Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0820(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0002/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0002/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 386kWORD 48k
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Tony James Murphy
P8_TA(2018)0008A8-0002/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Tony James Murphy ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

(Διαβούλευση)

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0402/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0002/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2018, προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Tony James Murphy μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή και, αν είναι δυνατόν, να εμπνευστούν από το μοντέλο ανοιχτού διαγωνισμού που ακολούθησε η Ιρλανδία για την επιλογή των υποψηφίων τους·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου