Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0295(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0390/2017

Teksty złożone :

A8-0390/2017

Debaty :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0006

Teksty przyjęte
PDF 740kWORD 82k
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Niezbędny jest zatem efektywny, wspólny system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń i zobowiązań państw członkowskich i Unii, w szczególności odnośnie do nieproliferacji.
(3)  Niezbędny jest zatem efektywny, wspólny system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń i zobowiązań państw członkowskich i Unii, w szczególności odnośnie do nieproliferacji i praw człowieka.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Biorąc pod uwagę pojawienie się nowych kategorii produktów podwójnego zastosowania oraz w odpowiedzi na apele Parlamentu Europejskiego i wskazania, że niektóre technologie inwigilacji informatycznej wywożone z Unii są wykorzystywane przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych lub represji wewnętrznych lub osoby za to odpowiedzialne, należy kontrolować wywóz tych technologii w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego oraz moralności publicznej. Należy zapewnić proporcjonalność tych środków. Nie powinny one w szczególności uniemożliwiać wywozu technologii informacyjno-komunikacyjnej używanej do celów zgodnych z prawem, w tym do egzekwowania prawa i badania bezpieczeństwa internetu. Komisja, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, opracuje wytyczne dla wspierania praktycznego stosowania tych kontroli.
(5)  Niektóre produkty służące do inwigilacji informatycznej pojawiły się jako nowa kategoria produktów podwójnego zastosowania, których wykorzystywanie bezpośrednio kolidowało z prawami człowieka, w tym prawem do prywatności, prawem do ochrony danych osobowych, wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się i wolności zgromadzeń, przez monitorowanie lub eksfiltrację danych bez otrzymania specjalnej, świadomej i jednoznacznej zgody właściciela danych lub przez uczynienie danego systemu niesprawnym bądź uszkodzenie go. W odpowiedzi na apele Parlamentu Europejskiego i dowody, że niektóre produkty służące do inwigilacji informatycznej są wykorzystywane przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie naruszeń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których stwierdzono takie naruszenia, lub osoby za to odpowiedzialne, należy kontrolować wywóz tych produktów. Kontrole powinny opierać się na jasno określonych kryteriach. Środki te nie powinny wykraczać poza to, co konieczne i proporcjonalne. Nie powinny one w szczególności uniemożliwiać wywozu technologii informacyjno-komunikacyjnej używanej do celów zgodnych z prawem, w tym do egzekwowania prawa i do badań nad bezpieczeństwem sieci i internetu do celów dozwolonych testów lub ochrony systemów bezpieczeństwa informacji. Komisja, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, powinna udostępnić wytyczne dla wspierania praktycznego stosowania tych kontroli po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Przez poważne naruszenia praw człowieka rozumie się sytuacje opisane w rozdziale 2 sekcja 2 pkt 2.6 przewodnika do wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB1a zatwierdzonego przez Radę do Spraw Zagranicznych z dnia 20 lipca 2015 r.
_______________________
1a Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  W związku z tym należy również zmienić definicję produktów podwójnego zastosowania oraz wprowadzić definicję technologii inwigilacji informatycznej. Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania zawierają aspekty dotyczące ich ewentualnego nieprawidłowego wykorzystania do celów związanych z aktami terroryzmu lub naruszania praw człowieka.
(6)  W związku z tym należy również wprowadzić definicję produktów służących do inwigilacji informatycznej. Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny kontroli wywozu produktów służących do inwigilacji elektronicznej uwzględniają bezpośredni i pośredni wpływ tych produktów na prawa człowieka, jak wynika z przewodnika do wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB. Należy powołać techniczną grupę roboczą w celu opracowania kryteriów oceny, we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i grupą roboczą ds. praw człowieka działającą w Radzie. Ponadto w ramach tej technicznej grupy roboczej należy utworzyć niezależną grupę ekspertów. Kryteria oceny powinny być publicznie i łatwo dostępne.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Do celów definicji technologii inwigilacji informatycznej produkty podlegające niniejszemu rozporządzeniu powinny obejmować urządzenia przechwytujące telekomunikację, złośliwe oprogramowanie, centra monitoringu, systemy legalnego przechwytywania i systemy retencji danych połączone z takimi systemami przechwytywania, urządzenia do dekodowania szyfrów, odzyskiwania dysków twardych, omijania haseł i analizy danych biometrycznych, a także systemy inwigilacji sieci IP.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)
(6b)  Co do kryteriów oceny przestrzegania praw człowieka – należy wprowadzić odniesienie do dokumentów takich jak Powszechna deklaracja praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie prawa do prywatności, Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: wdrażanie ram ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”, sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. prawa do prywatności z dnia 24 marca 2017 r., sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas zwalczania terroryzmu z dnia 21 lutego 2017 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie Zakharov przeciwko Rosji.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zobowiązuje administratorów danych i podmioty przetwarzające dane do wprowadzania środków technicznych zapewniających poziom bezpieczeństwa odpowiedni w stosunku do ryzyka związanego z przetwarzaniem, w tym za pomocą szyfrowania danych osobowych. Ponieważ rozporządzenie to stanowi, że obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych osobowych niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii, są istotne powody, aby Unia usunęła produkty służące do kryptografii z wykazu kontrolnego, by ułatwić wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co zwiększyłoby konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Ponadto obecny poziom kontroli szyfrowania stoi w sprzeczności z faktem, że szyfrowanie jest podstawowym środkiem dającym obywatelom, przedsiębiorstwom i rządom możliwość ochrony ich danych przed przestępcami i innymi podmiotami działającymi w złych intencjach, z myślą o zapewnieniu dostępu do usług kluczowych dla funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego oraz o umożliwieniu bezpiecznej komunikacji, co konieczne, aby chronić prawo do prywatności, ochrony danych osobowych i wolności wypowiedzi, w szczególności przypadku obrońców praw człowieka.
_______________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Należy uściślić i zharmonizować zakres „kontroli typu catch-all”, które mają zastosowanie do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w wykazie w okolicznościach szczególnych, tak by objąć nim zwalczanie ryzyka terroryzmu i naruszania praw człowieka. Odpowiednia wymiana informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących „kontroli typu catch-all” powinny zapewnić skuteczne i spójne stosowanie kontroli w całej Unii. Ukierunkowane kontrole typu catch-all powinny także mieć zastosowanie, pod pewnymi warunkami, do wywozu technologii inwigilacji informatycznej.
(9)  Należy uściślić i zharmonizować zakres „kontroli typu catch-all”, które mają zastosowanie do produktów służących do inwigilacji informatycznej niewymienionych w wykazie w okolicznościach szczególnych. Odpowiednia wymiana informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących „kontroli typu catch-all” powinny zapewnić skuteczne i spójne stosowanie kontroli w całej Unii. Wymiana informacji powinna obejmować pomoc w rozwijaniu platformy publicznej i gromadzeniu informacji z sektora prywatnego, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Należy poddać przeglądowi definicję pośrednika, by uniknąć obchodzenia kontroli świadczenia usług pośrednictwa przez osoby podlegające jurysdykcji Unii. Kontrole świadczenia usług pośrednictwa powinny być zharmonizowane, aby zapewnić ich skuteczne i spójne stosowanie w całej Unii, i powinny być stosowane także w celu zapobiegania aktom terroryzmu i naruszaniu praw człowieka.
(10)  Należy poddać przeglądowi definicję pośrednika, by uniknąć obchodzenia kontroli świadczenia usług pośrednictwa przez osoby podlegające jurysdykcji Unii. Kontrole świadczenia usług pośrednictwa powinny być zharmonizowane, aby zapewnić ich skuteczne i spójne stosowanie w całej Unii, i powinny być stosowane także w celu zapobiegania naruszaniu praw człowieka.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego uściślono, że świadczenie usług pomocy technicznej obejmujące przemieszczanie transgraniczne wchodzi w zakres kompetencji Unii. Należy zatem sprecyzować kontrole mające zastosowanie do usług pomocy technicznej oraz wprowadzić definicję tych usług. W trosce o skuteczność i spójność kontrole dostarczania usług pomocy technicznej powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania aktom terroryzmu i naruszaniu praw człowieka.
(11)  Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego uściślono, że świadczenie usług pomocy technicznej obejmujące przemieszczanie transgraniczne wchodzi w zakres kompetencji Unii. Należy zatem sprecyzować kontrole mające zastosowanie do usług pomocy technicznej oraz wprowadzić definicję tych usług. W trosce o skuteczność i spójność kontrole przed dostarczeniem usług pomocy technicznej powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania naruszaniu praw człowieka.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 daje organom państw członkowskich w indywidulanych przypadkach możliwość wydania zakazu tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli organy te mają zasadne powody, by podejrzewać, na podstawie źródeł wywiadowczych lub innych, że produkty te są lub mogą być w całości lub części przeznaczone do rozprzestrzeniania broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia. W trosce o skuteczność i spójność kontrole tranzytu powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania aktom terroryzmu i naruszaniu praw człowieka.
(12)  Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 daje organom państw członkowskich w indywidualnych przypadkach możliwość wydania zakazu tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli organy te mają zasadne powody, by podejrzewać, na podstawie źródeł wywiadowczych lub innych, że produkty te są lub mogą być w całości lub części przeznaczone do rozprzestrzeniania broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia. W trosce o skuteczność i spójność kontrole tranzytu powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania naruszaniu praw człowieka.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Wprawdzie odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawie indywidualnych, globalnych i krajowych zezwoleń na wywóz spoczywa na organach krajowych, jednak unijny system kontroli wywozu zakłada, że podmioty gospodarcze, które zamierzają eksportować produkty podlegające niniejszemu rozporządzeniu, dochowują należytej staranności określonej m.in. w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Należy wprowadzić standardowy wymóg dotyczący zgodności w postaci „wewnętrznych programów przestrzegania przepisów”, co przyczyni się do stworzenia równych warunków konkurencji pomiędzy eksporterami i zwiększenia skuteczności kontroli. Dla celów proporcjonalności wymóg ten powinien mieć zastosowanie do określonych sposobów kontroli w formie zezwoleń globalnych i niektórych generalnych zezwoleń na wywóz.
(14)  Należy wprowadzić standardowy wymóg, definicję i opis w odniesieniu do zgodności w postaci „wewnętrznych programów przestrzegania przepisów”, a także możliwość otrzymania certyfikatu w celu uzyskania środków zachęty w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe ograny krajowe, co przyczyni się do stworzenia równych warunków konkurencji pomiędzy eksporterami i zwiększenia skuteczności kontroli. Dla celów proporcjonalności wymóg ten powinien mieć zastosowanie do określonych sposobów kontroli w formie zezwoleń globalnych i niektórych generalnych zezwoleń na wywóz.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Należy wprowadzić dodatkowe generalne unijne zezwolenia na wywóz, by zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw i organów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli właściwych produktów wywożonych do właściwych miejsc przeznaczenia. Należy również wprowadzić zezwolenie globalne dla dużych projektów, by dostosować warunki udzielania zezwoleń do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw.
(15)  Należy wprowadzić dodatkowe generalne unijne zezwolenia na wywóz, by zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i organów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli właściwych produktów wywożonych do właściwych miejsc przeznaczenia. Należy również wprowadzić zezwolenie globalne dla dużych projektów, by dostosować warunki udzielania zezwoleń do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  Z uwagi na szybkie postępy w rozwoju technologii Unia powinna wprowadzić kontrole określonych rodzajów technologii inwigilacji informatycznej na podstawie jednostronnie utworzonego wykazu zawartego w sekcji B załącznika I. Ze względu na znaczenie wielostronnego systemu kontroli wywozu zakres sekcji B załącznika I powinien ograniczać się wyłącznie do technologii inwigilacji informatycznej i nie powinien powielać żadnych elementów zawartych w sekcji A załącznika I.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji A załącznika I powinny być zgodne z zobowiązaniami i ustaleniami, jakie państwa członkowskie i Unia przyjęły jako członkowie odpowiednich międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika I, takie jak technologia inwigilacji informatycznej, powinny być podejmowane przy uwzględnieniu zagrożeń, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika IV powinny być podejmowane przy uwzględnieniu interesów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów produktów i miejsc przeznaczenia określonych w sekcjach od A do J załącznika II powinny być podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu.
(17)  Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji A załącznika I powinny być zgodne z zobowiązaniami i ustaleniami, jakie państwa członkowskie i Unia przyjęły jako członkowie odpowiednich międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów służących do inwigilacji informatycznej podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika I powinny być podejmowane przy uwzględnieniu zagrożeń, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o ich wykorzystywanie w celu naruszania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których stwierdzono takie naruszenia, zwłaszcza w odniesieniu do wolności wypowiedzi do wolności zrzeszania się i do prawa do prywatności, lub też w celu naruszania podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika IV powinny być podejmowane przy uwzględnieniu interesów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów produktów i miejsc przeznaczenia określonych w sekcjach od A do J załącznika II powinny być podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu. Decyzje o skreśleniu całych podkategorii dotyczących kryptografii i szyfrowania, np. w kategorii 5 sekcji A załącznika I lub w sekcji I załącznika II, powinny być podejmowane z uwzględnieniem zalecenia Rady OECD z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki w dziedzinie kryptografii.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  W celu umożliwienia Unii szybkiego reagowania na zmianę okoliczności w odniesieniu do oceny wrażliwości wywozów na podstawie generalnych unijnych zezwoleń na wywóz oraz na zmiany w dziedzinie technologii i handlu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmian sekcji A załącznika I, załącznika II oraz sekcji B załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, by Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowawczych, w tym konsultacje na poziomie ekspertów, oraz by konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć regularny wstęp na spotkania grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.
(18)  W celu umożliwienia Unii szybkiego reagowania na zmianę okoliczności w odniesieniu do oceny wrażliwości wywozów na podstawie generalnych unijnych zezwoleń na wywóz oraz na zmiany w dziedzinie technologii i handlu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian sekcji A i B załącznika I, załącznika II oraz sekcji B załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
(19a)   Ryzyko cyberkradzieży i ponownego wywozu do państw trzecich, o czym mowa we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB, wymaga wzmocnienia przepisów w sprawie produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Na podstawie i w ramach art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do czasu osiągnięcia większego stopnia harmonizacji państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania w Unii w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dla celów proporcjonalności kontrole transferu produktów podwójnego zastosowania w Unii należy poddać przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla przedsiębiorstw i organów. Ponadto wykaz produktów podlegających kontroli transferów wewnątrzunijnych w sekcji B załącznika IV powinien podlegać okresowemu przeglądowi w świetle zmian w dziedzinie technologii i handlu oraz pod kątem oceny wrażliwości transferów.
(21)  Na podstawie i w ramach art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do czasu osiągnięcia większego stopnia harmonizacji państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania w Unii w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dla celów proporcjonalności kontrole transferu produktów podwójnego zastosowania w Unii należy poddać przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i organów. Ponadto wykaz produktów podlegających kontroli transferów wewnątrzunijnych w sekcji B załącznika IV powinien podlegać okresowemu przeglądowi w świetle zmian w dziedzinie technologii i handlu oraz pod kątem oceny wrażliwości transferów.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)
(22a)  Z uwagi na znaczenie rozliczalności i kontroli publicznej działań związanych z kontrolą wywozu państwa członkowskie powinny publikować wszystkie istotne dane dotyczące udzielania zezwoleń.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Podstawowymi elementami skutecznego systemu kontroli wywozu są docieranie z informacjami do sektora prywatnego i przejrzystość. Należy zatem uwzględnić dalsze opracowywanie wskazówek wspierających stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz opublikowanie rocznego sprawozdania na temat wykonywania kontroli, zgodnie z obecną praktyką.
(25)  Podstawowymi elementami skutecznego systemu kontroli wywozu są docieranie z informacjami do sektora prywatnego, zwłaszcza do MŚP, i przejrzystość. Należy zatem uwzględnić dalsze opracowywanie wytycznych wspierających stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz opublikowanie rocznego sprawozdania na temat wykonywania kontroli, zgodnie z obecną praktyką. Z uwagi na znaczenie wytycznych dla interpretacji niektórych elementów niniejszego rozporządzenia wytyczne te powinny być publicznie dostępne w momencie jego wejścia w życie.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)
(25a)  Należy zapewnić, by definicje zawarte w niniejszym rozporządzeniu były zgodne z definicjami zawartymi w unijnym kodeksie celnym.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Każde państwo członkowskie powinno określić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, jakie będą nakładane w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Należy również wprowadzić przepisy umożliwiające zwalczanie w szczególności przypadków nielegalnego handlu produktami podwójnego zastosowania, by wesprzeć skuteczne egzekwowanie kontroli.
(27)  Każde państwo członkowskie powinno określić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, jakie będą nakładane w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Należy wzmocnić tworzenie równych warunków działania dla eksporterów unijnych. Dlatego kary za naruszanie niniejszego rozporządzenia powinny być we wszystkich państwach członkowskich podobne pod względem charakteru i skutków. Należy również wprowadzić przepisy umożliwiające zwalczanie w szczególności przypadków nielegalnego handlu produktami podwójnego zastosowania, by wesprzeć skuteczne egzekwowanie kontroli.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Kontrola wywozu ma wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i handel z państwami trzecimi; należy zatem rozwijać dialog i współpracę z państwami trzecimi w celu wspierania równych warunków konkurencji na świecie i zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego.
(29)  Kontrola wywozu ma wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i handel z państwami trzecimi; należy zatem rozwijać dialog i współpracę z państwami trzecimi w celu wspierania równych warunków konkurencji na świecie, promowania pozytywnej konwergencji i zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Z myślą o wspieraniu realizacji tych celów Rada, Komisja i państwa członkowskie powinny, w ścisłej współpracy z ESDZ, proaktywnie angażować się na odpowiednich forach międzynarodowych, w tym w ramach porozumienia z Wassenaar, aby ustanowić wykaz produktów służących do inwigilacji informatycznej wymienionych w sekcji B załącznika I jako standard międzynarodowy. Ponadto pomoc dla krajów trzecich w rozwijaniu systemu kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania oraz rozwijaniu właściwego potencjału administracyjnego powinna zostać wzmocniona i poszerzona, w szczególności w odniesieniu do ceł.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie wolności prowadzenia działalności gospodarczej,
(31)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1 – litera a
a)  produkty, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, w tym wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;
a)  tradycyjne produkty podwójnego zastosowania, czyli produkty, w tym oprogramowanie i sprzęt, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, w tym wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1 – litera b
b)  technologię inwigilacji informatycznej, która może być wykorzystana do popełniania poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego lub podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich;
b)  produkty służące do inwigilacji informatycznej, w tym sprzęt, oprogramowanie i technologię, które zostały zaprojektowane specjalnie po to, aby umożliwić niezauważone wejście do systemów informacyjno-telekomunikacyjnych lub monitorowanie, pobieranie, eksfiltrację i analizę danych lub uczynienie tego systemu niesprawnym bądź uszkodzenie go, bez konkretnego, świadomego i jednoznacznego zezwolenia wydanego przez właściciela danych, i które mogą być wykorzystywane do celów związanych z naruszaniem praw człowieka, w tym prawa do prywatności, wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się, lub też które mogą być wykorzystywane do popełniania poważnych naruszeń praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego lub podstawowego bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; nie obejmuje to badań nad siecią i bezpieczeństwem ICT w celu dozwolonego testowania lub ochrony systemów bezpieczeństwa informacji;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  „użytkownik końcowy” oznacza wszelkie osoby fizyczne lub osoby prawne lub podmioty będące ostatecznymi odbiorcami produktu podwójnego zastosowania;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 13
13.  „zezwolenie dla dużych projektów” oznacza globalne zezwolenie na wywóz udzielone jednemu określonemu eksporterowi w odniesieniu do typu lub kategorii produktu podwójnego zastosowania, które może być ważne na wywóz do jednego lub więcej określonych użytkowników końcowych w jednym lub więcej określonych państwach trzecich na czas trwania konkretnego projektu, którego realizacja przekracza jeden rok;
13.  „zezwolenie dla dużych projektów” oznacza globalne zezwolenie na wywóz udzielone jednemu określonemu eksporterowi w odniesieniu do typu lub kategorii produktu podwójnego zastosowania, które może być ważne na wywóz do co najmniej jednego użytkownika końcowego w co najmniej jednym określonym państwie trzecim w związku z konkretnym projektem; jest ono ważne przez okres od jednego roku do czterech lat, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych czasem trwania projektu, i może zostać przedłużone przez właściwy organ;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 22
22.  „wewnętrzny program przestrzegania przepisów” oznacza skuteczne, odpowiednie i proporcjonalne środki i procedury, w tym opracowywanie, wdrażanie i przestrzeganie ustandaryzowanych operacyjnych strategii i procedur przestrzegania przepisów, norm postępowania i środków ochronnych, opracowane przez eksporterów dla zapewnienia zgodności z przepisami i z warunkami zezwoleń określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
22.  „wewnętrzny program przestrzegania przepisów” (ICP) oznacza skuteczne, odpowiednie i proporcjonalne środki i procedury (podejście oparte na analizie ryzyka), w tym opracowywanie, wdrażanie i przestrzeganie ustandaryzowanych operacyjnych strategii i procedur przestrzegania przepisów, norm postępowania i środków ochronnych, opracowane przez eksporterów dla zapewnienia zgodności z przepisami i z warunkami zezwoleń określonymi w niniejszym rozporządzeniu; eksporterowi umożliwia się dobrowolne uzyskanie bezpłatnego certyfikatu ICP wydawanego przez właściwe organy na podstawie wzorcowego certyfikatu ICP opracowanego przez Komisję, aby mógł on otrzymać środki zachęty oferowane w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe organy krajowe;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 23
23.  „akt terrorystyczny” oznacza akt terrorystyczny w rozumieniu art. 1 ust. 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.
skreśla się
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 23 a (nowy)
23a.  „należyta staranność” oznacza proces, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą wskazywać rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki, zapobiegać im, łagodzić je i określać sposób działania w przypadku ich wystąpienia, realizowany jako integralny element systemów podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d
d)  do wykorzystania przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych lub represji wewnętrznych lub osoby za to odpowiedzialne w kraju końcowego przeznaczenia, stwierdzonych przez odpowiednie publiczne instytucje międzynarodowe lub właściwe organy europejskie lub krajowe, i istnieją dowody na wykorzystywanie tych lub podobnych produktów do nadzorowania lub realizacji takich poważnych naruszeń przez proponowanego użytkownika końcowego;
d)  w przypadku produktów służących do inwigilacji informatycznej – do wykorzystania przez osoby fizyczne lub prawne w związku z naruszeniem międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których poważne naruszenia praw człowieka zostały stwierdzone przez właściwe organy ONZ, Radę Europy, Unię lub właściwe organy krajowe, oraz istnieje uzasadnione podejrzenie, że te lub podobne produkty mogą zostać wykorzystane do nadzorowania lub realizacji takich naruszeń przez proponowanego użytkownika końcowego;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e
e)  do wykorzystania w związku z aktami terrorystycznymi.
skreśla się
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Jeżeli eksporter , uwzględniając spoczywający na nim obowiązek zachowania należytej staranności, jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I, które proponuje na wywóz, przeznaczone w całości lub w części do jakichkolwiek zastosowań określonych w ust. 1, musi on powiadomić właściwy organ , który podejmie decyzję, czy wskazane jest wymaganie zezwolenia dla danego wywozu.
2.  Jeżeli eksporter dochowujący należytej staranności zdobędzie wiedzę, z której wynika, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I, które proponuje na wywóz, mogą być przeznaczone w całości lub w części do jakichkolwiek zastosowań określonych w ust. 1, musi powiadomić właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub którego jest rezydentem. Powiadomiony organ podejmie decyzję, czy wskazane jest wymaganie zezwolenia dla danego wywozu.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Zezwoleń na wywóz produktów niewymienionych w wykazie udziela się na konkretne produkty i konkretnym użytkownikom końcowym. Zezwolenia są udzielane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w przypadku gdy eksporter jest osobą mającą miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany produkt. Zezwolenia są ważne na terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne przez okres jednego roku i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone.
3.  Zezwoleń na wywóz produktów niewymienionych w wykazie udziela się na konkretne produkty i konkretnym użytkownikom końcowym. Zezwolenia są udzielane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w przypadku gdy eksporter jest osobą mającą miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany produkt. Zezwolenia są ważne na terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne przez okres dwóch lat i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 2
Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, że państwa członkowskie, u których zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń, i państwa te nakładają wymogi uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do wszystkich „zasadniczo podobnych transakcji”. Informują one swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe o wymogach uzyskiwania zezwoleń .
Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, że państwa członkowskie, u których zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń i nakładają wymogi uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do wszystkich „zasadniczo podobnych transakcji”, co oznacza produkt o zasadniczo identycznych parametrach lub identycznej specyfikacji technicznej, przeznaczony dla tego samego użytkownika końcowego lub dla tego samego odbiorcy. Informują one swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe o wymogach uzyskiwania zezwoleń. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej krótki opis sprawy i uzasadnienie decyzji oraz w stosownych przypadkach wskazuje nowy wymóg uzyskania zezwolenia w nowej sekcji E załącznika II.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 3
Jeżeli wpłyną zastrzeżenia od któregoś z państw członkowskich, u których zasięgano opinii, wymóg uzyskania zezwolenia zostaje cofnięty, chyba że państwo członkowskie, które nakłada wymóg uzyskania zezwolenia, uważa, że wywóz mógłby naruszać podstawowe interesy bezpieczeństwa. W takim przypadku to państwo członkowskie może podjąć decyzję o utrzymaniu wymogu uzyskania zezwolenia. Należy niezwłocznie zgłaszać to Komisji i innym państwom członkowskim.
Jeżeli wpłyną zastrzeżenia od co najmniej czterech państw członkowskich reprezentujących co najmniej 35% ludności Unii, wymóg uzyskania zezwolenia zostaje cofnięty, chyba że państwo członkowskie, które nakłada wymóg uzyskania zezwolenia, uważa, że wywóz mógłby naruszać jego podstawowe interesy w zakresie bezpieczeństwa lub zobowiązania dotyczące praw człowieka. W takim przypadku to państwo członkowskie może podjąć decyzję o utrzymaniu wymogu uzyskania zezwolenia. Należy niezwłocznie zgłaszać to Komisji i innym państwom członkowskim.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 4
Komisja i państwa członkowskie prowadzą aktualizowany rejestr wymogów uzyskiwania zezwoleń.
Komisja i państwa członkowskie prowadzą aktualizowany rejestr wymogów uzyskiwania zezwoleń. Dane dostępne w tym rejestrze uwzględnia się w sprawozdaniu przedkładanym Parlamentowi Europejskiego, o którym to sprawozdaniu mowa w art. 24 ust. 2, oraz przekazuje do wiadomości publicznej.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Jeżeli pośrednik jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania , w odniesieniu do których proponuje usługi pośrednictwa, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1, musi powiadomić właściwy organ ; organ ten podejmie decyzję, czy celowe jest wymaganie zezwolenia na takie usługi pośrednictwa.
2.  Jeżeli pośrednik jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których proponuje usługi pośrednictwa, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1, musi powiadomić właściwy organ; organ ten wymaga zezwolenia na takie usługi pośrednictwa.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Wymagane jest zezwolenie na świadczenie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów podwójnego zastosowania, jeśli dostawca pomocy technicznej został poinformowany przez właściwy organ, że przedmiotowe produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań, o których mowa w art. 4.
1.  Wymagane jest zezwolenie na świadczenie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów podwójnego zastosowania, jeśli dostawca pomocy technicznej został poinformowany przez właściwy organ, że przedmiotowe produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
Jeżeli dostawca pomocy technicznej jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których proponuje dostawę pomocy technicznej, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4, musi powiadomić właściwy organ; organ ten podejmie decyzję, czy celowe jest wymaganie zezwolenia na taką pomoc techniczną.
Jeżeli dostawca pomocy technicznej jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których proponuje dostawę pomocy technicznej, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1, musi powiadomić właściwy organ; organ ten wymaga zezwolenia na taką pomoc techniczną.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie może, ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka, zabronić wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I lub wymagać zezwolenia na ich wywóz.
1.  Państwo członkowskie może, ze względów bezpieczeństwa publicznego, ze względu na prawa człowieka lub w związku z zapobieganiem aktom terrorystycznym, zabronić wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I lub wymagać zezwolenia na ich wywóz.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7
7.  Stosowne dokumenty handlowe dotyczące transferów wewnątrzunijnych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I zawierają wyraźną informację, iż produkty podlegają kontroli w przypadku wywozu z Unii . Stosowne dokumenty handlowe obejmują w szczególności: umowy sprzedaży, potwierdzenia zamówień, faktury lub zawiadomienia o wysyłce.
7.  Stosowne dokumenty handlowe dotyczące wywozu do państw trzecich i transferów wewnątrzunijnych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I zawierają wyraźną informację, iż produkty podlegają kontroli w przypadku wywozu z Unii. Stosowne dokumenty handlowe obejmują w szczególności: umowy sprzedaży, potwierdzenia zamówień, faktury lub zawiadomienia o wysyłce.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  Indywidualne zezwolenia na wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są ważne przez okres jednego roku i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone. Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych projektów są ważne przez okres ustalany przez właściwy organ.
3.  Indywidualne zezwolenia na wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są ważne przez okres dwóch lat i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone. Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych projektów są ważne przez okres nie dłuższy niż cztery lata, z wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności wynikających z czasu trwania projektu. Właściwe organy mogą jednak w dowolnym momencie anulować, zawiesić, zmodyfikować lub cofnąć zarówno zezwolenie indywidualne, jak i globalne.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1
Eksporterzy dostarczają właściwemu organowi wszystkich odnośnych informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie indywidualnych i globalnych zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne informacje, w szczególności dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i końcowych zastosowań wywożonego produktu.
Eksporterzy dostarczają właściwemu organowi wszystkich odnośnych informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie indywidualnych i globalnych zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne informacje, w szczególności dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i końcowych zastosowań wywożonego produktu. W przypadku zawierania transakcji z rządowym użytkownikiem końcowym dostarczone informacje wyraźnie wskazują, który departament bądź która agencja, jednostka lub podjednostka będzie ostatecznym użytkownikiem końcowym wywożonego produktu.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2
Zezwolenia mogą podlegać, w stosownych przypadkach, obowiązkowi dostarczenia oświadczenia końcowego użytkownika.
Wszelkie zezwolenia dotyczące produktów służących do inwigilacji informatycznej oraz indywidualne zezwolenia na wywóz produktów, w przypadku których istnieje duże ryzyko przekierowania lub ponownego wywozu na niepożądanych warunkach, podlegają obowiązkowi dostarczenia oświadczenia końcowego użytkownika. Uzyskanie zezwolenia na inne produkty w stosownych przypadkach również podlega obowiązkowi dostarczenia oświadczenia końcowego użytkownika.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – wprowadzenie
Dla uzyskania globalnego zezwolenia na wywóz wymagane jest wdrożenie przez eksportera skutecznego wewnętrznego programu przestrzegania przepisów. Eksporter musi również przedstawiać właściwemu organowi przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wykorzystania tego zezwolenia; sprawozdanie to zawiera co najmniej następujące informacje:
Dla uzyskania globalnego zezwolenia na wywóz wymagane jest wdrożenie przez eksportera skutecznego wewnętrznego programu przestrzegania przepisów. Eksporter ma możliwość dobrowolnego uzyskania bezpłatnej certyfikacji jego wewnętrznego programu przestrzegania przepisów (program ICP), której dokonują właściwe organy na podstawie wzorcowego programu ICP ustanowionego przez Komisję. Eksporter stara się o certyfikację, aby móc otrzymać środki zachęty oferowane w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe organy krajowe. Eksporter musi również przedstawiać właściwemu organowi przynajmniej raz w roku lub na żądanie właściwego organu sprawozdanie dotyczące wykorzystania tego zezwolenia; sprawozdanie to zawiera co najmniej następujące informacje:
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – litera d
d)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
d)  końcowe zastosowanie i końcowego użytkownika produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – litera d a (nowa)
da)  nazwa i adres użytkownika końcowego, jeżeli jest on znany;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – litera d b (nowa)
db)  data dokonania wywozu.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5
5.  Właściwe organy państw członkowskich rozpatrują wnioski o indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz w terminie określonym zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi. Właściwe organy dostarczają Komisji wszelkich informacji dotyczących średniego czasu rozpatrywania wniosków o zezwolenia, istotnych dla przygotowania rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 24 ust. 2.
5.  Właściwe organy państw członkowskich rozpatrują wnioski o indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz w terminie trzydziestu dni od prawidłowego złożenia wniosku. Jeżeli właściwy organ z należycie uzasadnionych powodów potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie wniosku, informuje o tym wnioskodawcę w ciągu trzydziestu dni. Właściwy organ w każdym przypadku rozstrzyga wnioski o indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz najpóźniej w ciągu sześćdziesięciu dni od prawidłowego złożenia wniosku.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2
W przypadku gdy pośrednik lub dostawca pomocy technicznej nie ma miejsca pobytu lub siedziby na terytorium Unii, zezwoleń na usługi pośrednictwa i pomoc techniczną na podstawie niniejszego rozporządzenia udziela właściwy organ państwa członkowskiego, w którym spółka dominująca pośrednika lub dostawcy pomocy technicznej ma swoją siedzibę lub z którego świadczone są usługi pośrednictwa lub pomoc techniczna.
W przypadku gdy pośrednik lub dostawca pomocy technicznej nie ma miejsca pobytu lub siedziby na terytorium Unii, zezwoleń na usługi pośrednictwa i pomoc techniczną na podstawie niniejszego rozporządzenia udziela właściwy organ państwa członkowskiego, z którego świadczone są usługi pośrednictwa lub pomoc techniczna. Obejmuje to również usługi pośrednictwa świadczone przez jednostki zależne lub spółki joint venture oraz udzielanie przez nie pomocy technicznej, jeżeli podmioty te mają swoje siedziby w krajach trzecich, ale są własnością lub podlegają kontroli przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium Unii.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym udzieleniu indywidualnego lub globalnego zezwolenia na wywóz lub udzieleniu zezwolenia na usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną na mocy niniejszego rozporządzenia lub o zakazie tranzytu właściwe organy państw członkowskich biorą pod uwagę następujące kryteria :
1.  Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym udzieleniu indywidualnego lub globalnego zezwolenia na wywóz lub udzieleniu zezwolenia na usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną na mocy niniejszego rozporządzenia lub o zakazie tranzytu właściwe organy państw członkowskich biorą pod uwagę wszystkie istotne kwestie, w tym:
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a
a)  międzynarodowe zobowiązania i obowiązki Unii i państw członkowskich, w szczególności zobowiązania i obowiązki, które przyjęły one jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych oraz ich zobowiązania w ramach sankcji 2 nałożone na mocy decyzji lub wspólnego stanowiska , przyjęte przez Radę lub decyzję OBWE lub przez wiążącą rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;
a)  międzynarodowe zobowiązania i obowiązki Unii i państw członkowskich, w szczególności zobowiązania i obowiązki, które przyjęły one jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  własne zobowiązania w ramach sankcji nałożonych na mocy decyzji lub wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę, decyzji OBWE, lub na mocy wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  występowanie naruszeń prawa dotyczącego praw człowieka, podstawowych wolności i międzynarodowego prawa humanitarnego w państwie końcowego przeznaczenia, stwierdzone przez właściwe organy ONZ, Rady Europy lub Unii;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c
c)  wewnętrzna sytuacja w państwie końcowego przeznaczenia – właściwe organy nie zezwolą na wywóz, który mógłby wywołać lub przedłużyć konflikty zbrojne lub pogorszyć istniejące napięcia lub konflikty w państwie końcowego przeznaczenia;
c)  wewnętrzna sytuacja w państwie końcowego przeznaczenia – właściwe organy nie zezwalają na wywóz, który mógłby wywołać lub przedłużyć konflikty zbrojne lub pogorszyć istniejące napięcia lub konflikty w państwie końcowego przeznaczenia;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  postawa kraju docelowego wobec społeczności międzynarodowej, a w szczególności jego nastawienie do terroryzmu, charakter jego sojuszy i poszanowanie przezeń prawa międzynarodowego;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
db)  zgodność wywożonych produktów z technicznymi i ekonomicznymi możliwościami kraju będącego odbiorcą;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f
f)  zamierzone końcowe zastosowanie i ryzyko jego zmiany , w tym istnienie ryzyka, że produkty podwójnego zastosowania zostaną przekierowane lub ponownie wywiezione na niepożądanych warunkach .
f)  zamierzone końcowe zastosowanie i ryzyko jego zmiany, w tym istnienie ryzyka, że produkty podwójnego zastosowania, a zwłaszcza produkty służące do inwigilacji informatycznej zostaną przekierowane lub ponownie wywiezione na niepożądanych warunkach bądź też nastąpi zmiana ich zastosowania na niezamierzone uprzednio wojskowe zastosowanie końcowe lub zastosowanie w celach terrorystycznych.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Podejmując decyzję o udzieleniu indywidualnego lub globalnego zezwolenia na wywóz bądź o udzieleniu zezwolenia na usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną w zakresie produktów służących do inwigilacji informatycznej, właściwe organy państw członkowskich w szczególności biorą pod uwagę ryzyko naruszenia prawa do prywatności, prawa do ochrony danych, wolności słowa oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, a także zagrożenia dla praworządności, ramy prawne dotyczące korzystania z wywożonych produktów oraz potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich.
Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego dojdą do wniosku, że istnienie tego rodzaju zagrożeń może doprowadzić do poważnych naruszeń praw człowieka, państwa członkowskie nie udzielają zezwoleń na wywóz bądź też anulują, zawieszają, modyfikują lub cofają już wydane zezwolenia.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  Dla stosowania tych kryteriów Komisja i Rada udostępniają wytyczne lub zalecenia w celu zapewnienia wspólnych ocen ryzyka przez właściwe organy państw członkowskich.
2.  Z myślą o wdrożeniu tych kryteriów oraz na potrzeby jednolitych kryteriów podejmowania decyzji o udzieleniu zezwolenia Komisja i Rada wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia udostępniają wytyczne w celu zapewnienia wspólnych ocen ryzyka, dokonywanych przez właściwe organy państw członkowskich. Komisja opracowuje wytyczne w formie podręcznika zawierającego szczegółowy opis działań, jakie muszą wykonać właściwe organy państw członkowskich udzielające zezwoleń i eksporterzy, aby dochować należytej staranności, jak i praktyczne zalecenia dotyczące wdrażania i przestrzegania kontroli zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) i kryteriami wymienionymi w art. 14 ust. 1, w tym również przykłady najlepszych praktyk. Podręcznik zostanie opracowany w ścisłej współpracy z ESDZ i Grupą Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania oraz przy uwzględnieniu wiedzy ekspertów zewnętrznych, takich jak pracownicy naukowi, eksporterzy, pośrednicy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z procedurami określonymi w art. 21 ust. 3, a także będzie aktualizowany w stosownych przypadkach oraz w razie konieczności.
Komisja ustanawia program budowania zdolności przez opracowanie wspólnych programów szkoleniowych dla funkcjonariuszy organów udzielających zezwoleń i organów celnych.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b
b)  wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w sekcji B załącznika I może być zmieniany, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich;
b)  wykaz produktów służących do inwigilacji informatycznej określony w sekcji B załącznika I jest zmieniany, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich bądź jeśli wszczęto kontrole znacznej ilości niewymienionych produktów na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia. Zmiany mogą również dotyczyć decyzji o wykreśleniu z wykazu produktów, które już się w nim znajdują.
W przypadkach, gdy szczególnie pilny charakter sprawy wymaga usunięcia lub dodania określonych produktów w sekcji B załącznika I, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego punktu stosuje się procedurę przewidzianą w art. 17.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)   Komisja może usunąć produkty z wykazu, zwłaszcza jeżeli w wyniku szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego produkty stają się produktami mniej powiązanymi lub produktami masowymi, które są łatwo dostępne lub łatwo modyfikowalne z technicznego punktu widzenia.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Zakres sekcji B załącznika I jest ograniczony do produktów służących do inwigilacji informatycznej i nie obejmuje produktów wymienionych w sekcji A załącznika I.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5
5.  Komisja we współpracy z państwami członkowskimi opracowuje wytyczne dla wspierania współpracy między organami udzielającymi zezwoleń i organami celnymi.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a
a)  informacje dotyczące stosowania kontroli, w tym danych dotyczących zezwoleń (liczba, wartość i rodzaj zezwoleń i powiązanych miejsc przeznaczenia, liczba użytkowników zezwoleń generalnych i globalnych, liczba podmiotów posiadających ICP, czas rozpatrywania wniosków, wielkość i wartość handlu obejmującego transfery wewnątrzunijne itd.) oraz danych dotyczących wywozów produktów podwójnego zastosowania dokonywanych w innych państwach członkowskich, jeżeli są one dostępne;
a)  wszystkie informacje dotyczące stosowania kontroli;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b
b)  informacje dotyczące egzekwowania kontroli, w tym szczegółowe informacje dotyczące eksporterów, których pozbawiono prawa do korzystania z krajowych lub unijnych generalnych zezwoleń na wywóz, informacje o naruszeniach, zajęciach i zastosowaniu innych kar ;
b)  wszystkie informacje dotyczące egzekwowania kontroli, w tym szczegółowe informacje dotyczące eksporterów, których pozbawiono prawa do korzystania z krajowych lub unijnych generalnych zezwoleń na wywóz, wszelkie informacje o naruszeniach, zajęciach i zastosowaniu innych kar;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c
c)  dane dotyczące wrażliwych użytkowników końcowych i podmiotów uczestniczących w budzących podejrzenia transakcjach oraz odbytych tras, jeśli dostępne.
c)  wszystkie dane dotyczące wrażliwych użytkowników końcowych i podmiotów uczestniczących w budzących podejrzenia transakcjach oraz odbytych tras.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Przewodniczący Grupy Koordynacyjnej ds. Produktów Podwójnego Zastosowania zasięga, jeżeli uzna to za konieczne, opinii eksporterów, pośredników oraz innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.
2.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania zasięga, jeżeli uzna to za konieczne, opinii eksporterów, pośredników oraz innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3
3.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania tworzy, w stosownych przypadkach, grupy ekspertów technicznych składające się z ekspertów z państw członkowskich w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z wykonywaniem kontroli, w tym kwestii dotyczących aktualizacji unijnych wykazów dotyczących kontroli w załączniku I. Grupy ekspertów technicznych zasięgają w stosownych przypadkach opinii eksporterów, pośredników i innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.
3.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania tworzy, w stosownych przypadkach, grupy ekspertów technicznych składające się z ekspertów z państw członkowskich w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z wykonywaniem kontroli, w tym kwestii dotyczących aktualizacji unijnych wykazów dotyczących kontroli w sekcji B załącznika I. Grupy ekspertów technicznych zasięgają opinii eksporterów, pośredników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie. Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania powołuje w szczególności techniczną grupę roboczą ds. kryteriów oceny, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) oraz art. 14 ust. 1 lit. b), oraz ds. opracowania wytycznych dotyczących należytej staranności w porozumieniu z niezależną grupą ekspertów, środowiskiem akademickim i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić właściwe egzekwowanie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia. W szczególności ustanawia sankcje stosowne do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów przyjętych w celu jego wykonania. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
1.  Każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić właściwe egzekwowanie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia. W szczególności ustanawia sankcje stosowne do naruszeń, ułatwiania naruszeń lub omijania przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów przyjętych w celu jego wykonania. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Środki te obejmują regularne kontrole eksporterów oparte na analizie ryzyka.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
2.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania opracowuje mechanizm koordynacji egzekwowania prawa w celu ustanowienia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami a organami ścigania.
2.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania opracowuje mechanizm koordynacji egzekwowania prawa w celu ustanowienia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami a organami ścigania oraz zapewnienia jednolitych kryteriów wydawania decyzji w sprawie zezwoleń. Po dokonaniu przez Komisję oceny przepisów dotyczących sankcji, ustanowionych przez państwa członkowskie, mechanizm ten sprawi, że sankcje za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia będą miały podobny charakter i skutki.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
1.  Komisja i Rada udostępniają również, w stosownych przypadkach, wytyczne lub opracowują zalecenia w sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu , aby zapewnić efektywność unijnego systemu kontroli wywozu i spójności jego wdrażania . Również właściwe organy państw członkowskich służą, w stosownych przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi eksporterom, pośrednikom i podmiotom prowadzącym tranzyt mającym miejsce pobytu lub siedzibę w danym państwie członkowskim.
1.  Komisja i Rada udostępniają również, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, aby zapewnić efektywność unijnego systemu kontroli wywozu i spójności jego wdrażania. Również właściwe organy państw członkowskich służą, w stosownych przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi eksporterom, zwłaszcza MŚP, pośrednikom i podmiotom prowadzącym tranzyt mającym miejsce pobytu lub siedzibę w danym państwie członkowskim.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 2
Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich stosownych informacji dla przygotowania tego sprawozdania. To sprawozdanie roczne jest publikowane.
Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich stosownych informacji dla przygotowania tego sprawozdania. To sprawozdanie roczne jest publikowane. Państwa członkowskie podają również do wiadomości publicznej, co najmniej raz na kwartał i w łatwo dostępny sposób, istotne informacje na temat zezwoleń dotyczące rodzaju zezwolenia, wartości, ilości, rodzaju wyposażenia, opisu produktu, użytkownika końcowego i zastosowania końcowego, kraju przeznaczenia, jak również informacje na temat zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Komisja i państwa członkowskie uwzględniają uzasadnione interesy zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w zachowaniu ich tajemnic handlowych.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 1
W terminie od pięciu do siedmiu lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na temat najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.
W terminie od pięciu do siedmiu lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na temat najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. Ocena ta obejmuje wniosek w sprawie wykreślenia kryptografii z części 2 kategorii 5 sekcji A załącznika I.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d
d)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
d)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
3.  Zapisy lub rejestry oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane co najmniej przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce wywóz lub świadczono usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej . Są one okazywane na żądanie właściwemu organowi .
3.  Zapisy lub rejestry oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane co najmniej przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce wywóz lub świadczono usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej. Są one okazywane na żądanie właściwemu organowi .
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
1.  Komisja i właściwe organy państw członkowskich utrzymują, w stosownych przypadkach, regularną i wzajemną wymianę informacji z państwami trzecimi.
1.  Komisja i właściwe organy państw członkowskich współpracują w stosownych przypadkach z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak OECD, oraz w ramach tych wielostronnych systemów kontroli wywozu, w których uczestniczą, aby wspierać stosowanie na szczeblu międzynarodowym wykazu produktów służących do inwigilacji informatycznej i podlegających kontroli wywozu, zawartego w sekcji B załącznika I, oraz utrzymują, w stosownych przypadkach, regularną i wzajemną wymianę informacji z państwami trzecimi, również w kontekście dialogu na temat produktów podwójnego zastosowania, przewidzianego w unijnych umowach o partnerstwie i współpracy oraz w umowach o partnerstwie strategicznym, uczestniczą w budowaniu zdolności i wspierają pozytywną konwergencję. Komisja co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat tego rodzaju działań informacyjnych.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU
„Złośliwe oprogramowanie” (4) oznacza „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu uniknięcia wykrycia przez ‘narzędzia monitorujące’ lub złamania ‘środków zabezpieczających’ komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci, wykonujące następujące działania:
„Złośliwe oprogramowanie” (4) oznacza „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu umożliwienia działania lub zainstalowania bez „zezwolenia” ze strony właścicieli lub „administratorów” komputerów lub urządzeń zdolnych do pracy w sieci, wykonujące następujące działania:
a.  pobieranie danych i informacji z komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci lub modyfikacja systemu lub danych użytkownika; lub
a.  nieuprawnione pobieranie danych i informacji z komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci lub modyfikacja systemu lub danych użytkownika; lub
b.  modyfikacja standardowych ścieżek wykonywania programu lub procesu w celu umożliwienia wykonania instrukcji pochodzących z zewnątrz.
b.  modyfikacja systemu lub danych użytkownika w celu ułatwienia dostępu do danych przechowywanych na komputerze lub urządzeniu zdolnym do pracy w sieci przez osoby inne niż osoby upoważnione przez właściciela komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci.
Uwagi:
Uwagi:
1.  „Złośliwe oprogramowanie” nie obejmuje żadnego z poniższych pojęć:
1.  „Złośliwe oprogramowanie” nie obejmuje żadnego z poniższych pojęć:
a.  hiperwizorów, programów do usuwania błędów oraz narzędzi inżynierii wstecznej oprogramowania (Software Reverse Engineering - SRE);
a.  hiperwizorów, programów do usuwania błędów oraz narzędzi inżynierii wstecznej oprogramowania (Software Reverse Engineering - SRE);
b.  „oprogramowania” dotyczącego zarządzania prawami cyfrowymi; lub
b.  „oprogramowania” dotyczącego zarządzania prawami cyfrowymi; lub
c.  „oprogramowania” przeznaczonego do zainstalowania przez producentów, administratorów lub użytkowników do celów śledzenia lub znajdowania towarów.
c.  „oprogramowania” przeznaczonego do zainstalowania przez administratorów lub użytkowników do celów śledzenia towarów, znajdowania towarów lub „testowania bezpieczeństwa ICT”;
ca.  „oprogramowania”, które jest rozprowadzane wyraźnie w celu wspierania wykrywania jego uruchomienia na komputerach lub urządzeniach zdolnych do pracy w sieci nieupoważnionych stron, usuwania go lub zapobiegania mu.
2.  Urządzenia zdolne do pracy w sieci obejmują urządzenia przenośne i inteligentne liczniki.
2.  Urządzenia zdolne do pracy w sieci obejmują urządzenia przenośne i inteligentne liczniki.
Uwagi techniczne:
Uwagi techniczne:
1.  ‘Narzędzia monitorujące’: „oprogramowanie” lub sprzęt monitorujące zachowanie systemu lub procesów wykonywanych na urządzeniu. Obejmuje to programy antywirusowe, produkty zapewniające bezpieczeństwo punktów końcowych, produkty bezpieczeństwa osobistego (Personal Security Products - PSP), systemy wykrywania wtargnięcia (Intrusion Detection Systems - IDS), systemy ochrony przed wtargnięciem (Intrusion Detection Systems - IPS) oraz zapory sieciowe.
1.  ‘Upoważnienie’: świadoma zgoda użytkownika (tzn. potwierdzenie zrozumienia charakteru, skutków i przyszłych konsekwencji działania oraz zgoda na wykonanie tego działania).
2.  ‘Środki zabezpieczające’: techniki opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania kodu, takie jak Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) lub sandboxing.
2.  ‘Testowanie bezpieczeństwa ICT’: wykrywanie i ocena statycznych lub dynamicznych zagrożeń, podatności, błędów i słabych punktów mających wpływ na oprogramowanie, sieci, komputery, urządzenia zdolne do pracy w sieci oraz komponenty lub urządzenia zależne w celu eliminowania czynników utrudniających bezpieczne działanie, korzystanie lub wdrażanie.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – tytuł
B.  WYKAZ INNYCH PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
B.  WYKAZ PRODUKTÓW SŁUŻĄCYCH DO INWIGILACJI INFORMATYCZNEJ
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – kategoria 10 – punkt 10A001 – uwaga techniczna – litera e a (nowa)
ea)  badania nad siecią i bezpieczeństwem do celów dozwolonego testowania lub ochrony systemów bezpieczeństwa informacji;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja A – część 3 – ustęp 3
3.  Każdy eksporter pragnący wykorzystać niniejsze zezwolenie rejestruje się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę. Rejestracja jest automatyczna, a właściwy organ przesyła eksporterowi jej potwierdzenie nie później niż w terminie dziesięciu dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.
3.  Państwo członkowskie może wymagać od eksporterów mających siedzibę na jego terytorium, aby zarejestrowali się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia. Rejestracja jest automatyczna, a właściwe organy przesyłają eksporterowi jej potwierdzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja A – część 3 – ustęp 4
4.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 10 dni przed datą pierwszego wywozu.
4.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 30 dni po dacie pierwszego wywozu.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja A – część 3 – ustęp 5 – punkt 4
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja B – część 3 – ustęp 3
3.  Każdy eksporter pragnący wykorzystać niniejsze zezwolenie rejestruje się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę. Rejestracja jest automatyczna, a właściwy organ przesyła eksporterowi jej potwierdzenie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.
3.  Państwo członkowskie może wymagać od eksporterów mających siedzibę na jego terytorium, aby zarejestrowali się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia. Rejestracja jest automatyczna, a właściwe organy przesyłają eksporterowi jej potwierdzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja B – część 3 – ustęp 5 – punkt 4
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja C – część 3 – ustęp 5
5.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 10 dni przed datą pierwszego wywozu.
5.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 30 dni po dacie pierwszego wywozu lub, ewentualnie, zgodnie z wymogami właściwego organu państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, przed pierwszym użyciem tego zezwolenia. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o trybie powiadamiania przyjętym w odniesieniu do tego zezwolenia. Komisja publikuje przekazane jej informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja C – część 3 – ustęp 6 – punkt 4
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja D – część 3 – ustęp 6
6.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 10 dni przed datą pierwszego wywozu.
6.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 30 dni po dacie pierwszego wywozu lub, ewentualnie, zgodnie z wymogami właściwego organu państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, przed pierwszym użyciem tego zezwolenia. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o trybie powiadamiania przyjętym w odniesieniu do niniejszego zezwolenia. Komisja publikuje przekazane jej informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja D – część 3 – ustęp 7 – punkt 4
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja F – część 3 – ustęp 5 – punkt 4
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja G – część 3 – ustęp 8 – punkt 4
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja H – część 3 – ustęp 1 – wprowadzenie i punkt 1
1.  Niniejsze zezwolenie pozwala na przekazywanie oprogramowania i technologii wyszczególnionych w części 1 przez dowolnego eksportera, który posiada miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii, pod warunkiem że przedmiotowy produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie:
1.  Zezwolenie to pozwala na przekazywanie oprogramowania i technologii wyszczególnionych w części 1 przez dowolną spółkę będącą eksporterem, który posiada miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim na rzecz spółki siostrzanej, zależnej lub dominującej, pod warunkiem że podmioty te są posiadane lub kontrolowane przez tę samą spółkę dominującą lub mają siedzibę w państwie członkowskim, a dany produkt jest przeznaczony do użytku do celów projektów współpracy spółki, w tym rozwoju, obsługi technicznej, produkcji i użytkowania produktów komercyjnych oraz badań nad nimi, a także, w przypadku pracowników i podmiotów przetwarzających zamówienia, zgodnie z umową ustanawiającą stosunek pracy.
1)   przez eksportera lub przez jakikolwiek podmiot będący własnością eksportera lub przez niego kontrolowany;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja H – część 3 – ustęp 1 – punkt 2
2)  przez pracowników eksportera lub jakiegokolwiek podmiotu będącego własnością eksportera lub przez niego kontrolowanego;
skreśla się
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja H – część 3 – ustęp 1 – akapit 2
w jego lub ich własnej działalności związanej z rozwojem produktu komercyjnego i, w przypadku pracowników, zgodnie z umową ustanawiającą stosunek pracy.
skreśla się
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja I – część 3 – ustęp 3 – akapit 1
Każdy eksporter pragnący wykorzystać niniejsze zezwolenie rejestruje się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę. Rejestracja jest automatyczna, a właściwy organ przesyła eksporterowi jej potwierdzenie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.
Państwo członkowskie może wymagać od eksporterów mających siedzibę na jego terytorium, aby zarejestrowali się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia. Rejestracja jest automatyczna, a właściwe organy przesyłają eksporterowi jej potwierdzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja J – część 3 – ustęp 5 – punkt 4
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.
4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0390/2017).

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności