Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0074(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0381/2017

Predkladané texty :

A8-0381/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Prijaté texty
PDF 1236kWORD 251k
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg
Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 16. januára 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 a nariadenie Komisie (ES) č. 494/2002
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Zjednodušenie existujúcich pravidiel je potrebné na lepšie pochopenie a dodržiavanie zo strany prevádzkovateľov, vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán. Konzultačný postup s poradnými radami by sa mal rešpektovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 a pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby všetky ciele týkajúce sa ochrany a udržateľnosti boli plne rešpektované.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)   Zjednodušenie súčasných pravidiel týkajúcich sa technických opatrení by nemalo viesť k oslabeniu noriem v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Je potrebné vytvoriť rámec na reguláciu technických opatrení. Tento rámec by mal obsahovať všeobecné pravidlá platné vo všetkých vodách Únie a zabezpečiť vypracovanie technických opatrení, ktoré prostredníctvom regionalizácie zavedenej v rámci SRP zohľadnia regionálne špecifiká jednotlivých druhov rybolovu a rybolovných oblastí.
(3)  Je potrebné vytvoriť rámec na reguláciu technických opatrení. Tento rámec by mal obsahovať všeobecné pravidlá platné vo všetkých vodách Únie a zabezpečiť vypracovanie technických opatrení, ktoré prostredníctvom regionalizácie zavedenej v rámci SRP zohľadnia regionálne špecifiká jednotlivých druhov rybolovu a rybolovných oblastí. Tento proces by mal umožňovať účinne kombinovať spoločné pravidlá a miestnu situáciu v jednotlivých oblastiach. Tento proces by však nemal viesť k akejsi forme opätovného znárodňovania SRP, pričom je dôležité, aby poradné rady naďalej zabezpečovali, že sa regionalizácia uskutočňuje podľa prístupu Únie v súlade s odôvodnením 14 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Rámec by sa mal vzťahovať na odchyt a vyloďovanie rybolovných zdrojov, ako aj na používanie rybárskeho výstroja a vzájomné pôsobenie rybolovných činností a morských ekosystémov.
(4)  Rámec by sa mal vzťahovať na odchyt a vyloďovanie rybolovných zdrojov, ako aj na používanie rybárskeho výstroja a vzájomné pôsobenie rybolovných činností a morských ekosystémov a mal by zohľadňovať aj sociálno-ekonomickú dynamiku.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Technické opatrenia by sa v relevantných prípadoch mali vzťahovať na rekreačné rybárstvo, ktoré môže mať významný vplyv na populácie druhov rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov.
(6)  Rekreačné rybárstvo môže mať významný vplyv na morské prostredie, populácie druhov rýb a iných druhov, a malo by preto podliehať technickým opatreniam.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Ryby ulovené rekreačnými rybármi (lov na háčik a udicu) sú púšťané na slobodu s vysokou mierou prežitia, až kým sa nepreukáže opak na základe vedeckých dôkazov.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Táto povinnosť vylodiť úlovky sa uplatňuje podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na všetky úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu. Ak sa však jedince uvedených druhov ulovia a okamžite pustia na slobodu v rámci rekreačného rybolovu a z vedeckých dôkazov vyplýva vysoká miera prežitia v prípade týchto druhov, ako to môže byť v prípade rýb ulovených rekreačnými rybármi používajúcimi rybárske náčinie, malo by byť možné vyňať príslušný druh rybolovu z povinnosti vylodiť úlovky pri uplatňovaní postupov stanovených v danom nariadení, najmä prijatím opatrení na tento účel v rámci viacročných plánov a/alebo plánov pre odhadzovanie úlovkov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Technické opatrenia by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP – loviť na úrovni maximálneho udržateľného výnosu, znížiť množstvo nechcených úlovkov, eliminovať odhadzovanie úlovkov a prispieť k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES18.
(7)  Technické opatrenia by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP.
__________________
18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Technické opatrenia musia byť primerané vzhľadom na sledované ciele. Pred ich prijatím treba zohľadniť ich možný hospodársky sociálny vplyv.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)   Presadzovaním a vykonávaním technických opatrení, operačných programov a v relevantných prípadoch vydávaním povolení, obmedzeniami týkajúcimi sa konštrukcie a prevádzky plavidiel a rybárskeho výstroja by nemalo byť dotknuté dosahovanie lepších zdravotných a bezpečnostných noriem pre plavidlá vykonávajúce rybolovné operácie a rybolovné činnosti.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)   Technické opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia by mali byť v súlade so Strategickým plánom pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020 prijatým v rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite, a podporovať vykonávanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, najmä cieľ zabezpečiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a s nimi súvisiace činnosti.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Technické opatrenia by mali konkrétne poskytnúť ochranu juvenilných rýb a neresiacich sa húfov vďaka používaniu selektívneho rybárskeho výstroja a preventívnymi opatreniami. Technickými opatreniami by sa mal navyše minimalizovať a pokiaľ možno eliminovať vplyv rybárskeho výstroja na morské ekosystémy, a najmä na citlivé druhy a biotopy. Technické opatrenia by mali prispieť k zavedeniu riadiacich opatrení na účely dosiahnutia súladu so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 92/43/EHS19, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES20 a smernice 2008/56/ES.
(8)  Technické opatrenia by mali konkrétne prispieť k ochrane juvenilných rýb a neresiacich sa húfov vďaka používaniu selektívneho rybárskeho výstroja a preventívnymi opatreniami. Technickými opatreniami by sa malo navyše prispieť k minimalizácii a podľa možností k eliminácii negatívneho vplyvu rybárskeho výstroja na morské ekosystémy, a najmä na citlivé druhy a biotopy. Stimuly by sa mali poskytnúť na podnietenie používania výstroja a postupov, ktoré majú malý vplyv na životné prostredie. Technické opatrenia by mali prispieť k zavedeniu riadiacich opatrení na účely dosiahnutia súladu so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 92/43/EHS19, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES20 a smernice 2008/56/ES.
__________________
__________________
19 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
19 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Problematika náhodného výlovu citlivých druhov by sa vzhľadom na vysokú mieru ochrany, ktorú im poskytujú smernice Rady 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2008/56/ES, na ich značnú zraniteľnosť a záväzok dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav mala riešiť komplexne v rámci všetkých druhov rybolovu a výstroja.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme vyhodnotenia účinnosti technických opatrení by sa mali prijať zámery týkajúce sa úrovne nechcených úlovkov, úrovne vedľajších úlovkov citlivých druhov a rozsahu morských biotopov nepriaznivo ovplyvnených rybolovom, ktoré zodpovedajú cieľom SRP a právnych predpisov Únie o ochrane životného prostredia (predovšetkým smernice Rady 92/43 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a najlepšej medzinárodnej praxi.
(9)  V záujme vyhodnotenia účinnosti technických opatrení by sa mali prijať ukazovatele výkonnosti týkajúce sa zníženia úlovkov rýb, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a náhodných úlovkov citlivých druhov, ako aj obmedzenia negatívnych environmentálnych vplyvov na morské biotopy v dôsledku rybolovu, ktoré zodpovedajú cieľom SRP a právnych predpisov Únie o ochrane životného prostredia (predovšetkým smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES21).
__________________
__________________
21 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
21 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Členské štáty by mali čo najviac využívať dostupné opatrenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/20141a s cieľom podporiť rybárov pri vykonávaní technických opatrení a zabezpečiť, aby sa zohľadnili sociálno-ekonomické ciele SRP.
_______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Mali by sa zakázať niektoré deštruktívne typy rybárskeho výstroja alebo metódy, pri ktorých sa používajú výbušniny, jedy, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje, vlečené zariadenia a drapáky na zber koralu červeného alebo iných druhov koralov a koralovitých druhov, a niektoré typy harpún; špecifická výnimka platí pre impulzové vlečné siete, ktoré možno použiť za určitých prísnych podmienok.
(11)  Mali by sa zakázať niektoré deštruktívne typy rybárskeho výstroja alebo metódy, pri ktorých sa používajú výbušniny, jedy, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje, vlečené zariadenia a drapáky na zber koralu červeného alebo iných druhov koralov a koralovitých druhov, a niektoré typy harpún. V tejto súvislosti treba zabezpečiť, aby existovala primeraná informovanosť o vplyvoch inovačného rybárskeho výstroja vrátane kumulatívnych účinkov pred tým, ako sa používanie výstroja všeobecne zavedie. Okrem toho by sa mal zaviesť systém monitorovania, kontroly a hodnotenia slúžiaci na presadzovanie a výskum, ako aj na účely hodnotenia. Napokon by súčasné licencie mali podliehať vedeckému prehodnoteniu pred tým, ako budú trvalo vedené ako „nezakázané“.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Sú potrebné podrobné a kvantifikované poznatky o vplyvoch inovačného rybárskeho výstroja vrátane jeho kumulatívnych účinkov na morské prostredie a druhy, pred tým, ako sa ich používanie všeobecne zavedie v komerčnom rozsahu. Mal by sa vytvoriť účinný program monitorovania a hodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V prípade určitých vzácnych druhov rýb, napríklad druhov žralokov a rají, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich stav ochrany. Na ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť všeobecný zákaz lovu.
(15)  V prípade určitých druhov rýb, ktoré sú vzácne alebo sú pre svoje biologické vlastnosti osobitne vystavené riziku nadmerného lovu, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich stav ochrany. Na ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť všeobecný zákaz lovu.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  S cieľom pomôcť odvetviu rybolovu pri plnení povinnosti vylodiť úlovky by členské štáty mali prijať opatrenia na uľahčenie skladovania a získavania odbytísk pre morské druhy, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť. Medzi tieto opatrenia by mala patriť podpora investícií do výstavby a prispôsobenia vyloďovacích miest a prístreškov alebo podpora investícií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybolovu.
(21)  S cieľom pomôcť odvetviu rybolovu pri plnení povinnosti vylodiť úlovky a zabezpečiť rovnaké podmienky tým, že sa táto povinnosť v plnom rozsahu dodržiava, by členské štáty mali prijať opatrenia na uľahčenie skladovania a získavania odbytísk pre morské druhy, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť. Medzi tieto opatrenia by mala patriť podpora investícií do výstavby a prispôsobenia vyloďovacích miest a prístreškov alebo podpora investícií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  V prípadoch, keď z vedeckých odporúčaní vyplýva, že dochádza k značnému počtu nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia výlovu, a preto sa na ne nevzťahuje ani povinnosť vylodiť úlovky, členské štáty by mali realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať možnosti zníženia týchto úlovkov a zaviesť primerané technické opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.
(23)  V prípadoch, keď z vedeckých odporúčaní vyplýva, že dochádza k značnému počtu nechcených úlovkov druhov, členské štáty by mali realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať možnosti zníženia týchto úlovkov a zaviesť primerané technické opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Ak na regionálnej úrovni neplatia žiadne technické opatrenia, mali by sa uplatňovať základné normy. Dané základné normy by mali vychádzať z existujúcich technických opatrení s prihliadnutím na odporúčania výboru STECF a stanoviská zainteresovaných strán. Normy by mali obsahovať základné veľkosti ôk siete pre vlečený výstroj a statické siete, minimálne ochranné referenčné veľkosti, oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, opatrenia na ochranu prírody a na zmiernenie rizika vedľajších úlovkov morských cicavcov a morských vtákov v určitých oblastiach a všetky ďalšie existujúce opatrenia špecifické pre jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú zodpovedajúce opatrenia v rámci regionalizácie.
(24)  Ak na regionálnej úrovni neplatia žiadne technické opatrenia, mali by sa uplatňovať základné normy. Dané základné normy by mali vychádzať z existujúcich technických opatrení s prihliadnutím na odporúčania výboru STECF a stanoviská zainteresovaných strán. Normy by mali obsahovať základné veľkosti ôk siete pre vlečený výstroj a statické siete, minimálne ochranné referenčné veľkosti, oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, opatrenia na ochranu prírody s cieľom minimalizovať a podľa možností odstrániť náhodné úlovky morských cicavcov a morských vtákov v určitých oblastiach a všetky ďalšie existujúce opatrenia špecifické pre jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú zodpovedajúce opatrenia v rámci regionalizácie.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Členské štáty spolu so zainteresovanými stranami môžu vypracovať spoločné odporúčania vhodných technických opatrení, ktoré v súlade s regionalizačnými postupmi stanovenými v rámci SRP obsahujú výnimky zo základných noriem.
(25)  Členské štáty by v úzkej spolupráci s príslušnými poradnými radami mali mať možnosť vypracovať spoločné odporúčania vhodných technických opatrení na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, ktoré v súlade s regionalizačnými postupmi stanovenými v rámci SRP obsahujú výnimky zo základných noriem na prispôsobenie technických opatrení regionálnym špecifikám rybolovu, a to aj v prípade neexistencie viacročného plánu.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Z hľadiska využívania a ochrany citlivých druhov a biotopov by takéto regionálne technické opatrenia mali byť minimálne rovnocenné základným normám.
(26)  Regionalizácia by sa mala využiť na vytvorenie prispôsobených opatrení, ktoré zohľadňujú osobitosti každej rybárskej oblasti vrátane ochrany jej citlivých druhov a biotopov. Takéto regionálne technické opatrenia by mali byť udržateľné a minimálne zabezpečiť rovnaké modely využívania a úroveň ochrany ako základné normy. Prijatie akéhokoľvek regionálneho technického opatrenia by malo vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)   Rozhodnutia prijaté regionálnymi skupinami členských štátov v rámci regionalizácie by mali spĺňať rovnaké normy demokratického dohľadu ako normy platné v dotknutých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 b (nové)
(26b)   Regionalizácia by sa mala využívať ako nástroj na podporu účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií a na posilnenie postavenia a zapojenia rybárov tak, aby mohli úzko spolupracovať s členskými štátmi, poradnými radami a vedeckými pracovníkmi s cieľom vytvoriť prispôsobené opatrenia, ktoré budú zohľadňovať osobitosti každej rybolovnej oblasti a chrániť jej environmentálne podmienky.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)
(27a)   Ak iba jeden členský štát má priamy záujem na riadení, môžu sa po konzultácii s relevantnými poradnými radami predkladať návrhy jednotlivých technických opatrení s cieľom upraviť existujúce ochranné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní, ktorými sa do viacročných plánov začleňuje výstroj umožňujúci selektívny lov jedincov určitého druhu alebo určitej veľkosti a ktorý sa odlišuje od základnej veľkosti ôk siete, by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, že takýto výstroj zaručí v porovnaní so základnou normou minimálne podobnú alebo lepšiu selektívnosť.
(28)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na začlenenie výstroja umožňujúceho selektívny lov jedincov určitého druhu alebo určitej veľkosti, ktorý sa odlišuje od základnej veľkosti ôk siete, by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, že takýto výstroj zaručí v porovnaní so základnou normou minimálne podobnú alebo lepšiu selektívnosť.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo zriadenie nových oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu vo viacročných plánoch na účel ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov by regionálne skupiny členských štátov mali v spoločných odporúčaniach vymedziť špecifikácie, rozsah, trvanie, obmedzenie používania výstroja a mechanizmy kontroly a monitorovania.
(29)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo zriadenie nových oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu na účel ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov by regionálne skupiny členských štátov mali v spoločných odporúčaniach vymedziť špecifikácie, rozsah, trvanie, obmedzenie používania výstroja a mechanizmy kontroly a monitorovania.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí vo viacročných plánoch by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, aby nebolo ohrozené dosiahnutie cieľov SRP, a to tak, že zaručia ochranu juvenilných jedincov morských druhov tak, že nedôjde k porušeniu trhu ani ku vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.
(30)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí by regionálne skupiny členských štátov mali prispievať k dosahovaniu cieľov SRP, a to tak, že zaručia úplnú ochranu juvenilných jedincov morských druhov tak, že nedôjde k narušeniu trhu ani ku vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  V rámci spoločných odporúčaní by mala byť poskytnutá možnosť zákazov a presunov v reálnom čase ako dodatočných opatrení na ochranu juvenilných jedincov alebo neresiacich sa húfov. V relevantných spoločných odporúčaniach by mali byť vymedzené podmienky zriadenia a zrušenia takýchto oblastí, ako aj opatrenia na kontrolu a monitorovanie.
(31)  V rámci spoločných odporúčaní by mala byť poskytnutá možnosť zákazov a presunov v reálnom čase ako dodatočných opatrení na ochranu juvenilných jedincov, neresiacich sa húfov alebo citlivých druhov. V relevantných spoločných odporúčaniach by mali byť vymedzené podmienky zriadenia a zrušenia takýchto oblastí vrátane výnimiek v prípade potreby, ako aj opatrenia na kontrolu a monitorovanie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Na základe vedeckého posúdenia vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne vyhodnotí výbor STECF, možno do spoločných odporúčaní regionálnych skupín členských štátov začleniť použitie takéhoto výstroja (napríklad impulzových vlečných sietí) alebo rozšírenie jeho použitia. V prípade, že zo záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že používanie inovačného rybárskeho výstroja bude mať negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy, nemalo by sa používanie takéhoto výstroja povoliť.
(32)  Na základe vedeckého posúdenia vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne vyhodnotí výbor STECF, vrátane potenciálne negatívnych vplyvov určitého výstroja, možno do spoločných odporúčaní regionálnych skupín členských štátov začleniť použitie inovačného výstroja alebo rozšírenie jeho použitia. V prípade, že zo záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že používanie inovačného rybárskeho výstroja bude mať priamy alebo kumulatívny negatívny vplyv na morské biotopy, najmä citlivé biotopy alebo necieľové druhy, alebo ohrozuje dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu morských vôd, nemalo by sa používanie takéhoto výstroja povoliť.
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a nové
(32a)  Regionálne skupiny by mali vypracovať ďalšie zmierňujúce opatrenia na základe typu výstroja s využitím vedeckých odporúčaní a najlepších postupov s cieľom minimalizovať a pokiaľ možno odstrániť vedľajšie úlovky morských vtákov a morských cicavcov, v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS a smernicou Rady 79/409/EHS1a a dohodou o ochrane malých veľrybotvarých cicavcov v Baltskom a Severnom mori zo 17. marca 1992 v znení zmien (ASCOBANS).
___________________________
1a Smernica Rady z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (79/409/EHS) (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  S cieľom minimalizovať vedľajšie úlovky citlivých druhov a vplyv rybárskeho výstroja na citlivé biotopy by regionálne skupiny členských štátov mali vypracovať ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu, ktorými sa dosiahne zníženie vplyvu rybolovu na citlivé druhy a biotopy. Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav ochrany týchto druhov a biotopov je vážne ohrozený, členské štáty by mali prijať dodatočné obmedzenia týkajúce sa konštrukcie a používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný zákaz ich používania v danom regióne. Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na používanie unášaných sietí, v dôsledku ktorého dochádza v určitých oblastiach k značným úlovkom veľrybotvarých cicavcov a morských vtákov.
(33)  S cieľom minimalizovať a podľa možností odstrániť náhodné úlovky citlivých druhov a vplyv rybárskeho výstroja na citlivé biotopy by regionálne skupiny členských štátov mali vypracovať ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu, ktorými sa dosiahne zníženie vplyvu rybolovu na citlivé druhy a biotopy. Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav ochrany týchto druhov a biotopov je vážne ohrozený, členské štáty by mali prijať dodatočné obmedzenia týkajúce sa konštrukcie a používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný zákaz ich používania v danom regióne, a to v záujme ochrany morského prostredia, miestnych populácií rýb a príslušných miestnych pobrežných spoločenstiev. Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na používanie unášaných sietí, v dôsledku ktorého dochádza v určitých oblastiach k značným úlovkom veľrybotvarých cicavcov a morských vtákov.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)   S cieľom zachovať existujúce podrobné odporúčania schválené Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty o zoznamoch citlivých morských ekosystémov a špecifických technických opatreniach súvisiace so stanovenými opatreniami na ochranu mieňa modrého a sebastesov. Komisia by okrem toho mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa do práva Únie začlenia budúce zmeny opatrení prijatých komisiou NEAFC, ktoré sú predmetom určitých, výslovne vymedzených nepodstatných prvkov tohto nariadenia a ktoré sa podľa podmienok dohovoru stávajú pre Úniu záväznými. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  S cieľom nebrániť vedeckému výskumu, umelému nasadzovaniu a premiestňovaniu morských organizmov by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na operácie, ktoré treba vykonávať v rámci takýchto činností.
(36)  S cieľom nebrániť vedeckému výskumu, priamemu nasadzovaniu a premiestňovaniu morských organizmov by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na operácie, ktoré treba vykonávať v rámci takýchto činností.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  Ak sú k dispozícii vedecké odporúčania, z ktorých vyplýva, že sa vyžaduje urýchlene konať v záujme ochrany morských druhov, Komisia by mala byť v riadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijať okamžite uplatniteľné delegované akty, ktorými sa tieto hrozby zmiernia prostredníctvom technických opatrení, ktorými sa doplní toto nariadenie alebo technické opatrenia, ktoré boli stanovené v súlade s právnymi predpismi Únie, alebo ktorými sa stanovia výnimky z tohto nariadenia alebo daných technických opatrení. Tieto opatrenia mali byť koncipované tak, aby dokázali reagovať na neočakávané zmeny v štruktúre populácie, ku ktorým došlo z dôvodu vysokých alebo nízkych úrovní doplňovania juvenilných rýb do populácie, a aby zabezpečili ochranu neresiacich sa húfov alebo vodných schránkovcov a kôrovcov v prípadoch, že populácia je prelovená alebo ohrozená v dôsledku iných mien stavu ochrany. Ako príklad takýchto opatrení možno uviesť obmedzenia používania vlečeného alebo statického výstroja alebo rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období.
(37)  Ak sú k dispozícii najlepšie vedecké odporúčania, z ktorých vyplýva, že sa vyžaduje urýchlene konať v záujme ochrany morských druhov a biotopov, Komisia by mala byť v riadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijať okamžite uplatniteľné delegované akty, ktorými sa tieto hrozby zmiernia prostredníctvom technických opatrení, ktorými sa doplní toto nariadenie alebo technické opatrenia, ktoré boli stanovené v súlade s právnymi predpismi Únie, alebo ktorými sa stanovia výnimky z tohto nariadenia alebo daných technických opatrení. Tieto opatrenia mali byť koncipované tak, aby dokázali reagovať na neočakávané zmeny v štruktúre populácie, ku ktorým došlo z dôvodu vysokých alebo nízkych úrovní doplňovania juvenilných rýb do populácie alebo z dôvodu náhodných úlovkov citlivých druhov, a aby zabezpečili ochranu neresiacich sa húfov alebo vodných schránkovcov a kôrovcov v prípadoch, že populácia rýb alebo citlivých druhov je prelovená alebo ohrozená v dôsledku iných mien stavu ochrany, ako aj aby dokázali reagovať na poškodenie populácií druhov a biotopov v dôsledku vplyvov rybolovu a zabezpečiť akékoľvek ďalšie ochranné opatrenia, ktoré sú potrebné. Takéto opatrenia by mohli zahŕňať obmedzenia používania vlečeného alebo statického výstroja alebo rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Na Komisiu by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom aktualizovať zoznam rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov, pre ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, aktualizovať zoznam citlivých oblastí, v ktorých by sa mal obmedziť rybolov, prijímať technické opatrenia v rámci viacročných plánov a prijímať technické opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané postupovanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
(38)  Na Komisiu by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom vymedziť, na účely stanovenia ukazovateľov výkonnosti pre technické opatrenia v súvislosti s lovom rýb, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, hlavné druhy rybolovu a úrovne týchto úlovkov, ktoré sa vzťahujú na tieto hlavné druhy rybolov, s cieľom aktualizovať zoznam rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov, pre ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, aktualizovať zoznam citlivých oblastí, prijímať technické opatrenia v rámci viacročných plánov alebo v prípade potreby mimo rámca viacročných plánov; a prijímať technické opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a na základe posúdenia výboru STECF. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané postupovanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Do konca roku 2020 a potom každé tri roky Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a príslušnými poradnými radami a v nadväznosti na hodnotenie STECF. V tejto správe sa vyhodnotí, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 3 a plnení zámerov uvedených v článku 4. Ak z danej správy vyplýva, že na regionálnej úrovni neboli ciele a zámery preukázateľne splnené, členské štáty v danom regióne predložia do šiestich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie týchto cieľov a predsavzatí.
(40)  Do ... [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé tri roky by Komisia mala predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a príslušnými poradnými radami a v nadväznosti na hodnotenie STECF. V tejto správe by sa malo vyhodnotiť, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov a úrovní ukazovateľov výkonnosti uvedených v tomto nariadení. Ak z danej správy vyplýva, že na regionálnej úrovni neboli ciele preukázateľne splnené alebo že si ukazovatele výkonnosti zachovali nedostatočnú úroveň, členské štáty v danom regióne by mali predložiť do šiestich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie týchto cieľov a zlepšila sa úroveň ukazovateľov výkonnosti. Komisia by mala na základe danej správy tiež navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade všetky potrebné zmeny tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zmeniť nariadenia Rady (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, (ES) č. 1224/200931 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/201132 a (EÚ)č. 1380/201333.
(42)  Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zmeniť nariadenia Rady (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, (ES) č. 1224/200931 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201333.
__________________
__________________
29 Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
29 Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
30 Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).
30 Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).
31 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
31 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).
33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)   S cieľom doplniť alebo zmeniť existujúce podrobné pravidlá transponujúce odporúčania Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať v súvislosti s technickými opatreniami uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1343/2011 akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia by tiež mala byť splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa včlenenia budúcich zmien týchto opatrení prijatých komisiou GFCM, ktoré sú predmetom určitých výslovne vymedzených nepodstatných prvkov tohto nariadenia a ktoré sa stanú v Únii záväznými v súlade s podmienkami dohody o GFCM. do práva Únie. Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
b)  používania rybárskeho výstroja a vzájomného pôsobenia rybolovných činností a morských ekosystémov.
b)  používania rybárskeho výstroja;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   vzájomného pôsobenia tohto výstroja a morských ekosystémov.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového štátu, toto nariadenie sa vzťahuje na činnosti, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie a štátni príslušníci členských štátov v rybolovných oblastiach uvedených v článku 5, ako aj na rybárske plavidlá, ktoré plávajú pod vlajkou tretích krajín alebo sú v nich zaregistrované a vykonávajú rybolov vo vodách Únie.
1.  Bez toho, aby bola dotknutý článok 29, a bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového štátu, toto nariadenie sa vzťahuje na všetky rybolovné činnosti (rekreačné a komerčné), ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie a štátni príslušníci členských štátov v rybolovných oblastiach uvedených v článku 5, ako aj na rybárske plavidlá, ktoré plávajú pod vlajkou tretích krajín alebo sú v nich zaregistrované a vykonávajú rybolov vo vodách Únie.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
2.  Články 7 a 14 a časť A príloh V až X sa uplatňujú aj na rekreačné rybárstvo.
2.  Toto nariadenie sa uplatňuje aj na rekreačné rybárstvo.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Technické opatrenia sú nástrojmi na podporu vykonávania spoločnej rybárskej politiky (SRP) a ako také prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a najmä v odsekoch 2, 3 a 5 písm. a) a j) daného článku.
1.  Technické opatrenia prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Okrem toho je cieľom technických opatrení najmä:
2.  Technické opatrenia by mali najmä prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov:
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
a)  dosiahnuť optimalizáciu spôsobov využívania zdrojov v záujme ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov morských druhov;
a)  zabezpečiť udržateľné spôsoby využívania zdrojov v záujme ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov morských druhov a poskytovať primerané záruky;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
b)  zabezpečiť, aby sa vedľajšie úlovky morských druhov uvedených v smernici 92/43/EHS a smernici 2009/147/ES a iných citlivých druhov, ku ktorým dochádza pri rybolove, znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany týchto druhov;
b)  zabezpečiť, aby sa náhodné úlovky citlivých morských druhov, najmä tých uvedených v smerniciach 92/43/EHS a 2009/147/ES, ku ktorým dochádza pri rybolove, znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
c)  zabezpečiť, aby sa environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany týchto biotopov;
c)  zabezpečiť, a to aj použitím primeraných podnetov, aby sa negatívne environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d
d)  prispieť k zavedeniu opatrení na riadenie rybárstva, ktorými sa dosiahne dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES.
d)  zaviesť opatrenia na riadenie rybárstva, ktorými sa dosiahne dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES.
Pozmeňujúce návrhy 294 a 300
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)   zabezpečiť, aby sa splnili podmienky opísané v deskriptoroch 1, 3, 4 a 6 rozhodnutia Komisie 2010/477/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis
Zámery
Ukazovatele výkonnosti
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Technické opatrenia sa sústreďujú na dosiahnutie týchto zámerov:
1.  S cieľom posúdiť, či technické opatrenia prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3, sa používajú tieto ukazovatele výkonnosti:
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  zabezpečiť, aby úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, nepredstavovali v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 viac ako 5 obj. %;
a)  rozsah, v akom sa úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, postupne znížili na osobitné úrovne pre kľúčové druhy rybolovu;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  zabezpečiť, aby vedľajšie úlovky morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov a iných komerčne nevyužívaných druhov neprekročili úrovne stanovené v právnych predpisoch Únie a medzinárodných dohodách;
b)  rozsah, v akom sa náhodné úlovky morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov a iných komerčne nevyužívaných druhov, postupne znížili a podľa možností sa eliminovali;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
c)  zabezpečiť, aby environmentálny vplyv rybolovných činností na biotopy morského dna neprekročil úroveň potrebnú na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu pre všetky typy biotopov, ktoré sa v rámci smernice 2008/56/ES posudzujú z hľadiska kvality a priestorového rozsahu v každom morskom regióne alebo subregióne, v ktorom treba dosiahnuť požadované úrovne.
c)  rozsah, v akom sa negatívny environmentálny vplyv rybolovných činností na morské biotopy vrátane citlivých biotopov morského dna minimalizuje a zachováva pod úrovňou potrebnou na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu, najmä pre všetky typy biotopov, ktoré sa v rámci smernice 2008/56/ES posudzujú z hľadiska kvality a priestorového rozsahu v každom morskom regióne alebo subregióne, v ktorom treba dosiahnuť požadované úrovne.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijímať delegované akty doplňujúce toto nariadenie, a to vymedzením na účely ods. 1 písm. a) tohto článku:
a)   kľúčových druhov rybolovu uvedených v danom písmene;
b)   úrovne súčasných úlovkov morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť v prípade každého z uvedených kľúčových druhov rybolovu, a to na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty pre referenčné roky 2013 – 2015;
c)   osobitnej úrovne, do akej sa úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť v prípade každého z uvedených kľúčových druhov, majú znížiť, aby sa dosiahol cieľ zabezpečiť udržateľné spôsoby využívania zdrojov a juvenilným rybám sa poskytla ochrana.
Pri stanovení osobitnej úrovne uvedenej v prvom pododseku písm. c) sa zohľadňujú najlepšie dostupné vedecké odporúčania, a to aj prostredníctvom výboru STECF, a tiež existujúce a budúce technické možnosti z hľadiska zabránenia úlovkom morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 b (nový)
1b.  Na účely delegovaných aktov uvedených v odseku 1a môžu členské štáty predložiť spoločné odporúčanie v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 do ... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 c (nový)
1c.  Ak sa spoločné odporúčanie predložilo v lehote stanovenej v odseku 1b tohto článku alebo ak sa spoločné odporúčanie predložené členskými štátmi považuje za nezlučiteľné s cieľmi tohto nariadenia, Komisia do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a odchylne od článku 18 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijme delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením prvkov uvedených v prvom pododseku odseku 1a tohto článku, a to v súlade s článkom 32 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 d (nový)
1d.  S cieľom dosiahnuť postupné znižovanie úlovkov morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, na úroveň, ktorá zabezpečí udržateľnosť spôsobov využívania zdrojov, sa budú osobitné hodnoty uvedené v ods. 1a prvom pododseku písm. c) prehodnocovať každé tri roky použitím postupu stanoveného v odsekoch 1a, 1b a 1c a táto úroveň sa prípadne bude ďalej znižovať v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami, ako aj existujúcimi a budúcimi technickými možnosťami z hľadiska zabránenia týmto úlovkom.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Miera plnenia týchto predsavzatí sa preskúma v rámci procesu hodnotenia podľa článku 34.
2.  Hodnotenie uvedené v odseku 1 sa vykonáva v rámci procesu podávania správ podľa článku 34.
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Socio-ekonomické ciele
S cieľom zohľadniť socio-ekonomické ciele stanovené v článku 2 ods. 5 písm. c), f) a i) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prijímaní a vykonávaní technických a ochranných opatrení v čo najväčšej miere využívajú opatrenia stanovené v článkoch 38, 39 a 40 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  „Severné more“ sú divízie ICES34 IIa, IIIa a IV;
a)  „Severné more“ znamená vody Únie v divíziách ICES34 IIa, IIIa a IV;
__________________
__________________
34 Divízie ICES (International Council for the Exploration of the Sea, Medzinárodná rada pre výskum mora) sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).
34 Divízie ICES (International Council for the Exploration of the Sea, Medzinárodná rada pre výskum mora) sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c)  „severozápadné vody“ sú podoblasti ICES V (okrem Va a vôd mimo Únie divízie Vb), VI a VII;
c)  „severozápadné vody“ sú vody Únie v podoblastiach ICES V, VI a VII;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g
g)  „najvzdialenejšie regióny“ sú vody okolo najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 prvom odseku zmluvy, rozdelené do troch morských oblastí: západný Atlantik, východný Atlantik a Indický oceán;
g)  „vody Únie v Indickom oceáne a západnom Atlantiku“ sú vody okolo Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Mayotte, Réunionu a Svätého Martina, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1
(1)  „spôsob využívania populácie“ je spôsob, akým je rybolovný tlak rozložený medzi jednotlivé vekové triedy populácie;
(1)  „spôsob využívania populácie“ je spôsob, akým je rybolovná úmrtnosť rozložená medzi jednotlivé vekové a veľkostné triedy populácie;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2
(2)  „selektívnosť“ je kvantitatívne vyjadrenie pravdepodobnosti úlovku rýb určitej veľkosti do siete s určitou veľkosťou ôk (alebo na háčik určitej veľkosti);
(2)  „selektívnosť“ je pravdepodobnosť úlovku rýb určitých druhov alebo rýb určitej veľkosti pri určitých vlastnostiach rybárskeho výstroja;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3
(3)   „selektívny rybolov“ je rybolov vykonávaný metódou, ktorá v rámci rybolovnej operácie umožňuje cielený lov jedincov určitého druhu rýb alebo vodných schránkovcov a kôrovcov určitej veľkosti a vďaka ktorej možno zamedziť úlovkom necieľových druhov, resp. vypustiť jedince týchto druhov nezranené;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 4
(4)  „cielený rybolov“ je lov konkrétneho druhu alebo konkrétnych druhov, pri ktorom celkový úlovok daného druhu/daných druhov predstavuje 50 % ekonomickej hodnoty úlovku;
(4)  „cielený rybolov“ je rybolovné úsilie zamerané na konkrétne druhy alebo skupinu druhov, pri ktorom sa presné zloženie líši závislosti od druhu rybolovu a osobitné pravidlá upravujúce minimálne technické špecifikácie veľkosti ôk a selektívne zariadenia podľa druhu rybolovu sa stanovujú na regionálnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
(5a)   „stav ochrany druhu“ je stav ochrany druhu vymedzený v článku 1 písm. i) smernice 92/43/EHS;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
(5b)   „stav ochrany biotopu“ je stav ochrany prirodzeného biotopu vymedzený v článku 1 písm. e) smernice 92/43/EHS;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 7
(7)  „citlivý druh“ je druh, ktorého stav ochrany vrátane jeho biotopu, rozšírenia, veľkosti populácie a stavu populácie je nepriaznivo ovplyvnený tlakom spôsobeným ľudskou činnosťou, okrem iného aj rybolovnými činnosťami; medzi citlivé druhy patria najmä druhy uvedené v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS, druhy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/147/ES a druhy, ktorých ochrana je nutná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES;
(7)  „citlivý druh“ je druh, ktorého stav ochrany vrátane jeho biotopu, rozšírenia, veľkosti populácie alebo stavu populácie je nepriaznivo ovplyvnený tlakom spôsobeným ľudskou činnosťou, okrem iného aj rybolovnými činnosťami; medzi citlivé druhy patria najmä druhy uvedené v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS, druhy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/147/ES a druhy, ktorých ochrana je nutná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 8
(8)  „malé pelagické druhy“ sú makrela atlantická, sleď atlantický, stavrida ostroboká, sardela európska, sardinka európska, treska belasá, striebristka perleťová, šprota severná a ryba Capros aper;
(8)  „malé pelagické druhy“ sú okrem iného makrela atlantická, sleď atlantický, stavrida ostroboká, sardela európska, sardinka európska, treska belasá, striebristka perleťová, šprota severná, ryba Capros aper, boga okatá, sardinela oblá a Sardinella maderensis;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
(9a)   „tradičný (živobytie zabezpečujúci) rybolov s pasívnym rybárskym výstrojom“ je nekomerčná rybárska činnosť, pri ktorej sa využívajú živé morské zdroje v obmedzenom rozsahu na miestnej úrovni a výlučne na osobnú potrebu, pričom sa používa iba tradičný rybársky výstroj a postupy;
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 10
(10)  „poradné rady“ sú skupiny zaintenteresovaných strán, ktoré sú zriadené v rámci SRP, aby sa podporilo vyvážené zastúpenie všetkých zainteresovaných strán a prispelo k dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci SRP;
(10)  „poradné rady“ sú skupiny zaintenteresovaných strán, ktoré sú zriadené v rámci článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a vykonávajú svoju činnosť podľa článkov 44 a 45 daného nariadenia a prílohy III k tomuto nariadeniu;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 11
(11)  „vlečná sieť“ je rybársky výstroj, ktorý je aktívne vlečený jedným rybárskym plavidlom alebo viacerými rybárskymi plavidlami a ktorý pozostáva z kužeľovitého alebo pyramídovitého tela (telo vlečnej siete), ktoré je na konci uzavreté koncovým rukávcom; „vlečený výstroj“ sú vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj s kužeľovitým alebo pyramídovitým telom, ktoré sú na konci uzavreté vakom (koncový rukávec), alebo pozostávajú z dvoch dlhých krídel, tela a vaku (koncový rukávec), a aktívne sa ťahajú vo vode;
(11)  „vlečná sieť“ je rybársky výstroj, ktorý pozostáva zo siete a je aktívne vlečený jedným rybárskym plavidlom alebo viacerými rybárskymi plavidlami a na konci uzavretý vakom (koncový rukávec);
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 11 a (nový)
(11a)   „vlečený výstroj“ sú vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj, ktoré vo vode aktívne ťahá jedno plavidlo alebo viaceré plavidlá alebo iný mechanický systém;
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 12
(12)  „vlečná sieť na lov pri dne“ je vlečná sieť, ktorá je určená a používa sa na lov na dne alebo pri dne;
(12)  „vlečná sieť na lov na dne“ je vlečná sieť, ktorá je určená a používa sa na lov na dne alebo pri dne;
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 13
(13)  „párová vlečná sieť“ je vlečná sieť na lov pri dne, ktorá je ťahaná dvoma člnmi naraz, pričom jedno vlečné lano siete ťahá jeden čln a druhé vlečné lano ťahá druhý čln. Horizontálny otvor vlečnej siete sa udržiava vzdialenosťou medzi týmito dvoma plavidlami pri ťahaní výstroja;
(13)  „párová vlečná sieť na lov na dne“ je vlečná sieť na lov na dne, ktorá je ťahaná dvoma člnmi naraz, pričom jedno vlečné lano siete ťahá jeden čln a druhé vlečné lano ťahá druhý čln. Horizontálny otvor vlečnej siete sa udržiava vzdialenosťou medzi týmito dvoma plavidlami pri ťahaní výstroja;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 15
(15)  „vlečná sieť s rozperným rahnom“ je výstroj, ktorý pozostáva z vlečnej siete, ktorá je horizontálne otvorená oceľovým alebo dreveným rahnom (rozperné rahno), a sieťoviny so spodnými reťazami, spletenými reťazami alebo vlečnými reťazami a ktorý je aktívne vlečený po dne;
(15)  „vlečná sieť s rozperným rahnom“ je výstroj, ktorý pozostáva z vlečnej siete, ktorá je horizontálne otvorená prostredníctvom rozperného rahna, krídel alebo iných podobných zariadení;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 16
(16)  „impulzová vlečná sieť“ je rybolovná technika, pri ktorej sa na lov rýb používa elektrické pole. Pozostáva z niekoľkých elektród pripojených k výstroju v smere ťahania, ktoré vysielajú krátke elektrické impulzy;
(16)  „impulzová vlečná sieť“ je vlečná sieť, pri ktorej sa na lov morských biologických druhov používa pulzný elektrický prúd;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 17 a (nový)
(17a)   „pobrežné záťahové siete“ sú obchvatné siete a vlečné záťahové siete spustené z lode a ťahané z pobrežia alebo lode priviazanej alebo zakotvenej na pobreží;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 20
(20)  „statická sieť“ je akýkoľvek typ žiabrovky, zakliesňovacej siete alebo viacstennej žiabrovky, ktorá je buď ukotvená na morskom dne (žiabrovky alebo nastavovacie siete) alebo je unášaná prílivom a odlivom (unášané siete); po vplávaní do tejto siete sa ryby zamotajú alebo zakliesnia do ôk sieťoviny.
(20)  „statická sieť“ je akýkoľvek typ žiabrovky, zakliesňovacej siete alebo viacstennej žiabrovky, ktorá je ukotvená na morskom dne (žiabrovky alebo nastavovacie siete); po vplávaní do tejto siete sa ryby zamotajú alebo zakliesnia do ôk sieťoviny;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 21
(21)  „unášaná sieť“ je sieť pozostávajúca z jednostennej alebo viacstennej sieťoviny, pričom jednotlivé steny sú jedna za druhou zavesené na vrchnom lane (resp. vrchných lanách), ktorá je pridržiavaná na hladine alebo v určitej hĺbke pod hladinou pomocou plavákov a je unášaná prúdom, a to buď samostatne alebo s člnom, ku ktorému môže byť pripevnená. Môže byť vybavená ďalšími zariadeniami na stabilizovanie siete alebo obmedzenie unášania, napríklad plávajúcou kotvou alebo kotvou na dne, ktorá je pripevnená na jednom konci siete;
(21)  „unášaná sieť“ je sieť, ktorá je pridržiavaná na hladine alebo v určitej hĺbke pod hladinou pomocou plavákov a je unášaná prúdom, a to buď samostatne alebo s člnom, ku ktorému môže byť pripevnená. Môže byť vybavená ďalšími zariadeniami na stabilizovanie siete alebo obmedzenie unášania;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 22
(22)  „nastavovacia žiabrovka“ je sieť, ktorá pozostáva z jedného kusu sieťoviny a je zvisle udržiavaná vo vode plavákmi a závažiami. Živé vodné zdroje sa do nej chytajú tak, že sa zakliesnia do ôk sieťoviny, a sieť je alebo môže byť prichytená ku dnu ľubovoľnými prostriedkami;
(22)  „žiabrovka“ je statická sieť, ktorá pozostáva z jedného kusu sieťoviny a je zvisle udržiavaná vo vode plavákmi a závažiami;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 23
(23)  „nastavovacia zakliesňovacia sieť“ je sieť pozostávajúca z jednej steny sieťoviny, pričom sieťovina je zavesená na lanách tak, že je v porovnaní so žiabrovkou oveľa menej napnutá. Zakliesňovacia sieť obvykle vykazuje menšiu mieru flotácie na vrchnom lane a jej poloha pri rybolove je nižšia, ako je to v prípade priemernej nastavovacej žiabrovky na lov pri dne, a je alebo môže byť prichytená ku dnu ľubovoľnými prostriedkami.
(23)  „zakliesňovacia sieť“ je statická sieť pozostávajúca zo steny sieťoviny, pričom sieťovina je zavesená na lanách tak, že je v porovnaní so žiabrovkou oveľa menej napnutá;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 24
(24)  „viacstenná žiabrovka“ je sieť, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev sieťoviny s dvoma vonkajšími vrstvami sieťoviny s veľkými okami, medzi ktorými sa nachádza vrstva sieťoviny s jemnými malými okami, a ktorá je alebo môže byť prichytená ku dnu ľubovoľnými prostriedkami.
(24)  „žiabrovka“ je statická sieť, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev sieťoviny s dvoma vonkajšími vrstvami sieťoviny s veľkými okami, medzi ktorými sa nachádza vrstva sieťoviny s malými okami;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 26
(26)  „lovná šnúra“ je rybársky výstroj, ktorý pozostáva z hlavnej šnúry (niekedy značnej dĺžky), ku ktorej sú v pravidelných intervaloch pripevnené závesné lanká s háčikmi s návnadou alebo bez návnady. Hlavná šnúra je buď vodorovne alebo zvisle ukotvená na morskom dne alebo pri morskom dne, alebo môže plávať na hladine;
(26)  „lovná šnúra“ je rybársky výstroj, ktorý pozostáva z hlavnej šnúry rôznej dĺžky, ku ktorej sú závesné lanká s háčikmi pripevnené v intervaloch určených podľa cieľových druhov. Hlavná šnúra je buď vodorovne alebo zvisle ukotvená na morskom dne alebo pri morskom dne, alebo môže plávať na hladine;
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 27
(27)  „koše a košíky“ sú pasce v tvare klietok alebo košov z rôznych materiálov, ktoré sú určené na lov kôrovcov alebo rýb, ktoré sú osadené na morskom dne buď jednotlivo alebo v radoch spojených lanami (bójové laná) k bójam na hladine, vďaka ktorým je vidno ich polohu, a ktoré majú jeden alebo viac otvorov či vchodov;
(27)  „koše a košíky“ sú pasce v tvare klietok alebo košov, ktoré sú určené na lov kôrovcov, mäkkýšov alebo rýb, ktoré sú osadené na morskom dne alebo zavesené nad morským dnom buď jednotlivo alebo v radoch spojených lanami (bójové laná) k bójam na hladine, vďaka ktorým je vidno ich polohu, a ktoré majú jeden alebo viac otvorov či vchodov;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 28
(28)  „ručná šnúra“ je rybárska technika, pri ktorej sa v rukách drží jedna lovná šnúra. K šnúre je pripevnená jedna alebo viacero návnad alebo háčikov s návnadou;
(28)  „ručná šnúra“ je v rukách držaná jedna lovná šnúra, ku ktorej je pripevnená jedna alebo viacero návnad alebo háčikov s návnadou;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 29
(29)  „krížový drapák“ je drapák, ktorým sa pohybom podobným strihaniu nožnicami zbierajú z morského dna napríklad lastúrniky alebo koral červený;
(29)  „krížový drapák“ je drapák, ktorým sa pohybom podobným strihaniu nožnicami môžu zbierať z morského dna napríklad lastúrniky alebo koral červený;
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 30
(30)  „koncový rukávec“ je koncová časť vlečnej siete, ktorá má buď valcovitý tvar, t. j. má všade rovnaký obvod, alebo kužeľovitý tvar. Pozostáva z viacerých panelov (kusov sieťoviny) s rovnakou veľkosťou ôk, ktorých bočné strany sú súbežne s pozdĺžnou osou vlečnej siete zošité švom, ku ktorému sa dá pripojiť bočné lano. Na regulačné účely sa pod koncovým rukávcom rozumie 50 posledných ôk siete;
(30)  „koncový rukávec“ je koncová časť vlečnej siete, ktorá má buď valcovitý tvar, t. j. má všade rovnaký obvod, alebo kužeľovitý tvar. Pozostáva z viacerých panelov (kusov sieťoviny), ktorých bočné strany sú súbežne zošité. Na regulačné účely sa pod koncovým rukávcom rozumie 50 posledných ôk siete;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 31
(31)  „veľkosť ôk siete“ je veľkosť ôk koncového rukávca vlečeného výstroja, meraná postupom stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 517/200840;
(31)  „veľkosť ôk siete“ je:
a)   v prípade viazanej sieťoviny: najdlhšia vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými uzlami toho istého oka siete pri plnom natiahnutí;
b)   v prípade sieťoviny bez uzlov: vzdialenosť medzi dvomi protiľahlými špičkami pozdĺž najdlhšej osi toho istého oka siete pri plnom natiahnutí;
__________________
40 Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2008 z 10. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 850/98, pokiaľ ide o určenie veľkostí ôk sietí a posudzovanie hrúbky vlákna rybárskych sietí (Ú. v. EÚ L 151, 11.6.2008, s. 5).
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 32
(32)  „štvorcové oko“ je tvar oka, ktorý vzniká upevnením sieťoviny tak, že je od N-smeru odchýlená o 45°, takže jedna strana je rovnobežná s pozdĺžnou osou vlečnej siete a druhá s ňou zviera 90° uhol;
(32)  „štvorcové oko“ je štvorstranné oko, ktoré tvoria dva páry rovnobežných strán rovnakej nominálnej dĺžky, pričom jeden je rovnobežný s pozdĺžnou osou siete a druhý smeruje kolmo na ňu;
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 33
(33)  „kosoštvorcové oko“ je bežný kosouhlý tvar ôk vo vrstve sieťoviny;
(33)  „kosoštvorcové oko“ pozostáva zo štyroch šnúr rovnakej dĺžky, v ktorom dve diagonálne šnúry oka zvierajú pravý uhol a jedna diagonálna je súbežná s pozdĺžnou osou siete;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 36
(36)   „selekčná sieť“ je zariadenie vložené do vlečnej siete na lov kreviet, ku ktorej je v blízkosti rozperného rahna pripojené po celom jej obvode, zužujúce sa do špičky, kde je pripevnené k spodnej vrstve siete. V mieste, kde je selekčná sieť napojená na koncový rukávec, sa nachádza únikový otvor, cez ktorý môžu uniknúť druhy alebo jedince, ktoré by z dôvodu veľkosti neprešli okami selekčnej sieťoviny, zatiaľ čo krevety môžu cez oká selekčnej sieťoviny prejsť do koncového rukávca;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 38
(38)  „čas ponorenia“ je časový úsek od chvíle ponorenia siete do vody do chvíle, keď sa sieť úplne vytiahne na palubu rybárskeho plavidla;
(38)  „čas ponorenia“ je časový úsek od chvíle ponorenia výstroja do vody do chvíle, keď sa výstroj úplne vytiahne na palubu rybárskeho plavidla;
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 39
(39)  „senzory na monitorovanie výstroja“ sú diaľkové elektronické senzory, ktoré možno umiestniť na vlečnú alebo vakovú sieť na účely monitorovania kľúčových parametrov efektívnosti, ku ktorým patrí napríklad vzdialenosť medzi vodiacimi štítmi vlečnej siete alebo veľkosť úlovku;
(39)  „senzory na monitorovanie výstroja“ sú diaľkové elektronické senzory, ktoré sú pripevnené na účely monitorovania kľúčových parametrov, ku ktorým patrí napríklad vzdialenosť medzi vodiacimi štítmi vlečnej siete alebo objem úlovku;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 39 a (nový)
(39a)   „šnúra so závažím“ je šnúra s hačíkmi s návnadou a pridaným závažím na zvýšenie jej rýchlosti ponorenia sa, čím sa zníži čas vystavenia morským vtákom;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 40
(40)  „sonar“ je diaľkové zariadenie, ktoré vysielaním akustických signálov upozorňuje druhy, medzi ktoré patria morské cicavce, na prítomnosť rybárskeho výstroja a varuje ich pred ním;
(40)  „akustický plašič“, je diaľkové zariadenie, ktoré vysiela akustické signály na odplašenie druhov, medzi ktoré patria morské cicavce, od rybárskeho výstroja;
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 42
(42)  „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú hodnotu rýb dovezených do prístavu odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, hoci bolo možné ich legálne vylodiť.
(42)  „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú hodnotu rýb dovezených do prístavu odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, hoci by sa mali legálne vylodiť;
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 43 a (nový)
(43a)   „závažné nepriaznivé vplyvy“ sú závažné nepriaznivé vplyvy vymedzené v článku 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 734/2008;
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 45 a (nový)
(45a)  „ukazovatele výkonnosti“ je súbor ukazovateľov zameraných na posúdenie efektívnosti technických opatrení.
Pozmeňujúce návrhy 303 a 349
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
b)  elektrický prúd okrem používania impulzovej vlečnej siete v zmysle článku 24 a prílohy V časti E;
b)  elektrický prúd;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g
g)  všetky typy projektilov;
g)  všetky typy projektilov s výnimkou tých používaných na usmrtenie tuniakov chovaných na farmách alebo chytaných do pascí a ručných harpún a harpúnových pušiek používaných pri rekreačnom rybárstve bez akvalungu a od úsvitu do súmraku;
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 sa tento článok uplatňuje na medzinárodné vody a vody tretích krajín.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Veľkosť ôk ktorejkoľvek časti ktoréhokoľvek vlečeného výstroja nesmie byť väčšia ako veľkosť ôk koncového rukávca. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na tú časť siete, na ktorú sa pripevňujú senzory na monitorovanie výstroja.
1.  Veľkosť ôk ktorejkoľvek časti ktoréhokoľvek vlečeného výstroja nesmie byť menšia ako veľkosť ôk koncového rukávca. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na tú časť siete, na ktorú sa pripevňujú senzory na monitorovanie výstroja, alebo na selektívne zariadenia na zlepšenie selektívnosti z hľadiska veľkosti alebo druhu živočíchov v prípade morských druhov.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Zakazuje sa používať taký koncový rukávec alebo pripevňovať na sieť také zariadenie, ktoré upcháva alebo inak zmenšuje veľkosť ôk siete koncového rukávca alebo ktorejkoľvek časti vlečeného výstroja. Týmto ustanovením sa nevylučuje používanie určitých zariadení, ktorými sa znižuje opotrebovanie výstroja a podporuje alebo obmedzuje sa únik ulovených jedincov do prednej časti vlečeného výstroja.
3.  Zakazuje sa používať a prepravovať na palube rybárskych plavidiel akékoľvek zariadenie, ktoré upcháva alebo inak zmenšuje veľkosť ôk siete koncového rukávca alebo ktorejkoľvek časti vlečeného výstroja. Týmto ustanovením sa nevylučuje používanie určitých zariadení, ktorými sa znižuje opotrebovanie výstroja a podporuje alebo obmedzuje sa únik ulovených jedincov do prednej časti vlečeného výstroja, alebo inštalácia zariadení určených na kontrolu úlovku.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis
Všeobecné obmedzenia používania statických sietí
Všeobecné obmedzenia používania statických sietí a unášaných sietí
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – zarážka 1
–  tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga),
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5
5.  Zakazuje sa používať nastavovacie žiabrovky na lov pri dne, zakliešňovacie siete a viacstenné žiabrovky v polohách so zaznamenanou hĺbkou viac ako 600 m.
5.  Zakazuje sa používať nastavovacie žiabrovky na lov pri dne, zakliešňovacie siete a viacstenné žiabrovky v polohách so zaznamenanou hĺbkou viac ako 200 m.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 a (nový)
5a.   Bez ohľadu na odsek 5:
a)   osobitné výnimky stanovené v prílohe V časti C bode 6, prílohe VI časti C bodoch 6 a 9 a prílohe VII časti C bode 4 sa uplatňujú, keď je zaznamenaná hĺbka 200 až 600 metrov;
b)   používať nastanovacie žiabrovky na lov pri dne, zakliesňovacie siete a viacstenné siete v polohách so zaznamenanou hĺbkou viac ako 200 metrov sa povoľuje v rybolovnej zóne vymedzenej v článku 5 písm. e).
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 b (nový)
5b.  Zakazuje sa používať akékoľvek nastavovacie žiabrovky na lov pri dne, zakliesňovacie siete alebo viacstenné žiabrovky v miestach určených v súlade so smernicami 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2008/56/ES, keď to má negatívny účinok na stav ochrany citlivých druhov a biotopov.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.  Vedľajším úlovkom druhov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu.
3.  Náhodným úlovkom druhov uvedených v odseku 2 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.   Odsek 3 sa neuplatní v prípade, že vo vlajkovom členskom štáte existuje oficiálny program zameraný na zber údajov a vedecké štúdie jedincov druhov vymenovaných v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4
4.  Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť prílohu I doplnením nových druhov, ktoré si vyžadujú ochranu, Komisia je splnomocnená takúto zmenu prijať delegovanými aktmi v súlade s článkom 32.
4.  Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť prílohu I doplnením nových druhov, ktoré si vyžadujú ochranu, alebo vymazaním druhov, ktoré už nemusia byť uvedené na zozname, Komisia je splnomocnená takúto zmenu prijať delegovanými aktmi v súlade s článkom 32.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5
5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie zámeru uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b).
5.  Opatreniam prijatým podľa odseku 4 tohto článku by malo predchádzať vyhodnotenie ukazovateľov výkonnosti stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 12 – nadpis
Vedľajšie úlovky morských cicavcov, morských vtákov a morských plazov
Úlovky morských cicavcov, morských vtákov a morských plazov
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Vedľajším úlovkom druhov uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu
2.  Náhodným úlovkom druhov uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu Prevádzkovatelia rybárskych plavidiel vedú záznamy a odovzdávajú príslušným orgánom informácie o uvedených náhodných úlovkoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/10041a.
_______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli ulovené ako vedľajší úlovok, možno bez ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je táto činnosť potrebná na zabezpečenie pomoci na uzdravenie zranených jedincov a za predpokladu, že príslušné vnútroštátne orgány boli vopred v plnej miere informované.
3.  Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli ulovené ako náhodný úlovok, možno bez ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je táto činnosť potrebná na zabezpečenie pomoci na uzdravenie zranených jedincov. Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov možno povoliť, ak sú jedince mŕtve, a za predpokladu, že sa dajú použiť na vedecké účely. Príslušné vnútroštátne orgány musia byť vopred v plnej miere informované.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)
3a.   Odseky 1 a 2 sa neuplatnia v prípade, že vo vlajkovom členskom štáte existuje oficiálny program zameraný na zber údajov a vedecké štúdie jedincov morských vtákov, morských plazov alebo morských cicavcov.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5
5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie zámeru uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b).
5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie cieľov tohto nariadenia týkajúcich sa ukazovateľov výkonnosti stanovených v článku 4 ods.1 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 a (nový)
5a.   Členské štáty budú monitorovať efektívnosť opatrení prijatých podľa tohto článku na minimalizáciu náhodných úlovkov a predložia Komisii správu o pokroku do ... [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé tri roky.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Zakazuje sa používať rybársky výstroj uvedený v prílohe II v relevantných oblastiach uvedených v danej prílohe.
1.  Zakazuje sa používať rybársky výstroj uvedený v prílohe II v relevantných oblastiach uvedených v danej prílohe. Členské štáty vykonávajú primerané posúdenie v prípadoch, keď sa rybársky výstroj používa na osobitne chránených územiach podľa smernice 92/43/EHS a na osobitne chránených územiach podľa smernice 2009/147/ES.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
1a.   Úmyselné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie citlivých biotopov a miest na párenie alebo miest na oddych sa zakazuje.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Ak z najlepších vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť zoznam oblastí v prílohe II, okrem iného aj doplnením nových oblastí, Komisia je splnomocnená prijímať takéto zmeny v delegovaných aktoch podľa postupu stanoveného v článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Pri prijímaní takýchto zmien Komisia venuje osobitnú pozornosť zmierneniu negatívnych vplyvov presunu rybolovných činností do iných citlivých oblastí.
2.  Ak z najlepších vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba naliehavo zmeniť zoznam oblastí v prílohe II, Komisia je splnomocnená prijímať takéto zmeny prostredníctvom delegovaných aktov podľa postupu stanoveného v článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Pri predkladaní návrhu takýchto zmien Komisia prikladá k návrhu delegovaného aktu mapu celej zraniteľnej oblasti a venuje osobitnú pozornosť zmierneniu negatívnych sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov presunu rybolovných činností do iných oblastí.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Ak sa takéto biotopy vyskytujú vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu, tento členský štát je oprávnený zriadiť oblasti zákazu rybolovu alebo iné opatrenia na ochranu týchto biotopov podľa postupu uvedeného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takéto opatrenia musia zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako opatrenia podľa práva Únie.
3.  Ak sa oblasti uvedené v prílohe II nachádzajú vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu, tento členský štát je oprávnený zriadiť oblasti zákazu rybolovu alebo iné opatrenia na ochranu týchto biotopov podľa postupu uvedeného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takéto opatrenia musia zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako opatrenia podľa práva Únie.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 a (nový)
4a.   Členské štáty prijmú opatrenia na ochranu oblastí, kde sa citlivé morské ekosystémy vymedzené v článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 734/2008 vyskytujú alebo pravdepodobne vyskytujú vo vodách, ktoré patria pod ich zvrchovanosť alebo právomoc, alebo oblastí, ktoré sú v blízkosti rybolovných činností pri dne, pokiaľ z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní nevyplýva, že takéto činnosti nemajú výrazné nepriaznivé vplyvy na uvedené ekosystémy. Tieto opatrenia musia byť v súlade s rezolúciami prijatými Valným zhromaždením OSN, najmä s rezolúciami č. 61/105 a 64/72, a musia byť minimálne rovnocenné, pokiaľ ide o úroveň ochrany poskytovanej citlivým morským ekosystémom podľa nariadenia (ES) č. 734/2008.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a
a)  zabezpečiť ochranu juvenilných jedincov morských druhov podľa článku 15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
a)  zabezpečiť takú ochranu juvenilných jedincov morských druhov, aby väčšina lovených rýb dosiahla vek neresenia ešte pred ulovením, ako aj podľa článku 15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)   zakázať uvádzanie juvenilných jedincov morských druhov podľa článku 2 ods. 5 písm. b) a článku 15 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na trh na ľudskú spotrebu;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 14 a (nový)
Článok 14a
Dovezené produkty rybolovu určené na ľudské spotrebu
Dovezené produkty rybolovu určené na ľudskú spotrebu, ktoré boli ulovené mimo vôd Únie v oblastiach, podoblastiach a divíziách uvedených v článku 5, musia spĺňať minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
Členské štáty zavedú opatrenia s cieľom uľahčiť skladovanie alebo nájsť odbytiská pre úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 boli vylodené. Medzi tieto opatrenia môže patriť aj podpora investícií do výstavby a adaptácie miest vylodenia a prístreškov, alebo podpora investícií určených na zvýšenie hodnoty produktov rybolovu.
Členské štáty zavedú primerané opatrenia s cieľom uľahčiť skladovanie alebo nájsť odbytiská pre úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 boli vylodené. Medzi tieto opatrenia budú patriť aj podpora investícií do výstavby a adaptácie miest vylodenia a prístreškov, ako aj podpora investícií určených na zvýšenie hodnoty produktov rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Zakazuje sa prax umelého zvyšovania ceny a vypúšťania.
1.  Zakazuje sa prax umelého zvyšovania ceny.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na úlovky druhov, ktoré sú vyňaté z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na rybolovné činnosti v Stredozemnom mori a na úlovky druhov, ktoré sú vyňaté z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 17 – nadpis
Druhy, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu
Pilotné projekty na zabránenie nechceným úlovkom
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať metódy na zamedzenie, minimalizovanie a elimináciu nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu. Tieto pilotné projekty musia zohľadňovať stanoviská relevantných poradných rád a musia vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.
1.  Členské štáty môžu realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať metódy na zamedzenie, minimalizovanie a elimináciu nechcených úlovkov. Tieto pilotné projekty musia zohľadňovať stanoviská relevantných poradných rád a musia vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
2.  Ak z výsledkov týchto pilotných štúdií alebo iných vedeckých odporúčaní vyplýva, že objem nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu, je priveľký, môžu členské štáty postupom uvedeným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 stanoviť technické opatrenia na zníženie týchto nechcených úlovkov. Tieto technické opatrenia sa vzťahujú výhradne na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu.
2.  Ak z výsledkov týchto pilotných štúdií alebo iných vedeckých odporúčaní vyplýva, že objem nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu, je priveľký, členské štáty stanovia postupom uvedeným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo v článku 18 tohto nariadenia technické opatrenia na zabránenie alebo čo najväčšie zníženie týchto nechcených úlovkov.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)
2a.   V prípadoch, keď ostatné členské štáty chcú stanoviť podobné technické opatrenia, v súlade s článkom 18 sa môže predložiť spoločné odporúčanie.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 17 a (nový)
Článok 17a
Dokumentácia
V súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 1224/2009 môžu členské štáty zaviesť elektronické monitorovacie zariadenia na dokumentovanie úlovkov, odhodených úlovkov a rybolovnej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Kapitola 2 – oddiel 5 a (nový)
ODDIEL 5a
PRISPOSÔBENIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL
Článok 17b
Prispôsobenie tonáže
Na nových a existujúcich rybárskych plavidlách sa povoľuje zvýšenie tonáže plavidiel s cieľom zlepšiť bezpečnosť na palube, pracovné podmienky a hygienu a kvalitu výrobkov, ako aj zvýšenie tonáže plavidla určené na skladovanie nechcených úlovkov podliehajúcich povinnosti vylodiť úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380, a to za predpokladu, že to nebude mať za následok zvýšenie potenciálu plavidla z hľadiska výlovu. Príslušné objemy sa nezohľadnia na účely posúdenia rybolovnej kapacity vzhľadom na stropy stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013 alebo v systémoch zaradenia/vyradenia uvedených v článkoch 23 daného nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 18 – nadpis
Hlavné zásady
Regionálne technické opatrenia
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno g

g)  pre najvzdialenejšie regióny v prílohe XI.

g)  pre vody Únie v Indickom oceáne a v západnom Atlantiku v prílohe XI.

Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Ustanovenia o veľkosti ôk sietí uvedené v časti B príloh V až XI sa však uplatňujú len v prípade, že do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] nebol prijatý žiadny delegovaný akt podľa odseku 2 tohto nariadenia upravujúci rovnakú oblasť vzhľadom na príslušný druh rybolovu. V prípade, že časť B prílohy k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, Komisia bez ohľadu na článok 6 ods. 1 bod 4 do toho istého dátumu prijme delegovaný akt v súlade s článkom 32, ktorým sa doplní toto nariadenie stanovením vymedzenia „cieleného rybolovu“ na účely uplatnenia časti B v príslušnej rybolovnej oblasti a na príslušný druh rybolovu.
Až do dátumu uplynutia lehoty stanovenej v druhom pododseku tohto odseku alebo do dátumu prijatia delegovaného aktu uvedeného v tomto pododseku, podľa toho, čo nastane skôr, ustanovenia uplatniteľné na veľkosť ôk sietí v... [deň pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia *] budú naďalej platiť, pokiaľ ide o dotknuté rybolovné oblasti.
________________________
* Ak sa má tento prístup prijať, články 35 – 41 sa musia prispôsobiť v priebehu rokovaní s Radou po tom, ako sa určia opatrenia, ktoré zostanú uplatniteľné po dátume, ktorý je tu uvedený.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)
1a.   Tam, kde je to vhodné na dosiahnutie cieľov SRP a na zohľadnenie osobitostí regiónu, sa technické opatrenia, ktoré sa odlišujú od opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku, môžu prijať v kontexte viacročného plánu uvedeného v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Členské štáty môžu postupom stanoveným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 predložiť spoločné odporúčania vymedzujúce vhodné technické opatrenia na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v odseku 1.
2.  Ak nie je prijatý žiaden viacročný plán pre príslušný druh rybolovu alebo ak príslušný viacročný plán nestanovuje technické opatrenia alebo postup prijímania takýchto technických opatrení, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijímať delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením vhodných technických opatrení na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v odseku 1, najmä stanovením veľkosti ôk sietí, ktoré sa majú uplatňovať na regionálnej úrovni. Na účely prijímania takýchto delegovaných aktov môžu členské štáty predložiť spoločné odporúčanie v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 do... [šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia sprístupní verejnosti tieto spoločné odporúčania ihneď po ich predložení členskými štátmi a uverejní každé vedecké hodnotenie uskutočnené v záujme zabezpečenia ich súladu s článkom 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 a (nový)
2a.  Opatrenia prijaté podľa odsekov 1a a 2:
a)   sa zameriavajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia s prihliadnutím najmä na ukazovatele výkonnosti stanovené v jeho článku 4;
b)   sa riadia zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a
c)   poskytujú stimuly rybárskym plavidlám využívajúcim selektívny výstroj alebo selektívne rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie, a to aj prideľovaním rybolovných možností; a
d)   musia byť prinajmenšom rovnocenné opatreniam uvedeným v odseku 1 alebo v prípade pravidiel týkajúcich sa veľkosti ôk sietí opatreniam uplatniteľným v... [deň pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] z hľadiska modelov využívania populácií a úrovne ochrany citlivých druhov a biotopov.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Z hľadiska modelov využívania populácií a úrovne ochrany citlivých druhov a biotopov musia byť technické opatrenia uvedené v odseku 2 minimálne rovnocenné s opatreniami uvedenými v odseku 1.
3.  V súlade s článkom 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty vychádzajú pri spoločných odporúčaniach uvedených v odseku 2 tohto článku z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Uvedené vedecké odporúčania berú do úvahy vplyv týchto opatrení na cielené druhy a citlivé druhy a biotopy, pričom preukazujú prínosy pre ochranu morského ekosystému.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)
3a.   Bez ohľadu na článok 18 ods. 1, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia môže pridať takéto delegované akty aj bez spoločného odporúčania uvedeného v týchto odsekoch.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 19
Článok 19
vypúšťa sa
Regionálne opatrenia v rámci viacročných plánov
1.  Na účely dosiahnutia cieľov viacročných plánov uvedených v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je Komisia splnomocnená stanoviť technické opatrenia na regionálnej úrovni. Takéto opatrenia sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
2.  Na základe opatrení stanovených v súlade s odsekom 1:
a)  sa môžu zmeniť alebo doplniť opatrenia uvedené v prílohách V až XI;
b)  sa môže povoliť výnimka z opatrení uvedených v prílohách V až XI v konkrétnej oblasti alebo na konkrétne časové obdobie za predpokladu, že základné opatrenia preukázateľne nemajú žiaden prínos z hľadiska ochrany alebo že sa rovnaké ciele dosahujú alternatívnymi opatreniami.
3.  Viacročný plán môže obsahovať typy technických opatrení, ktoré možno pre relevantný región prijať podľa odsekov 1 a 2.
4.  Opatrenia prijaté na základe odsekov 1 a 2:
a)  sa sústreďujú na dosiahnutie cieľov a zámerov uvedených v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia;
b)  sa riadia zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a a
c)  prideľovaním rybolovných možností poskytujú stimuly rybárskym plavidlám využívajúcim selektívny výstroj alebo selektívne rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.
5.  Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na stanovenie technických opatrení podľa odseku 1, poskytnú vedecké dôkazy opodstatňujúce prijatie týchto opatrení.
6.  Komisia môže požiadať výbor STECF o hodnotenie spoločných odporúčaní uvedených v odseku 5.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 19 s cieľom špecifikovať výstroj, ktorým možno selektívne loviť určité veľkosti a druhy živočíchov, predložia dôkazy, z ktorých vyplýva, že daný výstroj spĺňa minimálne jedno z týchto kritérií:
1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 18 s cieľom špecifikovať výstroj, ktorým možno selektívne loviť určité veľkosti a druhy živočíchov, predložia dôkazy, z ktorých vyplýva, že daný výstroj spĺňa minimálne jedno z týchto kritérií:
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť
Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom zmeniť oblasti zákazu rybolovu alebo oblasti s obmedzením rybolovu uvedené v časti C príloh V až VIII a prílohy X a v prílohe XI časti B alebo zriadiť nové oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, musia obsahovať:
Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 18 s cieľom zmeniť oblasti zákazu rybolovu alebo oblasti s obmedzením rybolovu uvedené v časti C príloh V až VIII a prílohy X a v prílohe XI časti B alebo zriadiť nové oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu alebo odstrániť ich, musia obsahovať:
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 a (nový)
Ak členské štáty neprijmú spoločné odporúčania, Komisia môže v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty na stanovenie oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1
1.  Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti uvedené v časti A príloh V až X, musia zodpovedať cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných jedincov morských druhov.
1.  Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 18 s cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti uvedené v časti A príloh V až X, musia zodpovedať cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných jedincov morských druhov. Spoločné odporúčania vychádzajú z najlepších dostupných vedeckých dôkazov a zohľadňujú biologické kritériá, najmä veľkosť dospelých jedincov príslušného druhu. Nijako neohrozujú ustanovenia o kontrole a presadzovaní týkajúce sa vyloďovania produktov rybolovu a ich uvádzania na trh.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – úvodná časť
Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a ustanovení o presune plavidiel v reálnom čase v záujme ochrany juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb alebo druhov vodných schránkovcov a kôrovcov, musia obsahovať:
Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 18 s cieľom umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a ustanovení o presune plavidiel v reálnom čase v záujme ochrany juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb alebo druhov vodných schránkovcov a kôrovcov alebo citlivých druhov, musia obsahovať:
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)
1a.   V prípade, že zákazy lovu alebo presuny v reálnom čase ovplyvnia plavidlá len jedného členského štátu, na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní sa prijmú opatrenia na zníženie vplyvu na dotknuté plavidlá.
Pozmeňujúce návrhy 304 a 154
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 19 s cieľom umožniť v konkrétnej morskej oblasti používanie inovačného rybárskeho výstroja, ako je napríklad impulzová vlečná sieť opísaná v prílohe V časti E, alebo rozšírenie používania takéhoto výstroja, musia predložiť hodnotenie pravdepodobných vplyvov používania takéhoto výstroja na cieľové druhy a citlivé druhy a biotopy.
1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 18 s cieľom umožniť v konkrétnej morskej oblasti používanie inovačného rybárskeho výstroja alebo rozšírenie používania takéhoto výstroja, musia predložiť hodnotenie pravdepodobných vplyvov používania takéhoto výstroja na cieľové druhy a citlivé druhy a biotopy.
Takéto hodnotenie sa zakladá na používaní inovačného výstroja počas skúšobného obdobia, ktoré sa obmedzuje na maximálne 5 % plavidiel, ktoré sú aktuálne činné v tejto oblasti, na obdobie aspoň štyroch rokov.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3
3.  Inovačný rybársky výstroj nemožno používať v prípade, že z daných hodnotení vyplýva, že jeho použitie by malo negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy.
3.  Inovačný rybársky výstroj možno používať iba v komerčnom rozsahu, keď z hodnotenia uvedeného v odseku 1 vyplýva, že v porovnaní s existujúcim regulačným rybárskym výstrojom a technikami jeho použitie nebude mať priamy alebo kumulatívny vplyv na morské biotopy vrátane citlivých biotopov alebo necieľové druhy.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – zarážka 2 a (nová)
–  poskytovať informácie o účinnosti existujúcich opatrení na zmiernenie vplyvu a opatrení na monitorovanie;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)
Členské štáty zabezpečia, aby sa s rybármi, ktorých sa tieto opatrenia dotknú, viedli náležité konzultácie.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)   výnimky prijaté na základe 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zamerajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3, a najmä na ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb či druhov vodných schránkovcov a kôrovcov.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zamerajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3, a najmä na ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb či druhov vodných schránkovcov a kôrovcov. Mali by byť aspoň také prísne, ako sú technické opatrenia podľa práva Únie.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 26 a (nový)
Článok 26a
Pilotné projekty týkajúce sa úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov
1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijímať delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením pilotných projektov, pomocou ktorých sa vypracuje systém úplnej dokumentácie úlovkov a odvrhnutých úlovkov založený na merateľných zámeroch a cieľoch, a to na účely riadenia rybárstva orientovaného na výsledky.
2.   Pilotné projekty uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu odchýliť od opatrení stanovených v časti B príloh V až XI v konkrétnej oblasti a maximálne na obdobie jedného roka za predpokladu, že sa dá preukázať, že takéto pilotné projekty sú zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 a sú v súlade s ukazovateľmi výkonnosti uvedenými v článku 4 a predovšetkým sa zameriavajú na zlepšenie selektívnosti rybárskeho výstroja či príslušného postupu alebo inak znižujú ich vplyv na životné prostredie. Toto jednoročné obdobie sa môže predĺžiť o jeden rok za rovnakých podmienok. Obmedzuje sa na maximálne 5 % plavidiel, ktoré sú v tejto oblasti rybolovu za každý členský štát.
3.   Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na vytvorenie pilotných projektov podľa odseku 1, poskytnú vedecké dôkazy na podporu ich prijatia. Výbor STEFC posúdi uvedené spoločné odporúčania a toto posúdenie zverejní. Do šiestich mesiacov od ukončenia projektu členské štáty predložia Komisii správu, v ktorej načrtnú výsledky vrátane podrobného posúdenia zmien v selektívnosti a iných environmentálnych vplyvov.
4.   Výbor STECF posúdi správu uvedenú v odseku 3. Ak výbor STEFC dospeje k záveru, že novým výstrojom alebo postupom sa úspešne dosiahli ciele stanovené v druhom odseku, Komisia môže predložiť návrh v súlade s ZFEÚ s cieľom povoliť všeobecné používanie tohto výstroja alebo postupu. Posúdenie výboru STEFC sa uverejní.
5.   Komisia v súlade s článkom 32 prijme delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením technických špecifikácií systému úplnej dokumentácie úlovkov a vyhodených úlovkov uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Kapitola IV
KAPITOLA IV
vypúšťa sa
REGIONÁLNE ORGANIZÁCIE PRE RIADENIE RYBÁRSTVA
Článok 28
Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC)
Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 32 delegované akty s cieľom:
a)   transponovať do právnych predpisov Únie určité technické opatrenia schválené Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) vrátane zoznamov zraniteľných morských ekosystémov a špecifických technických opatrení týkajúcich sa rybolovu mieňa modrého a sebastesov uvedených v odporúčaniach komisie NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015 a 02:2015 a a
b)   prijať iné technické opatrenia, ktorými sa doplnia alebo zmenia niektoré nepodstatné prvky legislatívnych aktov, ktorými sa transponujú odporúčania komisie NEAFC.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa neuplatňujú na rybolovné činnosti, ktoré sa vykonávajú výhradne na účely vedeckého výskumu za týchto podmienok:
1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa neuplatňujú na rybolovné činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci kampaní zameraných na vedecký výskum za týchto podmienok:
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – písmeno b
b)  sa predávajú na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu.
b)  v prípade rýb, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa predávajú na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 30 – nadpis
Umelé zarybňovanie a premiestňovanie
Priame zarybňovanie a premiestňovanie
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa nevzťahujú na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely umelého nasadzovania alebo premiestňovania morských druhov, za predpokladu, že dané činnosti sa vykonávajú s povolením a pod dohľadom príslušného členského štátu alebo členských štátov s priamym hospodárskym záujmom.
1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa nevzťahujú na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely priameho nasadzovania alebo premiestňovania morských druhov, za predpokladu, že dané činnosti sa vykonávajú s povolením a pod dohľadom príslušného členského štátu alebo členských štátov s priamym hospodárskym záujmom.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
2.  Ak sa umelé zarybňovanie alebo premiestňovanie uskutočňuje vo vodách iného členského štátu alebo iných členských štátov, o zámere vykonávať takéto rybolovné operácie treba minimálne jeden mesiac vopred informovať Komisiu a všetky tieto členské štáty.
2.  Ak sa priame zarybňovanie alebo premiestňovanie uskutočňuje vo vodách iného členského štátu alebo iných členských štátov, o zámere vykonávať takéto rybolovné operácie treba minimálne jeden mesiac vopred informovať Komisiu a všetky tieto členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1
1.  Ak z dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že v záujme ochrany morských druhov je nutné okamžite prijať opatrenia, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 32 delegované akty na zmiernenie týchto hrozieb. Tieto akty sa môžu týkať najmä obmedzenia používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo obmedzenia rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období.
1.  Ak z dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že v záujme ochrany morských druhov alebo morských biotopov je nutné okamžite prijať opatrenia, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 32 delegované akty na zmiernenie týchto hrozieb. Tieto akty sa môžu týkať najmä obmedzenia používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo obmedzenia rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období alebo iného ochranného opatrenia, ktoré je potrebné.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  zabezpečiť ochranu citlivých druhov a biotopov, ak existuje dôkaz, že ich ochrana je vážne ohrozená.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3
3.  Delegované akty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú najviac tri roky bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 6.
3.  Delegované akty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú najviac dva roky bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 6.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1
1.  Na základe informácií od členských štátov a relevantných poradných rád a následného hodnotenia výboru STECF Komisia do konca roka 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V tejto správe sa vyhodnotí, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 3 a plneniu zámerov uvedených v článku 4.
1.  Do ... [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každý tretí rok a na základe informácií od členských štátov a relevantných poradných rád a následného hodnotenia výboru STECF Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V tejto správe sa vyhodnotí, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov uvedených v článku 3 na základe ukazovateľov výkonnosti uvedených v článku 4.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
2.  Ak z danej správy vyplynie, že na regionálnej úrovni neboli ciele a zámery preukázateľne splnené, členské štáty v danom regióne predložia do šiestich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie týchto cieľov a predsavzatí.
2.  Ak z danej správy vyplynie, že na regionálnej úrovni neboli ciele preukázateľne splnené alebo sa prekročili osobitné úrovne úlovkov druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. a), členské štáty v danom regióne predložia do dvanástich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie cieľov stanovených v článku 3 a bolo možné znížiť úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, na úrovne uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a).
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia pomáha členským štátom pri vytváraní národných akčných plánov s cieľom riešiť zistené ťažkosti pri vykonávaní nových technických opatrení, aby sa splnili požiadavky stanovené v článku 4. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tohto akčného plánu.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 a (nový)
3a.   Ak sa v správe preukáže, že členský štát nedodržal svoje povinnosti v oblasti kontroly a zberu údajov, Komisia môže prerušiť alebo pozastaviť financovanie z fondu EFNR pre daný členský štát v súlade s článkami 100 a 101 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a
a)  Články 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 25 sa vypúšťajú.
a)  Články 3, 8, 9, 10, 11, 12, článok 13 ods. 3 druhý pododsek a články 14, 15, 16 a 25 sa vypúšťajú.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 36
Článok 36
vypúšťa sa
Zmeny nariadenia (ES) č. 1098/2007
V nariadení (ES) č. 1098/2007 sa vypúšťajú články 8 a 9.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 54c – odsek 2 – písmeno a
a)  na palube plavidla sa súčasne nenachádza ani nepoužíva vlečený výstroj s veľkosťou ôk menej ako 80 mm, ani jedna či viac vakových sietí alebo podobného rybárskeho výstroja alebo; alebo
a)  na palube plavidla sa súčasne nenachádza ani nepoužíva vlečený výstroj s veľkosťou ôk menej ako 70 mm alebo ani jedna alebo viac vakových sietí alebo ani jeden alebo viac podobných rybárskych výstrojov; alebo
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 54c – odsek 2 – písmeno b – zarážka 2
vytriedené ryby sa zmrazujú ihneď po vytriedení a že žiadna z nich sa nevráti do mora. a
vytriedené ryby sa zmrazujú po vytriedení a že žiadna z nich sa nevráti do mora; a
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 54c – odsek 2 – písmeno b – zarážka 3
dané zariadenie je namontované tak a na palube sa nachádza na takom mieste, že je zabezpečené okamžité zmrazenie a nie je možné vrátiť morské druhy do mora.
dané zariadenie je namontované tak a na palube sa nachádza na takom mieste, že je zabezpečené zmrazenie a nie je možné vrátiť morské druhy do mora.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 54c – odsek 3 a (nový)
3a.   Príslušný orgán vlajkového štátu musí osvedčiť dokumentáciu k mraziarenským plavidlám, aby sa zaručil ich súlad s platnými pravidlami.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 38
Článok 38
vypúšťa sa
Zmena nariadenia (EÚ) č. 1343/2011
Článok 26 nariadenia (ES) č. 1343/2011 sa mení takto:
(1)   Dopĺňa sa tento bod:
„h) technickými opatreniami uvedenými v článkoch 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j a 16k.“ “
(2)   Dopĺňa sa tento odsek:
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom transponovať do právnych predpisov Únie iné technické opatrenia, ktoré zaviedla komisia GFCM a ktoré sú pre Úniu záväzné, prijať iné technické opatrenia, ktorými sa doplnia alebo zmenia určité nepodstatné prvky legislatívnych aktov, ktorými sa transponujú odporúčania komisie NEAFC týkajúce sa technických opatrení.“ “
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 894/97, nariadenie (ES) č. 850/98, nariadenie (ES) č. 2549/2000, nariadenie (ES) č. 254/2002, nariadenie (ES) č. 812/2004 a nariadenie (ES) č. 2187/2005 sa zrušujú.
Nariadenie (ES) č. 894/97, nariadenie (ES) č. 850/98, nariadenie (ES) č. 2549/2000, nariadenie (ES) č. 254/2002, nariadenie (ES) č. 812/2004 a nariadenie (ES) č. 2187/2005, ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 494/20021a sa zrušujú.
____________________________
1a Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2002 z 19. marca 2002, ktorým sa určujú ďalšie technické opatrenia pre obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES III, IV, V, VI a VII a divíziách ICES VIII a, b, d, e (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 8).
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno n a (nové)
na)   sih ostronosý (Coregonus oxyrinchus) v podoblasti ICES IVb (vody Únie);
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno n b (nové)
nb)   jeseter jadranský (Acipenser naccarii) a jeseter veľký (Acipenser sturio) vo vodách Únie;
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno o
o)  samice langustovitých (Palinuridae spp.) a samice homára európskeho (Homarus gammarus) s prichytenými oplodnenými vajíčkami vo všetkých vodách Únie; výnimku predstavujú prípady, keď sa používajú na účely priameho opätovného zarybňovania alebo premiestňovania;
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno p
p)  zátuľník dlabavý (Lithophaga lithophaga) a vŕtavec prstovitý (Pholas dactylus) vo vodách Únie Stredozemného mora.
p)  zátuľník dlabavý (Lithophaga lithophaga), lastúrniky druhu Pinna nobilis a vŕtavec prstovitý (Pholas dactylus) vo vodách Únie Stredozemného mora;
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno p a (nové)
pa)   Centrostephanus longispinus
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 a (nový)
5a.   Veľkosť maje pavúkovitej sa meria podľa obrázku 5a ako dĺžka panciera pozdĺž stredovej čiary od okraja vrchného panciera medzi hryzadlami k zadnému okraju vrchného panciera.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 b (nový)
5b.   Veľkosť kraba piesočného sa meria podľa obrázku 5b ako maximálna šírka panciera meraná kolmo k predozadnej stredovej čiare panciera.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 c (nový)
5c.   Veľkosť surmovky vlnitej sa meria podľa obrázku 5c ako dĺžka ulity.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 d (nový)
5d.   Veľkosť mečiara veľkého sa meria podľa obrázku 5d ako dĺžka od vidlice chvostovej plutvy po koniec dolnej čeľuste.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Príloha IV – obrázok 5 a (nový)
Obrázok 5a maja pavúkovitá (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_SK-p0000002.png
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Príloha IV – obrázok 5 b (nový)
Obrázok 5b krab piesočný (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_SK-p0000003.png
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Príloha IV – obrázok 5 c (nový)
Obrázok 5c surmovka vlnitá (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_SK-p0000004.png
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Príloha IV – obrázok 5 d (nový)
Obrázok 5d mečiar veľký (Xiphias gladius),
20180116-P8_TA(2018)0003_SK-p0000005.png
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 14

Text predložený Komisiou

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

 

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 15

Text predložený Komisiou

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

 

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 16

Text predložený Komisiou

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm

Pozmeňujúci návrh

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 17

Text predložený Komisiou

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg

Pozmeňujúci návrh

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 19

Text predložený Komisiou

sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm

Pozmeňujúci návrh

sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 20

Text predložený Komisiou

homár európsky (Homarus gammarus)

87 mm

Pozmeňujúci návrh

homár európsky (Homarus gammarus)

87 mm (dĺžka panciera)

Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 34

Text predložený Komisiou

langusty rodu Palinurus (Palinurus spp.)

95 mm

Pozmeňujúci návrh

langusty rodu Palinurus (Palinurus spp.)

95 mm (dĺžka panciera)

Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 13

Text predložený Komisiou

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celková dĺžka 105 mm,

 

dĺžka panciera 32mm.

Pozmeňujúci návrh

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celková dĺžka 105 mm,

 

dĺžka panciera 32 mm.

 

chvosty homára štíhleho 59 mm

Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 14

Text predložený Komisiou

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 15

Text predložený Komisiou

sleď atlantický (Clupea harengus)

18 cm

Pozmeňujúci návrh

sleď atlantický (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 16

Text predložený Komisiou

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm

Pozmeňujúci návrh

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 90 mm

Skagerrak a Kattegat

Osadí sa väčší panel s okami veľkosti najmenej 270 mm (diamantové oko) alebo 140 mm1a (štvorcové oko).

 

 

__________________

 

 

1a V podoblasti Kattegat sa osadí panel so štvorcovými okami veľkosti 120 mm (pri love vlečnou sieťou od 1. októbra do 31. decembra a vakovou sieťou od 1. augusta do 31. októbra).

Pozmeňujúce návrhy 305 a 355
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 4

 

Text predložený Komisiou

 

 

Minimálne 80mm

Divízia ICES IVb južne od 54° 30′ s. š. a divízia ICES IVc

Cielený lov soley vlečnými sieťami s rozperným rahnom alebo [impulzovými vlečnými sieťami]. V hornej polovici prednej časti siete musí byť osadený panel s minimálnou veľkosťou ôk 180 mm.

 

Pozmeňujúci návrh

 

 

Minimálne 80mm

Divízia ICES IVb južne od 54° 30′ s. š. a divízia ICES IVc

Cielený lov soley vlečnými sieťami s rozperným rahnom. V hornej polovici prednej časti siete musí byť osadený panel s minimálnou veľkosťou ôk 180 mm.

Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 40 mm

Celá oblasť

Cielený rybolov kalmára (85 % úlovkov) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 6

Text predložený Komisiou

Minimálne 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov.

 

 

Cielený lov tresky koruškovitej. Pri love tresky koruškovitej musí byť na koncovom rukávci osadená triediaca mriežka s rozstupom priečok 22 mm.

 

 

Cielený lov krevety Crangon crangon.Na koncovom rukávci musí byť osadená triediaca mriežka, selekčná sieťovina alebo ekvivalentné selektívne zariadenie.

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov (80 % úlovkov)

 

 

Cielený lov tresky koruškovitej (50 % úlovkov). Pri love tresky koruškovitej musí byť na koncovom rukávci osadená triediaca mriežka s rozstupom priečok 35 mm.

 

 

Cielený lov krevety sivej a krevety Pandalus montagui (90 % úlovkov). Musí byť osadená selektívna sieť alebo triediaca mriežka v súlade s predpismi stanovenými na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 2 – nadpis
2.  Základné veľkosti ôk statických sietí
2.  Základné veľkosti ôk statických sietí a unášaných sietí
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 2 – úvodná časť
V Severnom mori a v Skagerraku a Kattegate môžu mať statické siete tieto veľkosti ôk.
V Severnom mori a v Skagerraku a Kattegate môžu mať statické siete a unášané siete tieto veľkosti ôk.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Príloha V – časť C – odsek 1 – bod 1.1
1.1  V geografickej oblasti ohraničenej východným pobrežím Anglicka a Škótska vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je zakázaný lov piesočníc vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 80 mm alebo statickými sieťami s veľkosťou ôk menej ako 100 mm:
1.1  V geografickej oblasti ohraničenej východným pobrežím Anglicka a Škótska vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je zakázaný lov piesočníc vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 32 mm:
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Príloha V – časť C – odsek 2 – bod 2.2 – zarážka 1
–  plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete,
–  plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW, ktoré používajú vlečné siete na lov na dne alebo dánske záťahové siete,
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Príloha V – časť C – odsek 2 – bod 2.2 – zarážka 2
–  dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 k, ktoré používajú párové vlečné siete na lov pri dne,
–  dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 k, ktoré používajú párové vlečné siete na lov na dne,
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Príloha V – časť C – odsek 2 – bod 2.2 – zarážka 3
–  plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW môžu používať vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete a dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 kW môžu používať párové vlečné siete na lov pri dne za predpokladu, že takéto plavidlá nevykonávajú cielený lov platesy veľkej a druhov rodu Solea spp. a dodržiavajú relevantné pravidlá týkajúce sa veľkosti ôk sietí uvedené v časti B tejto prílohy.
–  plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW môžu používať vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete a dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 kW môžu používať párové vlečné siete na lov na dne za predpokladu, že takéto plavidlá nevykonávajú cielený lov platesy veľkej a druhov rodu Solea spp. a dodržiavajú relevantné pravidlá týkajúce sa veľkosti ôk sietí uvedené v časti B tejto prílohy.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Príloha V – časť C – odsek 6 – bod 6.2
6.2  V zmapovaných hĺbkach do 600 m zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2347/20021. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 6.1.
6.2  V zmapovaných hĺbkach do 600 m sa zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady () 2016/23361. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktorých lov je podľa práva Únie výslovne zakázaný, sa musia čo najskôr vypustiť späť do mora. Úlovky druhov hlbokomorských žralokov, pre ktoré platia obmedzenia výlovu, sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Ak členský štát nemá dostatočnú kvótu, Komisia môže uplatniť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 6.1.
__________________
__________________
1 Nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6).
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady () 2016/2336 zo 14. decembra 2016, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Príloha V – časť D – podnadpis
Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov v podoblastiach ICES IIIa a podoblasti ICES IV
Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov morských cicavcov v podoblastiach ICES IIIa a podoblasti ICES IV
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Príloha V – časť D – odsek 1 a (nový)
1a.  Opatrenia na minimalizáciu náhodných úlovkov morských vtákov
1.  V Severnom mori sa zavedú vedecké výskumné programy s cieľom identifikovať prekrývanie citlivých druhov s rybárskym výstrojom a rybolovným úsilím a stanoviť technické riešenia pre rybársky výstroj.
2.  V Severnom mori, kde vedecký výskum identifikoval oblasti, kde sú známe prípady, že citlivé morské vtáky sa náhodne zachytili do týchto výstrojov, sa musia uplatňovať priestorové opatrenia, pokým sa nebudú dať nahradiť inými technickými opatreniami.
3.  Plavidlá, ktoré v Severnom mori vykonávajú rybolov lovnými šnúrami, používajú kombináciu vedecky testovaných technických riešení, ako sú šnúry tori, zmeny závaží šnúr, krytie háčikov a osadzovanie šnúr za tmy s minimálnym osvetlením paluby, ktoré je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti. Kombinácie by mali byť stanovené na základe konfigurácie výstroja a druhov, ktoré by flotily pravdepodobne ulovili. Špecifikácie by mali byť v súlade s normami stanovenými v medzinárodne dohodnutých usmerneniach.
4.  Členské štáty musia monitorovať a posudzovať účinnosť zmierňujúcich opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie.
Pozmeňujúce návrhy 306, 314, 315 a 356
Návrh nariadenia
Príloha V – časť E
Časť E
vypúšťa sa
Inovačné rybolovné metódy
Používanie impulzových vlečných sietí v divíziách ICES IVb a IVc
Odchylne od článku 13 je rybolov impulzovými vlečnými sieťami povolený v divíziách ICES IVb a IVc za podmienok stanovených v súlade s článkom 27 ods. 1 druhej zarážke tohto nariadenia týkajúcich sa vlastností použitého impulzu a opatrení na kontrolu a monitorovanie platných južne od loxodrómy prechádzajúcej nasledujúcimi bodmi meranými podľa súradnicového systému WGS84:
–  bod na východnom pobreží Spojeného kráľovstva na 55° s. š.
–  smerom na východ k zemepisnej šírke 55° s. š., 5° v. d.
–  smerom na sever k zemepisnej šírke 56° s. š.
–  a smerom na východ k bodu na západnom pobreží Dánska na 56° s. š.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – tabuľka – riadok 14

Text predložený Komisiou

 

makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

 

makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa vypočíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Hranica 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – tabuľka – riadok 15

Text predložený Komisiou

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – tabuľka – riadok 16

Text predložený Komisiou

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Vo vodách Únie podoblastí ICES V, VI južne od 56° s. š. a VII; výnimku predstavujú divízie ICES VIId, e, f, keď platí minimálna ochranná referenčná veľkosť 130 mm.

Pozmeňujúci návrh

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 Vo vodách Únie podoblastí ICES V, VI južne od 56° s. š. a VII; výnimku predstavujú divízie ICES VIId, e, f, keď platí minimálna ochranná referenčná veľkosť 130 mm.

 

3a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – tabuľka – riadok 17

Text predložený Komisiou

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg

Pozmeňujúci návrh

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Minimálne 120 mm

Celá oblasť

Žiadne

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 100 mm1a

Celá oblasť

Žiadne

__________________

 

 

1a Postupne vložiť počas dvojročného obdobia od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V divíziách ICES VIId a VIIe platí veľkosť ôk aspoň 100 mm.

 

 

Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – odsek 2 – nadpis
2.  Základné veľkosti ôk statických sietí
2.  Základné veľkosti ôk statických sietí a unášaných sietí
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – odsek 2 – úvodná časť
V severozápadných vodách môžu mať statické siete tieto veľkosti ôk.
V severozápadných vodách majú statické siete a unášané siete tieto veľkosti ôk.
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Minimálne 120 mm1

Celá oblasť

Žiadne

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 120 mm1

Celá oblasť

Žiadne

__________________

 

 

1 Na cielený lov čertovitých (30 % úlovkov) sa používa veľkosť ôk najmenej 220 mm. Veľkosť ôk aspoň 110 mm na cielený rybolov tresky tmavej a merlúzy európskej (50 % úlovkov) v divíziách ICES VIId a VIIe.

 

 

Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – tabuľka – riadok 4

Text predložený Komisiou

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov (80 % úlovkov)

 

 

Cielený lov sultánok (50 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť C – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
V oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra každého roka zakázané vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť, pri ktorej sa používa vlečený výstroj alebo statické siete.
V oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra každého roka zakázané vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť, pri ktorej sa používa vlečený výstroj na lov na dne alebo statické siete na lov na dne.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť C – odsek 3 – bod 3.2
3.2  Odchylne od bodu 1 je v oblasti a časovom pásme, ktoré sú v ňom uvedené, povolené používať vlečné siete na lov pri dne predpokladu, že takéto vlečné siete sú vybavené selektívnymi zariadeniami, ktoré posúdil Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Plavidlá členského štátu pôsobiaceho v oblastiach uvedených v bode 3.1, ktoré ulovia viac ako 10 ton vedľajších úlovkov tresky škvrnitej, stráca možnosť vykonávania rybolovu v danej oblasti.
3.2  Odchylne od bodu 1 je v oblasti a časovom pásme, ktoré sú v ňom uvedené, povolené používať vlečné siete na lov pri dne predpokladu, že takéto vlečné siete sú vybavené selektívnymi zariadeniami, ktoré posúdil Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF).
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť C – odsek 9 – nadpis
9.  Používanie statických sietí v divíziách ICES Vb, VIa, VII b, c, j, k
9.  Používanie statických sietí v divíziách ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť C – odsek 9 – bod 9.2
9.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m je zakázaný cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2347/2002. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek opísaných v bode 9,1.
9.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m je zakázaný cielený rybolov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu () 2016/2336. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktoré sa v práve Únie výslovne zakazujú, sa musia čo najskôr vypustiť späť do mora. Úlovky druhov hlbokomorských žralokov, pre ktoré platia obmedzenia výlovu, sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Ak členský štát nemá dostatočnú kvótu, Komisia môže uplatniť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 9.1.
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť D – odsek 1 – nadpis
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov v divíziách ICES VIa a VIId, e, f, g, h a j
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov morských cicavcov v divíziách ICES VI a VII
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť D – odsek 2 – bod 2.1 (nový)
2.1.  V severozápadných vodách sa zavedú vedecké výskumné programy s cieľom identifikovať prekrývanie citlivých druhov s rybárskym výstrojom a rybolovným úsilím a stanoviť technické riešenia pre rybársky výstroj.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť D – odsek 2 – bod 2.2 (nový)
2.2.  V severozápadných vodách, kde vedecký výskum identifikoval oblasti, v ktorých sú známe prípady, že citlivé morské vtáky sa náhodne zachytili do tohto výstroja, sa musia uplatňovať priestorové opatrenia, kým ich bude možno nahradiť inými technickými opatreniami.
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť D – odsek 2 – bod 2.3 (nový)
2.3.  Členské štáty musia monitorovať a posudzovať účinnosť zmierňujúcich opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 15

Text predložený Komisiou

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 18

Text predložený Komisiou

morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Pozmeňujúci návrh

morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 23

Text predložený Komisiou

hrebeňovky rodu Chlamys (Chlamys spp.)

40 mm

Pozmeňujúci návrh

hrebeňovky rodu Chlamys (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 26

Text predložený Komisiou

venuška filipínska (Venerupis philippinarum)

35 mm

Pozmeňujúci návrh

venuška filipínska (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 34

Text predložený Komisiou

osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

750 g3

 

__________________

 

3 Vo všetkých vodách v danej časti severocentrálneho Atlantiku, ktorá pozostáva z divízií 34.1.1, 34.1.2 a 34.1.3 a podoblasti 34.2.0 rybolovnej oblasti 34 regiónu CECAF sa uplatňuje hmotnosť po vypitvaní 450 g.

Pozmeňujúci návrh

osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

1000 g3

 

__________________

 

3 Vo všetkých vodách v danej časti severocentrálneho Atlantiku, ktorá pozostáva z divízií 34.1.1, 34.1.2 a 34.1.3 a podoblasti 34.2.0 rybolovnej oblasti 34 regiónu CECAF sa uplatňuje hmotnosť po vypitvaní 450 g.

Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť C – odsek 4 – bod 4.2
4.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2347/2002. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek opísaných v bode 1.
4.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu () 2016/2336. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktoré sa v práve Únie výslovne zakazujú, sa musia čo najskôr vypustiť späť do mora. Úlovky druhov hlbokomorských žralokov, pre ktoré platia obmedzenia výlovu, sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Ak členský štát nemá dostatočnú kvótu, Komisia môže uplatniť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 1.
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť C – odsek 4 – bod 4.2 a (nový)
4.2a.  Komisia môže po porade s výborom STECF rozhodnúť o vyňatí určitých druhov rybolovu v zónach ICES VIII, IX a X z rozsahu pôsobnosti odseku 4.1, ak sa preukáže prostredníctvom informácií poskytnutých členskými štátmi alebo uskutočňovaním osobitného riadenia využívajúceho regionalizáciu, čo by mohlo okrem iného zahŕňať zníženie počtu plavidiel pôsobiacich v oblasti, zníženie počtu mesiacov rybolovu atď., alebo uskutočňovaním viacročných plánov, že v prípade uvedených druhov rybolovu je veľmi nízka úroveň vedľajších úlovkov žralokov alebo odhodených úlovkov.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť D – odsek 1 – nadpis
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov v podoblastiach ICES VIII a IXa
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov morských cicavcov v podoblastiach ICES VIII a IX
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť D – odsek 2 – bod 2.1 (nový)
2.1.  V juhozápadných vodách sa zavedú vedecké výskumné programy s cieľom identifikovať prekrývanie citlivých druhov s rybárskym výstrojom a rybolovným úsilím a stanoviť technické riešenia pre rybársky výstroj.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť D – odsek 2 – bod 2.2 (nový)
2.2.  V juhozápadných vodách, kde vedecký výskum identifikoval oblasti, kde sú známe prípady, kedy sa citlivé morské vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa musia uplatňovať priestorové opatrenia, kým ich bude možno nahradiť inými technickými opatreniami.
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Príloha VII – časť D – odsek 2 – bod 2.3 (nový)
2.3.  Členské štáty musia monitorovať a posudzovať účinnosť zmierňujúcich opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Príloha VIII – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Minimálne 157 mm

Celá oblasť

Cielený lov lososov

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

 

 

Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Príloha VIII – časť D – odsek 1 – nadpis
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov morských cicavcov
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Príloha VIII – časť D – odsek 1 a (nový)
1a.  Opatrenia na minimalizáciu náhodných úlovkov morských vtákov
1.1.  V Baltskom mori sa zavedú vedecké výskumné programy s cieľom identifikovať prekrývanie citlivých druhov s rybárskym výstrojom a rybolovným úsilím a stanoviť technické riešenia pre rybársky výstroj.
1.2.  V Baltskom mori, kde vedecký výskum identifikoval oblasti, kde sú známe prípady, kedy sa citlivé morské vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa musia uplatňovať priestorové opatrenia, kým ich bude možno nahradiť inými technickými opatreniami.
1.3  Členské štáty musia monitorovať a posudzovať účinnosť zmierňujúcich opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie.
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Koncový rukávec so štvorcovými okami s minimálnou veľkosťou 40 mm

Celá oblasť

Na základe odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu so štvorcovými okami s veľkosťou 44 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm2

 

 

________________

 

 

2 Používať a uchovávať na palube možno len jeden typ siete (buď so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm alebo s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm).

Pozmeňujúci návrh

Koncový rukávec so štvorcovými okami s minimálnou veľkosťou 40 mm

Celá oblasť

Na základe odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm2

 

 

________________

 

 

2 Používať a uchovávať na palube možno len jeden typ siete (buď so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm alebo s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm).

Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť B – odsek 2 a (nový)
2a.   Existujúce výnimky z ustanovení uvedených v odsekoch 1, 1a a 2 tejto časti týkajúce sa obchvatného výstroja, na ktoré sa vzťahuje plán riadenia uvedený v článku 19 nariadenia (ES) č. 1967/2006 a ktoré boli prijaté podľa článku 9 tohto nariadenia, zostávajú v platnosti, ak sa v článku 18 tohto nariadenia nestanovuje inak.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť C – odsek 5
Zakazuje sa mať na palube alebo osadiť viac ako 250 košov alebo košíkov na plavidlo na účely lovu hlbokomorských kôrovcov (vrátane kreviet rodu Plesionika, kreviet rodu Pasiphaea spp. alebo podobných druhov).
Zakazuje sa mať na palube alebo osadiť viac ako 250 košov alebo košíkov na plavidlo na účely hlbokomorského lovu kôrovcov.
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť C – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Flotily, ktoré sa plavia výrazne lokálne a používajú remeselný výstroj, sú oprávnené loviť hlbokomorské kôrovce (vrátane kreviet rodu Plesionika, kreviet rodu Pasiphaea spp. alebo podobných druhov).
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť C – odsek 6 a (nový)
6a.  Obmedzenia podmorského lovu harpúnami
Zakazuje sa podmorský rybolov harpúnami pomocou akvalungu alebo v noci od súmraku po úsvit.
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť D – odsek 1 – nadpis
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov morských cicavcov
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť D – odsek 2 – bod 2.1 (nový)
2.1.  V Stredozemnom mori sa zavedú vedecké výskumné programy s cieľom identifikovať prekrývanie citlivých druhov s rybárskym výstrojom a rybolovným úsilím a stanoviť technické riešenia pre rybársky výstroj.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť D – odsek 2 – bod 2.2 (nový)
2.2.  V Stredozemnom mori, kde vedecký výskum identifikoval oblasti, kde sú známe prípady, kedy sa citlivé morské vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa musia uplatňovať priestorové opatrenia, kým ich bude možno nahradiť inými technickými opatreniami.
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Príloha IX – časť D – odsek 2 – bod 2.3 (nový)
2.3.  Členské štáty musia monitorovať a posudzovať účinnosť zmierňujúcich opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie.
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Príloha X – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Ako alternatívu možno použiť koncové rukávce so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 40 mm

Celá oblasť

Na základe riadne odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu s okami s veľkosťou 40 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a Používať a uchovávať na palube možno len jeden typ siete (buď so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm alebo s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm).

Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Príloha X – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Minimálne 400 mm

Celá oblasť

Cielený lov kalkana veľkého

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 400 mm

Celá oblasť

Lov kalkana veľkého nastavovacími žiabrovkami na lov pri dne

Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Príloha X – časť C
Časť C
vypúšťa sa
Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu
Sezónny zákaz rybolovu na účely ochrany kalkana veľkého
Vo vodách Únie Čierneho mora sa od 15. apríla do 15. júna zakazuje cielený lov, vyloďovanie a prvý predaj kalkana veľkého.
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Príloha X – časť D – odsek 1 a (nový)
1a.  Opatrenia na minimalizáciu náhodných úlovkov morských vtákov
1a.1.  V Čiernom mori sa zavedú vedecké výskumné programy s cieľom identifikovať prekrývanie citlivých druhov s rybárskym výstrojom a rybolovným úsilím a stanoviť technické riešenia pre rybársky výstroj.
1a.2.  V Čiernom mori, kde vedecký výskum identifikoval oblasti, kde sú známe prípady, kedy sa citlivé morské vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa musia uplatňovať priestorové opatrenia, kým ich bude možno nahradiť inými technickými opatreniami.
1a.3.  Členské štáty musia monitorovať a posudzovať účinnosť zmierňujúcich opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie.
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Príloha XI – časť A – nadpis
Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja
1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Príloha XI – časť A – odsek 1 – úvodná časť
V najvzdialenejších regiónoch môžu mať koncové rukávce tieto veľkosti ôk.
Vo vodách Únie Indického oceánu a v západnom Atlantiku môžu mať koncové rukávce tieto veľkosti ôk.
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Príloha XI – časť A – tabuľka – riadok 3

Text predložený Komisiou

Minimálne 45 mm

Všetky vody pri pobreží francúzskeho departmentu Guyana, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Francúzska.

Cielený lov kreviet (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 45 mm

Všetky vody pri pobreží francúzskeho departmentu Guyana, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Francúzska.

Cielený lov kreviet (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % úlovkov).

Pozmeňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Príloha XI – časť A – tabuľka – riadok 4

Text predložený Komisiou

Minimálne 14 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov obchvatnými sieťami

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

 

 

Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Príloha XI – časť A – odsek 1 a (nový)
1a.  Základné veľkosti ôk vakových sietí
Vo vodách Únie Indického oceánu a západného Atlantiku môžu mať vakové siete tieto veľkosti ôk.
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Príloha XI – časť A – odsek 1 a (nový) – tabuľka (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Minimálne 14 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov obchvatnými sieťami

Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Príloha XI – časť B a (nová)
Časť Ba
Opatrenia na zmiernenie vplyvu na citlivé druhy
1.  Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov morských cicavcov
1.1.  Lodiam sa zakáže používať statické siete, unášané siete, pelagické vlečné siete alebo vlečné siete s vysokým zvislým otvorom alebo iné rybolovné nástroje, pri ktorých sú zaznamenané vedľajšie úlovky v najvzdialenejších regiónoch bez toho, aby boli súčasne použité osvedčené zmierňujúce techniky. Výnimky by sa mali povoliť iba v prípade rybolovu s preukázanou zanedbateľnou kumulatívnou hodnotou vedľajších úlovkov.
1.2.  Bod 1 neplatí pre rybolovné operácie, ktoré slúžia výlučne na účely vedeckého výskumu, vykonávajú sa s povolením a pod dohľadom príslušného členského štátu alebo príslušných členských štátov a majú za cieľ rozvoj nových technických opatrení na zníženie náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov alebo ich usmrcovania.
1.3.  Členské štáty prostredníctvom špecializovaných ročných systémov monitorovania budú za pomoci vedeckých štúdií alebo pilotných projektov monitorovať a hodnotiť, nakoľko sú zariadenia v rámci opatrení na zmiernenie opísaných v bode 1.1. účinné v rámci rybolovu a v príslušných oblastiach.
2.  Opatrenia na minimalizáciu náhodných úlovkov morských vtákov
2.1.   V najvzdialenejších regiónoch sa zavedú vedecké výskumné programy s cieľom identifikovať prekrývanie citlivých druhov s rybárskym výstrojom a rybolovným úsilím a stanoviť technické riešenia pre rybársky výstroj.
2.2.  V najvzdialenejších regiónoch, kde vedecký výskum identifikoval oblasti, kde sú známe prípady, kedy sa citlivé morské vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa musia uplatňovať priestorové opatrenia, kým ich bude možno nahradiť inými technickými opatreniami.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0381/2017).

Posledná úprava: 8. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia