Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0382(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0392/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0392/2017

Keskustelut :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Äänestykset :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Äänestysselitykset
PV 13/11/2018 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Hyväksytyt tekstit
PDF 952kWORD 142k
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 17. tammikuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2016)0767 – C8‑0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen edistäminen on yksi unionin energiapolitiikan tavoitteista. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen yhdessä energiasäästöjen ja lisätyn energiatehokkuuden kanssa on tärkeä osa toimenpidekokonaisuutta, joka on tarpeen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ilmastomuutosta koskevan vuoden 2015 Pariisin sopimuksen sitoumusten noudattamiseksi sekä vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopuitteiden toteuttamiseksi, mukaan lukien sitova tavoite, jonka mukaan päästöjä vähennetään unionissa vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Sillä on myös tärkeä tehtävä edistettäessä energiansaannin varmuutta ja teknologian kehitystä ja innovaatioita sekä luotaessa työllistymis- ja aluekehitysmahdollisuuksia varsinkin maaseudulla ja eristäytyneillä alueilla tai harvaanasutuilla alueilla.
(2)  Uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen edistäminen on yksi unionin energiapolitiikan tavoitteista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen yhdessä energiasäästöjen ja lisätyn energiatehokkuuden kanssa on olennainen osa toimenpidekokonaisuutta, joka on tarpeen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen osapuolten 21. konferenssissa (COP21) tehtyyn ilmastomuutosta koskevaan vuoden 2015 Pariisin sopimukseen, jäljempänä ’Pariisin sopimus’, perustuvan unionin sitoumuksen noudattamiseksi ja nollapäästötavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioissa viimeistään vuonna 2050. Sillä on myös perustava tehtävä edistettäessä energiansaannin varmuutta, kestävää ja edullista energiaa ja teknologian kehitystä ja innovaatioita sekä teknistä ja teollista johtajuutta tuottaen samalla ympäristöön, sosiaalialaan ja terveyteen liittyvää hyötyä ja luotaessa merkittäviä työllistymis- ja aluekehitysmahdollisuuksia varsinkin maaseudulla ja eristäytyneillä alueilla, harvaanasutuilla alueilla sekä teollisuuden osittaisesta alasajosta kärsivillä alueilla.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Pariisin sopimuksella nostettiin merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintää koskevaa maailmanlaajuista tavoitetasoa, ja sopimuksen allekirjoittajat sitoutuivat rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousun alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja jatkamaan pyrkimyksiä lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Unionin on valmistauduttava ennakoitua merkittävämpiin ja nopeampiin päästövähennyksiin, jotta siirrytään energiatehokkaaseen ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan energiajärjestelmään viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Toisaalta tällaisia vähennyksiä voidaan toteuttaa aiemmin ennakoitua pienemmin kustannuksin, kun otetaan huomioon uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, perustuvien teknologioiden kehittämisen ja käyttöön ottamisen nykyinen vauhti.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Erityisesti lisääntyvät teknologiset parannukset, julkisen liikenteen käyttöä ja laajentamista koskevat kannusteet, energiatehokkaiden teknologioiden käyttö ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen sähkö-, lämmitys- ja jäähdytysaloilla sekä liikenteessä ovat yhdessä energiatehokkuustoimenpiteiden kanssa hyvin tehokkaita tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä unionissa ja unionin riippuvuutta tuontikaasusta ja ‑öljystä.
(3)  Erityisesti energiankulutuksen vähentäminen, lisääntyvät teknologiset parannukset, julkisen liikenteen laajentaminen, energiatehokkaiden teknologioiden käyttö ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen sähkö-, lämmitys- ja jäähdytysaloilla sekä liikenteessä ovat yhdessä energiatehokkuustoimenpiteiden kanssa hyvin tehokkaita tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä unionissa ja unionin energiaomavaraisuutta.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Direktiivissä 2009/28/EY säädetään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseksi sääntelypuitteista, joissa vahvistetaan uusiutuvien energialähteiden osuudelle energiankulutuksessa ja liikenteessä sitovat kansalliset tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Tammikuun 22 päivänä 2014 annetussa komission tiedonannossa12 vahvistetaan puitteet tulevalle energiaunionille ja ilmastopolitiikoille sekä edistetään yhteistä näkemystä kyseisten politiikkojen kehittämisestä vuoden 2020 jälkeen. Komissio ehdotti, että unionin vuoden 2030 tavoitteen, joka koskee uusiutuvan energian osuutta kulutetusta energiasta unionissa, olisi oltava vähintään 27 prosenttia.
(4)  Direktiivissä 2009/28/EY säädetään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseksi sääntelypuitteista, joissa vahvistetaan uusiutuvien energialähteiden osuudelle energiankulutuksessa ja liikenteessä sitovat kansalliset tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä.
__________________
12 Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030 (COM/2014/015 final).
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Lokakuussa 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto tuki kyseistä tavoitetta ja totesi, että jäsenvaltiot voivat vahvistaa omia kunnianhimoisempia tavoitteitaan.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Euroopan parlamentti on päätöslauselmissaan "Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030" ja "Uusiutuvan energian tilannekatsaus" kannattanut unionin sitovaa tavoitetta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksesta on vuonna 2030 vähintään 30 prosenttia. Se on myös korostanut, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet.
(6)  Euroopan parlamentti kannatti 5 päivänä helmikuuta 2014 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030 antamassaan päätöslauselmassa unionin sitovaa tavoitetta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksesta on vuonna 2030 vähintään 30 prosenttia. Se on myös korostanut, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet. Uusiutuvan energian tilannekatsauksesta 23 päivänä kesäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti meni vielä pidemmälle ja pani merkille aikaisemman kantansa, jonka mukaan unionin tavoite on vähintään 30 prosenttia, ja korosti, että Pariisin sopimuksen ja uusiutuvan teknologian viimeaikaisen halventumisen valossa tavoitetasoa on syytä nostaa.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet ja teknologian kehitys, mukaan lukien uusiutuviin energialähteisiin tehtyjen investointien kustannusten aleneminen, olisi näin ollen otettava huomioon.
Tarkistus 324
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa unionin sitova tavoite, jonka mukaan uusiutuvista energialähteistä saatavan energian osuus on vähintään 27 prosenttia. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä omat panoksensa kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi osana yhdennettyä kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaa asetuksessa [Governance] vahvistetun hallintoprosessin mukaisesti.
(7)  Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa unionin sitova tavoite, jonka mukaan uusiutuvista energialähteistä saatavan energian osuus on vähintään 35 prosenttia ja jota täydennetään kansallisilla tavoitteilla. Jäsenvaltioiden olisi vain poikkeuksellisesti sallittava poiketa asetetusta tavoitetasosta enintään 10 prosentilla asianmukaisesti perustelluissa sekä mitattavissa ja tarkistettavissa olevissa olosuhteissa objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien perusteella.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Jäsenvaltioiden uusiutuvan energian tavoitteet olisi asetettava ottaen huomioon Pariisin sopimuksessa määrätyt velvoitteet, uusiutuvan energian edelleen suuri potentiaali sekä energiasiirtymän toteuttamisen edellyttämät investoinnit.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Unionin 35 prosentin tavoite olisi muunnettava kunkin jäsenvaltion yksittäisiksi tavoitteiksi ottaen huomioon oikeudenmukainen ja sopiva jako, joka perustuu jäsenvaltioiden BKT:hen ja erilaisiin lähtökohtiin ja valmiuksiin, mukaan lukien vuoteen 2020 mennessä saavutettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian taso.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 koskevan unionin sitovan tavoitteen vahvistaminen kannustaa entisestään kehittämään uusiutuvaa energiaa tuottavia tekniikoita ja antaa investoijille varmuuden. Kun tavoite määritellään unionin tasolla, jäsenvaltiot saavat enemmän joustovaraa pyrkiessään saavuttamaan kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteensa kustannustehokkaimmalla tavalla omien olosuhteidensa, energiayhdistelmiensä ja uusiutuvan energian tuottamismahdollisuuksiensa mukaisesti.
(8)  Uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 koskevan unionin sitovan tavoitteen vahvistaminen kannustaa entisestään kehittämään uusiutuvaa energiaa tuottavia tekniikoita ja antaa investoijille varmuuden.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Jäsenvaltioiden olisi harkittava, missä määrin erityyppisten energialähteiden käyttö noudattaa tavoitetta, jonka mukaan lämpötilan nousu olisi rajoitettava 1,5 celsiusasteeseen verrattuna esiteollisen ajan tasoihin, sekä pyrkimystä kohti fossiilitonta taloutta ja samaan aikaan vähähiilistä taloutta. Komission olisi arvioitava, mikä osuus kyseisillä erilaisilla uusiutuvilla energialähteillä on näiden tavoitteiden saavuttamisessa sen perusteella, millaisia takaisinmaksuaika ja tulokset ovat verrattuina fossiilisiin polttoaineisiin, sekä harkita mahdollisuutta ehdottaa pisintä sallittua takaisinmaksuaikaa kestävyyskriteeriksi erityisesti lignoselluloosaan perustuvalle biomassalle.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava lisätoimenpiteitä, jos uusiutuvan energian osuus unionin tasolla ei noudata unionin lineaarista kehityskulkua kohti uusiutuvan energian 27 prosentin osuutta koskevaa tavoitetta. Kuten asetuksessa [Governance] säädetään, jos komissio havaitsee yhdennetyistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista tekemässään arvioinnissa tavoitetasoihin liittyvän aukon, se voi toteuttaa unionin tasolla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tavoitteet saavutetaan. Jos komissio havaitsee yhdennetyistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista tekemässään arvioinnissa ns. toteutukseen liittyvän aukon, jäsenvaltioiden olisi sovellettava asetuksessa [Governance] säädettyjä toimenpiteitä, joissa niille annetaan riittävästi valinnanvaraa.
Poistetaan.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Uusiutuvista lähteistä tuotettavaa sähköä koskevien tukijärjestelmien on osoitettu olevan tehokas tapa edistää uusiutuvan sähkön käyttöönottoa. Jos jäsenvaltio päättää panna tukijärjestelmiä täytäntöön, tällaista tukea olisi myönnettävä muodossa, joka vääristää sähkömarkkinoiden toimintaa mahdollisimman vähän. Yhä useampi jäsenvaltio myöntää tukea tässä tarkoituksessa siten, että tukea myönnetään markkinatulojen lisäksi.
(15)  Uusiutuvista lähteistä tuotettavaa sähköä koskevien tukijärjestelmien on osoitettu olevan tehokas tapa edistää uusiutuvan sähkön käyttöönottoa. Jos jäsenvaltio päättää panna tukijärjestelmiä täytäntöön, tällaista tukea olisi myönnettävä muodossa, joka vääristää sähkömarkkinoiden toimintaa mahdollisimman vähän. Yhä useampi jäsenvaltio myöntää tukea tässä tarkoituksessa siten, että tukea myönnetään markkinatulojen lisäksi ja huomioon otetaan eri tekniikoihin liittyvät ominaispiirteet sekä pienten ja suurten tuottajien erilainen kyky vastata markkinasignaaleihin.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö olisi otettava käyttöön niin, että kuluttajille ja veronmaksajille aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia. Jäsenvaltioiden olisi tukijärjestelmiä laatiessaan ja tukea myöntäessään pyrittävä minimoimaan käyttöönoton kokonaiskustannukset ottaen täysimääräisesti huomioon verkon ja järjestelmän kehittämistarpeet ja siitä johtuva energiayhdistelmä sekä teknologioiden pitkän aikavälin mahdollisuudet.
(16)  Uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö, mukaan lukien energian varastointi, olisi otettava käyttöön niin, että minimoidaan energiasiirtymästä kuluttajille ja veronmaksajille aiheutuvat pitkän aikavälin kustannukset. Jäsenvaltioiden olisi tukijärjestelmiä laatiessaan ja tukea myöntäessään pyrittävä minimoimaan käyttöönoton kokonaiskustannukset ottaen täysimääräisesti huomioon verkon ja järjestelmän kehittämistarpeet ja siitä johtuva energiayhdistelmä sekä teknologioiden pitkän aikavälin mahdollisuudet. Jäsenvaltioiden olisi myös myönnettävä tukea laitoksille käyttämällä tarjouksia, jotka voivat olla joko teknologiakohtaisia tai -neutraaleja.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Eurooppa-neuvosto korosti vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista 24 päivänä lokakuuta 2014 antamissaan päätelmissä tiiviimmin yhteenliitettyjen energian sisämarkkinoiden merkitystä ja riittävän tuen tarvetta, jotta voidaan integroida jatkuvasti lisääntyvät erilaiset uusiutuvat energialähteet ja antaa näin unionille mahdollisuus saavuttaa johtoasemaa koskevat kunnianhimoiset tavoitteensa energiasiirtymän osalta. Sen vuoksi on tärkeää nostaa pikaisesti yhteenliittämisen tasoa ja saavuttaa edistystä Eurooppa-neuvoston sovittujen tavoitteiden suhteen energiaunionin täyden potentiaalin maksimoimiseksi.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)
(16 b)  Kun jäsenvaltiot kehittävät uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmiä, niiden olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY1 a vahvistetut kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet. Jätteen syntymisen ehkäisemisen ja jätteen kierrättämisen olisi oltava ensisijainen vaihtoehto. Jäsenvaltioiden ei pitäisi luoda tukijärjestelmiä, jotka ovat ristiriidassa jätteen käsittelyä koskevien tavoitteiden kanssa ja johtaisivat kierrätyskelpoisen jätteen tehottomaan käyttöön. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin nojalla käyttöön otetut toimenpiteet eivät ole ristiriidassa direktiivin 2008/98/EY tavoitteiden kanssa.
__________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)
(16 c)  Bioottisten energialähteiden käytön osalta jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön suojakeinoja, jotta voidaan suojella luonnon monimuotoisuutta ja estää ekosysteemien köyhtyminen tai häviäminen sekä nykyisistä käyttötavoista tapahtuva poikkeaminen, jolla olisi kielteinen epäsuora tai suora vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, maaperään tai yleiseen kasvihuonekaasutaseeseen.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)
(16 d)  Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan edistettävä ja suosittava kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja vältettävä vääristäviä tilanteita, jotka johtavat resurssien laajamittaiseen tuontiin kolmansista maista. Tässä suhteessa olisi otettava huomioon elinkaariajattelu ja edistettävä sitä.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 e kappale (uusi)
(16 e)  Uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä, kaupungeilla ja paikallisviranomaisilla olisi oltava oikeus osallistua saatavilla oleviin tukijärjestelmiin yhtäläisin edellytyksin muiden suurten osallistujien kanssa. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa toimenpiteitä, mukaan lukien tiedon sekä teknisen ja taloudellisen tuen tarjoaminen keskitettyjen hallinnollisten yhteyspisteiden kautta, vähentää hallinnollisia vaatimuksia, asettaa yhteisön etua painottavia tarjouskriteerejä, luoda räätälöityjä tarjousaikoja uusiutuvaa energiaa tuottaville yhteisöille tai sallia korvausten maksaminen niille suorien tukijärjestelmien välityksellä.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 f kappale (uusi)
(16 f)  Uusiutuvista lähteistä saatavan sähkön tuotantoon tarvittavan infrastruktuurin suunnittelussa olisi otettava asianmukaisesti huomioon politiikat, jotka liittyvät hankkeiden vaikutuspiiriin kuuluvien tahojen, kuten mahdollisten alkuperäiskansojen, osallistumiseen, ottaen asianmukaisesti huomioon heidän maaoikeutensa.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 g kappale (uusi)
(16 g)  Kuluttajille olisi annettava kattavasti tietoa, myös tietoa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuushyödyistä ja sähköajoneuvojen alhaisemmista käyttökustannuksista, jotta he voivat tehdä uusiutuvaan energiaan liittyviä yksilöllisiä kulutusvalintoja ja välttää teknologialukkiutuman.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 h kappale (uusi)
(16 h)   Edistettäessä uusiutuvien energialähteiden markkinoiden kehittymistä olisi otettava huomioon kielteiset vaikutukset muihin markkinatoimijoihin. Tukiohjelmissa olisi siksi minimoitava markkinoiden ja kilpailun vääristymien riski.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Vaikka jäsenvaltioita olisi vaadittava vähitellen ja osittain avaamaan tuki toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville hankkeille tasolla, joka heijastaa jäsenvaltioiden välisiä fyysisiä virtoja, tukiohjelmien avaamisen olisi säilyttävä vapaaehtoisena tätä pakollista osuutta lukuun ottamatta. Jäsenvaltioiden voimavarat uusiutuvan energian alalla ovat eritasoisia, ja ne tukevat uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä kansallisella tasolla erilaisin tukijärjestelmin. Suurin osa jäsenvaltioista soveltaa tukijärjestelmiä, joista myönnetään tukea yksinomaan niiden alueella tuotetulle uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle energialle. Kansallisten tukijärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta on välttämätöntä, että jäsenvaltiot voivat säännellä kansallisten tukijärjestelmiensä vaikutuksia ja kustannuksia omien voimavarojensa mukaisesti. Yksi tärkeä keino tämän direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi on taata direktiiveissä 2001/77/EY ja 2009/28/EY säädettyjen kansallisten tukijärjestelmien moitteeton toiminta, jotta investoijien luottamus säilyisi ja jäsenvaltiot voisivat laatia tehokkaita kansallisia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Tämän direktiivin tavoitteena on helpottaa rajat ylittävää tukea uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle energialle tämän vaikuttamatta suhteettomasti kansallisiin tukijärjestelmiin. Siinä otetaan siten tukijärjestelmien osittaisen pakollisen avaamisen lisäksi käyttöön jäsenvaltioiden välisiä valinnaisia yhteistyömekanismeja, joiden puitteissa ne voivat sopia siitä, missä määrin jokin jäsenvaltio tukee energian tuotantoa toisessa jäsenvaltiossa ja missä määrin uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannon tukeminen olisi otettava huomioon jommankumman jäsenvaltion kokonaistavoitteen täyttymisessä. Jotta varmistettaisiin kummankin tavoitteiden täyttymiseen tähtäävän toimenpiteen eli kansallisten tukijärjestelmien ja yhteistyömekanismien tehokkuus, jäsenvaltioiden on voitava avaamisen pakollista vähimmäisosuutta lukuun ottamatta päättää, sovelletaanko niiden kansallisia tukijärjestelmiä muissa jäsenvaltioissa uusiutuvista lähteistä tuotettuun energiaan ja missä määrin niitä sovelletaan, sekä sopia asiasta tässä direktiivissä säädettyjä yhteistyömekanismeja käyttäen.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Uusiutuvaa energiaa koskevien tukipolitiikkojen olisi oltava vakaita, eikä niitä saisi muuttaa usein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tukijärjestelmien muutoksia, joilla ne saatetaan valtiontukisääntöjen mukaisiksi. Muutokset vaikuttavat suoraan pääoman rahoituskustannuksiin ja hankkeen kehityskustannuksiin ja näin ollen uusiutuvan energian käyttöönoton kokonaiskustannuksiin unionissa. Jäsenvaltioiden olisi ehkäistävä uusiutuvan energian hankkeisiin myönnettävän tuen tarkistusten kielteiset vaikutukset hankkeiden taloudelliseen elinkelpoisuuteen. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi edistettävä kustannustehokkaita tukipolitiikkoja ja varmistettava niiden rahoituksen kestävyys.
(18)  Jollei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklasta muuta johdu, uusiutuvaa energiaa koskevien tukipolitiikkojen olisi oltava ennakoitavia ja vakaita ja vältettävä toistuvia tai takautuvia muutoksia. Politiikan ennakoimattomuus ja epävakaus vaikuttavat suoraan pääoman rahoituskustannuksiin ja hankkeen kehityskustannuksiin ja näin ollen uusiutuvan energian käyttöönoton kokonaiskustannuksiin unionissa. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tukipolitiikan muutoksista hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista ja niiden olisi kuultava sidosryhmiä asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi joka tapauksessa ehkäistävä uusiutuvan energian hankkeisiin myönnettävän tuen tarkistusten kielteiset vaikutukset hankkeiden taloudelliseen elinkelpoisuuteen. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi edistettävä kustannustehokkaita tukipolitiikkoja ja varmistettava niiden rahoituksen kestävyys.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Jäsenvaltioiden velvollisuus laatia uusiutuvaa energiaa koskevat toimintasuunnitelmat ja komission velvollisuus raportoida jäsenvaltioiden edistymisestä ovat olennaisen tärkeitä avoimuuden lisäämiseksi, selkeyden tarjoamiseksi investoijille ja kuluttajille sekä tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi. Asetuksessa [Governance] kootaan kyseiset velvollisuudet energiaunionin hallintojärjestelmään, jossa ilmasto- ja energia-alan suunnittelu-, raportointi- ja seurantajärjestelmät virtaviivaistetaan. Myös uusiutuvaa energiaa koskeva avoimuusfoorumi sisällytetään asetuksella [Governance] vahvistettuun laajempaan sähköiseen alustaan.
(19)  Jäsenvaltioiden velvollisuus laatia uusiutuvaa energiaa koskevat toimintasuunnitelmat ja komission velvollisuus raportoida jäsenvaltioiden edistymisestä ovat olennaisen tärkeitä avoimuuden lisäämiseksi, selkeyden tarjoamiseksi investoijille ja kuluttajille sekä tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi. Sen varmistamiseksi, että kansalaiset sijoitetaan energiasiirtymän ytimeen, jäsenvaltioiden olisi kehitettävä pitkän aikavälin strategioita, joilla helpotetaan kaupunkien, uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen ja itse tuottamaansa energiaa käyttävien kuluttajien uusiutuvan energian tuotantoa niiden uusiutuvaa energiaa koskevien toimintasuunnitelmien kehyksessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] kootaan kyseiset velvollisuudet energiaunionin hallintojärjestelmään, jossa ilmasto- ja energia-alan pitkän aikavälin strategiat sekä suunnittelu-, raportointi- ja seurantajärjestelmät virtaviivaistetaan. Myös uusiutuvaa energiaa koskeva avoimuusfoorumi sisällytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] vahvistettuun laajempaan sähköiseen alustaan.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)  Merten uusiutuva energia on unionille ainutlaatuinen tilaisuus vähentää riippuvuuttaan fossiilisista energialähteistä, edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteidensa saavuttamista ja saada aikaan uusi teollisuuden ala, joka luo työpaikkoja huomattavalle osalle sen aluetta, mukaan lukien syrjäiset alueet. unionin on siksi pyrittävä luomaan sen käyttöönotolle suotuisat sääntelyyn ja talouteen liittyvät edellytykset.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
(24 a)  Komission 20 päivänä heinäkuuta 2016 antamassa tiedonannossa ”Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia” painotettiin, että kehittyneet biopolttoaineet ovat erityisen tärkeitä ilmailussa keskipitkällä aikavälillä. Kaupallinen lentotoiminta on täysin riippuvaista nestemäisistä polttoaineista, koska siviili-ilmailualalla ei ole niille mitään turvallista eikä sertifioitua vaihtoehtoa.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Sen varmistamiseksi, että liitteessä IX otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY17 vahvistetun jätehierarkian periaatteet, unionin kestävyyskriteerit ja tarve varmistaa, ettei kyseinen liite jätteiden ja tähteiden käyttöä edistäessään lisää maantarvetta, komission olisi liitettä säännöllisesti arvioidessaan harkittava sellaisten uusien raaka-aineiden sisällyttämistä, jotka eivät vääristä merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden markkinoita.
(25)  Sen varmistamiseksi, että liitteessä IX otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY17 vahvistetut kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet, unionin kestävyyskriteerit, päästöjen elinkaariarviointi ja tarve varmistaa, ettei kyseinen liite jätteiden ja tähteiden käyttöä edistäessään lisää maantarvetta, komission olisi arvioitava liitettä säännöllisesti ja harkittava kaikissa ehdottamissaan muutoksissa vaikutuksia (sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden markkinoihin.
__________________
__________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a)  Palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta 4 päivänä huhtikuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan komissiota toteuttamaan toimenpiteitä metsäkatoa edistävien kasviöljyjen, myös palmuöljyn, käytön lopettamiseksi asteittain biopolttoaineiden osana mieluiten vuoteen 2020 mennessä.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Uusiutuvista energialähteistä unionin ulkopuolella tuotettu tuontisähkö olisi voitava ottaa huomioon jäsenvaltioiden uusiutuvan energian osuuksissa. On syytä varmistaa tällaisen tuonnin luotettava jäljittäminen ja määrittäminen, jotta taattaisiin, että perinteisen energian korvaamisella uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla unionissa ja kolmansissa maissa on riittävä vaikutus. Kolmansien maiden kanssa tullaan harkitsemaan sopimuksia tällaisesta uusiutuvista energialähteistä tuotetulla sähköllä käytävästä kaupasta. Jos energiayhteisön perustamissopimuksen18 sopimuspuolet tekevät päätöksen, joka velvoittaa ne noudattamaan tämän direktiivin asiaankuuluvia säännöksiä, niihin olisi sovellettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevia tämän direktiivin mukaisia toimenpiteitä.
(28)  Uusiutuvista energialähteistä unionin ulkopuolella tuotettu tuontisähkö olisi voitava ottaa huomioon jäsenvaltioiden uusiutuvan energian osuuksissa. On syytä varmistaa tällaisen tuonnin luotettava jäljittäminen ja määrittäminen, jotta taattaisiin, että perinteisen energian korvaamisella uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla unionissa ja kolmansissa maissa on riittävä vaikutus ja että tuonti on kaikilta osin kansainvälisen oikeuden mukaista. Kolmansien maiden kanssa tullaan harkitsemaan sopimuksia tällaisesta uusiutuvista energialähteistä tuotetulla sähköllä käytävästä kaupasta. Jos energiayhteisön perustamissopimuksen18 sopimuspuolet tekevät päätöksen, joka velvoittaa ne noudattamaan tämän direktiivin asiaankuuluvia säännöksiä, niihin olisi sovellettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevia tämän direktiivin mukaisia toimenpiteitä.
__________________
__________________
18 EUVL L 198, 20.7.2006, s. 18.
18 EUVL L 198, 20.7.2006, s. 18.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
(28 a)  Jäsenvaltioiden toteuttaessa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa yhteishankkeita, jotka koskevat sähkön tuottamista uusiutuvista energialähteistä, on asianmukaista, että nämä yhteishankkeet koskevat vain uusia laitoksia tai laitoksia, joiden kapasiteettia on äskettäin lisätty. Tämä auttaa varmistamaan, että uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuus kolmannen maan energian kokonaiskulutuksesta ei vähene sen johdosta, että unioniin tuodaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa. Lisäksi asianomaisten jäsenvaltioiden olisi edistettävä yhteishankkeeseen osallistuvien laitosten sähkön tuotannon tietyn osan käyttöä asianomaisessa kolmannessa maassa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi myös kannustettava asianomaista kolmatta maata kehittämään uusiutuvaa energiaa koskeva politiikka, joka sisältää kunnianhimoisia tavoitteita.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)
(28 b)   Tällä direktiivillä luodaan unionin kehys uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämiselle ja se lisää osaltaan mahdollista myönteistä vaikutusta, joka unionilla ja jäsenvaltioilla voi olla uusiutuvan energiasektorin kehittämisen tehostamiseen kolmansissa maissa. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä uusiutuvan energian tuotannon tutkimusta ja kehittämistä ja siihen tehtäviä investointeja kehitysmaissa ja muissa kumppanimaissa, jolloin samalla lujitetaan niiden ympäristöä ja taloutta koskevaa kestävyyttä ja uusiutuvan energian vientikapasiteettia. Lisäksi uusiutuvan energian tuonti kumppanimaista voi auttaa unionia ja jäsenvaltioita saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteensa hiilipäästöjen vähentämiseksi.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)
(28 c)   Kehitysmaat ovat lisääntyvässä määrin ottaneet käyttöön uusiutuvaa energiaa koskevia toimintalinjoja kansallisella tasolla, sillä ne pyrkivät tuottamaan energiaa uusiutuvista energialähteistä kasvavaan energiankysyntään vastatakseen. Yli 173 maata, mukaan luettuina 117 kehitysmaata ja nopeasti kehittyvän talouden maata, oli asettanut uusiutuvaa energiaa koskevia tavoitteita vuoden 2015 loppuun mennessä.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 d kappale (uusi)
(28 d)   Energiankäyttö kehitysmaissa liittyy tiiviisti moniin sosiaalisiin kysymyksiin: köyhyyden vähentäminen, koulutus, terveys, väestönkasvu, työllisyys, yrittäjyys, viestintä, kaupungistuminen ja naisten puutteelliset mahdollisuudet. Uusiutuvat energialähteet voivat merkittävällä tavalla mahdollistaa kehitys- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisen yhdessä. Vaihtoehtoisten energiatekniikoiden kehityksessä on viime vuosina tapahtunut huomattavaa edistystä sekä suorituskyvyn että kustannusten alenemisen osalta. Lisäksi monet kehitysmaat ovat erityisen hyvässä asemassa, kun kyse on uuden sukupolven energiateknologian kehittämisestä. Kehitys- ja ympäristöhyötyjen lisäksi uusiutuva energia voi lisätä turvallisuutta ja taloudellista vakautta. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen vähentäisi riippuvuutta kalliista fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja auttaisi monia maita parantamaan maksutasettaan.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)
(31 a)  Alueen geologisten ominaisuuksien mukaan geoterminen energian tuotanto voi vapauttaa kasvihuonekaasuja ja muita aineita maanalaisista virtauksista ja muista maanalaisista geologisista muodostumista. Investointeja olisi suunnattava ainoastaan geotermiseen energian tuotantoon, jonka ympäristövaikutukset ovat vähäiset ja joka johtaa kasvihuonekaasupäästöjen osalta säästöihin tavanomaisiin lähteisiin verrattuna. Siksi komission olisi joulukuuhun 2018 mennessä arvioitava, tarvitaanko lainsäädäntöehdotus, jolla pyritään sääntelemään kaikkien terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden, mukaan lukien hiilidioksidi, päästöjä geotermisistä laitoksista sekä etsintä- että tuotantovaiheessa.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Säännöt ja velvoitteet, jotka koskevat uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön vähimmäisvaatimuksia uusissa ja kunnostetuissa rakennuksissa, ovat kansallisella ja alueellisella tasolla lisänneet uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä huomattavasti. Tällaisia toimenpiteitä olisi edistettävä laajemminkin unionissa samalla kun edistetään energiatehokkaampien uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian sovellusten käyttöä rakennussäännöksissä ja -määräyksissä.
(33)  Säännöt ja velvoitteet, jotka koskevat uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön vähimmäisvaatimuksia uusissa ja kunnostetuissa rakennuksissa, ovat kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla lisänneet uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä huomattavasti. Tällaisia toimenpiteitä olisi edistettävä laajemminkin unionissa samalla kun edistetään energiatehokkaampien uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian sovellusten käyttöä yhdessä energiansäästö- ja energiatehokkuustoimien kanssa rakennussäännöksissä ja -määräyksissä.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Sen varmistamiseksi, että uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja koskevat kansalliset toimenpiteet perustuvat kansallisen uusiutuvan energian ja hukkaenergian potentiaalin kattavaan kartoitukseen ja analyysiin ja edistävät uusiutuvan energian sekä hukkalämmön ja -kylmän lähteiden käyttöönottoa, on asianmukaista vaatia jäsenvaltioita arvioimaan kansallisen uusiutuvan energian potentiaalinsa sekä hukkalämmön ja -kylmän käyttöä lämmitykseen ja jäähdytykseen koskevat mahdollisuutensa erityisesti uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseksi lämpö- ja jäähdytyslaitoksissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU21 2 artiklan 41 kohdassa määritellyn tehokkaan ja kilpailukykyisen kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen edistämiseksi. Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus lämmitystä ja jäähdytystä koskevien energiatehokkuusvaatimusten kanssa ja vähentää hallinnollista taakkaa, kyseinen arviointi olisi sisällytettävä mainitun direktiivin 14 artiklan mukaisesti toteutettaviin ja tiedoksiannettaviin kattaviin arviointeihin.
(35)  Sen varmistamiseksi, että uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja koskevat kansalliset toimenpiteet perustuvat kansallisen uusiutuvan energian ja hukkaenergian potentiaalin kattavaan kartoitukseen ja analyysiin ja edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa erityisesti tukemalla lämpöpumppujen, maalämmön ja aurinkolämmön kaltaisia innovatiivisia tekniikoita, sekä hukkalämmön ja -kylmän lähteiden käyttöönottoa, on asianmukaista vaatia jäsenvaltioita arvioimaan kansallisen uusiutuvan energian potentiaalinsa sekä hukkalämmön ja -kylmän käyttöä lämmitykseen ja jäähdytykseen koskevat mahdollisuutensa erityisesti uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseksi lämpö- ja jäähdytyslaitoksissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU21 2 artiklan 41 kohdassa määritellyn tehokkaan ja kilpailukykyisen kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen edistämiseksi. Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus lämmitystä ja jäähdytystä koskevien energiatehokkuusvaatimusten kanssa ja vähentää hallinnollista taakkaa, kyseinen arviointi olisi sisällytettävä mainitun direktiivin 14 artiklan mukaisesti toteutettaviin ja tiedoksiannettaviin kattaviin arviointeihin.
__________________
__________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Sääntöjen epäselvyyden ja koordinoinnin puutteen eri lupaviranomaisten välillä on osoitettu vaikeuttavan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöönottoa. Yksi hallinnollinen yhteyspiste, joka kokoaa yhteen tai koordinoi kaikkia lupamenettelyjä, auttaisi vähentämään monimutkaisuutta ja parantamaan tehokkuutta ja avoimuutta. Hallinnollisia lupamenettelyjä olisi sujuvoitettava asettamalla läpinäkyvät aikataulut uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa käyttäville laitoksille. Suunnittelumääräyksissä ja -ohjeissa olisi otettava huomioon kustannustehokkaat ja ympäristöä hyödyttävät uusiutuvaa energiaa käyttävät lämmitys-, jäähdytys- ja sähkölaitteistot. Tätä direktiiviä ja erityisesti luvanmyöntämisprosessia ja sen kestoa koskevia säännöksiä olisi sovellettava rajoittamatta kansainvälisen ja unionin lainsäädännön soveltamista, mukaan lukien ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemista koskevat säännökset.
(36)  Sääntöjen epäselvyyden ja koordinoinnin puutteen eri lupaviranomaisten välillä on osoitettu vaikeuttavan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöönottoa. Yksi hallinnollinen yhteyspiste, joka kokoaa yhteen tai koordinoi kaikkia lupamenettelyjä, auttaisi vähentämään monimutkaisuutta ja parantamaan tehokkuutta ja avoimuutta myös itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien ja uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen kannalta. Hallinnollisia lupamenettelyjä olisi sujuvoitettava asettamalla läpinäkyvät aikataulut uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa käyttäville laitoksille. Suunnittelumääräyksissä ja -ohjeissa olisi otettava huomioon kustannustehokkaat ja ympäristöä hyödyttävät uusiutuvaa energiaa käyttävät lämmitys-, jäähdytys- ja sähkölaitteistot. Tätä direktiiviä ja erityisesti luvanmyöntämisprosessia ja sen kestoa koskevia säännöksiä olisi sovellettava rajoittamatta kansainvälisen ja unionin lainsäädännön soveltamista, mukaan lukien ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemista koskevat säännökset.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)  Tämän direktiivin soveltamiseksi myönnettyjä alkuperätakuita käytetään ainoastaan osoituksena loppukuluttajalle siitä, että tietty energian osuus tai määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Alkuperätakuu voidaan siirtää haltijalta toiselle riippumatta energiasta, jota se koskee. Sen varmistamiseksi, että uusiutuvan energian yksikkö ilmoitetaan asiakkaalle vain kerran, olisi kuitenkin vältettävä alkuperätakuiden kaksinkertaista laskentaa ja kaksinkertaista ilmoittamista. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa, johon liittyvän alkuperätakuun tuottaja on myynyt erikseen, ei saisi ilmoittaa eikä myydä loppukäyttäjälle uusiutuvista lähteistä peräisin olevana energiana.
(43)  Tämän direktiivin soveltamiseksi myönnettyjä alkuperätakuita käytetään ainoastaan osoituksena loppukuluttajalle siitä, että tietty energian osuus tai määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Alkuperätakuu voidaan siirtää haltijalta toiselle riippumatta energiasta, jota se koskee. Sen varmistamiseksi, että uusiutuvan energian yksikkö ilmoitetaan asiakkaalle vain kerran, olisi kuitenkin vältettävä alkuperätakuiden kaksinkertaista laskentaa ja kaksinkertaista ilmoittamista. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa, johon liittyvän alkuperätakuun tuottaja on myynyt erikseen, ei saisi ilmoittaa eikä myydä loppukäyttäjälle uusiutuvista lähteistä peräisin olevana energiana. On tärkeää erottaa tukijärjestelmissä käytetyt vihreät sertifikaatit alkuperätakuista.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale
(45)  On tärkeää antaa tietoja siitä, miten tukea saava sähkö jakautuu loppukäyttäjille. Kuluttajille annettavien tietojen laadun parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikista tuotetuista uusiutuvan energian yksiköistä annetaan alkuperätakuut. Kaksinkertaisen korvauksen estämiseksi taloudellista tukea jo saaville uusiutuvan energian tuottajille ei pitäisi antaa alkuperätakuita. Kyseisiä alkuperätakuita olisi kuitenkin käytettävä ilmoittamiseen, jotta loppukuluttajat saisivat selkeää, luotettavaa ja asianmukaista näyttöä energiayksiköiden uusiutuvasta alkuperästä. Lisäksi tukea saaneen sähkön osalta alkuperätakeet olisi myytävä markkinoille huutokaupalla, ja tulot olisi käytettävä uusiutuvan energian julkisiin tukiin liittyvien kustannusten alentamiseksi.
(45)  On tärkeää antaa tietoja siitä, miten tukea saava sähkö jakautuu loppukäyttäjille. Kuluttajille annettavien tietojen laadun parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikista tuotetuista uusiutuvan energian yksiköistä annetaan alkuperätakuut.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale
(49)  Mahdollisuudet vahvistaa taloudellista kasvua innovaatioiden sekä kestävän ja kilpailukykyisen energiapolitiikan avulla ovat tiedossa. Energian tuottaminen uusiutuvista lähteistä perustuu monissa tapauksissa paikallisten tai alueellisten pk-yritysten toimintaan. Kasvu- ja työllistämismahdollisuudet, joita investointi energian tuottamiseen uusiutuvista lähteistä alueellisella ja paikallisella tasolla saa aikaan jäsenvaltioissa ja niiden alueilla, ovat tärkeitä. Tästä syystä komission ja jäsenvaltioiden olisi tuettava näillä alueilla kansallisia ja alueellisia kehitystoimia, rohkaistava parhaiden käytänteiden vaihtoa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannossa paikallisten ja alueellisten kehitysaloitteiden välillä sekä edistettävä koheesiopoliittisen rahoituksen käyttöä tällä alalla.
(49)  Mahdollisuudet vahvistaa taloudellista kasvua innovaatioiden sekä kestävän ja kilpailukykyisen energiapolitiikan avulla ovat tiedossa. Energian tuottaminen uusiutuvista lähteistä perustuu monissa tapauksissa paikallisten tai alueellisten pk-yritysten toimintaan. Paikallisen yritystoiminnan kehitystä, kestävää kasvua ja laadukasta työllistämistä koskevat mahdollisuudet, joita investointi energian tuottamiseen uusiutuvista lähteistä alueellisella ja paikallisella tasolla saa aikaan jäsenvaltioissa ja niiden alueilla, ovat tärkeitä. Tästä syystä komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja tuettava näillä alueilla kansallisia ja alueellisia kehitystoimia, rohkaistava parhaiden käytänteiden vaihtoa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannossa paikallisten ja alueellisten kehitysaloitteiden välillä sekä parannettava teknisen tuen ja koulutusohjelmien asettamista saataville, jotta vahvistetaan sääntely-, tekniikka- ja talousosaamista paikan päällä ja lisätään tietoutta saatavilla olevista rahoitusmahdollisuuksista, kuten unionin varojen kohdennetummasta käytöstä, esimerkiksi koheesiopoliittisen rahoituksen käytöstä tällä alalla.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)
(49 a)  Paikallis- ja alueviranomaiset ovat usein asettaneet uusiutuvaa energiaa koskevia kunnianhimoisempia tavoitteita, jotka ylittävät kansalliset tavoitteet. Alueellisia ja paikallisia sitoumuksia, joilla kannustetaan uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden kehittämistä, tuetaan nykyään kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen ja älykkäät kaupungit -aloitteen kaltaisten eri verkostojen välityksellä ja kehittämällä kestävää energiaa koskevia toimintasuunnitelmia. Verkostot ovat välttämättömiä ja niitä olisi laajennettava, koska niillä lisätään tietoutta ja helpotetaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja asetetaan saataville taloudellista tukea. Tässä yhteydessä komission olisi myös tuettava edelläkävijänä toimivia kiinnostuneita alueita ja paikallisviranomaisia niiden tehdessä yhteistyötä yli rajojen auttamalla perustamaan yhteistyömekanismeja, kuten eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, jonka tehtävänä on saattaa eri jäsenvaltioiden viranomaiset yhteen tuottamaan yhteisiä palveluja ja hankkeita ilman kansallisten parlamenttien ennalta allekirjoittamaa ja ratifioimaa kansainvälistä sopimusta.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 b kappale (uusi)
(49 b)  Paikallisviranomaiset ja kaupungit ovat energiasiirtymän edistämisen ja uusiutuvista lähteistä tuotetun energian käytön lisäämisen eturintamassa. Kansalaisia lähimpänä olevana hallinnon tasona paikallishallinto on keskeisessä asemassa, kun pyritään lisäämään yleisön tukea unionin energia- ja ilmastotavoitteille ja otetaan samalla käyttöön hajautetumpia ja yhdennetympiä energiajärjestelmiä. On tärkeää parantaa kaupunkien ja alueiden rahoituksen saantia, jotta edistetään paikalliseen uusiutuvaan energiaan tehtäviä investointeja.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 c kappale (uusi)
(49 c)  Uuteen teknologiaan kohdistuvien uusien investointien houkuttelemiseksi olisi harkittava myös muita innovatiivisia toimenpiteitä, kuten energiatehokkuussopimuksia ja julkisen rahoituksen standardointiprosesseja.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale
(50)  Edistettäessä uusiutuvien energialähteiden markkinoiden kehittymistä on otettava huomioon ne myönteiset vaikutukset, jotka kohdistuvat alueellisiin ja paikallisiin kehittämismahdollisuuksiin, vientinäkymiin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja työllistämismahdollisuuksiin erityisesti pk-yritysten ja itsenäisten energian tuottajien osalta.
(50)  Edistettäessä uusiutuvien energialähteiden markkinoiden kehittymistä on otettava huomioon ne myönteiset vaikutukset, jotka kohdistuvat alueellisiin ja paikallisiin kehittämismahdollisuuksiin, vientinäkymiin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja työllistämismahdollisuuksiin erityisesti pk-yritysten ja itsenäisten energian tuottajien osalta, mukaan lukien itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat ja uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale
(51)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tunnustetaan syrjäisimpien alueiden erityistilanne. Syrjäisimpien alueiden energiasektorin ominaispiirteitä ovat usein eristyneisyys, rajoitettu tarjonta ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista, mutta niillä on myös merkittäviä paikallisia uusiutuvia energialähteitä. Syrjäisimmät alueet voisivat siis toimia esimerkkinä unionille innovatiivisten energiateknologioiden soveltamisessa. Sen vuoksi uusiutuvan energian käyttöönottoa on tarpeen edistää energia-autonomian lisäämiseksi kyseisillä alueilla sekä niiden erityistilanteen tunnustamiseksi uusiutuvan energiapotentiaalin ja julkisen tuen tarpeen osalta.
(51)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tunnustetaan syrjäisimpien alueiden erityistilanne. Syrjäisimpien alueiden energiasektorin ominaispiirteitä ovat usein eristyneisyys, rajoitettu ja kalliimpi tarjonta ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista, mutta niillä on myös merkittäviä paikallisia uusiutuvia energialähteitä, erityisesti biomassaa ja merten energiaa. Syrjäisimmät alueet voisivat siis toimia esimerkkinä unionille innovatiivisten energiateknologioiden soveltamisessa, ja niistä voisi tulla alueita, joilla käytetään yksinomaan uusiutuvia energialähteitä. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa uusiutuvaa energiaa koskevaa strategiaa energia-autonomian lisäämiseksi kyseisillä alueilla, toimitusvarmuuden parantamiseksi sekä niiden erityistilanteen tunnustamiseksi uusiutuvan energiapotentiaalin ja julkisen tuen tarpeen osalta. Lisäksi syrjäisimpien alueiden olisi voitava hyödyntää resurssejaan täydessä laajuudessa tiukkoja kestävyyskriteereitä noudattaen sekä paikallisia olosuhteita ja tarpeita vastaavasti, jotta voidaan lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja vahvistaa alueiden energiaomavaraisuutta.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale
(52)  On asianmukaista sallia, että hajautettuja uusiutuvaan energiaan liittyviä teknologioita kehitetään syrjimättömin edellytyksin ja vaikeuttamatta infrastruktuuri-investointien rahoitusta. Siirtymisellä kohti hajautettua energiantuotantoa on monia etuja, mukaan lukien paikallisten energialähteiden käyttö, paikallisen energian tuotantovarmuuden lisääntyminen, lyhyemmät kuljetusmatkat ja pienemmät energiansiirtohäviöt. Tällainen hajauttaminen edistää myös yhteisöjen kehitystä ja yhteenkuuluvuutta tarjoamalla tulolähteitä ja luomalla paikallisia työpaikkoja.
(52)  On asianmukaista sallia, että hajautettuja uusiutuvaan energiaan liittyviä teknologioita ja varastointia kehitetään syrjimättömin edellytyksin ja vaikeuttamatta infrastruktuuri-investointien rahoitusta. Siirtymisellä kohti hajautettua energiantuotantoa on monia etuja, mukaan lukien paikallisten energialähteiden käyttö, paikallisen energian tuotantovarmuuden lisääntyminen, lyhyemmät kuljetusmatkat ja pienemmät energiansiirtohäviöt. Tällainen hajauttaminen edistää myös yhteisöjen kehitystä ja yhteenkuuluvuutta tarjoamalla tulolähteitä ja luomalla paikallisia työpaikkoja.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale
(53)  Koska itse tuotetun uusiutuvan sähkön kulutuksen merkitys kasvaa, on tarpeen määritellä itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat ja sääntelypuitteet, joiden nojalla itse tuottamaansa energiaa käyttävät kuluttajat voivat tuottaa, varastoida, kuluttaa ja myydä sähköä ilman kohtuuttomia rasitteita. Itse tuotetun energian kollektiivinen kulutus olisi sallittava tietyissä tapauksissa, jotta esimerkiksi kerrostaloasunnoissa asuvat kansalaiset voivat hyötyä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista samalla tavoin kuin omakotitaloissa asuvat kotitaloudet.
(53)  Koska itse tuotetun uusiutuvan sähkön kulutuksen merkitys kasvaa, on tarpeen määritellä itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat ja sääntelypuitteet, joiden nojalla itse tuottamaansa energiaa käyttävät kuluttajat voivat tuottaa, varastoida, kuluttaa ja myydä sähköä ilman kohtuuttomia rasitteita. Itse tuotetun energian kulutuksen tariffeilla ja korvauksilla olisi kannustettava kehittämään uusiutuvien energialähteiden yhdentämiseen perustuvaa älykkäämpää teknologiaa ja motivoitava itse tuottamansa uusiutuvan energian käyttäjiä tekemään investointipäätöksiä, joista hyötyvät sekä kuluttaja että verkko. Tällaisen tasapainon mahdollistamiseksi on varmistettava, että itse tuottamansa uusiutuvan energian käyttäjillä ja uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä on oikeus saada verkkoon syöttämästään itse tuottamastaan uusiutuvasta sähköstä korvauksia, jotka vastaavat syötetyn sähkön markkina-arvoa sekä pitkän aikavälin arvoa verkolle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tämän on käsitettävä sekä itse tuotetun energian kulutuksen pitkän aikavälin kustannukset että hyödyt verkolle, yhteiskunnalle ja ympäristölle vältettyinä kustannuksina, erityisesti yhdistettynä muihin hajautettuihin energiaresursseihin, kuten energiatehokkuuteen, energian varastointiin, kysyntään vastaamiseen ja yhteisöverkkoihin. Korvaukset olisi määritettävä perustuen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ... [sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi (uudelleenlaadittu), 2016/0380(COD)] 59 artiklan mukaiseen hajautettujen energiaresurssien kustannus-hyötyanalyysiin.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)
(53 a)  Itse tuotetun energian kollektiivinen kulutus olisi sallittava tietyissä tapauksissa, jotta esimerkiksi kerrostaloasunnoissa asuvat kansalaiset voivat hyötyä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista samalla tavoin kuin omakotitaloissa asuvat kotitaloudet. Sallimalla itse tuotetun energian kollektiivinen kulutus voidaan myös edistää uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen energiatehokkuutta ja auttaa torjumaan energiaköyhyyttä vähentämällä kulutusta ja alentamalla toimitushintoja. Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä tilannetta muun muassa arvioimalla mahdollisuuksia tarjota osallistumismahdollisuus kotitalouksille, jotka eivät siihen muuten pystyisi, haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat ja vuokralaiset mukaan lukien.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 b kappale (uusi)
(53 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kulutukseen liittyviä sääntöjä noudatetaan ja että otetaan käyttöön tai vahvistetaan toimenpiteitä, joilla torjutaan uusiutuvan energian laitteiden asentamisen alalla tapahtuvaa pakkomyyntiä, väärin perustein toteutettavaa myyntiä ja harhaanjohtavia perusteluja, jotka koskevat pääosin haavoittuvimpia ryhmiä (kuten iäkkäät henkilöt ja maaseutuväestö).
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale
(54)  Paikallinen kansalaisosallistuminen uusiutuvan energian hankkeisiin uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen kautta on tuottanut huomattavasti lisäarvoa uusiutuvan energian paikallisen hyväksynnän ja ylimääräisen yksityisen pääoman saatavuuden suhteen. Tämän paikallisen osallistumisen merkitys tulee kasvamaan merkittävästi, kun uusiutuvan energian kapasiteetti lisääntyy tulevaisuudessa.
(54)  Paikallinen kansalaisosallistuminen ja paikallisviranomaisten osallistuminen uusiutuvan energian hankkeisiin uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen kautta on tuottanut huomattavasti lisäarvoa uusiutuvan energian paikallisen hyväksynnän ja ylimääräisen yksityisen pääoman saatavuuden suhteen, mikä johtaa siihen, että toteutetaan paikallisia investointeja, laajennetaan kuluttajien valinnanvaraa ja annetaan kansalaisille paremmat mahdollisuudet osallistua energiasiirtymään erityisesti kannustamalla sellaisten kotitalouksien osallistumista, jotka eivät kenties muuten pystyisi siihen, edistetään energiatehokkuutta kotitalouksissa ja autetaan torjumaan energiaköyhyyttä vähentämällä kulutusta ja alentamalla toimitusmaksuja. Tämän paikallisen osallistumisen merkitys kasvaa merkittävästi, kun uusiutuvan energian kapasiteetti lisääntyy tulevaisuudessa.
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)
(55 a)  On tärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat verkkokustannusten ja -maksujen tasapuolisen ja vääristämättömän kohdentamisen kaikille sähköjärjestelmän käyttäjille. Kaikkien verkkomaksujen olisi vastattava kustannuksia.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale
(57)  Useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä lämmitys- ja jäähdytyssektorilla saavuttaakseen uusiutuvaa energiaa koskevan vuoden 2020 tavoitteensa. Koska vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ei ole sitovia kansallisia tavoitteita, jäljellä olevat kansalliset kannustimet eivät välttämättä riitä vuosiin 2030 ja 2050 ulottuvien hiilestä irtautumista koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Näitä tavoitteita varten ja jotta parannettaisiin investointivarmuutta ja edistettäisiin unionin laajuisen uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen markkinoiden kehitystä energiatehokkuuden ensisijaisuutta koskevan periaatteen mukaisesti, on asianmukaista kannustaa jäsenvaltioita ponnistuksiin, joilla lisätään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa lämmitystä ja jäähdytystä, mikä kasvattaa uusiutuvan energian osuutta asteittain. Koska eräät lämmitys- ja jäähdytysmarkkinat ovat hajanaiset, tällaisen ponnistuksen suunnittelussa on ehdottoman tärkeää varmistaa joustavuus. On myös tärkeää varmistaa, että uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmityksen ja jäähdyttämisen mahdollisella käyttöönotolla ei ole ympäristön kannalta kielteisiä sivuvaikutuksia.
(57)  Useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä lämmitys- ja jäähdytyssektorilla saavuttaakseen uusiutuvaa energiaa koskevan vuoden 2020 tavoitteensa. Näitä tavoitteita varten ja jotta parannettaisiin investointivarmuutta ja edistettäisiin unionin laajuisen uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen markkinoiden kehitystä energiatehokkuuden ensisijaisuutta koskevan periaatteen mukaisesti, on asianmukaista kannustaa jäsenvaltioita ponnistuksiin, joilla lisätään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa lämmitystä ja jäähdytystä, mikä kasvattaa uusiutuvan energian osuutta asteittain. Koska eräät lämmitys- ja jäähdytysmarkkinat ovat hajanaiset, tällaisen ponnistuksen suunnittelussa on ehdottoman tärkeää varmistaa joustavuus. On myös tärkeää varmistaa, että uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmityksen ja jäähdyttämisen mahdollisella käyttöönotolla ei ole ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta kielteisiä sivuvaikutuksia.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)
(59 a)  Kotitalouksien kuluttajien ja yhteisöjen, jotka käyvät kauppaa joustavuudellaan, kuluttavat itse tuottamaansa energiaa tai myyvät itse tuottamaansa sähköä, on säilytettävä oikeutensa kuluttajina, mukaan lukien oikeus tehdä sopimus valitsemansa toimittajan kanssa ja oikeus vaihtaa toimittajaa.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale
(60)  Olisi korostettava mahdollista synergiaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen käyttöönoton lisäämisponnistelujen ja direktiivien 2010/31/EU ja 2012/27/EU mukaisten nykyisten järjestelmien välillä. Jäsenvaltioilla olisi hallinnollisen taakan keventämiseksi oltava mahdollisuus käyttää tällaisen ponnistuksen toteuttamiseen mahdollisimman pitkälti nykyisiä hallintorakenteita.
(60)  Uusiutuviin energialähteisiin perustuvien tehokkaiden lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmien käytön olisi oltava tiiviisti sidoksissa rakennuksien peruskorjauksiin, millä vähennetään energian kysyntää ja kuluttajille aiheutuvia kustannuksia sekä vähennetään osaltaan energiaköyhyyttä ja luodaan ammattitaitoa edellyttäviä paikallisia työpaikkoja. Tässä tarkoituksessa olisi korostettava mahdollista synergiaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen käyttöönoton lisäämisponnistelujen ja direktiivien 2010/31/EU ja 2012/27/EU mukaisten nykyisten järjestelmien välillä. Jäsenvaltioilla olisi hallinnollisen taakan keventämiseksi oltava mahdollisuus käyttää tällaisen ponnistuksen toteuttamiseen mahdollisimman pitkälti nykyisiä hallintorakenteita.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)
(61 a)  Älykkään liikenteen alalla on tärkeää lisätä sähköisen liikkuvuuden kehittämistä ja käyttöönottoa tieliikenteessä sekä vauhdittaa kehittyneen teknologian integrointia innovatiivisiin rautateihin edistämällä Shift2Rail-aloitetta, mistä on hyötyä puhtaalle julkiselle liikenteelle.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 62 kappale
(62)  Heinäkuussa 2016 esitetyssä vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassa todetaan, että ravintokasveista tuotetuilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen hiilipäästöjä vain rajallisesti, minkä vuoksi niiden käytöstä olisi vähitellen luovuttava ja ne olisi korvattava kehittyneillä biopolttoaineilla. Jotta voidaan valmistautua kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymiseen ja minimoida epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset, on asianmukaista rajoittaa ravinto- ja rehukasveista tuotettujen niiden biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, jotka voidaan ottaa huomioon tässä direktiivissä 2009/28/EY asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
(62)  Kun aiemmin elintarvike- ja rehumarkkinoiden tarpeisiin käytetty laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen tyydytettävä joko tehostamalla nykyistä tuotantoa tai ottamalla tuotantokäyttöön muuta kuin maatalousmaata jossain toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, ja jos siihen sisältyy runsaasti hiiltä sitovan maan käyttötavan muuttaminen, se voi johtaa merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. Heinäkuussa 2016 esitetyssä vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassa todetaan, että ravintokasveista tuotetuilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen hiilipäästöjä vain rajallisesti, minkä vuoksi niiden käytöstä olisi vähitellen luovuttava ja ne olisi korvattava kehittyneillä biopolttoaineilla. Jotta voidaan valmistautua kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymiseen ja minimoida epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset, on asianmukaista rajoittaa ravinto- ja rehukasveista tuotettujen, tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa huomioon otettavien biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää siten, että erotetaan kasvipohjaiset biopolttoaineet, joilla on korkea kasvihuonekaasutehokkuus ja vähäinen epäsuoran maankäytön muutoksen riski. Kehittyneiden biopolttoaineiden ja sähköisen liikkuvuuden käyttöönottoa olisi nopeutettava.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 a kappale (uusi)
(63 a)  Unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä lisäämään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian yhdistelmiä, vähentämään energian kokonaiskulutusta liikenteessä ja lisäämään energiatehokkuutta kaikilla liikenteen aloilla. Tämän toteuttamiseksi voitaisiin edistää toimenpiteitä liikenteen suunnittelussa ja tuottamalla autoja, joiden energiatehokkuus on parempi.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 b kappale (uusi)
(63 b)  Tieliikenteen polttoainetehokkuutta koskevat normit olisivat tehokas keino edistää uusiutuvien vaihtoehtojen käyttöönottoa liikenteen alalla ja saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen lisäsäästöjä sekä liikenteen alan hiilestä irtautuminen pitkällä aikavälillä. Polttoainetehokkuutta koskevia normeja olisi kehitettävä teknologian edistymistä sekä ilmasto- ja energiatavoitteita vastaavasti.
Tarkistus 286
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 c kappale (uusi)
(63 c)  Kehittyneillä biopolttoaineilla odotetaan olevan merkittävä rooli ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, ja siksi sisällyttämisvelvoitteen olisi myös täytyttävä erityisesti ilmailualalle toimitettavien polttoaineiden osalta. Unionin ja jäsenvaltioiden tasolla olisi kehitettävä toimintatapoja, joilla kannustetaan käytännön toimiin merenkulun polttoaineiden säästämiseksi, ja tutkimus- ja kehittämistoimilla olisi lisättävä tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämistä merenkulussa.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)
(65 a)  Jotta voitaisiin täsmällisemmin selvittää uusiutuvan sähkön osuutta liikenteen alalla, olisi kehitettävä soveltuva menetelmä, ja tätä tarkoitusta varten olisi tutkittava eri teknisiä ratkaisuja.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 66 kappale
(66)  Raaka-aineiden, joiden vaikutukset epäsuoraan maankäytön muutokseen ovat vähäiset ja joita käytetään biopolttoaineina, käyttöön olisi kannustettava, koska ne edistävät talouden hiilestä irtautumisesta. Tämän direktiivin liitteeseen olisi sisällytettävä erityisesti sellaisten kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineet, jotka ovat teknologialtaan innovatiivisempia ja varhaisemmassa kehitysasteessa ja näin ollen tarvitsevat enemmän tukea. Jotta kyseinen liite olisi ajantasainen teknologian uusimman kehityksen suhteen ja vältettäisiin tahattomat kielteiset vaikutukset, direktiivin hyväksymisen jälkeen olisi arvioitava, voitaisiinko liitteen soveltamisalaa laajentaa uusiin raaka-aineisiin.
(66)  Raaka-aineiden, joiden vaikutukset epäsuoraan maankäytön muutokseen ovat vähäiset ja joita käytetään biopolttoaineina, käyttöön olisi kannustettava, koska ne edistävät talouden hiilestä irtautumisesta. Tämän direktiivin liitteeseen olisi sisällytettävä erityisesti sellaisten kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineet, jotka ovat teknologialtaan innovatiivisempia ja varhaisemmassa kehitysasteessa ja näin ollen tarvitsevat enemmän tukea. Jotta kyseinen liite olisi ajantasainen teknologian uusimman kehityksen suhteen ja vältettäisiin tahattomat kielteiset vaikutukset, sitä olisi arvioitava säännöllisesti.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 68 kappale
(68)  Jotta biomassan potentiaalia voitaisiin hyödyntää kaikilta osin talouden materiaalien ja energian käytön kautta tapahtuvan hiilestä irtautumisen edistämiseksi, unionin ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä olemassa olevien puuvarojen ja maatalouden resurssien kestävää käyttöönottoa ja uusien metsänhoitojärjestelmien ja maatalouden tuotantojärjestelmien kehittämistä.
(68)  Jotta biomassan potentiaalia voitaisiin hyödyntää kaikilta osin talouden materiaalien ja energian käytön kautta tapahtuvan hiilestä irtautumisen edistämiseksi, unionin ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä vain energiankäyttöä, jonka perustana on olemassa olevien puuvarojen ja maatalouden resurssien kestävä käyttöönotto ja uusien metsänhoitojärjestelmien ja maatalouden tuotantojärjestelmien kehittäminen sillä edellytyksellä, että kestävyyden ja kasvihuonekaasupäästöjen säästämisen kriteerit täyttyvät.
Tarkistus 287
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)
(68 a)  Olisi entisestään korostettava synergiaa kiertotalouden, biotalouden ja uusiutuvan energian edistämisen välillä raaka-aineiden hyödyllisen käytön ja ympäristön kannalta parhaan tuloksen varmistamiseksi. Unionin ja jäsenvaltioiden käyttöön ottamissa uusiutuvan energian tuottamista tukevissa toimissa olisi aina otettava huomioon resurssitehokkuuden periaate ja biomassan optimoitu käyttö.
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 69 kappale
(69)  Biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet olisi aina tuotettava kestävällä tavalla. Tässä direktiivissä asetetun unionin tavoitteen saavuttamiseksi käytettyjen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden ja tukijärjestelmien piiriin kuuluvien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biopolttoaineiden olisi siksi täytettävä kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerit.
(69)  Uusiutuva energia olisi aina tuotettava kestävällä tavalla. Tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi käytettyjen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden ja tukijärjestelmien piiriin kuuluvien uusiutuvan energian muotojen olisi siksi täytettävä kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerit.
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 71 kappale
(71)  Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden maatalousperäisten raaka-aineiden tuotanto sekä niiden käytölle tässä direktiivissä asetetut kannustimet eivät saisi johtaa biologisesti monimuotoisten maa-alueiden tuhoutumiseen. Tällaiset uusiutumattomat luonnonvarat, joiden arvo koko ihmiskunnalle on tunnustettu monissa kansainvälisissä asiakirjoissa, olisi säilytettävä. Sen vuoksi on laadittava kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerit, joilla varmistetaan, että biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja biomassapolttoaineisiin sovelletaan kannustimia vain, jos taataan, että maatalousperäiset raaka-aineet eivät ole peräisin biologisesti monimuotoisilta alueilta, tai, jos on kyse luonnonsuojelutarkoituksiin taikka harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai lajien suojelutarkoituksiin osoitetusta alueesta, asianomainen toimivaltainen viranomainen osoittaa, että kyseisen maatalousperäisen raaka-aineen tuotanto ei haittaa tällaisia tarkoituksia. Metsää olisi pidettävä kestävyyskriteereiden mukaisesti biologisesti monimuotoisena, jos se on aarniometsää, sellaisena kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) maailman metsävara-arviossa, jos se on suojeltu kansallisella luonnonsuojelulainsäädännöllä. Alueita, joilta saadaan metsien rinnakkaistuotteita, olisi pidettävä biologisesti monimuotoisina, edellyttäen, että ihmisen vaikutus on niillä vähäinen. Muuntyyppisiä FAO:n määrittelemiä metsiä, kuten muutettuja luonnonmetsiä, osaksi luonnontilassa olevia metsiä ja viljelymetsiä, ei tulisi pitää aarniometsinä. Tiettyjen sekä leudon että trooppisen vyöhykkeen ruohoalueiden, kuten biologisesti erittäin monimuotoisten savannien, arojen, pensaikkojen ja preerioiden, erityisen biologisen monimuotoisuuden vuoksi tällaisilta alueilta saatavista maatalousperäisistä raaka-aineista valmistettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassapolttoaineita ei pitäisi hyväksyä tässä direktiivissä säädettyjen kannustimien piiriin. Komission olisi vahvistettava tarvittavat kriteerit tällaisten biologisesti erityisen monimuotoisten ruohoalueiden määrittelemiseksi parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon pohjalta ja asianmukaisten kansainvälisten standardien mukaisesti.
(71)  Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden maatalousperäisten raaka-aineiden tuotannolla sekä niiden käytölle tässä direktiivissä asetetuilla kannustimilla ei saisi olla kielteisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen eivätkä ne saisi rohkaista haitallisiin vaikutuksiin unionissa tai sen ulkopuolella. Tällaiset uusiutumattomat luonnonvarat, joiden arvo koko ihmiskunnalle on tunnustettu monissa kansainvälisissä asiakirjoissa, olisi säilytettävä. Sen vuoksi on laadittava kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerit, joilla varmistetaan, että biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja biomassapolttoaineisiin sovelletaan kannustimia vain, jos taataan, että maatalousperäiset raaka-aineet eivät ole peräisin biologisesti monimuotoisilta alueilta, tai, jos on kyse luonnonsuojelutarkoituksiin taikka harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai lajien suojelutarkoituksiin osoitetusta alueesta, asianomainen toimivaltainen viranomainen osoittaa, että kyseisen maatalousperäisen raaka-aineen tuotanto ei haittaa tällaisia tarkoituksia. Metsää olisi pidettävä kestävyyskriteereiden mukaisesti biologisesti monimuotoisena, jos se on aarniometsää, sellaisena kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) maailman metsävara-arviossa, jos se on suojeltu kansallisella luonnonsuojelulainsäädännöllä. Alueita, joilta saadaan metsien rinnakkaistuotteita, olisi pidettävä biologisesti monimuotoisina, edellyttäen, että ihmisen vaikutus on niillä vähäinen. Muuntyyppisiä FAO:n määrittelemiä metsiä, kuten muutettuja luonnonmetsiä, osaksi luonnontilassa olevia metsiä ja viljelymetsiä, ei tulisi pitää aarniometsinä. Näiden metsien biologinen monimuotoisuus sekä laatu, terveys, elinvoimaisuus ja elinkelpoisuus olisi kuitenkin taattava. Tiettyjen sekä leudon että trooppisen vyöhykkeen ruohoalueiden, kuten biologisesti erittäin monimuotoisten savannien, arojen, pensaikkojen ja preerioiden, erityisen biologisen monimuotoisuuden vuoksi tällaisilta alueilta saatavista maatalousperäisistä raaka-aineista valmistettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassapolttoaineita ei pitäisi hyväksyä tässä direktiivissä säädettyjen kannustimien piiriin. Komission olisi vahvistettava tarvittavat kriteerit tällaisten biologisesti erityisen monimuotoisten ruohoalueiden määrittelemiseksi parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon pohjalta ja asianmukaisten kansainvälisten standardien mukaisesti.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 72 a kappale (uusi)
(72 a)  Unionin biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassaa koskevilla kestävyyskriteereillä olisi varmistettava, että siirtyminen vähähiiliseen talouteen tukee komission 2 päivänä joulukuuta 2015 antaman tiedonannon ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” tavoitteita ja noudattaa direktiivillä 2008/98/EY vahvistettua unionin jätehierarkiaa.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale
(73)  Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotantoon tarkoitettuja maatalousperäisiä raaka-aineita ei pitäisi tuottaa turvemaalla, koska raaka-aineiden viljeleminen turvemaalla pienentää huomattavasti hiilivarantoja, jos maata on aiemmin kuivattu tätä tarkoitusta varten, ja sen tarkistaminen, ettei maata ole kuivattu, on vaikeaa.
(73)  Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotantoon tarkoitettuja maatalousperäisiä raaka-aineita ei pitäisi tuottaa turvemaalla tai kosteikoissa, jos tämä edellyttäisi maaperän kuivattamista, koska raaka-aineiden viljeleminen turvemaalla tai kosteikoissa pienentäisi huomattavasti hiilivarantoja, jos maata kuivattaisiin edelleen tätä tarkoitusta varten.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)
(74 a)  Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotantoon tarkoitettujen maatalousperäisten raaka-aineiden tuotannossa olisi noudatettava käytäntöjä, jotka sopivat yhteen maan laadun ja maaperän orgaanisen hiilen suojelun kanssa.
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 75 kappale
(75)  Jotta voitaisiin jatkossakin varmistaa suuret kasvihuonekaasujen vähennykset verrattuna fossiilisiin polttoainevaihtoehtoihin, välttää tahattomat haitalliset vaikutukset kestävyyteen ja edistää sisämarkkinoiden toteutumista, on asianmukaista vahvistaa sähkön, lämmön ja kylmän tuotannossa käytettäville biomassapolttoaineille unionin laajuiset kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerit.
(75)  Jotta voitaisiin jatkossakin varmistaa suuret kasvihuonekaasujen vähennykset verrattuna fossiilisiin polttoainevaihtoehtoihin, välttää tahattomat haitalliset vaikutukset kestävyyteen ja edistää sisämarkkinoiden toteutumista, on asianmukaista vahvistaa sähkön, lämmön ja kylmän tuotannossa käytettäville biomassapolttoaineille unionin laajuiset kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerit. Ympäristöarvoltaan merkittävien ensisijaisten resurssien tiukkaa kunnioittamista rajoittamatta syrjäisimpien alueiden olisi voitava hyödyntää resurssiensa potentiaalia lisätäkseen uusiutuvan energian tuotantoaan ja energiaomavaraisuuttaan.
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 76 kappale
(76)  Sen varmistamiseksi, että metsäbiomassan kysynnän kasvusta huolimatta korjuu tehdään kestävällä tavalla metsissä, joissa uudistaminen on varmaa, että alueisiin, jotka on nimenomaisesti nimetty luonnon monimuotoisuuden, maisemien ja erityisten luontopiirteiden suojelemiseksi kiinnitetään erityistä huomiota, että luonnon monimuotoisuusresurssit säilytetään ja että hiilivarannot kartoitetaan, puuraaka-aineen olisi tultava ainoastaan sellaisista metsistä, jotka korjataan noudattaen Forest Europen kaltaisissa kansainvälisissä metsäprosesseissa laadittuja kestävän metsätalouden periaatteita, jotka pannaan täytäntöön kansallisen lainsäädännön tai parhaiden hoitokäytänteiden kautta metsätilan tasolla. Toimijoiden olisi toteutettava asianmukaiset toimet minimoidakseen riskit siitä, että kestämätöntä metsäbiomassaa käytetään bioenergian tuotantoon. Tätä varten toimijoiden olisi sovellettava riskiperusteista lähestymistapaa. Komission olisi energiaunionin hallintokomiteaa ja neuvoston päätöksellä 89/367/ETY24 perustettua pysyvää metsäkomiteaa kuultuaan laadittava toimintaohjeet riskiperusteisen lähestymistavan noudattamisen tarkastamiseksi.
(76)  Sen varmistamiseksi, että metsäbiomassan kysynnän kasvusta huolimatta korjuu tehdään kestävällä tavalla metsissä, joissa uudistaminen on varmaa, että alueisiin, jotka on nimenomaisesti nimetty luonnon monimuotoisuuden, maisemien ja erityisten luontopiirteiden suojelemiseksi kiinnitetään erityistä huomiota, että luonnon monimuotoisuusresurssit säilytetään ja että hiilivarannot kartoitetaan, puuraaka-aineen olisi tultava ainoastaan sellaisista metsistä, jotka korjataan noudattaen Forest Europen kaltaisissa kansainvälisissä metsäprosesseissa laadittuja kestävän metsätalouden periaatteita, jotka pannaan täytäntöön kansallisen lainsäädännön tai parhaiden hoitokäytänteiden kautta toimituspohjan tasolla. Toimijoiden olisi varmistettava, että korjuusta ympäristölle aiheutuvien negatiivisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi toteutetaan toimenpiteitä. Tätä varten toimijoiden olisi sovellettava riskiperusteista lähestymistapaa. Komission olisi energiaunionin hallintokomiteaa ja neuvoston päätöksellä 89/367/ETY24 perustettua pysyvää metsäkomiteaa kuultuaan laadittava jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin perustuvat vaatimusten täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt ja toimintaohjeet riskiperusteisen lähestymistavan noudattamisen tarkastamiseksi.
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 76 a kappale (uusi)
(76 a)  Jos jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa tai käytännöt ei täytetä metsäbiomassan kestävyyden jotain kriteeriä, tätä kriteeriä vastaavat lisätiedot olisi annettava toimituspohjan tasolla ilman vaatimusta antaa lisätietoja kriteereistä, jotka täyttyvät jo jäsenvaltion tasolla.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 76 b kappale (uusi)
(76 b)  Riskiperusteista lähestymistapaa olisi noudatettava kansallisesta tasosta alkaen. Jos yksittäistä kriteeriä koskevista vaatimuksista ei säädetä kansallisessa oikeudessa tai seurannassa, tätä osaa koskevat tiedot olisi annettava toimituspohjan tasolla, jotta vähennetään kestävän kehityksen vastaisen metsäbiomassatuotannon riskiä.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 76 c kappale (uusi)
(76 c)  Korjuu energiatarkoituksiin on lisääntynyt ja sen odotetaan kasvavan edelleen, mikä johtaa raaka-aineiden suurempaan tuontiin unionin ulkopuolelta ja näiden materiaalien tuotannon lisääntymiseen unionissa. Toimijoiden olisi varmistettava, että korjuussa noudatetaan kestävyyskriteerejä.
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 kappale
(78)  Biomassapolttoaineet olisi muunnettava sähköksi ja lämmöksi tehokkaalla tavalla energiavarmuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten maksimoimiseksi, ilman laatua pilaavien päästöjen rajoittamiseksi ja rajallisiin biomassaresursseihin kohdistuvan paineen minimoimiseksi. Sen vuoksi laitoksille, joiden polttoainekapasiteetti on vähintään 20 MW, mahdollisesti osoitettavaa julkista tukea olisi myönnettävä vain direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 34 artiklassa määritellyille erittäin tehokkaille sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksille. Olemassa olevat biomassapohjaiseen sähköntuotantoon sovellettavat tukijärjestelmät olisi kuitenkin sallittava niiden voimassaolon päättymiseen asti kaikkien biomassalaitosten osalta. Lisäksi silloin kun kyseessä ovat erittäin tehokkaat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset, sähkö, joka tuotetaan biomassasta uudessa laitoksessa, jonka polttoainekapasiteetti on vähintään 20 MW, olisi otettava huomioon uusiutuvaa energiaa koskevissa tavoitteissa ja velvoitteissa. Jos jäsenvaltiolle kuitenkin aiheutuisi perusteltu sähkön toimitusvarmuuteen liittyvä riski sen jälkeen kun kaikki tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet asentaa erittäin tehokkaita sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia on käytetty, jäsenvaltioille olisi sallittava uusiutuvan energian tuotantoon tarkoitetun julkisen tuen myöntäminen laitoksille valtiontukisääntöjen mukaisesti ja niiden tuottaman sähkön huomioon ottaminen uusiutuvaa energiaa koskevissa tavoitteissa ja velvoitteissa, jotta voitaisiin estää kasvava riippuvuus fossiilisista polttoaineista, joilla on suuremmat vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön.
(78)  Biomassapolttoaineet olisi muunnettava sähköksi ja lämmöksi tehokkaalla tavalla energiavarmuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten maksimoimiseksi, ilman laatua pilaavien päästöjen rajoittamiseksi ja rajallisiin biomassaresursseihin kohdistuvan paineen minimoimiseksi. Sen vuoksi laitoksille, joiden polttoainekapasiteetti on vähintään 20 MW, mahdollisesti osoitettavaa julkista tukea olisi myönnettävä vain direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 34 artiklassa määritellyille erittäin tehokkaille sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksille. Olemassa olevat biomassapohjaiseen sähköntuotantoon sovellettavat tukijärjestelmät olisi kuitenkin sallittava niiden voimassaolon päättymiseen asti kaikkien biomassalaitosten osalta. Lisäksi silloin kun kyseessä ovat erittäin tehokkaat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset, sähkö, joka tuotetaan biomassasta uudessa laitoksessa, jonka polttoainekapasiteetti on vähintään 20 MW, olisi otettava huomioon uusiutuvaa energiaa koskevissa tavoitteissa ja velvoitteissa. Jos jäsenvaltiolle kuitenkin aiheutuisi perusteltu sähkön toimitusvarmuuteen liittyvä riski sen jälkeen kun kaikki tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet asentaa erittäin tehokkaita sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia on käytetty, jäsenvaltioille olisi sallittava uusiutuvan energian tuotantoon tarkoitetun julkisen tuen myöntäminen laitoksille valtiontukisääntöjen mukaisesti ja niiden tuottaman sähkön huomioon ottaminen uusiutuvaa energiaa koskevissa tavoitteissa ja velvoitteissa, jotta voitaisiin estää kasvava riippuvuus fossiilisista polttoaineista, joilla on suuremmat vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön. Erityisesti olisi vahvistettava biomassasta saatavaa uusiutuvaa energiaa tuottaville laitoksille energian tuonnista erittäin riippuvaisilla syrjäisimmillä alueilla annettavaa tukea edellyttäen, että noudatetaan näiden alueiden erityisominaisuuksiin mukautettuja kyseisen uusiutuvan energian tuotantoa koskevia tiukkoja kestävyyskriteereitä.
Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 80 kappale
(80)  Unionin kestävyyskriteerien käytännön toteuttamisesta saatujen kokemusten perusteella on asianmukaista vahvistaa vapaaehtoisten kansainvälisten ja kansallisten sertifiointijärjestelmien roolia, jotta kestävyyskriteerien noudattaminen voidaan tarkastaa yhdenmukaisella tavalla.
(80)  Unionin kestävyyskriteerien käytännön toteuttamisesta saatujen kokemusten perusteella on asianmukaista ottaa huomioon vapaaehtoisten kansainvälisten ja kansallisten sertifiointijärjestelmien rooli, jotta kestävyyskriteerien noudattaminen voidaan tarkastaa yhdenmukaisella tavalla.
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 82 kappale
(82)  Vapaaehtoisilla järjestelmillä on yhä tärkeämpi rooli biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerien noudattamisen todistamisessa. Sen vuoksi komission olisi edellytettävä vapaaehtoisilta järjestelmiltä säännöllistä raportointia toiminnastaan, komission jo hyväksymät järjestelmät mukaan lukien. Tällaiset raportit olisi julkaistava avoimuuden lisäämiseksi ja komission toteuttaman valvonnan parantamiseksi. Lisäksi komissio saa tällaisista kertomuksista tarvittavat tiedot vapaaehtoisten järjestelmien toimintaa koskevaa kertomusta varten parhaiden käytäntöjen yksilöimiseksi ja tarvittaessa tällaisten parhaiden käytäntöjen edistämistä koskevan ehdotuksen tekemiseksi.
(82)  Vapaaehtoisilla järjestelmillä voi olla tärkeä rooli biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien vähimmäiskriteerien noudattamisen todistamisessa. Sen vuoksi komission olisi edellytettävä vapaaehtoisilta järjestelmiltä säännöllistä raportointia toiminnastaan, komission jo hyväksymät järjestelmät mukaan lukien. Tällaiset raportit olisi julkaistava avoimuuden lisäämiseksi ja komission toteuttaman valvonnan parantamiseksi. Lisäksi komissio saa tällaisista kertomuksista tarvittavat tiedot vapaaehtoisten järjestelmien toimintaa koskevaa kertomusta varten parhaiden käytäntöjen yksilöimiseksi ja tarvittaessa tällaisten parhaiden käytäntöjen edistämistä koskevan ehdotuksen tekemiseksi.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 84 kappale
(84)  Kohtuuttoman hallinnollisen rasitteen välttämiseksi olisi vahvistettava luettelo oletusarvoista yleisiä biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotantoketjuja varten, ja kyseistä luetteloa olisi päivitettävä ja laajennettava, kun uutta luotettavaa tietoa on saatavilla. Talouden toimijoiden olisi aina voitava hyötyä luettelossa ilmoitetun suuruisista biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kasvihuonekaasupäästövähennyksistä. Jos tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästövähennysten oletusarvo on alhaisempi kuin kasvihuonekaasupäästövähennysten vaadittu vähimmäistaso, tuottajien, jotka haluavat osoittaa noudattavansa tätä vähimmäistasoa, olisi osoitettava, että niiden tuotantoprosessin todelliset päästöt ovat pienemmät kuin oletusarvojen laskennassa käytetyt.
(84)  Kohtuuttoman hallinnollisen rasitteen välttämiseksi olisi vahvistettava luettelo oletusarvoista yleisiä biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotantoketjuja varten, ja kyseistä luetteloa olisi päivitettävä ja laajennettava, kun uutta luotettavaa tietoa on saatavilla. Talouden toimijoiden olisi aina voitava hyötyä luettelossa ilmoitetun suuruisista biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden välittömistä kasvihuonekaasupäästövähennyksistä. Jos tuotantoketjun välittömien kasvihuonekaasupäästövähennysten oletusarvo on alhaisempi kuin kasvihuonekaasupäästövähennysten vaadittu vähimmäistaso, tuottajien, jotka haluavat osoittaa noudattavansa tätä vähimmäistasoa, olisi osoitettava, että niiden tuotantoprosessin todelliset päästöt ovat pienemmät kuin oletusarvojen laskennassa käytetyt.
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 kappale
(85)  On tarpeen vahvistaa selkeät säännöt biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden sekä niiden fossiilisten vertailukohtien kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten laskentaa varten.
(85)  On tarpeen vahvistaa puolueettomiin ja syrjimättömiin kriteereihin perustuvat selkeät säännöt biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden sekä niiden fossiilisten vertailukohtien kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten laskentaa varten.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 99 kappale (uusi)
(99)  Tämän direktiivin säännösten muiden kuin keskeisten osien muuttamiseksi tai täydentämiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavilta osin: luettelo raaka-aineista sellaisten kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon, joiden osuus polttoaineiden toimittajia koskevasta velvoitteesta liikenteen osalta on rajallinen; liikenteen polttoaineiden energiasisällön mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen; menetelmät sellaisen biopolttoaineen osuuden määrittelemiseksi, joka saadaan fossiilisten polttoaineiden kanssa yhteisessä prosessissa käsiteltävästä biomassasta; alkuperätakuiden vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten täytäntöönpano; sääntöjen vahvistaminen alkuperätakuujärjestelmän toiminnan seuraamiseksi sekä säännöt biopolttoaineiden, bionesteiden ja niiden fossiilisten vertailukohtien kasvihuonekaasuvaikutuksen laskemisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(99)   Tämän direktiivin säännösten muiden kuin keskeisten osien muuttamiseksi tai täydentämiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavilta osin: luettelo raaka-aineista sellaisten kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon, joiden osuus polttoaineiden toimittajia koskevasta velvoitteesta liikenteen osalta on rajallinen; liikenteen polttoaineiden energiasisällön mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen; menetelmät sellaisen biopolttoaineen osuuden määrittelemiseksi, joka saadaan fossiilisten polttoaineiden kanssa yhteisessä prosessissa käsiteltävästä biomassasta; alkuperätakuiden vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten täytäntöönpano; sääntöjen vahvistaminen alkuperätakuujärjestelmän toiminnan seuraamiseksi sekä säännöt biopolttoaineiden, bionesteiden ja niiden fossiilisten vertailukohtien kasvihuonekaasuvaikutuksen laskemisesta; pisimmän sallitun takaisinmaksuajan vahvistaminen kestävyyskriteeriksi erityisesti lignoselluloosaan perustuvalle biomassalle; ja, jotta varmistetaan täysi avoimuus kaikilla energiantuotannon aloilla, fossiilisten polttoaineiden ja fossiilisen energian tuotantokriteerien vahvistaminen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 288
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  ’uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla’ tarkoitetaan uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa eli tuuli- ja aurinkoenergiaa, (aurinkolämpö ja aurinkosähkö), geotermistä energiaa, ympäristön lämpöä, vuorovesi- ja aaltoenergiaa ja muuta valtamerienergiaa, vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua ja biokaasua;
a)  ’uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla’ tarkoitetaan uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa eli tuuli- ja aurinkoenergiaa, (aurinkolämpö ja aurinkosähkö), geotermistä energiaa, ympäristön energiaa, vuorovesi- ja aaltoenergiaa ja muuta valtamerienergiaa, vesivoimaa, biomassaa, biometaania, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua ja biokaasua;
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  ’ympäristön lämmöllä’ tarkoitetaan lämpöenergiaa käyttökelpoisella lämpötilatasolla, joka otetaan talteen lämpöpumpuilla, jotka tarvitsevat toimiakseen sähköä tai muuta lisäenergiaa, ja joka voi olla varastoituna ympäröivään ilmaan, maaperän pinnan alle tai pintaveteen. Raportoidut arvot on vahvistettava saman menetelmän perustella kuin se, jota käytetään lämpöpumppujen talteenottamasta lämpöenergiasta raportointiin;
b)  ’ympäristön energialla’ tarkoitetaan käyttökelpoisella lämpötilatasolla olevaa lämpöenergiaa, joka voi olla varastoituna ympäröivään ilmaan, poistoilma pois lukien, pintaveteen tai jäteveteen. Raportoidut arvot on vahvistettava saman menetelmän perustella kuin se, jota käytetään lämpöpumppujen talteenottamasta lämpöenergiasta raportointiin;
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  ’geotermisellä energialla’ tarkoitetaan maaperän pinnan alle lämmön muodossa varastoitunutta energiaa;
Tarkistus 289
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  ’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biologista alkuperää olevien jätteiden, teollisuus- ja yhdyskuntajätteet mukaan lukien, biohajoavaa osaa;
c)  ’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta (sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien) metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä mutta lukuun ottamatta geologisiin muodostumiin sisältyviä aineksia ja/tai fossiileja, peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biologista alkuperää olevien jätteiden, teollisuus-, yritys- ja yhdyskuntajätteet mukaan lukien, biohajoavaa osaa ja bakteereja;
Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  ’energian kokonaisloppukulutuksella’ tarkoitetaan teollisuuden, liikenteen, kotitalouksien, palvelujen, myös julkisten palvelujen, maatalouden sekä metsä- ja kalatalouden energiakäyttöön toimitettuja energiahyödykkeitä, mukaan lukien sähkön ja lämmön käyttö energiatoimialalla sähkön ja lämmön tuotantoon sekä sähkön ja lämmön jakelu- ja siirtohäviöt;
d)  ’energian kokonaisloppukulutuksella’ tarkoitetaan teollisuuden, liikenteen, kotitalouksien, palvelujen, myös julkisten palvelujen, maatalouden sekä metsä- ja kalatalouden energiakäyttöön toimitettuja energiahyödykkeitä, mukaan lukien sähkön ja lämmön käyttö energiatoimialalla sähkön, lämmön ja liikenteen polttoaineiden tuotantoon sekä sähkön ja lämmön jakelu- ja siirtohäviöt;
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  ’kaukolämmityksellä’ tai ’kaukojäähdytyksellä’ tarkoitetaan termisen energian jakelua höyryn, kuuman veden tai jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä tuotantolähteestä verkoston välityksellä useisiin rakennuksiin tai kohteisiin käytettäväksi lämmitykseen tai jäähdytykseen sisätiloissa tai prosesseissa;
e)  ’kaukolämmityksellä’ tai ’kaukojäähdytyksellä’ tarkoitetaan termisen energian jakelua höyryn, kuuman veden tai jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä tai hajautetusta tuotantolähteestä verkoston välityksellä useisiin rakennuksiin tai kohteisiin käytettäväksi lämmitykseen tai jäähdytykseen sisätiloissa tai prosesseissa;
Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta
f)  ’bionesteillä’ tarkoitetaan biomassasta muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten, sähkö, lämmitys ja jäähdytys mukaan lukien, tuotettuja nestemäisiä polttoaineita;
f)  ’bionesteillä’ tarkoitetaan biomassasta tai biomassalla muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten, sähkö, lämmitys ja jäähdytys mukaan lukien, tuotettuja nestemäisiä polttoaineita;
Tarkistus 290
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta
g)  ’biopolttoaineilla’ tarkoitetaan nestemäisiä liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta;
g)  ’biopolttoaineilla’ tarkoitetaan nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta tai biomassalla;
Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – i alakohta
i)  ’tukijärjestelmällä’ tarkoitetaan jäsenvaltion tai tiettyjen jäsenvaltioiden käyttämää välinettä, järjestelmää tai mekanismia, joka edistää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä alentamalla tällaisen energian kustannuksia, korottamalla sen mahdollista myyntihintaa tai lisäämällä tällaisen energian ostomääriä uusiutuvan energian velvoitteen avulla tai muulla tavalla. Edellä mainittu sisältää muun muassa investointituen, verovapaudet tai ‑helpotukset, veronpalautukset, uusiutuvan energian velvoitteen tukijärjestelmät kuten ne, joissa käytetään vihreitä sertifikaatteja, sekä syöttötariffimaksujen ja lisähintamaksujen kaltaiset suorat hintatukijärjestelmät;
i)  ’tukijärjestelmällä’ tarkoitetaan jäsenvaltion tai tiettyjen jäsenvaltioiden käyttämää välinettä, järjestelmää tai mekanismia, joka edistää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä alentamalla tällaisen energian kustannuksia, korottamalla sen mahdollista myyntihintaa tai lisäämällä tällaisen energian ostomääriä uusiutuvan energian velvoitteen avulla tai muulla tavalla. Edellä mainittu sisältää muun muassa tutkimus- ja investointituen, verovapaudet tai ‑helpotukset, veronpalautukset, uusiutuvan energian velvoitteen tukijärjestelmät kuten ne, joissa käytetään vihreitä sertifikaatteja, sekä syöttötariffimaksujen ja lisähintamaksujen kaltaiset suorat hintatukijärjestelmät;
Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – q alakohta
q)  ’muiden kuin ruokakasvien selluloosalla’ tarkoitetaan raaka-ainetta, joka koostuu pääasiassa selluloosasta ja hemiselluloosasta ja jonka ligniinipitoisuus on alhaisempi kuin lignoselluloosassa; se käsittää ravinto- ja rehukasvien tähteet (kuten olki, maissin varret, kuoret ja akanat), heinämäiset energiakasvit, joiden tärkkelyspitoisuus on alhainen (kuten raiheinä, lännenhirssi, Miscanthus, kaukasianjättiputki sekä ennen pääviljelykasveja ja niiden jälkeen käytettävät peitekasvit), teollisuustähteet (myös ravinto- ja rehukasveista peräisin olevat kasviöljyjen, sokerien, tärkkelysten ja proteiinin uuttamisen jälkeen) ja biojätteestä peräisin olevan raaka-aineen;
q)  ’muiden kuin ruokakasvien selluloosalla’ tarkoitetaan raaka-ainetta, joka koostuu pääasiassa selluloosasta ja hemiselluloosasta ja jonka ligniinipitoisuus on alhaisempi kuin lignoselluloosassa; se käsittää ravinto- ja rehukasvien tähteet (kuten olki, maissin varret, kuoret ja akanat), heinämäiset energiakasvit, joiden tärkkelyspitoisuus on alhainen (kuten raiheinä, lännenhirssi, Miscanthus, kaukasianjättiputki sekä ennen pääviljelykasveja ja niiden jälkeen käytettävät peitekasvit), nurmikasvit (kuten heinä, apila ja sinimailanen), teollisuustähteet (myös ravinto- ja rehukasveista peräisin olevat kasviöljyjen, sokerien, tärkkelysten ja proteiinin uuttamisen jälkeen) ja biojätteestä peräisin olevan raaka-aineen;
Tarkistus 291
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – s alakohta
s)  ’muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla’ tarkoitetaan liikenteessä käytettäviä nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita, jotka eivät ole biopolttoaineita ja joiden energiasisältö on peräisin muista uusiutuvista energialähteistä kuin biomassasta;
s)  ’muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla’ tarkoitetaan liikenteessä käytettäviä nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita, jotka eivät ole biopolttoaineita ja joiden energiasisältö on peräisin muista uusiutuvista energialähteistä kuin biomassasta, jonka osalta hiiliraaka-aine otetaan talteen ympäristön ilmasta;
Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – z alakohta
z)  ’polttoainelähteen vaihtamisella’ tarkoitetaan uusiutuvaa energiaa tuottavien voimalaitosten uusimista, mukaan lukien laitteiden tai toimintajärjestelmien ja välineiden korvaaminen kokonaan tai osittain kapasiteetin korvaamiseksi tai tehokkuuden lisäämiseksi;
z)  ’polttoainelähteen vaihtamisella’ tarkoitetaan uusiutuvaa energiaa tuottavien voimalaitosten uusimista, mukaan lukien laitteiden tai toimintajärjestelmien ja välineiden korvaaminen kokonaan tai osittain kapasiteetin lisäämiseksi tai korvaamiseksi ja/tai tehokkuuden lisäämiseksi;
Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – y alakohta
y)  'hukkalämmmöllä tai -kylmällä' tarkoitetaan teollisuus- tai sähköntuotantolaitoksissa sivutuotteena syntyvää lämpöä tai kylmää, joka katoaisi käyttämättömänä ilmaan tai veteen päätymättä kaukolämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään;
y)  ’hukkalämmöllä tai -kylmällä’ tarkoitetaan teollisuus- tai sähköntuotantolaitoksissa (tehokkaan yhteistuotannon käytön jälkeen tai kun yhteistuotanto ei ole mahdollista) sivutuotteena väistämättä syntyvää tai palvelualalta peräisin olevaa lämpöä tai kylmää, joka katoaisi käyttämättömänä ilmaan tai veteen päätymättä kaukolämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään;
Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – aa alakohta
aa)  ’itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävällä kuluttajalla’ tarkoitetaan direktiivissä [MDI Directive] määriteltyä aktiivista asiakasta, joka kuluttaa ja voi varastoida ja myydä uusiutuvista energialähteistä omissa tiloissaan tuotettua sähköä, mukaan lukien moniasuntoiset rakennukset, elinkeinoalueet tai yhteisiä palveluja tarjoavat alueet tai suljetut jakeluverkot, edellyttäen että itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävän muun kuin kotitalouskuluttajan kyseinen toiminta ei ole hänen ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaansa;
aa)  ’itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävällä kuluttajalla’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä ... [sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi (uudelleenlaadittu), 2016/0380(COD)] määriteltyä aktiivista asiakasta tai yhdessä toimivaa asiakasryhmää, joka kuluttaa ja voi varastoida ja myydä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä, joka on tuotettu heidän omissa tiloissaan, mukaan lukien moniasuntoiset rakennukset, tai samalla elinkeinoalueella, teollisuusalueella tai julkisia tai yhteisiä palveluja tarjoavalla alueella tai samassa suljetussa jakeluverkossa, edellyttäen että itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävän muun kuin kotitalouskuluttajan kyseinen toiminta ei ole hänen ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaansa;
Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – aa a alakohta (uusi)
aa a)  ’uusiutuvaa energiaa tuottavalla yhteisöllä’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ... [sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi (uudelleenlaadittu), 2016/0380(COD)] 2 artiklassa määriteltyä paikallista energiayhteisöä, joka täyttää tämän direktiivin 22 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset;
Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – bb alakohta
bb)  ’itse tuotetun uusiutuvan energian kulutuksella’ tarkoitetaan itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävän kuluttajan suorittamaa uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta sekä tapauksen mukaan varastointia;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – cc alakohta
cc)  ’sähkönhankintasopimuksella’ tarkoitetaan sopimusta, jolla oikeushenkilö sopii ostavansa uusiutuvaista energialähteistä peräisin olevaa sähköä suoraan energiantuottajalta;
cc)  ’uusiutuvan sähkön hankintasopimuksella’ tarkoitetaan sopimusta, jolla oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö sopii ostavansa uusiutuvaista energialähteistä peräisin olevaa sähköä suoraan energiantuottajalta;
Tarkistus 305
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – ee alakohta
ee)  ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ biopolttoaineita, jotka tuotetaan liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista;
ee)  ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ biopolttoaineita, jotka tuotetaan liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista ja jätteestä ja tähteistä saadusta biomassasta, joka ei ole peräisin ravinto- tai rehukasveista, jos tällainen biomassa täyttää 26 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit;
Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – ff alakohta
ff)  ’jäteperäisillä fossiilisilla polttoaineilla’ tarkoitetaan nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita, jotka tuotetaan uusiutumatonta alkuperää olevista jätevirroista, mukaan lukien jätteiden käsittelystä peräisin olevat kaasut ja pakokaasut;
Poistetaan.
Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – ff a alakohta (uusi)
ff a)  ’kierrätyshiilipohjaisilla polttoaineilla’ tarkoitetaan nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita, jotka tuotetaan uusiutumatonta alkuperää olevista väistämättä syntyvistä jätevirroista, mukaan lukien jätteiden käsittelystä peräisin olevat kaasut ja pakokaasut, ja joilla vähennetään niiden koko elinkaaren aikana merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä; jos polttoaineita tuotetaan kiinteän jätteen virroista, käytetään ainoastaan sellaista jätettä, jota ei voida käyttää uudelleen ja joka ei ole mekaanisesti kierrätettävissä, direktiivissä 2008/98/EY vahvistettua jätehierarkiaa täysin noudattaen; jos polttoaineita tuotetaan kaasumaisista prosessipäästöistä, niiden on oltava valmistusprosessin väistämätön ja tahaton seuraus; näiden kierrätyshiilipohjaisten polttoaineiden tuotantoon käytetyn kaasumaisen jätteen osuutta ei voida hyvittää muiden päästövähennysjärjestelmien, kuten Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän, kehyksessä;
Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – jj alakohta
jj)  ’korjuuluvalla’ tarkoitetaan virallista asiakirjaa, joka antaa oikeuden korjata metsäbiomassaa;
jj)  ’korjuuluvalla’ tarkoitetaan lainmukaista lupaa tai vastaavaa kansallisen ja/tai alueellisen lainsäädännön mukaista oikeutta korjata metsäbiomassaa;
Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – mm alakohta
mm)  ’metsätilalla’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa metsäpalstaa tai muuta puustoista maata, joka muodostaa hoidon tai käytön kannalta yhden yksikön;
mm)  ’toimituspohjalla’ tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jolta biomassaraaka-aine on peräisin;
Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – nn alakohta
nn)  ’biojätteellä’ tarkoitetaan biohajoavaa puutarha- ja puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketeollisuudesta peräisin olevaa vastaavaa jätettä;
nn)  ’biojätteellä’ tarkoitetaan biojätettä sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 4 kohdassa;
Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko
Unionin sitova yleistavoite vuodelle 2030
Unionin sitova yleistavoite ja kansalliset tavoitteet vuodelle 2030
Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteisesti, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on vähintään 27 prosenttia unionin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteisesti, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on vähintään 35 prosenttia unionin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030.
Tarkistus 306
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa vuonna 2030 on vähintään 12 prosenttia kyseisen jäsenvaltion liikenteen energian loppukulutuksesta. Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena oleva uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 12 prosentin osuus energian loppukulutuksesta, jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2021 edellytettävä, että polttoainetoimittajat sisällyttävät toimituksiinsa 25 artiklassa tarkoitetun vähimmäisosuuden uusiutuvaa energiaa.
Jotta biopolttoaineiden ja biokaasun käytöstä saatavat kasvihuonekaasupäästövähennykset voidaan ottaa huomioon tässä tavoitteessa, niiden on täytettävä 26 artiklan 7 kohdassa säädetyt kriteerit verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menetelmän mukaisesti.
Kun jäsenvaltiossa ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden osuus on alle 2 prosenttia eikä siten riitä kattamaan polttoainetoimittajan velvoitteen ja liikenteen alan 12 prosentin tavoitteen välistä eroa, kyseinen jäsenvaltio voi vastaavasti mukauttaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ylärajaansa enintään 2 prosenttiin.
Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden panokset tämän yleisen vuotta 2030 koskevan tavoitteen saavuttamiseksi on asetettava ja ilmoitettava komissiolle osana jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia asetuksen [hallintoasetus] 3–5 ja 9–11 artiklan mukaisesti.
2.  Jäsenvaltioiden on asetettava tavoitteet tämän yleisen vuotta 2030 koskevan tavoitteen saavuttamiseksi osana jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] 3–5 ja 9–13 artiklan mukaisesti. Jos komissio toteaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] 3 artiklan mukaisesti esitettyjen lopullisten yhdennettyjen kansallisten energia- ja ympäristösuunnitelmien pohjalta, että jäsenvaltioiden tavoitteet eivät riitä unionin sitovan yleistavoitteen yhteiseen saavuttamiseen, jäsenvaltioiden, joiden tavoite on liitteessä I a vahvistettua kaavaa soveltamalla saatavaa tavoitetta alempi, on lisättävä tavoitettaan vastaavasti.
Jos jäsenvaltio ei ole pääsemässä asetettuun tavoitteeseensa poikkeuksellisista ja asianmukaisesti perustelluista syistä, se voi poiketa tavoitteesta enintään kymmenellä prosentilla ja sen on ilmoitettava tästä komissiolle vuoteen 2025 mennessä. Jos tämä uhkaa vaarantaa unionin sitovan yleistavoitteen saavuttamisen, komission ja jäsenvaltioiden on vajeen tehokkaaksi kattamiseksi toteutettava korjaavia toimenpiteitä, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] 27 artiklan 4 kohdassa.
Tarkistus 321
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset politiikat, mukaan lukien tukijärjestelmät, on laadittu niin, että ne noudattavat jätehierarkiaa sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa ja että vältetään (sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden markkinoita merkittävästi vääristävät vaikutukset. Jäsenvaltioiden on tätä varten säännöllisin väliajoin tarkistettava kansallisia politiikkojaan ja perusteltava kaikki poikkeukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] 18 artiklan c alakohdassa edellytetyissä raporteissa.
Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta
4.  Komissio tukee jäsenvaltioiden pääsyä tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen luomalla sille edellytykset tehostamalla unionin varojen ja etenkin rahoitusvälineiden käyttöä, jotta uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden pääomakustannuksia saadaan alennettua.
4.  Komissio tukee jäsenvaltioiden pääsyä tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen luomalla sille edellytykset tehostamalla unionin varojen ja etenkin rahoitusvälineiden käyttöä, jotta voidaan alentaa uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden pääomakustannuksia sekä tukea uusiutuvan energian tuotantohankkeita, joilla on rajatylittävä ulottuvuus.
Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko
Taloudellinen tuki uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle
Tuki uusiutuvista lähteistä tuotetulle energialle
Tarkistus 322/rev
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Jollei valtiontukisäännöistä muuta johdu, jäsenvaltiot voivat soveltaa tukijärjestelmiä saavuttaakseen 3 artiklan 1 kohdassa asetetun unionin tavoitteen. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukijärjestelmät on suunniteltava siten, että vältetään sähkömarkkinoiden tarpeettomat vääristymät ja varmistetaan, että tuottajat ottavat huomioon sähkön tarjonnan ja kysynnän sekä mahdolliset verkon rajoitukset.
1.  SEUT-sopimuksen 195 artiklan mukaisesti ja sen 107 ja 108 artiklassa määrätyin edellytyksin jäsenvaltiot voivat soveltaa tukijärjestelmiä saavuttaakseen tai ylittääkseen 3 artiklassa asetetut unionin tavoitteet ja kansalliset tavoitteet. Biomassasta tuotetun uusiutuvan energian tukijärjestelmät on raaka-aineiden markkinoiden vääristymisen välttämiseksi suunniteltava siten, että vältetään edistämästä energiantuotantoon ensisijaisesti tarkoitetun biomassan epäasianmukaista käyttöä, jos on olemassa suurempaa lisäarvoa tuottavaa teollisuus- tai materiaalikäyttöä, mihin voi kuulua jätteiden ja tähteiden käytön asettaminen etusijalle. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon käytettävissä oleva kestävä biomassan tarjonta. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukijärjestelmien on oltava markkinapohjaisia, jotta vältetään sähkömarkkinoiden vääristymät, ja on varmistettava, että tuottajat ottavat huomioon sähkön tarjonnan ja kysynnän sekä mahdolliset järjestelmän integrointikustannukset tai verkon rajoitukset.
Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa teknologianeutraaleja tai teknologiakohtaisia tukimekanismeja. Teknologiakohtaisia tukijärjestelmiä voidaan soveltaa erityisesti noudattaen yhtä tai useampaa seuraavista perusteista:
a)  tietyn teknologian pitkän aikavälin potentiaali
b)  tarve saavuttaa energiamuotojen yhdistelmän teknologinen tai alueellinen monipuolistaminen
c)  tehokas järjestelmäsuunnittelu ja verkon integrointi
d)  verkon rajoitukset ja verkon vakaus
e)  ympäristörajoitukset.
Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan sähköntuotannon tukeminen on suunniteltava niin, että uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö syötetään sähkömarkkinoille ja varmistetaan, että uusiutuvan energian tuottajat reagoivat markkinahintasignaaleihin ja maksimoivat markkinatulonsa.
2.  Uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan sähköntuotannon tukeminen on suunniteltava niin, että uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön syöttäminen sähkömarkkinoille maksimoidaan ja varmistetaan, että uusiutuvan energian tuottajat reagoivat markkinahintasignaaleihin ja maksimoivat markkinatulonsa siten, että uusiutuville energialähteille tarjotaan korvausta markkinavääristymistä.
Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista, jotka hyödyttävät alle 500 kW tuottavia pieniä laitoksia ja demonstrointihankkeita. Tuulienergialla tuotettuun sähköön sovelletaan kuitenkin kolmen MW:n tuotantokapasiteetin tai kolmen tuotantoyksikön kynnystä.
Toisessa alakohdassa mainituista kynnyksistä poiketen jäsenvaltiot voivat tukea uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä muilla mekanismeilla ja menettelyillä.
Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kun uusiutuvan energian tuki myönnetään tarjousmenettelyssä, on noudatettava 3 a kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, jollei kyse ole pieniä alle 1 MW:n laitoksia, enintään kuuden tuotantoyksikön tai 6 MW:n tuulienergiahankkeita tai demonstrointihankkeita koskevasta tuesta.
Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Kun uusiutuvan energian tuki myönnetään tarjousmenettelyssä, jäsenvaltioiden on hankkeiden korkean toteutumisasteen varmistamiseksi:
a)  vahvistettava ja julkaistava syrjimättömät ja avoimet esivalintaa koskevat perusteet ja hankkeen toteuttamisaikaa koskevat säännöt
b)  kuultava sidosryhmiä tarjouseritelmien luonnoksen uudelleentarkastelua varten
c)  julkaistava tietoa aiemmista tarjouksista, mukaan lukien hankkeiden toteuttamisasteet.
Tarkistus 120
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Jäsenvaltioiden on julkaistava tuen odotettua kohdentamista koskeva pitkän aikavälin suunnitelma, joka kattaa vähintään viisi seuraavaa vuotta ja käsittää alustavan aikataulun (myös tarvittaessa tarjousfrekvenssin), kapasiteetin, odotettavissa olevat jaettavat määrärahat tai yksikkökohtaiset enimmäistuet sekä tukikelpoiset tekniikat.
Tarkistus 121
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c.  Jäsenvaltioiden on otettava huomioon uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen ja itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien erityispiirteet, jotta ne voivat kilpailla tasavertaisesti.
Tarkistus 122
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 d kohta (uusi)
3 d.  Lisätäkseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian tuotantoa syrjäisimmillä alueilla jäsenvaltiot voivat mukauttaa taloudellista tukea kyseisillä alueilla toteutettaville hankkeille ottaakseen huomioon tuotantokustannukset, jotka liittyvät niiden erityiseen eristyneisyyteen ja riippuvuuteen ulkomaailmasta.
Tarkistus 123
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on arvioitava uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle annettavan tuen tehokkuus vähintään joka neljäs vuosi. Tuen jatkamista tai pidentämistä koskevien päätösten ja uuden tuen suunnitelmien on perustuttava arviointien tuloksiin.
4.  Jäsenvaltioiden on arvioitava uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle annettavan tuen tehokkuus ja sen vaikutusten jakautuminen eri kuluttajaryhmien välillä, mukaan lukien vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, vähintään joka neljäs vuosi.
Arvioinnissa on otettava huomioon tukijärjestelmien mahdollisten muutosten vaikutus investointeihin. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä arvio kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa ja näiden suunnitelmien päivityksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] mukaisesti.
Tukipäätöksiä ja uuden tuen suunnitelmia koskevan pitkän aikavälin suunnittelun on perustuttava arviointien tuloksiin ja siinä on otettava huomioon, miten tehokkaasti niillä yleisesti ottaen on saavutettu uusiutuvien energiamuotojen tavoitteet ja muut tavoitteet, kuten kohtuuhintaisuus ja energiayhteisöjen kehittäminen, ja otettava huomioon sen vaikutusten jakautuminen eri kuluttajaryhmien kesken, mukaan lukien vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn.
Tarkistus 124
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Komissio esittää ... [2021] mennessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmen vuoden välein kertomuksen tarjousmenettelyssä myönnetyn tuen toteuttamisesta Euroopan unionissa ja analysoi erityisesti tarjousten kykyä
a)  alentaa kustannuksia
b)  saavuttaa teknologisia parannuksia
c)  saavuttaa korkea toteuttamisaste
d)  varmistaa pienten toimijoiden ja paikallisviranomaisten syrjimätön osallistuminen.
Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.  Komissio tarkistaa ... [kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta] mennessä valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 annettuja suuntaviivoja (2014/C 200/01) sisällyttääkseen kokonaisuudessaan tämän direktiivin 4 artiklan yleiset periaatteet.
Tarkistus 126
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 c kohta (uusi)
4 c.  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että mitään uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa koskevia tukijärjestelmiä ei tarjota yhdyskuntajätteelle, joka ei täytä direktiivissä 2008/98/EY vahvistettuja erilliskeräysvelvoitteita.
Tarkistus 127
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on avattava uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukijärjestelmät muissa jäsenvaltioissa sijaitseville tuottajille tässä artiklassa vahvistetuin edellytyksin.
1.  Jäsenvaltioiden on avattava uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukijärjestelmät muissa jäsenvaltioissa sijaitseville tuottajille tässä artiklassa vahvistetuin edellytyksin. Jäsenvaltiot voivat rajata tukensa laitoksiin, jotka toimivat jäsenvaltioissa, joihin on suora yhteys rajayhdysjohdon välityksellä.
Tarkistus 128
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään 10 prosenttia kapasiteetista, jolle ryhdytään maksamaan tukea kunakin vuonna vuosina 2021–2026 ja vähintään 15 prosenttia kapasiteetista, jolle ryhdyttän maksamaan tukea kunakin vuonna vuosina 2026–2030 on avoin muissa jäsenvaltioissa sijaitseville laitoksille.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään 8 prosenttia kapasiteetista, jolle ryhdytään maksamaan tukea kunakin vuonna vuosina 2021–2026 ja vähintään 13 prosenttia kapasiteetista, jolle ryhdytään maksamaan tukea kunakin vuonna vuosina 2026–2030 on avoin muissa jäsenvaltioissa sijaitseville laitoksille. Näiden vähimmäismäärien ulkopuolella jäsenvaltioilla on oikeus päättää tämän direktiivin 7–13 artiklan mukaisesti, missä laajuudessa ne tukevat muussa jäsenvaltiossa tuotettua uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa.
Tarkistus 129
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltiot voivat pyytää, että komissio vapauttaa ne tässä artiklassa säädetystä vaatimuksesta, mukaan lukien päätös olla sallimatta alueelleen sijoittautuneiden laitosten osallistumista toisessa jäsenvaltiossa järjestettyyn tukijärjestelmään yhdestä tai useammasta seuraavista syistä:
a)  yhteenliittämiskapasiteetin riittämättömyys
b)  luonnonvarojen riittämättömyys
c)  kielteiset vaikutukset poikkeusta pyytävän jäsenvaltion energiavarmuuteen tai energiamarkkinoiden moitteettomaan toimintaan.
Kaikki tällaiset poikkeukset on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja niitä olisi tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.
Tarkistus 130
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Tukijärjestelmät voidaan avata rajat ylittävää osallistumista varten muun muassa tarjouspyyntöjen, yhteisten tarjouspyyntöjen, sertifikaattijärjestelmien tai yhteisten tukijärjestelmien avaamisen välityksellä. Avattujen tarjouspyyntöjen, yhteisten tarjouspyyntöjen tai sertifikaattijärjestelmien nojalla tukea saavan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kohdentamisesta jäsenvaltioiden panoksiin on tehtävä yhteistyösopimus, jossa vahvistetaan rahoituksen rajatylittävää maksamista koskevat säännöt noudattaen periaatetta, että energia olisi laskettava laitoksen rahoittavan jäsenvaltion hyväksi.
3.  Tukijärjestelmät voidaan avata rajat ylittävää osallistumista varten muun muassa tarjouspyyntöjen, yhteisten tarjouspyyntöjen, sertifikaattijärjestelmien tai yhteisten tukijärjestelmien avaamisen välityksellä. Avattujen tarjouspyyntöjen, yhteisten tarjouspyyntöjen tai sertifikaattijärjestelmien nojalla tukea saavan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kohdentamisesta jäsenvaltioiden panoksiin on tehtävä yhteistyösopimus, jossa vahvistetaan rajatylittävää järjestelmää koskevat säännöt, mukaan lukien osallistumista ja rahoituksen maksamista koskevat ehdot, ottaen huomioon erilaiset verot ja maksut sekä noudattaen periaatetta, että energia olisi laskettava laitoksen rahoittavan jäsenvaltion hyväksi. Yhteistyösopimuksella on pyrittävä yhdenmukaistamaan yhteistyömaiden hallinnolliset puitteet tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.
Tarkistus 131
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Komissio arvioi vuoteen 2025 mennessä, miten tässä artiklassa vahvistetut säännökset ovat hyödyttäneet uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kustannustehokasta käyttöä unionissa. Tämän arvioinnin perusteella komission voi ehdottaa 2 kohdassa vahvistettujen prosenttimäärien nostamista.
4.  Komissio avustaa jäsenvaltioita koko neuvotteluprosessissa ja yhteistyöjärjestelyjen määrittämisessä tarjoamalla tietoja ja analyysejä sekä määrällisiä ja laadullisia tietoja yhteistyön suorista ja epäsuorista kustannuksista ja eduista samoin kuin ohjausta ja teknistä asiantuntemusta koko prosessin ajan. Sen vuoksi komissio edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja kehittää yhteistyösopimusten malleja prosessin helpottamiseksi.
Komissio arvioi vuoteen 2025 mennessä, miten tässä artiklassa vahvistetut säännökset ovat hyödyttäneet uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kustannustehokasta käyttöä unionissa. Tämän arvioinnin perusteella komission voi ehdottaa 2 kohdassa vahvistettujen prosenttimäärien muuttamista.
Tarkistus 132
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
Rajoittamatta valtiontukisääntöjen noudattamiseksi tarvittavien mukautusten tekemistä jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusiutuvaan energiaan liittyville hankkeille myönnetyn tuen määrää ja tuen ehtoja ei tarkisteta tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti tuen puitteissa annettuihin oikeuksiin ja tuettujen hankkeiden talouteen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusille tai jo olemassa oleville uusiutuvaan energiaan liittyville hankkeille myönnetyn tuen määrää ja tuen ehtoja ei tarkisteta tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti tuen puitteissa annettuihin oikeuksiin ja niiden talouteen.
Jos muita sääntelyvälineitä muutetaan ja nämä muutokset vaikuttavat tuettaviin uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät sääntelyn muutokset vaikuta kielteisesti tuettujen hankkeiden talouteen.
Tarkistus 133
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tukijärjestelmien muutokset toteutetaan pitkän aikavälin suunnittelun pohjalta 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja julkistetaan vähintään 9 kuukautta ennen niiden voimaantuloa ja että niihin sovelletaan avointa ja osallistavaa julkisen kuulemisen prosessia. Kaikkiin merkittäviin olemassa olevien tukijärjestelmien muutoksiin on sisällytettävä asianmukainen siirtymäaika ennen uuden tukijärjestelmän voimaantuloa.
Kun sääntelyyn tai verkon toimintaan tehtävät muutokset vaikuttavat merkittävällä tai syrjivällä tavalla kielteisesti tuettujen hankkeiden talouteen, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset tuetut hankkeet saavat korvausta.
Tarkistus 307
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisloppukulutusta jäsenvaltiossa laskettaessa biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu ravinto- tai rehukasveista, osuus saa olla enintään 7 prosenttia kyseisen jäsenvaltion maantie- ja rautatieliikenteen energian loppukulutuksesta. Tämä enimmäisosuus lasketaan 3,8 prosenttiin vuonna 2030 liitteessä X olevassa A osassa vahvistetun kehityspolun mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat asettaa matalamman enimmäisosuuden ja erottaa toisistaan erityyppiset biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet, jotka on tuotettu ravinto- tai rehukasveista, esimerkiksi asettamalla matalamman enimmäisosuuden öljykasveista tuotettujen ravinto- tai rehukasvipohjaisten biopolttoaineiden osuudelle ottaen huomioon epäsuorat maankäytön muutokset.
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisloppukulutusta jäsenvaltiossa laskettaessa biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu ravinto- tai rehukasveista, osuus saa olla enintään niiden osuus kyseisen jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2017 ja enintään 7 prosenttia maantie- ja rautatieliikenteen energian kokonaisloppukulutuksesta.
Palmuöljystä tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden osuuden on oltava 0 prosenttia vuodesta 2021 alkaen. Jäsenvaltiot voivat asettaa matalamman enimmäisosuuden ja erottaa toisistaan erityyppiset biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet, jotka on tuotettu ravinto- tai rehukasveista, esimerkiksi asettamalla matalamman enimmäisosuuden öljykasveista tuotettujen ravinto- tai rehukasvipohjaisten biopolttoaineiden osuudelle ottaen huomioon epäsuorat maankäytön muutokset ja muut tahattomat haitalliset vaikutukset kestävyyteen.
Tarkistus 136
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kokonaisloppukulutus lasketaan jäsenvaltiossa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön määränä, johon lasketaan mukaan itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien ja energiayhteisöjen sähköntuotanto ja johon ei lasketa sähkön tuotantoa pumppuvoimalaitoksissa aiemmin ylämäkeen pumpatun veden avulla.
Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kokonaisloppukulutus lasketaan jäsenvaltiossa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön määränä, johon lasketaan mukaan itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien ja uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen sähköntuotanto ja johon ei lasketa sähkön tuotantoa pumppuvoimalaitoksissa aiemmin ylämäkeen pumpatun veden avulla.
Tarkistus 137
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Lämpöpumpuilla saatu ilman lämpöenergia otetaan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa huomioon sillä edellytyksellä, että lopullinen energiantuotanto on merkittävästi suurempi kuin lämpöpumppujen käyttämiseen tarvittavan primäärienergian määrä. Tämän direktiivin mukaisena uusiutuvista lähteistä peräisin olevana energiana pidettävän lämmön määrä lasketaan liitteessä VII esitetyn menetelmän mukaisesti.
Lämpöpumpuilla siirrettävä ympäristön energia ja geoterminen energia lämmön ja jäähdytyksen tuotantoa varten otetaan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa huomioon sillä edellytyksellä, että lopullinen energiantuotanto on merkittävästi suurempi kuin lämpöpumppujen käyttämiseen tarvittavan primäärienergian määrä. Tämän direktiivin mukaisena uusiutuvista lähteistä peräisin olevana energiana pidettävän lämmön määrä lasketaan liitteessä VII esitetyn menetelmän mukaisesti.
Tarkistus 138
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi 32 artiklan mukaisesti vahvistamalla lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä kaukolämpöön ja ‑jäähdytykseen käytettävän uusiutuvan energian määrän laskemismenetelmä sekä tarkistamalla lämpöpumppujen tuottaman energian laskemisesta annettua liitettä VII.
Tarkistus 139
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  Edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetun tavoitteen noudattamiseksi ilmailun ja meriliikenteen alalle toimitettujen polttoaineiden osuuden on katsottava olevan 2 ja 1,2 kertaa niiden energiasisältö ja maantieajoneuvoille toimitetun uusiutuvan sähkön osuuden on katsottava olevan 2,5 kertaa sen energiasisältö.
Tarkistukset 140 ja 308
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan raaka-aineiden luettelon muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi luetteloon mutta ei luettelosta poistamiseksi. Kunkin delegoidun säädöksen on perustuttava tieteen ja tekniikan viimeisimmän kehityksen analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian periaatteet unionin kestävyyskriteerien mukaisesti ja joka tukee päätelmää, että kyseessä oleva raaka-aine ei lisää maantarvetta, edistää jätteiden ja tähteiden käyttöä, ei vääristä merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden markkinoita, vähentää huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna eikä aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle eikä biologiselle monimuotoisuudelle.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan raaka-aineiden luettelon muuttamisesta. Kunkin delegoidun säädöksen on perustuttava tieteen ja tekniikan viimeisimmän kehityksen analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet unionin kestävyyskriteerien mukaisesti ja joka tukee päätelmää, että kyseessä oleva raaka-aine ei lisää maantarvetta, edistää jätteiden ja tähteiden käyttöä, ei vääristä merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden markkinoita, vähentää huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna päästöjen elinkaariarvioinnin perusteella eikä aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle eikä biologiselle monimuotoisuudelle.
Tarkistus 309
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – 3 alakohta
Komissio arvioi kahden vuoden välein liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan raaka-aineiden luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi luetteloon tässä kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Ensimmäinen arviointi on suoritettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua [tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Komissio antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan raaka-aineiden luettelon muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi luetteloon mutta ei luettelosta poistamiseksi.
Komissio arvioi kahden vuoden välein liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan raaka-aineiden luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi luetteloon tässä kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Ensimmäinen arviointi on suoritettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua [tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Komissio antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan raaka-aineiden luettelon muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi luetteloon. Komissio toteuttaa erityisarvioinnin vuonna 2025 raaka-aineiden poistamiseksi liitteestä IX, ja sen tuloksena mahdollisesti annettava delegoitu säädös on hyväksyttävä vuoden kuluessa kyseisestä arvioinnista.
Tarkistus 310
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Raaka-aineita voi poistaa liitteestä IX ainoastaan julkisen kuulemisen jälkeen ja 6 artiklassa vahvistetun taloudellisen tuen vakauden periaatteiden mukaisesti. Jos raaka-aineita poistetaan, biopolttoaineita kyseisestä raaka-aineesta tuottavat olemassa olevat laitokset saavat pitää kyseistä energiaa uusiutuvana energiana ja ottaa sen huomioon 25 artiklassa säädetyssä polttoainetoimittajan velvoitteessa enintään aiempiin tuotantomääriinsä saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 26 artiklan soveltamista.
Tarkistus 143
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Kun jäsenvaltiot määrittävät toimia liitteessä IX luetelluista raaka-aineista tuotettujen polttoaineiden tuotannon edistämiseksi, niiden on otettava asianmukaisesti huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistettu jätehierarkia, myös sen säännökset elinkaariajattelusta erilaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa koskevien kokonaisvaikutusten osalta.
Tarkistus 144
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Komissio edistää jäsenvaltioiden välisten yhteisten hankkeiden perustamista etenkin erityisellä teknisellä tuella ja hankkeiden kehittämiseen liittyvällä avulla.
Tarkistus 145
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Yksi tai useampi jäsenvaltio voi harjoittaa yhteistyötä yhden tai useamman kolmannen maan kanssa kaikentyyppisissä sähkön tuotantoa uusiutuvista energialähteistä koskevissa yhteishankkeissa. Yksityiset toimijat voivat osallistua mainittuun yhteistyöhön.
1.  Yksi tai useampi jäsenvaltio voi harjoittaa yhteistyötä yhden tai useamman kolmannen maan kanssa kaikentyyppisissä sähkön tuotantoa uusiutuvista energialähteistä koskevissa yhteishankkeissa. Yksityiset toimijat voivat osallistua mainittuun yhteistyöhön, jossa on noudatettava kaikilta osin kansainvälistä oikeutta.
Tarkistus 146
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  sähkö on tuotettu kansainvälisen oikeuden, erityisesti ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden, mukaisesti.
Tarkistus 147
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – e alakohta
e)  sovellus koskee 2 kohdan b ja c alakohdan vaatimukset täyttävää yhteishanketta, joka käyttää rajayhdysjohtoa sen toimintakuntoon saattamisesta lähtien, ja sähkön määrää, joka ei ole sitä sähkön määrää suurempi, joka viedään unioniin rajayhdysjohdon toimintakuntoon saattamisen jälkeen.
e)  sovellus koskee 2 kohdan b, c ja c a alakohdan vaatimukset täyttävää yhteishanketta, joka käyttää rajayhdysjohtoa sen toimintakuntoon saattamisesta lähtien, ja sähkön määrää, joka ei ole sitä sähkön määrää suurempi, joka viedään unioniin rajayhdysjohdon toimintakuntoon saattamisen jälkeen.
Tarkistus 148
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – d alakohta
d)  oltava sen kolmannen maan, jonka alueella laitos on määrä ottaa käyttöön, kirjallinen tunnustus b ja c alakohdan osalta, sekä laitoksen tuottaman energian osuus tai määrä, jonka kyseinen kolmas maa aikoo käyttää kotimaiseen kulutukseen.
d)  oltava sen kolmannen maan, jonka alueella laitos on määrä ottaa käyttöön, kirjallinen tunnustus 2 kohdan b, c ja c alakohdan osalta, sekä laitoksen tuottaman energian osuus tai määrä, jonka kyseinen kolmas maa aikoo käyttää kotimaiseen kulutukseen.
Tarkistus 149
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio edistää jäsenvaltioiden välisten yhteisten tukihankkeiden perustamista etenkin ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen jakamisen avulla.
Tarkistus 150
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtuutus-, hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä koskevat kansalliset säännöt, joita sovelletaan sähköä, lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista energialähteistä tuottaviin laitoksiin ja liitännäisiin siirto- ja jakeluverkkojen infrastruktuureihin sekä biomassan jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi energiatuotteiksi, ovat oikeasuhteisia ja tarpeellisia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtuutus-, hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä koskevat kansalliset säännöt, joita sovelletaan sähköä, lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista energialähteistä tuottaviin laitoksiin ja liitännäisiin siirto- ja jakeluverkkoihin sekä biomassan jalostamiseen biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi tai muiksi energiatuotteiksi ja muihin kuin biologista alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin liikenteen polttoaineisiin, ovat oikeasuhteisia ja tarpeellisia sekä noudattavat energiatehokkuuden ensisijaisuutta koskevaa periaatetta.
Tarkistus 151
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  hallintomenettelyjä sujuvoitetaan ja nopeutetaan asianmukaisella hallintotasolla;
a)  hallintomenettelyjä sujuvoitetaan ja nopeutetaan asianmukaisella hallintotasolla ja vahvistetaan ennustettavat aikataulut tarvittavien lupien ja lisenssien myöntämiselle;
Tarkistus 152
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
d)  hajautettuihin laitteisiin, joita käytetään energian tuottamiseen uusiutuvista lähteistä, sovelletaan yksinkertaistettuja ja kevyempiä lupamenettelyjä, mukaan lukien pelkkä ilmoittaminen, jos se on sallittua sovellettavassa sääntelykehyksessä.
d)  pieniin hankkeisiin ja hajautettuihin laitteisiin, joita käytetään energian tuottamiseen uusiutuvista lähteistä ja sen varastointiin, sovelletaan yksinkertaistettuja ja kevyempiä lupamenettelyjä, myös itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttäviin kuluttajiin sekä uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin.
Tarkistus 153
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä saatavan energian suunniteltu tuki on investoijien näkökulmasta riittävän ennustettava. Tätä varten jäsenvaltioiden on määriteltävä ja julkaistava tuen odotettua kohdentamista koskeva pitkän aikavälin suunnitelma, joka kattaa vähintään kolme seuraavaa vuotta ja käsittää kunkin järjestelmän osalta alustavan aikataulun, kapasiteetin, odotettavissa olevat jaettavat määrärahat sekä sidosryhmien kuulemisen tuen suunnittelusta.
Poistetaan.
Tarkistus 154
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimivaltaiset viranomaiset sisällyttävät mukaan määräykset uusiutuvan energian integroimisesta ja käytöstä ja väistämättömän hukkalämmön tai -kylmän käytöstä kaavoitettaessa, suunniteltaessa, rakennettaessa ja kunnostettaessa kaupunki-infrastruktuuria, teollisuus- tai asuinalueita sekä energia-infrastruktuuria, mukaan lukien sähkön, kaukolämmityksen ja -jäädytyksen, maakaasun ja vaihtoehtoisten polttoaineiden verkot.
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimivaltaiset viranomaiset sisällyttävät mukaan määräykset uusiutuvan energian integroimisesta ja käytöstä ja myös aikaisen vaiheen aluesuunnittelusta sekä tarpeiden ja riittävyyden arvioinnista siten, että otetaan huomioon energiatehokkuuden ensisijaisuuden periaate ja kysyntäjousto, sekä itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttäviä kuluttajia ja uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä koskevista erityisistä säännöistä ja väistämättömän hukkalämmön tai -kylmän käytöstä kaavoitettaessa, suunniteltaessa, rakennettaessa ja kunnostettaessa kaupunki-infrastruktuuria, teollisia tai kaupallisia alueita tai asuinalueita sekä energia-infrastruktuuria, mukaan lukien sähkön, kaukolämmityksen ja -jäädytyksen, maakaasun ja vaihtoehtoisten polttoaineiden verkot. Jäsenvaltioiden on erityisesti kannustettava paikallisia ja alueellisia hallintoelimiä tarvittaessa sisällyttämään uusiutuvista energialähteistä tuotettu lämmitys ja jäähdytys kaupungin infrastruktuurin suunnitteluun.
Tarkistus 155
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Mainittuja toimenpiteitä vahvistettaessa tai tukijärjestelmissään jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon kansalliset toimenpiteet, jotka liittyvät energiatehokkuuden huomattavaan parantamiseen, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä passiivi-, matalaenergia- ja nollaenergiataloihin.
Mainittuja toimenpiteitä vahvistettaessa tai tukijärjestelmissään jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon kansalliset toimenpiteet, jotka liittyvät itse käytettävän uusiutuvan energian ja energian paikallisen varastoinnin huomattavaan lisäämiseen ja energiatehokkuuden huomattavaan parantamiseen, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä passiivi-, matalaenergia- ja nollaenergiataloihin.
Tarkistus 156
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 3 alakohta
Jäsenvaltioiden on rakennussäännöksissään ja -määräyksissään tai muulla tavalla vastaavin vaikutuksin edellytettävä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäistasoa uusissa ja perusteellisesti kunnostettavissa olemassa olevissa rakennuksissa, mikä heijastaa direktiivin 2010/31/EU 5 artiklan 2 kohdan nojalla suoritetun kustannusoptimaalisen laskennan tuloksia. Jäsenvaltioiden on sallittava mainittujen vähimmäistasojen saavuttaminen muun muassa käyttämällä merkittävää uusiutuvien energialähteiden määrää.
Jäsenvaltioiden on rakennussäännöksissään ja -määräyksissään tai muulla tavalla vastaavin vaikutuksin edellytettävä uusiutuvista lähteistä tai uusiutuvan energian tuotantolaitoksista peräisin olevan energian vähimmäistasoa uusissa ja perusteellisesti kunnostettavissa olemassa olevissa rakennuksissa, mikä heijastaa direktiivin 2010/31/EU 5 artiklan 2 kohdan nojalla suoritetun kustannusoptimaalisen laskennan tuloksia. Jäsenvaltioiden on sallittava mainittujen vähimmäistasojen saavuttaminen muun muassa kaukolämmöllä ja -jäähdytyksellä, joka tuotetaan käyttämällä merkittävää uusiutuvien energialähteiden osuutta, omaa erillistä tai yhteistä käyttöä varten tuotetulla uusiutuvalla energialla 21 artiklan mukaisesti tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla sähkön ja lämmön yhteistuotannolla sekä hukkalämmöllä ja -jäähdytyksellä.
Tarkistus 157
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta
6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudet julkiset rakennukset sekä perusteellisesti kunnostettavat olemassa olevat julkiset rakennukset toimivat kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla esimerkkeinä tämän direktiivin täytäntöönpanossa 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen. Jäsenvaltiot voivat muun muassa sallia sen, että mainittu velvoite täytetään edellyttämällä, että kolmannet osapuolet käyttävät julkisten rakennusten tai osittain julkisten ja osittain yksityisten rakennusten kattoja sellaisia laitteita varten, jotka tuottavat energiaa uusiutuvista lähteistä.
6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudet julkiset rakennukset sekä perusteellisesti kunnostettavat olemassa olevat julkiset rakennukset toimivat kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla esimerkkeinä tämän direktiivin täytäntöönpanossa 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen. Jäsenvaltiot voivat muun muassa sallia sen, että mainittu velvoite täytetään noudattamalla lähes nollaenergiarakennusten tasolla olevia rakennuksia koskevia normeja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä … [rakennusten energiatehokkuudesta, 2016/0381(COD)] vaaditulla tavalla tai edellyttämällä, että kolmannet osapuolet käyttävät julkisten rakennusten tai osittain julkisten ja osittain yksityisten rakennusten kattoja sellaisia laitteita varten, jotka tuottavat energiaa uusiutuvista lähteistä.
Tarkistus 158
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta
7.  Jäsenvaltioiden on rakennussäännöstensä ja -määräystensä puitteissa edistettävä sellaisten uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä -laitteiden käyttöä, joilla voidaan merkittävästi vähentää energiankulutusta. Tällaisten järjestelmien ja laitteiden edistämisessä jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisesti tai unionin tasolla kehitettyjä energia- tai ympäristömerkintöjä tai muita asianmukaisia todistuksia tai normeja, mikäli sellaisia on.
7.  Jäsenvaltioiden on rakennussäännöstensä ja -määräystensä puitteissa edistettävä sellaisten uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä -laitteiden käyttöä, joilla voidaan merkittävästi vähentää energiankulutusta. Siksi jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisesti tai unionin tasolla kehitettyjä energia- tai ympäristömerkintöjä tai muita asianmukaisia todistuksia tai normeja, mikäli sellaisia on, ja varmistettava, että uusiutuvista ja hyvin energiatehokkaista vaihtoehdoista ja järjestelmiä korvattaessa mahdollisesti käytettävissä olevista rahoitusvälineistä ja kannustimista annetaan riittävät tiedot ja neuvot, jotta voidaan tehostaa vanhojen järjestelmien korvaamista ja nopeuttaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan perustuviin ratkaisuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin… [rakennusten energiatehokkuudesta, 2016/0381(COD)] mukaisesti.
Tarkistus 159
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 8 kohta
8.  Jäsenvaltioiden on arvioitava uusiutuviin energialähteisiin liittyvä potentiaalinsa sekä hukkalämmön ja -kylmän käyttöä lämmitykseen ja jäähdytykseen koskevat mahdollisuutensa. Kyseinen arviointi on sisällytettävä direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan 1 kohdan nojalla vaadittuun toiseen kattavaan arviointiin ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen kattavan arvioinnin päivityksiin.
8.  Jäsenvaltioiden on arvioitava uusiutuviin energialähteisiin liittyvä potentiaalinsa sekä hukkalämmön ja -kylmän käyttöä lämmitykseen ja jäähdytykseen koskevat mahdollisuutensa. Arvioinnissa on erityisesti otettava huomioon paikka-analyysi vähäisen ekologisen riskin alueiden osalta sekä pienimuotoisten kotitalouksien hankkeiden potentiaali. Kyseinen arviointi on sisällytettävä direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan 1 kohdan nojalla vaadittuun toiseen kattavaan arviointiin ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen kattavan arvioinnin päivityksiin.
Tarkistus 160
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 8 a kohta (uusi)
8 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimivaltaiset viranomaiset sisällyttävät liikkuvuus- ja liikennesuunnitelmiinsa määräyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien liikennemuotojen integroimisesta ja käytöstä.
Tarkistus 161
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 9 kohta
9.  Jäsenvaltioiden on poistettava hallinnolliset esteet yritysten pitkäaikaisilta sähkönhankintasopimuksilta uusiutuvien energiamuotojen rahoittamiseksi ja niiden käyttöönoton helpottamiseksi.
9.  Jäsenvaltioiden on arvioitava sääntelyyn ja hallintoon liittyviä esteitä sekä alueelleen sijoittautuneiden yritysasiakkaiden mahdollisuuksia hankkia uusiutuvista energialähteistä saatua energiaa, ja niiden on perustettava tätä edistävä sääntely- ja hallintokehys, jolla edistetään yritysten tekemiä pitkäaikaisia uusiutuvan energian ostosopimuksia uusiutuvien energiamuotojen rahoittamiseksi ja niiden käyttöönoton helpottamiseksi siten, että varmistetaan, että kyseisiin sopimuksiin ei sovelleta suhteettomia menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa kustannuksia. Tällaisia sopimuksia tehtäessä yritysasiakkaan osalta peruutetaan vastaava 19 artiklan mukaisesti myönnetty alkuperätakuiden määrä. Tämän mahdollisuuksia luovan kehyksen on oltava integroitujen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien osa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] mukaisesti.
Tarkistus 162
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Keskitetyn hallinnollisen yhteyspisteen on ohjattava hakija hakuprosessin läpi avoimella tavalla, annettava hakijalle kaikki tarvittavat tiedot, koordinoitava ja tarvittaessa otettava prosessiin mukaan muita viranomaisia sekä annettava sen lopussa laillisesti sitova päätös.
2.  Keskitetyn hallinnollisen yhteyspisteen on ohjattava hakija hakuprosessin läpi avoimella tavalla, annettava hakijalle kaikki tarvittavat tiedot, koordinoitava ja tarvittaessa otettava prosessiin mukaan muita viranomaisia sekä annettava sen lopussa laillisesti sitova päätös. Hakijoiden on voitava esittää kaikki asiaan liittyvät asiakirjat digitaalisessa muodossa.
Tarkistus 163
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta
3.  Keskitetyn hallinnollisen yhteyspisteen on yhteistyössä siirto- jakeluverkonhaltijoiden kanssa julkaistava menettelykäsikirja uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden kehittäjille, myös pienten mittakaavan hankkeiden ja itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien hankkeiden.
3.  Asiaa koskevan tiedon saatavuuden mahdollistamiseksi keskitetyn hallinnollisen yhteyspisteen tai jäsenvaltion on yhteistyössä siirto- jakeluverkonhaltijoiden kanssa perustettava keskitetty internet-tietoalusta, jossa selitetään menettelyt uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden kehittäjille, mukaan lukien pienen mittakaavan hankkeet, itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien hankkeet sekä uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen hankkeet. Jos jäsenvaltio päättää käyttää useampaa kuin yhtä keskitettyä hallinnollista yhteyspistettä, tietoalustan on ohjattava hakija tämän hakemuksen kannalta relevanttiin yhteyspisteeseen.
Tarkistus 164
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta
4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupaprosessin kesto saa olla enintään kolme vuotta lukuun ottamatta 16 artiklan 5 kohdassa ja 17 artiklassa mainittuja tapauksia.
4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupaprosessin kesto saa olla enintään kolme vuotta lukuun ottamatta 16 artiklan 4 a ja 5 kohdassa ja 17 artiklassa mainittuja tapauksia.
Tarkistus 165
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Sellaisten laitosten osalta, joiden sähköntuotantokapasiteetti on 50 kW:n ja 1 MW:n välillä, lupaprosessin kesto saa olla enintään vuoden. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa tätä määräaikaa voidaan jatkaa kolmella lisäkuukaudella.
Edellä 4 ja 4 a kohdassa tarkoitetut määräajat annetaan rajoittamatta valituksia tuomioistuimeen ja oikeussuojamenettelyjä ja niitä voidaan jatkaa enintään valitusaikojen ja oikeussuojamenettelyjen keston ajan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijoilla on käytettävissään tuomioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisumenettely tai yksinkertaiset ja saavutettavat oikeudelliset menettelyt uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten rakentamiseen ja käyttöön liittyvää lupaprosessia ja luvan myöntämistä koskevien riitojen ratkaisemiseksi.
Tarkistus 166
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on helpotettava polttoainelähteiden vaihtamista nykyisissä uusiutuvaa energiaa käyttävissä laitoksissa muun muassa takaamalla yksinkertaistettu ja nopea lupamenettely, joka saa kestää korkeintaan yhden vuoden päivästä, jona polttoainelähteen vaihtamispyyntö jätetään keskitettyyn hallinnolliseen yhteyspisteeseen.
5.  Jäsenvaltioiden on helpotettava polttoainelähteiden vaihtamista nykyisissä uusiutuvaa energiaa käyttävissä laitoksissa muun muassa takaamalla yksinkertaistettu ja nopea lupamenettely, joka saa kestää korkeintaan yhden vuoden päivästä, jona polttoainelähteen vaihtamispyyntö jätetään keskitettyyn hallinnolliseen yhteyspisteeseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että verkkoon pääsyä ja liittämistä koskevat oikeudet säilytetään polttoainelähteen vaihdon käsittävissä hankkeissa ainakin tapauksissa, joissa kapasiteetti ei muutu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu), 2016/0379(COD)] 11 artiklan 4 kohdan soveltamista.
Tarkistus 354
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava lupien tai käyttösopimusten myöntämistä koskevien menettelyjensä avulla, että 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä 90 prosentilla asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 (”Euroopan laajuisen liikenneverkon runkoverkko”) tarkoitetun runkoverkon teiden varrella sijaitsevista huoltoasemista on julkisesti käytettävissä oleva sähköajoneuvojen pikalatauspiste. Siirretään komissiolle valta antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tämän kohdan soveltamisala ulotetaan koskemaan 25 artiklassa tarkoitettuja polttoaineita.
Tarkistus 167
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta
1.  Demonstrointihankkeet ja laitokset, joiden sähköntuotantokapasiteetti on alle 50 kW, saavat liittyä verkkoon tehtyään ilmoituksen jakeluverkonhaltijalle.
1.  Demonstrointihankkeet ja laitokset, joiden sähköntuotantokapasiteetti on alle 50 kW, saavat liittyä verkkoon tehtyään ilmoituksen jakeluverkonhaltijalle.
Ensimmäisestä alakohdasta poiketen demonstrointihankkeiden ja sellaisten laitosten osalta, joiden sähköntuotantokapasiteetti on 10,8 kW:n ja 50 kW:n välillä, jakeluverkonhaltija voi päättää torjua yksinkertaisen ilmoituksen perustelluista syistä tai ehdottaa vaihtoehtoista ratkaisua. Tässä tapauksessa sen on tehtävä niin kahden viikon kuluttua ilmoituksesta, ja hakija voi sitten pyytää liityntää normaalien menettelyjen mukaisesti. Jos jakeluverkonhaltija ei tee kielteistä päätöstä tämän ajan kuluessa, laitos voidaan liittää verkkoon.
Tarkistus 168
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieto tukitoimenpiteistä on saatavilla kaikille asianmukaisille toimijoille, kuten kuluttajille, rakentajille, asentajille, arkkitehdeille ja lämmitys-, jäähdytys- ja sähkölaitteiden ja -järjestelmien toimittajille sekä sellaisten ajoneuvojen toimittajille, jotka voivat käyttää uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieto tukitoimenpiteistä on saatavilla kaikille asianmukaisille toimijoille, kuten kuluttajille ja etenkin pienituloisille ja haavoittuvassa asemassa oleville kuluttajille, itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttäville kuluttajille, uusiutuvaa energiaa tuottaville yhteisöille, rakentajille, asentajille, arkkitehdeille ja lämmitys-, jäähdytys- ja sähkölaitteiden ja -järjestelmien toimittajille sekä sellaisten ajoneuvojen toimittajille, jotka voivat käyttää uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa.
Tarkistus 169
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava tiedottaminen älykkäistä liikennejärjestelmistä ja verkkoyhteydellä varustetuista ajoneuvoista niiden tieliikenteen turvallisuuteen, ruuhkaantumisen vähentymiseen ja polttoainetehokkuuteen liittyvien hyötyjen osalta.
Tarkistus 170
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta
6.  Jäsenvaltioiden on yhdessä alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa kehitettävä sopivia tiedotus-, tietoisuuden lisäämis-, neuvonta- tai koulutusohjelmia uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kehittämisen ja käyttämisen etujen ja niihin liittyvien käytännön seikkojen tiedottamiseksi kansalaisille.
6.  Jäsenvaltioiden on yhdessä alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa kehitettävä sopivia tiedotus-, valistus-, neuvonta- tai koulutusohjelmia, joilla kansalaisille tiedotetaan siitä, miten he voivat käyttää oikeuksiaan aktiivisina asiakkaina, sekä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian, mukaan lukien itse tuotettu uusiutuva energia tai uusiutuvaa energiaa tuottavan yhteisön puitteissa tuotettu energia, kehittämisen ja käyttämisen eduista ja niihin liittyvistä käytännön seikoista sekä jäsenvaltioiden välisten yhteistyömekanismien ja erilaisten rajatylittävien yhteistyön eduista.
Tarkistus 171
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Jäsenvaltion on varmistettava, että tuottajalle ei myönnetä alkuperätakuita, jos kyseinen tuottaja saa rahoitustukea tukijärjestelmästä samaan uusiutuviin lähteisiin perustuvaan energiantuotantoon. Jäsenvaltion on annettava tällaiset alkuperätakuut ja siirrettävä ne markkinoille huutokauppaamalla ne. Huutokaupan tuloksena saadut tulot on käytettävä uusiutuvan energian tukijärjestelmien kustannusten kompensoimiseen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ... [tämän direktiivin voimaantulopäivämäärä] jälkeen käyttöönotettujen uusien energiantuotantolaitosten tapauksessa tuottajalle ei myönnetä alkuperätakuita, jos kyseinen tuottaja saa rahoitustukea tukijärjestelmästä samaan uusiutuviin lähteisiin perustuvaan energiantuotantoon, jos kaksinkertaista korvausta ei ole.
On katsottava, että kaksinkertaista korvausta ei ole, jos
a)  taloudellista tukea myönnetään tarjousmenettelyllä tai kaupattavien vihreiden todistusten järjestelmällä
b)  alkuperätakuiden markkina-arvo otetaan hallinnollisesti huomioon taloudellisen tuen tasossa tai
c)  alkuperätakuita ei myönnetä suoraan tuottajalle vaan toimittajalle tai kuluttajalle, joka ostaa uusiutuvan energian joko kilpailuympäristössä tai pitkäaikaisen uusiutuvan energian ostosopimuksen puitteissa.
Muissa kuin neljännessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on myönnettävä alkuperätakuut tilastollisista syistä ja peruutettava ne välittömästi.
Tarkistus 172
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
a a)  täyttääkö energialähde, jonka avulla sähkö on tuotettu, direktiivin 26 artiklassa tarkoitetut kestävyyttä koskevat kriteerit ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevat kriteerit.
Tarkistus 173
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta – ii alakohta
ii)  kaasua, vai
ii)  kaasua, mukaan lukien vety, vai
Tarkistus 174
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta
8.  Jos sähköntoimittaja on velvollinen todistamaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden tai määrän energiayhdistelmässään direktiivin 2009/72/EY 3 artiklaa sovellettaessa, sen on tehtävä se käyttämällä alkuperätakuita. Direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan 10 kohdan nojalla luotuja alkuperätakuita on käytettävä myös osoittamaan, että tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrän todistamista koskevat mahdolliset vaatimukset täyttyvät. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtohäviöt otetaan täysimääräisesti huomioon, kun alkuperätakuita käytetään osoittamaan uusiutuvan energian tai tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön kulutus.
8.  Jos sähköntoimittaja on velvollinen todistamaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden tai määrän energiayhdistelmässään direktiivin 2009/72/EY 3 artiklaa sovellettaessa, sen on tehtävä se käyttämällä alkuperätakuita. Direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan 10 kohdan nojalla luotuja alkuperätakuita on käytettävä myös osoittamaan, että tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrän todistamista koskevat mahdolliset vaatimukset täyttyvät. Sovellettaessa 2 kohtaa ja kun sähköä tuotetaan tehokkaalla yhteistuotannolla uusiutuvia energialähteitä käyttäen, myönnetään vain yksi alkuperätakuu, jossa määritetään molemmat ominaisuudet. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtohäviöt otetaan täysimääräisesti huomioon, kun alkuperätakuita käytetään osoittamaan uusiutuvan energian tai tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön kulutus.
Tarkistus 175
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on tapauksen mukaan arvioitava tarvetta laajentaa olemassa olevaa kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun liittämistä siihen.
1.  Jäsenvaltioiden on tapauksen mukaan arvioitava tarvetta laajentaa olemassa olevaa kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun liittämistä siihen. Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on vastattava kaasuverkkoinfrastruktuurin sujuvan toiminnan takaamisesta, sen ylläpito ja säännöllinen puhdistus mukaan lukien.
Tarkistus 176
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta
3.  Jollei siitä jäsenvaltioiden arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään asetuksen [hallintoasetus] liitteen I mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka koskee tarvetta rakentaa uutta infrastruktuuria uusiutuvista energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin alueellisen lämmitysinfrastruktuurin kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon kehitys suurten biomassa- ja aurinkolaitosten sekä geotermisten laitosten tuottamassa lämmityksessä ja jäähdytyksessä.
3.  Jollei siitä jäsenvaltioiden arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] liitteen I mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka koskee tarvetta rakentaa uutta infrastruktuuria uusiutuvista energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin alueellisen lämmitysinfrastruktuurin kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon kehitys suurten kestävän biomassan laitosten, suurissa lämpöpumpuissa käytetyn ympäristön lämmön, aurinkolaitosten sekä geotermisten laitosten ja teollisuuden ja muiden lähteiden ylijäämälämmön tuottamassa lämmityksessä ja jäähdytyksessä.
Tarkistus 177
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa energiaa, joko yksin tai yhteenliittymien kautta, sovelletaan seuraavaa:
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajilla on oikeus ryhtyä itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttäviksi kuluttajiksi. Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa energiaa joko yksin tai yhteenliittymien kautta, sovelletaan seuraavaa:
Tarkistus 178
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  niillä on oikeus kuluttaa itse tuottamaansa energiaa ja myydä, myös sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa kustannuksia;
a)  niillä on oikeus kuluttaa itse tuottamaansa energiaa ja myydä, myös sähkönhankintasopimuksin ja kaupan vertaisjärjestelyin, uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön ylimääräinen tuotanto ilman syrjiviä tai kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa kustannuksia;
Tarkistus 179
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
a a)  niillä on oikeus kuluttaa uusiutuvasta energialähteestä omaan käyttöön tuottamaansa sähköä, joka säilyy niiden tiloissa, ilman että siitä peritään maksua tai veroa;
Tarkistus 180
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)
a b)  niillä on oikeus asentaa ja käyttää uusiutuvaa sähköä omaan kulutukseen tuottaviin laitoksiin kytkettyjä sähkön varastointijärjestelmiä ilman, että siitä peritään maksua, mukaan lukien verotus ja kaksinkertaiset verkkomaksut, varastoidusta sähköstä, joka säilyy niiden tiloissa;
Tarkistus 181
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  niitä ei pidetä unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaan energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön suhteen, jos se on vuositasolla enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja
c)  niitä ei pidetä unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaan energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön suhteen, jos se on vuositasolla enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 500 MWh oikeushenkilöiden osalta, sanotun vaikuttamatta menettelyihin, jotka vahvistetaan jakeluverkonhaltijoiden harjoittamaa tuotantokapasiteetin verkkoon yhdistämisen valvontaa ja hyväksymistä varten 15–18 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 182
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  ne saavat verkkoon syöttämästään uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta sähköstä korvauksen, joka heijastaa syötetyn sähkön markkina-arvoa.
d)  ne saavat verkkoon syöttämästään uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta sähköstä korvauksen, joka vastaa vähintään markkinahintaa ja jossa voidaan ottaa huomioon pitkän aikavälin arvo verkolle, ympäristölle ja yhteiskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ... [sähkön sisämarkkinoiden sisäisistä säännöistä annettu direktiivi (uudelleenlaadittu), 2016/0380(COD)] [59 artiklan] mukaisen hajautettujen energiavarojen kustannus-hyötyanalyysin mukaisesti.
Tarkistus 183
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että verkon hallinnoinnista ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti ja suhteellisesti ja heijastavat itse tuotetun sähkön järjestelmän laajuisia etuja, mukaan lukien pitkän aikavälin arvo verkolle, ympäristölle ja yhteiskunnalle.
Tarkistus 184
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 1 kohdan c alakohdassa asetettua kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin asianomaiseen itse tuotettua energiaa käyttävään kuluttajaan.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa moniasuntoisessa rakennuksessa, samalla asuinalueella tai ovat sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle, teollisuusalueelle tai julkisia tai yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai samaan suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 1 kohdan c alakohdassa asetettua kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin asianomaiseen itse tuotettua energiaa käyttävään kuluttajaan.
Tarkistus 185
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on arvioitava itse tuotetun energian kulutuksen vallitsevia esteitä ja kehittämispotentiaalia alueillaan, jotta voidaan toteuttaa mahdollisuuksia luova kehys, jolla edistetään ja helpotetaan itse tuotetun uusiutuvan energian kulutuksen kehittämistä.
Tähän kehykseen on sisällyttävä muun muassa:
a)  erityistoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että itse tuotetun energian kulutus on mahdollista kaikille kuluttajille, mukaan lukien ne, jotka elävät pienituloisissa tai haavoittuvissa kotitalouksissa tai jotka asuvat sosiaalisen asuntotuotannon asunnoissa tai vuokra-asunnoissa
b)  välineitä, joilla helpotetaan rahoituksen saantia
c)  kannustimia rakennusten omistajille, jotta nämä luovat vuokralaisille mahdollisuuksia kuluttaa itse tuotettua energiaa
d)  kaikkien perusteettomien sääntelyesteiden poistaminen itse tuotetun uusiutuvan energian kulutukselta myös vuokralaisilta.
Tämän mahdollisuuksia luovan kehyksen on oltava integroitujen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien osa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] mukaisesti.
Tarkistus 186
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta
3.  Itse tuotettua energiaa käyttävän kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.
3.  Itse tuotettua energiaa käyttävän kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan lukien, voi kuluttajan suostumuksella huolehtia tai ne voi omistaa kolmas osapuoli. Kolmatta osapuolta itseään ei voida pitää itse tuotettua energiaa käyttävänä kuluttajana.
Tarkistus 187
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukuluttajilla ja erityisesti kotitalousasiakkailla on oikeus osallistua uusiutuvaa energiaa tuottavaan yhteisöön menettämättä oikeuksiaan loppukuluttajana ja ilman että heihin kohdistetaan perusteettomia ehtoja tai menettelyjä, jotka estäisivät tai pelottaisivat heitä osallistumasta uusiutuvaa energiaa tuottavaan yhteisöön sillä edellytyksellä, että yksityisten yritysten tapauksessa osallistuminen ei muodosta niiden kaupallista tai ammatillista pääelinkeinoa.
Tarkistus 188
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja myydä uusiutuvaa energiaa, myös sähkönhankintasopimuksin, ilman kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa kustannuksia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja myydä uusiutuvaa energiaa, myös sähkönhankintasopimuksin, ilman syrjiviä tai kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa kustannuksia.
Tarkistus 189
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-yritys tai voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet tuottavat, jakelevat, varastoivat tai toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää vähintään neljä seuraavista kriteereistä:
Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-yritys tai voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet tuottavat, jakelevat, varastoivat tai toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa yhteistyössä.
Jotta yksikköä voidaan kohdella uusiutuvaa energiaa tuottavana yhteisönä, vähintään 51 prosenttia yksikön johtokunnan tai hallintoelinten paikoista on varattava paikallisjäsenille eli paikallisten julkisten ja yksityisten talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille tai yksittäisille kansalaisille.
Lisäksi uusiutuvaa energiaa tuottavan yhteisön on täytettävä vähintään neljä seuraavista kriteereistä:
Tarkistus 190
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  osakkaat tai jäsenet ovat uusiutuvan energian aloilla toimivia luonnollisia henkilöitä, paikallisviranomaisia, myös kuntia, tai pk-yrityksiä;
a)  osakkaat tai jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä, paikallisviranomaisia, myös kuntia, tai pk-yrityksiä;
Tarkistus 191
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
b)  vähintään 51 prosenttia yksikön äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on luonnollisia henkilöitä;
b)  vähintään 51 prosenttia yksikön äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on luonnollisia henkilöitä tai julkisia elimiä;
Tarkistus 192
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
c)  vähintään 51 prosenttia yksikön osuuksista tai osallistumisoikeuksista on paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat paikallisten yksityisten ja julkisten talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajien tai sellaisten kansalaisten hallussa, joilla on suora intressi yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa;
c)  vähintään 51 prosenttia yksikön osuuksista tai osallistumisoikeuksista on paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat paikallisten julkisten ja yksityisten talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajien tai yksittäisten kansalaisten hallussa;
Tarkistus 193
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
d)  vähintään 51 prosenttia yksikön johtokunnan tai hallintoelinten paikoista on varattu paikallisjäsenille, eli paikallisten yksityisten ja julkisten talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille tai kansalaisille, joilla on suora intressi yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa;
Poistetaan.
Tarkistus 194
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on valvottava näiden kriteerien soveltamista ja toteutettava toimenpiteitä väärinkäytösten tai kilpailuvääristymien torjumiseksi.
Tarkistus 195
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta
2.  Rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista jäsenvaltioiden on otettava uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen erityisominaisuudet huomioon suunnitellessaan tukijärjestelmiä.
2.  Jäsenvaltioiden on otettava uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen erityisominaisuudet huomioon suunnitellessaan tukijärjestelmiä varmistaen samalla kaikkien uusiutuvista energialähteistä sähköä tuottavien tuottajien yhtäläiset toimintamahdollisuudet.
Tarkistus 196
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on arvioitava uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen vallitsevia esteitä ja kehittämispotentiaalia alueillaan, jotta voidaan toteuttaa mahdollisuuksia luova kehys, jolla edistetään ja helpotetaan uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen osallistumista uusiutuvan energian tuotantoon, kulutukseen, varastointiin ja myyntiin.
Tähän mahdollisuuksia luovaan kehykseen on sisällyttävä
a)  tavoitteita ja erityistoimenpiteitä, joilla autetaan viranomaisia edistämään uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen kehittämistä ja joilla mahdollistetaan suora osallistuminen
b)  erityistoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että osallistuminen uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin on mahdollista kaikille kuluttajille, mukaan lukien ne, jotka elävät pienituloisissa tai haavoittuvissa kotitalouksissa tai jotka asuvat sosiaalisen asuntotuotannon asunnoissa tai vuokra-asunnoissa
c)  välineitä, joilla helpotetaan rahoituksen ja tiedon saantia
d)  sääntelytukea ja valmiuksia kehittävää tukea paikallisviranomaisille uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen perustamiseksi
e)  sääntelyyn ja hallintoon liittyvien perusteettomien esteiden poistaminen uusiutuvaa energiaa tuottavilta yhteisöiltä
f)  säännöt, joilla varmistetaan energiayhteisöön osallistuvien kuluttajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu siten, että varmistetaan kuluttajansuojan säilyminen samana kuin niillä, jotka on kytketty jakeluverkkoon.
Mahdollisuuksia luovan kehyksen on oltava kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien osa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen … [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] mukaisesti.
Tarkistus 197
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta
1.  Uusiutuvan energian käyttöönoton helpottamiseksi lämmitys- ja jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan energian osuutta vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna kansallisena osuutena energian kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 7 artiklassa vahvistetun menetelmän mukaisesti.
1.  Uusiutuvan energian käyttöönoton helpottamiseksi lämmitys- ja jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan energian osuutta vähintään kahdella prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna kansallisena osuutena energian kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 7 artiklassa vahvistetun menetelmän mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei pysty saavuttamaan tätä prosenttiosuutta, sen on ilmoitettava siitä komissiolle ja esitettävä saavuttamatta jäämisen syyt. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle parhaat käytettävissä olevat teknologiat.
Tarkistus 198
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Laskettaessa lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan energian osuutta 1 kohdan mukaisissa tarkoituksissa
a)  jäsenvaltiot voivat laskea tiettynä vuonna saavutetun lisäyksen saavutetuksi sen sijasta osittain tai kokonaan jonakin kahtena edellisenä tai seuraavana vuotena jaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2030
b)  jäsenvaltiot voivat laskea hukkalämmön ja -kylmän 1 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen lisäykseen enintään 50 prosenttiin vuotuisesta lisäyksestä
c)  jäsenvaltioiden on vähennettävä lisäys 1 prosenttiyksikköön kunakin vuonna, jos niiden uusiutuvan energian sekä hukkalämmön ja -kylmän lähteiden osuus lämmitys- ja viilennysalalla on 50–80 prosenttia
d)  jäsenvaltiot voivat määrittää oman vuotuisen lisäyksensä tason, mukaan lukien se, soveltavatko ne b alakohdassa tarkoitettua hukkalämmön ja -kylmän ylärajaa, alkaen vuodesta, jona ne saavuttavat lämmityksen ja jäähdytyksen alalla uusiutuvan energian sekä hukkalämmön ja -kylmän lähteiden osuuden, joka on yli 80 prosenttia.
Tarkistus 199
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot voivat nimetä ja julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien perusteella toimenpideluettelon ja ne toimeenpanevat yksiköt, kuten polttoaineiden toimittajat, joiden on annettava panoksensa 1 kohdassa mainitun lisäyksen toteutumiseen.
2.  Jäsenvaltioiden on nimettävä ja julkistettava objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien perusteella toimenpideluettelo ja ne toimeenpanevat yksiköt, kuten polttoaineiden toimittajat, joiden on annettava panoksensa 1 kohdassa mainitun lisäyksen toteutumiseen.
Tarkistus 200
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Edellä 1 kohdassa mainittu lisäys voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla seuraavista vaihtoehdoista:
3.  Edellä 1 kohdassa mainittu lisäys voidaan toteuttaa muun muassa yhdellä tai useammalla seuraavista vaihtoehdoista:
Tarkistus 201
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  uusiutuvan energian fyysinen lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitettuun energiaan ja energiapolttoaineeseen;
a)  uusiutuvan energian tai hukkalämmön ja -kylmän fyysinen lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitettuun energiaan ja energiapolttoaineeseen;
Tarkistus 202
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  suorat hillitsemistoimenpiteet, kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan energiaan perustuvien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asentaminen rakennuksiin tai uusiutuvan energian käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja jäähdytysprosesseissa;
b)  suorat hillitsemistoimenpiteet, kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan energiaan perustuvien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asentaminen rakennuksiin tai uusiutuvan energian tai hukkalämmön ja -kylmän käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja jäähdytysprosesseissa;
Tarkistus 203
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  muut vaikutukseltaan vastaavat politiikkatoimet, joilla pyritään saavuttamaan 1 tai 1 a kohdassa tarkoitettu vuotuinen lisäys.
Tarkistus 204
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Pannessaan täytäntöön edellä a–d alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimenpiteet suunnitellaan tavalla, jolla varmistetaan, että ne ovat saatavilla kaikille kuluttajille ja erityisesti niille, jotka elävät pienituloisissa tai haavoittuvissa kotitalouksissa ja joilla ei ehkä ole riittävästi ennakkopääomaa voidakseen hyötyä niistä muuten.
Tarkistus 205
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun hukkalämmön tai -kylmän määrä;
Tarkistus 206
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 5 kohta – c alakohta
c)  uusiutuvan energian osuus lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun energian kokonaismäärästä; ja
c)  uusiutuvan energian ja hukkalämmön tai -kylmän osuus lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun energian kokonaismäärästä; ja
Tarkistus 207
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat uusiutuvan energian osuuden järjestelmissään. Tällaiset tiedot on annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla käytettyjen standardien mukaisesti.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa energiatehokkuudestaan ja ilmoittavat uusiutuvan energian osuuden järjestelmissään. Tällaiset tiedot on annettava vuosittain tai pyynnöstä direktiivin 2010/31/EU nojalla käytettyjen standardien mukaisesti.
Tarkistus 208
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien asiakkaat, jotka eivät ole direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista energianlähteistä tai vaihtaa toiseen lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään.
2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien asiakkaat, jotka eivät ole direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmiä tai joista ei investointisuunnitelmiensa mukaan tule tällaista järjestelmiä seuraavien viiden vuoden kuluessa, voivat kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista energianlähteistä.
Tarkistus 209
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa oikeuden kytkeytyä irti järjestelmästä tai vaihtaa toimittajaa asiakkaisiin, jotka voivat osoittaa, että lämmityksen tai jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen toimitusratkaisu johtaa huomattavasti parempaan energiatehokkuuteen. Vaihtoehtoisen toimitusratkaisun tehokkuuden arviointi voi perustua direktiivissä 2010/31/EU määriteltyyn energiatehokkuustodistukseen.
3.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa oikeuden kytkeytyä irti järjestelmästä asiakkaisiin, jotka voivat osoittaa, että lämmityksen tai jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen toimitusratkaisu johtaa huomattavasti parempaan energiatehokkuuteen. Vaihtoehtoisen toimitusratkaisun tehokkuuden arviointi voi perustua direktiivissä 2010/31/EU määriteltyyn energiatehokkuustodistukseen.
Tarkistus 210
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan uusiutuvista energianlähteistä tuotetun lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai -kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. Syrjimätön pääsy mahdollistaa sen, että myös muut toimittajat kuin kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat suoraan toimittaa tällaisista lähteistä peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille kuluttajille.
4.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan uusiutuvista energianlähteistä tuotetun lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai -kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmiin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamien syrjimättömien kriteerien pohjalta. Näissä kriteereissä on otettava huomioon taloudellinen ja tekninen toteuttamiskelpoisuus kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän haltijoiden ja niihin liitettyjen asiakkaiden kannalta.
Tarkistus 211
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta
5.  Kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi evätä pääsyn toimittajilta, jos järjestelmässä ei ole tarvittavaa kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, uusiutuista energianlähteistä peräisin olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai kylmän muiden toimitusten takia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa toimivaltaiselle viranomaiselle merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita järjestelmän parantaminen edellyttäisi.
5.  Kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi evätä pääsyn toimittajilta, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:
a)  järjestelmässä ei ole tarvittavaa kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai kylmän muiden toimitusten takia tai tällainen pääsy vaarantaisi kaukolämmitysjärjestelmän turvallisen käytön;
b)  järjestelmä muodostaa direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa tarkoitetun tehokkaan kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmän;
c)  pääsyn tarjoaminen johtaisi lämmityksen tai jäähdytyksen kohtuuttomaan hinnankorotukseen loppukuluttajan kannalta verrattuna hintaan käytettäessä pääasiallista paikallista lämmityslähdettä, jonka kanssa hukkalämpö tai -kylmä kilpailisi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa toimivaltaiselle viranomaiselle merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita järjestelmän parantaminen edellyttäisi, mukaan lukien toimenpiteiden taloudellinen vaikutus.
Tarkistus 212
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta
6.  Uudet kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen tällaisista vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. Vapautus myönnetään ainoastaan, jos uusi kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmä on direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa tarkoitettu tehokas kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien energianlähteiden ja hukkalämmön ja ‑kylmän käytön potentiaalia.
6.  Uudet kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen tällaisista vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. Vapautus myönnetään ainoastaan, jos uusi kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmä on direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa tarkoitettu tehokas kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se hyödyntää uusiutuvien energialähteiden käytön potentiaalia, direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa tarkoitettua tehokasta yhteistuotantoa ja direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa arvioinnissa tunnistettua hukkalämmön ja -kylmän käytön potentiaalia.
Tarkistus 213
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta
7.  Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä tai vaihtaa toimittajaa. Moniasuntoisten rakennusten osalta tällainen irti kytkeytyminen voidaan toteuttaa ainoastaan koko rakennuksessa.
7.  Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä. Moniasuntoisten rakennusten osalta tällainen irti kytkeytyminen voidaan toteuttaa ainoastaan koko rakennuksessa.
Tarkistus 214
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 8 kohta
8.  Jäsenvaltioiden on vaadittava sähkönjakeluverkon haltijoita arvioimaan vähintään puolivuosittain yhteistyössä alueensa kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden kanssa kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaali tuottaa tasehallinta- ja muita järjestelmäpalveluja, mukaan luettuna kysyntäjousto ja uusiutuvista lähteistä tuotetun ylimääräisen energian varastointi, ja se, olisiko tunnistettu potentiaali resurssi- ja kustannustehokkaampaa kuin vaihtoehtoiset ratkaisut.
8.  Jäsenvaltioiden on vaadittava sähkönjakeluverkon haltijoita arvioimaan vähintään joka neljäs vuosi yhteistyössä alueensa kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden kanssa kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaali tuottaa tasehallinta- ja muita järjestelmäpalveluja, mukaan luettuna kysyntäjousto ja uusiutuvista lähteistä tuotetun ylimääräisen energian varastointi, ja se, olisiko tunnistettu potentiaali resurssi- ja kustannustehokkaampaa kuin vaihtoehtoiset ratkaisut.
Tarkistus 215
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 9 kohta
9.  Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan mukaista toimintaa koskevat säännöt määritellään ja pannaan toimeen selkeästi.
9.  Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan mukaista toimintaa koskevat säännöt määritellään ja pannaan toimeen selkeästi.
Tarkistus 216
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2021 edellytettävä, että polttoainetoimittajat sisällyttävät kalenterivuoden aikana markkinoille kulutukseen tai käyttöön toimittamiensa liikenteen polttoaineiden kokonaismäärään tietyn vähimmäisosuuden energiaa, joka on peräisin liitteessä IX mainituista raaka-aineista tuotetuista kehittyneistä biopolttoaineista ja muista biopolttoaineista ja biokaasusta, muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista liikenteen polttoaineista, jäteperäisistä fossiilisista polttoaineista sekä uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä.
Jotta voidaan saavuttaa 3 artiklassa tarkoitettu tavoite, jonka mukaan 12 prosenttia loppuenergiankulutuksesta on tultava uusiutuvista energialähteistä, jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2021 edellytettävä, että polttoainetoimittajat sisällyttävät kalenterivuoden aikana markkinoille kulutukseen tai käyttöön toimittamiensa liikenteen polttoaineiden kokonaismäärään tietyn vähimmäisosuuden energiaa, joka on peräisin liitteessä IX mainituista raaka-aineista tuotetuista kehittyneistä biopolttoaineista ja muista biopolttoaineista ja biokaasusta, muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista liikenteen polttoaineista, kierrätyshiilipohjaisista polttoaineista sekä uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä.
Tarkistus 217
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Vähimmäisosuuden on oltava ainakin 1,5 prosenttia vuonna 2021 ja noustava siitä vähintään 6,8 prosenttiin vuonna 2030 liitteessä X olevassa B osassa vahvistetun kehityspolun mukaisesti. Tämän kokonaisosuuden puitteissa liitteessä IX olevassa A osassa mainituista raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden on oltava vähintään 0,5 prosenttia markkinoille kulutukseen tai käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen toimitetuista liikenteen polttoaineista, ja sen on noustava vähintään 3,6 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä liitteessä X olevassa C osassa vahvistetun kehityspolun mukaisesti.
Vähimmäisosuuden on oltava ainakin 1,5 prosenttia vuonna 2021 ja noustava siitä vähintään 10 prosenttiin vuonna 2030 liitteessä X olevassa B osassa vahvistetun kehityspolun mukaisesti. Tämän kokonaisosuuden puitteissa liitteessä IX olevassa A osassa mainituista raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden on oltava vähintään 0,5 prosenttia markkinoille kulutukseen tai käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen toimitetuista liikenteen polttoaineista, ja sen on noustava vähintään 3,6 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä liitteessä X olevassa C osassa vahvistetun kehityspolun mukaisesti.
Polttoaineiden toimittajien, jotka toimittavat polttoaineita ainoastaan sähkönä ja muuna kuin biologista alkuperää olevina uusiutuvina nestemäisinä ja kaasumaisina liikenteen polttoaineina, ei tarvitse noudattaa vähimmäisosuutta, joka koskee liitteessä IX luetelluista raaka-aineista tuotettuja kehittyneitä biopolttoaineita, muita biopolttoaineita ja biokaasua.
Tarkistus 218
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
a)  laskettaessa nimittäjää, joka on markkinoille kulutukseen tai käyttöön toimitettujen maantie- ja rautatieliikenteen polttoaineiden energiasisältö, otetaan huomioon bensiini, diesel, maakaasu, biopolttoaineet, biokaasu, muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikenteen polttoaineet, jäteperäiset fossiiliset polttoaineet ja sähkö;
a)  laskettaessa nimittäjää, joka on markkinoille kulutukseen tai käyttöön toimitettujen maantie- ja rautatieliikenteen polttoaineiden energiasisältö, otetaan huomioon bensiini, diesel, maakaasu, biopolttoaineet, biokaasu, muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikenteen polttoaineet, kierrätyshiilipohjaiset polttoaineet ja sähkö;
Tarkistus 219
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – 1 alakohta
b)  laskettaessa osoittajaa otetaan huomion liitteessä IX mainituista raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden ja muiden biopolttoaineiden ja biokaasun, muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden, kaikille liikenteen aloille toimitettujen jäteperäisten fossiilisten polttoaineiden sekä maantieajoneuvoille toimitetun uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön energiasisältö.
b)  laskettaessa osoittajaa otetaan huomioon liitteessä IX mainituista raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden ja muiden biopolttoaineiden ja biokaasun, muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden, kaikille liikenteen aloille toimitettujen kierrätyshiilipohjaisten polttoaineiden sekä maantieajoneuvoille toimitetun uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön energiasisältö.
Tarkistus 220
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – 2 alakohta
Kun lasketaan osoittajaa, liitteessä IX olevaan B osaan sisällytetyistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun osuus on rajoitettava 1,7 prosenttiin markkinoille kulutukseen tai käyttöön toimitettujen liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä sekä ilmailun ja meriliikenteen alalle toimitettujen polttoaineiden osuuden on katsottava olevan 1,2 kertaa kyseisten polttoaineiden energiasisältö.
Kun lasketaan osoittajaa, liitteessä IX olevaan B osaan sisällytetyistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun osuus on rajoitettava 1,7 prosenttiin markkinoille kulutukseen tai käyttöön toimitettujen liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä.
Jäsenvaltiot voivat muuttaa liitteessä IX olevaan B osaan sisällytetyille raaka-aineille asetettua rajaa, jos se on perusteltua raaka-aineen saatavuus huomioon ottaen. Kaikille muutoksille on saatava komission hyväksyntä.
Ilmailun ja meriliikenteen alalle toimitettujen polttoaineiden osuuden on katsottava olevan 2 ja 1,2 kertaa niiden energiasisältö ja maantieajoneuvoille toimitetun uusiutuvan sähkön osuuden on katsottava olevan 2,5 kertaa sen energiasisältö.
Tarkistus 221
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltiot voivat suunnitella kansallisen politiikkansa tässä artiklassa esitettyjen velvoitteiden täyttämiseksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteen muodossa ja soveltaa politiikkaansa myös jäteperäisiin fossiilisiin polttoaineisiin edellyttäen, että tämä ei ole vastoin kiertotalouden tavoitteita ja että 1 kohdan mukainen uusiutuvista energialähteistä saatavan energian osuus täyttyy.
Tarkistus 223
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuuden määrittämiseksi 1 kohtaa sovellettaessa voidaan käyttää joko uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön keskimääräistä osuutta unionissa tai uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuutta siinä jäsenvaltiossa, jossa sähkö toimitetaan, mitattuna kaksi vuotta ennen kyseistä vuotta. Molemmissa tapauksissa on peruutettava vastaava määrä 19 artiklan mukaisesti myönnettyjä alkuperätakuita.
3.  Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuuden määrittämiseksi 1 kohtaa sovellettaessa voidaan käyttää uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuutta siinä jäsenvaltiossa, jossa sähkö toimitetaan, mitattuna kaksi vuotta ennen kyseistä vuotta sillä edellytyksellä, että on riittävät todisteet siitä, että uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö on lisätuotantoa. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi 32 artiklan mukaisesti vahvistamalla menetelmiä täydentävyyden osoittamiseksi, mukaan lukien menetelmä, jota jäsenvaltiot voivat käyttää perustason asettamiseen.
Tarkistus 224
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitetun sähkön osuuden määrittämiseksi siinä tapauksessa, että sähkö saadaan suorasta liitännästä uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä tuottavaan laitokseen ja se toimitetaan maantieajoneuvoille, kyseinen sähkö on kokonaisuudessaan laskettava uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi sähköksi. Vastaavasti pitkäaikaisilla uusiutuvan sähkön hankintasopimuksilla hankittu uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö on kokonaisuudessaan laskettava uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi sähköksi. Kaikissa tapauksissa on peruutettava vastaava määrä 19 artiklan mukaisesti myönnettyjä alkuperätakuita.
Tarkistus 225
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta – 1 alakohta
Kun sähköä käytetään muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen, joko suoraan tai välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan energian osuuden määrittämisessä voidaan käyttää joko uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön keskimääräistä osuutta unionissa tai uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuutta tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta ennen kyseistä vuotta. Molemmissa tapauksissa on peruutettava vastaava määrä 19 artiklan mukaisesti myönnettyjä alkuperätakuita.
Kun sähköä käytetään muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen, joko suoraan tai välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan energian keskimääräisen osuuden määrittämisessä voidaan käyttää joko uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön keskimääräistä osuutta tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta ennen kyseistä vuotta. Vastaava määrä 19 artiklan mukaisesti myönnettyjä alkuperätakuita on peruutettava.
Tarkistus 226
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tietokanta, joka mahdollistaa sellaisten liikenteen polttoaineiden jäljittämisen, jotka voidaan ottaa huomioon 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun osoittajan laskennassa, ja edellytettävä, että asiaomaiset talouden toimijat kirjaavat tiedot tehdyistä liiketoimista ja polttoaineiden kestävyysominaisuuksista, mukaan lukien kyseisten polttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt alkaen polttoaineiden tuotantohetkestä ja päättyen polttoaineen toimittajaan, joka saattaa polttoaineen markkinoille.
Komissio ottaa käyttöön unionin tietokannan, joka antaa mahdollisuuden jäljittää liikenteen polttoaineet, myös sähkö, jotka voidaan ottaa huomioon 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun osoittajan laskennassa. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että asiaomaiset talouden toimijat kirjaavat tiedot tehdyistä liiketoimista ja polttoaineiden kestävyysominaisuuksista, mukaan lukien kyseisten polttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt alkaen polttoaineiden tuotantohetkestä ja päättyen polttoaineen toimittajaan, joka saattaa polttoaineen markkinoille.
Tarkistus 227
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
Kansalliset tietokannat on liitettävä toisiinsa, jotta polttoaineita koskevat liiketoimet jäsenvaltioiden välillä voidaan jäljittää. Jotta voidaan varmistaa kansallisten tietokantojen yhteensopivuus, komissio vahvistaa tietokantojen sisältöön ja käyttöön liittyvät tekniset eritelmät täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 31 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Komissio vahvistaa tietokantojen sisältöön ja käyttöön liittyvät tekniset eritelmät täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 31 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 228
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava yhdistetyt tiedot kansallisista tietokannoista, myös polttoaineiden elinkaarenaikaisista kasvihuonekaasupäästöistä, asetuksen [hallintoasetus] liitteen VII mukaisesti.
5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava yhdistetyt tiedot, myös polttoaineiden elinkaarenaikaisista kasvihuonekaasupäästöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] liitteen VII mukaisesti. Komissio julkaisee vuosittain yhdistetyt tiedot tietokannasta.
Tarkistus 229
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta
6.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti tämän artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menetelmien tarkentamiseksi, jotta voidaan määrittää sellaisen biopolttoaineen osuus, joka saadaan fossiilisten polttoaineiden kanssa yhteisessä prosessissa käsiteltävästä biomassasta, tarkentaa menetelmät muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista liikenteen polttoaineista ja jäteperäisistä fossiilisista polttoaineista aiheutuvien kasvihuonekaasupäästövähennysten arvioimiseksi sekä määrittää kasvihuonekaasupäästöjen vähimmäisvähennys, joka kyseisillä polttoaineilla on saavutettava tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.
6.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi 32 artiklan mukaisesti tarkentamalla tämän artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä, jotta voidaan määrittää sellaisen biopolttoaineen osuus, joka saadaan fossiilisten polttoaineiden kanssa yhteisessä prosessissa käsiteltävästä biomassasta, tarkentamalla menetelmät muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista liikenteen polttoaineista ja vähähiilisistä fossiilisista polttoaineista, joita tuotetaan kaasumaisista päästöistä, joita syntyy kaupalliseen käyttöön ja/tai myytäväksi tarkoitettujen tuotteiden tuotannon tai valmistuksen väistämättömänä ja tahattomana seurauksena, aiheutuvien kasvihuonekaasupäästövähennysten arvioimiseksi sekä määrittämällä kasvihuonekaasupäästöjen vähimmäisvähennys, joka kyseisillä polttoaineilla on saavutettava tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.
Tarkistus 230
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta
7.  Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä asetuksen [hallintoasetus] nojalla joka toinen vuosi tehdyn edistymistä koskevan arvioinnin yhteydessä, vauhditetaanko 1 kohdassa vahvistetulla velvoitteella tosiasiallisesti innovointia ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä liikenteen alalla ja ovatko biopolttoaineita ja biokaasua koskevat sovellettavat kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiset. Komissio esittää tarvittaessa ehdotuksen 1 kohdassa vahvistetun velvoitteen mukauttamiseksi.
7.  Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] nojalla joka toinen vuosi tehdyn edistymistä koskevan arvioinnin yhteydessä, vauhditetaanko 1 kohdassa vahvistetulla velvoitteella tosiasiallisesti innovointia ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä liikenteen alalla ja ovatko biopolttoaineita ja biokaasua koskevat sovellettavat kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiset. Arvioinnissa on myös analysoitava, vältetäänkö tämän artiklan säännöksillä tehokkaasti uusiutuvien energialähteiden laskeminen kahteen kertaan. Komissio esittää tarvittaessa ehdotuksen 1 kohdassa vahvistetun velvoitteen mukauttamiseksi. Mukautetuissa velvoitteissa on vähintään säilytettävä tasot, jotka vastaavat vuonna 2025 asennettua ja rakenteilla olevaa kehittyneiden biopolttoaineiden kapasiteettia.
Tarkistus 231
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
1.  Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista peräisin oleva energia otetaan huomioon tämän kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät 2–6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit ja 7 kohdassa asetetut kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevat kriteerit:
1.  Riippumatta siitä, onko raaka-aineet tuotettu unionin alueella vai sen ulkopuolella, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista peräisin oleva energia otetaan huomioon tämän kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät 2–6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit ja 7 kohdassa asetetut kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevat kriteerit:
Tarkistus 232
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  tukikelpoisuuden arvioiminen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kulutuksen osalta.
c)  tukikelpoisuuden ja myös verokannustimien arvioiminen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kulutuksen osalta.
Tarkistus 323
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden on kuitenkin täytettävä ainoastaan 7 kohdassa asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva kriteeri, jotta ne otetaan huomioon tämän kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa. Tätä säännöstä on sovellettava myös jätteisiin ja tähteisiin, jotka jalostetaan ensin tuotteeksi ennen jatkojalostusta biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi.
Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden on täytettävä ainoastaan 7 kohdassa asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva kriteeri, jotta ne otetaan huomioon tämän kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa. Niiden tuottamisen direktiivin 2008/98/EY soveltamisalaan kuuluvista jätteistä ja tähteistä on kuitenkin oltava direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian mukaista. Tätä säännöstä on sovellettava myös jätteisiin ja tähteisiin, jotka jalostetaan ensin tuotteeksi ennen jatkojalostusta biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi.
Tarkistus 234
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet, jotka on tuotettu maatalousmaan jätteistä ja tähteistä, otetaan huomioon tämän kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin vain, jos toimijat ovat toteuttaneet toimenpiteitä maaperän laatuun ja maaperän hiileen kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi. Näitä toimenpiteitä koskevat tiedot on raportoitava 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 235
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Biomassapolttoaineiden on täytettävä 2–7 kohdassa asetetut kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevat kriteerit ainoastaan, jos niitä käytetään sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavissa laitoksissa tai polttoaineissa, joiden polttoainekapasiteetti on vähintään 20 MW kiinteiden biomassapolttoaineiden tapauksessa ja sähköntuotantokapasiteetti vähintään 0,5 MW kaasumaisten biomassapolttoaineiden tapauksessa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevia kriteerejä laitoksiin, joiden polttoainekapasiteetti on pienempi.
Biomassapolttoaineiden on täytettävä 2–7 kohdassa asetetut kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevat kriteerit ainoastaan, jos niitä käytetään sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavissa laitoksissa tai polttoaineissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on vähintään 20 MW kiinteiden biomassapolttoaineiden tapauksessa ja nimellinen kokonaislämpöteho vähintään MW kaasumaisten biomassapolttoaineiden tapauksessa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevia kriteerejä laitoksiin, joiden polttoainekapasiteetti on pienempi.
Tarkistus 236
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  biologisesti erityisen monimuotoinen metsä ja muu puustoinen maa, joka on runsaslajista ja huonontumatonta tai jonka asianomainen toimivaltainen viranomainen on yksilöinyt erityisen monimuotoiseksi, ellei esitetä näyttöä siitä, että raaka-aineen tuotanto ei haittaa tätä luonnonsuojelutarkoitusta;
Tarkistus 237
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale
c)  yli hehtaarin suuruinen biologisesti erityisen monimuotoinen ruohoalue, joka on:
c)  biologisesti erityisen monimuotoinen ruohoalue, myös metsittynyt niitty ja laidun, joka on:
Tarkistus 238
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta
ii)  ei-luonnontilaisena eli ruohoalueena, joka ei säilyisi sellaisena ilman ihmisen toimintaa ja joka on lajirikasta ja huonontumatonta ja jonka asianomainen toimivaltainen viranomainen on yksilöinyt erityisen monimuotoiseksi, ellei esitetä näyttöä siitä, että raaka-aineen korjuu on tarpeen, jotta alue säilyisi erittäin monimuotoisena ruohoalueena.
ii)  ei-luonnontilaisena eli ruohoalueena, joka ei säilyisi sellaisena ilman ihmisen toimintaa ja joka on lajirikasta ja huonontumatonta tai jonka asianomainen toimivaltainen viranomainen on yksilöinyt erityisen monimuotoiseksi, ellei esitetä näyttöä siitä, että raaka-aineen korjuu on tarpeen, jotta alue säilyisi erittäin monimuotoisena ruohoalueena.
Tarkistus 239
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta
4.  Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon otettavia maatalousbiomassasta tuotettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli tammikuussa 2008 turvemaata.
4.  Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon otettavia maatalousbiomassasta tuotettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli tammikuussa 2008 turvemaata, ellei esitetä todennettavissa olevaa näyttöä siitä, että raaka-aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity aiemmin kuivattamattoman maan kuivatusta.
Tarkistus 240
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon otettavien metsäbiomassasta tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta minimoidaan riski siitä, että kestävän kehityksen vastaista metsäbiomassaa käytetään tuotantoon:
5.  Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon otettavien metsäbiomassasta tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta minimoidaan riski siitä, että kestävän kehityksen vastaista metsäbiomassaa käytetään tuotantoon:
a)  maassa, jonka metsäbiomassa on korjattu, sovelletaan korjuualueella kansallisia ja/tai kansallista tasoa alemman tason lakeja ja käytössä on seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelmiä, joilla varmistetaan, että
a)  maassa, jonka metsäbiomassa on korjattu, sovelletaan korjuualueella kansallisia ja/tai kansallista tasoa alemman tason lakeja ja käytössä on seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelmiä, joilla varmistetaan, että
i)  korjaaminen suoritetaan korjuuluvan ehtojen mukaisesti laillisesti määritetyillä alueilla;
i)  korjuu suoritetaan korjuuluvan tai korjuun laillisen oikeutuksen osoittavan vastaavan todistuksen ehtojen mukaisesti laillisesti määritetyillä kansallisilla tai alueellisilla alueilla;
ii)  korjatuilla alueilla tapahtuu metsän uudistamista;
ii)  korjatuilla alueilla tapahtuu metsän uudistamista;
iii)  alueita, joilla on korkea suojeluarvo, kuten kosteikot ja turvamaat, suojellaan;
iii)  alueita, jotka on kansainvälisen tai kansallisen lainsäädännön nojalla tai asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä osoitettu luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tai luonnonsuojelualueiksi, kuten kosteikot ja turvemaat, suojellaan;
iv)  metsän korjuun vaikutukset maaperän laatuun ja biologiseen monimuotoisuuteen on minimoitu; ja
iv)  korjuu suoritetaan ottaen huomioon maaperän laatu ja biologisen monimuotoisuuden säilyminen, ja tavoitteena on minimoida kielteiset vaikutukset; ja
v)  korjaaminen ei ylitä metsän pitkän aikavälin tuotantokapasiteettia;
v)  korjuu ylläpitää tai parantaa metsän pitkän aikavälin tuotantokapasiteettia kansallisella tai alueellisella tasolla;
b)  jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja todisteita ei ole saatavilla, metsäbiomassasta tuotetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet otetaan huomioon 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa, jos metsätilan tasolla on käytössä hallintajärjestelmiä, joilla varmistetaan, että
b)  jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja todisteita ei ole saatavilla, metsäbiomassasta tuotetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet otetaan huomioon 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa, jos lisätietoja laillisuudesta ja metsänhoitokäytännöistä annetaan toimituspohjan tasolla, jotta varmistetaan, että
i)  metsäbiomassa on korjattu laillisen luvan mukaisesti;
i)  korjuu suoritetaan korjuuluvan tai korjuun laillisen oikeutuksen osoittavan vastaavan todistuksen ehtojen mukaisesti laillisesti määritetyillä kansallisilla tai alueellisilla alueilla;
ii)  korjatuilla alueilla tapahtuu metsän uudistamista;
ii)  korjatuilla alueilla tapahtuu metsän uudistamista;
iii)  alueet, joilla on korkea suojeluarvo, kuten kosteikot ja turvamaat, tunnistetaan ja niitä suojellaan;
iii)  alueita, jotka on kansainvälisen tai kansallisen lainsäädännön nojalla tai asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä osoitettu luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tai luonnonsuojelualueiksi, kuten kosteikot ja turvemaat, suojellaan;
iv)  metsän korjuun vaikutukset maaperän laatuun ja biologiseen monimuotoisuuteen on minimoitu;
iv)  korjuu suoritetaan ottaen huomioon maaperän laadun ja biologisen monimuotoisuuden säilyminen, mukaan lukien ympäröivät alueet, jos korjuutoimet vaikuttavat niihin;
v)  korjaaminen ei ylitä metsän pitkän aikavälin tuotantokapasiteettia.
v)  korjuu ylläpitää tai parantaa metsän pitkän aikavälin tuotantokapasiteettia kansallisella tai alueellisella tasolla; ja
vi)  ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelua koskevat säännökset tai toimenpiteet on pantu täytäntöön ja ne ovat asiaa koskevien unionin ympäristö- ja luonnonsuojelunormien mukaisia.
Tarkistus 241
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – ii alakohta
ii)  se on antanut ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimukseen (UNFCCC) kansallisesti määritellyn panoksen (NDC), joka kattaa maa- ja metsätalouden ja maankäytön päästöt ja poistumat, varmistaen, että joko hiilivarantojen muutokset, jotka liittyvät biomassan korjuuseen, otetaan huomioon kyseisen maan sitoumuksissa vähentää tai rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä, kuten kansallisesti määritellyssä panoksessa tarkennetaan, tai korjuualueella sovelletaan kansallisia tai kansallista tasoa alemman tason lakeja Pariisin sopimuksen 5 artiklan mukaisesti hiilivarantojen ja -nielujen säilyttämiseksi ja parantamiseksi;
ii)  se on antanut ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimukseen (UNFCCC) kansallisesti määritellyn panoksen (NDC), joka kattaa maa- ja metsätalouden ja maankäytön päästöt ja poistumat, varmistaen, että joko hiilivarantojen muutokset, jotka liittyvät biomassan korjuuseen, otetaan huomioon kyseisen maan sitoumuksissa vähentää tai rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä, kuten kansallisesti määritellyssä panoksessa tarkennetaan, tai korjuualueella sovelletaan kansallisia tai kansallista tasoa alemman tason lakeja Pariisin sopimuksen 5 artiklan mukaisesti, ja että maankäytön alan päästöt eivät ylitä poistumia, hiilivarantojen ja -nielujen säilyttämiseksi ja parantamiseksi;
Tarkistus 242
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja todisteita ei ole saatavilla, metsäbiomassasta tuotetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet otetaan huomioon 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa, jos metsätilan tasolla on käytössä hallintajärjestelmiä, joilla varmistetaan, että hiilivarannot ja -nielut säilytetään.
Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja todisteita ei ole saatavilla, metsäbiomassasta tuotetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet otetaan huomioon 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa, jos toimituspohjan tasolla on käytössä hallintajärjestelmiä, joilla varmistetaan, että hiilivarannot ja -nielut säilytetään tai kasvavat.
Tarkistus 243
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta
Komissio voi vahvistaa, mitä näyttöä vaaditaan sen osoittamiseksi, että 5 ja 6 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia noudatetaan, täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Komissio vahvistaa 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä, mitä näyttöä vaaditaan sen osoittamiseksi, että 5 ja 6 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia noudatetaan, täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 244
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 4 alakohta
Komissio arvioi käytettävissä olevien tietojen perusteella 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä, pienennetäänkö 5 ja 6 kohdassa vahvistetuilla kriteereillä kestävän kehityksen vastaisen metsäbiomassan käytön riskiä tosiasiallisesti ja täytetäänkö niillä LULUCF-vaatimukset. Komissio esittää tarvittaessa ehdotuksen 5 ja 6 kohdassa vahvistettujen velvoitteiden mukauttamiseksi.
Komissio arvioi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa käytettävissä olevien tietojen perusteella 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä, pienennetäänkö 5 ja 6 kohdassa vahvistetuilla kriteereillä kestävän kehityksen vastaisen metsäbiomassan käytön riskiä tosiasiallisesti ja täytetäänkö niillä LULUCF-vaatimukset. Komissio esittää tarvittaessa vuoden 2030 jälkeistä ajanjaksoa koskevan ehdotuksen 5 ja 6 kohdassa vahvistettujen velvoitteiden mukauttamiseksi.
Tarkistus 245
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 7 kohta – a alakohta
a)  vähintään 50 prosenttia niiden biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka olivat toiminnassa 5 päivänä lokakuuta 2015 tai sitä ennen;
a)  vähintään 50 prosenttia niiden biopolttoaineiden, liikenteen käyttöön tarkoitettujen biometaanista tuotettujen polttoaineiden ja bionesteiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka olivat toiminnassa 5 päivänä lokakuuta 2015 tai sitä ennen;
Tarkistus 246
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 7 kohta – b alakohta
b)  vähintään 60 prosenttia niiden biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittivat toimintansa 5 päivästä lokakuuta 2015;
b)  vähintään 60 prosenttia niiden biopolttoaineiden, liikenteen käyttöön tarkoitettujen biometaanista tuotettujen polttoaineiden ja bionesteiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittivat toimintansa 5 päivästä lokakuuta 2015;
Tarkistus 247
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 7 kohta – c alakohta
c)  vähintään 70 prosenttia niiden biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän tammikuuta 2021 jälkeen;
c)  vähintään 65 prosenttia niiden biopolttoaineiden, liikenteen käyttöön tarkoitettujen biometaanista tuotettujen polttoaineiden ja bionesteiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän tammikuuta 2021 jälkeen;
Tarkistus 248
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 7 kohta – d alakohta
d)  vähintään 80 prosenttia sähkön, lämmitysenergian ja jäähdytysenergian osalta, jotka on tuotettu biomassapolttoaineista laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän tammikuuta 2021 jälkeen, ja 85 prosenttia laitosten osalta, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän tammikuuta 2026 jälkeen.
d)  vähintään 70 prosenttia sähkön, lämmitysenergian ja jäähdytysenergian osalta, jotka on tuotettu biomassapolttoaineista laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän tammikuuta 2021 jälkeen, ja 80 prosenttia laitosten osalta, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän tammikuuta 2026 jälkeen.
Tarkistus 249
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tiukempia kasvihuonekaasupäästövähennyksiä kuin tässä kohdassa säädetään.
Tarkistukset 297 ja 356
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden polttoainekapasiteetti on vähintään 20 MW, on otettava huomioon 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos se on tuotettu soveltamalla direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa määriteltyä tehokkaan yhteistuotannon teknologiaa. Sovellettaessa 1 kohdan a ja b alakohtaa tätä säännöstä on sovellettava ainoastaan laitoksiin, jotka aloittavat toimintansa [3 vuotta tämän direktiivin hyväksymispäivästä] jälkeen. Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa tämä säännös ei vaikuta julkiseen tukeen, joka myönnetään viimeistään [3 vuotta tämän direktiivin hyväksymispäivästä] hyväksytyistä järjestelmistä.
Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden polttoainekapasiteetti on vähintään 20 MW, on otettava huomioon tämän artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos se on tuotettu soveltamalla direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa määriteltyä tehokkaan yhteistuotannon teknologiaa tai jos se on tuotettu pelkästään sähköä tuottavissa laitoksissa, joiden sähköntuotannon nettohyötysuhde on vähintään 40 prosenttia, ja käyttämättä fossiilisia polttoaineita. Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tätä säännöstä on sovellettava ainoastaan laitoksiin, jotka aloittavat toimintansa [3 vuotta tämän direktiivin hyväksymispäivästä] jälkeen. Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohtaa tämä säännös ei vaikuta julkiseen tukeen, joka myönnetään viimeistään [1 vuosi tämän direktiivin hyväksymispäivästä] hyväksytyistä järjestelmistä.
Tarkistus 251
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta sellaisissa laitoksissa tuotettuun sähköön, joita ei vaadita soveltamaan tehokkaan yhteistuotannon teknologiaa Europan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU1 a 14 artiklan mukaisesti edellyttäen, että kyseiset laitokset käyttävät yksinomaan jäämistä tuotettuja biomassapolttoaineita tavanomaisissa toimintaolosuhteissa.
____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).
Tarkistus 252
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 8 a kohta (uusi)
8 a.  Komissio toimittaa viimeistään … päivänä …kuuta … [kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen kahden vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen unionissa kulutettujen biopolttoaineiden vaikutuksista ja hyödyistä, mukaan lukien elintarvikkeiden ja rehun ja muiden materiaalien tuotanto sekä taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys unionissa ja kolmansissa maissa.
Tarkistus 253
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 8 b kohta (uusi)
8 b.  Tämän artiklan 1–8 a kohdista poiketen ja ottaen huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden erityispiirteet tämän direktiivin 26 artiklaa ei sovelleta kyseisiin alueisiin. Komissio antaa viimeistään … päivänä …kuuta … [kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, jossa määritellään kasvihuonekaasujen kestävyyttä ja niiden käytön vähentämistä koskevat kriteerit syrjäisimmille alueille. Kriteereissä on otettava huomioon erityiset paikalliset ominaispiirteet. Syrjäisimpien alueiden olisi erityisesti voitava hyödyntää täysimääräisesti resurssejaan tiukkojen kestävyyskriteerien mukaisesti voidakseen lisätä uusiutuvan energian tuotantoaan ja tehostaa energiaomavaraisuuttaan.
Tarkistus 255
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  sallii raaka-aineiden tai biopolttoaineiden, bionesteiden tai biomassapolttoaineiden, joilla on erilaiset kestävyysominaisuudet ja kasvihuonekaasujen vähentämisominaisuudet, erien yhdistämisen esimerkiksi kontissa, prosessointiin tai logistiikkaan liittyvässä laitoksessa, siirto- ja jakeluinfrastruktuurissa tai jossain paikassa;
a)  sallii raaka-aineiden tai biopolttoaineiden, bionesteiden tai biomassapolttoaineiden, joilla on erilaiset kestävyysominaisuudet ja kasvihuonekaasujen vähentämisominaisuudet, erien yhdistämisen esimerkiksi kontissa, prosessointiin tai logistiikkaan liittyvässä laitoksessa, siirto- ja jakeluinfrastruktuurissa tai jossain paikassa edellyttäen, että kaikki erät täyttävät 26 artiklassa esitetyt vaatimukset sellaisenaan ja että yksittäisten erien sääntöjenmukaisuuden valvontaan ja mittaukseen on käytössä soveltuvat järjestelmät;
Tarkistus 256
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Rajatylittävän kaupan ja kuluttajille tiedottamisen helpottamiseksi verkkoon ohjatun uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian alkuperätakuiden on sisällettävä tietoa kestävyyskriteereistä ja kasvihuonekaasujen vähennyksistä sellaisina kuin ne on määritelty 26 artiklan 2–7 kohdassa, ja ne voidaan siirtää erikseen.
Tarkistus 257
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  jos raaka-aine-erän prosessointi tuottaa vain yhden tuotoksen, joka on tarkoitettu biopolttoaineiden, bionesteiden tai biomassapolttoaineiden tuotantoon, erän koko ja erään liittyvät kestävyysominaisuuksien ja kasvihuonekaasujen vähentämisominaisuuksien määrät on mukautettava soveltamalla muuntokerrointa, joka on biopolttoaineiden, bionesteiden tai biomassapolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun tuotoksen massan ja prosessiin menevän raaka-aineen massan välinen suhde;
a)  jos raaka-aine-erän prosessointi tuottaa vain yhden tuotoksen, joka on tarkoitettu biopolttoaineiden, bionesteiden tai biomassapolttoaineiden tuotantoon, erän koko ja erään liittyvät kestävyysominaisuuksien ja kasvihuonekaasujen vähentämisominaisuuksien määrät on mukautettava soveltamalla muuntokerrointa, joka on biopolttoaineiden, bionesteiden tai biomassapolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun tuotoksen massan ja prosessiin menevän raaka-aineen massan välinen suhde edellyttäen, että kukin seoksen muodostava erä täyttää 26 artiklassa esitetyt vaatimukset;
Tarkistus 258
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että talouden toimijat toimittavat luotettavaa tietoa 26 artiklan 2–7 kohdassa asetettujen kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevien kriteerien noudattamisesta ja saattavat pyynnöstä jäsenvaltion käyttöön tietojen pohjana käytetyt lähtötiedot. Jäsenvaltioiden on vaadittava talouden toimijoita teettämään riittävän tasoinen riippumaton tarkastus toimitetuille tiedoille ja esittämään todisteet siitä, että näin on tehty. Tarkastuksessa on varmistettava, että talouden toimijoiden käyttämät järjestelmät ovat tarkkoja, luotettavia ja suojattu väärinkäytöksiltä. Tarkastuksessa on arvioitava näytteenottotaajuutta ja ‑menetelmiä sekä lähtötietojen täsmällisyyttä.
3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että talouden toimijat toimittavat luotettavaa tietoa 26 artiklan 2–7 kohdassa asetettujen kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevien kriteerien noudattamisesta ja saattavat pyynnöstä jäsenvaltion käyttöön tietojen pohjana käytetyt lähtötiedot. Jäsenvaltioiden on vaadittava talouden toimijoita teettämään riittävän tasoinen riippumaton tarkastus toimitetuille tiedoille ja esittämään todisteet siitä, että näin on tehty. Tarkastuksessa on varmistettava, että talouden toimijoiden käyttämät järjestelmät ovat tarkkoja, luotettavia ja suojattu väärinkäytöksiltä, ja myös se, että materiaaleja ei ole tarkoituksellisesti muutettu tai poistettu käytöstä, jotta erästä tai sen osasta voisi tulla jätettä tai jäämiä 26 artiklan 2–7 kohdan mukaisesti. Tarkastuksessa on arvioitava näytteenottotaajuutta ja -menetelmiä sekä lähtötietojen täsmällisyyttä.
Tarkistus 259
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Tässä kohdassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan riippumatta siitä, ovatko biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet unionissa valmistettuja vai tuotuja.
Tässä kohdassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan riippumatta siitä, ovatko biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet unionissa valmistettuja vai tuotuja. Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden maantieteellistä alkuperää koskevat tiedot on asetettava kuluttajien saataville.
Tarkistus 260
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta
4.  Komissio voi katsoa, että vapaaehtoiset kansalliset tai kansainväliset järjestelmät, joissa asetetaan vaatimukset biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 26 artiklan 7 kohdan soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa ja/tai osoittavat, että biopolttoaine-, bioneste- tai biomassapolttoaine- erät täyttävät 26 artiklan 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit, ja/tai että materiaaleja ei ole tarkoituksellisesti muutettu tai poistettu käytöstä, jotta materiaalierä tai sen osa kuuluisi liitteen IX soveltamisalaan. Osoittaessaan 26 artiklan 5 ja 6 kohdassa asetettujen vaatimusten täyttymisen toimijat voivat päättää antaa vaaditut todisteet suoraan metsätilan tasolla. Komissio voi myös tunnustaa sellaiset harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai lajien suojelualueet, jotka tunnustetaan kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton laatimiin luetteloihin 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi.
4.  Komissio voi katsoa, että vapaaehtoiset kansalliset tai kansainväliset järjestelmät, joissa asetetaan vaatimukset biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 26 artiklan 7 kohdan soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa ja/tai osoittavat, että biopolttoaine-, bioneste- tai biomassapolttoaine- erät täyttävät 26 artiklan 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit, ja/tai että materiaaleja ei ole tarkoituksellisesti muutettu tai poistettu käytöstä, jotta materiaalierä tai sen osa kuuluisi liitteen IX soveltamisalaan. Osoittaessaan 26 artiklan 5 ja 6 kohdassa asetettujen vaatimusten täyttymisen toimijat voivat päättää antaa vaaditut todisteet suoraan toimituspohjan tasolla. Komissio voi myös tunnustaa sellaiset harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai lajien suojelualueet, jotka tunnustetaan kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton laatimiin luetteloihin 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi.
Tarkistus 261
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 3 alakohta
Sen varmistamiseksi, että kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevien kriteerien noudattaminen todennetaan tehokkaalla ja yhdenmukaistetulla tavalla, ja erityisesti väärinkäytösten torjumiseksi komissio voi tarkentaa yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt, mukaan lukien luotettavaa, läpinäkyvää ja riippumatonta tarkastusta koskevat vaatimukset, ja vaatia kaikilta vapaaehtoisilta järjestelmiltä kyseisten vaatimusten soveltamista. Vaatimuksia tarkentaessaan komissio kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen minimoida hallinnollinen taakka. Tämä toteutetaan täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Säädöksissä asetetaan määräaika, johon mennessä vapaaehtoisten järjestelmien on pantava vaatimukset täytäntöön. Komissio voi kumota vapaaehtoisten järjestelmien hyväksymistä koskevat päätökset, mikäli järjestelmät eivät pane kyseisiä vaatimuksia täytäntöön säädetyssä määräajassa.
Sen varmistamiseksi, että kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevien kriteerien noudattaminen todennetaan tehokkaalla ja yhdenmukaistetulla tavalla, ja erityisesti väärinkäytösten torjumiseksi komissio voi tarkentaa yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt, mukaan lukien luotettavaa, läpinäkyvää ja riippumatonta tarkastusta koskevat vaatimukset, ja vaatia kaikilta vapaaehtoisilta järjestelmiltä kyseisten vaatimusten soveltamista. Vaatimuksia tarkentaessaan komissio kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen minimoida hallinnollinen taakka. Tämä toteutetaan täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Säädöksissä asetetaan määräaika, johon mennessä vapaaehtoisten järjestelmien on pantava vaatimukset täytäntöön. Komissio voi kumota vapaaehtoisten järjestelmien hyväksymistä koskevat päätökset, mikäli järjestelmät eivät pane kyseisiä vaatimuksia täytäntöön säädetyssä määräajassa. Jos jäsenvaltio esittää huolen vapaaehtoisen järjestelmän toiminnasta, komission on tutkittava asia ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.
Tarkistus 262
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.  Komissio voi milloin tahansa tai jäsenvaltion pyynnöstä tarkistaa unionin markkinoilla toimivien taloudellisten toimijoiden toimittamien kestävyyskriteerien noudattamiseen tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvien tietojen paikkansapitävyyden.
Tarkistus 263
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Raaka-aineiden, joiden tuotanto on johtanut suoraan maankäytön muutokseen kuten muutokseen seuraavista IPCC:n maankäyttöluokista: metsämaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut alueet tai muut maa-alueet luokkiin viljelymaa tai monivuotisten kasvien viljelymaa, ja jos epäsuoran maankäytön muutoksen päästöarvo (el) lasketaan liitteessä V olevan C osan 7 kohdan mukaisesti, epäsuoran maankäytön muutoksen arvioitujen päästöjen katsotaan olevan nolla.
Tarkistus 264
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle kertomuksia, jotka sisältävät tietoja maatalouden raaka-aineiden viljelyn tyypillisistä kasvihuonekaasupäästöistä niiden alueella olevilla alueilla, jotka on luokiteltu tilastollisten alueyksikköjen nimikkeistön, jäljempänä ”NUTS”, tasolle 2 tai tarkemmin eritellylle NUTS-tasolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisesti. Kertomuksiin on liitettävä kuvaus päästöjen tason laskemisessa käytetyistä menetelmistä ja tietolähteistä. Käytettävissä menetelmissä on otettava huomioon maaperän ominaispiirteet, ilmasto ja oletetut raaka-ainetuotot.
2.  Jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle kertomuksia, jotka sisältävät tietoja maatalouden ja metsätalouden raaka-aineiden viljelyn tyypillisistä kasvihuonekaasupäästöistä niiden alueella olevilla alueilla, jotka on luokiteltu tilastollisten alueyksikköjen nimikkeistön, jäljempänä ”NUTS”, tasolle 2 tai tarkemmin eritellylle NUTS-tasolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisesti. Kertomuksiin on liitettävä kuvaus päästöjen tason laskemisessa käytetyistä menetelmistä ja tietolähteistä. Käytettävissä menetelmissä on otettava huomioon maaperän ominaispiirteet, ilmasto ja oletetut raaka-ainetuotot.
Tarkistus 265
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta
4.  Komissio voi päättää 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä, että tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut kertomukset sisältävät 26 artiklan 7 kohdan soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa, jonka pohjalta voidaan mitata tällaisiin kertomuksiin sisällytetyillä alueilla tuotetun maatalousbiomassan raaka-aineiden viljelyyn liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä tietoja voi näin ollen käyttää liitteessä V olevassa D tai E osassa biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä liitteessä VI olevassa C osassa biomassapolttoaineiden osalta vahvistettujen viljelyä koskevien eriteltyjen oletusarvojen sijasta.
4.  Komissio voi päättää 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä, että tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut kertomukset sisältävät 26 artiklan 7 kohdan soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa, jonka pohjalta voidaan mitata tällaisiin kertomuksiin sisällytetyillä alueilla tuotetun maa- ja metsätalousbiomassan raaka-aineiden viljelyyn liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä tietoja voi näin ollen käyttää liitteessä V olevassa D tai E osassa biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä liitteessä VI olevassa C osassa biomassapolttoaineiden osalta vahvistettujen viljelyä koskevien eriteltyjen oletusarvojen sijasta.
Tarkistus 266
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Komissio tarkastelee uudelleen liitettä V ja liitettä VI lisätäkseen tai tarkistaakseen perustelluissa tapauksissa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotantoketjuja koskevia arvoja. Uudelleentarkastelussa on myös tarkasteltava liitteessä V olevassa C osassa ja liitteessä VI olevassa B osassa vahvistetun menettelyn muuttamista.
Komissio tarkastelee uudelleen liitettä V ja liitettä VI lisätäkseen tai tarkistaakseen perustelluissa tapauksissa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotantoketjuja koskevia arvoja uusimman teknologisen kehityksen ja tieteellisen näytön perusteella. Uudelleentarkastelussa on myös tarkasteltava liitteessä V olevassa C osassa ja liitteessä VI olevassa B osassa vahvistetun menettelyn muuttamista.
Tarkistus 267
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta
1.  Komissio seuraa unionissa kulutettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden alkuperää ja niiden tuotannon vaikutusta, myös syrjäyttämisestä johtuvaa vaikutusta, maankäyttöön unionissa ja tärkeimmissä kolmansissa toimittajamaissa. Seuranta perustuu jäsenvaltioiden yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja asetuksen [hallintoasetus] 3, 15 ja 18 artiklassa edellytettyihin niitä koskeviin edistymisraportteihin, asiaan liittyvien kolmansien maiden ja hallitustenvälisten järjestöjen kertomuksiin sekä tieteellisiin tutkimuksiin ja muihin asian kannalta merkityksellisiin tietoihin. Komissio seuraa myös biomassan energiakäyttöön liittyviä perushyödykkeiden hintavaihteluita ja mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia elintarvikevarmuuteen.
1.  Komissio seuraa unionissa kulutettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden alkuperää ja niihin ja muihin lähteisiin pohjautuvan uusiutuvan energian tuotannon vaikutusta, myös syrjäyttämisestä johtuvaa vaikutusta, maankäyttöön unionissa ja kolmansissa toimittajamaissa. Seuranta perustuu jäsenvaltioiden yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [energiaunionin hallinnosta, 2016/0375(COD)] 3, 15 ja 18 artiklassa edellytettyihin niitä koskeviin edistymisraportteihin, asiaan liittyvien kolmansien maiden ja hallitustenvälisten järjestöjen kertomuksiin sekä tieteellisiin tutkimuksiin, satelliittipohjaisiin tietoihin ja muihin asian kannalta merkityksellisiin tietoihin. Komissio seuraa myös biomassan energiakäyttöön liittyviä perushyödykkeiden hintavaihteluita ja mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia elintarvikevarmuuteen ja materiaalien kilpaileviin käyttötarkoituksiin.
Tarkistus 268
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 5 kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa, 19 artiklan 11 ja 14 kohdassa, 25 artiklan 6 kohdassa ja 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 19 artiklan 11 ja 14 kohdassa, 25 artiklan 6 kohdassa ja 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 269
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 5 kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa, 19 artiklan 11 ja 14 kohdassa, 25 artiklan 6 kohdassa ja 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 19 artiklan 11 ja 14 kohdassa, 25 artiklan 6 kohdassa ja 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 270
Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)
Liite I a
1.   Jäsenvaltion tavoitteet vuodelle 2030 saadaan laskemalla yhteen seuraavat komponentit, joista kukin ilmaistaan prosenttiyksikköinä:
a)  jäsenvaltion liitteen I mukaisesti asetettu sitova kansallinen tavoite vuodeksi 2020
b)  kiinteä osuus (”CFlat”)
c)  BKT-pohjainen osuus (”CGDP”)
d)  potentiaaliin perustuva osuus (”CPotential”)
e)  jäsenvaltion yhteenliittyneisyyden tasoa heijastava osuus (”CInterco”).
2.   CFlat on sama kullekin jäsenvaltiolle. Kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketut CFlat-osuudet muodostavat 30 prosenttia unionin vuosia 2030 ja 2020 koskevien tavoitteiden välisestä erosta.
3.   CGDP jaetaan jäsenvaltioiden kesken käyttäen perustana unionin keskiarvosta laskettavaa asukaskohtaista BKT-indeksiä siten, että kunkin yksittäisen jäsenvaltion indeksin yläraja on 150 prosenttia unionin keskiarvosta. Kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketut CGDP-osuudet muodostavat 30 prosenttia unionin vuosia 2030 ja 2020 koskevien tavoitteiden välisestä erosta.
4.   CPotential jaetaan jäsenvaltioiden kesken käyttäen perustana eroa, joka vallitsee jäsenvaltion RES-osuuden, sellaisena kuin se on esitetty PRIMES EUCO3535 -skenaariossa, ja sen vuotta 2020 koskevan sitovan kansallisen tavoitteen välillä. Kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketut CPotential-osuudet muodostavat 30 prosenttia unionin vuosia 2030 ja 2020 koskevien tavoitteiden välisestä erosta.
5.  CInterco jaetaan jäsenvaltioiden kesken käyttäen perustana unionin keskiarvosta laskettavaa sähköverkkojen yhteenliitäntäindeksiä siten, että kunkin yksittäisen jäsenvaltion yhteenliitäntäindeksin yläraja on 150 prosenttia unionin keskiarvosta. Kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketut CInterco-osuudet muodostavat 10 prosenttia unionin vuosia 2030 ja 2020 koskevien tavoitteiden välisestä erosta.
Tarkistus 271
Ehdotus direktiiviksi
Liite V – C osa – 3 kohta – -a alakohta – kaava
VÄHENNYS = (E F(t) – E B /E F(t))
VÄHENNYS = (E F(t) – E B) /E F(t)
Tarkistus 272
Ehdotus direktiiviksi
Liite V – C osa – 15 kohta
15.  Hiilidioksidin talteenotosta ja korvaamisesta saatavat päästövähennykset, eccr, liittyvät suoraan sen biomassapolttoaineen tuotantoon, jolle ne on osoitettu, ja rajoittuvat niihin päästöihin, jotka vältetään ottamalla talteen hiilidioksidi, jossa hiili on peräisin biomassasta energia- ja liikennealalla.
15.  Hiilidioksidin talteenotosta ja korvaamisesta saatavat päästövähennykset, eccr, rajoittuvat niihin päästöihin, jotka vältetään ottamalla talteen hiilidioksidi, jossa hiili on peräisin biomassasta ja joka korvaa kaupallisissa tuotteissa ja palveluissa käytettävän fossiilisen hiilidioksidin.
Tarkistus 319
Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – B osa –3 alakohta – a alakohta – 1 kaava
VÄHENNYS = (E­F(t) – EB(t)/ E­F(t)
VÄHENNYS = (E­F(t) – EB(t))/ E­F (t)
Tarkistus 273
Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta
—  Qusable = arvioitu käytettävissä oleva kokonaislämpö, jonka 7 artiklan 4 kohdan vaatimukset täyttävät lämpöpumput tuottavat, sovellettuna seuraavasti: huomioon otetaan ainoastaan ne lämpöpumput, joiden osalta SPF > 1,15 * 1/η;
—  Qusable = arvioitu käytettävissä oleva kokonaislämpö, jonka 7 artiklan 4 kohdan vaatimukset täyttävät lämpöpumput tuottavat lämmitystä ja jäähdytystä varten, sovellettuna seuraavasti: huomioon otetaan ainoastaan ne lämpöpumput, joiden osalta SPF > 1,15 * 1/η;
Tarkistus 274
Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – A osa – b alakohta
b)  Sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuus, mutta ei lajiteltu kotitalousjäte, johon sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetettuja kierrätystavoitteita.
Poistetaan.
Tarkistukset 284 ja 311
Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – B osa – c alakohta
c)  Melassit, jotka tuotetaan sivutuotteena sokerijuurikkaan tai sokeriruo’on jalostuksessa edellyttäen, että on noudatettu sokerintuotannon parhaita teollisuusstandardeja.
Poistetaan.
Tarkistus 312
Ehdotus direktiiviksi
Liite X – A osa
A osa: [...]
Poistetaan.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0392/2017).

Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö