Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0390/2017

Indgivne tekster :

A8-0390/2017

Forhandlinger :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Afstemninger :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Vedtagne tekster
PDF 538kWORD 94k
Onsdag den 17. januar 2018 - Strasbourg
Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 17. januar 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Et effektivt fælles system til kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er derfor nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning.
(3)  Et effektivt fælles system til kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er derfor nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning og menneskerettigheder.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Da der er opstået nye kategorier af produkter med dobbelt anvendelse, og som reaktion på en opfordring fra Europa-Parlamentet og , at der har været tegn på, at visse cyberovervågningsteknologier, udført fra Unionen, er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret i situationer med væbnet konflikt eller intern undertrykkelse, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne teknologier for at beskytte den offentlige sikkerhed og moral. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre end hvad der er forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i internetsikkerhed. Kommissionen vil i snævert samråd med medlemsstaterne og de berørte parter udarbejde retningslinjer for, hvorledes disse kontrolforanstaltninger skal finde anvendelse i praksis.
(5)  Der er fremkommet en ny kategori af produkter med dobbelt anvendelse i form af visse cyberovervågningsprodukter, som er blevet anvendt på en måde, der griber direkte ind i menneskerettighederne, herunder retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfriheden og forsamlings- og foreningsfriheden, ved at overvåge eller udtrække data uden dataejerens udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke og/eller ved at sætte det berørte system ud af drift eller skade det. Som reaktion på en opfordring fra Europa-Parlamentet og på beviser for, at visse cyberovervågningsprodukter er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor der er registreret sådanne krænkelser, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne produkter. Kontrolforanstaltningerne bør være baseret på klart definerede kriterier. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i netværk og internetsikkerhed, med henblik på godkendt afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer. Kommissionen vil i snævert samråd med medlemsstaterne og de berørte parter fremlægge retningslinjer for, hvorledes disse kontrolforanstaltninger skal anvendes i praksis efter denne forordnings ikrafttræden. Ved alvorlige krænkelser af menneskerettighederne forstås situationer som dem, der er beskrevet i kapitel 2, sektion 2, punkt 2.6, i brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP1a, som Udenrigsrådet godkendte den 20. juli 2015.
_______________________
1a Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Det er således også nødvendigt at revidere definitionen af produkter med dobbelt anvendelse og at indføre en definition af cyberovervågningsteknologi. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne for vurdering i forbindelse med kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse omfatter betragtninger vedrørende deres mulige misbrug i forbindelse med terrorhandlinger eller menneskerettighedskrænkelser.
(6)  Det er således også nødvendigt at indføre en definition af cyberovervågningsprodukter. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne for vurdering i forbindelse med kontrol med udførsel af cyberovervågningsprodukter tager hensyn til disse produkters direkte eller indirekte indvirkning på menneskerettighederne som anført i brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP. Der bør nedsættes en teknisk arbejdsgruppe, der skal udarbejde vurderingskriterierne i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten og Rådets menneskerettighedsgruppe. Der bør endvidere sammensættes en uafhængig ekspertgruppe inden for denne tekniske arbejdsgruppe. Vurderingskriterierne bør være offentlige og let tilgængelige.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Med henblik på anvendelsen af denne forordning bør definitionen af cyberovervågningsteknologi omfatte aflytningsudstyr til telekommunikation, intrusionsoftware, overvågningscentre, lovlige aflytningssystemer og hermed forbundne datalagringssystemer, anordninger til afkodning af kryptering, gendannelse af data fra harddiske, omgåelse af passwordbeskyttelse og analyse af biometriske data samt systemer til overvågning af IP-net.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Med hensyn til kriterierne for vurdering af respekten for menneskerettighederne er det relevant at henvise til verdenserklæringen om menneskerettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, FN's Menneskerettighedsråds resolution om retten til privatlivets fred af 23. marts 2017 og de vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder: gennemførelse af FN's ramme for "beskyttelse, overholdelse og afhjælpning", rapporten fra FN's særlige rapportør om retten til privatlivets fred af 24. marts 2017, rapporten fra den særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse af 21. februar 2017 og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Zakharov mod Rusland af 4. december 2015;
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a (den generelle databeskyttelsesforordning) pålægger de dataansvarlige og databehandlerne at træffe tekniske foranstaltninger til at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen ved behandling, bl.a. ved at kryptere personoplysninger. Da det i forordningen er fastlagt, at den gælder for behandling af personoplysninger, uanset om behandlingen finder sted inden for Unionen eller ej, har Unionen et stærkt incitament til at fjerne krypteringsprodukter fra kontrollisten for at lette gennemførelsen af forordningen og gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige i denne sammenhæng. Desuden står den nuværende grad af krypteringskontrol i modsætning til det forhold, at kryptering er et vigtigt middel til at sikre, at borgere, virksomheder og myndigheder kan beskytte deres data mod kriminelle og andre ondsindede aktører, garantere sikker adgang til tjenester, der er afgørende for, at det digitale indre marked fungerer, og muliggøre sikker kommunikation, som er nødvendig for at beskytte retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til ytringsfrihed, navnlig for menneskerettighedsforkæmpere.
_______________________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning).
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Anvendelsesområdet for bredtfavnende kontrol (catch-all control), som under særlige omstændigheder finder anvendelse på produkter med dobbelt anvendelse, bør præciseres og harmoniseres samt tage behørigt hensyn til risikoen for terrorisme og menneskerettighedskrænkelser. Der bør gennem en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om bredtfavnende kontrol sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionen. Målrettet bredtfavnende kontrol bør også på visse betingelser finde anvendelse på udførsel af cyberovervågningsteknologi.
(9)  Anvendelsesområdet for bredtfavnende kontrol (catch-all control), som under særlige omstændigheder finder anvendelse på ikke-opførte cyberovervågningsprodukter, bør præciseres og harmoniseres. Der bør gennem en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om bredtfavnende kontrol sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionen. Udvekslingen af oplysninger bør omfatte støtte til udvikling af en offentlig platform og indsamling af oplysninger fra den private sektor, offentlige institutioner og civilsamfundsorganisationer.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Definitionen af mægler bør ligeledes revideres for at undgå omgåelse af kontrol i forbindelse med mæglervirksomhed, der udøves af personer, som er omfattet af Unionens jurisdiktion. Kontrol af mæglervirksomhed bør harmoniseres for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse i hele Unionen og bør også finde anvendelse for at undgå terrorhandlinger og menneskerettighedskrænkelser.
(10)  Definitionen af mægler bør ligeledes revideres for at undgå omgåelse af kontrol i forbindelse med mæglervirksomhed, der udøves af personer, som er omfattet af Unionens jurisdiktion. Kontrol af mæglervirksomhed bør harmoniseres for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse i hele Unionen og bør også finde anvendelse for at undgå menneskerettighedskrænkelser.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Det blev med Lissabontraktatens ikrafttræden præciseret, at grænseoverskridende levering af teknisk assistance er underlagt Unionens kompetence. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere de kontrolforanstaltninger, der finder anvendelse på teknisk assistance, og at indføre en definition af sådanne tjenester. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved levering af teknisk assistance harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge terrorhandlinger og menneskerettighedskrænkelser.
(11)  Det blev med Lissabontraktatens ikrafttræden præciseret, at grænseoverskridende levering af teknisk assistance er underlagt Unionens kompetence. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere de kontrolforanstaltninger, der finder anvendelse på teknisk assistance, og at indføre en definition af sådanne tjenester. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen forud for levering af teknisk assistance harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge menneskerettighedskrænkelser.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Forordning (EF) nr. 428/2009 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for i det konkrete tilfælde at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved transit harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge terrorhandlinger og menneskerettighedskrænkelser.
(12)  Forordning (EF) nr. 428/2009 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for i det konkrete tilfælde at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved transit harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge menneskerettighedskrænkelser.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Selv om ansvaret for afgørelser om individuelle, globale og nationale udførselstilladelser ligger hos de nationale myndigheder, forudsætter en effektiv eksportkontrolordning, at de økonomiske operatører, som har til hensigt at eksportere varer, der er omfattet af denne forordning, udviser due diligence som fastsat i bl.a. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlig forretningsskik og FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Der bør indføres et standardkrav for overholdelse i form af "interne programmer til sikring af overholdelse" for at bidrage til lige konkurrencevilkår mellem eksportører og fremme en effektiv anvendelse af kontrolforanstaltningerne. Dette krav bør af proportionalitetshensyn finde anvendelse på specifikke kontrolbestemmelser i form af globale tilladelser og visse generelle udførselstilladelser.
(14)  Der bør indføres et standardkrav, en standarddefinition og en standardbeskrivelse for overholdelse i form af "interne programmer til sikring af overholdelse" samt en mulighed for at blive certificeret med henblik på opnåelse af incitamenter i godkendelsesprocessen fra de kompetente nationale myndigheder for at bidrage til lige konkurrencevilkår mellem eksportører og fremme en effektiv anvendelse af kontrolforanstaltningerne. Dette krav bør af proportionalitetshensyn finde anvendelse på specifikke kontrolbestemmelser i form af globale tilladelser og visse generelle udførselstilladelser.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Der bør indføres supplerende generelle EU-udførselstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.
(15)  Der bør indføres supplerende generelle EU-udførselstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder, især SMV'er, og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  I betragtning af den hurtige teknologiske udvikling er det hensigtsmæssigt, at Unionen indfører kontrolforanstaltninger for visse former for cyberovervågningsteknologier på basis af en fælles liste, jf. afsnit B i bilag I. I betragtning af det multilaterale eksportkontrolsystems store betydning bør anvendelsesområdet for afsnit B i bilag I begrænses, så det kun omfatter cyberovervågningsteknologier og ikke indeholder overlapninger med afsnit A i bilag I.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, herunder cyberovervågningsteknologi, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier.
(17)  Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over cyberovervågningsprodukter, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til deres brug i forbindelse med krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor der er registreret sådanne krænkelser, navnlig med hensyn til ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og retten til privatlivets fred, eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier. Afgørelser om at lade hele underkategorier om kryptografi og kryptering udgå, såsom i bilag I, afsnit A, kategori 5, eller i bilag II, afsnit I, bør træffes under hensyntagen til OECD-Rådets henstilling af 27. marts 1997 vedrørende retningslinjer for kryptografipolitik.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen i forhold til ændrede vilkår i forbindelse med vurderingen af udførslers følsomhed inden for rammerne af en generel EU-udførselstilladelse samt i forhold til den teknologiske og kommercielle udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af afsnit A i bilag I, bilag II og afsnit B i bilag IV til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.
(18)  Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen i forhold til ændrede vilkår i forbindelse med vurderingen af udførslers følsomhed inden for rammerne af en generel EU-udførselstilladelse samt i forhold til den teknologiske og kommercielle udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af afsnit A og B i bilag I, bilag II og afsnit B i bilag IV til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
(19a)   Risikoen for cybertyveri og reeksport til tredjelande, som nævnes i den fælles holdning 2008/944/FUSP, understreger nødvendigheden af at styrke bestemmelserne om produkter med dobbelt anvendelse.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.
(21)  I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder, navnlig SMV'er, og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
(22a)  I betragtning af vigtigheden af ansvarlighed og offentlig indsigt i eksportkontrolaktiviteter bør medlemsstaterne gøre alle relevante oplysninger om udstedelse af tilladelser offentligt tilgængelige.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Formidling til den private sektor og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning on gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis.
(25)  Formidling til den private sektor, navnlig SMV'er, og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning on gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis. I betragtning af, at retningslinjer er så vigtige for fortolkningen af visse elementer i denne forordning, bør disse retningslinjer gøres offentligt tilgængelige, når forordningen træder i kraft.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)
(25a)  Det bør sikres, at definitionerne i dette forslag er i overensstemmelse med definitionerne i EU-toldkodeksen.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for specifikt at imødegå tilfælde af ulovlig handel med produkter med dobbelt anvendelse for således at sikre en effektiv håndhævelse af kontrollen.
(27)  Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser. Skabelsen af lige konkurrencevilkår for EU-eksportører bør fremmes. Derfor bør sanktioner for overtrædelser af denne forordning være af lignende karakter og virkning i alle medlemsstaterne. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for specifikt at imødegå tilfælde af ulovlig handel med produkter med dobbelt anvendelse for således at sikre en effektiv håndhævelse af kontrollen.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme den internationale sikkerhed.
(29)  Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme opadgående konvergens og den internationale sikkerhed. For at fremme disse mål bør Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten proaktivt engagere sig i de relevante internationale fora, herunder Wassenaar-arrangementet, for at udarbejde den liste over cyberovervågningsprodukter, der er fastsat i bilag I, afsnit B, som en international standard. Desuden bør bistand til tredjelande i forbindelse med udviklingen af en ordning for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse og passende administrative kapaciteter styrkes og udbygges, navnlig med hensyn til told.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, herunder retten til at drive egen virksomhed –
(31)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
a)  produkter, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer
a)  traditionelle produkter med dobbelt anvendelse, hvilket vil sige produkter, herunder software og hardware, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
b)  cyberovervågningsteknologi, der kan anvendes til at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret, eller som kan true den internationale sikkerhed eller Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser.
b)  cyberovervågningsprodukter, herunder hardware, software og teknologi, som er specielt konstrueret til at give mulighed for skjult adgang til informations- og telekommunikationssystemer og/eller overvåge, uddrage, indsamle og analysere data og/eller sætte det berørte system ud af spillet eller skade det uden ejeren af dataenes udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke, og som kan anvendes i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til privatlivets fred, retten til ytringsfrihed og retten til forsamlings- og foreningsfrihed, eller der kan anvendes til at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighedslovgivningen eller den humanitære folkeret, eller som kan true den internationale sikkerhed eller Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Forskning i netværk og IKT-sikkerhed med henblik på autoriseret afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer udelukkes.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (ny)
5a.  "slutbruger": enhver fysisk eller juridisk person eller enhed, der er den endelige modtager af produkterne med dobbelt anvendelse
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13
13.  "storprojekttilladelse": global udførselstilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et angivet projekts varighed, som overstiger et år
13.  "storprojekttilladelse": global udførselstilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et specifikt projekt. Den er gyldig i mellem et og fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed, og kan fornyes af den kompetente myndighed
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22
22.  "internt program til sikring af overholdelse": effektive, passende og forholdsmæssige midler og procedurer, herunder udvikling, indførelse og efterlevelse af standardiserede politikker, procedurer og adfærdsregler for operationel overholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet af eksportører for at sikre overholdelse af bestemmelser samt vilkår og betingelser for tilladelser i henhold til denne forordning
22.  "internt program til sikring af overholdelse" (ICP): effektive, passende og forholdsmæssige midler og procedurer (risikobaseret tilgang), herunder udvikling, indførelse og efterlevelse af standardiserede politikker, procedurer og adfærdsregler for operationel overholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet af eksportører for at sikre overholdelse af bestemmelser samt vilkår og betingelser for tilladelser i henhold til denne forordning. Eksportøren skal have mulighed for frivilligt at få sin ICP certificeret gratis af de kompetente myndigheder på grundlag af en af Kommissionen fastlagt ICP-reference, med henblik på at opnå incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23
23.  "terrorhandling": en terrorhandling i den i artikel 1, stk. 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP anvendte betydning.
udgår
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (ny)
23a.  "passende omhu": den proces, hvorved virksomheder kan identificere, forhindre, afbøde og gøre rede for, hvordan de håndterer deres faktiske og potentielle negative indvirkninger som en integreret del af virksomhedens beslutningstagnings- og risikostyringssystemer
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d
d)  anvendelse foretaget af personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret i situationer med våbnet konflikt eller intern undertrykkelse i det endelige bestemmelsesland, som identificeret af relevante offentlige internationale institutioner eller af europæiske eller nationale kompetente myndigheder, og hvor der er bevis for, at den påtænkte slutbruger anvender disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne alvorlige krænkelser
d)  fysiske eller juridiske personers anvendelse af cyberovervågningsprodukter i forbindelse med krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor FN's, Europarådets eller Unionens kompetente organer eller nationale kompetente myndigheder har konstateret alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og hvor der er god grund til at tro, at den påtænkte slutbruger vil anvende disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne krænkelser
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e
e)  anvendelse i forbindelse med terrorhandlinger.
udgår
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Har en eksportør på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis er bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som afgør, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.
2.  Hvis en eksportør under udøvelse af passende omhu bliver opmærksom på produkter med dobbelt anvendelse, som han eller hun agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis kan være bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han eller hun meddele dette til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun er etableret eller bosiddende, som vil afgøre, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i et år og kan fornyes af den kompetente myndighed.
3.  Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i to år og kan fornyes af den kompetente myndighed.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2
Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskrav for alle "reelt sammenlignelige transaktioner". De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravene.
Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskrav for alle "reelt sammenlignelige transaktioner", hvilket betyder et produkt med i det væsentlige identiske parametre eller tekniske egenskaber til samme slutbruger eller modtager. De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravene. Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en kort beskrivelse af sagen, begrundelsen for afgørelsen og eventuelt en angivelse af det nye godkendelseskrav i et nyt afsnit E i bilag II.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 3
Modtages der indsigelser fra en medlemsstat, der høres, ophæves tilladelseskravet, medmindre den medlemsstat, der indfører kravet, er af den opfattelse, at en udførsel kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser. I så fald kan denne medlemsstat beslutte at opretholde kravet om tilladelse. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal straks underrettes herom.
Modtages der indsigelser fra mindst fire medlemsstater, som repræsenterer mindst 35 % af Unionens indbyggere, ophæves tilladelseskravet, medmindre den medlemsstat, der indfører kravet, er af den opfattelse, at en udførsel kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser eller dens forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne. I så fald kan denne medlemsstat beslutte at opretholde kravet om tilladelse. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal straks underrettes herom.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 4
Kommissionen og medlemsstaterne skal føre et ajourført register over gældende tilladelseskrav.
Kommissionen og medlemsstaterne skal føre et ajourført register over gældende tilladelseskrav. De data, der er til rådighed i dette register, indgår i rapporten til Europa-Parlamentet, jf. artikel 24, stk. 2, og gøres tilgængelige for offentligheden.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Har en mægler kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan mæglervirksomhed.
2.  Har en mægler kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han eller hun agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han eller hun meddele dette til den kompetente myndighed, som skal gøre en sådan mæglervirksomhed betinget af tilladelse.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Der kræves en tilladelse til direkte eller indirekte levering af teknisk assistance i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse a produkter med dobbelt anvendelse, hvis leverandøren af teknisk assistance af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4 omhandlede anvendelser.
1.  Der kræves en tilladelse til direkte eller indirekte levering af teknisk assistance i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse a produkter med dobbelt anvendelse, hvis leverandøren af teknisk assistance af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
Har en leverandør af teknisk assistance kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at levere teknisk assistance for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4 omhandlede anvendelser, skal han underrette den kompetente myndighed, som afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan teknisk assistance.
Har en leverandør af teknisk assistance kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han eller hun agter at levere teknisk assistance for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, skal han eller hun underrette den kompetente myndighed, som skal gøre sådan teknisk bistand betinget af tilladelse.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.
1.  En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed, menneskerettigheder eller forebyggelse af terrorhandlinger forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7
7.  De relevante handelsdokumenter vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Unionen. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.
7.  De relevante handelsdokumenter vedrørende eksport til tredjelande og overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Unionen. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
3.  Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i et år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed.
3.  Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i to år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i højst fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed. Dette forhindrer ikke de kompetente myndigheder i at annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde individuelle eller globale udførselstilladelser til enhver tid.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1
Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt.
Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt. Såfremt slutbrugeren er en statslig myndighed, skal det i de angivne oplysninger specifikt angives, hvilken afdeling, agentur, enhed eller underenhed der vil være den endelige slutbruger af det eksporterede produkt.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2
Tilladelser kan, hvis det er hensigtsmæssigt, være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse.
Alle tilladelser til cyberovervågningsprodukter samt individuelle udførselstilladelser for produkter, for hvilke der er en høj risiko for omdirigering eller genudførsel på uønskede vilkår, skal være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse. Tilladelser til andre produkter kan være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse, hvis det er hensigtsmæssigt.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – indledning
Globale udførselstilladelser er betinget af eksportørens gennemførelse af et effektivt internt program til sikring af overholdelse. Eksportøren skal ligeledes mindst en gang om året indberette til den kompetente myndighed om anvendelsen af denne tilladelse, og denne indberetning skal mindst indeholde følgende oplysninger:
Globale udførselstilladelser er betinget af eksportørens gennemførelse af et effektivt internt program til sikring af overholdelse. Eksportøren skal have mulighed for frivilligt at få sin ICP certificeret gratis af de kompetente myndigheder på grundlag af en af Kommissionen fastlagt reference-ICP, for at opnå incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder. Eksportøren skal ligeledes mindst en gang om året, eller på anmodning fra den kompetente myndighed, indberette til den kompetente myndighed om anvendelsen af denne tilladelse, og denne indberetning skal mindst indeholde følgende oplysninger:
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d
d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d a (nyt)
da)  navn og adresse på slutbrugeren, hvis denne er kendt.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d b (ny)
db)  datoen for udførslen.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
5.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national lov eller praksis. De kompetente myndigheder skal give Kommissionen alle oplysninger om den gennemsnitlige behandlingstid for ansøgninger om tilladelse, som er relevante for udarbejdelsen af den årlige beretning som omhandlet i artikel 24, stk. 2.
5.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode på 30 dage efter, at ansøgningen er korrekt indgivet. Såfremt den kompetente myndighed af behørigt begrundede årsager har brug for mere tid til at behandle ansøgningen, meddeler den ansøgeren dette inden for 30 dage. Den kompetente myndighed træffer under alle omstændigheder afgørelse om ansøgninger om individuelle eller globale udførselstilladelser senest 60 dage efter, at ansøgningen er korrekt indgivet.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2
Når mægleren eller leverandøren af teknisk assistance ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens område, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning enten af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor moderselskabet for mægleren eller leverandøren af teknisk assistance har hjemsted, eller hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske assistance vil blive leveret.
Når mægleren eller leverandøren af teknisk assistance ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens område, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske assistance vil blive leveret. Dette omfatter mæglervirksomhed og levering af teknisk assistance fra datterselskaber eller joint venture-selskaber, som har hjemsted i tredjelande, men som ejes eller kontrolleres af virksomheder, som har hjemsted på Unionens område.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning
1.  Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk assistance i henhold til denne forordning, eller om de skal forbyde en transit, skal de deres kompetente myndigheder tage hensyn til the folgende kriterier:
1.  Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk assistance i henhold til denne forordning, eller om de skal forbyde en transit, skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne tage hensyn til alle relevante overvejelser, herunder:
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a
a)  Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer i relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratifikation af relevante internationale traktater og deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved 2 en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd
a)  Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer af de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratificering af relevante internationale traktater;
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (ny)
aa)  deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (ny)
ba)  forekomsten af krænkelser af menneskerettighedslovgivningen, de grundlæggende rettigheder og den humanitære folkeret i det endelige bestemmelsesland, som konstateret af FN's, Europarådets eller Unionens kompetente organer
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c
c)  den interne situation i det endelige bestemmelsesland – de kompetente myndigheder tillader ikke udførsel, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland
c)  den interne situation i det endelige bestemmelsesland – de kompetente myndigheder ikke tillade udførsel, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (ny)
da)  bestemmelseslandets adfærd over for det internationale samfund, især hvad angår dets holdning til terrorisme, arten af dets alliancer og respekten for folkeretten
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d b (ny)
db)  foreneligheden af udførslen af produkterne med modtagerlandets tekniske og økonomiske kapacitet
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra f
f)  den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering herunder risikoen for, at produkterne med dobbelt anvendelse vil blive omdirigeret eller genudført på uønskede vilkår.
f)  den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering herunder risikoen for, at produkterne med dobbelt anvendelse, og navnlig cyberovervågningsprodukter, vil blive omdirigeret eller genudført på uønskede vilkår, eller blive omdirigeret til utilsigtet militær slutbrug eller til terrorisme.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (ny)
1a.  Ved afgørelsen om, hvorvidt der skal gives en individuel eller global eksporttilladelse eller gives tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk bistand til cyberovervågningsprodukter, overvejer medlemsstaternes kompetente myndigheder navnlig risikoen for krænkelse af retten til privatlivets fred, retten til databeskyttelse, ytringsfrihed og forsamlings- og foreningsfrihed samt risici relateret til retsstatsprincippet, den retlige ramme for anvendelse af de produkter, der skal eksporteres, og de potentielle sikkerhedsrisici for Unionen og medlemsstaterne.
Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat kommer til den konklusion, at tilstedeværelsen af en sådan risiko med sandsynlighed vil føre til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undlader medlemsstaten at udstede udførselstilladelsen eller annullerer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder eksisterende tilladelser.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
2.  Kommissionen og Rådet stiller vejledning og/eller retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier.
2.  Kommissionen og Rådet stiller ved denne forordnings ikrafttræden retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier og med henblik på at fastsætte ensartede kriterier for afgørelser om udførselstilladelser. Kommissionen udarbejder retningslinjer i form af en håndbog, der indeholder en beskrivelse af de skridt, der skal følges af medlemsstaternes kompetente tilladelsesudstedende myndigheder og eksportører, der udøver passende omhu, med praktiske anbefalinger vedrørende gennemførelse og overholdelse af kontrollerne i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), og kriterierne i artikel 14, stk. 1, herunder eksempler på bedste praksis. Denne håndbog udarbejdes i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten og Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse og skal inddrage ekstern ekspertise fra den akademiske verden, eksportører, mæglere og civilsamfundsorganisationer i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i artikel 21, stk. 3, og som ajourføres, når det skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt.
Kommissionen skal oprette et kapacitetsopbygningsprogram ved at udvikle fælles uddannelsesprogrammer for embedsmænd fra de myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndighederne.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b
b)  Listen over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, kan ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser.
b)  Listen over cyberovervågningsprodukter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, skal ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, eller hvis der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i denne forordning er udløst kontroller for en betydelig del af produkter, der ikke er opført på listen. Ændringer kan også vedrøre afgørelser om at fjerne produkter, der allerede er opført på listen.
Hvor det af særligt hastende årsager er påkrævet at slette eller tilføje specifikke produkter i afsnit B i bilag I, finder proceduren i artikel 17 anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til dette stykke.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b a (ny)
ba)   Kommissionen kan fjerne produkter fra listen, særligt hvis de som følge af de hastige forandringer i det teknologiske miljø er blevet til low-end- eller masseforhandlede produkter, som er lettilgængelige eller lette at modificere rent teknisk.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (ny)
2a.  Afsnit B i bilag I skal være begrænset til cyberovervågningsprodukter og må ikke indeholde produkter, der er opført i afsnit A i bilag I.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5
5.  Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne udvikle en vejledning til at fremme myndighedssamarbejde mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.
5.  Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne udvikle vejledninger til at fremme myndighedssamarbejde mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a
a)  oplysninger om anvendelsen af kontrol, herunder data om tilladelser (antal, værdi og typer af tilladelser og de pågældende bestemmelsessteder, antal brugere af generelle og globale tilladelser, antal operatører med et internt program til sikring af overholdelse (ICP), sagsbehandlingstid, volumen og værdi af den handel, der er omfattet af overførsler inden for EU, osv.) og, når disse oplysninger er tilgængelige, data om udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der gennemføres i andre medlemsstater
a)  alle oplysninger om anvendelse af kontrol
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b
b)  oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser, indberetninger om krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner
b)  alle oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser, eventuelle indberetninger om krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c
c)  oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.
c)  alle oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og anvendte ruter.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  Formanden for Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den pågældende finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.
2.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den pågældende finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
3.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne i bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal, når det er hensigtsmæssigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.
3.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne i afsnit B i bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal høre de eksportører, mæglere, civilsamfundsorganisationer og andre relevante parter, der berøres af denne forordning. Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal navnlig oprette en teknisk arbejdsgruppe om vurderingskriterier, som nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), og artikel 14, stk. 1, litra b), og om udarbejdelse af retningslinjer for due diligence i samråd med en uafhængig ekspertgruppe, den akademiske verden og civilsamfundsorganisationer.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
1.  Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.
1.  Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse, lettelse af overtrædelse og omgåelse af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Foranstaltningerne omfatter regelmæssige risikobaserede revisioner af eksportører.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2
2.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme med henblik på at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer.
2.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme med henblik på at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer og fastsætte ensartede kriterier for udstedelse af tilladelser. Efter Kommissionens vurdering af de regler om sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, skal mekanismen omfatte mulighed for at fastlægge sanktioner af samme karakter og virkning for overtrædelser af denne forordning.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, komme med vejledning og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.
1.  Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, stille vejledninger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, til rådighed for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, særligt SMV'er, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 2
Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen. Denne årlige beretning skal offentliggøres.
Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen. Denne årlige beretning skal offentliggøres. Medlemsstaterne offentliggør endvidere mindst hvert kvartal og på en let tilgængelig måde meningsfulde oplysninger om hver tilladelse for så vidt angår type, værdien, mængde, arten af udstyr, en beskrivelse af produktet, slutbrugeren og slutanvendelsen, bestemmelseslandet samt oplysninger om godkendelse af eller afslag på anmodningen om tilladelse. Kommissionen og medlemsstaterne tager hensyn til fysiske og juridiske personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1
Kommissionen skal mellem fem og syv år efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
Kommissionen skal mellem fem og syv år efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Denne evaluering skal indeholde et forslag om sletning af kryptografi fra kategori 5, del 2, i afsnit A i bilag 1.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d
d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3
3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst tre år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden eller den tekniske assistance fandt sted. De skal forevises kompetente myndighed.
3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst fem år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden eller den tekniske assistance fandt sted. De skal forevises kompetente myndighed.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1
1.  Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande.
1.  Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, engagere sig i relevante internationale organisationer som f.eks. OECD og de multilaterale eksportkontrolordninger, som de deltager i, for at fremme international tilslutning til listen over cyberovervågningsprodukter, der er underlagt eksportkontrol i afsnit B i bilag I, og, hvor det er relevant, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande, herunder i forbindelse med dialogen om produkter med dobbelt anvendelse, der er indeholdt i Unionens partnerskabs- og samarbejdsaftaler og strategiske partnerskabsaftaler, deltage i kapacitetsopbygning og fremme opadgående konvergens. Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet om sådanne opsøgende aktiviteter.
Ændring 80
Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG
"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at undgå at blive detekteret af 'overvågningsværktøjer' eller modstå 'beskyttende modforanstaltninger' i en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:
"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at blive anvendt eller installeret uden 'tilladelse' fra ejere eller 'administratorer' af computere eller enheder, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:
a.  Udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller
a.   Uautoriseret udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller
b.  Modifikation af et programs eller en proces normale udførelsessti for at give mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner.
b.   Modifikation af et system eller brugerdata, der udføres af andre parter end dem, der har tilladelse fra ejeren af computeren eller enheden, der kan tilsluttes et netværk, med henblik på at give adgang til data, som er lagret på en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk.
Bemærkninger:
Bemærkninger:
1.  "Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:
1.  "Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:
a.  Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering
a.  Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering
b.  "Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller eller
b.  "Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller
c.  "Software", der er beregnet til at blive installeret af fabrikanter, administratorer eller brugere med henblik på sporing eller inddrivelse af aktiver.
c.  "Software", der er beregnet til at blive installeret af administratorer eller brugere med henblik på sporing, inddrivelse af aktiver eller 'IKT-sikkerhedsafprøvning'.
ca.  "Software", som distribueres med det udtrykkelige formål at bidrage til at opdage, fjerne eller forebygge uautoriserede parters udførelse af softwaren på computere eller enheder, der kan tilsluttes netværk.
2.  Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.
2.  Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.
Tekniske noter:
Tekniske noter:
1.  'Overvågningsværktøjer': "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.
1.  "Tilladelse": brugerens informerede samtykke (dvs. en bekræftende tilkendegivelse af at have forstået karakteren, virkningerne og fremtidige konsekvenser af en handling og indforståelse af, at den pågældende handling udføres).
2.  'Beskyttende modforanstaltninger': teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser ("sandboxing")
2.  "IKT-sikkerhedsafprøvning": opdagelse og vurdering af statisk eller dynamisk risiko, sårbarhed, fejl eller svagheder, der påvirker 'software', netværk, computere, enheder, der kan tilsluttes et netværk, og deres komponenter eller tilknyttede elementer, med det dokumenterede formål at afbøde faktorer, der er til skade for sikker drift, brug eller indsættelse.
Ændring 81
Forslag til forordning
BILAG I – afsnit B – titel
B.  LISTE OVER ANDRE PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE
B.  LISTE OVER PRODUKTER INDEN FOR CYBEROVERVÅGNINGSPRODUKTER
Ændring 82
Forslag til forordning
BILAG I – afdeling B – kategori 10 - nr. 10A001 - Teknologinote – litra e a (nyt)
ea)  forskning i netværk og sikkerhed med henblik på autoriseret afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer.
Ændring 83
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit A – Del 3 – punkt 3
3.  En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
3.  En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren med det samme og under alle omstændigheder senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
Ændring 84
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit A – del 3 - punkt 4
4.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
4.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun er hjemmehørende eller har hjemsted, senest 30 dage efter datoen for den første udførsel.
Ændring 85
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit A – del 3 - punkt 5 - nr. 4
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 86
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit B – del 3 - punkt 3
3.  En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
3.  En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren med det samme og under alle omstændigheder senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
Ændring 87
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit B – del 3 - punkt 5 - nr. 4
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 88
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit C – del 3 - punkt 5
5.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
5.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun har hjemsted, senest 30 dage efter datoen for den første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen offentliggør de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 89
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit C – del 3 - punkt 6 - nr. 4
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 90
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit D – del 3 - punkt 6
6.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
6.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun har hjemsted, senest 30 dage efter datoen for den første udførsel eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 91
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit D – Del 3 – punkt 7 - nr. 4
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 92
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit F – Del 3 – punkt 5 - nr. 4
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 93
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit G – Del 3 – punkt 8 - nr. 4
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.
Ændring 94
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – indledning og nr. 1
1.   Denne tilladelse tillader overførsel af software og teknologi som opført på listen i del 1 af en eksportør, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat i Unionen, forudsat at produktet kun anvendes:
1.   Denne tilladelse tillader overførsel af software og teknologi som opført på listen i del 1 af enhver virksomhed, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat i Unionen, til ethvert søster-, datter- eller moderselskab, forudsat at disse enheder ejes eller kontrolleres af samme moderselskab eller har hjemsted i en medlemsstat, og forudsat at det pågældende produkt er beregnet til anvendelse i samarbejdsprojekter i virksomheden, herunder kommerciel produktudvikling, forskning, vedligeholdelse, produktion samt anvendelse og, for så vidt angår medarbejdere og ordrebehandlere, i henhold til disses ansættelsesaftale.
1)  af eksportøren eller af en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøren
Ændring 95
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – nr. 2
2)  af personer, der er ansat hos eksportøren eller i en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøren
udgår
Ændring 96
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – afsnit 2
i forbindelse med dennes eller deres egne kommercielle produktudviklingsaktiviteter og, for så vidt angår de ansatte, inden for rammerne af ansættelsesforholdet.
udgår
Ændring 97
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit I – Del 3 – punkt 3 – afsnit 1
En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal foretage registrering forud for den første anvendelse af tilladelsen hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren med det samme og under alle omstændigheder senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
Ændring 98
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit J – Del 3 – punkt 5 – nr. 4
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0390/2017).

Seneste opdatering: 27. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik