Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0382(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0392/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0392/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/11/2018 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1249kWORD 213k
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: αναδιατύπωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι ένας από τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης. Η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση, αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων που απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση προς τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του κλίματος, και το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, συμπεριλαμβανομένου του δεσμευτικού στόχου για τη μείωση των εκπομπών στην Ένωση κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις αγροτικές και τις απομονωμένες περιοχές ή στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.
(2)  Η προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι ένας από τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 194 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση, αποτελεί τη βασική συνιστώσα της δέσμης μέτρων που απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση προς τη δέσμευση που ανέλαβε η Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του κλίματος μετά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 21) («συμφωνία του Παρισιού»), και την ανάγκη επίτευξης μηδενικών εκπομπών σε εγχώριο επίπεδο το αργότερο έως το 2050. Επίσης, θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της βιώσιμης ενέργειας σε οικονομικά προσιτές τιμές, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και της τεχνολογικής και βιομηχανικής ηγεμονίας, ενώ παράλληλα θα προσφέρει οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την υγεία και θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις αγροτικές και τις απομονωμένες περιοχές, στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και στα εδάφη που τελούν υπό μερική αποβιομηχάνιση.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α)  Η συμφωνία του Παρισιού αύξησε σημαντικά το επίπεδο των παγκόσμιων φιλοδοξιών για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, δεδομένου ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της δεσμεύτηκαν να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά χαμηλότερο των 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις των εκπομπών από αυτές που είχαν προηγουμένως προβλεφθεί, προκειμένου να στραφεί σε ένα ενεργειακό σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που θα βασίζεται στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το αργότερο έως το 2050. Ταυτόχρονα, οι μειώσεις αυτές είναι εφικτές με χαμηλότερο κόστος από ό,τι είχε εκτιμηθεί παλαιότερα, δεδομένου του ρυθμού ανάπτυξης των τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ειδικότερα, η πρόοδος της τεχνολογίας και η παροχή κινήτρων για τη χρήση και την επέκταση των μαζικών μεταφορών, η χρήση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης καθώς και στον τομέα των μεταφορών αποτελούν εργαλεία, σε συνδυασμό με μέτρα ενεργειακής απόδοσης, που επιτρέπουν να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση και η εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.
(3)  Ειδικότερα, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η πρόοδος της τεχνολογίας και η επέκταση των μαζικών μεταφορών, η χρήση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης καθώς και στον τομέα των μεταφορών αποτελούν πολύ αποτελεσματικά εργαλεία, σε συνδυασμό με μέτρα ενεργειακής απόδοσης, για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση και η ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Με την οδηγία 2009/28/ΕΚ θεσπίστηκε κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το οποίο καθόριζε δεσμευτικούς εθνικούς στόχους προς επίτευξη έως το 2020 σχετικά με το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας και τις μεταφορές. Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 201412 καθόριζε πλαίσιο για μελλοντικές πολιτικές της Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος και προωθούσε την κοινή αντίληψη για τον τρόπο ανάπτυξης των πολιτικών αυτών μετά το 2020. Η Επιτροπή πρότεινε ο στόχος της Ένωσης για το 2030 όσον αφορά το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στην ΕΕ να ανέρχεται σε τουλάχιστον 27%.
(4)  Με την οδηγία 2009/28/ΕΚ θεσπίστηκε κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το οποίο καθόριζε δεσμευτικούς εθνικούς στόχους προς επίτευξη έως το 2020 σχετικά με το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας και τις μεταφορές.
__________________
12 «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» (COM/2014/015 final).
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Τον Οκτώβριο του 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο αυτό και δήλωσε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν δικούς τους πιο φιλόδοξους εθνικούς στόχους.
διαγράφεται
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά με το «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020 έως 2030» και στην «έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τάχθηκε υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 για συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 30 % τουλάχιστον, τονίζοντας ότι ο στόχος θα πρέπει να υλοποιηθεί με χωριστούς εθνικούς στόχους στους οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους.
(6)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030», τάχθηκε υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 για συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 30% τουλάχιστον, τονίζοντας ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να υλοποιηθεί με χωριστούς εθνικούς στόχους στους οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. Στο ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε περαιτέρω, επισημαίνοντας την προηγούμενη θέση του σχετικά με τον ορισμό ενωσιακού στόχου τουλάχιστον 30% και τονίζοντας ότι, υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού και των πρόσφατων μειώσεων του κόστους της τεχνολογίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ήταν επιθυμητό να καταστεί ο στόχος αυτός πολύ πιο φιλόδοξος.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α)  Θα πρέπει, επομένως, να ληφθούν υπόψη οι φιλοδοξίες που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού και οι τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τροπολογία 324
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 27% τουλάχιστον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη συνεισφορά τους στην επίτευξη του στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα μέσω της διαδικασίας διακυβέρνησης που καθορίζεται στον κανονισμό [διακυβέρνηση].
(7)  Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 35% τουλάχιστον, που θα συνοδεύεται από εθνικούς στόχους. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν το πολύ κατά 10 % από το προβλεπόμενο επίπεδο του στόχου τους, υπό δεόντως αιτιολογημένες, μετρήσιμες και επαληθεύσιμες συνθήκες, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α)  Οι στόχοι των κρατών μελών όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, το υψηλό δυναμικό που εξακολουθούν να διαθέτουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι αναγκαίες επενδύσεις για την πραγματοποίηση της ενεργειακής μετάβασης.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Η μετουσίωση του 35 % σε επιμέρους στόχους για κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να γίνει λαμβανομένης δεόντως υπόψη μιας δίκαιης και κατάλληλης κατανομής που θα συνεκτιμά το ΑΕγχΠ των κρατών μελών, τις διαφορετικές αφετηρίες και δυνατότητες, καθώς και το επίπεδο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους επενδυτές. Ένας στόχος που καθορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τον οικονομικά πλέον αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές τους συνθήκες, τα ενεργειακά τους μείγματα και τις οικείες ικανότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
(8)  Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους επενδυτές.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό στον οποίο η χρήση διαφορετικών τύπων πηγών ενέργειας είναι συμβατή με τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και με τον στόχο της επίτευξης μιας οικονομίας χωρίς ορυκτά καύσιμα και, ταυτόχρονα, μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Θα πρέπει τη Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμβολή των διαφορετικών τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επίτευξη αυτών των στόχων με βάση την περίοδο απόσβεσης και τα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα και για να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο απόσβεσης ως κριτήριο βιωσιμότητας, ιδίως για τη λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση που το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ενωσιακό επίπεδο δεν ακολουθήσει την πορεία της Ένωσης προς τον στόχο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 27% τουλάχιστον. Όπως ορίζεται στον κανονισμό [διακυβέρνηση], εάν η Επιτροπή διαπιστώσει χάσμα στις φιλοδοξίες κατά την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, μπορεί να λάβει μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου. Εάν κατά την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων εθνικών εκθέσεων προόδου των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα, η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη χάσματος υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό [διακυβέρνηση], τα οποία τους παρέχουν επαρκή ευελιξία επιλογής.
διαγράφεται
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Τα καθεστώτα στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με όσο το δυνατόν μη στρεβλωτικό τρόπο για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, όλο και περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη με μορφή στην οποία η στήριξη χορηγείται επιπλέον των εσόδων της αγοράς.
(15)  Τα καθεστώτα στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με όσο το δυνατόν μη στρεβλωτικό τρόπο για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, όλο και περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη με μορφή στην οποία η στήριξη χορηγείται επιπλέον των εσόδων της αγοράς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνολογιών και τις διαφορετικές ικανότητες των μικρών και των μεγάλων παραγωγών να ανταποκρίνονται στα σήματα της αγοράς.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να αναπτυχθεί με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους. Κατά τον σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξης και τη χορήγηση της στήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους εγκατάστασης του συστήματος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ανάγκες ανάπτυξης του δικτύου και του συστήματος, το προκύπτον ενεργειακό μείγμα και το μακροπρόθεσμο δυναμικό των τεχνολογιών.
(16)  Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται το μακροπρόθεσμο κόστος της ενεργειακής μετάβασης για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους. Κατά τον σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξης και τη χορήγηση της στήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους εγκατάστασης του συστήματος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ανάγκες ανάπτυξης του δικτύου και του συστήματος, το προκύπτον ενεργειακό μείγμα και το μακροπρόθεσμο δυναμικό των τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να χορηγούν στήριξη σε εγκαταστάσεις μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών, οι οποίες μπορούν είτε να αφορούν συγκεκριμένη τεχνολογία είτε να είναι ουδέτερες.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Στα συμπεράσματά του που διατύπωσε στις 24 Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική του 2030», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία μιας περισσότερο διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της ανάγκης επαρκούς στήριξης για την ενσωμάτωση των ολοένα και υψηλότερων επιπέδων μεταβλητής ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία θα επιτρέψει στην Ένωση να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της για ανάληψη ηγετικού ρόλου κατά την ενεργειακή μετάβαση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αυξηθεί επειγόντως το επίπεδο διασύνδεσης και να σημειωθεί πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της Ενεργειακής Ένωσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)  Κατά την ανάπτυξη καθεστώτων στήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ιεράρχησης των αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πρόληψη των αποβλήτων και η ανακύκλωσή τους θα πρέπει να αποτελούν την επιλογή προτεραιότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία καθεστώτων στήριξης που θα έρχονταν σε αντίθεση με τους στόχους για την επεξεργασία των αποβλήτων και θα οδηγούσαν σε μη αποδοτική χρήση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα είναι αντίθετα με τους στόχους της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
–––––––––––––––––––––
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)
(16γ)  Όσον αφορά τη χρήση βιολογικών πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα διασφάλισης για την προστασία της βιοποικιλότητας και την πρόληψη της εξάντλησης ή της απώλειας των οικοσυστημάτων και οποιασδήποτε απόκλισης από υπάρχουσες χρήσεις που θα μπορούσε να έχει αρνητικό έμμεσο ή άμεσο αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος ή στο συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)
(16δ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν και να προτιμούν, στο μέτρο του δυνατού, τη χρήση εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αποφεύγουν στρεβλωτικές καταστάσεις που οδηγούν σε εκτεταμένες εισαγωγές πόρων από τρίτες χώρες. Η προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής θα πρέπει να εξεταστεί και να προωθηθεί στο πλαίσιο αυτό.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα)
(16ε)  Οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι πόλεις και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαθέσιμα καθεστώτα στήριξης επί ίσοις όροις με τους άλλους μεγάλους συμμετέχοντες. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης μέσω των ενιαίων διοικητικών σημείων επαφής, να μειώσουν τις διοικητικές απαιτήσεις, να συμπεριλάβουν κριτήρια υποβολής προσφορών εστιασμένα στην κοινότητα, να δημιουργήσουν ειδικές περιόδους υποβολής προσφορών ή να επιτρέψουν την αμοιβή των κοινοτήτων μέσω άμεσης στήριξης.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα)
(16στ) Ο σχεδιασμός της υποδομής που απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να σέβεται δεόντως τις πολιτικές που σχετίζονται με τη συμμετοχή όσων επηρεάζονται από τα έργα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυτοχθόνων πληθυσμών, καθώς και τα δικαιώματα επί της γης που κατέχουν.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ζ (νέα)
(16ζ)  Θα πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πλήρεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα οφέλη που προσφέρουν από απόψεως ενεργειακής απόδοσης τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης και τις χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας των ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να μπορούν να κάνουν ατομικές καταναλωτικές επιλογές σε σχέση με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να αποφεύγουν τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες τεχνολογίες.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 η (νέα)
(16η)   Κατά την προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές συνέπειες στους λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα στήριξης θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο διαταραχής της αγοράς και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού·
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Αν και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να προβούν σε σταδιακό και μερικό άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης για έργα που υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη σε ποσοστό που να αντικατοπτρίζει τις φυσικές ροές μεταξύ των κρατών μελών, το άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης θα πρέπει να παραμείνει εθελοντικό πέρα από αυτό το υποχρεωτικό ποσοστό. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει διαφορετικό δυναμικό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εφαρμόζει διαφορετικά καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε εθνικό επίπεδο. Τα περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν καθεστώτα στήριξης που αποφέρουν οφέλη μόνον σε σχέση με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στην επικράτειά τους. Για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω εθνικών καθεστώτων στήριξης έχει ουσιώδη σημασία να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις επιπτώσεις και το κόστος των εθνικών τους καθεστώτων στήριξης σύμφωνα με το αντίστοιχο δυναμικό τους. Ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εθνικών καθεστώτων στήριξης όπως προβλέπεται στις οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προβλέψουν αποτελεσματικά εθνικά μέτρα για τη συμμόρφωση προς τους στόχους. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η διευκόλυνση της διασυνοριακής υποστήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να θίγονται με δυσανάλογο τρόπο τα εθνικά καθεστώτα στήριξης. Η οδηγία προβλέπει, κατά συνέπεια, επιπροσθέτως προς το υποχρεωτικό μερικό άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης, προαιρετικούς μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών οι οποίοι τους επιτρέπουν να συμφωνούν ως προς το βαθμό στήριξης που παρέχει ένα κράτος μέλος στην παραγωγή ενέργειας σε άλλο κράτος μέλος και ως προς τον βαθμό συμμετοχής της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην επίτευξη του εθνικού συνολικού στόχου καθενός από τα κράτη μέλη. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αμφότερων των μέτρων συμμόρφωσης προς τους στόχους, δηλαδή των εθνικών καθεστώτων στήριξης και των μηχανισμών συνεργασίας, είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να καθορίζουν, πέρα από το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικού ανοίγματος, εάν και κατά πόσον τα εθνικά τους καθεστώτα στήριξης εφαρμόζονται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε άλλα κράτη μέλη, και να συμφωνούν για το θέμα αυτό εφαρμόζοντας τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Με την επιφύλαξη των προσαρμογών των συστημάτων στήριξης για την ευθυγράμμισή τους με τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, οι πολιτικές στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι σταθερές και να αποφεύγονται οι συχνές αλλαγές. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κόστος χρηματοδότησης του κεφαλαίου, στο κόστος κατασκευής έργων και, επομένως, στο συνολικό κόστος ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η αναθεώρηση της στήριξης που χορηγείται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν οικονομικά αποδοτικές πολιτικές στήριξης και να διασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.
(18)  Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ, οι πολιτικές στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι προβλέψιμες και σταθερές και να αποφεύγονται οι συχνές ή αναδρομικές αλλαγές. Η μη προβλεψιμότητα και η αστάθεια της πολιτικής έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κόστος χρηματοδότησης του κεφαλαίου, στο κόστος κατασκευής έργων και, επομένως, στο συνολικό κόστος ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακοινώνουν κάθε μεταβολή της στήριξης στον κατάλληλο χρόνο και να διαβουλεύονται με τους ενδιαφερόμενους φορείς με τον κατάλληλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η αναθεώρηση της στήριξης που χορηγείται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν οικονομικά αποδοτικές πολιτικές στήριξης και να διασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών να καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εκπονούν εκθέσεις προόδου και η υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, να υπάρξει σαφήνεια για τους επενδυτές και τους καταναλωτές και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση. Ο κανονισμός [διακυβέρνηση] ενσωματώνει τις υποχρεώσεις αυτές στο σύστημα διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης για τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Η πλατφόρμα διαφάνειας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενσωματώνεται επίσης στην ευρύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα που συστάθηκε με τον κανονισμό [διακυβέρνηση].
(19)  Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών να καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εκπονούν εκθέσεις προόδου και η υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, να υπάρξει σαφήνεια για τους επενδυτές και τους καταναλωτές και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση. Για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές που να διευκολύνουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τις πόλεις, τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους αυτοκαταναλωτές, στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κανονισμός ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)] ενσωματώνει τις υποχρεώσεις αυτές στο σύστημα διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης για τον εξορθολογισμό των μακροπρόθεσμων στρατηγικών και των υποχρεώσεων σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Η πλατφόρμα διαφάνειας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενσωματώνεται επίσης στην ευρύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα που συστάθηκε με τον κανονισμό ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)].
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να μειώσει η Ένωση την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2, και να δημιουργήσει έναν νέο βιομηχανικό κλάδο που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ένα μεγάλο μέρος της επικράτειάς της, μεταξύ άλλων και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η Ένωση πρέπει ως εκ τούτου να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες κανονιστικές και οικονομικές συνθήκες για την ανάπτυξή τους.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών» επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία, μεσοπρόθεσμα, των προηγμένων βιοκαυσίμων για τις αεροπορικές μεταφορές. Οι εμπορικές αερομεταφορές στηρίζονται πλήρως στα υγρά καύσιμα καθώς δεν υπάρχει κανένα ασφαλές ή πιστοποιημένο εναλλακτικό καύσιμο για τον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για να διασφαλιστεί ότι στο παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αρχές ιεράρχησης των αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα ενωσιακά κριτήρια αειφορίας και η ανάγκη διασφάλισης ότι το παράρτημα δεν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα προωθείται η χρήση αποβλήτων και καταλοίπων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης του παραρτήματος, θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο συμπερίληψης πρόσθετων πρώτων υλών που δεν επιφέρουν σημαντικές στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, αποβλήτων ή καταλοίπων.
(25)  Για να διασφαλιστεί ότι στο παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, η ιεράρχηση των αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα ενωσιακά κριτήρια αειφορίας, μια εκτίμηση του κύκλου ζωής των εκπομπών και η ανάγκη διασφάλισης ότι το παράρτημα δεν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα προωθείται η χρήση αποβλήτων και καταλοίπων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά το παράρτημα και να εξετάζει τις επιπτώσεις στις αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, αποβλήτων ή καταλοίπων σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού.
__________________
__________________
17 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
17 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης φυτικών ελαίων ως συστατικού βιοκαυσίμων, που αποτελεί προωθητικό παράγοντα της αποψίλωσης των δασών, συμπεριλαμβανομένου του φοινικελαίου, κατά προτίμηση έως το 2020.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές των κρατών μελών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της αντικατάστασης των συμβατικών μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση και στις τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται και να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο. Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών τα οποία προβλέπονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτά.
(28)  Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές των κρατών μελών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της αντικατάστασης των συμβατικών μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση και στις τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται και να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο και ότι τηρούν στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο. Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών τα οποία προβλέπονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτά.
__________________
__________________
18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18.
18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Όταν τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κοινά έργα με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι σκόπιμο τα κοινά αυτά έργα να αφορούν μόνον νεόδμητες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις με πρόσφατη αύξηση δυναμικότητας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίζεται ότι το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της τρίτης χώρας δεν μειώνεται λόγω της εισαγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την εγχώρια χρησιμοποίηση από την οικεία τρίτη χώρα μέρους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το κοινό έργο. Εξάλλου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε κοινά έργα να αναπτύξουν πολιτική για την ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία θα περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)
(28β)   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλοντας παράλληλα στον δυνητικό θετικό αντίκτυπο της Ένωσης και των κρατών μελών της στην τόνωση της ανάπτυξης του τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την έρευνα, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε άλλες χώρες εταίρους, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την περιβαλλοντική και οικονομική τους βιωσιμότητα και την ικανότητά τους για εξαγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η εισαγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από χώρες εταίρους μπορεί να βοηθήσει την Ένωση και τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)
(28γ)   Οι αναπτυσσόμενες χώρες υιοθετούν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό πολιτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι επιδιώκουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας. Έως το τέλος του 2015 είχαν θεσπίσει στόχους για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές περισσότερα από 173 κράτη, συμπεριλαμβανομένων 117 αναπτυσσόμενων ή αναδυόμενων οικονομιών.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα)
(28δ)   Η χρήση ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες συνδέεται στενά με ένα φάσμα κοινωνικών θεμάτων: μείωση της φτώχειας, εκπαίδευση, υγεία, αύξηση του πληθυσμού, απασχόληση, επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, αστικοποίηση και έλλειψη ευκαιριών για τις γυναίκες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν το σημαντικό δυναμικό να επιτρέπουν την κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη των εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών, από την άποψη τόσο των επιδόσεων όσο και της μείωσης του κόστους. Επιπλέον, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρονται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς τεχνολογιών ενέργειας. Πέρα από τα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα. Η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μειώσει την εξάρτηση από ακριβές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και θα βοηθήσει πολλές χώρες να βελτιώσουν το ισοζύγιο πληρωμών τους.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
(31α)  Ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, η παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας ενδέχεται να προκαλέσει έκλυση αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ουσιών από υπόγεια υγρά και άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς του υπεδάφους. Οι επενδύσεις θα πρέπει να κατευθύνονται μόνο προς την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει έως τον Δεκέμβριο του 2018, την ανάγκη έκδοσης νομοθετικής πρότασης με στόχο τη ρύθμιση των εκπομπών όλων των ουσιών που εκλύονται από γεωθερμικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2, που είναι επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον, τόσο στο στάδιο της εξερεύνησης όσο και στο στάδιο της εκμετάλλευσης.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νεόδμητα και στα ανακαινισμένα κτίρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ενωσιακή κλίμακα και παράλληλα να προωθείται η χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων εφαρμογών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες.
(33)  Σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νεόδμητα και στα ανακαινισμένα κτίρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ενωσιακή κλίμακα και παράλληλα να προωθείται η χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων εφαρμογών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά μέτρα για την ανάπτυξη της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασίζονται σε πλήρη χαρτογράφηση και ανάλυση του εθνικού δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ενέργειας από απόβλητα, και να προβλεφθεί αυξημένη ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των πηγών απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε εκτίμηση του εθνικού τους δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της χρήσης απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για θέρμανση και ψύξη, ιδίως για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και να προωθηθεί μια αποδοτική και ανταγωνιστική τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και ψύξη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις διεξοδικές αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται και κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 της εν λόγω οδηγίας.
(35)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά μέτρα για την ανάπτυξη της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασίζονται σε πλήρη χαρτογράφηση και ανάλυση του εθνικού δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ενέργειας από απόβλητα, και να προβλεφθεί αυξημένη ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως με την υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι αντλίες θερμότητας, η τεχνολογία στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας και η θερμική ηλιακή τεχνολογία, και των πηγών απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε εκτίμηση του εθνικού τους δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της χρήσης απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για θέρμανση και ψύξη, ιδίως για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και να προωθηθεί μια αποδοτική και ανταγωνιστική τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και ψύξη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις διεξοδικές αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται και κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 της εν λόγω οδηγίας.
__________________
__________________
21Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
21Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Η έλλειψη διαφανών κανόνων και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η δημιουργία ενιαίου διοικητικού σημείου επαφής για την ενοποίηση και τον συντονισμό όλων των διαδικασιών αδειοδότησης αναμένεται να μειώσει την πολυπλοκότητα και να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια. Θα πρέπει να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες έγκρισης, θέτοντας διαφανή χρονοδιαγράμματα για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι επωφελής για το περιβάλλον. Η παρούσα οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του διεθνούς δικαίου και του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
(36)  Η έλλειψη διαφανών κανόνων και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η δημιουργία ενιαίου διοικητικού σημείου επαφής για την ενοποίηση και τον συντονισμό όλων των διαδικασιών αδειοδότησης αναμένεται να μειώσει την πολυπλοκότητα και να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια, μεταξύ άλλων, και για τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες έγκρισης, θέτοντας διαφανή χρονοδιαγράμματα για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι επωφελής για το περιβάλλον. Η παρούσα οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του διεθνούς δικαίου και του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Ο μόνος στόχος των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες παρέχονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, είναι να δείχνουν στον τελικό καταναλωτή, ότι ένα συγκεκριμένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές. Μια εγγύηση προέλευσης μπορεί να μεταβιβάζεται από έναν κάτοχο σε άλλον, ανεξάρτητα από την ενέργεια την οποία αφορά. Ωστόσο, για να εξασφαλίζεται ότι μια μονάδα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κοινοποιείται μόνον άπαξ σε έναν καταναλωτή, θα πρέπει να αποφεύγονται η διπλή προσμέτρηση και η διπλή κοινοποίηση των εγγυήσεων προέλευσης. Η ανανεώσιμη ενέργεια, για την οποία η συνοδευτική εγγύηση προέλευσης έχει πωληθεί χωριστά από τον παραγωγό, δεν θα πρέπει να κοινοποιείται ή να πωλείται στον τελικό καταναλωτή ως ενέργεια που έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές.
(43)  Ο μόνος στόχος των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες παρέχονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, είναι να δείχνουν στον τελικό καταναλωτή, ότι ένα συγκεκριμένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές. Μια εγγύηση προέλευσης μπορεί να μεταβιβάζεται από έναν κάτοχο σε άλλον, ανεξάρτητα από την ενέργεια την οποία αφορά. Ωστόσο, για να εξασφαλίζεται ότι μια μονάδα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κοινοποιείται μόνον άπαξ σε έναν καταναλωτή, θα πρέπει να αποφεύγονται η διπλή προσμέτρηση και η διπλή κοινοποίηση των εγγυήσεων προέλευσης. Η ανανεώσιμη ενέργεια, για την οποία η συνοδευτική εγγύηση προέλευσης έχει πωληθεί χωριστά από τον παραγωγό, δεν θα πρέπει να κοινοποιείται ή να πωλείται στον τελικό καταναλωτή ως ενέργεια που έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές. Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των πράσινων πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα στήριξης και των εγγυήσεων προέλευσης.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Είναι σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους τελικούς καταναλωτές. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών για τους καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης για όλες τις μονάδες ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, για να αποφεύγεται η διπλή αντιστάθμιση, δεν θα πρέπει να χορηγούνται εγγυήσεις προέλευσης στους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας που λαμβάνουν ήδη χρηματοδοτική στήριξη. Ωστόσο, αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς κοινοποίησης, ώστε οι τελικοί καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν σαφείς, αξιόπιστες και επαρκείς αποδείξεις για την προέλευση των σχετικών μονάδων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια για την οποία χορηγείται στήριξη, οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει να τίθενται σε πλειστηριασμό στην αγορά και τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των δημόσιων επιδοτήσεων της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
(45)  Είναι σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους τελικούς καταναλωτές. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών για τους καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης για όλες τις μονάδες ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Οι δυνατότητες για οικονομική αύξηση μέσω της καινοτομίας και μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ενεργειακής πολιτικής έχουν αναγνωρισθεί. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξαρτάται συχνά από τοπικές ή περιφερειακές ΜΜΕ. Οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση τις οποίες προσφέρουν στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους οι περιφερειακές και τοπικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι σημαντικές. Συνεπώς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν μέτρα κρατικής και περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς αυτούς, να ενθαρρύνουν ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανάμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να προωθήσουν τη χρήση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στο συγκεκριμένο τομέα.
(49)  Οι δυνατότητες για οικονομική αύξηση μέσω της καινοτομίας και μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ενεργειακής πολιτικής έχουν αναγνωρισθεί. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξαρτάται συχνά από τοπικές ή περιφερειακές ΜΜΕ. Οι ευκαιρίες για ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση υψηλής ποιότητας τις οποίες προσφέρουν στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους οι περιφερειακές και τοπικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι σημαντικές. Συνεπώς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν και να υποστηρίξουν μέτρα κρατικής και περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς αυτούς, να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανάμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να ενισχύσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας και προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθεί η επιτόπια ρυθμιστική, τεχνική και οικονομική εμπειρογνωμοσύνη και να ενισχυθούν οι γνώσεις γύρω από τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της περισσότερο στοχευμένης χρήσης των πόρων της Ένωσης, όπως η χρήση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στο συγκεκριμένο τομέα.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)
(49α)  Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θέτουν σε πολλές περιπτώσεις πιο φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιπλέον των εθνικών στόχων. Οι περιφερειακές και οι τοπικές δεσμεύσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης υποστηρίζονται σήμερα μέσω δικτύων, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, οι πρωτοβουλίες Έξυπνες Πόλεις ή Έξυπνες Κοινότητες, και μέσω της ανάπτυξης σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια. Τα δίκτυα αυτά είναι απαραίτητα και θα πρέπει να επεκταθούν, δεδομένου ότι αυξάνουν την ευαισθητοποίηση και διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την παροχή της διαθέσιμης χρηματοδοτικής στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη διασυνοριακή συνεργασία των ενδιαφερομένων πρωτοποριακών περιφερειών και τοπικών αρχών συμβάλλοντας στην καθιέρωση μηχανισμών συνεργασίας, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ο οποίος επιτρέπει στις δημόσιες αρχές των διαφόρων κρατών μελών να συνασπιστούν για την παροχή κοινών υπηρεσιών και την υλοποίηση κοινών έργων, χωρίς να απαιτούνται η εκ των προτέρων υπογραφή και επικύρωση διεθνούς συμφωνίας από τα εθνικά κοινοβούλια.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 β (νέα)
(49β)  Οι τοπικές αρχές και οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προώθησης της ενεργειακής μετάβασης και της αύξησης του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες, οι τοπικές κυβερνήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη δημόσιας στήριξης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν πιο αποκεντρωμένα και ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση των πόλεων και των περιφερειών στη χρηματοδότηση για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 γ (νέα)
(49γ)  Θα ήταν επίσης σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής άλλων καινοτόμων μέτρων για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες, όπως οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και οι διαδικασίες τυποποίησης στη δημόσια χρηματοδότηση.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Κατά την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος όσον αφορά τις δυνατότητες περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, τις εξαγωγικές προοπτικές, την κοινωνική συνοχή και τις δυνατότητες απασχόλησης, ιδίως για τις ΜΜΕ και τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας.
(50)  Κατά την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος όσον αφορά τις δυνατότητες περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, τις εξαγωγικές προοπτικές, την κοινωνική συνοχή και τις δυνατότητες απασχόλησης, ιδίως για τις ΜΜΕ και τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51
(51)  Η συγκεκριμένη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, περιορισμένη προσφορά και εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι περιοχές αυτές διαθέτουν σημαντικές τοπικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα μπορούσαν επομένως να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών για την Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προωθηθεί η υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός αυτονομίας στις εν λόγω περιοχές, και να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη κατάστασή τους όσον αφορά το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις ανάγκες δημόσιας στήριξης.
(51)  Η συγκεκριμένη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Ο ενεργειακός τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, περιορισμένη και πιο δαπανηρή προσφορά και εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι περιοχές αυτές διαθέτουν σημαντικές τοπικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, και συγκεκριμένα βιομάζα και θαλάσσιες πηγές ενέργειας. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα μπορούσαν επομένως να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών για την Ένωση και να εξελιχθούν σε 100% περιοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί η στρατηγική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός αυτονομίας στις εν λόγω περιοχές, να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη κατάστασή τους όσον αφορά το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις ανάγκες δημόσιας στήριξης. Από την άλλη πλευρά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους τους, τηρώντας αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52
(52)  Είναι σκόπιμο να επιτραπεί η ανάπτυξη των τεχνολογιών αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπό συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις και χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές. H στροφή προς την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων, αύξηση της τοπικής ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, μεταφορά σε μικρότερες αποστάσεις και μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη μεταφορά. Μια τέτοια αποκέντρωση προωθεί επίσης την τοπική ανάπτυξη και τη συνοχή με την παροχή πηγών εισοδήματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
(52)  Είναι σκόπιμο να επιτραπούν η ανάπτυξη των τεχνολογιών αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η αποθήκευση υπό συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις και χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές. H στροφή προς την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων, αύξηση της τοπικής ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, μεταφορά σε μικρότερες αποστάσεις και μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη μεταφορά. Μια τέτοια αποκέντρωση προωθεί επίσης την τοπική ανάπτυξη και τη συνοχή με την παροχή πηγών εισοδήματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Με την αυξανόμενη σημασία της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ορισμός των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Η συλλογική αυτοκατανάλωση θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε οι πολίτες που ζουν σε διαμερίσματα για παράδειγμα να μπορούν να επωφελούνται από την ενίσχυση της θέσης τους ως καταναλωτές στον ίδιο βαθμό με τα νοικοκυριά σε μονοκατοικίες.
(53)  Με την αυξανόμενη σημασία της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ορισμός των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Τα τιμολόγια και οι αμοιβές για την αυτοκατανάλωση θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για την ανάπτυξη ευφυέστερων τεχνολογιών ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενθαρρύνουν τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που ωφελούν αμοιβαία τον καταναλωτή και το δίκτυο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αμοιβή για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο η οποία θα αντανακλά την αγοραία αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη αξία για το δίκτυο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Περιλαμβάνονται τόσο οι μακροπρόθεσμες δαπάνες όσο και τα οφέλη της αυτοκατανάλωσης υπό το πρίσμα του κόστους που αποφεύγεται για το δίκτυο, την κοινωνία και το περιβάλλον, ιδίως όταν συνδυάζεται με άλλους κατανεμημένους πόρους ενέργειας, όπως η ενεργειακή απόδοση, η αποθήκευση ενέργειας, η απόκριση στη ζήτηση και τα κοινοτικά δίκτυα. Η εν λόγω αμοιβή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους των κατανεμημένων πόρων ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας (αναδιατύπωση) 2016/0380(COD)].
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)
(53α)  Η συλλογική αυτοκατανάλωση θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε οι πολίτες που ζουν σε διαμερίσματα για παράδειγμα να μπορούν να επωφελούνται από την ενίσχυση της θέσης τους ως καταναλωτές στον ίδιο βαθμό με τα νοικοκυριά σε μονοκατοικίες. Η δυνατότητα συλλογικής αυτοκατανάλωσης προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη συμβολή στην καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας μέσω της μείωσης της κατανάλωσης και των τιμολογίων προμήθειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία αξιολογώντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής πενίας και να επιτρέψουν τη συμμετοχή των νοικοκυριών που, σε διαφορετική περίπτωση, ίσως δεν θα ήταν σε θέση να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων καταναλωτών και ενοίκων.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)
(53β)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων που αφορούν την κατανάλωση καθώς και για τη θέσπιση ή την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης των πωλήσεων υπό πίεση, των καταχρηστικών κατ’ οίκον πωλήσεων, των παραπλανητικών επιχειρημάτων όσον αφορά την εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επηρεάζουν ως επί το πλείστον τις πιο ευαίσθητες κατηγορίες (όπως ηλικιωμένους και κατοίκους αγροτικών περιοχών).
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54
(54)  Η συμμετοχή των τοπικών πολιτών σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά την τοπική αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρόσβαση σε πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια. Μάλιστα, η σπουδαιότητα της τοπικής αυτής συμμετοχής ενισχύεται στο πλαίσιο της αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο μέλλον.
(54)  Η συμμετοχή των τοπικών πολιτών και των τοπικών αρχών σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά την τοπική αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρόσβαση σε πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, και, κατά συνέπεια, τοπικές επενδύσεις, μεγαλύτερη επιλογή για τους καταναλωτές και ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση, συγκεκριμένα μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των νοικοκυριών τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, ίσως να μην ήταν σε θέση να συμμετάσχουν, προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο νοικοκυριών και αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας μέσω μείωσης της κατανάλωσης και των τιμολογίων προμήθειας. Μάλιστα, η σπουδαιότητα της τοπικής αυτής συμμετοχής ενισχύεται στο πλαίσιο της αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο μέλλον.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)
(55α)  Είναι σημαντικό να διασφαλίζουν τα κράτη μέλη τη δίκαιη και μη στρεβλωτική κατανομή των δαπανών και των τελών δικτύου σε όλους τους χρήστες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα τιμολόγια δικτύου θα πρέπει να αντανακλούν το κόστος.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)  Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 2020. Εντούτοις, λόγω της έλλειψης δεσμευτικών εθνικών στόχων για την περίοδο μετά το 2020, τα υπόλοιπα εθνικά κίνητρα ενδέχεται να μην επαρκούν για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για το 2030 και το 2050. Με σκοπό την εναρμόνιση με τους εν λόγω στόχους, την ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και την προώθηση της ανάπτυξης ενωσιακής αγοράς θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση», είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών, ώστε η παροχή θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με δεδομένο τον κατακερματισμένο χαρακτήρα ορισμένων αγορών θέρμανσης και ψύξης, έχει ύψιστη σημασία να διασφαλιστεί ευελιξία όσον αφορά τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές δεν θα έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές παράπλευρες επιπτώσεις.
(57)  Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 2020. Με σκοπό την εναρμόνιση με τους εν λόγω στόχους, την ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και την προώθηση της ανάπτυξης ενωσιακής αγοράς θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση», είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών, ώστε η παροχή θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με δεδομένο τον κατακερματισμένο χαρακτήρα ορισμένων αγορών θέρμανσης και ψύξης, έχει ύψιστη σημασία να διασφαλιστεί ευελιξία όσον αφορά τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές δεν θα έχει δυσμενείς παράπλευρες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)
(59α)  Οι οικιακοί καταναλωτές και οι κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία της ευελιξίας τους, στην αυτοκατανάλωση ή την πώληση της αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειάς τους διατηρούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύναψης σύμβασης με προμηθευτή της επιλογής τους και αλλαγής προμηθευτή.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60
(60)  Θα πρέπει να τονιστούν οι πιθανές συνέργειες μεταξύ της προσπάθειας αύξησης της υιοθέτησης της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές και των υφιστάμενων συστημάτων δυνάμει των οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διοικητικές δομές για να υλοποιήσουν την προσπάθεια αυτή, προκειμένου να μετριαστεί ο διοικητικός φόρτος.
(60)  Η χρήση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύεται από τη ριζική ανακαίνιση των κτιρίων, ούτως ώστε να μειωθούν η ζήτηση ενέργειας και το κόστος για τους καταναλωτές και να αμβλυνθεί η ενεργειακή πενία, καθώς και να δημιουργηθούν ειδικευμένες τοπικές θέσεις απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να τονιστούν οι πιθανές συνέργειες μεταξύ της ανάγκης αύξησης της υιοθέτησης της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές και των υφιστάμενων συστημάτων δυνάμει των οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διοικητικές δομές για να υλοποιήσουν την προσπάθεια αυτή, προκειμένου να μετριαστεί ο διοικητικός φόρτος.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)
(61α)  Στον τομέα των ευφυών μεταφορών είναι σημαντικό να αυξηθεί η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση της ηλεκτρικής κινητικότητας στις οδικές μεταφορές, καθώς και να επισπευσθεί η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε καινοτόμους σιδηροδρόμους με την προώθηση της πρωτοβουλίας «στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές» που ευνοεί τις καθαρές δημόσιες μεταφορές·
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Στη στρατηγική του Ιουλίου 2016 για την κινητικότητα με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά και να αντικατασταθούν από προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την προετοιμασία της μετάβασης σε προηγμένα βιοκαύσιμα και για την ελαχιστοποίηση των συνολικών επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από φυτά τα οποία καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου που θέτει η παρούσα οδηγία.
(62)  Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και γεωργικών εκτάσεων που προηγουμένως προορίζονταν για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, ώστε να παράγονται βιοκαύσιμα, πρέπει να συνεχίσει να καλύπτεται η ζήτηση για προϊόντα που δεν είναι καύσιμα με εντατικοποίηση της τρέχουσας παραγωγής ή με την ένταξη στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών που βρίσκονται αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Στη στρατηγική του Ιουλίου 2016 για την κινητικότητα με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά και να αντικατασταθούν από προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την προετοιμασία της μετάβασης σε προηγμένα βιοκαύσιμα και για την ελαχιστοποίηση των συνολικών επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από φυτά τα οποία καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου που θέτει η παρούσα οδηγία και ταυτόχρονα να διακριθούν τα βιοκαύσιμα που βασίζονται σε καλλιέργειες και έχουν υψηλή απόδοση από απόψεως μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και ενέχουν χαμηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης. Η ανάπτυξη των προηγμένων βιοκαυσίμων και της ηλεκτρικής κινητικότητας θα πρέπει να επιταχυνθεί.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63 α (νέα)
(63α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν ως στόχο την αύξηση του μείγματος ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς μεταφορών. Θα μπορούσαν να προωθηθούν μέτρα για τον σκοπό αυτόν τόσο κατά τον σχεδιασμό των μεταφορών όσο και κατά την παραγωγή αυτοκινήτων με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63 β (νέα)
(63β)  Τα πρότυπα απόδοσης καυσίμων για τις οδικές μεταφορές θα παρείχαν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση της υιοθέτησης εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και την επίτευξη περαιτέρω μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και απαλλαγής του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σε μακροπρόθεσμη βάση. Τα πρότυπα απόδοσης καυσίμων θα πρέπει να προωθούνται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια.
Τροπολογία 286
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63 γ (νέα)
(63γ)  Τα προηγμένα βιοκαύσιμα αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις αεροπορικές μεταφορές και, για τον λόγο αυτό, η υποχρέωση ενσωμάτωσης θα πρέπει να τηρηθεί και στην περίπτωση των καυσίμων που παρέχονται στις αεροπορικές μεταφορές. Θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές τόσο σε επίπεδο Ένωσης, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, για την ενθάρρυνση των επιχειρησιακών μέτρων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση καυσίμων στη ναυτιλία, παράλληλα με τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης για την αύξηση της χρήσης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας στις θαλάσσιες μεταφορές.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)
(65α)  Για την ακριβέστερη καταγραφή του μεριδίου ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη μεθοδολογία και να διερευνηθούν διαφορετικές τεχνικές και τεχνολογικές λύσεις για τον σκοπό αυτόν.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 66
(66)  Οι πρώτες ύλες με χαμηλές συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία και απαιτείται επομένως υψηλότερο επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Για να εξασφαλιστεί ότι το παράρτημα αντικατοπτρίζει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και ότι, παράλληλα, αποφεύγονται ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση μετά την έκδοση της οδηγίας, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης του παραρτήματος σε νέες πρώτες ύλες.
(66)  Οι πρώτες ύλες με χαμηλές συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία και απαιτείται επομένως υψηλότερο επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Για να εξασφαλιστεί ότι το παράρτημα αντικατοπτρίζει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και ότι, παράλληλα, αποφεύγονται ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτική βάση.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 68
(68)  (68) Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα με σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω τις χρήσεις της για υλικά και ενέργεια, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη μεγαλύτερη αειφόρο εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων ξυλείας και γεωργικών πόρων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων δασοπονίας και γεωργικής παραγωγής.
(68)  Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα με σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της χρήσης της για υλικά και ενέργεια, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις ενεργειακές χρήσεις που εξασφαλίζονται μόνο με την μεγαλύτερη αειφόρο εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων ξυλείας και γεωργικών πόρων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων δασοπονίας και γεωργικής παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Τροπολογία 287
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)
(68α)  Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνέργεια μεταξύ της κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας και της προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να εξασφαλιστούν η πολυτιμότερη δυνατή χρήση των πρώτων υλών και το αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική αξία. Τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται από την Ένωση και τα κράτη μέλη για την στήριξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη την αρχή της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της βελτιστοποιημένης χρήσης της βιομάζας.
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69
(69)  Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει πάντα να παράγονται με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συμμόρφωση προς τον ενωσιακό στόχο που θέτει η παρούσα οδηγία και τα οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
(69)  Η ανανεώσιμη ενέργεια θα πρέπει πάντα να παράγεται με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους στόχους που θέτει η παρούσα οδηγία, και οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που τυγχάνουν ενίσχυσης από καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 71
(71)  Η παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας , καθώς και τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη χρήση τους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την ενθάρρυνση της καταστροφής εδαφών με βιοποικιλότητα. Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή κείμενα, θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Είναι επομένως αναγκαίο να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας επωφελούνται από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρχει εγγύηση ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες δεν προέρχονται από περιοχές με βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση περιοχών που χαρακτηρίζονται για την προστασία της φύσης ή για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η παραγωγή των γεωργικών πρώτων υλών δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς, μέσω της παροχής νομικής απόδειξης από τη σχετική αρμόδια αρχή. Τα δάση θα πρέπει να θεωρούνται ως δάση με βιοποικιλότητα σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας, όταν είναι πρωτογενή δάση κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην Αξιολόγηση των Παγκόσμιων Δασικών Πόρων του ή όταν προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Δάση με βιοποικιλότητα θα πρέπει να θεωρούνται οι περιοχές όπου συγκομίζονται δασικά προϊόντα πλην του ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι περιορισμένες. Άλλοι τύποι δασών, όπως ορίζονται από τον FAO, όπως τα τροποποιημένα φυσικά δάση, τα ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή δάση. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων λειμώνων, τόσο των εύκρατων όσο και των τροπικών κλιμάτων, συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των στεπών, των θαμνωδών περιοχών και των βοσκοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας, κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργικές πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα κριτήρια για να ορίσει αυτούς τους μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή πρότυπα.
(71)  Η παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, καθώς και τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη χρήση τους, δεν θα πρέπει ούτε να έχουν ούτε να ενθαρρύνουν δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα εντός ή εκτός της Ένωσης. Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή κείμενα, θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Είναι επομένως αναγκαίο να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας επωφελούνται από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρχει εγγύηση ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες δεν προέρχονται από περιοχές με βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση περιοχών που χαρακτηρίζονται για την προστασία της φύσης ή για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η παραγωγή των γεωργικών πρώτων υλών δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς, μέσω της παροχής νομικής απόδειξης από τη σχετική αρμόδια αρχή. Τα δάση θα πρέπει να θεωρούνται ως δάση με βιοποικιλότητα σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας, όταν είναι πρωτογενή δάση κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην Αξιολόγηση των Παγκόσμιων Δασικών Πόρων του ή όταν προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Δάση με βιοποικιλότητα θα πρέπει να θεωρούνται οι περιοχές όπου συγκομίζονται δασικά προϊόντα πλην του ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι περιορισμένες. Άλλοι τύποι δασών, όπως ορίζονται από τον FAO, όπως τα τροποποιημένα φυσικά δάση, τα ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή δάση. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τόσο η βιοποικιλότητα, όσο και η ποιότητα, η υγεία, η βιωσιμότητα και η ζωτικότητα των δασών αυτών. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων λειμώνων, τόσο των εύκρατων όσο και των τροπικών κλιμάτων, συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των στεπών, των θαμνωδών περιοχών και των βοσκοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας, κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργικές πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα κριτήρια για να ορίσει αυτούς τους μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή πρότυπα.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα)
(72α)  Τα κριτήρια αειφορίας της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών υποστηρίζει τους στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» και ακολουθεί σταθερά την ιεράρχηση των αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73
(73)  Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να παράγονται σε τυρφώνες, διότι η καλλιέργεια πρώτων υλών σε τυρφώνες θα προκαλούσε σημαντική απώλεια αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους προς τον σκοπό αυτό και εφόσον δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί εύκολα ότι δεν πραγματοποιήθηκε η αποστράγγιση.
(73)  Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να παράγονται σε τυρφώνες ή υγροβιότοπους στους οποίους η παραγωγή αυτή θα συνεπαγόταν αποστράγγιση του εδάφους, διότι η καλλιέργεια πρώτων υλών σε τυρφώνες ή υγροβιότοπους θα προκαλούσε σημαντική απώλεια αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους προς τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)
(74α)  Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων από βιομάζα θα πρέπει να παράγονται με τη χρήση πρακτικών που να συνάδουν με την προστασία της ποιότητας του εδάφους και του οργανικού άνθρακα του εδάφους.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 75
(75)  Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες επιπτώσεις στην αειφορία και να προωθηθεί η εσωτερική αγορά.
(75)  Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες επιπτώσεις στην αειφορία και να προωθηθεί η εσωτερική αγορά. Χωρίς να θίγεται ο αυστηρός σεβασμός των πρωτογενών πόρων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν το δυναμικό των πόρων τους για να αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την ενεργειακή τους ανεξαρτησία.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 76
(76)  Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε δάση των οποίων εξασφαλίζεται η αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά ζώνες ειδικής προστασίας της βιοποικιλότητας, των τοπίων και συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να προέρχονται μόνο από δάση τα οποία υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών που αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών περί δασών, όπως η Forest Europe, και εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να καταρτίσει επιχειρησιακές οδηγίες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου24
(76)  Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε δάση των οποίων εξασφαλίζεται η αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά ζώνες ειδικής προστασίας της βιοποικιλότητας, των τοπίων και συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να προέρχονται μόνο από δάση τα οποία υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών που αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών περί δασών, όπως η Forest Europe, και εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν την λήψη μέτρων για την αποφυγή ή τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της υλοτόμησης στο περιβάλλον. Προς τον σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμούς για την εφαρμογή των απαιτήσεων που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη και να καταρτίσει επιχειρησιακές οδηγίες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου24.
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 76 α (νέα)
(76α)  Εάν ένα μεμονωμένο κριτήριο σχετικά με την αειφορία της δασικής βιομάζας δεν καλύπτεται από το εθνικό δίκαιο ή/και πρακτική, θα πρέπει να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω κριτήριο σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού, χωρίς να απαιτείται η παροχή περαιτέρω πληροφοριών για κριτήρια τα οποία εκπληρώνονται ήδη σε επίπεδο κράτους μέλους.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 76 β (νέα)
(76β)  Μια προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται αρχικά σε εθνικό επίπεδο. Αν η εθνική νομοθεσία ή τα συστήματα παρακολούθησης δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός μεμονωμένου κριτηρίου, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μη βιώσιμης παραγωγής δασικής βιομάζας.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 76 γ (νέα)
(76γ)  Η υλοτόμηση για ενεργειακούς σκοπούς έχει αυξηθεί και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, οδηγώντας έτσι σε αύξηση των εισαγωγών πρώτων υλών από τρίτες χώρες, καθώς και σε αύξηση της παραγωγής των εν λόγω υλικών εντός της Ένωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοτόμηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78
(78)  Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και για να περιοριστούν οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και να ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των εγκαταστάσεων με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, εφόσον είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο σε υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπονται για όλες τις εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από βιομάζα σε νέες εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να προσμετράται στους στόχους και τις υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν στους στόχους και τις υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες εγκατάστασης υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια.
(78)  Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και για να περιοριστούν οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και να ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των εγκαταστάσεων με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, εφόσον είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο σε υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπονται για όλες τις εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από βιομάζα σε νέες εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να προσμετράται στους στόχους και τις υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν στους στόχους και τις υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες εγκατάστασης υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, υπό τον όρο ότι τηρούνται κριτήρια αειφορίας για την παραγωγή αυτής της ανανεώσιμης ενέργειας, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 80
(80)  Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την πρακτική εφαρμογή των ενωσιακών κριτηρίων αειφορίας, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί ο ρόλος των εθελοντικών διεθνών και εθνικών συστημάτων πιστοποίησης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας με εναρμονισμένο τρόπο.
(80)  Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την πρακτική εφαρμογή των ενωσιακών κριτηρίων αειφορίας, είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των εθελοντικών διεθνών και εθνικών συστημάτων πιστοποίησης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας με εναρμονισμένο τρόπο.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 82
(82)  Τα εθελοντικά συστήματα διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας. Είναι επομένως σκόπιμο η Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των εθελοντικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή, τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται για την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της εποπτείας από την Επιτροπή. Επιπλέον, οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να υποβάλει έκθεση για τη λειτουργία των εθελοντικών συστημάτων, με σκοπό τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών και την υποβολή, εφόσον ενδείκνυται, πρότασης για την προώθηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών.
(82)  Τα εθελοντικά συστήματα μπορούν να διαδραματίσουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην απόδειξη της συμμόρφωσης με τα ελάχιστα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας. Είναι επομένως σκόπιμο η Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των εθελοντικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή, τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται για την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της εποπτείας από την Επιτροπή. Επιπλέον, οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να υποβάλει έκθεση για τη λειτουργία των εθελοντικών συστημάτων, με σκοπό τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών και την υποβολή, εφόσον ενδείκνυται, πρότασης για την προώθηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 84
(84)  Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε το επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής τους είναι κατώτερο από το επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών.
(84)  Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε το επίπεδο μείωσης των άμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή μείωσης των άμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής τους είναι κατώτερο από το επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 85
(85)  Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά τους ορυκτά καύσιμα.
(85)  Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς κανόνες που να βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά τους ορυκτά καύσιμα.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 99
(99)  Προκειμένου να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων υλών για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, των οποίων η συνεισφορά στην υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών είναι περιορισμένη, την προσαρμογή του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων κίνησης στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων που προκύπτει από την επεξεργασία βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή διαδικασία, την εφαρμογή συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης, την καθιέρωση κανόνων για την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος των εγγυήσεων προέλευσης, και τους κανόνες υπολογισμού των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων στα αέρια θερμοκηπίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(99)  Προκειμένου να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων υλών για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, των οποίων η συνεισφορά στην υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών είναι περιορισμένη, την προσαρμογή του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων κίνησης στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων που προκύπτει από την επεξεργασία βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή διαδικασία, την εφαρμογή συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης, την καθιέρωση κανόνων για την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος των εγγυήσεων προέλευσης, και τους κανόνες υπολογισμού των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων στα αέρια θερμοκηπίου, τη θέσπιση μέγιστης επιτρεπόμενης περιόδου απόσβεσης ως κριτήριο βιωσιμότητας, ιδίως για τη λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα, και, για να εξασφαλιστεί η πλήρη διαφάνεια σε όλους τους τομείς παραγωγής ενέργειας, τη θέσπιση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, κριτηρίων παραγωγής για τα ορυκτά καύσιμα και τις ορυκτές πηγές ενέργειας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 288
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
(α)  «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή (ηλιακή θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) και, γεωθερμική ενέργεια, θερμική ενέργεια περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια·
(α)  «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή (ηλιακή θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) και, γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από βιομεθάνιο, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια·
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  «θερμότητα του περιβάλλοντος»: θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας που εξάγεται ή δεσμεύεται με αντλίες θερμότητας που χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια ή άλλη βοηθητική ενέργεια για να λειτουργήσουν, και η οποία μπορεί να αποθηκεύεται στον αέρα, κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης ή στα επιφανειακά ύδατα. Οι υποβαλλόμενες τιμές καθορίζονται με βάση την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αναφορά της θερμικής ενέργειας που εξάγεται ή δεσμεύεται από αντλίες θερμότητας·
β)  «ενέργεια περιβάλλοντος»: θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας που μπορεί να αποθηκεύεται στον αέρα, εκτός του εξερχόμενου αέρα, στα επιφανειακά ύδατα ή στα ύδατα υπονόμων. Οι υποβαλλόμενες τιμές καθορίζονται με βάση την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αναφορά της θερμικής ενέργειας που εξάγεται ή δεσμεύεται από αντλίες θερμότητας·
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  «γεωθερμική ενέργεια»: ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή θερμότητας κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης·
Τροπολογία 289
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών, τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων βιολογικής προέλευσης·
γ)  «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών, τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, εξαιρουμένων όμως της τύρφης και των υλικών που είναι ενσωματωμένα σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή/και έχουν μετατραπεί σε ορυκτά, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών, των εμπορικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων βιολογικής προέλευσης και των βακτηρίων·
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  «ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα ενεργειακά βασικά προϊόντα που παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά τη διανομή και τη μεταφορά·
δ)  «ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα ενεργειακά βασικά προϊόντα που παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και καυσίμων για μεταφορές, και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά τη διανομή και τη μεταφορά·
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη·
ε)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια κεντρική ή αποκεντρωμένη πηγή παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη·
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα·
στ)  «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα ή με τη βοήθεια βιομάζας·
Τροπολογία 290
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
ζ)  «βιοκαύσιμα»: υγρά καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα·
ζ)  «βιοκαύσιμα» υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα ή μέσω βιομάζας·
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ
θ)  «καθεστώς στήριξης»: κάθε μέσο, καθεστώς ή μηχανισμός που δρομολογείται από κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών και προάγει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το κόστος της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής της ή αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω ενέργειας· περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των τιμών συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων τιμών αγοράς και της καταβολής πριμοδοτήσεων·
θ)  «καθεστώς στήριξης»: κάθε μέσο, καθεστώς ή μηχανισμός που δρομολογείται από κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών και προάγει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το κόστος της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής της ή αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω ενέργειας· περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι επενδυτικές και ερευνητικές ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των τιμών συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων τιμών αγοράς και της καταβολής πριμοδοτήσεων·
Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ
ιζ)  «μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες»: ύλες που συντίθενται κυρίως από κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και των οποίων η περιεκτικότητα σε λιγνίνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των λιγνοκυτταρινούχων υλών· σε αυτές περιλαμβάνονται κατάλοιπα φυτών που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές (όπως το άχυρο, τα φύλλα και οι μίσχοι, οι φλοιοί και τα κελύφη), φυτά ενεργειακών χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο (όπως η ήρα, το Panicum virgatum, ο μίσχανθος, το καλάμι και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν και μετά τις κύριες καλλιέργειες), βιομηχανικά κατάλοιπα (επίσης από φυτά που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών ελαίων, σακχάρων, αμύλων και πρωτεϊνών), καθώς και ύλες από βιολογικά απόβλητα·
ιζ)  «μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες»: ύλες που συντίθενται κυρίως από κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και των οποίων η περιεκτικότητα σε λιγνίνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των λιγνοκυτταρινούχων υλών· σε αυτές περιλαμβάνονται κατάλοιπα φυτών που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές (όπως το άχυρο, τα φύλλα και οι μίσχοι, οι φλοιοί και τα κελύφη), φυτά ενεργειακών χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο (όπως η ήρα, το Panicum virgatum, ο μίσχανθος, το καλάμι και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν και μετά τις κύριες καλλιέργειες και λειμώνες όπως χόρτο, τριφύλλι και μηδική), βιομηχανικά κατάλοιπα (επίσης από φυτά που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών ελαίων, σακχάρων, αμύλων και πρωτεϊνών), καθώς και ύλες από βιολογικά απόβλητα·
Τροπολογία 291
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ
ιθ)  «ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης»: υγρά ή αέρια καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της βιομάζας, και τα οποία χρησιμοποιούνται στις μεταφορές·
ιθ)  «ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης»: υγρά ή αέρια καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, πλην των βιοκαυσίμων, το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της βιομάζας, όπου κάθε πρώτη ύλη άνθρακα δεσμεύεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα·
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κστ
κστ)  «αλλαγή ενεργειακής πηγής»: η ανακαίνιση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή μερικής αντικατάστασης εγκαταστάσεων ή συστημάτων και εξοπλισμού λειτουργίας, με σκοπό την αντικατάσταση της δυναμικότητας ή την αύξηση της αποδοτικότητας·
κστ)  «αλλαγή ενεργειακής πηγής»: η ανακαίνιση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή μερικής αντικατάστασης εγκαταστάσεων ή συστημάτων και εξοπλισμού λειτουργίας, με σκοπό την αύξηση ή την αντικατάσταση της δυναμικότητας και/ή την αύξηση της αποδοτικότητας·
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κε
κε)  «απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη»: η θερμότητα ή η ψύξη που παράγεται ως παραπροϊόν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και η οποία, απουσία πρόσβασης σε σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, διασκορπίζεται αχρησιμοποίητη στον αέρα ή το νερό·
κε)  «απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη»: η αναπόφευκτη θερμότητα ή η ψύξη που παράγεται ως παραπροϊόν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής (μετά την χρήση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή όταν δεν είναι εφικτή η συμπαραγωγή), από τον τριτογενή τομέα και η οποία, απουσία πρόσβασης σε σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, διασκορπίζεται αχρησιμοποίητη στον αέρα ή το νερό·
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κζ
κζ)  «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI], ο οποίος καταναλώνει και μπορεί να αποθηκεύει και να πωλεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγει στις εγκαταστάσεις του, όπως συγκρότημα διαμερισμάτων, εμπορικός χώρος ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών ή κλειστό σύστημα διανομής, υπό τον όρο ότι, για τους μη οικιακούς αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους·
κζ)  «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης ή ομάδα πελατών που δρουν από κοινού, όπως ορίζεται στην οδηγία ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας (αναδιατύπωση), 2016/0380(COD)], που καταναλώνει και μπορεί να αποθηκεύει και να πωλεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγει στις εγκαταστάσεις του/της, όπως συγκρότημα διαμερισμάτων, οικιστική περιοχή, εμπορικός ή βιομηχανικός χώρος ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών ή στο ίδιο κλειστό σύστημα διανομής, υπό τον όρο ότι, για τους μη οικιακούς αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους·
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κζ α (νέο)
κζα)  «κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»: μια τοπική ενεργειακή κοινότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), 2016/0380(COD)] που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας·
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κη
κη)  «αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»: η παραγωγή και η κατανάλωση και, κατά περίπτωση, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
κη)  «αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»: η παραγωγή και η κατανάλωση και, κατά περίπτωση, η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κθ
κθ)  «σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»: σύμβαση βάσει της οποίας νομικό πρόσωπο συμφωνεί να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απευθείας από παραγωγό ενέργειας·
κθ)  «σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»: σύμβαση βάσει της οποίας νομικό ή φυσικό πρόσωπο συμφωνεί να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απευθείας από παραγωγό ενέργειας·
Τροπολογία 305
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο εε
εε)  «προηγμένα βιοκαύσιμα»: βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α·
εε)  «προηγμένα βιοκαύσιμα»: βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α , και από απόβλητα και υπολειμματική βιομάζα που δεν προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων / ζωοτροφών, εφόσον η βιομάζα πληροί τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 26·
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο λβ
λβ)  «ορυκτά καύσιμα από απόβλητα»: υγρά και αέρια καύσιμα που παράγονται από ροές μη ανανεώσιμων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αερίων επεξεργασίας αποβλήτων και των καυσαερίων·
διαγράφεται
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λβ α (νέο)
λβα)  «ανακυκλωμένα ανθρακούχα καύσιμα»: υγρά και αέρια καύσιμα που παράγονται από αναπόφευκτες ροές μη ανανεώσιμων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αερίων επεξεργασίας αποβλήτων και των καυσαερίων με σημαντική εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· εάν παράγονται από ροές στερεών αποβλήτων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά απόβλητα που δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και δεν είναι ανακυκλώσιμα με μηχανικό τρόπο, με πλήρη σεβασμό της ιεραρχίας των αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ· εάν παράγονται από αέριες εκπομπές διεργασίας, αυτές πρέπει να εκπέμπονται ως αναπόφευκτη και μη σκόπιμη συνέπεια της παραγωγικής διαδικασίας· το ποσοστό των αερίων αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των ανακυκλωμένων ανθρακούχων καυσίμων δεν μπορεί να πιστωθεί σε άλλα καθεστώτα μείωσης των εκπομπών, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ·
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λστ
λστ)  «άδεια υλοτόμησης»: επίσημο έγγραφο που παρέχει το δικαίωμα συγκομιδής της δασικής βιομάζας·
λστ)  «άδεια υλοτόμησης»: νόμιμη άδεια ή παρόμοιο δικαίωμα συγκομιδής της δασικής βιομάζας δυνάμει εθνικής ή/και περιφερειακής νομοθεσίας·
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λθ
λθ)  «δασική εκμετάλλευση»: ένα ή περισσότερα δασοτεμάχια και λοιπές δασικές εκτάσεις που αποτελούν ενιαία μονάδα από άποψη διαχείρισης ή χρήσης·
λθ)  «βάση εφοδιασμού»: η γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχεται η πρώτη ύλη βιομάζας·
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μ
μ)  «βιολογικά απόβλητα»: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων·
μ)  «βιολογικά απόβλητα»: τα βιολογικά απόβλητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος
Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο Ένωσης για το 2030
Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο Ένωσης και δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για το 2030
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 27% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης.
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 35 % στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης.
Τροπολογία 306
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να αντιπροσωπεύει, έως το 2030, ποσοστό τουλάχιστον 12 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. Για την επίτευξη του στόχου του 12 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν, με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, οι προμηθευτές καυσίμων να περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 25.
Προκειμένου να προσμετράται στην επίτευξη αυτού του στόχου, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιοαερίου πρέπει να συνάδει με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 όταν συγκρίνεται με τα ορυκτά καύσιμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1.
Όταν η συνεισφορά των βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών σε ένα κράτος μέλος είναι χαμηλότερη του 2 % και, ως εκ τούτου, δεν επαρκεί για να καλύψει τη διαφορά μεταξύ της δέσμευσης του προμηθευτή καυσίμων και του στόχου του 12 % στις μεταφορές, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί, ως εκ τούτου, να προσαρμόζει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, έως κατ΄ ανώτερο 2 %.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Οι αντίστοιχες συνεισφορές των κρατών μελών στον συνολικό αυτό στόχο για το 2030 καθορίζονται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 11 του κανονισμού [διακυβέρνηση].
2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν στόχους για την επίτευξη του συνολικού αυτού στόχου για το 2030 στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 13 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)]. Εάν, με βάση την αξιολόγηση των τελικών ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)], η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι των κρατών μελών είναι ανεπαρκείς για τη συλλογική επίτευξη του δεσμευτικού συνολικού στόχου της Ένωσης, τα κράτη μέλη με στόχο χαμηλότερο από τον στόχο που προκύπτει από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα Ια αυξάνουν τον στόχο τους αναλόγως.
Σε περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιτύχει τον προβλεπόμενο στόχο του, εξαιτίας εξαιρετικών και δεόντως αιτιολογημένων περιστάσεων, μπορεί να παρεκκλίνει από το προβλεπόμενο επίπεδο του στόχου του κατά 10 % το πολύ, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή έως το 2025. Σε περίπτωση που το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του δεσμευτικού συνολικού στόχου σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα όπως εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)], για να καλύψει ουσιαστικά το κενό.
Τροπολογία 321
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους, συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων στήριξης, να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο σύμφωνο με την ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και να αποφεύγουν σημαντικές στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αγορές (υπο)προϊόντων, αποβλήτων ή καταλοίπων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τις εθνικές πολιτικές τους και αιτιολογούν τυχόν αποκλίσεις στις εκθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο γ) του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)].
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του κόστους κεφαλαίου για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4.  Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του κόστους κεφαλαίου για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές διασυνοριακής διάστασης.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος
Χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Τροπολογία 322/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν καθεστώτα στήριξης προκειμένου να επιτευχθεί ο ενωσιακός στόχος που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι περιττές στρεβλώσεις των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί λαμβάνουν υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τους πιθανούς περιορισμούς των δικτύων.
1.  Σύμφωνα με το άρθρο 195 ΣΛΕΕ και με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν καθεστώτα στήριξης προκειμένου να επιτευχθούν ή να ξεπεραστούν ο ενωσιακός και οι εθνικοί στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για να αποφεύγονται οι περιττές στρεβλώσεις των αγορών πρώτων υλών, τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από βιομάζα σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην ενθαρρύνεται η ανάρμοστη χρήση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, κυρίως εάν υφίστανται βιομηχανικές χρήσεις ή χρήσεις σε υλικά, που παρέχουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την κατά προτεραιότητα χρησιμοποίηση αποβλήτων και καταλοίπων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη βιώσιμη προσφορά βιομάζας. Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βασίζονται στην αγορά ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί λαμβάνουν υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το πιθανό κόστος ενσωμάτωσης του συστήματος ή τους περιορισμούς των δικτύων.
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τεχνολογικά ουδέτερα ή τεχνολογικά εξειδικευμένα καθεστώτα στήριξης. Τα τεχνολογικά εξειδικευμένα καθεστώτα στήριξης μπορούν να εφαρμόζονται συγκεκριμένα όταν υφίσταται τουλάχιστον ένας από τους εξής λόγους:
α)  το μακροπρόθεσμο δυναμικό μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας·
β)  η ανάγκη να επιτευχθεί τεχνολογική ή περιφερειακή διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος·
γ)  αποτελεσματικός σχεδιασμός των συστημάτων και ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο·
δ)  περιορισμοί δικτύου και σταθερότητα δικτύου μεταφοράς·
ε)  περιβαλλοντικοί περιορισμοί.
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να ενσωματώνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανταποκρίνονται στα σήματα τιμών της αγοράς και μεγιστοποιούν τα έσοδά τους από την αγορά.
2.  Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ενσωμάτωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανταποκρίνονται στα σήματα τιμών της αγοράς και μεγιστοποιούν τα έσοδά τους από την αγορά, προσφέροντας παράλληλα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εύλογη αποζημίωση για τις στρεβλώσεις της αγοράς.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις προς όφελος των μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων μικρότερων από 500 kW και έργων επίδειξης. Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αιολική ενέργεια υπόκειται σε όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 3 MW ή 3 μονάδων παραγωγής.
Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω άλλων μηχανισμών και διαδικασιών.
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όταν η στήριξη για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές χορηγείται μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών, ισχύουν οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3α εκτός εάν η στήριξη αφορά εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας κάτω του 1 MW, έργα αιολικής ενέργειας με έως και 6 μονάδες παραγωγής ή 6 MW ή έργα επίδειξης.
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν η στήριξη για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές χορηγείται μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών και προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό ποσοστό υλοποίησης των έργων, τα κράτη μέλη:
α)  θεσπίζει και δημοσιεύει αμερόληπτα και διαφανή κριτήρια προεπιλογής και κανόνες σχετικά με την περίοδο παράδοσης του έργου·
β)  διαβουλεύεται με τους ενδιαφερομένους για την επανεξέταση του σχεδίου προδιαγραφών του διαγωνισμού·
γ)  παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες διαδικασίες υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών υλοποίησης των έργων.
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σχετικά με την αναμενόμενη κατανομή της στήριξης, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον τα επόμενα πέντε έτη και περιλαμβάνει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της συχνότητας των διαδικασιών υποβολής προσφορών, τη δυναμικότητα, τον προϋπολογισμό ή τη μέγιστη μοναδιαία στήριξη που αναμένεται να διατεθεί και τις επιλέξιμες τεχνολογίες.
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 γ (νέα)
3γ.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αυτοκαταναλωτών κατά τον σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξης, ώστε να τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 δ (νέα)
3δ.  Προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στα μικρά νησιά, τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόσουν την οικονομική στήριξη για έργα που βρίσκονται στις εν λόγω περιφέρειες, ώστε να λαμβάνουν υπόψη το κόστος παραγωγής που συνδέεται με τις ιδιαίτερες συνθήκες απομόνωσης και εξωτερικής εξάρτησης που επικρατούν σε αυτές.
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της στήριξης που χορηγούν στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Οι αποφάσεις σχετικά με τη συνέχιση ή την παράταση της στήριξης και τον σχεδιασμό νέας στήριξης βασίζονται στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.
4.  Τα κράτη μέλη αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της στήριξης που χορηγούν στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις διανεμητικές επιπτώσεις της στις διάφορες ομάδες καταναλωτών καθώς και στην βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη.
Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στις επενδύσεις των πιθανών μεταβολών των καθεστώτων στήριξης. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν αυτήν την αξιολόγηση στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και στις επικαιροποιήσεις των εν λόγω σχεδίων σύμφωνα με τον κανονισμό ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)].
Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που αφορά τις αποφάσεις σχετικά με την στήριξη και τον σχεδιασμό νέας στήριξης βασίζονται στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, και στο πλαίσιό του λαμβάνονται υπόψη τόσο η συνολική τους αποτελεσματικότητα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και άλλων στόχων, όπως η οικονομική προσιτότητα και η ανάπτυξη κοινοτήτων ενέργειας όσο και οι διανεμητικές επιπτώσεις τους στις διάφορες ομάδες καταναλωτών και στην βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Έως ... [το 2021] και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών υποβολής προσφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία αναλύεται συγκεκριμένα η ικανότητα των διαδικασιών υποβολής προσφορών:
α)  να επιτυγχάνουν μείωση του κόστους·
β)  να επιτυγχάνουν τεχνολογικές βελτιώσεις·
γ)  να επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά υλοποίησης∙
δ)  να εξασφαλίζουν την άνευ διακρίσεων συμμετοχή των μικρών φορέων και των τοπικών αρχών.
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της ενέργειας 2014-2020 (2014/C 200/01) προκειμένου να ενσωματώσει πλήρως τις γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 γ (νέα)
4γ.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν προβλέπεται καθεστώς στήριξης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τα αστικά απόβλητα που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις χωριστής συλλογής που ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη ανοίγουν τη στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στους παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
1.  Τα κράτη μέλη ανοίγουν τη στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στους παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την υποστήριξή τους σε εγκαταστάσεις στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχει άμεση σύνδεση μέσω διασυνδέσεων.
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στήριξη που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της δυναμικότητας για την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2025 και τουλάχιστον 15% της δυναμικότητας για την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε έτος μεταξύ 2026 και 2030 είναι ανοικτή σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στήριξη που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 8% της δυναμικότητας για την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2025 και τουλάχιστον 13% της δυναμικότητας για την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε έτος μεταξύ 2026 και 2030 είναι ανοικτή σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. Πάνω από αυτά τα ελάχιστα επίπεδα, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 13 της παρούσας οδηγίας σε ποιο βαθμό θα υποστηρίζουν τις μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος.
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να τους απαλλάξει από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να απαγορευθεί η συμμετοχή εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην επικράτειά τους σε καθεστώτα στήριξης που οργανώνονται σε άλλα κράτη μέλη όταν υφίσταται ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
α)  ανεπαρκής δυναμικότητα διασύνδεσης·
β)  ανεπαρκείς φυσικοί πόροι·
γ)  επιζήμιες επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια ή στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας του κράτους μέλους που ζητά την απαλλαγή.
Κάθε παρόμοια απαλλαγή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανεξετάζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Το άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κοινών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ανοικτών συστημάτων πιστοποιητικών ή κοινών καθεστών στήριξης. Ο καταλογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την οποία χορηγείται στήριξη βάσει ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κοινών διαδικασιών υποβολής προσφορών ή ανοικτών συστημάτων πιστοποιητικών στις αντίστοιχες συνεισφορές των κρατών μελών αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας συνεργασίας στην οποία καθορίζονται κανόνες για τη διασυνοριακή εκταμίευση των κεφαλαίων, σύμφωνα με την αρχή ότι η ενέργεια θα πρέπει να αποδίδεται στο κράτος μέλος που χρηματοδοτεί την εγκατάσταση.
3.  Το άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κοινών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ανοικτών συστημάτων πιστοποιητικών ή κοινών καθεστώτων στήριξης. Ο καταλογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την οποία χορηγείται στήριξη βάσει ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κοινών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ανοικτών συστημάτων πιστοποιητικών στις αντίστοιχες συνεισφορές των κρατών μελών αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας συνεργασίας στην οποία καθορίζονται κανόνες για το διασυνοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων όρων για τη συμμετοχή και την εκταμίευση των κεφαλαίων και λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων φόρων και τελών, σύμφωνα με την αρχή ότι η ενέργεια θα πρέπει να αποδίδεται στο κράτος μέλος που χρηματοδοτεί την εγκατάσταση. Στόχος της συμφωνίας συνεργασίας είναι η εναρμόνιση του διοικητικού πλαισίου στις χώρες συνεργασίας προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή αξιολογεί έως το 2025 τα οφέλη των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο για την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να αυξηθούν τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
4.  Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τον καθορισμό των ρυθμίσεων συνεργασίας παρέχοντας πληροφορίες και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με το άμεσο και έμμεσο κόστος και τα οφέλη της συνεργασίας, καθώς και καθοδήγηση και εμπειρογνωμοσύνη καθ’ όλη τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αναπτύσσει πρότυπα συμφωνιών συνεργασίας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.
Η Επιτροπή αξιολογεί έως το 2025 τα οφέλη των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο για την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να τροποποιηθούν τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
Με την επιφύλαξη των προσαρμογών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το επίπεδο της στήριξης που χορηγείται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι συνοδευτικοί όροι, δεν αναθεωρούνται με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό και την οικονομική διαχείριση των έργων που λαμβάνουν στήριξη.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το επίπεδο της στήριξης που χορηγείται σε νέα ή υφιστάμενα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι συνοδευτικοί όροι δεν αναθεωρούνται με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό και την οικονομική διαχείρισή τους.
Σε περίπτωση τροποποίησης άλλων κανονιστικών πράξεων και όταν αυτές οι τροποποιήσεις θίγουν τα χρηματοδοτούμενα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανονιστικές τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική διαχείριση των έργων που λαμβάνουν στήριξη.
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε τροποποίηση των καθεστώτων στήριξης γίνεται με βάση τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, ότι ανακοινώνεται δημοσίως τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της και ότι υπόκειται σε διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης περιλαμβάνει κατάλληλη μεταβατική περίοδο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς στήριξης.
Όταν μεταβολές των κανονιστικών ρυθμίσεων ή της λειτουργίας του δικτύου επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική διαχείριση των έργων που λαμβάνουν στήριξη με ουσιαστικό ή μεροληπτικό τρόπο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την χορήγηση αποζημίωσης για τα εν λόγω έργα.
Τροπολογία 307
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές, εάν παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, δεν υπερβαίνει το 7% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Το όριο αυτό μειώνεται σε 3,8% το 2030 σύμφωνα με την πορεία που προβλέπεται στο παράρτημα X μέρος Α. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο και να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, για παράδειγμα με τον καθορισμό χαμηλότερου ορίου όσον αφορά τη συνεισφορά των βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, λαμβανομένης υπόψη της έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης.
Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές, εάν παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, δεν υπερβαίνει τη συνεισφορά αυτών στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2017 στο εν λόγω κράτος μέλος, με μέγιστο ποσοστό 7% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από φοινικέλαιο θα ανέρχεται από το 2021 και μετά, σε 0 %. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο και να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, για παράδειγμα με τον καθορισμό χαμηλότερου ορίου όσον αφορά τη συνεισφορά των βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, λαμβανομένης υπόψη της έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης και άλλες ακούσιες επιπτώσεις στην αειφορία.
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ένα κράτος μέλος από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακές κοινότητες και εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης από νερό που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ένα κράτος μέλος από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης από νερό που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα.
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Η θερμική ενέργεια περιβάλλοντος που καταναλώνεται από αντλίες θερμότητας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική χρήσιμη ενέργεια υπερβαίνει κατά πολύ την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που θα θεωρηθεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα VΙΙ.
Η ενέργεια περιβάλλοντος και η γεωθερμική ενέργεια που μεταφέρονται από αντλίες θερμότητας για την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική χρήσιμη ενέργεια υπερβαίνει κατά πολύ την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που θα θεωρηθεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα VΙΙ.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο)
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 προκειμένου να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία με τον καθορισμό μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη και τηλεθέρμανση και τηλεψύξη και να αναθεωρήσει το παράρτημα VII σχετικά με τον υπολογισμό της παραγωγής ενέργειας από αντλίες θερμότητας.
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Για να επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), η συμβολή των καυσίμων που παρέχονται στον τομέα της αεροπορίας και της ναυτιλίας λογίζεται ότι είναι 2 φορές και 1,2 φορές το ενεργειακό περιεχόμενό τους αντίστοιχα, και ότι η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παρέχεται στα οδικά οχήματα λογίζεται ότι είναι 2,5 φορές το ενεργειακό τους περιεχόμενο.
Τροπολογίες 140 και 308
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 32, για την τροποποίηση του καταλόγου των πρώτων υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και Β, ως προς την προσθήκη πρώτων υλών αλλά όχι ως προς την αφαίρεσή τους. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βασίζεται σε ανάλυση της πλέον πρόσφατης επιστημονικής και τεχνικής προόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών ιεράρχησης των αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας της Ένωσης, ώστε να ενισχύει το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη πρώτη ύλη δεν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για καλλιεργούμενη γη και να προωθεί τη χρήση αποβλήτων και καταλοίπων και, ταυτόχρονα, ότι δεν επιφέρει σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων, επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα και δεν παρουσιάζει τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 32, για την τροποποίηση του καταλόγου των πρώτων υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και Β. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βασίζεται σε ανάλυση της πλέον πρόσφατης επιστημονικής και τεχνικής προόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της ιεράρχησης των αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας της Ένωσης, ώστε να ενισχύει το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη πρώτη ύλη δεν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για καλλιεργούμενη γη και να προωθεί τη χρήση αποβλήτων και καταλοίπων και, ταυτόχρονα, ότι δεν επιφέρει σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων, επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα με βάση εκτίμηση του κύκλου ζωής των εκπομπών και δεν παρουσιάζει τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
Τροπολογία 309
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX μέρη Α και Β για την προσθήκη πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει η παρούσα παράγραφος. Η πρώτη αξιολογήση διενεργείται το αργότερο 6 μήνες μετά [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του καταλόγου των πρώτων υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και Β, ως προς την προσθήκη πρώτων υλών αλλά όχι ως προς την αφαίρεσή τους.
Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX μέρη Α και Β για την προσθήκη πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει η παρούσα παράγραφος. Η πρώτη αξιολόγηση διενεργείται το αργότερο έξι μήνες μετά [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του καταλόγου των πρώτων υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και Β, ως προς την προσθήκη πρώτων υλών. Η Επιτροπή προβαίνει σε ειδική αξιολόγηση το 2025 με σκοπό τη διαγραφή των πρώτων υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX, και κάθε σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται εντός ενός έτους από την εν λόγω αξιολόγηση.
Τροπολογία 310
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)
Οι πρώτες ύλες διαγράφονται στο παράρτημα ΙΧ μόνο μετά από δημόσια διαβούλευση και σύμφωνα με τις αρχές της σταθερότητας της χρηματοδοτικής στήριξης που θεσπίζεται στο άρθρο 6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, όταν οι πρώτες ύλες διαγραφούν, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που παράγουν βιοκαύσιμα από την εν λόγω πρώτη ύλη επιτρέπεται να υπολογίζουν την εν λόγω ενέργεια ως ανανεώσιμη ενέργεια και να την καταλογίζουν στην υποχρέωση του προμηθευτή καυσίμων που προβλέπεται στο άρθρο 25, έως και μέχρι τα ιστορικά επίπεδα παραγωγής τους.
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Κατά τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της παραγωγής καυσίμων από τις πρώτες ύλες οι οποίες εκτίθενται στο παράρτημα IX της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ιεράρχηση των αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών της σχετικά με την ανάλυση κύκλου ζωής ως προς τον συνολικό αντίκτυπο της παραγωγής και διαχείρισης διάφορων ροών αποβλήτων.
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η Επιτροπή διευκολύνει την εκτέλεση κοινών έργων μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της χορήγησης ειδικής τεχνικής βοήθειας και συνδρομής για την ανάπτυξη έργων.
Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες για κοινά έργα οιουδήποτε τύπου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.
1.  Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες για κοινά έργα οιουδήποτε τύπου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς και τηρείται πλήρως το διεθνές δίκαιο.
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  η ηλεκτρική ενέργεια έχει παραχθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό έργο που πληροί τα κριτήρια των στοιχείων β) και γ) της παραγράφου 2 και ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που θα εξάγεται στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία του σταθμού διασύνδεσης.
ε)  η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό έργο που πληροί τα κριτήρια των στοιχείων β), γ) και γα) της παραγράφου 2 και ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που θα εξάγεται στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία του σταθμού διασύνδεσης.
Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
δ)  περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των στοιχείων β) και γ) από την τρίτη χώρα στην επικράτεια της οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός της χώρας αυτής.
δ)  περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των στοιχείων β), γ) και γα) της παραγράφου 2 από την τρίτη χώρα στην επικράτεια της οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός της χώρας αυτής.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή διευκολύνει τη θέσπιση κοινών καθεστώτων στήριξης μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της διάδοσης κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών.
Τροπολογία 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας που εφαρμόζονται στους σταθμούς και τις συνδεδεμένες υποδομές δικτύων μεταφοράς και διανομής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας που εφαρμόζονται στους σταθμούς και τα συνδεδεμένα δίκτυα μεταφοράς και διανομής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα και σε ανανεώσιμα καύσιμα μεταφοράς υγρών και αερίων μη βιολογικής προέλευσης να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι και να συμμορφώνονται με την αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση».
Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται με ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο·
α)  οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται με ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και ορίζονται προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα για την έκδοση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων·
Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
δ)  καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, απλουστευμένες και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, περιλαμβανομένης της απλής κοινοποίησης εάν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο, για αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
δ)  καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, απλουστευμένες και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, περιλαμβανομένης της απλής κοινοποίησης, για μικρά έργα και για αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων για αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται επαρκής προβλεψιμότητα στους επενδυτές όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη στήριξη για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη καθορίζουν και δημοσιεύουν μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σχετικά με την αναμενόμενη κατανομή της στήριξης, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον τα τρία επόμενα έτη και περιλαμβάνει για κάθε καθεστώς ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τον αναμενόμενο προϋπολογισμό που αναμένεται να χορηγηθεί, καθώς και τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον σχεδιασμό της στήριξης.
διαγράφεται
Τροπολογία 154
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να περιλαμβάνουν διατάξεις για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρήση της αναπόφευκτης απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανακαίνιση αστικών υποδομών, βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών και ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, φυσικού αερίου και εναλλακτικών καυσίμων.
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να περιλαμβάνουν διατάξεις για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τον έγκαιρο χωροταξικό σχεδιασμό, την εκπόνηση εκτιμήσεων αναγκών και επάρκειας που θα λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση και την απόκριση ζήτησης, καθώς και ειδικές διατάξεις για τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τη χρήση της αναπόφευκτης απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανακαίνιση αστικών υποδομών, βιομηχανικών, εμπορικών ή οικιστικών περιοχών και ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, φυσικού αερίου και εναλλακτικών καυσίμων. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν συγκεκριμένα τους τοπικούς και περιφερειακούς διοικητικούς φορείς να περιλαμβάνουν συστήματα θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον πολεοδομικό προγραμματισμό των πόλεων κατά περίπτωση.
Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Όταν θεσπίζουν τέτοια μέτρα ή στα καθεστώτα στήριξης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εθνικά μέτρα που αφορούν ουσιαστικές αυξήσεις της ενεργειακής απόδοσης και συμπαραγωγής και, σε κτίρια παθητικής ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Όταν θεσπίζουν τέτοια μέτρα ή στα καθεστώτα στήριξης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εθνικά μέτρα που αφορούν ουσιαστικές αυξήσεις της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της τοπικής αποθήκευσης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και συμπαραγωγής και, σε κτίρια παθητικής ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Τα κράτη μέλη απαιτούν, στους οικείους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες ή με άλλο τρόπο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τη χρήση στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται σε σημαντική ανακαίνιση, που θα αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων που εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την τήρηση του στοιχειώδους αυτού επιπέδου, μεταξύ άλλων, με χρήση σε σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.
Τα κράτη μέλη απαιτούν, στους οικείους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες ή με άλλο τρόπο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τη χρήση στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή από εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται σε σημαντική ανακαίνιση, που θα αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων που εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την τήρηση του στοιχειώδους αυτού επιπέδου, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που παράγεται με χρήση σε σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών οι οποίες παράγονται επίσης με ατομική ή συλλογική αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 21, ή μέσω της συμπαραγωγής ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης.
Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, τα νέα δημόσια κτίρια και τα υφιστάμενα δημόσια κτίρια που υποβάλλονται σε σημαντικά έργα ανακαίνισης, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να διαδραματίζουν υποδειγματικό ρόλο στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν μεταξύ άλλων να επιτρέπουν ότι αυτή η υποχρέωση πληρούται με πρόβλεψη ότι οι στέγες των πλήρως ή εν μέρει δημόσιων κτιρίων χρησιμοποιούνται από τρίτους για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, τα νέα δημόσια κτίρια και τα υφιστάμενα δημόσια κτίρια που υποβάλλονται σε σημαντικά έργα ανακαίνισης, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να διαδραματίζουν υποδειγματικό ρόλο στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν μεταξύ άλλων να επιτρέπουν ότι αυτή η υποχρέωση πληρούται μέσω της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα για κατοικίες σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας όπως απαιτείται στην οδηγία ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 2016/0381(COD)] ή με πρόβλεψη ότι οι στέγες των πλήρως ή εν μέρει δημόσιων κτιρίων χρησιμοποιούνται από τρίτους για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7
7.  Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων συστημάτων και εξοπλισμού.
7.  Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, και διασφαλίζουν περαιτέρω την επαρκή παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με εναλλακτικές λύσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και σχετικά με ενδεχόμενα χρηματοδοτικά μέσα και κίνητρα που είναι διαθέσιμα σε περίπτωση αντικατάστασης, ενόψει της προώθησης αυξημένου ποσοστού αντικατάστασης των παλιών συστημάτων θέρμανσης και της ενισχυμένης μετάβασης σε λύσεις που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την οδηγία ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 2016/0381(COD)].
Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8
8.  Τα κράτη μέλη διενεργούν εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης για θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη δεύτερη περιεκτική αξιολόγηση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη συνέχεια, στις επικαιροποιήσεις των περιεκτικών αξιολογήσεων.
8.  Τα κράτη μέλη διενεργούν εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης για θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω αξιολόγηση ειδικότερα εξετάζει τη χωρική ανάλυση των περιοχών που ενδείκνυνται για ανάπτυξη χαμηλού οικολογικού κινδύνου και το δυναμικό για έργα μικρής κλίμακας σε επίπεδο νοικοκυριών. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη δεύτερη περιεκτική αξιολόγηση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη συνέχεια, στις επικαιροποιήσεις των περιεκτικών αξιολογήσεων.
Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8 α (νέα)
8α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να περιλαμβάνουν διατάξεις για την κινητικότητά τους και σχέδια μεταφορών για την ολοκλήρωση και ανάπτυξη των τρόπων μεταφοράς που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τροπολογία 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη εξαλείφουν τα διοικητικά εμπόδια στη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διευκόλυνση της υιοθέτησής τους.
9.  Τα κράτη μέλη διενεργούν εκτίμηση των κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων και του δυναμικού αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από εταιρικούς πελάτες στην επικράτειά τους και διαμορφώνουν ευνοϊκό κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο για την ενίσχυση της σύναψης μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διευκόλυνση της υιοθέτησής τους, διασφαλίζοντας ότι οι συμβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε δυσανάλογες διαδικασίες και χρεώσεις που δεν αντανακλούν το κόστος. Με τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, το ισοδύναμο ποσό εγγυήσεων προέλευσης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 ακυρώνεται εκ μέρους του εταιρικού πελάτη. Το ευνοϊκό πλαίσιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια σύμφωνα με τον κανονισμό ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)].
Τροπολογία 162
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Το ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες αρχές, όπως επίσης εκδίδει νομικά δεσμευτική απόφαση στο τέλος της διαδικασίας.
2.  Το ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες αρχές, όπως επίσης εκδίδει νομικά δεσμευτική απόφαση στο τέλος της διαδικασίας. Οι αιτούντες θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.
Τροπολογία 163
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Το ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής, σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, δημοσιεύει εγχειρίδιο διαδικασιών για τους φορείς υλοποίησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής κλίμακας και έργων αυτοκαναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
3.  Προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, το ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής ή το κράτος μέλος, σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, συστήνει ενιαία διαδικτυακή ενημερωτική πλατφόρμα στην οποία εξηγούνται οι διαδικασίες για τους φορείς υλοποίησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής κλίμακας, έργων αυτοκαναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έργων κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να έχει περισσότερα του ενός ενιαία διοικητικά σημεία επαφής, η ενημερωτική πλατφόρμα καθοδηγεί τον αιτούντα προς το σημείο επαφής που είναι αρμόδιο για την αίτησή του.
Τροπολογία 164
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.   Η διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει περίοδο τριών ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που προβέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 και στο άρθρο 17.
4.  Η διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει περίοδο τριών ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 4α και 5 και στο άρθρο 17.
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Για εγκαταστάσεις με ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 50kW και 1MW, η διαδικασία αδειοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την διάρκεια του ενός έτους. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες.
Οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 4α ισχύουν με την επιφύλαξη δικαστικών προσφυγών και ένδικων μέσων και μπορούν να παρατείνονται το πολύ για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια των δικαστικών προσφυγών και των διαδικασιών ένδικης προστασίας.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή σε απλές και προσιτές δικαστικές διαδικασίες για τον διακανονισμό διαφορών που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης και την έκδοση άδειας κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την αλλαγή ενεργειακής πηγής σε υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αλλαγής ενεργειακής πηγής στο ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής.
5.  Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την αλλαγή ενεργειακής πηγής σε υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αλλαγής ενεργειακής πηγής στο ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), 2016/0379(COD)], τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα πρόσβασης και σύνδεσης με το δίκτυο να διατηρούνται για τα έργα αλλαγής ενεργειακής πηγής τουλάχιστον στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μεταβολή δυναμικότητας.
Τροπολογία 354
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των οικείων διαδικασιών αδειοδότησης ή παραχώρησης, ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, το 90% των πρατηρίων καυσίμων κατά μήκος του κεντρικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 (κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ) είναι εξοπλισμένα με προσβάσιμα από το κοινό σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας παραγράφου στα καύσιμα που εμπίπτουν στο άρθρο 25.
Τροπολογία 167
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Τα έργα επίδειξης και οι εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 50 kW επιτρέπεται να συνδέονται με το δίκτυο έπειτα από κοινοποίηση στον διαχειριστή συστήματος διανομής.
1.  Τα έργα επίδειξης και οι εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 50 kW επιτρέπεται να συνδέονται με το δίκτυο έπειτα από κοινοποίηση στον διαχειριστή συστήματος διανομής.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τα έργα επίδειξης και τις εγκαταστάσεις με δυναμικότητα μεταξύ 10,8 kW και 50kW, ο διαχειριστής συστήματος διανομής μπορεί να αποφασίσει να αρνηθεί την απλή κοινοποίηση για βάσιμους λόγους ή να προτείνει εναλλακτική λύση. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να το πράξει εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση και ο αιτών μπορεί τότε να ζητήσει σύνδεση μέσω των συνήθων διαδικασιών. Εάν δεν υπάρξει αρνητική απόφαση εκ μέρους του διαχειριστή του δικτύου διανομής εντός του εν λόγω χρονικού πλαισίου η εγκατάσταση μπορεί να συνδεθεί.
Τροπολογία 168
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης να διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως καταναλωτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας και οχημάτων συμβατών με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης να διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως καταναλωτές, ιδίως χαμηλού εισοδήματος, ευάλωτους καταναλωτές, αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας και οχημάτων συμβατών με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 169
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα των ευφυών συστημάτων μεταφορών και συνδεδεμένων οχημάτων σε σχέση με την οδική ασφάλεια, τη μείωση της συμφόρησης και την απόδοση των καυσίμων·
Τροπολογία 170
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6
6.  Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, εκπονούν κατάλληλα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής οδηγιών ή/και κατάρτισης για να ενημερώνουν τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα και τις πρακτικές λεπτομέρειες της ανάπτυξης και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
6.  Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, εκπονούν κατάλληλα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής οδηγιών ή/και κατάρτισης για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους ως ενεργοί καταναλωτές και για τα πλεονεκτήματα και τις πρακτικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και δημοσιονομικών πτυχών, της ανάπτυξης και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω της αυτοκατανάλωσης ή στο πλαίσιο των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τα οφέλη των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και των διαφόρων ειδών διασυνοριακής συνεργασίας.
Τροπολογία 171
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης σε παραγωγό ο οποίος λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από καθεστώς στήριξης για την ίδια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη εκδίδουν τις εν λόγω εγγυήσεις προέλευσης και τις μεταβιβάζουν στην αγορά με δημοπρασία. Τα έσοδα που προκύπτουν από τη δημοπρασία χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του κόστους στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στην περίπτωση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ενεργοποιήθηκαν μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], δεν εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης σε παραγωγό ο οποίος λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από καθεστώς στήριξης για την ίδια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκτός αν δεν υπάρχει διπλή αποζημίωση.
Συνάγεται ότι διπλή αποζημίωση δεν υφίσταται όταν:
α)  η χρηματοδοτική στήριξη χορηγείται μέσω διαδικασίας διαγωνισμού ή συστήματος διαπραγματεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών·
β)  η αγοραία αξία των εγγυήσεων προέλευσης λαμβάνεται διοικητικά υπόψη στο επίπεδο της χρηματοδοτικής στήριξης· ή
γ)  οι εγγυήσεις προέλευσης δεν εκδίδονται απευθείας στον παραγωγό αλλά σε προμηθευτή ή καταναλωτή ο οποίος αγοράζει την ανανεώσιμη ενέργεια είτε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε μέσω μακροπρόθεσμης σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Σε περιπτώσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εκδίδουν τις εγγυήσεις προέλευσης για στατιστικούς λόγους και τις ακυρώνουν αμέσως.
Τροπολογία 172
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  εάν η πηγή ενέργειας από την οποία παρήχθη η ενέργεια πληρούσε τα κριτήρια βιωσιμότητας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 26.
Τροπολογία 173
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο ii
ii)  φυσικό άεριο, ή
ii)  φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, ή
Τροπολογία 174
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8
8.  Εάν ένας προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να αποδεικνύει το μερίδιο ή την ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας που περιέχεται στο ενεργειακό του μείγμα για τους σκοπούς του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, το αποδεικνύει με τις εγγυήσεις προέλευσης. Ομοίως, οι εγγυήσεις προέλευσης που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ χρησιμοποιούνται ως μέσο απόδειξης της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά λαμβάνονται πλήρως υπόψη όταν χρησιμοποιούνται εγγυήσεις προέλευσης για να αποδειχθεί η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
8.  Εάν ένας προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να αποδεικνύει το μερίδιο ή την ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας που περιέχεται στο ενεργειακό του μείγμα για τους σκοπούς του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, το αποδεικνύει με τις εγγυήσεις προέλευσης. Ομοίως, οι εγγυήσεις προέλευσης που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ χρησιμοποιούνται ως μέσο απόδειξης της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Όσον αφορά την παράγραφο 2, σε περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών, εκδίδεται μόνο μία εγγύηση προέλευσης στην οποία προσδιορίζονται αμφότερα τα χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά λαμβάνονται πλήρως υπόψη όταν χρησιμοποιούνται εγγυήσεις προέλευσης για να αποδειχθεί η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
Τροπολογία 175
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής φυσικού αερίου για να διευκολύνουν την ενσωμάτωση του φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1.  Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής φυσικού αερίου για να διευκολύνουν την ενσωμάτωση του φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δικτυακής υποδομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων της συντήρησής του και του τακτικού καθαρισμού του.
Τροπολογία 176
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3
3.  Με βάση την οικεία εκτίμηση που περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με την αναγκαιότητα κατασκευής νέων υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη υποδομής τηλεθέρμανσης που να εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας.
3.  Με βάση την οικεία εκτίμηση που περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)], σχετικά με την αναγκαιότητα κατασκευής νέων υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη υποδομής τηλεθέρμανσης που να εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες βιώσιμης βιομάζας, θερμότητας περιβάλλοντος σε μεγάλες αντλίες θερμότητας, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας, καθώς και την πλεονάζουσα θερμότητα από τη βιομηχανία και άλλες πηγές.
Τροπολογία 177
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω φορέων συγκέντρωσης:
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι καταναλωτές να έχουν δικαίωμα να γίνουν αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω φορέων συγκέντρωσης:
Τροπολογία 178
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να έχουν δικαίωμα να αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το κόστος·
α)  να έχουν δικαίωμα να αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάσεων εμπορίας μεταξύ ομοτίμων,, την πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε μεροληπτικές ή δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το κόστος·
Τροπολογία 179
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  να έχουν το δικαίωμα να καταναλώνουν την αυτοπαραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η οποία θα παραμένει στις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση, τέλος ή φόρο·
Τροπολογία 180
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  να έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν ή να λειτουργούν συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση, χωρίς να υπέχουν ευθύνη για οποιαδήποτε επιβάρυνση, όπως φορολόγηση και τέλη διπλού δικτύου για την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα παραμένει στις εγκαταστάσεις τους·
Τροπολογία 181
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να μην θεωρούνται προμηθευτές ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh για τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα νομικά πρόσωπα· and
γ)  να μην θεωρούνται προμηθευτές ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν υπερβαίνει τις 10 MWh για τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την εποπτεία και έγκριση της σύνδεσης της δυναμικότητας παραγωγής στο δίκτυο από τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18·
Τροπολογία 182
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  να λαμβάνουν αμοιβή για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
δ)  να λαμβάνουν αμοιβή για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο η οποία είναι ισοδύναμη τουλάχιστον με την αγοραία αξία και λαμβάνει ενδεχομένως υπόψη την μακροπρόθεσμη αξία για το δίκτυο, το περιβάλλον και την κοινωνία, σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων σύμφωνα με το [άρθρο 59] της οδηγίας ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), 2016/0380(COD)].
Τροπολογία 183
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η κατανομή του κόστους για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των δικτύων είναι εύλογη και αναλογική και αντικατοπτρίζει τα οφέλη της αυτοπαραγωγής για ολόκληρο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης αξίας για το δίκτυο, το περιβάλλον και την κοινωνία.
Τροπολογία 184
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων, οικιστική περιοχή ή βρίσκονται στον ίδιο εμπορικό, βιομηχανικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών ή στο ίδιο κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 185
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων και δυνατοτήτων ανάπτυξης της αυτοκατανάλωσης στην επικράτειά τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της ανανεώσιμης αυτοκατανάλωσης.
Το εν λόγω ευνοϊκό πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
α)  ειδικά μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των καταναλωτών στην αυτοκατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή ευπαθή νοικοκυριά, ή όσων ζουν σε κοινωνικές ή ενοικιαζόμενες κατοικίες·
β)  εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση·
γ)  κίνητρα στους ιδιοκτήτες κτιρίων να δημιουργούν ευκαιρίες για αυτοκατανάλωση για τους ενοίκους·
δ)  την άρση των αδικαιολόγητων κανονιστικών φραγμών στην ανανεώσιμη αυτοκατανάλωση, μεταξύ άλλων και για τους ενοίκους.
Αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο αποτελεί μέρος των εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια σύμφωνα με τον κανονισμό ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)].
Τροπολογία 186
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Η διαχείριση της εγκατάστασης του αυτοκαταναλωτή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης, και τη συντήρηση.
3.  Με την συγκατάθεσή τους, η διαχείριση της εγκατάστασης του αυτοκαταναλωτή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να τελεί υπό την ιδιοκτησία ή την διαχείριση τρίτων όσον αφορά την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης, και τη συντήρηση. Οι εν λόγω τρίτοι δεν θεωρούνται αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 187
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο -1 (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελικοί πελάτες, και ειδικότερα οι οικιακοί πελάτες, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε μια κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να χάνουν τα δικαιώματα που έχουν ως τελικοί πελάτες, και χωρίς να υπόκεινται σε αδικαιολόγητους όρους ή διαδικασίες που θα απέτρεπαν ή θα αποθάρρυναν τη συμμετοχή τους σε μια κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η συμμετοχή τους δε θα συνιστά την κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Τροπολογία 188
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το κόστος.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται σε μεροληπτικές ή δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το κόστος.
Τροπολογία 189
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Προκειμένου μια οντότητα να αντιμετωπίζεται ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τουλάχιστον το 51 % των θέσεων του διοικητικού συμβουλίου ή των φορέων διαχείρισής της πρέπει να καλύπτεται από τοπικά μέλη, δηλαδή αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή μεμονωμένους πολίτες.
Επιπλέον, μια κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οφείλει να πληροί τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα κριτήρια:
Τροπολογία 190
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
α)  οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή ΜΜΕ·
Τροπολογία 191
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  τουλάχιστον το 51% των μετόχων ή μελών της οντότητας που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα·
β)  τουλάχιστον το 51 % των μετόχων ή μελών της οντότητας που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα ή δημόσιοι φορείς·
Τροπολογία 192
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  τουλάχιστον το 51% των μετοχών ή των δικαιωμάτων συμμετοχής της οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους αφορά άμεσα η δραστηριότητα της κοινότητας και ο αντίκτυπός της·
γ)  τουλάχιστον το 51% των μετοχών ή των δικαιωμάτων συμμετοχής της οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή μεμονωμένων πολιτών·
Τροπολογία 193
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
δ)  τουλάχιστον το 51% των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων διαχείρισης της οντότητας προορίζονται για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους αφορά άμεσα η δραστηριότητα της κοινότητας και ο αντίκτυπός της·
διαγράφεται
Τροπολογία 194
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων και λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενων καταχρήσεων ή δυσμενών συνεπειών για τον ανταγωνισμό.
Τροπολογία 195
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
2.  Με την επιφύλαξη των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τροπολογία 196
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων και δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επικράτειά τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή, την κατανάλωση, την αποθήκευση και την πώληση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει:
α)  στόχους και ειδικά μέτρα που θα βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές να επιτρέψουν την ανάπτυξη κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμμετάσχουν άμεσα·
β)  ειδικά μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των καταναλωτών στις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή ευπαθή νοικοκυριά, ή όσων ζουν σε κοινωνικές ή ενοικιαζόμενες κατοικίες·
γ)  εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την πληροφόρηση·
δ)  παροχή κανονιστικής στήριξης και στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις δημόσιες αρχές με σκοπό τη δημιουργία κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
ε)  την άρση των αδικαιολόγητων κανονιστικών και διοικητικών φραγμών στις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
στ)  κανόνες που διασφαλίζουν την ισότιμη και αμερόληπτη μεταχείριση των καταναλωτών που συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα, εξασφαλίζοντας προστασία του καταναλωτή ισοδύναμη με εκείνη που παρέχεται σε όσους είναι συνδεδεμένοι με τα δίκτυα διανομής.
Το ευνοϊκό πλαίσιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια σύμφωνα με τον κανονισμό ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)].
Τροπολογία 197
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 7.
1.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 7. Όταν ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να επιτύχει αυτό το ποσοστό, δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή αιτιολόγηση της μη συμμόρφωσής του. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.
Τροπολογία 198
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, για τον υπολογισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παρέχεται για θέρμανση και ψύξη και των απαιτούμενων ετήσιων αυξήσεών τους, τα κράτη μέλη:
α)  μπορούν να υπολογίζουν την αύξηση που έχει ενδεχομένως επιτευχθεί κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους σαν να είχε επιτευχθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε από τα δύο προηγούμενα ή τα δύο επόμενα έτη, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030·
β)  μπορούν να συνυπολογίζουν την απορριπτόμενη θερμότητα και το απορριπτόμενο ψύχος στην ετήσια αύξηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός του ορίου του 50 % της ετήσιας αύξησης·
γ)  εφόσον έχουν μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πηγές απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης μεταξύ 50 % και 80 %, οφείλουν να μειώνουν την αύξηση σε 1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως·
δ)  μπορούν να καθορίζουν το δικό τους επίπεδο ετήσιας αύξησης καθώς και να αποφασίζουν εάν θα εφαρμόσουν ανώτατο όριο για τη χρήση απορριπτόμενης θερμότητας και ψύχους στο σημείο β), από το έτος κατά το οποίο επιτυγχάνουν μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πηγές απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης σε ποσοστό άνω του 80 %.
Τροπολογία 199
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο μέτρων και εκτελεστικών φορέων, όπως οι προμηθευτές καυσίμων, που συνεισφέρουν στην αύξηση που προβλέπεται στην παραγραφο 1.
2.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, και δημοσιοποιούν κατάλογο μέτρων και εκτελεστικών φορέων, όπως οι προμηθευτές καυσίμων, που συνεισφέρουν στην αύξηση που προβλέπεται στην παραγραφο 1.
Τροπολογία 200
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές:
3.  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές:
Τροπολογία 201
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη·
α)  φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή από απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη στην ενέργεια και στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη·
Τροπολογία 202
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης·
β)  άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή η χρήση απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για βιομηχανικές διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης·
Τροπολογία 203
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  άλλα μέτρα πολιτικής με ισοδύναμο αποτέλεσμα για την επίτευξη της αύξησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 1α.
Τροπολογία 204
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω, τα κράτη μέλη απαιτούν τα μέτρα να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε αυτά, και ειδικότερα όσων ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή ευπαθή νοικοκυριά και ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκή αρχικά κεφάλαια για να ωφεληθούν διαφορετικά.
Τροπολογία 205
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  την ποσότητα παρεχόμενης απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης για θέρμανση και ψύξη·
Τροπολογία 206
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
γ)  το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη· και
γ)  το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης στη συνολική ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη· και
Τροπολογία 207
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προμηθευτές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προμηθευτές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε ετήσια βάση ή κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.
Τροπολογία 208
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν αποτελούν «αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν αποτελούν ή που, σύμφωνα με τα επενδυτικά σχέδιά τους, δεν πρόκειται εντός της επόμενης πενταετίας να αποτελέσουν «αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, να αποσυνδεθούν από το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 209
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης ή αλλαγής προμηθευτή στους πελάτες που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η προβλεπόμενη εναλλακτική λύση προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η αξιολόγηση της απόδοσης της εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης στους πελάτες που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η προβλεπόμενη εναλλακτική λύση προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η αξιολόγηση της απόδοσης της εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ.
Τροπολογία 210
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και στην απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην του διαχειριστή του συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω πηγές στους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και στην απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη, βάσει κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις και καθορίζονται από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν υπόψη την οικονομική και τεχνική σκοπιμότητα για τους διαχειριστές και του συνδεδεμένους πελάτες του συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.
Τροπολογία 211
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5
5.  Ο διαχειριστής συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές λόγω έλλειψης δυναμικότητας του συστήματος που οφείλεται σε άλλες παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής του συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος.
5.  Ο διαχειριστής συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές όταν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)   το σύστημα χαρακτηρίζεται από έλλειψη δυναμικότητας που οφείλεται σε άλλες παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ή αυτή η πρόσβαση θα έθετε σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης∙
β)   το σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ∙
γ)   η παροχή πρόσβασης θα οδηγούσε σε υπερβολική αύξηση των τιμών θέρμανσης και ψύξης για τους τελικούς καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της χρήσης της κύριας τοπικής παροχής θέρμανσης με την οποία θα ανταγωνίζονταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή η απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής του συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνεπειών των μέτρων.
Τροπολογία 212
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6
6.  Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν αιτήματος, να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 4 για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει επί αυτών των αιτημάτων εξαίρεσης ξεχωριστά κατά περίπτωση. Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης που προσδιορίζεται στην περιεκτική αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
6.  Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν αιτήματος, να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 4 για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει επί αυτών των αιτημάτων εξαίρεσης ξεχωριστά κατά περίπτωση. Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 34 της οδηγίας 2012/27/EU, και της απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης που προσδιορίζεται στην περιεκτική αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
Τροπολογία 213
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7
7.  Το δικαίωμα αποσύνδεσης ή αλλαγής προμηθευτή μπορεί να ασκείται από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες ή από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό πελατών. Για τα συγκροτήματα διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο ολόκληρου του κτιρίου.
7.  Το δικαίωμα αποσύνδεσης μπορεί να ασκείται από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες ή από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό πελατών. Για τα συγκροτήματα διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο ολόκληρου του κτιρίου.
Τροπολογία 214
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 8
8.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να αξιολογούν τουλάχιστον ανά διετία, σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στις αντίστοιχες περιοχές τους, το δυναμικό των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές λύσεις.
8.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να αξιολογούν τουλάχιστον ανά τετραετία, σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στις αντίστοιχες περιοχές τους, το δυναμικό των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 215
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας των συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθορίζονται και εφαρμόζονται με σαφήνεια.
9.  Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας των συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθορίζονται και εφαρμόζονται με σαφήνεια.
Τροπολογία 216
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές καυσίμων να περιλαμβάνουν στη συνολική ποσότητα καυσίμων κίνησης που προμηθεύουν για κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ένα ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, από ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, από ορυκτά καύσιμα παραγόμενα από απόβλητα και από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές.
Για να επιτευχθεί ο στόχος του 12 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη απαιτούν, από την 1η Ιανουαρίου 2021, από τους προμηθευτές καυσίμων να περιλαμβάνουν στη συνολική ποσότητα καυσίμων κίνησης που προμηθεύουν για κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ένα ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, από ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, από ανακυκλωμένα ανθρακούχα καύσιμα και από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 217
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον με ποσοστό 1,5% το 2021 και αυξάνεται σε τουλάχιστον 6,8% το 2030, σύμφωνα με την πορεία που παρατίθεται στο παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των προηγμένων βιοκαυσίμων και των βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α ισούται τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με την πορεία που παρατίθεται στο παράρτημα X μέρος Γ.
Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον με ποσοστό 1,5 % το 2021 και αυξάνεται σε τουλάχιστον 10 % το 2030, σύμφωνα με την πορεία που παρατίθεται στο παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των προηγμένων βιοκαυσίμων και των βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α ισούται τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με την πορεία που παρατίθεται στο παράρτημα X μέρος Γ.
Οι προμηθευτές καυσίμων που παρέχουν μόνο καύσιμα με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με το ελάχιστο μερίδιο των προηγμένων βιοκαυσίμων, των άλλων βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που παράγεται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX.
Τροπολογία 218
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α
Α.   για τον υπολογισμό του παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές που παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, λαμβάνονται υπόψη η βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό αέριο, τα βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα ορυκτά καύσιμα από απόβλητα και η ηλεκτρική ενέργεια·
α)   για τον υπολογισμό του παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές που παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, λαμβάνονται υπόψη η βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό αέριο, τα βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα ανακυκλωμένα ανθρακούχα καύσιμα και η ηλεκτρική ενέργεια·
Τροπολογία 219
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – εδάφιο 1
β)  για τον υπολογισμό του αριθμητή, λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα ορυκτά καύσιμα από απόβλητα που παρέχονται σε όλους τους τομείς των μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την οποία τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα.
β)  για τον υπολογισμό του αριθμητή, λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που παρέχονται σε όλους τους τομείς των μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την οποία τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα.
Τροπολογία 220
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – εδάφιο 2
Για τον υπολογισμό του αριθμητή, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX περιορίζεται στο 1,7% του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά και η συνεισφορά των καυσίμων που παρέχονται στους τομείς των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 1,2 του ενεργειακού περιεχομένου τους.
Για τον υπολογισμό του αριθμητή, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX περιορίζεται στο 1,7% του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά.
Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούν το όριο που καθορίζεται για τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΧ, εφόσον υπάρχει λόγος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών. Οποιαδήποτε τροποποίηση υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.
Η συνεισφορά των καυσίμων που παρέχονται στους τομείς των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2 και 1,2 του ενεργειακού περιεχομένου τους αντίστοιχα και η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παρέχεται στα οδικά οχήματα λογίζεται ότι είναι 2,5 φορές το ενεργειακό τους περιεχόμενο..
Τροπολογία 221
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χαράξουν τις εθνικές πολιτικές τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου ως υποχρέωση μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και μπορούν να εφαρμόζουν τις εν λόγω πολιτικές και στα ορυκτά καύσιμα από απόβλητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα υπονομεύσει τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και ότι θα τηρείται η ποσόστωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 223
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Για να προσδιοριστεί το μερίδιο ηλεκρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια, όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19.
3.  Για να προσδιοριστεί το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, χρησιμοποιείται το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια, όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για το γεγονός ότι η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια είναι πρόσθετη. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την κατάρτιση μεθοδολογίας για την απόδειξη της προσθετικότητας, συμπεριλαμβανομένης μεθοδολογίας για τον καθορισμό των βασικών τιμών από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 224
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τον προσδιορισμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στην περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνεται από άμεση σύνδεση με εγκατάσταση που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και που παρέχεται σε οδικά οχήματα, η εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως πλήρως ανανεώσιμη. Ομοίως, η ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές λογίζεται πλήρως ως ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνεται ισοδύναμη ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19.
Τροπολογία 225
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – εδάφιο 1
Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, είτε άμεσα ή για την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, για τον προσδιορισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα παραγωγής, όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19.
Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, είτε άμεσα ή για την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, για τον προσδιορισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να χρησιμοποιείται το μέσο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα παραγωγής, όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. Η ισοδύναμη ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 ακυρώνεται.
Τροπολογία 226
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη δημιουργούν βάση δεδομένων με σκοπό την ιχνηλάτηση των καυσίμων κίνησης που είναι επιλέξιμα για συνυπολογισμό στον αριθμητή της παραγράφου 1 στοιχείο β) και απαιτούν από τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να εισαγάγουν τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των επιλέξιμων καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο παραγωγής τους και μέχρι τον προμηθευτή καυσίμων που διαθέτει το καύσιμο στην αγορά.
Η Επιτροπή δημιουργεί ενωσιακή βάση δεδομένων με σκοπό την ιχνηλάτηση των καυσίμων κίνησης, περιλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι επιλέξιμα για συνυπολογισμό στον αριθμητή της παραγράφου 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να εισαγάγουν τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των επιλέξιμων καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο παραγωγής τους και μέχρι τον προμηθευτή καυσίμων που διαθέτει το καύσιμο στην αγορά.
Τροπολογία 227
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Οι εθνικές βάσεις δεδομένων συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να επιτρέπεται η ιχνηλάτηση των συναλλαγών καυσίμων μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα των εθνικών βάσεων δεδομένων, η Επιτροπή καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρήση τους με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31.
Η Επιτροπή καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρήση της βάσης δεδομένων με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31.
Τροπολογία 228
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που προέρχονται από τις εθνικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων, σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού [διακυβέρνηση].
5.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις συγκεντρωτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων, σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)]. Η Επιτροπή δημοσιεύει σε ετήσια βάση τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων.
Τροπολογία 229
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τον περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων που προκύπτουν από την επεξεργασία βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή διαδικασία, για τον καθορισμό της μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και ορυκτά καύσιμα από απόβλητα, και για το προσδιορισμό της ελάχιστης μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που απαιτείται για τα εν λόγω καύσιμα για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων που προκύπτουν από την επεξεργασία βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή διαδικασία, για τον καθορισμό της μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και ορυκτά καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών παραγόμενα από αέρια απόβλητα τα οποία παράγονται ως αναπόφευκτη και μη εσκεμμένη συνέπεια της κατασκευής ή παραγωγής προϊόντων που προορίζονται για εμπορική χρήση ή/και πώληση, και για το προσδιορισμό της ελάχιστης μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που απαιτείται για τα εν λόγω καύσιμα για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 230
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7
7.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό [διακυβέρνηση], η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 πράγματι τονώνει την καινοτομία και προωθεί τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, και κατά πόσο οι εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι κατάλληλες. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πρόταση τροποποίησης της υποχρέωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 1.
7.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)], η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 πράγματι τονώνει την καινοτομία και εξασφαλίζει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, και κατά πόσο οι εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι κατάλληλες. Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης κατά πόσον οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτρέπουν αποτελεσματικά τον διπλό καταλογισμό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πρόταση τροποποίησης της υποχρέωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 1. Οι τροποποιημένες υποχρεώσεις διατηρούν τουλάχιστον τα επίπεδα που αντιστοιχούν στην εγκατεστημένη και υπό δημιουργία δυναμικότητα προηγμένων βιοκαυσίμων το 2025.
Τροπολογία 231
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως 6 και τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου:
1.  Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός της επικράτειας της Ένωσης, η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως 6 και τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου:
Τροπολογία 232
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας.
γ)  για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών κινήτρων, για την κατανάλωση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας.
Τροπολογία 323
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου, τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των γεωργικών και των δασικών καταλοίπων, χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στην παράγραφο 7. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης στα απόβλητα και τα κατάλοιπα που μεταποιούνται πρώτα σε προϊόν πριν από την περαιτέρω μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.
Για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου, τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των γεωργικών και των δασικών καταλοίπων, χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στην παράγραφο 7. Ωστόσο, η παραγωγή τους από απόβλητα και κατάλοιπα που καλύπτονται από την οδηγία 2008/98/ΕΚ πρέπει να συνάδει με την αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης στα απόβλητα και τα κατάλοιπα που μεταποιούνται πρώτα σε προϊόν πριν από την περαιτέρω μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.
Τροπολογία 234
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας τα οποία παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα γεωργικών εκτάσεων λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου μόνο εφόσον έχουν ληφθεί μέτρα από τους φορείς για την αποφυγή κάθε αρνητικού αντικτύπου στην ποιότητα του εδάφους και του εδαφικού άνθρακα. Η ενημέρωση για τα μέτρα αυτά αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3.
Τροπολογία 235
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή καυσίμων με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 MW στην περίπτωση των στερεών καυσίμων βιομάζας και με δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 0,5 MW στην περίπτωση των αέριων καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου.
Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 20 MW στην περίπτωση των στερεών καυσίμων βιομάζας και με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον MW στην περίπτωση των αέριων καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου.
Τροπολογία 236
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  δάση και άλλες δασικές εκτάσεις υψηλής βιοποικιλότητας οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί ως εκτάσεις υψηλής βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους εν λόγω σκοπούς προστασίας της φύσης·
Τροπολογία 237
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα εκτάριο:
γ)  λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων λειμώνων με πυκνή βλάστηση και βοσκοτόπων:
Τροπολογία 238
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
ii)  μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση και έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας.
ii)  μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 239
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Τα παραγόμενα από γεωργική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο του 2008.
4.  Τα παραγόμενα από γεωργική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο του 2008, εκτός εάν αποδειχτεί κατά τρόπο επαληθεύσιμο ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγονται την αποξήρανση προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους.
Τροπολογία 240
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5
5.  Τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη αειφόρο τρόπο:
5.  Τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη αειφόρο τρόπο:
α)  η χώρα συγκομιδής της δασικής βιομάζας διαθέτει νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται στον τομέα της συγκομιδής, καθώς και συστήματα παρακολούθησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται ότι:
α)  η χώρα συγκομιδής της δασικής βιομάζας διαθέτει νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται στον τομέα της συγκομιδής, καθώς και συστήματα παρακολούθησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται ότι:
i)  η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της άδειας υλοτόμησης στις ζώνες εντός των νομίμως καθορισμένων ορίων·
i)  η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της άδειας υλοτόμησης ή ισοδύναμης απόδειξης του νόμιμου δικαιώματος υλοτόμησης στις ζώνες εντός των εθνικών ή περιφερειακών νομίμως καθορισμένων ορίων.
ii)  πραγματοποιείται αναγέννηση των δασών στις εκτάσεις συγκομιδής·
ii)  πραγματοποιείται αναγέννηση των δασών στις εκτάσεις συγκομιδής·
iii)   προστατεύονται οι περιοχές με υψηλή αξία διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων των υγροβιοτόπων και των τυρφώνων·
iii)  προστατεύονται οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προώθησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας ή των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη βάσει του διεθνούς ή εθνικού δικαίου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των υγροβιοτόπων και των τυρφώνων·
iv)  ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα του εδάφους και στη βιοποικιλότητα· και
iv)  η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων· και
v)  η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη μακροπρόθεμη παραγωγική ικανότητα του δάσους,
v)  η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·
β)   όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να διασφαλίζεται ότι:
b)  όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη νομιμότητα και τις πρακτικές διαχείρισης των δασών σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού ώστε να διασφαλίζεται ότι:
i)  η συγκομιδή δασικής βιομάζας πραγματοποιήθηκε βάσει νόμιμης άδειας·
i)  η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας της άδειας υλοτόμησης ή ισοδύναμης εθνικής ή περιφερειακής απόδειξης του νόμιμου δικαιώματος υλοτόμησης·
ii)  πραγματοποιείται αναγέννηση των δασών στις εκτάσεις συγκομιδής·
ii)  πραγματοποιείται αναγέννηση των δασών στις εκτάσεις συγκομιδής·
iii)  εντοπίζονται και προστατεύονται οι περιοχές με υψηλή αξία διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων και των υγροβιοτόπων·
iii)  προστατεύονται οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προώθησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας ή των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη βάσει του διεθνούς ή εθνικού δικαίου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των υγροβιοτόπων και των τυρφώνων·
iv)  ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα του εδάφους και στη βιοποικιλότητα·
iv)   η συγκομιδή πραγματοποιείται με βάση τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας· συμπεριλαμβάνονται οι γύρω περιοχές υπό την προϋπόθεση ότι θίγονται από τις δραστηριότητες υλοτόμησης·
v)  η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους.
v)  η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, και
vi)  έχουν τεθεί σε εφαρμογή κανονιστικές ρυθμίσεις ή μέτρα που συνάδουν με τα σχετικά πρότυπα της Ένωσης για το περιβάλλον και τη φύση.
Τροπολογία 241
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ii
ii)  έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), η οποία καλύπτει τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης και διασφαλίζει είτε ότι οι μεταβολές του αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη συγκομιδή βιομάζας προσμετρώνται στη δέσμευση της χώρας για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά, είτε ότι υπάρχει νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην περιοχή της συγκομιδής, για τη διατήρηση και την ενίσχυση των αποθεμάτων άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα·
ii)  έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), η οποία καλύπτει τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης και διασφαλίζει είτε ότι οι μεταβολές του αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη συγκομιδή βιομάζας προσμετρώνται στη δέσμευση της χώρας για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά, είτε ότι υπάρχει νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην περιοχή της συγκομιδής, για τη διατήρηση και την ενίσχυση των αποθεμάτων άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα, και ότι οι εκπομπές από τον τομέα της γης δεν υπερβαίνουν τις απορροφήσεις·
Τροπολογία 242
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2
Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων των αποθεμάτων και των καταβοθρών άνθρακα στο δάσος.
Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αύξηση των επιπέδων των αποθεμάτων και των καταβοθρών άνθρακα στο δάσος.
Τροπολογία 243
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τον τρόπο συγκέντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6, μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο συγκέντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6, μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2.
Τροπολογία 244
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση της γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση τροποποίησης των απαιτήσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Επιτροπή αξιολογεί, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατά πόσο τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση της γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση τροποποίησης των απαιτήσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 για την περίοδο μετά το 2030.
Τροπολογία 245
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο α
α)  τουλάχιστον 50 % για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία στις ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015·
α)  τουλάχιστον 50 % για βιοκαύσιμα, καύσιμα που προέρχονται από το βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία στις ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015·
Τροπολογία 246
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο β
β)  τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία από τις 5 Οκτωβρίου 2015·
β)  τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα, καύσιμα που προέρχονται από το βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία από τις 5 Οκτωβρίου 2015·
Τροπολογία 247
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ
γ)  τουλάχιστον 70 % για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021·
γ)  τουλάχιστον 65 % για βιοκαύσιμα, καύσιμα που προέρχονται από το βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021·
Τροπολογία 248
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ
δ)  τουλάχιστον 80 % για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και 85% για εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.
δ)  τουλάχιστον 70 % για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και 80% για εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.
Τροπολογία 249
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εκείνη που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
Τροπολογίες 297 και 356
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 MW λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ), μόνο εάν παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 34 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά [3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας]. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ), η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων που εγκρίνονται έως [3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας].
Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 MW λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος άρθρου, μόνο εάν παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 34 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή αν παράγεται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που επιτυγχάνουν καθαρή ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 40% και δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά [3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας]. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων που εγκρίνονται έως [ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 251
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν αποκλειστικά καύσιμα βιομάζας που παράγονται από κατάλοιπα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
____________________
Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
Τροπολογία 252
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 α (νέα)
8a.  Έως ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και ανά διετία η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο και τα οφέλη των βιοκαυσίμων που καταναλώνονται στην Ένωση, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και άλλων υλικών, στην οικονομική, στην περιβαλλοντική και στην κοινωνική βιωσιμότητα τόσο στην Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες.
Τροπολογία 253
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 β (νέα)
8β.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 8α του παρόντος άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το άρθρο 26 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται στις εν λόγω περιοχές. Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση με την οποία καθορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές κριτήρια σχετικά με την βιωσιμότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την μείωση της χρήσης τους. Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους τους, σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια αειφορίας, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία.
Τροπολογία 255
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να αναμειγνύονται για παράδειγμα σε περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή εφοδιαστικής, υποδομή μεταφοράς και διανομής ή χώρο εγκαταστάσεων·
α)  επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να αναμειγνύονται για παράδειγμα σε περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή εφοδιαστικής, υποδομή μεταφοράς και διανομής ή χώρο εγκαταστάσεων, υπό τον όρο ότι κάθε παρτίδα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 αυτοτελώς και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της συμμόρφωσης των επιμέρους παρτίδων·
Τροπολογία 256
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Προκειμένου να διευκολυνθούν το διασυνοριακό εμπόριο και η ενημέρωση των καταναλωτών, οι εγγυήσεις προέλευσης για την ανανεώσιμη ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο περιέχουν πληροφορίες για τα κριτήρια αειφορίας και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και μπορούν να μεταφέρονται ξεχωριστά.
Τροπολογία 257
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  όταν από την επεξεργασία παρτίδας πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν που προορίζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, το μέγεθος της παρτίδας και οι σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προσαρμόζονται με την εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής που αντιπροσωπεύει τον λόγο της μάζας του προϊόντος που προορίζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας προς τη μάζα των πρώτων υλών που εισέρχονται στη διαδικασία·
α)  όταν από την επεξεργασία παρτίδας πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν που προορίζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, το μέγεθος της παρτίδας και οι σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προσαρμόζονται με την εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής που αντιπροσωπεύει τον λόγο της μάζας του προϊόντος που προορίζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας προς τη μάζα των πρώτων υλών που εισέρχονται στη διαδικασία, υπό τον όρο ότι κάθε παρτίδα που συνιστά το μείγμα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26·
Τροπολογία 258
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς να εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου ελέγχου. Με τον έλεγχο επαληθεύεται ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη. Αξιολογούνται η συχνότητα και η μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η ορθότητα των δεδομένων.
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς να εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου ελέγχου. Ο έλεγχος επαληθεύει ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη και συμπεριλαμβάνει επίσης επαλήθευση που διασφαλίζει ότι τα υλικά δεν τροποποιούνται ούτε απορρίπτονται σκόπιμα, ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής να μετατραπεί ενδεχομένως σε απόβλητα ή κατάλοιπα, προκειμένου να αλλάξουν οι υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7. Αξιολογούνται η συχνότητα και η μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η ορθότητα των δεδομένων.
Τροπολογία 259
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν άσχετα αν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας παράγονται εντός της Ένωσης ή εισάγονται.
Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν άσχετα αν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας παράγονται εντός της Ένωσης ή εισάγονται. Οι πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική προέλευση των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών.
Τροπολογία 260
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που θεσπίζουν τα πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, και/ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή ότι κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii).
4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που θεσπίζουν τα πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, και/ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή ότι κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii).
Τροπολογία 261
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επαληθεύεται με αποτελεσματικό και ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών από όλα τα εθελοντικά συστήματα. Κατά τον προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου. Αυτό γίνεται με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3. Οι πράξεις αυτές ορίζουν προθεσμία για την εφαρμογή των προδιαγραφών από τα εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί να καταργεί αποφάσεις για την αναγνώριση εθελοντικών συστημάτων σε περίπτωση που τα εν λόγω συστήματα δεν εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επαληθεύεται με αποτελεσματικό και ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών από όλα τα εθελοντικά συστήματα. Κατά τον προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου. Αυτό γίνεται με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3. Οι πράξεις αυτές ορίζουν προθεσμία για την εφαρμογή των προδιαγραφών από τα εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί να καταργεί αποφάσεις για την αναγνώριση εθελοντικών συστημάτων σε περίπτωση που τα εν λόγω συστήματα δεν εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος θέτει ζήτημα για την εφαρμογή κάποιου εθελοντικού συστήματος, η Επιτροπή ερευνά το ζήτημα και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.
Τροπολογία 262
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Η Επιτροπή δύναται, ανά πάσα στιγμή, να επαληθεύει την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων αειφορίας ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Ένωσης ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους.
Τροπολογία 263
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης γης, όπως μετάβαση από μια από τις ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά IPCC: δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, υγροβιότοποι, οικισμοί ή άλλες εκτάσεις, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή πολυετείς καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όταν η τιμή (el) των εκπομπών λόγω άμεσης αλλαγής χρήσης της γης υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7, θεωρείται ότι έχουν μηδενικές εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής χρήση της γης.
Τροπολογία 264
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών των ζωνών της επικράτειάς τους που ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι εκθέσεις συνοδεύονται από περιγραφή της μεθόδου και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του επιπέδου των εκπομπών. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση πρώτων υλών.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών και δασικών πρώτων υλών των ζωνών της επικράτειάς τους που ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι εκθέσεις συνοδεύονται από περιγραφή της μεθόδου και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του επιπέδου των εκπομπών. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση πρώτων υλών.
Τροπολογία 265
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 2, ότι οι εκθέσεις τ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, ακριβή δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την καλλιέργεια πρώτων υλών για γεωργική βιομάζα οι οποίες παράγονται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στις εν λόγω εκθέσεις. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για καλλιέργεια που παρατίθενται στο παράρτημα V μέρος Δ ή Ε για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και στο παράρτημα VI μέρος Γ για τα καύσιμα βιομάζας.
4.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 2, ότι οι εκθέσεις τ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, ακριβή δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την καλλιέργεια πρώτων υλών για γεωργική και δασική βιομάζα οι οποίες παράγονται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στις εν λόγω εκθέσεις. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για καλλιέργεια που παρατίθενται στο παράρτημα V μέρος Δ ή Ε για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και στο παράρτημα VI μέρος Γ για τα καύσιμα βιομάζας.
Τροπολογία 266
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το παράρτημα V και το παράρτημα VI, αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην προσθήκη ή την αναθεώρηση τιμών για οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας. Κατά την εν λόγω επανεξέταση θα συνεκτιμάται η τροποποίηση της μεθοδολογίας στο παράρτημα V μέρος Γ και στο παράρτημα VI μέρος Β.
Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το παράρτημα V και το παράρτημα VI, αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην προσθήκη ή την αναθεώρηση τιμών για οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. Κατά την εν λόγω επανεξέταση θα συνεκτιμάται η τροποποίηση της μεθοδολογίας στο παράρτημα V μέρος Γ και στο παράρτημα VI μέρος Β.
Τροπολογία 267
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την προέλευση των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή τους, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις γης στην Ένωση και στις κύριες προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση αυτή βασίζεται στα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια και στις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου των κρατών μελών που απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 15 και 18 του κανονισμού [διακυβέρνηση], και στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων χωρών και διακυβερνητικών οργανισμών, σε επιστημονικές μελέτες και σε άλλες κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς και τις συνακόλουθες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.
1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την προέλευση των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από αυτά και από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις γης στην Ένωση και στις προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση αυτή βασίζεται στα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια και στις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου των κρατών μελών που απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 15 και 18 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375(COD)], και στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων χωρών και διακυβερνητικών οργανισμών, σε επιστημονικές μελέτες, σε δεδομένα από δορυφόρους και σε άλλες κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς και τις συνακόλουθες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και στις ανταγωνιστικές χρήσεις των υλικών.
Τροπολογία 268
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 παράγραφος 6 και το άρθρο 28 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2021.
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 3, 5 και 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 παράγραφος 6 και το άρθρο 28 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Τροπολογία 269
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 παράγραφος 6 και το άρθρο 28 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 3, 5 και 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 παράγραφος 6 και το άρθρο 28 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 270
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I α (νέο)
Παράρτημα Iα
1.   Οι στόχοι των κρατών μελών για το 2030 είναι το άθροισμα των ακόλουθων συνιστωσών, καθεμιά από τις οποίες εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες:
α)   του εθνικού δεσμευτικού στόχου των κρατών μελών για το 2020, όπως εκτίθεται στο παράρτημα I·
β)   μιας κατ’ αποκοπήν συνεισφοράς («CFlat»)·
γ)   μιας συνεισφοράς με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ («CGDP»)·
δ)   μιας συνεισφοράς με βάση το δυναμικό («CPotential»)·
ε)   μιας συνεισφοράς που αντανακλά το επίπεδο διασύνδεσης των κρατών μελών («CInterco»).
2.   Η συνεισφορά CFlat είναι ίδια για όλα τα κράτη μέλη. Το άθροισμα των CFlat όλων των κρατών μελών ισοδυναμεί με το 30% της διαφοράς μεταξύ των στόχων της Ένωσης για το 2030 και το 2020.
3.   Η συνεισφορά CGDP κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών με βάση έναν δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ο οποίος έχει ως σημείο αναφοράς τον μέσο όρο της Ένωσης και του οποίου το ανώτατο όριο είναι το 150% του μέσου όρου της Ένωσης. Το άθροισμα των CFlat όλων των κρατών μελών ισοδυναμεί με το 30% της διαφοράς μεταξύ των στόχων της Ένωσης για το 2030 και το 2020.
4.   Η συνεισφορά CPotential κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών με βάση την διαφορά μεταξύ του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενός κράτους μέλους το 2030, όπως παρουσιάζεται στο σενάριο PRIMES EUCO3535 και του εθνικού δεσμευτικού στόχου του για το 2020. Το άθροισμα των CPotential όλων των κρατών μελών ισοδυναμεί με το 30% της διαφοράς μεταξύ των στόχων της Ένωσης για το 2030 και το 2020.
5.   Η συνεισφορά CInterco κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών με βάση έναν δείκτη του μεριδίου της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας στον μέσο όρο της ΕΕ, δείκτης ο οποίος για κάθε επιμέρους κράτος μέλος έχει ως ανώτατο όριο το 150% του μέσου όρου της ΕΕ. Το άθροισμα των CInterco όλων των κρατών μελών ισοδυναμεί με το 10% της διαφοράς μεταξύ των στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2020.
Τροπολογία 271
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος Γ – παράγραφος 3 – στοιχείο α – τύπος
ΜΕΙΩΣΗ = (E F(t) – E B /E F(t))
ΜΕΙΩΣΗ = (E F(t) – E B) /E F(t)
Τροπολογία 272
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος Γ – παράγραφος 15
15.  Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και αντικατάστασης του άνθρακα, eccr, συνδέεται άμεσα με την παραγωγή του βιοκαυσίμου ή του βιορευστού στο οποίο καταλογίζονται και περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που χρησιμοποιείται στον τομέα της ενέργειας ή των μεταφορών.
15.  Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και υποκατάστασης του άνθρακα, eccr, περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση του ορυκτής προέλευσης CO2 που χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Τροπολογία 319
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – Μέρος Β – παράγραφος 3 – στοιχείο α – τύπος 1
ΜΕΙΩΣΗ =(E­F(t) – EB(t)/ E­F(t))
ΜΕΙΩΣΗ = (E­F(t) – EB(t))/ E­F (t)
Τροπολογία 273
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1
—  Qusable = η υπολογιζόμενη συνολική χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 7 παράγραφος 4, εφαρμόζεται ως εξής: λαμβάνονται υπόψη μόνο αντλίες θερμότητας για τις οποίες SPF > 1,15 * 1/η.
—  Qusable = η υπολογιζόμενη συνολική χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας για την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 7 παράγραφος 4, εφαρμόζεται ως εξής: λαμβάνονται υπόψη μόνο αντλίες θερμότητας για τις οποίες SPF > 1,15 * 1/η.
Τροπολογία 274
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο β
β)  Κλάσματα βιομάζας των μεικτών αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
διαγράφεται
Τροπολογίες 284 και 311
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – Μέρος Β – στοιχείο γ
γ)  Μελάσες που παράγονται ως παραπροϊόν από τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) ζαχαροκάλαμου ή ζαχαρότευτλων, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα βέλτιστα βιομηχανικά πρότυπα για την εκχύλιση της ζάχαρης.
διαγράφεται
Τροπολογία 312
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα X – μέρος Α
Μέρος A: [...]
διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0392/2017).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου