis. Jį sudaro vienas ar daugiau vienodo dydžio akių tinklo dalių (tinklinio audeklo gabalų), kurios kraštais suneriamos viena su kita išilgai tralo ašies, o per jų jungtį galima pritvirtinti šoninį lyną. Reglamentavimo tikslais laikoma, kad tralo maišą sudaro paskutinės 50 tinklo akių;
30)  tralo maišas – cilindro formos (apskritimo ilgis visur vienodas) arba kūgio formos galinė tralo dalis. Jį sudaro viena ar daugiau tinklinių dalių (tinklinio audeklo gabalų), kurios kraštais suneriamos viena su kita. Reglamentavimo tikslais laikoma, kad tralo maišą sudaro paskutinės 50 tinklo akių;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 31 punktas
31)  tinklo akių dydis – velkamųjų žvejybos įrankių tralo maišo tinklo akių dydis, matuojamas Komisijos reglamente (EB) Nr. 517/200840 nustatyta tvarka;
31)  tinklo akių dydis – tai:
a)   mazginių akių tinklo atveju – didžiausias atstumas tarp tos pačios akies priešinguose kampuose esančių mazgų, kai tinklas visiškai ištiestas,
b)   bemazgių akių tinklo atveju – didžiausias atstumas tarp dviejų tos pačios akies priešingų kampų, imant ilgesniąją įstrižainę, kai tinklas visiškai ištiestas;
__________________
40 2008 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 517/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 įgyvendinimo taisyklės, taikomos nustatant žvejybos tinklų akių dydį ir vertinant gijų storį (OL L 151, 2008 6 11, p. 5).
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 32 punktas
32)  kvadratinė akis – tinklo akies forma, gaunama mezgant tinklą su 45° nuokrypiu nuo N krypties taip, kad vienos tinklo akių kraštinės būtų lygiagrečios, o kitos statmenos tralo ašiai;
32)  kvadratinė akis – keturkampio formos akis, kurią sudaro sujungtos dvi tokio paties ilgio lygiagrečių kraštinių poros, kai vienos poros kraštinės yra lygiagrečios, o kitos poros kraštinės yra statmenos tinklo išilginei ašiai;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 33 punktas
33)  rombinė akis – įprastos rombo formos tinklinio audeklo akis;
33)  rombinė akis – akis, kurią sudaro keturios vienodo ilgio kraštinės ir kurios dvi įstrižainės yra statmenos išilginei tinklo ašiai, o viena – lygiagreti jai;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 36 punktas
36)   sietinis tinklas – palei visą krevečių tralo apskritimo prie sijos ilgį tvirtinamas kūgio formos įtaisas, kurio viršūnė prikabinama prie krevečių tralo apatinės dalies. Sietinio tinklo ir tralo maišo susijungimo vietoje išpjaunama išėjimo anga, pro kurią gali išplaukti tam tikrų rūšių gyvūnai ar pavieniai gyvūnai, kurie yra per dideli, kad pralįstų per sietą, o krevetės gali pralįsti per sietą ir patekti į tralo maišą;
Išbraukta.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 38 punktas
38)  žvejybos įrankio panardinimo trukmė – laikotarpis nuo pirmojo tinklų įleidimo į vandenį iki visiško ištraukimo į žvejybos laivą;
38)  žvejybos įrankio panardinimo trukmė – laikotarpis nuo žvejybos įrankio pirmojo įleidimo į vandenį iki visiško jo ištraukimo į žvejybos laivą;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 39 punktas
39)  žvejybos įrankio stebėsenos jutiklis – nuotolinis elektroninis jutiklis, kuris gali būti pritvirtintas prie tralo ar gaubiamojo tinklo, kad būtų galima stebėti pagrindinius veiklos parametrus, pvz., atstumą tarp tralo angų ar laimikio dydį;
39)  žvejybos įrankio stebėsenos jutiklis – nuotolinis elektroninis jutiklis, pritvirtintas prie žvejybos įrankio, kad būtų galima stebėti pagrindinius veiklos parametrus, pvz., atstumą tarp tralo angų ar laimikio kiekį;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 39 a punktas (naujas)
39a)   gramzdinamoji ūda – ūda su kabliukais su jauku, gramzdinama papildomais svoriais siekiant padidinti grimzdimo spartą ir taip sumažinti ūdos prieinamumo jūrų paukščiams trukmę;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 40 punktas
40)  akustinis atgrasomasis prietaisas – nuotolinis garso signalus skleidžiantis prietaisas, kuriuo gyvūnai, pvz., jūrų žinduoliai, įspėjami apie žvejybos įrankius;
40)  akustinis atgrasomasis prietaisas – prietaisas, skleidžiantis garso signalus, kuriais siekiama nubaidyti tokių rūšių gyvūnus kaip jūrų žinduoliai nuo žvejybos įrankių;
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 42 punktas
42)  geriausios žuvies atrinkimas – mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;
42)  geriausios žuvies atsirinkimas – mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi žvejybos apribojimai ir kurias pagal teisės aktus derėtų iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 43 a punktas (naujas)
43a)   didelis neigiamas poveikis – didelis neigiamas poveikis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 734/2008 2 straipsnio c punkte;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 45 a punktas (naujas)
45a)  veiksmingumo rodikliai – parametrų rinkinys, taikomas siekiant įvertinti techninių priemonių veiksmingumą.
Pakeitimai 303 ir 349
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  elektros srovę, išskyrus tralą su elektros srovės impulsais, kaip nustatyta 24 straipsnyje ir V priedo E dalyje,
b)  elektros srovę;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos g punktas
g)  bet kokios rūšies sviedinius,
g)  bet kokios rūšies sviedinius, išskyrus sviedinius, naudojamus į gaudykles įplaukusiems ar įstrigusiems tunams užmušti, rankinius žeberklus ir žeberklinius šautuvus, naudojamus vykdant mėgėjų žvejybą be akvalango nuo aušros iki sutemų;
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, šis straipsnis taikomas tarptautiniams vandenims ir trečiųjų valstybių vandenims.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Nė viena velkamojo žvejybos įrankio dalis negali būti sumegzta iš tinklo, kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo tinklo akių dydis. Ši nuostata netaikoma tinklo įtaisams, kurie naudojami žvejybos įrankio stebėsenos jutikliams pritvirtinti.
1.  Nė viena velkamojo žvejybos įrankio dalis negali būti iš tinklo, kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo tinklo akių dydis. Ši nuostata netaikoma tinklo įtaisams, kurie naudojami žvejybos įrankio stebėsenos jutikliams pritvirtinti, ir selektyviosios žvejybos įtaisams, kuriais siekiama gerinti tam tikro dydžio ar rūšies jūrų gyvūnų atranką.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
3.  Draudžiama gaminti tralo maišą ar pritvirtinti įtaisą, kuriuo užtveriamos ar kitaip faktiškai sumažinamos tralo maišo ar bet kurios velkamojo žvejybos įrankio dalies tinklo akys. Šia nuostata neatmetama galimybė naudoti nustatytus įtaisus, skirtus nusidėvėjimui mažinti ir sugautų gyvūnų išsprūdimui iš velkamųjų žvejybos įrankių priekinės dalies didinti arba riboti.
3.  Draudžiama žvejybos laive naudoti ar gabenti įtaisą, kuriuo užtveriamos ar kitaip faktiškai sumažinamos tralo maišo ar bet kurios velkamojo žvejybos įrankio dalies tinklo akys. Šia nuostata neatmetama galimybė naudoti nustatytus įtaisus, skirtus nusidėvėjimui mažinti ir sugautų gyvūnų išsprūdimui iš velkamųjų žvejybos įrankių priekinės dalies didinti arba riboti, arba pritvirtinti laimikio kontrolės prietaisus.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis
Bendrieji pasyviųjų tinklų naudojimo apribojimai
Bendrieji statomųjų ir dreifuojančiųjų tinklų naudojimo apribojimai
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka
–  ilgapelekiams tunams (Thunnus alalunga),
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis
5.  Draudžiama dugninius statomuosius žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus statyti tose vietose, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 metrų.
5.  Draudžiama dugninius statomuosius žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus statyti tose vietose, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 200 metrų.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Nepaisant 5 dalies:
a)  taikomos specialios nukrypti leidžiančios nuostatos, kaip nustatyta V priedo C dalies 6 punkte, VI priedo C dalies 6 ir 9 punktuose ir VII priedo C dalies 4 punkte, kai jūrlapyje pažymėtas gylis yra nuo 200 iki 600 metrų;
b)  5 straipsnio e punkte apibrėžtoje žvejybos zonoje dugninius statomuosius žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus leidžiama statyti tose vietose, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 200 m.
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Draudžiama naudoti bet kokį dugninį statomąjį žiauninį tinklą, pinklųjį tinklą ar sieninį tinklą vietovėse, nustatytose pagal direktyvas 92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2008/56/EB, jeigu tokia žvejyba turi neigiamo poveikio pažeidžiamų rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytų rūšių gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami atgal į jūrą.
3.  Jeigu 2 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai atsitiktinai sugaunami, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami atgal į jūrą.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   3 dalis netaikoma tais atvejais, kai vėliavos valstybė narė įgyvendina oficialią programą, pagal kurią renkami I priede išvardytų rūšių egzemplioriai ir atliekami jų moksliniai tyrimai.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu, remiantis geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas rūšis, kurioms reikia apsaugos, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus.
4.  Jeigu, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas rūšis, kurioms reikia apsaugos, arba išbraukiant rūšis, kurių nebereikia įtraukti į sąrašą, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą uždavinį.
5.  Prieš priimant priemones pagal šio straipsnio 4 dalį turėtų būti atliktas 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų veiksmingumo rodiklių įvertinimas.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštinė dalis
Jūrų žinduolių, jūrų paukščių ir jūrų roplių priegauda
Jūrų žinduolių, jūrų paukščių ir jūrų roplių sugavimas
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami.
2.  Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai atsitiktinai sugaunami, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami. Žvejybos laivų operatoriai registruoja ir atitinkamoms institucijoms perduoda informaciją apie šiuos atsitiktinai sugautus gyvūnus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/10041a.
_______________________
1a 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL L 157, 2017 6 20, p. 1).
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie sužvejojami kaip priegauda, leidžiama laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu tai būtina siekiant padėti atskiriems gyvūnams išgyti ir jeigu apie tai iš anksto išsamiai informuojamos atitinkamos kompetentingos nacionalinės institucijos.
3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 dalyje nurodytus jūrų gyvūnus, kurie atsitiktinai sugaunami, leidžiama laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu tai būtina siekiant padėti gyvūnams išgyti. Jūrų gyvūnus leidžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti, jeigu jie yra negyvi ir juos galima panaudoti moksliniams tyrimams. Visa informacija iš anksto pateikiama atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai vėliavos valstybė narė įgyvendina oficialią programą, pagal kurią renkami jūrų paukščių, roplių ar žinduolių egzemplioriai ir atliekami jų moksliniai tyrimai.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą uždavinį.
5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis siekiama šio reglamento tikslų, atsižvelgiant į 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytus veiksmingumo rodiklius.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Valstybės narės stebi, kaip veiksmingai pagal šį straipsnį priimtos priemonės padeda mažinti atsitiktinai sugaunamų gyvūnų kiekį, ir ne vėliau kaip ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos], o po to kas trejus metus, pateikia Komisijai ataskaitas apie pažangą.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Draudžiama II priede nurodytus žvejybos įrankius naudoti tame priede nustatytuose atitinkamuose rajonuose.
1.  Draudžiama II priede nurodytus žvejybos įrankius naudoti tame priede nustatytuose atitinkamuose rajonuose. Jeigu specialiose apsaugos pagal Direktyvą 92/43/EEB teritorijose ir specialios apsaugos pagal Direktyvą 2009/147/EB teritorijose naudojami žvejybos įrankiai, valstybės narės atlieka atitinkamą vertinimą.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Draudžiama tyčia trikdyti, naikinti ar ardyti pažeidžiamas buveines ir pažeidžiamų rūšių gyvūnų veisimosi ar poilsio vietas.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu geriausiose turimose mokslinėse rekomendacijose rekomenduojama iš dalies pakeisti II priede pateikiamą rajonų sąrašą, pvz., įtraukiant naujus rajonus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą procedūrą Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus. Priimdama tokius pakeitimus, Komisija ypatingą dėmesį skiria žvejybos veiklos perkėlimo į kitus pažeidžiamus rajonus neigiamo poveikiui mažinimui.
2.  Jeigu patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose rekomenduojama skubiai iš dalies pakeisti II priede pateikiamą rajonų sąrašą, Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Pateikdama pasiūlymą dėl tokių pakeitimų, Komisija prie pasiūlymo prideda visus pažeidžiamo rajono kartografinius duomenis ir ypatingą dėmesį skiria žvejybos veiklos perkėlimo į kitus rajonus neigiamo aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio poveikio mažinimui.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu tokios buveinės yra vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnyje nustatytą procedūrą šiai valstybei narei suteikiami įgaliojimai nustatyti rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama, arba kitas išsaugojimo priemones tokioms buveinėms apsaugoti. Tokios priemonės turi būti suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikytinos priemonės.
3.  Jeigu II priede nurodyti rajonai yra vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnyje nustatytą procedūrą šiai valstybei narei suteikiami įgaliojimai nustatyti rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama, arba kitas išsaugojimo priemones tokioms buveinėms apsaugoti. Tokios priemonės turi būti suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikytinos priemonės.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Valstybės narės priima priemones, kuriomis apsaugomi vandenyse, į kuriuos jos turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai, esantys rajonai, apimantys pažeidžiamas jūrų ekosistemas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 734/2008 2 straipsnio b punkte, arba galintys jas apimti, ir neleidžia tuose rajonuose vykdyti dugninės žvejybos veiklos, nebent patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose būtų nustatyta, kad tokia veikla nedaro didelio neigiamo poveikio toms ekosistemoms. Tokios priemonės turi derėti su Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtomis rezoliucijomis, visų pirma rezoliucijomis 61/105 ir 64/72, ir jomis turi būti nustatyta ne mažesnio lygio apsauga, nei pažeidžiamų jūrų ekosistemų apsauga, numatyta pagal Reglamentą (EB) Nr. 734/2008.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis;
a)  užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis, kad dauguma sužvejotų žuvų būtų jau iki sužvejojimo dienos subrendusios nerštui;
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)   uždrausti teikti jūrų gyvūnų jauniklius rinkai kaip žmonių maistui skirtus produktus pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies b punktą ir 15 straipsnio 11 dalį;
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)
14a straipsnis
Importuojami žmonėms vartoti skirti žvejybos produktai
Importuojami žmonėms vartoti skirti žvejybos produktai, sužvejoti Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse 5 straipsnyje nurodytuose rajonuose, parajoniuose ir kvadratuose, turi atitikti šio reglamento prieduose nustatytas mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatas.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės nustato priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos laikyti mažesnį nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio laimikį, iškrautą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalį, ar rasti, kur jį realizuoti. Šios priemonės gali apimti paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė.
Valstybės narės nustato tinkamas priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos sandėliuoti mažesnių nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio gyvūnų laimikį, iškrautą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalį, ar rasti, kur jį realizuoti. Šios priemonės apima paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir prieplaukų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
1.  Draudžiama atrinkti geriausią žuvį ir paleisti žuvis.
1.  Draudžiama atsirinkti geriausią žuvį.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalis netaikoma sugautiems tų rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnams.
2.  1 dalis netaikoma Viduržemio jūroje vykdomai žvejybos veiklai ir sugautiems tų rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnams.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštinė dalis
Rūšys, kurioms netaikomi žvejybos apribojimai
Bandomieji projektai, vykdomi siekiant išvengti nepageidaujamo laimikio
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės gali vykdyti bandomuosius projektus, kuriais siekiama ištirti būdus, kaip išvengti nepageidaujamo tų rūšių, kurioms netaikomi žvejybos apribojimai, laimikio, kuo labiau jį sumažinti arba jo atsisakyti. Įgyvendinant šiuos projektus, atsižvelgiama į atitinkamų patariamųjų tarybų nuomones, jie grindžiami geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.
1.  Valstybės narės gali vykdyti bandomuosius projektus, kuriais siekiama ištirti būdus, kaip galima vengti nepageidaujamo laimikio, kuo labiau jį sumažinti arba užtikrinti, kad būtų jo visiškai nesužvejojama. Įgyvendinant šiuos projektus, atsižvelgiama į atitinkamų patariamųjų tarybų nuomones ir jie grindžiami patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu, remiantis šių bandomųjų tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad yra sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, kurių atžvilgiu netaikomi laimikio apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės gali, taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 19 straipsnyje nustatytą procedūrą, nustatyti technines priemones tam nepageidaujamam laimikiui sumažinti. Šios techninės priemonės taikomos tik žvejybos laivams, plaukiojantiems su tos valstybės narės vėliava.
2.  Jeigu, remiantis šių bandomųjų tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad yra sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, kurių atžvilgiu netaikomi laimikio apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės, taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 19 straipsnyje arba šio reglamento 18 straipsnyje nustatytą procedūrą, nustato technines priemones, kuriomis siekiama kuo labiau išvengti to nepageidaujamo laimikio.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Tais atvejais, kai kitos valstybės narės pageidauja nustatyti panašias technines priemones, galima pateikti bendrą rekomendaciją pagal 18 straipsnį.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)
17a straipsnis
Dokumentacija
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 49 straipsnį valstybės narės gali įvesti elektroninės kontrolės sistemą, kad būtų dokumentuojami laimikiai, į jūrą išmetami kiekiai ir žvejybos veikla.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus 5 a skirsnis (naujas)
5a SKIRSNIS
ŽVEJYBOS LAIVŲ MODIFIKAVIMAS
17b straipsnis
Talpos modifikavimas
Leidžiama didinti naujų ir esamų žvejybos laivų talpą saugos laive, darbo sąlygų, higienos ir produktų kokybės gerinimo sumetimais, taip pat didinti laivo talpą siekiant sandėliuoti nepageidaujamą laimikį, kurį privaloma iškrauti pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį, jeigu dėl to nepadidėja laivo žūklės pajėgumas. Atitinkama talpa neįskaičiuojama vertinant žvejybos pajėgumą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 II priede nustatytas ribas ar vertinant įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš laivyno programos balansą, nustatytą to reglamento 23 straipsnyje.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštinė dalis
Pagrindiniai principai
Regioninės techninės priemonės
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies g punktas

g)  XI priede – atokiausiuose regionuose taikomos priemonės.

g)  XI priede – Europos Sąjungos vandenyse Indijos vandenyne ir vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje taikomos priemonės.

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Vis dėlto, V–XI priedų B dalyse nustatytos tinklo akių dydžio nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai iki ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] nepriimami deleguotieji aktai pagal šio straipsnio 2 dalį dėl tų pačių atitinkamo tipo žvejybos aspektų. Tais atvejais, kai taikytina kurio nors šio reglamento priedo B dalis, Komisija, nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto, iki minėtos datos priima deleguotąjį aktą pagal šio reglamento 32 straipsnį, kuriuo papildo šį reglamentą ir nustato „specializuotosios žvejybos“ apibrėžtį B dalies taikymo atitinkamame žvejybos rajone ir atitinkamo tipo žvejybai tikslais.
Iki antroje pastraipoje nustatyto termino arba toje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto priėmimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, atitinkamuose žvejybos rajonuose toliau taikomos tinklo akių dydžio nuostatos, taikytinos ... [diena prieš šio reglamento įsigaliojimo dieną*].
________________________
* Jeigu bus priimtas šis požiūris, derybose su Taryba reikės atitinkamai pakoreguoti 35–41 straipsnius, nustačius priemones, kurios bus toliau taikomos po šioje pastraipoje nurodytos datos.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Kai tai tikslinga norint pasiekti BŽP tikslus ir atsižvelgti į regiono ypatumus, priimant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniuose nurodytą daugiametį planą gali būti priimamos techninės priemonės, nukrypstančios nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą procedūrą valstybės narės gali pateikti bendras rekomendacijas, kuriose apibrėžiamos regioniniu lygmeniu tinkamos taikyti techninės priemonės, kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje nustatytų priemonių.
2.  Jeigu atitinkamo tipo žvejybai taikytino daugiamečio plano nėra arba jeigu atitinkamame daugiamečiame plane nenustatytos techninės priemonės arba tokių techninių priemonių priėmimo procedūra, Komisijai pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos atitinkamos regioninio lygmens techninės priemonės, nukrypstančios nuo 1 dalyje nustatytų priemonių, visų pirma nustatomos regioniniu lygmeniu taikytinos tinklo akių dydžio nuostatos. Siekiant, kad būtų priimti tokie deleguotieji aktai, valstybės narės gali pateikti bendrą rekomendaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Kai valstybės narės pateikia šias bendras rekomendacijas, Komisija nedelsdama jas paskelbia viešai. Ji taip pat viešai paskelbia visus mokslinius vertinimus, atliktus siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 5 dalies nuostatų.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Priimant priemones pagal 1a ir 2 dalį:
a)  siekiama šio reglamento 3 straipsnyje nustatytų tikslų, ypač atsižvelgiant į jo 4 straipsnyje nustatytus veiksmingumo rodiklius,
b)  vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 3 straipsnyje nustatytais gero valdymo principais,
c)  sukuriamos paskatos žvejybos laivams, naudojantiems selektyviosios žvejybos įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai, be kita ko, jiems skiriama žvejybos galimybių ir
d)  užtikrinama, kad jos būtų bent lygiavertės 1 dalyje nurodytoms priemonėms arba tinklo akių dydžio taisyklių atveju – priemonėms, taikytinoms ... [diena prieš šio reglamento įsigaliojimo dieną], atsižvelgiant į išteklių naudojimo modelius ir užtikrinamos pažeidžiamų rūšių ir buveinių apsaugos lygį.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  Remiantis 2 dalimi rekomenduojamos techninės priemonės pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugos lygį turi būti bent lygiavertės 1 dalyje nurodytoms priemonėms.
3.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 5 dalį valstybės narės pagrindžia šio straipsnio 2 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis. Tose mokslinėse rekomendacijose turi būti atsižvelgta į tokių priemonių poveikį tikslinėms rūšims ir pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms ir įrodyta jų nauda siekiant išsaugoti jūrų ekosistemą.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių nuostatų, Komisija taip pat gali priimti tokius deleguotuosius aktus ir tais atvejais, kai nėra tose dalyse nurodytų bendrų rekomendacijų.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis
19 straipsnis
Išbraukta.
Pagal daugiamečius planus taikomos regioninės priemonės
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai regioniniu lygmeniu nustatyti technines priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniuose nurodytiems daugiamečių planų tikslams pasiekti. Tokios priemonės nustatomos pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais.
2.  Pagal 1 dalį nustatytomis priemonėmis galima:
a)  iš dalies keisti arba papildyti V–XI prieduose nustatytas priemones,
b)  konkrečiame rajone arba konkrečiu laikotarpiu nukrypti nuo V–XI prieduose nustatytų priemonių, jeigu galima įrodyti, kad tomis priemonėmis tame rajone ar tuo laikotarpiu neprisidedama prie išteklių išsaugojimo arba kad alternatyviomis priemonėmis galima siekti tų pačių tikslų.
3.  Daugiamečiame plane gali būti apibrėžiamos atitinkamam regionui skirtos techninės priemonės, kurios gali būti priimtos pagal 1 ir 2 dalį.
4.  Pagal 1 ir 2 dalį priimtos priemonės apibūdinamos taip:
a)  jomis siekiama įgyvendinti šio reglamento 3 ir 4 straipsniuose nustatytus tikslus ir uždavinius,
b)  jos yra grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 3 straipsnyje nustatytais gero valdymo principais ir
c)  jomis žvejybos laivams, naudojantiems selektyvius žvejybos įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai, teikiamos paskatos – skiriama žvejybos galimybių.
5.  Teikdamos bendras rekomendacijas nustatyti 1 dalyje nurodytas technines priemones, valstybės narės pateikia mokslinių duomenų šių priemonių priėmimui pagrįsti.
6.  Komisija gali reikalauti, kad 5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas įvertintų STECF.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas apibrėžti žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal rūšį, valstybės narės pateikia įrodymus, iš kurių matyti, kad šie įrankiai atitinka bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų:
1.  Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas apibrėžti žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal rūšį, valstybės narės pateikia įrodymus, iš kurių matyti, kad šie įrankiai atitinka bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų:
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti V–VIII priedų C dalyje ir XI priedo B dalyje nurodytus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, arba nustatyti naujus tokius rajonus, valstybės narės į šias bendras rekomendacijas įtraukia tokią su tais rajonais, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, susijusią informaciją:
Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti V–VIII priedų C dalyje ir XI priedo B dalyje nurodytus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, nustatyti naujus tokius rajonus arba juos panaikinti, valstybės narės į šias bendras rekomendacijas įtraukia tokią su tais rajonais, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, susijusią informaciją:
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Jeigu valstybės narės nepriima bendrų rekomendacijų, Komisija pagal 32 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi žvejybos draudimo ar apribojimų rajonai, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą.
1.  Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. Bendros rekomendacijos grindžiamos patikimiausiais turimais moksliniais duomenimis ir jose atsižvelgiama į biologinius argumentus, visų pirma subrendusių rūšies gyvūnų dydį. Bendros rekomendacijos negali trukdyti įgyvendinti kontrolės ir vykdymo užtikrinimo nuostatų, susijusių su žvejybos produktų iškrovimu ir prekyba.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugai užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos elementus:
Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių, arba pažeidžiamų rūšių apsaugai užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos elementus:
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Tais atvejais, kai realiojo laiko draudimai ar perkėlimai taikomi tik vienai valstybei narei, priimamos priemonės, kuriomis mažinamas atitinkamiems laivams daromas poveikis, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.
Pakeitimai 304 ir 154
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V priedo E dalyje aprašytą tralą su elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės pateikia tikėtino tokių žvejybos įrankių naudojimo poveikio tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei buveinėms vertinimą.
1.  Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti naudoti naujoviškus žvejybos įrankius arba išplėsti jų naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės pateikia tikėtino tokių žvejybos įrankių naudojimo poveikio tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei buveinėms vertinimą.
Toks vertinimas grindžiamas naujoviškų žvejybos įrankių naudojimu bandomuoju laikotarpiu – įrankis turi būti naudojamas ne daugiau kaip 5 % tos specializacijos laivų ir jis turi būti naudojamas bent ketverius metus.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis
3.  Naujoviškų žvejybos įrankių neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų vertinimų matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas poveikis pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms rūšims.
3.  Naujoviškus žvejybos įrankius versliniu mastu leidžiama naudoti tik tuomet, jeigu 1 dalyje nurodytame vertinime nurodyta, kad juos naudojant nebus daromas tiesioginis ar kumuliacinis neigiamas poveikis jūrų buveinėms, įskaitant pažeidžiamas buveines, ir netikslinėms rūšims, palyginti su esamais reglamentuojamais žvejybos įrankiais ir būdais.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)
–   pateikti informaciją apie esamų poveikio mažinimo priemonių ir kontrolės sistemų veiksmingumą;
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su žvejais, kuriems tos priemonės turės tiesioginį poveikį.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)   patvirtintas išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį;
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą.
2.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą. Jos turi būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikomos techninės priemonės.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)
26a straipsnis
Visapusiškos laimikių ir į jūrą išmetamų kiekių dokumentacijos bandomieji projektai
1.  Komisijai pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir aprašomi bandomieji projektai, kuriais plėtojama visapusiškos laimikių ir į jūrą išmetamų kiekių dokumentacijos sistema, grindžiama išmatuojamais kiekybiniais uždaviniais ir tikslais, siekiant užtikrinti rezultatais grindžiamą žuvininkystės valdymą.
2.  Vykdant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus bandomuosius projektus, galima leisti konkrečiame rajone ne ilgiau kaip vienus metus nukrypti nuo V–XI priedų B dalyje nustatytų priemonių, jeigu galima įrodyti, kad tokiais projektais siekiama 3 straipsnyje nustatytų tikslų, kad jie atitinka 4 straipsnyje nustatytus veiksmingumo rodiklius, o ypač kad jais siekiama gerinti žvejybos įrankių arba atitinkamo metodo selektyvumą arba kitaip sumažinti jų daromą poveikį aplinkai. Šį vienų metų laikotarpį galima pratęsti dar vieniems metams, laikantis tų pačių sąlygų. Bandomuosiuose projektuose gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 % tos pačios specializacijos laivų iš vienos valstybės narės.
3.  Teikdamos bendras rekomendacijas dėl 1 dalyje nurodyto bandomųjų projektų vykdymo, valstybės narės pateikia mokslinių duomenų šių projektų patvirtinimui pagrįsti. STEFC įvertina tas bendras rekomendacijas ir šį įvertinimą paskelbia viešai. Pasibaigus projektui, valstybės narės per šešis mėnesius pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje pateikia rezultatus, įskaitant išsamų selektyvumo ir kitų poveikio aplinkai pokyčių įvertinimą.
4.  STECF įvertina 3 dalyje nurodytą ataskaitą. Jeigu STEFC prieina prie išvados, kad naudojant naują įrankį ar metodą sėkmingai pasiekiami 2 dalyje nurodyti tikslai, Komisija gali pateikti pasiūlymą pagal SESV, kad būtų leidžiama plačiai naudoti tą įrankį ar metodą. STEFC įvertinimas skelbiamas viešai.
5.  Komisija pagal 32 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį reglamentą ir nustato 1 dalyje nurodytos visapusiškos laimikių ir į jūrą išmetamų kiekių dokumentacijos sistemos technines specifikacijas.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyrius
IV SKYRIUS
Išbraukta.
REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMO ORGANIZACIJOS
28 straipsnis
Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (NEAFC)
Pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
a)   į Sąjungos teisę perkeliamos tam tikros techninės priemonės, kurioms pritarė Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (NEAFC), įskaitant pažeidžiamų jūrų ekosistemų sąrašus ir su melsvųjų molvų bei paprastųjų jūrinių ešerių žvejyba susijusias konkrečias technines priemones, apibrėžtas NEAFC rekomendacijose Nr. 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015, ir
b)   priimamos kitos techninės priemonės, kuriomis papildomi arba iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisės aktų, kuriais į Sąjungos teisę perkeliamos NEAFC rekomendacijos, nuostatos.
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai tik mokslinių tyrimų tikslais, laikantis šių sąlygų:
1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai mokslinių tyrimų programų įgyvendinimo tikslais, laikantis šių sąlygų:
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  parduodami ne tiesiogiai žmonėms vartoti, o kitais tikslais.
b)  jeigu žuvis yra mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, ji parduodama ne tiesiogiai žmonėms vartoti, o kitais tikslais.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštinė dalis
Dirbtinis išteklių atkūrimas ir perkėlimas
Tiesioginis išteklių atkūrimas ir perkėlimas
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai tik dirbtinio jūrų gyvūnų išteklių atkūrimo ar perkėlimo tikslais, jeigu ši veikla vykdoma gavus valstybės narės ar valstybių narių, turinčios (-ių) tiesioginių valdymo interesų, leidimą ir jai (joms) suteikus įgaliojimus.
1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai tik tiesioginio jūrų gyvūnų išteklių atkūrimo ar perkėlimo tikslais, jeigu ši veikla vykdoma gavus valstybės narės ar valstybių narių, turinčios (-ių) tiesioginių valdymo interesų, leidimą ir jai (joms) suteikus įgaliojimus.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu dirbtinis išteklių atkūrimas ar perkėlimas vykdomas kitos valstybės narės ar valstybių narių vandenyse, Komisija ir visos tos valstybės narės apie ketinimą vykdyti tokią žvejybos veiklą informuojamos bent prieš mėnesį.
2.  Jeigu tiesioginis išteklių atkūrimas ar perkėlimas vykdomas kitos valstybės narės ar valstybių narių vandenyse, Komisija ir visos tos valstybės narės apie ketinimą vykdyti tokią žvejybos veiklą informuojamos bent prieš mėnesį.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu iš turimų mokslinių rekomendacijų matyti, kad reikia nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams apsaugoti, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus tokioms grėsmėms mažinti. Šie aktai gali būti susiję, visų pirma, su žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimais.
1.  Jeigu iš turimų mokslinių rekomendacijų matyti, kad reikia nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams arba jūrų buveinėms apsaugoti, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus tokioms grėsmėms mažinti. Šie aktai gali būti susiję, visų pirma, su žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimais arba bet kokia kita reikalinga išsaugojimo priemone.
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)
ba)  užtikrinti pažeidžiamų rūšių ir buveinių apsaugą, jeigu esama duomenų, kad jų išsaugojimui kyla didelė grėsmė.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  Nepažeidžiant 32 straipsnio 6 dalies nuostatų, 1 dalyje nurodyti deleguotieji aktai taikomi ne ilgiau kaip trejus metus.
3.  Nepažeidžiant 32 straipsnio 6 dalies nuostatų, 1 dalyje nurodyti deleguotieji aktai taikomi ne ilgiau kaip dvejus metus.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
1.  Iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje įvertinama, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie 3 straipsnyje nustatytų tikslų ir 4 straipsnyje nustatytų uždavinių įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos lygmenimis.
1.  Ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje, remiantis veiksmingumo rodikliais, įvertinama, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie 3 straipsnyje nurodytų tikslų įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos lygmenimis.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
2.  Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono lygmeniu, po šešių mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo dienos to regiono valstybės narės pateikia planą ir jame nustato taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti.
2.  Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai nebuvo įgyvendinti regiono lygmeniu arba kad viršyti konkretūs 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti pagrindinių tipų žvejybai taikytini mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių gyvūnų laimikių dydžiai, po dvylikos mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo dienos to regiono valstybės narės pateikia planą ir jame nustato taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti tikslai ir kad mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių jūrų gyvūnų laimikiai būtų sumažinti iki 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų dydžių.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija padeda valstybėms narėms sudaryti nacionalinį veiksmų planą, siekiant pašalinti nustatytus sunkumus įgyvendinti naujas technines priemones, kad būtų įgyvendinti 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių tam veiksmų planui įgyvendinti.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Jeigu ataskaita rodo, kad valstybė narė nevykdė kontrolės ir duomenų rinkimo pareigų, Komisija gali nutraukti ar sustabdyti EJRŽF finansavimą tai valstybei narei pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 100 ir 101 straipsnius.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ir 25 straipsniai išbraukiami;
a)  3, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniai, 13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, 14, 15, 16 ir 25 straipsniai išbraukiami;
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis
36 straipsnis
Išbraukta.
Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 pakeitimai
Išbraukiami Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 ir 9 straipsniai.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 pastraipos b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
54c straipsnio 2 dalies a punktas
a)  laive tuo pačiu metu nelaikomi ir nenaudojami velkamieji žvejybos įrankiai, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 80 mm, arba vienas ar daugiau gaubiamųjų tinklų ar panašių žvejybos įrankių arba
a)  laive tuo pačiu metu nelaikomi ir nenaudojami velkamieji žvejybos įrankiai, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 70 mm, arba vienas ar daugiau gaubiamųjų tinklų ar panašių žvejybos įrankių arba
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 pastraipos b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
54c straipsnio 2 dalies b punkto 2 įtrauka
išrūšiuotos žuvys užšaldomos vos tik baigus jas rūšiuoti ir į jūrą negrąžinamos ir
išrūšiuotos žuvys užšaldomos baigus jas rūšiuoti ir į jūrą negrąžinamos ir
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 pastraipos b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
54c straipsnio 2 dalies b punkto 3 įtrauka
įranga laive sumontuota ir išdėstyta taip, kad būtų galima nedelsiant užšaldyti jūros gyvūnus ir nebūtų leidžiama jiems patekti atgal į jūrą.
įranga laive sumontuota ir išdėstyta taip, kad būtų galima užšaldyti jūros gyvūnus ir nebūtų leidžiama jiems patekti atgal į jūrą.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 pastraipos b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
54c straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija patvirtina tralerių-šaldiklių planus, kad būtų užtikrinta jų atitiktis taikytinoms taisyklėms.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis
38 straipsnis
Išbraukta.
Reglamento (EB) Nr. 1343/2011 pakeitimas
Reglamento (ES) Nr. 1343/2011 26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
1)   pridedamas šis punktas:
„h) 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j ir 16k straipsniuose nustatytomis techninėmis priemonėmis“;
2)   pridedama ši pastraipa:
„Komisijai pagal 27 straipsnį taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais į Sąjungos teisę perkeliamos kitos BVJŽK nustatytos techninės priemonės, tapusios privalomos Sąjungai, ir papildomos arba iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisės aktų, kuriais į Sąjungos teisę perkeliamos BVJŽK rekomendacijos dėl techninių priemonių, nuostatos.“
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 panaikinami.
Reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004, (EB) Nr. 2187/2005 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/2002 1a panaikinami.
____________________________
1a 2002 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/2002, nustatantis papildomas technines priemones, skirtas merlūzų išteklių atkūrimui ICES III, IV, V, VI ir VII parajonių ir ICES VIII parajonio a, b, d ir e sektoriuose (OL L 77, 2002 3 20, p. 8).
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo n a punktas (naujas)
na)  aštriasnukiai sykai (Coregonus oxyrhynchus) ICES IVb parajonyje (Sąjungos vandenyse);
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo n b punktas (naujas)
nb)  adrijiniai eršketai (Acipenser naccarii) ir atlantiniai eršketai (Acipenser sturio) Sąjungos vandenyse;
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo o punktas
o)  langustų (Palinuridae spp.) ir omarų (Homarus gammarus) ikringos patelės visuose Sąjungos vandenyse, išskyrus tais atvejais, kai jos naudojamos ištekliams tiesiogiai atkurti arba perkelti;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo p punktas
p)  akmengraužiai (Lithophaga litophaga) ir paprastieji uolagręžiai (Pholas dactylus) Sąjungos vandenyse Viduržemio jūroje.
p)  akmengraužiai (Lithophaga litophaga), Pinna mobilis moliuskai ir paprastieji uolagręžiai (Pholas dactylus) Sąjungos vandenyse Viduržemio jūroje;
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo p a punktas (naujas)
pa)  Viduržemio jūros ežiai (Centrostephanus longispinus).
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 a punktas (naujas)
5a.   Didžiojo vorinio krabo dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5a paveikslėlyje, matuojant karapakso ilgį palei vidurio liniją nuo karapakso krašto tarp rostrumų iki karapakso užpakalinio krašto.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 b punktas (naujas)
5b.   Paprastojo uolinio krabo dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5b paveikslėlyje, matuojant ilgį per didžiausią karapakso plotį statmenai karapakso vidurio priešakinei galinei linijai.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 c punktas (naujas)
5c.   Bukcinos dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5c paveikslėlyje, matuojant sraigės kiaukuto ilgį.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 d punktas (naujas)
5d.   Paprastosios durklažuvės dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5d paveikslėlyje, matuojant ilgį nuo uodegos peleko išsišakojimo iki apatinės žiaunos galo.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 a paveikslėlis (naujas)
5a paveikslėlis. Didysis vorinis krabas (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_LT-p0000002.png
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 b paveikslėlis (naujas)
5b paveikslėlis. Paprastasis uolinis krabas (Cancer pagurus)
20180116-P8_TA(2018)0003_LT-p0000003.png
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 c paveikslėlis (naujas)
5c paveikslėlis. Bukcina (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_LT-p0000004.png
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 d paveikslėlis (naujas)
5d paveikslėlis. Paprastoji durklažuvė (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_LT-p0000005.png
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 lentelės 14 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm

Pakeitimas

 

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 lentelės 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm

Pakeitimas

 

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 lentelės 16 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm

Pakeitimas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 lentelės 17 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme

Pakeitimas

Europinis ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 lentelės 19 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Europinė sardinė (Sardina pilchardus)

11 cm

Pakeitimas

Europinė sardinė (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 lentelės 20 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Omaras (Homarus gammarus)

87 mm

Pakeitimas

Europinis omaras (Homarus gammarus)

87 mm (karapakso ilgis)

Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 lentelės 34 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Dygliuotasis langustas (Palinurus spp.)

95 mm

Pakeitimas

Dygliuotasis langustas (Palinurus spp.)

95 mm (karapakso ilgis)

Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 2 lentelės 13 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Norveginis omaras (Nephrops norvegicus)

Visas ilgis 105 mm

 

Kiaukuto ilgis 32mm

Pakeitimas

Norveginis omaras (Nephrops norvegicus)

Visas ilgis 105 mm

 

Karapakso ilgis 32mm

 

Norveginio omaro uodegėlės ilgis 59 mm

Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 2 lentelės 14 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm

Pakeitimas

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1aMažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 2 lentelės 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

18 cm

Pakeitimas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1aMažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 2 lentelės 16 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm

Pakeitimas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1aMažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 90 mm

Skagerako ir Kategato sąsiauriai

Įmontuojama tinklo sekcija, kurios akių dydis ne mažesnis kaip 270 mm (jeigu akys rombinės) arba 140 mm1a (jeigu akys kvadratinės).

 

 

__________________

 

 

1a Žvejojant Kategato pakvadratyje, turi būti įmontuota 120 mm dydžio kvadratinių akių tinklo sekcija (žvejyboje tralais nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., o žvejyboje gaubiamaisiais tinklais nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d.).

Pakeitimai 305 ir 355
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Ne mažesnis kaip 80 mm

ICES IVb kvadratas į pietus nuo 54° 30' šiaurės platumos ir ICES IVc kvadratas

Specializuotoji jūrų liežuvių žvejyba plačiažiočiais tralais arba [tralais su elektros srovės impulsais]. Prie viršutinės priekinės tinklo pusės pritvirtinamas tinklinio audeklo gabalas, kurio kvadratinių akių dydis ne mažesnis kaip 180 mm.

 

Pakeitimas

 

 

Ne mažesnis kaip 80 mm

ICES IVb kvadratas į pietus nuo 54° 30' šiaurės platumos ir ICES IVc kvadratas

Specializuotoji jūrų liežuvių žvejyba sijiniais tralais. Viršutinėje priekinėje tinklo dalyje įmontuojama sekcija, kurios tinklo akių dydis ne mažesnis kaip 180 mm.

Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 dalies lentelės 4 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 40 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (85 % laimikio) kalmarų (Lolignidae, Ommastrephidae) žvejyba

Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 dalies lentelės 6 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 16mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

 

 

Specializuotoji norveginių menkučių žvejyba. Žvejojant norvegines menkutes pritvirtinamos rūšiuojamosios grotelės, tarp kurių strypelių atstumas yra 22 mm.

 

 

Specializuotoji Crangon crangon rūšies paprastųjų smėlinių krevečių žvejyba. Pritvirtinamos rūšiuojamosios grotelės, rūšiuojamasis tinklinio audeklo gabalas arba lygiavertis selektyvumo užtikrinimo įtaisas.

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 16mm

Visas rajonas

Specializuotoji (80 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

 

 

Specializuotoji (50 % laimikio) norveginių menkučių žvejyba. Žvejojant norvegines menkutes įmontuojamos rūšiuojamosios grotelės, tarp kurių strypelių atstumas yra 35 mm.

 

 

Specializuotoji (90 % laimikio) paprastųjų krevečių ir rauzganųjų dryžakojų krevečių žvejyba. Įmontuojamas selektyvus tinklas arba rūšiuojamosios grotelės, atitinkantys nacionaliniu lygmeniu nustatytas taisykles.

Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 2 dalies antraštinė dalis
2.  Pagrindiniai pasyviųjų žvejybos tinklų akių dydžiai
2.  Pagrindiniai statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 2 dalies įžanginė dalis
Šiaurės jūroje ir Skagerako ir (arba) Kategato sąsiauriuose leidžiami toliau nurodyti pasyviųjų žvejybos tinklų akių dydžiai.
Šiaurės jūroje ir Skagerako ir (arba) Kategato sąsiauriuose leidžiami toliau nurodyti statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C dalies 1 dalies 1.1 punktas
1.1  Tobinių žvejyba bet kokiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tralo maišo tinklo akių dydis mažesnis kaip 80 mm, arba bet kokiais pasyviaisiais tinklais, kurių tinklo akių dydis mažesnis kaip 100 mm, draudžiama geografiniame rajone, kurio ribos eina Anglijos ir Škotijos pakrante ir yra apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:
1.1  Tobinių žvejyba bet kokiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tralo maišo tinklo akių dydis mažesnis kaip 32 mm, draudžiama geografiniame rajone, kurio ribos eina Anglijos ir Škotijos rytine pakrante ir yra apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C dalies 2 dalies 2.2 punkto 1 įtrauka
–  priedugnio tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurių variklio galia ne didesnė kaip 221 kW;
–  dugniniais tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurių variklio galia ne didesnė kaip 221 kW;
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C dalies 2 dalies 2.2 punkto 2 įtrauka
–  dugniniais poriniais tralais žvejojantiems suporintiems laivams, kurių suminė variklių galia jokiu metu neviršija 221 kW;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C dalies 2 dalies 2.2 punkto 3 įtrauka
–  didesnės kaip 221 kW variklio galios laivams leidžiama žvejoti priedugnio tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais, o didesnės kaip 221 kW variklio galios suporintiems laivams leidžiama žvejoti priedugnio poriniais tralais, jeigu šie laivai nevykdo specializuotosios jūrinių plekšnių bei jūrų liežuvių žvejybos ir laikosi šio priedo B dalyje nustatytų atitinkamų taisyklių, kuriomis reglamentuojamas tinklo akių dydis.
–  didesnės kaip 221 kW variklio galios laivams leidžiama žvejoti demersiniais tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais, o didesnės kaip 221 kW variklio galios suporintiems laivams leidžiama žvejoti dugniniais poriniais tralais, jeigu šie laivai nevykdo specializuotosios jūrinių plekšnių bei jūrų liežuvių žvejybos ir laikosi šio priedo B dalyje nustatytų atitinkamų taisyklių, kuriomis reglamentuojamas tinklo akių dydis.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C dalies 6 dalies 6.2 punktas
6.2  Į Reglamento (EB) Nr. 2347/20021 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti vandenyse, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai sugaunami atsitiktinai, jie turi būti laikomi laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 6.1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
6.2  Į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/23361 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti rajonuose, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai, kurių žvejyba aiškiai draudžiama pagal Sąjungos teisės aktus, sugaunami atsitiktinai, jie turi būti kuo greičiau paleisti atgal į jūrą. Giliavandenių ryklių, kurių žvejybai taikomas laimikio limitas, laimikis turi būti laikomas laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Tais atvejais, kai valstybės narės turimos kvotos nepakanka, Komisijai leidžiama taikyti Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 5 dalį. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 6.1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
__________________
__________________
1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, nustatantis konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (OL L 351, 2002 12 28, p. 6).
1 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2336, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (OL L 354, 2016 12 23, p. 1).
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo D dalies paantraštė
Banginių būrio gyvūnų priegaudos ICES IIIa kvadrate ir IV parajonyje mažinimo priemonės
Atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių kiekio ICES IIIa kvadrate ir IV parajonyje mažinimo priemonės
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo D dalies 1a punktas (naujas)
1a.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų paukščių kiekio mažinimo priemonės
1.  Siekiant nustatyti pažeidžiamų rūšių gyvūnų sąsajas su žvejybos įrankiais ir žvejybos pastangomis ir nustatyti techninius sprendimus, taikytinus žvejybos įrankiams, Šiaurės jūroje vykdomos mokslinių tyrimų programos.
2.  Jeigu moksliniais tyrimais nustatyta, kad tam tikruose rajonuose atsitiktinai sugaunami pažeidžiamų rūšių jūrų paukščiai, Šiaurės jūroje taikomos teritorinės priemonės iki tol, kol jas bus galima pakeisti kitomis techninėmis priemonėmis.
3.  Ūdomis Šiaurės jūroje žvejojantys laivai taiko moksliškai išbandytus techninius sprendimus, tokius kaip paukščių baidymo lynai, ūdos gramzdiklių svorio pakeitimai, kabliukų apsauga ir ūdos statymas tamsos metu, naudojant minimalų denio apšvietimą, būtiną saugai užtikrinti. Sprendimai pasirenkami priklausomai nuo įrankio konfigūracijos ir to, kokių pažeidžiamų rūšių gyvūnų laivai gali sugauti. Specifikacijos turėtų atitikti standartus, nustatytus tarptautiniu mastu patvirtintose gairėse.
4.  Valstybės narės stebi ir vertina nustatytų poveikio mažinimo priemonių efektyvumą, įskaitant su žvejybos laimikiu ir žvejybos pastangomis susijusias priemones.
Pakeitimai 306, 314, 315 ir 356
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo E dalis
E dalis
Išbraukta.
Naujoviški žuvininkystės metodai
Žvejyba tralais su elektros srovės impulsais ICES IVb ir IVc kvadratuose
Nepaisant 13 straipsnio nuostatų, žvejyba tralais su elektros srovės impulsais leidžiama ICES IVb ir IVc kvadratuose, jeigu laikomasi šio reglamento 27 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nustatytų sąlygų, susijusių su naudojamų elektros impulsų charakteristikomis ir kontrolės stebėsenos priemonėmis, taikomomis į pietus nuo loksodromos linijos, nubrėžtos sujungus toliau nurodytus taškus, nustatytus pagal koordinačių sistemą WGS84:
–  55° šiaurės platumos taškas rytinėje Jungtinės Karalystės pakrantėje
–  į rytus iki 55° šiaurės platumos, 5° rytų ilgumos
–  į šiaurę iki 56° šiaurės platumos
–  į rytus iki 56° šiaurės platumos taško Danijos vakarinėje pakrantėje.
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A dalies lentelės 14 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

 

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm

Pakeitimas

 

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. Perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, demonstruojant arba parduodant ši 10 % riba negali būti viršijama.

Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A dalies lentelės 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm

Pakeitimas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A dalies lentelės 16 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 ICES V, VI parajonių į pietus nuo 56° šiaurės platumos ir VII parajonyje, išskyrus ICES VIId, e ir f kvadratus, Sąjungos vandenyse taikomas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis yra 130 mm.

Pakeitimas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 ICES V, VI parajonių į pietus nuo 56° šiaurės platumos ir VII parajonyje, išskyrus ICES VIId, e ir f kvadratus, Sąjungos vandenyse taikomas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis yra 130 mm.

 

3a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A dalies lentelės 17 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme

Pakeitimas

Europinis ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 120 mm

Visas rajonas

Nenurodyta

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 100 mm1a

Visas rajonas

Nenurodyta

__________________

 

 

1a Reikalavimas palaipsniui įvedamas per dvejų metų laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. ICES VIId ir VIIe kvadratuose taikomas ne mažesnio kaip 100 mm tinklo akių dydžio reikalavimas.

 

 

Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 2 dalies antraštinė dalis
2.  Pagrindiniai pasyviųjų tinklų akių dydžiai
2.  Pagrindiniai statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 2 dalies įžanginė dalis
Šiaurės Vakarų vandenyse leidžiami toliau nurodyti pasyviųjų tinklų akių dydžiai.
Šiaurės Vakarų vandenyse leidžiami toliau nurodyti statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 2 dalies lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 120 mm1

Visas rajonas

Nenurodyta

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 120 mm1

Visas rajonas

Nenurodyta

__________________

 

 

1 Specializuotoje (30 % laimikio) europinių jūrų velnių žvejyboje naudojamas ne mažesnio kaip 220 mm dydžio akių tinklas. Specializuotoje (50 % laimikio) ledjūrio menkių ir paprastųjų jūrinių lydekų žvejyboje ICES VIId ir VIIe kvadratuose naudojamas ne mažesnio kaip 100 mm dydžio akių tinklas.

 

 

Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies lentelės 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 50mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 50 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (80 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba.

 

 

Specializuotoji (50 % laimikio) paprastųjų barzdočių žvejyba

Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalies 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. draudžiama vykdyti bet kokią žvejybą velkamaisiais žvejybos įrankiais ar pasyviaisiais tinklais rajone, kurio ribos apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:
Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. draudžiama vykdyti bet kokią žvejybą dugniniais velkamaisiais žvejybos įrankiais ar dugniniais statomaisiais tinklais rajone, kurio ribos apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalies 3 dalies 3.2 punktas
3.2  Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatos, joje nurodytame rajone ir nustatytu laikotarpiu leidžiama žvejoti priedugnio tralais, jeigu šiuose traluose yra selektyvumo užtikrinimo įtaisų, kuriuos yra įvertinęs Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK). Jeigu 3.1 dalyje nurodytuose rajonuose žvejojančių bet kurios valstybės narės laivų atlantinių menkių priegaudos kiekiai viršija 10 tonų, šiems laivams nebeleidžiama toliau žvejoti tuose rajonuose.
3.2  Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatos, joje nurodytame rajone ir nustatytu laikotarpiu leidžiama žvejoti demersiniais tralais, jeigu šiuose traluose yra selektyvumo užtikrinimo įtaisų, kuriuos yra įvertinęs Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK).
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalies 9 dalies antraštinė dalis
9.  Pasyviųjų tinklų naudojimas ICES Vb, VIa, VII b, c, j ir k kvadratuose
9.  Statomųjų tinklų naudojimas ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j ir k kvadratuose
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalies 9 dalies 9.2 punktas
9.2.  Į Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti jūrlapyje pažymėtame mažesniame kaip 600 metrų gylyje. Jeigu giliavandeniai rykliai sužvejojami atsitiktinai, jie turi būti laikomi laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 9.1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
9.2.  Į Reglamento (ES) 2016/2336 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti vandenyse, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai, kurių žvejyba aiškiai draudžiama pagal Sąjungos teisės aktus, sugaunami atsitiktinai, jie turi būti kuo greičiau paleisti atgal į jūrą. Giliavandenių ryklių, kurių žvejybai taikomas laimikio limitas, laimikis turi būti laikomas laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Tais atvejais, kai valstybės narės turimos kvotos nepakanka, Komisijai leidžiama taikyti Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 5 dalį. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 9.1 punkte nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo D dalies 1 dalies antraštinė dalis
1.  Banginių būrio gyvūnų priegaudos ICES VIa ir VII d, e, f, g, h ir j kvadratuose mažinimo priemonės
1.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių kiekio ICES VI ir VII kvadratuose mažinimo priemonės
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo D dalies 2 dalies 2.1 punktas (naujas)
2.1.  Siekiant nustatyti pažeidžiamų rūšių gyvūnų sąsajas su žvejybos įrankiais ir žvejybos pastangomis ir nustatyti techninius sprendimus, taikytinus žvejybos įrankiams, šiaurės vakarų vandenyse vykdomos mokslinių tyrimų programos.
Pakeitimai 278
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo D dalies 2 dalies 2.2 punktas (naujas)
2.2.  Jeigu moksliniais tyrimais nustatyta, kad tam tikruose rajonuose atsitiktinai sugaunami pažeidžiamų rūšių jūrų paukščiai, šiaurės vakarų vandenyse taikomos teritorinės priemonės iki tol, kol jas bus galima pakeisti kitomis techninėmis priemonėmis.
Pakeitimai 279
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo D dalies 2 dalies 2.3 punktas (naujas)
2.3.  Valstybės narės stebi ir vertina nustatytų poveikio mažinimo priemonių efektyvumą, įskaitant su žvejybos laimikiu ir žvejybos pastangomis susijusias priemones.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A dalies lentelės 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm

Pakeitimas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A dalies lentelės 18 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastasis vilkešeris (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Pakeitimas

Paprastasis vilkešeris (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A dalies lentelės 23 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Karališkoji šukutė (Chlamys spp.)

40 mm

Pakeitimas

Karališkoji šukutė (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A dalies lentelės 26 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Filipininė venera (Venerupis philippinarum)

35 mm

Pakeitimas

Filipininė venera (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A dalies lentelės 34 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastasis aštuonkojis (Octopus vulgaris)

750 gramų3

Pakeitimas

 

___________________

 

Visuose vandenyse toje rytų vidurio Atlanto dalyje, į kurią įtraukti CECAF regiono 34 zonos 34.1.1, 34.1.2 ir 34.1.3 kvadratai bei 34.2.0 parajonis, taikoma 450 gramų išdorotos žuvies svorio vertė.

Paprastasis aštuonkojis (Octopus vulgaris)

1000 gramų3

 

___________________

 

Visuose vandenyse toje rytų vidurio Atlanto dalyje, į kurią įtraukti CECAF regiono 34 zonos 34.1.1, 34.1.2 ir 34.1.3 kvadratai bei 34.2.0 parajonis, taikoma 450 gramų išdorotos žuvies svorio vertė.

Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo C dalies 4 dalies 4.2 punktas
4.2.  Į Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti vandenyse, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai sugaunami atsitiktinai, jie turi būti laikomi laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
4.2.  Į Reglamento (ES) 2016/2336 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti rajonuose, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai, kurių žvejyba aiškiai draudžiama pagal Sąjungos teisės aktus, sugaunami atsitiktinai, jie turi būti kuo greičiau paleisti atgal į jūrą. Giliavandenių ryklių, kurių žvejybai taikomas laimikio limitas, laimikis turi būti laikomas laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Tais atvejais, kai valstybės narės turimos kvotos nepakanka, Komisijai leidžiama taikyti Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 5 dalį. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 1 punkte nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo C dalies 4 dalies 4.2 a punktas (naujas)
4.2a.  Komisija, pasikonsultavusi su STECF, gali nuspręsti taikyti išimtis tam tikro tipo žvejybai ICES VIII, IX ir X zonose ir jai netaikyti 4.1 punkto nuostatų, jeigu valstybių narių pateikta informacija arba specialių valdymo priemonių, nustatytų regionalizavimo procese, be kita ko, zonoje žvejojančių laivų skaičiaus sumažinimo, žvejybos mėnesių skaičiaus sumažinimo ir pan., arba daugiamečių planų įgyvendinimas rodo, kad vykdant to tipo žvejybą ryklių atsitiktinai sugaunama labai mažai ar į jūrą išmetami labai maži kiekiai.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo D dalies 1 dalies antraštinė dalis
1.  Banginių būrio gyvūnų priegaudos ICES VIII ir IXa parajoniuose mažinimo priemonės
1.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių kiekio ICES VIII ir IX parajoniuose mažinimo priemonės
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo D dalies 2 dalies 2.1 punktas (naujas)
2.1.  Siekiant nustatyti pažeidžiamų rūšių gyvūnų sąsajas su žvejybos įrankiais ir žvejybos pastangomis ir nustatyti techninius sprendimus, taikytinus žvejybos įrankiams, pietvakarių vandenyse vykdomos mokslinių tyrimų programos.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo D dalies 2 dalies 2.2 punktas (naujas)
2.2.  Jeigu moksliniais tyrimais nustatyta, kad tam tikruose rajonuose atsitiktinai sugaunami pažeidžiamų rūšių jūrų paukščiai, pietvakarių vandenyse taikomos teritorinės priemonės iki tol, kol jas bus galima pakeisti kitomis techninėmis priemonėmis.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo D dalies 2 dalies 2.3 punktas (naujas)
2.3.  Valstybės narės stebi ir vertina nustatytų poveikio mažinimo priemonių efektyvumą, įskaitant su žvejybos laimikiu ir žvejybos pastangomis susijusias priemones.
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo B dalies 2 dalies lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 157 mm

Visas rajonas

Specializuotoji lašišų žvejyba

Pakeitimas

Išbraukta.

 

 

Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo D dalies 1 dalies antraštinė dalis
1.  Banginių būrio gyvūnų priegaudos mažinimo priemonės
1.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių kiekio mažinimo priemonės
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo D dalies 1 a dalis (nauja)
1a.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų paukščių kiekio mažinimo priemonės
1.1.  Siekiant nustatyti pažeidžiamų rūšių gyvūnų sąsajas su žvejybos įrankiais ir žvejybos pastangomis ir nustatyti techninius sprendimus, taikytinus žvejybos įrankiams, Baltijos jūroje vykdomos mokslinių tyrimų programos.
1.2.  Jeigu moksliniais tyrimais nustatyta, kad tam tikruose rajonuose atsitiktinai sugaunami pažeidžiamų rūšių jūrų paukščiai, Baltijos jūroje taikomos teritorinės priemonės iki tol, kol jas bus galima pakeisti kitomis techninėmis priemonėmis.
1.3  Valstybės narės stebi ir vertina nustatytų poveikio mažinimo priemonių efektyvumą, įskaitant su žvejybos laimikiu ir žvejybos pastangomis susijusias priemones.
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Tralo maišas iš tinklinio audeklo, kurio kvadratinių akių dydis ne mažesnis kaip 40 mm

Visas rajonas

Jeigu gaunamas pagrįstas laivo savininko prašymas, vietoj tralo maišo tinklinio audinio, kurio kvadratinių akių dydis – 44 mm, leidžiama naudoti tralo maišą iš tinklinio audeklo, kurio rombinių akių dydis 50 mm2

 

 

____________________

 

 

2 Laive leidžiama turėti ir naudoti tik vienos rūšies tinklą (iš tinklinio audeklo 40 mm dydžio kvadratinėmis akimis arba 50 mm dydžio rombinėmis akimis).

Pakeitimas

Tralo maišas iš tinklinio audeklo, kurio kvadratinių akių dydis ne mažesnis kaip 40 mm

Visas rajonas

Jeigu gaunamas pagrįstas laivo savininko prašymas, vietoj tralo maišo tinklinio audinio, kurio kvadratinių akių dydis – 40 mm, leidžiama naudoti tralo maišą iš tinklinio audeklo, kurio rombinių akių dydis 50 mm2

 

 

____________________

 

 

2 Laive leidžiama turėti ir naudoti tik vienos rūšies tinklą (iš tinklinio audeklo 40 mm dydžio kvadratinėmis akimis arba 50 mm dydžio rombinėmis akimis).

Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo B dalies 2 a dalis (nauja)
2a.   Išskyrus atvejus, kai pagal šio reglamento 18 straipsnį nustatoma kitaip, toliau taikomos esamos šios dalies 1, 1a ir 2 dalių nuostatų taikymo išimtys, susijusios su apsupamaisiais įrankiais, įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnyje nurodytą valdymo planą ir priimtos pagal šio reglamento 9 straipsnį.
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo C dalies 5 dalis
Viename laive draudžiama turėti ar naudoti daugiau kaip 250 dugninių gaudyklių ir krabų bei omarų gaudyklių gaudant giliavandenius vėžiagyvius (įskaitant Plesionika spp., Pasiphaea spp. arba panašias rūšis).
Viename laive draudžiama turėti ar naudoti daugiau kaip 250 dugninių gaudyklių ir krabų bei omarų gaudyklių gaudant giliavandenius vėžiagyvius.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo C dalies 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Tik konkrečios vietos smulkiosios žvejybos įrankius naudojantiems laivams leidžiama gaudyti giliavandenius vėžiagyvius (įskaitant Plesionika spp., Pasiphaea spp. arba panašias rūšis).
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo C dalies 6 a dalis (nauja)
6a.  Povandeninės žūklės žeberkliniais šautuvais apribojimai
Draudžiama žvejoti po vandeniu žeberkliniais šautuvais su akvalangu ir naktį nuo saulėlydžio iki aušros.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo D dalies 1 dalies antraštinė dalis
1.  Banginių būrio gyvūnų priegaudos mažinimo priemonės
1.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių kiekio mažinimo priemonės
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo D dalies 2 dalies 2.1 punktas (naujas)
2.1.  Siekiant nustatyti pažeidžiamų rūšių gyvūnų sąsajas su žvejybos įrankiais ir žvejybos pastangomis ir nustatyti techninius sprendimus, taikytinus žvejybos įrankiams, Viduržemio jūroje vykdomos mokslinių tyrimų programos.
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo D dalies 2 dalies 2.2 punktas (naujas)
2.2.  Jeigu moksliniais tyrimais nustatyta, kad tam tikruose rajonuose atsitiktinai sugaunami pažeidžiamų rūšių jūrų paukščiai, Viduržemio jūroje taikomos teritorinės priemonės iki tol, kol jas bus galima pakeisti kitomis techninėmis priemonėmis.
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo D dalies 2 dalies 2.3 punktas (naujas)
2.3.  Valstybės narės stebi ir vertina nustatytų poveikio mažinimo priemonių efektyvumą, įskaitant su žvejybos laimikiu ir žvejybos pastangomis susijusias priemones.
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 50 mm

Visas rajonas

Leidžiama naudoti pakaitinius iš tinklinio audeklo 40 mm dydžio kvadratinėmis akimis pagamintus tralo maišus

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 40 mm

Visas rajonas

Jeigu gaunamas pagrįstas laivo savininko prašymas, vietoj tralo maišo tinklinio audinio, kurio kvadratinių akių dydis – 40 mm, leidžiama naudoti tralo maišą iš tinklinio audeklo, kurio rombinių akių dydis – 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Leidžiama laive laikyti arba naudoti tik vieno tipo tinklą (arba 40 mm dydžio kvadratinių akių tinklą, arba 50 mm dydžio rombinių akių tinklą).

Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 2 dalies lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 400 mm

Visas rajonas

Specializuotoji paprastųjų otų žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 400 mm

Visas rajonas

Paprastųjų otų žvejyba dugniniais statomaisiais žiauniniais tinklais

Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo C dalis
C dalis
Išbraukta.
Rajonai, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama
Žvejybos operacijų nutraukimas tam tikru sezonu, siekiant apsaugoti paprastuosius otus
Sąjungai priklausančiuose Juodosios jūros vandenyse kiekvienais metais nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d. paprastuosius otus leidžiama žvejoti, perkrauti iš laivo į laivą, iškrauti į krantą ir pirmą kartą parduoti.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo D dalies 1a dalis (nauja)
1a.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų paukščių kiekio mažinimo priemonės
1a.1.  Siekiant nustatyti pažeidžiamų rūšių gyvūnų sąsajas su žvejybos įrankiais ir žvejybos pastangomis ir nustatyti techninius sprendimus, taikytinus žvejybos įrankiams, Juodojoje jūroje vykdomos mokslinių tyrimų programos.
1a.2.  Jeigu moksliniais tyrimais nustatyta, kad tam tikruose rajonuose atsitiktinai sugaunami pažeidžiamų rūšių jūrų paukščiai, Juodojoje jūroje taikomos teritorinės priemonės iki tol, kol jas bus galima pakeisti kitomis techninėmis priemonėmis.
1a.3.  Valstybės narės stebi ir vertina nustatytų poveikio mažinimo priemonių efektyvumą, įskaitant su žvejybos laimikiu ir žvejybos pastangomis susijusias priemones.
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies antraštinė dalis
Pagrindiniai velkamųjų žvejybos įrankių tinklo akių dydžiai
1.   Pagrindiniai velkamųjų žvejybos įrankių tinklo akių dydžiai
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 1 dalies įžanginė dalis
Atokiausiuose regionuose leidžiami toliau nurodyti tralo maišo tinklinio audeklo akių dydžiai.
Sąjungos vandenyse Indijos vandenyne ir vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje leidžiami toliau nurodyti tralo maišo tinklinio audeklo akių dydžiai.
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies lentelės 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 45 mm

Visi Gvianos (Prancūzijos departamento) priekrantės vandenys, priklausantys Prancūzijai arba esantys jos jurisdikcijoje

Specializuotoji krevečių (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 45 mm

Visi Gvianos (Prancūzijos departamento) priekrantės vandenys, priklausantys Prancūzijai arba esantys jos jurisdikcijoje

Specializuotoji (15 % laimikio) krevečių (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) žvejyba

Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies lentelės 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 14 mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba gaubiamaisiais tinklais

Pakeitimas

Išbraukta.

 

 

Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 1 a dalis (nauja)
1a.  Pagrindiniai gaubiamųjų tinklų akių dydžiai
Sąjungos vandenyse Indijos vandenyne ir vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje taikomi toliau nurodyti gaubiamųjų tinklų akių dydžiai.
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 1 a dalies (naujos) lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinklo akių dydis

Geografiniai rajonai

Sąlygos

Ne mažesnis kaip 14 mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba gaubiamaisiais tinklais

Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B a dalis (nauja)
Ba dalis
Poveikio pažeidžiamų rūšių gyvūnams mažinimo priemonės
1.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių kiekio mažinimo priemonės
1.1.  Laivams atokiausiuose regionuose draudžiama naudoti statomuosius tinklus, dreifuojančiuosius tinklus, pelaginius tralus, tralus su didele vertikalia anga arba vykdyti bet kokio kito tipo žvejybą, kurios atveju nustatyta, jog sugaunama priegauda, jeigu kartu su jais nenaudojama patvirtinta priegaudos mažinimo technologija. Išimtys turėtų būti daromos tik to tipo žvejybai, kurios atveju įrodyta, jog bendra priegauda yra labai maža.
1.2.  1 dalies nuostata netaikoma žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų, kurie atliekami leidžiant bei prižiūrint valstybėms narėms arba atitinkamoms valstybėms narėms ir kuriais siekiama sukurti naujų techninių priemonių atsitiktinai sugaunamų ar nužudomų bangininių būrio gyvūnų kiekiui mažinti, tikslais.
1.3.  Valstybės narės, vykdydamos specialias metines stebėjimo programas, atlikdamos mokslinius tyrimus arba įgyvendindamos bandomuosius projektus, stebi ir vertina, kiek 1.1 punkte nurodyti priegaudos mažinimo įtaisai yra veiksmingi atitinkamuose rajonuose vykdant atitinkamų tipų žvejybos veiklą.
2.  Atsitiktinai sugaunamų jūrų paukščių kiekio mažinimo priemonės
2.1.   Siekiant nustatyti pažeidžiamų rūšių gyvūnų sąsajas su žvejybos įrankiais ir žvejybos pastangomis ir nustatyti techninius sprendimus, taikytinus žvejybos įrankiams, atokiausiuose regionuose vykdomos mokslinių tyrimų programos.
2.2.  Jeigu moksliniais tyrimais nustatyta, kad tam tikruose rajonuose atsitiktinai sugaunami pažeidžiamų rūšių jūrų paukščiai, atokiausiuose regionuose taikomos teritorinės priemonės iki tol, kol jas bus galima pakeisti kitomis techninėmis priemonėmis.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0381/2017).

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika