Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0074(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0381/2017

Ingivna texter :

A8-0381/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Omröstningar :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Röstförklaringar
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Antagna texter :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Antagna texter
PDF 1076kWORD 237k
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 16 januari 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titel
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 494/2002
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Nuvarande regler måste förenklas så att operatörer, nationella myndigheter och intressenter bättre kan förstå och efterleva dem. De rådgivande nämndernas samrådsprocess bör respekteras i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013, och det är viktigt att se till att alla bevarande- och hållbarhetsmål respekteras till fullo.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)
(2b)   En förenkling av de nuvarande reglerna för tekniska åtgärder får inte leda till att bevarande- och hållbarhetsstandarderna försvagas.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Det behövs en ram som reglerar de tekniska åtgärderna. Denna ram bör innehålla allmänna regler som måste tillämpas i alla unionens vatten och den bör föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder som tar hänsyn till de regionala särdragen hos fisket genom den regionaliseringsprocess som införts genom GFP.
(3)  Det behövs en ram som reglerar de tekniska åtgärderna. Denna ram bör innehålla allmänna regler som måste tillämpas i alla unionens vatten och den bör föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder som tar hänsyn till de regionala särdragen hos fisket genom den regionaliseringsprocess som införts genom GFP. Genom den processen bör man på ett verkningsfullt sätt kunna kombinera gemensamma regler med lokala och områdesspecifika omständigheter. Man bör dock säkerställa att processen inte leder till en slags åternationalisering av GFP och det är viktigt att de rådgivande nämnderna fortsätter att se till att regionalisering äger rum inom ramen för unionsåtgärder i enlighet med skäl 14 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Ramen bör omfatta fångst och landning av fiskeresurser samt användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen.
(4)  Ramen bör omfatta fångst och landning av fiskeresurser samt användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen och även beakta socioekonomisk dynamik.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Tekniska åtgärder bör när så är relevant tillämpas på fritidsfiske som kan ha en betydande effekt på fiskbestånd och skaldjursarter.
(6)  Fritidsfiske kan ha en betydande effekt på den marina miljön, fiskbestånd och andra arter och bör därför omfattas av tekniska åtgärder.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)   Fisk som fångas av fritidsfiskare (fiske med krokar och linor) släpps med en hög överlevnadsgrad, om inte vetenskapliga belägg visar annat.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)   Landningsskyldigheten gäller, enligt förordning (EU) nr 1380/2013, alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar. Om exemplar av dessa arter fångas och omedelbart släpps i samband med fritidsfiske och om hög överlevnadsgrad vetenskapligt påvisas för dessa arter, vilket kan vara fallet för fisk som fångas av fritidsfiskare med utrustning för fritidsfiske, bör det vara möjligt att undanta den berörda fisketypen från landningsskyldigheten genom tillämpning av förfaranden som fastställs i den förordningen, särskilt genom antagande av åtgärder i detta syfte inom ramen för fleråriga planer och/eller utkastplaner.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Tekniska åtgärder bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål att fiska på nivåer som ger maximalt hållbart uttag, minska oönskade fångster och stoppa utkasten samt bidra till uppnåendet av god miljöstatus i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG18.
(7)  Tekniska åtgärder bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål.
__________________
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Tekniska åtgärder bör stå i proportion till de mål som eftersträvas. Innan de antas bör man bedöma deras eventuella ekonomiska och sociala inverkan.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)   Genomdrivande och genomförande av tekniska åtgärder, operativa program och i tillämpliga fall utfärdande av tillstånd samt begränsningar i fråga om konstruktion och användning av fartyg och vissa redskap får inte inverka negativt på målet att uppnå bättre hälso- och säkerhetsstandarder för fartyg som bedriver fiske och fiskeverksamhet.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)
(7c)   Tekniska åtgärder som antas enligt denna förordning bör överensstämma med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020, antagen inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald, och bör stödja genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020, särskilt målet för hållbar användning av fiskeresurser samt relaterade åtgärder.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Tekniska åtgärder bör särskilt skydda ungfisk och lekansamlingar genom användning av selektiva fiskeredskap och fångstundvikande åtgärder. Tekniska åtgärder bör också minimera och om möjligt eliminera fiskeredskapens inverkan på det marina ekosystemet och särskilt på känsliga arter och livsmiljöer. De bör också bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.
(8)  Tekniska åtgärder bör särskilt bidra till att skydda ungfisk och lekansamlingar genom användning av selektiva fiskeredskap och fångstundvikande åtgärder. Tekniska åtgärder bör också bidra till att minimera och om möjligt eliminera fiskeredskapens negativa inverkan på det marina ekosystemet och särskilt på känsliga arter och livsmiljöer. Incitament bör ges för att uppmuntra till användning av redskap och metoder med låg miljöpåverkan. Tekniska åtgärder bör också bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.
__________________
__________________
19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)   Oavsiktlig fångst av känsliga arter är ett problem som bör angripas på ett heltäckande sätt för alla fiskeverksamheter och alla typer av fiskeredskap med hänvisning till det stränga skydd de omfattas av enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 2008/56/EG, deras stora sårbarhet och kravet på att uppnå en god miljöstatus till 2020.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas mål vad gäller nivåer för oönskade fångster, nivåer för bifångster av känsliga arter och vad gäller den utsträckning i vilken livsmiljöer på havsbotten får påverkas negativt av fisket. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål, unionens lagstiftning (särskilt rådets direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG21) och bästa internationella praxis.
(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas resultatindikatorer vad gäller minskning av fångster av fisk under minsta referensstorlek för bevarande och oavsiktliga fångster av känsliga arter samt minskning av negativ miljöpåverkan på marina livsmiljöer till följd av fiske. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål och unionens miljölagstiftning (särskilt direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG och Europaparlamentets och rådet direktiv 2000/60/EG21).
__________________
__________________
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Medlemsstaterna bör i så stor utsträckning som möjligt använda de tillgängliga åtgärderna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/20141a för att hjälpa yrkesfiskarna att genomföra tekniska åtgärder och säkerställa att den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål beaktas.
_______________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Vissa destruktiva fiskeredskap eller metoder som innebär användning av sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare eller andra slagredskap, släpredskap och gripklor för att skörda röda koraller, andra typer av koraller eller koralliknande arter samt vissa harpungevär bör förbjudas utom i det särskilda fall som utgörs av trålar med elektrisk ström som får användas under vissa stränga villkor.
(11)  Vissa destruktiva fiskeredskap eller metoder som innebär användning av sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare eller andra slagredskap, släpredskap och gripklor för att skörda röda koraller, andra typer av koraller eller koralliknande arter samt vissa harpungevär bör förbjudas. I detta sammanhang är det nödvändigt att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om effekterna av innovativa fiskeredskap och deras kumulativa effekter, innan sådana redskap används i större skala. Dessutom bör det finnas ett system för övervakning, kontroll och utvärdering, till stöd för såväl genomförande och forskning som utvärdering. Befintliga tillstånd bör genomgå vetenskapliga omprövningar innan de ges permanent status som ”ej förbjudna”.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Det krävs detaljerad och kvantifierad kunskap om effekterna av innovativa fiskeredskap och deras kumulativa effekter på den marina miljön och marina arter innan de börjar användas allmänt i kommersiell skala. Ett effektivt övervaknings- och utvärderingsprogram bör införas.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  För vissa sällsynta arter, t.ex. vissa arter av haj och rocka, kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.
(15)  För vissa arter som är sällsynta eller vars biologiska egenskaper gör dem särskilt sårbara för överutnyttjande kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  För att hjälpa fångstsektorn att genomföra landningsskyldigheten bör medlemsstaterna införa åtgärder som gör det lättare att lagra eller hitta avsättningsmöjligheter för marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
(21)  För att hjälpa fångstsektorn att genomföra landningsskyldigheten, och säkerställa lika villkor genom fullständig efterlevnad av den, bör medlemsstaterna införa åtgärder som gör det lättare att lagra eller hitta avsättningsmöjligheter för marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  I fall där vetenskapliga utlåtanden visar att det förekommer betydande oönskade fångster av arter som inte är föremål för fångstbegränsningar och därför inte omfattas av landningsskyldigheten bör medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i syfte att undersöka hur man kan minska sådana fångster och införa lämpliga tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.
(23)  I fall där vetenskapliga utlåtanden visar att det förekommer betydande oönskade fångster av arter bör medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i syfte att undersöka hur man kan minska sådana fångster och införa lämpliga tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att begränsa bifångsterna av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.
(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att minimera och om möjligt eliminera oavsiktlig fångst av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Medlemsstaterna kan i samarbete med berörda parter utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder som avviker från referensåtgärderna i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess.
(25)  Medlemsstaterna, i nära samarbete med berörd rådgivande nämnd, bör kunna utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, som avviker från referensåtgärderna för att anpassa de tekniska åtgärderna till fiskets regionala särdrag i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess, även om det saknas en flerårig förvaltningsplan.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  Sådana regionala tekniska åtgärder bör minst vara likvärdiga med referensstandarderna vad gäller fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer.
(26)  Regionalisering bör användas för att utforma skräddarsydda åtgärder som beaktar varje fiskeområdes särdrag och skyddar deras känsliga arter och livsmiljöer. Sådana regionala tekniska åtgärder bör vara hållbara och minst säkerställa samma fiskemönster och skyddsnivå som referensstandarderna. Antagandet av eventuella regionala tekniska åtgärder bör bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
(26a)   Beslut som fattas av regionala grupper av medlemsstater inom ramen för regionaliseringen bör uppfylla samma krav på demokratisk översyn som besluten i de berörda medlemsstaterna.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)
(26b)   Regionalisering bör användas som ett verktyg för att uppmuntra till deltagande av alla relevanta intressenter, inbegripet icke-statliga organisationer, och att ge tyngd åt yrkesfiskare och deras engagemang så att de i nära samarbete med medlemsstater, rådgivande nämnder och forskare kan arbeta för att ta fram skräddarsydda åtgärder som tar hänsyn till särdragen i varje enskilt fiskeområde och skyddar miljöförhållandena där.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
(27a)   Om det föreligger ett direkt förvaltningsintresse i fråga om en enskild medlemsstat kan förslag på enskilda tekniska åtgärder, för att ändra gällande bevarandeåtgärder, läggas fram efter samråd med relevanta rådgivande nämnder.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.
(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.
(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att målen för den gemensamma fiskeripolitiken inte äventyras genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.
(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater bidra till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter helt och fullt respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk eller lekansamlingar bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.
(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk eller lekansamlingar eller känsliga arter bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden, inbegripet undantag där så är lämpligt, samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 32
(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, kan användningen av sådana redskap eller en utvidgning till användningen av nya redskap, t.ex. trålar med elektrisk ström, ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.
(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, inbegripet potentiella negativa effekter av vissa redskap, kan användningen eller en utvidgning till användningen av innovativa redskap ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ direkt eller kumulativ påverkan på marina livsmiljöer, särskilt känsliga livsmiljöer eller icke-målarter, eller att den kommer att äventyra uppnåendet av god miljöstatus för marina vatten.
Ändring 268
Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)
(32a)  Regionala grupper bör utveckla ytterligare begränsningsåtgärder per redskapstyp, med utgångspunkt i vetenskapliga utlåtanden och bästa praxis, för att minimera och, där så är möjligt, eliminera bifångster av havsfåglar och havsdäggdjur, i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG och rådets direktiv 79/409/EEG1a och avtalet om skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön (ASCOBANS) av den 17 mars 1992, i dess ändrade lydelse.
___________________________
1a Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1).
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  I syfte att minimera bifångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.
(33)  I syfte att minimera och om möjligt eliminera de oavsiktliga fångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen i syfte att skydda den marina miljön, lokala fiskbestånd och berörda kustsamhällen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)   I syfte att behålla de befintliga detaljerade rekommendationer som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningarna över känsliga marina ekosystem samt med avseende på specifika tekniska åtgärder relaterade till definierade åtgärder för att skydda birkelånga och kungsfiskar. Kommissionen bör även ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på inkorporering i unionsrätten av framtida ändringar av de åtgärder som antagits av NEAFC, som ingår i vissa uttryckligen definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för unionen enligt villkoren i konventionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
utgår
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 36
(36)  För att inte hindra vetenskaplig forskning eller utsättning och flyttning av fisk bör bestämmelserna i denna förordning inte vara tillämpliga på förfaranden som kan vara nödvändiga för sådan verksamhet.
(36)  För att inte hindra vetenskaplig forskning eller direkt utsättning och flyttning av fisk bör bestämmelserna i denna förordning inte vara tillämpliga på förfaranden som kan vara nödvändiga för sådan verksamhet.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter bör kommissionen ges befogenhet att i vederbörligen motiverade fall skyndsamt anta tillämpliga delegerade akter om fastställande av tekniska åtgärder för att begränsa sådana hot, vilka kompletterar eller avviker från denna förordning, eller tekniska åtgärder som fastställts på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen. Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för att hantera oväntade förändringar i beståndsmönstren till följd av hög eller låg rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för att skydda lekande fisk eller skaldjur när bestånden befinner sig på mycket låga nivåer eller för att hantera andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd, som skulle kunna hota beståndets tillstånd. De kan innehålla restriktioner i fråga om användningen av släpredskap eller passiva redskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.
(37)  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter och livsmiljöer bör kommissionen ges befogenhet att i vederbörligen motiverade fall skyndsamt anta tillämpliga delegerade akter om fastställande av tekniska åtgärder för att begränsa sådana hot, vilka kompletterar eller avviker från denna förordning, eller tekniska åtgärder som fastställts på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen. Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för att hantera oväntade förändringar i beståndsmönstren till följd av hög eller låg rekrytering av ungfisk till ett bestånd eller oavsiktlig fångst av känsliga arter, för att skydda lekande fisk eller skaldjur när bestånden befinner sig på mycket låga nivåer eller för att hantera andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd eller känsliga arter, som skulle kunna hota beståndets tillstånd och för att åtgärda försämringar av artpopulationer och livsmiljöer till följd av fiskets påverkan samt andra nödvändiga bevarandeåtgärder. Sådana åtgärder kan innehålla restriktioner i fråga om användningen av släpredskap eller passiva redskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den, i syfte att fastställa resultatindikatorer för tekniska åtgärder i samband med fångster av fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande, kan fastställa de centrala fiskeriverksamheterna och nivåerna för sådana fångster som gäller för dessa centrala fiskeriverksamheter, uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer eller om så är nödvändigt utom ramen för fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och på grundval av STECF‑bedömningar. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 40
(40)  Senast vid utgången av 2020 och därefter vart tredje år bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport bör bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen och nå det syfte som anges i denna förordning. På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att mål och syften inte har uppfyllts, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål och syften kan uppfyllas. Kommissionen bör också föreslå Europaparlamentet och rådet nödvändiga ändringar av denna förordning, på grundval av rapporten.
(40)  Senast den ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport bör bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen och nå nivån för de resultatindikatorer som anges i denna förordning. På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att mål inte har uppfyllts eller för att resultatindikatorerna ligger på en otillfredsställande nivå, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål kan uppfyllas och resultatindikatorernas nivå kan förbättras. Kommissionen bör också föreslå Europaparlamentet och rådet nödvändiga ändringar av denna förordning, på grundval av rapporten.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 42
(42)  Rådets förordningar (EG) nr 1967/200629, (EG) nr 1098/200730, (EG) nr 1224/200931 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/201132 och (EU) nr 1380/201333 bör ändras i enlighet med detta.
(42)  Rådets förordningar (EG) nr 1967/200629, (EG) nr 1098/200730, (EG) nr 1224/200931 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201333 bör ändras i enlighet med detta.
__________________
__________________
29 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).
29 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).
30 Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).
30 Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).
31 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
31 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 43
(43)   I syfte att komplettera eller ändra befintliga närmare bestämmelser som införlivar rekommendationer som antagits av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på tekniska åtgärder i förordning (EU) nr 1343/2011. Kommissionen bör även ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på inkorporering i unionsrätten av framtida ändringar av de åtgärder som antagits av AKFM, som ingår i vissa uttryckligen definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för unionen enligt villkoren i AKFM-avtalet. Förordning (EU) nr 1343/2011 bör ändras i enlighet med detta. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
utgår
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 1 – led b
(b)  användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen.
(b)  användning av fiskeredskap.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 1 – led ba (nytt)
(ba)   växelverkan mellan dessa redskap och de marina ekosystemen.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
1.  Denna förordning ska tillämpas på verksamhet som bedrivs av unionsfiskefiskefartyg och av medborgare i medlemsstater, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg som för tredjelands flagg och som är registrerade i tredjeländer, när de fiskar i unionens vatten.
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29 ska denna förordning tillämpas på all fiskeverksamhet (fritidsfiske och kommersiellt fiske) som bedrivs av unionsfiskefartyg och av medborgare i medlemsstater, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg som för tredjelands flagg och som är registrerade i tredjeländer, när de fiskar i unionens vatten.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
2.  Artiklarna 7 och 14 samt del A i bilagorna V–X ska även tillämpas på fritidsfiske.
2.  Denna förordning ska även tillämpas på fritidsfiske.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Som verktyg för att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GJP) ska de tekniska åtgärderna bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt artikel 2.2, 2.3 och 2.5 a och j.
1.  De tekniska åtgärderna ska bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen
2.  Utöver detta ska de tekniska åtgärderna i synnerhet
2.  De tekniska åtgärderna ska i synnerhet bidra till att man kan uppnå följande mål:
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
(a)  skapa optimala fiskemönster till skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter,
(a)  säkerställa hållbara fiskemönster till skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter, och tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
(b)  säkerställa att de bifångster av de marina arter som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG och av andra känsliga arter som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa arter,
(b)  säkerställa att oavsiktliga fångster av känsliga marina arter, i synnerhet de som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG, som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras,
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
(c)  säkerställa att fiskets miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa livsmiljöer,
(c)  säkerställa, t.ex. genom lämpliga incitament, att fiskets negativa miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras,
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d
(d)  bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 2000/60/EG.
(d)  ha förvaltningsåtgärder i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 2000/60/EG.
Ändring 294 och 300
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)
(da)   säkerställa att de villkor som anges i deskriptorerna 1, 3, 4 och 6 i bilagan till kommissionens beslut 2010/477/EU uppfylls.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken
Mål
Resultatindikatorer
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen
1.  Tekniska åtgärder ska ha till syfte att uppnå följande mål:
1.  För att bedöma huruvida tekniska åtgärder bidrar till uppnående av målen i artikel 3 ska följande resultatindikatorer användas:
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
(a)  Säkerställa att fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande inte överstiger 5 volymprocent i enlighet med artikel 2.2 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.
(a)  I vilken mån fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande gradvis minskas ner till specifika nivåer för centrala fiskeriverksamheter.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
(b)  Säkerställa att bifångsterna av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter inte överstiger de nivåer som föreskrivs i unionslagstiftningen och i internationella avtal.
(b)  I vilken mån oavsiktliga fångster av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter gradvis minskas och om möjligt elimineras.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c
(c)  Säkerställa att fiskeverksamhetens miljöpåverkan på livsmiljöer på havsbotten inte överstiger de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus för varje livsmiljötyp som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG i varje marin region eller delregion, med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås.
(c)  I vilken mån fiskeverksamhetens negativa miljöpåverkan på marina livsmiljöer, inklusive känsliga livsmiljöer på havsbotten, minimeras och hålls under de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus, särskilt för var och en av de livsmiljötyper som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG, i varje marin region eller delregion med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen, genom att, i det syfte som avses i punkt 1 a i den här artikeln, fastställa
(a)  de centrala fiskeriverksamheter som avses i punkt 1,
(b)  nivåerna på nuvarande fångster av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande för var och en av de centrala fiskeriverksamheterna, på grundval av data från medlemsstaterna för referensåren 2013–2015,
(c)  de specifika målnivåerna för minskningen av fångster av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande, för var och en av de centrala fiskeriverksamheterna, i syfte att uppnå målet att säkerställa hållbara fiskemönster och skydd för ungfisk.
När de specifika målnivåerna i led c i första stycket fastställs ska hänsyn tas till bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, inbegripet från STECF, och till befintliga och framtida tekniska möjligheter att undvika fångst av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
1b.  I syfte att anta de delegerade akter som avses i punkt 1a får medlemsstaterna lämna in en gemensam rekommendation i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 senast den ... [12 månader efter datum för den här förordningens ikraftträdande].
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1c (ny)
1c.  Om någon gemensam rekommendation inte har lämnats in före den tidsfrist som anges i punkt 1b, eller om en gemensam rekommendation som har lämnats in av medlemsstater inte anses vara förenlig med målen för den här förordningen, ska kommissionen senast den ... [18 månader efter datum för den här förordningens ikraftträdande], och som ett undantag från artikel 18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013, anta delegerade akter som kompletterar den här förordningen genom att definiera de element som avses i punkt 1 a första stycket i den här artikeln, i enlighet med artikel 32 i den här förordningen.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1d (ny)
1d.  För att uppnå en gradvis minskning av fångst av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande, ner till nivåer som säkerställer hållbara fiskemönster, ska de specifika nivåer som avses i led c i första stycket i punkt 1a ses över vart tredje år, med användning av det förfarande som anges i punkterna 1a, 1b och 1c, och de ska minskas ytterligare, om så är lämpligt, i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och befintliga och framtida tekniska möjligheter att undvika sådan fångst.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Bedömningen av i vilken mån dessa mål har uppnåtts ska ingå i den rapportering som föreskrivs i artikel 34.
2.  Den bedömning som avses i punkt 1 ska utföras i samband med den rapportering som föreskrivs i artikel 34.
Ändring 346
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Socioekonomiska mål
För att ta hänsyn till de socioekonomiska målen i artikel 2.5 c, f och i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna när de antar och genomför tekniska åtgärder och bevarandeåtgärder i hög utsträckning använda de åtgärder som anges i artiklarna 38, 39 och 40 i förordning (EU) nr 508/2014.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 5 – led a
(a)  Nordsjön: Ices-sektionerna34 IIa, IIIa och IV.
(a)  Nordsjön: unionsvatten i Ices‑sektionerna34 IIa, IIIa och IV.
__________________
__________________
34 Ices-sektioner (Internationella havsforskningsrådet) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).
34 Ices-sektioner (Internationella havsforskningsrådet) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 5 – led c
(c)  nordvästliga vatten: Ices-delområdena V (med undantag av Va och andra vatten än unionsvatten i Vb), VI och VII.
(c)  nordvästliga vatten: unionsvatten i Ices-delområdena V, VI och VII.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 5 – led g
(g)  Yttersta randområden: vattnen runt de yttersta randområdena enligt artikel 349 första stycket i fördraget, som ska vara uppdelade i tre områden: västra Atlanten, östra Atlanten och Indiska oceanen.
(g)  Unionsvatten i Indiska oceanen och västra Atlanten: de vatten runt Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint‑Martin som omfattas av en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 1
(1)  fiskemönster: hur fisketrycket är fördelat över åldersprofilen hos ett bestånd.
(1)  fiskemönster: hur fiskedödligheten är fördelad över ålders- och storleksprofilen hos ett bestånd.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 2
(2)  selektivitet: ett kvantitativt uttryck angivet som sannolikheten av att fånga fisk av en viss storlek med en viss maskstorlek (eller krokstorlek).
(2)  selektivitet: sannolikheten av att fånga fisk av en viss art eller storlek med vissa redskapsegenskaper.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 3
(3)   selektivt fiske: en fiskemetods kapacitet att inrikta sig på och fånga fisk eller skaldjur av en viss storlek eller av en viss arttyp vid fiskeverksamhet, så att arter utanför målgruppen kan undvikas eller släppas oskadda.
utgår
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 4
(4)  riktat fiske: fiske efter en definierad art eller kombination av arter där den totala fångsten av denna art/dessa arter utgör mer än 50 % av det ekonomiska värdet av fångsten.
(4)  riktat fiske: fiskeansträngning riktad mot en specifik art eller grupp av arter där den exakta sammansättningen varierar mellan olika fiskeverksamheter och där de specifika reglerna för tekniska minimispecifikationer för maskstorlek och selektiva redskap per fiskeverksamhet fastställs på regional nivå.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 5a (nytt)
(5a)   en arts bevarandestatus: en arts bevarandestatus i enlighet med definitionen i artikel 1 led i) i direktiv 92/43/EEG.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 5b (nytt)
(5b)   en livsmiljös bevarandestatus: en livsmiljös bevarandestatus i enlighet med definitionen artikel 1 e i direktiv 92/43/EEG.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 7
(7)  känslig art: en art vars bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, utbredning, populationsstorlek och populationstillstånd, påverkas negativt av belastningar från mänsklig verksamhet, inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, arter som omfattas av direktiv 2009/147/EG och arter som måste skyddas för att god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska kunna uppnås.
(7)  känslig art: en art vars bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, utbredning, populationsstorlek eller populationstillstånd, påverkas negativt av belastningar från mänsklig verksamhet, inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, arter som omfattas av direktiv 2009/147/EG och arter som måste skyddas för att god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska kunna uppnås.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 8
(8)  små pelagiska arter: makrill, sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, trynfisk.
(8)  små pelagiska arter: bland annat makrill, sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, trynfisk, oxögonfisk, rund sardinell och afrikansk sardinell.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 9a (nytt)
(9a)   traditionellt (husbehovs)fiske med passiva fiskeredskap: icke-kommersiell fiskeverksamhet som utnyttjar marina levande akvatiska resurser i begränsad omfattning på lokal nivå, endast för personligt behov och endast med traditionella fiskeredskap och fiskemetoder.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 10
(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken för att främja att alla berörda parter företräds på ett väl avvägt sätt och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås.
(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats enligt artikel 43 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som bedriver sin verksamhet enligt artiklarna 44 och 45 i och bilaga III till den förordningen.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 11
(11)  trål: fiskeredskap som aktivt bogseras av ett eller flera fiskefartyg och som består av nät som har en kon- eller pyramidformad kropp (trålkropp) som är sluten baktill med en kasse (strut). släpredskap: alla trålar, snurrevadar och liknande redskap med en kon- eller pyramidformad trålkropp som längst bak är tillsluten med en kasse (strut) eller som består två långa vingar, en kropp och en kasse (strut) och som flyttas aktivt i vattnet.
(11)  trål: ett fiskeredskap som omfattar ett nät som aktivt bogseras av ett eller flera fiskefartyg och som längst bak är tillslutet med en kasse (strut).
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 11a (nytt)
(11a)   släpredskap: alla trålar, snurrevadar och liknande redskap som aktivt flyttas i vattnet av ett eller flera fiskefartyg eller av något annat mekaniserat system.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 12
(12)  bottentrål: en trål konstruerad och riggad för att släpas på eller nära havsbotten.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 13
(13)  bottenpartrål: en bottentrål som släpas av två fartyg samtidigt, ett på var sida av trålen. Trålen hålls öppen horisontellt genom avståndet mellan de två fartygen när de släpar redskapet.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 15
(15)  bomtrål: ett redskap med ett trålnät som hålls öppet horisontellt med hjälp av ett trä- eller stålrör, dvs. bommen, och ett nätstycke försett med kätting, en så kallad kättingmatta, eller skrapkättingar och som aktivt släpas på havsbotten.
(15)  bomtrål: ett redskap med ett trålnät som hålls öppet horisontellt med hjälp av en bom, vingar eller andra liknande anordningar.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 16
(16)  trål med elektrisk ström: en fisketeknik (elfiske) som använder ett elektriskt fält för att fånga fisk. Trålredskapet består av ett antal elektroder fästa på redskapet i släpriktningen, vilka avger korta elektriska pulser.
(16)  trål med elektrisk ström: en trål som använder elektrisk ström för att fånga marina biologiska resurser.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 17a (nytt)
(17a)   landvad: instängningsnät och släpvad som läggs i från en båt och dras från land eller från en båt som är angjord eller ankrad vid land.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 20
(20)  passiva nätredskap: varje typ av nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn som antingen är förankrat och bottenstående (nät/garn eller förankrat redskap) eller som får driva med strömmen (drivgarn) och som fisken simmar in i för att sedan snärjas in eller fastna i nätstycket.
(20)  passiva nätredskap: varje typ av nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn som är förankrat och bottenstående (nät/garn eller förankrat redskap) och som fisken simmar in i för att sedan snärjas in eller fastna i nätstycket.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 21
(21)  drivgarn: ett nätredskap som består av ett eller flera nätstycken som alla hänger parallellt på en eller flera ledarmar och som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar och som driver med strömmen, antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga, till exempel ett drivankare eller ett ankare vid botten fäst vid nätredskapets ena ände.
(21)  drivgarn: ett nätredskap som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar och som driver med strömmen, antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 22
(22)  bottenstående nät/garn: ett nätredskap som består av ett enda nätstycke som står vertikalt i vattnet med flöten och vikter. Det fångar levande akvatiska resurser i maskorna och förankras, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.
(22)  nät/garn: ett passivt nätredskap som består av ett enda nätstycke som står vertikalt i vattnet med flöten och vikter.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 23
(23)  bottenstående insnärjningsnät: ett redskap som består av ett enda nätstycke som riggats så att nätstycket hänger från teln för att få en större mängd löst hängande nät än i ett bottenstående nät/garn. Insnärjningsnäten har oftast mindre flythjälp på huvudteln och står inte så högt vid fiske som det genomsnittliga bottenstående nätet/garnet och är förankrat, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.
(23)  insnärjningsnät: passivt nät/garn bestående av ett nätstycke som riggats så att nätstycket hänger från teln för att få en större mängd löst hängande nät än i ett vanligt nät/garn.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 24
(24)  bottenstående grimgarn: ett nätredskap som består av två eller tre nätväggar där de två yttre väggarna har stor maskstorlek och mellanlagret, som är infogat mellan dem, har små fina maskor, och som är förankrat, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.
(24)  grimgarn: ett passivt nätredskap som består av två eller flera nätväggar där de två yttre väggarna har stor maskstorlek och mellanlagret, som är infogat mellan dem, har små maskor.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 26
(26)  långrev: fiskeredskap som består av en huvudlina, ibland av betydande längd, vid vilken tafsar med krokar, agnade eller utan bete, är fästade på regelbundet avstånd från varandra. Huvudlinan förankras antingen horisontellt i eller nära havsbotten, vertikalt eller kan få driva vid havsytan.
(26)  långrev: fiskeredskap som består av en huvudlina, av varierande längd, vid vilken kortare linor (tafsar) är fästade på målartsspecifikt avstånd från varandra. Huvudlinan förankras antingen horisontellt i eller nära havsbotten, vertikalt eller kan få driva vid havsytan.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 27
(27)  burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar gjorda i olika material med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som utformats för att fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på havsbotten antingen enskilt eller i rader, och är länkade med linor (vakarelinor) till vakare på havsytan som visar deras position.
(27)  burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som utformats för att fånga kräftdjur, blötdjur eller fisk sätts ut på havsbotten, eller hängs upp ovanför den, antingen enskilt eller i rader, och är länkade med linor (vakarelinor) till vakare på havsytan som visar deras position.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 28
(28)  handlina: fisketeknik med en fiskelina som hålls i händerna. Ett eller flera drag eller agnade krokar är fästa på linan.
(28)  handlina: en handhållen fiskelina med ett eller flera drag eller agnade krokar fästa på linan.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 29
(29)  St Andrews cross: gripredskap som används för att med en saxlik rörelse skörda antingen musslor eller röda koraller på havsbotten.
(29)  St Andrews cross: gripredskap som kan användas med en saxlik rörelse för att skörda antingen musslor eller röda koraller på havsbotten.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 30
(30)  strut: den bakre delen av trålen och som antingen har cylindrisk form, dvs. samma omkrets hela vägen, eller konisk form. Struten består av en eller flera paneler (nätstycken) med samma maskstorlek som är fastgjorda vid varandra längs sidorna utmed trålens axel med hjälp av en söm varpå en sidolina kan fastgöras. Av regleringsskäl rör det sig om de sista 50 maskorna i nätet.
(30)  strut: den bakre delen av trålen och som antingen har cylindrisk form, dvs. samma omkrets hela vägen, eller konisk form. Struten består av en eller flera paneler (nätstycken) som är fastgjorda vid varandra längs sidorna. Av regleringsskäl rör det sig om de sista 50 maskorna i nätet.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 31
(31)  maskstorlek: maskstorleken i ett släpredskaps strut, mätt enligt det förfarande som anges i kommissionens förordning (EG) nr 517/200840.
(31)  maskstorlek:
(a)   I nät med knutor: det största avståndet mellan två motsatta knutar i samma maska när denna är helt utsträckt.
(b)   I knutlösa nät: det största avståndet mellan två motsatta spetsar på den längsta axeln i samma maska när denna är helt utsträckt.
__________________
40 Kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (EUT L 151, 11.6.2008, s. 5).
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 32
(32)  fyrkantsmaska: den form på maskan som uppstår när nätstycket monteras med 45° avvikelse från N-riktningen så att maskstolparna löper parallellt med och i 90° vinkel mot trålnätets längdaxel.
(32)  fyrkantsmaska: en fyrsidig maska bestående av två uppsättningar lika långa parallella stolpar, varav den ena uppsättningen är parallell med och den andra uppsättningen är vinkelrät mot nätets längdaxel.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 33
(33)  diagonalmaska: vanliga rombformade maskor i ett nätstycke.
(33)  diagonalmaska: fyra maskstolpar av samma längd, där maskans två diagonaler är vinkelräta och en diagonal är parallell med nätstyckets längdaxel.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 36
(36)   selektionspanel: ett nät som fästs längs räktrålens hela omkrets, nära bommen, och smalnar till en spets där det fästs vid räktrålens bottenpanel. Ett flykthål har skurits ut där selektionspanelen och struten möts, så att arter eller enskilda exemplar som är för stora för att passera genom selektionspanelen kan slippa ut, medan räkorna passerar genom selektionspanelen och in i struten.
utgår
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 38
(38)  nedsänkningstid: tiden från den tidpunkt då näten först läggs i vattnet till den tidpunkt då näten helt och hållet halats ombord på fiskefartyget.
(38)  nedsänkningstid: tiden från den tidpunkt då ett redskap först läggs i vattnet till den tidpunkt då det helt och hållet halats ombord på fiskefartyget.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 39
(39)  redskapsövervakningssensorer: elektroniska fjärrsensorer som kan placeras på trålar eller snörpvadar/ringnotar för att övervaka viktiga prestandaparametrar som avståndet mellan trålbord och fångststorlek.
(39)  redskapsövervakningssensorer: elektroniska fjärrsensorer som är fastsatta för att övervaka viktiga prestandaparametrar som avståndet mellan trålbord eller fångstvolym.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 39a (nytt)
(39a)   rev med sänke: rev med agnade krokar med tillagda vikter för att öka revets sjunkhastighet och därmed minska tiden då det är exponerat för sjöfåglar.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 40
(40)  ljudskrämmare: fjärrstyrda anordningar som avger akustiska signaler för att göra marina havsdäggdjur medvetna om och varna dem för att det finns fiskeredskap i närheten.
(40)  ljudskrämmare: fjärrstyrda anordningar som avger akustiska signaler för att skrämma bort marina havsdäggdjur från fiskeredskap.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 42
(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den skulle ha kunnat landas legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.
(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den skulle ha landats legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 43a (nytt)
(43a)   betydande negativa verkningar: betydande negativa verkningar enligt definitionen i artikel 2 c i rådets förordning (EG) nr 734/2008.
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 45a (nytt)
(45a)  resultatindikatorer: en uppsättning parametrar som syftar till att bedöma hur väl tekniska åtgärder fungerar.
Ändring 303 och 349
Förslag till förordning
Artikel 7 – led b
(b)  Elström, med undantag för användningen av trål med elektrisk ström enligt artikel 24 och bilaga V del E.
(b)  Elström.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 7 – led g
(g)  Alla typer av projektiler.
(g)  Alla typer av projektiler, med undantag av sådana som används för att slakta tonfisk i burar eller fällor och handhållna harpuner och harpungevär som används i samband med fritidsfiske utan andningsapparat, från soluppgång till solnedgång.
Ändring 296
Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)
Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 2 ska den här artikeln tillämpas på internationella vatten och tredjeländers vatten.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Ingen del av ett släpredskap av något slag får vara konstruerad med en maskstorlek som är mindre än maskstorleken i struten. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på nätanordningar som används för att fästa redskapsövervakningssensorer.
1.  Ingen del av ett släpredskap av något slag får ha en maskstorlek som är mindre än maskstorleken i struten. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på nätanordningar som används för att fästa redskapsövervakningssensorer eller på selektivitetsanordningar för att förbättra storleks- eller artselektiviteten för marina arter.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
3.  Det är förbjudet att konstruera en strut eller fästa någon anordning som blockerar eller på annat sätt faktiskt gör maskorna i struten eller i någon annan del av släpredskapet mindre. Denna bestämmelse utesluter inte användningen av specificerade anordningar som används för att minska slitage, för att förstärka eller för att begränsa utsläpp av fångster i den främre delen av släpredskap.
3.  Det är förbjudet att använda eller transportera ombord på fiskefartyg någon anordning som blockerar eller på annat sätt faktiskt gör maskorna i struten eller i någon annan del av släpredskapet mindre. Denna bestämmelse utesluter inte användningen av specificerade anordningar som används för att minska slitage, för att förstärka eller för att begränsa utsläpp av fångster i den främre delen av släpredskap eller installation av anordningar för fångstkontroll.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken
Allmänna restriktioner vad gäller användningen av passiva nätredskap.
Allmänna restriktioner vad gäller användningen av passiva nätredskap och drivgarn
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – strecksats 1
–  Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga),
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5
5.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 600 meter.
5.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 200 meter.
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)
5a.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska
(a)  särskilda undantag som fastställs i bilaga V del C punkt 6, bilaga VI del C punkterna 6 och 9 samt bilaga VIII del C punkt 4 gälla där det karterade djupet är mellan 200 och 600 meter, och
(b)  utsättning av bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 200 meter vara tillåten i de fiskeområden som anges i artikel 5 e.
Ändring 272
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5b (ny)
5b.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn i områden som har utsetts enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 2008/56/EG, där detta har en negativ inverkan på känsliga arters och livsmiljöers bevarandestatus.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.
3.  När de fångas oavsiktligt får de arter som avses i punkt 2 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
3a.   Punkt 3 ska inte tillämpas när flaggmedlemsstaten har ett officiellt program för insamling och vetenskaplig undersökning av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga I.
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I genom tillägg av nya arter som måste skyddas, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.
4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I genom tillägg av nya arter som måste skyddas, eller strykning av arter som inte längre behöver vara kvar på förteckningen, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.
Ändring 114
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5
5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b.
5.  Åtgärder som antas enligt punkt 4 i denna artikel bör föregås av en bedömning av de resultatindikatorer som fastställs i artikel 4.1 b.
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken
Bifångster av havsdäggdjur, havsfåglar och marina reptiler
Fångster av havsdäggdjur, havsfåglar och marina reptiler
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.
2.  När de fångas oavsiktligt, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet. Fiskefartygets operatörer ska registrera och till behöriga myndigheter överföra information om dessa oavsiktliga fångster, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/10041a.
_______________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats som bifångst, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning och under förutsättning att de berörda behöriga myndigheterna har fått full information i förväg.
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats oavsiktligt, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning. Det ska vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter om exemplaret är dött och om det kan användas för vetenskapliga ändamål. De nationella behöriga myndigheterna ska ges full information i förväg.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
3a.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas när flaggmedlemsstaten har ett officiellt program för insamling och vetenskaplig undersökning av exemplar av havsfåglar, reptiler eller havsdäggdjur.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b.
5.  Åtgärder som antas enligt punkt 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå de mål som anges i denna förordning i fråga om de resultatindikatorer som anges i artikel 4.1 b.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)
5a.   Medlemsstaterna ska övervaka resultaten av de åtgärder som antas enligt denna artikel när det gäller att minimera oavsiktliga fångster och ska rapportera till kommissionen om framstegen senast den ... [2 år efter datum för denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år.
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan.
1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan. Medlemsstaterna ska göra lämpliga bedömningar när fiskeredskap sätts ut i särskilda bevarandeområden enligt direktiv 92/43/EEG och i särskilda skyddade områden enligt direktiv 2009/147/EG.
Ändring 122
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
1a.   Det är förbjudet att medvetet störa, försämra eller förstöra känsliga livsmiljöer och fortplantnings- eller viloplatser för känsliga arter.
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden rekommenderar en ändring av förteckningen över områden i bilaga II, inbegripet tillägg av nya områden, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. När den antar sådana ändringar ska kommissionen ge särskild akt på att begränsa negativa effekter av att fiskeverksamheten flyttas till andra känsliga områden.
2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden rekommenderar en brådskande ändring av förteckningen över områden i bilaga II, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. När den lägger fram ett förslag med sådana ändringar ska kommissionen låta förslaget åtföljas av en komplett karta över det känsliga området och ge särskild akt på att begränsa negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter av att fiskeverksamheten flyttas till andra områden.
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
3.  När sådana livsmiljöer förekommer i vatten som står under en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion ska den medlemsstaten ha befogenhet att upprätta stängda områden eller vidta andra bevarandeåtgärder för att skydda sådana livsmiljöer, enligt det förfarande som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska vara förenliga med målen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.
3.  När de områden som avses i bilaga II finns i vatten som står under en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion ska den medlemsstaten ha befogenhet att upprätta stängda områden eller vidta andra bevarandeåtgärder för att skydda sådana livsmiljöer, enligt det förfarande som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska vara förenliga med målen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
4a.   Medlemsstaterna ska införa åtgärder för att skydda områden där känsliga marina ekosystem enligt definitionen i artikel 2 b i rådets förordning (EG) nr 734/2008 förekommer eller sannolikt kan förekomma i vatten som omfattas av deras suveränitet eller jurisdiktion och stänga dessa områden för fiske med bottenredskap, om inte bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att sådana verksamheter inte har betydande negativa verkningar på dessa ekosystem. Sådana åtgärder ska vara förenliga med de resolutioner som antagits av FN:s generalförsamling, i synnerhet resolutionerna 61/105 och 64/72, och ska åtminstone motsvara den skyddsnivå som föreskrivs för känsliga marina ekosystem enligt förordning (EG) nr 734/2008.
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a
(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,
(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter så att majoriteten av fisken har uppnått lekålder innan den fångas, i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)
(aa)   förbjuda saluföring för användning som livsmedel av unga exemplar av marina arter i enlighet med artiklarna 2.5 b och 15.11 i förordning (EU) nr 1380/2013,
Ändring 128
Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)
Artikel 14a
Importerade fiskeriprodukter avsedda som livsmedel
Importerade fiskeriprodukter som är avsedda som livsmedel och som har fångats utanför unionens vatten i de områden, delområden och sektioner som avses i artikel 5 ska uppfylla de krav på minsta referensstorlek för bevarande som fastställs i bilagorna till denna förordning.
Ändring 129
Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1
Medlemsstaterna ska ha infört åtgärder för att underlätta lagring av eller för att finna avsättning för fångster som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande och som landas i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa åtgärder får innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
Medlemsstaterna ska ha infört adekvata åtgärder för att underlätta lagring av eller för att finna avsättning för fångster som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande och som landas i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa åtgärder ska innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar samt stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  Det är förbjudet att utsortera fisk och att släppa tillbaka fisk i havet (slipping).
1.  Det är förbjudet att utsortera fisk.
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.
2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fiskeverksamhet som bedrivs i Medelhavet eller på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 132
Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken
Arter som inte omfattas av fångstbegränsningar
Pilotprojekt för undvikande av oönskade fångster
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna får utföra pilotprojekt i syfte att utforska metoder för att undvika, minimera och eliminera oönskade fångster av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar. Sådana pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden från relevanta rådgivande nämnder och grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.
1.  Medlemsstaterna får utföra pilotprojekt i syfte att utforska metoder för att undvika, minimera och eliminera oönskade fångster. Sådana pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden från relevanta rådgivande nämnder och grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
2.  När resultaten av pilotstudierna eller andra vetenskapliga utlåtanden visar att de oönskade fångsterna av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar är betydande, får medlemsstaterna fastställa tekniska åtgärder för att minska de oönskade fångsterna i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa tekniska åtgärder ska endast vara tillämpliga på fiskefartyg som för den aktuella medlemsstatens flagg.
2.  När resultaten av pilotstudierna eller andra vetenskapliga utlåtanden visar att de oönskade fångsterna av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar är betydande, ska medlemsstaterna fastställa tekniska åtgärder för att undvika eller så långt som möjligt minska de oönskade fångsterna i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller i artikel 18 i den här förordningen.
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
2a.   Om andra medlemsstater vill införa liknande tekniska åtgärder får en gemensam rekommendation läggas fram i enlighet med artikel 18.
Ändring 137
Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)
Artikel 17a
Dokumentation
I enlighet med artikel 49 i förordning (EG) nr 1224/2009 får medlemsstaterna införa system för elektronisk övervakning i syfte att dokumentera fångster, utkast och fiskeverksamhet.
Ändring 138
Förslag till förordning
Kapitel II – avsnitt 5a (nytt)
AVSNITT 5a
ANPASSNING AV FISKEFARTYG
Artikel 17b
Anpassning av tonnage
På nya och befintliga fiskefartyg är det tillåtet att öka fartygets tonnage för att förbättra säkerheten ombord, arbetsvillkoren, hygienen och produktkvaliteten samt att öka fartygets tonnage för att lagra oönskad fångst som omfattas av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, förutsatt att detta inte innebär att fartyget får ökad fångstkapacitet. De motsvarande volymerna ska inte beaktas när fiskekapaciteten bedöms i förhållande till de tak som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013, och inte heller vid de kontroller av inträden i och utträden ur flottor som avses i artikel 23 i den förordningen.
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken
Vägledande principer
Regionala tekniska åtgärder
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led g

(g)  I bilaga XI för de yttersta randområdena.

(g)  I bilaga XI för unionens vatten i Indiska oceanen och västra Atlanten.

Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Bestämmelserna om maskstorlek i del B i bilagorna V till XI ska emellertid endast tillämpas i den mån det inte har antagits någon delegerad akt om som rör samma fråga för de berörda fiskerierna i enlighet med punkt 2 i den här artikeln senast den ... [18 månader efter datum för denna förordnings ikraftträdande]. Om del B i en bilaga till den här förordningen blir tillämplig ska kommissionen, oberoende av artikel 6.1 led 4, senast samma dag anta en delegerad akt i enlighet med artikel 32 som kompletterar den här förordningen med en definition av ”riktat fiske” för tillämpningen av del B i det aktuella fiskeområdet och på den berörda fiskeriverksamheten.
Fram till det datum som infaller först av det datum som avses i andra stycket i den här punkten eller datumet för antagande av den delegerade akt som avses i det stycket, ska de bestämmelser om maskstorlek som är gällande den ... [dagen före datum för denna förordnings ikraftträdande*] fortsätta att tillämpas i det berörda fiskeområdet.
________________________
* Om denna lösning godtas ska artiklarna 35–41 anpassas vid förhandlingarna med rådet, efter fastställande av vilka åtgärder som ska fortsätta att gälla efter det datum som anges här.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)
1a.   Där så är lämpligt för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och ta hänsyn till regionala särdrag får tekniska åtgärder som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln antas i samband med en flerårig plan i enlighet med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 får medlemsstaterna lämna in gemensamma rekommendationer som definierar lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1.
2.  Om det inte finns någon flerårig plan för det berörda fisket, eller om den relevanta fleråriga planen inte innehåller några tekniska åtgärder eller något förfarande för antagande av sådana tekniska åtgärder, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen genom att definiera lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1, i synnerhet genom att fastställa maskstorlekar som ska tillämpas på regional nivå. För antagande av sådana delegerade akter får medlemsstaterna lämna in en gemensam rekommendation i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 senast den ... [12 månader efter datum för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska offentliggöra dessa gemensamma rekommendationer omedelbart efter det att de har lämnats in av medlemsstaterna och ska även offentliggöra eventuella vetenskapliga bedömningar som har gjorts för att säkerställa att de är förenliga med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)
2a.  De åtgärder som antas i enlighet med punkterna 1a och 2 ska
(a)  syfta till att uppnå de mål som anges i artikel 3 i den här förordningen, med särskild hänsyn till de resultatindikatorer som anges i artikel 4,
(b)  ledas av principen om god förvaltning som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 1380/2013,
(c)  ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, inbegripet genom tilldelning av fiskemöjligheter och
(d)  åtminstone vara likvärdiga med de åtgärder som avses i punkt 1 eller, vad gäller bestämmelser om maskstorlek, med de åtgärder som är tillämpliga den ... [dagen före datum för denna förordnings ikraftträdande] vad gäller fiskemönster och skyddsnivå för känsliga arter och livsmiljöer.
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  Tekniska åtgärder som rekommenderas i enlighet med punkt 2 ska, med avseende på fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer, minst vara likvärdiga med de åtgärder som avses i punkt 1.
3.  I enlighet med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna basera de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 2 i den här artikeln på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. Denna vetenskapliga rådgivning ska beakta sådana åtgärders påverkan på målarter och känsliga arter och livsmiljöer och visa hur åtgärderna främjar bevarandet av det marina ekosystemet.
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)
3a.   Trots vad som anges i artikel 18.1, 18.3 och 18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen anta sådana delegerade akter även i avsaknad av en sådan gemensam rekommendation som avses i de punkterna.
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 19
Artikel 19
utgår
Regionala åtgärder inom ramen för fleråriga planer
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att fastställa tekniska åtgärder på regional nivå i syfte att uppnå målen i fleråriga planer enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska fastställas genom delegerade akter som ska antas i enlighet med artikel 32 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.
2.  Åtgärder som fastställs i enlighet med punkt 1 kan
(a)  ändra eller komplettera de åtgärder som anges i bilagorna V–XI,
(b)  avvika från de åtgärder som anges i bilagorna V–XI för ett visst område eller en viss tidsperiod, under förutsättning att det kan visas att dessa åtgärder inte innebär några bevarandemässiga fördelar i det området eller under den perioden eller att den alternativa åtgärden uppnår samma mål.
3.  En flerårig plan kan definiera vilken typ av tekniska åtgärder som får antas enligt punkterna 1 och 2 för den aktuella regionen.
4.  De åtgärder som antas i enlighet med punkterna 1 och 2 ska
(a)  syfta till att uppnå de mål som anges i artiklarna 3 och 4 i denna förordning,
(b)  ledas av principen om god förvaltning som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 1380/2013 och
(c)  ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder genom tilldelning av fiskemöjligheter.
5.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om upprättande av tekniska åtgärder så som avses i punkt 1, ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av åtgärderna.
6.  Kommissionen får begära att STECF gör en bedömning av de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 5.
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att definiera storleksselektiva och artselektiva redskap ska de tillhandahålla bevis för att dessa redskap minst uppfyller ett av följande kriterier:
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 för att definiera storleksselektiva och artselektiva redskap ska de tillhandahålla bevis för att dessa redskap minst uppfyller ett av följande kriterier:
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra de stängda områden eller områden med begränsat tillträde som förtecknas i del C i bilagorna V–VIII och X samt del B i bilaga XI eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde, ska de, med avseende på sådana stängda områden eller områden med begränsat tillträde, i rekommendationerna ange följande:
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att ändra de stängda områden eller områden med begränsat tillträde som förtecknas i del C i bilagorna V–VIII och X samt del B i bilaga XI, fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde, eller stryka dem, ska de, med avseende på sådana stängda områden eller områden med begränsat tillträde, i rekommendationerna ange följande:
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (ny)
Om medlemsstaterna inte antar gemensamma rekommendationer får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att fastställa stängda områden eller områden med begränsat tillträde på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1
1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter.
1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter. Gemensamma rekommendationer ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och beakta biologiska grunder, i synnerhet den storlek då arten i fråga är könsmogen. Gemensamma rekommendationer får inte äventyra kontrollen och efterlevnadsbestämmelserna när det gäller att landa och saluföra fiskeriprodukter.
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 23 – inledningen
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter ska de i rekommendationerna ange följande:
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter eller känsliga arter ska de i rekommendationerna ange följande:
Ändring 153
Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1a (nytt)
1a.   Om det bara är fartyg från en enda medlemsstat som påverkas av stängningarna i realtid eller av förflyttningarna ska det på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning antas åtgärder för att minska inverkan på de berörda fartygen.
Ändring 304 och 154
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inbegripet trål med elektrisk ström enligt beskrivningen i del E i bilaga V inom ett visst havsområde, ska de tillhandhålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna och på känsliga arter och livsmiljöer.
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inom ett visst havsområde, ska de tillhandhålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna och på känsliga arter och livsmiljöer.
En sådan bedömning ska baseras på användning av det innovativa redskapet under en provperiod som ska begränsas till högst 5 % av de fartyg som för ögonblicket har befunnit sig i den verksamhetsgrenen under minst fyra år.
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3
3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska inte tillåtas när bedömningarna visar att sådan användning kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.
3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska bara tillåtas i kommersiell skala när bedömningarna enligt punkt 1 visar att sådan användning, jämfört med befintliga reglerade fiskeredskap och metoder, inte kommer att leda till direkt eller kumulativ negativ påverkan på marina livsmiljöer, däribland känsliga livsmiljöer eller icke-målarter.
Ändring 156
Förslag till förordning
Artikel 25 – strecksats 2a (ny)
–   framlägga information om hur väl åtgärderna för att minska påverkan och övervakningssystemen fungerar,
Ändring 158
Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1a (nytt)
Medlemsstaterna ska säkerställa lämpligt samråd med de fiskare som direkt berörs av dessa åtgärder.
Ändring 159
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led da (nytt)
(da)   Undantag som antagits på grundval av artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter.
2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter. Åtgärderna ska vara minst lika strikta som tekniska åtgärder som antas på unionsnivå.
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)
Artikel 26a
Pilotprojekt om fullständig dokumentation av fångster och utkast
1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen genom att fastställa pilotprojekt för utformning av ett system med fullständig dokumentation av fångster och utkast baserat på mätbara mål, i syfte att inrätta en resultatbaserad fiskeriförvaltning.
2.  De pilotprojekt som avses i punkt 1 i den här artikeln får avvika från de åtgärder som fastställs i del B i bilagorna V–XI för ett specifikt område och under en period av högst ett år, under förutsättning att det kan påvisas att sådana pilotprojekt syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 3 och skapa förenlighet med resultatindikatorerna i artikel 4 och i synnerhet förbättra selektiviteten för berörda fiskeredskap eller fiskemetoder eller på annat sätt minska miljöpåverkan. Denna ettårsperiod kan förlängas med ett år på samma villkor. Projektet ska begränsas till högst 5 % av fartygen i den verksamhetsgrenen per medlemsstat.
3.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om inrättande av de pilotprojekt som avses i punkt 1 ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av sådana pilotprojekt. STECF ska göra en bedömning av dessa gemensamma rekommendationer och ska offentliggöra denna bedömning. Inom sex månader efter projektets slutförande ska medlemsstaterna lämna in en rapport till kommissionen om resultatet, inbegripet en detaljerad bedömning av ändrad selektivitet och annan miljöpåverkan.
4.  STECF ska utvärdera den rapport som avses i punkt 3. Om STECF bedömer att de nya redskapen eller metoderna på ett framgångsrikt sätt uppnår målen i punkt 2 får kommissionen lägga fram ett förslag i enlighet med EUF-fördraget i syfte att sprida användningen av dessa redskap eller metoder. STECF:s bedömning ska offentliggöras.
5.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 som kompletterar den här förordningen genom att fastställa tekniska specifikationer för ett sådant system för fullständig dokumentation av fångster och utkast som avses i punkt 1.
Ändring 162
Förslag till förordning
KAPITEL IV
KAPITEL IV
utgår
REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGSORGANISATIONER
Artikel 28
Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC)
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 32 med avseende på
(a)   att i unionslagstiftningen införliva vissa tekniska åtgärder som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC), inbegripet förteckningar över känsliga marina ekosystem och särskilda tekniska åtgärder för fisket efter blåvitling och kungsfiskar som anges i NEAFC:s rekommendationer 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015, och
(b)   att anta andra tekniska åtgärder som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av de lagstiftningsakter som införlivar NEAFC:s rekommendationer.
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen
1.  De tekniska åtgärder som anges i denna förordning ska inte gälla för fiskeverksamhet som bedrivs enbart för vetenskapliga undersökningar med förbehåll för följande villkor:
1.  De tekniska åtgärder som anges i denna förordning ska inte gälla för fiskeverksamhet som bedrivs i samband med vetenskapliga undersökningar med förbehåll för följande villkor:
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led b
(b)  säljs för andra ändamål än för direkt användning som livsmedel.
(b)  när det rör sig om exemplar som underskrider den minsta referensstorleken för bevarande, säljs för andra ändamål än för direkt användning som livsmedel.
Ändring 165
Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken
Utsättning och flyttning
Direkt utsättning och flyttning
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
1.  De tekniska åtgärder som förskrivs i denna förordning ska inte gälla för fiskeinsatser vars enda syfte är utsättning eller flyttning av marina arter, under förutsättning att dessa insatser utförs med tillstånd från och under överinseende av den eller de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse.
1.  De tekniska åtgärder som förskrivs i denna förordning ska inte gälla för fiskeinsatser vars enda syfte är direkt utsättning eller flyttning av marina arter, under förutsättning att dessa insatser utförs med tillstånd från och under överinseende av den eller de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse.
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2
2.  Om utsättningen eller flyttningen utförs i en annan medlemsstats eller andra medlemsstaters vatten ska kommissionen och alla dessa medlemsstater informeras minst en månad i förväg om planerna på att utföra sådana fiskeinsatser.
2.  Om den direkta utsättningen eller flyttningen utförs i en annan medlemsstats eller andra medlemsstaters vatten ska kommissionen och alla dessa medlemsstater informeras minst en månad i förväg om planerna på att utföra sådana fiskeinsatser.
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1
1.  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att begränsa sådana hot. Dessa akter kan, i synnerhet, innehålla restriktioner i fråga om användningen av fiskeredskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.
1.  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter eller marina livsmiljöer ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att begränsa sådana hot. Dessa akter kan, i synnerhet, innehålla restriktioner i fråga om användningen av fiskeredskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder eller eventuella andra nödvändiga bevarandeåtgärder.
Ändring 273
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)  tillhandahålla skydd för känsliga arter och livsmiljöer, om det finns bevis för ett allvarligt hot mot deras bevarande.
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3
3.  Delegerade akter enligt punkt 1 ska gälla under en period av högst tre år utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.6.
3.  Delegerade akter enligt punkt 1 ska gälla under en period av högst två år utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.6.
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1
1.  Senast vid utgången av 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport ska bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen enligt artiklarna 3 och 4.
1.  Senast den ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport ska bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen enligt artikel 3 och på grundval av resultatindikatorerna i artikel 4.
Ändring 171
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
2.  På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att målen inte har uppfyllts, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen, inom sex månader efter det att den rapport som avses i punkt 1 lämnats in, lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål kan uppfyllas.
2.  På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att målen inte har uppfyllts, eller att de specifika nivåer för fångster av fisk under minsta referensstorlek för bevarande för centrala fiskeriverksamheter som avses i artikel 4.1 a har överskridits, ska medlemsstaterna i den aktuella regionen, inom tolv månader efter det att den rapport som avses i punkt 1 lämnats in, lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att målen i artikel 3 kan uppfyllas och att fångster av marina arter under minsta referensstorlek för bevarande kan minskas till de nivåer som avses i artikel 4.1 a.
Ändring 172
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska bistå medlemsstaterna med att utforma en nationell handlingsplan för att åtgärda identifierade svårigheter när det gäller att genomföra nya tekniska åtgärder för att uppfylla kraven i artikel 4. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att genomföra den handlingsplanen.
Ändring 173
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)
3a.   Om rapporten visar att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla sin skyldighet i fråga om kontroll och uppgiftsinsamling får kommissionen avbryta eller dra in EHFF-finansieringen för den medlemsstaten, i enlighet med artiklarna 100 och 101 i förordning (EU) nr 508/2014.
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 35 – led 1 – led a
(a)  Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 och 25 ska utgå.
(a)  Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.3 andra stycket, 14, 15, 16 och 25 ska utgå.
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 36
Artikel 36
utgår
Ändringar av förordning (EG) nr 1098/2007
I förordning (EG) nr 1098/2007 ska artiklarna 8 och 9 utgå.
Ändring 176
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 2 – led a
(a)  fartyget inte samtidigt ombord medför eller använder antingen släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 80 millimeter eller en eller flera ringnotar/snurrevadar eller liknande fiskeredskap, eller
(a)  fartyget inte samtidigt ombord medför eller använder antingen släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 70 millimeter eller en eller flera ringnotar/snurrevadar eller liknande fiskeredskap, eller
Ändring 177
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 2 – led b – strecksats 2
den sorterade fisken omedelbart fryses efter sorteringen och ingen sorterad fisk kastas överbord och
den sorterade fisken fryses efter sorteringen och ingen sorterad fisk kastas överbord och
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 2 – led b – strecksats 3
utrustningen är installerad och placerad på fartyget så att det säkerställs att de marina arterna omedelbart fryses och inte kastas överbord.
utrustningen är installerad och placerad på fartyget så att det säkerställs att de marina arterna fryses och inte kastas överbord.
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 3a (ny)
3a.   Den behöriga myndigheten i flaggstaten ska bestyrka ritningarna för trålare med frysutrustning för att säkerställa att de uppfyller gällande bestämmelser.
Ändring 180
Förslag till förordning
Artikel 38
Artikel 38
utgår
Ändring av förordning (EU) nr 1343/2011
Artikel 26 i förordning (EG) nr 1343/2011 ska ändras på följande sätt:
Följande punkt ska läggas till:
”h tekniska åtgärder i artiklarna 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j and 16k. ”
2)   Följande stycke ska läggas till:
”Kommissionens ska även ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27 med avseende på att i unionslagstiftningen införliva andra tekniska åtgärder som fastställs av AKFM och som blir obligatoriska för unionen och med avseende på att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter som införlivar AKFM:s rekommendationer om tekniska åtgärder.”
Ändring 181
Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1
Förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 ska upphöra att gälla.
Förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 samt kommissionens förordning (EG) nr 494/20021a ska upphöra att gälla.
____________________________
1a Kommissionens förordning (EG) nr 494/2002 av den 19 mars 2002 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för kummelbeståndets återhämtning i ICES-delområden III, IV, V, VI och VII samt i ICES-områden VIII a, b, d och e (EGT L 77, 20.3.2002, s. 8).
Ändring 182
Förslag till förordning
Bilaga I – led na (nytt)
(na)  Nordsjösik (Coregonus oxyrinchus) i Ices-delområde IVb (unionens vatten).
Ändring 183
Förslag till förordning
Bilaga I – led nb (nytt)
(nb)  Adriatisk stör (Acipenser naccarii) och europeisk stör (Acipenser sturio) i unionens vatten.
Ändring 184
Förslag till förordning
Bilaga I – led o
(o)  Rombärande langusthonor (Palinuridae spp.) och rombärande hummerhonor (Homarus gammarus) i alla unionens vatten utom för direkt utsättning eller flyttning.
Ändring 185
Förslag till förordning
Bilaga I – led p
(p)  Stendadlar (Lithophaga lithophaga) och självlysande borrmusslor (Pholas dactylus) i unionens vatten i Medelhavet.
(p)  Stendadlar (Lithophaga lithophaga), Pinna nobilis-musslor och självlysande borrmusslor (Pholas dactylus) i unionens vatten i Medelhavet.
Ändring 186
Förslag till förordning
Bilaga I – led pa (nytt)
(pa)  Sjöborre (Centrostephanus longispinus).
Ändring 187
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5a (nytt)
5a.   Storleken på en spindelkrabba ska mätas på det sätt som visas i figur 5a, som ryggsköldslängden mätt längs med mittlinjen, från kanten av ryggskölden mellan pannhornen till ryggsköldens bakre kant.
Ändring 188
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5b (nytt)
5b.   Storleken på en krabbtaska ska mätas på det sätt som visas i figur 5b, som ryggsköldens största bredd mätt vinkelrätt mot ryggsköldens mittlinje framifrån och bakåt.
Ändring 189
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5c (nytt)
5c.   Storleken på en valthornssnäcka ska mätas på det sätt som visas i figur 5c, som skalets längd.
Ändring 190
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5d (nytt)
5d.   Storleken på en svärdfisk ska mätas på det sätt som visas i figur 5d, som längden från den punkt där stjärtfenan delar sig till underkäkens spets.
Ändring 191
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5a (ny)
Figur 5a
Spindelkrabba (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000002.png
Ändring 192
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5b (ny)
Figur 5b
Krabbtaska (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000003.png
Ändring 193
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5c (ny)
Figur 5c
Valhornssnäcka (Buccinum spp.)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000004.png
Ändring 194
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5d (ny)
Figur 5d
Svärdfisk (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000005.png
Ändring 195
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 14

Kommissionens förslag

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändring

 

Makrillar (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 196
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändring

 

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 197
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 16

Kommissionens förslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm

Ändring

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 198
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 17

Kommissionens förslag

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg

Ändring

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 199
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 19

Kommissionens förslag

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm

Ändring

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 200
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 20

Kommissionens förslag

Hummer (Homarus gammarus)

87 mm

Ändring

Hummer (Homarus gammarus)

87 mm (ryggsköldslängd)

Ändring 201
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 34

Kommissionens förslag

Languster (Palinurus spp.)

95 mm

Ändring

Languster (Palinurus spp.)

95 mm (ryggsköldslängd)

Ändring 202
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 13

Kommissionens förslag

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Total längd: 105 mm

 

Ryggsköldslängd: 32 mm

Ändring

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Total längd: 105 mm

 

Ryggsköldslängd: 32 mm

 

Havskräftstjärtar: 59 mm

Ändring 203
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 14

Kommissionens förslag

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändring

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 204
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

18 cm

Ändring

Sill (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 205
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 16

Kommissionens förslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm

Ändring

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 206
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Minst 90 mm

Skagerrak och Kattegatt

En panel med en maskstorlek om minst 270 mm (diagonalmaska) eller 140 mm1a (fyrkantsmaska) ska monteras.

 

 

__________________

 

 

1a I delområdet Kattegatt ska en panel bestående av fyrkantsmaska om 120 mm (i trålen under perioden mellan den 1 oktober och den 31 december och i instängningsnätet under perioden mellan den 1 augusti och den 31 oktober) monteras.

Ändring 305 och 355
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

 

 

Minst 80 mm

Ices-sektion IVb söder om 54° 30'N och Ices-sektion IVc

Riktat fiske efter tunga med bomtrålar eller [trålar med elektrisk ström]. En panel med en maskstorlek på minst 180 mm monterad i den övre halvan av nätets främre del.

 

Ändring

 

 

Minst 80 mm

Ices-sektion IVb söder om 54° 30'N och Ices-sektion IVc

Riktat fiske efter tunga med bomtrålar. En panel med en maskstorlek på minst 180 mm monterad i den övre halvan av nätets främre del.

Ändring 208
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Minst 40mm

Hela området

Riktat fiske efter bläckfisk (85 % av fångsterna) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Ändring 209
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 6

Kommissionens förslag

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

 

 

Riktat fiske efter vitlinglyra. En sorteringsrist med 22 mm spaltavstånd ska monteras för fiske efter vitlinglyra.

 

 

Riktat fiske efter Crangon crangon. En sorteringsrist, selektionspanel eller likvärdig selektivitetsanordning ska monteras.

Ändring

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna).

 

 

Riktat fiske efter vitlinglyra (50 % av fångsterna). En sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd ska monteras för fiske efter vitlinglyra.

 

 

Riktat fiske efter tångräka och karamellräka (90 % av fångsterna). Ett sorteringsnät eller en sorteringsrist ska monteras i enlighet med nationella bestämmelser.

Ändring 210
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2 – rubriken
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn
Ändring 211
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2 – inledningen
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt.
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn ska tillämpas i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt.
Ändring 212
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 1 – led 1.1 – inledningen
1.1  Fiske efter tobisfiskar med något släpredskap med mindre än 88 mm maskstorlek i struten samt fiske med något passivt nätredskap med mindre än 100 mm maskstorlek är förbjudet inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
1.1  Fiske efter tobisfiskar med något släpredskap med mindre än 32 mm maskstorlek i struten är förbjudet inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
Ändring 213
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 1
–  Fartyg vars maskineffekt inte överstiger 221 kW och som använder bottentrålar eller snurrevadar.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 214
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 2
–  Pargående fartyg vars sammanlagda maskinstyrka inte vid något tillfälle överstiger 221 kW, som använder bottenpartrålar.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 215
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 3
–  Fartyg vars maskinstyrka överstiger 221 kW ska tillåtas använda bottentrålar eller snurrevadar, och pargående fartyg vars sammanlagda maskinstyrka överstiger 221 kW ska tillåtas använda bottenpartrålar, förutsatt att sådana fartyg inte bedriver riktat fiske efter rödspätta och tunga och iakttar de relevanta regler för maskstorlek som anges i del B i denna bilaga.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 216
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 6 – led 6.2
6.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/20021 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 6.1.
6.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/23361 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot får kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 6.1.
__________________
__________________
1 Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (EGT L 351, 28.12.2002, s. 6).
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336 av den 14 december 2016 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (EUT L 354, 23.12.2016, s. 1).
Ändring 274
Förslag till förordning
Bilaga V – del D – underrubrik 2
Åtgärder för att minska oavsiktlig fångst av valar i ICES-sektion IIIa och delområde IV
Åtgärder för att minska oavsiktlig fångst av havsdäggdjur i ICES-sektion IIIa och delområde IV
Ändring 275
Förslag till förordning
Bilaga V – del D – punkt 1a (ny)
1a.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Nordsjön för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Nordsjön för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
3.  Fartyg som fiskar med långrev i Nordsjön ska använda en kombination av vetenskapligt testade tekniska lösningar såsom torilinor, ändrad vikt för sänken på revar, krokskydd och att under mörkertimmarna sätta ut långrevarna med däckbelysningen begränsad till vad som krävs av säkerhetsskäl. Kombinationerna bör fastställas på grundval av redskapssammansättningen och de mottagliga arter som löper risk att fångas av flottorna. Specifikationerna bör vara förenliga med de standarder som fastställs i internationellt överenskomna riktlinjer.
4.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 306, 314, 315 och 356
Förslag till förordning
Bilaga V – del E
Del E
Innovativa fiskemetoder
Användning av trålar med elektrisk ström i Ices-sektionerna IVb och IVc
utgår
Trots artikel 13 ska fiske med trål med elektrisk ström vara tillåtet i Ices-sektionerna IVb och IVc enligt villkor som ska fastställas i enlighet med artikel 27.1 andra strecksatsen i denna förordning avseende egenskaperna hos den elektriska ström som används och avseende de befintliga kontroll- och övervakningsåtgärderna söder om en linje (loxodrom) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
–  En punkt på Förenade kungarikets ostkust vid latitud 55° N
–  Öster om latitud 55°N, longitud 5°E
–  Norr om till latitud 56°N
–  Öster om en punkt på Danmarks västkust vid latitud 56°N
Ändring 324
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabellen – rad 14

Kommissionens förslag

 

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändring

 

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 218
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabell – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändring

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 219
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabell – rad 16

Kommissionens förslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3I unionens vatten i Ices-delområdena V, VI söder om 56° N och VII, utom Ices‑sektionerna VIId, e, f, ska en minsta referensstorlek för bevarande på 130 mm tillämpas.

Ändring

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3I unionens vatten i Ices-delområdena V, VI söder om 56° N och VII, utom Ices‑sektionerna VIId, e, f, ska en minsta referensstorlek för bevarande på 130 mm tillämpas.

 

3a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 220
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabell – rad 17

Kommissionens förslag

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg

Ändring

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 221
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 1 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 120 mm

Hela området

Inga

Ändring

Minst 100 mm1a

Hela området

Inga

__________________

 

 

1a Ska fasas in över en tvåårsperiod från det datum då denna förordning träder i kraft. För Ices-sektionerna VIId och VIIe ska en maskstorlek på minst 100 mm tillämpas.

 

 

Ändring 223
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – rubriken
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn
Ändring 224
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – inledningen
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i nordvästliga vatten.
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn ska tillämpas i nordvästliga vatten.
Ändring 225
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 120 mm1

Hela området

Inga

Ändring

Minst 120 mm1

Hela området

Inga

__________________

 

 

1 För riktat fiske efter marulk (30 % av fångsterna) ska en maskstorlek om minst 220 mm användas. En maskstorlek om minst 110 mm ska användas vid riktat fiske efter sej och kummel (50 % av fångsterna) i Ices-sektionerna VIId och VIIe.

 

 

Ändring 226
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – tabell – rad 4

Kommissionens förslag

Minst 50mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

Ändring

Minst 50mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna)

 

 

Riktat fiske efter mullusfiskar (50 % av fångsterna)

Ändring 227
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
Under perioderna 1–31 mars och 1 oktober–31 december varje år är det förbjudet att bedriva någon form av fiske med släpredskap eller passiva nätredskap i det område som avgränsas av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
Under perioderna 1–31 mars och 1 oktober–31 december varje år är det förbjudet att bedriva någon form av fiske med bottentrål eller bottenstående passiva nätredskap i det område som avgränsas av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
Ändring 228
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 3 – led 3.2
3.2  Genom undantag från punkt 1, och inom det område och den tidsperiod som där anges ska användning av bottentrålar vara tillåten förutsatt att sådana trålar är försedda med selektionsanordningar som bedömts av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). När de bifångster av torsk som tagits av fartyg från en medlemsstat, vilka är verksamma inom områden som avses i punkt 3.1, överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre fiska i det området.
3.2  Genom undantag från punkt 1, och inom det område och den tidsperiod som där anges ska användning av bottentrålar vara tillåten förutsatt att sådana trålar är försedda med selektionsanordningar som bedömts av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).
Ändring 229
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 9 – rubriken
9.  Användning av passiva nätredskap i Ices-sektionerna Vb, VIa, VII b, c, j, k
9.  Användning av passiva nätredskap i Ices-sektionerna Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Ändring 230
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 9 – led 9.2
9.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 9.1.
9.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2016/2336 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot kan kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 9.1.
Ändring 276
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 1 – rubrik
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar i Ices-sektionerna VIa och VIId, e, f, g, h och j
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur i Ices-sektionerna VI och VII
Ändring 277
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt)
2.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i nordvästliga vatten för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
Ändring 278
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt)
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i nordvästliga vatten för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
Ändring 279
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.3 (nytt)
2.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 231
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändring

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 232
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 18

Kommissionens förslag

Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Ändring

Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Ändring 233
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 23

Kommissionens förslag

Kammusslor (Chlamys spp.)

40 mm

Ändring

Kammusslor (Chlamys spp., Mimachlamys spp)

40 mm

Ändring 234
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 26

Kommissionens förslag

Japansk venusmussla (Venerupis philippinarum)

35 mm

Ändring

Japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Ändring 235
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 34

Kommissionens förslag

Vanlig åttarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

750 gram3

 

_______________

3 I alla vatten som är belägna i den del av östra Centralatlanten som omfattar områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.1.3 samt delområde 34.2.0 i fiskezon 34 i Cecaf-regionen ska en rensad vikt på 450 gram tillämpas.

Ändring

Vanlig åttarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

1000 gram3

 

_______________

3 I alla vatten som är belägna i den del av östra Centralatlanten som omfattar områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.1.3 samt delområde 34.2.0 i fiskezon 34 i Cecaf-regionen ska en rensad vikt på 450 gram tillämpas.

Ändring 242
Förslag till förordning
Bilaga VII – del C – punkt 4 – led 4.2
4.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som beskrivs i punkt 1.
4.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2016/2336 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot kan kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 1.
Ändring 243
Förslag till förordning
Bilaga VII – del C – punkt 4 – led 4.2a (nytt)
4.2a  Kommissionen får efter samråd med STECF besluta att visst fiske i Ices-områdena VIII, IX och X ska undantas från tillämpningen av punkt 4.1 när det, antingen genom den information som lämnats av medlemsstaterna eller genom tillämpning av specifik förvaltning inom ramen för regionalisering (vilket kan innebära att färre fartyg är verksamma i området, att antalet verksamma månader minskas osv) eller genom fleråriga planer, påvisas att detta fiske orsakar en mycket låg nivå av bifångster av haj eller utkast.
Ändring 280
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 1 – rubrik
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar i Ices-delområde VIII och Ices-sektion IXa
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur i Ices-delområde VIII och Ices-sektion IX
Ändring 281
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt)
2.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i sydvästliga vatten för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
Ändring 282
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt)
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i sydvästliga vatten för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
Ändring 283
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 2 – led 2.3 (nytt)
2.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 247
Förslag till förordning
Bilaga VIII – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 157 mm

Hela området

Riktat fiske efter lax

Ändring

utgår

 

 

Ändring 284
Förslag till förordning
Bilaga VIII – del D – punkt 1 – rubriken
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur
Ändring 285
Förslag till förordning
Bilaga VIII – del D – punkt 1a (ny)
1a.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
1.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Östersjön för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
1.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Östersjön för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
1.3  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 251
Förslag till förordning
Bilaga IX – del B – punkt 1 –tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 40 mm fyrkantsmaska i struten

Hela området

En strut med 50 mm2 diagonalmaska får användas som ett alternativ till en strut med 44 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren

 

 

_____________

2 Endast en typ av nät (antingen 40 mm fyrkantsmaska eller 50 millimeter diagonalmaska) får förvaras ombord eller användas.

Ändring

Minst 40 mm fyrkantsmaska i struten

Hela området

En strut med 50 mm2 diagonalmaska får användas som ett alternativ till en strut med 40 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren

 

 

2 Endast en typ av nät (antingen 40 mm fyrkantsmaska eller 50 millimeter diagonalmaska) får förvaras ombord eller användas.

Ändring 254
Förslag till förordning
Bilaga IX – del B – punkt 2a (ny)
2a.   De undantag som anges i bestämmelserna i punkterna 1, 1a och 2 i denna del för de instängningsredskap som omfattas av en förvaltningsplan, som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1967/2006, och som antagits i enlighet med artikel 9 i den förordningen ska fortsätta att gälla såvida man inte bestämmer något annat i enlighet med artikel 18 i den här förordningen.
Ändring 255
Förslag till förordning
Bilaga IX – del C – punkt 5
Det är förbjudet att ha ombord eller sätta ut mer än 250 burar, tinor eller mjärdar per fartyg vid djuphavsfiske efter kräftdjur (inklusive Plesionika spp. Pasiphaea spp., eller liknande arter).
Det är förbjudet att ha ombord eller sätta ut mer än 250 burar, tinor eller mjärdar per fartyg vid djuphavsfiske efter kräftdjur.
Ändring 256
Förslag till förordning
Bilaga IX – del C – punkt 5 – stycke 1a (nytt)
Mycket lokaliserade flottor som använder småskaliga fiskeredskap ska beviljas tillstånd för fångst av skaldjur på djupt vatten (inklusive Plesionika spp., Pasiphaea spp. eller liknande arter).
Ändring 257
Förslag till förordning
Bilaga IX – del C – punkt 6a (ny)
6a.  Begränsning av fiske med undervattensharpun
Det är förbjudet att fiska med undervattensharpun med hjälp av andningsapparat under natten, från solnedgång till soluppgång.
Ändring 286
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 1 – rubriken
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur
Ändring 287
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt)
2.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Medelhavet för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
Ändring 288
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt)
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Medelhavet för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
Ändring 289
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 2 – led 2.3 (nytt)
2.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 259
Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 1 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 50 mm

Hela området

40 mm fyrkantsmaska i struten får användas som alternativ

Ändring

Minst 40 mm

Hela området

50 mm diagonalmaska i struten1a får användas som alternativ till en strut med 40 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren.

 

 

__________________

 

 

1a. Endast en typ av nät (antingen 40 mm fyrkantsmaska eller 50 mm diagonalmaska) får medföras ombord eller användas.

Ändring 260
Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 400 mm

Hela området

Riktat fiske efter piggvar

Ändring

Minst 400 mm

Hela området

Fiske efter piggvar med bottenstående nät/garn

Ändring 261
Förslag till förordning
Bilaga X – del C
Del C
utgår
Stängda områden eller områden med begränsat tillträde
Säsongsstängning för att skydda piggvar
Riktat fiske efter samt omlastning, landning och första försäljning av piggvar ska tillåtas årligen under perioden 15 april –15 juni i unionens vatten i Svarta havet.
Ändring 290
Förslag till förordning
Bilaga X – del D – punkt 1a (ny)
1a.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
1a.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Svarta havet för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
1a.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Svarta havet för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
1a.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 262
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – rubriken
Referensmaskstorlekar för släpredskap
1.   Referensmaskstorlekar för släpredskap
Ändring 263
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 1 – inledningen
Följande maskstorlekar i struten ska tillämpas i de yttersta randområdena:
Följande maskstorlekar i struten ska tillämpas i unionens vatten i Indiska oceanen och västra Atlanten:
Ändring 264
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – tabell – rad 3

Kommissionens förslag

Minst 45 mm

Alla vatten längs det franska departementet Guyanas kust som lyder under Frankrikes överhöghet eller jurisdiktion.

Riktat fiske efter räka (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Ändring

Minst 45 mm

Alla vatten längs det franska departementet Guyanas kust som lyder under Frankrikes överhöghet eller jurisdiktion.

Riktat fiske efter räka (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % av fångsterna)

Ändring 265
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – tabell – rad 4

Kommissionens förslag

Minst 14 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter med instängningsnät

Ändring

utgår

 

 

Ändring 266
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 1a (ny)
1a.  Referensmaskstorlekar för snörpvad/ringnot
Följande maskstorlekar för snörpvad/ringnot ska tillämpas i unionens vatten i Indiska oceanen och i västra Atlanten
Ändring 267
Förslag till förordning
Bilaga I – del A – t 1a (ny) – tabell (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Maskstorlek

Geografiskt område

Villkor

Minst 14 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter med snörpvad/ringnot

Ändring 291
Förslag till förordning
Bilaga XI – del Ba (ny)
Del Ba
Begränsningsåtgärder för känsliga arter
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur
1.1.  Det är förbjudet för fartyg att använda passiva nätredskap, drivgarn, flyttrålar och trålar med hög vertikal öppning eller annat fiske när det finns bevis för att bifångst förekommer i de yttersta randområdena, utan att samtidigt använda bevisat riskreducerande teknik. Undantag ska bara göras för det fiske som har en bevisat försumbar kumulativ bifångst.
1.2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fiskeinsatser som genomförs enbart i vetenskapligt syfte och med tillstånd från och under tillsyn av den eller de berörda medlemsstaterna, och vars syfte är att utveckla nya tekniska åtgärder för att minska oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av valar.
1.3.  Medlemsstaterna ska genom vetenskapliga studier eller pilotprojekt inom ramen för särskilda årliga övervakningsprogram övervaka och utvärdera effektiviteten hos de anordningar med begränsande effekter som beskrivs i punkt 1.1 inom de berörda fiskena och områdena.
2.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
2.1.   Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i de yttersta randområdena för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i de yttersta randområdena för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0381/2017).

Senaste uppdatering: 8 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy