Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0382(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0392/2017

Texte depuse :

A8-0392/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Explicaţii privind voturile
PV 13/11/2018 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Texte adoptate
PDF 1152kWORD 185k
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg
Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: reformare)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii privind uniunea energetică. Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu economiile de energie și creșterea eficienței energetice, constituie o componentă importante ale pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru respectarea Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice și a cadrului privind energia și clima al Uniunii pentru 2030, inclusiv a obiectivului obligatoriu de reducere a emisiilor în Uniune, până în 2030, cu cel puțin 40 % sub nivelurile din 1990 . De asemenea, aceasta joacă un rol important în promovarea siguranței alimentării cu energie, a dezvoltării tehnologice și a inovației și în oferirea unor oportunități de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare regională, în special în zonele rurale și în cele izolate sau în regiunile cu o densitate scăzută a populației.
(2)  Promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii privind uniunea energetică în conformitate cu articolul 194 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu economiile de energie și creșterea eficienței energetice, constituie o componentă esențială a pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru respectarea angajamentului asumat de Uniune în temeiul Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice în urma celei de a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP 21) („Acordul de la Paris”) și pentru satisfacerea necesității de a realiza neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon pe plan intern până cel târziu în 2050. De asemenea, aceasta joacă un rol fundamental în promovarea securității aprovizionării cu energie, a energiei sustenabile la prețuri accesibile, a dezvoltării tehnologice și a inovației, precum și a rolului de lider în domeniul tehnologic și industrial, asigurând beneficii sociale, de mediu și de sănătate și oportunități majore de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare regională, în special în zonele rurale și în cele izolate, în regiunile cu o densitate scăzută a populației și în zonele care trec printr-un proces de dezindustrializare parțială.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Acordul de la Paris a stabilit obiective mult mai ambițioase la nivel mondial în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, iar semnatarii săi s-au angajat să mențină creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Uniunea trebuie să se pregătească pentru reduceri mult mai drastice și mai rapide ale emisiilor decât se prevăzuse anterior, pentru a trece la un sistem energetic foarte eficient și bazat pe surse regenerabile cel târziu până în 2050. În același timp, aceste reduceri sunt fezabile la costuri mai mici decât fusese estimat anterior, având în vedere ritmul de dezvoltare și implementare a tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile, precum energia eoliană și solară.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  În special, creșterea numărului îmbunătățirilor tehnologice, a stimulentelor pentru utilizarea și extinderea transportului public, a utilizării tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și a promovării utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice și în cel al încălzirii și răcirii, precum și în sectorul transportului constituie instrumente foarte eficace , împreună cu măsurile de eficiență energetică, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniune și a gradului de dependență al Uniunii față de gazul și de țițeiul importat.
(3)  În special, reducerea consumului de energie, creșterea numărului îmbunătățirilor tehnologice, extinderea transportului public, utilizarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice și în cel al încălzirii și răcirii, precum și în sectorul transportului constituie instrumente foarte eficace, împreună cu măsurile de eficiență energetică, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniune și a dependenței energetice a Uniunii.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Directiva 2009/28/CE stabilea un cadru de reglementare pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care stabilea obiective naționale obligatorii privind ponderea surselor regenerabile de energie în consumul de energie și în transporturi, obiective ce trebuiau îndeplinite până în 2020. Comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 201412 stabilea un cadru pentru viitoare politici privind energia și clima ale Uniunii și promova o înțelegere comună a modului de dezvoltare a politicilor respective după 2020. Comisia propunea ca obiectivul Uniunii pentru 2030 privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în Uniune să fie de cel puțin 27 %.
(4)  Directiva 2009/28/CE a instituit un cadru de reglementare pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, stabilind obiective naționale obligatorii privind ponderea surselor regenerabile de energie în consumul de energie și în transporturi, obiective ce trebuie îndeplinite până în 2020.
__________________
12 „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” (COM/2014/015 final).
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Consiliul European din octombrie 2014 a sprijinit acest obiectiv, indicând faptul că statele membre își pot stabili propriile obiective naționale mai ambițioase.
eliminat
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  În rezoluțiile sale privind „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” și „Raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”, Parlamentul European s-a exprimat în favoarea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii pentru 2030 privind o pondere de cel puțin 30 % a surselor regenerabile de energie în consumul final de energie total, subliniind faptul că obiectivul ar trebui implementat prin intermediul unor obiective naționale individuale care să țină seama de situația și de potențialul specific al fiecărui stat membru.
(6)  În rezoluția sa din 5 februarie 2014 referitoare la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei, Parlamentul European s-a exprimat în favoarea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii pentru 2030 privind o pondere de cel puțin 30 % a surselor regenerabile de energie în consumul final de energie total, subliniind faptul că obiectivul ar trebui implementat prin intermediul unor obiective naționale individuale care să țină seama de situația și de potențialul specific al fiecărui stat membru. În rezoluția sa din 23 iunie 2016 referitoare la raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile, Parlamentul European a mers și mai departe, subliniind poziția sa anterioară privind un obiectiv al Uniunii de cel puțin 30 % și accentuând că, având în vedere Acordul de la Paris și reducerile recente ale costurilor tehnologiilor legate de energia din surse regenerabile, este de dorit ca obiectivele să fie mult mai ambițioase.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  În consecință, ar trebui să se țină seama de obiectivele ambițioase stabilite în Acordul de la Paris și de dezvoltările tehnologice, inclusiv de reducerile costurilor investițiilor în energia din surse regenerabile.
Amendamentul 324
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Prin urmare este oportună instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile. Statele membre ar trebui să își definească propriile contribuții la realizarea acestui obiectiv în cadrul planurilor lor energetice și climatice naționale integrate, prin procesul de guvernanță stabilit în Regulamentul [privind guvernanța].
(7)  Prin urmare este oportună instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind o pondere de cel puțin 35 % a energiei din surse regenerabile, care să fie însoțit de obiective naționale. Statelor membre ar trebui să li se permită doar în mod excepțional să devieze de la nivelul prevăzut de obiectivul lor cu cel mult 10 % în circumstanțe justificate în mod corespunzător, măsurabile și verificabile, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Obiectivele privind energia din surse regenerabile ale statelor membre ar trebui să fie stabilite ținând cont de obligațiile asumate în temeiul Acordului de la Paris, de potențialul enorm care încă există pentru energia din surse regenerabile și de investițiile necesare pentru a realiza tranziția energetică.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Obiectivului Uniunii de 35 % ar trebui transpus în obiective individuale pentru fiecare stat membru, avându-se în vedere o alocare echitabilă și adecvată, care să ia în considerare PIB-ul statelor membre și diferențele privind punctele de plecare și potențialele lor, inclusiv nivelul energiei din surse regenerabile care trebuie atins până în 2020.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori. Un obiectiv definit la nivelul Uniunii ar lăsa o mai mare flexibilitate statelor membre, pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră în modul cel mai rentabil și în conformitate cu circumstanțele, mixurile energetice și capacitățile lor specifice de producere a energiei din surse regenerabile.
(8)  Instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Statele membre ar trebui să analizeze măsura în care utilizarea diferitelor tipuri de surse de energie este compatibilă cu obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale și cu obiectivul unei economii fără combustibili fosili și totodată al unei economii cu emisii scăzute de carbon. Comisia ar trebui să evalueze contribuția la aceste obiective a diferitelor tipuri de surse regenerabile de energie, pe baza perioadei de amortizare și a rezultatelor în comparație cu combustibilii fosili, și pentru a analiza posibilitatea de a propune o perioadă de amortizare maximă admisibilă drept criteriu de sustenabilitate, în special pentru biomasa lignocelulozică.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare în eventualitatea în care ponderea energiei din surse regenerabile la nivelul Uniunii nu respectă traiectoria Uniunii către obiectivul privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile. După cum s-a stabilit în Regulamentul [privind guvernanța], în cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de ambiție în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, ea poate lua măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura îndeplinirea obiectivului. În cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de finalizare în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, statele membre ar trebui să aplice măsurile prevăzute în Regulamentul [privind guvernanța], care le oferă o suficientă flexibilitate de alegere.
eliminat
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Schemele de sprijin pentru energia electrică produsă din surse regenerabile s-au dovedit a fi o modalitate eficace de încurajare a implementării energiei din surse regenerabile. Dacă și când statele membre hotărăsc să implementeze scheme de sprijin, sprijinul respectiv ar trebui acordat într-o formă care, pe cât posibil, să nu denatureze funcționarea piețelor energiei electrice. În acest scop, un număr din ce în ce mai mare de state membre alocă sprijin într-o formă în care sprijinul este acordat în plus față de veniturile de pe piață.
(15)  Schemele de sprijin pentru energia electrică produsă din surse regenerabile s-au dovedit a fi o modalitate eficace de încurajare a implementării energiei din surse regenerabile. Dacă și când statele membre hotărăsc să implementeze scheme de sprijin, sprijinul respectiv ar trebui acordat într-o formă care, pe cât posibil, să nu denatureze funcționarea piețelor energiei electrice. În acest scop, un număr din ce în ce mai mare de state membre alocă sprijin într-o formă în care sprijinul este acordat în plus față de veniturile de pe piață, ținându-se seama totodată de caracteristicile specifice ale diferitelor tehnologii și de capacitățile diferite ale micilor și marilor producători de a răspunde semnalelor pieței.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Producerea de energie electrică din surse regenerabile ar trebui implementată la costul cel mai mic posibil pentru consumatori și pentru contribuabili. Atunci când concep scheme de sprijin și când alocă sprijin, statele membre ar trebui să urmărească reducerea la minimum a costului general de implementare al sistemului, ținând pe deplin seama de necesitățile de dezvoltare a rețelei și a sistemului, de mixul energetic rezultat și de potențialul pe termen lung al tehnologiilor.
(16)  Producerea de energie electrică din surse regenerabile, inclusiv stocarea energiei, ar trebui implementată astfel încât să reducă la minimum costul pe termen lung al tranziției energetice pentru consumatori și pentru contribuabili. Atunci când concep scheme de sprijin și când alocă sprijin, statele membre ar trebui să urmărească reducerea la minimum a costului general de implementare al sistemului, ținând pe deplin seama de necesitățile de dezvoltare a rețelei și a sistemului, de mixul energetic rezultat și de potențialul pe termen lung al tehnologiilor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să acorde sprijin instalațiilor utilizând proceduri de ofertare care pot fi specifice sau neutre din punct de vedere tehnologic.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  În concluziile sale din 24 octombrie 2014 privind „Cadrul pentru politica privind clima și energia 2030”, Consiliul European a subliniat importanța unui grad mai ridicat de interconectare a pieței interne a energiei și necesitatea unui sprijin suficient pentru a integra niveluri tot mai mari de energie din surse regenerabile variabile, permițând astfel Uniunii să își îndeplinească obiectivele ambițioase de lider în tranziția energetică. Prin urmare, este important și urgent ca nivelul de interconectare să crească și să se realizeze progrese pentru a îndeplini obiectivele convenite de Consiliul European cu scopul de a exploata la maximum potențialul uniunii energetice.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 16 b (nou)
(16b)  Atunci când concep scheme de sprijin pentru sursele regenerabile de energie, statele membre ar trebui să țină seama de principiile economiei circulare și de ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Prevenirea generării de deșeuri și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie opțiunea prioritară. Statele membre ar trebui să evite crearea unor scheme de sprijin care ar fi contrare obiectivelor privind tratarea deșeurilor și ar putea duce la o utilizare ineficientă a deșeurilor reciclabile. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că măsurile introduse în temeiul prezentei directive nu vor fi contrare obiectivelor Directivei 2008/98/CE.
________________________
1a Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 16 c (nou)
(16c)  În ceea ce privește utilizarea surselor biotice de energie, statele membre ar trebui să introducă garanții pentru protejarea biodiversității și prevenirea epuizării sau a pierderii ecosistemelor și pentru prevenirea oricărei devieri de la utilizările existente care ar avea un impact negativ direct sau indirect asupra biodiversității, a solului sau a echilibrului global al gazelor cu efect de seră.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 16 d (nou)
(16d)  Statele membre ar trebui să promoveze și să prefere utilizarea surselor regenerabile autohtone, în măsura în care acest lucru este posibil, și să evite situațiile de denaturare care au ca efect importuri extensive de resurse din țările terțe. În acest sens, ar trebui luată în considerare și promovată o abordare bazată pe ciclul de viață.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 16 e (nou)
(16e)  Comunitățile de energie din surse regenerabile, orașele și autoritățile locale ar trebui să aibă dreptul de a participa la scheme de sprijin disponibile pe picior de egalitate cu alți mari participanți. În acest scop, statele membre ar trebui să fie autorizate să adopte măsuri, inclusiv să furnizeze informații, sprijin tehnic și financiar, prin punctele de contact administrative unice, să reducă cerințele administrative, să prevadă criterii de ofertare axate pe comunitate, să creeze ferestre de licitație adaptate pentru comunitățile de energie din surse regenerabile sau să le permită acestora să fie remunerate prin intermediul sprijinului direct.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 16 f (nou)
(16f)  Planificarea infrastructurilor necesare pentru generarea de energie electrică din surse regenerabile ar trebui să ia în considerare în mod adecvat politicile legate de participarea la proiecte a persoanelor afectate, inclusiv a populațiilor indigene, respectând pe deplin drepturile funciare ale acestora.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 16 g (nou)
(16g)  Consumatorilor ar trebui să li se furnizeze informații complete, inclusiv informații privind economiile datorate eficienței energetice a sistemelor de încălzire și răcire și privind costurile de funcționare mai scăzute ale vehiculelor electrice, care să le permită consumatorilor să facă alegeri individuale în ceea ce privește energiile regenerabile și să evite stagnarea tehnologică.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 16 h (nou)
(16h)   Atunci când se stimulează dezvoltarea pieței surselor regenerabile de energie, ar trebui să se țină cont de impactul negativ asupra celorlalți participanți de pe piață. Prin urmare, schemele de sprijin ar trebui să reducă riscul de denaturări ale pieței și denaturările concurenței.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Statele membre ar trebui să aibă obligația de a deschide treptat și parțial schemele de sprijin către proiecte situate în alte state membre la un nivel care să reflecte fluxurile fizice dintre statele membre, însă, în afară de această cotă obligatorie, deschiderea schemelor de sprijin ar trebui să rămână voluntară. Statele membre au potențiale diferite de energie regenerabilă și gestionează diferite scheme de sprijin la nivel național pentru energia din surse regenerabile. Majoritatea statelor membre aplică scheme de sprijin care oferă avantaje doar pentru energia din surse regenerabile produsă pe teritoriul lor. În vederea unei funcționări corespunzătoare a schemelor naționale de sprijin, este vital ca statele membre să poată controla efectul și costurile schemelor naționale de sprijin proprii în conformitate cu potențialele diferite pe care le dețin. O modalitate importantă de atingere a obiectivului prezentei directive este garantarea funcționării adecvate a schemelor naționale de sprijin, în temeiul Directivelor 2001/77/CE și 2009/28/CE, pentru a păstra încrederea investitorilor și pentru a permite statelor membre să conceapă măsuri naționale eficiente pentru respectarea obiectivelor. Prezenta directivă are drept scop facilitarea sprijinirii transfrontaliere a energiei din surse regenerabile fără a se afecta schemele naționale de sprijin în mod disproporționat. Astfel, aceasta introduce, pe lângă obligația de a deschide parțial schemele de sprijin, mecanisme opționale de cooperare între statele membre, care le permit să convină cu privire la nivelul până la care un stat membru sprijină producția de energie dintr-un alt stat membru și cu privire la nivelul până la care producția de energie din surse regenerabile ar trebui să conteze pentru obiectivele naționale globale ale unuia sau altuia dintre ele. În vederea asigurării eficienței ambelor măsuri pentru respectarea obiectivelor, și anume schemele naționale de sprijin și mecanismele de cooperare, este esențial ca statele membre să poată hotărî, pe lângă cota obligatorie privind deschiderea schemelor de sprijin, în ce măsură schemele lor naționale de sprijin se aplică energiei din surse regenerabile produse în alte state membre și să poată conveni asupra acestui aspect prin aplicarea mecanismelor de cooperare prevăzute de prezenta directivă.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  Fără a aduce atingere adaptărilor pe care trebuie să le sufere schemele de sprijin pentru a fi aliniate la normele privind ajutoarele de stat, politicile de sprijin în domeniul surselor regenerabile de energie ar trebui să fie stabile și să evite schimbări frecvente. Aceste schimbări au un impact direct asupra costurilor de finanțare a capitalului, asupra costurilor de dezvoltare a proiectelor și, prin urmare, asupra costului general al implementării surselor regenerabile de energie în Uniune. Statele membre ar trebui să împiedice ca revizuirea oricărui sprijin acordat proiectelor privind energia din surse regenerabile să aibă un impact negativ asupra viabilității economice a acestora. În acest context, statele membre ar trebui să promoveze politici de sprijin rentabile și să asigure sustenabilitatea financiară a acestora.
(18)  În temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE, politicile de sprijin în domeniul surselor regenerabile de energie ar trebui să fie previzibile, stabile și să evite schimbări frecvente sau retroactive. Imprevizibilitatea și instabilitatea politicilor au un impact direct asupra costurilor de finanțare a capitalului, asupra costurilor de dezvoltare a proiectelor și, prin urmare, asupra costului general al implementării surselor regenerabile de energie în Uniune. Statele membre ar trebui să anunțe cu suficient timp înainte orice modificare în ceea ce privește politica de sprijin și să consulte în mod adecvat părțile interesate. În orice caz, statele membre ar trebui să împiedice ca revizuirea oricărui sprijin acordat proiectelor privind energia din surse regenerabile să aibă un impact negativ asupra viabilității economice a acestora. În acest context, statele membre ar trebui să promoveze politici de sprijin rentabile și să asigure sustenabilitatea financiară a acestora.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  Obligațiile statelor membre de a întocmi planuri de acțiune și rapoarte intermediare privind energia din surse regenerabile, precum și obligația Comisiei de a raporta cu privire la progresele statelor membre sunt esențiale pentru a spori transparența, pentru a oferi claritate investitorilor și consumatorilor și pentru a permite o monitorizare eficace. Regulamentul [privind guvernanța] integrează aceste obligații în sistemul de guvernanță al uniunii energetice, în cadrul căruia obligațiile de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul energiei și în cel al climei sunt raționalizate. Platforma de transparență privind energia din surse regenerabile este de asemenea integrată în platforma electronică mai largă instituită prin Regulamentul [privind guvernanța].
(19)  Obligațiile statelor membre de a întocmi planuri de acțiune și rapoarte intermediare privind energia din surse regenerabile, precum și obligația Comisiei de a raporta cu privire la progresele statelor membre sunt esențiale pentru a spori transparența, pentru a oferi claritate investitorilor și consumatorilor și pentru a permite o monitorizare eficace. Pentru a se asigura că cetățenii sunt în centrul tranziției energetice, statele membre ar trebui să elaboreze, în cadrul planurilor lor de acțiune privind energia din surse regenerabile, strategii pe termen lung, care să faciliteze producția de energie din surse regenerabile de către orașe, comunități și prosumatori de energie din surse regenerabile. Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)] integrează aceste obligații în sistemul de guvernanță al uniunii energetice, în cadrul căruia strategiile pe termen lung și obligațiile de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul energiei și în cel al climei sunt raționalizate. Platforma de transparență privind energia din surse regenerabile este de asemenea integrată în platforma electronică mai largă instituită prin Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)].
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)
(20a)  Sursele de energie marine regenerabile reprezintă o oportunitate unică pentru ca Uniunea să își reducă dependența de combustibilii fosili, să contribuie la realizarea obiectivelor sale de reducere a emisiilor de CO2 și să creeze un nou sector industrial care să genereze locuri de muncă într-o parte semnificativă a teritoriului, inclusiv în regiunile ultraperiferice. Prin urmare, Uniunea trebuie să depună eforturi pentru a crea condiții economice și de reglementare favorabile utilizării lor.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2016 intitulată „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon” a subliniat importanța deosebită, pe termen mediu, a biocombustibililor avansați pentru aviație. Aviația comercială este dependentă în totalitate de combustibilii lichizi, deoarece nu există alternative sigure sau certificate pentru industria aeronautică civilă.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  Pentru a asigura faptul că anexa IX ține seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, de criteriile de durabilitate ale Uniunii și de necesitatea de a asigura faptul că anexa nu creează o cerere suplimentară de terenuri, promovând în același timp utilizarea deșeurilor și a reziduurilor, Comisia ar trebui ca, atunci când evaluează periodic anexa, să aibă în vedere includerea unor materii prime suplimentare care nu generează efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor.
(25)  Pentru a garanta că anexa IX ține seama de principiile economiei circulare și de ierarhia deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, de criteriile de durabilitate ale Uniunii, de evaluarea emisiilor pe durata întregului ciclu de viață și de necesitatea de a asigura faptul că anexa nu creează o cerere suplimentară de terenuri, promovând în același timp utilizarea deșeurilor și a reziduurilor, Comisia ar trebui să evalueze periodic anexa și, să aibă în vedere efectele asupra piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor în toate modificările pe care le propune.
__________________
__________________
17 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
17 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)
(25a)  În Rezoluția Parlamentului European din 4 aprilie 2017 referitoare la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale, Comisiei i s-a cerut să ia măsuri pentru a elimina din componența biocombustibililor uleiurile vegetale care cauzează defrișări, inclusiv uleiul de palmier, de preferință până în 2020.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)  Ar trebui să fie posibil ca energia electrică provenită din importuri, produsă din surse regenerabile de energie în afara Uniunii , să poată contribui la ponderile de energie din surse regenerabile ale statelor membre. În scopul garantării unui efect adecvat al înlocuirii energiei convenționale cu energie din surse regenerabile în Uniune și în țările terțe, este necesar să se asigure faptul că astfel de importuri pot fi urmărite și justificate într-un mod fiabil. Vor fi luate în considerare acordurile cu țări terțe privind organizarea acestui tip de comerț cu energie electrică provenind din surse regenerabile de energie. Dacă, în temeiul unei decizii luate în acest scop în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Energiei18, părțile contractante la acest tratat sunt obligate să respecte dispozițiile pertinente ale prezentei directive, acestora ar trebui să li se aplice măsurile de cooperare între statele membre prevăzute în prezenta directivă.
(28)  Ar trebui să fie posibil ca energia electrică provenită din importuri, produsă din surse regenerabile de energie în afara Uniunii, să poată contribui la ponderile de energie din surse regenerabile ale statelor membre. În scopul garantării unui efect adecvat al înlocuirii energiei convenționale cu energie din surse regenerabile în Uniune și în țările terțe, este necesar să se asigure faptul că astfel de importuri pot fi urmărite și justificate într-un mod fiabil și că sunt în deplină conformitate cu dreptul internațional. Vor fi luate în considerare acordurile cu țări terțe privind organizarea acestui tip de comerț cu energie electrică provenind din surse regenerabile de energie. Dacă, în temeiul unei decizii luate în acest scop în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Energiei18, părțile contractante la acest tratat sunt obligate să respecte dispozițiile pertinente ale prezentei directive, acestora ar trebui să li se aplice măsurile de cooperare între statele membre prevăzute în prezenta directivă.
__________________
__________________
18 JO L 198, 20.7.2006, p. 18.
18 JO L 198, 20.7.2006, p. 18.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  În cazul în care statele membre întreprind proiecte comune cu una sau mai multe țări terțe privind producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, este necesar ca aceste proiecte comune să vizeze numai instalațiile nou construite sau instalațiile care au cunoscut o creștere de capacitate recentă. Prin aceasta, se va asigura că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total de energie al țării terțe nu este redusă ca urmare a importului de energie din surse regenerabile în Uniune. În plus, statele membre vizate ar trebui să faciliteze utilizarea pentru consumul intern al țării terțe în cauză a unei părți a producției de energie electrică provenite de la instalațiile vizate de proiectul comun. Mai mult, țările terțe în cauză ar trebui încurajate de Comisie și de statele membre să elaboreze o politică privind energia din surse regenerabile care să cuprindă obiective ambițioase.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 28 b (nou)
(28b)   Pe lângă faptul că instituie un cadru al Uniunii pentru promovarea energiei din surse regenerabile, prezenta directivă contribuie, de asemenea, la potențialul impact pozitiv pe care Uniunea și statele membre îl pot avea asupra stimulării dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile în țările terțe. Uniunea și statele membre ar trebui să promoveze cercetarea, dezvoltarea și investițiile în producția de energie din surse regenerabile în țările în curs de dezvoltare și în alte țări partenere, consolidând astfel sustenabilitatea ecologică și economică a acestora și capacitatea lor de export al energiei din surse regenerabile. În plus, importul de energie regenerabilă din țările partenere poate ajuta Uniunea și statele membre să își atingă obiectivele ambițioase în materie de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 28 c (nou)
(28c)   Țările în curs de dezvoltare au adoptat, la nivel național, tot mai multe politici în domeniul energiei din surse regenerabile, având drept obiectiv să producă energie din surse regenerabile pentru a satisface cererea tot mai mare de energie. Peste 173 de țări, inclusiv 117 economii în curs de dezvoltare sau emergente, și-au stabilit obiective în materie de energie din surse regenerabile până la sfârșitul anului 2015.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Considerentul 28 d (nou)
(28d)   Consumul de energie din țările în curs de dezvoltare este strâns legat de o gamă de aspecte sociale: atenuarea sărăciei, educația, sănătatea, creșterea demografică, ocuparea forței de muncă, spiritul întreprinzător, comunicarea, urbanizarea și lipsa oportunităților pentru femei. Energiile din surse regenerabile au potențialul important de a permite abordarea în comun a provocărilor legate de dezvoltare și de mediu. În ultimii ani, s-a înregistrat o dezvoltare semnificativă a tehnologiilor energetice alternative atât în termeni de performanță, cât și din punctul de vedere al reducerii costurilor. În plus, multe țări în curs de dezvoltare sunt deosebit de bine poziționate în ceea ce privește dezvoltarea unei noi generații de tehnologii energetice. Pe lângă beneficiile în domeniul dezvoltării și al mediului, energiile din surse regenerabile au potențialul de a asigura o mai mare securitate și stabilitate economică. Utilizarea într-o mai mare măsură a surselor de energie regenerabile ar reduce dependența de importurile de combustibili fosili la prețuri ridicate și ar ajuta multe țări să își îmbunătățească balanța de plăți.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Considerentul 31 a (nou)
(31a)  În funcție de caracteristicile geologice ale unei zone, producția de energie geotermică poate elibera gaze cu efect de seră și alte substanțe din fluidele subterane și din alte formațiuni geologice din subsol. Investițiile ar trebui să fie direcționate numai către producția de energie geotermică cu un impact redus asupra mediului, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu sursele convenționale. Prin urmare, până în decembrie 2018, Comisia ar trebui să evalueze dacă este necesară o propunere legislativă care să vizeze reglementarea emisiilor de substanțe generate de centralele geotermale, inclusiv emisiile de CO2, care sunt dăunătoare pentru sănătate și mediu, în timpul etapelor de explorare și de funcționare.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Considerentul 33
(33)  La nivel național și regional, normele și obligațiile pentru cerințele minime referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi și renovate au condus la o creștere semnificativă a utilizării de energie din surse regenerabile. Aceste măsuri ar trebui încurajate într-un context mai larg al Uniunii , promovând în același timp utilizarea unor aplicații mai eficiente din punct de vedere energetic ale energiei din surse regenerabile prin regulamentele și codurile din domeniul construcțiilor.
(33)  La nivel național, regional și local, normele și obligațiile pentru cerințele minime referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi și renovate au condus la o creștere semnificativă a utilizării de energie din surse regenerabile. Aceste măsuri ar trebui încurajate într-un context mai larg al Uniunii, promovând în același timp utilizarea unor aplicații mai eficiente din punct de vedere energetic ale energiei din surse regenerabile, în combinație cu măsuri de conservare a energiei și de eficiență energetică, prin regulamentele și codurile din domeniul construcțiilor.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Considerentul 35
(35)  Pentru a asigura faptul că măsurile de obținere a căldurii și răcirii din surse regenerabile sunt bazate pe o cartografiere și o analiză cuprinzătoare ale potențialului național privind energia din surse regenerabile și din deșeuri și pentru a permite o integrare mai mare a surselor regenerabile de energie și de căldură și răcoare reziduală, este oportun să se impună statelor membre să realizeze o evaluare a propriului potențial național de surse regenerabile de energie și de utilizare a căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire, în special pentru a facilita adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în instalațiile de încălzire și de răcire, precum și pentru a promova un sistem eficient și competitiv de termoficare și răcire centralizată, conform definiției de la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului21. Pentru a asigura consecvența cu cerințele privind eficiența energetică a încălzirii și răcirii și pentru a reduce sarcina administrativă, această evaluare ar trebui să fie inclusă în evaluările cuprinzătoare realizate și notificate în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2012/27/UE.
(35)  Pentru a asigura faptul că măsurile naționale de obținere a căldurii și răcirii din surse regenerabile sunt bazate pe o cartografiere și o analiză cuprinzătoare ale potențialului național privind energia din surse regenerabile și din deșeuri și pentru a permite o integrare mai mare a energiei din surse regenerabile, în special prin sprijinirea tehnologiilor inovatoare precum pompele de căldură, tehnologiile geotermale și tehnologiile termice solare, precum și a surselor de căldură și răcoare reziduală, este oportun să se impună statelor membre să realizeze o evaluare a propriului potențial național de surse regenerabile de energie și de utilizare a căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire, în special pentru a facilita adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în instalațiile de încălzire și de răcire, precum și pentru a promova un sistem eficient și competitiv de termoficare și răcire centralizată, conform definiției de la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului21. Pentru a asigura consecvența cu cerințele privind eficiența energetică a încălzirii și răcirii și pentru a reduce sarcina administrativă, această evaluare ar trebui să fie inclusă în evaluările cuprinzătoare realizate și notificate în conformitate cu articolul 14 din directiva respectivă.
__________________
__________________
21 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
21 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Considerentul 36
(36)  S-a dovedit că lipsa unor norme transparente și a coordonării între diferitele organisme de autorizare împiedică utilizarea energiei din surse regenerabile. Instituirea unui punct de contact administrativ unic care să încorporeze sau să coordoneze toate procedurile de acordare a autorizațiilor ar trebui să ducă la scăderea complexității și la creșterea eficienței și a transparenței. Procedurile de autorizare administrativă ar trebui raționalizate cu calendare transparente pentru instalațiile care utilizează energie din surse regenerabile. Normele și orientările de planificare ar trebui adaptate pentru a lua în considerare instalațiile de încălzire și răcire și de energie electrică pe bază de energie regenerabilă care sunt rentabile și ecologice. Prezenta directivă, în special dispozițiile privind organizarea și durata procedurilor de acordare a autorizațiilor, ar trebui să se aplice fără a aduce atingere legislației internaționale și a Uniunii, inclusiv dispozițiilor care vizează protecția mediului și a sănătății umane.
(36)  S-a dovedit că lipsa unor norme transparente și a coordonării între diferitele organisme de autorizare împiedică utilizarea energiei din surse regenerabile. Instituirea unui punct de contact administrativ unic care să încorporeze sau să coordoneze toate procedurile de acordare a autorizațiilor ar trebui să ducă la scăderea complexității și la creșterea eficienței și a transparenței, inclusiv pentru prosumatorii și comunitățile de energie din surse regenerabile. Procedurile de autorizare administrativă ar trebui raționalizate cu calendare transparente pentru instalațiile care utilizează energie din surse regenerabile. Normele și orientările de planificare ar trebui adaptate pentru a lua în considerare instalațiile de încălzire și răcire și de energie electrică pe bază de energie regenerabilă care sunt rentabile și ecologice. Prezenta directivă, în special dispozițiile privind organizarea și durata procedurilor de acordare a autorizațiilor, ar trebui să se aplice fără a aduce atingere legislației internaționale și a Uniunii, inclusiv dispozițiilor care vizează protecția mediului și a sănătății umane.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Considerentul 43
(43)  Garanțiile de origine emise în sensul prezentei directive au funcția unică de a arăta consumatorului final că o anumită pondere sau cantitate de energie a fost produsă din surse regenerabile. O garanție de origine poate fi transferată, în mod independent de tipul de energie la care face referire, de la un deținător la altul. Cu toate acestea, pentru a garanta faptul că o unitate de energie din surse regenerabile este pusă la dispoziție o singură dată unui client, ar trebui evitate dubla înregistrare și dubla punere la dispoziție a garanțiilor de origine. Energia din surse regenerabile pentru care producătorul a vândut separat garanția de origine aferentă nu ar trebui pusă la dispoziție sau vândută consumatorului final ca energie din surse regenerabile.
(43)  Garanțiile de origine emise în sensul prezentei directive au funcția unică de a arăta consumatorului final că o anumită pondere sau cantitate de energie a fost produsă din surse regenerabile. O garanție de origine poate fi transferată, în mod independent de tipul de energie la care face referire, de la un deținător la altul. Cu toate acestea, pentru a garanta faptul că o unitate de energie din surse regenerabile este pusă la dispoziție o singură dată unui client, ar trebui evitate dubla înregistrare și dubla punere la dispoziție a garanțiilor de origine. Energia din surse regenerabile pentru care producătorul a vândut separat garanția de origine aferentă nu ar trebui pusă la dispoziție sau vândută consumatorului final ca energie din surse regenerabile. Este important să se facă o distincție între certificatele verzi folosite pentru schemele de sprijin și garanțiile de origine.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Considerentul 45
(45)  Este important să se ofere informații privind modul în care energia electrică ce beneficiază de sprijin este alocată clienților finali. Pentru îmbunătățirea calității respectivelor informații pentru consumatori, statele membre ar trebui să asigure faptul că se emit garanții de origine pentru toate unitățile de energie din surse regenerabile produse. În plus, pentru a se evita dubla compensare, producătorii de energie din surse regenerabile care beneficiază deja de sprijin financiar nu ar trebui să primească garanții de origine. Cu toate acestea, garanțiile de origine respective ar trebui folosite pentru punerea la dispoziție, astfel încât consumatorii finali să poată primi dovezi clare, fiabile și adecvate cu privire la originea regenerabilă a unităților relevante de energie. Mai mult, în cazul energiei electrice care a beneficiat de sprijin, garanțiile de origine ar trebui să fie scoase la licitație pe piață, iar veniturile aferente ar trebui utilizate în scopul reducerii subvențiilor publice pentru energia din surse regenerabile.
(45)  Este important să se ofere informații privind modul în care energia electrică ce beneficiază de sprijin este alocată clienților finali . Pentru îmbunătățirea calității respectivelor informații pentru consumatori, statele membre ar trebui să asigure faptul că se emit garanții de origine pentru toate unitățile de energie din surse regenerabile produse.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Considerentul 49
(49)  S-au recunoscut oportunitățile de obținere a unei creșteri economice prin inovație și printr-o politică competitivă și durabilă în domeniul energiei. Producția de energie din surse regenerabile depinde deseori de IMM-urile. Oportunitățile în materie de creștere și de creare de locuri de muncă aduse în statele membre și în regiunile acestora de investițiile în producția de energie din surse regenerabile la nivel regional și local sunt considerabile. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să sprijine măsurile de dezvoltare naționale și regionale în aceste domenii, să încurajeze schimbul de bune practici, în domeniul producției de energie din surse regenerabile, între inițiativele de dezvoltare locale și regionale și să promoveze utilizarea fondurilor politicii de coeziune în acest domeniu.
(49)  S-au recunoscut oportunitățile de obținere a unei creșteri economice prin inovație și printr-o politică competitivă și durabilă în domeniul energiei. Producția de energie din surse regenerabile depinde deseori de IMM-urile. Oportunitățile de dezvoltare pentru întreprinderile locale, de creștere sustenabilă și de creare de locuri de muncă de înaltă calitate aduse în statele membre și în regiunile acestora de investițiile în producția de energie din surse regenerabile la nivel regional și local sunt considerabile. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să stimuleze și să sprijine măsurile de dezvoltare luate la nivel național și regional în aceste domenii, să încurajeze schimbul de bune practici între inițiativele de dezvoltare locale și regionale în domeniul producției de energie din surse regenerabile și să îmbunătățească furnizarea de asistență tehnică și de programe de formare profesională, cu scopul de a consolida cunoștințele financiare, tehnice și de reglementare de pe teren și de a informa cu privire la posibilitățile de finanțare disponibile, inclusiv utilizarea cu obiective mai clare a fondurilor Uniunii, cum ar fi utilizarea fondurilor politicii de coeziune în acest domeniu.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Considerentul 49 a (nou)
(49a)  Autoritățile locale și regionale stabilesc adesea, în materie de energie din surse regenerabile, obiective mai ambițioase decât obiectivele naționale. Angajamentele luate la nivel local și regional pentru a stimula dezvoltarea energiei din surse regenerabile și eficiența energetică sunt finanțate în prezent prin intermediul unor rețele cum ar fi Convenția primarilor, inițiativele Orașe inteligente și Comunități inteligente, precum și prin dezvoltarea de planuri de acțiune pentru energia durabilă. Astfel de rețele sunt indispensabile și ar trebui extinse, deoarece contribuie la sensibilizarea opiniei publice, facilitează schimbul de bune practici și sprijinul financiar disponibil. În acest context, Comisia ar trebui, de asemenea, să sprijine autoritățile locale și regionale pioniere interesate să acționeze dincolo de frontiere prin acordarea de asistență pentru stabilirea de mecanisme de cooperare, cum ar fi Gruparea europeană de cooperare teritorială, care permite autorităților publice din diferite state membre să conlucreze se să ofere servicii și proiecte comune, fără a fi necesară semnarea și ratificarea unui acord internațional de către parlamentele naționale.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Considerentul 49 b (nou)
(49b)  Autoritățile locale și orașele se află în prima linie a cursei către tranziția energetică și creșterea nivelului de utilizare a energiei din surse regenerabile. Autoritățile locale reprezintă nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni, și, ca atare, joacă un rol esențial în consolidarea sprijinului public pentru obiectivele Uniunii privind clima și energia, implementând sisteme energetice mai descentralizate și mai integrate. Este important să se asigure un acces mai bun la finanțare pentru orașe, localități și regiuni, pentru a stimula investițiile în energia din surse regenerabile la nivel local.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Considerentul 49 c (nou)
(49c)  Alte măsuri inovatoare pentru a atrage mai multe investiții în noile tehnologii, cum ar fi contractele de performanță energetică și procesele de standardizare în finanțarea publică ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Considerentul 50
(50)  Atunci când se favorizează dezvoltarea pieței pentru surse regenerabile de energie, este necesar să se țină cont de impactul pozitiv asupra posibilităților de dezvoltare regionale și locale, asupra posibilităților de export, asupra coeziunii sociale și încadrării în muncă, în special în privința întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a producătorilor de energie independenți.
(50)  Atunci când se favorizează dezvoltarea pieței pentru surse regenerabile de energie, este necesar să se țină cont de impactul pozitiv asupra posibilităților de dezvoltare regionale și locale, asupra posibilităților de export, asupra coeziunii sociale și încadrării în muncă, în special în privința întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a producătorilor de energie independenți, cum ar fi prosumatorii de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Considerentul 51
(51)  Situația specifică a regiunilor ultraperiferice este recunoscută la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Sectorul energetic din regiunile ultraperiferice este deseori caracterizat de izolare, de o ofertă limitată și de dependența de combustibilii fosili, în timp ce aceste regiuni beneficiază de importante surse regenerabile de energie locale. Prin urmare, regiunile ultraperiferice ar putea servi drept exemple de aplicare a tehnologiilor energetice inovatoare pentru Uniune. Este necesar, așadar, să se promoveze utilizarea energiei din surse regenerabile pentru ca regiunile respective să atingă un grad mai mare de autonomie energetică și pentru a li se recunoaște situația specifică în ceea ce privește potențialul de energie din surse regenerabile și necesitățile de sprijin public.
(51)  Situația specifică a regiunilor ultraperiferice este recunoscută la articolul 349 din TFUE. Sectorul energetic din regiunile ultraperiferice este deseori caracterizat de izolare, de o ofertă limitată și mai costisitoare și de dependența de combustibilii fosili, în timp ce aceste regiuni beneficiază de importante surse regenerabile de energie locale, în special de biomasă și de energie marină. Prin urmare, regiunile ultraperiferice ar putea servi drept exemple de aplicare a tehnologiilor energetice inovatoare pentru Uniune și ar putea deveni teritorii care utilizează energie din surse regenerabile în proporție de 100 %. Este necesar, așadar, să se adapteze strategia în materie de energie din surse regenerabile pentru ca regiunile respective să atingă un grad mai mare de autonomie energetică, pentru ca siguranța alimentării cu energie să crească și pentru a li se recunoaște situația specifică în ceea ce privește potențialul de energie din surse regenerabile și necesitățile de sprijin public. De asemenea, regiunile ultraperiferice ar trebui să poată să exploateze pe deplin resursele de care dispun, conform unor criterii stricte de sustenabilitate și în concordanță cu nevoile și condițiile de la nivel local, pentru a-și mări producția de energie din surse regenerabile și pentru a-și consolida independența energetică.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Considerentul 52
(52)  Este adecvat să se permită dezvoltarea tehnologiilor descentralizate în domeniul energiei din surse regenerabile în condiții nediscriminatorii și fără a împiedica finanțarea investițiilor în infrastructură. Trecerea la o producție descentralizată de energie are multe avantaje, inclusiv utilizarea surselor de energie locale, creșterea siguranței alimentării cu energie pe plan local, diminuarea distanțelor de transport și reducerea pierderilor ocazionate de transportul energiei. De asemenea, o astfel de descentralizare stimulează dezvoltarea comunităților și coeziunea, prin crearea unor locuri de muncă și a unor surse de venit la nivel local.
(52)  Este adecvat să se permită dezvoltarea tehnologiilor descentralizate în domeniul energiei din surse regenerabile și stocarea în condiții nediscriminatorii și fără a împiedica finanțarea investițiilor în infrastructură . Trecerea la o producție descentralizată de energie are multe avantaje, inclusiv utilizarea surselor de energie locale, creșterea siguranței alimentării cu energie pe plan local, diminuarea distanțelor de transport și reducerea pierderilor ocazionate de transportul energiei. De asemenea, o astfel de descentralizare stimulează dezvoltarea comunităților și coeziunea, prin crearea unor locuri de muncă și a unor surse de venit la nivel local.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Considerentul 53
(53)  Dată fiind importanța din ce în ce mai mare a autoconsumului de energie din surse regenerabile, se simte nevoia de a avea o definiție a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile și un cadru de reglementare care ar abilita consumatorii autonomi să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică fără a se confrunta cu sarcini disproporționate. În anumite cazuri ar trebui permis autoconsumul colectiv, astfel încât cetățenii care locuiesc în apartamente, de exemplu, să poată beneficia de abilitarea acordată consumatorilor în aceeași măsură ca și gospodăriile din locuințele unifamiliale.
(53)  Dată fiind importanța din ce în ce mai mare a autoconsumului de energie din surse regenerabile, se simte nevoia de a avea o definiție a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile și un cadru de reglementare care ar abilita consumatorii autonomi să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică fără a se confrunta cu sarcini disproporționate. Tarifele și remunerația pentru consumul propriu ar trebui să acorde stimulente pentru dezvoltarea tehnologiilor mai inteligente de integrare a energiei din surse regenerabile și să îi motiveze pe consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile să ia decizii de investiții reciproc avantajoase pentru consumator și rețea. Pentru a permite un astfel de echilibru, este necesar să se asigure faptul că consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile au dreptul să primească o remunerație pentru energia electrică din surse regenerabile pe care o generează și cu care alimentează rețeaua, care reflectă valoarea de piață a acestei energii, precum și valoarea sa pe termen lung pentru rețea, mediu și societate. Trebuie să existe atât costuri, cât și beneficii pe termen lung ale autoconsumului în ceea ce privește costurile evitate pentru rețea, societate și mediu, în special dacă autoconsumul este combinat cu alte surse de energie distribuite, cum ar fi eficiența energetică, stocarea energiei, răspunsul din partea cererii și rețelele comunitare. O astfel de remunerare ar trebui stabilită în funcție de o analiză a costurilor și beneficiilor surselor de energie distribuite în temeiul articolului 59 din Directiva ... a Parlamentului European și a Consiliului [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), 2016/0380(COD)].
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)
(53a)  În anumite cazuri ar trebui permis autoconsumul colectiv, astfel încât cetățenii care locuiesc în apartamente, de exemplu, să poată beneficia de abilitarea acordată consumatorilor în aceeași măsură ca și gospodăriile din locuințele unifamiliale. Prin permiterea autoconsumului colectiv se oferă, de asemenea, oportunități pentru comunitățile de energie din surse regenerabile de a promova eficiența energetică la nivelul gospodăriilor și de a combate sărăcia energetică prin reducerea consumului și scăderea tarifelor de furnizare. Statele membre ar trebui să profite de această ocazie pentru a evalua în special posibilitatea de a facilita participarea gospodăriilor, care altfel nu ar fi în măsură să participe, inclusiv a consumatorilor vulnerabili și a locatarilor.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Considerentul 53 b (nou)
(53b)  Statele membre trebuie să asigure respectarea normelor referitoare la consum și la implementarea sau consolidarea măsurilor de combatere a vânzării forțate, a vânzării la domiciliu abuzive, a argumentațiilor înșelătoare privind instalarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile, care afectează cu precădere grupurile cele mai vulnerabile (precum persoanele în vârstă și persoanele care locuiesc în zonele rurale).
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Considerentul 54
(54)  Participarea pe plan local a cetățenilor la proiectele de energie din surse regenerabile, prin intermediul comunităților de energie din surse regenerabile, a dus la obținerea unei valori adăugate substanțiale în ceea ce privește acceptarea pe plan local a energiei din surse regenerabile și accesul la capital privat suplimentar. Această implicare pe plan local va fi cu atât mai crucială în contextul creșterii capacității de producție a energiei din surse regenerabile în viitor.
(54)  Participarea pe plan local a cetățenilor și a autorităților la proiectele de energie din surse regenerabile prin intermediul comunităților de energie din surse regenerabile a dus la obținerea unei valori adăugate substanțiale în ceea ce privește acceptarea pe plan local a energiei din surse regenerabile și accesul la capital privat suplimentar, ceea ce se traduce în investiții locale, mai multe posibilități de alegere pentru consumatori, o participare sporită a cetățenilor la tranziția energetică, prin încurajarea participării gospodăriilor care, în alte condiții, nu ar putea participa, promovarea eficienței energetice la nivel de gospodărie și contribuie la combaterea sărăciei energetice prin reducerea consumului și scăderea tarifelor de aprovizionare. Această implicare pe plan local va fi cu atât mai crucială în contextul creșterii capacității de producție a energiei din surse regenerabile în viitor.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Considerentul 55 a (nou)
(55a)  Este important ca statele membre să asigure o repartizare echitabilă și nedistorsionată a costurilor de rețea și a taxelor aferente între toți utilizatorii sistemului de energie electrică. Toate tarifele de rețea ar trebui să reflecte costurile reale.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Considerentul 57
(57)  Mai multe state membre au implementat măsuri în sectorul încălzirii și răcirii pentru a își atinge obiectivul pentru 2020 privind energia din surse regenerabile. Cu toate acestea, în lipsa unor obiective naționale obligatorii după 2020, este posibil ca stimulentele naționale rămase să nu fie suficiente pentru atingerea obiectivelor privind decarbonizarea pe termen lung, pentru 2030 și pentru 2050. Pentru a se alinia la aceste obiective, a consolida certitudinea pentru investitori și a promova dezvoltarea unei piețe a încălzirii și a răcirii din surse regenerabile la nivelul întregii Uniuni, respectând în același timp principiul eficienței energetice înainte de toate, este oportun să se încurajeze efortul statelor membre în ceea ce privește furnizarea de încălzire și răcire din surse regenerabile în vederea contribuirii la sporirea treptată a ponderii energiei din surse regenerabile. Dat fiind caracterul fragmentat al unora dintre piețele încălzirii și răcirii, este de o importanță crucială să se asigure flexibilitate în concepția unui astfel de efort. De asemenea, este important să se asigure faptul că o posibilă utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile nu are efecte secundare adverse asupra mediului.
(57)  Mai multe state membre au implementat măsuri în sectorul încălzirii și răcirii pentru a își atinge obiectivul pentru 2020 privind energia din surse regenerabile. Pentru a se alinia la aceste obiective, a consolida certitudinea pentru investitori și a promova dezvoltarea unei piețe a încălzirii și a răcirii din surse regenerabile la nivelul întregii Uniuni, respectând în același timp principiul eficienței energetice înainte de toate, este oportun să se încurajeze efortul statelor membre în ceea ce privește furnizarea de încălzire și răcire din surse regenerabile în vederea contribuirii la sporirea treptată a ponderii energiei din surse regenerabile. Dat fiind caracterul fragmentat al unora dintre piețele încălzirii și răcirii, este de o importanță crucială să se asigure flexibilitate în concepția unui astfel de efort. De asemenea, este important să se asigure faptul că o posibilă utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile nu are efecte secundare adverse asupra mediului și a sănătății umane.
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Considerentul 59 a (nou)
(59a)  Consumatorii casnici și comunitățile care se implică în tranzacționarea flexibilității, a consumului propriu sau în vânzarea de energie electrică autogenerată își păstrează drepturile în calitate de consumatori, inclusiv dreptul de a avea un contract cu un furnizor la alegerea lor și dreptul de a schimba furnizorul.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Considerentul 60
(60)  Potențialele sinergii dintre un efort de sporire a gradului de utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile și schemele existente în temeiul Directivelor 2010/31/UE și 2012/27/UE ar trebui scoase în evidență. În măsura posibilului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza structuri administrative existente pentru implementarea unui astfel de efort, în vederea reducerii sarcinii administrative.
(60)  Utilizarea unor sisteme de încălzire sau de răcire eficiente bazate pe energia din surse regenerabile ar trebui să meargă mână în mână cu o renovare în profunzime a clădirilor, reducând astfel cererea de energie și costurile pentru consumatori și contribuind la reducerea sărăciei energetice, precum și la crearea de locuri de muncă calificate la nivel local. În acest scop, potențialele sinergii dintre necesitatea de creștere a gradului de utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile și schemele existente în temeiul Directivelor 2010/31/UE și 2012/27/UE ar trebui scoase în evidență. În măsura posibilului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza structuri administrative existente pentru implementarea unui astfel de efort, în vederea reducerii sarcinii administrative.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Considerentul 61 a (nou)
(61a)  În domeniul transportului inteligent este important să se intensifice dezvoltarea și implementarea mobilității electrice în transportul rutier, precum și să se accelereze integrarea tehnologiilor avansate în transportul feroviar inovator consolidând inițiativa Shift to Rail, care aduce beneficii transportului public curat.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Considerentul 62
(62)  Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon din iulie 2016 a evidențiat rolul limitat al biocombustibililor de origine alimentară în decarbonizarea sectorului transporturilor și a recomandat ca aceștia să fie eliminați treptat și înlocuiți cu biocombustibili avansați. Pentru a pregăti tranziția către biocombustibilii avansați și pentru a reduce la minimum impactul general în ceea ce privește schimbarea indirectă a destinației terenurilor, este oportun să se limiteze cantitățile de biocombustibili și de biolichide produse din culturi alimentare și furajere care pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii stabilit în prezenta directivă.
(62)  În cazul în care pășunile sau terenurile agricole destinate anterior producției de alimente și furaje sunt convertite pentru a fi utilizate în producția de biocarburanți, cererea de produse altele decât combustibilii va trebui satisfăcută în continuare prin intensificarea producției curente sau prin transformarea terenurilor neagricole în terenuri cultivabile, în altă parte. Acest din urmă caz reprezintă o schimbare indirectă a utilizării terenurilor și, atunci când implică convertirea terenurilor cu stocuri mari de carbon, poate antrena importante emisii de gaze cu efect de seră. Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon din iulie 2016 a evidențiat rolul limitat al biocombustibililor de origine alimentară în decarbonizarea sectorului transporturilor și a recomandat ca aceștia să fie eliminați treptat și înlocuiți cu biocombustibili avansați. Pentru a pregăti tranziția către biocombustibilii avansați și pentru a reduce la minimum impactul general în ceea ce privește schimbarea indirectă a destinației terenurilor, este oportun să se limiteze cantitățile de biocombustibili și de biolichide produse din culturi alimentare și furajere care pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii stabilit în prezenta directivă tratând separat biocombustibilii din culturi agricole cu eficiență mare în reducerea efectului de seră și risc scăzut de schimbare indirectă a destinației terenurilor. Introducerea biocombustibililor avansați și a mobilității electrice ar trebui să aibă loc într-un ritm mai accelerat.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Considerentul 63 a (nou)
(63a)  Uniunea și statele membre ar trebui să urmărească diversificarea mixului de energie din surse regenerabile, să reducă consumul total de energie din transporturi și să crească eficiența energetică în toate sectoarele transporturilor. În acest scop, ar putea fi promovate măsuri atât în planificarea transporturilor, cât și în producția de automobile cu un randament energetic mai ridicat.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Considerentul 63 b (nou)
(63b)  Standardele de eficiență a carburanților pentru transportul rutier ar constitui un mijloc eficace de promovare a utilizării alternativelor regenerabile în sectorul transporturilor și de realizare a unor noi reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon din sectorul transporturilor pe termen lung. Standardele de eficiență a carburanților ar trebui să avanseze în pas cu progresele tehnologice și obiectivele în materie de climă și energie.
Amendamentul 286
Propunere de directivă
Considerentul 63 c (nou)
(63c)  Se preconizează că biocombustibilii avansați vor avea un rol important în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul aviației și, de aceea, obligația de încorporare trebuie să fie, de asemenea, respectată mai ales în ceea ce privește combustibilii furnizați aviației. Ar trebui dezvoltate politici la nivelul Uniunii și al statelor membre care să încurajeze luarea de măsuri operaționale pentru economia de combustibili în sectorul transporturilor, însoțite de eforturi în cercetare și dezvoltare pentru a mări cota transportului maritim alimentat cu energie eoliană și solară.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Considerentul 65 a (nou)
(65a)  Pentru a cunoaște mai bine proporția reprezentată de energia electrică regenerabilă în cadrul transporturilor, ar trebui dezvoltată o metodologie adecvată și, în acest scop, ar trebui analizate diferite soluții tehnice și tehnologice.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Considerentul 66
(66)  Materiile prime care au un impact scăzut de schimbare indirectă a destinației terenurilor atunci când sunt folosite pentru a produce biocombustibili ar trebui să fie promovate pentru contribuția lor la decarbonizarea economiei. În special materiile prime pentru biocombustibilii avansați, în cazul cărora tehnologia este mai inovatoare și mai puțin matură și, prin urmare, necesită un sprijin mai mare, ar trebui incluse într-o anexă la prezenta directivă. Pentru a se asigura faptul că această anexă este actualizată în funcție de cele mai recente evoluții tehnologice, evitându-se în același timp efectele negative neprevăzute, după adoptarea directivei ar trebui să aibă loc o evaluare prin care să se analizeze posibilitatea de extindere a anexei la noi materii prime.
(66)  Materiile prime care au un impact scăzut de schimbare indirectă a destinației terenurilor atunci când sunt folosite pentru a produce biocombustibili ar trebui să fie promovate pentru contribuția lor la decarbonizarea economiei. În special materiile prime pentru biocombustibilii avansați, în cazul cărora tehnologia este mai inovatoare și mai puțin matură și, prin urmare, necesită un sprijin mai mare, ar trebui incluse într-o anexă la prezenta directivă. Pentru a se asigura faptul că această anexă este actualizată în funcție de cele mai recente evoluții tehnologice, evitându-se în același timp efectele negative neprevăzute, ar trebui să fie evaluată în mod periodic.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Considerentul 68
(68)  Pentru a exploata întregul potențial al biomasei de a contribui la decarbonizarea economiei prin utilizările pe care le dă materiilor și energiei , Uniunea și statele membre ar trebui să promoveze o mai mare mobilizare durabilă a resurselor agricole și de lemn existente și dezvoltarea unor noi sisteme de producție agricolă și forestieră.
(68)  Pentru a exploata întregul potențial al biomasei de a contribui la decarbonizarea economiei prin utilizările pe care le dă materiilor și energiei, Uniunea și statele membre ar trebui să promoveze numai utilizări energetice provenite dintr-o mobilizare mai durabilă a resurselor agricole și de lemn existente și dezvoltarea unor noi sisteme de producție agricolă și forestieră, doar dacă sunt respectate criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolul 26 din prezenta directivă.
Amendamentul 287
Propunere de directivă
Considerentul 68 a (nou)
(68a)  Sinergiile dintre economia circulară, bioeconomie și promovarea energiei din surse regenerabile ar trebui promovate în continuare pentru a asigura o utilizare cât mai eficientă a materiilor prime și cel mai bun rezultat pentru mediu. Măsurile de politică adoptate de Uniune și de statele membre pentru a sprijini producția de energie din surse regenerabile ar trebui să țină seama întotdeauna în mod corespunzător de principiul utilizării eficiente a resurselor și de cel al utilizării optime a biomasei.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Considerentul 69
(69)  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă ar trebui să fie întotdeauna produși în mod durabil. Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă utilizați în vederea realizării obiectivului Uniunii prevăzut de prezenta directivă și cei care beneficiază de scheme de sprijin ar trebui, prin urmare, să îndeplinească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
(69)  Energia din surse regenerabile ar trebui să fie întotdeauna produsă în mod durabil. Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă utilizați în vederea realizării obiectivelor prevăzute de prezenta directivă și acele forme de energie din surse regenerabile care beneficiază de scheme de sprijin ar trebui, prin urmare, să îndeplinească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Considerentul 71
(71)  Producția de materii prime agricole pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și stimulentele pentru utilizarea acestora prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui să aibă ca efect încurajarea distrugerii terenurilor biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a căror valoare pentru întreaga omenire este recunoscută prin diferite instrumente internaționale, ar trebui conservate. Prin urmare, este necesar să se stabilească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care să asigure că biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă sunt eligibili pentru stimulente numai atunci când se garantează că materiile prime agricole nu provin din zone biodiverse sau, în cazul zonelor desemnate în scopul protecției naturii sau pentru protejarea ecosistemelor sau speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, atunci când autoritățile competente relevante demonstrează că producția de materie primă agricolă respectivă nu aduce atingere acestor scopuri. Pădurile ar trebui considerate biodiverse, în conformitate cu criteriile de durabilitate, atunci când sunt păduri primare în conformitate cu definiția utilizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în cadrul evaluării sale globale privind resursele forestiere sau atunci când sunt protejate prin legislația națională de protecție a naturii. Zonele în care are loc colectarea de produse forestiere nelemnoase ar trebui considerate păduri biodiverse , cu condiția ca impactul uman să fie redus. Alte tipuri de păduri astfel cum sunt definite de FAO, precum pădurile naturale transformate, pădurile și plantațiile seminaturale, nu ar trebui să fie considerate păduri primare. Mai mult, având în vedere gradul ridicat de biodiversitate a anumitor pășuni, atât temperate, cât și tropicale, inclusiv savane, stepe, lăstărișuri și preerii bogate în biodiversitate, biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă proveniți din materii prime agricole cultivate pe astfel de terenuri nu ar trebui să fie luați în considerare pentru stimulentele prevăzute de prezenta directivă. Comisia ar trebui să stabilească criterii adecvate în scopul definirii unor astfel de pășuni bogate în biodiversitate, în conformitate cu cele mai bune dovezi științifice disponibile și cu standardele internaționale relevante.
(71)  Producția de materii prime agricole pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și stimulentele pentru utilizarea acestora prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui să aibă sau să încurajeze un efect negativ asupra biodiversității în interiorul sau în afara Uniunii. Aceste resurse epuizabile, a căror valoare pentru întreaga omenire este recunoscută prin diferite instrumente internaționale, ar trebui conservate. Prin urmare, este necesar să se stabilească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care să asigure că biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă sunt eligibili pentru stimulente numai atunci când se garantează că materiile prime agricole nu provin din zone biodiverse sau, în cazul zonelor desemnate în scopul protecției naturii sau pentru protejarea ecosistemelor sau speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, atunci când autoritățile competente relevante demonstrează că producția de materie primă agricolă respectivă nu aduce atingere acestor scopuri. Pădurile ar trebui considerate biodiverse, în conformitate cu criteriile de durabilitate, atunci când sunt păduri primare în conformitate cu definiția utilizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în cadrul evaluării sale globale privind resursele forestiere sau atunci când sunt protejate prin legislația națională de protecție a naturii. Zonele în care are loc colectarea de produse forestiere nelemnoase ar trebui considerate păduri biodiverse , cu condiția ca impactul uman să fie redus. Alte tipuri de păduri astfel cum sunt definite de FAO, precum pădurile naturale transformate, pădurile și plantațiile seminaturale, nu ar trebui să fie considerate păduri primare. Cu toate acestea, biodiversitatea, precum și calitatea, sănătatea, vitalitatea și viabilitatea acestor păduri ar trebui garantate. Mai mult, având în vedere gradul ridicat de biodiversitate a anumitor pășuni, atât temperate, cât și tropicale, inclusiv savane, stepe, lăstărișuri și preerii bogate în biodiversitate, biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă proveniți din materii prime agricole cultivate pe astfel de terenuri nu ar trebui să fie luați în considerare pentru stimulentele prevăzute de prezenta directivă. Comisia ar trebui să stabilească criterii adecvate în scopul definirii unor astfel de pășuni bogate în biodiversitate, în conformitate cu cele mai bune dovezi științifice disponibile și cu standardele internaționale relevante.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Considerentul 72 a (nou)
(72a)  Criteriile de durabilitate ale Uniunii pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii proveniți din biomasă ar trebui să garanteze că tranziția la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon susține obiectivele din Comunicarea Comisiei din 2 decembrie 2015 intitulată „Închiderea buclei - Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”, și respectă cu strictețe ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva 2008/98/CE.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Considerentul 73
(73)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă nu ar trebui să fie produse în turbării, deoarece cultivarea de materii prime în turbării ar duce la pierderi semnificative din stocul de carbon dacă terenul ar fi drenat și mai mult în acest scop, absența acestei drenări neputând fi verificată cu ușurință.
(73)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă nu ar trebui să fie produse în turbării sau în zone umede dacă acest lucru ar implica drenarea solului, deoarece cultivarea de materii prime în turbării sau în zone umede ar duce la pierderi semnificative în privința stocării carbonului dacă terenul ar fi drenat și mai mult în acest scop.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Considerentul 74 a (nou)
(74a)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă ar trebui să fie produse utilizând practici care sunt în conformitate cu normele de protecție a calității solului și a carbonului organic din sol.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Considerentul 75
(75)  Este oportun să se introducă criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii pentru combustibilii din biomasă utilizați în producția de energie electrică și de încălzire și răcire, pentru a asigura în continuare un nivel ridicat al reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră în comparație cu alternativele de combustibili fosili, pentru a evita impacturi nedorite în ceea ce privește durabilitatea și pentru a promova piața internă.
(75)  Este oportun să se introducă criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii pentru combustibilii din biomasă utilizați în producția de energie electrică și de încălzire și răcire, pentru a asigura în continuare un nivel ridicat al reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră în comparație cu alternativele de combustibili fosili, pentru a evita impacturi nedorite în ceea ce privește durabilitatea și pentru a promova piața internă. Fără a aduce atingere respectării stricte a resurselor primare cu o valoare ecologică ridicată, regiunile ultraperiferice ar trebui să își poată exploata resursele pentru a-și crește producția de energie din surse regenerabile și independența energetică.
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Considerentul 76
(76)  Pentru a se asigura faptul că, în pofida cererii din ce în ce mai mari de biomasă forestieră, recoltarea se realizează într-un mod durabil în pădurile în care se asigură regenerarea, că se acordă o atenție deosebită zonelor desemnate explicit pentru protecția biodiversității, a peisajelor și a elementelor naturale specifice, că resursele de biodiversitate sunt conservate și că stocurile de carbon sunt monitorizate, materia primă lemnoasă ar trebui să provină numai din păduri în care recoltarea se realizează în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor elaborate în cadrul unor procese internaționale privind pădurile, precum Forest Europe, și implementate prin acte legislative naționale sau prin bune practici de gestionare la nivel de exploatație forestieră. Operatorii ar trebui să ia măsurile adecvate pentru a reduce la minimum riscul de a utiliza biomasă forestieră nedurabilă în producția de bioenergie. În acest scop, operatorii ar trebui să instituie o abordare bazată pe riscuri. Este oportun, în acest context, ca Comisia să elaboreze orientări operaționale privind verificarea respectării abordării bazate pe riscuri, în urma consultării Comitetului de guvernanță al uniunii energetice și a Comitetului forestier permanent instituit prin Decizia 89/367/CEE a Consiliului24.
(76)  Pentru a se asigura faptul că, în pofida cererii din ce în ce mai mari de biomasă forestieră, recoltarea se realizează într-un mod durabil în pădurile în care se asigură regenerarea, că se acordă o atenție deosebită zonelor desemnate explicit pentru protecția biodiversității, a peisajelor și a elementelor naturale specifice, că resursele de biodiversitate sunt conservate și că stocurile de carbon sunt monitorizate, materia primă lemnoasă ar trebui să provină numai din păduri în care recoltarea se realizează în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor elaborate în cadrul unor procese internaționale privind pădurile, precum Forest Europe, și implementate prin acte legislative naționale sau prin bune practici de gestionare la nivel de bază de aprovizionare. Operatorii ar trebui să garanteze că sunt luate măsuri pentru a evita și a limita consecințele negative ale recoltării asupra mediului. În acest scop, operatorii ar trebui să instituie o abordare bazată pe riscuri. Este oportun, în acest context, ca Comisia să elaboreze acorduri pentru punerea în aplicare a cerințelor pe baza celor mai bune practici din statele membre, precum și orientări operaționale privind verificarea respectării abordării bazate pe riscuri, în urma consultării Comitetului de guvernanță al uniunii energetice și a Comitetului forestier permanent instituit prin Decizia 89/367/CEE a Consiliului24.
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Considerentul 76 a (nou)
(76a)  În cazul în care un singur criteriu privind durabilitatea biomasei forestiere nu este prevăzut în dreptul sau în practică de la nivel național, ar trebui furnizate mai multe informații aferente acestui criteriu la nivelul bazei de aprovizionare, nefiind necesar să se furnizeze informații suplimentare privind criteriile care sunt deja îndeplinite la nivelul statului membru.
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Considerentul 76 b (nou)
(76b)  O „abordare bazată pe riscuri” ar trebui pusă în practică începând la nivel de țară. Dacă cerințele unui singur criteriu nu pot fi prevăzute în dreptul sau monitorizarea la nivel național, informațiile referitoare la această parte ar trebui furnizate la nivelul bazei de aprovizionare pentru a reduce riscul producției de biomasă forestieră nedurabilă.
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Considerentul 76 c (nou)
(76c)  Recoltarea în scopuri energetice a crescut și se estimează că va continua să crească, ceea ce implică o creștere a importurilor de materii prime din țări terțe, precum și o creștere a producției acestor materiale pe teritoriul Uniunii. Operatorii ar trebui să se asigure că recoltarea se face în conformitate cu criteriile de durabilitate.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Considerentul 78
(78)  Combustibilii din biomasă ar trebui transformați în energie electrică și căldură într-un mod eficient, pentru a maximiza securitatea energetică și reducerile de gaze cu efect de seră, precum și pentru a limita emisiile de poluanți atmosferici și pentru a reduce la minimum presiunea exercitată asupra resurselor limitate de biomasă. Din acest motiv, sprijinul public pentru instalațiile cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW, dacă este necesar, ar trebui acordat numai instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență, conform definiției de la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. Schemele de sprijin existente pentru energia electrică pe bază de biomasă ar trebui să fie însă permise până la data lor de expirare pentru toate instalațiile pe bază de biomasă. În plus, energia electrică produsă din biomasă în instalații noi cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW ar trebui luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile numai în cazul instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență. Cu toate acestea, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde sprijin public instalațiilor pentru producția de energie din surse regenerabile și să ia în calcul energia electrică pe care o produc în vederea îndeplinirii obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile, pentru a se evita creșterea dependenței de combustibilii fosili cu un impact mai mare asupra schimbărilor climatice și a mediului în cazul în care, după ce au epuizat toate posibilitățile tehnice și economice de instalare a unor instalații de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență pe bază de biomasă, statele membre s-ar confrunta cu un risc justificat la adresa siguranței alimentării cu energie electrică.
(78)  Combustibilii din biomasă ar trebui transformați în energie electrică și căldură într-un mod eficient, pentru a maximiza securitatea energetică și reducerile de gaze cu efect de seră, precum și pentru a limita emisiile de poluanți atmosferici și pentru a reduce la minimum presiunea exercitată asupra resurselor limitate de biomasă. Din acest motiv, sprijinul public pentru instalațiile cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW, dacă este necesar, ar trebui acordat numai instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență, conform definiției de la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. Schemele de sprijin existente pentru energia electrică pe bază de biomasă ar trebui să fie însă permise până la data lor de expirare pentru toate instalațiile pe bază de biomasă. În plus, energia electrică produsă din biomasă în instalații noi cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW ar trebui luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile numai în cazul instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență. Cu toate acestea, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde sprijin public instalațiilor pentru producția de energie din surse regenerabile și să ia în calcul energia electrică pe care o produc în vederea îndeplinirii obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile, pentru a se evita creșterea dependenței de combustibilii fosili cu un impact mai mare asupra schimbărilor climatice și a mediului în cazul în care, după ce au epuizat toate posibilitățile tehnice și economice de instalare a unor instalații de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență pe bază de biomasă, statele membre s-ar confrunta cu un risc justificat la adresa siguranței alimentării cu energie electrică. În special, ar trebui să fie suplimentat sprijinul pentru instalațiile care produc energie din surse regenerabile pe bază de biomasă în regiunile ultraperiferice, extrem de dependente de importurile de energie, cu condiția să se respecte criteriile de durabilitate pentru producția de energie din astfel de surse regenerabile, adaptate la caracteristicile specifice ale acestor regiuni.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Considerentul 80
(80)  Pe baza experienței acumulate în aplicarea în practică a criteriilor de durabilitate ale Uniunii, este oportun să se consolideze rolul sistemelor de certificare voluntare de la nivel internațional și național în ceea ce privește verificarea conformității cu criteriile de durabilitate într-un mod armonizat.
(80)  Pe baza experienței acumulate în aplicarea în practică a criteriilor de durabilitate ale Uniunii, este oportun să se ia în considerare rolul sistemelor de certificare voluntare de la nivel internațional și național în ceea ce privește verificarea conformității cu criteriile de durabilitate într-un mod armonizat.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Considerentul 82
(82)  Schemele voluntare joacă un rol din ce în ce mai mare în furnizarea de dovezi ale respectării criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă. Prin urmare, este oportun ca Comisia să impună schemelor voluntare, inclusiv celor care sunt deja recunoscute de Comisie, să raporteze în mod regulat cu privire la activitatea lor. Aceste rapoarte ar trebui făcute publice, pentru a spori transparența și pentru a îmbunătăți supravegherea de către Comisie. Mai mult, această raportare ar furniza Comisiei informațiile necesare pentru a raporta cu privire la funcționarea schemelor voluntare în vederea identificării bunelor practici și a prezentării, dacă este cazul, a unei propuneri privind promovarea în continuare a unor astfel de bune practici.
(82)  Schemele voluntare pot juca un rol important în furnizarea de dovezi ale respectării criteriilor minime de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă. Prin urmare, este oportun ca Comisia să impună schemelor voluntare, inclusiv celor care sunt deja recunoscute de Comisie, să raporteze în mod regulat cu privire la activitatea lor. Aceste rapoarte ar trebui făcute publice, pentru a spori transparența și pentru a îmbunătăți supravegherea de către Comisie. Mai mult, această raportare ar furniza Comisiei informațiile necesare pentru a raporta cu privire la funcționarea schemelor voluntare în vederea identificării bunelor practici și a prezentării, dacă este cazul, a unei propuneri privind promovarea în continuare a unor astfel de bune practici.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Considerentul 84
(84)  Pentru a evita sarcinile administrative disproporționate, ar trebui stabilită o listă a valorilor implicite pentru filierele comune de producție a biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă și respectiva listă ar trebui actualizată și extinsă atunci când sunt disponibile date suplimentare fiabile. Operatorii economici ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de solicita nivelul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă care se stabilește prin această listă. În cazul în care valoarea implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră dintr-o filieră de producție se situează sub nivelul minim necesar al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, producătorii care doresc să demonstreze respectarea acestui nivel minim ar trebui să aibă obligația de a demonstra că emisiile efective din procesul lor de producție sunt mai mici decât cele presupuse la calcularea valorilor implicite.
(84)  Pentru a evita sarcinile administrative disproporționate, ar trebui stabilită o listă a valorilor implicite pentru filierele comune de producție a biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă și respectiva listă ar trebui actualizată și extinsă atunci când sunt disponibile date suplimentare fiabile. Operatorii economici ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de solicita nivelul de reducere a emisiilor directe de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă care se stabilește prin această listă. În cazul în care valoarea implicită pentru reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră dintr-o filieră de producție se situează sub nivelul minim necesar al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, producătorii care doresc să demonstreze respectarea acestui nivel minim ar trebui să aibă obligația de a demonstra că emisiile efective din procesul lor de producție sunt mai mici decât cele presupuse la calcularea valorilor implicite.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Considerentul 85
(85)  Este necesar să se stabilească norme clare pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și de la omologii combustibili fosili.
(85)  Este necesar să se stabilească norme clare, bazate pe criterii obiective și nediscriminatorii, pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și de la omologii combustibili fosili.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Considerentul 99
(99)  Pentru a modifica sau a completa elemente neesențiale ale dispozițiilor prezentei directive, ar trebui să i se acorde Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește lista materiilor prime pentru producerea de biocombustibili avansați, a căror contribuție în direcția îndeplinirii obligației furnizorilor de combustibili pentru transporturi este limitată; adaptarea conținutului energetic al combustibililor pentru transporturi la progresul științific și tehnic; metodologia de determinare a ponderii de biocombustibil obținut din biomasă care este prelucrat împreună cu combustibili fosili într-un proces comun; implementarea unor acorduri privind recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine; stabilirea de norme pentru monitorizarea funcționării sistemului de garanții de origine și stabilirea normelor pentru calcularea impactului din punctul de vedere al gazelor cu efect de seră al biocombustibililor, al biolichidelor și al omologilor lor combustibili fosili. Este deosebit de important ca, în decursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.
(99)  Pentru a modifica sau a completa elemente neesențiale ale dispozițiilor prezentei directive, ar trebui să i se acorde Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește lista materiilor prime pentru producerea de biocombustibili avansați, a căror contribuție în direcția îndeplinirii obligației furnizorilor de combustibili pentru transporturi este limitată; adaptarea conținutului energetic al combustibililor pentru transporturi la progresul științific și tehnic; metodologia de determinare a ponderii de biocombustibil obținut din biomasă care este prelucrat împreună cu combustibili fosili într-un proces comun; implementarea unor acorduri privind recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine; stabilirea de norme pentru monitorizarea funcționării sistemului de garanții de origine și stabilirea normelor pentru calcularea impactului din punctul de vedere al gazelor cu efect de seră al biocombustibililor, al biolichidelor și al omologilor lor combustibili fosili; stabilirea unei perioade de amortizare maxime admisibilă drept criteriu de sustenabilitate, în special pentru biomasa lignocelulozică; și pentru a asigura transparența deplină în toate sectoarele de producție a energiei, stabilirea, până la 31 decembrie 2018, a unor criterii privind producția de combustibili fosili și de energii fosile. Este deosebit de important ca, în decursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.
Amendamentul 288
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera a
(a)  „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, căldură ambiantă, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaze;
(a)   „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambiantă, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, biometan, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaze;
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera b
(b)  „căldură ambiantă” înseamnă energie termică la un nivel util de temperatură, care este extrasă sau captată prin intermediul unor pompe de căldură ce necesită energie electrică sau alt tip de energie auxiliară pentru a funcționa și care poate fi stocată în aerul înconjurător, sub stratul solid al suprafeței terestre sau în apele de suprafață. Valorile raportate se stabilesc pe baza aceleiași metodologii care este utilizată pentru raportarea energiei termice extrase sau captate de pompele de căldură;
(b)  „energie ambiantă” înseamnă energie termică la un nivel util de temperatură care poate fi stocată în aerul înconjurător, cu excepția aerului uzat, în apele de suprafață sau în apele reziduale. Valorile raportate se stabilesc pe baza aceleiași metodologii care este utilizată pentru raportarea energiei termice extrase sau captate de pompele de căldură;
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)
(ba)  „energie geotermală” înseamnă energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeței terestre;
Amendamentul 289
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera c
(c)  „biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, inclusiv deșeuri industriale și municipale de origine biologică;
(c)  „biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, dar cu excepția turbei și a materialelor încorporate în formațiuni geologice și/sau transformate în fosile, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, inclusiv deșeuri industriale, comerciale și municipale de origine biologică, și bacterii;
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera d
(d)  „consum final brut de energie” înseamnă produsele energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, gospodăriilor , serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii și pescuitului, inclusiv consumul de energie electrică și termică din sectorul de producere a energiei electrice și termice, precum și pierderile de energie electrică și termică din distribuție și transport;
(d)  „consum final brut de energie” înseamnă produsele energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, gospodăriilor, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii și pescuitului, inclusiv consumul de energie electrică și termică din sectorul de producere a combustibililor pentru energie electrică, încălzire și transport, precum și pierderile de energie electrică și termică din distribuție și transport;
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera e
(e)  „încălzire centralizată sau răcire centralizată” înseamnă distribuția de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producție, printr-o rețea, către mai multe clădiri sau amplasamente , în scopul utilizării pentru încălzirea sau răcirea spațiilor sau în procese de încălzire sau de răcire;
(e)  „încălzire centralizată sau răcire centralizată” înseamnă distribuția de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la surse centrale sau descentralizate de producție, printr-o rețea, către mai multe clădiri sau amplasamente , în scopul utilizării pentru încălzirea sau răcirea spațiilor sau în procese de încălzire sau de răcire;
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera f
(f)  „biolichide” înseamnă combustibil lichid produs din biomasă, utilizat în alte scopuri energetice decât pentru transport, inclusiv pentru energie electrică și pentru încălzire și răcire;
(f)  „biolichide” înseamnă combustibil lichid produs din biomasă sau prin biomasă, utilizat în alte scopuri energetice decât pentru transport, inclusiv pentru energie electrică și pentru încălzire și răcire;
Amendamentul 290
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera g
(g)  „biocombustibili” înseamnă combustibil lichid pentru transporturi, produs din biomasă;
(g)  „biocombustibili” înseamnă combustibil lichid sau gazos pentru transporturi, produs din sau de biomasă;
Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera i
(i)  „schemă de sprijin” înseamnă orice instrument, schemă sau mecanism aplicat(ă) de un stat membru sau de un grup de state membre, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia din surse regenerabile sau în alt mod, a volumului achiziționat de acest tip de energie. Aceasta include, dar nu se limitează la: ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de impozite , scheme de sprijin privind obligația referitoare la energia din surse regenerabile, inclusiv cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijinire directă a prețurilor, inclusiv tarife fixe și prime;
(i)  „schemă de sprijin” înseamnă orice instrument, schemă sau mecanism aplicat(ă) de un stat membru sau de un grup de state membre, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia din surse regenerabile sau în alt mod, a volumului achiziționat de acest tip de energie. Aceasta include, dar nu se limitează la: ajutoare pentru cercetare și investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de impozite, scheme de sprijin privind obligația referitoare la energia din surse regenerabile, inclusiv cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijinire directă a prețurilor, inclusiv tarife fixe și prime;
Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera q
(q)  „materiale celulozice de origine nealimentară” înseamnă materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză, care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele ligno-celulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare și furajere (precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile), culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon (precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant și culturile de protecție anterioare și ulterioare culturilor principale), reziduuri industriale (inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și materiale provenite din biodeșeuri;
(q)  „materiale celulozice de origine nealimentară” înseamnă materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză, care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele ligno-celulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare și furajere (precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile), culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon (precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant și culturile de protecție anterioare și ulterioare culturilor principale, precum și culturile alternative, precum iarba, trifoiul și lucerna), reziduuri industriale (inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și materiale provenite din biodeșeuri;
Amendamentul 291
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera s
(s)  „combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi” înseamnă combustibili lichizi sau gazoși diferiți de biocombustibili, al căror conținut energetic provine din surse regenerabile de energie diferite de biomasă și care sunt utilizați în transporturi;
(s)  „combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi” înseamnă combustibili lichizi sau gazoși utilizați în transporturi diferiți de biocombustibili, al căror conținut energetic provine din surse regenerabile de energie diferite de biomasă și în cazul cărora carbonul utilizat ca materie primă este captat din aerul înconjurător, și care sunt utilizați în transporturi;
Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera z
(z)  „repowering” înseamnă reînnoirea centralelor electrice care produc energie din surse regenerabile, inclusiv înlocuirea integrală sau parțială a instalațiilor sau a echipamentelor și sistemelor de operare, pentru înlocuirea de capacitate sau sporirea eficienței;
(z)  „repowering” înseamnă reînnoirea centralelor electrice care produc energie din surse regenerabile, inclusiv înlocuirea integrală sau parțială a instalațiilor, a echipamentelor și sistemelor de operare, pentru creșterea sau înlocuirea de capacitate sau sporirea eficienței;
Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera y
(y)  „căldură sau răcoare reziduală” înseamnă căldura sau răcoarea care este generată ca produs secundar în instalații industriale sau de producere a energiei electrice și care, în lipsa accesului la un sistem de încălzire sau de răcire centralizată, s-ar disipa în aer sau în apă fără a fi utilizată;
(y)  „căldură sau răcoare reziduală” înseamnă căldura sau răcoarea inevitabilă care este generată ca produs secundar în instalații industriale sau instalații de producere a energiei electrice (după utilizarea cogenerării de înaltă eficiență sau în cazul în care cogenerarea nu e fezabilă) sau în sectorul serviciilor și care, în lipsa accesului la un sistem de încălzire sau de răcire centralizată, s-ar disipa în aer sau în apă fără a fi utilizată;
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera aa
(aa)  „consumator autonom de energie din surse regenerabile” înseamnă un client activ, conform definiției din Directiva [Directiva MDI], care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în propriile clădiri, inclusiv un bloc de apartamente, un amplasament de servicii partajat ori comercial sau un sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;
(aa)  „consumator autonom de energie din surse regenerabile” înseamnă un client activ sau un grup de clienți care acționează împreună, conform definiției din Directiva ... a Parlamentului European și a Consiliului [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), 2016/0380(COD)], care consumă și care pot stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirilor lor, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera aa a (nouă)
(aa a)  „o comunitate de energie din surse regenerabile” înseamnă o comunitate locală de energie, astfel cum este definită la articolul 2 din Directiva ... a Parlamentului European și a Consiliului [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), 2016/0380(COD)], care respectă dispozițiile stabilite la articolul 22 alineatul (1) din prezenta directivă;
Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera bb
(bb)  „autoconsum de energie din surse regenerabile” înseamnă producerea și consumul și, acolo unde este aplicabil, stocarea de energie din surse regenerabile de către consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera cc
(cc)  „contract de achiziție de energie electrică” înseamnă un contract prin care o persoană juridică convine să achiziționeze energie electrică din surse regenerabile direct de la un producător de energie;
(cc)  „contract de achiziție de energie electrică din surse regenerabile” înseamnă un contract prin care o persoană juridică sau fizică convine să achiziționeze energie electrică din surse regenerabile direct de la un producător de energie;
Amendamentul 305
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera ee
(ee)  „biocombustibili avansați” înseamnă biocombustibili care sunt produși din materii prime enumerate în anexa IX partea A;
(ee)  „biocombustibili avansați” înseamnă biocombustibili care sunt produși din materii prime enumerate în anexa IX partea A și din deșeuri și biomasă reziduală care nu provine de la culturile alimentare/furajere, în cazul în care acest tip de biomasă îndeplinește criteriile de sustenabilitate stabilite la articolul 26;
Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera ff
(ff)  „combustibili fosili pe bază de deșeuri” înseamnă combustibili lichizi și gazoși produși din fluxuri de deșeuri de origine neregenerabilă, inclusiv gaze de proces și gaze de evacuare reziduale;
eliminat
Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera ff a (nouă)
(ff a)  „combustibili pe bază de carbon reciclat” înseamnă combustibili lichizi și gazoși produși din fluxuri inevitabile de deșeuri de origine neregenerabilă, inclusiv gaze de proces și gaze de evacuare reziduale, cu reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră de-a lungul întregului lor ciclu de viață; dacă sunt produși din fluxuri de deșeuri solide, se utilizează numai deșeuri care nu sunt reutilizabile și nu sunt reciclabile mecanic, cu respectarea deplină a ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE; dacă sunt produși din emisii de gaze de proces, acestea trebuie emise ca o consecință inevitabilă și neintenționată a procesului de fabricație; proporția de deșeuri gazoase utilizate pentru producerea acestor combustibili pe bază de carbon reciclat nu poate fi avută în vedere în cadrul altor scheme de reducere a emisiilor, cum ar fi schema UE de comercializare a certificatelor de emisii;
Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera jj
(jj)  „permis de recoltare” înseamnă un document oficial care dă dreptul la recoltarea de biomasă forestieră;
(jj)  „permis de recoltare” înseamnă un permis legal sau un drept similar de recoltare a biomasei forestiere în conformitate cu legislația națională și/sau regională;
Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera mm
(mm)  „exploatație forestieră” înseamnă una sau mai multe parcele de pădure și alte terenuri împădurite care constituie un tot unitar din punctul de vedere al gestionării sau al utilizării;
(mm)  „bază de aprovizionare” înseamnă regiunea geografică din care provine materia primă pentru biomasă;
Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 – litera nn
(nn)  „biodeșeuri” înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și din parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, din restaurante, din unități de alimentație și din magazine de vânzare cu amănuntul, precum și deșeuri comparabile provenite din industria de prelucrare a alimentelor;
(nn)  „biodeșeuri” înseamnă biodeșeuri, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu
Obiectivul general obligatoriu al Uniunii pentru 2030
Obiectivul general obligatoriu al Uniunii și obiectivele naționale pentru 2030
Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
1.   Statele membre asigură în mod colectiv faptul că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 27 %.
(1)  Statele membre asigură în mod colectiv faptul că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 35 %.
Amendamentul 306
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Fiecare stat membru se asigură că ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2030 reprezintă cel puțin 12 % din consumul final de energie în sectorul transporturilor din statul membru respectiv. În vederea atingerii obiectivului de 12 % din consumul final de energie din surse regenerabile, statele membre impun ca, începând cu data de 1 ianuarie 2021, furnizorii de combustibili să includă o pondere minimă a energiei regenerabile menționate la articolul 25.
Pentru a fi luată în considerare pentru îndeplinirea acestui obiectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea biocombustibililor și a biogazelor respectă criteriile stabilite la articolul 26 alineatul (7), atunci când este comparată cu combustibilii fosili, în conformitate cu metodologia menționată la articolul 28 alineatul (1).
În cazul în care contribuția biocombustibililor produși din culturi alimentare și furajere într-un stat membru este mai mică de 2 % și, prin urmare, nu este suficientă pentru a acoperi diferența dintre obligația furnizorilor de combustibili și obiectivul de 12 % din sectorul transporturilor, statul membru în cauză poate, în consecință, să își adapteze plafonul stabilit la articolul 7 alineatul (1) cu maximum 2 %.
Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
2.   Contribuțiile respective ale statelor membre la acest obiectiv general pentru 2030 se stabilesc și se notifică Comisiei în cadrul planurilor energetice și climatice naționale integrate ale statelor membre, în conformitate cu articolele 3-5 și cu articolele 9-11 din Regulamentul [privind guvernanța].
(2)  Statele membre stabilesc obiective pentru îndeplinirea obiectivului general pentru 2030 în cadrul planurilor energetice și climatice naționale integrate ale statelor membre, în conformitate cu articolele 3-5 și cu articolele 9-13 din Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)]. Dacă, pe baza evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate finale, prezentate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)], Comisia concluzionează că obiectivele statelor membre nu sunt suficiente pentru realizarea colectivă a obiectivului general obligatoriu al Uniunii, statele membre cu un obiectiv mai puțin ambițios decât cel care rezultă din aplicarea formulei prevăzute în anexa Ia trebuie să își îmbunătățească obiectivul în consecință.
În cazul în care un stat membru nu poate să-și îndeplinească obiectivul prevăzut din cauza unor circumstanțe excepționale și justificate în mod corespunzător, acesta se poate abate de la obiectivul său cu maximum 10 %, informând Comisia până în 2025. Dacă aceasta periclitează îndeplinirea obiectivului general obligatoriu al Uniunii, Comisia și statele membre iau măsuri corective, precum cele prevăzute la articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)]pentru a elimina decalajul.
Amendamentul 321
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
(2a)   Statele membre se asigură că politicile lor naționale, inclusiv schemele de sprijin, sunt concepute astfel încât să respecte ierarhia deșeurilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Directiva 2008/98/CE și să evite efectele semnificative de denaturare a piețelor de produse (secundare), deșeuri sau reziduuri. În acest scop, statele membre își revizuiesc în mod regulat politicile naționale și justifică orice abatere în rapoartele prevăzute la articolul 18 litera (c) din Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)].
Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4
4.   Comisia sprijină nivelul ridicat de ambiție al statelor membre prin intermediul unui cadru favorabil care cuprinde o utilizare sporită a fondurilor Uniunii, mai ales a instrumentelor financiare, în special în vederea reducerii costului de capital pentru proiectele privind energia din surse regenerabile.
(4)  Comisia sprijină nivelul ridicat de ambiție al statelor membre prin intermediul unui cadru favorabil care cuprinde o utilizare sporită a fondurilor Uniunii, mai ales a instrumentelor financiare, în special în vederea reducerii costului de capital pentru proiectele privind energia din surse regenerabile și a sprijinirii proiectelor pentru producerea de energie din surse regenerabile cu dimensiune transfrontalieră.
Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu
Sprijin financiar pentru energia electrică din surse regenerabile
Sprijin pentru energia din surse regenerabile
Amendamentul 322/rev
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
1.   Sub rezerva normelor privind ajutoarele de stat, pentru a atinge obiectivul Uniunii stabilit la articolul 3 alineatul (1), statele membre pot aplica scheme de sprijin. Schemele de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile sunt concepute astfel încât să se evite denaturarea inutilă a piețelor energiei electrice și să se asigure faptul că producătorii țin seama de oferta și de cererea de energie electrică, precum și de posibilele constrângeri la nivelul rețelei.
(1)   În temeiul articolului 195 din TFUE și sub rezerva dispozițiilor de la articolele 107 și 108 din TFUE, pentru a atinge sau a depăși obiectivele naționale și ale Uniunii stabilite la articolul 3, statele membre pot aplica scheme de sprijin. Pentru a evita denaturări inutile ale piețelor materiilor prime, se concep scheme de sprijin pentru energia din surse regenerabile produsă din biomasă, astfel încât să se evite încurajarea utilizării necorespunzătoare a biomasei, îndeosebi pentru producerea de energie, în cazul în care există utilizări industriale sau materiale cu o valoare adăugată mai mare, care ar putea include acordarea de prioritate utilizării de deșeuri și reziduuri. Statele membre ar trebui să țină seama de disponibilitatea aprovizionării sustenabile cu biomasă. Schemele de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile sunt bazate pe piață, astfel încât să se evite denaturarea piețelor energiei electrice, și asigură faptul că producătorii țin seama de oferta și de cererea de energie electrică, precum și de posibilele costuri de integrare în sistem sau constrângeri la nivelul rețelei.
Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre pot aplica scheme de sprijin neutre din punct de vedere tehnologic sau specifice tehnologiei. Schemele de sprijin specifice tehnologiei pot fi aplicate, în special, pe baza unuia sau a mai multora dintre următoarele motive:
(a)  potențialul pe termen lung al unei anumite tehnologii;
(b)  necesitatea de a realiza diversificarea tehnologică sau regională a mixului energetic;
(c)  planificarea eficientă a sistemului și integrarea eficientă în rețea;
(d)  constrângerile de rețea și stabilitatea rețelei;
(e)  constrângerile de mediu.
Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
2.   Sprijinul pentru energia electrică din surse regenerabile este conceput astfel încât să integreze energia electrică din surse regenerabile pe piața energiei electrice și să asigure faptul că producătorii de energie din surse regenerabile răspund la semnalele de preț ale pieței și își maximizează veniturile de pe piață.
(2)  Sprijinul pentru energia electrică din surse regenerabile este conceput astfel încât să maximizeze integrarea energiei electrice din surse regenerabile pe piața energiei electrice și să asigure faptul că producătorii de energie din surse regenerabile răspund la semnalele de preț ale pieței și își maximizează veniturile de pe piață, oferind totodată surselor de energie regenerabile compensații pentru distorsiunile de pe piață.
Statele membre pot aplica derogări în favoarea instalațiilor de dimensiuni mici cu o capacitate mai mică de 500 kW și a proiectelor demonstrative. Cu toate acestea, producerea de energie electrică din energie eoliană face obiectul unui prag de 3 MW în privința capacității instalate de producere de energie electrică sau de 3 unități de producție.
Fără a aduce atingere pragurilor menționate la al doilea paragraf, statele membre pot sprijini comunitățile de energie din surse regenerabile prin alte mecanisme și proceduri.
Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
În cazul în care sprijinul pentru energia din surse regenerabile este acordat prin intermediul unei proceduri de licitație, se aplică cerințele prevăzute la alineatul (3a) cu excepția cazului în care sprijinul este destinat instalațiilor de mici dimensiuni cu o capacitate mai mică de 1 MW, proiectelor de energie eoliană de cel mult 6 unități de generare sau cel mult 6 MW sau proiectelor demonstrative.
Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Atunci când se acordă sprijin pentru energia din surse regenerabile printr-o licitație, pentru a asigura o rată ridicată de realizare a proiectelor, statele membre:
(a)  stabilesc și publică criterii nediscriminatorii și transparente de precalificare și norme privind termenul de livrare a proiectului;
(b)  se consultă cu părțile interesate pentru a examina proiectul de caiet de sarcini;
(c)  publică informații despre licitațiile anterioare, inclusiv despre ratele de realizare a proiectelor.
Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)
(3b)  Statele membre publică un calendar pe termen lung în ceea ce privește alocarea estimată a sprijinului, care să acopere cel puțin următorii 5 ani și care să includă calendarul orientativ, inclusiv, după caz, frecvența licitațiilor, capacitatea, bugetul sau sprijinul unitar maxim care se preconizează a fi alocat și tehnologiile eligibile.
Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 c (nou)
(3c)  Statele membre țin seama de particularitățile comunităților de energie din surse regenerabile și ale consumatorilor autonomi atunci când concep scheme de sprijin pentru a le permite să concureze în condiții de egalitate.
Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 d (nou)
(3d)  Pentru a crește producția de energie din surse regenerabile în regiunile ultraperiferice și insulele mici, statele membre pot adapta sprijinul financiar pentru proiectele situate în regiunile respective pentru a ține seama de costurile de producție asociate condițiilor lor specifice de izolare și dependență externă.
Amendamentul 123
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4
4.   Statele membre evaluează eficacitatea sprijinului lor pentru energia electrică din surse regenerabile cel puțin o dată la patru ani. Deciziile privind continuarea sau prelungirea sprijinului și conceperea de noi tipuri de sprijin se bazează pe rezultatele evaluărilor.
(4)  Statele membre evaluează eficacitatea sprijinului lor pentru energia electrică din surse regenerabile și efectele sale distributive asupra diferitelor grupuri de consumatori, inclusiv asupra competitivității industriale, cel puțin o dată la patru ani.
Respectiva evaluare ia în considerare efectul pe care posibilele modificări aduse schemelor de sprijin l-ar putea avea asupra investițiilor. Statele membre includ această evaluare în planurile lor energetice și climatice naționale și în actualizările acestor planuri în conformitate cu Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)].
Planificarea pe termen lung care stă la baza deciziilor privind sprijinul și conceperea de noi tipuri de sprijin se bazează pe rezultatele evaluărilor, având în vedere eficacitatea lor globală în atingerea obiectivelor privind energia din surse regenerabile și a altor obiective, cum ar fi accesibilitatea financiară și dezvoltarea comunităților energetice, precum și efectele lor distributive asupra diferitelor grupuri de consumatori, inclusiv asupra competitivității industriale.
Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Până la ... [2021] și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind performanțele sprijinului acordat printr-o licitație în Uniune, analizând îndeosebi capacitatea licitațiilor de:
(a)  a obține reducerea costurilor;
(b)  a obține îmbunătățiri tehnologice;
(c)  a atinge rate ridicate de realizare;
(d)  a asigura participarea nediscriminatorie a micilor actori și a autorităților locale.
Amendamentul 125
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)
(4b)  Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia revizuiește orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01) în scopul de a integra pe deplin principiile generale prevăzute la articolul 4 din prezenta directivă.
Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 c (nou)
(4c)  Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre se asigură că nu se prevede nicio schemă de sprijin pentru energie din surse regenerabile pentru deșeurile municipale care nu respectă obligația de colectare separată prevăzută de Directiva 2008/98/CE.
Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
1.   Statele membre deschid sprijinul pentru energia electrică produsă din surse regenerabile către producătorii situați în alte state membre, în condițiile stabilite în prezentul articol.
(1)  Statele membre deschid sprijinul pentru energia electrică produsă din surse regenerabile către producătorii situați în alte state membre, în condițiile stabilite în prezentul articol. Statele membre își pot limita sprijinul pentru instalațiile din statele membre către care există o conexiune directă prin interconexiuni.
Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
2.   Statele membre se asigură că un sprijin pentru cel puțin 10 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2021-2025 și pentru cel puțin 15 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2026-2030 este deschis către instalații situate în alte state membre.
(2)  Statele membre se asigură că un sprijin pentru cel puțin 8 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2021-2025 și pentru cel puțin 13 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2026-2030 este deschis către instalații situate în alte state membre. Dincolo de respectivele niveluri minime, statele membre au dreptul de a decide în conformitate cu articolele 7-13 din prezenta directivă până la ce nivel sprijină energia provenită din surse regenerabile care este produsă într-un alt stat membru.
Amendamentul 129
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre pot solicita Comisiei să le scutească de obligațiile prevăzute la prezentul articol, inclusiv decizia de a nu permite instalațiilor situate pe teritoriul lor să participe la scheme de sprijin organizate în alte state membre în temeiul unuia sau mai multora dintre următoarele motive:
(a)  capacitate de interconectare insuficientă;
(b)  resurse naturale insuficiente;
(c)  efecte negative asupra securității energetice sau asupra bunei funcționări a pieței energiei din statul membru care solicită derogarea.
Orice astfel de derogare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se revizuiește până la 31 decembrie 2025.
Amendamentul 130
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3
3.   Schemele de sprijin pot fi deschise participării transfrontaliere, între altele prin licitații deschise, licitații comune, sisteme de certificare deschise sau scheme de sprijin comune. Alocarea către contribuțiile respective ale statelor membre a energiei electrice din surse regenerabile care beneficiază de sprijin în urma unor licitații deschise, licitații comune sau sisteme de certificare deschise face obiectul unui acord de cooperare care stabilește normele pentru plata transfrontalieră a fondurilor, pe baza principiului că energia ar trebui contabilizată pentru statul membru care finanțează instalația.
(3)  Schemele de sprijin pot fi deschise participării transfrontaliere, printre altele prin licitații deschise, licitații comune, sisteme de certificare deschise sau scheme de sprijin comune. Alocarea către contribuțiile respective ale statelor membre a energiei electrice din surse regenerabile care beneficiază de sprijin în urma unor licitații deschise, licitații comune, sisteme de certificare deschise face obiectul unui acord de cooperare care stabilește normele pentru schema transfrontalieră, inclusiv condițiile de participare și de plată a fondurilor, având în vedere diferitele taxe și comisioane, pe baza principiului că energia ar trebui contabilizată pentru statul membru care finanțează instalația. Acordul de cooperare vizează armonizarea condițiilor-cadru administrative în țările de cooperare pentru a asigura condiții de concurență echitabile.
Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4
4.   Până în 2025, Comisia evaluează beneficiile dispozițiilor stabilite în prezentul articol asupra utilizării rentabile a energiei electrice din surse regenerabile în Uniune. Pe baza acestei evaluări, Comisia poate propune mărirea procentelor stabilite la alineatul (2).
(4)  Comisia sprijină statele membre pe întreg parcursul procesului de negociere și de stabilire a modalităților de cooperare, prin furnizarea de informații și analize, inclusiv date cantitative și calitative privind costurile și beneficiile directe și indirecte ale cooperării, precum și prin îndrumare și expertiză tehnică pe tot parcursul procesului. În acest scop, Comisia încurajează schimbul de bune practici și elaborează modele de acorduri de cooperare, facilitând procesul.
Până în 2025, Comisia evaluează beneficiile dispozițiilor stabilite în prezentul articol asupra utilizării rentabile a energiei electrice din surse regenerabile în Uniune. Pe baza acestei evaluări, Comisia poate propune modificarea procentelor stabilite la alineatul (2).
Amendamentul 132
Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1
Fără a aduce atingere adaptărilor necesare pentru respectarea normelor privind ajutoarele de stat, statele membre se asigură că nivelul și condițiile aferente sprijinului acordat proiectelor privind energia din surse regenerabile nu sunt revizuite într-un mod care să afecteze negativ drepturile acordate în temeiul acestui sprijin și datele economice ale proiectelor sprijinite.
Statele membre se asigură că nivelul și condițiile aferente sprijinului acordat proiectelor noi sau existente din domeniul energiei din surse regenerabile nu sunt revizuite într-un mod care să afecteze negativ drepturile acordate în temeiul acestui sprijin și datele economice ale proiectelor sprijinite.
Atunci când alte instrumente de reglementare sunt schimbate și aceste modificări afectează proiectele sprijinite privind energia din surse regenerabile, statele membre se asigură că modificarea reglementărilor nu afectează negativ datele economice ale proiectelor sprijinite.
Amendamentul 133
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
Statele membre se asigură că orice modificare a schemelor de sprijin este efectuată pe baza planificării pe termen lung în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), este anunțată public cu cel puțin nouă luni înainte de intrarea sa în vigoare și este supusă unui proces de consultare publică transparent și favorabil incluziunii. Orice modificare substanțială a schemei existente de sprijin include o perioadă de tranziție adecvată înainte de intrarea în vigoare a noii scheme de sprijin.
În cazul în care modificările de reglementare sau de exploatare a rețelelor au un impact negativ semnificativ sau discriminatoriu asupra datelor economice ale proiectelor sprijinite, statele membre se asigură că aceste proiecte sprijinite primesc compensații.
Amendamentul 307
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4
Pentru calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile de energie al unui stat membru, contribuția biocombustibililor și a biolichidelor, precum și a combustibililor din biomasă consumați în sectorul transporturilor, dacă sunt produși din culturi alimentare sau furajere, trebuie să nu fie mai mult de 7 % din consumul final de energie în transportul rutier și feroviar din statul membru respectiv. Această limită se reduce la 3,8 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea A. Statele membre pot stabili o limită inferioară și pot face distincție între diferite tipuri de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, de exemplu prin stabilirea unei limite inferioare pentru contribuția biocombustibililor bazați pe culturi alimentare sau furajere produși din culturi de plante oleaginoase, ținând seama de schimbarea indirectă a destinației terenurilor.
Pentru calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile de energie al unui stat membru, contribuția biocombustibililor și a biolichidelor, precum și a combustibililor din biomasă consumați în sectorul transporturilor, dacă sunt produși din culturi alimentare sau furajere, trebuie să nu fie mai mult decât contribuția acestora la consumul final brut de energie din surse regenerabile din 2017 în statul membru respectiv, până la maximum 7% din consumul final brut în transportul rutier și feroviar.
Contribuția biocombustibililor și a biolichidelor produse din ulei de palmier este 0 % începând din 2021. Statele membre pot stabili o limită inferioară și pot face distincție între diferite tipuri de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, de exemplu prin stabilirea unei limite inferioare pentru contribuția biocombustibililor bazați pe culturi alimentare sau furajere produși din culturi de plante oleaginoase, ținând seama de schimbarea indirectă a destinației terenurilor și de alte efecte nedorite asupra sustenabilității.
Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1
În sensul alineatului (1) litera (a), consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie se calculează ca fiind cantitatea de energie electrică produsă într-un stat membru din surse regenerabile de energie, incluzând producția de energie electrică de la consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și de la comunitățile energetice și excluzând producția de energie electrică în centralele cu acumulare prin pompare din apă pompată anterior în sens ascendent .
În sensul alineatului (1) litera (a), consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie se calculează ca fiind cantitatea de energie electrică produsă într-un stat membru din surse regenerabile de energie, incluzând producția de energie electrică de la consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și de la comunitățile de energie din surse regenerabile și excluzând producția de energie electrică în centralele cu acumulare prin pompare din apă pompată anterior în sens ascendent.
Amendamentul 137
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3
Energia termică ambientală captată de pompele de căldură este luată în considerare în sensul alineatului (1) litera (b) cu condiția ca energia finală generată să depășească semnificativ intrarea de energie primară necesară funcționării pompelor de căldură. Cantitatea de căldură considerată drept energie din surse regenerabile în sensul prezentei directive se calculează în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa VII.
Energia ambientală și energia geotermală transferată de pompele de căldură pentru producerea de încălzire sau răcire este luată în considerare în sensul alineatului (1) litera (b) cu condiția ca energia finală generată să depășească semnificativ intrarea de energie primară necesară funcționării pompelor de căldură. Cantitatea de căldură considerată drept energie din surse regenerabile în sensul prezentei directive se calculează în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa VII.
Amendamentul 138
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 4 a (nou)
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unei metodologii de calculare a cantității de energie din surse regenerabile utilizată pentru încălzire și răcire și încălzire și răcire centralizată și pentru a revizui anexa VII privind contabilizarea energiei din pompele de căldură.
Amendamentul 139
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
(ba)  Pentru a respecta obiectivul stabilit la articolul 3 alineatul (1) litera (a), contribuția carburanților utilizați în sectorul aviației și în sectorul maritim se consideră a fi de 2 ori mai mare și, respectiv, de 1,2 ori mai mare decât conținutul lor energetic și contribuția surselor regenerabile de energie electrică furnizată pentru vehicule rutiere se consideră a fi de 2,5 ori mai mare decât conținutul lor energetic.
Amendamentele 140 și 308
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B, însă numai în vederea adăugării de materii prime, nu și în vederea eliminării acestora. Fiecare act delegat se bazează pe analiza celor mai recente progrese științifice și tehnice, ținând în mod corespunzător seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE, în conformitate cu criteriile de durabilitate ale Uniunii, care sprijină concluzia că materia primă respectivă nu creează o cerere suplimentară de teren și promovează utilizarea deșeurilor și reziduurilor, evitând în același timp apariția unor efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor, generând reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili și necreând riscul unui impact negativ asupra mediului și a biodiversității.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B. Fiecare act delegat se bazează pe analiza celor mai recente progrese științifice și tehnice, ținând în mod corespunzător seama de principiile economiei circulare și ale ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE, în conformitate cu criteriile de durabilitate ale Uniunii, care sprijină concluzia că materia primă respectivă nu creează o cerere suplimentară de teren și promovează utilizarea deșeurilor și reziduurilor, evitând în același timp apariția unor efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor, generând reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili pe baza unei evaluări a ciclului de viață al emisiilor și necreând riscul unui impact negativ asupra mediului și a biodiversității.
Amendamentul 309
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 3
La fiecare doi ani, Comisia realizează o evaluare a listei materiilor prime din anexa IX părțile A și B pentru a adăuga materii prime, în conformitate cu principiile stabilite în prezentul alineat. Prima evaluare se realizează cel târziu la 6 luni de la [data de intrare în vigoare a prezentei directive]. Dacă este cazul, Comisia adoptă acte delegate pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B, însă numai în vederea adăugării de materii prime, nu și în vederea eliminării acestora.
La fiecare doi ani, Comisia realizează o evaluare a listei materiilor prime din anexa IX părțile A și B pentru a adăuga materii prime, în conformitate cu principiile stabilite în prezentul alineat. Prima evaluare se realizează cel târziu la șase luni de la [data de intrare în vigoare a prezentei directive]. Dacă este cazul, Comisia adoptă acte delegate pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B în vederea adăugării de materii prime. Comisia efectuează o evaluare specială în 2025 în vederea eliminării de materii prime din anexa IX, și orice act delegat derivat se adoptă în termen de un an de la respectiva evaluare.
Amendamentul 310
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)
Materiile prime sunt eliminate din anexa IX numai după realizarea unei consultări publice și în conformitate cu principiile de stabilitate a sprijinului financiar stabilite la articolul 6. Fără a aduce atingere articolului 26, de la care sunt eliminate materiile prime, este permis ca instalațiile existente de producție de biocombustibili din respectivele materii prime să ia în considerare respectiva energie ca energie regenerabilă și să o includă în calculul obligației furnizorului de la articolul 25, până la, dar nu peste nivelul istoric de producție al acestora.
Amendamentul 143
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  La stabilirea politicilor pentru promovarea producției de combustibili din materiile prime enumerate în anexa IX la prezenta directivă, statele membre se asigură că este respectată ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva 2008/98/CE, inclusiv dispozițiile acestui articol privind abordarea axată pe ciclul de viață în privința efectelor globale ale producției și gestionării diverselor fluxuri de deșeuri.
Amendamentul 144
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  Comisia facilitează stabilirea de proiecte comune între statele membre, în special prin asistență tehnică specifică și asistență pentru dezvoltarea de proiecte.
Amendamentul 145
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1
1.   Unul sau mai multe state membre pot coopera cu una sau mai multe țări terțe în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producția de energie electrică din surse regenerabile de energie. Această cooperare poate implica operatori privați.
(1)  Unul sau mai multe state membre pot coopera cu una sau mai multe țări terțe în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producția de energie electrică din surse regenerabile de energie. Această cooperare poate implica operatori privați și are loc cu respectarea pe deplin a dreptului internațional.
Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  energia electrică a fost produsă în conformitate cu dreptul internațional, cu un accent deosebit pe dreptul internațional al drepturilor omului.
Amendamentul 147
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – litera e
(e)  cererea se referă la un proiect comun care îndeplinește criteriile de la alineatul (2) literele (b) și (c) și care va utiliza linia de interconexiune după ce aceasta intră în funcțiune, respectiv la o cantitate de energie electrică care nu depășește cantitatea ce va fi exportată către Uniune după intrarea în funcțiune a liniei de interconexiune.
(e)  cererea se referă la un proiect comun care îndeplinește criteriile de la alineatul (2) literele (b), (c) și (ca) și care va utiliza linia de interconexiune după ce aceasta intră în funcțiune, respectiv la o cantitate de energie electrică care nu depășește cantitatea ce va fi exportată către Uniune după intrarea în funcțiune a liniei de interconexiune.
Amendamentul 148
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – litera d
(d)  cuprinde o confirmare scrisă a literelor (b) și (c) de către țara terță pe teritoriul căreia urmează să devină operațională instalația, precum și proporția sau cantitatea de energie electrică produsă de instalație care va fi folosită la nivel intern de către țara terță respectivă.
(d)  cuprinde o confirmare scrisă a alineatului (2) literele (b), (c) și (ca) de către țara terță pe teritoriul căreia urmează să devină operațională instalația, precum și proporția sau cantitatea de energie electrică produsă de instalație care va fi folosită la nivel intern de către țara terță respectivă.
Amendamentul 149
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Comisia facilitează instituirea, de către statele membre, a unor scheme comune de sprijin, în special prin difuzarea de orientări și bune practici.
Amendamentul 150
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre se asigură că orice norme naționale referitoare la procedurile de autorizare, de certificare și de acordare de licențe care se aplică centralelor și infrastructurilor conexe ale rețelei de transport și de distribuție pentru producția de energie electrică, încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie, precum și procesului de transformare a biomasei în biocombustibili sau în alte produse energetice, sunt proporționale și necesare.
Statele membre se asigură că orice norme naționale referitoare la procedurile de autorizare, de certificare și de acordare de licențe care se aplică centralelor și rețelelor conexe de transport și de distribuție pentru producția de energie electrică, încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie, precum și procesului de transformare a biomasei în biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă sau în alte produse energetice și combustibililor gazoși și lichizi de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi sunt proporționale și necesare și respectă principiul eficienței energetice înainte de toate.
Amendamentul 151
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  procedurile administrative sunt raționalizate și accelerate la un nivel administrativ corespunzător;
(a)  procedurile administrative sunt raționalizate și accelerate la un nivel administrativ corespunzător și se prevăd intervale de timp previzibile pentru eliberarea autorizațiilor și licențelor necesare;
Amendamentul 152
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d
(d)  pentru instalațiile descentralizate de producere a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate și mai puțin împovărătoare, inclusiv prin notificare simplă, dacă acest lucru este permis de cadrul de reglementare aplicabil.
(d)  pentru proiectele mici și instalațiile descentralizate de producere și stocare a energiei din surse regenerabile, inclusiv consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile se stabilesc proceduri de autorizare simplificate și mai puțin împovărătoare, inclusiv prin notificare simplă.
Amendamentul 153
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3
3.  Statele membre se asigură că investitorii dispun de suficientă previzibilitate în legătură cu sprijinul planificat pentru energia din surse regenerabile. În acest scop, statele membre definesc și publică o programare pe termen lung privind alocarea preconizată a sprijinului, care acoperă cel puțin următorii trei ani și include, pentru fiecare schemă, calendarul orientativ, capacitatea, bugetul care se preconizează că va fi alocat, precum și o consultare a părților interesate cu privire la concepția sprijinului.
eliminat
Amendamentul 154
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4
4.   Statele membre se asigură că, la planificarea, proiectarea, construirea și renovarea infrastructurii urbane, a zonelor industriale sau rezidențiale și a infrastructurii energetice, inclusiv rețele de energie electrică, de încălzire și răcire centralizată, de gaze naturale și de combustibili alternativi, autoritățile lor competente de la nivel național, regional și local includ dispoziții privind integrarea și utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și utilizarea căldurii sau a răcorii reziduale inevitabile.
(4)  Statele membre se asigură că, la planificarea, proiectarea, construirea și renovarea infrastructurii urbane, a zonelor industriale, comerciale sau rezidențiale și a infrastructurii energetice, inclusiv rețele de energie electrică, de încălzire și răcire centralizată, de gaze naturale și de combustibili alternativi, autoritățile lor competente de la nivel național, regional și local includ dispoziții privind integrarea și utilizarea energiei din surse regenerabile, - inclusiv amenajarea timpurie a teritoriului, evaluările privind necesitățile și caracterul adecvat, ținând seama de eficiența energetică și de consumul dispecerizabil, precum și dispoziții specifice privind autoconsumul de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile -, precum și privind utilizarea căldurii sau a răcorii reziduale inevitabile. Statele membre încurajează îndeosebi organismele administrative locale și regionale să includă încălzirea și răcirea din surse regenerabile de energie în planificarea infrastructurii orașelor, după caz.
Amendamentul 155
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2
La stabilirea acestor măsuri sau în cadrul schemelor lor de sprijin , statele membre pot lua în considerare măsurile naționale cu privire la creșterea semnificativă a eficienței energetice și cu privire la cogenerare și la clădirile pasive, cu consum de energie scăzut sau zero.
La stabilirea acestor măsuri sau în cadrul schemelor lor de sprijin, statele membre pot lua în considerare măsurile naționale cu privire la creșterea semnificativă a autoconsumului de energie din surse regenerabile, a stocării locale a energiei, a eficienței energetice și cu privire la cogenerare și la clădirile pasive, cu consum de energie scăzut sau zero.
Amendamentul 156
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 3
Statele membre solicită, în reglementările și codurile lor privind construcțiile sau prin alte măsuri cu efect similar, utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile în cazul clădirilor noi și al celor existente care fac obiectul unei renovări majore, reflectând rezultatele calculării nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor, realizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2010/31/UE . Statele membre permit ca îndeplinirea respectivelor niveluri minime să fie realizată, printre altele, prin utilizarea unei proporții semnificative de surse regenerabile de energie.
Statele membre solicită, în reglementările și codurile lor privind construcțiile sau prin alte măsuri cu efect similar, utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile sau a instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile în cazul clădirilor noi și al celor existente care fac obiectul unei renovări majore, reflectând rezultatele calculării nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor, realizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2010/31/UE. Statele membre permit ca îndeplinirea respectivelor niveluri minime să fie realizată, printre altele, prin sisteme de termoficare și răcire care folosesc o proporție semnificativă de surse regenerabile de energie printr-un consum autonom individual sau colectiv de energie regenerabilă, în conformitate cu articolul 21, sau prin cogenerare bazată pe surse regenerabile de energie și căldură sau răcoare reziduală.
Amendamentul 157
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6
6.   Statele membre se asigură de îndeplinirea de către clădirile publice noi și clădirile publice existente care fac obiectul unei renovări majore, la nivel național, regional și local, a unui rol exemplar în contextul prezentei directive începând de la 1 ianuarie 2012. Statele membre pot permite, printre altele, ca această obligație să fie îndeplinită prin prevederea posibilității ca acoperișurile clădirilor publice sau cu caracter mixt public-privat să fie folosite de părți terțe pentru instalații care produc energie din surse regenerabile.
(6)  Statele membre se asigură de îndeplinirea de către clădirile publice noi și clădirile publice existente care fac obiectul unei renovări majore, la nivel național, regional și local, a unui rol exemplar în contextul prezentei directive începând de la 1 ianuarie 2012. Statele membre pot permite, printre altele, ca această obligație să fie îndeplinită prin respectarea standardelor referitoare la clădirile cu consum de energie aproape de zero, potrivit cerințelor Directivei ... a Parlamentului European și a Consiliului [privind performanța energetică a clădirilor, 2016/0381(COD)], sau prevăzând ca acoperișurile clădirilor publice sau cu caracter mixt public-privat să fie folosite de părți terțe pentru instalații care produc energie din surse regenerabile.
Amendamentul 158
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7
7.   Prin reglementările și codurile lor privind construcțiile, statele membre promovează utilizarea sistemelor și a echipamentelor de încălzire și răcire pe bază de energie din surse regenerabile care realizează o reducere semnificativă a consumului de energie. Statele membre utilizează etichete energetice sau ecologice sau alte certificate sau standarde relevante elaborate la nivel național sau la nivelul Uniunii, în cazul în care acestea există, pentru a încuraja dezvoltarea acestor sisteme și echipamente.
(7)  Prin reglementările și codurile lor privind construcțiile, statele membre promovează utilizarea sistemelor și a echipamentelor de încălzire și răcire pe bază de energie din surse regenerabile care realizează o reducere semnificativă a consumului de energie. În acest scop, statele membre utilizează etichete energetice sau ecologice sau alte certificate sau standarde relevante elaborate la nivel național sau la nivelul Uniunii, în cazul în care acestea există, și asigură furnizarea de informații și consiliere adecvate privind alternativele din surse regenerabile, foarte eficiente din punct de vedere energetic, precum și eventualele instrumente și stimulente financiare disponibile în caz de înlocuire, pentru a promova creșterea ratei de înlocuire a sistemelor vechi de încălzire și trecerea într-o proporție mai mare la soluții bazate pe energie din surse regenerabile, în conformitate cu Directiva ... a Parlamentului European și a Consiliului [privind performanța energetică a clădirilor, 2016/0381(COD)].
Amendamentul 159
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 8
8.   Statele membre realizează o evaluare a potențialului lor în materie de surse regenerabile de energie și a utilizării căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire. Această evaluare face parte din a doua evaluare cuprinzătoare care trebuie realizată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE, pentru prima dată până la 31 decembrie 2020 și ulterior în actualizările evaluărilor cuprinzătoare.
(8)  Statele membre realizează o evaluare a potențialului lor în materie de surse regenerabile de energie și a utilizării căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire. Această evaluare are în vedere în mod specific o analiză spațială a zonelor adecvate pentru utilizarea cu un risc ecologic redus, precum și a potențialului proiectelor la scară mică aplicabile în gospodării. Această evaluare face parte din a doua evaluare cuprinzătoare care trebuie realizată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE, pentru prima dată până la 31 decembrie 2020 și ulterior în actualizările evaluărilor cuprinzătoare.
Amendamentul 160
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 8 a (nou)
(8a)  Statele membre se asigură că autoritățile lor competente la nivel național, regional și local includ în planurile lor referitoare la mobilitate și transport dispoziții privind integrarea și utilizarea mijloacelor de transport care utilizează surse de energie regenerabile.
Amendamentul 161
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 9
9.   Statele membre elimină obstacolele administrative din calea contractelor de achiziție de energie electrică pe termen lung încheiate de întreprinderi pentru a finanța sursele regenerabile de energie și a facilita utilizarea acestora.
(9)  Statele membre efectuează o evaluare a barierelor normative și administrative și a potențialului de achiziționare a energiei din surse regenerabile de către clienții corporativi de pe teritoriul lor și stabilesc un cadru normativ și administrativ care să permită proliferarea contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile pe termen lung încheiate de întreprinderi pentru a finanța producția de energie din surse regenerabile și a facilita consumul ei având grijă ca respectivele contracte să nu fie supuse unor proceduri și taxe disproporționate care să nu reflecte costurile. Odată cu încheierea unui astfel de contract, o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19 se anulează în numele clientului corporativ. Cadrul propice face parte din planurile energetice și climatice integrate la nivel național, în conformitate cu Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)].
Amendamentul 162
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2
2.   Punctul de contact administrativ unic îndrumă solicitanții de-a lungul procesului de depunere a cererilor în mod transparent, furnizează solicitanților toate informațiile necesare, coordonează și, atunci când este cazul, implică și alte autorități și, la sfârșitul procesului, emite o decizie obligatorie din punct de vedere juridic.
(2)  Punctul de contact administrativ unic îndrumă solicitanții de-a lungul procesului de depunere a cererilor în mod transparent, furnizează solicitanților toate informațiile necesare, coordonează și, atunci când este cazul, implică și alte autorități și, la sfârșitul procesului, emite o decizie obligatorie din punct de vedere juridic. Solicitanții ar trebui să poată depune toate documentele relevante în format digital.
Amendamentul 163
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3
3.   Punctul de contact administrativ unic, în colaborare cu operatorii de sisteme de transport și de distribuție, publică un manual de proceduri pentru dezvoltatorii de proiecte privind energia din surse regenerabile, inclusiv pentru proiecte de mici dimensiuni și pentru proiectele consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile.
(3)  Pentru a facilita accesul la informațiile relevante, punctul de contact administrativ unic sau statul membru, în colaborare cu operatorii de sisteme de transport și de distribuție, creează o platformă unică de informare online care explică procedurile pentru dezvoltatorii de proiecte privind energia din surse regenerabile, inclusiv proiecte de mici dimensiuni, proiecte ale consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile și proiecte ale unor comunități de producători/consumatori de energie din surse regenerabile. În cazul în care statul membru decide să aibă mai mult de un punct de contact administrativ unic, platforma de informare îl ghidează pe solicitant la punctul de contact relevant pentru cererea acestuia.
Amendamentul 164
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4
4.   Procesul de acordare a autorizațiilor menționat la alineatul (1) nu depășește o perioadă de trei ani, cu excepția cazurilor stabilite la articolul 16 alineatul (5) și la articolul 17.
(4)  Procesul de acordare a autorizațiilor menționat la alineatul (1) nu depășește o perioadă de trei ani, cu excepția cazurilor stabilite la articolul 16 alineatele (4a) și (5) și la articolul 17.
Amendamentul 165
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Pentru instalațiile cu o capacitate de producție de energie electrică cuprinsă între 50kW și 1MW, procesul de acordare a autorizațiilor nu depășește un an. În circumstanțe extraordinare, care ar trebui să fie bine justificate, acest termen poate fi prelungit cu încă trei luni.
Perioadele menționate la alineatele 4 și 4a nu aduc atingere căilor de atac și soluțiilor judiciare și pot fi prelungite cel mult cu durata procedurilor de recurs și soluțiilor judiciare.
Statele membre se asigură că solicitanții au acces la mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor sau la proceduri judiciare simple și accesibile pentru soluționarea litigiilor privind procesele de acordare a autorizației și de emitere a autorizațiilor de construcție și exploatare a centralelor electrice pe bază de surse regenerabile.
Amendamentul 166
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5
5.   Statele membre facilitează repowering-iav centralelor existente de energie din surse regenerabile, printre altele prin asigurarea unui proces simplificat și rapid de acordare a autorizațiilor, care nu depășește un an de la data depunerii cererii de repowering la punctul de contact administrativ unic.
(5)  Statele membre facilitează repowering-ul centralelor existente de energie din surse regenerabile, printre altele prin asigurarea unui proces simplificat și rapid de acordare a autorizațiilor, care nu depășește un an de la data depunerii cererii de repowering la punctul de contact administrativ unic. Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), 2016/0379(COD)], statele membre se asigură că drepturile de acces și de racordare la rețea sunt menținute pentru proiectele de repowering cel puțin în cazurile în care nu există nicio modificare a capacității.
Amendamentul 354
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5 a (nou)
(5a)   Statele membre se asigură, prin intermediul procedurilor lor de autorizare sau de acordare a concesiunii, că, până la 31 decembrie 2022, 90% din stațiile de alimentare de-a lungul drumurilor rețelei centrale instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 (rețeaua centrală „TEN-T”) sunt echipate cu puncte de realimentare de mare putere pentru vehiculele electrice. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a extinde domeniul de aplicare al prezentului alineat la combustibilii menționați la articolul 25.
Amendamentul 167
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1
1.   Proiectele demonstrative și instalațiile cu o capacitate de energie electrică de sub 50 kW se pot conecta la rețea în urma unei notificări adresate operatorului sistemului de distribuție.
(1)  Proiectele demonstrative și instalațiile cu o capacitate de energie electrică de sub 50 kW se pot conecta la rețea în urma unei notificări adresate operatorului sistemului de distribuție.
Prin derogare de la primul paragraf, pentru proiectele demonstrative și instalațiile cu o capacitate cuprinsă între 10,8 kW și 50kW, operatorul sistemului de distribuție poate decide să refuze notificarea simplă din motive justificate sau propune o soluție alternativă. În acest caz, trebuie să facă acest lucru în două săptămâni de la notificare, apoi solicitantul poate solicita racordarea prin proceduri standard. În absența unei decizii negative din partea operatorului sistemului de distribuție în acest termen, instalația poate fi racordată.
Amendamentul 168
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1
1.   Statele membre se asigură că informațiile cu privire la măsurile de sprijin sunt puse la dispoziția tuturor factorilor relevanți, respectiv consumatorilor, constructorilor, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de echipamente și de sisteme de încălzire, răcire și energie electrică și de vehicule compatibile cu utilizarea de energie din surse regenerabile.
(1)  Statele membre se asigură că informațiile cu privire la măsurile de sprijin sunt puse la dispoziția tuturor factorilor relevanți, respectiv consumatorilor, în special consumatorilor vulnerabili, cu venituri mici, consumatorilor autonomi de energie din sure regenerabile, comunităților de energie din surse regenerabile, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de echipamente și de sisteme de încălzire, răcire și energie electrică și de vehicule compatibile cu utilizarea de energie din surse regenerabile.
Amendamentul 169
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre asigură transmiterea de informații cu privire la sistemele de transport inteligente și vehiculele conectate și la avantajele acestora legate de siguranța rutieră, reducerea congestionării traficului și eficiența consumului de combustibil.
Amendamentul 170
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6
6.   Statele membre, cu participarea autorităților locale și regionale, organizează programe de informare, de sensibilizare , de orientare sau de formare adecvate în scopul informării cetățenilor cu privire la avantajele și la aspectele practice ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile.
(6)  Statele membre, cu participarea autorităților locale și regionale, organizează programe de informare, de sensibilizare, de orientare sau de formare adecvate în scopul informării cetățenilor cu privire la modul de a-și exercita drepturile de clienți activi, și la avantajele și la aspectele practice, inclusiv tehnice și financiare, ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile, inclusiv prin consum autonom de energie sau în cadrul comunităților de energie din surse regenerabile, precum și cu privire la beneficiile mecanismelor de cooperare între statele membre și diferitele tipuri de cooperare transfrontalieră.
Amendamentul 171
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3
Statele membre se asigură că nu se emite nicio garanție de origine unui producător care primește sprijin financiar din partea unei scheme de sprijin pentru aceeași producție de energie din surse regenerabile. Statele membre emit astfel de garanții de origine și le transferă către piață prin licitație. Veniturile obținute în urma licitației se utilizează pentru a compensa costurile sprijinului acordat surselor regenerabile de energie.
Statele membre se asigură că, în cazul instalațiilor de energie din surse regenerabile, comandate după ... [data intrării în vigoare a prezentei directive], nu se emite nicio garanție de origine unui producător care primește sprijin financiar din partea unei scheme de sprijin pentru aceeași producție de energie din surse regenerabile, exceptând cazul când nu se acordă dublă compensare.
Se presupune că nu există o dublă compensare în cazul în care:
(a)  sprijinul financiar este acordat printr-o procedură de licitație sau printr-un sistem de certificate verzi tranzacționabile;
(b)  valoarea de piață a garanțiilor de origine este luată în considerare din punct de vedere administrativ la stabilirea nivelului sprijinului financiar; sau
(c)  garanțiile de origine nu sunt emise direct către producător, ci către un furnizor sau consumator care reachiziționează energia din surse regenerabile ori în condiții competitive, ori în cadrul unui contract pe termen lung de achiziționare de energie electrică din surse regenerabile (RPPA).
În alte cazuri decât cele menționate la al patrulea paragraf, statele membre eliberează garanția de origine din motive statistice și o anulează imediat.
Amendamentul 172
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  dacă sursa de energie din care a fost produsă energia a respectat criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră menționate la articolul 26.
Amendamentul 173
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b – punctul ii
(ii)  gaz; sau
(ii)  gaz, inclusiv hidrogen, sau
Amendamentul 174
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8
8.   În cazul în care un furnizor de energie electrică trebuie să dovedească ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile utilizată în cadrul mixului său energetic în sensul articolului 3 din Directiva 2009/72/CE , el face acest lucru prin utilizarea garanțiilor de origine . În mod similar, garanțiile de origine create în temeiul articolului 14 alineatul (10) din Directiva 2012/27/UE se utilizează pentru justificarea oricărei cerințe de dovedire a cantității de energie electrică produse prin cogenerarea de înaltă eficiență. Statele membre se asigură că pierderile ocazionate de transport sunt luate pe deplin în considerare atunci când se folosesc garanții de origine pentru a demonstra consumul de energie electrică sau energie din surse regenerabile produsă prin cogenerare de înaltă eficiență.
(8)  În cazul în care un furnizor de energie electrică trebuie să dovedească ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile utilizată în cadrul mixului său energetic în sensul articolului 3 din Directiva 2009/72/CE , el face acest lucru prin utilizarea garanțiilor de origine . În mod similar, garanțiile de origine create în temeiul articolului 14 alineatul (10) din Directiva 2012/27/UE se utilizează pentru justificarea oricărei cerințe de dovedire a cantității de energie electrică produse prin cogenerarea de înaltă eficiență. În ceea ce privește alineatul (2), în cazul în care energia electrică este produsă prin cogenerare utilizând surse regenerabile de energie, se emite o singură garanție de origine, care indică ambele caracteristici. Statele membre se asigură că pierderile ocazionate de transport sunt luate pe deplin în considerare atunci când se folosesc garanții de origine pentru a demonstra consumul de energie electrică sau energie din surse regenerabile produsă prin cogenerare de înaltă eficiență.
Amendamentul 175
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1
1.   După caz, statele membre evaluează necesitatea extinderii infrastructurii rețelei existente de gaze pentru a facilita integrarea gazelor provenite din surse regenerabile de energie.
(1)  După caz, statele membre evaluează necesitatea extinderii infrastructurii rețelei existente de gaze pentru a facilita integrarea gazelor provenite din surse regenerabile de energie. Operatorii de sisteme de transport și de sistem și operatorii de sisteme de distribuție răspund de garantarea bunei funcționări a infrastructurii rețelei de gaze, inclusiv de întreținerea și curățarea periodică a acesteia.
Amendamentul 176
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3
3.   În funcție de evaluarea lor inclusă în planurile energetice și climatice naționale integrate în conformitate cu anexa I din Regulamentul [privind guvernanța], cu privire la necesitatea de a construi o nouă infrastructură pentru încălzirea și răcirea centralizată produsă din surse regenerabile de energie în vederea realizării obiectivului Uniunii menționat la articolul 3 alineatul (1) din prezenta directivă, statele membre adoptă, după caz, măsuri în vederea dezvoltării unei infrastructuri de încălzire centralizată care să fie adaptată la încălzirea și răcirea produse de instalații mari ce funcționează pe bază de biomasă, de energie solară și de energie geotermală.
(3)  În funcție de evaluarea lor inclusă în planurile energetice și climatice naționale integrate în conformitate cu anexa I din Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)], cu privire la necesitatea de a construi o nouă infrastructură pentru încălzirea și răcirea centralizată produsă din surse regenerabile de energie în vederea realizării obiectivului Uniunii menționat la articolul 3 alineatul (1) din prezenta directivă, statele membre adoptă, după caz, măsuri în vederea dezvoltării unei infrastructuri de încălzire centralizată care să fie adaptată la încălzirea și răcirea produse de instalații mari ce funcționează pe bază de biomasă durabilă, de energie aerotermală în pompe mari de căldură, de energie solară și de energie geotermală, precum și la surplusul de căldură, provenit din industrie și din alte surse.
Amendamentul 177
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
Statele membre se asigură că, în mod individual sau prin intermediari, consumatorii autonomi:
Statele membre le garantează consumatorilor dreptul să devină consumatori autonomi de energie din surse regenerabile. În acest scop, statele membre se asigură că, în mod individual sau prin intermediari, consumatorii autonomi:
Amendamentul 178
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  sunt îndreptățiți să autoconsume și să vândă, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică, producția lor excedentară de energie electrică din surse regenerabile, fără a face obiectul unor proceduri disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile;
(a)  sunt îndreptățiți să își consume și să își vândă, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică și acorduri inter pares, producția excedentară de energie electrică din surse regenerabile, fără a face obiectul unor proceduri discriminatorii sau disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile;
Amendamentul 179
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  au dreptul să își consume energia electrică din surse regenerabile produsă în regie proprie în incinta propriului sediu, fără a face obiectul vreunei taxe, speze sau comision;
Amendamentul 180
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)
(ab)  au dreptul să instaleze și să opereze sisteme de stocare a energiei electrice combinate cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru consum propriu fără a trebui să plătească vreo taxă, nici impozite, nici taxe de rețea duble pentru energia electrică stocată care rămâne în incinta sediului lor;
Amendamentul 181
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  nu sunt considerați furnizori de energie, în temeiul legislației naționale sau a Uniunii, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile pe care o introduc în rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării și 500 MWh pentru persoanele juridice pe an; și
(c)  nu sunt considerați furnizori de energie, în temeiul legislației naționale sau a Uniunii, raportat la energia electrică din surse regenerabile pe care o introduc în rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării și 500 MWh pentru persoanele juridice pe an, fără a aduce atingere procedurilor prevăzute pentru supravegherea și aprobarea racordărilor capacității de producție la rețea de către operatorii de sisteme de distribuție în temeiul articolelor 15-18;
Amendamentul 182
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
(d)  primesc, pentru energia electrică din surse regenerabile autoprodusă pe care o introduc în rețea, o remunerație ce reflectă valoarea pe piață a energiei electrice introduse.
(d)  primesc, pentru energia electrică din surse regenerabile autoprodusă pe care o introduc în rețea, o remunerație ce reprezintă cel puțin echivalentul valorii de piață și poate ține cont de valoarea pe termen lung pentru rețea, mediu și societate, în conformitate cu analiza costuri-beneficii a resurselor de energie distribuite în temeiul articolului 59 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), 2016/0380(COD)].
Amendamentul 183
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Statele membre se asigură că distribuția costurilor pentru administrarea și dezvoltarea rețelei este echitabilă și proporțională și reflectă beneficiile la nivelul sistemului ale producției proprii, inclusiv valoarea pe termen lung atât pentru rețea, cât și pentru mediu și societate.
Amendamentul 184
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2
2.   Statele membre se asigură că li se permite consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile care locuiesc în același bloc de apartamente ori sunt situați în același amplasament de servicii partajat ori comercial sau în același sistem de distribuție închis să autoconsume la comun ca și cum ar fi un consumator autonom de energie din surse regenerabile individual. În acest caz, pragul stabilit la alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui consumator autonom de energie din surse regenerabile în cauză.
(2)  Statele membre se asigură că li se permite consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile care locuiesc în același bloc de apartamente sau în aceeași zonă rezidențială ori sunt situați în aceeași zonă comercială, industrială sau de servicii comune sau în același sistem de distribuție închis să participe împreună la autoconsum, ca și când ar fi un consumator autonom de energie din surse regenerabile individual. În acest caz, pragul stabilit la alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui consumator autonom de energie din surse regenerabile în cauză.
Amendamentul 185
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre efectuează o evaluare a barierelor existente și a potențialului de dezvoltare al autoconsumului pe teritoriul lor, cu scopul de a stabili un cadru favorabil pentru a promova și a facilita dezvoltarea autoconsumului de energie din surse regenerabile.
Acest cadru cuprinde, printre altele:
(a)  măsuri specifice pentru a se asigura că autoconsumul este accesibil pentru toți consumatorii, inclusiv pentru cei cu venituri mici sau gospodării vulnerabile sau cei care trăiesc în locuințe sociale sau închiriate;
(b)  instrumente pentru facilitarea accesului la finanțare;
(c)  stimulente pentru proprietarii de clădiri, pentru a crea posibilități de autoconsum pentru chiriași;
(d)  eliminarea barierelor de reglementare nejustificate din calea autoconsumului de energie din surse regenerabile, inclusiv pentru chiriași.
Cadrul propice face parte din planurile energetice și climatice integrate la nivel național, în conformitate cu Regulamentul ... Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)].
Amendamentul 186
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3
3.   Instalația consumatorului autonom de energie din surse regenerabile poate fi gestionată de o terță parte în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea, și întreținerea.
(3)  Cu consimțământul acestuia, instalația consumatorului autonom de energie din surse regenerabile poate fi deținută de o terță parte sau poate fi gestionată de o terță parte în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea, și întreținerea. Terța parte nu este considerată ea însăși un consumator autonom.
Amendamentul 187
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)
Statele membre se asigură că consumatorii finali, în special consumatorii casnici, au dreptul să participe la o comunitate de energie din surse regenerabile fără a-și pierde drepturile de clienți finali și fără a fi supuși unor condiții sau proceduri nejustificate care ar putea să îi împiedice sau să îi descurajeze să participe la o comunitate de energie din surse regenerabile, cu condiția ca pentru întreprinderile private, participarea lor să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională.
Amendamentul 188
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre se asigură că comunitățile de energie din surse regenerabile sunt îndreptățite să producă, să consume, să stocheze și să vândă energie din surse regenerabile, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică, fără a face obiectul unor proceduri disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile.
Statele membre se asigură că comunitățile de energie din surse regenerabile sunt îndreptățite să producă, să consume, să stocheze și să vândă energie din surse regenerabile, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică, fără a face obiectul unor proceduri discriminatorii sau disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile.
Amendamentul 189
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă
În scopul prezentei directive, o comunitate de energie din surse regenerabile este un IMM sau o organizație non-profit ai cărei acționari sau membri cooperează pentru producerea, distribuirea, stocarea sau furnizarea de energie din surse regenerabile și care îndeplinește cel puțin patru dintre următoarele criterii:
În scopul prezentei directive, o comunitate de energie din surse regenerabile este un IMM sau o organizație non-profit ai cărei acționari sau membri cooperează pentru producerea, distribuirea, stocarea sau furnizarea de energie din surse regenerabile.
Pentru a fi tratate drept comunități de energie din surse regenerabile, cel puțin 51 % din pozițiile din consiliul de administrație sau organismele de conducere ale entității trebuie rezervate membrilor locali, și anume unor reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățenilor persoane fizice.
În plus, o comunitate de energie din surse regenerabile îndeplinește cel puțin trei dintre următoarele criterii:
Amendamentul 190
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  acționarii sau membrii sunt persoane fizice, autorități locale, inclusiv municipalități, sau IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniul energiei din surse regenerabile;
(a)  acționarii sau membrii sunt persoane fizice, autorități locale, inclusiv municipalități, sau IMM-uri;
Amendamentul 191
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  cel puțin 51 % din acționarii sau membrii cu drept de vot ai entității sunt persoane fizice;
(b)  cel puțin 51 % din acționarii sau membrii cu drept de vot ai entității sunt persoane fizice sau organisme publice;
Amendamentul 192
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c
(c)  cel puțin 51 % din acțiunile sau drepturile de participare ale entității sunt deținute de membri locali, și anume reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățeni care au un interes direct în activitatea comunității și în efectele acesteia;
(c)  cel puțin 51 % din acțiunile sau drepturile de participare ale entității sunt deținute de membri locali, și anume reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățeni (persoane fizice).
Amendamentul 193
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d
(d)  cel puțin 51 % din pozițiile din cadrul consiliului de administrație sau al organismelor de conducere ale entității sunt rezervate membrilor locali, și anume reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățeni care au un interes direct în activitatea comunității și în efectele acesteia;
eliminat
Amendamentul 194
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Statele membre monitorizează aplicarea acestor criterii și iau măsuri pentru a evita orice abuzuri sau efecte negative asupra concurenței.
Amendamentul 195
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2
2.   Fără a aduce atingere normelor privind ajutoarele de stat, atunci când concep scheme de sprijin statele membre țin seama de particularitățile comunităților de energie din surse regenerabile.
(2)  Atunci când concep scheme de sprijin statele membre țin seama de particularitățile comunităților de energie din surse regenerabile, asigurând, în același timp, condiții de concurență echitabile între producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie.
Amendamentul 196
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre efectuează o evaluare a obstacolelor existente și a potențialului de dezvoltare a comunităților de energie din surse regenerabile pe teritoriile lor, cu scopul de a pune în aplicare un cadru favorabil pentru promovarea și facilitarea participării comunităților de energie din surse regenerabile la producția, consumul, stocarea și vânzarea energiei din surse regenerabile.
Cadrul favorabil cuprinde:
(a)  obiective și măsuri specifice pentru a ajuta autoritățile publice să favorizeze dezvoltarea comunităților de energie din surse regenerabile și pentru participarea directă;
(b)  măsuri specifice pentru a asigura accesul la comunități de energie din surse regenerabile pentru toți consumatorii, inclusiv pentru persoanele cu venituri mici sau gospodăriile vulnerabile sau cei care trăiesc în locuințe sociale sau închiriate;
(c)  instrumente pentru facilitarea accesului la finanțare și la informații;
(d)  sprijin pentru reglementare și constituirea capacităților acordat autorităților publice la înființarea comunităților de energie din surse regenerabile;
(e)  eliminarea barierelor de reglementare și administrative nejustificate în calea comunităților de energie din surse regenerabile;
(f)  reguli pentru a asigura un tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți consumatorii care participă la comunitatea de energie, asigurând un nivel de protecție a consumatorilor echivalent cu cel de care beneficiază cei conectați la rețelele de distribuție;
Acest cadru favorabil face parte integrantă din planurile energetice și climatice la nivel național, în conformitate cu Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)].
Amendamentul 197
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1
1.   Pentru a facilita pătrunderea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, fiecare stat membru depune eforturi pentru a spori ponderea energiei din surse regenerabile furnizate pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 punct procentual (pp) în fiecare an, exprimată ca pondere națională în consumul final de energie și calculată în conformitate cu metodologia stabilită la articolul 7.
(1)  Pentru a facilita pătrunderea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, fiecare stat membru depune eforturi pentru a spori ponderea energiei din surse regenerabile furnizate pentru încălzire și răcire cu cel puțin 2 puncte procentuale (pp) în fiecare an, exprimată ca pondere națională în consumul final de energie și calculată în conformitate cu metodologia stabilită la articolul 7. În cazul în care un stat membru nu este în măsură să atingă acest procentaj, el publică și transmite Comisiei o justificare a neîndeplinirii obiectivului. Statele membre acordă prioritate celor mai bune tehnologii disponibile.
Amendamentul 198
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Atunci când calculează ponderea energiei din surse regenerabile furnizate pentru încălzire și răcire în sensul alineatului (1), statele membre:
(a)  pot lua în calcul orice creștere obținută într-un anumit an ca și cum ar fi fost de fapt parțial sau integral obținut în oricare dintre ultimii sau următorii doi ani, în cursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2030;
(b)  pot calcula căldura și răcoarea reziduale în contul creșterii anuale de la alineatul 1, sub rezerva unei limite de 50 % din creșterea anuală;
(c)  în cazul în care au o pondere a energiei din surse regenerabile și a căldurii și răcorii reziduale în sectorul încălzirii și răcirii între 50 % și 80 %, își reduc creșterea la un punct procentual pe an;
(d)  își pot defini propriul nivel de creștere anuală, inclusiv dacă aplică plafonul pentru căldura sau răcoarea reziduală de la litera b), începând cu anul în care vor atinge o pondere a energiei din surse regenerabile și a căldurii și răcorii reziduale în sectorul încălzirii și răcirii de peste 80 %.
Amendamentul 199
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2
2.   Statele membre pot desemna și publica, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a entităților de punere în aplicare, precum furnizorii de combustibili, care contribuie la sporirea prevăzută la alineatul (1).
(2)  Statele membre desemnează și publică, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a entităților de punere în aplicare, precum furnizorii de combustibili, care contribuie la sporirea prevăzută la alineatul (1).
Amendamentul 200
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – partea introductivă
3.   Sporirea prevăzută la alineatul (1) poate fi implementată prin una sau mai multe din opțiunile următoare:
(3)  Sporirea prevăzută la alineatul (1) poate fi implementată printre altele prin una sau mai multe din opțiunile următoare:
Amendamentul 201
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – litera a
(a)  încorporarea fizică de energie din surse regenerabile în energia și în combustibilii energetici furnizați pentru încălzire și răcire.
(a)  încorporarea fizică de energie din surse regenerabile sau a răcorii și căldurii reziduale în energia și în combustibilii energetici furnizați pentru încălzire și răcire;
Amendamentul 202
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – litera b
(b)  măsuri de atenuare directe, precum instalarea de sisteme de încălzire și răcire din surse regenerabile de înaltă eficiență în clădiri sau utilizarea energiei din surse regenerabile pentru procesele industriale de încălzire și de răcire;
(b)  măsuri de atenuare directe, precum instalarea de sisteme de încălzire și răcire din surse regenerabile de înaltă eficiență în clădiri sau utilizarea energiei din surse regenerabile sau utilizarea răcorii și căldurii reziduale pentru procesele industriale de încălzire și de răcire;
Amendamentul 203
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
(ca)  alte măsuri politice cu un efect echivalent pentru a realiza creșterea anuală prevăzută la alineatul (1) sau (1a).
Amendamentul 204
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  atunci când pun în aplicare măsurile menționate la literele (a) - (d) de mai sus, statele membre impun ca măsurile să fie concepute astfel încât să fie accesibile tuturor consumatorilor, în special celor cu venituri mici sau gospodăriilor vulnerabile, care altfel nu dispun de suficient capital de pornire pentru a beneficia de ele.
Amendamentul 205
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ba (nouă)
(ba)  cantitatea de căldură sau răcoare reziduală furnizată pentru încălzire și răcire;
Amendamentul 206
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 5 – litera c
(c)  ponderea energiei din surse regenerabile în cantitatea totală de energie furnizată pentru încălzire și răcire; și
(c)  ponderea energiei din surse regenerabile și a căldurii sau răcorii reziduale în cantitatea totală de energie furnizată pentru încălzire și răcire; și
Amendamentul 207
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1
1.   Statele membre se asigură că furnizorii de încălzire și răcire centralizată pun la dispoziția consumatorilor finali informații cu privire la performanța lor energetică și la ponderea energiei din surse regenerabile în sistemele lor. Aceste informații trebuie să respecte standardele utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE.
(1)  Statele membre se asigură că furnizorii de încălzire și răcire centralizată pun la dispoziția consumatorilor finali informații cu privire la performanța lor energetică și la ponderea energiei din surse regenerabile în sistemele lor. Aceste informații trebuie să fie furnizate anual sau la cerere, în conformitate cu standardele utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE.
Amendamentul 208
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2
2.   Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a permite clienților sistemelor de încălzire sau răcire centralizată care nu sunt un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de la sistem pentru a produce ei înșiși încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie sau să treacă la alt furnizor de încălzire sau răcire care are acces la sistemul menționat la alineatul (4).
(2)  Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a permite clienților sistemelor de încălzire sau răcire centralizată care nu sunt un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” și nu se vor transforma într-un sistem de acest tip în următorii cinci ani potrivit planurilor lor de investiții, în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de la sistem pentru a produce ei înșiși încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie.
Amendamentul 209
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3
3.   Statele membre pot restricționa dreptul de a se debranșa sau de a schimba furnizorul la clienții care pot dovedi că soluția alternativă planificată de aprovizionare pentru încălzire și răcire duce la o performanță energetică semnificativ mai mare. Evaluarea performanței soluției alternative de aprovizionare poate fi bazată pe certificatul de performanță energetică definit în Directiva 2010/31/UE.
(3)  Statele membre pot restricționa dreptul de a se debranșa la clienții care pot dovedi că soluția alternativă planificată de aprovizionare pentru încălzire și răcire duce la o performanță energetică semnificativ mai mare. Evaluarea performanței soluției alternative de aprovizionare poate fi bazată pe certificatul de performanță energetică definit în Directiva 2010/31/UE.
Amendamentul 210
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4
4.   Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la sistemele de încălzire sau răcire centralizată pentru căldura sau răcoarea produse din surse regenerabile de energie și pentru căldura sau răcoarea reziduală. Acest acces nediscriminatoriu permite furnizarea directă de încălzire sau răcire din astfel de surse, către clienții care sunt racordați la sistemul de încălzire sau răcire centralizată, din partea altor furnizori decât operatorul sistemului de încălzire sau răcire centralizată.
(4)  Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la sistemele de încălzire sau răcire centralizată pentru căldura sau răcoarea produse din surse regenerabile de energie și pentru căldura sau răcoarea reziduală, pe baza unor criterii nediscriminatorii stabilite de o autoritate competentă din statul membru. Printre aceste criterii se numără fezabilitatea tehnică și economică pentru operatorii sistemului de încălzire sau răcire centralizată și pentru clienți racordați.
Amendamentul 211
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5
5.   Un operator de sistem de încălzire sau răcire centralizată poate refuza accesul furnizorilor în cazul în care sistemul nu dispune de capacitatea necesară din cauza altor furnizări de căldură sau răcoare reziduală, de căldură sau răcoare din surse regenerabile de energie sau de căldură sau răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă eficiență. Statele membre se asigură că, în cazul în care se produce un astfel de refuz, operatorul sistemului de încălzire sau răcire centralizată pune la dispoziția autorității competente, conform alineatului (9), informații relevante cu privire la măsurile care ar fi necesare pentru a consolida sistemul.
(5)  Un operator de sistem de încălzire sau răcire centralizată poate refuza accesul furnizorilor în cazul în care sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare:
(a)   sistemul nu dispune de capacitatea necesară din cauza altor furnizări de căldură sau răcoare reziduală, de căldură sau răcoare din surse regenerabile de energie sau de căldură sau răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă eficiență sau acest acces ar pune în pericol funcționarea sigură a sistemului de încălzire centralizată;
(b)   sistemul constituie un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE;
(c)   furnizarea accesului ar duce la o creștere excesivă a prețului la căldură sau răcire pentru consumatorii finali în comparație cu prețul aferent utilizării principalului furnizor local de căldură cu care ar concura furnizorul de energie regenerabilă sau căldură sau răcoare reziduală.
Statele membre se asigură că, în cazul în care se produce un astfel de refuz, operatorul sistemului de încălzire sau răcire centralizată pune la dispoziția autorității competente, conform alineatului (9), informații relevante cu privire la măsurile care ar fi necesare pentru a consolida sistemul, inclusiv consecințele economice ale măsurilor.
Amendamentul 212
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6
6.   La cerere, noile sisteme de încălzire sau răcire centralizată pot fi derogate de la aplicarea alineatului (4) pe o perioadă de timp determinată. Autoritatea competentă decide cu privire la astfel de cereri de derogare de la caz la caz. O derogare se acordă numai dacă noul sistem de încălzire sau răcire centralizată constituie un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează potențialul de utilizare a surselor regenerabile de energie și a căldurii sau răcorii reziduale identificat în evaluarea cuprinzătoare realizată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2012/27/UE.
(6)  La cerere, noile sisteme de încălzire sau răcire centralizată pot fi derogate de la aplicarea alineatului (4) pe o perioadă de timp determinată. Autoritatea competentă decide cu privire la astfel de cereri de derogare de la caz la caz. O derogare se acordă numai dacă noul sistem de încălzire sau răcire centralizată constituie un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează potențialul de utilizare a surselor regenerabile de energie, a cogenerării cu randament ridicat în sensul articolului 2 alineatul (34) din Directiva 2012/27/UE și potențialul căldurii sau răcorii reziduale identificat în evaluarea cuprinzătoare realizată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2012/27/UE.
Amendamentul 213
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7
7.   Dreptul de a se debranșa sau de a schimba furnizorul poate fi exercitat de clienții persoane fizice, de întreprinderile comune formate de clienți sau de părțile care acționează în numele clienților. În cazul blocurilor de apartamente, acest drept de a se debranșa poate fi exercitat numai la nivelul întregii clădiri.
(7)  Dreptul de a se debranșa poate fi exercitat de clienții persoane fizice, de întreprinderile comune formate de clienți sau de părțile care acționează în numele clienților. În cazul blocurilor de apartamente, acest drept de a se debranșa poate fi exercitat numai la nivelul întregii clădiri.
Amendamentul 214
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 8
8.   Statele membre impun operatorilor de sisteme de distribuție de energie electrică să evalueze, cel puțin o dată la doi ani, în cooperare cu operatorii sistemelor de încălzire sau răcire centralizată din zona lor respectivă, potențialul sistemelor de încălzire sau răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem, inclusiv consumul dispecerizabil și stocarea energiei electrice excedentare produse din surse regenerabile și, de asemenea, să evalueze dacă utilizarea potențialului identificat ar fi mai eficient din punctul de vedere al costurilor și al utilizării resurselor decât soluțiile alternative.
(8)  Statele membre impun operatorilor de sisteme de distribuție de energie electrică să evalueze, cel puțin o dată la patru ani, în cooperare cu operatorii sistemelor de încălzire sau răcire centralizată din zona lor respectivă, potențialul sistemelor de încălzire sau răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem, inclusiv consumul dispecerizabil și stocarea energiei electrice excedentare produse din surse regenerabile și, de asemenea, să evalueze dacă utilizarea potențialului identificat ar fi mai eficient din punctul de vedere al costurilor și al utilizării resurselor decât soluțiile alternative.
Amendamentul 215
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 9
9.   Statele membre desemnează una sau mai multe autorități independente care să asigure faptul că drepturile consumatorilor și normele de exploatare a sistemelor de încălzire și răcire centralizată în conformitate cu prezentul articol sunt clar definite și puse în aplicare.
(9)  Statele membre desemnează una sau mai multe autorități competente care să asigure faptul că drepturile consumatorilor și normele de exploatare a sistemelor de încălzire și răcire centralizată în conformitate cu prezentul articol sunt clar definite și puse în aplicare.
Amendamentul 216
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1
Începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre impun furnizorilor de combustibili să includă, în cantitatea totală de combustibili destinați transporturilor pe care o furnizează pentru consum sau pentru utilizare pe piață în decursul unui an calendaristic, o pondere minimă de energie din biocombustibili avansați și din alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, din combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, din combustibili fosili pe bază de deșeuri și din energie electrică din surse regenerabile.
În vederea atingerii obiectivului de 12 % din consumul final de energie provenită din surse regenerabile prevăzut la articolul 3, începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre impun furnizorilor de combustibili să includă, în cantitatea totală de combustibili destinați transporturilor pe care o furnizează pentru consum sau pentru utilizare pe piață în decursul unui an calendaristic, o pondere minimă de energie din biocombustibili avansați și din alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, din combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, din combustibili fosili pe bază de deșeuri și din energie electrică din surse regenerabile.
Amendamentul 217
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2
Ponderea minimă este cel puțin egală cu 1,5 % în 2021, crescând până la cel puțin 6,8 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea B. În cadrul acestei ponderi totale, contribuția biocombustibililor avansați și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea A este de cel puțin 0,5 % din combustibilii destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață la 1 ianuarie 2021, crescând la cel puțin 3,6 % până în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea C.
Ponderea minimă este cel puțin egală cu 1,5 % în 2021, crescând până la cel puțin 10 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea B. În cadrul acestei ponderi totale, contribuția biocombustibililor avansați și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea A este de cel puțin 0,5 % din combustibilii destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață la 1 ianuarie 2021, crescând la cel puțin 3,6 % până în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea C.
Furnizorii de combustibili care furnizează numai combustibili sub formă de energie electrică și de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile și destinați transporturilor nu trebuie să respecte ponderea minimă a biocombustibililor avansați, a altor biocombustibili și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX.
Amendamentul 218
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a
a)  pentru calcularea numitorului, și anume conținutul energetic al combustibililor destinați transportului rutier și celui feroviar furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață, se iau în considerare benzina, motorina, gazul natural, biocombustibilii, biogazele, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, energia electrică și combustibilii fosili pe bază de deșeuri;
(a)  pentru calcularea numitorului, și anume conținutul energetic al combustibililor destinați transportului rutier și celui feroviar furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață, se iau în considerare benzina, motorina, gazul natural, biocombustibilii, biogazele, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, energia electrică și combustibilii pe bază de carbon reciclat;
Amendamentul 219
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b – punctul 1
b)  pentru calcularea numărătorului, se ia în considerare conținutul energetic al biocombustibililor avansați și al altor biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, al combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, al combustibililor fosili pe bază de deșeuri furnizați pentru toate sectoarele de transport și al energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru vehiculele rutiere.
(b)  pentru calcularea numărătorului, se ia în considerare conținutul energetic al biocombustibililor avansați și al altor biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, al combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, al combustibililor pe bază de carbon reciclat furnizați tuturor sectoarelor de transport și al energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru vehiculele rutiere.
Amendamentul 220
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b – punctul 2
Pentru calcularea numărătorului, contribuția biocombustibililor și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea B este limitată la 1,7 % din conținutul energetic al combustibililor destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață, iar contribuția combustibililor furnizați sectorului aviației și celui maritim este considerată a fi de 1,2 ori conținutul lor energetic.
Pentru calcularea numărătorului, contribuția biocombustibililor și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea B este limitată la 1,7 % din conținutul energetic al combustibililor destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață.
Statele membre pot modifica limita stabilită la materii prime inclusă în partea B din anexa IX, dacă se justifică în funcție de disponibilitatea materiilor prime. Această modificare face obiectul aprobării prealabile din partea Comisiei.
Contribuția combustibililor furnizați sectorului aviației și celui maritim se consideră a fi de 2, respectiv 1,2 ori conținutul lor energetic și contribuția energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru vehicule rutiere se consideră a fi de 2,5 ori conținutul ei energetic..
Amendamentul 221
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre își pot concepe politicile naționale de conformitate cu obligațiile în temeiul prezentului articol ca o obligație de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și pot aplica respectivele politici și combustibililor fosili pe bază de deșeuri, cu condiția ca aceasta să nu contravină obiectivelor economiei circulare și ca ponderea energiei din surse regenerabile în conformitate cu alineatul (1) să fie atinsă.
Amendamentul 223
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1
3.   Pentru a stabili ponderea de energie electrică din surse regenerabile în scopul alineatului (1), se poate folosi fie ponderea medie a energiei electrice din surse regenerabile de energie din Uniune, fie ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie din statul membru în care este furnizată energia electrică, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat. În ambele cazuri, se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.
(3)   Pentru a stabili ponderea de energie electrică din surse regenerabile în scopul alineatului (1), se folosește ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie din statul membru în care este furnizată energia electrică, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat, cu condiția să existe suficiente dovezi că energia electrică din surse regenerabile este suplimentară. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unei metodologii, inclusiv o metodologie care să ajute statele membre să își fixeze un nivel de referință, față de care să dovedească adiționalitatea.
Amendamentul 224
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
Prin derogare de la primul paragraf, pentru a determina ponderea de energie electrică în sensul alineatului 1 în cazul energiei electrice obținute printr-o conexiune directă la o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile și furnizate vehiculelor rutiere, energia electrică respectivă se consideră a fi în totalitate din surse regenerabile. În mod similar, energia electrică obținută prin contracte de achiziție de energie electrică pe termen lung pentru energia electrică din surse regenerabile se consideră a fi în totalitate din surse regenerabile. În orice caz, se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.
Amendamentul 225
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul 1
atunci când energia electrică este folosită la producția de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, fie direct, fie prin producția de produse intermediare, pentru a stabili ponderea energiei din surse regenerabile se poate utiliza fie ponderea medie a energiei electrice din surse regenerabile de energie din Uniune, fie ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie din țara de producție, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat. În ambele cazuri, se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.
atunci când energia electrică este folosită la producția de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, fie direct, fie prin producția de produse intermediare, pentru a stabili ponderea energiei din surse regenerabile se poate utiliza ponderea medie a energiei electrice din surse regenerabile de energie din țara de producție, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat. Se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.
Amendamentul 226
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 1
Statele membre instituie o bază de date care permite urmărirea combustibililor destinați transporturilor ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul numărătorului stabilit la alineatul (1) litera (b) și impun operatorilor economici relevanți să introducă informații privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor eligibili, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la furnizorul de combustibili care introduce combustibilul pe piață.
Comisia creează o bază de date a Uniunii care permite urmărirea combustibililor destinați transporturilor, inclusiv energia electrică, ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul numărătorului stabilit la alineatul (1) litera (b). Statele membre impun operatorilor economici relevanți să introducă informații privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor eligibili, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la furnizorul de combustibili care introduce combustibilul pe piață.
Amendamentul 227
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 3
Bazele de date naționale sunt interconectate, pentru a permite urmărirea tranzacțiilor cu combustibili dintre statele membre. Pentru a asigura compatibilitatea bazelor de date naționale, Comisia stabilește specificații tehnice privind conținutul și utilizarea lor, prin acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31.
Comisia stabilește specificații tehnice privind conținutul și utilizarea lor, prin acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31.
Amendamentul 228
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5
5.   Statele membre raportează cu privire la informațiile agregate din bazele de date naționale, inclusiv cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață al combustibililor, în conformitate cu anexa VII la Regulamentul [privind guvernanța].
(5)  Statele membre raportează cu privire la informațiile agregate, inclusiv cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață al combustibililor, în conformitate cu anexa VII la Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)]. Comisia publică anual informații agregate din baza de date.
Amendamentul 229
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6
6.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a specifica mai în detaliu metodologia menționată la alineatul (3) litera (b) din prezentul articol, de stabilire a ponderii de biocombustibil rezultate din prelucrarea biomasei împreună cu combustibili fosili în cadrul unui proces comun, pentru a specifica metodologia de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor și ale combustibililor fosili pe bază de deșeuri și pentru a stabili reducerile minime de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru acești combustibili în scopul alineatului (1).
(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru completa prezenta directivă prin specificarea mai în detaliu metodologia menționată la alineatul (3) litera (b) din prezentul articol, de stabilire a ponderii de biocombustibil rezultate din prelucrarea biomasei împreună cu combustibili fosili în cadrul unui proces comun, pentru a specifica metodologia de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile și destinați transporturilor și ale combustibililor fosili cu emisii reduse de dioxid de carbon, care sunt generați din efluenții gazoși produși ca o consecință inevitabilă și neintenționată a fabricării sau producției de produse al căror scop este utilizarea comercială și/sau vânzarea, și pentru a stabili reducerile minime de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru acești combustibili în scopul alineatului (1) din prezentul articol.
Amendamentul 230
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7
7.   Până la 31 decembrie 2025, în contextul evaluării bienale a progreselor realizate în conformitate cu Regulamentul [privind guvernanța], Comisia evaluează dacă obligația stabilită la alineatul (1) stimulează efectiv inovarea și promovează reducerile de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor și dacă cerințele privind reducerile de gaze cu efect de seră aplicabile biocombustibililor și biogazelor sunt adecvate. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a obligației stabilite la alineatul (1).
(7)  Până la 31 decembrie 2025, în contextul evaluării bienale a progreselor realizate în conformitate cu Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)] Comisia evaluează dacă obligația stabilită la alineatul (1) stimulează efectiv inovarea și asigură reduceri de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor și dacă cerințele privind reducerile de gaze cu efect de seră aplicabile biocombustibililor și biogazelor sunt adecvate. Evaluarea analizează, de asemenea, dacă dispozițiile prezentului articol previn cu succes dubla contabilizare a energiei din surse regenerabile. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a obligației stabilite la alineatul (1). Obligațiile modificate păstrează cel puțin nivelurile care corespund capacității instalate sau aflate în curs de construcție în 2025 de producție a biocombustibililor avansați.
Amendamentul 231
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
1.   Energia produsă din biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă este luată în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate stabilite la alineatele (2)-(6) și criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7):
(1)  Indiferent dacă materiile prime au fost cultivate pe teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, energia produsă din biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă este luată în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate stabilite la alineatele (2)-(6) și criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7) :
Amendamentul 232
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă .
(c)  eligibilitatea privind sprijinul financiar, inclusiv stimulentele fiscale, pentru consumul de biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă .
Amendamentul 323
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2
Cu toate acestea, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescării și silvicultură, trebuie să îndeplinească numai criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7) pentru a fi luate în considerare în scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat . Această dispoziție se aplică, de asemenea, deșeurilor și reziduurilor care sunt prelucrate întâi într-un produs înainte de a fi prelucrate în biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă.
Biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescării și silvicultură, trebuie să îndeplinească numai criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7) pentru a fi luate în considerare în scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat . Cu toate acestea, producția provenită din deșeuri și reziduuri care intră sub incidența Directiva 2008/98/CE este în conformitate cu principiul ierarhiei deșeurilor, astfel cum se prevede în Directiva 2008/98/CE. Această dispoziție se aplică, de asemenea, deșeurilor și reziduurilor care sunt prelucrate întâi într-un produs înainte de a fi prelucrate în biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă.
Amendamentul 234
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri de pe terenurile agricole sunt luați în considerare în scopurile menționate la prezentul alineat literele (a), (b) și (c) numai dacă operatorii au luat măsuri pentru a evita impactul negativ asupra calității solului și a carbonului conținut în sol. Informațiile cu privire la aceste măsuri sunt raportate în temeiul articolului 27 alineatul (3).
Amendamentul 235
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 3
Combustibilii din biomasă vor trebui să îndeplinească criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatele (2)-(7) doar dacă sunt folosiți în instalații care produc energie electrică, încălzire și răcire sau combustibili, cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW în cazul combustibililor din biomasă solizi și cu o capacitate de energie electrică mai mare sau egală cu 0,5 MW în cazul combustibililor din biomasă gazoși. Statele membre pot aplica criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul instalațiilor cu o capacitate de combustibil mai mică.
Combustibilii din biomasă vor trebui să îndeplinească criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatele (2)-(7) doar dacă sunt folosiți în instalații care produc energie electrică, încălzire și răcire sau combustibili, cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 20 MW în cazul combustibililor din biomasă solizi și cu o capacitate termică nominală totală mai mare sau egală cu 2 MW în cazul combustibililor din biomasă gazoși. Statele membre pot aplica criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul instalațiilor cu o capacitate de combustibil mai mică.
Amendamentul 236
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  păduri cu o biodiversitate foarte bogată și alte terenuri împădurite care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate sau care au fost identificate ca fiind bogate în biodiversitate de autoritatea competentă relevantă, exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime în cauză nu contravine obiectivelor de ocrotire a naturii;
Amendamentul 237
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă
(c)  pășuni bogate în biodiversitate cu suprafața mai mare de un hectar care sunt:
(c)  pășuni bogate în biodiversitate, inclusiv fânețe și pășuni împădurite, care sunt:
Amendamentul 238
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – litera c – punctul ii
(ii)  pășuni care nu sunt naturale, cu alte cuvinte pășuni care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate și care, de asemenea, au fost identificate ca fiind bogate în biodiversitate de autoritatea competentă relevantă , exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menținerea statutului lor de pășuni bogate în biodiversitate.
(ii)  pășuni care nu sunt naturale, cu alte cuvinte pășuni care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate sau care, de asemenea, au fost identificate ca fiind bogate în biodiversitate de autoritatea competentă relevantă, exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menținerea statutului lor de pășuni bogate în biodiversitate.
Amendamentul 239
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4
4.   Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă agricolă care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri care în ianuarie 2008 erau turbării.
(4)  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă agricolă care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri care în ianuarie 2008 erau turbării, cu excepția cazului în care se aduc dovezi verificabile că recoltarea și cultivarea acelor materii prime nu implică asanarea unor porțiuni de sol neasanate anterior.
Amendamentul 240
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5
5.   Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) îndeplinesc următoarele cerințe pentru a reduce la minimum riscul de a utiliza o producție de biomasă forestieră nedurabilă:
(5)  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) îndeplinesc următoarele cerințe pentru a reduce la minimum riscul de a utiliza o producție de biomasă forestieră nedurabilă:
(a)  țara în care a fost recoltată biomasa forestieră are legislație națională și/sau subnațională care este aplicabilă în domeniul recoltării, precum și sisteme de monitorizare și de executare instituite pentru a asigura faptul că:
(a)  țara în care a fost recoltată biomasa forestieră are legislație națională și/sau subnațională care este aplicabilă în domeniul recoltării, precum și sisteme de monitorizare și de executare instituite pentru a asigura faptul că:
i)  recoltarea este realizată în conformitate cu condițiile permisului de recoltare, în interiorul limitelor legale făcute publice;
(i)  recoltarea este realizată în conformitate cu condițiile permisului de recoltare sau ale unei dovezi echivalente a dreptului legal de a recolta, în interiorul limitelor legale naționale sau regionale făcute publice;
ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;
(ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;
iii)  zonele cu o valoare de conservare ridicată, inclusiv zonele umede și turbăriile, sunt protejate;
(iii)  zonele desemnate de dreptul internațional sau național sau de autoritatea competentă relevantă pentru a promova menținerea biodiversității sau în scopul conservării naturii, inclusiv în zonele umede și turbării, sunt protejate;
iv)  impactul recoltării resurselor forestiere asupra calității solurilor și a biodiversității este redus la minimum; și
(iv)  recoltarea se desfășoară ținându-se seama de menținerea calității solului și a biodiversității în scopul reducerii la minimum a efectelor negative; și
v)  recoltarea nu depășește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii;
(v)  recoltarea menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurilor la nivel național sau regional;
(b)  atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă la nivel de exploatație forestieră sunt instituite sisteme de management care să asigure faptul că:
(b)  atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă, la nivelul bazei de aprovizionare, sunt furnizate informații suplimentare privind legalitatea și practicile de management al pădurilor care să asigure faptul că:
i)  biomasa forestieră a fost recoltată în conformitate cu un permis legal;
(i)  recoltarea este realizată în conformitate cu condițiile aferente procedurii de acordare a permisului de recoltare sau ale unei dovezi echivalente la nivel național sau regional a dreptului legal de a recolta;
ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;
(ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;
iii)  zonele cu o valoare de conservare ridicată, inclusiv turbăriile și zonele umede, sunt identificate și protejate;
(iii)  zonele desemnate de dreptul internațional sau național sau de autoritatea competentă relevantă pentru a promova menținerea biodiversității sau în scopul conservării naturii, inclusiv în zonele umede și turbării, sunt protejate;
iv)  impactul recoltării resurselor forestiere asupra calității solurilor și a biodiversității este redus la minimum;
(iv)   recoltarea este realizată ținând seama de menținerea calității solurilor și a biodiversității, inclusiv în zonele înconjurătoare, cu condiția ca acestea să fie afectate de activitățile de recoltare;
v)  recoltarea nu depășește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii.
(v)  recoltarea menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurilor la nivel național sau regional; și
(vi)  se pun în aplicare măsuri sau reglementări privind mediul și natura, care sunt în conformitate cu standardele relevante ale Uniunii referitoare la mediu și natură.
Amendamentul 241
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – punctul ii
(ii)  a transmis o contribuție stabilită la nivel național (CSN) către Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care acoperă emisiile și absorbțiile din agricultură, din silvicultură și din exploatarea terenurilor și asigură fie faptul că modificările stocului de carbon asociate cu recoltarea biomasei sunt contabilizate pentru angajamentul țării de a reduce sau de a limita emisiile de gaze cu efect de seră specificat în CSN, fie faptul că sunt instituite legi naționale sau subnaționale, în conformitate cu articolul 5 din Acordul de la Paris, care sunt aplicabile în domeniul recoltării, pentru a conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon;
(ii)  a transmis o contribuție stabilită la nivel național (CSN) către Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care acoperă emisiile și absorbțiile din agricultură, din silvicultură și din exploatarea terenurilor și asigură fie faptul că modificările stocului de carbon asociate cu recoltarea biomasei sunt contabilizate în contul angajamentului țării de a reduce sau de a limita emisiile de gaze cu efect de seră specificat în CSN, fie faptul că sunt instituite legi naționale sau subnaționale, în conformitate cu articolul 5 din Acordul de la Paris, și că emisiile din sectorul exploatării terenurilor nu depășesc absorbțiile care sunt aplicabile în domeniul recoltării, pentru a conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon;
Amendamentul 242
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 2
Atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă la nivel de exploatație forestieră sunt instituite sisteme de management care să asigure faptul că nivelurile stocurilor și absorbanților de carbon din pădure sunt menținute.
Atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă la nivelul bazei de aprovizionare sunt instituite sisteme de management care să asigure faptul că nivelurile stocurilor și absorbanților de carbon din pădure sunt menținute sau mărite.
Amendamentul 243
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3
Comisia poate stabili dovezile operaționale pentru demonstrarea respectării cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6), prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).
Până la 1 ianuarie 2021, Comisia stabilește dovezile operaționale pentru demonstrarea respectării cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6), prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).
Amendamentul 244
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 4
Până la 31 decembrie 2023, Comisia evaluează, pe baza datelor disponibile, dacă criteriile stabilite la alineatele (5) și (6) reduc efectiv riscul de utilizare a biomasei forestiere nedurabile și abordează cerințele LULUCF. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6).
Până la 31 decembrie 2023, Comisia evaluează, în strânsă colaborare cu statele membre și pe baza datelor disponibile, dacă criteriile stabilite la alineatele (5) și (6) reduc efectiv riscul de utilizare a biomasei forestiere nedurabile și abordează cerințele LULUCF. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6) pentru perioada de după 2030.
Amendamentul 245
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 7 – litera a
(a)  de cel puțin 50 % pentru biocombustibilii și biolichidele produse în instalații care sunt în funcțiune la 5 octombrie 2015 sau înainte de această dată;
(a)  de cel puțin 50 % pentru biocombustibilii, combustibilii proveniți din biometan pentru transport și biolichidele produse în instalații care sunt în funcțiune la 5 octombrie 2015 sau înainte de această dată;
Amendamentul 246
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 7 – litera b
(b)  de cel puțin 60 % pentru biocombustibilii și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune începând de la 5 octombrie 2015;
(b)  de cel puțin 60 % pentru biocombustibilii, combustibilii proveniți din biometan pentru transport și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune începând de la 5 octombrie 2015;
Amendamentul 247
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 7 – litera c
(c)  de cel puțin 70 % pentru biocombustibilii și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021;
(c)  de cel puțin 65 % pentru biocombustibilii, combustibilii proveniți din biometan pentru transport și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021;
Amendamentul 248
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 7 – litera d
(d)  de cel puțin 80 % pentru producția de energie electrică și de încălzire și răcire pe bază de combustibili din biomasă utilizați în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021 și 85 % în cazul instalațiilor care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2026.
(d)  de cel puțin 70 % pentru producția de energie electrică și de încălzire și răcire pe bază de combustibili din biomasă utilizați în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021 și 80% în cazul instalațiilor care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2026.
Amendamentul 249
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre pot stabili reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră mai mari decât cele prevăzute la prezentul alineat.
Amendamentele 297 și 356
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 1
Energia electrică pe bază de combustibili din biomasă produsă în instalații cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW este luată în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) doar dacă este produsă prin aplicarea tehnologiei de cogenerare de înaltă eficiență definite la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. În scopul alineatului (1) literele (a) și (b), prezenta dispoziție se aplică numai instalațiilor care intră în funcțiune după [3 ani de la data adoptării prezentei directive]. În scopul alineatului (1) litera (c), prezenta dispoziție nu aduce atingere sprijinului public acordat în temeiul schemelor aprobate până la [3 ani de la data adoptării prezentei directive].
Energia electrică pe bază de combustibili din biomasă produsă în instalații cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW este luată în considerare în scopurile menționate la prezentul articol alineatul (1) literele (a), (b) și (c) doar dacă este produsă prin aplicarea tehnologiei de cogenerare de înaltă eficiență definite la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE sau dacă este produsă în instalații care generează exclusiv energie electrică și care au o eficiență electrică netă de cel puțin 40 % și nu folosesc combustibili fosili. În scopul prezentului articol alineatul (1) literele (a) și (b), prezenta dispoziție se aplică numai instalațiilor care intră în funcțiune după [trei ani de la data adoptării prezentei directive]. În scopul prezentului articol alineatul (1) litera (c), prezenta dispoziție nu aduce atingere sprijinului public acordat în temeiul schemelor aprobate până la [un an de la data adoptării prezentei directive].
Amendamentul 251
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 2 a (nou)
Primul paragraf nu se aplică energiei electrice din instalații care nu sunt obligate să aplice tehnologia de cogenerare de înaltă eficiență în temeiul articolului 14 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a, cu condiția ca respectivele instalații să utilizeze în mod exclusiv combustibili produși din biomasă din reziduuri în condiții normale de funcționare.
____________________
1a Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
Amendamentul 252
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 8 a (nou)
(8a)  Până la ... [2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și din doi în doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, un raport privind impactul și beneficiile biocombustibililor consumați în Uniune, inclusiv asupra producției de alimente, de furaje și de alte materiale, asupra durabilității economice, sociale și a mediului în Uniune și în țările terțe.
Amendamentul 253
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 8 b (nou)
(8b)  Prin derogare de la prezentul articol alineatele (1) - (8a), luând în considerare trăsăturile speciale ale regiunilor ultraperiferice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 349 din TFUE, articolul 26 din prezenta directivă nu se aplică acestor regiuni. Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului o propunere legislativă de stabilire a criteriilor pentru regiunile ultraperiferice legate de sustenabilitatea emisiilor de gaze cu efect de seră și de reducerea lor. Aceste criterii iau în considerare caracteristicile locale specifice. În special, regiunile ultraperiferice ar trebui să poată utiliza întregul potențial al resurselor lor, cu respectarea unor criterii stricte de durabilitate, pentru a crește producția de energie din surse regenerabile și pentru a-și spori independența energetică.
Amendamentul 255
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – litera a
(a)  permite ca loturile de materii prime sau de biocombustibili, biolichide sau combustibili din biomasă cu caracteristici diferite de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră să fie amestecate , de exemplu într-un recipient, într-o instalație de prelucrare sau logistică, într-o infrastructură de transport și de distribuție sau într-un amplasament de acest gen;
(a)  permite ca loturile de materii prime sau de biocombustibili, biolichide sau combustibili din biomasă cu caracteristici diferite de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră să fie amestecate , de exemplu într-un recipient, într-o instalație de prelucrare sau logistică, într-o infrastructură de transport și de distribuție sau într-un amplasament de acest gen, cu condiția ca fiecare lot să îndeplinească la nivel individual cerințele stabilite la articolul 26 și cu condiția să se creeze sisteme adecvate de monitorizare și măsurare a conformității loturilor individuale;
Amendamentul 256
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Pentru a facilita comerțul transfrontalier și furnizarea de informații consumatorilor, garanțiile de origine pentru energia din surse regenerabile introdusă în rețea conțin informații referitoare la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, așa cum sunt definite la articolul 26 alineatele (2)-(7) și pot face obiectul unui transfer separat.
Amendamentul 257
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a
(a)  atunci când prelucrarea unui lot de materii prime duce la obținerea unui singur rezultat al producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă, dimensiunea lotului și cantitățile aferente ale caracteristicilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt ajustate prin aplicarea unui factor de conversie care reprezintă raportul dintre masa rezultatului producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă și masa de materii prime care intră în proces;
(a)  atunci când prelucrarea unui lot de materii prime duce la obținerea unui singur rezultat al producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă, dimensiunea lotului și cantitățile aferente ale caracteristicilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt ajustate prin aplicarea unui factor de conversie care reprezintă raportul dintre masa rezultatului producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă și masa de materii prime care intră în proces, cu condiția ca fiecare lot care intră în componența amestecului să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 26;
Amendamentul 258
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3
3.   Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că operatorii economici prezintă informații fiabile cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la articolul 26 alineatele (2)-(7) și că pun la dispoziția statelor membre, la cerere, datele care au fost utilizate pentru elaborarea informațiilor. Statele membre impun operatorilor economici să ia măsuri pentru elaborarea unui standard corespunzător de audit independent al informațiilor prezentate și să prezinte dovezi că au făcut acest lucru . Auditul verifică dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor . Auditul evaluează frecvența și metodologia prelevării de probe și soliditatea datelor.
(3)   Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că operatorii economici prezintă informații fiabile cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la articolul 26 alineatele (2)-(7) și că pun la dispoziția statelor membre, la cerere, datele care au fost utilizate pentru elaborarea informațiilor. Statele membre impun operatorilor economici să ia măsuri pentru elaborarea unui standard corespunzător de audit independent al informațiilor prezentate și să prezinte dovezi că au făcut acest lucru. Auditul verifică dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor, inclusiv verificarea pentru a garanta că materialele nu sunt modificate sau eliminate în mod intenționat astfel încât lotul sau o parte a acestuia să poată deveni deșeu sau reziduu în conformitate cu articolul 26 alineatele (2) - (7). Auditul evaluează frecvența și metodologia prelevării de probe și soliditatea datelor.
Amendamentul 259
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2
Obligațiile prevăzute la prezentul alineat se aplică indiferent dacă biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă sunt produși în interiorul Uniunii sau importați.
Obligațiile prevăzute la prezentul alineat se aplică indiferent dacă biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă sunt produși în interiorul Uniunii sau importați. Se pun la dispoziția consumatorilor informațiile referitoare la originea geografică a biocombustibililor, biolichidelor și combustibililor din biomasă.
Amendamentul 260
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4
4.   Comisia poate decide ca sistemele internaționale sau naționale voluntare de stabilire a standardelor de producție a produselor obținute din biomasă să conțină date exacte în sensul articolului 26 alineatul (7) și/sau să demonstreze că loturile de biocombustibili , de biolichide sau de combustibili din biomasă respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 26 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) și/sau ca nicio materie să nu fie modificată sau eliminată în mod intenționat astfel încât lotul sau o parte a acestuia să fie acoperită de anexa IX. Atunci când demonstrează că cerințele stabilite la articolul 26 alineatele (5) și (6) pentru biomasa forestieră sunt îndeplinite, operatorii pot decide să furnizeze direct dovezile necesare la nivel de exploatație forestieră. Comisia poate recunoaște, de asemenea, zonele de protecție a ecosistemelor sau a speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, protejate și recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse pe listele elaborate de organizații interguvernamentale sau de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, în sensul articolului 26 alineatul (2) litera (b) punctul (ii).
(4)   Comisia poate decide ca sistemele internaționale sau naționale voluntare de stabilire a standardelor de producție a produselor obținute din biomasă să conțină date exacte în sensul articolului 26 alineatul (7) și/sau să demonstreze că loturile de biocombustibili , de biolichide sau de combustibili din biomasă respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 26 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) și/sau ca nicio materie să nu fie modificată sau eliminată în mod intenționat astfel încât lotul sau o parte a acestuia să fie acoperită de anexa IX. Atunci când demonstrează că cerințele stabilite la articolul 26 alineatele (5) și (6) pentru biomasa forestieră sunt îndeplinite, operatorii pot decide să furnizeze direct dovezile necesare la nivelul bazei de aprovizionare. Comisia poate recunoaște, de asemenea, zonele de protecție a ecosistemelor sau a speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, protejate și recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse pe listele elaborate de organizații interguvernamentale sau de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, în sensul articolului 26 alineatul (2) litera (b) punctul (ii).
Amendamentul 261
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 3
Pentru a se asigura faptul că respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este verificată într-un mod eficient și armonizat și în special pentru prevenirea fraudelor, Comisia poate să specifice norme de punere în aplicare detaliate, inclusiv standarde adecvate de fiabilitate, de transparență și de audit independent și să impună ca toate sistemele voluntare să aplice standardele respective. Atunci când specifică aceste standarde, Comisia acordă o atenție deosebită necesității de a reduce la minimum sarcina administrativă. Aceasta se realizează prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (3). Actele respective stabilesc un calendar în limitele căruia sistemele voluntare trebuie să pună în aplicare standardele. Comisia poate abroga deciziile de recunoaștere a unor sisteme voluntare în cazul în care sistemele respective nu pun în aplicare standardele respective în termenul prevăzut.
Pentru a se asigura faptul că respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este verificată într-un mod eficient și armonizat și în special pentru prevenirea fraudelor, Comisia poate să specifice norme de punere în aplicare detaliate, inclusiv standarde adecvate de fiabilitate, de transparență și de audit independent și să impună ca toate sistemele voluntare să aplice standardele respective. Atunci când specifică aceste standarde, Comisia acordă o atenție deosebită necesității de a reduce la minimum sarcina administrativă. Aceasta se realizează prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (3). Actele respective stabilesc un calendar în limitele căruia sistemele voluntare trebuie să pună în aplicare standardele. Comisia poate abroga deciziile de recunoaștere a unor sisteme voluntare în cazul în care sistemele respective nu pun în aplicare standardele respective în termenul prevăzut. În cazul în care un stat membru invocă un motiv de îngrijorare în ceea ce privește funcționarea unui sistem voluntar, Comisia investighează chestiunea și ia măsurile corespunzătoare.
Amendamentul 262
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 7 a (nou)
(7a)  Comisia poate verifica, în orice moment, fiabilitatea informațiilor legate de respectarea criteriilor de durabilitate sau de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prezentate de operatorii economici care își desfășoară activitatea pe piața Uniunii sau la cererea unui stat membru.
Amendamentul 263
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Materiile prime a căror producție a condus la schimbarea directă a utilizării terenurilor, cum ar fi o schimbare de la una dintre următoarele categorii utilizate de IPCC: terenuri forestiere, pășuni, zone umede, așezări sau alte tipuri de terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri cu culturi perene și unde valoarea emisiilor în legătură cu schimbarea directă a utilizării terenurilor (el) este calculată în conformitate cu anexa V partea C punctul 7, sunt considerate ca având emisii estimate în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor egale cu zero.
Amendamentul 264
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2
2.   Statele membre pot prezenta Comisiei rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică ( „NUTS”) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului. Rapoartele sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat de materii prime .
(2)   Statele membre pot prezenta Comisiei rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole sau forestiere aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică ( „NUTS”) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului. Rapoartele sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat de materii prime.
Amendamentul 265
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4
4.   Comisia poate decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2), ca rapoartele menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol să conțină date exacte în scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cu cultivarea de materii prime de biomasă agricolă produse în mod tradițional în zonele incluse în aceste rapoarte în sensul articolului 26 alineatul (7). Prin urmare, aceste date pot fi folosite în locul valorilor implicite detaliate pentru cultivare stabilite în anexa V partea D sau E pentru biocombustibili și biolichide și în anexa VI partea C pentru combustibilii din biomasă.
(4)   Comisia poate decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2), ca rapoartele menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol să conțină date exacte în scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cu cultivarea de materii prime de biomasă agricolă și forestieră produse în mod tradițional în zonele incluse în aceste rapoarte în sensul articolului 26 alineatul (7). Prin urmare, aceste date pot fi folosite în locul valorilor implicite detaliate pentru cultivare stabilite în anexa V partea D sau E pentru biocombustibili și biolichide și în anexa VI partea C pentru combustibilii din biomasă.
Amendamentul 266
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 – paragraful 1
Comisia revizuiește în permanență anexa V și anexa VI în vederea adăugării sau a revizuirii , atunci când se justifică, a unor valori pentru filierele de producție a biocombustibililor , biolichidelor și combustibililor din biomasă . În cadrul acestei revizuiri se analizează, de asemenea, oportunitatea modificării metodologiei prezentate în anexa V partea C și în anexa VI partea B.
Comisia revizuiește în permanență anexa V și anexa VI în vederea adăugării sau a revizuirii, atunci când se justifică, a unor valori pentru filierele de producție a biocombustibililor, biolichidelor și combustibililor din biomasă pe baza celor mai recente evoluții tehnologice și dovezi științifice. În cadrul acestei revizuiri se analizează, de asemenea, oportunitatea modificării metodologiei prezentate în anexa V partea C și în anexa VI partea B.
Amendamentul 267
Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1
1.   Comisia monitorizează originea biocombustibililor , a biolichidelor și a combustibililor din biomasă consumați în Uniune , precum și impactul pe care producția acestora o are asupra destinației terenurilor, inclusiv impactul deplasării, în Uniune și în principalele țări terțe furnizoare. Monitorizarea se bazează pe planurile energetice și climatice naționale integrate și pe rapoartele intermediare aferente ale statelor membre, impuse de articolele 3, 15 și 18 din Regulamentul [privind guvernanța] , precum și pe cele ale țărilor terțe relevante, ale organizațiilor interguvernamentale, pe studiile științifice din domeniu și pe orice alte informații pertinente. De asemenea, Comisia monitorizează modificările prețurilor materiilor prime asociate cu utilizarea biomasei pentru energie, precum și eventualele efecte pozitive și negative asociate asupra securității alimentare.
(1)  Comisia monitorizează originea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă consumați în Uniune, precum și impactul pe care producția de energie regenerabilă din aceștia și din alte surse o are asupra destinației terenurilor, inclusiv impactul deplasării, în Uniune și în țările terțe furnizoare. Monitorizarea se bazează pe planurile energetice și climatice naționale integrate și pe rapoartele intermediare aferente ale statelor membre, impuse de articolele 3, 15 și 18 din Regulamentul ... al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice, 2016/0375(COD)], precum și pe cele ale țărilor terțe relevante, ale organizațiilor interguvernamentale, pe studiile științifice din domeniu, pe datele provenite de la sateliți și pe orice alte informații pertinente. De asemenea, Comisia monitorizează modificările prețurilor materiilor prime asociate cu utilizarea biomasei pentru energie, precum și eventualele efecte pozitive și negative asociate asupra securității alimentare și asupra utilizărilor concurente ale materialelor.
Amendamentul 268
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2
2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2021 .
(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (3), (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2021.
Amendamentul 269
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1
Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatele (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatele (3), (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 270
Propunere de directivă
Anexa I a (nouă)
Anexa Ia
1.   Obiectivele unui stat membru pentru 2030 reprezintă suma elementelor următoare, exprimate fiecare în parte ca puncte procentuale:
(a)   obiectivul național obligatoriu al statului membru pentru 2020 astfel cum este prevăzut în anexa I;
(b)   o contribuție forfetară („Cforfetar”);
(c)   o contribuție bazată pe PIB pe cap de locuitor („CPIB”);
(d)   o contribuție bazată pe potențial („Cpotențial”);
(e)   o contribuție care reflectă nivelul de interconectare al statului membru („Cinterco”).
2.   Cforfetar este același pentru fiecare stat membru în parte. Cforfetar al tuturor statelor membre împreună contribuie în proporție de 30% la diferența dintre obiectivele Uniunii pentru 2030 și 2020.
3.   CPIB se alocă între statele membre pe baza unui indice al PIB-ului pe cap de locuitor raportat la media Uniunii, unde indicele pentru fiecare stat membru în parte este limitat la 150% din media Uniunii. CPIB al tuturor statelor membre împreună contribuie în proporție de 30% la diferența dintre obiectivele Uniunii pentru 2030 și 2020.
4.   Cpotențial se alocă între statele membre pe baza diferenței dintre cota RES a unui stat membru în 2030 astfel cum este indicată în scenariul PRIMES EUCO3535 și obiectivul său obligatoriu pentru 2020. Cpotențial al tuturor statelor membre împreună contribuie în proporție de 30% la diferența dintre obiectivele Uniunii pentru 2030 și 2020.
5.  CInterco se alocă între statele membre pe baza unui indice al cotei de interconectare a rețelelor de energie electrică raportat la media UE, unde indicele cotei de interconectare pentru fiecare stat membru în parte este limitat la 150 % din media UE. CInterco a tuturor statelor membre împreună contribuie în proporție de 10 % la diferența dintre obiectivele UE pentru 2030 și 2020.
Amendamentul 271
Propunere de directivă
Anexa V – Partea C – punctul 3 – litera a – formulă
REDUCERE = (E F(t) – E B /E F(t))
REDUCERE = (E F(t) – E B) /E F(t)
Amendamentul 272
Propunere de directivă
Anexa V – Partea C – punctul 15
15.  Reducerea emisiilor prin captarea și înlocuirea carbonului, eccr, este direct legată de producția de biocombustibili sau de biolichide cărora li se datorează și se limitează la emisiile evitate prin captarea de CO2 al cărui carbon provine din biomasă și care se utilizează în sectorul energiei sau al transporturilor.
15.  Reducerea emisiilor prin captarea și înlocuirea carbonului, eccr, se limitează la emisiile evitate prin captarea de CO2 al cărui carbon provine din biomasă și care se utilizează la înlocuirea CO2 de origine fosilă, utilizat în produse și servicii comerciale.
Amendamentul 319
Propunere de directivă
Anexa VI – partea B – punctul 3 – litera a - formula 1
REDUCERE = (E-F(t) – EB(t)/ E-F (t)
REDUCERE = (E-F(t) – EB(t))/ E-F (t)
Amendamentul 273
Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 1 – paragraful 2 – liniuța 1
—  Qutilizabil = totalul estimat a căldurii utilizabile generate de pompele de căldură care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 7 alineatul (4), pus în aplicare după cum urmează: doar pompele de căldură pentru care SPF > 1,15 * 1/η sunt luate în considerare.
—  Qutilizabil = totalul estimat a căldurii utilizabile generate de pompele de căldură pentru producerea de încălzire și răcire care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 7 alineatul (4), pus în aplicare după cum urmează: doar pompele de căldură pentru care SPF > 1,15 * 1/η sunt luate în considerare.
Amendamentul 274
Propunere de directivă
Anexa IX – Partea A – litera b
(b)  Fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE.
eliminat
Amendamentele 284 și 311
Propunere de directivă
Anexa IX – Partea B – litera c
(c)  Melase care sunt produse ca subprodus rezultat din procesul de rafinare a trestiei de zahăr sau a sfeclei de zahăr, cu condiția să fi fost respectate cele mai bune standarde industriale pentru extragerea zahărului.
eliminat
Amendamentul 312
Propunere de directivă
Anexa X – partea A
Partea A: [...]
eliminat

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0392/2017).

Ultima actualizare: 27 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate