Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0074(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0381/2017

Ingediende teksten :

A8-0381/2017

Debatten :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Stemmingen :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Stemverklaringen
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Aangenomen teksten
PDF 1018kWORD 243k
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg
Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 16 januari 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Titel
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 494/2002 van de Commissie
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)   De bestaande regels moeten worden vereenvoudigd zodat exploitanten, nationale autoriteiten en belanghebbenden ze beter begrijpen en naleven. Het raadplegingsproces van de adviesraden dient te worden aangehouden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1380/2013 en er moet op worden gelet dat alle doelstellingen op het gebied van instandhouding en duurzaamheid volledig worden nageleefd.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)
(2 ter)   De vereenvoudiging van de huidige regels inzake technische maatregelen mag niet leiden tot een afzwakking van de instandhoudings- en duurzaamheidsnormen.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  Er is behoefte aan een kader voor de regulering van technische maatregelen. Dat kader moet algemene regels bevatten die gelden in alle Uniewateren, en moet het mogelijk maken technische maatregelen te nemen waarbij via het regionaliseringsproces dat in het kader van het GVB is ingevoerd, rekening wordt gehouden met de specifieke regionale kenmerken van de visserijen.
(3)  Er is behoefte aan een kader voor de regulering van technische maatregelen. Dat kader moet algemene regels bevatten die gelden in alle Uniewateren, en moet het mogelijk maken technische maatregelen te nemen waarbij via het regionaliseringsproces dat in het kader van het GVB is ingevoerd, rekening wordt gehouden met de specifieke regionale kenmerken van de visserijen. Met dat proces moet het mogelijk worden om de gemeenschappelijke regels doeltreffend te verenigen met de lokale situaties en de situaties per gebied. Het proces mag echter niet leiden tot een vorm van hernieuwde nationalisering van het GVB en de adviesraden moeten ervoor blijven instaan dat de regionalisering zich afspeelt in het kader van een Europese aanpak die strookt met overweging 14 van Verordening (EU) nr. 1380/2013.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Het kader moet betrekking hebben op de vangst en de aanlanding van visserijhulpbronnen, op de werking van vistuig en op de wisselwerking tussen visserijactiviteiten en mariene ecosystemen.
(4)  Het kader moet betrekking hebben op de vangst en de aanlanding van visserijhulpbronnen, op de werking van vistuig en op de wisselwerking tussen visserijactiviteiten en mariene ecosystemen, en moet ook rekening houden met de sociaaleconomische dynamiek.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  In voorkomend geval moeten technische maatregelen van toepassing zijn op recreatievisserijen, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op vis- en schaaldierbestanden.
(6)  Recreatievisserijen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het mariene milieu en bestanden van vis en andere soorten, en moeten dan ook worden onderworpen aan technische maatregelen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)   Tot het tegendeel wordt bewezen met wetenschappelijk bewijs, wordt de door recreatieve vissers (visserij met lijn en haken) gevangen vis teruggezet met een grote kans op overleven.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)
(6 ter)   De aanlandingsverplichting geldt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1380/2013 voor alle soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden. Als er echter exemplaren van die soorten worden gevangen en onmiddellijk vrijgelaten door recreatieve vissers, en wetenschappelijk bewijs aantoont dat die soorten een grote kans op overleven hebben, zoals het geval kan zijn voor vis gevangen door recreatieve vissers die gebruikmaken van een hengelsportuitrusting, moet de visserij in kwestie kunnen worden uitgesloten van de aanlandingsverplichting door in die verordening vastgelegde procedures te hanteren, met name door daartoe maatregelen te nemen in het kader van meerjarige plannen en/of teruggooiplannen.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Technische maatregelen moeten bijdragen tot de doelstellingen van het GVB om te vissen op het niveau van de maximale duurzame opbrengst, ongewenste vangsten te verminderen en teruggooi uit te bannen, en moeten bijdragen tot het bereiken van een goede milieutoestand overeenkomstig Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad18.
(7)  Technische maatregelen moeten bijdragen tot de doelstellingen van het GVB.
__________________
18 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19).
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)  De technische maatregelen moeten in verhouding staan tot de beoogde doelstellingen. Voordat zij worden vastgesteld, moet rekening worden gehouden met de mogelijke economische en sociale effecten ervan.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)
(7 ter)   De handhaving en tenuitvoerlegging van technische maatregelen, operationele programma's en, indien van toepassing, de afgifte van vergunningen, en beperkingen op de bouw en exploitatie van vaartuigen en bepaald vistuig mogen geen afbreuk doen aan het realiseren van betere gezondheids- en veiligheidsnormen voor vaartuigen die visserijoperaties en visserijactiviteiten uitvoeren.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 quater (nieuw)
(7 quater)   De krachtens deze verordening vastgestelde technische maatregelen moeten aansluiten bij het strategisch plan voor biodiversiteit voor de periode 2011-2020, dat is vastgesteld krachtens het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit, en moeten de tenuitvoerlegging van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 ondersteunen, met name de doelstelling om het duurzame gebruik van visserijhulpbronnen en de daarmee samenhangende acties te waarborgen.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Technische maatregelen moeten er met name voor zorgen dat scholen jonge of paaiende vis worden beschermd door de toepassing van selectief vistuig en vermijdingsmaatregelen. Technische maatregelen moeten er ook voor zorgen dat de effecten van vistuig op het mariene ecosysteem, en met name op kwetsbare soorten en habitats, tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk worden geëlimineerd. Zij moeten er ook toe bijdragen dat beheersmaatregelen worden genomen waarmee kan worden voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad19, Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad20 en Richtlijn 2008/56/EG.
(8)  Technische maatregelen moeten met name bijdragen tot de bescherming van scholen jonge of paaiende vis door de toepassing van selectief vistuig en vermijdingsmaatregelen. Technische maatregelen moeten er ook toe bijdragen dat de nadelige effecten van vistuig op het mariene ecosysteem, en met name op kwetsbare soorten en habitats, tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk worden geëlimineerd. Er moeten stimulansen worden toegekend om het gebruik van vistuig en praktijken met geringe gevolgen voor het milieu aan te moedigen. Technische maatregelen moeten er ook toe bijdragen dat beheersmaatregelen worden genomen waarmee kan worden voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad19, Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad20 en Richtlijn 2008/56/EG.
__________________
__________________
19 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
19 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
20 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).
20 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)   De incidentele vangst van kwetsbare soorten moet op een alomvattende manier worden aangepakt voor alle visserijen en soorten vistuig, aangezien ze een sterke bescherming genieten krachtens Richtlijn 92/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 2008/56/EG, ze uiterst kwetsbaar zijn en er uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand moet worden bereikt.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  Om de doeltreffendheid van de technische maatregelen te evalueren, moeten met betrekking tot de niveaus van ongewenste vangsten, het niveau van bijvangsten van kwetsbare soorten en de omvang van door de visserij verstoorde zeebodemhabitats streefdoelen worden ontwikkeld die sporen met de doelstellingen van het GVB, de milieuwetgeving van de Unie – met name Richtlijn 92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad21 – en met internationale beste praktijken.
(9)  Om de doeltreffendheid van de technische maatregelen te evalueren, moeten met betrekking tot de vermindering van vangsten van vis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, incidentele vangsten van kwetsbare soorten en de terugdringing van nadelige milieueffecten op mariene habitats als gevolg van visserij prestatie-indicatoren worden ontwikkeld die sporen met de doelstellingen van het GVB en de milieuwetgeving van de Unie – met name Richtlijn 92/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad21.
__________________
__________________
21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz.1).
21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)   Lidstaten moeten in zo groot mogelijke mate gebruikmaken van de beschikbare maatregelen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad1 bis om vissers te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van technische maatregelen, en moeten ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de sociaal-economische doelstellingen van het GVB.
_______________
1 bis Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1).
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  Bepaalde soorten destructief vistuig of methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van explosieven, gif, verdovende stoffen, elektrische stroom, pneumatische hamers of andere klopwerktuigen, alsook gesleepte voorzieningen, grijpers voor het oogsten van rood koraal, andere soorten koraal of aan koraal verwante soorten, en bepaalde harpoengeweren moeten worden verboden, met uitzondering van het specifieke geval van elektrische pulskorren, die onder zeer strikte voorwaarden mogen worden gebruikt.
(11)  Bepaalde soorten destructief vistuig of methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van explosieven, gif, verdovende stoffen, elektrische stroom, pneumatische hamers of andere klopwerktuigen, alsook gesleepte voorzieningen, grijpers voor het oogsten van rood koraal, andere soorten koraal of aan koraal verwante soorten, en bepaalde harpoengeweren moeten worden verboden. In dit verband moet worden gewaarborgd dat er toereikende kennis bestaat over de effecten – met inbegrip van de cumulatieve effecten – van innovatief vistuig, alvorens het gebruik van het vistuig algemeen wordt toegepast. Bovendien moet er een systeem voor monitoring, controle en evaluatie zijn, dat zowel gericht is op handhaving en onderzoek als op evaluatie. Tot slot moeten huidige vergunningen worden onderworpen aan een wetenschappelijke herbeoordeling, voordat zij permanent de status "niet verboden" krijgen.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)   Alvorens het gebruik van innovatief vistuig op commerciële schaal algemeen wordt toegepast, is er behoefte aan gedetailleerde en gekwantificeerde kennis over de effecten – met inbegrip van de cumulatieve effecten – van innovatief vistuig op het mariene milieu en op mariene soorten. Er moet een doeltreffend monitoring- en evaluatieprogramma worden opgezet.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
(15)  Voor sommige zeldzame vissoorten, zoals bepaalde soorten haaien en roggen, kan zelfs een beperkte vorm van visserijactiviteit een ernstig risico voor de instandhouding van de soort inhouden. Om die soorten te beschermen moet een totaalverbod op de desbetreffende visserij worden ingesteld.
(15)  Voor sommige vissoorten die zeldzaam zijn of door hun biologische kenmerken bijzonder gevoelig zijn voor overbevissing kan zelfs een beperkte vorm van visserijactiviteit een ernstig risico voor de instandhouding van de soort inhouden. Om die soorten te beschermen moet een totaalverbod op de desbetreffende visserij worden ingesteld.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
(21)  Om de vangstsector te helpen de aanlandingsverplichting uit te voeren, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er maatregelen van kracht zijn die het makkelijker maken vangsten van mariene soorten die de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte niet halen, op te slaan en afzetmogelijkheden voor dergelijke vangsten te vinden. Die maatregelen moeten ook betrekking hebben op steun voor investeringen in de bouw en aanpassing van aanlandings- en beschuttingsplaatsen, of steun voor investeringen om visserijproducten een meerwaarde te geven.
(21)  Om de vangstsector te helpen bij de uitvoering van de aanlandingsverplichting en om een gelijk speelveld te garanderen door de aanlandingsverplichting volledig na te leven, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er maatregelen van kracht zijn die het makkelijker maken vangsten van mariene soorten die de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte niet halen, op te slaan en afzetmogelijkheden voor dergelijke vangsten te vinden. Die maatregelen moeten ook betrekking hebben op steun voor investeringen in de bouw en aanpassing van aanlandings- en beschuttingsplaatsen, of steun voor investeringen om visserijproducten een meerwaarde te geven.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
(23)  Wanneer uit wetenschappelijk advies blijkt dat er sprake is van aanzienlijke ongewenste vangsten van soorten waarvoor geen vangstbeperkingen gelden en die dus niet onder de toepassing van de aanlandingsverplichting vallen, moeten de lidstaten proefprojecten uitvoeren met als doel na te gaan hoe die vangsten kunnen worden beperkt, zodat passende technische maatregelen kunnen worden ingevoerd om dat doel te bereiken.
(23)  Wanneer uit wetenschappelijk advies blijkt dat er sprake is van aanzienlijke ongewenste vangsten van soorten moeten de lidstaten proefprojecten uitvoeren met als doel na te gaan hoe die vangsten kunnen worden beperkt, zodat passende technische maatregelen kunnen worden ingevoerd om dat doel te bereiken.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
(24)  Waar geen technische maatregelen op regionaal niveau van kracht zijn, moeten de vastgelegde basisnormen gelden. Die basisnormen moeten voortvloeien uit bestaande technische maatregelen, rekening houdend met het advies van het WTECV en de meningen van belanghebbenden. Zij moeten betrekking hebben op basisnormen voor maaswijdten van gesleept vistuig en staande netten, minimuminstandhoudingsreferentiegrootten, gesloten of beperkte gebieden, natuurbeschermingsmaatregelen voor het beperken van bijvangsten van zeezoogdieren en zeevogels in bepaalde gebieden en andere bestaande regiospecifieke maatregelen die nodig blijven om ervoor te zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen gehaald blijven worden totdat maatregelen in het kader van regionalisering worden ingevoerd.
(24)  Waar geen technische maatregelen op regionaal niveau van kracht zijn, moeten de vastgelegde basisnormen gelden. Die basisnormen moeten voortvloeien uit bestaande technische maatregelen, rekening houdend met het advies van het WTECV en de meningen van belanghebbenden. Zij moeten betrekking hebben op basisnormen voor maaswijdten van gesleept vistuig en staande netten, minimuminstandhoudingsreferentiegrootten, gesloten of beperkte gebieden, natuurbeschermingsmaatregelen om incidentele vangsten van zeezoogdieren en zeevogels in bepaalde gebieden tot een minimum te beperken en waar mogelijk uit te bannen, en andere bestaande regiospecifieke maatregelen die nodig blijven om ervoor te zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen gehaald blijven worden totdat maatregelen in het kader van regionalisering worden ingevoerd.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
(25)  De lidstaten kunnen overeenkomstig het in het GVB bedoelde regionaliseringsproces samen met de belanghebbenden gezamenlijke aanbevelingen voor passende technische maatregelen ontwikkelen die afwijken van de basisnormen.
(25)  De lidstaten moeten overeenkomstig het in het GVB bedoelde regionaliseringsproces, in nauwe samenwerking met de desbetreffende adviesraden en op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies, in staat zijn gezamenlijke aanbevelingen voor passende technische maatregelen te ontwikkelen die afwijken van de basisnormen om de technische maatregelen aan te passen aan de specifieke regionale kenmerken van de visserijen, zelfs als er geen meerjarenplan is.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 26
(26)  Dergelijke regionale technische maatregelen moeten wat betreft exploitatiepatronen en de bescherming van kwetsbare soorten en habitats minstens gelijkwaardig zijn aan de basisnormen.
(26)  Regionalisering moet worden ingezet om op maat gemaakte maatregelen op te stellen waarbij de specifieke kenmerken van elk visserijgebied in aanmerking worden genomen, waaronder de bescherming van gevoelige soorten en habitats. Dergelijke regionale technische maatregelen moeten duurzaam zijn en ten minste dezelfde exploitatiepatronen en hetzelfde beschermingsniveau garanderen als de basisnormen. De vaststelling van regionale technische maatregelen moet altijd gebaseerd zijn op het beste beschikbare wetenschappelijke advies.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)
(26 bis)   De door de regionale groepen van de lidstaten genomen beslissingen in het kader van regionalisering moeten aan dezelfde normen voor democratisch toezicht voldoen als de normen die gelden in de desbetreffende lidstaten.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)
(26 ter)   Regionalisering moet als instrument worden ingezet om de deelname van alle relevante belanghebbenden, met inbegrip van non-gouvernementele organisaties, te stimuleren en om de betrokkenheid en zeggenschap van vissers te bevorderen zodat zij in nauwe samenwerking met de lidstaten, adviesraden en wetenschappers op maat gemaakte maatregelen in het leven kunnen roepen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk visserijgebied en waarmee tegelijkertijd de milieuomstandigheden aldaar worden beschermd.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)
(27 bis)   Wanneer slechts één lidstaat een rechtstreeks belang bij het beheer heeft, kunnen voorstellen voor individuele technische maatregelen worden ingediend om de bestaande instandhoudingsmaatregelen te wijzigen, na raadpleging van de betrokken adviesraden.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 28
(28)  Bij de ontwikkeling van gezamenlijke aanbevelingen om in het kader van meerjarenplannen grootteselectief en soortselectief vistuig goed te keuren dat afwijkt van de basisnormen voor maaswijdten, moeten de regionale groepen van lidstaten ervoor zorgen dat dat vistuig minstens tot dezelfde of betere selectiviteitspatronen leidt als vistuig dat aan de basisnormen voldoet.
(28)  Bij de ontwikkeling van gezamenlijke aanbevelingen om grootteselectief en soortselectief vistuig goed te keuren dat afwijkt van de basisnormen voor maaswijdten, moeten de regionale groepen van lidstaten ervoor zorgen dat dat vistuig minstens tot dezelfde of betere selectiviteitspatronen leidt als vistuig dat aan de basisnormen voldoet.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Overweging 29
(29)  Bij de ontwikkeling van gezamenlijke aanbevelingen om scholen jonge of paaiende vis te beschermen door in meerjarenplannen gesloten of beperkte gebieden te wijzigen of er nieuwe in te stellen, moeten de regionale groepen van lidstaten in de gezamenlijke aanbevelingen de specificaties, de omvang, de duur, de vistuigbeperkingen en de controle- en monitoringregelingen vaststellen.
(29)  Bij de ontwikkeling van gezamenlijke aanbevelingen om scholen jonge of paaiende vis te beschermen door gesloten of beperkte gebieden te wijzigen of er nieuwe in te stellen, moeten de regionale groepen van lidstaten in de gezamenlijke aanbevelingen de specificaties, de omvang, de duur, de vistuigbeperkingen en de controle- en monitoringregelingen vaststellen.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
(30)  Bij de ontwikkeling van gezamenlijke aanbevelingen voor de wijziging of de instelling van minimuminstandhoudingsreferentiegrootten in meerjarenplannen moeten de regionale groepen van lidstaten ervoor zorgen dat de doelstellingen van het GVB niet in het gedrang komen, en wel door ervoor te zorgen dat jonge exemplaren van mariene soorten worden beschermd zonder dat daarbij marktverstoringen tot stand worden gebracht en een markt wordt gecreëerd voor vis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten.
(30)  Bij de ontwikkeling van gezamenlijke aanbevelingen voor de wijziging of de instelling van minimuminstandhoudingsreferentiegrootten moeten de regionale groepen van lidstaten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het GVB, en wel door ervoor te zorgen dat jonge exemplaren van mariene soorten volledig worden beschermd zonder dat daarbij marktverstoringen tot stand worden gebracht en zonder dat een markt wordt gecreëerd voor vis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 31
(31)  Het invoeren van realtimesluitingen in combinatie met bepalingen voor verplaatsing van de visserij bij wijze van aanvullende maatregelen voor de bescherming van scholen jonge of paaiende vis, moet worden toegestaan als een optie die in het kader van gezamenlijke aanbevelingen kan worden ontwikkeld. De voorwaarden voor de instelling en de opheffing van dergelijke gebieden, alsook de controle en monitoringregelingen, moeten in de desbetreffende gezamenlijke aanbeveling worden omschreven.
(31)  Het invoeren van realtimesluitingen in combinatie met bepalingen voor verplaatsing van de visserij bij wijze van aanvullende maatregelen voor de bescherming van scholen jonge of paaiende vis of kwetsbare soorten, moet worden toegestaan als een optie die in het kader van gezamenlijke aanbevelingen kan worden ontwikkeld. De voorwaarden voor de instelling en de opheffing van dergelijke gebieden, met inbegrip van eventuele vrijstellingen, alsook de controle en monitoringregelingen, moeten in de desbetreffende gezamenlijke aanbeveling worden omschreven.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
(32)  Op basis van een wetenschappelijke beoordeling van de effecten van innovatief vistuig, die door het WTECV naar behoren zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de uitbreiding van het gebruik van innovatief vistuig, zoals de elektrische pulskor, als een optie kunnen worden opgenomen in gezamenlijke aanbevelingen van regionale groepen van lidstaten. Het gebruik van innovatief vistuig mag niet worden toegestaan indien uit een wetenschappelijke beoordeling blijkt dat het gebruik ervan negatieve effecten zal hebben op kwetsbare habitats en niet-doelsoorten.
(32)  Op basis van een wetenschappelijke beoordeling van de effecten van innovatief vistuig, die door het WTECV naar behoren zijn geëvalueerd, met inbegrip van de mogelijke negatieve impact van bepaald tuig, moet het gebruik of de uitbreiding van het gebruik van innovatief vistuig als een optie kunnen worden opgenomen in gezamenlijke aanbevelingen van regionale groepen van lidstaten. Het gebruik van innovatief vistuig mag niet worden toegestaan indien uit een wetenschappelijke beoordeling blijkt dat het gebruik ervan directe of cumulatieve negatieve effecten zal hebben op mariene habitats, met name kwetsbare habitats of niet-doelsoorten, of het bereiken van een goede milieutoestand van mariene wateren in het gedrang zal brengen.
Amendement 268
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)
(32 bis)  Regionale groepen moeten aanvullende impactbeperkende maatregelen op basis van vistuigtype ontwikkelen, met behulp van wetenschappelijk advies en beste praktijken om bijvangsten van zeevogels en zeezoogdieren tot een minimum te beperken en waar mogelijk uit te bannen, in overeenstemming met Richtlijn 92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 79/409/EEG van de Raad1 bis en de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee van 17 maart 1992, zoals gewijzigd (Ascobans).
___________________________
1 bis Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1).
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Overweging 33
(33)  Om bijvangsten van kwetsbare soorten en de effecten van vistuig op kwetsbare habitats tot een minimum te beperken, moeten regionale groepen van lidstaten aanvullende impactbeperkende maatregelen ontwikkelen waarmee de effecten van de visserij op kwetsbare soorten en habitats worden beperkt. Wanneer uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat de staat van instandhouding van die soorten en habitats ernstig bedreigd wordt, moeten de lidstaten aanvullende beperkingen op de bouw en de werking van bepaald vistuig invoeren, of het gebruik van dergelijk vistuig in die regio zelfs volledig verbieden. Dergelijke bepalingen zouden met name kunnen worden toegepast op het gebruik van drijfnetten, die in bepaalde gebieden hebben geleid tot aanzienlijke vangsten van walvisachtigen en zeevogels.
(33)  Om incidentele vangsten van kwetsbare soorten en de effecten van vistuig op kwetsbare habitats tot een minimum te beperken en waar mogelijk uit te bannen, moeten regionale groepen van lidstaten aanvullende impactbeperkende maatregelen ontwikkelen waarmee de effecten van de visserij op kwetsbare soorten en habitats worden beperkt. Wanneer uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat de staat van instandhouding van die soorten en habitats ernstig bedreigd wordt, moeten de lidstaten aanvullende beperkingen op de bouw en de werking van bepaald vistuig invoeren, of het gebruik van dergelijk vistuig in die regio zelfs volledig verbieden om het mariene milieu, de lokale visbestanden en de betrokken lokale kustgemeenschappen te beschermen. Dergelijke bepalingen zouden met name kunnen worden toegepast op het gebruik van drijfnetten, die in bepaalde gebieden hebben geleid tot aanzienlijke vangsten van walvisachtigen en zeevogels.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Overweging 35
(35)   Met het oog op de handhaving van de bestaande gedetailleerde aanbevelingen die zijn overeengekomen in de Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC), moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen aan de Commissie worden gedelegeerd ten aanzien van de lijsten van kwetsbare mariene ecosystemen en ten aanzien van specifieke technische maatregelen in verband met bepaalde maatregelen ter bescherming van blauwe leng en roodbaars. De Commissie moet ook de bevoegdheid krijgen om gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde in het Unierecht toekomstige wijzigingen op te nemen van door de NEAFC vastgestelde maatregelen die het onderwerp vormen van een aantal uitdrukkelijk als niet-essentiële onderdelen van deze verordening aangemerkte bepalingen en die bindend worden voor de Europese Unie in overeenstemming met het NEAFC-verdrag. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau,
Schrappen
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Overweging 36
(36)  Om het wetenschappelijk onderzoek en de kunstmatige uitzetting en de overbrenging van mariene organismen niet te belemmeren, moet deze verordening niet gelden voor activiteiten die daarvoor noodzakelijk zijn.
(36)  Om het wetenschappelijk onderzoek en de rechtstreekse uitzetting en de overbrenging van mariene organismen niet te belemmeren, moet deze verordening niet gelden voor activiteiten die daarvoor noodzakelijk zijn.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Overweging 37
(37)  Wanneer volgens het beschikbare wetenschappelijke advies onmiddellijke actie is vereist om mariene soorten te beschermen, moet de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen hetzij in aanvulling op of in afwijking van deze verordening, hetzij anderszins overeenkomstig het Unierecht onmiddellijk toepasbare gedelegeerde handelingen kunnen vaststellen met technische maatregelen om de bedreigingen in te perken. Die maatregelen moeten zo worden opgezet dat onverwachte veranderingen in bestandspatronen door een hoge of lage aanwas van jonge exemplaren in het bestand worden aangepakt, dat bescherming wordt geboden voor paaiende vis of schaaldieren wanneer bestanden zich op een zeer laag niveau bevinden, of om het hoofd te kunnen bieden aan andere veranderingen in de staat van instandhouding van visbestanden die de toestand van een bestand kunnen bedreigen. Zij kunnen onder meer bestaan uit beperkingen op het gebruik van gesleept of staand vistuig of op visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of tijdens bepaalde perioden.
(37)  Wanneer volgens het beste beschikbare wetenschappelijke advies onmiddellijke actie is vereist om mariene soorten en habitats te beschermen, moet de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen hetzij in aanvulling op of in afwijking van deze verordening, hetzij anderszins overeenkomstig het Unierecht onmiddellijk toepasbare gedelegeerde handelingen kunnen vaststellen met technische maatregelen om de bedreigingen in te perken. Die maatregelen moeten zo worden opgezet dat onverwachte veranderingen in bestandspatronen door een hoge of lage aanwas van jonge exemplaren in het bestand of incidentele vangsten van kwetsbare soorten worden aangepakt, dat bescherming wordt geboden voor paaiende vis of schaaldieren wanneer bestanden zich op een zeer laag niveau bevinden, of om het hoofd te kunnen bieden aan andere veranderingen in de staat van instandhouding van visbestanden of kwetsbare soorten die de toestand van een bestand kunnen bedreigen, evenals om de achteruitgang van soorten en habitats ten gevolge van de effecten van visserij aan te pakken en alle andere noodzakelijke instandhoudingsmaatregelen te nemen. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer bestaan uit beperkingen op het gebruik van gesleept of staand vistuig of op visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of tijdens bepaalde perioden.
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Overweging 38
(38)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen moet aan de Commissie worden gedelegeerd om de lijst van vis en schaaldieren die niet gericht mogen worden bevist, bij te werken, om de lijst van kwetsbare gebieden waar de visserij moet worden beperkt, bij te werken, om technische maatregelen aan te nemen als onderdeel van meerjarenplannen en om technische maatregelen aan te nemen als onderdeel van tijdelijke teruggooiplannen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.
(38)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen moet aan de Commissie worden gedelegeerd om, met het oog op vaststelling van prestatie-indicatoren voor technische maatregelen in verband met de vangsten van vis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, de voornaamste visserijsectoren en de omvang van dergelijke vangsten in die voornaamste visserijsectoren te bepalen, om de lijst van vis en schaaldieren die niet gericht mogen worden bevist, bij te werken, om de lijst van kwetsbare gebieden waar de visserij moet worden beperkt, bij te werken, om technische maatregelen aan te nemen als onderdeel van meerjarenplannen of, indien nodig, buiten het kader van een meerjarenplan en om technische maatregelen aan te nemen als onderdeel van tijdelijke teruggooiplannen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau en op basis van een beoordeling door het WTECV. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Overweging 40
(40)  Uiterlijk eind 2020 en vervolgens om de drie jaar moet de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de tenuitvoerlegging van deze verordening, op basis van door de lidstaten en de betrokken adviesraden verstrekte informatie en na een evaluatie door het WTECV. Dat verslag moet een beoordeling omvatten van de mate waarin de technische maatregelen zowel op regionaal niveau als op het niveau van de Unie hebben bijgedragen tot het bereiken van de doelstellingen en de streefdoelen van deze verordening. Wanneer uit dat verslag blijkt dat de doelstellingen en streefdoelen op regionaal niveau niet zijn bereikt, moeten de lidstaten in de betrokken regio een plan indienen met corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat die doelstellingen en streefdoelen kunnen worden bereikt. De Commissie moet eveneens op basis van dat verslag voorstellen aan het Europees Parlement en de Raad doen voor de nodige wijzigingen van deze verordening.
(40)  Uiterlijk … [drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de drie jaar moet de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de tenuitvoerlegging van deze verordening, op basis van door de lidstaten en de betrokken adviesraden verstrekte informatie en na een evaluatie door het WTECV. Dat verslag moet een beoordeling omvatten van de mate waarin de technische maatregelen zowel op regionaal niveau als op het niveau van de Unie hebben bijgedragen tot het bereiken van de doelstellingen en het niveau van de prestatie-indicatoren van deze verordening. Wanneer uit dat verslag blijkt dat de doelstellingen op regionaal niveau niet zijn bereikt of de prestatie-indicatoren op een ontoereikend niveau blijven, moeten de lidstaten in de betrokken regio een plan indienen met corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat die doelstellingen kunnen worden bereikt en het niveau van die prestatie-indicatoren kan worden verbeterd. De Commissie moet eveneens op basis van dat verslag voorstellen aan het Europees Parlement en de Raad doen voor de nodige wijzigingen van deze verordening.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Overweging 42
(42)  De Verordeningen (EG) nr. 1967/200629, (EG) nr. 1098/200730 en (EG) nr. 1224/200931 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/201132 en (EU) nr. 1380/201333 van het Europees Parlement en de Raad moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.
(42)  De Verordeningen (EG) nr. 1967/200629, (EG) nr. 1098/200730, (EG) nr. 1224/200931 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1380/201333 van het Europees Parlement en de Raad moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.
__________________
__________________
29 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11).
29 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11).
30 Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 779/97 (PB L 248 van 22.9.2007, blz. 1).
30 Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 779/97 (PB L 248 van 22.9.2007, blz. 1).
31 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).
31 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).
32 Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (PB L 347 van 30.12.2001, blz. 44).
33 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).
33 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Overweging 43
(43)   Met het oog op de aanvulling of wijziging van bestaande nadere voorschriften ter omzetting van de door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) overeengekomen aanbevelingen moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen aan de Commissie worden gedelegeerd ten aanzien van de technische maatregelen in Verordening (EU) nr. 1343/2011. De Commissie moet ook de bevoegdheid krijgen om gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde in het Unierecht toekomstige wijzigingen op te nemen van door de GFCM vastgestelde maatregelen die het onderwerp vormen van een aantal uitdrukkelijk als niet-essentiële onderdelen van deze verordening aangemerkte bepalingen en die bindend worden voor de Europese Unie in overeenstemming met de GFCM-overeenkomst. Verordening (EU) nr. 1343/2011 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau,
Schrappen
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b
b)  de werking van vistuig en de wisselwerking tussen visserijactiviteiten en mariene ecosystemen.
b)  de werking van vistuig.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
b bis)   de wisselwerking tussen dat vistuig en mariene ecosystemen.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
1.  Deze verordening is van toepassing op de activiteiten die worden uitgeoefend door Unievissersvaartuigen en onderdanen van de lidstaten, onverminderd de primaire verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, alsook door vissersvaartuigen die de vlag voeren van en geregistreerd zijn in derde landen, wanneer zij in de Uniewateren vissen.
1.  Onverminderd artikel 29 is deze verordening van toepassing op alle visserijactiviteiten (zowel recreatie- als commerciële visserij) die worden uitgeoefend door Unievissersvaartuigen en onderdanen van de lidstaten, onverminderd de primaire verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, alsook door vissersvaartuigen die de vlag voeren van en geregistreerd zijn in derde landen, wanneer zij in de Uniewateren vissen.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2
2.  De artikelen 7 en 14 en deel A van de bijlagen V tot en met X zijn tevens van toepassing op recreatievisserijen.
2.  Deze verordening is tevens van toepassing op recreatievisserijen.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
1.  Als instrumenten ter ondersteuning van de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) dragen technische maatregelen bij aan de doelstellingen van het GVB die zijn vastgelegd in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1380/2013, en met name in lid 2, lid 3, en lid 5, onder a) en j), van dat artikel.
1.  Technische maatregelen dragen bij aan de doelstellingen van het GVB die zijn vastgelegd in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1380/2013.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule
2.  Bovendien moeten technische maatregelen met name:
2.  Technische maatregelen dragen met name bij tot het halen van de volgende doelstellingen:
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
a)  de exploitatiepatronen optimaliseren om bescherming te bieden aan scholen jonge of paaiende exemplaren van mariene soorten;
a)  zorgen voor duurzame exploitatiepatronen om bescherming te bieden aan scholen jonge of paaiende exemplaren van mariene soorten; en voorzien in passende waarborgen;
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b
b)  ervoor zorgen dat uit de visserij voortvloeiende bijvangsten van in de Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG vermelde mariene soorten en andere kwetsbare soorten tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk worden uitgebannen, zodat zij geen bedreiging vormen voor de staat van instandhouding van die soorten;
b)  ervoor zorgen dat uit de visserij voortvloeiende incidentele vangsten van kwetsbare mariene soorten, met name de in de Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG vermelde kwetsbare mariene soorten, tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk worden uitgebannen;
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c
c)  ervoor zorgen dat de milieueffecten van de visserij op de mariene habitats tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk worden geëlimineerd, zodat zij geen bedreiging vormen voor de staat van instandhouding van die habitats;
c)  ervoor zorgen dat de ongunstige milieueffecten van de visserij op de mariene habitats tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk worden geëlimineerd, onder andere door de juiste stimuleringsmaatregelen te nemen;
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d
d)  ertoe bijdragen dat visserijbeheersmaatregelen van kracht zijn waarmee wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van de Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG en 2000/60/EG.
d)  beschikken over visserijbeheersmaatregelen waarmee wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van de Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG en 2000/60/EG.
Amendementen 294 en 300
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
d bis)   de verwezenlijking ondersteunen van de beschrijvende elementen 1, 3, 4 en 6 zoals vastgelegd in Besluit 2010/477/EU van de Commissie.
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel
Streefdoelen
Prestatie-indicatoren
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule
1.  Technische maatregelen zijn gericht op de verwezenlijking van de volgende streefdoelen:
1.  Om te beoordelen of technische maatregelen bijdragen aan de verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde doelstellingen, worden de volgende prestatie-indicatoren gehanteerd:
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
a)  ervoor zorgen dat de vangsten van mariene soorten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in volume gemeten niet meer dan 5 % van de vangsten uitmaken;
a)  de mate waarin vangsten van mariene soorten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte geleidelijk aan worden verminderd tot specifieke niveaus voor de voornaamste visserijsectoren;
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
b)  ervoor zorgen dat de bijvangsten van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels en andere niet-commercieel geëxploiteerde soorten de in Uniewetgeving en internationale overeenkomsten vastgelegde niveaus niet overschrijden;
b)  de mate waarin incidentele vangsten van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels en andere niet-commercieel geëxploiteerde soorten geleidelijk aan worden beperkt en waar mogelijk worden uitgebannen;
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c
c)  ervoor zorgen dat de milieueffecten van visserijactiviteiten op zeebodemhabitats voor elk in het kader van Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld habitattype de niveaus die nodig zijn om een goede milieutoestand te bereiken, in geen enkele mariene regio of subregio overschrijden wat betreft de kwaliteit van de habitat en de ruimtelijke omvang waarbinnen de vereiste niveaus moeten worden bereikt.
c)  de mate waarin de ongunstige milieueffecten van visserijactiviteiten op mariene habitats, met inbegrip van kwetsbare zeebodemhabitats, tot een minimum worden beperkt en onder de niveaus worden gehouden die nodig zijn om een goede milieutoestand te bereiken, met name voor elk van de in het kader van Richtlijn 2008/56/EG beoordeelde habitattypen, in elke mariene regio of subregio wat betreft de kwaliteit van de habitat en de ruimtelijke omvang waarbinnen de vereiste niveaus moeten worden bereikt.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 32 van deze verordening en artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 gedelegeerde handelingen vast te stellen als aanvulling op deze verordening door voor de toepassing van lid 1, onder a) van dit artikel de volgende begrippen te definiëren:
a)  de in dat punt genoemde voornaamste visserijsectoren;
b)  het niveau van de huidige vangsten van mariene soorten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte voor elke van de voornaamste visserijsectoren, aan de hand van de door de lidstaten verstrekte gegevens voor de referentiejaren 2013-2015;
c)  de specifieke niveaus waarop vangsten van mariene soorten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte moeten worden teruggebracht voor elke van die voornaamste visserijsectoren om de doelstelling van duurzame exploitatiepatronen te verwezenlijken en om bescherming te bieden aan jonge exemplaren.
Bij het vaststellen van de in punt c) van de eerste alinea genoemde specifieke niveaus, moet rekening worden gehouden met het beste beschikbare wetenschappelijke advies, ook van het WTECV, en met bestaande en toekomstige technische mogelijkheden om vangsten te voorkomen van mariene soorten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte.
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)
1 ter.  Voor de toepassing van de in lid 1 bis bedoelde gedelegeerde handelingen kunnen de lidstaten uiterlijk ... [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] een gezamenlijke aanbeveling indienen overeenkomstig artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013.
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 quater (nieuw)
1 quater.  Als er geen gezamenlijke aanbeveling is ingediend vóór de in artikel 1 ter van dit artikel gestelde termijn, of als een door de lidstaten ingediende gezamenlijke aanbeveling in strijd wordt geacht met de doelstellingen van deze verordening, stelt de Commissie uiterlijk ... [18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] en in afwijking van artikel 18, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1380/2013, gedelegeerde handelingen vast als aanvulling op deze verordening door de in de eerste alinea van lid 1 bis van dit artikel genoemde elementen te definiëren, overeenkomstig artikel 32 van deze verordening.
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 quinquies (nieuw)
1 quinquies.  Teneinde een geleidelijke vermindering te bewerkstelligen van vangsten van mariene soorten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte tot een niveau waarop duurzame exploitatiepatronen worden gewaarborgd, worden de in punt c) van de eerste alinea van lid 1 bis genoemde specifieke niveaus elke drie jaar geëvalueerd met behulp van de in de leden 1 bis, 1 ter en 1 quater uiteengezette procedure, en worden die niveaus in voorkomend geval verder teruggebracht in overeenstemming met het beste beschikbare wetenschappelijke advies en met bestaande en toekomstige technische mogelijkheden om dergelijke vangsten te voorkomen.
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
2.  De mate waarin deze streefdoelen zijn bereikt, wordt geëvalueerd in het kader van de in artikel 34 bedoelde verslagleggingsprocedure.
2.  De in lid 1 genoemde beoordeling wordt uitgevoerd in het kader van de in artikel 34 bedoelde verslagleggingsprocedure.
Amendement 346
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
Artikel 4 bis
Sociaal-economische doelstellingen
Om rekening te houden met de sociaal-economische doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 2, lid 5, onder c), f) en i), van Verordening (EU) nr. 1380/2013 maken lidstaten bij de goedkeuring en tenuitvoerlegging van technische en instandhoudingsmaatregelen uitgebreid gebruik van de maatregelen die zijn vastgelegd in de artikelen 38, 39 en 40 van Verordening (EU) nr. 508/2014.
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a
a)  "Noordzee": de ICES-sectoren34 IIa, IIIa en IV;
a)  "Noordzee": de Uniewateren van de ICES-sectoren34 IIa, IIIa en IV;
__________________
__________________
34 ICES-sectoren (International Council for the Exploration of the Sea - Internationale Raad voor het onderzoek van de zee) zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 70).
34 ICES-sectoren (International Council for the Exploration of the Sea - Internationale Raad voor het onderzoek van de zee) zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 70).
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
c)  "noordwestelijke wateren": de ICES-deelgebieden V (met uitzondering van Va en de wateren van Vb buiten de Unie), VI en VII;
(c)  "noordwestelijke wateren": de Uniewateren van de ICES-deelgebieden V, VI en VII;
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter g
g)  "ultraperifere gebieden": wateren rond de ultraperifere gebieden als bedoeld in artikel 349, eerste alinea, van het Verdrag, onderverdeeld in drie zeebekkens: westelijk deel van de Atlantische Oceaan, oostelijk deel van de Atlantische Oceaan en Indische Oceaan;
g)  "Uniewateren in de Indische Oceaan en het westelijke deel van de Atlantische Oceaan": de wateren rond Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Sint Maarten onder de soevereiniteit of jurisdictie van een lidstaat;
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1
1)  "exploitatiepatroon": de manier waarop de visserijdruk is verdeeld over het leeftijdsprofiel van een bestand;
1)  "exploitatiepatroon": de manier waarop de visserijsterfte is verdeeld over het leeftijds- en grootteprofiel van een bestand;
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 2
2)  "selectiviteit": een kwantitatieve aanduiding die wordt weergegeven als de waarschijnlijkheid dat met een bepaalde maaswijdte (of een haak met een bepaalde grootte) een vis van een bepaalde grootte kan worden gevangen;
2)  "selectiviteit": de waarschijnlijkheid dat een vis van een bepaalde soort of grootte kan worden gevangen met bepaalde kenmerken van een vistuig;
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 3
(3)   "selectieve visserij": het vermogen van een visserijmethode om vis of schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar grootte en soort gericht te bevissen en te vangen, zodat niet-doelsoorten worden vermeden of onbeschadigd worden vrijgelaten;
Schrappen
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4
4)  "gerichte visserij": visserij op een bepaalde soort of een combinatie van soorten, waarbij de totale vangst van die soort of soorten meer dan 50 % van de economische waarde van de vangst uitmaakt;
4)  "gerichte visserij": visserij-inspanningen die gericht zijn op een specifieke soort of groep soorten, waarbij de exacte samenstelling verschilt per visserijsector en waarbij de specifieke regels voor de minimale technische specificaties voor maaswijdte en selectieve voorzieningen per visserijsector op regionaal niveau worden vastgesteld;
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)
5 bis)   "staat van instandhouding van een soort": de staat van instandhouding van een soort als omschreven in artikel 1, onder i), van Richtlijn 92/43/EEG;
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 5 ter (nieuw)
5 ter)   "staat van instandhouding van een habitat": de staat van instandhouding van een natuurlijke habitat als omschreven in artikel 1, onder e), van Richtlijn 92/43/EEG;
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 7
7)  "kwetsbare soort": een soort waarvan de staat van instandhouding, met inbegrip van zijn habitat en spreiding en de omvang en de kenmerken van zijn populatie, onder druk van menselijke activiteiten, met inbegrip van visserijactiviteiten, negatief wordt beïnvloed. Kwetsbare soorten omvatten met name de in de bijlagen II en IV bij Richtlijn 92/43/EEG opgenomen soorten, de soorten die onder Richtlijn 2009/147/EG vallen, en de soorten die moeten worden beschermd om een goede milieutoestand uit hoofde van Richtlijn 2008/56/EG te bereiken;
7)  "kwetsbare soort": een soort waarvan de staat van instandhouding, met inbegrip van zijn habitat en spreiding en omvang of de kenmerken van zijn populatie, onder druk van menselijke activiteiten, met inbegrip van visserijactiviteiten, negatief wordt beïnvloed. Kwetsbare soorten omvatten met name de in de bijlagen II en IV bij Richtlijn 92/43/EEG opgenomen soorten, de soorten die onder Richtlijn 2009/147/EG vallen, en de soorten die moeten worden beschermd om een goede milieutoestand uit hoofde van Richtlijn 2008/56/EG te bereiken;
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 8
8)  "kleine pelagische soorten": makreel, haring, horsmakreel, ansjovis, sardine, blauwe wijting, zilvervis, sprot en evervis;
8)  "kleine pelagische soorten": onder andere makreel, haring, horsmakreel, ansjovis, sardine, blauwe wijting, zilvervis, sprot, evervis, bokvis, Sardinella aurita en Sardinella maderensis;
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 9 bis (nieuw)
9 bis)   "traditionele (zelfsvoorzienings)visserijen met passieve vistuigen": niet-commerciële visserijactiviteiten waarmee de mariene levende aquatische rijkdommen op beperkte schaal, op lokaal niveau, uitsluitend voor persoonlijke behoeften worden geëxploiteerd en waarbij alleen traditioneel vistuig en traditionele visserijtechnieken worden gebruikt;
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 10
10)  "adviesraden": groepen van belanghebbenden die in het kader van het GVB zijn opgericht om een evenwichtige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden te bevorderen en om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het GVB;
10)  "adviesraden": groepen van belanghebbenden die zijn opgericht uit hoofde van artikel 43 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en die hun activiteiten uitvoeren overeenkomstig de artikelen 44 en 45 en bijlage III bij die verordening;
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 11
11)  "trawl": een vistuig dat actief door een of meer vissersvaartuigen wordt gesleept en bestaat uit een net met een kegel- of piramidevormig gedeelte (de eigenlijke trawl) dat aan de achterkant is afgesloten door een kuil; "gesleept vistuig": trawls, Deense zegens en vergelijkbaar vistuig met een kegel- of piramidevormig gedeelte dat aan de achterkant is afgesloten door een kuil, of dat uit twee lange vleugels, een middengedeelte en een kuil bestaat, en dat actief door het water wordt gesleept;
11)  "trawl": een vistuig met een net dat actief door een of meer vissersvaartuigen wordt gesleept en dat aan de achterkant is afgesloten door een kuil;
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 11 bis (nieuw)
11 bis)   "gesleept vistuig": trawls, Deense zegens en vergelijkbaar vistuig dat actief in het water wordt bewogen door een of meer vaartuigen of een ander mechanisch systeem;
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 12
12)  "bodemtrawl": een trawl die is ontworpen en toegerust voor gebruik op of nabij de zeebodem;
12)  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 13
13)  "demersaal spannet": een bodemtrawl die gelijktijdig door twee vaartuigen wordt gesleept, waarbij elke zijde van de trawl door één vaartuig wordt gesleept. De trawl wordt horizontaal opengehouden door de afstand tussen de twee vaartuigen tijdens het slepen;
13)  "bodemspannet": een bodemtrawl die gelijktijdig door twee vaartuigen wordt gesleept, waarbij elke zijde van de trawl door één vaartuig wordt gesleept. De trawl wordt horizontaal opengehouden door de afstand tussen de twee vaartuigen tijdens het slepen;
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 15
15)  "boomkor": vistuig met een trawlnet dat horizontaal wordt opengehouden door een rondhout of een metalen buis, de "boom", en dat is voorzien van wekkerkettingen, kettingmatten of kietelaars en actief over de bodem wordt gesleept;
15)  "boomkor": vistuig met een trawlnet dat horizontaal wordt opengehouden door een boom, vleugels of soortgelijke voorzieningen;
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 16
16)  "elektrische pulskor": visserijtechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrisch veld. De pulskor bestaat uit een aantal elektroden die in de sleeprichting aan het vistuig zijn bevestigd en die korte elektrische pulsen afgeven;
16)  "elektrische pulskor": trawl die gebruikmaakt van elektrische pulsstroom om biologische rijkdommen van de zee te vangen;
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 17 bis (nieuw)
17 bis)   "landzegens": omsluitingsnetten en gesleepte zegens die vanaf een vaartuig worden uitgezet en vanaf de oever of vanaf een aan de oever afgemeerd of verankerd vaartuig worden gesleept;
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 20
20)  "staande netten": elk soort kieuwnet, warrelnet of schakelnet dat aan de bodem is geankerd (kieuwnetten of vaste netten) of met het getij mee kan drijven (drijfnetten) en dat is bedoeld om er vis in te laten zwemmen die in de netten verstrikt of verward raakt;
20)  "staande netten": elk soort kieuwnet, warrelnet of schakelnet dat aan de bodem is geankerd (kieuwnetten of vaste netten) en dat is bedoeld om er vis in te laten zwemmen die in de netten verstrikt of verward raakt;
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 21
21)  "drijfnet": een enkel- of meerwandig netwerk dat parallel is opgehangen aan de hoofdlijn(en) en door drijflichamen op het wateroppervlak of op een bepaalde afstand daaronder wordt gehouden en dat vrijelijk meedrijft met de stroom of met het vaartuig waaraan het is bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met voorzieningen om het te stabiliseren of om het afdrijven te beperken zoals een drijfanker of een aan één uiteinde van het net bevestigd anker op de bodem;
21)  "drijfnet": een net dat door drijflichamen op het wateroppervlak of op een bepaalde afstand daaronder wordt gehouden en dat vrijelijk meedrijft met de stroom of met het vaartuig waaraan het is bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met voorzieningen om het te stabiliseren of om het afdrijven te beperken;
Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 22
22)  "geankerd kieuwnet": een enkel net dat verticaal in het water wordt gehouden door drijvers en zinkers. Levende aquatische hulpbronnen worden gevangen doordat ze verstrikt raken in het net, dat op enigerlei wijze op de zeebodem is geankerd of kan worden geankerd;
22)  "kieuwnet": staand net dat uit een enkel net bestaat en verticaal in het water wordt gehouden door drijvers en zinkers;
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 23
23)  "geankerd warrelnet": enkelwandig net waarbij het net zo aan de touwen is vastgemaakt dat er meer loshangend net is dan bij een kieuwnet. In vergelijking met de meeste geankerde kieuwnetten hebben warrelnetten gewoonlijk een bovenpees met minder drijfvermogen en staan zij bij het vissen niet zo hoog in het water; zij zijn op enigerlei wijze op de zeebodem geankerd of kunnen daar worden geankerd;
23)  "warrelnet": staand net dat bestaat uit een netwerk dat zo aan de touwen is vastgemaakt dat er meer loshangend net is dan bij een kieuwnet;
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 24
24)  "geankerd schakelnet": net dat bestaat uit twee of meer lagen met twee grofmazige lagen aan de buitenkant en daartussen een fijnmazig net en dat op enigerlei wijze op de zeebodem is geankerd of kan worden geankerd;
24)  "schakelnet": staand net dat bestaat uit twee of meer lagen met twee grofmazige lagen aan de buitenkant en daartussen een fijnmazig net;
Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 26
26)  "beug": vistuig bestaande uit een hoofdlijn, die vrij lang kan zijn, waaraan op een regelmatige afstand van elkaar sneuen met haken met of zonder aas zijn bevestigd. De hoofdlijn kan horizontaal op of nabij de bodem geankerd zijn of verticaal in het water staan of op het zeeoppervlak drijven;
26)  "beug": vistuig bestaande uit een hoofdlijn van variabele lengte waaraan bijlijnen (sneuen) met haken zijn bevestigd op een onderlinge afstand die wordt bepaald door de doelsoort. De hoofdlijn kan horizontaal op of nabij de bodem geankerd zijn of verticaal in het water staan of op het zeeoppervlak drijven;
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 27
27)  "korven en kubben": voor de vangst van schaaldieren of vissen bestemde, afzonderlijk of in rijen op de zeebodem geplaatste vallen in de vorm van uit verschillende materialen vervaardigde kooien of manden, die middels touwen (boeirepen) verbonden zijn met op het zeeoppervlak drijvende boeien die de positie aangeven, en die zijn voorzien van een of meer openingen of gaten waarlangs de dieren binnenkomen;
27)  "korven en kubben": voor de vangst van schaaldieren, weekdieren of vissen bestemde, afzonderlijk of in rijen op de zeebodem geplaatste of boven de zeebodem zwevende vallen in de vorm van kooien of manden, die middels touwen (boeirepen) verbonden zijn met op het zeeoppervlak drijvende boeien die de positie aangeven, en die zijn voorzien van een of meer openingen of gaten waarlangs de dieren binnenkomen;
Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 28
28)  "handlijn": visserijtechniek waarbij een enkele vislijn met de handen wordt vastgehouden. De lijn is voorzien van een of meer exemplaren kunstaas of haken met aas;
28)  "handlijn": een enkele, met de handen vastgehouden vislijn waaraan een of meer exemplaren kunstaas of haken met aas zijn bevestigd;
Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 29
29)  "andreaskruis": een grijper die met een schaarbeweging bijvoorbeeld tweekleppige weekdieren of rood koraal van de zeebodem opvist;
29)  "andreaskruis": een grijper die met een schaarbeweging bijvoorbeeld tweekleppige weekdieren of rood koraal van de zeebodem kan opvissen;
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 30
30)  "kuil": het achterste gedeelte van de trawl, hetzij cilindervormig, d.w.z. met dezelfde omtrek over de hele lengte, hetzij trechtervormig. Deze bestaat uit een of meer panelen (stukken netwerk) met dezelfde maaswijdte, die in de as van de trawl langs de zijkanten aan elkaar zijn vastgemaakt met een naad waaraan een zijpees kan worden bevestigd. Voor regelgevingsdoeleinden wordt de kuil geacht te bestaan uit de laatste vijftig mazen van het net;
30)  "kuil": het achterste gedeelte van de trawl, hetzij cilindervormig, d.w.z. met dezelfde omtrek over de hele lengte, hetzij trechtervormig. Deze bestaat uit een of meer panelen (stukken netwerk), die langs de zijkanten aan elkaar zijn vastgemaakt. Voor regelgevingsdoeleinden wordt de kuil geacht te bestaan uit de laatste vijftig mazen van het net;
Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 31
31)  "maaswijdte": de maaswijdte van een kuil van gesleept vistuig, gemeten volgens de in Verordening (EG) nr. 517/2008 van de Commissie40 beschreven procedure;
31)  "maaswijdte":
a)   voor netten met knopen: de grootste afstand tussen twee tegenover elkaar liggende knopen in dezelfde maas wanneer die volledig gestrekt is;
b)   voor knooploze netten: de grootste afstand tussen twee tegenover elkaar liggende hoekpunten langs de langste as van dezelfde maas wanneer die volledig gestrekt is;
__________________
40 Verordening (EG) nr. 517/2008 van de Commissie van 10 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 850/98 wat betreft de bepaling van de maaswijdte en de meting van de twijndikte van visnetten (PB L 151 van 11.6.2008, blz. 5).
Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 32
32)  "vierkante maas": maasvorm die ontstaat wanneer een netwerk met een afwijking van 45° van de N-richting wordt aangebracht, zodat de benen van de mazen evenwijdig lopen met respectievelijk loodrecht staan op de as van de trawl;
32)  "vierkante maas": vierzijdige maas die bestaat uit twee keer twee evenwijdige zijden van dezelfde nominale lengte, waarbij twee zijden evenwijdig zijn met de lengteas van het net en de andere er loodrecht op staan;
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 33
33)  "ruitvormige maas": normale ruitvormige maasvorm in een netwerk;
33)  "ruitvormige maas": vier zijden van dezelfde lengte, waarbij de diagonalen van de maas loodrecht op elkaar staan en één diagonaal evenwijdig loopt met de lengteas van het net;
Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 36
36)   "zeeflap": een voorziening die dicht bij de "boom" langs de volledige omtrek aan de garnalentrawl is vastgemaakt en die in de vorm van een trechter uitloopt in een punt die is vastgemaakt aan de bodem van de garnalentrawl. Waar de zeeflap en de kuil elkaar raken, is een ontsnappingsopening gemaakt waardoor soorten of individuele dieren die te groot zijn voor de zeef, kunnen ontsnappen, terwijl de garnalen door de zeef in de kuil kunnen zwemmen;
Schrappen
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 38
38)  "onderwatertijd": de periode vanaf het tijdstip waarop de netten voor het eerst in het water worden gelaten tot het tijdstip waarop ze weer volledig aan boord van het vissersvaartuig zijn gehaald;
38)  "onderwatertijd": de periode vanaf het tijdstip waarop vistuig voor het eerst in het water wordt gelaten tot het tijdstip waarop het vistuig weer volledig aan boord is gehaald;
Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 39
39)  "monitoringsensoren voor vistuig": elektronische afstandssensoren die aan trawls of ringzegens kunnen worden bevestigd voor de monitoring van de belangrijkste prestatieparameters, zoals de afstand tussen de trawlborden of de omvang van de vangst;
39)  "monitoringsensoren voor vistuig": elektronische afstandssensoren die worden bevestigd voor de monitoring van de belangrijkste parameters, zoals de afstand tussen de trawlborden of het vangstvolume;
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 39 bis (nieuw)
39 bis)   "verzwaarde lijn": lijn van haken met aas, voorzien van extra gewicht om de zinksnelheid te verhogen en zo de tijd dat de lijn wordt blootgesteld aan zeevogels te verminderen;
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 40
40)  "akoestisch afschrikmiddel": apparaat op afstand dat wordt gebruikt om soorten zoals zeezoogdieren te waarschuwen voor de aanwezigheid van vistuig door akoestische signalen uit te zenden;
40)  "akoestisch afschrikmiddel": apparaat op afstand dat akoestische signalen uitzendt om soorten zoals zeezoogdieren uit de buurt te houden van vistuig;
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 42
42)  "highgrading": de praktijk waarbij laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen vallende vis, die legaal kan worden aangeland, toch wordt teruggegooid om ervoor te zorgen dat de naar de haven gebrachte vis een zo groot mogelijke totale economische of monetaire waarde heeft;
42)  "highgrading": de praktijk waarbij laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen vallende vis, die legaal moet worden aangeland, toch wordt teruggegooid om ervoor te zorgen dat de naar de haven gebrachte vis een zo groot mogelijke totale economische of monetaire waarde heeft;
Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 43 bis (nieuw)
43a)   "significant nadelig effect": significant nadelig effect als omschreven in artikel 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 734/2008;
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 45 bis (nieuw)
45 bis)  "prestatie-indicatoren": een reeks parameters die bedoeld is om de efficiëntie van technische maatregelen te beoordelen.
Amendementen 303 en 349
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter b
b)  elektrische stroom, behalve voor het gebruik van elektrische pulskorren overeenkomstig artikel 24 en deel E van bijlage V;
b)  elektrische stroom;
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter g
g)  enigerlei projectiel;
g)  enigerlei projectiel, met uitzondering van de projectielen die worden gebruikt voor het doden van gekooide of in kommen gevangen tonijn en de draagbare harpoenen en harpoengeweren die tussen zonsopgang en zonsondergang zonder aqualong worden gebruikt in de recreatievisserij;
Amendement 296
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 (nieuw)
Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is dit artikel van toepassing op internationale wateren en wateren van derde landen.
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
1.  Geen enkel onderdeel van gesleept vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is dan de maaswijdte van de kuil. Deze bepaling is niet van toepassing op voorzieningen voor netten die worden gebruikt om monitoringsensoren voor vistuig te bevestigen.
1.  Geen enkel onderdeel van gesleept vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is dan de maaswijdte van de kuil. Deze bepaling is niet van toepassing op voorzieningen voor netten die worden gebruikt om monitoringsensoren voor vistuig te bevestigen of op selectiviteitsvoorzieningen ter verbetering van de selectiviteit op grootte of soort bij mariene soorten.
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
3.  Het is verboden een kuil te vervaardigen of een voorziening te bevestigen die de mazen van de kuil of van enig onderdeel van gesleept vistuig verspert of de opening ervan effectief verkleint. Deze bepaling sluit het gebruik niet uit van gespecificeerde voorzieningen die worden gebruikt om slijtage te beperken of om het ontsnappen van vangsten langs het voorste deel van gesleept tuig te bevorderen of te beperken.
3.  Het is verboden voorzieningen te gebruiken of aan boord van vissersvaartuigen te vervoeren die de mazen van de kuil of van enig onderdeel van gesleept vistuig verspert of de opening ervan effectief verkleint. Deze bepaling sluit het gebruik niet uit van gespecificeerde voorzieningen die worden gebruikt om slijtage te beperken of om het ontsnappen van vangsten langs het voorste deel van gesleept tuig te bevorderen of te beperken, noch de installatie van voorzieningen voor de controle op vangsten.
Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel
Algemene beperkingen op het gebruik van staande netten
Algemene beperkingen op het gebruik van staande netten en drijfnetten
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – streepje 1
—  witte tonijn (Thunnus alalunga),
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5
5.  Het is verboden geankerde kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten te gebruiken op plaatsen waar de kaartdiepte meer dan 600 meter bedraagt.
5.  Het is verboden geankerde kieuwnetten, warrelnetten en schakelnetten te gebruiken op plaatsen waar de kaartdiepte meer dan 200 meter bedraagt.
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.   Onverminderd lid 5:
a)  zijn specifieke afwijkingen, die in detail staan beschreven in bijlage V, deel C, punt 6, bijlage VI, deel C, punten 6 en 9 en bijlage VII, deel C, punt 4 van toepassing, als de kaartdiepte tussen 200 en 600 meter is;
b)  is het toegestaan om in de in artikel 5, onder e), bepaalde visserijzone geankerde kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten te gebruiken op plaatsen waar de kaartdiepte meer dan 200 meter bedraagt.
Amendement 272
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 ter (nieuw)
5 ter.  Het is verboden geankerde kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten te gebruiken op overeenkomstig Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG en 2008/56/EG aangeduide plaatsen waar dit een negatief effect heeft op de instandhoudingsstatus van de kwetsbare soorten en habitats.
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3
3.  Als bijvangst gevangen exemplaren van de in de leden 1 en 2 bedoelde soorten worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk in zee teruggezet.
3.  Incidenteel gevangen exemplaren van de in lid 2 bedoelde soorten worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk in zee teruggezet.
Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.   Lid 3 is niet van toepassing wanneer de vlaggenlidstaat over een officieel programma beschikt in het kader waarvan gegevens worden verzameld over en wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar exemplaren van de in bijlage I opgesomde soorten.
Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
4.  Wanneer uit het beste beschikbare wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst in bijlage I moet worden gewijzigd door er nieuwe soorten die bescherming behoeven, in op te nemen, is de Commissie bevoegd om middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te stellen.
4.  Wanneer uit het beste beschikbare wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst in bijlage I moet worden gewijzigd door er nieuwe soorten die bescherming behoeven, in op te nemen, of er bepaalde soorten die geen bescherming meer behoeven uit te verwijderen, is de Commissie bevoegd om middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te stellen.
Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5
5.  Maatregelen die op grond van lid 4 van dit artikel worden vastgesteld, zijn erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b), vermelde streefdoel te bereiken.
5.  Maatregelen die op grond van lid 4 van dit artikel worden vastgesteld, moeten worden voorafgegaan door een beoordeling van de in artikel 4, lid 1, onder b), vermelde prestatie-indicatoren.
Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel
Bijvangsten van zeezoogdieren, zeevogels en zeereptielen
Vangsten van zeezoogdieren, zeevogels en zeereptielen
Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
2.  Als bijvangst gevangen exemplaren van de in de lid 1 bedoelde soorten worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk vrijgelaten.
2.  Incidenteel gevangen exemplaren van de in de lid 1 bedoelde soorten worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk vrijgelaten. De exploitanten van vissersvaartuigen registreren informatie over die incidenteel gevangen exemplaren en sturen deze door aan de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1004 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.
_______________________
1 bis Verordening (EU) 2017/1004 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad (PB L 157 van 20.6.2017, blz. 1).
Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
3.  Niettegenstaande de leden 1 en 2 is het aan boord houden, het overladen of het aanlanden van exemplaren van de in lid 1 bedoelde mariene soorten die als bijvangst zijn gevangen, toegestaan voor zover deze activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning van het herstel van de afzonderlijke dieren en op voorwaarde dat de betrokken bevoegde nationale autoriteiten daarvan vooraf volledig op de hoogte zijn gebracht.
3.  Niettegenstaande de leden 1 en 2 is het aan boord houden, het overladen of het aanlanden van exemplaren van de in lid 1 bedoelde mariene soorten die incidenteel zijn gevangen, toegestaan voor zover deze activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning van het herstel van de afzonderlijke dieren. Het aan boord houden, het overladen of het aanlanden van exemplaren van mariene soorten is toegestaan wanneer het exemplaar dood is en op voorwaarde dat het voor wetenschappelijke doeleinden kan worden gebruikt. De betrokken bevoegde nationale autoriteiten worden daarvan vooraf volledig op de hoogte gebracht.
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de vlaggenlidstaat over een officieel programma beschikt in het kader waarvan gegevens worden verzameld over en wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar exemplaren van zeevogels, zeereptielen of zeezoogdieren.
Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5
5.  Maatregelen die op grond van lid 4 van dit artikel worden vastgesteld, zijn erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b), vermelde streefdoel te bereiken.
5.  Maatregelen die op grond van lid 4 van dit artikel worden vastgesteld, zijn erop gericht de doelstellingen van deze verordening in verband met de in artikel 4, lid 1, onder b), vermelde prestatie-indicatoren te bereiken.
Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.   De lidstaten controleren de doeltreffendheid van de uit hoofde van dit artikel vastgestelde maatregelen om incidentele vangsten tot een minimum te beperken, en brengen uiterlijk … [twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de drie jaar verslag uit aan de Commissie over de voortgang.
Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
1.  Het is verboden de in bijlage II genoemde vistuigen te gebruiken in de desbetreffende in die bijlage vermelde gebieden.
1.  Het is verboden de in bijlage II genoemde vistuigen te gebruiken in de desbetreffende in die bijlage vermelde gebieden. De lidstaten voeren een passende beoordeling uit wanneer vistuig wordt gebruikt in speciale beschermingszones overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG en speciale beschermingszones overeenkomstig Richtlijn 2009/147/EG.
Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.   Het is verboden kwetsbare habitats en broed- of rustplaatsen van kwetsbare soorten opzettelijk te verstoren, te beschadigen of te vernielen.
Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
2.  Wanneer in het beste beschikbare wetenschappelijke advies wordt aanbevolen om de lijst van gebieden in bijlage II te wijzigen, onder meer door nieuwe gebieden toe te voegen, is de Commissie bevoegd om middels gedelegeerde handelingen dergelijke wijzigingen vast te stellen overeenkomstig de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij de vaststelling van dergelijke wijzigingen schenkt de Commissie bijzondere aandacht aan het verminderen van de negatieve gevolgen van de verplaatsing van de visserijactiviteit naar andere kwetsbare gebieden.
2.  Wanneer in het beste beschikbare wetenschappelijke advies wordt aanbevolen om de lijst van gebieden in bijlage II dringend te wijzigen, is de Commissie bevoegd om middels gedelegeerde handelingen dergelijke wijzigingen vast te stellen overeenkomstig de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij de indiening van een voorstel met dergelijke wijzigingen verschaft de Commissie een volledige kaart van het kwetsbare gebied en schenkt zij bijzondere aandacht aan het verminderen van de negatieve ecologische, sociale en economische gevolgen van de verplaatsing van de visserijactiviteit naar andere gebieden.
Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3
3.  Wanneer dergelijke habitats in wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie van een lidstaat liggen, is die lidstaat bevoegd om overeenkomstig de procedure van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 gesloten gebieden in te stellen of andere instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van die habitats vast te stellen. Die maatregelen zijn verenigbaar met de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde doelstellingen en zijn ten minste even streng als de uit hoofde van het Unierecht geldende maatregelen.
3.  Wanneer de in bijlage II genoemde zones in wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie van een lidstaat liggen, is die lidstaat bevoegd om overeenkomstig de procedure van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 gesloten gebieden in te stellen of andere instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van die habitats vast te stellen. Die maatregelen zijn verenigbaar met de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde doelstellingen en zijn ten minste even streng als de uit hoofde van het Unierecht geldende maatregelen.
Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.   De lidstaten stellen maatregelen vast ter bescherming van gebieden in wateren onder hun soevereiniteit of jurisdictie waarin kwetsbare mariene ecosystemen als omschreven in artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 734/2008 voorkomen of waarschijnlijk voorkomen en sluiten deze gebieden voor bodemvisserijactiviteiten tenzij het beste beschikbare wetenschappelijke advies aantoont dat dergelijke activiteiten geen significante nadelige effecten hebben op die ecosystemen. Deze maatregelen sluiten aan bij de door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen resoluties, met name bij Resoluties 61/105 en 64/72, en zijn wat betreft het niveau van aan kwetsbare mariene ecosystemen geboden bescherming minstens gelijkwaardig aan de onder Verordening (EG) nr. 734/2008 geboden bescherming.
Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a
a)  ter bescherming van jonge exemplaren van mariene soorten overeenkomstig artikel 15, leden 11 en 12, van Verordening (EU) nr. 1380/2013;
a)  ter bescherming van jonge exemplaren van mariene soorten zodat het grootste deel van de gevangen vis de paaileeftijd heeft bereikt voordat hij wordt gevangen, en overeenkomstig artikel 15, leden 11 en 12, van Verordening (EU) nr. 1380/2013;
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
a bis)   voor het verbieden van het in de handel brengen voor menselijke consumptie van jonge exemplaren van mariene soorten, overeenkomstig artikel 2, lid 5, onder b), en artikel 15, lid 11, van Verordening (EU) nr. 1380/2013;
Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)
Artikel 14 bis
Ingevoerde visserijproducten bestemd voor menselijke consumptie
Ingevoerde visserijproducten die bestemd zijn voor menselijke consumptie en die gevangen zijn buiten de Uniewateren in de in artikel 5 vermelde gebieden, deelgebieden en sectoren, voldoen aan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten die zijn vastgelegd in de bijlagen bij de onderhavige verordening.
Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1
De lidstaten voorzien in maatregelen om het makkelijker te maken overeenkomstig artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 aangelande vangsten die de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten niet halen, op te slaan en afzetmogelijkheden voor dergelijke vangsten te vinden. Die maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op steun voor investeringen in de bouw en aanpassing van aanlandings- en beschuttingsplaatsen of op steun voor investeringen om visserijproducten een meerwaarde te geven.
De lidstaten voorzien in passende maatregelen om het makkelijker te maken overeenkomstig artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 aangelande vangsten die de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten niet halen, op te slaan en afzetmogelijkheden voor dergelijke vangsten te vinden. Die maatregelen hebben onder meer betrekking op steun voor investeringen in de bouw en aanpassing van aanlandings- en beschuttingsplaatsen evenals op steun voor investeringen om visserijproducten een meerwaarde te geven.
Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
1.  Highgrading en slipping zijn verboden.
1.  Highgrading is verboden.
Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2
2.  Lid 1 is niet van toepassing op vangsten van soorten die zijn vrijgesteld van de aanlandingsverplichting overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013.
2.  Lid 1 is niet van toepassing op de visserijactiviteiten in de Middellandse Zee en evenmin op vangsten van soorten die zijn vrijgesteld van de aanlandingsverplichting overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013.
Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel
Soorten waarvoor geen vangstbeperkingen gelden
Proefprojecten ter voorkoming van ongewenste vangsten
Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
1.  De lidstaten kunnen proefprojecten uitvoeren om onderzoek te doen naar methoden ter voorkoming, minimalisering en uitbanning van ongewenste vangsten van soorten waarvoor geen vangstbeperkingen gelden. Die proefprojecten worden uitgevoerd rekening houdend met de adviezen van de bevoegde adviesraden en op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies.
1.  De lidstaten kunnen proefprojecten uitvoeren om onderzoek te doen naar methoden ter voorkoming, minimalisering en uitbanning van ongewenste vangsten. Die proefprojecten worden uitgevoerd rekening houdend met de adviezen van de bevoegde adviesraden en op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies.
Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2
2.  Wanneer uit die proefprojecten of uit ander wetenschappelijk advies blijkt dat er sprake is van aanzienlijke ongewenste vangsten van soorten waarvoor geen vangstbeperkingen gelden, kunnen de lidstaten overeenkomstig de procedure van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 technische maatregelen vaststellen om die ongewenste vangsten te beperken. Die technische maatregelen zijn uitsluitend van toepassing op vissersvaartuigen die de vlag van de betrokken lidstaat voeren.
2.  Wanneer uit die proefprojecten of uit ander wetenschappelijk advies blijkt dat er sprake is van aanzienlijke ongewenste vangsten van soorten waarvoor geen vangstbeperkingen gelden, stellen de lidstaten overeenkomstig de procedure van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 of van artikel 18 van deze verordening technische maatregelen vast om die ongewenste vangsten te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.   Wanneer andere lidstaten soortgelijke technische maatregelen willen vaststellen, kan een gezamenlijke aanbeveling worden ingediend overeenkomstig artikel 18.
Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)
Artikel 17 bis
Documentatie
De lidstaten kunnen overeenkomstig artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 elektronische controleregelingen invoeren om vangsten, teruggegooide hoeveelheden en visserijactiviteiten vast te leggen.
Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – Afdeling 5 ter (nieuw)
AFDELING 5 ter
AANPASSING VAN VISSERSVAARTUIGEN
Artikel 17 quater
Aanpassing van tonnage
Bij nieuwe en bestaande vissersvaartuigen is een verhoging van de tonnage van het vaartuig ter verbetering van de veiligheid aan boord, de arbeidsomstandigheden, de hygiëne en de productkwaliteit, evenals een verhoging van de tonnage van het vaartuig met het oog op de opslag van de overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 onder de aanlandingsverplichting vallende ongewenste vangsten toegestaan, op voorwaarde dat de vangstcapaciteit van het vaartuig daardoor niet toeneemt. De desbetreffende volumes worden niet in aanmerking genomen bij de evaluatie van de vangstcapaciteit in het kader van de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1380/2013 vastgelegde maxima, en worden evenmin in aanmerking genomen voor de in artikel 23 van die verordening bedoelde regelingen voor toevoeging en onttrekking aan de vloot.
Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel
Leidende beginselen
Regionale technische maatregelen
Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter g

g)  in bijlage XI voor de ultraperifere gebieden.

g)  in bijlage XI voor de Uniewateren in de Indische Oceaan en het westelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
De bepalingen over maaswijdte als bedoeld in deel B van bijlagen V t/m XI gelden alleen indien er uiterlijk ... [18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] geen gedelegeerde handeling is vastgesteld overeenkomstig lid 2 van dit artikel over hetzelfde onderwerp voor de visserijsector in kwestie. Indien deel B van de bijlage bij deze verordening van toepassing wordt, stelt de Commissie, onverminderd artikel 6, lid 1, punt 4, op dezelfde datum een gedelegeerde handeling vast overeenkomstig artikel 32 als aanvulling op deze verordening door een definitie te geven van "gerichte visserij" teneinde deel B toe te passen in de desbetreffende visserijzone en op de visserijsector in kwestie.
Tot het verstrijken van de in de tweede alinea van dit lid gestelde termijn of totdat de in die alinea genoemde gedelegeerde handeling wordt vastgesteld (de datum die zich eerder voordoet), blijven de op ... [de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening*] geldende bepalingen over maaswijdte van toepassing voor de visserijgebieden in kwestie.
________________________
* Als deze aanpak wordt geaccepteerd, moeten de artikelen 35 t/m 41 tijdens de onderhandelingen met de Raad worden aangepast, nadat is vastgesteld welke maatregelen van toepassing blijven na de hier aangegeven datum.
Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.   Indien dit gepast is om de doelstellingen van het GVB te halen en rekening te houden met de kenmerken van een regio, kunnen er technische maatregelen worden vastgesteld die afwijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde maatregelen, in het kader van een in de artikelen 9 en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoeld meerjarenplan.
Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2
2.  De lidstaten kunnen overeenkomstig de procedure van artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen indienen waarin passende technische maatregelen op regionaal niveau worden omschreven die afwijken van de in lid 1 bedoelde maatregelen.
2.  Indien voor de betrokken visserij geen meerjarenplan is opgesteld of indien er in het desbetreffende meerjarenplan geen technische maatregelen of een procedure voor het nemen van dergelijke maatregelen zijn vastgesteld, is de Commissie bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 32 van deze verordening en artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 als aanvulling op deze verordening door passende technische maatregelen op regionaal niveau te omschrijven die afwijken van de in lid 1 bedoelde maatregelen, met name door maaswijdten vast te leggen die moeten worden gehanteerd op regionaal niveau. Teneinde dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen, kunnen de lidstaten uiterlijk ... [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] een gezamenlijke aanbeveling indienen overeenkomstig artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013. De Commissie maakt die gezamenlijke aanbevelingen onmiddellijk na de indiening ervan door de lidstaten openbaar en maakt ook de wetenschappelijke beoordeling die is uitgevoerd om te verzekeren dat deze aanbevelingen stroken met artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 openbaar.
Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De maatregelen die op grond van de leden 1 bis en 2 worden genomen:
a)  zijn gericht op de verwezenlijking van de in artikel 3 van deze verordening vastgelegde doelstellingen, waarbij met name rekening wordt gehouden met de in artikel 4 vastgelegde prestatie-indicatoren;
b)  zijn in overeenstemming met de in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 genoemde beginselen van goed bestuur;
c)  bieden stimulansen voor vissersvaartuigen die zijn uitgerust met selectief vistuig of die gebruikmaken van visserijtechnieken met verminderde milieueffecten, onder andere via de toewijzing van vangstmogelijkheden; en
d)  zijn ten minste gelijkwaardig aan de in lid 1 bedoelde maatregelen of, in het geval van voorschriften voor maaswijdte, aan de maatregelen die van toepassing zijn op ... [de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening] wat betreft exploitatiepatronen en het niveau van aan kwetsbare soorten en habitats geboden bescherming.
Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
3.  De overeenkomstig lid 2 aanbevolen technische maatregelen zijn wat betreft exploitatiepatronen en het niveau van aan kwetsbare soorten en habitats geboden bescherming minstens gelijkwaardig aan de in lid 1 bedoelde maatregelen.
3.  Overeenkomstig artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 baseren de lidstaten de in lid 2 van dit artikel bedoelde gezamenlijke aanbevelingen op het beste beschikbare wetenschappelijk advies. Bij dat wetenschappelijk advies wordt rekening gehouden met de gevolgen van dergelijke maatregelen op de doelsoorten en kwetsbare soorten en habitats, en wordt aangegeven welke voordelen dit oplevert voor de instandhouding van het mariene ecosysteem.
Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.   Onverminderd het bepaalde in artikel 18, leden 1, 3 en 6, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 kan de Commissie dergelijke gedelegeerde handelingen ook vaststellen bij gebreke van een in die leden bedoelde gezamenlijke aanbeveling.
Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Artikel 19
Artikel 19
Schrappen
Regionale maatregelen in het kader van meerjarenplannen
1.  De Commissie is bevoegd om technische maatregelen op regionaal niveau vast te stellen voor het bereiken van de doelstellingen van de in de artikelen 9 en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde meerjarenplannen. Die maatregelen worden vastgesteld door middel van overeenkomstig artikel 32 van deze verordening en artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 aangenomen gedelegeerde handelingen.
2.  Overeenkomstig lid 1 vastgestelde maatregelen kunnen ertoe strekken:
a)  de in de bijlagen V tot en met XI beschreven maatregelen te wijzigen of aan te vullen;
b)  voor een specifiek gebied of een specifieke periode af te wijken van de in de bijlagen V tot en met XI beschreven maatregelen, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat die maatregelen in dat gebied of gedurende die periode geen nut hebben op het vlak van instandhouding of dat de alternatieve maatregelen dezelfde doelstellingen bereiken.
3.  In een meerjarenplan kan worden bepaald welke soort technische maatregelen op grond van de leden 1 en 2 voor de betrokken regio mogen worden vastgesteld.
4.  De maatregelen die worden vastgesteld op grond van de leden 1 en 2
a)  zijn erop gericht de in de artikelen 3 en 4 van deze verordening vermelde doelstellingen en streefdoelen te bereiken;
b)  zijn in overeenstemming met de in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 genoemde beginselen van goed bestuur; en
c)  stimuleren vissersvaartuigen die zijn uitgerust met selectief vistuig of die gebruikmaken van visserijtechnieken met verminderde milieueffecten, door hun vangstmogelijkheden toe te wijzen.
5.  Lidstaten die gezamenlijke aanbevelingen indienen voor de vaststelling van de in lid 1 bedoelde technische maatregelen, leveren wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van het aannemen van die maatregelen.
6.  De Commissie kan het WTECV verzoeken de in lid 5 bedoelde gezamenlijke aanbevelingen te beoordelen.
Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule
1.  Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen indienen voor het omschrijven van grootteselectief en soortselectief vistuig, leveren het bewijs waaruit blijkt dat dat vistuig voldoet aan ten minste een van de volgende criteria:
1.  Lidstaten die overeenkomstig artikel 18 gezamenlijke aanbevelingen indienen voor het omschrijven van grootteselectief en soortselectief vistuig, leveren het bewijs waaruit blijkt dat dat vistuig voldoet aan ten minste een van de volgende criteria:
Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – inleidende formule
Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen indienen in verband met de wijziging van de in deel C van de bijlagen V tot en met VIII en X en deel B van bijlage XI opgenomen gesloten of beperkte gebieden of het instellen van nieuwe gesloten of beperkte gebieden, nemen in die gezamenlijke aanbevelingen de volgende elementen met betrekking tot die gesloten of beperkte gebieden op:
Lidstaten die overeenkomstig artikel 18 gezamenlijke aanbevelingen indienen in verband met de wijziging van de in deel C van de bijlagen V tot en met VIII en X en deel B van bijlage XI opgenomen gesloten of beperkte gebieden, het instellen van nieuwe gesloten of beperkte gebieden of het schrappen ervan, nemen in die gezamenlijke aanbevelingen de volgende elementen met betrekking tot die gesloten of beperkte gebieden op:
Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)
Wanneer lidstaten geen gezamenlijke aanbevelingen vaststellen, kan de Commissie overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vaststellen met betrekking tot de instelling van gesloten of beperkte gebieden op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies.
Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1
1.  Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen indienen in verband met de wijziging of de vaststelling van de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten in deel A van de bijlagen V tot en met X, houden zich aan de doelstelling om de bescherming van jonge exemplaren van mariene soorten te waarborgen.
1.  Lidstaten die overeenkomstig artikel 18 gezamenlijke aanbevelingen indienen in verband met de wijziging of de vaststelling van de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten in deel A van de bijlagen V tot en met X, houden zich aan de doelstelling om de bescherming van jonge exemplaren van mariene soorten te waarborgen. Gezamenlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs en houden rekening met biologische argumenten, met name de volwassen grootte van de soorten. Gezamenlijke aanbevelingen brengen de controle- en handhavingsbepalingen voor de aanlanding en de afzet van visserijproducten niet in gevaar.
Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – inleidende formule
Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen in verband met realtimesluitingen en bepalingen voor verplaatsing van de visserij indienen om de bescherming van concentraties jonge of paaiende vis of schaaldieren te garanderen, vermelden:
Lidstaten die overeenkomstig artikel 18 gezamenlijke aanbevelingen in verband met realtimesluitingen en bepalingen voor verplaatsing van de visserij indienen om de bescherming van concentraties jonge of paaiende vis of schaaldieren of kwetsbare soorten te garanderen, vermelden:
Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 bis (nieuw)
1 bis.   Als realtimesluitingen of verplaatsingen slechts vaartuigen van één lidstaat treffen, worden maatregelen genomen om de effecten op de getroffen vaartuigen te beperken op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies.
Amendementen 304 en 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1
1.  Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen indienen in verband met het gebruik of de uitbreiding van het gebruik van innovatief vistuig, met inbegrip van de in deel E van bijlage V beschreven pulskor, in een bepaald zeebekken, verstrekken een beoordeling van de waarschijnlijke effecten van het gebruik van dat vistuig op de doelsoorten en op kwetsbare soorten en habitats.
1.  Lidstaten die overeenkomstig artikel 18 gezamenlijke aanbevelingen indienen in verband met het gebruik of de uitbreiding van het gebruik van innovatief vistuig in een bepaald zeebekken, verstrekken een beoordeling van de waarschijnlijke effecten van het gebruik van dat vistuig op de doelsoorten en op kwetsbare soorten en habitats.
Deze beoordeling is gebaseerd op het gebruik van innovatief vistuig gedurende een proefperiode waarbij de beoordeling zich beperkt tot maximaal 5 % van alle vaartuigen die zich op dat moment in het betreffende metier bevinden voor een termijn van minstens vier jaar.
Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3
3.  Het gebruik van innovatief vistuig is niet toegestaan indien uit die beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan negatieve effecten voor kwetsbare habitats en niet-doelsoorten zal hebben.
3.  Het gebruik van innovatief vistuig is alleen toegestaan op commerciële schaal indien uit de in lid 1 bedoelde beoordeling blijkt dat vergeleken bij het bestaande gereglementeerde vistuig en de bestaande gereglementeerde vistechnieken het gebruik ervan geen directe of cumulatieve negatieve effecten voor mariene habitats, met inbegrip van kwetsbare habitats, of niet-doelsoorten zal hebben.
Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – streepje 2 bis (nieuw)
—   het verstrekken van informatie over de doeltreffendheid van de bestaande impactbeperkende maatregelen en controleregelingen;
Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 bis (nieuw)
De lidstaten zien erop toe dat de rechtstreeks door deze maatregelen getroffen vissers op passende wijze worden geraadpleegd.
Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
d bis)   afwijkingen vastgesteld op grond van artikel 15, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013.
Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2
2.  De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn erop gericht de in artikel 3 vermelde streefdoelen te bereiken, met name wat betreft de bescherming van scholen jonge of paaiende vis of schaaldieren.
2.  De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn erop gericht de in artikel 3 vermelde streefdoelen te bereiken, met name wat betreft de bescherming van scholen jonge of paaiende vis of schaaldieren. Deze maatregelen zijn minstens even streng als de uit hoofde van het Unierecht geldende technische maatregelen.
Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)
Artikel 26 bis
Proefprojecten over een volledige documentatieregeling voor vangsten en teruggooi
1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 32 van deze verordening en artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 gedelegeerde handelingen vast te stellen als aanvulling op deze verordening door proefprojecten op te zetten waarmee, met het oog op een resultaatgericht beheer van de visserij, een volledige documentatieregeling voor vangsten en teruggooi op basis van meetbare streefdoelen en doelstellingen wordt ontwikkeld.
2.  De in lid 1 van dit artikel bedoelde proefprojecten kunnen voor een specifiek gebied en gedurende maximaal één jaar afwijken van de in deel B van bijlagen V t/m XI vastgelegde maatregelen, mits kan worden aangetoond dat dergelijke proefprojecten gericht zijn op het bereiken van de in artikel 3 vastgelegde doelstellingen en op het voldoen aan de in artikel 4 vastgelegde prestatie-indicatoren, en met name gericht zijn op een betere selectiviteit van het vistuig of de praktijk in kwestie of anderszins de milieueffecten ervan verminderen. Die periode van één jaar kan onder dezelfde voorwaarden worden verlengd met nog één jaar. De proefprojecten blijven beperkt tot maximaal 5 % van alle vaartuigen in dat metier per lidstaat.
3.  Lidstaten die gezamenlijke aanbevelingen indienen voor het opzetten van de in lid 1 bedoelde proefprojecten leveren wetenschappelijk bewijs om de kans op goedkeuring te vergroten. Het WTECV beoordeelt die gezamenlijke aanbevelingen en maakt die beoordeling openbaar. Binnen zes maanden na de afronding van het project dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met de resultaten, waaronder ook een gedetailleerde beoordeling van de veranderingen in selectiviteit en andere milieueffecten.
4.  Het WTECV beoordeelt het in lid 3 bedoelde verslag. Als het WTECV concludeert dat de in lid 2 bedoelde doelstellingen dankzij het nieuwe vistuig of de nieuwe praktijk gehaald worden, kan de Commissie uit hoofde van het VWEU een voorstel indienen om het algemene gebruik van dat vistuig of die praktijk mogelijk te maken. De beoordeling van het WTECV wordt openbaar gemaakt.
5.  De Commissie stelt gedelegeerde handelingen vast overeenkomstig artikel 32 als aanvulling op deze verordening door de technische specificaties van de in lid 1 bedoelde volledige documentatieregeling voor vangsten en teruggooi te definiëren.
Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV
HOOFDSTUK IV
Schrappen
REGIONALE ORGANISATIES VOOR VISSERIJBEHEER
Artikel 28
Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC)
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde:
a)   bepaalde door de Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) overeengekomen technische maatregelen in Unierecht om te zetten, met inbegrip van de lijsten van kwetsbare mariene ecosystemen en specifieke technische maatregelen in verband met de visserij op blauwe leng en roodbaars die zijn omschreven in aanbevelingen 05:2013, 19:2014, 01:2015 en 02:2015 van de NEAFC; en
b)   andere technische maatregelen vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van wetgevingshandelingen waarbij NEAFC-aanbevelingen zijn omgezet.
Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule
1.  De in deze verordening vastgestelde technische maatregelen zijn niet van toepassing op visserijoperaties die uitsluitend worden uitgeoefend ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, mits:
1.  De in deze verordening vastgestelde technische maatregelen zijn niet van toepassing op visserijoperaties die worden uitgeoefend in het kader van wetenschappelijk onderzoek, mits:
Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter b
b)  zij worden verkocht voor andere doeleinden dan rechtstreekse menselijke consumptie.
b)  zij worden verkocht voor andere doeleinden dan rechtstreekse menselijke consumptie, indien het exemplaren betreft die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte.
Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – titel
Kunstmatige uitzetting en overbrenging
Rechtstreekse uitzetting en overbrenging
Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1
1.  De in deze verordening vastgestelde technische maatregelen zijn niet van toepassing op visserijoperaties die uitsluitend worden uitgeoefend ten behoeve van de kunstmatige uitzetting of de overbrenging van mariene soorten, mits die activiteiten worden uitgevoerd met toestemming en onder gezag van een of meer lidstaten met een rechtstreeks belang bij het beheer.
1.  De in deze verordening vastgestelde technische maatregelen zijn niet van toepassing op visserijoperaties die uitsluitend worden uitgeoefend ten behoeve van de rechtstreekse uitzetting of de overbrenging van mariene soorten, mits die activiteiten worden uitgevoerd met toestemming en onder gezag van een of meer lidstaten met een rechtstreeks belang bij het beheer.
Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2
2.  Wanneer de kunstmatige uitzetting of de overbrenging plaatsvindt in de wateren van een andere lidstaat of van andere lidstaten, worden de Commissie en al die lidstaten ten minste een maand van tevoren in kennis gesteld van het voornemen om dergelijke visserijoperaties uit te voeren.
2.  Wanneer de rechtstreekse uitzetting of de overbrenging plaatsvindt in de wateren van een andere lidstaat of van andere lidstaten, worden de Commissie en al die lidstaten ten minste een maand van tevoren in kennis gesteld van het voornemen om dergelijke visserijoperaties uit te voeren.
Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1
1.  Wanneer volgens het beschikbare wetenschappelijke advies onmiddellijke actie is vereist om mariene soorten te beschermen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen om dergelijke bedreigingen af te zwakken. Die handelingen kunnen met name betrekking hebben op beperkingen op het gebruik van vistuig of op visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of tijdens bepaalde perioden.
1.  Wanneer volgens het beschikbare wetenschappelijke advies onmiddellijke actie is vereist om mariene soorten of mariene habitats te beschermen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen om dergelijke bedreigingen af te zwakken. Die handelingen kunnen met name betrekking hebben op beperkingen op het gebruik van vistuig of op visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of tijdens bepaalde perioden, of op elke andere noodzakelijke instandhoudingsmaatregel.
Amendement 273
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  bescherming te bieden voor kwetsbare soorten en habitats, indien er bewijs is van een ernstige bedreiging voor de instandhouding van deze kwetsbare soorten en habitats.
Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3
3.  Onverminderd artikel 32, lid 6, zijn de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen van toepassing voor een periode van ten hoogste drie jaar.
3.  Onverminderd artikel 32, lid 6, zijn de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen van toepassing voor een periode van ten hoogste twee jaar.
Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1
1.  Uiterlijk eind 2020 en vervolgens om de drie jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de tenuitvoerlegging van deze verordening, op basis van door de lidstaten en de betrokken adviesraden verstrekte informatie en na een evaluatie door het WTECV. Dat verslag bevat een beoordeling van de mate waarin de technische maatregelen zowel op regionaal niveau als op het niveau van de Unie hebben bijgedragen tot het bereiken van de in artikel 3 vermelde doelstellingen en de in artikel 4 vermelde streefdoelen.
1.  Uiterlijk … [drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de drie jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de tenuitvoerlegging van deze verordening, op basis van door de lidstaten en de betrokken adviesraden verstrekte informatie en na een evaluatie door het WTECV. Dat verslag bevat een beoordeling van de mate waarin de technische maatregelen zowel op regionaal niveau als op het niveau van de Unie hebben bijgedragen tot het bereiken van de in artikel 3 vermelde doelstellingen op basis van de in artikel 4 vermelde prestatie-indicatoren.
Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2
2.  Wanneer uit dat verslag blijkt dat de doelstellingen en streefdoelen op regionaal niveau niet zijn bereikt, dienen de lidstaten in de betrokken regio binnen zes maanden na de indiening van het in lid 1 bedoelde verslag een plan in met corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat die doelstellingen en streefdoelen kunnen worden bereikt.
2.  Wanneer uit dat verslag blijkt dat de doelstellingen op regionaal niveau niet zijn bereikt of de in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde specifieke niveaus van vangsten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte voor de voornaamste visserijsectoren zijn overschreden, dienen de lidstaten in de betrokken regio binnen twaalf maanden na de indiening van het in lid 1 bedoelde verslag een plan in met corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de in artikel 3 bedoelde doelstellingen kunnen worden bereikt en vangsten van mariene soorten die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte kunnen worden verlaagd tot de in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde niveaus.
Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De Commissie helpt de lidstaten bij het opstellen van een nationaal actieplan voor de aanpak van in kaart gebrachte moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van nieuwe technische maatregelen om te voldoen aan de in artikel 4 gestelde eisen. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om dat actieplan uit te voeren.
Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.   Als in het verslag wordt aangegeven dat een lidstaat niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op het gebied van controle en gegevensverzameling kan de Commissie overeenkomstig de artikelen 100 en 101 van Verordening (EU) nr. 508/2014 de EFMZV-financiering voor die lidstaat onderbreken of opschorten.
Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a
a)  De artikelen 3, 8 tot en met 12, 14, 15, 16 en 25 worden geschrapt.
a)  De artikelen 3, 8 tot en met 12, artikel 13, lid 3, tweede alinea, en de artikelen 14, 15, 16 en 25 worden geschrapt.
Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Artikel 36
Artikel 36
Schrappen
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/2007
In Verordening (EG) nr. 1098/2007 worden de artikelen 8 en 9 geschrapt.
Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 54 quater – lid 2 – letter a
a)  er tegelijkertijd geen gesleept tuig met een maaswijdte van minder dan 80 mm dan wel een of meer ringzegens of soortgelijke visnetten aan boord van het vaartuig zijn of gebruikt worden; of
a)  er tegelijkertijd geen gesleept tuig met een maaswijdte van minder dan 70 mm dan wel een of meer ringzegens of soortgelijke visnetten aan boord van het vaartuig zijn of gebruikt worden; of
Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 54 quater – lid 2 – letter b – streepje 2
de gesorteerde vis onmiddellijk na sortering wordt bevroren en er geen gesorteerde vis in zee wordt teruggezet; en
de gesorteerde vis na sortering wordt bevroren en er geen gesorteerde vis in zee wordt teruggezet; en
Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 54 quater – lid 2 – letter b – streepje 3
de machines op het vaartuig op een zodanige wijze geïnstalleerd en gesitueerd zijn dat de mariene soorten onmiddellijk worden bevroren en niet meer in zee kunnen worden teruggezet.
de machines op het vaartuig op een zodanige wijze geïnstalleerd en gesitueerd zijn dat de mariene soorten worden bevroren en niet meer in zee kunnen worden teruggezet.
Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 54 quater – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.   De bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat certificeert de plannen voor de vriestrawlers om te waarborgen dat ze in overeenstemming zijn met de geldende regels.
Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Artikel 38
Artikel 38
Schrappen
Wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1343/2011 wordt als volgt gewijzigd:
1)   Het volgende punt wordt toegevoegd:
"h) de technische maatregelen in de artikelen 4, 10, 12, 15, 15 bis, 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies en 16 duodecies.".
2)   De volgende alinea wordt toegevoegd:
"De Commissie is tevens bevoegd overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen om andere door de GFCM vastgestelde en voor de Unie bindend wordende technische maatregelen in Unierecht om te zetten en om bepaalde niet-essentiële onderdelen van wetgevingshandelingen waarbij GFCM-aanbevelingen inzake technische maatregelen zijn omgezet, aan te vullen of te wijzigen.".
Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1
De Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 worden ingetrokken.
De Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004, (EG) nr. 2187/2005 en Verordening (EG) nr. 494/2002 van de Commissie1 bis worden ingetrokken.
____________________________
1 bis Verordening (EG) nr. 494/2002 van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het heekbestand in de ICES-deelgebieden III, IV, V, VI en VII en in de ICES-sectoren VIIIa, b, d, e (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 8).
Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter n bis (nieuw)
n bis)  Noordzeehouting (Coregonus oxyrinchus) in ICES-deelgebied IVb (Uniewateren);
Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter n ter (nieuw)
n ter)  Adriatische steur (Acipenser naccarii) en gewone steur (Acipenser sturio) in Uniewateren;
Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter o
o)  vrouwelijke rivierkreeften met eitjes (Palinuridae spp.) en vrouwelijke kreeft met eitjes (Homarus gammarus) in alle Uniewateren, behalve wanneer zij worden gebruikt voor rechtstreekse uitzetting of voor overbrenging;
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter p
p)  dadelmossel (Lithophaga lithophaga) en boormossel (Pholas dactylus) in de Uniewateren in de Middellandse Zee.
p)  dadelmossel (Lithophaga lithophaga), grote steekmossel (Pinna nobilis) en boormossel (Pholas dactylus) in de Uniewateren in de Middellandse Zee;
Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter p bis (nieuw)
p bis)  diadeemzee-egel (Centrostephanus longispinus).
Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.   Spinkrabben worden, zoals figuur 5 bis laat zien, gemeten over de lengte van de schaal, over de middellijn beginnend aan de rand van de schaal tussen de punten van het rostrum tot de achterrand van de schaal.
Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 5 ter (nieuw)
5 ter.   Noordzeekrabben worden, zoals figuur 5 ter laat zien, gemeten over de maximumbreedte van de schaal, haaks op de middellijn over de voor- en achterkant van de schaal.
Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 5 quater (nieuw)
5 quater.   Wulken worden, zoals figuur 5 quater laat zien, gemeten over de lengte van de schelp.
Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 5 quinquies (nieuw)
5 quinquies.   Zwaardvis wordt, zoals figuur 5 quinquies laat zien, gemeten in de lengte, van de staartvinvork tot het uiteinde van de onderkaak.
Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 5 bis (nieuw)
Figuur 5 bis Spinkrab (Maia squinado)
20180116-P8_TA(2018)0003_NL-p0000002.png
Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – figuur 5 ter (nieuw)
Figuur 5 ter Noordzeekrab (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_NL-p0000003.png
Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – figuur 5 quater (nieuw)
Figuur 5 quater Wulk (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_NL-p0000004.png
Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – figuur 5 quinquies (nieuw)
Figuur 5 quinquies Zwaardvis (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_NL-p0000005.png
Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 1 – rij 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Makreel (Scomber spp.)

20 cm

Amendement

 

Makreel (Scomber spp.)

30 cm1 bis

 

__________________

 

1 bisDe minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangst die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 1 – rij 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Haring (Clupea harengus)

20 cm

Amendement

 

Haring (Clupea harengus)

20 cm1 bis

 

__________________

 

1 bisDe minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangst die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 1 – rij 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Horsmakrelen (Trachurus spp.)

15 cm

Amendement

Horsmakrelen (Trachurus spp.)

15 cm1 bis

 

__________________

 

1 bisDe minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangst die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 1 – rij 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm of 90 vissen per kilo

Amendement

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm of 90 vissen per kilo1 bis

 

__________________

 

1 bisDe minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangst die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 1 – rij 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm

Amendement

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm1 bis

 

__________________

 

1 bisDe minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangst die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 1 – rij 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Zeekreeft (Homarus gammarus)

87 mm

Amendement

Zeekreeft (Homarus gammarus)

87 mm (carapaxlengte)

Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 1 – rij 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Langoest (Palinurus spp.)

95 mm

Amendement

Langoest (Palinurus spp.)

95 mm (carapaxlengte)

Amendement 202
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 2 – rij 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Totale lengte 105 mm

 

Carapaxlengte 32 mm

Amendement

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Totale lengte 105 mm

 

Carapaxlengte 32 mm

 

Langoustinestaarten 59 mm

Amendement 203
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 2 – rij 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Makreel (Scomber spp.)

20 cm

Amendement

Makreel (Scomber spp.)

20 cm1 bis

 

__________________

 

1 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangsten die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 204
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 2 – rij 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Haring (Clupea harengus)

18 cm

Amendement

Haring (Clupea harengus)

18 cm1 bis

 

__________________

 

1 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangsten die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 205
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – tabel 2 – rij 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Horsmakrelen (Trachurus spp.)

15 cm

Amendement

Horsmakrelen (Trachurus spp.)

15 cm1 bis

 

__________________

 

1 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangsten die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 206
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel B – lid 1 – tabel – rij 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten minste 90 mm

Skagerrak en Kattegat

Er wordt een paneel met een maaswijdte van ten minste 270 mm (ruitvormige maas) of 140 mm1 bis (vierkante maas) aangebracht.

 

 

__________________

 

 

1 bis In de deelsector Kattegat wordt een paneel met vierkante mazen van 120 mm aangebracht (op de trawl in de periode van 1 oktober t/m 31 december en op de zegen in de periode van 1 augustus t/m 31 oktober).

Amendementen 305 en 355
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel B – lid 1 – tabel – rij 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

 

Ten minste 80 mm

ICES-sector IVb ten zuiden van 54°30′ NB en ICES-sector IVc

Gerichte visserij op tong met boomkorren of [pulskorren]. In de bovenste helft van het voorste deel van het net wordt een paneel met een maaswijdte van ten minste 180 mm aangebracht.

 

Amendement

 

 

Ten minste 80 mm

ICES-sector IVb ten zuiden van 54°30′ NB en ICES-sector IVc

Gerichte visserij op tong met boomkorren. In de bovenste helft van het voorste deel van het net wordt een paneel met een maaswijdte van ten minste 180 mm aangebracht.

Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel B – lid 1 – tabel – rij 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten minste 40 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op inktvis (85 % van de vangsten) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Amendement 209
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel B – lid 1 – tabel – rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 16 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op kleine pelagische soorten.

 

 

Gerichte visserij op kever. Voor de kevervisserij wordt een sorteerrooster met een maximumafstand van 22 mm tussen de staven aangebracht.

 

 

Gerichte visserij op Crangon crangon.Er wordt een sorteerrooster, zeeflap of gelijkwaardige selectiviteitsvoorziening aangebracht.

Amendement

Ten minste 16 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op kleine pelagische soorten (80 % van de vangsten).

 

 

Gerichte visserij op kever (50 % van de vangsten). Voor de kevervisserij wordt een sorteerrooster met een maximumafstand van 35 mm tussen de staven aangebracht.

 

 

Gerichte visserij op Noordzeegarnaal en ringsprietgarnaal (90 % van de vangsten). Er wordt een sorteernet of sorteerrooster aangebracht in overeenstemming met de nationaal overeengekomen normen.

Amendement 210
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel B – lid 2 – titel
2.  Basisnormen voor maaswijdten van staande netten
2.  Basisnormen voor maaswijdten van staande netten en drijfnetten
Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel B – lid 2 – inleidend gedeelte
De volgende maaswijdten voor staande netten zijn van toepassing in de Noordzee en het Skagerrak/Kattegat.
De volgende maaswijdten voor staande netten en drijfnetten zijn van toepassing in de Noordzee en het Skagerrak/Kattegat.
Amendement 212
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel C – lid 1 – punt 1.1
1.1  Het is verboden om met gesleept vistuig met een maaswijdte in de kuil van minder dan 80 mm of met staande netten met een maaswijdte van minder dan 100 mm op zandspiering te vissen in het geografische gebied dat wordt begrensd door de oostkust van Engeland en Schotland en dat wordt ingesloten door de punten met de volgende geografische coördinaten, gemeten volgens het WGS84-coördinatenstelsel, achtereenvolgens door middel van loxodromen met elkaar te verbinden:
1.1  Het is verboden om met gesleept vistuig met een maaswijdte in de kuil van minder dan 32 mm op zandspiering te vissen in het geografische gebied dat wordt begrensd door de oostkust van Engeland en Schotland en dat wordt ingesloten door de punten met de volgende geografische coördinaten, gemeten volgens het WGS84-coördinatenstelsel, achtereenvolgens door middel van loxodromen met elkaar te verbinden:
Amendement 213
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel C – lid 2 – punt 2.2 – streepje 1
—  vaartuigen met een motorvermogen van niet meer dan 221 kW die met bodemtrawls of Deense zegens vissen;
—  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel C – lid 2 – punt 2.2 – streepje 2
—  in span vissende vaartuigen waarvan het gezamenlijke motorvermogen 221 kW nooit overschrijdt en die met demersale spannetten vissen;
—  in span vissende vaartuigen waarvan het gezamenlijke motorvermogen 221 kW nooit overschrijdt en die met bodemspannetten vissen;
Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel C – lid 2 – punt 2.2 – streepje 3
—  vaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW mogen echter bodemtrawls of Deense zegens gebruiken, en in span vissende vaartuigen met een gezamenlijk motorvermogen van meer dan 221 kW mogen demersale spannetten gebruiken, op voorwaarde dat die vaartuigen niet gericht op schol en tong vissen en dat zij de toepasselijke maaswijdtevoorschriften van deel B van deze bijlage naleven.
—  vaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW mogen echter bodemtrawls of Deense zegens gebruiken, en in span vissende vaartuigen met een gezamenlijk motorvermogen van meer dan 221 kW mogen bodemspannetten gebruiken, op voorwaarde dat die vaartuigen niet gericht op schol en tong vissen en dat zij de toepasselijke maaswijdtevoorschriften van deel B van deze bijlage naleven.
Amendement 216
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel C – lid 6 – punt 6.2
6.2  Het is verboden op een kaartdiepte van minder dan 600 meter gericht te vissen op de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2347/20021 vermelde diepzeehaaien. Incidenteel gevangen diepzeehaaien worden aan boord gehouden. Die vangsten worden aangeland en op de quota afgeboekt. Vaartuigen van een lidstaat die incidenteel meer dan 10 ton diepzeehaaien vangen, kunnen niet langer gebruikmaken van de in punt 6.1 bedoelde afwijkingen.
6.2  Het is verboden op een kaartdiepte van minder dan 600 meter gericht te vissen op de in bijlage I bij Verordening (EU) 2016/2336 van het Europees Parlement en de Raad 1 vermelde diepzeehaaien. Incidenteel gevangen diepzeehaaien waarvoor in het Unierecht een uitdrukkelijk vangstverbod is vastgesteld, moeten zo snel mogelijk in zee worden teruggezet. Gevangen diepzeehaaien waarvoor vangstbeperkingen gelden, worden aan boord gehouden. Die vangsten worden aangeland en op de quota afgeboekt. Wanneer een lidstaat onvoldoende quota heeft, kan de Commissie artikel 105, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 toepassen. Vaartuigen van een lidstaat die incidenteel meer dan 10 ton diepzeehaaien vangen, kunnen niet langer gebruikmaken van de in punt 6.1 bedoelde afwijkingen.
__________________
__________________
1 Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toegang tot diepzeebestanden en bij de visserij daarop in acht te nemen voorschriften (PB L 351 van 28.12.2002, blz. 6).
1 Verordening (EU) 2016/2336 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 1).
Amendement 274
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel D – titel 2
Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van walvisachtigen in ICES-sector IIIa en ICES-deelgebied IV
Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeezoogdieren in ICES-sector IIIa en ICES-deelgebied IV
Amendement 275
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel D – punt 1 bis (nieuw)
1 bis.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeevogels
1.  Er worden wetenschappelijke onderzoeksprogramma's opgezet in de Noordzee om de overlapping van kwetsbare soorten met vistuig en visserijinspanningen te identificeren en technische oplossingen voor vistuig vast te stellen.
2.  Er worden ruimtelijke maatregelen toegepast in de Noordzee indien bij wetenschappelijk onderzoek gebieden zijn geïdentificeerd waar incidenteel kwetsbare zeevogels worden gevangen, totdat deze maatregelen kunnen worden vervangen door andere technische maatregelen.
3.  Vaartuigen die op de Noordzee vissen met de beug, gebruiken een combinatie van wetenschappelijk geteste technische oplossingen, zoals vogelverschrikkerlijnen, aanpassingen van het lijngewicht, afscherming van de haken en het uitzetten van de beugen in het donker, met de minimale dekverlichting die voor de veiligheid is vereist. De combinaties moeten worden vastgesteld op basis van vistuigconfiguraties en de vatbare soorten die naar alle waarschijnlijkheid door de vloten worden gevangen. De specificatie moet voldoen aan de normen die in internationaal overeengekomen richtsnoeren worden uiteengezet.
4.  De lidstaten monitoren en beoordelen de doeltreffendheid van de vastgestelde impactbeperkende maatregelen, onder meer in relatie tot de visvangst en de visserijinspanning.
Amendementen 306, 314, 315 en 356
Voorstel voor een verordening
Bijlage V — Deel E
Deel E
Schrappen
Innovatieve visserijmethoden
Het gebruik van elektrische pulskorren in de ICES-sectoren IVb en IVc
Onverminderd artikel 13 is het toegestaan in de ICES-sectoren IVb en IVc te vissen met een elektrische pulskor onder de voorwaarden die overeenkomstig artikel 27, lid 1, tweede streepje, van deze verordening zijn vastgesteld en die betrekking hebben op de gebruikte pulsen en de monitoringmaatregelen die van kracht zijn ten zuiden van een loxodroom die de volgende punten met elkaar verbindt (gemeten volgens het WGS84-coördinatensysteem):
–  een punt op de oostkust van het Verenigd Koninkrijk op 55° NB,
–  oostwaarts tot 55° NB, 5° OL
–  noordwaarts tot 56° NB,
–  ten oosten van een punt op de westkust van Denemarken op 56° NB.
Amendement 324
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel A – tabel – rij 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Makreel (Scomber spp.)

20 cm

Amendement

Makreel (Scomber spp.)

20 cm1 bis

 

___________

 

1 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangsten die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanvoer, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel A – tabel – rij 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Haring (Clupea harengus)

20 cm

Amendement

Haring (Clupea harengus)

20 cm1 bis

 

__________________

 

1 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangsten die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel A – tabel – rij 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Horsmakrelen (Trachurus spp.)

15 cm 3

 

__________________

 

3 In de Uniewateren in de ICES-deelgebieden V, VI ten zuiden van 56° NB en VII, behalve de ICES-sectoren VIId, e, f, geldt een minimuminstandhoudingsreferentiegrootte van 130 mm.

Amendement

Horsmakrelen (Trachurus spp.)

15 cm 3, 3 bis

 

__________________

 

3 In de Uniewateren in de ICES-deelgebieden V, VI ten zuiden van 56° NB en VII, behalve de ICES-sectoren VIId, e, f, geldt een minimuminstandhoudingsreferentiegrootte van 130 mm.

 

3 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangsten die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 220
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel A – tabel – rij 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm of 90 vissen per kilo

Amendement

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm of 90 vissen per kilo1 bis

 

__________________

 

1 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangsten die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 221
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel B – lid 1 – tabel – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 120 mm

Hele gebied

Geen

Amendement

Ten minste 100 mm1 bis

Hele gebied

Geen

__________________

 

 

1 bis Geleidelijk in te voeren over een periode van twee jaar gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening. Voor de ICES-sectoren VIId en VIIe geldt een maaswijdte van ten minste 100 mm.

 

 

Amendement 223
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel B – lid 2 – titel
2.  Basisnormen voor maaswijdten van staande netten
2.  Basisnormen voor maaswijdten van staande netten en drijfnetten
Amendement 224
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel B – lid 2 – inleidend gedeelte
De volgende maaswijdten voor staande netten zijn van toepassing in de noordwestelijke wateren.
De volgende maaswijdten voor staande netten en drijfnetten zijn van toepassing in de noordwestelijke wateren.
Amendement 225
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel B – lid 2 – tabel – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 120 mm1

Hele gebied

Geen

Amendement

Ten minste 120 mm1

Hele gebied

Geen

__________________

 

 

1 Voor de gerichte visserij op zeeduivel (30 % van de vangsten) wordt een maaswijdte van ten minste 220 mm gebruikt. Er wordt een maaswijdte van ten minste 110 mm gebruikt voor gerichte visserij op koolvis en heek (50 % van de vangsten) in de ICES-sectoren VIId en VIIe.

 

 

Amendement 226
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel B – tabel – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 50 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op kleine pelagische soorten.

Amendement

Ten minste 50 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op kleine pelagische soorten (80 % van de vangsten).

 

 

Gerichte visserij op mullen (50 % van de vangsten).

Amendement 227
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel C – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
Van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 oktober tot en met 31 december van elk jaar is het verboden enige visserijactiviteit met gesleept vistuig of staande netten uit te voeren in het gebied dat wordt ingesloten door de punten met de volgende geografische coördinaten, gemeten volgens het WGS84-coördinatenstelsel, achtereenvolgens door middel van loxodromen met elkaar te verbinden:
Van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 oktober tot en met 31 december van elk jaar is het verboden enige visserijactiviteit met gesleept bodemvistuig of staande bodemnetten uit te voeren in het gebied dat wordt ingesloten door de punten met de volgende geografische coördinaten, gemeten volgens het WGS84-coördinatenstelsel, achtereenvolgens door middel van loxodromen met elkaar te verbinden:
Amendement 228
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel C – lid 3 – punt 3.2
3.2  In afwijking van punt 3.1 is in het gebied en de periode die daarin zijn bepaald, het gebruik van bodemtrawls toegestaan, op voorwaarde dat die trawls zijn voorzien van selectiviteitsvoorzieningen die zijn beoordeeld door het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Wanneer de bijvangsten van kabeljauw die zijn gevangen door de vaartuigen van een lidstaat die binnen de in punt 3.1 bedoelde gebieden actief zijn, meer dan 10 ton bedragen, mogen die vaartuigen niet langer in dat gebied vissen.
3.2  In afwijking van punt 3.1 is in het gebied en de periode die daarin zijn bepaald, het gebruik van bodemtrawls toegestaan, op voorwaarde dat die trawls zijn voorzien van selectiviteitsvoorzieningen die zijn beoordeeld door het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV).
Amendement 229
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel C – lid 9 – titel
9.  Gebruik van staande netten in de ICES-sectoren Vb, VIa, VII b, c, j, k
9.  Gebruik van staande netten in de ICES-sectoren Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Amendement 230
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel C – lid 9 – punt 9.2
9.2.  Het is verboden op een kaartdiepte van minder dan 600 meter gericht te vissen op de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2347/2002 vermelde diepzeehaaien. Incidenteel gevangen diepzeehaaien worden aan boord gehouden. Die vangsten worden aangeland en op de quota afgeboekt. Vaartuigen van een lidstaat die incidenteel meer dan 10 ton diepzeehaaien vangen, kunnen niet langer gebruikmaken van de in punt 9.1 beschreven afwijkingen.
9.2.  Het is verboden op een kaartdiepte van minder dan 600 meter gericht te vissen op de in bijlage I van Verordening (EU) 2016/2336 vermelde diepzeehaaien. Incidenteel gevangen diepzeehaaien waarvoor in het Unierecht een uitdrukkelijk vangstverbod is vastgesteld, moeten zo snel mogelijk in zee worden teruggezet. Gevangen diepzeehaaien waarvoor vangstbeperkingen gelden, worden aan boord gehouden. Die vangsten worden aangeland en op de quota afgeboekt. Wanneer een lidstaat onvoldoende quota heeft, kan de Commissie artikel 105, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 toepassen. Vaartuigen van een lidstaat die incidenteel meer dan 10 ton diepzeehaaien vangen, kunnen niet langer gebruikmaken van de in punt 9.1 bedoelde afwijkingen.
Amendement 276
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel D – punt 1 – titel
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van walvisachtigen in de ICES-sectoren VIa en VII d, e, f, g, h en j
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeezoogdieren in de ICES-sectoren VI en VII
Amendement 277
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel D – punt 2 – punt 2.1 (nieuw)
2.1.  Er worden wetenschappelijke onderzoeksprogramma's opgezet in de noordwestelijke wateren om de overlapping van kwetsbare soorten met vistuig en visserijinspanningen te identificeren en technische oplossingen voor vistuig vast te stellen.
Amendement 278
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel D – punt 2 – punt 2.2 (nieuw)
2.2.  Er worden ruimtelijke maatregelen toegepast in de noordwestelijke wateren indien bij wetenschappelijk onderzoek gebieden zijn geïdentificeerd waar incidenteel kwetsbare zeevogels worden gevangen, totdat deze maatregelen kunnen worden vervangen door andere technische maatregelen.
Amendement 279
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel D – punt 2 – punt 2.3 (nieuw)
2.3.  De lidstaten monitoren en beoordelen de doeltreffendheid van de vastgestelde impactbeperkende maatregelen, onder meer in relatie tot de visvangst en de visserijinspanning.
Amendement 231
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel A – tabel – rij 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Haring (Clupea harengus)

20 cm

Amendement

Haring (Clupea harengus)

20 cm1 bis

 

__________________

 

1 bisDe minimuminstandhoudingsreferentiegrootten voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % van het levend gewicht van de totale vangst die van elk van die soorten aan boord worden gehouden.

 

Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten opzichte van het levend gewicht van de totale hoeveelheid mariene organismen die na sortering of bij aanlanding aan boord is.

 

Dit percentage wordt berekend aan de hand van een of meer representatieve monsters. Het maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de aanlanding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet worden overschreden.

Amendement 232
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel A – tabel – rij 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Zeebaars (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Amendement

Zeebaars (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Amendement 233
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel A – tabel – rij 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Mantelschelpen (Chlamys spp.)

40 mm

Amendement

Mantelschelpen (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Amendement 234
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel A – tabel – rij 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Japanse tapijtschelp (Venerupis philippinarum)

35 mm

Amendement

Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Amendement 235
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel A – tabel – rij 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Octopus (Octopus vulgaris)

750 gram3

 

__________________

 

3 In alle wateren in het centraal-oostelijke deel van de Atlantische Oceaan omvattende de sectoren 34.1.1, 34.1.2 en 34.1.3 en deelgebied 34.2.0 van visserijgebied 34 van de CECAF-zone, geldt een gegromd gewicht van 450 gram.

Amendement

Octopus (Octopus vulgaris)

1 000 gram3

 

__________________

 

3 In alle wateren in het centraal-oostelijke deel van de Atlantische Oceaan omvattende de sectoren 34.1.1, 34.1.2 en 34.1.3 en deelgebied 34.2.0 van visserijgebied 34 van de CECAF-zone, geldt een gegromd gewicht van 450 gram.

Amendement 242
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel C – lid 4 – punt 4.2
4.2.  Het is verboden op een kaartdiepte van minder dan 600 meter gericht te vissen op de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2347/2002 vermelde diepzeehaaien. Incidenteel gevangen diepzeehaaien worden aan boord gehouden. Die vangsten worden aangeland en op de quota afgeboekt. Vaartuigen van een lidstaat die incidenteel meer dan 10 ton diepzeehaaien vangen, kunnen niet langer gebruikmaken van de in punt 1 beschreven afwijkingen.
4.2.  Het is verboden op een kaartdiepte van minder dan 600 meter gericht te vissen op de in bijlage I van Verordening (EU) 2016/2336 vermelde diepzeehaaien. Incidenteel gevangen diepzeehaaien waarvoor in het Unierecht een uitdrukkelijk vangstverbod is vastgesteld, moeten zo snel mogelijk in zee worden teruggezet. Gevangen diepzeehaaien waarvoor vangstbeperkingen gelden, worden aan boord gehouden. Die vangsten worden aangeland en op de quota afgeboekt. Wanneer een lidstaat onvoldoende quota heeft, kan de Commissie artikel 105, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 toepassen. Vaartuigen van een lidstaat die incidenteel meer dan 10 ton diepzeehaaien vangen, kunnen niet langer gebruikmaken van de in punt 1 bedoelde afwijkingen.
Amendement 243
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel C – lid 4 – punt 4.2 bis (nieuw)
4.2 bis.  De Commissie kan, na overleg met het WTECV, beslissen dat bepaalde visserijsectoren in de ICES-gebieden VIII, IX en X worden uitgesloten van de toepassing van punt 4.1 als uit de door de lidstaten verstrekte informatie of de uitvoering van een bepaald beheer waarbij gebruik wordt gemaakt van regionalisering, dat kan bestaan uit een verlaging van het aantal in het gebied actieve vaartuigen, een vermindering van het aantal maanden waarin inspanningen worden geleverd enz., of uit meerjarenplannen blijkt dat die visserijsectoren een zeer lage hoeveelheid bijvangsten of teruggooi van haaien hebben.
Amendement 280
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel D – punt 1 – titel
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van walvisachtigen in de ICES-deelgebieden VIII en IXa
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeezoogdieren in de ICES-deelgebieden VIII en IX
Amendement 281
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel D – punt 2 – punt 2.1 (nieuw)
2.1.  Er worden wetenschappelijke onderzoeksprogramma's opgezet in de zuidwestelijke wateren om de overlapping van kwetsbare soorten met vistuig en visserijinspanningen te identificeren en technische oplossingen voor vistuig vast te stellen.
Amendement 282
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel D – punt 2 – punt 2.2 (nieuw)
2.2.  Er worden ruimtelijke maatregelen toegepast in de zuidwestelijke wateren indien bij wetenschappelijk onderzoek gebieden in kaart zijn gebracht waar incidenteel kwetsbare zeevogels worden gevangen, totdat deze maatregelen kunnen worden vervangen door andere technische maatregelen.
Amendement 283
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel D – punt 2 – punt 2.3 (nieuw)
2.3.  De lidstaten monitoren en beoordelen de doeltreffendheid van de vastgestelde impactbeperkende maatregelen, onder meer in verband met de visvangst en de visserij-inspanningen.
Amendement 247
Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – Deel B – lid 2 – tabel – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 157 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op zalm

Amendement

Schrappen

 

 

Amendement 284
Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – Deel D – punt 1 – titel
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van walvisachtigen
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeezoogdieren
Amendement 285
Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – Deel D – punt 1 bis (nieuw)
1 bis.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeevogels
1.1.  Er worden wetenschappelijke onderzoeksprogramma's opgezet in de Oostzee om de overlapping van kwetsbare soorten met vistuig en visserij-inspanningen in kaart te brengen en technische oplossingen voor vistuig vast te stellen.
1.2.  Er worden ruimtelijke maatregelen toegepast in de Oostzee indien bij wetenschappelijk onderzoek gebieden in kaart zijn gebracht waar incidenteel kwetsbare zeevogels worden gevangen, totdat deze maatregelen kunnen worden vervangen door andere technische maatregelen.
1.3  De lidstaten monitoren en beoordelen de doeltreffendheid van de vastgestelde impactbeperkende maatregelen, onder meer in verband met de visvangst en de visserij-inspanningen.
Amendement 251
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel B – lid 1 – tabel – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Een kuil met vierkante mazen van ten minste 40 mm2

Hele gebied

Op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de eigenaar van het vaartuig mag als alternatief voor de kuil met vierkante mazen van 44 mm een kuil met ruitvormige mazen van 50 mm2 worden gebruikt.

 

 

________________

 

 

2 Er mag slechts één soort net (met vierkante mazen van 40 mm of met ruitvormige mazen van 50 mm) aan boord worden gehouden of worden gebruikt.

Amendement

Een kuil met vierkante mazen van ten minste 40 mm 2

Hele gebied

Op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de eigenaar van het vaartuig mag als alternatief voor de kuil met vierkante mazen van 40 mm een kuil met ruitvormige mazen van 50 mm2 worden gebruikt.

 

 

________________

 

 

2 Er mag slechts één soort net (met vierkante mazen van 40 mm of met ruitvormige mazen van 50 mm) aan boord worden gehouden of worden gebruikt.

Amendement 254
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel B – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.   De bestaande afwijkingen van de bepalingen in de leden 1, 1 bis en 2 van het onderhavige deel voor aan een beheersplan onderworpen ringzegens, zoals vermeld in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1967/2006 en goedgekeurd uit hoofde van artikel 9 van die verordening, blijven geldig tenzij anders bepaald bij artikel 18 van de onderhavige verordening.
Amendement 255
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel C – lid 5
Het is verboden meer dan 250 korven of kubben per vaartuig aan boord te hebben of te gebruiken voor de vangst van schaaldieren in diep water (met inbegrip van Plesionika spp., Pasiphaea spp. of dergelijke soorten).
Het is verboden meer dan 250 korven of kubben per vaartuig aan boord te hebben of te gebruiken voor de vangst van schaaldieren in diep water.
Amendement 256
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel C – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)
Er wordt een vergunning verleend voor de vangst van schaaldieren (met inbegrip van Plesionika spp., Pasiphaea spp. of dergelijke soorten) in diep water met zeer plaatselijk actieve vaartuigen die met ambachtelijk tuig vissen.
Amendement 257
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel C – lid 6 bis (nieuw)
6 bis.  Beperkingen op de onderwatervisserij met harpoenen
Het is verboden om met onderwaterharpoenen met aqualong te vissen of 's nachts tussen zonsondergang en zonsopgang.
Amendement 286
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel D – punt 1 – titel
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van walvisachtigen
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeezoogdieren
Amendement 287
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel D – punt 2 – punt 2.1 (nieuw)
2.1.  Er worden wetenschappelijke onderzoeksprogramma's opgezet in de Middellandse Zee om de overlapping van kwetsbare soorten met vistuig en visserij-inspanningen in kaart te brengen en technische oplossingen voor vistuig vast te stellen.
Amendement 288
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel D – punt 2 – punt 2.2 (nieuw)
2.2.  Er worden ruimtelijke maatregelen toegepast in de Middellandse Zee indien bij wetenschappelijk onderzoek gebieden in kaart zijn gebracht waar incidenteel kwetsbare zeevogels worden gevangen, totdat deze maatregelen kunnen worden vervangen door andere technische maatregelen.
Amendement 289
Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – Deel D – punt 2 – punt 2.3 (nieuw)
2.3.  De lidstaten monitoren en beoordelen de doeltreffendheid van de vastgestelde impactbeperkende maatregelen, onder meer in verband met de visvangst en de visserij-inspanningen.
Amendement 259
Voorstel voor een verordening
Bijlage X – Deel B – lid 1 – tabel – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 50 mm

Hele gebied

Als alternatief mogen kuilen met vierkante mazen van 40 mm worden gebruikt.

Amendement

Ten minste 40 mm

Hele gebied

Op het naar behoren gemotiveerd verzoek van de eigenaar van het vaartuig mogen als alternatief voor de kuil met vierkante mazen van 40 mm kuilen met ruitvormige mazen van 50 mm1 bis worden gebruikt.

 

 

__________________

 

 

1 bis Er mag slechts één soort net aan boord worden genomen of gebruikt (ofwel met vierkante mazen van 40 mm, ofwel met ruitvormige mazen van 50 mm).

Amendement 260
Voorstel voor een verordening
Bijlage X – Deel B – lid 2 – tabel – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 400 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op tarbot

Amendement

Ten minste 400 mm

Hele gebied

Visserij op tarbot met geankerde kieuwnetten

Amendement 261
Voorstel voor een verordening
Bijlage X – Deel C
Deel C
Schrappen
Gesloten of beperkte gebieden
Tijdelijke sluitingen ter bescherming van tarbot
Van 15 april tot en met 15 juni van elk jaar is het in de Uniewateren van de Zwarte Zee toegestaan tarbot gericht te bevissen, over te laden, aan te landen en voor eerste verkoop aan te bieden.
Amendement 290
Voorstel voor een verordening
Bijlage X – Deel D – punt 1 bis (nieuw)
1 bis.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeevogels
1 bis. 1.  Er worden wetenschappelijke onderzoeksprogramma's opgezet in de Zwarte Zee om de overlapping van kwetsbare soorten met vistuig en visserij-inspanningen in kaart te brengen en technische oplossingen voor vistuig vast te stellen.
1 bis. 2.  Er worden ruimtelijke maatregelen toegepast in de Zwarte Zee indien bij wetenschappelijk onderzoek gebieden in kaart zijn gebracht waar incidenteel kwetsbare zeevogels worden gevangen, totdat deze maatregelen kunnen worden vervangen door andere technische maatregelen.
1 bis. 3.  De lidstaten monitoren en beoordelen de doeltreffendheid van de vastgestelde impactbeperkende maatregelen, onder meer in verband met de visvangst en de visserij-inspanningen.
Amendement 262
Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – Deel A – titel
Basisnormen voor maaswijdten van gesleept vistuig
1.   Basisnormen voor maaswijdten van gesleept vistuig
Amendement 263
Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – Deel A – lid 1 – inleidend gedeelte
De volgende maaswijdten voor kuilen zijn van toepassing in de ultraperifere gebieden.
De volgende maaswijdten voor kuilen zijn van toepassing in de Uniewateren in de Indische Oceaan en het westelijke deel van de Atlantische Oceaan.
Amendement 264
Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – Deel A – tabel – rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 45 mm

Alle wateren voor de kust van het Franse departement Guyana die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Frankrijk vallen

Gerichte visserij op garnaal (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Amendement

Ten minste 45 mm

Alle wateren voor de kust van het Franse departement Guyana die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Frankrijk vallen

Gerichte visserij op garnaal (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % van de vangsten).

Amendement 265
Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – Deel A – tabel – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ten minste 14 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op kleine pelagische soorten met ringnetten

Amendement

Schrappen

 

 

Amendement 266
Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – Deel A – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Basisnormen voor maaswijdten van ringzegens
De volgende maaswijdten voor ringzegens zijn van toepassing in de Uniewateren in de Indische Oceaan en het westelijke deel van de Atlantische Oceaan.
Amendement 267
Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – Deel A – lid 1 bis (nieuw) – tabel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Maaswijdte

Geografische gebieden

Voorwaarden

Ten minste 14 mm

Hele gebied

Gerichte visserij op kleine pelagische soorten met ringzegens

Amendement 291
Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – Deel B bis (nieuw)
Deel B bis
Impactbeperkende maatregelen voor kwetsbare soorten
1.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeezoogdieren
1.1.  Het is voor vaartuigen verboden in de ultraperifere gebieden gebruik te maken van staande netten, drijfnetten, pelagische trawls of trawls met een hoge verticale opening of van andere soorten visserij waar bewijs bestaat voor bijvangst, indien niet tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van aangetoonde impactbeperkende technologie. Er mogen alleen uitzonderingen worden gemaakt voor visserijsoorten met een aangetoond verwaarloosbare totale bijvangst.
1.2.  Punt 1 is niet van toepassing op visserijoperaties die uitsluitend plaatsvinden voor wetenschappelijk onderzoek en worden uitgevoerd met toestemming en onder het gezag van de lidstaat of lidstaten in kwestie en die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe technische maatregelen om het incidenteel vangen of doden van walvisachtigen terug te dringen.
1.3.  De lidstaten monitoren en beoordelen aan de hand van speciale jaarlijkse monitoringsregelingen en door middel van wetenschappelijke onderzoeken of proefprojecten de doeltreffendheid van de in punt 1.1 beschreven impactbeperkende middelen bij de visserijsoorten en de gebieden in kwestie.
2.  Maatregelen ter beperking van de incidentele vangsten van zeevogels
2.1.   Er worden wetenschappelijke onderzoeksprogramma's opgezet in de ultraperifere gebieden om de overlapping van kwetsbare soorten met vistuig en visserij-inspanningen in kaart te brengen en technische oplossingen voor vistuig vast te stellen.
2.2.  Er worden ruimtelijke maatregelen toegepast in de ultraperifere gebieden indien bij wetenschappelijk onderzoek gebieden in kaart zijn gebracht waar incidenteel kwetsbare zeevogels worden gevangen, totdat deze maatregelen kunnen worden vervangen door andere technische maatregelen.

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0381/2017).

Laatst bijgewerkt op: 8 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid