Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0295(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0390/2017

Esitatud tekstid :

A8-0390/2017

Arutelud :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0006

Vastuvõetud tekstid
PDF 547kWORD 79k
Kolmapäev, 17. jaanuar 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Euroopa Parlamendi 17. jaanuaril 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0616 – C8‑0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi ühist tõhusat kontrollisüsteemi on seega vaja selleks, et tagada eelkõige tuumarelva leviku tõkestamise osas liikmesriikide ja liidu rahvusvaheliste kohustuste ja ülesannete järgimine.
(3)  Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi ühist tõhusat kontrollisüsteemi on seega vaja selleks, et tagada eelkõige tuumarelva leviku tõkestamise ja inimõiguste osas liikmesriikide ja liidu rahvusvaheliste kohustuste ja ülesannete järgimine.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Arvestades kahesuguse kasutusega kaupade uute kategooriate teket ja vastuseks Euroopa Parlamendi palvele ning märkidele, et isikud, kes on olnud kaasosalised relvastatud konflikti või siserepressioonide käigus toime pandud tõsistes inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistes või vastutavad nende korraldamise või toimepanemise eest, on väärkasutanud teatavat liidust eksporditud küberseiretehnoloogiat, on asjakohane kontrollida kõnealuse tehnoloogia eksporti, et kaitsta avalikku julgeolekut ning kõlblust. Need meetmed peaksid olema proportsionaalsed. Eelkõige ei tohiks nendega takistada õiguspärastel eesmärkidel, sh õiguskaitseks ja interneti turvalisuse uuringuteks kasutatava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eksporti. Komisjon töötab tihedas koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega välja suunised, mis aitavad eespool nimetatud kontrolle praktikas kohaldada.
(5)  Kahesuguse kasutusega kaupade uue kategooriana on tekkinud teatavad küberseirekaubad, mida on kasutatud otseselt inimõiguste (sh õigus eraelu puutumatusele, õigus andmekaitsele, väljendusvabadus ning kogunemis- ja ühinemisvabadus) kahjustamiseks, jälgides või ekstraheerides andmeid, hankimata konkreetset, teadlikku ja üheselt mõistetavat luba andmete omanikult, ja/või halvates või kahjustades sihtsüsteemi. Vastuseks Euroopa Parlamendi palvele ning tõenditele, et isikud, kes on olnud kaasosalised rahvusvahelise inimõigustealase õiguse või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistes või vastutavad nende korraldamise või toimepanemise eest riikides, kus on tuvastatud selliseid rikkumisi, on väärkasutanud teatavaid küberseirekaupu, on asjakohane kontrollida kõnealuste kaupade eksporti. Kontroll peaks põhinema selgelt määratletud kriteeriumidel. Need meetmed peaksid piirduma vajalikuga ja olema proportsionaalsed. Eelkõige ei tohiks nendega takistada õiguspärastel eesmärkidel, sh õiguskaitseks ning infoturbesüsteemide lubatud testimise või kaitsmise jaoks tehtavate võrgu ja interneti turvalisuse uuringuteks, kasutatava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eksporti. Komisjon peaks tihedas koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega tegema kättesaadavaks suunised, mis aitavad eespool nimetatud kontrolle pärast käesoleva määruse jõustumist praktikas kohaldada. Inimõiguste rasked rikkumised viitavad olukordadele, mida on kirjeldatud nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP1 a (mille välisasjade nõukogu kiitis heaks 20. juulil 2015) 2. peatüki 2. jao punktis 2.6.
_______________________
1 a Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  Seega on ka asjakohane vaadata üle kahesuguse kasutusega kaupade määratlus ja võtta kasutusele küberseiretehnoloogia määratlus. Ka tuleks selgitada, et kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimisel kasutatavate hindamiskriteeriumide puhul tuleb kaaluda nende võimalikku väärkasutamist, mis on seotud terrorismiga või humanitaarõiguse rikkumistega.
(6)  Seega on ka asjakohane võtta kasutusele küberseirekaupade määratlus. Ka tuleks selgitada, et küberseirekaupade ekspordi kontrollimisel kasutatavate hindamiskriteeriumide puhul võetakse arvesse nende kaupade otsest ja kaudset mõju inimõigustele, nagu on märgitud nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP kasutusjuhendis. Hindamiskriteeriumide koostamiseks tuleks luua tehniline töörühm koostöös Euroopa välisteenistuse ja nõukogu inimõiguste töörühmaga. Lisaks tuleks selle tehnilise töörühma raames luua sõltumatute ekspertide rühm. Hindamiskriteeriumid peaksid olema üldsusele kättesaadavad ja kergesti ligipääsetavad.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)  Küberseiretehnoloogia määratlemiseks peaksid käesoleva määrusega hõlmatud kaupade hulka kuuluma side pealtkuulamisseadmed, sissetungimistarkvara, seirekeskused, seaduslikud pealtkuulamisseadmed ja selliste pealtkuulamisseadmetega ühendatud andmete säilitamise süsteemid ning dekrüpteerimiseks, kõvaketaste taastamiseks, salasõnadest kõrvalehoidmiseks ja biomeetriliste andmete analüüsimiseks mõeldud seadmed, samuti IP võrkude jälgimissüsteemid.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)
(6b)  Inimõiguste hindamiskriteeriumide puhul on asjakohane osutada inimõiguste ülddeklaratsioonile, Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile, ÜRO inimõiguste nõukogu 23. märtsi 2017. aasta resolutsioonile õiguse kohta eraelu puutumatusele, äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele, millega rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja heastada“, eriraportööri eraelu puutumatuse õiguse küsimustes 24. märtsi 2017. aasta aruandele, terrorismivastases võitluses inimõiguste ja põhivabaduste edendamise ja kaitse ÜRO eriraportööri 21. veebruari 2017. aasta aruandele ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 4. detsembri 2015. aasta otsusele kohtuasjas Zahharov vs. Venemaa.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a (isikuandmete kaitse üldmäärus) kohustatakse andmekaitse eest vastutavaid töötajaid ja töötlejaid rakendama tehnilisi meetmeid, et tagada töötlemise riskile vastav turvalisuse tase, muu hulgas isikuandmete krüpteerimise abil. Kuna nimetatud määruses on sätestatud, et seda kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes olenemata sellest, kas töötlemine toimub liidus või mitte, on liidul tugev stiimul jätta krüptograafiakaubad kontrolliloetelust välja, et hõlbustada isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamist, ning suurendada selles kontekstis Euroopa äriühingute konkurentsivõimet. Lisaks sellele on krüpteerimise praegune kontrollitase vastuolus asjaoluga, et krüpteerimine on oluline vahend, mis aitab tagada, et kodanikud, äriühingud ja valitsused saavad kaitsta oma andmeid kurjategijate ja muude pahatahtlike osalejate vastu, ning aitab kindlustada juurdepääsu digitaalse ühtse turu toimimise jaoks hädavajalikele teenustele ning võimaldada turvalist suhtlust, mida on vaja selleks, et kaitsta õigust eraelu puutumatusele, õigust andmekaitsele ja väljendusvabadust, eriti inimõiguste kaitsjate puhul.
_______________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade suhtes kohaldatavate lauskontrollide kohaldamisala tuleks selgitada ja ühtlustada ning see peaks arvesse võtma terrorismiga ning inimõiguste rikkumistega seotud riski. Piisava teabe vahetamine siseriiklike sätete ja otsuste kohta ning sellealased konsultatsioonid peaksid tagama kontrollide tõhusa ja järjekindla kohaldamise kogu liidus. Sihipäraseid lauskontrolle tuleks teatud tingimustel kohaldada ka küberseiretehnoloogia ekspordi suhtes.
(9)  Loetlemata küberseirekaupade suhtes kohaldatavate lauskontrollide kohaldamisala tuleks selgitada ja ühtlustada. Piisava teabe vahetamine lauskontrollide kohta ning vastavad konsultatsioonid peaksid tagama kontrollide tõhusa ja järjekindla kohaldamise kogu liidus. Teabevahetus peaks hõlmama toetust avaliku platvormi väljatöötamiseks ning erasektorist, avalikest institutsioonidest ja kodanikuühiskonna organisatsioonidelt teabe kogumist.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Vahendaja määratlus tuleks läbi vaadata vältimaks, et liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvad vahendusteenuseid osutavad isikud hoiduvad kontrollidest kõrvale. Vahendusteenuste osutamise kontrolle tuleks ühtlustada, et tagada nende tõhus ja järjekindel kohaldamine kogu liidus, ning neid tuleks teha terroriaktide ja inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks.
(10)  Vahendaja määratlus tuleks läbi vaadata vältimaks, et liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvad vahendusteenuseid osutavad isikud hoiduvad kontrollidest kõrvale. Vahendusteenuste osutamise kontrolle tuleks ühtlustada, et tagada nende tõhus ja järjekindel kohaldamine kogu liidus, ning neid tuleks teha inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Lissaboni lepingu jõustumise ajal selgitati, et piiriülest liikumist hõlmavate tehnilise abi teenuste osutamine kuulub liidu pädevusse. Seepärast on asjakohane selgitada tehnilise abi teenuste suhtes kohaldatavaid kontrolle ja kehtestada kõnealuste teenuste määratlus. Tõhususe ja järjekindluse tagamiseks tuleks tehnilise abi teenuste osutamise kontrolle ühtlustada ning neid tuleks teha ka terroriaktide ja inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks.
(11)  Lissaboni lepingu jõustumise ajal selgitati, et piiriülest liikumist hõlmavate tehnilise abi teenuste osutamine kuulub liidu pädevusse. Seepärast on asjakohane selgitada tehnilise abi teenuste suhtes kohaldatavaid kontrolle ja kehtestada kõnealuste teenuste määratlus. Tõhususe ja järjekindluse tagamiseks tuleks tehnilise abi teenuste osutamisele eelnevaid kontrolle ühtlustada ning neid tuleks teha ka inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Määrusega (EÜ) nr 428/2009 on ette nähtud võimalus, mis lubab liikmesriigi asutustel juhtumipõhiselt keelata liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi juhul, kui neil on luureteenistustelt või muudest allikatest saadud teabe põhjal piisavalt alust kahtlustada, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt massihävitusrelvade või nende kandevahendite levitamiseks. Tõhususe ja järjekindluse tagamiseks tuleks transiidikontrolle ühtlustada ning neid tuleks teha ka terroriaktide ja inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks.
(12)  Määrusega (EÜ) nr 428/2009 on ette nähtud võimalus, mis lubab liikmesriigi asutustel juhtumipõhiselt keelata liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi juhul, kui neil on luureteenistustelt või muudest allikatest saadud teabe põhjal piisavalt alust kahtlustada, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt massihävitusrelvade või nende kandevahendite levitamiseks. Tõhususe ja järjekindluse tagamiseks tuleks transiidikontrolle ühtlustada ning neid tuleks teha ka inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
(13a)  Kuigi ühekordsete ekspordilubade, ekspordi koondlubade ja riiklike ekspordilubade kohta otsuste tegemine on riiklike ametiasutuste ülesanne, tähendab tõhus ELi ekspordikontrolli kord seda, et ettevõtjad, kes kavatsevad käesoleva määrusega hõlmatud kaupu eksportida, rakendavad hoolsuskohustust, nagu on sätestatud muu hulgas OECD suunistes rahvusvahelistele ettevõtjatele, OECD hoolsuskohustuse suunistes vastutustundliku äritegevuse kohta ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Nõuetele vastavuse standardnõudena tuleks kehtestada ettevõttesisesed nõuetele vastavuse programmid, et aidata luua võrdseid võimalusi eksportijate jaoks ning soodustada tõhusat kontrolli. Proportsionaalsuse tagamiseks tuleks seda nõuet kohaldada konkreetsete kontrollikordade suhtes koondloa ja teatavate üldiste ekspordilubade vormis.
(14)  Ettevõttesiseste nõuetele vastavuse programmide kujul tuleks kehtestada nõuetele vastavuse standardnõue, määratlus ja kirjeldus, samuti võimalus lasta end sertifitseerida ja saada riigi pädevatelt asutustelt lubade andmise protsessis soodustusi, et aidata luua võrdseid võimalusi eksportijate jaoks ning soodustada tõhusat kontrolli. Proportsionaalsuse tagamiseks tuleks seda nõuet kohaldada konkreetsete kontrollikordade suhtes koondloa ja teatavate üldiste ekspordilubade vormis.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Tuleks kasutusele võtta täiendavad liidu üldised ekspordiload, et vähendada ettevõtjate ja ametiasutuste halduskoormust, tagades samal ajal asjakohastesse sihtkohtadesse veetavate asjakohaste kaupade piisava kontrolli. Ka tuleks kehtestada suurte projektide jaoks koondluba, et viia lubade andmise tingimused kooskõlla tööstuse erivajadustega.
(15)  Tuleks kasutusele võtta täiendavad liidu üldised ekspordiload, et vähendada ettevõtjate, eelkõige VKEde, ja ametiasutuste halduskoormust, tagades samal ajal asjakohastesse sihtkohtadesse veetavate asjakohaste kaupade piisava kontrolli. Ka tuleks kehtestada suurte projektide jaoks koondluba, et viia lubade andmise tingimused kooskõlla tööstuse erivajadustega.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
(16a)  Võttes arvesse tehnoloogia kiiret arengut, on asjakohane, et liit kehtestab I lisa jaos B esitatud ühepoolse loetelu alusel teatavat liiki küberseiretehnoloogiate kontrolli. Võttes arvesse mitmepoolse ekspordikontrolli süsteemi tähtsust, peaks I lisa jagu B piirduma üksnes küberseiretehnoloogiatega ega tohiks sisaldada I lisa jao A dubleerimist.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
(17)  Otsused I lisa jaos A esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühiste loetelude ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, peaksid olema kooskõlas ülesannete ja kohustustega, mille liikmesriigid ja liit on võtnud tuumarelva leviku tõkestamise rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames või asjakohaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tulemusel. Otsused I lisa jaos B esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha nii, et võetakse arvesse riske, mida selliste kaupade eksport võib endast kujutada seoses inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarõiguse raskete rikkumiste toimepanemisega või liidu ja selle liikmesriikide huvidega. Otsused IV lisa jaos B esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha nii, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 36 kohaselt võetakse arvesse liikmesriikide avaliku korra ja avaliku julgeoleku huvisid. Otsused II lisa jaos A–J esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha nii, et võetakse arvesse käesolevas määruses sätestatud hindamiskriteeriume.
(17)  Otsused I lisa jaos A esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühiste loetelude ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, peaksid olema kooskõlas ülesannete ja kohustustega, mille liikmesriigid ja liit on võtnud tuumarelva leviku tõkestamise rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames või asjakohaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tulemusel. Otsused I lisa jaos B esitatud selliste küberseirekaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha nii, et võetakse arvesse riske, mida selliste kaupade eksport võib endast kujutada seoses nende kasutamisega rahvusvahelise inimõigustealase õiguse või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisteks riikides, kus on tuvastatud selliseid rikkumisi, eelkõige väljendusvabaduse, kogunemisvabaduse ning eraelu puutumatuse õiguse puhul, või liidu ja selle liikmesriikide oluliste julgeolekuhuvidega. Otsused IV lisa jaos B esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha nii, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 36 kohaselt võetakse arvesse liikmesriikide avaliku korra ja avaliku julgeoleku huvisid. Otsused II lisa jagudes A–J esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha nii, et võetakse arvesse käesolevas määruses sätestatud hindamiskriteeriume. Otsused krüptograafiat ja krüpteerimist käsitlevate tervete alakategooriate (näiteks I lisa jao A 5. kategooria või II lisa jao I) väljajätmise kohta tuleks teha, võttes arvesse OECD nõukogu 27. märtsi 1997. aasta soovitust seoses suunistega krüptograafiat käsitleva poliitika kohta.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
(18)  Selleks et liit saaks kiiresti tegutseda liidu üldiste ekspordilubade alusel toimuva ekspordi tundlikkuse hindamisega ning tehnika ja äri arenguga seotud olukorra muutumisel, tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaseid õigusakte seoses käesoleva määruse I lisa jao A, II lisa ja IV lisa jao B muutmisega. Eriti oluline on see, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
(18)  Selleks et liit saaks kiiresti tegutseda liidu üldiste ekspordilubade alusel toimuva ekspordi tundlikkuse hindamisega ning tehnika ja äri arenguga seotud olukorra muutumisel, tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaseid õigusakte seoses käesoleva määruse I lisa jagude A ja B, II lisa ja IV lisa jao B muutmisega. Eriti oluline on see, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
(19a)   Nõukogu ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP viidatud kübervarguse ja kolmandatesse riikidesse reekspordi ohu tõttu tuleb kahesuguse kasutusega kaupu käsitlevaid sätteid tugevdada.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
(21)  Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks säilitavad liikmesriigid vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 36 ja kõnealuse artikli piires ning kuni kõrgema ühtlustatuse saavutamiseni õiguse kontrollida teatavate kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamist liidus . Proportsionaalsuse tagamiseks tuleks teatavate kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamise kontrollimine liidus läbi vaadata, et minimeerida ettevõtjate ja ametiasutuste halduskoormust. . IV lisa jaos B esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade loetelu, mille suhtes kohaldatakse ühendusesisesel edasitoimetamisel kontrolle, tuleks lisaks regulaarselt läbi vaadata, arvestades tehnika ja kaubanduse arengut ning edasitoimetamise tundlikkuse hindamist.
(21)  Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks säilitavad liikmesriigid vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 36 ja kõnealuse artikli piires ning kuni kõrgema ühtlustatuse saavutamiseni õiguse kontrollida teatavate kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamist liidus. Proportsionaalsuse tagamiseks tuleks teatavate kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamise kontrollimine liidus läbi vaadata, et minimeerida ettevõtjate, eelkõige VKEde, ja ametiasutuste halduskoormust. IV lisa jaos B esitatud selliste kaupade loetelu, mille suhtes kohaldatakse ühendusesisesel edasitoimetamisel kontrolle, tuleks lisaks regulaarselt läbi vaadata, arvestades tehnika ja kaubanduse arengut ning edasitoimetamise tundlikkuse hindamist.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)
(22a)  Arvestades, kui oluline on ekspordikontrollitegevuse aruandekohustus ja avalik kontroll, peaksid liikmesriigid tegema kõik asjaomased lubade andmisega seotud andmed avalikult kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
(25)  Tõhusa ekspordikontrolli korra olulised elemendid on erasektori kaasamine ja läbipaistvus. Seepärast on asjakohane ette näha, et käesoleva määruse kohaldamist toetavaid suuniseid arendatakse pidevalt ja et kontrollide rakendamise kohta avaldatakse kooskõlas praeguse tavaga iga-aastane aruanne.
(25)  Tõhusa ekspordikontrolli korra olulised elemendid on erasektori, eelkõige VKEde kaasamine ja läbipaistvus. Seepärast on asjakohane ette näha, et käesoleva määruse kohaldamist toetavaid suuniseid arendatakse pidevalt ja et kontrollide rakendamise kohta avaldatakse kooskõlas praeguse tavaga iga-aastane aruanne. Arvestades, kui olulised on suunised käesoleva määruse teatavate elementide tõlgendamiseks, tuleks need suunised teha määruse jõustumisel avalikult kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)
(25a)  Tuleks tagada, et käesolevas määruses sätestatud määratlused on kooskõlas liidu tolliseadustiku määratlustega.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
(27)  Iga liikmesriik peaks määrama käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused. Selleks et toetada tõhusa kontrolli tagamist, on ka asjakohane kehtestada sätted, milles käsitletakse eelkõige kahesuguse kasutusega kaupadega ebaseaduslikku kauplemist hõlmavaid juhte.
(27)  Iga liikmesriik peaks määrama käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused. Võrdsete võimaluste loomist liidu eksportijate jaoks tuleks tõhustada. Seetõttu peaksid käesoleva määruse rikkumiste eest määratavad karistused olema kõigis liikmesriikides sarnase laadi ja mõjuga. Selleks et toetada tõhusa kontrolli tagamist, on ka asjakohane kehtestada sätted, milles käsitletakse eelkõige kahesuguse kasutusega kaupadega ebaseaduslikku kauplemist hõlmavaid juhtumeid.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
(29)  Ekspordikontroll mõjutab rahvusvahelist julgeolekut ja kaubandust kolmandate riikidega ning seepärast on asjakohane arendada kolmandate riikidega dialoogi, et soodustada võrdsete tingimuste loomist ja suurendada rahvusvahelist julgeolekut.
(29)  Ekspordikontroll mõjutab rahvusvahelist julgeolekut ja kaubandust kolmandate riikidega ning seepärast on asjakohane arendada kolmandate riikidega dialoogi ja koostööd, et soodustada kogu maailmas võrdsete tingimuste loomist, edendada ülespoole suunatud ühtlustamist ja suurendada rahvusvahelist julgeolekut. Nende eesmärkide edendamiseks peaksid nõukogu, komisjon ja liikmesriigid tihedas koostöös Euroopa välisteenistusega tegema ennetavalt tööd rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas Wassenaari kokkuleppe raames, et kehtestada I lisa jaos B esitatud küberseirekaupade loetelu rahvusvahelise standardina. Lisaks tuleks tugevdada ja laiendada abi osutamist kolmandatele riikidele seoses kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli korra ja nõuetekohase haldussuutlikkuse arendamisega, eelkõige tolli valdkonnas.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
(31)  Käesoleva määrusega austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti ettevõtlusvabadust.
(31)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
a)  kaubad, mida saab kasutada tuuma-, keemia- ja bioloogiliste relvade ja nende kandevahendite konstrueerimiseks, arendamiseks, tootmiseks või kasutamiseks, kõik kaubad, mida saab kasutada nii rahuotstarbelisel eesmärgil, st mitte lõhkeainena, kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel;
a)  tavapärased kahesuguse kasutusega kaubad tähendab kaupu – sh tarkvara ja riistvara –, mida saab kasutada tuuma-, keemia- ja bioloogiliste relvade ja nende kandevahendite konstrueerimiseks, arendamiseks, tootmiseks või kasutamiseks, kõik kaubad, mida saab kasutada nii rahuotstarbelisel eesmärgil, st mitte lõhkeainena, kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel;
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
b)  küberseiretehnoloogia, mida saab kasutada inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarõiguse raskete rikkumiste toimepanemiseks või mis võib ohustada rahvusvahelist julgeolekut või liidu ja selle liikmesriikide olulisi julgeolekuhuvisid;
b)  küberseirekaubad, sh riistvara, tarkvara ja tehnoloogia, mis on spetsiaalselt kavandatud info- ja kommunikatsioonisüsteemidesse varjatud sissetungimiseks, et jälgida, ekstraheerida, koguda ja analüüsida andmeid ja/või halvata sihtsüsteemi või seda kahjustada ilma andmete omaniku konkreetse, teadliku ja üheselt mõistetava loata, ja mida võidakse kasutada seoses inimõiguste, sh eraelu puutumatuse õiguse, sõnavabaduse ning kogunemis- ja ühinemisvabaduse rikkumisega või mida saab kasutada inimõigustealase õiguse või rahvusvahelise humanitaarõiguse raskete rikkumiste toimepanemiseks või mis võivad ohustada rahvusvahelist julgeolekut või liidu ja selle liikmesriikide olulisi julgeolekuhuvisid. Võrgu ja IKT turvalisuse uuringud, mida tehakse infoturbesüsteemide lubatud testimiseks või kaitsmiseks, siia hulka ei kuulu.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
5a.  „lõppkasutaja“ – füüsiline või juriidiline isik või üksus, kes on kahesuguse kasutusega kauba lõplik saaja;
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13
13.  „suure projekti luba“ – ekspordi koondluba, mis antakse ühele kindlale eksportijale kahesuguse kasutusega kaupade liigi või kategooria kohta ning mis võib kehtida eksportimiseks ühele või enamale kindlaksmääratud lõppkasutajale ühte või enamasse kindlaksmääratud kolmandasse riiki teatud sellise projekti kestuse ajal, mille lõpuleviimiseks kulub üle aasta;
13.  „suure projekti luba“ – ekspordi koondluba, mis antakse ühele kindlale eksportijale kahesuguse kasutusega kaupade liigi või kategooria kohta ning mis võib kehtida eksportimiseks ühele või enamale kindlaksmääratud lõppkasutajale ühte või enamasse kindlaksmääratud kolmandasse riiki teatava projekti jaoks. Loa kehtivusaeg on üks kuni neli aastat, välja arvatud projekti kestusega nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, ning pädev asutus võib seda uuendada;
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22
22.  „ettevõttesisene nõuetele vastavuse programm“ – tõhusad, asjakohased ja proportsionaalsed vahendid ning protseduurid, sh standardsete tegevusalase vastavuskontrolli põhimõtete, protseduuride, käitumisnormide ja kaitsemeetmete arendamine, rakendamine ja järgimine eksportijate poolt, et tagada käesoleva määruse kohaste sätete ning lubade andmise tingimuste ja nõuete täitmine;
22.  „ettevõttesisene nõuetele vastavuse programm“ – eksportijate välja töötatud tõhusad, asjakohased ja proportsionaalsed vahendid ning protseduurid (riskipõhine lähenemisviis), sh standardsete tegevusalase vastavuskontrolli põhimõtete, protseduuride, käitumisnormide ja kaitsemeetmete arendamine, rakendamine ja järgimine eksportijate poolt, et tagada käesoleva määruse kohaste sätete ning lubade andmise tingimuste ja nõuete täitmine; eksportijal on võimalik soovi korral lasta oma ettevõttesisene nõuetele vastavuse programm pädevate asutuste poolt komisjoni koostatud ettevõttesisese nõuetele vastavuse võrdlusprogrammi alusel tasuta sertifitseerida, et saada riigi pädevatelt asutustelt lubade andmise protsessis soodustusi;
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23
23.  „terroriakt“ – terroriakt nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 3 tähenduses.
välja jäetud
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)
23a.  „hoolsuskohustus“ – protsess, mis võimaldab ettevõtjatel kindlaks määrata, ennetada, leevendada ja arvesse võtta seda, kuidas nad käsitlevad ärialaste otsuste tegemise ning riskijuhtimissüsteemide lahutamatu osana tegelikku ja võimalikku kahjulikku mõju.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d
d)  seoses selliste isikutega, kes on olnud kaasosalised relvastatud konflikti või siserepressioonide käigus toime pandud tõsistes inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistes või vastutavad nende korraldamise või toimepanemise eest sihtriigis, nagu on kindlaks määranud asjakohased avalikud rahvusvahelised institutsioonid või üleeuroopalised või riiklikud pädevad asutused, ja kui on tõendeid, et kavandatav lõppkasutaja on kasutanud kõnealuseid või sarnaseid kaupu kõnealuste tõsiste rikkumiste korraldamiseks või toimepanemiseks;
d)  küberseirekaupade puhul füüsiliste või juriidiliste isikute poolt seoses rahvusvahelise inimõigustealase õiguse või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistega riikides, kus ÜRO, Euroopa Nõukogu või liidu pädevad organid või riiklikud pädevad asutused on tuvastanud inimõiguste raskeid rikkumisi, ning kui on alust arvata, et kavandatav lõppkasutaja võib kasutada kõnealuseid või sarnaseid kaupu selliste rikkumiste korraldamiseks või toimepanemiseks;
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e
e)  seoses terroriaktidega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Kui eksportija on hoolsuskohustusest lähtuvalt teadlik, et kahesuguse kasutusega kaubad, mida ta kavatseb eksportida ning mis ei ole loetletud I lisas, on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel lõikes 1 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes otsustab, kas sellise ekspordi korral on vaja luba.
2.  Kui eksportija saab hoolsuskohustust järgides teada, et kahesuguse kasutusega kaubad, mida ei ole loetletud I lisas ja mida ta kavatseb eksportida, võivad olla ette nähtud tervikuna või osaliselt kasutamiseks mõnel lõikes 1 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama asu- või elukohaliikmesriigi pädevale asutusele, kes otsustab, kas sellise ekspordi korral on vaja luba.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
3.  Loetlemata kaupade ekspordilubasid antakse konkreetsete kaupade ja lõppkasutajate jaoks. Lubasid annab eksportija liikmesriigi elu- või asukoha pädev asutus või kui eksportija on isik, kelle elu- või asukoht on väljaspool liitu, siis selle liikmesriigi pädev asutus, kus kaubad asuvad. Load kehtivad kogu liidus. Load kehtivad ühe aasta ja pädev asutus võib neid uuendada.
3.  Loetlemata kaupade ekspordilubasid antakse konkreetsete kaupade ja lõppkasutajate jaoks. Lubasid annab eksportija elu- või asukohaliikmesriigi pädev asutus või kui eksportija on isik, kelle elu- või asukoht on väljaspool liitu, siis selle liikmesriigi pädev asutus, kus kaubad asuvad. Load kehtivad kogu liidus. Load kehtivad kaks aastat ja pädev asutus võib neid uuendada.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2
Kui vastuväiteid ei esitata, tähendab see, et konsulteeritavatel liikmesriikidel ei ole vastuväiteid ja et nad kehtestavad loanõuded kõigi olemuselt sarnaste tehingute suhtes. Nad teatavad loanõuetest oma tolliasutustele ja teistele asjaomastele riiklikele asutustele.
Kui vastuväiteid ei esitata, tähendab see, et konsulteeritavatel liikmesriikidel ei ole vastuväiteid ja et nad kehtestavad loanõuded kõigi olemuselt sarnaste tehingute suhtes, st tehingute suhtes, mis hõlmavad samale lõppkasutajale või kaubasaajale mõeldud kaupa, millel on põhimõtteliselt samad parameetrid või tehnilised näitajad. Nad teatavad loanõuetest oma tolliasutustele ja teistele asjaomastele riiklikele asutustele. Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas juhtumi lühiülevaate ja otsuse põhjendused ning märgib vajaduse korral uue loanõude II lisa uues jaos E.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 3
Kui mis tahes konsulteeritud liikmesriik esitab vastuväiteid, tühistatakse loanõue, välja arvatud juhul, kui loanõude kehtestanud liikmesriik leiab, et eksport võib kahjustada tema olulisi julgeolekuhuve. Sel juhul võib kõnealune liikmesriik otsustada loanõude säilitada. Sellest tuleb komisjoni ja teisi liikmesriike viivitamata teavitada.
Kui vähemalt neli liikmesriiki, kes esindavad vähemalt 35 % liidu elanikkonnast, esitavad vastuväiteid, tühistatakse loanõue, välja arvatud juhul, kui loanõude kehtestanud liikmesriik leiab, et eksport võib kahjustada tema olulisi julgeolekuhuve või tema inimõigustealaseid kohustusi. Sel juhul võib kõnealune liikmesriik otsustada loanõude säilitada. Sellest tuleb komisjoni ja teisi liikmesriike viivitamata teavitada.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 4
Komisjon ja liikmesriigid peavad kehtivate loanõuete ajakohastatud registrit.
Komisjon ja liikmesriigid peavad kehtivate loanõuete ajakohastatud registrit. Selles registris sisalduvad andmed lisatakse Euroopa Parlamendile esitatavale aruandele, millele on osutatud artikli 24 lõikes 2, ning tehakse kättesaadavaks üldsusele.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
2.  Kui vahendaja on teadlik, et kahesuguse kasutusega kaubad, mille puhul ta kavatseb vahendusteenuseid osutada, on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes otsustab, kas selliste vahendusteenuste osutamiseks on vaja luba.
2.  Kui vahendaja on teadlik, et kahesuguse kasutusega kaubad, mille puhul ta kavatseb vahendusteenuseid osutada, on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes kehtestab selliste vahendusteenuste osutamiseks loanõude.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
1.  Luba on vaja selleks, et otseselt või kaudselt osutada tehnilist abi, mis on seotud kahesuguse kasutusega kaupadega või mis on seotud kahesuguse kasutusega kaupadega varustamisega ning nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, kui pädev asutus on tehnilise abi osutajat teavitanud, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt artiklis 4 osutatud mis tahes kasutuseks.
1.  Luba on vaja selleks, et otseselt või kaudselt osutada tehnilist abi, mis on seotud kahesuguse kasutusega kaupadega või mis on seotud kahesuguse kasutusega kaupadega varustamisega ning nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, kui pädev asutus on tehnilise abi osutajat teavitanud, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt artikli 4 lõikes 1 osutatud mis tahes kasutuseks.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
Kui tehnilise abi osutaja on teadlik, et kahesuguse kasutusega kaubad, mille puhul ta kavatseb tehnilist abi osutada, on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel artiklis 4 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes otsustab, kas sellise tehnilise abi osutamiseks on vaja luba.
Kui tehnilise abi osutaja on teadlik, et kahesuguse kasutusega kaubad, mille puhul ta kavatseb tehnilist abi osutada, on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes kehtestab sellise tehnilise abi osutamiseks loanõude.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Liikmesriik võib I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimise keelata või kehtestada nende eksportimisel loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.
1.  Liikmesriik võib I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimise keelata või kehtestada nende eksportimisel loanõude avaliku julgeoleku huvides, inimõigustega seotud kaalutlustel või terroriaktide ennetamiseks.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7
7.  I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade liidusisest edasitoimetamist käsitlevates asjakohastes äridokumentides märgitakse selgelt, et liidust eksportimisel kuuluvad need kaubad kontrollimisele. Asjakohasteks äridokumentideks on eelkõige müügileping, tellimuse kinnitus, arve või lähetusteatis.
7.  I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade kolmandatesse riikidesse eksportimist ja liidusisest edasitoimetamist käsitlevates asjakohastes äridokumentides märgitakse selgelt, et liidust eksportimisel kuuluvad need kaubad kontrollimisele. Asjakohasteks äridokumentideks on eelkõige müügileping, tellimuse kinnitus, arve või lähetusteatis.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
3.  Ühekordsed ekspordiload ja ekspordi koondload kehtivad ühe aasta ja pädev asutus võib neid uuendada. Suurte projektide ekspordi koondload kehtivad pädeva asutuse kindlaks määratava aja jooksul.
3.  Ühekordsed ekspordiload ja ekspordi koondload kehtivad kaks aastat ja pädev asutus võib neid uuendada. Suurte projektide ekspordi koondload kehtivad kuni neli aastat, välja arvatud projekti kestusega nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel. See ei takista pädevatel asutustel ühekordsete ekspordilubade või ekspordi koondlubade tühistamist, peatamist, muutmist või kehtetuks tunnistamist mis tahes ajal.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1
Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ühekordse ekspordiloa ja ekspordi koondloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed, et esitada täielik teave eelkõige eksporditava kauba lõppkasutaja, sihtriigi ja lõppkasutuse kohta.
Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ühekordse ekspordiloa ja ekspordi koondloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed, et esitada täielik teave eelkõige eksporditava kauba lõppkasutaja, sihtriigi ja lõppkasutuse kohta. Valitsussektori lõppkasutajate puhul märgitakse esitatavas teabes täpselt, milline osakond, amet, üksus või allüksus on eksporditava kauba lõplik lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 2
Lubade saamiseks võib vajaduse korral kehtestada kohustuse esitada aruanne lõppkasutuse kohta.
Kõikide küberseirekaupade lubade saamiseks ning niisuguste kaupade ühekordsete ekspordilubade saamiseks, mille puhul on ebasoovitavatel tingimustel kõrvalesuunamise või reeksportimise oht väga suur, tuleb esitada aruanne lõppkasutuse kohta. Muude kaupade lubade saamiseks tuleb aruanne lõppkasutuse kohta esitada vajaduse korral.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3 – sissejuhatav osa
Koondlubade puhul peab eksportija rakendama tõhusat ettevõttesisest nõuetele vastavuse programmi. Ka esitab eksportija pädevale asutusele vähemalt kord aastas aruande kõnealuse loa kasutamise kohta; aruanne sisaldab vähemalt järgmist teavet:
Koondlubade puhul peab eksportija rakendama tõhusat ettevõttesisest nõuetele vastavuse programmi. Eksportijal on võimalik lasta soovi korral oma ettevõttesisene nõuetele vastavuse programm pädevate asutuste poolt komisjoni koostatud ettevõttesisese nõuetele vastavuse võrdlusprogrammi alusel tasuta sertifitseerida, et saada riigi pädevatelt asutustelt lubade andmise protsessis soodustusi. Ka esitab eksportija pädevale asutusele vähemalt kord aastas või pädeva asutuse taotluse alusel aruande kõnealuse loa kasutamise kohta; aruanne sisaldab vähemalt järgmist teavet:
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3 – punkt d
d)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja, juhul kui see on teada.
d)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja;
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3 – punkt d a (uus)
da)  lõppkasutaja nimi ning aadress, kui need on teada;
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3 – punkt d b (uus)
db)  ekspordi toimumise kuupäev.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5
5.  Pädevad asutused liikmesriikides vaatavad ühekordsete või koondlubade taotlused läbi siseriikliku õiguse või tavade kohaselt kindlaks määratava ajavahemiku jooksul. Pädevad asutused esitavad komisjonile kogu teabe keskmise aja kohta, mis kulub artikli 24 lõikes 2 osutatud aasta-aruande seisukohast asjakohaste taotluste töötlemiseks.
5.  Liikmesriikide pädevad asutused vaatavad ühekordsete või koondlubade taotlused läbi 30 päeva jooksul pärast taotluse nõuetekohast esitamist. Kui pädev asutus vajab nõuetekohaselt põhjendatud kaalutlustel taotluse läbivaatamiseks rohkem aega, teavitab ta sellest taotlejat 30 päeva jooksul. Pädev asutus teeb igal juhul ühekordsete ekspordilubade või ekspordi koondlubade taotluste kohta otsuse hiljemalt 60 päeva jooksul pärast taotluse nõuetekohast esitamist.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2
Kui vahendaja või tehnilise abi osutaja elu- või asukoht ei ole liidu territooriumil, annab käesoleva määruse kohaste vahendusteenuste ja tehnilise abi osutamise lubasid hoopis selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub vahendaja või tehnilise abi osutaja emaettevõtja või kust vahendusteenuseid või tehnilist abi osutatakse.
Kui vahendaja või tehnilise abi osutaja elu- või asukoht ei ole liidu territooriumil, annab käesoleva määruse kohaste vahendusteenuste ja tehnilise abi osutamise lubasid selle liikmesriigi pädev asutus, kust vahendusteenuseid või tehnilist abi osutatakse. See hõlmab ka vahendusteenuste ja tehnilise abi osutamist tütarettevõtjate või ühisettevõtete poolt, kelle asukoht on kolmandates riikides, kuid mida omavad või kontrollivad ettevõtjad, kelle asukoht on liidu territooriumil.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Kui liikmesriigi pädevad asutused otsustavad käesoleva määruse alusel ühekordset ekspordiloa, ekspordi koondloa või vahendusteenuste või tehnilise abi osutamise loa andmist või transiidi keelamist, võtavad nad arvesse järgmisi kriteeriume:
1.  Kui liikmesriigi pädevad asutused otsustavad käesoleva määruse alusel ühekordse ekspordiloa, ekspordi koondloa või vahendusteenuste või tehnilise abi osutamise loa andmist või transiidi keelamist, võtavad nad arvesse kõiki asjakohaseid kaalutlusi, mis hõlmavad järgmist:
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a
a)  liidu ja liikmesriikide rahvusvahelised ülesanded ja kohustused, eriti ülesanded ja kohustused, mida nad on võtnud tuumarelva leviku tõkestamise rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames või asjakohaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tulemusel ning 2 nõukogu otsuse või ühise seisukoha, OSCE otsuse või ÜRO Julgeolekunõukogu siduva resolutsiooniga kehtestatud sanktsioonidest tulenevad kohustused;
a)  liidu ja liikmesriikide rahvusvahelised ülesanded ja kohustused, eriti ülesanded ja kohustused, mille nad on võtnud tuumarelva leviku tõkestamise rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames või asjakohaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tulemusel;
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a a (uus)
aa)  nõukogu otsuse või nõukogu ühise seisukoha, OSCE otsuse või ÜRO Julgeolekunõukogu siduva resolutsiooniga kehtestatud sanktsioonidest tulenevad kohustused;
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b a (uus)
ba)  ÜRO, Euroopa Nõukogu või liidu pädevate organite poolt kindlaks tehtud inimõigustealase õiguse, põhivabaduste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste esinemine lõplikus sihtriigis;
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c
c)  lõpliku sihtriigi siseolukord – pädevad asutused ei luba eksporti, mis kutsub esile või pikendab relvastatud konflikte või süvendab olemasolevaid pingeid või konflikte lõplikus sihtriigis;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d a (uus)
da)  sihtriigi käitumine rahvusvahelise üldsuse suhtes, eelkõige tema suhtumine terrorismi, tema liitlassuhete iseloom ja rahvusvahelise õiguse austamine;
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d b (uus)
db)  kaupade ekspordi kokkusobivus vastuvõtjariigi tehnilise ja majandusliku suutlikkusega;
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt f
(f)  kavandatud lõppkasutusega ja sellest kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlued, sealhulgas risk, et kahesuguse kasutusega kaubad suunatakse kõrvale või reeksporditakse ebasoovitavatel tingimustel.
f)  kavandatud lõppkasutusega ja sellest kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlused, sealhulgas risk, et kahesuguse kasutusega kaubad ja eelkõige küberseirekaubad suunatakse kõrvale või reeksporditakse ebasoovitavatel tingimustel või suunatakse mittekavandatud sõjalisse lõppkasutusse või terrorismi.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)
1a.  Küberseirekaupade ühekordsete ekspordilubade või ekspordi koondlubade või vahendusteenuste või tehnilise abi osutamise lubade puhul võtavad liikmesriikide pädevad asutused eelkõige arvesse eraelu puutumatuse õiguse, andmekaitseõiguse, sõnavabaduse ning kogunemis- ja ühinemisvabaduse rikkumise ohtu, samuti ohte, mis on seotud õigusriigi põhimõttega ja eksporditavate kaupade kasutamise õigusraamistikuga, ning julgeolekuriske liidule või liikmesriikidele.
Kui liikmesriigi pädev asutus jõuab järeldusele, et niisuguste ohtude olemasolu põhjustab tõenäoliselt inimõiguste raskeid rikkumisi, jätavad liikmesriigid ekspordiload andmata või nad tühistavad või peatavad kehtivad load, muudavad neid või tunnistavad need kehtetuks.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
2.  Komisjon ja nõukogu teevad kättesaadavaks suunised ja/või soovitused tagamaks, et liikmesriikide pädevad asutused kasutavad nende kriteeriumide täitmisel ühiseid riskihindamisi.
2.  Komisjon ja nõukogu teevad pärast käesoleva määruse jõustumist kättesaadavaks suunised tagamaks, et liikmesriikide pädevad asutused kasutavad nende kriteeriumide täitmisel ühiseid riskihindamisi, ning kehtestamaks ühetaolised kriteeriumid lubade andmise otsuste tegemiseks. Komisjon koostab suunised käsiraamatuna, milles esitatakse üksikasjalikud sammud, mida peavad järgima liikmesriikide pädevad lube andvad asutused ja eksportijad, kes täidavad hoolsuskohustust, ning praktilised soovitused kontrollide nõuete täitmise ja rakendamise kohta vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ja kriteeriumidele, mis on loetletud artikli 14 lõikes 1, kaasa arvatud parimate tavade näited. Käsiraamat koostatakse tihedas koostöös Euroopa välisteenistusega ja kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühmaga ning selles võetakse kooskõlas artikli 21 lõikes 3 sätestatud menetlusega arvesse väliste ekspertide, st akadeemiliste ringkondade, eksportijate, vahendajate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide arvamusi. Käsiraamatut ajakohastatakse siis, kui seda peetakse vajalikuks ja asjakohaseks.
Komisjon loob suutlikkuse suurendamise programmi, töötades lube andvate asutuste ja tolliasutuste ametnikele välja ühised koolitusprogrammid.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b
b)  I lisa jaos B esitatud kahesuguse kasutusega kaupade ühist loetelu võib muuta, kui see on vajalik lähtuvalt riskidest, mida selliste kaupade eksport võib endast kujutada seoses inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarõiguse raskete rikkumiste toimepanemisega või liidu ja selle liikmesriikide huvidega.
b)  I lisa jaos B esitatud küberseirekaupade ühist loetelu muudetakse, kui see on vajalik lähtuvalt riskidest, mida selliste kaupade eksport võib endast kujutada seoses inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarõiguse raskete rikkumiste toimepanemisega või liidu ja selle liikmesriikide oluliste julgeolekuhuvidega, või kui käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt on algatatud kontrollid märkimisväärse arvu kaupade suhtes, mis ei ole sellesse loetelusse kantud. Muudatused võivad hõlmata ka otsuseid jätta loetelust välja teatavad tooted, mis on sellesse juba kantud.
Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu on vaja konkreetsed kaubad I lisa jaost B välja jätta või need sinna lisada, kohaldatakse käesoleva punkti kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 17 sätestatud menetlust.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b a (uus)
ba)   Komisjon võib kaubad loetelust välja jätta, eelkõige juhul, kui kiiresti muutuva tehnoloogilise keskkonna tõttu on need kaubad muutunud madalama taseme või masstoodeteks, mis on hõlpsasti kättesaadavad või tehniliselt kergesti muudetavad.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)
2a.  I lisa jao B kohaldamisala piirdub küberseirekaupadega ja see ei hõlma I lisa jaos A loetletud kaupu.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5
5.  Komisjon töötab koos liikmesriikidega välja juhendi, et toetada asutustevahelist koostööd lube andvate asutuste ja tolliasutuste vahel.
5.  Komisjon töötab koos liikmesriikidega välja suunised, et toetada asutustevahelist koostööd lube andvate asutuste ja tolliasutuste vahel.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a
a)  teavet kontrollimise kohta, sh loa andmed (lubade arv, väärtus ja liik ning seotud sihtkohad, üld- ja koondlubade kasutajate arv, ettevõttesisest vastavusprogrammi järgivate ettevõtjate arv, taotluste töötlemise aeg, ELi-sisese edasitoimetamisega hõlmatud kaubanduse maht ja väärtus) ja vajaduse korral muudes liikmesriikides eksporditud kahese kasutusega kaupu hõlmav teave;
a)  kogu teavet kontrollimise kohta;
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b
(b)  teavet kontrollide tagamise kohta, sh teavet eksportijate kohta, kellelt on ära võetud õigus kasutada riiklikku või liidu üldist ekspordiluba, aruandeid rikkumiste, arestimiste ja muude karistuste kohaldamise kohta;
b)  kogu teavet kontrollide tagamise kohta, sh teavet eksportijate kohta, kellelt on ära võetud õigus kasutada riiklikku või liidu üldist ekspordiluba, mis tahes aruandeid rikkumiste, arestimiste ja muude karistuste kohaldamise kohta;
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c
c)  andmeid tundlike lõppkasutajate, kahtlases hanketegevuses osalejate ja võimaluse korral kasutatavate marsruutide kohta;
c)  kõiki andmeid tundlike lõppkasutajate, kahtlases hanketegevuses osalejate ja kasutatavate marsruutide kohta.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2
2.  Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma eesistuja konsulteerib käesolevas määruses käsitletud eksportijate, vahendajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, kui ta peab seda vajalikuks.
2.  Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm konsulteerib käesolevas määruses käsitletud eksportijate, vahendajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, kui ta peab seda vajalikuks.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3
3.  Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm loob vajaduse korral liikmesriikide ekspertidest koosnevaid tehnilisi eksperdirühmi, et uurida konkreetseid küsimusi, mis on seotud kontrollide rakendamisega, sh küsimusi seoses I lisa kohaste liidu kontrolliloetelude ajakohastamisega. Tehnilised eksperdirühmad konsulteerivad vajaduse korral eksportijate, vahendajate ja muude käesoleva määruse seisukohast asjakohaste sidusrühmadega.
3.  Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm loob vajaduse korral liikmesriikide ekspertidest koosnevaid tehnilisi eksperdirühmi, et uurida konkreetseid küsimusi, mis on seotud kontrollide rakendamisega, sh küsimusi seoses I lisa jao B kohaste liidu kontrolliloetelude ajakohastamisega. Tehnilised eksperdirühmad konsulteerivad eksportijate, vahendajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja muude käesoleva määruse seisukohast asjakohaste sidusrühmadega. Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm moodustab eelkõige tehnilise töörühma, kes hakkab tegelema artikli 4 lõike 1 punktis d ja artikli 14 lõike 1 punktis b osutatud hindamiskriteeriumidega ning hoolsuskohustuse suuniste väljatöötamisega, konsulteerides ekspertidest, akadeemilistest ringkondadest ja kodanikuühiskonna organisatsioonidest koosneva sõltumatu rühmaga.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1
1.  Liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse kõikide sätete nõuetekohane rakendamine. Liikmesriik kehtestab eelkõige käesoleva määruse sätete ja selle rakendamissätete rikkumise korral rakendatavad karistused. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
1.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse kõikide sätete nõuetekohane rakendamine. Liikmesriik kehtestab eelkõige käesoleva määruse sätete ja selle rakendamissätete rikkumise, rikkumise hõlbustamise ja nendest sätetest kõrvalehoidumise korral rakendatavad karistused. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Meetmete hulka kuulub eksportijate korrapärane riskipõhine auditeerimine.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2
2.  Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm loob kontrollide tagamise koordineerimise mehhanismi, et panna alus pädevate asutuste ja õiguskaitseasutuste vahelisele vahetule koostööle ja teabevahetusele.
2.  Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm loob kontrollide tagamise koordineerimise mehhanismi, et panna alus pädevate asutuste ja õiguskaitseasutuste vahelisele vahetule koostööle ja teabevahetusele ning tagada ühetaolised kriteeriumid lubade andmise otsuste tegemiseks. Pärast seda, kui komisjon on hinnanud liikmesriikide kehtestatud karistusi käsitlevaid eeskirju, nähakse selle mehhanismi raames ette, kuidas muuta käesoleva määruse rikkumise korral rakendatavad karistused oma iseloomu ja mõju poolest ühetaoliseks.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1
1.  Komisjon ja nõukogu annavad vajaduse korral, suuniseid ja/või soovitusi heade tavade kohta käesolevas määruses käsitletud valdkondades, et tagada liidu ekspordikontrolli korra tõhusus ja järjekindel rakendamine. Kui see on asjakohane, annavad liikmesriikide pädevad asutused täiendavaid suuniseid eksportijatele, vahendajatele ja transiidiettevõtjatele, kelle elu-või asukoht on asjaomases liikmesriigis.
1.  Komisjon ja nõukogu annavad vajaduse korral suunised parimate tavade kohta käesolevas määruses käsitletud valdkondades, et tagada liidu ekspordikontrolli korra tõhusus ja järjekindel rakendamine. Kui see on asjakohane, annavad liikmesriikide pädevad asutused täiendavaid suuniseid eksportijatele, eelkõige VKEdele, vahendajatele ja transiidiettevõtjatele, kelle elu-või asukoht on asjaomases liikmesriigis.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2
Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja aruande koostamiseks. See iga-aastane aruanne on avalik.
Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja aruande koostamiseks. See iga‑aastane aruanne on avalik. Liikmesriigid avalikustavad ühtlasi iga loa kohta vähemalt kord kvartalis ja lihtsasti juurdepääsetaval viisil sisulise teabe, mis hõlmab loa liiki, väärtust, mahtu, seadmete laadi, toote kirjeldust, lõppkasutajat ja -kasutust ning sihtriiki, ning teabe loataotluse heakskiitmise või tagasilükkamise kohta. Komisjon ja liikmesriigid võtavad arvesse asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute õigustatud huve, mis seisnevad soovis, et nende ärisaladusi ei avaldataks.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1
Viis kuni seitse aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva hindab komisjon käesolevat määrust ja edastab peamised tulemused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.
Viis kuni seitse aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva hindab komisjon käesolevat määrust ja edastab peamised tulemused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. See hindamine hõlmab ettepanekut jätta I lisa jao A 5. kategooria 2. osast välja krüptograafia.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d
d)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja, juhul kui see on teada.
d)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3
3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud registrit või arvestust ja dokumente säilitatakse vähemalt kolm aastat alates ekspordi toimumise või vahendusteenuse või tehnilise abi teenuse osutamise kalendriaasta lõppemisest. Need esitatakse nõudmise korral selle asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.
3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud registrit või arvestust ja dokumente säilitatakse vähemalt viis aastat alates ekspordi toimumise või vahendusteenuse või tehnilise abi teenuse osutamise kalendriaasta lõppemisest. Need esitatakse nõudmise korral pädevale asutusele.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1
1.  Komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused vahetavad vajaduse korral kolmandate riikidega korrapäraselt ja vastastikku teavet.
1.  Komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused teevad vajaduse korral koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks OECDga, ning mitmepoolsete ekspordikontrolli kordade raames, milles nad osalevad, et edendada rahvusvahelist kinnipidamist I lisa jaos B esitatud ekspordikontrolli alla kuuluvate küberseirekaupade loetelust, ning vahetavad vajaduse korral kolmandate riikidega korrapäraselt ja vastastikku teavet, sealhulgas liidu partnerlus- ja koostöölepingutes ning strateegilise partnerluse lepingutes sätestatud kahesuguse kasutusega kaupade alase dialoogi raames, ning osalevad suutlikkuse suurendamises ja ülespoole suunatud ühtlustamise edendamises. Komisjon annab niisugusest teavitustegevusest Euroopa Parlamendile aru kord aastas.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – jagu A – KÄESOLEVAS LISAS KASUTATUD MÕISTED
„Sissetungimistarkvara (intrusion software) (4) – „tarkvara, mis on spetsiaalselt projekteeritud või mida on muudetud eesmärgiga varjata end arvuti või võrguühendusega seadme ‘seirevahendite’ eest või hävitada selle ‘kaitsvad vastumeetmed’, ning sooritada järgmist:
„Sissetungimistarkvara (intrusion software) (4) – „tarkvara, mis on spetsiaalselt projekteeritud või mida on muudetud eesmärgiga käivitada või paigaldada see arvuti või võrguseadme omaniku või „haldaja“ „loata“ ning mis sooritab järgmist:
a.  andmete või teabe väljalugemine arvutist või võrguseadmest, või süsteemi või kasutajateabe muutmine; või
a.  andmete või teabe loata väljalugemine arvutist või võrguseadmest, või süsteemi või kasutajateabe muutmine; või
b.  programmi või protsessi tavapärase täitmisjada muutmine eesmärgiga täita väljastpoolt sisestatud käske.
b.  süsteemi või kasutajateabe muutmine, et hõlbustada muude kui selleks arvuti või võrguseadme omanikult loa saanud isikute juurdepääsu arvutisse või võrguseadmesse salvestatud andmetele.
Märkused
Märkused
1.  „Sissetungimistarkvara ei hõlma järgmist:
1.  „Sissetungimistarkvara ei hõlma järgmist:
a.  hüperviisorid, silurid või tarkvara pöördarenduse (Software Reverse Engineering – SRE) vahendid;
a.  hüperviisorid, silurid või tarkvara pöördarenduse (Software Reverse Engineering – SRE) vahendid;
b.  digitaalõiguste haldamise (DRM – Digital Rights Management) „tarkvara; ega
b.  digitaalõiguste haldamise (DRM – Digital Rights Management) „tarkvara; ega
c.  „tarkvara, mille paigaldavad tootjad, haldajad või kasutajad, et jälgida ja saada tagasi vara.
c.  „tarkvara, mille paigaldavad haldajad või kasutajad, et jälgida ja saada tagasi vara või teha „IKT turvalisuse testimist“;
ca.  „tarkvara“, mille levitamise otsene eesmärk on aidata tuvastada, kõrvaldada või ennetada selle kasutamist asjakohast luba mitteomavate isikute arvutites või võrguseadmetes.
2.  Võrguühendusega seadmete hulka kuuluvad mobiilsideseadmed ja nutiarvestid.
2.  Võrguühendusega seadmete hulka kuuluvad mobiilsideseadmed ja nutiarvestid.
Tehnilised märkused
Tehnilised märkused
1.  ‘Seirevahendid’ – „tarkvara-” või riistvaraseadmed, mille abil jälgitakse süsteemi toimimist ja selle protsesse. See hõlmab viirusetõrjetooteid (antivirus products – AV), lõpp-punkti turbetooteid, isikliku turvalisuse tooteid (Personal Security Products – PSP), sissetungimise avastamise seadmeid (Intrusion Detection Systems – IDS), sissetungimise tõkestamise seadmeid (Intrusion Prevention Systems – IPS) või tulemüüre.
1.  „Luba“ – kasutaja teadlik nõusolek (st kinnitus teatava tegevuse laadist, mõjust ja tulevastest tagajärgedest arusaamise kohta ning nõusolek selle tegevuse sooritamiseks).
2.  ‘Kaitsvad vastumeetmed’ – meetmed, mis on projekteeritud koodi ohutuks täitmiseks, nagu andmetäite vältimine (Data Execution Prevention – DEP), aadressiruumi paigutuse juhuslikustamine (Address Space Layout Randomisation – ASLR) või nn liivakastistamine (sandboxing).
2.  „IKT turvalisuse testimine“ – „tarkvara“, võrke, arvuteid, võrguseadmeid ja nende komponente või sõltuvust mõjutava staatilise või dünaamilise riski, haavatavuse, vea või puudujäägi kindlakstegemine ja hindamine, mida tehakse tõendataval eesmärgil leevendada ohutut ja turvalist käitamist, kasutamist või kasutuselevõtmist kahjustavaid tegureid.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – jagu B – pealkiri
B.  MUUDE KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE LOETELU
B.  KÜBERSEIREKAUPADE LOETELU
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – jagu B – kategooria 10 – punkt 10A001 – tehniline märkus – punkt e a (uus)
ea)  võrgu ja turvalisuse uuringud, mida tehakse infoturbesüsteemide lubatud testimiseks või kaitsmiseks.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu A – 3. osa – lõige 3
3.  Iga eksportija, kes kavatseb käesolevat luba kasutada, registreerub enne käesoleva loa esimest kasutamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevas asutuses. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.
3.  Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, kellele see liikmesriik on asukohariik, registreeriks end enne käesoleva loa esimest kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädevad asutused teatavad sellest eksportijale viivitamatult ja igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu A – 3. osa – lõige 4
4.  Registreeritud eksportija teatab elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele käesoleva loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 10 päeva jooksul enne esimese ekspordi toimumise kuupäeva.
4.  Registreeritud eksportija teatab elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele käesoleva loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva.
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu A – 3. osa – lõige 5 – punkt 4
(4)  kui see on teada, kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
4)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu B – 3. osa – lõige 3
3.  Iga eksportija, kes kavatseb käesolevat luba kasutada, registreerub enne käesoleva loa esimest kasutamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevas asutuses. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.
3.  Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, kellele see liikmesriik on asukohariik, registreeriks end enne käesoleva loa esimest kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädevad asutused teatavad sellest eksportijale viivitamatult ja igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu B – 3. osa – lõige 5 – punkt 4
(4)  kui see on teada, kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
4)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu C – 3. osa – lõige 5
5.  Registreeritud eksportija teatab elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele käesoleva loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 10 päeva jooksul enne esimese ekspordi toimumise kuupäeva.
5.  Registreeritud eksportija teatab elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele käesoleva loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva või alternatiivselt eksportija asukohaliikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel enne selle loa esimest kasutamist. Liikmesriigid teatavad komisjonile teavitamise mehhanismi, mille nad selle loa jaoks valisid. Komisjon avaldab saadud teabe Euroopa Liidu Teataja C‑seerias.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu C – 3. osa – lõige 6 – punkt 4
(4)  kui see on teada, kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
4)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu D – 3. osa – lõige 6
6.  Registreeritud eksportija teatab elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele käesoleva loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 10 päeva jooksul enne esimese ekspordi toimumise kuupäeva.
6.  Registreeritud eksportija teatab elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele käesoleva loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva või alternatiivselt eksportija asukohaliikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel enne käesoleva loa esimest kasutamist. Liikmesriigid teatavad komisjonile teavitamise mehhanismi, mille nad käesoleva loa jaoks valisid. Komisjon avaldab saadud teabe Euroopa Liidu Teataja C‑seerias.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu D – 3. osa – lõige 7 – punkt 4
(4)  kui see on teada, kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
4)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu F – 3. osa – lõige 5 – punkt 4
(4)  kui see on teada, kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
4)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu G – 3. osa – lõige 8 – punkt 4
(4)  kui see on teada, kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
4)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu H – 3. osa – lõige 1 – sissejuhatav osa ja punkt 1
1.   Käesolev luba annab eksportijale, kelle elu- või asukohariik on liidu liikmesriik, 1. osas nimetatud tarkvara ja tehnoloogia edastamiseks loa tingimusel, et kaup on mõeldud kasutamiseks ainult:
1.   Kõnealune luba lubab 1. osas nimetatud tarkvara ja tehnoloogiat edastada mis tahes ettevõtjal, kes on liikmesriigis elu- või asukohta omav eksportija, mis tahes sõsar-, tütar- või emaettevõtjale, tingimusel, et need üksused kuuluvad samale emaettevõtjale või on sama emaettevõtja kontrolli all või omavad asukohta liikmesriigis ning kõnealune kaup on mõeldud kasutamiseks ettevõtja koostööprojektides, mis hõlmavad kaubanduslikku tootearendust, teadustegevust, teenindust, tootmist ja kasutamist, ning töötajate ja tellimuste töötlejate puhul vastavalt töösuhet reguleerivale lepingule.
(1)  eksportija või talle kuuluva või tema kontrolli all oleva üksuse poolt;
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu H – 3. osa – lõige 1 – punkt 2
(2)  eksportija või talle kuuluva või tema kontrolli all oleva üksuse töötajate poolt
välja jäetud
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu H – 3. osa – lõige 1 – lõik 2
tema või nende enda tootearendustegevuses ja töötajate puhul kooskõlas töölepinguga.
välja jäetud
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu I – 3. osa – lõige 3 – lõik 1
Iga eksportija, kes kavatseb käesolevat luba kasutada, registreerub enne käesoleva loa esimest kasutamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevas asutuses. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, kellele see liikmesriik on asukohariik, registreeriks end enne käesoleva loa esimest kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädevad asutused teatavad sellest eksportijale viivitamatult ja igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – jagu J – 3. osa – lõige 5 – punkt 4
(4)  kui see on teada, kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.
4)  kahesuguse kasutusega kaupade lõppkasutus ja lõppkasutaja.

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule tagasi vastutavale komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8‑0390/2017).

Viimane päevakajastamine: 27. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika