Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0390/2017

Ingivna texter :

A8-0390/2017

Debatter :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Antagna texter
PDF 553kWORD 74k
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg
Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 17 januari 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Kommissionens förslag   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella förpliktelser och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning uppfylls.
(3)  Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella förpliktelser och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning och mänskliga rättigheter, uppfylls.
Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Med tanke på uppkomsten av nya kategorier av produkter med dubbla användningsområden, och som svar på uppmaningar från Europaparlamentet och indikationer på att viss it-övervakningsteknik som exporteras från unionen har missbrukats av personer som medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av internationell humanitär rätt i situationer med väpnade konflikter eller inre förtryck, är det lämpligt att kontrollera exporten av sådan teknik för att skydda den allmänna säkerheten och moralen. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är proportionellt. I synnerhet bör de inte hindra export av informations- och kommunikationsteknik som används för lagliga ändamål, inbegripet brottsbekämpning och forskning om internetsäkerhet. Kommissionen kommer i nära samråd med medlemsstaterna och de berörda parterna att utarbeta riktlinjer för att stödja den praktiska tillämpningen av dessa kontroller.
(5)  Vissa it-övervakningsprodukter har skapat en ny kategori av produkter med dubbla användningsområden som har använts för att direkt inkräkta på de mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten till integritet och skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och mötes- och föreningsfriheten, genom att övervaka eller extrahera uppgifter utan ett särskilt, informerat och otvetydigt godkännande av systemets ägare eller förvaltare och/eller genom att det berörda systemet gjorts oanvändbart eller skadats. Som svar på uppmaningar från Europaparlamentet och med stöd av bevis på att vissa it-övervakningsprodukter har missbrukats av personer som medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller av internationell humanitär rätt i länder där sådana kränkningar har konstaterats, är det lämpligt att kontrollera exporten av dessa produkter. Kontrollerna bör baseras på tydligt definierade kriterier. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt och proportionellt. I synnerhet bör de inte hindra export av informations- och kommunikationsteknik som används för lagliga ändamål, inbegripet brottsbekämpning samt forskning om nätverk och internetsäkerhet i syfte att genomföra godkända tester eller skydda informationssäkerhetssystem. Kommissionen bör i nära samråd med medlemsstaterna och de berörda parterna tillhandahålla vägledning för att stödja den praktiska tillämpningen av dessa kontroller vid ikraftträdandet av denna förordning. Allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna avser situationer som beskrivs i punkt 2.6 i avsnitt 2 i kapitel 2 i användarguiden för rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp1a som godkändes av rådet (utrikes frågor) den 20 juli 2015.
_______________________
1a Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).
Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Således bör man också se över definitionen av produkter med dubbla användningsområden, och införa en definition av it-övervakningsteknik. Det bör också klargöras att bedömningskriterierna för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden inbegriper överväganden om eventuellt missbruk av dessa i samband med terroristhandlingar eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
(6)  Således bör man också införa en definition av it-övervakningsprodukter. Det bör också klargöras att bedömningskriterierna för kontroll av export av it-övervakningsprodukter tar hänsyn till de direkta och indirekta konsekvenserna av dessa produkter för de mänskliga rättigheterna, vilket återspeglas i användarguiden för rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp. En teknisk arbetsgrupp bör inrättas för utvecklingen av bedömningskriterierna, i samarbete med Europeiska utrikestjänsten och rådets arbetsgrupp för de mänskliga rättigheterna. Dessutom bör en grupp av oberoende experter inrättas inom denna tekniska arbetsgrupp. Bedömningskriterierna bör vara allmänt tillgängliga och lättåtkomliga.
Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  I syfte att definiera it-övervakningsteknik bör de produkter som omfattas av denna förordning inbegripa utrustning för att avlyssna mobil telekommunikation, intrångsprogram, övervakningscentrum, lagliga avlyssningssystem och datalagringssystem som är kopplade till sådana avlyssningssystem, utrustning för avkodning av kryptering, återställande av hårddiskar, kringgående av lösenord och analys av biometriska data samt system för övervakning av IP-nätverk.
Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)  När det gäller bedömningskriterier för mänskliga rättigheter är det lämpligt att hänvisa till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FN:s människorättsråds resolution av den 23 mars 2017 om rätten till integritet, de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter: genomförande av Förenta nationernas ram för att ”skydda, respektera och åtgärda”, rapporten av den 24 mars 2017 från den särskilda rapportören för rätten till integritet, rapporten av den 21 februari 2017 från den särskilda rapportören för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen och domen av den 4 december 2015 från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i målet Zakharov mot Ryssland.
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a (allmänna dataskyddsförordningen) krävs det att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden vidtar tekniska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med behandlingen, inbegripet krypteringen av personuppgifter. Eftersom det i den förordningen fastslås att detta gäller för behandlingen av personuppgifter oavsett om behandlingen sker inom unionen eller inte, har unionen ett starkt incitament att avlägsna kryptografiprodukter från kontrollförteckningen för att underlätta genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen, och förstärka de europeiska företagens konkurrenskraft i detta avseende. På samma sätt står den nuvarande kontrollnivån när det gäller kryptering i strid med det faktum att kryptering är ett viktigt medel för att se till att medborgare, företag och myndigheter kan skydda sina uppgifter mot brottslingar och andra fientliga aktörer, för att säkra tillgången till tjänster som är avgörande för en väl fungerande digital inre marknad och för att möjliggöra säkra kommunikationer, vilket är nödvändigt för att skydda rätten till integritet, rätten till skydd av personuppgifter och yttrandefriheten, i synnerhet för människorättsförsvarare.
_______________________
1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Räckvidden för ”övergripande kontroller”, som under särskilda omständigheter är tillämpliga på produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen, bör klargöras och harmoniseras, och hänsyn bör tas till risken för terrorism och brott mot de mänskliga rättigheterna. Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om ”övergripande kontroller” bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionen. På vissa villkor bör också riktade övergripande kontroller tillämpas på export av it-övervakningsteknik.
(9)  Räckvidden för ”övergripande kontroller”, som under särskilda omständigheter är tillämpliga på it‑övervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen, bör klargöras och harmoniseras. Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om ”övergripande kontroller” bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionen. Informationsutbytet bör omfatta stöd till utveckling av en oberoende databas och insamling av uppgifter från den privata sektorn, offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.
Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Definitionen av förmedlare bör revideras för att undvika att personer som faller inom unionens behörighet kringgår kontroller av tillhandahållandet av förmedlingstjänster. Kontrollerna av tillhandahållandet av förmedlingstjänster bör harmoniseras för att garantera att de tillämpas på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen, och bör också tillämpas för att förhindra terroristhandlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
(10)  Definitionen av förmedlare bör revideras för att undvika att personer som faller inom unionens behörighet kringgår kontroller av tillhandahållandet av förmedlingstjänster. Kontrollerna av tillhandahållandet av förmedlingstjänster bör harmoniseras för att garantera att de tillämpas på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen, och bör också tillämpas för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget har det klargjorts att tillhandahållande av tekniska assistanstjänster som involverar en gränsöverskridande förflyttning omfattas av unionens behörighet. Man bör därför klargöra de kontroller som ska tillämpas på tekniska assistanstjänster, och införa en definition av dessa tjänster. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör kontroller av tillhandahållande av tekniska assistanstjänster harmoniseras och tillämpas också för att förhindra terroristhandlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
(11)  I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget har det klargjorts att tillhandahållande av tekniska assistanstjänster som involverar en gränsöverskridande förflyttning omfattas av unionens behörighet. Man bör därför klargöra de kontroller som ska tillämpas på tekniska assistanstjänster, och införa en definition av dessa tjänster. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör de kontroller som föregår tillhandahållandet av tekniska assistanstjänster harmoniseras och tillämpas också för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Förordning (EG) nr 428/2009 föreskriver en möjlighet för medlemsstaternas myndigheter att från fall till fall förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de har rimliga skäl att på grundval av underrättelser eller andra källor misstänka att produkterna helt eller delvis är eller kan vara avsedda för spridning av massförstörelsevapen eller bärare av dessa. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör kontroller av transitering också harmoniseras och tillämpas också för att förhindra terroristhandlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
(12)  Förordning (EG) nr 428/2009 föreskriver en möjlighet för medlemsstaternas myndigheter att från fall till fall förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de har rimliga skäl att på grundval av underrättelser eller andra källor misstänka att produkterna helt eller delvis är eller kan vara avsedda för spridning av massförstörelsevapen eller bärare av dessa. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör kontroller av transitering också harmoniseras och tillämpas också för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Även om ansvaret för att fatta beslut om individuella, globala och nationella exporttillstånd ligger hos de nationella myndigheterna, kräver ett effektivt EU-exportkontrollsystem att ekonomiska aktörer, som har för avsikt att exportera produkter som omfattas av denna förordning, visar tillbörlig aktsamhet i enlighet med bland annat OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Ett generellt krav efterlevnad i form av ”interna efterlevnadsprogram” bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna och förbättra tillämpningen av kontroller. Av proportionalitetsskäl bör detta krav gälla särskilda kontrollmetoder i form av globala tillstånd och vissa generella exporttillstånd.
(14)  Ett standardiserat krav liksom en standardiserad definition och beskrivning när det gäller efterlevnad i form av ”interna efterlevnadsprogram” och en möjlighet att certifieras för att erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de nationella behöriga myndigheterna bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna och förbättra tillämpningen av kontroller. Av proportionalitetsskäl bör detta krav gälla särskilda kontrollmetoder i form av globala tillstånd och vissa generella exporttillstånd.
Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Ytterligare generella unionsexporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av berörda produkter till berörda destinationer säkerställs. Ett globalt tillstånd för stora projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens särskilda behov.
(15)  Ytterligare generella unionsexporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av berörda produkter till berörda destinationer säkerställs. Ett globalt tillstånd för stora projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens särskilda behov.
Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen är det lämpligt att unionen inför kontroller av vissa typer av it-övervakningsteknik på grundval av en unilateral förteckning, i avsnitt B i bilaga I. På grund av det multilaterala exportkontrollsystemets betydelse bör avsnitt B i bilaga I begränsas när det gäller tillämpningsområdet till enbart it-övervakningsteknik och inte innehålla några överlappningar med avsnitt A i bilaga I.
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt A i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna och unionen har godtagit som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga I, såsom it-övervakningsteknik, bör fattas med beaktande av de risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga IV bör göras med beaktande av medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–J i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning.
(17)  Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt A i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna och unionen har godtagit som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över it‑övervakningsprodukter som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga I bör fattas med beaktande av de risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om deras användning för kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt i länder där sådana kränkningar, särskilt kränkningar av yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten till integritet, har konstaterats, eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga IV bör göras med beaktande av medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–J i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning. Beslut om att stryka hela underkategorier om kryptografi och kryptering, t.ex. i kategori 5 i avsnitt A i bilaga I eller i avsnitt I i bilaga II bör göras med beaktande av rekommendationen av den 27 mars 1997 från OECD:s råd om riktlinjer för kryptering.
Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur känslig exporten är inom ramen för de generella unionsexporttillstånden samt den tekniska och kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av avsnitt A i bilaga I, bilaga II och del B i bilaga IV till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
(18)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur känslig exporten är inom ramen för de generella unionsexporttillstånden samt den tekniska och kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av avsnitten A och B i bilaga I, bilaga II och avsnitt B i bilaga IV till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)   Risken för it-stöld och återexport till tredjeländer, enligt den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp, innebär att bestämmelserna om produkter med dubbla användningsområden måste stärkas.
Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i avvaktan på en högre harmoniseringsgrad förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionen i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Av proportionalitetsskäl bör kontrollerna av överföring av produkter med dubbla användningsområden inom unionen revideras för att minimera påfrestningarna för företag och myndigheter. Dessutom bör förteckningen i avsnitt B i bilaga IV över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska och handelsrelaterade utvecklingen och vad gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är.
(21)  I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i avvaktan på en högre harmoniseringsgrad förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionen i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Av proportionalitetsskäl bör kontrollerna av överföring av produkter med dubbla användningsområden inom unionen revideras för att minimera påfrestningarna för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter. Dessutom bör förteckningen i avsnitt B i bilaga IV över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska och handelsrelaterade utvecklingen och vad gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är .
Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Med tanke på vikten av ansvarsskyldighet och offentlig kontroll av exportkontrollverksamhet bör medlemsstaterna offentliggöra alla relevanta licensieringsuppgifter.
Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn och öppenhet är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av kontroller, i enlighet med nuvarande praxis.
(25)  Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn, i synnerhet till små och medelstora företag, och öppenhet är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av kontroller, i enlighet med nuvarande praxis. Med hänsyn till riktlinjernas betydelse för tolkningen av vissa delar av denna förordning bör dessa riktlinjer göras allmänt tillgängliga när denna förordning träder i kraft.
Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)
(25a)  Det bör säkerställas att definitionerna i denna förordning stämmer överens med definitionerna i unionens tullkodex.
Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  Varje medlemsstat bör själv fastställa tillämpliga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Bestämmelser bör också införas för att ta itu med särskilda fall av olaglig handel med produkter med dubbla användningsområden för att stödja ett effektivt genomförande av kontrollerna.
(27)  Varje medlemsstat bör själv fastställa tillämpliga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Införandet av likvärdiga förutsättningar för unionens exportörer bör förstärkas. Därför bör påföljderna för överträdelser av denna förordning vara av liknande karaktär och ha liknande effekt i alla medlemsstater. Bestämmelser bör också införas för att ta itu med särskilda fall av olaglig handel med produkter med dubbla användningsområden för att stödja ett effektivt genomförande av kontrollerna.
Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Exportkontroll inverkar på den internationella säkerheten och handeln med tredjeländer och dialog och samarbete bör därför utvecklas med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och stärka den internationella säkerheten.
(29)  Exportkontroll inverkar på den internationella säkerheten och handeln med tredjeländer och dialog och samarbete bör därför utvecklas med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar, främja konvergens uppåt och stärka den internationella säkerheten. För att främja dessa mål bör rådet, kommissionen och medlemsstaterna, i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten, proaktivt delta i relevanta internationella fora, bland annat Wassenaar-arrangemanget, i syfte att etablera den förteckning över it‑övervakningsprodukter som anges i avsnitt B i bilaga I som en internationell standard. Dessutom bör stödet till tredjeländer för utvecklingen av en ordning för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden och nödvändig administrativ kapacitet förstärkas och utvidgas, särskilt när det gäller tullen.
Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt näringsfriheten.
(31)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 1 – led a
a)  produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen och bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.
a)  traditionella produkter med dubbla användningsområden, som omfattar produkter, däribland programvara och maskinvara, som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen och bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.
Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 1 – led b
b)  it-övervakningsteknik som kan användas för att begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt, eller kan utgöra ett hot mot internationell säkerhet eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen.
b)  it-övervakningsprodukter som omfattar maskinvara, programvara och teknik som är särskilt utformad för att möjliggöra dolda intrång i informations- och telekommunikationssystem och/eller övervaka, exfiltrera, samla in och analysera uppgifter och/eller göra det berörda systemet oanvändbart eller skada det, utan specifikt, informerat och otvetydigt godkännande av uppgifternas ägare, och som kan användas i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten till integritet, rätten till yttrandefrihet och mötes- och föreningsfriheten, eller som kan användas för att begå allvarliga kränkningar av människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller kan utgöra ett hot mot internationell säkerhet eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhet. Nätverk och ikt-säkerhetsforskning i syfte att genomföra godkända tester eller skydda informationssäkerhetssystem ska undantas.
Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)
5a.  slutanvändare: varje fysisk eller juridisk person eller enhet som är den slutliga mottagaren av en produkt med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 13
13.  tillstånd för stort projekt: ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkt med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer under loppet av ett specifikt projekt som det tar mer än ett år att genomföra.
13.  tillstånd för stort projekt: ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkt med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer för ett specifikt projekt. Det ska vara giltigt i mellan ett och fyra år, utom i vederbörligen berättigade fall baserat på projektets varaktighet, och kan förlängas av den behöriga myndigheten.
Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 22
22.  internt efterlevnadsprogram: effektiva, lämpliga och proportionella medel och förfaranden, bl.a. utarbetande, genomförande och efterlevnad av standardiserade policyer, förfaranden och uppförandenormer för operativ efterlevnad och skyddsåtgärder, utarbetade av exportörer för att säkerställa efterlevnad av de bestämmelser och de krav och villkor för tillstånd som anges i denna förordning.
22.  internt efterlevnadsprogram: effektiva, lämpliga och proportionella medel och förfaranden (riskbaserad metod), bl.a. utarbetande, genomförande och efterlevnad av standardiserade policyer, förfaranden och uppförandenormer för operativ efterlevnad och skyddsåtgärder, utarbetade av exportörer för att säkerställa efterlevnad av de bestämmelser och de krav och villkor för tillstånd som anges i denna förordning. Exportören ska ha möjlighet att, på frivillig basis, få sitt interna efterlevnadsprogram certifierat gratis av de behöriga myndigheterna på grundval av en referens för interna efterlevnadsprogram som fastställts av kommissionen, i syfte att erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de behöriga nationella myndigheterna.
Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 23
23.  terroristhandling: en terroristhandling i den mening som avses i artikel 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp.
utgår
Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 23a (nytt)
23a.  tillbörlig aktsamhet: det förfarande genom vilket ett företag kan identifiera, förebygga, mildra och redogöra för hur de tar itu med faktiska och potentiella negativa konsekvenser, som en integrerad del av företagets system för beslutsfattande och riskhantering.
Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d
d)  För användning av personer som är medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av internationell humanitär rätt i situationer med väpnade konflikter eller inre förtryck i det slutliga bestämmelselandet, såsom fastställs av berörda offentliga internationella institutioner eller behöriga myndigheter på EU-nivå eller nationell nivå, och om det finns bevis för att den avsedda slutanvändaren använder denna produkt eller liknande produkter för att leda eller genomföra sådana allvarliga kränkningar.
d)  När det gäller it-övervakningsprodukter, för användning av fysiska eller juridiska personer i samband med kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller av internationell humanitär rätt i länder där allvarliga människorättskränkningar har konstaterats av behöriga organ inom FN, Europarådet, Europeiska unionen eller behöriga nationella myndigheter, och om det finns anledning att misstänka att den avsedda slutanvändaren kan använda denna produkt eller liknande produkter för att leda eller genomföra sådana kränkningar.
Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e
e)  För användning i samband med terroristhandlingar.
utgår
Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Om en exportör, i enlighet med sin skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet, känner till att de produkter med dubbla användningsområden som han avser att exportera och som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1, ska han underrätta den behöriga myndigheten , som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.
2.  Om en exportör i samband med utövandet av tillbörlig aktsamhet blir medveten om att produkter med dubbla användningsområden, som inte förtecknats i bilaga I och som han eller hon avser att exportera, helt eller delvis kan vara avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1, ska han eller hon underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han eller hon är etablerad eller bosatt, som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.
Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Tillstånd för export av produkter som inte tas upp i förteckningen ska beviljas för specifika produkter och slutanvändare. Tillstånd ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad eller, om exportören är en person som är bosatt eller etablerad utanför unionen, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig. Tillstånden ska vara giltiga i hela unionen. Tillstånden ska vara giltiga i ett år och kan förlängas av den behöriga myndigheten.
3.  Tillstånd för export av produkter som inte tas upp i förteckningen ska beviljas för specifika produkter och slutanvändare. Tillstånd ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad eller, om exportören är en person som är bosatt eller etablerad utanför unionen, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig. Tillstånden ska vara giltiga i hela unionen. Tillstånden ska vara giltiga i två år och kan förlängas av den behöriga myndigheten.
Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2
Om inga invändningar mottas ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha någon invändning och ska införa tillståndskrav för alla ”väsentligen liknande transaktioner”. De ska informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskraven.
Om inga invändningar mottas ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha någon invändning och ska införa tillståndskrav för alla ”väsentligen liknande transaktioner”, vilket innebär en produkt med i allt väsentligt identiska parametrar eller tekniska egenskaper för samma slutanvändare eller mottagare. De ska informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskraven. Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en kort beskrivning av fallet, tillsammans med skälen till beslutet och, i tillämpliga fall, ange de nya tillståndskraven i ett nytt avsnitt E i bilaga II.
Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 3
Om invändningar mottas från en konsulterad medlemsstat ska tillståndskravet återkallas, om inte den medlemsstat som inför tillståndskravet anser att export kan strida mot dess väsentliga säkerhetsintressen. I detta fall får den medlemsstaten besluta att behålla tillståndskravet. Kommissionen och de övriga medlemsstaterna bör utan dröjsmål underrättas om detta.
Om invändningar mottas från minst fyra medlemsstater som representerar minst 35 procent av unionens befolkning ska tillståndskravet återkallas, om inte den medlemsstat som inför tillståndskravet anser att export kan strida mot dess väsentliga säkerhetsintressen eller dess skyldigheter på människorättsområdet. I detta fall får den medlemsstaten besluta att behålla tillståndskravet. Kommissionen och de övriga medlemsstaterna bör utan dröjsmål underrättas om detta.
Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 4
Kommissionen och medlemsstaterna kommer att föra ett uppdaterat register över befintliga tillståndskrav.
Kommissionen och medlemsstaterna ska föra ett uppdaterat register över befintliga tillståndskrav. De uppgifter som finns tillgängliga i detta register ska inbegripas i den rapport till Europaparlamentet som avses i artikel 24.2, och ska vara allmänt tillgänglig.
Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Om en förmedlare känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han planerar förmedlingstjänster, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1, ska han underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att dessa förmedlingstjänster omfattas av tillstånd.
2.  Om en förmedlare känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han eller hon planerar förmedlingstjänster, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1, ska han eller hon underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att dessa förmedlingstjänster omfattas av tillstånd.
Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.  Ett tillstånd ska krävas för direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk assistans som rör produkter med dubbla användningsområden eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av produkter med dubbla användningsområden, om leverantören av teknisk assistans har informerats av den behöriga myndigheten om att de berörda produkterna är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.
1.  Ett tillstånd ska krävas för direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk assistans som rör produkter med dubbla användningsområden eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av produkter med dubbla användningsområden, om leverantören av teknisk assistans har informerats av den behöriga myndigheten om att de berörda produkterna är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1.
Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
Om en tillhandahållare av teknisk assistans känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han avser att tillhandahålla teknisk assistans helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4, ska han underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att denna tekniska assistans omfattas av tillstånd.
Om en tillhandahållare av teknisk assistans känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han eller hon avser att tillhandahålla teknisk assistans helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1, ska han eller hon underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att denna tekniska assistans omfattas av tillstånd.
Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till de mänskliga rättigheterna förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.
1.  En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten, de mänskliga rättigheterna eller för att förebygga terrorism förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.
Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7
7.   I de relevanta kommersiella dokument som avser överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.
7.  I de relevanta kommersiella dokument som avser export till tredjeländer och överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.
Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
3.  De individuella exporttillstånden och de globala exporttillstånden ska vara giltiga i ett år och kan förlängas av den behöriga myndigheten. Globala exporttillstånd för stora projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten.
3.  De individuella exporttillstånden och de globala exporttillstånden ska vara giltiga i två år och kan förlängas av den behöriga myndigheten. Globala exporttillstånd för stora projekt ska vara giltiga under högst fyra år, utom under vederbörligen motiverade omständigheter baserade på projektets varaktighet. Detta ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att när som helst annullera, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla individuella eller globala exporttillstånd.
Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1
Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, bestämmelselandet och den exporterade produktens slutanvändning.
Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, bestämmelselandet och den exporterade produktens slutanvändning. Om slutanvändaren är en statlig myndighet ska den information som lämnas ange exakt vilken avdelning, vilken byrå, enhet eller underenhet som kommer att vara den exporterade produktens slutliga slutanvändare.
Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2
Tillstånden får vid behov omfattas av krav på slutanvändarintyg.
Alla tillstånd för it-övervakningsprodukter, liksom individuella exporttillstånd för produkter för vilka det finns en hög risk för avledning eller återexport på oönskade villkor, ska omfattas av krav på slutanvändarintyg. Tillstånden för andra produkter ska vid behov omfattas av krav på slutanvändarintyg.
Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – inledningen
Globala exporttillstånd utfärdas under förutsättning att exportören genomför ett effektivt internt efterlevnadsprogram. Exportören ska också rapportera till den behöriga myndigheten, minst en gång per år, om användningen av detta tillstånd; rapporten ska innehålla åtminstone följande information:
Globala exporttillstånd utfärdas under förutsättning att exportören genomför ett effektivt internt efterlevnadsprogram. Exportören ska ha möjlighet att, på frivillig basis, få sitt interna efterlevnadsprogram certifierat gratis av de behöriga myndigheterna på grundval av en referens för interna efterlevnadsprogram som fastställts av kommissionen, i syfte att erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de behöriga nationella myndigheterna. Exportören ska också rapportera till den behöriga myndigheten, minst en gång per år, eller på begäran av den behöriga myndigheten, om användningen av detta tillstånd; rapporten ska innehålla åtminstone följande information:
Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – led d
d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – led da (nytt)
da)  Slutanvändarens namn och adress, om detta är känt.
Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – led db (nytt)
db)  Datum då exporten ägde rum.
Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5
5.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom en tidsfrist som ska fastställas i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. De behöriga myndigheterna ska till kommissionen lämna all information om den genomsnittliga tiden för handläggning av tillstånd som har betydelse för utarbetandet av den årliga rapport som avses i artikel 24.2
5.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom trettio dagar från det att en ansökan vederbörligen har lämnats in. Om den behöriga myndigheten, på grundval av vederbörligen motiverade skäl, behöver mer tid för att behandla en ansökan, ska den underrätta den sökande inom trettio dagar. Den behöriga myndigheten ska under alla omständigheter fatta beslut om ansökningar om individuella eller globala tillstånd senast sextio dagar från det att en ansökan vederbörligen har lämnats in.
Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2
Om förmedlaren eller tillhandahållaren av teknisk assistans inte är bosatt eller etablerad inom unionens territorium ska tillstånd för förmedlingstjänster och teknisk assistans enligt denna förordning beviljas av den behöriga myndigheten antingen i den medlemsstat där moderbolaget till förmedlaren eller tillhandahållaren av teknisk assistans är etablerad, eller varifrån förmedlingstjänsterna eller den tekniska assistansen kommer att tillhandahållas.
Om förmedlaren eller tillhandahållaren av teknisk assistans inte är bosatt eller etablerad inom unionens territorium ska tillstånd för förmedlingstjänster och teknisk assistans enligt denna förordning beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat varifrån förmedlingstjänsterna eller den tekniska assistansen kommer att tillhandahållas. Detta gäller också för förmedlingstjänster och tillhandahållande av teknisk assistans från dotterbolag eller samriskföretag som är etablerade i tredjeländer men som ägs eller kontrolleras av bolag som är etablerade på unionens territorium.
Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen
1.  Vid beslut om beviljande av ett individuellt eller globalt exporttillstånd eller beviljande av tillstånd till förmedlingstjänster eller teknisk assistans enligt denna förordning , eller om förbud av en transitering, ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna beakta följande kriterier:
1.  Vid beslut om beviljande av ett individuellt eller globalt exporttillstånd eller beviljande av tillstånd till förmedlingstjänster eller teknisk assistans enligt denna förordning, eller om förbud av en transitering, ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna beakta alla relevanta överväganden, inbegripet:
Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a
a)  Unionens och medlemsstaternas internationella förpliktelser och åtaganden, särskilt de förpliktelser och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag samt sina förpliktelser enligt de sanktioner som införts genom 2 ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd,
a)  Unionens och medlemsstaternas internationella förpliktelser och åtaganden, särskilt de förpliktelser och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag.
Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)
aa)  Deras förpliktelser enligt de sanktioner som införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd.
Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ba (nytt)
ba)  Förekomsten av kränkningar av människorättslagstiftning, grundläggande friheter och internationell humanitär rätt i det slutliga bestämmelselandet har konstaterats av behöriga organ inom FN, Europarådet eller unionen.
Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c
c)  Den interna situationen i det slutliga bestämmelselandet – behöriga myndigheter kommer inte att tillåta export som skulle leda till eller förlänga väpnade konflikter eller förvärra befintliga spänningar eller konflikter i det slutliga bestämmelselandet.
c)  Den interna situationen i det slutliga bestämmelselandet – behöriga myndigheter ska inte att tillåta export som skulle leda till eller förlänga väpnade konflikter eller förvärra befintliga spänningar eller konflikter i det slutliga bestämmelselandet.
Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led da (nytt)
da)  Bestämmelselandets uppträdande gentemot det internationella samfundet, i synnerhet i fråga om dess attityd till terrorism, arten av dess allianser och dess respekt för internationell rätt.
Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led db (nytt)
db)  De exporterade produkternas förenlighet med mottagarlandets tekniska och ekonomiska förmåga.
Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f
f)  den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering , inbegripet förekomsten av en risk att produkterna med dubbla användningsområden avleds eller återexporteras under icke önskvärda förhållanden.
f)  Den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering, inbegripet förekomsten av en risk att produkterna med dubbla användningsområden, och i synnerhet it-övervakningsprodukterna, avleds eller återexporteras under icke önskvärda förhållanden, eller avleds till icke avsedd militär slutanvändning eller terrorism.
Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)
1a.  När det gäller individuella eller globala exporttillstånd eller tillstånd för förmedlingstjänster eller teknisk assistans för it-övervakningsprodukter, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter i synnerhet beakta risken för kränkning av rätten till integritet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten samt mötes- och föreningsfriheten, samt riskerna i fråga om rättsstatsprincipen, den rättsliga ramen för användning av de produkter som ska exporteras och den potentiella säkerhetsrisken för unionen och medlemsstaterna.
Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat konstaterar att förekomsten av sådana risker sannolikt kommer att leda till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ska medlemsstaterna inte bevilja exporttillstånd och de ska annullera, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla befintliga tillstånd.
Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
2.  Kommissionen och rådet ska tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna gör gemensamma riskbedömningar för tillämpningen av dessa kriterier.
2.  Kommissionen och rådet ska, vid ikraftträdandet av denna förordning, tillhandahålla riktlinjer för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna gör gemensamma riskbedömningar för tillämpningen av dessa kriterier och i syfte att tillhandahålla enhetliga kriterier för licensieringsbeslut. Kommissionen ska utarbeta riktlinjer i form av en handbok som beskriver de steg som ska följas av medlemsstaternas behöriga licensieringsmyndigheter och exportörer som utövar tillbörlig aktsamhet, med praktiska rekommendationer om tillämpningen och efterlevnaden av kontrollerna enligt artikel 4 och de kriterier som förtecknas i artikel 14 första stycket, inbegripet exempel på bästa praxis. Handboken ska utarbetas i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten och samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden, och ska involvera externa experter från den akademiska världen, exportörer, förmedlare och det civila samhällets organisationer, i enlighet med de förfaranden som anges i punkt 3 i artikel 21 och ska uppdateras när detta anses nödvändigt och lämpligt.
Kommissionen ska inrätta ett program för kapacitetsuppbyggnad genom att utveckla gemensamma utbildningsprogram för tjänstemän från licensierings- och tullmyndigheter.
Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b
b)  Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i avsnitt B i bilaga I får ändras om detta är nödvändigt på grund av risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen.
b)  Förteckningen över it-övervakningsprodukter i avsnitt B i bilaga I ska ändras om detta är nödvändigt på grund av risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen eller om kontroller för ett betydande antal produkter som inte är förtecknade har utlösts i enlighet med artikel 4 första stycket led d i denna förordning. Ändringar kan även avse beslut att avföra produkter som redan är förtecknade.
När tvingande skäl till skyndsamhet kräver att särskilda produkter i avsnitt B i bilaga I avlägsnas eller läggs till, ska det förfarande som anges i artikel 17 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna punkt.
Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)   Kommissionen får avlägsna produkter från förteckningen i synnerhet om produkterna mot bakgrund av den snabbt föränderliga tekniska utvecklingen under tiden blivit lätt tillgängliga eller tekniskt lätt modifierbara produkter av låg kvalitet eller massprodukter.
Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)
2a.  Avsnitt B i bilaga I ska begränsas när det gäller tillämpningsområdet till enbart it-övervakningsprodukter och ska inte innehålla några produkter som förtecknas i avsnitt A i bilaga I.
Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5
5.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en vägledning för att stödja samarbetet mellan licensierings- och tullmyndigheter.
5.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för att stödja samarbetet mellan licensierings- och tullmyndigheter.
Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a
a)  information om tillämpningen av kontroller, inbegripet licensieringsuppgifter (licensernas antal, värde och typ och därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella och globala tillstånd, antal aktörer med interna efterlevnadsprogram, handläggningstider, volym och värde på den handel som omfattas av överföringar inom EU etc.), och, vid behov, uppgifter om export av produkter med dubbla användningsområden som utförs i andra medlemsstater,
a)  all information om tillämpningen av kontroller,
Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b
b)  information om genomdrivande av kontroller, inbegripet uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd , rapporter om kränkningar, beslagtaganden och tillämpning av andra påföljder,
b)  all information om genomdrivande av kontroller, inbegripet uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd, alla rapporter om kränkningar, beslagtaganden och tillämpning av andra påföljder,
Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c
c)  uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.
c)  alla uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och om transportvägar.
Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
2.  Ordföranden för samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, konsultera de exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.
2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, konsultera de exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.
Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3
3.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska vid behov inrätta tekniska expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i bilaga I. De tekniska expertgrupperna ska vid behov konsultera exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.
3.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska vid behov inrätta tekniska expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i avsnitt B i bilaga I. De tekniska expertgrupperna ska konsultera exportörer, förmedlare, organisationer inom det civila samhället och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning. Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska särskilt inrätta en teknisk arbetsgrupp för bedömningskriterier i enlighet med artikel 4 första stycket led d och artikel 14 första stycket led b och för utarbetandet av riktlinjer för tillbörlig aktsamhet, i samråd med en oberoende expertgrupp, den akademiska världen och det civila samhällets organisationer.
Ändringsförslag 72
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1
1.  Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt tillämpning av samtliga bestämmelser i denna förordning. Den ska särskilt fastställa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
1.  Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt tillämpning av samtliga bestämmelser i denna förordning. Den ska särskilt fastställa påföljder vid överträdelser, underlättande av överträdelser och kringgående av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Åtgärderna ska inbegripa regelbundna riskbaserade granskningar av exportörer.
Ändringsförslag 73
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av genomdrivandet för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och genomdrivandeorgan.
2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av genomdrivandet för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och genomdrivandeorgan och för att tillhandahålla enhetliga kriterier för licensieringsbeslut. Efter kommissionens bedömning av de bestämmelser om påföljder som fastställts av medlemsstaterna, ska denna mekanism tillhandahålla möjligheter att fastställa påföljder av liknande karaktär och med liknande effekt för överträdelser av denna förordning.
Ändringsförslag 74
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
1.  Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionens ordning för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska också vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning för exportörer, förmedlare och transitoperatörer som är bosatta eller etablerade i den medlemsstaten.
1.  Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionens ordning för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska också vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning för exportörer, särskilt små och medelstora företag, förmedlare och transitoperatörer som är bosatta eller etablerade i den medlemsstaten.
Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2
Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport. Den årliga rapporten ska vara offentlig.
Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport. Den årliga rapporten ska vara offentlig. Medlemsstaterna ska också offentliggöra, åtminstone varje kvartal och på ett lättillgängligt sätt, meningsfull information om varje licens med beaktande av typen av licens, värdet, omfattningen, typen av utrustning, en beskrivning av produkten, slutanvändaren och slutanvändningen, bestämmelselandet, samt information om godkännande eller avslag på licensansökningen. Kommissionen och medlemsstaterna ska beakta berörda fysiska och juridiska personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter inte röjs.
Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1
Mellan fem och sju år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
Mellan fem och sju år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Denna utvärdering ska inbegripa ett förslag om att stryka kryptografi i del 2 i kategori 5 i avsnitt A i bilaga I.
Ändringsförslag 77
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led d
d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 78
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3
3.  De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller de tekniska assistanstjänsterna tillhandahölls. De ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten .
3.  De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller de tekniska assistanstjänsterna tillhandahölls. De ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten .
Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1
1.  Kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska vid behov genomföra ett regelbundet och ömsesidigt utbyte av information med tredjeländer.
1.  Kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska, vid behov, delta i relevanta internationella organisationer såsom OECD och de multilaterala exportkontrollsystem som de är en del av för att främja internationell efterlevnad av förteckningen över it-övervakningsprodukter som är föremål för exportkontroller i avsnitt B i bilaga I samt, vid behov, genomföra ett regelbundet och ömsesidigt utbyte av information med tredjeländer, bland annat i samband med den dialog om produkter med dubbla användningsområden som anges i unionens partnerskaps- och samarbetsavtal samt strategiska partnerskapsavtal, bidra till kapacitetsuppbyggnad och främja konvergens uppåt. Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om sådan verksamhet.
Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt A – DEFINITION AV TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA
”Intrångsprogram” (4) är ”programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för att undvika upptäckt med ’övervakningsverktyg’ eller för att övervinna en dators eller en nätverkskapabel enhets ’skyddande motåtgärder’, och som kan utföra något av följande:
”Intrångsprogram” (4) är ”programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för att köras eller installeras utan tillstånd från ägarna eller administratörerna av datorer eller nätverkskapabla enheter, och som kan utföra något av följande:
a)  Extraktion av data eller information från en dator eller en nätverkskapabel enhet, eller ändring av systemdata eller användardata, eller
a)  Otillåten extraktion av data eller information från en dator eller en nätverkskapabel enhet, eller ändring av systemdata eller användardata, eller
b)  ändring av den normala exekveringsvägen för program eller processer för att medge exekvering av instruktioner som kommer utifrån.
b)  ändring av systemdata eller användardata i syfte att underlätta tillgången till uppgifter som lagras på en dator eller en nätverkskapabel enhet av andra parter än de parter som har getts tillstånd av ägaren av datorn eller den nätverkskapabla enheten.
Anmärkningar:
Anmärkningar:
1.  ”Intrångsprogram” omfattar inte något av följande:
1.  ”Intrångsprogram” omfattar inte något av följande:
a)  Hypervisorer, felsökningsprogram eller verktyg för dekompilering av programvara,
a)  Hypervisorer, felsökningsprogram eller verktyg för dekompilering av programvara,
b)  ”programvara” för hantering av digitala rättigheter (Digital Rights Management, DRM), eller
b)  ”programvara” för hantering av digitala rättigheter (Digital Rights Management, DRM), eller
c)  ”programvara” som är utformad för att kunna installeras av tillverkare, administratörer eller användare för att spåra eller återställa tillgångar.
c)  ”programvara” som är utformad för att kunna installeras av administratörer eller användare för att spåra tillgångar, återställa tillgångar eller utföra säkerhetstestning av informations- och kommunikationsteknik,
ca)  ”programvara” som distribueras med det uttryckliga syftet att bidra till att upptäcka, undanröja eller förhindra dess exekvering på obehöriga parters datorer eller nätverkskapabla enheter.
2.  Nätverkskapabla enheter innefattar mobila enheter och smarta mätare.
2.  Nätverkskapabla enheter innefattar mobila enheter och smarta mätare.
Tekniska anmärkningar:
Tekniska anmärkningar:
1.  ’Övervakningsverktyg’: ”programvara” eller maskinvara som övervakar systembeteenden eller processer som körs på en enhet. Detta innefattar antivirusprodukter (AV), produkter för ändpunktssäkerhet, personliga säkerhetsprodukter (Personal Security Products, PSP), intrångsdetekteringssystem (Intrusion Detection Systems, IDS), system för förebyggande av intrång (Intrusion Prevention Systems, IPS) eller brandväggar.
1.  Tillstånd: informerat samtycke från användaren (dvs. en konkret bekräftelse på att användaren har förstått egenskaperna, verkningarna och de framtida följderna av en åtgärd och godkänner genomförandet av åtgärden).
2.  Med ’skyddande motåtgärder’ avses tekniker som är utformade för att se till att kod kan exekveras på ett säkert sätt, t.ex. dataexekveringsskydd (Data Execution Prevention, DEP), ASLR-skydd (Address Space Layout Randomization) eller sandlådeteknik.
2.  Säkerhetstestning av informations- och kommunikationsteknik: upptäckt och bedömning av statisk eller dynamisk risk, sårbarhet, fel eller brister som påverkar programvara, nätverk, datorer, nätverkskapabla enheter och komponenter eller beroendet av dessa, med avseende på att mildra faktorer som inverkar negativt på en säker drift, användning eller installation.
Ändringsförslag 81
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – rubriken
B.  FÖRTECKNING ÖVER ANDRA PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
B.  FÖRTECKNING ÖVER IT-ÖVERVAKNINGSTEKNIK
Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – kategori 10 – led 10A001 – Teknisk anmärkning – led ea (nytt)
ea)  Nätverk och säkerhetsforskning i syfte att genomföra godkända tester eller skydda informationssäkerhetssystem.
Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt A – del 3 – punkt 3
3.  Varje exportör som avser att använda detta tillstånd ska registrera sig före den första användningen av detta tillstånd hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han är bosatt eller etablerad. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av den behöriga myndigheten till exportören inom tio arbetsdagar från mottagandet.
3.  En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet.
Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt A – del 3 – punkt 4
4.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten.
4.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum.
Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt A – del 3 – punkt 5 – led 4
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 86
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt B – del 3 – punkt 3
3.  Varje exportör som avser att använda detta tillstånd ska registrera sig före den första användningen av detta tillstånd hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han är bosatt eller etablerad. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av den behöriga myndigheten till exportören inom tio arbetsdagar från mottagandet.
3.  En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet.
Ändringsförslag 87
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt B – del 3 – punkt 5 – led 4
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 88
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt C – del 3 – punkt 5
5.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten.
5.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han eller hon är bosatt eller etablerad, senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.
Ändringsförslag 89
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt C – del 3 – punkt 6 – led 4
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt D – del 3 – punkt 6
6.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten.
6.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.
Ändringsförslag 91
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt D – del 3 – punkt 7 – led 4
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 92
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt F – del 3 – punkt 5 – led 4
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 93
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt G – del 3 – punkt 8 – led 4
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.
Ändringsförslag 94
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 1 – punkt 1 – inledningen
1.  Detta tillstånd medger överföring av programvara och teknik som förtecknas i del 1 av en exportör som är bosatt eller etablerad i en medlemsstat i unionen förutsatt att produkten endast ska användas
1.  Detta tillstånd medger överföring av programvara och teknik som förtecknas i del 1 av ett företag som är en exportör som är bosatt eller etablerad i en medlemsstat till ett systerbolag, dotterbolag eller moderbolag, under förutsättning att dessa enheter ägs eller kontrolleras av samma moderbolag eller är etablerade i en medlemsstat, och under förutsättning att varan ska användas för samarbete mellan företag, inklusive kommersiell produktutveckling, forskning, gemensamma tjänster, tillverkning och användning och, när det gäller anställda och orderbehandlare, i enlighet med det avtal genom vilket anställningsförhållandet inrättats.
1.   av exportören eller av en enhet som ägs eller kontrolleras av exportören,
Ändringsförslag 95
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt H – del 3 – punkt 1 – led 2
2.  av anställda hos exportören eller hos en enhet som ägs eller kontrolleras av exportören
utgår
Ändringsförslag 96
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt H – del 3 – punkt 1 – stycke 2
i dess eller deras egen verksamhet för kommersiell produktutveckling och, när det gäller anställda, i enlighet med det avtal genom vilket anställningsförhållandet inrättas.
utgår
Ändringsförslag 97
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt I – del 3 – punkt 3 – stycke 1
Varje exportör som avser att använda detta tillstånd ska registrera sig före den första användningen av detta tillstånd hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han är bosatt eller etablerad. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av den behöriga myndigheten till exportören inom tio arbetsdagar från mottagandet.
En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet.
Ändringsförslag 98
Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt J – del 3 – punkt 5 – led 4
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.
4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen, (A8-0390/2017).

Senaste uppdatering: 27 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy