Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0390/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0390/2017

Συζήτηση :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 744kWORD 88k
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ένα κοινό σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων κατά την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης είναι συνεπώς αναγκαίο προκειμένου επίσης να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών μελών και της Ένωσης , ειδικότερα όσον αφορά τη μη διάδοση
(3)  Ένα κοινό σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων κατά την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης είναι συνεπώς αναγκαίο προκειμένου επίσης να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών μελών και της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τη μη διάδοση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Λαμβανομένης υπόψη της εμφάνισης νέων κατηγοριών ειδών διπλής χρήσης, και ως απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε ενδείξεις πως ορισμένες τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης που έχουν εξαχθεί από την Ένωση έχουν αποτελέσει αντικείμενο κακής χρήσης από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης ή καταπίεσης στο εσωτερικό μιας χώρας, είναι σκόπιμη η επιβολή ελέγχων στην εξαγωγή τέτοιων τεχνολογιών ώστε να προστατευθεί η δημόσια ασφάλεια αλλά και η δημόσια ηθική. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της αναλογικότητας. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εξαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου και της έρευνας πάνω στην ασφάλεια του διαδικτύου. Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη της εφαρμογής των ελέγχων αυτών στην πράξη.
(5)  Ορισμένα είδη κυβερνοεπιτήρησης έχουν αναδειχθεί ως μια νέα κατηγορία ειδών διπλής χρήσης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραβιαστούν απευθείας ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μέσω της παρακολούθησης ή της διαρροής δεδομένων χωρίς προηγούμενη συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη των δεδομένων και/ή μέσω της αχρήστευσης ή της φθοράς του στοχευόμενου συστήματος. Ως απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και βάσει αποδείξεων πως ορισμένα είδη κυβερνοεπιτήρησης έχουν αποτελέσει αντικείμενο κακής χρήσης από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί τέτοιες παραβιάσεις, είναι σκόπιμη η επιβολή ελέγχων στην εξαγωγή αυτών των ειδών. Οι έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του αναγκαίου και του αναλογικού. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εξαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής του νόμου και της έρευνας σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και διαδικτύου για κατόπιν αδείας δοκιμή ή για την προστασία των συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών. Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη της εφαρμογής των ελέγχων αυτών στην πράξη αμέσως με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρονται σε καταστάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 τμήμα 2 παράγραφο 2.6 των οδηγιών χρήσης της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουλίου 2015.
_______________________
Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμη η αναθεώρηση του ορισμού των ειδών διπλής χρήσης, καθώς και η προσθήκη ενός ορισμού για την τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών διπλής χρήσης περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με ενδεχόμενη κακή χρήση των ειδών αυτών στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων ή παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων.
(6)  Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμη η προσθήκη ορισμού για τα είδη κυβερνοεπιτήρησης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών κυβερνοεπιτήρησης λαμβάνουν υπόψη τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο των ειδών αυτών στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αντικατοπτρίζεται στις οδηγίες χρήσης της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ. Θα πρέπει να συγκροτηθεί τεχνική ομάδα εργασίας για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM). Επιπλέον, θα πρέπει να συσταθεί στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής ομάδας εργασίας ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να είναι εύκολα προσβάσιμα.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Με σκοπό να προσδιοριστεί το τι είναι η τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης, τα είδη που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό υποκλοπής τηλεπικοινωνιών, το λογισμικό εισβολής, τα κέντρα παρακολούθησης, τα νόμιμα συστήματα υποκλοπής και τα συστήματα διατήρησης δεδομένων που συνδέονται με τέτοια συστήματα υποκλοπής, τις συσκευές αποκωδικοποίησης της κρυπτοθέτησης, ανάκτησης σκληρών δίσκων, παράκαμψης κωδικών πρόσβασης και ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων, όπως και τα συστήματα επιτήρησης δικτύων IP.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σκόπιμο να γίνεται αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, της 23ης Μαρτίου 2017, στις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση», της έκθεσης του Ειδικού Εισηγητή για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα της 24ης Μαρτίου 2017, της έκθεσης του Ειδικού Εισηγητή για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας της 21ης Φεβρουαρίου 2017, και της απόφασης της 4ης Δεκεμβρίου 2015·του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Ζαχάρωφ κατά Ρωσίας.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) υποχρεώνει τους υπεύθυνους της επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων να εφαρμόζουν τεχνικά μέτρα για να διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων επεξεργασίας, μεταξύ άλλων με κρυπτοθέτηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός ορίζει ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης, η Ένωση έχει ισχυρό κίνητρο να αφαιρέσει τα είδη κρυπτογράφησης από τον κατάλογο ελέγχου προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, το τρέχον επίπεδο ελέγχου στην κρυπτοθέτηση αντιφάσκει με το ότι η κρυπτοθέτηση αποτελεί ζωτικό μέσο για να προστατεύουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις τα δεδομένα τους από εγκληματίες και άλλους κακόβουλους παράγοντες· να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση σε υπηρεσίες καίριας σημασίας για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· και να επιτευχθούν ασφαλείς επικοινωνίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και της ελευθερίας της έκφρασης, ιδίως για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
_______________________
Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το πεδίο εφαρμογής των λεγόμενων «γενικών ελέγχων», οι οποίοι ισχύουν για όλα τα μη απαριθμούμενα είδη διπλής χρήσης υπό ορισμένες περιστάσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να εναρμονιστεί και θα πρέπει να καλύπτει τον κίνδυνο τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Με ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους γενικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση. Στοχευμένοι γενικοί έλεγχοι θα πρέπει να επίσης να εφαρμόζονται, υπό ορισμένες περιστάσεις, και στις εξαγωγές τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης.
(9)  Το πεδίο εφαρμογής των λεγόμενων «γενικών ελέγχων», οι οποίοι ισχύουν για όλα τα μη απαριθμούμενα είδη κυβερνοεπιτήρησης υπό ορισμένες περιστάσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να εναρμονιστεί. Με ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους γενικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει στήριξη για την ανάπτυξη μιας δημόσιας βάσης δεδομένων και τη συλλογή πληροφοριών από τον ιδιωτικό τομέα, δημόσιους οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο ορισμός της έννοιας του μεσίτη θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των ελέγχων στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας από πρόσωπα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ένωσης. Οι έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας θα πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
(10)  Ο ορισμός της έννοιας του μεσίτη θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των ελέγχων στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας από πρόσωπα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ένωσης. Οι έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας θα πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, διευκρινίστηκε ότι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνουν διασυνοριακές μετακινήσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι έλεγχοι που ισχύουν για τις υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και να προστεθεί ένας ορισμός των υπηρεσιών αυτών. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
(11)  Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, διευκρινίστηκε ότι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνουν διασυνοριακές μετακινήσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι έλεγχοι που ισχύουν για τις υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και να προστεθεί ένας ορισμός των υπηρεσιών αυτών. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι πριν από την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει τη δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών να απαγορεύουν κατά περίπτωση τη διαμετακόμιση μη κοινοτικών ειδών διπλής χρήσης, εφόσον έχουν εύλογες υπόνοιες, βάσει πληροφοριών τους ή από άλλες πηγές, ότι τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή των φορέων τους. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι διαμετακόμισης θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
(12)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει τη δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών να απαγορεύουν κατά περίπτωση τη διαμετακόμιση μη κοινοτικών ειδών διπλής χρήσης, εφόσον έχουν εύλογες υπόνοιες, βάσει πληροφοριών τους ή από άλλες πηγές, ότι τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή των φορέων τους. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι διαμετακόμισης θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Μολονότι οι εθνικές αρχές φέρουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή ειδικών, γενικών και εθνικών αδειών εξαγωγής, ένα αποτελεσματικό ενωσιακό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών συνεπάγεται ότι οι οικονομικοί φορείς που προτίθενται να εξάγουν είδη υπαγόμενα στον παρόντα κανονισμό, ασκούν τη δέουσα επιμέλεια, όπως ορίζεται, μεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια στην υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, και στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια τυπική απαίτηση συμμόρφωσης, με τη μορφή «εσωτερικών προγραμμάτων συμμόρφωσης», προκειμένου να βοηθηθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων και να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων. Για λόγους αναλογικότητας, αυτή η απαίτηση θα πρέπει να ισχύει για ειδικές μεθόδους ελέγχου με τη μορφή συνολικών αδειών και ορισμένων γενικών αδειών εξαγωγής.
(14)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια τυπική απαίτηση, ορισμός και περιγραφή της συμμόρφωσης, με τη μορφή «εσωτερικών προγραμμάτων συμμόρφωσης», όπως και μια δυνατότητα πιστοποίησης με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων στη διαδικασία αδειοδότησης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να βοηθηθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων και να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων. Για λόγους αναλογικότητας, αυτή η απαίτηση θα πρέπει να ισχύει για ειδικές μεθόδους ελέγχου με τη μορφή συνολικών αδειών και ορισμένων γενικών αδειών εξαγωγής.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες γενικές άδειες εξαγωγής από την Ένωση προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες και τις αρχές ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται το αρμόζον επίπεδο ελέγχου των σχετικών ειδών προς τους σχετικούς προορισμούς. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν συνολικές άδειες για μεγάλα έργα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου.
(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες γενικές άδειες εξαγωγής από την Ένωση προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες, και τις αρχές ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται το αρμόζον επίπεδο ελέγχου των σχετικών ειδών προς τους σχετικούς προορισμούς. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν συνολικές άδειες για μεγάλα έργα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Λαμβανομένων υπόψη των αλματωδών τεχνολογικών εξελίξεων, είναι σκόπιμο να θεσπίσει η Ένωση ελέγχους σε ορισμένους τύπους τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης βάσει ενός μονομερούς καταλόγου, στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Δεδομένης της σημασίας του πολυμερούς συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, το παράρτημα Ι τμήμα Β θα πρέπει να έχει πεδίο εφαρμογής περιορισμένο στις τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης και να μην περιέχει επικαλύψεις με το παράρτημα Ι τμήμα Α.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Α του παραρτήματος I θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και των συμφωνιών ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, όπως οι τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης, θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτά τα είδη ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος IV θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των συμφερόντων δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση των κοινών καταλόγων ειδών και προορισμών που παρατίθενται στα τμήματα Α έως Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
(17)  Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Α του παραρτήματος I θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και των συμφωνιών ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών κυβερνοεπιτήρησης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτά τα είδη ως προς τη χρήση τους για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί τέτοιες παραβιάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ή με συνεκτίμηση των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος IV θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των συμφερόντων δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση των κοινών καταλόγων ειδών και προορισμών που παρατίθενται στα τμήματα Α έως Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Οι αποφάσεις για την απάλειψη ολόκληρων υποκατηγοριών περί κρυπτογράφησης και κρυπτοθέτησης, όπως στην κατηγορία 5 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι ή στο τμήμα Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να ληφθούν σε συνάρτηση με τη σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ της 27ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην πολιτική της κρυπτογράφησης.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση της Ένωσης στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των εξαγωγών που πραγματοποιούνται με βάση γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης, αλλά και στις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις τροποποίησης του τμήματος Α του παραρτήματος Ι, του παραρτήματος ΙΙ και του τμήματος Β του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(18)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση της Ένωσης στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των εξαγωγών που πραγματοποιούνται με βάση γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης, αλλά και στις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις τροποποίησης των τμημάτων Α και Β του παραρτήματος Ι, του παραρτήματος ΙΙ και του τμήματος Β του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Ο κίνδυνος κυβερνοκλοπής και επανεξαγωγής σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, επιβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης των διατάξεων για τα είδη διπλής χρήσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρις ότου υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους επί μεταφορών ορισμένων ειδών διπλής χρήσης, εντός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Για λόγους αναλογικότητας, οι έλεγχοι στις μεταφορές ειδών διπλής χρήσης εντός της Ένωσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και τις αρχές. Επιπλέον, ο κατάλογος ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους επί των μεταφορών εντός της Ένωσης, στο τμήμα Β του παραρτήματος IV, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περιόδους ενόψει των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των μεταφορών.
(21)  Σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρις ότου υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους επί μεταφορών ορισμένων ειδών διπλής χρήσης, εντός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Για λόγους αναλογικότητας, οι έλεγχοι στις μεταφορές ειδών διπλής χρήσης εντός της Ένωσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες, και τις αρχές. Επιπλέον, ο κατάλογος ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους επί των μεταφορών εντός της Ένωσης, στο τμήμα Β του παραρτήματος IV, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περιόδους ενόψει των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των μεταφορών.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της λογοδοσίας και του δημόσιου ελέγχου των δραστηριοτήτων ελέγχου των εξαγωγών, θα πρέπει τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν όλα τα σχετικά δεδομένα αδειοδότησης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η προσέγγιση με τον ιδιωτικό τομέα και η διαφάνεια είναι θεμελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων εξαγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχής κατάρτιση υλικού καθοδήγησης για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική.
(25)  Η προσέγγιση με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και η διαφάνεια είναι θεμελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων εξαγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχής κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική. Δεδομένης της σημασίας των κατευθυντήριων γραμμών για την ερμηνεία ορισμένων στοιχείων του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν όταν τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Θα πρέπει οι ορισμοί του παρόντος κανονισμού να είναι σύμφωνοι με τους ορισμούς του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις που να αφορούν ειδικά τις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ειδών διπλής χρήσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική επιβολή των ελέγχων.
(27)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τους εξαγωγείς της Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί. Συνεπώς, οι ποινές για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι παρόμοιες ως προς τη φύση τους και τα αποτελέσματά τους σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις που να αφορούν ειδικά τις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ειδών διπλής χρήσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική επιβολή των ελέγχων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Οι έλεγχοι εξαγωγών έχουν επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και το εμπόριο με τρίτες χώρες και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού και να βελτιωθεί η διεθνής ασφάλεια.
(29)  Οι έλεγχοι εξαγωγών έχουν επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και το εμπόριο με τρίτες χώρες και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού, να προαχθεί η προς τα πάνω σύγκλιση και να βελτιωθεί η διεθνής ασφάλεια. Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ, να συμμετέχουν προορατικά στα σχετικά διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου του Διακανονισμού του Wassenaar, προκειμένου ο κατάλογος ειδών κυβερνοεπιτήρησης που παρατίθεται στο παράρτημα I τμήμα Β να οριστεί ως διεθνές πρότυπο. Επιπλέον, η βοήθεια σε τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και την οικοδόμηση των κατάλληλων διοικητικών ικανοτήτων θα πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, ιδίως σε ό,τι αφορά τα τελωνεία.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την επιχειρηματική ελευθερία,
(31)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και των φορέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·
α)  παραδοσιακά είδη διπλής χρήσης που είναι είδη, συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών και του υλικού εξοπλισμού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και των φορέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή μπορεί να συνιστά απειλή για τη διεθνή ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της·
β)  είδη κυβερνοεπιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων του υλικού εξοπλισμού, του λογισμικού και της τεχνολογίας, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να επιτρέπουν την κρυφή εισβολή σε συστήματα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών και/ή την παρακολούθηση, λαθραία εξαγωγή, απόσπαση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων και/ή την αχρήστευση ή φθορά του στοχευόμενου συστήματος, χωρίς ειδική, ενημερωμένη και σαφή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη των δεδομένων, και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, ή τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή που μπορεί να συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης και των μελών της. εξαιρείται η έρευνα σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και ICT, με σκοπό την κατόπιν αδείας διενέργεια δοκιμών ή την προστασία των συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
5α)  «τελικός χρήστης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα που είναι ο τελικός αποδέκτης ενός είδους διπλής χρήσης·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13
13)  «άδεια μεγάλου έργου», συνολική άδεια εξαγωγής που χορηγείται σε έναν συγκεκριμένο εξαγωγέα, αφορά έναν τύπο ή κατηγορία είδους διπλής χρήσης και μπορεί να ισχύει για εξαγωγές προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες για τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έργου, η υλοποίηση του οποίου υπερβαίνει το ένα έτος·
13)  «άδεια μεγάλου έργου», συνολική άδεια εξαγωγής που χορηγείται σε έναν συγκεκριμένο εξαγωγέα, αφορά έναν τύπο ή κατηγορία είδους διπλής χρήσης και μπορεί να ισχύει για εξαγωγές προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες για ένα συγκεκριμένο έργο· έχει ισχύ από ένα έως τέσσερα έτη, εξαιρέσει δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων οφειλόμενων στη διάρκεια του έργου, και μπορεί να ανανεώνεται από την αρμόδια αρχή·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22
22)  «εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης», αποτελεσματικά, κατάλληλα και αναλογικά μέσα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της τήρησης τυποποιημένων πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων συμπεριφοράς και μέτρων διασφάλισης της επιχειρησιακής συμμόρφωσης, που αναπτύσσονται από τους εξαγωγείς προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
22)  «εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης» (ICP), αποτελεσματικά, κατάλληλα και αναλογικά μέσα και διαδικασίες, (προσέγγιση βάσει κινδύνου) συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της τήρησης τυποποιημένων πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων συμπεριφοράς και μέτρων διασφάλισης της επιχειρησιακής συμμόρφωσης, που αναπτύσσονται από τους εξαγωγείς προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Ο εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, να ζητήσει τη δωρεάν πιστοποίηση του ICP του από τις αρμόδιες αρχές βάσει ενός ICP αναφοράς εκδιδόμενου από την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει κίνητρα στη διαδικασία αδειοδότησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23
23)  «τρομοκρατική πράξη», κάθε τρομοκρατική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 της κοινής θέσεως 2001/931/ΚΕΠΠΑ.
διαγράφεται
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)
23α)  «δέουσα επιμέλεια», η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίζουν, να αποτρέπουν, να μετριάζουν και να αιτιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις πραγματικές και τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις τους ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου·
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  για χρήση από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης ή καταπίεσης στο εσωτερικό της χώρας προορισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους συναφείς δημόσιους διεθνείς οργανισμούς ή από τις ευρωπαϊκές ή εθνικές αρμόδιες αρχές, και όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν χρήση αυτών ή άλλων παρόμοιων ειδών για την καθοδήγηση ή την πραγματοποίηση τέτοιων σοβαρών παραβιάσεων από τον προτεινόμενο τελικό χρήστη·
δ)  σε ό,τι αφορά τα είδη κυβερνοεπιτήρησης, για χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδεόμενα με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ένωσης ή από εθνικές αρμόδιες αρχές, και υπάρχουν λόγοι υποψίας για χρήση αυτών ή άλλων παρόμοιων ειδών με σκοπό την καθοδήγηση ή την πραγματοποίηση τέτοιων παραβιάσεων από τον προτεινόμενο τελικό χρήστη·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  για χρήση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων.
διαγράφεται
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Εάν ο εξαγωγέας , στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης που σκοπεύει να εξαγάγει και που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποιαν από τις χρήσεις της παραγράφου 1, απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια εξαγωγής.
2.  Εάν ο εξαγωγέας , στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνει γνώση ότι τα μη απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι είδη διπλής χρήσης που σκοπεύει να εξαγάγει, μπορεί να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποιαν από τις χρήσεις της παραγράφου 1, απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή διαμένει, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια εξαγωγής.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Άδειες εξαγωγής μη απαριθμούμενων ειδών χορηγούνται για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Οι άδειες χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας είναι πρόσωπο που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα είδη. Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή.
3.  Άδειες εξαγωγής μη απαριθμούμενων ειδών χορηγούνται για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Οι άδειες χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας είναι πρόσωπο που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα είδη. Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Οι άδειες ισχύουν για περίοδο δύο ετών και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, θεωρείται ότι τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν έχουν αντίρρηση και ότι θα επιβάλουν απαιτήσεις λήψης άδειας σε όλες τις «ουσιωδώς όμοιες συναλλαγές». Ενημερώνουν την τελωνειακή διοίκηση και τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές τους για τις απαιτήσεις λήψης άδειας.
Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, θεωρείται ότι τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν έχουν αντίρρηση και ότι θα επιβάλουν απαιτήσεις λήψης άδειας σε όλες τις «ουσιωδώς όμοιες συναλλαγές», δηλαδή για είδη με ουσιωδώς όμοιες παραμέτρους ή τεχνικά χαρακτηριστικά για τον ίδιο τελικό χρήστη ή για τον ίδιο παραλήπτη. Ενημερώνουν την τελωνειακή διοίκηση και τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές τους για τις απαιτήσεις λήψης άδειας. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και αιτιολόγηση της απόφασης και επισημαίνει, κατά περίπτωση, τη νέα απαίτηση λήψης άδειας σε νέο τμήμα Ε του παραρτήματος ΙΙ.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Εάν προβληθούν αντιρρήσεις από οποιοδήποτε κράτος μέλος του οποίου ζητήθηκε η γνώμη, η απαίτηση λήψης άδειας ανακαλείται εκτός εάν το κράτος μέλος που την επέβαλε θεωρεί ότι τυχόν εξαγωγές ενδέχεται να βλάψουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την απαίτηση λήψης άδειας. Αυτό θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
Εάν προβληθούν αντιρρήσεις από τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη αντιπροσωπεύοντα τουλάχιστον το 35 % του πληθυσμού της Ένωσης, η απαίτηση λήψης άδειας ανακαλείται εκτός εάν το κράτος μέλος που την επέβαλε θεωρεί ότι τυχόν εξαγωγές ενδέχεται να βλάψουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του ή τις υποχρεώσεις του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την απαίτηση λήψης άδειας. Αυτό θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν ενημερωμένο κατάλογο με τις απαιτήσεις λήψης άδειας.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν ενημερωμένο κατάλογο με τις απαιτήσεις λήψης άδειας. Τα στοιχεία που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνονται στην έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και το κοινό έχει πρόσβαση σε αυτά.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Εάν ένας μεσίτης γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει μεσιτικές υπηρεσίες προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια για τις συγκεκριμένες μεσιτικές υπηρεσίες.
2.  Εάν ένας μεσίτης γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει μεσιτικές υπηρεσίες προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή, η οποία τότε απαιτεί άδεια για τις συγκεκριμένες μεσιτικές υπηρεσίες.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Απαιτείται άδεια για την άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με είδη διπλής χρήσης ή σε σχέση με την προμήθεια, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη χρήση ειδών διπλής χρήσης, εάν ο πάροχος τεχνικής βοήθειας έχει πληροφορηθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.
1.  Απαιτείται άδεια για την άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με είδη διπλής χρήσης ή σε σχέση με την προμήθεια, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη χρήση ειδών διπλής χρήσης, εάν ο πάροχος τεχνικής βοήθειας έχει πληροφορηθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
Εάν ένας πάροχος τεχνικής βοήθειας γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει την παροχή τεχνικής βοήθειας προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή, η οποία θα αποφασίσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια για τη συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια.
Εάν ένας πάροχος τεχνικής βοήθειας γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει την παροχή τεχνικής βοήθειας προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή, η οποία τότε απαιτεί άδεια για τη συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να απαγορεύει ή να επιβάλλει υποχρέωση άδειας για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.
1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να απαγορεύει ή να επιβάλλει υποχρέωση άδειας για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, για ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7
7.  Τα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα που αφορούν τις ενδοενωσιακές μεταφορές ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αναγράφουν ρητώς ότι, σε περίπτωση εξαγωγής από την Ένωση , αυτά τα είδη υπόκεινται σε έλεγχο. Στα σχετικά εμπορικά έγγραφα συγκαταλέγονται ιδίως η σύμβαση πωλήσεως, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο ή το έγγραφο αποστολής.
7.  Τα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα που αφορούν τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες και τις ενδοενωσιακές μεταφορές ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αναγράφουν ρητώς ότι, σε περίπτωση εξαγωγής από την Ένωση, αυτά τα είδη υπόκεινται σε έλεγχο. Στα σχετικά εμπορικά έγγραφα συγκαταλέγονται ιδίως η σύμβαση πωλήσεως, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο ή το έγγραφο αποστολής.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Οι ειδικές άδειες εξαγωγής και οι συνολικές άδειες εξαγωγής ισχύουν για περίοδο ενός έτους και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή. Οι συνολικές άδειες εξαγωγής για μεγάλα έργα ισχύουν για περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.
3.  Οι ειδικές άδειες εξαγωγής και οι συνολικές άδειες εξαγωγής ισχύουν για περίοδο δύο ετών και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή. Οι συνολικές άδειες εξαγωγής για μεγάλα έργα ισχύουν για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, πλην δεόντως αιτιολογημένων λόγω της διάρκειας του έργου περιπτώσεων. Αυτό δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να ακυρώνουν, να αναστέλλουν, να τροποποιούν ή να ανακαλούν ειδικές ή συνολικές άδειες εξαγωγής ανά πάσα στιγμή.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Οι εξαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους όσον αφορά ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγών, ώστε να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και τις τελικές χρήσεις των εξαγόμενων ειδών.
Οι εξαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους όσον αφορά ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγών, ώστε να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και τις τελικές χρήσεις των εξαγόμενων ειδών. Κατά τις συναλλαγές με τελικούς χρήστες του δημόσιου τομέα, οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να διευκρινίζουν ποια επιμέρους υπηρεσία, οντότητα, μονάδα ή επιμέρους μονάδα είναι ο τελικός χρήστης του εξαγόμενου είδους.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Οι άδειες μπορούν να υπόκεινται , αν ενδείκνυται, σε δήλωση για την τελική χρήση.
Όλες οι άδειες για είδη κυβερνοεπιτήρησης όπως και οι ειδικές άδειες εξαγωγής ειδών για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκτροπής ή επανεξαγωγής υπό ανεπιθύμητες συνθήκες, υπόκεινται σε δήλωση τελικής χρήσης. Οι άδειες για άλλα είδη υπόκεινται σε δήλωση τελικής χρήσης αν ενδείκνυται.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος
Οι συνολικές άδειες εξαγωγής υπόκεινται στην υλοποίηση αποτελεσματικού εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης από τον εξαγωγέα. Επιπλέον, ο εξαγωγέας παραδίδει αναφορά στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σχετικά με τη χρήση της εν λόγω άδειας· η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
Οι συνολικές άδειες εξαγωγής υπόκεινται στην υλοποίηση αποτελεσματικού εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης από τον εξαγωγέα. Ο εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, να ζητήσει τη δωρεάν πιστοποίηση του ICP του από τις αρμόδιες αρχές βάσει ενός ICP αναφοράς εκδιδόμενου από την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει κίνητρα στη διαδικασία αδειοδότησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, ο εξαγωγέας παραδίδει αναφορά στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον μία φορά ετησίως ή κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, σχετικά με τη χρήση της εν λόγω άδειας· η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ
δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  όνομα και διεύθυνση των καθορισμένων χρηστών, εάν είναι γνωστά·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  ημερομηνία πραγματοποίησης της εξαγωγής.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εντός προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία σχετικά με τον μέσο χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων αδειοδότησης που σχετίζονται με τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.
5.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εντός τριάντα ημερών από την έγκυρη υποβολή της αίτησης. Εάν η αρμόδια αρχή ζητεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους περισσότερο χρόνο για τη διεκπεραίωση της αίτησης, ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα εντός 30 ημερών. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, σχετικά με αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εξαγωγής, σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την έγκυρη υποβολή της αίτησης.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν ο μεσίτης ή ο πάροχος τεχνικής βοήθειας δεν έχει την κατοικία ή την εγκατάστασή του μέσα στο έδαφος της Ένωσης, οι άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγούνται, εναλλακτικά, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μητρική εταιρεία του μεσίτη ή του παρόχου τεχνικής βοήθειας ή από το οποίο θα παρασχεθούν οι μεσιτικές υπηρεσίες ή η τεχνική βοήθεια.
Εάν ο μεσίτης ή ο πάροχος τεχνικής βοήθειας δεν έχει την κατοικία ή την εγκατάστασή του μέσα στο έδαφος της Ένωσης, οι άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου θα παρασχεθούν οι μεσιτικές υπηρεσίες ή η τεχνική βοήθεια. Περιλαμβάνονται οι μεσιτικές υπηρεσίες και η παροχή τεχνικής βοήθειας από θυγατρικές ή κοινοπραξίες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες αλλά ιδιοκτησίας ή υπό τον έλεγχο εταιρειών εγκατεστημένων στο έδαφος της Ένωσης.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή θα εκδώσουν άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας , δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή θα απαγορεύσουν μια διαμετακόμιση εμπορευμάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια :
1.  Προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή θα εκδώσουν άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή θα απαγορεύσουν μια διαμετακόμιση εμπορευμάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν υπόψη όλους τους οικείους παράγοντες, μεταξύ των οποίων:
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως μέλη των οικείων καθεστώτων μη διάδοσης και ρυθμίσεων ελέγχου εξαγωγών, ή με την κύρωση οικείων διεθνών συνθηκών, και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει κυρώσεων που έχουν επιβληθεί με 2 απόφαση ή κοινή θέση που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο, ή με απόφαση του ΟΑΣΕ, ή με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·
α)  τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως μέλη των οικείων καθεστώτων μη διάδοσης και ρυθμίσεων ελέγχου εξαγωγών, ή με την κύρωση οικείων διεθνών συνθηκών·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τις υποχρεώσεις τους δυνάμει κυρώσεων που έχουν επιβληθεί με απόφαση ή κοινή θέση που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο ή με απόφαση του ΟΑΣΕ ή με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη διάπραξη παραβιάσεων του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη χώρα τελικού προορισμού όπως έχει διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή της Ένωσης·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  την εσωτερική κατάσταση στη χώρα τελικού προορισμού – οι αρμόδιες αρχές δεν εγκρίνουν τις εξαγωγές που θα προκαλούσαν ή θα παρέτειναν ένοπλες συρράξεις ή θα επιδείνωναν υφιστάμενες εντάσεις ή συγκρούσεις στη χώρα τελικού προορισμού·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  η συμπεριφορά της χώρας προορισμού έναντι της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά ιδιαίτερα τη στάση της έναντι της τρομοκρατίας, τον χαρακτήρα των συμμαχιών της και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  τη συμβατότητα των εξαγωγών των ειδών με τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες της αποδέκτριας χώρας·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  εκτιμήσεις όσον αφορά την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής , συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης κινδύνου εκτροπής ή επανεξαγωγής των ειδών διπλής χρήσης υπό ανεπιθύμητες συνθήκες.
στ)  εκτιμήσεις όσον αφορά την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης κινδύνου εκτροπής ή επανεξαγωγής των ειδών διπλής χρήσης και ειδικότερα των ειδών κυβερνοεπιτήρησης υπό ανεπιθύμητες συνθήκες, ή εκτροπής τους προς μη προβλεπόμενη στρατιωτική τελική χρήση ή τρομοκρατία.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Προκειμένου για ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας για είδη κυβερνοεπιτήρησης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εξετάζουν ιδίως τον κίνδυνο παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και τους κινδύνους για το κράτος δικαίου, το νομικό πλαίσιο της χρήσης των προς εξαγωγή ειδών και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών.
Εάν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους κρίνουν πως η ύπαρξη τέτοιων κινδύνων πιθανόν να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδεια εξαγωγής ή ακυρώνουν, αναστέλλουν, τροποποιούν ή ανακαλούν υφιστάμενες άδειες.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσφέρουν υλικό καθοδήγησης και/ή συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή εκτίμηση κινδύνων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών.
2.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσφέρουν, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή εκτίμηση κινδύνων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών και με σκοπό την θέσπιση ομοιόμορφων κριτηρίων για τις αποφάσεις αδειοδότησης. Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή εγχειριδίου που περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές αδειοδότησης των κρατών μελών και οι εξαγωγείς που επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια, με πρακτικές συστάσεις ως προς την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τους ελέγχους βάσει του άρθρου 4 και των κριτηρίων που απαριθμούνται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, μαζί με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Το εγχειρίδιο καταρτίζεται σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ και τη συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης και με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο, εξαγωγέων, μεσιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, βάσει των διαδικασιών του άρθρου 21 παράγραφος 3, ενώ επικαιροποιείται όποτε τούτο θεωρηθεί αναγκαίο και ενδεδειγμένο.
Η Επιτροπή δημιουργεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων μέσα από την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  Ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι δύναται να τροποποιείται όταν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζει η εξαγωγή τέτοιων ειδών ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της.
β)  Ο κατάλογος ειδών κυβερνοεπιτήρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι τροποποιείται όταν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζει η εξαγωγή τέτοιων ειδών ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της ή εάν έχουν ενεργοποιηθεί έλεγχοι για σημαντικό όγκο μη υπαγόμενων στον κατάλογο ειδών δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Οι τροποποιήσεις μπορούν επίσης να αφορούν αποφάσεις διαγραφής από τον κατάλογο προϊόντων που ήδη περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Όταν λόγοι επιτακτικής ανάγκης επιβάλλουν την αφαίρεση ή την προσθήκη συγκεκριμένων ειδών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν στοιχείο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   Η Επιτροπή μπορεί να αφαιρέσει είδη από τον κατάλογο ιδίως εάν ως αποτέλεσμα του ταχέως μεταβαλλόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος τα είδη αυτά πλέον καταστεί χαμηλότερου επιπέδου ή μαζικής αγοράς προϊόντα, εύκολα διαθέσιμα ή τεχνικώς εύκολα τροποποιήσιμα.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το πεδίο εφαρμογής του τμήματος Β του παραρτήματος Ι περιορίζεται στα είδη κυβερνοεπιτήρησης και δεν περιέχει είδη που απαριθμούνται στο τμήμα Α του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει υλικό καθοδήγησης για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.
5.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων αδειοδότησης (αριθμός, αξία και τύποι αδειών και σχετικοί προορισμοί, αριθμός χρηστών γενικών και συνολικών αδειών, αριθμός φορέων εκμετάλλευσης με προγράμματα ICP, χρόνοι διεκπεραίωσης, όγκος και αξία εμπορικών συναλλαγών που υπόκεινται σε ενδοενωσιακές μεταβιβάσεις κ.λπ.) και, όπου υπάρχουν, στοιχεία για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που διεξάγονται σε άλλα κράτη μέλη·
α)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών και λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τους εξαγωγείς που στερούνται του δικαιώματος να χρησιμοποιούν τις εθνικές ή τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής, αναφορές παραβιάσεων, κατασχέσεις και επιβολή άλλων κυρώσεων ·
β)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών και λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τους εξαγωγείς που στερούνται του δικαιώματος να χρησιμοποιούν τις εθνικές ή τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής, οποιεσδήποτε αναφορές παραβιάσεων, κατασχέσεις και επιβολή άλλων κυρώσεων·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  δεδομένα όσον αφορά ευαίσθητους τελικούς χρήστες, παράγοντες που εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες προμηθειών, εφόσον διατίθενται, ακολουθούμενες διαδρομές.
γ)  όλα τα δεδομένα όσον αφορά ευαίσθητους τελικούς χρήστες, παράγοντες που εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες προμηθειών, και τις ακολουθούμενες διαδρομές.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Ο πρόεδρος της συντονιστικής ομάδας διπλής χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.
2.  Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης διορίζει ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, προκειμένου να εξεταστούν ειδικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων σχετικών με την ενημέρωση των ενωσιακών καταλόγων ελέγχων του παραρτήματος Ι. Όποτε είναι σκόπιμο, οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων συμβουλεύονται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.
3.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης διορίζει ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, προκειμένου να εξεταστούν ειδικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων σχετικών με την ενημέρωση των ενωσιακών καταλόγων ελέγχων στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι. Οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων συμβουλεύονται εξαγωγείς, μεσίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός. Η Συντονιστική Ομάδα Διπλής Χρήσης συστήνει ιδίως τεχνική ομάδα εργασίας για τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 14, και για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών περί δέουσας επιμέλειας, κατόπιν διαβούλευσης με ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, με ακαδημαϊκούς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή της εφαρμογής όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Καθορίζει ιδίως τις κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων εφαρμογής του. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή της εφαρμογής όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Καθορίζει ιδίως τις κυρώσεις για παραβάσεις, διευκόλυνση παράβασης και καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή των διατάξεων εφαρμογής του. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τακτικό έλεγχο των εξαγωγέων με βάση τον κίνδυνο.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
2.  Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης δημιουργεί μηχανισμό συντονισμού της επιβολής με σκοπό την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών επιβολής.
2.  Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης δημιουργεί μηχανισμό συντονισμού της επιβολής με σκοπό την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών επιβολής και την πρόβλεψη ομοιόμορφων κριτηρίων για τις αποφάσεις αδειοδότησης. Κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή των κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη, ο μηχανισμός προβλέπει τρόπους για να καταστήσει παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος τις κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παράσχουν καθοδήγηση και/ή συστάσεις, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και η συνέπεια της εφαρμογής του. Επιπλέον, και όπου είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν συμπληρωματικό υλικό καθοδήγησης για τους εξαγωγείς, τους μεσίτες και τους φορείς διαμετακόμισης που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι στο οικείο κράτος μέλος.
1.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και η συνέπεια της εφαρμογής του. Επιπλέον, και όπου είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν συμπληρωματικό υλικό καθοδήγησης για τους εξαγωγείς, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους μεσίτες και τους φορείς διαμετακόμισης που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι στο οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Η εν λόγω ετήσια έκθεση θα δημοσιεύεται.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Η εν λόγω ετήσια έκθεση θα δημοσιεύεται. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο και με εύκολη πρόσβαση χρήσιμες πληροφορίες για κάθε άδεια ως προς τον τύπο της άδειας, την αξία, τον όγκο, τη φύση του εξοπλισμού, μια περιγραφή του προϊόντος, τον τελικό χρήστη και την τελική χρήση, τη χώρα προορισμού, όπως και πληροφορίες για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης άδειας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους το έννομο συμφέρον των ενδιαφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων να μην αποκαλυφθούν τα επιχειρηματικά τους μυστικά.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Αφού παρέλθει χρόνος πέντε έως επτά ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια ευρήματά της.
Αφού παρέλθει χρόνος πέντε έως επτά ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια ευρήματά της. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει πρόταση σχετικά με τη διαγραφή της κρυπτογράφησης από την κατηγορία 5 μέρος 2 τμήμα Α του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Τα βιβλία ή οι καταστάσεις καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 φυλάσσονται τουλάχιστον επί τρία έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εξαγωγή ή η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας. Προσκομίζονται, εφόσον ζητηθούν, στην αρμόδια αρχή.
3.  Τα βιβλία ή οι καταστάσεις καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 φυλάσσονται τουλάχιστον επί πέντε έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εξαγωγή ή η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας. Προσκομίζονται, εφόσον ζητηθούν, στην αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν τακτική και αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες.
1.  Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν, στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σαν τον ΟΟΣΑ και στα πολυμερή συστήματα ελέγχου των εξαγωγών στα οποία συμμετέχουν, να προωθήσουν τη διεθνή συμμόρφωση με τον κατάλογο ειδών κυβερνοεπιτήρησης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών του τμήματος Β του παραρτήματος Ι και, όπου είναι σκόπιμο, πραγματοποιούν τακτική και αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του διαλόγου για τα είδη διπλής χρήσης που προβλέπεται από τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και από τις συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης, αναλαμβάνουν δράση για την ανάπτυξη ικανοτήτων και προωθούν την προς τα πάνω σύγκλιση. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες προβολής.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Λογισμικό εισβολής» (4) είναι «λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να αποφεύγει τον εντοπισμό από "εργαλεία παρακολούθησης" ή για να ξεπερνά τα "προστατευτικά αντίμετρα" ενός υπολογιστή ή μιας δικτυακά συνδεόμενης συσκευής και για να εκτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
«Λογισμικό εισβολής» (4) είναι «λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να εκτελείται ή να εγκαθίσταται χωρίς την «άδεια» των κατόχων ή των «διαχειριστών» των υπολογιστών ή των δικτυακά συνδεόμενων συσκευών και για να εκτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α.  Την εξαγωγή δεδομένων ή πληροφοριών από έναν υπολογιστή ή μια δικτυακά συνδεόμενη συσκευή, ή την τροποποίηση δεδομένων συστήματος ή χρήστη, ή
α.  Την άνευ αδείας εξαγωγή δεδομένων ή πληροφοριών από έναν υπολογιστή ή μια δικτυακά συνδεόμενη συσκευή, ή την τροποποίηση δεδομένων συστήματος ή δεδομένων χρήστη, ή
β.  Την τροποποίηση της τυπικής διαδρομής εκτέλεσης ενός προγράμματος ή μιας διεργασίας προκειμένου να επιτραπεί η εκτέλεση οδηγιών που δίνονται από εξωτερική πηγή.
β.  Την τροποποίηση του συστήματος ή των δεδομένων χρήστη προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση προσώπων άλλων από τα εξουσιοδοτημένα από τον κάτοχο ή τον «διαχειριστή» ενός υπολογιστή ή μιας δικτυακά συνδεόμενης συσκευής, σε δεδομένα αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στη δικτυακά συνδεόμενη συσκευή.
Σημειώσεις:
Σημειώσεις:
1.  Ο όρος «λογισμικό εισβολής» δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:
1.  Ο όρος «λογισμικό εισβολής» δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:
α.  Επόπτες (hypervisors), εκσφαλματωτές (debuggers) ή εργαλεία ανάδρομης τεχνικής έρευνας λογισμικού (Software Reverse Engineering — SRE),
α.  Επόπτες (hypervisors), εκσφαλματωτές (debuggers) ή εργαλεία ανάδρομης τεχνικής έρευνας λογισμικού (Software Reverse Engineering — SRE),
β.  «Λογισμικό» διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management - DRM), ή
β.  «Λογισμικό» διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management - DRM), ή
γ.  «Λογισμικό» σχεδιασμένο για εγκατάσταση από κατασκευαστές, διαχειριστές ή χρήστες με σκοπό τον εντοπισμό ή την ανάκτηση πόρων.
γ.  «Λογισμικό» σχεδιασμένο για εγκατάσταση από διαχειριστές ή χρήστες με σκοπό τον εντοπισμό πόρων, την ανάκτηση πόρων ή τον «έλεγχο ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών».
γα.  «Λογισμικό» που διανέμεται με σαφή στόχο να συμβάλει στον εντοπισμό, την κατάργηση ή την παρεμπόδιση της εκτέλεσής του σε υπολογιστές ή δικτυακά συνδεόμενες συσκευές μη αδειοδοτημένων μερών.
2.  Στις δικτυακά συνδεόμενες συσκευές συμπεριλαμβάνονται κινητές συσκευές και έξυπνοι μετρητές.
2.  Στις δικτυακά συνδεόμενες συσκευές συμπεριλαμβάνονται κινητές συσκευές και έξυπνοι μετρητές.
Τεχνικές σημειώσεις:
Τεχνικές σημειώσεις:
1.  «Εργαλεία παρακολούθησης»: «λογισμικό» ή συσκευές υλικού εξοπλισμού που παρακολουθούν τις συμπεριφορές ή διεργασίες συστήματος που λειτουργούν σε μια συσκευή. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται αντιικά (AV) προϊόντα, προϊόντα ασφαλείας τελικού σημείου, προϊόντα προσωπικής ασφάλειας (PSP), συστήματα ανίχνευσης εισβολέων (IPS) ή τείχη προστασίας (firewalls).
1.  «Άδεια»: η συνειδητή συγκατάθεση του χρήστη (δηλαδή μια καταφατική ένδειξη κατανόησης όσον αφορά τη φύση, τις επιπτώσεις και τις μελλοντικές συνέπειες μιας ενέργειας, και συμφωνία για την εκτέλεση της εν λόγω ενέργειας).
2.  «Προστατευτικά αντίμετρα»: τεχνικές σχεδιασμένες για να διασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση κώδικα, π.χ. αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (DEP), τυχαιοποίηση των διευθύνσεων των σελίδων μνήμης (ASLR) ή sandboxing.
2.  «Έλεγχος ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών»: ο εντοπισμός και η εκτίμηση στατικού ή δυναμικού κινδύνου, ευπάθειας, σφάλματος, ή αδυναμιών που επηρεάζουν «λογισμικό», δίκτυα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακά συνδεόμενες συσκευές και εξαρτήματα ή μέρη αυτών, με αποδεδειγμένο στόχο τον μετριασμό παραγόντων που είναι επιζήμιοι για την ασφαλή λειτουργία, χρήση ή ανάπτυξη.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Τμήμα B – τίτλος
B.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
B.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Τμήμα B – κατηγορία 10 – σημείο 10A001 – τεχνική σημείωση – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  έρευνα σχετικά με τα δίκτυα και την ασφάλεια, με σκοπό την κατόπιν αδείας δοκιμή ή την προστασία των συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Α – μέρος 3 – παράγραφος 3
3.  Κάθε εξαγωγέας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την παρούσα άδεια οφείλει, πριν από την πρώτη χρήση της άδειας, να καταχωρίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή προς τον εξαγωγέα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
3.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να καταχωριστούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές προς τον εξαγωγέα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Α – μέρος 3 – παράγραφος 4
4.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής.
4.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης εξαγωγής.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Α – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Β – μέρος 3 – παράγραφος 3
3.  Κάθε εξαγωγέας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την παρούσα άδεια οφείλει, πριν από την πρώτη χρήση της άδειας, να καταχωρίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή προς τον εξαγωγέα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
3.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να καταχωριστούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές προς τον εξαγωγέα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Β – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Γ – μέρος 3 – παράγραφος 5
5.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής.
5.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και σύμφωνα με απαίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος, πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την παρούσα άδεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Γ – μέρος 3 – παράγραφος 6 – σημείο 4
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Δ – μέρος 3 – παράγραφος 6
6.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής.
6.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και σύμφωνα με απαίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος, πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την παρούσα άδεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Δ – μέρος 3 – παράγραφος 7 – σημείο 4
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα ΣΤ – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Ζ – μέρος 3 – παράγραφος 8 – σημείο 4
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Η – μέρος 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος και σημείο 1
1.   Με την παρούσα άδεια επιτρέπεται η μεταβίβαση των ειδών λογισμικού και τεχνολογίας που παρατίθενται στο μέρος 1, από οποιονδήποτε εξαγωγέα που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ένωσης, εφόσον το είδος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση:
1.  Με την παρούσα άδεια επιτρέπεται η μεταβίβαση των ειδών λογισμικού και τεχνολογίας που παρατίθενται στο μέρος 1, από οποιαδήποτε εταιρεία που είναι εξαγωγέας που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ένωσης, προς κάθε αδελφή, θυγατρική ή μητρική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο της ίδιας μητρικής εταιρείας ή είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο είδος προορίζεται για χρήση σε έργα εταιρικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εμπορικών προϊόντων, της έρευνας, της εξυπηρέτησης, της παραγωγής και της χρήσης και, ως προς τους υπαλλήλους και τους διεκπεραιωτές παραγγελιών, βάσει της συμφωνίας που καθορίζει τη σχέση εργασίας.
(1)  από τον εξαγωγέα ή από οντότητα που βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του εξαγωγέα·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Η – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  από υπαλλήλους τους εξαγωγέα ή οντότητας που βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του εξαγωγέα
διαγράφεται
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Η – μέρος 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
στο πλαίσιο των δικών του/της δραστηριοτήτων ανάπτυξης εμπορικών προϊόντων και, στην περίπτωση των υπαλλήλων, όπως ορίζεται στη συμφωνία με την οποία συνήφθη η σχέση εργασίας.
διαγράφεται
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Θ – μέρος 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Κάθε εξαγωγέας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την παρούσα άδεια οφείλει, πριν από την πρώτη χρήση της άδειας, να καταχωρίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή προς τον εξαγωγέα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να καταχωριστούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές προς τον εξαγωγέα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τμήμα Ι – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.
(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0390/2017).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου