Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0390/2017

Pateikti tekstai :

A8-0390/2017

Debatai :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Balsavimas :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Priimti tekstai
PDF 643kWORD 75k
Trečiadienis, 2018 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

2018 m. sausio 17 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  todėl reikalinga veiksminga bendra dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės priemonių sistema , kad būtų užtikrinta, jog valstybės narės ir Sąjunga laikosi tarptautinių įsipareigojimų ir pareigų, ypač dėl neplatinimo;
(3)  todėl reikalinga veiksminga bendra dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės priemonių sistema, kad būtų užtikrinta, jog valstybės narės ir Sąjunga laikosi tarptautinių įsipareigojimų ir pareigų, ypač dėl neplatinimo ir žmogaus teisių;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  atsižvelgiant į tai, kad atsiranda naujų kategorijų dvejopo naudojimo prekių, į Europos Parlamento raginimus ir į požymius, kad asmenys, prisidedantys prie vadovavimo vykdant sunkius žmogaus teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingi už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą ginkluoto konflikto ar vidaus represijų atvejais, yra netinkamai naudoję tam tikras iš Sąjungos eksportuotas kibernetinio stebėjimo technologijas, reikia kontroliuoti tų technologijų eksportą, kad būtų užtikrintas visuomenės saugumas ir apsaugotos visuomenės moralės normos. Šiomis priemonėms neturėtų būti viršijama to, kas proporcinga. Visų pirma jomis neturėtų būti trukdoma eksportuoti teisėtais tikslais, įskaitant teisėsaugą ir interneto saugumo mokslinius tyrimus, naudojamas informacines ir ryšių technologijas. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, parengs gaires, kurios padės šias kontrolės priemones taikyti praktikoje;
(5)  tam tikros kibernetinio stebėjimo prekės pasirodė esančios naujos kategorijos dvejopo naudojimo prekės, kurios panaudotos siekiant tiesiogiai pažeisti žmogaus teises, įskaitant teisę į privatumą, teisę į duomenų apsaugą, žodžio laisvę bei susirinkimų ir asociacijų laisvę, stebint arba neteisėtai perkeliant duomenis negavus konkretaus, informacija grindžiamo ir aiškaus sistemos savininko leidimo ir (arba) sutrikdant sistemos, į kurią nusitaikyta, veikimą arba ją sugadinant. Atsižvelgiant į Europos Parlamento raginimus ir į įrodymus, kad asmenys, prisidedantys prie vadovavimo vykdant tarptautinės žmogaus teisių teisės arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingi už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą šalyse, kuriose nustatyti sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, yra netinkamai naudoję tam tikras kibernetinio stebėjimo prekes, reikia kontroliuoti tų prekių eksportą. Kontrolė turėtų būti grindžiama aiškiai apibrėžtais kriterijais. Šiomis priemonėms neturėtų būti viršijama to, kas būtina ir proporcinga. Visų pirma jomis neturėtų būti trukdoma eksportuoti teisėtais tikslais, įskaitant teisėsaugą ir tinklo bei saugumo mokslinius tyrimus, naudojamas informacines ir ryšių technologijas, siekiant atlikti leistiną informacijos saugumo sistemų tikrinimą arba jas apsaugoti. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, turėtų pateikti gaires, kurios padės šias kontrolės priemones taikyti praktikoje, įsigaliojus šiam reglamentui. Sunkūs žmogaus teisių pažeidimai reiškia atvejus, nurodytus Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP1a naudojimosi vadovo 2 skyriaus 2 skirsnio 2.6 punkte, kaip patvirtino Užsienio reikalų taryba 2015 m. liepos 20 d.;
_______________________
1a 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  todėl taip pat reikia patikslinti dvejopo naudojimo prekių apibrėžtį ir nustatyti kibernetinio stebėjimo technologijų apibrėžtį. Taip pat reikėtų paaiškinti, kad dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės vertinimo kriterijai apima ir galimo netinkamo tų prekių naudojimo, susijusio su teroro aktais ar žmogaus teisių pažeidimais, aspektus;
(6)  todėl taip pat reikia nustatyti kibernetinio stebėjimo prekių apibrėžtį. Taip pat reikėtų paaiškinti, kad taikant kibernetinio stebėjimo naudojimo prekių eksporto kontrolės vertinimo kriterijus atsižvelgiama į šių prekių tiesioginį ir netiesioginį poveikį žmogaus teisėms, kaip nurodoma Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP naudojimosi vadove. Bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Tarybos Žmogaus teisių darbo grupe (COHOM) turėtų būti sukurta techninė darbo grupė vertinimo kriterijams parengti. Be to, toje techninėje darbo grupėje turėtų būti sukurta nepriklausoma ekspertų grupė. Vertinimo kriterijai turėtų būti paskelbti viešai ir lengvai prieinami;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  siekiant nustatyti kibernetinio stebėjimo technologijas, prekės, kurioms taikomas šis reglamentas, turėtų apimti ryšio perimties įrangą, įsilaužimo programinę įrangą, stebėsenos centrus, teisėtos perimties sistemas ir duomenų išsaugojimo sistemas, susietas su tokiomis perimties sistemomis, įrenginius, skirtus šifravimo atkodavimui, kietųjų diskų atkūrimui, slaptažodžių apėjimui ir biometrinių duomenų analizei, ir IP tinklo sekimo sistemas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  dėl žmogaus teisių vertinimo kriterijų yra tinkama remtis Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, 2017 m. kovo 23 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliucija dėl teisės į privatumą, Jungtinių Tautų dokumentu „Pagrindiniai verslo ir žmogaus teisių principai: įgyvendinant Jungtinių Tautų programą „Ginti, gerbti ir taisyti“, 2017 m. kovo 24 d. JT specialiojo pranešėjo teisės į privatumą klausimais ataskaita, 2017 m. vasario 21 d. JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais ataskaita ir 2015 m. gruodžio 4 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo spendimu byloje Roman Zakharov prieš Rusiją;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/6791a (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) duomenų valdytojai ir tvarkytojai įpareigojami įdiegti technines priemones, kad užtikrintų duomenų tvarkymo riziką atitinkantį saugumo lygį, įskaitant asmens duomenų šifravimo taikymą. Kadangi šiame reglamente nustatoma, kad jis taikomas asmens duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, ar toks tvarkymas vyksta Sąjungoje, ar ne, Sąjunga turi stiprią paskatą pašalinti kriptografijos elementus iš kontrolės sąrašo, siekiant palengvinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą ir šiuo atveju padidinti ES įmonių konkurencingumą. Be to, atsižvelgiant į dabartinį šifravimo kontrolės lygį negalima pritarti tam, kad šifravimas yra pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti, kad piliečiai, įmonės ir vyriausybės galėtų apsaugoti savo duomenis nuo nusikaltėlių ir kitų kenksmingų veikėjų, užtikrinti saugią prieigą prie paslaugų, kurios turi esminę reikšmę bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui ir sudaryti sąlygas saugiems ryšiams, kurie būtini siekiant apsaugoti teisę į privatumą, teisę į duomenų apsaugą ir saviraiškos laisvę, visų pirma žmogaus teisių gynėjams;
_______________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms konkrečiomis aplinkybėmis taikomos visa apimančios kontrolės taikymo sritis turėtų būti patikslinta ir suderinta ir turėtų apimti terorizmo ir žmogaus teisių pažeidimų riziką. Tinkamai keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl visa apimančios kontrolės turėtų būti užtikrintas veiksmingas ir nuoseklus kontrolės taikymas visoje Sąjungoje. Tikslinė visa apimanti kontrolė tam tikromis sąlygomis taip pat turėtų būti taikoma kibernetinio stebėjimo technologijų eksportui;
(9)  į sąrašą neįtrauktoms kibernetinio stebėjimo prekėms konkrečiomis aplinkybėmis taikomos visa apimančios kontrolės taikymo sritis turėtų būti patikslinta ir suderinta. Tinkamai keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl visa apimančios kontrolės turėtų būti užtikrintas veiksmingas ir nuoseklus kontrolės taikymas visoje Sąjungoje. Keitimasis informacija turėtų apimti paramą kuriant viešąją platformą ir renkant privačiojo sektoriaus, viešųjų įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų informaciją;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  tarpininko apibrėžtis turėtų būti peržiūrėta, kad asmenys, priklausantys Sąjungos jurisdikcijai, negalėtų vengti jų teikiamų tarpininkavimo paslaugų kontrolės. Tarpininkavimo paslaugų teikimo kontrolė turėtų būti suderinta, kad būtų veiksmingai ir nuosekliai taikoma visoje Sąjungoje, ir taip pat turėtų būti taikoma siekiant užkirsti kelią teroro aktams ir žmogaus teisių pažeidimams;
(10)  tarpininko apibrėžtis turėtų būti peržiūrėta, kad asmenys, priklausantys Sąjungos jurisdikcijai, negalėtų vengti jų teikiamų tarpininkavimo paslaugų kontrolės. Tarpininkavimo paslaugų teikimo kontrolė turėtų būti suderinta, kad būtų veiksmingai ir nuosekliai taikoma visoje Sąjungoje, ir taip pat turėtų būti taikoma siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo išaiškinta, kad techninės pagalbos paslaugų teikimas, susijęs su judėjimu per sieną, priklauso Sąjungos kompetencijai. Todėl reikia paaiškinti, kokia kontrolė taikoma techninės pagalbos paslaugoms, ir nustatyti tų paslaugų apibrėžtį. Siekiant veiksmingumo ir nuoseklumo, techninės pagalbos paslaugų teikimui taikoma kontrolė turėtų būti suderinta ir ji taip pat turėtų būti taikoma siekiant užkirsti kelią teroro aktams ir žmogaus teisių pažeidimams;
(11)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo išaiškinta, kad techninės pagalbos paslaugų teikimas, susijęs su judėjimu per sieną, priklauso Sąjungos kompetencijai. Todėl reikia paaiškinti, kokia kontrolė taikoma techninės pagalbos paslaugoms, ir nustatyti tų paslaugų apibrėžtį. Siekiant veiksmingumo ir nuoseklumo, kontrolė prieš teikiant techninės pagalbos paslaugas turėtų būti suderinta ir ji taip pat turėtų būti taikoma siekiant užkirsti kelią teroro aktams ir žmogaus teisių pažeidimams;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 nustatyta, kad valstybių narių valdžios institucijos turi turėti galimybę kiekvienu atskiru atveju nuspręsti uždrausti ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių tranzitą, jeigu jos remdamosi žvalgybos informacija ar kitais šaltiniais turi pagrįstų priežasčių įtarti, jog tos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos masinio naikinimo ginklams arba jų siuntimo į taikinį sistemoms platinti. Siekiant veiksmingumo ir nuoseklumo, tranzitui taikoma kontrolė turėtų būti suderinta ir ji taip pat turėtų būti taikoma siekiant užkirsti kelią teroro aktams ir žmogaus teisių pažeidimams;
(12)  Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 nustatyta, kad valstybių narių valdžios institucijos turi turėti galimybę kiekvienu atskiru atveju nuspręsti uždrausti ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių tranzitą, jeigu jos remdamosi žvalgybos informacija ar kitais šaltiniais turi pagrįstų priežasčių įtarti, jog tos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos masinio naikinimo ginklams arba jų siuntimo į taikinį sistemoms platinti. Siekiant veiksmingumo ir nuoseklumo, tranzitui taikoma kontrolė turėtų būti suderinta ir ji taip pat turėtų būti taikoma siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  nors už sprendimą dėl atskirųjų, visuotinių arba nacionalinių eksporto leidimų atsako nacionalinės valdžios institucijos, siekiant, kad ES eksporto kontrolės režimas būtų veiksmingas, reikia, kad į šio reglamento taikymo sritį patenkančias prekes ketinantys eksportuoti ekonominės veiklos vykdytojai atliktų deramus patikrinimus, kaip nustatyta, be kita ko, EBPO rekomendacijose daugiašalėms įmonėms, EPBO deramo patikrinimo rekomendacijose dėl atsakingo verslo vykdymo ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant padėti sukurti vienodas sąlygas eksportuotojams ir užtikrinti veiksmingesnį kontrolės taikymą, reikėtų nustatyti standartinį reikalavimą užtikrinti atitiktį parengiant vidaus atitikties užtikrinimo programas. Siekiant proporcingumo, šis reikalavimas turėtų būti taikomas konkrečioms kontrolės sąlygoms, susijusioms su visuotiniais leidimais ir tam tikrais bendraisiais eksporto leidimais;
(14)  siekiant padėti sukurti vienodas sąlygas eksportuotojams ir užtikrinti veiksmingesnį kontrolės taikymą, reikėtų nustatyti standartinį reikalavimą užtikrinti atitiktį parengiant vidaus atitikties užtikrinimo programas, šią atitiktį apibrėžti ir aprašyti, taip pat suteikti sertifikavimo galimybę, kad vykstant leidimų suteikimo procesui būtų galima gauti nacionalinių atsakingų valdžios institucijų teikiamų lengvatų. Siekiant proporcingumo, šis reikalavimas turėtų būti taikomas konkrečioms kontrolės sąlygoms, susijusioms su visuotiniais leidimais ir tam tikrais bendraisiais eksporto leidimais;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant sumažinti įmonėms ir institucijoms tenkančią administracinę naštą ir kartu užtikrinti tinkamą į atitinkamas paskirties vietas eksportuojamų atitinkamų prekių kontrolės lygį, turėtų būti nustatyti papildomi Sąjungos bendrieji eksporto leidimai. Siekiant licencijų išdavimo sąlygas pritaikyti prie ypatingų pramonės poreikių, taip pat turėtų būti nustatytas dideliems projektams skirtas visuotinis leidimas;
(15)  siekiant sumažinti įmonėms, visų pirma MVĮ, ir institucijoms tenkančią administracinę naštą ir kartu užtikrinti tinkamą į atitinkamas paskirties vietas eksportuojamų atitinkamų prekių kontrolės lygį, turėtų būti nustatyti papildomi Sąjungos bendrieji eksporto leidimai. Siekiant licencijų išdavimo sąlygas pritaikyti prie ypatingų pramonės poreikių, taip pat turėtų būti nustatytas dideliems projektams skirtas visuotinis leidimas;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  atsižvelgiant į sparčią technologinę plėtrą, Sąjungai reikėtų įvesti tam tikrų rūšių kibernetinio stebėjimo technologijų kontrolę, remiantis vienašaliu sąrašu, pateiktu I priedo B skirsnyje. Atsižvelgiant į daugiašalės eksporto kontrolės sistemos svarbą, reikėtų nustatyti, kad I priedo B skirsnis būtų taikomas tik kibernetinio stebėjimo technologijoms ir nebūtų dubliuojamas su I priedo A skirsniu;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  sprendimai dėl I priedo A skirsnyje nustatyto bendro dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, sąrašo atnaujinimo turėtų atitikti pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės ir Sąjunga yra prisiėmusios kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis. Sprendimai dėl I priedo B skirsnyje nustatyto bendro dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, tokių kaip kibernetinio stebėjimo technologijos, sąrašo atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į sunkių žmogaus teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės, arba esminių Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesų pažeidimų riziką, kurią gali kelti tokių prekių eksportas. Sprendimai dėl IV priedo B skirsnyje nustatyto bendro dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, sąrašo atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į valstybių narių viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo interesus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnį. Sprendimai dėl II priedo A–J skirsniuose nustatytų bendrų prekių ir paskirties vietų sąrašų atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus vertinimo kriterijus;
(17)  sprendimai dėl I priedo A skirsnyje nustatyto bendro dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, sąrašo atnaujinimo turėtų atitikti pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės ir Sąjunga yra prisiėmusios kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis. Sprendimai dėl I priedo B skirsnyje nustatyto kibernetinio stebėjimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, bendro sąrašo atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į riziką, kurią gali kelti tokių prekių eksportas, turint mintyje jų naudojimą siekiant pažeisti tarptautinę žmogaus teisių teisę arba tarptautinę humanitarinę teisę šalyse, kuriose nustatyti tokie pažeidimai, ypač susiję su žodžio laisve, susirinkimų laisve ir teise į privatumą, arba pakenkti esminiams Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesams. Sprendimai dėl IV priedo B skirsnyje nustatyto bendro dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, sąrašo atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į valstybių narių viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo interesus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnį. Sprendimai dėl II priedo A–J skirsniuose nustatytų bendrų prekių ir paskirties vietų sąrašų atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus vertinimo kriterijus; Sprendimai išbraukti ištisas subkategorijas dėl kriptografijos ir šifravimo, tokias kaip I priedo A skirsnio 5 kategorijoje arba kaip II priedo I skirsnyje, turėtų būti priimami atsižvelgiant į 1997 m. kovo 27 d. EBPO tarybos rekomendaciją dėl kriptografijos politikos gairių;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su Sąjungos bendruosiuose eksporto leidimuose nurodytų prekių eksporto rizikos vertinimu, ir į technologijų bei prekybos pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, siekiant iš dalies pakeisti šio reglamento I priedo A skirsnį, II priedą ir IV priedo B skirsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(18)  kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su Sąjungos bendruosiuose eksporto leidimuose nurodytų prekių eksporto rizikos vertinimu, ir į technologijų bei prekybos pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, siekiant iš dalies pakeisti šio reglamento I priedo A ir B skirsnius, II priedą ir IV priedo B skirsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)   atsižvelgiant į kibernetinės vagystės ir pakartotinio eksporto į trečiąsias šalis riziką, kaip nurodyta Tarybos Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP, būtina sugriežtinti nuostatas dėl dvejopo naudojimo prekių;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnį, nedarydamos poveikio jo nuostatų taikymui ir laukdamos didesnio derinimo laipsnio, valstybės narės išlaiko teisę kontroliuoti tam tikrų dvejopo naudojimo prekių persiuntimą Sąjungoje, kad išsaugotų viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Siekiant proporcingumo, reikia peržiūrėti dvejopo naudojimo prekių persiuntimo kontrolės nuostatas, kad būtų kuo labiau sumažinta įmonėms ir valdžios institucijoms tenkanti našta. Be to, IV priedo B skirsnyje pateiktas prekių, kurioms taikoma persiuntimo Sąjungos viduje kontrolė, sąrašas turėtų būti periodiškai peržiūrimas atsižvelgiant į technologinę ir komercinę raidą ir persiuntimo rizikos vertinimą;
(21)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnį, nedarydamos poveikio jo nuostatų taikymui ir laukdamos didesnio derinimo laipsnio, valstybės narės išlaiko teisę kontroliuoti tam tikrų dvejopo naudojimo prekių persiuntimą Sąjungoje, kad išsaugotų viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Siekiant proporcingumo, reikia peržiūrėti dvejopo naudojimo prekių persiuntimo kontrolės nuostatas, kad būtų kuo labiau sumažinta įmonėms, visų pirma MVĮ, ir valdžios institucijoms tenkanti našta. Be to, IV priedo B skirsnyje pateiktas prekių, kurioms taikoma persiuntimo Sąjungos viduje kontrolė, sąrašas turėtų būti periodiškai peržiūrimas atsižvelgiant į technologinę ir komercinę raidą ir persiuntimo rizikos vertinimą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)  atsižvelgiant į tai, kad svarbu užtikrinti eksporto kontrolės veiklos atskaitomybę ir visuomenės vykdomą kontrolę, valstybės narės turėtų viešai paskelbti visus atitinkamus licencijų duomenis;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi ir skaidrumas yra esminiai veiksmingo eksporto kontrolės režimo elementai. Todėl reikia numatyti, kad būtų nuolat rengiamos gairės, padedančios taikyti šį reglamentą, ir, laikantis dabartinės tvarkos, būtų skelbiamos metinės kontrolės įgyvendinimo ataskaitos;
(25)  bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi, visų pirma su MVĮ, ir skaidrumas yra esminiai veiksmingo eksporto kontrolės režimo elementai. Todėl reikia numatyti, kad būtų nuolat rengiamos gairės, padedančios taikyti šį reglamentą, ir, laikantis dabartinės tvarkos, būtų skelbiamos metinės kontrolės įgyvendinimo ataskaitos. Atsižvelgiant į gairių, kurios padėtų interpretuoti kai kuriuos šio reglamento elementus, svarbą, tos gairės turėtų būti paskelbtos viešai tuomet, kai įsigalios šis reglamentas;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  turėtų būti užtikrinta, kad šiame reglamente pateiktos apibrėžtys atitiktų Sąjungos muitinės kodekse pateiktas apibrėžtis;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas. Taip pat tikslinga nustatyti nuostatas, kurios padėtų spręsti konkrečius neteisėtos prekybos dvejopo naudojimo prekėmis klausimus, siekiant paremti veiksmingą kontrolės vykdymo užtikrinimą;
(27)  kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas. Turėtų būti skatinama sudaryti vienodas sąlygas Sąjungos eksportuotojams. Taigi sankcijos už šio reglamento pažeidimus turėtų būti panašaus pobūdžio ir poveikio visose valstybėse narėse. Taip pat tikslinga nustatyti nuostatas, kurios padėtų spręsti konkrečius neteisėtos prekybos dvejopo naudojimo prekėmis klausimus, siekiant paremti veiksmingą kontrolės vykdymo užtikrinimą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  eksporto kontrolė daro poveikį tarptautiniam saugumui ir prekybai su trečiosiomis šalimis, todėl reikia plėtoti dialogą ir bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visoms pasaulio valstybėms ir didinti tarptautinį saugumą;
(29)  eksporto kontrolė daro poveikį tarptautiniam saugumui ir prekybai su trečiosiomis šalimis, todėl reikia plėtoti dialogą ir bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visoms pasaulio valstybėms, skatinti platesnę konvergenciją ir didinti tarptautinį saugumą. Kad būtų skatinami tie tikslai, Taryba, Komisija ir valstybės narės turėtų, glaudžiai bendradarbiaudamos su EIVT, aktyviai dalyvauti susijusiuose tarptautiniuose forumuose, įskaitant Vasenaro susitarimą, siekiant nustatyti, kaip tarptautinį standartą, kibernetinio stebėjimo prekių sąrašą, pateiktą I priedo B skirsnyje. Be to, pagalba trečiosioms šalims, susijusi su dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės režimo parengimu ir atitinkamais administraciniais pajėgumais, turėtų būti sustiprinta ir išplėsta, visų pirma muitinės srityje;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  šiuo reglamentu užtikrinama pagarba pagrindinėms teisėms ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia laisvės užsiimti verslu principo,
(31)  šiuo reglamentu užtikrinama pagarba pagrindinėms teisėms ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
a)  prekės, kurios gali būti naudojamos branduoliniams, cheminiams ir biologiniams ginklams ir jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti, kurti, gaminti ar naudoti, įskaitant visas prekes, kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba;
a)  tradicinės dvejopo naudojimo prekės, įskaitant ir techninę bei programinę įrangą, kurios gali būti naudojamos branduoliniams, cheminiams ir biologiniams ginklams ir jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti, kurti, gaminti ar naudoti, įskaitant visas prekes, kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
b)  kibernetinio stebėjimo technologijos, kurios gali būti naudojamos sunkiems žmogaus teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams arba gali kelti grėsmę tarptautiniam saugumui arba esminiams Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesams;
b)  kibernetinio stebėjimo prekės, įskaitant techninę bei programinę įrangą ir technologijas, kurios yra specialiai suprojektuotos siekiant sudaryti sąlygas slapta įsibrauti į informacines ir telekomunikacijų sistemas ir (arba) siekiant stebėti, neteisėtai perkelti, rinkti ir analizuoti duomenis ir (arba) sutrikdyti sistemos, į kurią nusitaikyta, veikimą arba ją sugadinti negavus konkretaus, informacija grindžiamo ir aiškaus duomenų savininko leidimo ir kurios gali būti naudojamos ryšium su žmogaus teisių, įskaitant teisės į privatumą, teisės į žodžio laisvę ir teisės į susirinkimų ir asociacijų laisvę, pažeidimais arba kurios gali būti naudojamos sunkiems žmogaus teisių teisės arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams arba gali kelti grėsmę tarptautiniam saugumui arba esminiams Sąjungos ir jos narių saugumo interesams. Netaikoma tinklo ir IRT saugumo moksliniams tyrimams, kuriais siekiama patvirtintų bandymų ar informacijos saugumo sistemų apsaugos;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
5a.  galutinis naudotojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo ar subjektas, kuris yra dvejopo naudojimo prekės galutinis gavėjas;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas
13.  didelio projekto leidimas – visuotinis eksporto leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui, kurį turėdamas jis gali eksportuoti tam tikros rūšies ar kategorijos dvejopo naudojimo prekę vienam ar keliems konkretiems galutiniams naudotojams vienoje ar keliose konkrečiose trečiosiose šalyse, kol trunka konkretus projektas, kuris vykdomas ilgiau kaip vienus metus;
13.  didelio projekto leidimas – visuotinis eksporto leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui, kurį turėdamas jis gali eksportuoti tam tikros rūšies ar kategorijos dvejopo naudojimo prekę vienam ar keliems konkretiems galutiniams naudotojams vienoje ar keliose konkrečiose trečiosiose šalyse konkrečiam projektui. Jis galioja nuo vienų iki ketverių metų, išskyrus tinkamai pagrįstais atvejais, grindžiamais projekto trukme, ir kompetentinga institucija gali jo galiojimą pratęsti;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 22 punktas
22.  vidaus atitikties užtikrinimo programa – veiksmingos, tinkamos ir proporcingos priemonės ir procedūros, įskaitant standartizuotos veiklos atitikties užtikrinimo politikos, procedūrų, elgesio standartų ir apsaugos priemonių parengimą, įgyvendinimą ir laikymąsi, kurias eksportuotojai parengia, kad užtikrintų atitiktį šio reglamento nuostatoms ir jame išdėstytoms leidimų sąlygoms;
22.  vidaus atitikties užtikrinimo programa (ICP) – veiksmingos, tinkamos ir proporcingos priemonės ir procedūros (rizika grindžiamas požiūris), įskaitant standartizuotos veiklos atitikties užtikrinimo politikos, procedūrų, elgesio standartų ir apsaugos priemonių parengimą, įgyvendinimą ir laikymąsi, kurias eksportuotojai parengia, kad užtikrintų atitiktį šio reglamento nuostatoms ir jame išdėstytoms leidimų sąlygoms. Eksportuotojas turi turėti galimybę savanoriškai pasirinkti, kad kompetentingos institucijos nemokamai sertifikuotų jo ICP, remiantis Komisijos nustatyta referencine ICP, kad jis gautų lengvatų nacionalinėms kompetentingoms institucijoms vykdant leidimų suteikimo procedūrą;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 23 punktas
23.  teroro aktas – teroro aktas, nurodytas Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 3 dalyje.
Išbraukta.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)
23a.  išsamus patikrinimas – procesas, kurį taikydamos įmonės gali nustatyti esamą ir galimą neigiamą poveikį, užkirsti jam kelią, jį sušvelninti ir atsiskaityti už jo šalinimą ir kuris yra sudėtinė verslo sprendimų priėmimo ir rizikos valdymo sistemų dalis;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  skirtos naudoti asmenims, prisidedantiems prie vadovavimo vykdant sunkius žmogaus teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus arba prie jų vykdymo ginkluoto konflikto ar vidaus represijų galutinės paskirties šalyje atvejais, kaip nustatyta atitinkamų viešųjų tarptautinių institucijų arba Europos arba nacionalinių kompetentingų institucijų, ir kai turima įrodymų, kad siūlomas galutinis naudotojas naudoja šią prekę ar panašias prekes vadovaudamas sunkiems pažeidimams arba juos įgyvendindamas;
d)  kibernetinio stebėjimo prekių atveju – skirtos naudoti fiziniams ar juridiniams asmenims, ryšium su tarptautinės žmogaus teisių teisės arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimais šalyse, kuriose kompetentingi JT, Europos Tarybos, Sąjungos organai arba nacionalinės kompetentingos institucijos nustatė sunkius žmogaus teisių pažeidimus, ir kai yra priežasčių įtarti, kad siūlomas galutinis naudotojas gali naudoti šią prekę ar panašias prekes vadovaudamas tokiems pažeidimams arba juos įgyvendindamas;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  skirtos naudoti su teroro aktais susijusiems tikslams.
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Jei eksportuotojas , įsipareigojęs atlikti deramus patikrinimus, žino, kad jo siūlomos eksportuoti I priede neišvardytos dvejopo naudojimo prekės, visos ar iš dalies, yra skirtos kuriam nors iš 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, jis turi pranešti kompetentingai institucijai, kuri nuspręs, ar tikslinga atitinkamam eksportui reikalauti leidimo.
2.  Jei eksportuotojas, atlikdamas deramą patikrinimą, sužino, kad jo siūlomos eksportuoti I priede neišvardytos dvejopo naudojimo prekės, visos ar iš dalies, gali būti skirtos kuriam nors iš 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, jis turi pranešti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs ar gyvena, kompetentingai institucijai, kuri nuspręs, ar tikslinga atitinkamam eksportui reikalauti leidimo.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Į sąrašą neįtrauktų prekių eksporto leidimai suteikiami dėl konkrečių prekių ir konkretiems galutiniams naudotojams. Leidimus suteikia valstybės narės, kurioje eksportuotojas gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija arba, jeigu eksportuotojas yra asmuo, gyvenantis arba įsisteigęs ne Sąjungoje, – valstybės narės, kurioje yra atitinkamos prekės, kompetentinga institucija. Leidimai galioja visoje Sąjungoje. Leidimai galioja vienus metus ir kompetentinga institucija gali jų galiojimą pratęsti.
3.  Į sąrašą neįtrauktų prekių eksporto leidimai suteikiami dėl konkrečių prekių ir konkretiems galutiniams naudotojams. Leidimus suteikia valstybės narės, kurioje eksportuotojas gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija arba, jeigu eksportuotojas yra asmuo, gyvenantis arba įsisteigęs ne Sąjungoje, – valstybės narės, kurioje yra atitinkamos prekės, kompetentinga institucija. Leidimai galioja visoje Sąjungoje. Leidimai galioja dvejus metus ir kompetentinga institucija gali jų galiojimą pratęsti.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Jeigu prieštaravimų negaunama, laikoma, kad valstybės narės, su kuriomis konsultuotasi, neprieštarauja ir privalo nustatyti leidimo reikalavimą visiems iš esmės panašiems sandoriams. Jos informuoja apie tai savo muitinės administraciją ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas apie leidimo reikalavimą.
Jeigu prieštaravimų negaunama, laikoma, kad valstybės narės, su kuriomis konsultuotasi, neprieštarauja ir privalo nustatyti leidimo reikalavimą visiems iš esmės panašiems sandoriams (t. y. iš esmės tapačių parametrų ar techninių charakteristikų prekei, tam pačiam galutiniam naudotojui arba gavėjui). Jos informuoja savo muitinės administraciją ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas apie leidimo reikalavimą. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia trumpą atvejo aprašymą, sprendimo motyvus ir nurodo, jei taikoma, naujo leidimo reikalavimą naujame II priedo E skirsnyje.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
Jeigu kuri nors iš valstybių narių, su kuriomis konsultuotasi, pareiškia prieštaravimų, reikalavimas gauti leidimą atšaukiamas, nebent tokį reikalavimą nustatanti valstybė narė manytų, kad eksportas gali pažeisti jos esminius saugumo interesus. Tokiu atveju ta valstybė narė gali nuspręsti toliau taikyti leidimo reikalavimą. Apie tai turėtų būti nedelsiant pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.
Jeigu bent keturios valstybės narės, kuriose gyvena ne mažiau kaip 35 % Sąjungos gyventojų, pareiškia prieštaravimų, reikalavimas gauti leidimą atšaukiamas, nebent tokį reikalavimą nustatanti valstybė narė manytų, kad eksportas gali pažeisti jos esminius saugumo interesus arba jos įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Tokiu atveju ta valstybė narė gali nuspręsti toliau taikyti leidimo reikalavimą. Apie tai turėtų būti nedelsiant pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa
Komisija ir valstybės narės tvarkys nustatytų leidimo reikalavimų registrą ir jį atnaujins.
Komisija ir valstybės narės tvarko nustatytų leidimo reikalavimų registrą ir jį atnaujina. Šiame registre saugomi duomenys įtraukiami į ataskaitą Europos Parlamentui, kaip nurodyta 24 straipsnio 2 dalyje, ir yra prieinami visuomenei.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu tarpininkui žinoma, kad dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių jis siūlo savo tarpininkavimo paslaugas, yra, visos ar iš dalies, skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, jis privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai , kuri nuspręs, ar derėtų nustatyti, kad tokioms tarpininkavimo paslaugoms vykdyti reikalingas leidimas.
2.  Jeigu tarpininkui žinoma, kad dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių jis siūlo savo tarpininkavimo paslaugas, yra, visos ar iš dalies, skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, jis privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kuri nustato, kad tokioms tarpininkavimo paslaugoms vykdyti reikalingas leidimas.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Tiesioginiam arba netiesioginiam su dvejopo naudojimo prekėmis arba su dvejopo naudojimo prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu susijusios techninės pagalbos teikimui reikalingas leidimas, jeigu kompetentinga institucija techninės pagalbos teikėjui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnyje nurodytų naudojimo tikslų.
1.  Tiesioginiam arba netiesioginiam su dvejopo naudojimo prekėmis arba su dvejopo naudojimo prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu susijusios techninės pagalbos teikimui reikalingas leidimas, jeigu kompetentinga institucija techninės pagalbos teikėjui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
Jeigu techninės pagalbos teikėjas žino, kad dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių jis siūlo teikti techninę pagalbą, visos ar iš dalies, yra skirtos bet kuriam iš 4 straipsnyje nurodytų naudojimo tikslų, jis privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kuri nuspręs, ar tikslinga dėl tokios techninės pagalbos reikalauti leidimo.
Jeigu techninės pagalbos teikėjas žino, kad dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių jis ar ji siūlo teikti techninę pagalbą, visos ar iš dalies, yra skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, jis ar ji privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kuri nustato, kad tokios techninės pagalbos teikimui reikalingas leidimas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybė narė gali uždrausti I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportą arba jam taikyti leidimo reikalavimą visuomenės saugumo arba žmogaus teisių apsaugos sumetimais.
1.  Valstybė narė gali uždrausti I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportą arba jam taikyti leidimo reikalavimą visuomenės saugumo, žmogaus teisių apsaugos sumetimais arba teroro aktų prevencijai.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalis
7.  Svarbūs komerciniai dokumentai, susiję su I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių persiuntimu Sąjungos viduje, turi aiškiai rodyti, kad toms prekėms jas eksportuojant iš Sąjungos taikomos kontrolės priemonės. Svarbius komercinius dokumentus visų pirma sudaro pardavimo sutartis, užsakymo patvirtinimas, sąskaita faktūra arba išsiuntimo pranešimas.
7.  Svarbūs komerciniai dokumentai, susiję su I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportu į trečiąsias šalis ir persiuntimu Sąjungos viduje, turi aiškiai rodyti, kad toms prekėms jas eksportuojant iš Sąjungos taikomos kontrolės priemonės. Svarbius komercinius dokumentus visų pirma sudaro pardavimo sutartis, užsakymo patvirtinimas, sąskaita faktūra arba išsiuntimo pranešimas.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
3.  Atskirieji eksporto leidimai ir visuotiniai eksporto leidimai galioja vienus metus ir kompetentinga institucija gali pratęsti jų galiojimą. Dideliems projektams skirtų visuotinių eksporto leidimų galiojimo trukmę nustato kompetentinga institucija.
3.  Atskirieji eksporto leidimai ir visuotiniai eksporto leidimai galioja dvejus metus ir kompetentinga institucija gali pratęsti jų galiojimą. Dideliems projektams skirti visuotiniai eksporto leidimai galioja ne ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su projekto trukme. Tai neužkerta kelio kompetentingoms institucijoms panaikinti, sustabdyti, paleisti ar atšaukti atskirojo arba visuotinio eksporto leidimo bet kuriuo metu.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Eksportuotojai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, būtiną jų paraiškoms dėl atskirųjų ir bendrųjų eksporto leidimų, kad būtų pateikta išsami informacija, būtent apie galutinius naudotojus, paskirties šalį ir eksportuojamos prekės galutinį naudojimą.
Eksportuotojai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, būtiną jų paraiškoms dėl atskirųjų ir bendrųjų eksporto leidimų, kad būtų pateikta išsami informacija, būtent apie galutinius naudotojus, paskirties šalį ir eksportuojamos prekės galutinį naudojimą. Vykdant veiklą su vyriausybiniais galutiniais naudotojais, pateiktoje informacijoje nurodoma, kuris departamentas, agentūra, padalinys ar skyrius bus galutinis eksportuojamos prekės naudotojas.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Leidimai prireikus gali būti siejami su pareiškimu dėl galutinio naudojimo.
Visiems kibernetinio stebėjimo prekių eksporto leidimams, taip pat atskiriesiems eksporto leidimams prekėms, dėl kurių kyla didelė rizika, kad jos bus nukreiptos arba reeksportuotos nepageidaujamomis sąlygomis, turi būti taikomas reikalavimas pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo. Kitų prekių leidimams prireikus turi būti taikomas reikalavimas pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis
Visuotiniai eksporto leidimai siejami su reikalavimu, kad eksportuotojas turi įgyvendinti veiksmingą vidaus atitikties užtikrinimo programą. Eksportuotojas taip pat bent kartą per metus kompetentingai institucijai teikia naudojimosi šiuo leidimu ataskaitą; ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:
Visuotiniai eksporto leidimai siejami su reikalavimu, kad eksportuotojas turi įgyvendinti veiksmingą vidaus atitikties užtikrinimo programą. Eksportuotojas turi turėti galimybę savanoriškai pasirinkti, kad kompetentingos institucijos nemokamai sertifikuotų jo ICP, remiantis Komisijos nustatyta referencine ICP, kad jis gautų lengvatų nacionalinėms kompetentingoms institucijoms vykdant leidimų suteikimo procedūrą. Eksportuotojas taip pat bent kartą per metus arba kompetentingos institucijos prašymu kompetentingai institucijai teikia naudojimosi šiuo leidimu ataskaitą; ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos d punktas
d)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
d)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  jeigu žinoma, paskirtųjų naudotojų vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos d b punktas (naujas)
db)  data, kai vyko eksportas;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybių narių kompetentingos institucijos išnagrinėja prašymus dėl atskirųjų ir bendrųjų leidimų per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir praktika. Kompetentingos institucijos Komisijai pateikia visą informaciją apie tai, kiek laiko vidutiniškai tvarkomos leidimo paraiškos, kuri reikalinga rengiant 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę ataskaitą.
5.  Valstybių narių kompetentingos institucijos išnagrinėja prašymus dėl atskirųjų ir bendrųjų leidimų per 30 dienų nuo prašymo pateikimo nustatyta tvarka. Jei kompetentingai institucijai dėl tinkamai pagrįstų priežasčių reikia daugiau laiko prašymui išnagrinėti, ji per 30 dienų apie tai praneša prašymo teikėjui. Kompetentinga institucija sprendimą dėl prašymų dėl atskirųjų ir bendrųjų leidimų bet kuriuo atveju priima ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prašymo pateikimo nustatyta tvarka.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jeigu tarpininkas arba techninės pagalbos teikėjas negyvena ir nėra įsisteigęs Sąjungos teritorijoje, pagal šį reglamentą leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą suteikia valstybės narės, kurioje įsisteigusi tarpininko arba techninės pagalbos teikėjo patronuojančioji įmonė, arba valstybės narės, iš kurios teritorijos bus teikiamos tarpininkavimo paslaugos arba techninė pagalba, kompetentinga institucija.
Jeigu tarpininkas arba techninės pagalbos teikėjas negyvena ir nėra įsisteigęs Sąjungos teritorijoje, pagal šį reglamentą leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą suteikia valstybės narės, iš kurios teritorijos bus teikiamos tarpininkavimo paslaugos arba techninė pagalba, kompetentinga institucija. Tai apima ir tarpininkavimo paslaugas bei techninę pagalbą, kurią teikia patronuojamosios įmonės arba bendros įmonės, įsikūrusios trečiosiose šalyse, tačiau jų savininkės yra arba jas kontroliuoja įmonės, įsisteigusios Sąjungos teritorijoje.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Spręsdamos, ar suteikti atskirąjį ar visuotinį eksporto leidimą arba suteikti leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas arba techninę pagalbą pagal šį reglamentą, arba uždrausti tranzitą, valstybių narių kompetentingos institucijos atsižvelgia į šiuos kriterijus:
1.  Spręsdamos, ar suteikti atskirąjį ar visuotinį eksporto leidimą arba suteikti leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas arba techninę pagalbą pagal šį reglamentą, arba uždrausti tranzitą, valstybių narių kompetentingos institucijos atsižvelgia į visas atitinkamas aplinkybes, įskaitant:
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  Sąjungos ir valstybių narių tarptautines pareigas ir įsipareigojimus, visų pirma pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis ir savo pareigas pagal sankcijas, taikomas pagal Tarybos priimtą 2 sprendimą ar bendrąją poziciją arba pagal ESBO sprendimą ar Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privalomą rezoliuciją;
a)  Sąjungos ir valstybių narių tarptautines pareigas ir įsipareigojimus, visų pirma pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  savo pareigas pagal sankcijas, taikomas pagal Tarybos priimtą sprendimą ar bendrąją poziciją arba pagal ESBO sprendimą ar Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privalomą rezoliuciją;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  žmogaus teisių teisės, pagrindinių teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus galutinės paskirties šalyje, kaip nustatė kompetentingi JT, Europos Tarybos ar Europos Sąjungos organai;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  vidaus padėtį galutinės paskirties šalyje – kompetentingos institucijos neleidžia vykdyti eksporto, dėl kurio būtų išprovokuoti ar prailginti ginkluoti konfliktai arba suintensyvinta vyraujanti įtampa ar konfliktai galutinės paskirties šalyje;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  paskirties šalies elgesys tarptautinės bendruomenės atžvilgiu, visų pirma jos požiūris į terorizmą, jos aljansų pobūdis ir tarptautinės teisės principų laikymasis;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
db)  eksporto prekių atitiktis šalies gavėjos techniniams ir ekonominiams pajėgumams;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika, įskaitant rizikos, kad dvejopo naudojimo prekės bus nukreiptos arba reeksportuotos nepageidaujamomis sąlygomis, buvimą.
f)  aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika, įskaitant rizikos, kad dvejopo naudojimo ir ypač kibernetinio stebėjimo prekės bus nukreiptos arba reeksportuotos nepageidaujamomis sąlygomis ar bus nukreiptos neplanuotam galutiniam kariniam naudojimui ar terorizmui, buvimą.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Atsižvelgiant į atskirųjų ar visuotinių eksporto leidimų arba leidimų teikti tarpininkavimo paslaugas ar techninę pagalbą išdavimą kibernetinio stebėjimo prekėms, kompetentingos valstybių narių institucijos visų pirma turi apsvarstyti teisės pažeidimo į privatumą riziką, teisę į duomenų apsaugą, žodžio laisvę ir susirinkimų ir asociacijų laisvę, taip pat į riziką, susijusią su teisinės valstybės principu, teisiniu pagrindu dėl eksportuojamų prekių naudojimo ir potencialios saugumo rizikos Sąjungai ir valstybėms narėms.
Jei kompetentingos valstybių narių institucijos padaro išvadą, kad dėl tokios rizikos buvimo gali kilti rimtų žmogaus teisių pažeidimų, valstybės narės neišduoda eksporto leidimo arba panaikina, sustabdo, pakeičia arba atšaukia galiojančius leidimus.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija ir Taryba pateikia gaires ir (arba) rekomendacijas, kuriomis užtikrinama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos atliktų bendrus rizikos vertinimus, skirtus šiems kriterijams įgyvendinti.
2.  Įsigaliojus šiam reglamentui Komisija ir Taryba pateikia gaires, kuriomis užtikrinama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos atliktų bendrus rizikos vertinimus, skirtus šiems kriterijams įgyvendinti, ir būtų nustatyti vienodi kriterijai, susiję su sprendimais dėl licencijų suteikimo. Komisija parengia gaires kaip vadovą su išsamiais veiksmais, kuriuos turi atlikti valstybių narių kompetentingos licencijas suteikiančios institucijos ir eksportuotojai, vykdantys deramus patikrinimus, su praktinėmis rekomendacijomis dėl įgyvendinimo ir atitikties kontrolei pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą ir kriterijams, išvardytiems 14 straipsnio 1 dalyje, įskaitant geriausios patirties pavyzdžius. Tas vadovas rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba ir dvejopo naudojimo koordinavimo grupe ir apima išorinius ekspertus iš akademinės bendruomenės, eksportuotojų, brokerių ir pilietinės visuomenės organizacijų, laikantis 21 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos, ir yra atnaujinamas, kai tai yra reikalinga ir tinkama.
Komisija parengia gebėjimų stiprinimo programą, sukurdama bendras mokymo programas licencijavimo ir muitinės institucijų pareigūnams.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  dvejopo naudojimo prekių sąrašas, nustatytas I priedo B skirsnyje, gali būti iš dalies keičiamas, jei tai būtina dėl sunkių žmogaus teisių ar tarptautinės humanitarinės teisės, arba esminių Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesų pažeidimų rizikos, kurią gali kelti tokių prekių eksportas;
b)  kibernetinio stebėjimo prekių sąrašas, nustatytas I priedo B skirsnyje, iš dalies keičiamas, jei tai būtina dėl sunkių žmogaus teisių ar tarptautinės humanitarinės teisės, arba esminių Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesų pažeidimų rizikos, kurią gali kelti tokių prekių eksportas, arba jeigu buvo pradėti patikrinimai dėl didelio kiekio į sąrašą neįtrauktų prekių pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies d punktą. Daliniai pakeitimai taip pat gali būti susiję su sprendimais išbraukti iš sąrašo prekes, kurios jau yra į jį įrašytos.
Kai dėl privalomų skubos priežasčių būtina išbraukti konkrečias prekes iš I priedo B skirsnio arba jas į jį įtraukti, pagal šį punktą priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 17 straipsnyje numatyta procedūra;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)   Komisija gali pašalinti prekes iš sąrašo, ypač jei dėl sparčiai kintančios technologinės aplinkos tos prekės tampa žemesnio lygio prekėmis arba masiškai gaminamais produktais, kurie yra lengvai prieinami arba techniniu požiūriu lengvai keičiami;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  I priedo B skirsnio nuostatos dėl kibernetinio stebėjimo prekių yra ribotos apimties ir neapima prekių, išvardytų I priedo A skirsnyje;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia gaires, padėsiančias užtikrinti licencijavimo institucijų ir muitinių tarpusavio bendradarbiavimą.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  informaciją apie kontrolės taikymą, įskaitant licencijų duomenis (numeris, vertė ir licencijų tipai, susijusios paskirties šalys, bendrųjų ir visuotinių leidimų naudotojų skaičius, veiklos vykdytojų, turinčių ICP, skaičius, tvarkymo laikas, prekybos, kurią vykdant vyksta persiuntimas ES viduje, apimtis ir vertė ir kt.) ir, kai tai žinoma, kitose valstybėse narėse įvykdyto dvejopo naudojimo prekių eksporto duomenis;
a)  visą informaciją apie kontrolės taikymą;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  informaciją apie kontrolės vykdymo užtikrinimą, įskaitant duomenis apie eksportuotojus, kuriems buvo atimta teisė naudoti nacionalinius arba Sąjungos bendruosius eksporto leidimus, pranešimus apie pažeidimus, turto areštus ir kitų sankcijų taikymą;
b)  visą informaciją apie kontrolės vykdymo užtikrinimą, įskaitant duomenis apie eksportuotojus, kuriems buvo atimta teisė naudoti nacionalinius arba Sąjungos bendruosius eksporto leidimus, bet kokius pranešimus apie pažeidimus, turto areštus ir kitų sankcijų taikymą;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  duomenis apie problemiškus galutinius vartotojus, subjektus, kurie vykdo įtartinus pirkimus, ir, kai tai žinoma, pasirinktus maršrutus.
c)  visus duomenis apie problemiškus galutinius vartotojus, subjektus, kurie vykdo įtartinus pirkimus, ir pasirinktus maršrutus.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės pirmininkas, kada tik mano, kad reikia, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis, kurioms taikomas šis reglamentas.
2.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė, kada tik mano, kad reikia, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis, kurioms taikomas šis reglamentas.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis
3.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė iš valstybių narių ekspertų sudaro technikos ekspertų grupes, kurioms paveda nagrinėti konkrečius su kontrolės įgyvendinimu susijusius klausimus, įskaitant klausimus, susijusius su I priede nustatytų Sąjungos kontrolės sąrašų naujinimu. Technikos ekspertų grupės prireikus konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis, kurioms taikomas šis reglamentas.
3.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė iš valstybių narių ekspertų sudaro technikos ekspertų grupes, kurioms paveda nagrinėti konkrečius su kontrolės įgyvendinimu susijusius klausimus, įskaitant klausimus, susijusius su I priedo B skirsnyje nustatytų Sąjungos kontrolės sąrašų naujinimu. Technikos ekspertų grupės konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais, pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis, kurioms taikomas šis reglamentas. Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė visų pirma sukuria techninę darbo grupę vertinimo kriterijų klausimais, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies d punkte ir 14 straipsnio 1 dalies b punkte, ir taip pat išsamaus patikrinimo gairių rengimo klausimais, konsultuodamasi su nepriklausoma ekspertų grupe, mokslininkais ir pilietinės visuomenės organizacijoms.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų deramą visų šio reglamento nuostatų vykdymą. Visų pirma ji nustato sankcijas, taikomas už šio reglamento nuostatų ar jam įgyvendinti priimtų nuostatų pažeidimus. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
1.  Kiekviena valstybė narė imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų deramą visų šio reglamento nuostatų vykdymą. Visų pirma ji nustato sankcijas, taikomas už šio reglamento nuostatų ar jam įgyvendinti priimtų nuostatų pažeidimus, jų apėjimą ir sąlygų tokiems pažeidimams sudarymą. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Šios priemonės apima reguliarius rizika grindžiamus eksportuotojų auditus.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
2.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė nustato vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą, siekdama užtikrinti tiesioginį kompetentingų institucijų ir teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
2.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė nustato vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą, siekdama užtikrinti tiesioginį kompetentingų institucijų ir teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija ir nustatyti vienodus kriterijus, susijusius su sprendimais dėl licencijų suteikimo. Komisijai įvertinus valstybių narių nustatytas taisykles dėl sankcijų, šis mechanizmas numato būdus, kaip užtikrinti, kad sankcijos už šio reglamento pažeidimus būtų panašaus pobūdžio ir poveikio.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija ir Taryba, kai tinkama, parengia gaires ir (arba) rekomendacijas dėl geriausios praktikos šiame reglamente nurodytiems subjektams, kad užtikrintų Sąjungos eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir jo įgyvendinimo nuoseklumą. Valstybių narių kompetentingos institucijos taip pat prireikus teikia toje valstybėje narėje įsisteigusiems eksportuotojams, tarpininkams ir tranzito veiklos vykdytojams papildomas gaires.
1.  Komisija ir Taryba, kai tinkama, parengia gaires dėl geriausios praktikos šiame reglamente nurodytiems subjektams, kad užtikrintų Sąjungos eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir jo įgyvendinimo nuoseklumą. Valstybių narių kompetentingos institucijos taip pat prireikus teikia toje valstybėje narėje įsisteigusiems eksportuotojams, visų pirma MVĮ, tarpininkams ir tranzito veiklos vykdytojams papildomas gaires.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti. Ši metinė ataskaita skelbiama viešai.
Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti. Ši metinė ataskaita skelbiama viešai. Valstybės narės taip pat bent kartą per ketvirtį lengvai prieinamu būdu viešai atskleidžia svarbią informaciją apie kiekvieną licenciją, susijusią su licencijos rūšimi, įrangos verte, kiekiu ir pobūdžiu, produkto aprašymu, galutiniu naudotoju ir galutiniu naudojimu, paskirties šalimi, taip pat informaciją apie prašymo išduoti licenciją patvirtinimą arba atmetimą. Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į atitinkamų fizinių ir juridinių asmenų teisėtus interesus, kad nebūtų atskleistos jų komercinės paslaptys.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Praėjus penkeriems septyneriems metams nuo šio reglamento taikymo dienos Komisija įvertins šį reglamentą ir pateiks pagrindinių per vertinimą nustatytų faktų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.
Praėjus penkeriems septyneriems metams nuo šio reglamento taikymo dienos Komisija įvertins šį reglamentą ir pateiks pagrindinių per vertinimą nustatytų faktų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Šis vertinimas apima pasiūlymą dėl kriptografijos išbraukimo iš I priedo A skirsnio 5 kategorijos 2 dalies.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
d)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
3.  1 ir 2 dalyje nurodyti registrai ar dokumentai yra laikomi mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvyko eksportas arba buvo teikiamos tarpininkavimo arba techninės pagalbos paslaugos, pabaigos. Paprašius jie pateikiami kompetentingai institucijai.
3.  1 ir 2 dalyje nurodyti registrai ar dokumentai yra laikomi mažiausiai penkerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvyko eksportas arba buvo teikiamos tarpininkavimo arba techninės pagalbos paslaugos, pabaigos. Paprašius jie pateikiami kompetentingai institucijai .
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus reguliariai ir abipusiškai keičiasi informacija su trečiosiomis šalimis.
1.  Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus įsitraukia į atitinkamas tarptautines organizacijas, kaip antai EBPO, ir tuos daugiašalio eksporto kontrolės režimus, kuriuose jos dalyvauja, siekdamos skatinti tarptautinį prisijungimą prie kibernetinio stebėjimo prekių, kurių eksportui taikoma I priedo B skirsnyje nustatyta kontrolė, sąrašo ir prireikus reguliariai ir abipusiškai keičiasi informacija su trečiosiomis šalimis, taip pat vesdamos dialogą dėl dvejopo naudojimo prekių, nurodytų Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimuose ir strateginės partnerystės susitarimuose, vykdo gebėjimų stiprinimo veiklą ir skatina platesnę konvergenciją. Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai tokios informavimo veiklos ataskaitą.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnis – ŠIAME PRIEDE VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽTYS
„Įsilaužimo programinė įranga“ (4) – „programinė įranga“, kuri specialiai suprojektuota ar modifikuota tam, kad „stebėsenos priemonėmis“ nebūtų galima aptikti kompiuterio ar tinkle galinčio veikti įrenginio, arba siekiant, kad būtų įveiktos jų‚ „apsauginės reagavimo priemonės“, ir kuri gali atlikti bet kurią iš šių funkcijų:
„Įsilaužimo programinė įranga“ (4) – „programinė įranga“, kuri specialiai suprojektuota ar modifikuota tam, kad galėtų veikti ar būti įdiegta be kompiuterio ar tinkle galinčio veikti įrenginio savininkų ar „administratorių“ „leidimo“, ir kuri gali atlikti bet kurią iš šių funkcijų:
a.  rinkti kompiuteryje ar tinkle galinčiame veikti įrenginyje saugomus duomenis ar informaciją arba pakeisti sistemos ar naudotojo duomenis arba
a.  negavus leidimo rinkti kompiuteryje ar tinkle galinčiame veikti įrenginyje saugomus duomenis ar informaciją arba pakeisti sistemos ar naudotojo duomenis arba
b.  pakeisti standartinį programos ar proceso vykdymo kelią, kad būtų vykdomos iš išorės duodamos instrukcijos.
b.  pakeisti sistemos ar naudotojo duomenis, siekiant supaprastinti šalių, išskyrus kompiuterio ar tinkle galinčio veikti įrenginio savininko patvirtintas šalis, prieigą prie kompiuteryje ar tinkle galinčiame veikti įrenginyje laikomų duomenų.
Pastabos
Pastabos
1.  „Įsilaužimo programinė įranga“ neapima:
1.  „Įsilaužimo programinė įranga“ neapima:
a.  hipervizorių, derintuvių ar programinės įrangos apgrąžos inžinerijos (SRE) priemonių;
a.  hipervizorių, derintuvių ar programinės įrangos apgrąžos inžinerijos (SRE) priemonių;
b.  skaitmeninių teisių valdymo (DRM) „programinės įrangos“ arba
b.  skaitmeninių teisių valdymo (DRM) „programinės įrangos“ arba
c.  „programinės įrangos“, suprojektuotos gamintojams, administratoriams ar naudotojams instaliuoti turto sekimo ar išieškojimo tikslais.
c.  „programinės įrangos“, suprojektuotos administratoriams ar naudotojams instaliuoti turto sekimo, turto išieškojimo ar „IRT saugumo bandymo“ tikslais.
ca.  „programinės įrangos“, kuri platinama aiškiai siekiant padėti nustatyti atvejus, kai ji naudojama nepatvirtintų šalių kompiuteriuose ar tinkle galinčiuose veikti įrenginiuose, juos pašalinti ir jų išvengti.
2.  Tinkle galintiems veikti įrenginiams priskiriami mobilieji įrenginiai ir pažangieji skaitikliai.
2.  Tinkle galintiems veikti įrenginiams priskiriami mobilieji įrenginiai ir pažangieji skaitikliai.
Techninės pastabos
Techninės pastabos
1.  „Stebėsenos priemonės“„programinė įranga“ arba aparatinės įrangos įrenginiai sistemos veikimui ar įrenginio procesams stebėti. Jos apima antivirusinės (AV) programinės įrangos gaminius, galinio punkto apsaugos gaminius, asmens apsaugos gaminius (PSP), įsilaužimo aptikimo sistemas (IDS), įsilaužimo prevencijos sistemas (IPS) arba užkardas.
1.  „Leidimas“ – informacija pagrįstas naudotojo sutikimas (t. y. teigiamas patvirtinimas, kad suvokiamas veiksmo pobūdis, padariniai ir būsimos pasekmės, ir sutikimas, kad tas veiksmas būtų atliekamas).
2.  „Apsauginės reagavimo priemonės“ – technika, suprojektuota užtikrinti saugų kodo vykdymą, kaip antai duomenų vykdymo prevencija (DEP), adresų erdvės išdėstymo randomizacija (ASLR) ar smėlio dėžės efektas.
2.  „IRT saugumo bandymas“ – statinės ar dinaminės rizikos, pažeidžiamumo, klaidos ar „programinę įrangą“, tinklus, kompiuterius, tinkle galinčius veikti įrenginius ir jų komponentus bei priklausinius galinčių paveikti trūkumų nustatymas ir įvertinimas, aiškiai siekiant sušvelninti saugiai operacijai, naudojimui ar diegimui galinčius pakenkti veiksnius.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio pavadinimas
B.  KITŲ DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS
B.  KIBERNETINIO STEBĖJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio 10 kategorijos 10A001 pakategorės techninė pastaba e a papunktis (naujas)
ea)  tinklo ir saugumo moksliniai tyrimai, siekiant patvirtintų bandymų ar informacijos saugumo sistemų apsaugos.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 3 dalies 3 pastraipa
3.  Kiekvienas eksportuotojas, ketinantis naudotis šiuo leidimu, prieš pirmą kartą juo pasinaudodamas užsiregistruoja valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingoje institucijoje. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.
3.  Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos nedelsdamos arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 3 dalies 4 pastraipa
4.  Apie pirmąjį šio leidimo panaudojimą registruotas eksportuotojas valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša likus ne mažiau kaip 10 dienų iki pirmojo eksporto datos.
4.  Apie pirmąjį šio leidimo panaudojimą registruotas eksportuotojas valstybės narės, kurioje jis ar ji gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša ne vėliau kaip 30 dienų po pirmojo eksporto įvykdymo datos.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 3 dalies 5 pastraipos 4 punktas
4)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
4)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 3 dalies 3 pastraipa
3.  Kiekvienas eksportuotojas, ketinantis naudotis šiuo leidimu, prieš pirmą kartą juo pasinaudodamas užsiregistruoja valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingoje institucijoje. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.
3.  Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos nedelsdamos arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 3 dalies 5 pastraipos 4 punktas
4)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
4)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo C skirsnio 3 dalies 5 pastraipa
5.  Apie pirmąjį šio leidimo panaudojimą registruotas eksportuotojas valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša likus ne mažiau kaip 10 dienų iki pirmojo eksporto datos.
5.  Apie pirmąjį šio leidimo panaudojimą registruotas eksportuotojas valstybės narės, kurioje jis ar ji gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša ne vėliau kaip 30 dienų po pirmojo eksporto įvykdymo datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – prieš pirmą kartą pasinaudodamas tuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie tam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo C skirsnio 3 dalies 6 pastraipos 4 punktas
4)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
4)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo D skirsnio 3 dalies 6 pastraipa
6.  Apie pirmąjį šio leidimo panaudojimą registruotas eksportuotojas valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša likus ne mažiau kaip 10 dienų iki pirmojo eksporto datos.
6.  Apie pirmąjį šio leidimo panaudojimą registruotas eksportuotojas valstybės narės, kurioje jis ar ji gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša ne vėliau kaip 30 dienų po pirmojo eksporto įvykdymo datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo D skirsnio 3 dalies 7 pastraipos 4 punktas
4)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
4)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo F skirsnio 3 dalies 5 pastraipos 4 punktas
4)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
4)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo G skirsnio 3 dalies 8 pastraipos 4 punktas
4)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
4)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo H skirsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis ir 1 punktas
1.  Pagal šį leidimą bet kuriam eksportuotojui, gyvenančiam ar įsisteigusiam kurioje nors Sąjungos valstybėje narėje, leidžiama perduoti 1 dalyje išvardytą programinę įrangą ir technologijas, jeigu šios prekės skirtos naudoti tik:
1.  Pagal leidimą bet kuriai įmonei, kuri yra eksportuotojas, gyvenantis ar įsisteigęs kurioje nors Sąjungos valstybėje narėje, leidžiama perduoti 1 dalyje išvardytą programinę įrangą ir technologijas bet kuriai susijusiai, dukterinei ar patronuojamajai įmonei, jei šios įmonės priklauso tai pačiai patronuojamajai įmonei ar yra jos kontroliuojamos arba yra įsisteigusios kurioje nors Sąjungos valstybėje narėje ir jei tos prekės skirtos naudoti įgyvendinant įmonės bendradarbiavimo projektus, tokius kaip komercinis produktų kūrimas, moksliniai tyrimai, paslaugų teikimas, gamyba ir komercinis panaudojimas, o darbuotojų ir užsakymų vykdytojų atveju – pagal susitarimą, kuriuo apibrėžiami darbo santykiai;
1)  pačiam eksportuotojui arba bet kokiam subjektui, kuris eksportuotojui priklauso arba yra jo kontroliuojamas;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo H skirsnio 3 dalies 1 pastraipos 2 punktas
2)  eksportuotojo arba bet kokio subjekto, kuris eksportuotojui priklauso arba yra jo kontroliuojamas, darbuotojams
Išbraukta.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo H skirsnio 3 dalies 1 punkto 2 pastraipa
jo ar jų nuosavų komercinių produktų kūrimo veikloje ir, darbuotojų atveju, pagal sutartį, kuria nustatomi darbo santykiai.
Išbraukta.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I skirsnio 3 dalies 3 punkto 1 pastraipa
Kiekvienas eksportuotojas, ketinantis naudotis šiuo leidimu, prieš pirmą kartą juo pasinaudodamas užsiregistruoja valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingoje institucijoje. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.
Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos nedelsdamos arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo J skirsnio 3 dalies 5 pastraipos 4 punktas
4)  jeigu žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.
4)  dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.

(1) Klausimas buvo grąžintas atsakingiems komitetams, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0390/2017).

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika