Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0295(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0390/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0390/2017

Debates :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14

Balsojumi :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0006

Pieņemtie teksti
PDF 717kWORD 79k
Trešdiena, 2018. gada 17. janvāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrole ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Eiropas Parlamenta 2018. gada 17. janvārī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pārstrādāta redakcija)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Efektīva kopēja divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēma tādējādi nepieciešama, lai nodrošinātu dalībvalstu un Savienības starptautisko saistību izpildi, īpaši attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu.
(3)  Efektīva kopēja divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēma tādējādi nepieciešama, lai nodrošinātu dalībvalstu un Savienības starptautisko saistību izpildi, īpaši attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu un cilvēktiesībām.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Ņemot vērā jaunu divējāda lietojuma preču kategoriju rašanos un reaģējot uz Eiropas Parlamenta aicinājumiem un norādēm par to, ka konkrētas no Savienības eksportētās kibernovērošanas tehnoloģijas ir ļaunprātīgi izmantojušas personas, kuras ir līdzatbildīgas vai atbildīgas par cilvēktiesību vai — bruņota konflikta vai iekšēju represiju apstākļos — starptautisko humanitāro tiesību smagu pārkāpumu vadīšanu vai izdarīšanu, lai aizsargātu sabiedrības drošību un morāli, ir lietderīgi veikt šādu tehnoloģiju eksporta kontroli. Šiem pasākumiem nevajadzētu paredzēt neko, kas nav samērīgs. Tiem jo īpaši nevajadzētu kavēt likumīgiem mērķiem izmantotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju eksportu, tostarp tiesībaizsardzībai un interneta drošības pētniecībai. Lai atbalstītu minētās kontroles praktisko piemērošanu, Komisija intensīvās apspriedēs ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām izstrādās pamatnostādnes.
(5)  Kā jauna divējāda lietojuma preču kategorija ir parādījušās dažas kibernovērošanas preces, kas tikušas izmantotas, lai tieši ietekmētu cilvēktiesības, tostarp tiesības uz privātumu, datu aizsardzību, vārda brīvību un pulcēšanās un biedrošanās brīvību, uzraugot vai izfiltrējot datus bez īpašas, apzinātas un nepārprotamas atļaujas saņemšanas no datu īpašnieka un/vai paralizējot vai bojājot izvēlēto sistēmu. Reaģējot uz Eiropas Parlamenta aicinājumiem un pierādījumiem, ka konkrētas kibernovērošanas preces ir ļaunprātīgi izmantojušas personas, kuras ir līdzatbildīgas vai atbildīgas par starptautisko cilvēktiesību vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu vadīšanu vai izdarīšanu valstīs, kurās konstatēti šādi cilvēktiesību pārkāpumi, ir lietderīgi veikt šādu preču eksporta kontroli. Kontroles pamatā vajadzētu būt skaidri noteiktiem kritērijiem. Šiem pasākumiem nevajadzētu paredzēt neko, kas nav vajadzīgs un samērīgs. Tiem jo īpaši nevajadzētu kavēt likumīgiem mērķiem izmantotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju eksportu, tostarp tiesībaizsardzībai un tīkla un drošības pētniecībai, lai veiktu informācijas drošības sistēmu atļautu testēšanu vai nodrošinātu to aizsardzību. Lai pēc šīs regulas stāšanās spēkā atbalstītu minētās kontroles praktisko piemērošanu, Komisijai intensīvās apspriedēs ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām būtu jādara pieejamas pamatnostādnes. Nopietni cilvēktiesību pārkāpumi attiecas uz situācijām, kuras aprakstītas 2. nodaļas 2. iedaļas 2.6. punktā Norādījumos par Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP1a, ko Ārlietu padome apstiprināja 2015. gada 20. jūlijā.
_______________________
1a Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Tādēļ arī ir lietderīgi pārskatīt divējāda lietojuma preču definīciju un ieviest kibernovērošanas tehnoloģiju definīciju. Būtu arī jāprecizē, ka divējāda lietojuma preču eksporta kontroles vērtēšanas kritēriji ietver apsvērumus par to iespējamo ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar terora aktiem vai cilvēktiesību pārkāpumiem.
(6)  Tādēļ arī ir lietderīgi ieviest kibernovērošanas preču definīciju. Būtu arī jāprecizē, ka kibernovērošanas preču eksporta kontroles vērtēšanas kritērijos ir ņemta vērā šo preču tiešā un netiešā ietekme uz cilvēktiesībām, kā minēts Norādījumos par Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP. Sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Padomes Cilvēktiesību jautājumu darba grupu (COHOM) būtu jāizveido tehniska darba grupa vērtēšanas kritēriju izstrādei. Turklāt šajā tehniskajā darba grupā būtu jāizveido neatkarīga ekspertu grupa. Vērtēšanas kritērijiem vajadzētu būt publiski un viegli pieejamiem.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Kibernovērošanas tehnoloģiju definēšanas nolūkā precēm, kurām šī regula būtu jāpiemēro, būtu jāietver telesakaru pārtveršanas iekārtas, ielaušanās programmatūra, uzraudzības centri, likumīgas pārtveršanas sistēmas un datu saglabāšanas sistēmas, kas savienotas ar šādām pārtveršanas sistēmām, ierīces šifrēšanas atkodēšanai, cieto disku informācijas atgūšanai, paroļu apiešanai un biometrisko datu analīzei, kā arī IP tīkla uzraudzības sistēmas.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
(6b)  Piemērojot cilvēktiesību ievērošanas kritērijus, ir lietderīgi atsaukties uz Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada 23. marta rezolūciju par tiesībām uz privātumu, Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, ar kuriem īsteno ANO programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, īpašā referenta par tiesībām uz privātumu 2017. gada 24. marta ziņojumu, īpašā referenta jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanu un aizsardzību terorisma apkarošanā 2017. gada 21. februāra ziņojumu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015. gada 4. decembra spriedumu lietā Zakharov pret Krieviju.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/6791a (Vispārīgā datu aizsardzības regula) uzliek pienākumu datu aizsardzības pārziņiem un datu apstrādātājiem īstenot tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst apstrādes riskam, tostarp veicot personas datu šifrēšanu. Tā kā minētajā regulā noteikts, ka to piemēro personas datu apstrādei neatkarīgi no tā, vai apstrāde notiek Savienībā vai ārpus tās, Savienībai ir spēcīgs stimuls svītrot kriptogrāfijas preces no kontroles saraksta, lai veicinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu un lai šajā sakarā uzlabotu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Turklāt pašreizējais šifrēšanas kontroles līmenis ir pretrunā tam, ka šifrēšana ir nozīmīgs risinājums, ar ko nodrošina, ka iedzīvotāji, uzņēmumi un valdības var aizsargāt savus datus no noziedzniekiem un citām ļaunprātīgām personām; ka tiek nodrošināta piekļuve pakalpojumiem, kuriem ir izšķirīga nozīme digitālā vienotā tirgus darbībā; un ka tiek darīta pieejama droša saziņa, kas vajadzīga, lai aizsargātu tiesības uz privātumu, tiesības uz datu aizsardzību un vārda brīvību, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvjiem.
_______________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Būtu jāprecizē tādas “visaptveroša kontroles” tvērums, ko konkrētos apstākļos piemēro sarakstā neuzskaitītām divējāda lietojuma precēm, un tai būtu jāmazina terorisma un cilvēktiesību pārkāpumu risks. Atbilstīgai informācijas apmaiņai un apspriedēm par “visaptverošu kontroli” būtu jānodrošina efektīva un konsekventa kontroles piemērošana visā Savienībā. Mērķtiecīga visaptveroša kontrole ar konkrētiem nosacījumiem būtu jāpiemēro arī kibernovērošanas tehnoloģiju eksportam.
(9)  Būtu jāprecizē tādas “visaptverošas kontroles” tvērums, ko konkrētos apstākļos piemēro sarakstā neuzskaitītām kibernovērošanas precēm. Atbilstīgai informācijas apmaiņai un apspriedēm par “visaptverošu kontroli” būtu jānodrošina efektīva un konsekventa kontroles piemērošana visā Savienībā. Informācijas apmaiņai būtu jāietver atbalsts publiskas platformas izveidei un informācijas vākšanai no privātā sektora, valsts iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Būtu jāpārskata starpnieka definīcija, lai izvairītos no kontroles apiešanas, Savienības jurisdikcijā esošām personām sniedzot starpniecības pakalpojumus. Starpniecības pakalpojumu sniegšanas kontrole būtu jāsaskaņo, lai nodrošinātu tās efektīvu un konsekventu piemērošanu visā Savienībā, un būtu jāpiemēro arī, lai novērstu terora aktus un cilvēktiesību pārkāpumus.
(10)  Būtu jāpārskata starpnieka definīcija, lai izvairītos no kontroles apiešanas, Savienības jurisdikcijā esošām personām sniedzot starpniecības pakalpojumus. Starpniecības pakalpojumu sniegšanas kontrole būtu jāsaskaņo, lai nodrošinātu tās efektīvu un konsekventu piemērošanu visā Savienībā, un būtu jāpiemēro arī, lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, tika precizēts, ka Savienības kompetencē ietilpst tādu tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar pārrobežu kustību. Tāpēc ir lietderīgi precizēt kontroli, kas piemērojama tehniskās palīdzības pakalpojumiem, un ieviest šādu pakalpojumu definīciju. Lai novērstu terora aktus un cilvēktiesību pārkāpumus, efektivitātes un konsekvences labad būtu jāsaskaņo un jāpiemēro arī tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas kontrole.
(11)  Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, tika precizēts, ka Savienības kompetencē ietilpst tādu tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar pārrobežu kustību. Tāpēc ir lietderīgi precizēt kontroli, kas piemērojama tehniskās palīdzības pakalpojumiem, un ieviest šādu pakalpojumu definīciju. Lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus, efektivitātes un konsekvences labad būtu jāsaskaņo un jāpiemēro arī kontroles pasākumi pirms tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Regula (EK) Nr. 428/2009 paredz iespēju dalībvalstu iestādēm, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, aizliegt ārpussavienības divējāda lietojuma preču tranzītu, ja tām, balstoties uz izlūkdatiem vai citiem avotiem, ir pietiekams pamats aizdomām, ka preces kopumā vai daļēji ir vai var būt paredzētas masu iznīcināšanas ieroču vai to piegādes līdzekļu izplatīšanai. Lai novērstu terora aktus un cilvēktiesību pārkāpumus, efektivitātes un konsekvences labad būtu jāsaskaņo un jāpiemēro arī tranzīta kontrole.
(12)  Regula (EK) Nr. 428/2009 paredz iespēju dalībvalstu iestādēm, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, aizliegt ārpussavienības divējāda lietojuma preču tranzītu, ja tām, balstoties uz izlūkdatiem vai citiem avotiem, ir pietiekams pamats aizdomām, ka preces kopumā vai daļēji ir vai var būt paredzētas masu iznīcināšanas ieroču vai to piegādes līdzekļu izplatīšanai. Lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus, efektivitātes un konsekvences labad būtu jāsaskaņo un jāpiemēro arī tranzīta kontrole.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Lai gan par individuālo, visaptverošo un valsts eksporta atļauju piešķiršanu ir atbildīgas valstu iestādes, efektīvs ES eksporta kontroles režīms nozīmē, ka uzņēmējiem, kas plāno eksportēt preces, uz kurām attiecas šī regula, jārīkojas ar pienācīgu rūpību, kā cita starpā izklāstīts ESAO Pamatnostādnēs daudznacionāliem uzņēmumiem, ESAO Pienācīgas rūpības pamatnostādnēs atbildīgai darījumdarbībai un ANO Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Lai eksportētājiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un atvieglotu efektīvu kontroles piemērošanu, “iekšējās atbilstības programmas” veidā būtu jāievieš standarta prasība par atbilstību. Proporcionalitātes labad šī prasība būtu jāpiemēro konkrētai kontroles kārtībai visaptverošo atļauju un konkrētu vispārējo eksporta atļauju veidā.
(14)  Lai eksportētājiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un atvieglotu efektīvu kontroles piemērošanu, “iekšējās atbilstības programmas” veidā būtu jāievieš standarta prasība par atbilstību, atbilstības definīcija un apraksts, kā arī iespēja saņemt sertifikāciju ar mērķi atļauju izsniegšanas procesā saņemt stimulus no valsts kompetentajām iestādēm. Proporcionalitātes labad šī prasība būtu jāpiemēro konkrētai kontroles kārtībai visaptverošo atļauju un konkrētu vispārējo eksporta atļauju veidā.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem un iestādēm, vienlaikus nodrošinot atbilstīga līmeņa kontroli attiecībā uz attiecīgajām precēm, kas nosūtāmas uz attiecīgajiem galamērķiem, būtu jāievieš papildu Savienības vispārējās eksporta atļaujas. Lai nozares īpašajām vajadzībām pielāgotu licencēšanas nosacījumus, būtu jāievieš arī visaptverošā atļauja lieliem projektiem.
(15)  Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un iestādēm, vienlaikus nodrošinot atbilstīga līmeņa kontroli attiecībā uz attiecīgajām precēm, kas nosūtāmas uz attiecīgajiem galamērķiem, būtu jāievieš papildu Savienības vispārējās eksporta atļaujas. Lai nozares īpašajām vajadzībām pielāgotu licencēšanas nosacījumus, būtu jāievieš arī visaptverošā atļauja lieliem projektiem.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, Savienībai ir lietderīgi ieviest konkrētu kibernovēršanas tehnoloģiju veidu kontroli, pamatojoties uz vienotu sarakstu, kas paredzēts I pielikuma B sadaļā. Ņemot vērā daudzpusējās eksporta kontroles sistēmas nozīmību, I pielikuma B sadaļas darbības jomā būtu jāietver tikai kibernovērošanas tehnoloģijas, un tai nebūtu jādublē I pielikuma A sadaļā minētais.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Lēmumiem par eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču saraksta atjaunināšanu I pielikuma A sadaļā būtu jāatbilst dalībvalstu un Savienības saistībām un pienākumiem, kurus tās uzņēmušās kā attiecīgu starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai ratificējot attiecīgus starptautiskos līgumus. Lēmumi par eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču kopējā saraksta atjaunināšanu I pielikuma B sadaļā, piemēram, attiecībā uz kibernovērošanas tehnoloģijām, būtu jāpieņem, ņemot vērā riskus, ko šādu preču eksports var radīt saistībā ar nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu izdarīšanu vai Savienības un tās dalībvalstu būtiskajām drošības interesēm. Lēmumi par eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču kopējā saraksta atjaunināšanu IV pielikuma B sadaļā būtu jāpieņem, ņemot vērā dalībvalstu sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības intereses saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 36. pantu. Lēmumi par tādu preču un galamērķu kopējo sarakstu atjaunināšanu, kas izklāstīti II pielikuma A–J sadaļā, būtu jāpieņem, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus, kuri noteikti šajā regulā.
(17)  Lēmumiem par eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču saraksta atjaunināšanu I pielikuma A sadaļā būtu jāatbilst dalībvalstu un Savienības saistībām un pienākumiem, kurus tās uzņēmušās kā attiecīgu starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai ratificējot attiecīgus starptautiskos līgumus. Lēmumi par eksporta kontrolei pakļauto kibernovērošanas preču kopējā saraksta atjaunināšanu I pielikuma B sadaļā būtu jāpieņem, ņemot vērā riskus, ko šādu preču eksports var radīt saistībā ar to izmantošanu, lai izdarītu nopietnus starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus valstīs, kurās konstatēti šādi pārkāpumi, jo īpaši attiecībā uz vārda brīvību, pulcēšanās brīvību un tiesībām uz privātumu, vai arī saistībā ar Savienības un tās dalībvalstu būtiskajām drošības interesēm. Lēmumi par eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču kopējā saraksta atjaunināšanu IV pielikuma B sadaļā būtu jāpieņem, ņemot vērā dalībvalstu sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības intereses saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 36. pantu. Lēmumi par tādu preču un galamērķu kopējo sarakstu atjaunināšanu, kas izklāstīti II pielikuma A–J sadaļā, būtu jāpieņem, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus, kuri noteikti šajā regulā. Lēmumi svītrot veselas apakškategorijas attiecībā uz kriptogrāfiju un šifrēšanu, piemēram, I pielikuma A sadaļas 5. kategorijā vai II pielikuma I sadaļā, būtu jāpieņem, ņemot vērā ESAO Padomes 1997. gada 27. marta ieteikumu par kriptogrāfijas politikas pamatnostādnēm.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Lai Savienība varētu ātri reaģēt uz apstākļu maiņu saistībā ar tā eksporta sensitivitātes novērtējumu, kurš notiek ar Savienības vispārējām eksporta atļaujām, kā arī uz tehnoloģisko un komerciālo attīstību, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt tādus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kuri attiecas uz I pielikuma A sadaļas, II pielikuma un šīs regulas IV pielikuma B sadaļas grozīšanu. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem būtu vajadzīga sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.
(18)  Lai Savienība varētu ātri reaģēt uz apstākļu maiņu saistībā ar tā eksporta sensitivitātes novērtējumu, kurš notiek ar Savienības vispārējām eksporta atļaujām, kā arī uz tehnoloģisko un komerciālo attīstību, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt tādus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kuri attiecas uz I pielikuma A un B sadaļas, II pielikuma un šīs regulas IV pielikuma B sadaļas grozīšanu. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem būtu vajadzīga sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)
(19a)   Pastāv kiberzādzību un reeksporta uz trešām valstīm risks, kā minēts Padomes Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP, tādēļ noteikumi par divējāda lietojuma precēm būtu jāpadara stingrāki.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
21. apsvērums
(21)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 36. pantu un tā kompetences robežās, kā arī līdz lielākas saskaņotības panākšanai dalībvalstis patur tiesības veikt kontroles pasākumus konkrētu divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Savienībā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību. Lai mazinātu slogu uzņēmumiem un iestādēm, proporcionalitātes labad būtu jāpārskata divējāda lietojuma preču pārvadājumu kontrole Savienībā. Turklāt saraksts ar tādām precēm IV pielikuma B sadaļā, uz kurām attiecas kontrole, ko piemēro pārvadājumiem ES iekšienē, būtu periodiski jāpārskata , ņemot vērā tehnoloģisko un komerciālo attīstību un pārvadājumu sensitivitātes novērtējumu .
(21)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 36. pantu un tā kompetences robežās, kā arī līdz lielākas saskaņotības panākšanai dalībvalstis patur tiesības veikt kontroles pasākumus konkrētu divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Savienībā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību. Lai mazinātu slogu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un iestādēm, proporcionalitātes labad būtu jāpārskata divējāda lietojuma preču pārvadājumu kontrole Savienībā. Turklāt saraksts ar tādām precēm IV pielikuma B sadaļā, uz kurām attiecas kontrole, ko piemēro pārvadājumiem ES iekšienē, būtu periodiski jāpārskata, ņemot vērā tehnoloģisko un komerciālo attīstību un pārvadājumu sensitivitātes novērtējumu.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)
(22a)  Ņemot vērā to, cik nozīmīga ir pārskatatbildība un publiskā kontrole attiecībā uz eksporta kontroles darbībām, dalībvalstīm būtu jādara publiski pieejami visi attiecīgie licencēšanas dati.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
25. apsvērums
(25)  Būtiski efektīvas eksporta kontroles režīma elementi ir saziņa ar privāto sektoru un pārredzamība. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt pamatnostādņu turpmāku izstrādi, lai palīdzētu piemērot šo regulu un publicētu gada ziņojumu par kontroles īstenošanu atbilstīgi pašreizējai praksei.
(25)  Būtiski efektīvas eksporta kontroles režīma elementi ir saziņa ar privāto sektoru, jo īpaši ar MVU, un pārredzamība. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt pamatnostādņu turpmāku izstrādi, lai palīdzētu piemērot šo regulu un publicētu gada ziņojumu par kontroles īstenošanu atbilstīgi pašreizējai praksei. Ņemot vērā to, cik nozīmīgas ir pamatnostādnes par dažu šīs regulas elementu interpretāciju, minētās pamatnostādnes būtu jādara publiski pieejamas šīs regulas spēkā stāšanās brīdī.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
(25a)  Būtu jānodrošina, lai šajā regulā paredzētās definīcijas atbilstu definīcijām, kas noteiktas Savienības Muitas kodeksā.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
27. apsvērums
(27)  Visām dalībvalstīm būtu jānosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas piemērojamas gadījumā, ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi. Lai atbalstītu kontroles efektīvu izpildi, ir lietderīgi arī ieviest noteikumus, kas attiektos uz konkrētiem gadījumiem saistībā ar divējāda lietojuma preču nelikumīgu tirdzniecību.
(27)  Visām dalībvalstīm būtu jānosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas piemērojamas gadījumā, ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi. Būtu jāsekmē vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšana Savienības eksportētājiem. Minētā iemesla dēļ par šīs regulas pārkāpumiem visās dalībvalstīs būtu jāpiemēro līdzīga veida un iedarbības sankcijas. Lai atbalstītu kontroles efektīvu izpildi, ir lietderīgi arī ieviest noteikumus, kas attiektos uz konkrētiem gadījumiem saistībā ar divējāda lietojuma preču nelikumīgu tirdzniecību.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
29. apsvērums
(29)  Eksporta kontrole ietekmē starptautisko drošību un tirdzniecību ar trešām valstīm, un tāpēc ir lietderīgi izvērst dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, lai atbalstītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā pasaulē un uzlabotu starptautisko drošību.
(29)  Eksporta kontrole ietekmē starptautisko drošību un tirdzniecību ar trešām valstīm, un tāpēc ir lietderīgi izvērst dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, lai atbalstītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā pasaulē, sekmētu augšupēju konverģenci un uzlabotu starptautisko drošību. Virzoties uz šiem mērķiem, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm ciešā sadarbībā ar EĀDD būtu proaktīvi jāiesaistās attiecīgajos starptautiskajos forumos, tostarp Vasenāras vienošanās mehānismā, lai I pielikuma B sadaļā iekļauto kibernovērošanas preču sarakstu noteiktu par starptautisku standartu. Turklāt būtu jāpastiprina un jāpaplašina palīdzība trešām valstīm attiecībā uz divējāda lietojuma preču eksporta kontroles režīma un attiecīgo administratīvo spēju izveidi, it īpaši attiecībā uz muitu.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
31. apsvērums
(31)  Ar šo direktīvu tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas ir jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, īpaši uzņēmējdarbības brīvība,
(31)  Ar šo regulu tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas ir jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  preces, kuras var izmantot kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu izstrādē, projektēšanā, ražošanā vai lietošanā, ieskaitot visas preces, ko var izmantot gan civiliem mērķiem, gan kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai;
(a)  tradicionālas divējāda lietojuma preces, proti, preces, tostarp programmatūra un aparatūra, kuras var izmantot kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu izstrādē, projektēšanā, ražošanā vai lietošanā, ieskaitot visas preces, ko var izmantot gan civiliem mērķiem, gan kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai;
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  kibernovērošanas tehnoloģijas, ko var izmantot nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu izdarīšanai vai kas var radīt draudus Savienības un tās dalībvalstu būtiskajām drošības interesēm;
(b)  kibernovērošanas preces, tostarp programmatūra, aparatūra un tehnoloģijas, kas ir īpaši veidotas, lai ļautu slepeni ielauzties informācijas un telesakaru sistēmās un/vai uzraudzīt, izfiltrēt, vākt un analizēt datus un/vai paralizēt vai bojāt izvēlēto sistēmu bez īpašas, apzinātas un nepārprotamas atļaujas saņemšanas no datu īpašnieka, un ko var izmantot saistībā ar cilvēktiesību, tostarp tiesību uz privātumu, vārda brīvību, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, pārkāpumiem, vai ko var izmantot nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu izdarīšanai, vai kas var radīt draudus Savienības un tās dalībvalstu drošībai; šo definīciju nepiemēro tīklu un IKT drošības pētniecībai, kas tiek veikta atļautas testēšanas vai informācijas drošības sistēmu aizsardzības nolūkā;
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
5.a  „tiešais lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai subjekts, kas ir divējāda lietojuma preces galīgais saņēmējs;
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts
13.  “atļauja lieliem projektiem” ir visaptverošā eksporta atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz divējāda lietojuma preču veidu vai kategoriju un kas var būt derīga eksportam vienam vai vairākiem konkrētiem tiešajiem lietotājiem vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs uz tāda konkrētā projekta laiku, kura realizācija ilgst vairāk nekā gadu;
13.  „atļauja lieliem projektiem” ir visaptverošā eksporta atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz divējāda lietojuma preču veidu vai kategoriju un kas var būt derīga eksportam vienam vai vairākiem konkrētiem tiešajiem lietotājiem vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs uz konkrētā projekta īstenošanas laiku; tā, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, ir derīga no viena līdz četriem gadiem, pamatojoties uz projekta īstenošanas laiku, un kompetentā iestāde to var atjaunot;
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22. punkts
22.  “iekšējā atbilstības programma” ir efektīvi, piemēroti un samērīgi līdzekļi un procedūras, tostarp projektēšanas, īstenošanas un standarta ekspluatācijas atbilstības politika, procedūras, standarti un garantijas, ko eksportētāji izstrādājuši, lai nodrošinātu atbilstību tādu atļauju noteikumiem un nosacījumiem, kas noteiktas šajā regulā;
22.  „iekšējā atbilstības programma” (IAP) ir efektīvi, piemēroti un samērīgi līdzekļi un procedūras (uz risku balstīta pieeja), tostarp projektēšanas, īstenošanas un standarta ekspluatācijas atbilstības politika, procedūras, standarti un garantijas, ko eksportētāji izstrādājuši, lai nodrošinātu atbilstību tādu atļauju noteikumiem un nosacījumiem, kas noteiktas šajā regulā; eksportētājam ir iespēja brīvprātīgi un bez maksas prasīt, lai kompetentās iestādes veic tā IAP sertifikāciju, pamatojoties uz Komisijas izveidotu atsauces IAP, lai atļauju izsniegšanas procesā saņemtu stimulus no valsts kompetentajām iestādēm;
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23. punkts
23.  “terora akts” ir terora akts Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 3. punkta nozīmē.
svītrots
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)
23.a  „pienācīga rūpība” ir process, kas ir neatņemama daļa no uzņēmumu lēmumu pieņemšanas un riska pārvaldības sistēmām un ar ko uzņēmumi var atklāt, novērst un mazināt to darbības faktisko un potenciāli nelabvēlīgo ietekmi un atskaitīties par to;
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)  lietošanai personām, kuras ir līdzatbildīgas vai atbildīgas par cilvēktiesību vai — bruņota konflikta vai iekšēju represiju apstākļos — starptautisko humanitāro tiesību smagu pārkāpumu vadīšanu vai izdarīšanu galamērķa valstī, kurus identificējušas attiecīgas starpvalstu starptautiskas organizācijas vai Eiropas vai valsts kompetentās iestādes, un, ja ir pierādījumi, ka ierosinātais tiešais lietotājs šīs preces vai līdzīgas preces izmantojis, lai norīkotu vai īstenotu šādus nopietnus pārkāpumus;
(d)  attiecībā uz kibernovērošanas precēm — lietošanai fiziskām vai juridiskām personām saistībā ar starptautisko cilvēktiesību vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu izdarīšanu valstīs, kurās ANO, Eiropas Padomes un Savienības kompetentās iestādes vai dalībvalstu kompetentās iestādes ir konstatējušas nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, un, ja ir pamats uzskatīt, ka ierosinātais tiešais lietotājs šīs preces vai līdzīgas preces var izmantot, lai vadītu vai izdarītu šādus pārkāpumus;
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
(e)  paredzētas izmantošanai saistībā ar terora aktiem.
svītrots
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
2.  Ja eksportētājs atbilstīgi savam pienākumam rīkoties ar pienācīgu rūpību zina, ka I pielikumā neminētas divējāda lietojuma preces, ko tas gatavojas eksportēt, pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot 1. punktā minētajā veidā, viņam tas jāpaziņo kompetentajai iestādei, kura pieņems lēmumu par to, vai konkrēto preču eksportam ir lietderīgi noteikt prasību iegūt attiecīgu atļauju.
2.  Ja eksportētājs, rīkojoties ar pienācīgu rūpību, uzzina, ka I pielikumā neminētas divējāda lietojuma preces, ko tas gatavojas eksportēt, var būt pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot 1. punktā minētajā veidā, viņam tas jāpaziņo tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību vai kuras rezidents viņš ir, un šī kompetentā iestāde pieņems lēmumu par to, vai konkrēto preču eksportam ir lietderīgi noteikt prasību iegūt attiecīgu atļauju.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
3.  Eksporta atļaujas sarakstā neuzskaitītām precēm piešķir konkrētām precēm un tiešajiem lietotājiem. Atļaujas piešķir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā eksportētājs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, vai, ja eksportētājs ir persona, kura ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas preces. Atļaujas ir derīgas visā Savienībā. Atļaujas ir derīgas vienu gadu, un kompetentā iestāde tās var atjaunot.
3.  Eksporta atļaujas sarakstā neuzskaitītām precēm piešķir konkrētām precēm un tiešajiem lietotājiem. Atļaujas piešķir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā eksportētājs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, vai, ja eksportētājs ir persona, kura ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas preces. Atļaujas ir derīgas visā Savienībā. Atļaujas ir derīgas divus gadus, un kompetentā iestāde tās var atjaunot.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa
Ja iebildumi netiek saņemti, uzskata, ka dalībvalstīm, pie kurām vēršas, iebildumu nav, un atļauju prasības nosaka visiem „pēc būtības līdzīgiem darījumiem”. Tās par atļauju prasībām paziņo savām muitas pārvaldēm un citām attiecīgajām valsts iestādēm.
Ja iebildumi netiek saņemti, uzskata, ka dalībvalstīm, pie kurām vēršas, iebildumu nav, un atļauju prasības nosaka visiem „pēc būtības līdzīgiem darījumiem”, proti, precei ar pēc būtības identiskiem parametriem vai tehniskajām īpašībām, kas paredzēta tam pašam tiešajam lietotājam vai saņēmējam. Tās par atļauju prasībām paziņo savām muitas pārvaldēm un citām attiecīgajām valsts iestādēm. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē īsu lietas aprakstu un lēmuma pamatojumu un attiecīgā gadījumā norāda jauno prasību par atļaujas saņemšanu, iekļaujot to II pielikuma jaunā E sadaļā.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 3. daļa
Ja no kādas dalībvalsts, pie kuras vēršas, saņemti iebildumi, prasību atsauc, ja vien dalībvalsts, kas izvirza prasību saņemt atļauju, neuzskata, ka eksports var skart tās būtiskas drošības intereses. Tādā gadījumā šī dalībvalsts var lemt saglabāt prasību saņemt atļauju. Tas nekavējoties būtu jāpaziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.
Ja ir saņemti iebildumi no vismaz četrām dalībvalstīm, kuras pārstāv vismaz 35 % no Savienības iedzīvotājiem, prasību atsauc, ja vien dalībvalsts, kas izvirza prasību saņemt atļauju, neuzskata, ka eksports var skart tās būtiskas drošības intereses vai saistības cilvēktiesību jomā. Tādā gadījumā šī dalībvalsts var lemt saglabāt prasību saņemt atļauju. Tas nekavējoties būtu jāpaziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 4. daļa
Komisija un dalībvalstis uzturēs atjauninātu reģistru ar spēkā esošajām prasībām saņemt atļaujas.
Komisija un dalībvalstis uztur atjauninātu reģistru ar spēkā esošajām prasībām saņemt atļaujas. Minētajā reģistrā pieejamos datus iekļauj 24. panta 2. punktā minētajā ziņojumā Eiropas Parlamentam, un tie ir publiski pieejami.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
2.  Ja starpnieks zina, ka divējāda lietojuma preces, par kurām viņš gatavojas sniegt starpniecības pakalpojumus, ir paredzētas pilnībā vai daļēji izmantot jebkādam 4. panta 1. punktā minētajam mērķim vai mērķiem, viņam tas jāpaziņo kompetentajai iestādei, kura pieņems lēmumu par to, vai ir lietderīgi, ka uz šādiem starpniecības pakalpojumiem attiecina prasību saņemt atļaujas.
2.  Ja starpnieks zina, ka divējāda lietojuma preces, par kurām viņš gatavojas sniegt starpniecības pakalpojumus, ir paredzētas pilnībā vai daļēji izmantot jebkādam 4. panta 1. punktā minētajam mērķim vai mērķiem, viņam tas jāpaziņo kompetentajai iestādei, kura uz šādiem starpniecības pakalpojumiem attiecina prasību saņemt atļaujas.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
1.  Lai tieši vai netieši sniegtu tehnisko palīdzību saistībā ar divējāda lietojuma precēm vai saistībā ar divējāda lietojuma preču nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu (apkopi) un izmantošanu, ir vajadzīga atļauja, ja tehniskās palīdzības sniedzējs ir informējis kompetento iestādi par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji ir vai var būt paredzētas jebkādam 4. pantā minētajam mērķim vai mērķiem.
1.  Lai tieši vai netieši sniegtu tehnisko palīdzību saistībā ar divējāda lietojuma precēm vai saistībā ar divējāda lietojuma preču nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu (apkopi) un izmantošanu, ir vajadzīga atļauja, ja tehniskās palīdzības sniedzējs ir informējis kompetento iestādi par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji ir vai var būt paredzētas jebkādam 4. panta 1. punktā minētajam mērķim vai mērķiem.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
Ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina, ka divējāda lietojuma preces, par kurām viņš gatavojas sniegt tehnisko palīdzību, ir paredzētas pilnībā vai daļēji izmantot jebkādam 4. pantā minētajam mērķim vai mērķiem, viņam tas jāpaziņo kompetentajai iestādei, kura pieņems lēmumu par to, vai ir lietderīgi, ka uz šādu tehnisko palīdzību attiecina prasību saņemt atļauju.
Ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina, ka divējāda lietojuma preces, par kurām viņš gatavojas sniegt tehnisko palīdzību, ir paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot jebkādam 4. panta 1. punktā minētajam mērķim vai mērķiem, viņam tas jāpaziņo kompetentajai iestādei, kura uz šādu tehnisko palīdzību attiecina prasību saņemt atļauju.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem, var aizliegt I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportu vai izvirzīt prasību saņemt atļauju, lai veiktu šo eksportu.
1.  Dalībvalstis, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem vai mērķi novērst terorisma aktus, var aizliegt I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportu vai izvirzīt prasību saņemt atļauju, lai veiktu šo eksportu.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts
7.  Attiecīgajos komercdokumentos, kas saistīti ar I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Savienības iekšienē, skaidri norāda, ka gadījumā, ja šīs preces eksportē no Savienības , uz tām attiecas kontroles pasākumi. Attiecīgie komercdokumenti ietver, konkrēti, visus pārdošanas līgumus, pasūtījuma apstiprinājumus, rēķinus vai pavadzīmes.
7.  Attiecīgajos komercdokumentos, kas saistīti ar eksportu uz trešām valstīm un I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Savienības iekšienē, skaidri norāda, ka gadījumā, ja šīs preces eksportē no Savienības, uz tām attiecas kontroles pasākumi. Attiecīgie komercdokumenti ietver, konkrēti, visus pārdošanas līgumus, pasūtījuma apstiprinājumus, rēķinus vai pavadzīmes.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts
3.  Individuālās eksporta atļaujas un visaptverošās eksporta atļaujas ir derīgas vienu gadu, un kompetentā iestāde tās var atjaunot. Visaptverošās eksporta atļaujas lieliem projektiem ir derīgas uz termiņu, ko nosaka kompetentā iestāde.
3.  Individuālās eksporta atļaujas un visaptverošās eksporta atļaujas ir derīgas divus gadus, un kompetentā iestāde tās var atjaunot. Visaptverošās eksporta atļaujas lieliem projektiem ir derīgas ne ilgāk kā četrus gadus, izņemot pienācīgi pamatotus apstākļus, atbilstīgi projekta īstenošanas ilgumam. Tas neliedz kompetentajām iestādēm individuālās vai visaptverošās eksporta atļaujas jebkurā laikā anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa
Eksportētāji kompetentajai iestādei iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas saņemšanai, lai informācija būtu pilnīga , jo īpaši par tiešo lietotāju, galamērķa valsti un eksportētās preces tiešo lietojumu.
Eksportētāji kompetentajai iestādei iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas saņemšanai, lai informācija būtu pilnīga, jo īpaši par tiešo lietotāju, galamērķa valsti un eksportētās preces tiešo lietojumu. Attiecībā uz valdības tiešajiem lietotājiem sniedzamajā informācijā precizē, kurš departaments, aģentūra, vienība vai apakšvienība būs eksportētās preces tiešais galalietotājs.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa
Gadījumos, kad tas vajadzīgs, atļaujas var piešķirt saskaņā ar deklarāciju par tiešo lietojumu.
Visas atļaujas kibernovērošanas precēm, kā arī individuālās eksporta atļaujas precēm, kuru gadījumā pastāv liels risks, ka tās var tikt novirzītas vai reeksportētas ar nevēlamiem nosacījumiem, piešķir saskaņā ar deklarāciju par tiešo lietojumu. Atļaujas citām precēm var attiecīgā gadījumā saistīt ar deklarāciju par tiešo lietojumu.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa – ievaddaļa
Uz visaptverošajām eksporta atļaujām lieliem projektiem attiecas eksportētāja īstenota efektīva iekšējā atbilstības programma. Eksportētājs vismaz reizi gadā arī ziņo kompetentajai iestādei par šīs atļaujas izmantošanu; ziņojumā ietver vismaz šādu informāciju:
Uz visaptverošajām eksporta atļaujām lieliem projektiem attiecas eksportētāja īstenota efektīva iekšējā atbilstības programma. Eksportētājam ir iespēja brīvprātīgi un bez maksas prasīt, lai kompetentās iestādes veic tā IAP sertifikāciju, pamatojoties uz Komisijas izveidotu atsauces IAP, lai atļauju izsniegšanas procesā saņemtu stimulus no valsts kompetentajām iestādēm. Eksportētājs vismaz reizi gadā vai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma ziņo kompetentajai iestādei par šīs atļaujas izmantošanu; ziņojumā ietver vismaz šādu informāciju:
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts
(d)  divējāda lietojuma preču tiešās izmantošanas veidu un tiešo lietotāju gadījumos, kad tas ir zināms.
(d)  divējāda lietojuma preču tiešās izmantošanas veidu un tiešo lietotāju.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa – da apakšpunkts (jauns)
(da)  ja zināms, tiešā lietotāja nosaukumu (vārdu un uzvārdu) un adresi;
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa – db apakšpunkts (jauns)
(db)  datumu, kad ir veikts eksports.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts
5.  Dalībvalstu kompetentās iestādes izskata pieteikumus individuālās vai visaptverošās atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei. Kompetentās iestādes sniedz Komisijai visu informāciju par tādu vidējo laiku, kas nepieciešams pieteikumu apstrādei atļauju saņemšanai un kas attiecas uz gada ziņojumu, kurš minēts 24. panta 2. punktā.
5.  Dalībvalstu kompetentās iestādes izskata pieteikumus individuālās vai visaptverošās atļaujas saņemšanai 30 dienu laikā pēc pieteikuma pienācīgas iesniegšanas. Ja kompetentajai iestādei pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ ir nepieciešams vairāk laika pieteikuma izskatīšanai, tā par to paziņo pieteikuma iesniedzējam 30 dienu laikā. Katrā ziņā kompetentā iestāde pieņem lēmumu par pieteikumiem individuālās vai visaptverošās atļaujas saņemšanai ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc pieteikuma pienācīgas iesniegšanas.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa
Ja starpnieks vai tehniskās palīdzības sniedzējs nav rezidents vai neveic uzņēmējdarbību Savienības teritorijā, starpniecības pakalpojumu un tehniskās palīdzības sniegšanas atļaujas saskaņā ar šo regulu alternatīvi piešķir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā veic uzņēmējdarbību starpnieka vai tehniskās palīdzības mātesuzņēmums vai no kuras tiks sniegti starpniecības pakalpojumi vai tehniskā palīdzība.
Ja starpnieks vai tehniskās palīdzības sniedzējs nav rezidents vai neveic uzņēmējdarbību Savienības teritorijā, starpniecības pakalpojumu un tehniskās palīdzības sniegšanas atļaujas saskaņā ar šo regulu piešķir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, no kuras tiks sniegti starpniecības pakalpojumi vai tehniskā palīdzība. Tas ietver tādu meitasuzņēmumu vai kopuzņēmumu starpniecības pakalpojumus un tehniskās palīdzības sniegšanu, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, bet kas pieder uzņēmumiem vai ko kontrolē uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību Savienības teritorijā.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Pieņemot lēmumu par individuālās vai visaptverošās eksporta atļaujas vai starpniecības pakalpojumu vai tehniskās palīdzības sniegšanas atļaujas piešķiršanas iespējām saskaņā ar šo regulu vai tranzīta aizliegumu , dalībvalstu kompetentās iestādes ņem vērā šādus kritērijus :
1.  Pieņemot lēmumu par individuālās vai visaptverošās eksporta atļaujas vai starpniecības pakalpojumu vai tehniskās palīdzības sniegšanas atļaujas piešķiršanas iespējām saskaņā ar šo regulu vai tranzīta aizliegumu, dalībvalstu kompetentās iestādes ņem vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp:
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības un pienākumus, īpaši saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai arī ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus, un savas saistības sakarā ar sankcijām, kas noteiktas ar Padomes pieņemtu 2 lēmumu vai kopējo nostāju vai ar EDSO lēmumu, vai ANO Drošības padomes saistošu rezolūciju;
(a)  Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības un pienākumus, īpaši saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai arī ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus;
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)  savas saistības saskaņā ar sankcijām, kas noteiktas ar Padomes lēmumu vai kopēju nostāju, vai ar EDSO lēmumu, vai ANO Drošības padomes saistošu rezolūciju;
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  ANO, Eiropas Padomes un Savienības kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka galamērķa valstī tiek pārkāptas cilvēktiesības, pamatbrīvības un starptautiskās humanitārās tiesības;
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  iekšējais stāvoklis galamērķa valstī — kompetentās iestādes neatļaus eksportu, kas galamērķa valstī provocētu vai paildzinātu bruņotus konfliktus vai saasinātu esošos saspīlējumus vai konfliktus tajā;
(c)  iekšējo stāvokli galamērķa valstī — kompetentās iestādes neatļauj eksportu, kas galamērķa valstī provocētu vai paildzinātu bruņotus konfliktus vai saasinātu esošos saspīlējumus vai konfliktus tajā;
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
(da)  galamērķa valsts izturēšanos pret starptautisko sabiedrību, jo īpaši tās attieksmi pret terorismu un to, kādās aliansēs tā ietilpst un kā ievēro starptautiskās tiesības;
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)
(db)  preču eksporta atbilstību saņēmējvalsts tehniskajām un ekonomiskajām spējām;
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
(f)  apsvērumus par paredzēto tiešo lietojumu un diversiju risku , ietverot riska pastāvēšanu, ka divējāda lietojuma preces tiks novirzītas vai reeksportētas ar nevēlamiem nosacījumiem .
(f)  apsvērumus par paredzēto tiešo lietojumu un diversiju risku, ietverot riska pastāvēšanu, ka divējāda lietojuma preces, jo īpaši kibernovērošanas preces, tiks novirzītas vai reeksportētas ar nevēlamiem nosacījumiem vai tiks novirzītas nevēlamam militāram tiešajam lietojumam vai terorismam.
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Pieņemot lēmumu par to, vai piešķirt individuālās vai visaptverošās eksporta atļaujas vai arī atļaujas sniegt starpniecības pakalpojumus vai tehnisko palīdzību attiecībā uz kibernovērošanas precēm, dalībvalstu kompetentās iestādes jo īpaši apsver, cik liels ir risks, ka var tikt pārkāptas tiesības uz privātumu, datu aizsardzību, vārda brīvību un pulcēšanās un biedrošanās brīvību, kā arī riski saistībā ar tiesiskumu un tiesisko regulējumu eksportējamo preču izmantošanai un potenciālie drošības riski Savienībai un dalībvalstīm.
Ja dalībvalsts kompetentās iestādes secina, ka šādu risku esamība var izraisīt nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, dalībvalstis nepiešķir eksporta atļaujas vai anulē, aptur, groza vai atceļ spēkā esošās atļaujas.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts
2.  Komisija un Padome dara pieejamas pamatnostādnes un/vai ieteikumus, kā nodrošināt kopējus riska novērtējumus, ko šo kritēriju īstenošanai veic dalībvalstu kompetentās iestādes.
2.  Stājoties spēkā šai regulai, Komisija un Padome dara pieejamas pamatnostādnes, lai nodrošinātu kopējus riska novērtējumus, ko šo kritēriju īstenošanai veic dalībvalstu kompetentās iestādes, un lai nodrošinātu vienotus kritērijus licencēšanas lēmumu pieņemšanai. Komisija sagatavo pamatnostādnes rokasgrāmatas veidā, kurā sīki aprakstīti pasākumi, kas dalībvalsts kompetentajām licencēšanas iestādēm un eksportētājiem jāveic, rīkojoties ar pienācīgu rūpību, un sniegti praktiski ieteikumi par to kontroles pasākumu īstenošanu un ievērošanu, ko veic saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu, un par 14. panta 1. punktā uzskaitīto kritēriju ievērošanu, tostarp paraugprakses piemēri. Šo rokasgrāmatu izstrādā ciešā sadarbībā ar EĀDD un divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, piesaistot ārējus ekspertus no akadēmiskajām aprindām, eksportētājiem, starpniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas 21. panta 3. punktā, un atjaunina tik bieži, cik uzskata par vajadzīgu un lietderīgu.
Komisija izveido spēju veidošanas programmu, izstrādājot kopīgas apmācību programmas licencēšanas un muitas iestāžu amatpersonām.
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  divējāda lietojuma preču sarakstu, kas noteikts I pielikuma B sadaļā, var grozīt, ja tas ir vajadzīgs, ņemot vērā riskus, ko šādu preču eksports var radīt saistībā ar nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu izdarīšanu vai Savienības un tās dalībvalstu būtiskajām drošības interesēm.
(b)  kibernovērošanas preču sarakstu, kas noteikts I pielikuma B sadaļā, groza, ja tas ir vajadzīgs, ņemot vērā riskus, ko šādu preču eksports var radīt saistībā ar nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu izdarīšanu vai Savienības un tās dalībvalstu būtiskajām drošības interesēm, vai ja saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu ir sākti kontroles pasākumi attiecībā uz ievērojamu daudzumu sarakstā neiekļautu preču. Grozījumi var arī attiekties uz lēmumiem izslēgt konkrētas preces no saraksta.
Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ir nepieciešams I pielikuma B sadaļā svītrot vai tai pievienot konkrētas preces, deleģētajiem aktiem, ko pieņem saskaņā ar šo punktu, piemēro 17. pantā paredzēto procedūru.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)   Komisija var no saraksta izslēgt preces, jo īpaši tad, ja strauji mainīgajā tehnoloģiju vidē šādas preces laika gaitā ir kļuvušas par plaši pieejamiem vai masveidā ražotiem produktiem, kuri ir viegli pieejami vai kuriem viegli veikt tehniskas izmaiņas.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Regulas I pielikuma B sadaļas darbības joma attiecas tikai uz kibernovērošanas precēm un neietver preces, kas uzskaitītas I pielikuma A sadaļā.
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts
5.  Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, izstrādā pamatnostādnes, lai atbalstītu starpiestāžu sadarbību starp licencēšanas iestādēm un muitas dienestiem.
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  informāciju par kontroles piemērošanu, tostarp licencēšanas datus (numurs, vērtība un licenču veidi un saistītie galamērķi, vispārējo vai visaptverošo atļauju lietotāju skaits, ekonomikas dalībnieku skaits ar ICP, apstrādes laiks, tādas tirdzniecības apjoms un vērtība, uz ko attiecas pārvadājumi ES iekšienē) un, ja pieejami, datus par divējāda lietojuma preču eksportu, ko veic citās dalībvalstīs;
(a)  visu informāciju par kontroles piemērošanu;
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  informāciju par izpildes kontroli, tostarp ziņas par eksportētājiem, kuriem ir atņemtas tiesības izmantot valsts vai Savienības vispārējās eksporta atļaujas, ziņojumus par pārkāpumiem, konfiskācijām un citu sankciju piemērošanu ;
(b)  visu informāciju par izpildes kontroli, tostarp ziņas par eksportētājiem, kuriem ir atņemtas tiesības izmantot valsts vai Savienības vispārējās eksporta atļaujas, visus ziņojumus par pārkāpumiem, konfiskācijām un citu sankciju piemērošanu;
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c)  datus par aizdomīgiem tiešajiem lietotājiem, aizdomīgās piegādes darbībās iesaistītajiem un, ja tādi ir zināmi, par izmantotajiem maršrutiem;
(c)  visus datus par aizdomīgiem tiešajiem lietotājiem, aizdomīgās piegādes darbībās iesaistītajiem un par izmantotajiem maršrutiem;
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts
2.  Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas priekšsēdētājs uzskata par vajadzīgu, tā apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula.
2.  Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču koordinācijas grupa uzskata par vajadzīgu, tā apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts
3.  Lai izskatītu konkrētus jautājumus, kas saistīti ar kontroles īstenošanu, tostarp attiecībā uz jautājumiem, kuri saistīti ar I pielikumā ietverto Savienības kontroles sarakstu atjaunināšanu, divējāda lietojuma preču koordinācijas grupa vajadzības gadījumā izveido tehnisko ekspertu grupas, kuras sastāv no dalībvalstu ekspertiem. Tehnisko ekspertu grupas vajadzības gadījumā apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula.
3.  Lai izskatītu konkrētus jautājumus, kas saistīti ar kontroles īstenošanu, tostarp attiecībā uz jautājumiem, kuri saistīti ar I pielikuma B sadaļā ietverto Savienības kontroles sarakstu atjaunināšanu, divējāda lietojuma preču koordinācijas grupa vajadzības gadījumā izveido tehnisko ekspertu grupas, kuras sastāv no dalībvalstu ekspertiem. Tehnisko ekspertu grupas apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un citām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula. Divējāda lietojuma preču koordinācijas grupa, apspriežoties ar neatkarīgu ekspertu grupu, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, izveido tehnisku darba grupu attiecībā uz vērtēšanas kritērijiem, kas minēti 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un pienācīgas rūpības pamatnostādņu izstrādei.
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts
1.  Katra dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus visu šīs regulas noteikumu pilnīgas izpildes nodrošināšanai. Konkrēti, tās nosaka sankcijas par šīs regulas, kā arī tās izpildes nodrošināšanai pieņemto noteikumu pārkāpumiem. Šīm sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.
1.  Katra dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus visu šīs regulas noteikumu pilnīgas izpildes nodrošināšanai. Konkrēti, nosaka sankcijas par šīs regulas, kā arī tās izpildes nodrošināšanai pieņemto noteikumu pārkāpumiem, pārkāpumu veicināšanu un noteikumu apiešanu. Šīm sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Minētie pasākumi ietver regulāras uz risku balstītas eksportētāju revīzijas.
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
2.  Divējāda lietojuma preču koordinācijas grupa izveido izpildes koordinācijas mehānismu, lai nodrošinātu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un izpildes aģentūrām.
2.  Divējāda lietojuma preču koordinācijas grupa izveido izpildes koordinācijas mehānismu, lai nodrošinātu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un izpildes aģentūrām un nodrošinātu vienotus kritērijus licencēšanas lēmumu pieņemšanai. Pēc tam, kad Komisija ir izvērtējusi noteikumus par dalībvalstu paredzētajām sankcijām, minētajā mehānismā paredz par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem piemērojamās sankcijas padarīt līdzīgas pēc veida un iedarbības.
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts
1.  Komisija un Padome vajadzības gadījumā dara pieejamas pamatnostādnes un/vai ieteikumus attiecībā uz paraugpraksi par šajā regulā minētajiem jautājumiem , lai nodrošinātu Savienības eksporta kontroles režīma efektivitāti un tā konsekventu īstenošanu . Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā dara pieejamas papildu pamatnostādnes eksportētājiem, starpniekiem un tranzītā iesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, kuri ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī.
1.  Komisija un Padome vajadzības gadījumā dara pieejamas pamatnostādnes attiecībā uz paraugpraksi par šajā regulā minētajiem jautājumiem, lai nodrošinātu Savienības eksporta kontroles režīma efektivitāti un tā konsekventu īstenošanu. Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā dara pieejamas papildu pamatnostādnes eksportētājiem, jo īpaši MVU, starpniekiem un tranzītā iesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, kuri ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – 2. daļa
Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai. Gada ziņojums ir publiski pieejams.
Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai. Gada ziņojums ir publiski pieejams. Dalībvalstis vismaz reizi ceturksnī viegli pieejamā formā publisko arī lietderīgu informāciju par katru licenci attiecībā uz licences veidu, vērtību, apjomu, iekārtu veidu, produkta aprakstu, tiešo lietotāju un tiešo lietojumu, galamērķa valsti, kā arī informāciju par licences pieteikuma apstiprinājumu vai noraidījumu. Komisija un dalībvalstis ņem vērā attiecīgo fizisko un juridisko personu likumīgās intereses neatklāt to komercnoslēpumus.
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa
Laikā no pieciem līdz septiņiem gadiem no šīs regulas piemērošanas dienas Komisija veic šīs regulas izvērtējumu un ziņo par galvenajiem konstatējumiem Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.
Laikā no pieciem līdz septiņiem gadiem no šīs regulas piemērošanas dienas Komisija veic šīs regulas izvērtējumu un ziņo par galvenajiem konstatējumiem Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Minētais izvērtējums ietver priekšlikumu par kriptogrāfijas svītrošanu I pielikuma A sadaļas 5. kategorijas 2. daļā.
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)  divējāda lietojuma preču tiešās izmantošanas veidu un tiešo lietotāju gadījumos, kad tas ir zināms.
(d)  divējāda lietojuma preču tiešās izmantošanas veidu un tiešo lietotāju.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts
3.  Reģistrus vai uzskaites dokumentus, kā arī 1. un 2. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā veikts eksports vai sniegti starpniecības vai tehniskās palīdzības sniegšanas pakalpojumi. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei .
3.  Reģistrus vai uzskaites dokumentus, kā arī 1. un 2. punktā minētos dokumentus glabā vismaz piecus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veikts eksports vai sniegti starpniecības vai tehniskās palīdzības sniegšanas pakalpojumi. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei.
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts
1.  Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā uztur regulāru un savstarpēju informācijas apmaiņu ar trešām valstīm.
1.  Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā iesaistās atbilstīgu starptautisko organizāciju, piemēram, ESAO, darbā un īsteno daudzpusējās eksporta kontroles režīmus, kuros tās piedalās, lai sekmētu to, ka starptautiskā mērogā tiek ievērota prasība veikt I pielikuma B sadaļā paredzētajā kibernovērošanas preču sarakstā ietverto preču eksporta kontroli, un vajadzības gadījumā uztur regulāru un savstarpēju informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, tostarp iesaistās spēju veidošanā un veicina augšupēju konverģenci saistībā ar Savienības partnerības un sadarbības nolīgumos un stratēģiskās partnerības nolīgumos paredzēto dialogu par divējāda lietojuma precēm. Komisija katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam par šādām informētības veicināšanas darbībām.
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
I pielikums – A sadaļa – ŠAJĀ PIELIKUMĀ LIETOTIE DEFINĒTIE TERMINI
„Ielaušanās programmatūra” (4) ir „programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai izvairītos no tā, ka to atklāj 'novērošanas instrumenti', vai lai pārvarētu datora vai tīkla ierīces 'aizsardzības pretpasākumus', un ar ko veic kādu no šādām darbībām:
„Ielaušanās programmatūra” (4) ir „programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai to varētu palaist vai instalēt, nesaņemot datoru vai tīkla ierīču īpašnieku vai administratoru atļauju, un ar ko veic kādu no šādām darbībām:
a.  datu vai informācijas iegūšana no datora vai tīkla ierīces vai sistēmas vai lietotāja datu pārveidošana; vai
a.  datu vai informācijas neatļauta iegūšana no datora vai tīkla ierīces vai sistēmas vai lietotāja datu pārveidošana;
b.  programmas vai procesa standarta izpildes ceļa pārveidošana, lai dotu iespēju izpildīt no ārienes dotas instrukcijas.
b.  sistēmas vai lietotāja datu pārveidošana, lai atvieglotu piekļuvi datorā vai tīkla ierīcē glabātiem datiem personām, kurām datora vai tīkla ierīces īpašnieks nav devis atļauju tiem piekļūt.
Piezīmes:
Piezīmes:
1.  "Ielaušanās programmatūra" neietver šādas preces:
1.  „Ielaušanās programmatūra” neietver šādas preces:
a.  hipervizorus, atkļūdotājus un programmatūras reversās izstrādes (SRE) instrumentus;
a.  hipervizorus, atkļūdotājus un programmatūras reversās izstrādes (SRE) instrumentus;
b.  digitālās satura tiesību pārvaldības (DRM) „programmatūru” un
b.  digitālās satura tiesību pārvaldības (DRM) "programmatūru" un
c.  „programmatūru”, kas izstrādāta, lai to instalētu ražotāji, administratori vai lietotāji preces izsekošanas vai atgūšanas nolūkā.
c.  „programmatūru”, kas izstrādāta, lai to instalētu administratori vai lietotāji preces izsekošanas, aktīvu atgūšanas vai IKT drošības testēšanas nolūkā;
ca.  „programmatūru”, ko izplata ar konkrētu mērķi palīdzēt atklāt, atinstalēt vai novērst tās izpildi tādu personu datoros vai tīkla ierīcēs, kurām nav piekļuves atļaujas.
2.  Tīkla ierīces ietver arī mobilās ierīces un viedos skaitītājus.
2.  Tīkla ierīces ietver arī mobilās ierīces un viedos skaitītājus.
Tehniskas piezīmes:
Tehniskas piezīmes:
1.  'Novērošanas instrumenti': "programmatūra" vai datortehnikas ierīces, ar kurām uzrauga sistēmas darbību vai procesus, kas norisinās ierīcē. Tas ietver antivīrusu (AV) produktus, termināļu drošības izstrādājumus, personiskās drošības izstrādājumus (PSP), ielaušanās atklāšanas sistēmas (IDS), ielaušanās novēršanas sistēmas (IPS) un ugunsmūrus.
1.  „Atļauja”: lietotāja informēta piekrišana (proti, apstiprinoša norāde par to, ka lietotājs apzinās darbības veidu, apstākļus un turpmākās sekas un sniedz piekrišanu šīs darbības veikšanai).
2.  'Aizsardzības pretpasākumi': paņēmieni, kas izstrādāti, lai nodrošinātu drošu koda izpildi, piemēram, aizsardzība pret datu izpildi (DEP), datu atrašanās vietas maiņa pēc nejaušības principa (ASLR) un drošības mehānisms darbojošos programmu nodalīšanai.
2.  „IKT drošības testēšana”: ar programmatūru, tīkliem, datoriem, tīkla ierīcēm un to komponentiem vai atkarīgiem elementiem saistītā statiskā vai dinamiskā riska, ievainojamības, kļūdu vai nepilnību atklāšana un novērtēšana, ko veic tādēļ, lai mazinātu tādu faktoru ietekmi, kuri ir būtiski svarīgi drošai un aizsargātai to darbībai, lietošanai vai ieviešanai.
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
I pielikums – B sadaļa – virsraksts
B.  CITU DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTS
B.  KIBERNOVĒROŠANAS PREČU SARAKSTS
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
I pielikums – B sadaļa – 10. kategorija – 10A001 punkts – Tehniska piezīme – ea apakšpunkts (jauns)
(ea)  ar tīkliem un to drošību saistīta pētniecība, ko veic atļautas testēšanas vai informācijas drošības sistēmu aizsardzības nolūkā.
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
II pielikums – A sadaļa – 3. daļa – 3. punkts
3.  Ikviens eksportētājs, kas plāno izmantot atļauju, pirms atļaujas pirmreizējās izmantošanas reģistrējas tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Reģistrācija notiek automātiski, un kompetentā iestāde desmit darba dienu laikā pēc reģistrācijas to apliecina eksportētājam.
3.  Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētāji, kuri attiecīgajā dalībvalstī veic uzņēmējdarbību, pirms atļaujas pirmreizējās izmantošanas reģistrējas. Reģistrācija notiek automātiski, un kompetentās iestādes nekavējoties un katrā ziņā 10 darba dienu laikā pēc reģistrācijas to apliecina eksportētājam.
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
II pielikums – A sadaļa – 3. daļa – 4. punkts
4.  Par atļaujas pirmreizējo izmantošanu reģistrētais eksportētājs informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ne vēlāk kā 10 dienas pirms dienas, kad notiek pirmreizējā eksportēšana.
4.  Par atļaujas pirmreizējo izmantošanu reģistrētais eksportētājs informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ne vēlāk kā 30 dienas pēc dienas, kad notikusi pirmreizējā eksportēšana.
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
II pielikums – A sadaļa – 3. daļa – 5. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  ja zināms — divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
(4)  divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
II pielikums – B sadaļa – 3. daļa – 3. punkts
3.  Ikviens eksportētājs, kas plāno izmantot atļauju, pirms atļaujas pirmreizējās izmantošanas reģistrējas tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Reģistrācija notiek automātiski, un kompetentā iestāde 10 darba dienu laikā pēc reģistrācijas to apliecina eksportētājam.
3.  Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētāji, kuri attiecīgajā dalībvalstī veic uzņēmējdarbību, pirms atļaujas pirmreizējās izmantošanas reģistrējas. Reģistrācija notiek automātiski, un kompetentās iestādes nekavējoties un katrā ziņā 10 darba dienu laikā pēc reģistrācijas to apliecina eksportētājam.
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
II pielikums – B sadaļa – 3. daļa – 5. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  ja zināms — divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
(4)  divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
II pielikums – C sadaļa – 3. daļa – 5. punkts
5.  Par atļaujas pirmreizējo izmantošanu reģistrētais eksportētājs informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ne vēlāk kā 10 dienas pirms dienas, kad notiek pirmreizējā eksportēšana.
5.  Par atļaujas pirmreizējo izmantošanu reģistrētais eksportētājs informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ne vēlāk kā 30 dienas pēc dienas, kad notikusi pirmreizējā eksportēšana, vai arī saskaņā ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes prasībām, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, pirms šīs atļaujas pirmreizējās izmantošanas. Dalībvalstis paziņo Komisijai informēšanas mehānismu, kas izvēlēts attiecībā uz konkrēto atļauju. Komisija tai paziņoto informāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
II pielikums – C sadaļa – 3. daļa – 6. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  ja zināms — divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
(4)  divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
II pielikums – D sadaļa – 3. daļa – 6. punkts
6.  Par atļaujas pirmreizējo izmantošanu reģistrētais eksportētājs informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ne vēlāk kā 10 dienas pirms dienas, kad notiek pirmreizējā eksportēšana.
6.  Par atļaujas pirmreizējo izmantošanu reģistrētais eksportētājs informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ne vēlāk kā 30 dienas pēc dienas, kad notikusi pirmreizējā eksportēšana, vai arī saskaņā ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes prasībām, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, pirms šīs atļaujas pirmreizējās izmantošanas. Dalībvalstis paziņo Komisijai informēšanas mehānismu, kas izvēlēts attiecībā uz konkrēto atļauju. Komisija tai paziņoto informāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
II pielikums – D sadaļa – 3. daļa – 7. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  ja zināms — divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
(4)  divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
II pielikums – F sadaļa – 3. daļa – 5. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  ja zināms — divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
(4)  divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
II pielikums – G sadaļa – 3. daļa – 8. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  ja zināms — divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
(4)  divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
II pielikums – H sadaļa – 3. daļa – 1. punkts – ievaddaļa un 1. apakšpunkts
1.  Šī atļauja piešķir tiesības eksportētājam, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī, nodot 1. daļā uzskaitīto programmatūru un tehnoloģijas, ja paredzēts, ka preci lietos tikai:
1.  Minētā atļauja piešķir tiesības jebkuram uzņēmumam, kas ir eksportētājs un kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību kādā no dalībvalstīm, nodot 1. daļā uzskaitīto programmatūru un tehnoloģijas māsasuzņēmumam, meitasuzņēmumam vai mātesuzņēmumam, ja minētie subjekti pieder vienam mātesuzņēmumam, ir viena mātesuzņēmuma kontrolē vai veic uzņēmējdarbību kādā no dalībvalstīm un ja paredzēts, ka konkrēto preci lietos uzņēmuma sadarbības projektos, tostarp komercproduktu izstrādē, pētniecībā, apkalpošanā, ražošanā un ekspluatācijā, un darbinieku un pasūtījumu izpildītāju gadījumā — saskaņā ar līgumu, kas regulē nodarbinātības attiecības.
1)  eksportētājs vai subjekts, kas pieder eksportētājam vai ko kontrolē eksportētājs;
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
II pielikums – H sadaļa – 3. daļa – 1. punkts – 2. apakšpunkts
(2)  eksportētāja vai subjekta, kas pieder eksportētājam vai ko kontrolē eksportētājs, darbinieki,
svītrots
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
II pielikums – H sadaļa – 3. daļa – 1. punkts – 2. daļa
savās komercproduktu projektēšanas darbībās un, ciktāl tas attiecas uz darbiniekiem, ievērojot līgumu, kas izveido darba tiesiskās attiecības.
svītrots
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
II pielikums – I sadaļa – 3. daļa – 3. punkts – 1. daļa
Ikviens eksportētājs, kas plāno izmantot atļauju, pirms atļaujas pirmreizējās izmantošanas reģistrējas tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā tas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Reģistrācija notiek automātiski, un kompetentā iestāde 10 darba dienu laikā pēc reģistrācijas to apliecina eksportētājam.
Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētāji, kuri attiecīgajā dalībvalstī veic uzņēmējdarbību, pirms atļaujas pirmreizējās izmantošanas reģistrējas. Reģistrācija notiek automātiski, un kompetentās iestādes nekavējoties un katrā ziņā 10 darba dienu laikā pēc reģistrācijas to apliecina eksportētājam.
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
II pielikums – J sadaļa – 3. daļa – 5. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  ja zināms — divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.
(4)  divējāda lietojuma preču tiešais lietojums un tiešais lietotājs.

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0390/2017).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika