Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0295(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0390/2017

Predkladané texty :

A8-0390/2017

Rozpravy :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Prijaté texty
PDF 664kWORD 77k
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg
Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 17. januára 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Efektívny spoločný systém kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím je preto nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie medzinárodných záväzkov a povinností členských štátov a Únie , najmä pokiaľ ide o nešírenie zbraní.
(3)  Efektívny spoločný systém kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím je preto nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie medzinárodných záväzkov a povinností členských štátov a Únie, najmä pokiaľ ide o nešírenie zbraní a ľudské práva.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Vzhľadom na to, že sa objavujú nové kategórie položiek s dvojakým použitím, ako aj v reakcii na výzvy Európskeho parlamentu a na náznaky, že niektoré technológie kybernetického dohľadu vyvezené z Únie boli zneužité osobami, ktoré boli spoluzodpovedné alebo zodpovedné za riadenie alebo páchanie závažného porušovania ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva v situáciách ozbrojeného konfliktu alebo vnútornej represie, z dôvodu ochrany verejnej bezpečnosti ako aj verejnej morálky je vhodné kontrolovať vývoz takýchto technológií. Tieto opatrenia by nemali prekračovať primeranú mieru. Predovšetkým by nemali brániť vývozu informačnej a komunikačnej technológie využívanej na legitímne účely vrátane presadzovania práva a výskumu zameranej na bezpečnosť internetu. Komisia v úzkej konzultácii s členskými štátmi a zainteresovanými stranami vypracuje usmernenia na podporu praktického uplatňovania uvedených kontrol.
(5)  Niektoré položky kybernetického dohľadu tvoria novú kategóriu položiek s dvojakým použitím, ktoré sú využívané na priame zasahovanie do ľudských práv vrátane práva na súkromie, práva na ochranu osobných údajov, slobody prejavu a slobody zhromažďovania a združovania, tým, že sa používajú na sledovanie alebo sťahovanie údajov bez konkrétneho, informovaného a jednoznačného súhlasu vlastníka údajov a/alebo na znefunkčnenie alebo poškodenie cieľového systému. Ako reakcia na výzvy Európskeho parlamentu a dôkazy, že niektoré položky kybernetického dohľadu sú zneužívané osobami spoluzodpovednými alebo zodpovednými za riadenie alebo páchanie závažného porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva v krajinách, kde boli zistené takéto závažné prípady porušovania ľudských práv, je vhodné kontrolovať vývoz takýchto položiek. Kontroly by sa mali zakladať na jasne vymedzených kritériách. Tieto opatrenia by nemali prekračovať potrebnú a primeranú mieru. Predovšetkým by nemali brániť vývozu informačnej a komunikačnej technológie využívanej na legitímne účely vrátane presadzovania práva a výskumu sieťovej a internetovej bezpečnosti na účely povoleného testovania alebo ochrany systémov bezpečnosti informácií. Po vstupe tohto nariadenia do platnosti by Komisia mala v úzkej konzultácii s členskými štátmi a zainteresovanými stranami bezodkladne poskytnúť usmernenia na podporu praktického uplatňovania uvedených kontrol. Vážne porušenia ľudských práv sa vzťahujú na situácie popísané v bode 2.6 oddielu 2 kapitoly 2 užívateľskej príručky k spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP1a, ktorú schválila Rada pre zahraničné veci 20. júla 2015.
_______________________
1a Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa stanovujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vychádzajúc z uvedeného je takisto vhodné revidovať vymedzenie pojmu položiek s dvojakým použitím a zaviesť vymedzenie pojmu technológie kybernetického dohľadu. Malo by sa takisto spresniť, že kritériá posudzovania z hľadiska kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím zahŕňajú aj úvahy o ich možnom zneužití v súvislosti s teroristickými činmi alebo porušovaním ľudských práv.
(6)  Vychádzajúc z uvedeného je takisto vhodné zaviesť vymedzenie pojmu položky kybernetického dohľadu. Malo by sa takisto spresniť, že v kritériách posudzovania kontroly vývozu položiek kybernetického dohľadu je zohľadnený priamy a nepriamy vplyv týchto položiek na ľudské práva, ako sa uvádza v užívateľskej príručke k spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP. S cieľom vytvoriť tieto kritériá by mala byť v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva (COHOM) vytvorená technická pracovná skupina. Okrem toho by sa v rámci tejto technickej pracovnej skupiny mala zriadiť nezávislá skupina odborníkov. Kritériá hodnotenia by mali byť verejne dostupné a ľahko prístupné.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  S cieľom vytvoriť definíciu technológie kybernetického dohľadu by medzi položky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mali byť zaradené telekomunikačné odpočúvacie zariadenia, narušiteľský softvér, monitorovacie strediská, zákonné odpočúvacie systémy a systémy uchovávania údajov spojené s takýmito odpočúvacími systémami, zariadenia na dekodifikáciu šifrovania, obnovu pevných diskov, obchádzanie hesiel a analýzu biometrických údajov, ako aj systémy na sledovanie sietí IP.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  S ohľadom na kritériá posudzovania ľudských práv je vhodné odkázať na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Chartu základných práv Európskej únie, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva o práve na súkromie z 23. marca 2017, hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“, správu osobitného spravodajcu OSN pre právo na súkromie z 24. marca 2017, správu osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu z 21. februára 2017 a rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Zacharov/Rusko zo 4. decembra 2015;
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ukladá prevádzkovateľom a sprostredkovateľom ochrany údajov povinnosť zaviesť technické opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá bude primeraná riziku spracovania, a to aj prostredníctvom šifrovania osobných údajov. Keďže v tomto nariadení sa stanovuje, že sa uplatňuje na spracúvanie osobných údajov bez ohľadu na to, či sa toto spracúvanie uskutočňuje v Únii alebo nie, existuje silný stimul pre Úniu, aby odstránila kryptografické položky z kontrolného zoznamu s cieľom uľahčiť uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v tomto kontexte aby zvýšila konkurencieschopnosť európskych podnikov. Okrem toho je súčasná úroveň kontroly šifrovania v rozpore so skutočnosťou, že šifrovanie je kľúčovým prostriedkom na zabezpečenie toho, aby občania, podniky a vlády dokázali chrániť svoje údaje pred zločincami a inými kriminálnymi živlami, aby bol zaručený prístup k službám kľúčovým pre fungovanie digitálneho jednotného trhu a umožnená bezpečná komunikácia, čo sú nástroje nevyhnutné na ochranu práva na súkromie, práva na ochranu údajov a slobodu prejavu, najmä pre obhajcov ľudských práv.
_______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Rozsah „univerzálnych“ kontrol, ktoré sa za osobitných okolností uplatňujú na položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené na zozname, by sa mal spresniť a harmonizovať a mal by riešiť riziko terorizmu a porušovania ľudských práv. Náležitá výmena informácií a konzultácií vo veci univerzálnych kontrol by mala zabezpečiť účinné a konzistentné uplatňovanie kontrol v rámci celej Únie. Za určitých okolností by sa mali na technológiu kybernetického dohľadu takisto uplatňovať cielené univerzálne kontroly.
(9)  Rozsah „univerzálnych“ kontrol, ktoré sa za osobitných okolností uplatňujú na položky kybernetického dohľadu, ktoré nie sú uvedené na zozname, by sa mal spresniť a harmonizovať. Náležitá výmena informácií a konzultácií vo veci univerzálnych kontrol by mala zabezpečiť účinné a konzistentné uplatňovanie kontrol v rámci celej Únie. Výmena informácií by mala zahŕňať podporu rozvoja verejnej platformy a zhromažďovanie informácií zo súkromného sektora, z verejných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Vymedzenie pojmu sprostredkovateľ by sa mal revidovať s cieľom predísť obchádzaniu kontrol pri poskytovaní sprostredkovateľských služieb osobami, na ktoré sa vzťahuje jurisdikcia Únie. Kontroly poskytovania sprostredkovateľských služieb by sa mali harmonizovať s cieľom zabezpečiť ich účinné a konzistentné uplatňovanie v rámci celej Únie a mali by sa uplatňovať aj s cieľom zabrániť teroristickým činom a porušovaniu ľudských práv.
(10)  Vymedzenie pojmu sprostredkovateľ by sa malo revidovať s cieľom predísť obchádzaniu kontrol poskytovania sprostredkovateľských služieb osobami, na ktoré sa vzťahuje jurisdikcia Únie. Kontroly poskytovania sprostredkovateľských služieb by sa mali harmonizovať s cieľom zabezpečiť ich účinné a konzistentné uplatňovanie v rámci celej Únie a mali by sa uplatňovať aj s cieľom zabrániť porušovaniu ľudských práv.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa spresnilo, že poskytovanie služieb technickej pomoci zahŕňajúce cezhraničný pohyb patrí do právomoci Únie. Je preto vhodné spresniť kontroly uplatniteľné na služby technickej pomoci a zaviesť vymedzenie pojmu pre tieto služby. Z dôvodov účinnosti a konzistentnosti by sa mali kontroly poskytovania služieb technickej pomoci harmonizovať a uplatňovať aj s cieľom predísť teroristickým činom a porušovaniu ľudských práv.
(11)  Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa spresnilo, že poskytovanie služieb technickej pomoci zahŕňajúce cezhraničný pohyb patrí do právomoci Únie. Je preto vhodné spresniť kontroly uplatniteľné na služby technickej pomoci a zaviesť vymedzenie pojmu pre tieto služby. Z dôvodov účinnosti a konzistentnosti by sa mali kontroly pred poskytovaním služieb technickej pomoci harmonizovať a uplatňovať aj s cieľom predísť porušovaniu ľudských práv.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Nariadenie (ES) č. 428/2009 stanovuje pre orgány členských štátov možnosť v jednotlivých prípadoch zakázať tranzit položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Únie , pokiaľ tieto orgány majú dostatočne odôvodnené podozrenie na základe spravodajských alebo iných zdrojov, že tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na šírenie zbraní hromadného ničenia alebo ich nosičov. Z dôvodu účinnosti a konzistentnosti by sa tranzitné kontroly mali harmonizovať a uplatňovať aj s cieľom zabrániť teroristickým činom a porušovaniu ľudských práv.
(12)  Nariadenie (ES) č. 428/2009 stanovuje pre orgány členských štátov možnosť v jednotlivých prípadoch zakázať tranzit položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Únie , pokiaľ tieto orgány majú dostatočne odôvodnené podozrenie na základe spravodajských alebo iných zdrojov, že tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na šírenie zbraní hromadného ničenia alebo ich nosičov. Z dôvodu účinnosti a konzistentnosti by sa tranzitné kontroly mali harmonizovať a uplatňovať aj s cieľom zabrániť porušovaniu ľudských práv.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Hoci zodpovednosť za rozhodovanie o individuálnych, rámcových a národných vývozných povoleniach je v právomoci vnútroštátnych orgánov, účinný režim EÚ pre kontrolu vývozu predpokladá, že hospodárske subjekty, ktoré majú v úmysle vyvážať položky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, uplatňujú náležitú starostlivosť, ako sa uvádza okrem iného v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky, usmerneniach OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie a hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre vývozcov a zvýšiť účinnosť uplatňovania kontrol by sa mala zaviesť štandardná požiadavka súladu vo forme „vnútorného programu súladu“. Z dôvodu proporcionality by sa táto požiadavka mala uplatňovať na špecifické spôsoby kontroly vo forme rámcových povolení a určitých všeobecných vývozných povolení.
(14)  Mala by sa zaviesť štandardná požiadavka súladu vo forme „programu vnútorného súladu“ spolu s príslušnou definíciou a popisom, ako aj možnosť získania osvedčenia, na ktorého základe budú príslušné vnútroštátne orgány poskytovať podnety v postupe udeľovania povolenia s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre vývozcov a zvýšiť účinnosť uplatňovania kontrol. Z dôvodu proporcionality by sa táto požiadavka mala uplatňovať na špecifické spôsoby kontroly vo forme rámcových povolení a určitých všeobecných vývozných povolení.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž pre podniky a príslušné orgány a zabezpečiť pritom náležitú úroveň kontroly príslušných položiek smerujúcich do príslušných miest určenia by sa mali zaviesť ďalšie všeobecné vývozné povolenia Únie. Pre veľké projekty by sa malo zaviesť aj rámcové povolenie, aby sa licenčné podmienky prispôsobili špecifickým potrebám priemyslu.
(15)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž pre podniky, najmä MSP, a orgány a zabezpečiť pritom náležitú úroveň kontroly príslušných položiek smerujúcich do príslušných miest určenia by sa mali zaviesť ďalšie všeobecné vývozné povolenia Únie. Pre veľké projekty by sa malo zaviesť aj rámcové povolenie, aby sa licenčné podmienky prispôsobili špecifickým potrebám priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Berúc do úvahy rýchle tempo technologického rozvoja je vhodné, aby Únia zaviedla kontroly niektorých druhov technológií kybernetického dohľadu na základe unilaterálneho zoznamu uvedeného v oddiele B prílohy I. Vzhľadom na dôležitosť systémov mnohostrannej kontroly vývozu by sa oddiel B prílohy I mal obmedziť, pokiaľ ide o pôsobnosť, iba na technológie kybernetického dohľadu a nemal by v žiadnom prípade obsahovať položky uvedené už v oddiele A prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím uvedených v oddiele A prílohy I a podliehajúcich vývozným kontrolám by mali byť v zhode s povinnosťami a so záväzkami, ktoré členské štáty a Únia prijali ako členovia relevantných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a kontroly vývozov alebo ratifikovaním relevantných medzinárodných zmlúv. Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám podľa oddielu B prílohy I, napríklad pokiaľ ide o technológiu kybernetického dohľadu, by sa mali prijímať s prihliadnutím na riziko, že vývoz takýchto položiek môže prinášať závažné porušovanie ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva či základných bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov. Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám podľa oddielu B prílohy IV by sa mali prijímať s prihliadnutím na záujmy verejnej politiky a verejnej bezpečnosti členských štátov podľa článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám podľa oddielov A až J prílohy II by sa mali prijímať s prihliadnutím na kritériá posudzovania stanovené v tomto nariadení.
(17)  Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím uvedených v oddiele A prílohy I a podliehajúcich vývozným kontrolám by mali byť v zhode s povinnosťami a so záväzkami, ktoré členské štáty a Únia prijali ako členovia relevantných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a kontroly vývozov alebo ratifikovaním relevantných medzinárodných zmlúv. Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek kybernetického dohľadu podliehajúcich vývozným kontrolám v oddiele B prílohy I by sa mali prijímať s prihliadnutím na riziká, ktoré vývoz takýchto položiek môže prinášať, pokiaľ ide o ich použitie na porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva v krajinách, v ktorých boli zaznamenané takéto prípady porušovania, najmä v prípade porušovania slobody prejavu, slobody zhromažďovania a práva na súkromie, alebo o základné bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov. Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám podľa oddielu B prílohy IV by sa mali prijímať s prihliadnutím na záujmy verejnej politiky a verejnej bezpečnosti členských štátov podľa článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám podľa oddielov A až J prílohy II by sa mali prijímať s prihliadnutím na kritériá posudzovania stanovené v tomto nariadení. Rozhodnutie vypustiť celé podkategórie o kryptografii a šifrovaní ako v oddiele A kategórii 5 prílohy I alebo v oddiele I prílohy II by sa malo prijať pri zohľadnení odporúčania Rady OECD z 27. marca 1997 o usmerneniach týkajúcich sa politiky kryptografie;
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  S cieľom umožniť urýchlenú reakciu Únie na zmenené okolnosti týkajúce sa posudzovania citlivého charakteru vývozov v rámci všeobecných vývozných povolení Únie, ako aj technologického a komerčného vývoja, by sa právomoc prijímať akty v zmysle článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu oddielu A prílohy I, prílohy II a oddielu B prílohy IV k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia viedla náležité konzultácie počas svojej prípravnej práce vrátane konzultácií na expertnej úrovni a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(18)  S cieľom umožniť urýchlenú reakciu Únie na zmenené okolnosti týkajúce sa posudzovania citlivého charakteru vývozov v rámci všeobecných vývozných povolení Únie, ako aj technologického a komerčného vývoja, by sa právomoc prijímať akty v zmysle článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu oddielov A a B prílohy I, prílohy II a oddielu B prílohy IV k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočňovala príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Aby sa zaručila najmä rovnocenná účasť na príprave delegovaných aktov, Európsky parlament a Rada by mali dostať všetky dokumenty v rovnakom čase ako odborníci z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   Riziko kybernetických krádeží a opätovného vývozu do tretích krajín, ako sa uvádza v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP, si vyžaduje posilnenie ustanovení o položkách s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Na základe a v rámci obmedzení článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a až do dosiahnutia vyššieho stupňa harmonizácie si členské štáty ponechajú právo vykonávať kontroly transferov určitých položiek s dvojakým použitím v rámci Únie na ochranu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti. Z dôvodu proporcionality by sa mali revidovať kontroly transferu položiek s dvojakým použitím v rámci Únie s cieľom minimalizovať záťaž pre spoločnosti a príslušné orgány. Okrem toho by sa zoznam položiek podliehajúcich kontrolám transferu podľa oddielu B prílohy IV mal periodicky monitorovať so zreteľom na technologický a komerčný vývoj a na posudzovanie citlivého charakteru transferov .
(21)  Na základe a v rámci obmedzení článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a až do dosiahnutia vyššieho stupňa harmonizácie si členské štáty ponechajú právo vykonávať kontroly transferov určitých položiek s dvojakým použitím v rámci Únie na ochranu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti. Z dôvodu proporcionality by sa mali revidovať kontroly transferu položiek s dvojakým použitím v rámci Únie s cieľom minimalizovať záťaž pre spoločnosti, najmä MSP, a príslušné orgány. Okrem toho by sa zoznam položiek podliehajúcich kontrolám transferu podľa oddielu B prílohy IV mal periodicky monitorovať so zreteľom na technologický a komerčný vývoj a na posudzovanie citlivého charakteru transferov.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Vzhľadom na význam zodpovednosti a verejnej kontroly v súvislosti s činnosťami v oblasti kontroly vývozu by členské štáty mali sprístupniť verejnosti všetky príslušné licenčné údaje.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Dosah na súkromný sektor a transparentnosť sú základnými prvkami účinného režimu kontroly vývozu. Je preto vhodné zabezpečiť neustálu aktualizáciu usmernení na podporu uplatňovania tohto nariadenia a uverejňovanie každoročnej správy o vykonávaní kontrol v súlade so súčasnou praxou.
(25)  Dosah na súkromný sektor, najmä na MSP, a transparentnosť sú základnými prvkami účinného režimu kontroly vývozu. Je preto vhodné zabezpečiť sústavné vypracúvanie usmernení na podporu uplatňovania tohto nariadenia a uverejňovanie výročnej správy o vykonávaní kontrol v súlade so súčasnou praxou. Vzhľadom na význam usmernení k výkladom niektorých prvkov tohto nariadenia je nevyhnutné, aby boli tieto usmernenia po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sprístupnené.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  Mal by sa zabezpečiť súlad definícií stanovených v tomto nariadení s definíciami uvedenými v Colnom kódexe Únie.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Každý členský štát by mal stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia. Je takisto vhodné zaviesť ustanovenia na riešenie prípadov nelegálneho obchodovania s položkami s dvojakým použitím s cieľom podporiť účinné presadzovanie kontrol.
(27)  Každý členský štát by mal stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia. Je potrebné posilniť vytváranie rovnakých podmienok pre vývozcov Únie. Preto by sankcie za porušenia tohto nariadenia mali byť z hľadiska charakteru a účinku podobné vo všetkých členských štátoch. Je takisto vhodné zaviesť ustanovenia na riešenie prípadov nelegálneho obchodovania s položkami s dvojakým použitím s cieľom podporiť účinné presadzovanie kontrol.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Kontroly vývozu majú vplyv na medzinárodnú bezpečnosť a obchod s tretími krajinami, preto je vhodné rozvíjať dialóg a spoluprácu s tretími krajinami s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky v celosvetovom rozsahu a upevniť medzinárodnú bezpečnosť.
(29)  Kontroly vývozu majú vplyv na medzinárodnú bezpečnosť a obchod s tretími krajinami, preto je vhodné rozvíjať dialóg a spoluprácu s tretími krajinami s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky v celosvetovom rozsahu, presadzovať vzostupnú konvergenciu a upevniť medzinárodnú bezpečnosť. V záujme podpory týchto cieľov by sa Rada, Komisia a členské štáty mali v úzkej spolupráci s ESVČ aktívne zapojiť do príslušných medzinárodných fór, vrátane Wassenaarského usporiadania, s cieľom zaviesť zoznam položiek kybernetického dohľadu stanovený v oddiele B prílohy I ako medzinárodnú normu. Navyše by sa mala posilniť a rozšíriť pomoc tretím krajinám v súvislosti s rozvojom režimu kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím a vhodných administratívnych kapacít, najmä v súvislosti s clami.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne slobodu podnikania,
(31)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
a)  položky, ktoré možno použiť na navrhovanie, vývoj, výrobu alebo používanie jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov vrátane všetkých tovarov, ktoré sa dajú použiť tak na nevýbušné použitia, ako aj akúkoľvek pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení;
a)  tradičné položky s dvojakým použitím sú položky, vrátane softvéru a hardvéru, ktoré možno použiť na navrhovanie, vývoj, výrobu alebo používanie jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov vrátane všetkých tovarov, ktoré sa dajú použiť tak na nevýbušné účely, ako aj na akúkoľvek formu podpory pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
b)  technológia kybernetického dohľadu, ktorú možno použiť na páchanie závažného porušovania ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva, alebo ktorá môže znamenať hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť alebo pre základné bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov.
b)  položky kybernetického dohľadu vrátane hardvéru, softvéru a technológií, ktoré sú osobitne navrhnuté, aby umožnili utajené vniknutie do informačných a telekomunikačných systémov alebo monitorovanie, sťahovanie, zhromažďovanie a analýzu údajov alebo znefunkčnenie či poškodenie cieľového systému bez toho, aby na to vlastník či správca systému udelil konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, a ktoré je možné použiť v súvislosti s porušovaním ľudských práv vrátane práva na súkromie, práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania a združovania, alebo ktoré je možné použiť na závažné porušovanie právnych predpisov v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva, alebo ktoré môžu znamenať hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť alebo pre základné bezpečnostné záujmy Únie a jej členov. Vylúčený je výskum týkajúci sa bezpečnosti sietí a IKT na účely oprávneného testovania systémov bezpečnosti informácií alebo ich ochrany.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
5a.  „koncový používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt, ktorý je konečným prijímateľom položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13
13.  „povolenie na veľký projekt“ je povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi na typ alebo kategóriu položky s dvojakým použitím, ktoré môže platiť na vývoz jednému alebo viacerým koncovým používateľom v jednej alebo viacerých špecifikovaných tretích krajinách;
13.  „povolenie na veľký projekt“ je súhrnné vývozné povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi na typ alebo kategóriu položky s dvojakým použitím, ktoré môže platiť na vývoz určený jednému alebo viacerým koncovým používateľom v jednej alebo viacerých špecifikovaných tretích krajinách pre konkrétny projekt. Toto povolenie je platné na jeden rok až štyri roky s výnimkou náležite odôvodnených prípadov na základe dĺžky trvania projektu a príslušný orgán ho môže obnoviť.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 22
22.  „program vnútorného súladu“ sú účinné, náležité a primerané prostriedky a postupy vrátane vývoja, uplatňovania a dodržiavania štandardizovaných prevádzkových politík, postupov, etických noriem a záruk, ktoré vypracujú vývozcovia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami a podmienkami povolení vymedzených v tomto nariadení;
22.  „program vnútorného súladu“ sú účinné, náležité a primerané prostriedky a postupy (prístup založený na riziku) vrátane vývoja, uplatňovania a dodržiavania štandardizovaných prevádzkových politík, postupov, etických noriem a záruk, ktoré vypracujú vývozcovia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami a podmienkami povolení vymedzených v tomto nariadení; vývozcovi je umožnené nechať si dobrovoľne svoj program vnútorného súladu bezplatne osvedčiť príslušnými orgánmi na základe referenčného programu vnútorného súladu stanoveného Komisiou, a získať tak podnety v procese udeľovania povolenia zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23
23.  „teroristický čin“ znamená teroristický čin v zmysle článku 1 ods. 3 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)
23a.  „náležitá starostlivosť“ je proces, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou systému rozhodovania podnikov a riadenia rizík a v rámci neho môžu podniky identifikovať skutočné aj možné nepriaznivé vplyvy svojej činnosti, predchádzať im, zmierňovať ich a niesť zodpovednosť za ich riešenie;
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d
d)  na použitie osobami, ktoré podľa zistenia príslušných medzinárodných inštitúcií alebo európskych či vnútroštátnych príslušných orgánov boli spoluzodpovedné alebo zodpovedné za riadenie alebo páchanie závažného porušovania ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva v situáciách ozbrojeného konfliktu alebo vnútornej represie v krajine konečného určenia, a ak existujú dôkazy, že navrhovaný konečný používateľ používa tieto alebo podobné položky na riadenie alebo páchanie takéhoto závažného porušovania práv;
d)  v prípade položiek kybernetického dohľadu na použitie fyzickými alebo právnickými osobami na porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva v krajinách, v ktorých príslušné orgány OSN, Rady Európy či Únie alebo príslušné vnútroštátne orgány zistili závažné porušovanie ľudských práv, a existuje dôvodné podozrenie, že navrhovaný koncový používateľ používa tieto alebo podobné položky na riadenie alebo páchanie takéhoto porušovania práv;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e)  na použitie v súvislosti s teroristickými činmi.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Ak si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že položky, ktoré navrhuje vyvážať a ktoré nie sú uvedené v prílohe I, sú určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek použitie uvedené v odseku 1, musí o tom upovedomiť príslušný orgán, ktorý rozhodne o tom, či je účelné podrobiť daný vývoz vystaveniu povolenia.
2.  Ak vývozca konajúci s náležitou starostlivosťou zistí, že položky s dvojakým použitím, ktoré chce vyvážať a ktoré nie sú uvedené v prílohe I, môžu byť vcelku alebo sčasti určené na akékoľvek použitie uvedené v odseku 1, musí o tom upovedomiť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sídli alebo má bydlisko, ktorý rozhodne o tom, či je vhodné, aby daný vývoz podliehal povoleniu.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Povolenia na vývoz položiek, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa udeľuje na konkrétne položky a pre konkrétnych konečných používateľov. Povolenia udeľuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom vývozca má sídlo alebo je usadený, alebo v prípade, že vývozca má sídlo alebo je usadený mimo Únie, príslušný orgán členského štátu, kde sa položky nachádzajú. Povolenia sú platné v celej Únii. Povolenia sú platné jeden rok a príslušný orgán ich môže obnoviť.
3.  Povolenia na vývoz položiek, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa udeľuje na konkrétne položky a pre konkrétnych koncových používateľov. Povolenia udeľuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom vývozca má sídlo alebo je usadený, alebo v prípade, že vývozca má sídlo alebo je usadený mimo Únie, príslušný orgán členského štátu, kde sa položky nachádzajú. Povolenia sú platné v celej Únii. Povolenia sú platné dva roky a príslušný orgán ich môže obnoviť.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2
Ak neprídu žiadne námietky, chápe sa to tak, že konzultovaný členský štát nemá námietky a uloží požiadavku na povolenie pre všetky „v zásade podobné transakcie“. Členské štáty informujú svoje colné úrady a ostatné príslušné národné úrady o požiadavkách na povolenie.
Ak nebudú vznesené žiadne námietky, chápe sa to tak, že konzultované členské štáty nemajú žiadne námietky a požadujú udelenie povolenia pre všetky „v zásade podobné transakcie“, teda položky s v podstate totožnými parametrami alebo technickými vlastnosťami pre rovnakého koncového používateľa alebo príjemcu. Členské štáty informujú svoje colné úrady a ostatné príslušné vnútroštátne orgány o požiadavkách na udelenie povolenia. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie stručný popis prípadu a odôvodnenie rozhodnutia a prípadne uvedie novú požiadavku na udelenie povolenia v novom oddiele E prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 3
Ak boli doručené námietky od ktoréhokoľvek konzultovaného členského štátu, požiadavka na povolenie sa zruší s výnimkou prípadu, keď členský štát, ktorý ukladá požiadavku na povolenie, usúdi, že vývoz by mohol ovplyvniť jeho základné bezpečnostné záujmy. V tomto prípade daný členský štát môže rozhodnúť o zachovaní požiadavky na povolenie. Komisii a ostatným členským štátom by sa to malo bezodkladne oznámiť.
Ak vznesú námietky aspoň štyri členské štáty s podielom obyvateľstva aspoň 35 % celkového počtu obyvateľov Únie, požiadavka na udelenie povolenia sa zruší s výnimkou prípadu, keď členský štát, ktorý povolenie požaduje, usúdi, že vývoz by mohol ohroziť jeho základné bezpečnostné záujmy alebo jeho záväzky v oblasti ľudských práv. V tomto prípade daný členský štát môže rozhodnúť o zachovaní požiadavky na udelenie povolenia. Komisii a ostatným členským štátom by sa to malo bezodkladne oznámiť.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 4
Komisia a členské štáty udržiavajú aktualizovaný register platných požiadaviek na povolenie.
Komisia a členské štáty vedú a aktualizujú register platných požiadaviek na udelenie povolenia. Údaje dostupné v tomto registri sú zahrnuté do správy pre Európsky parlament uvedenej v článku 24 ods. 2 a sú prístupné verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Ak si je sprostredkovateľ vedomý skutočnosti, že položky s dvojakým použitím , v súvislosti s ktorými ponúka sprostredkovateľské služby, sú vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1, musí o tom informovať príslušný orgán, ktorý rozhodne o tom, či je vhodné v prípade takýchto sprostredkovateľských služieb uložiť požiadavku na povolenie.
2.  Ak si je sprostredkovateľ vedomý skutočnosti, že položky s dvojakým použitím, v súvislosti s ktorými má v úmysle ponúkať sprostredkovateľské služby, sú vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1, musí o tom informovať príslušný orgán, ktorý príslušné sprostredkovateľské služby podmieni povolením.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Povolenie sa vyžaduje na priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s položkami s dvojakým použitím alebo súvisiacej s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním položiek s dvojakým použitím, ak príslušný orgán informoval poskytovateľa technickej pomoci, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na ktorýkoľvek zo spôsobov použitia uvedených v článku 4.
1.  Povolenie sa vyžaduje na priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s položkami s dvojakým použitím alebo súvisiacej s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním položiek s dvojakým použitím, ak príslušný orgán informoval poskytovateľa technickej pomoci, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na ktorýkoľvek zo spôsobov použitia uvedených v článku 4 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
Ak si je poskytovateľ technickej pomoci vedomý skutočnosti, že položky s dvojakým použitím, ku ktorým navrhuje poskytovanie technickej pomoci, sú vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4, musí o tom informovať príslušný orgán, ktorý rozhodne, či je vhodné v prípade takejto technickej pomoci uložiť požiadavku na povolenie.
Ak si je poskytovateľ technickej pomoci vedomý skutočnosti, že položky s dvojakým použitím, v súvislosti s ktorými má v úmysle poskytovať technickú pomoc, sú vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v odseku 1 článku 4, musí o tom informovať príslušný orgán, ktorý príslušnú technickú pomoc podmieni povolením.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku na povolenie vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo na základe úvah o ľudských právach.
1.  Členský štát môže zakázať vývoz položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, z dôvodov verejnej bezpečnosti, otázky ľudských práv alebo na predchádzanie teroristickým činom alebo môže uložiť požiadavku na udelenie povolenia na tento vývoz.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7
7.  Príslušné obchodné dokumenty týkajúce sa transferov položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I v rámci Únie budú jasne indikovať, že tieto položky podliehajú kontrolám, pokiaľ sa vyvážajú z Únie. Príslušné obchodné dokumenty obsahujú najmä všetky kúpno-predajné zmluvy, potvrdenia objednávok, faktúry a záznamy o expedícii.
7.  Príslušné obchodné dokumenty týkajúce sa vývozov položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I do tretích krajín a ich transferov v rámci Únie musia jasne uvádzať, že tieto položky podliehajú kontrolám, pokiaľ sa vyvážajú z Únie . Medzi tieto obchodné dokumenty patria najmä všetky kúpne zmluvy, potvrdenia objednávok, faktúry a záznamy o expedícii.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Individuálne vývozné povolenia a rámcové vývozné povolenia sú platné jeden rok a príslušný orgán ich môže obnoviť. Dĺžku platnosti rámcových vývozných povolení pre veľké projekty určuje príslušný orgán.
3.  Individuálne vývozné povolenia a rámcové vývozné povolenia sú platné dva roky a príslušný orgán ich môže obnoviť. Rámcové vývozné povolenia pre veľké projekty sú platné na obdobie maximálne štyroch rokov, okrem náležite odôvodnených prípadov, kedy sa vychádza z dĺžky trvania projektu. Týmto sa príslušným orgánom nezabraňuje kedykoľvek zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať platnosť individuálnych alebo rámcových vývozných povolení.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1
Vývozcovia poskytnú príslušnému orgánu všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie, aby príslušné vnútroštátne orgány mali k dispozícii úplné informácie najmä o koncovom používateľovi, krajine určenia a o koncových použitiach vyvážanej položky.
Vývozcovia poskytnú príslušnému orgánu všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie, aby mal k dispozícii úplné informácie, najmä o koncovom používateľovi, cieľovej krajine a konečnom použití vyvážanej položky. V prípade, že sú koncovými používateľmi štátne orgány, je súčasťou poskytnutých informácií konkrétny údaj o tom, ktoré oddelenie, ktorá agentúra, ktorý úrad alebo ktorá podjednotka bude koncovým používateľom vyvážanej položky.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2
Povolenia môžu v prípade potreby podliehať povinnosti predložiť vyhlásenie o konečnom použití.
Všetky povolenia pre položky kybernetického dohľadu, ako aj individuálne vývozné povolenia pre položky, pri ktorých existuje vysoké riziko zneužitia alebo opätovného vývozu za nežiaducich podmienok, podliehajú povinnosti predložiť vyhlásenie o konečnom použití. Povolenia na iné položky podliehajú v prípade potreby povinnosti predložiť vyhlásenie o konečnom použití.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 3 – úvodná časť
Rámcové vývozné povolenia podliehajú povinnosti, aby vývozca realizoval program vnútorného súladu. Vývozca takisto podáva príslušnému orgánu najmenej raz ročne správu o použití tohto povolenia; správa musí obsahovať prinajmenšom tieto informácie:
V prípade rámcových vývozných povolení musí vývozca uskutočňovať program vnútorného súladu. Vývozcovi je umožnené nechať si dobrovoľne svoj program vnútorného súladu bezplatne osvedčiť príslušnými orgánmi na základe referenčného programu vnútorného súladu stanoveného Komisiou, a získať tak podnety v procese udeľovania povolenia zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov. Vývozca takisto predkladá príslušnému orgánu najmenej raz ročne alebo na žiadosť tohto orgánu správu o použití tohto povolenia; správa musí obsahovať prinajmenšom tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno d
d)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
d)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno d a (nové)
da)  názov a adresu koncového používateľa, ak sú tieto údaje známe;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno d b (nové)
db)   dátum uskutočnenia vývozu;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5
5.  Príslušné orgány členských štátov spracujú žiadosti o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie v lehote stanovenej vnútroštátnym právom alebo praxou. Príslušné orgány poskytnú Komisii všetky informácie o priemerných lehotách na spracovanie žiadostí o povolenia, ktoré sú potrebné na prípravu ročnej správy uvedenej v článku 24 ods. 2.
5.  Príslušné orgány členských štátov spracujú žiadosti o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie v lehote 30 dní od platného podania žiadosti. Ak príslušný orgán z opodstatnených dôvodov žiada o viac času na spracovanie žiadosti, informuje o tom následne žiadateľa do 30 dní. Príslušný orgán v každom prípade rozhodne o žiadostiach o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie, a to najneskôr do 60 dní od platného podania žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2
Ak sprostredkovateľ alebo poskytovateľ technickej pomoci nemá sídlo, ani nie je usadený na území Únie, povolenia na sprostredkovateľské služby a technickú pomoc podľa tohto nariadenia môže alternatívne udeliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom je usadená materská spoločnosť sprostredkovateľa, resp. poskytovateľa technickej pomoci, alebo členského štátu, z ktorého sa budú poskytovať sprostredkovateľské služby alebo technická pomoc.
Ak sprostredkovateľ alebo poskytovateľ technickej pomoci nemá sídlo, ani nie je usadený na území Únie, povolenia na sprostredkovateľské služby a technickú pomoc podľa tohto nariadenia udelí príslušný orgán členského štátu, z ktorého sa budú poskytovať sprostredkovateľské služby alebo technická pomoc. Vzťahuje sa to aj na sprostredkovateľské služby a poskytovanie technickej pomoci prostredníctvom dcérskych spoločností a spoločných podnikov so sídlom v tretích krajinách, ktoré však vlastnia alebo riadia spoločnosti so sídlom na území Únie.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Pri rozhodovaní o tom, či udeliť alebo neudeliť individuálne alebo rámcové vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb alebo technickej pomoci, alebo zakázať prepravu podľa tohto nariadenia, príslušné orgány členských štátov zohľadnia tieto kritériá :
1.  Pri rozhodovaní o tom, či udeliť alebo neudeliť individuálne alebo rámcové vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb alebo technickej pomoci podľa tohto nariadenia alebo zakázať prepravu, príslušné orgány členských štátov zohľadnia všetky relevantné faktory vrátane:
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a
a)  medzinárodné povinnostizáväzky Únie a členských štátov, najmä povinnostizáväzky, ktoré prijali ako členovia príslušných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia jadrových zbraníkontrole vývozov alebo tým, že ratifikovali príslušné medzinárodné zmluvy, a svoje povinnosti vyplývajúce zo sankcií uvalených na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou, alebo rozhodnutia OBSE, alebo záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN;
a)  medzinárodných povinnostízáväzkov Únie a členských štátov, najmä povinnostízáväzkov, ktoré prijali ako členovia relevantných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a kontroly vývozov alebo ratifikovaním relevantných medzinárodných zmlúv;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  ich povinností na základe sankcií uvalených na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia OBSE alebo záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  výskytu porušení právnych predpisov v oblasti ľudských práv, základných slobôd a medzinárodného humanitárneho práva v krajine konečného určenia, ktoré stanovili príslušné orgány OSN, Rady Európy alebo Únie;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c
c)  vnútorná situácia v krajine konečného určenia – príslušné orgány nepovolia vývozy, ktoré by vyprovokovali alebo predĺžili ozbrojené konflikty alebo zvyšovali existujúce napätie či vyostrovali konflikty v krajine konečného určenia;
c)  vnútornej situácie v krajine konečného určenia – príslušné orgány nepovolia vývozy, ktoré by vyprovokovali alebo predĺžili ozbrojené konflikty alebo zvyšovali existujúce napätie či vyostrovali konflikty v krajine konečného určenia;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  správania cieľovej krajiny voči medzinárodnému spoločenstvu, najmä pokiaľ ide o jej postoj k terorizmu, povahu jej spojenectiev a dodržiavanie medzinárodného práva;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  zlučiteľnosti vývozu položiek vzhľadom na technickú a hospodársku kapacitu prijímajúcej krajiny;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno f
f)  dôvody týkajúce sa plánovaného konečného použitia a rizika diverzie vrátane existencie rizika, že položky s dvojakým použitím budú presmerované alebo spätne vyvezené za nežiaducich podmienok .
f)  úvah týkajúcich sa plánovaného konečného použitia a rizika diverzie vrátane existencie rizika, že položky s dvojakým použitím, a najmä položky kybernetického dohľadu, budú presmerované alebo spätne vyvezené za nežiaducich podmienok alebo budú presmerované na mimovoľné konečné použitie vojenského charakteru alebo na účely terorizmu.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)
1a.  So zreteľom na individuálne alebo rámcové vývozné povolenia alebo povolenia na sprostredkovateľské služby a technickú pomoc pre položky kybernetického dohľadu posúdia príslušné orgány členských štátov najmä riziko porušenia práva na súkromie, práva na ochranu údajov, slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania a združovania, ako aj riziká, ktoré súvisia s právnym štátom a právnym rámcom pre používanie tovarov, ktoré sa majú vyvážať a potenciálne bezpečnostné riziká pre Úniu a členské štáty.
Ak príslušné orgány členského štátu dospejú k záveru, že existencia takýchto rizík môže viesť k závažnému porušovaniu ľudských práv, členské štáty neudelia vývozné povolenia alebo zrušia, pozastavia, zmenia alebo odoberú existujúce povolenia.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
2.  Komisia a Rada sprístupnia usmernenia a/alebo odporúčania na zabezpečenie spoločného posúdenia rizika príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom uplatniť uvedené kritériá.
2.  Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia a Rada sprístupnia usmernenia na zabezpečenie spoločného posúdenia rizika príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom uplatniť uvedené kritériá a poskytnúť jednotné kritériá pre rozhodnutia o udelení povolenia. Komisia pripraví usmernenia vo forme príručky s podrobným uvedením krokov, ktorými sa majú riadiť príslušné osvedčujúce orgány členských štátov a vývozcovia uplatňujúci náležitú starostlivosť, s praktickými odporúčaniami týkajúcimi sa vykonávania a dodržiavania kontrol podľa písmena d) prvého odseku článku 4 a kritérií uvedených v prvom odseku článku 14 vrátane príkladov osvedčených postupov. Uvedená príručka bude vypracovaná v úzkej spolupráci s ESVČ a koordinačnou skupinou pre položky a technológie s dvojakým použitím, bude zahŕňať externú expertízu akademickej obce, vývozcov, sprostredkovateľov a organizácií občianskej spoločnosti v súlade s postupmi stanovenými v odseku 3 článku 21 a bude aktualizovaná vždy, keď to bude považované za potrebné a vhodné.
Komisia vypracuje program budovania kapacít vytvorením spoločných programov odborného vzdelávania pre úradníkov osvedčujúcich orgánov a orgánov presadzovania práva v colnej oblasti.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – písmeno b
b)  Zoznam položiek s dvojakým použitím uvedený v oddiele B prílohy I sa môže meniť, ak je to nevyhnutné vzhľadom na riziko, že vývoz takýchto položiek môže prinášať závažné porušovanie ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva či základných bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov.
b)  Zoznam položiek kybernetického dohľadu uvedený v oddiele B prílohy I sa upraví, ak to bude nevyhnutné vzhľadom na riziko, že vývoz takýchto položiek môže spôsobiť závažné porušovanie ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva či základných bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov alebo ak sa uskutočnili kontroly značného počtu neregistrovaných položiek podľa článku 4 odseku 1 písm. d) tohto nariadenia. Pozmeňujúce návrhy sa môžu týkať aj rozhodnutí odstrániť zo zoznamu výrobky, ktoré na ňom už boli uvedené.
Ak je z naliehavých závažných dôvodov potrebné vyňať alebo doplniť špecifické položky v rámci oddielu B prílohy I, postup stanovený v článku 17 sa uplatňuje na delegované akty prijaté podľa tohto odseku.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)   Komisia môže položky zo zoznamu odstrániť, a to najmä vtedy, keď sa následkom rýchlo sa meniaceho technologického prostredia tieto položky medzičasom stali výrobkami nižšej triedy alebo sériovo vyrábanými výrobkami, ktoré sú ľahko dostupné alebo technicky ľahko zmeniteľné.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 a (nový)
2a.  Časť B prílohy I sa rámcovo obmedzuje na položky kybernetického dohľadu a neobsahuje položky uvedené v časti A prílohy I;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5
5.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje usmernenie na podporu spolupráce medzi orgánmi vydávajúcimi licencie a colnými orgánmi.
5.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje usmernenia na podporu spolupráce medzi orgánmi vydávajúcimi licencie a colnými orgánmi.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno a
a)  informácie o uplatňovaní kontrol vrátane licenčných údajov (počet, hodnota a druhy licencií a súvisiacich miest určenia, počet používateľov všeobecných a rámcových povolení, počet operátorov s programom vnútorného súladu, časy spracovania, objem a hodnotu obchodu , ktorý je predmetom transferu v rámci EÚ atď.) a pokiaľ sú dostupné, údaje o vývozoch položiek s dvojakým použitím uskutočnených v iných členských štátoch;
a)  všetky informácie o uplatňovaní kontrol;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno b
b)  informácie o presadzovaní kontrol vrátane informácií o vývozcoch, ktorým bolo odňaté právo využívať národné alebo únijné všeobecné vývozné povolenia, správ o porušovaní predpisov, zhabanom tovare a uplatňovaní iných sankcií;
b)  všetky informácie o presadzovaní kontrol vrátane podrobných informácií o vývozcoch, ktorým bolo odňaté právo využívať národné alebo únijné všeobecné vývozné povolenia, akýchkoľvek správ o porušovaní predpisov, zhabanom tovare a uplatňovaní iných sankcií;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno c
c)  údaje o citlivých koncových používateľoch, účastníkoch podozrivých obstarávacích činností, a ak sú dostupné, o použitých trasách.
c)  všetky údaje o citlivých koncových používateľoch, účastníkoch podozrivých obstarávacích činností a o použitých trasách.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Predseda koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím vždy keď to považuje za potrebné, konzultuje s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie dotýka.
2.  Koordinačná skupina pre položky a technológie s dvojakým použitím vždy, keď to považuje za potrebné, uskutočňuje konzultácie s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie dotýka.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
3.  Koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím zriadi v prípade potreby technické expertné skupiny tvorené expertmi z členských štátov s cieľom preskúmať špecifické otázky súvisiace s uplatňovaním kontrol vrátane otázok súvisiacich s aktualizáciou kontrolných zoznamov Únie v prílohe I. Technické expertné skupiny podľa potreby konzultujú s vývozcami, sprostredkovateľmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými účastníkmi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
3.  Koordinačná skupina pre položky a technológie s dvojakým použitím zriadi v prípade potreby technické expertné skupiny tvorené expertmi z členských štátov s cieľom preskúmať špecifické otázky súvisiace s uplatňovaním kontrol vrátane otázok súvisiacich s aktualizáciou kontrolných zoznamov Únie v časti B prílohy I. Technické expertné skupiny uskutočnia konzultácie s vývozcami, sprostredkovateľmi, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími relevantnými zainteresovanými účastníkmi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Koordinačná skupina pre položky a technológie s dvojakým použitím zriadi najmä technickú pracovnú skupinu zameranú na kritériá hodnotenia podľa článku 4 ods. 1 písm. d) a článku 14 ods. 1 písm. b) a na vypracovanie usmernení pre uplatňovanie náležitej starostlivosti na základe konzultácii s nezávislou skupinou expertov, akademickou obcou a organizáciami občianskej spoločnosti;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1
1.  Každý členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie správneho presadenia všetkých ustanovení tohto nariadenia. Najmä stanoví sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia alebo ustanovení prijatých na jeho vykonanie. Tieto pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
1.  Každý členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie riadneho presadzovania všetkých ustanovení tohto nariadenia. Stanoví najmä sankcie uplatniteľné v prípade porušenia, uľahčenia porušenia a obchádzania ustanovení tohto nariadenia alebo ustanovení prijatých na jeho vykonanie. Tieto pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Tieto opatrenia budú zahŕňať pravidelné audity vývozcov založené na riziku.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2
2.  Koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím zriadi mechanizmus koordinácie presadzovania práva s cieľom nadviazať priamu spoluprácu a zabezpečiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva.
2.  Koordinačná skupina pre položky a technológie s dvojakým použitím zriadi mechanizmus koordinácie presadzovania práva s cieľom nadviazať priamu spoluprácu, zabezpečiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva a poskytnúť jednotné kritériá pre rozhodnutia o udelení povolenia. Na základe hodnotenia Komisie týkajúceho sa pravidiel o ukladaní sankcií, ktoré stanovili členské štáty, tento mechanizmus ponúka spôsoby, ako navzájom pripodobniť sankcie za porušenia tohto nariadenia z hľadiska charakteru a účinku.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Komisia a Rada podľa potreby poskytnú usmernenia a/alebo odporúčania o najlepších postupoch pre subjekty uvedené v tomto nariadení s cieľom zabezpečiť efektívnosť režimu Únie na kontrolu vývozu a konzistentnosť jeho uplatňovania. Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby poskytnú aj doplňujúce usmernenia pre vývozcov, sprostredkovateľov a tranzitných operátorov so sídlom alebo usadených v danom členskom štáte.
1.  Komisia a Rada podľa potreby poskytnú usmernenia o najlepších postupoch pre subjekty uvedené v tomto nariadení s cieľom zabezpečiť efektívnosť režimu Únie na kontrolu vývozu a konzistentnosť jeho uplatňovania. Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby poskytnú aj doplňujúce usmernenia pre vývozcov, najmä MSP, sprostredkovateľov a tranzitných operátorov so sídlom alebo usadených v danom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy. Táto výročná správa sa zverejňuje.
Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy. Táto výročná správa sa zverejňuje. Členské štáty tiež zverejnia aspoň raz za štvrťrok a ľahko dostupným spôsobom zmysluplné informácie o každej licencii, pokiaľ ide o druh licencie, hodnotu, množstvo, povahu vybavenia, opis výrobku, koncového používateľa a konečné použitie, krajinu určenia, ako aj informácie týkajúce sa schválenia alebo zamietnutia žiadosti o licenciu. Komisia a členské štáty zohľadňujú oprávnený záujem príslušných fyzických a právnických osôb o zachovanie ich obchodného tajomstva.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – pododsek 1
Päť až sedem rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a podá správu o najdôležitejších zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.
Päť až sedem rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a podá správu o najdôležitejších zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Toto hodnotenie bude obsahovať návrh na vypustenie kryptografie z časti 2 kategórie 5 oddielu A prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno d
d)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
d)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
3.  Registre alebo záznamy a dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa uskutočnil vývoz alebo v ktorom sa poskytli sprostredkovateľské služby alebo služby technickej pomoci . Na požiadanie sa predkladajú príslušnému orgánu .
3.  Registre alebo záznamy a dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uchovávajú najmenej päť rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa uskutočnil vývoz alebo v ktorom sa poskytli sprostredkovateľské služby alebo služby technickej pomoci. Na požiadanie sa predkladajú príslušnému orgánu.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1
1.  Komisia a príslušné orgány členského štátu podľa potreby udržujú pravidelnú a recipročnú výmenu informácií s tretími krajinami.
1.  Komisia a príslušné orgány členských štátov sa v prípade potreby budú zapájať do príslušných medzinárodných organizácií, ako sú OECD a multilaterálne režimy kontroly vývozu, na ktorých činnosti sa podieľajú s cieľom podporovať medzinárodné dodržiavanie zoznamu položiek kybernetického dohľadu podliehajúcich vývozným kontrolám v oddiele B prílohy I a v prípade potreby udržiavať pravidelnú a recipročnú výmenu informácií s tretími krajinami, a to aj v kontexte dialógu o položkách s dvojakým použitím uvedených v dohodách Únie o partnerstve a spolupráci a dohodách o strategickom partnerstve, a tiež sa budú zapájať do budovania kapacít a podpory konvergencie smerom nahor. Komisia o takýchto podporných činnostiach každoročne podáva správy Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel A – DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍLOHE
„Narušiteľský softvér“ (4) znamená „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby sa vyhol odhaleniu ‚monitorovacími nástrojmi‘ alebo zdolal ‚ochranné protiopatrenia‘ počítača alebo sieťového zariadenia, a ktorý vykonáva ktorýkoľvek z nasledujúcich funkcií:
„Narušiteľský softvér“ (4) znamená „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby fungoval alebo bol nainštalovaný bez „povolenia“ vlastníkov alebo „správcov“ počítačov alebo sieťových zariadení, a ktorý vykonáva ktorúkoľvek z nasledujúcich funkcií:
a)  získavanie údajov alebo informácií z počítača alebo sieťového zariadenia, alebo úprava systému alebo užívateľských dát; alebo
a)  neoprávnené získavanie údajov alebo informácií z počítača alebo sieťového zariadenia, alebo úprava systému alebo užívateľských dát; alebo
b)  zmena bežnej cesty realizácie programu alebo procesu s cieľom umožniť vykonávanie externe zadávaných pokynov.
b)  úprava systému alebo užívateľských dát s cieľom uľahčiť prístup k údajom uchovávaným v počítači alebo sieťovom zariadení inými stranami než tými, ktorým dal povolenie vlastník počítača alebo sieťového zariadenia.
Poznámky:
Poznámky:
1.  „Narušiteľský softvér“ nezahŕňa žiaden z nasledujúcich nástrojov:
1.  „Narušiteľský softvér“ nezahŕňa žiaden z nasledujúcich nástrojov:
a)  hypervízory, ladiace programy (debuggery) alebo nástroje reverzného softvérového inžinierstva (SRE);
a)  hypervízory, ladiace programy (debuggery) alebo nástroje reverzného softvérového inžinierstva (SRE);
b)  „softvér“ na správu digitálnych práv (DRM); alebo
b)  „softvér“ na správu digitálnych práv (DRM); alebo
c)  „softvér“ navrhnutý s cieľom, aby si ho výrobcovia, správcovia alebo používatelia nainštalovali na účely vypátrania alebo spätného získania majetku.
c)  „softvér“ navrhnutý na to , aby si ho správcovia alebo používatelia nainštalovali na účely vypátrania, vymáhania majetku alebo testovania bezpečnosti IKT
ca)  „softvér“, ktorý sa distribuuje s výslovným cieľom pomôcť odhaliť a odstrániť jeho vykonávanie na počítačoch alebo sieťových zariadeniach neoprávnených osôb alebo zabrániť tomuto vykonávaniu.
2.  Sieťové zariadenia zahŕňajú mobilné zariadenia a inteligentné merače.
2.  Sieťové zariadenia zahŕňajú mobilné zariadenia a inteligentné merače.
Technické poznámky:
Technické poznámky:
1.  ‚Monitorovacie nástroje‘: "softvérové" alebo hardvérové nástroje na monitorovanie systémového správania alebo procesov prebiehajúcich na určitom zariadení. Zahŕňa to antivírusové (AV) produkty, produkty na zabezpečenie koncového bodu, produkty osobnej bezpečnosti (PSP), systémy na detegovanie narušenia (IDS), systémy prevencie proti narušeniu (IPS) alebo firewally.
1.  „Povolenie“: informovaný súhlas používateľa (t. j. potvrdzujúce vyjadrenie porozumenia, pokiaľ ide o povahu, dôsledky a budúce následky činnosti a súhlas s jej uskutočnením).
2.  ‚Ochranné protiopatrenia‘: techniky zamerané na bezpečné spúšťanie kódov, napríklad prevencia proti spusteniu dátovým kódom (DEP), náhodné prideľovanie adresového priestoru (ASLR) alebo separácia spustiteľného programového kódu (sandboxing).
2.  „Testovanie bezpečnosti IKT“: odhaľovanie a posudzovanie statických či dynamických rizík, zraniteľnosti, chýb alebo slabín postihujúcich softvér, siete, počítače, sieťové zariadenia a ich súčasti alebo súvisiace prvky na preukázateľné zmiernenie faktorov, ktoré nepriaznivo vplývajú na bezpečnú a zabezpečenú prevádzku, použitie alebo nasadenie.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel B – názov
B.  ZOZNAM OSTATNÝCH POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM
B.  ZOZNAM POLOŽIEK KYBERNETICKÉHO DOHĽADU
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel B – kategória 10 – bod 10A001 – technická poznámka – písmeno e a (nové)
ea)  výskum týkajúci sa sietí a bezpečnosti na účely oprávneného testovania systémov bezpečnosti informácií alebo ich ochrany.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel A – časť 3 – odsek 3
3.  Každý vývozca, ktorý zamýšľa použiť toto povolenie, sa zaregistruje pred prvým použitím tohto povolenia na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený. Registrácia je automatická a príslušný orgán ju vývozcovi potvrdí do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia.
3.  Členský štát môže vyžadovať, aby sa vývozcovia usadení v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistrovali. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel A – časť 3 – odsek 4
4.  Registrovaný vývozca oznámi prvé použitie tohto povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený, najneskôr 10 dní pred dátumom prvého vývozu.
4.  Registrovaný vývozca oznámi prvé použitie tohto povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený, najneskôr 30 dní po uskutočnení prvého vývozu.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel A – časť 3 – odsek 5 – bod 4
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel B – časť 3 – odsek 3
3.  Každý vývozca, ktorý zamýšľa použiť toto povolenie, sa zaregistruje pred prvým použitím tohto povolenia na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený. Registrácia je automatická a príslušný orgán ju vývozcovi potvrdí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia.
3.  Členský štát môže vyžadovať, aby sa vývozcovia so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistrovali. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel B – časť 3 – odsek 5 – bod 4
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel C – časť 3 – odsek 5
5.  Registrovaný vývozca oznámi prvé použitie tohto povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený, najneskôr 10 dní pred dátumom prvého vývozu.
5.  Registrovaný vývozca oznámi prvé použitie tohto povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený, najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo prípadne v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty upovedomia Komisiu o mechanizme oznamovania, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel C – časť 3 – odsek 6 – bod 4
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel D – časť 3 – odsek 6
6.  Registrovaný vývozca oznámi prvé použitie tohto povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený, najneskôr 10 dní pred dátumom prvého vývozu.
6.  Registrovaný vývozca oznámi prvé použitie tohto povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený, najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo prípadne v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty upovedomia Komisiu o mechanizme oznamovania, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel D – časť 3 – odsek 7 – bod 4
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel F – časť 3 – odsek 5 – bod 4
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel G – časť 3 – odsek 8 – bod 4
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel H – časť 3 – odsek 1 – úvodná časť a bod 1
1.  Toto povolenie povoľuje všetkým vývozcom, ktorí majú sídlo alebo sú usadené v členskom štáte Únie, prenos softvéru a technológie uvedených v zozname v časti 1 za podmienky, že príslušnú položku môže používať iba:
1.  Toto povolenie oprávňuje na prenos softvéru a technológie uvedených v časti 1 každou spoločnosťou, ktorá je vývozcom a má sídlo alebo je usadená v členskom štáte, do akejkoľvek sesterskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo materskej spoločnosti za predpokladu, že tieto subjekty vlastní alebo kontroluje tá istá materská spoločnosťou alebo majú sídlo v členskom štáte pod podmienkou, že daná položka je určená na použitie v rámci projektov podnikovej spolupráce vrátane vývoja komerčného produktu, výskumu, údržby, výroby a používania, pričom v prípade zamestnancov a spracovateľov objednávok je potrebné zohľadniť dohodu, ktorou sa zakladá pracovnoprávny vzťah;
(1)  vývozca alebo akýkoľvek subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou vývozcu;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel H – časť 3 – odsek 1 – bod 2
(2)  zamestnanci vývozcu alebo akéhokoľvek subjektu vo vlastníctve alebo pod kontrolou vývozcu
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel H – časť 3 – odsek 1 – pododsek 2
v rámci svojej vlastnej činnosti zameranej na vývoj komerčného produktu a v prípade zamestnancov podľa zmluvy, ktorou sa zakladá pracovný vzťah.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel I – časť 3 – odsek 3 – pododsek 1
Každý vývozca, ktorý zamýšľa použiť toto povolenie, sa zaregistruje pred prvým použitím tohto povolenia na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom má sídlo alebo je usadený. Registrácia je automatická a príslušný orgán ju vývozcovi potvrdí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia.
Členský štát môže vyžadovať, aby sa vývozcovia so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistrovali. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel J – časť 3 – odsek 5 – bod 4
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím, ak sú tieto údaje známe.
(4)  konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0390/2017).

Posledná úprava: 27. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia