Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0376(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0391/2017

Внесени текстове :

A8-0391/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Приети текстове
PDF 908kWORD 116k
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Енергийна ефективност ***I
P8_TA(2018)0010A8-0391/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 17 януари 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Постигането на по-умерено енергийно потребление е едно от петте измерения на Стратегията за енергиен съюз, приета на 25 февруари 2015 г. Подобряването на енергийната ефективност ще е от полза за околната среда, ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия от страни извън Съюза, ще намали разходите за енергия на домакинствата и компаниите, ще допринесе за облекчаване на енергийната бедност и ще доведе до създаване на работни места и по-голяма стопанска активност в цялата икономика. Това е в съответствие с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на енергийния съюз и на глобалната програма във връзка с изменението на климата, формулирана в Парижкото споразумение от декември 2015 г. на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата.
(1)  Постигането на по-умерено енергийно потребление е едно от петте измерения на Стратегията за енергиен съюз, приета на 25 февруари 2015 г. Подобряването на енергийната ефективност по цялата енергийна верига, включително производството, преноса, разпределението и крайното ползване на енергия, ще е от полза за околната среда, ще подобри качеството на въздуха и общественото здраве, ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия от страни извън Съюза, ще намали разходите за енергия на домакинствата и компаниите, ще допринесе за облекчаване на енергийната бедност и ще доведе до повишаване на конкурентоспособността, създаване на работни места и по-голяма стопанска активност в цялата икономика, като по този начин ще се повиши качеството на живот на нашите граждани. Това е в съответствие с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на Енергийния съюз и на глобалната програма във връзка с климата, формулирана по време на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (COP21), проведена в Париж през декември 2015 г. („Парижкото споразумение“), в която се посочва, че покачването на средната температура в световен мащаб следва да се задържи доста под 2°C над равнищата от прединдустриалния период и следва да се полагат по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 представлява елемент от напредъка към създаването на Енергиен съюз, в който енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник. Принципът да се поставя енергийната ефективност на първо място следва да се взема предвид при формулирането на нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия (the supply side), както и във връзка с други области на провежданата политика. Комисията следва да осигури по отношение на енергийната ефективност и оптимизацията на енергийното потребление в зависимост от условията при доставките (demand side response) те да могат да се конкурират на равна нога със създаването на енергогенериращи мощности. Винаги при вземане на решения за планиране на енергийни системи или за съответно финансиране трябва да се разглеждат нуждите от енергийна ефективност; Необходимо е да се реализират подобрения на енергийната ефективност винаги когато те са икономически по-ефективни в сравнение със съответни енергогенериращи решения. Това следва да допринесе за използване на многобройните ползи от енергийната ефективност за европейското общество, по-специално за гражданите и за предприятията.
(2)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 представлява елемент от напредъка към създаването на Енергиен съюз, в който енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник. Принципът да се поставя енергийната ефективност на първо място следва да се взема предвид при формулирането на нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия (the supply side), както и във връзка с други области на провежданата политика. Комисията следва да отдава приоритет на енергийната ефективност и оптимизацията на енергийното потребление (demand side response) , а не на енергогенериращите мощности. Винаги при вземане на решения за планиране на енергийни системи и за финансиране трябва да се разглеждат нуждите от енергийна ефективност. Необходимо е да се реализират инвестиции за подобряване на крайната енергийна ефективност винаги, когато те са пазарно по-ефективни в сравнение със съответните енергогенериращи решения. Това следва да допринесе за използване на многобройните ползи от нарастването на енергийната ефективност на всички етапи от енергийната верига и по този начин да се подобри благосъстоянието на европейското общество. За да се освободи пълният потенциал на посочените ползи и с цел да се създаде възможност за успешното изпълнение на предвидените мерки на политиката, Комисията и държавите членки следва да работят заедно с местните и регионалните органи, градовете, предприятията и гражданите в цяла Европа, за да гарантират, че повишаването на енергийната ефективност в резултат от технологичните, поведенческите и икономическите промени е съпътствано от засилване на икономическия растеж.
__________________
__________________
9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2a (ново)
(2a)  Всички форми на първична енергия (възобновяеми и невъзобновяеми) трябва да отчитат допълнителния разход на енергия, необходим за получаването на тази енергия, за изграждането и експлоатацията на електрическите инсталации, както и за тяхната ликвидация, както и за премахването на свързаните с този процес заплахи за околната среда.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2б (ново)
(2б)  Мерките на държавите членки следва да бъдат подкрепени от добре проектирани и ефективни финансови инструменти на Съюза, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка, които следва да подкрепят инвестициите в енергийната ефективност на всички етапи от енергийната верига и да използват цялостен анализ на разходите и ползите, като се използва модел на диференцирани сконтови лихвени проценти. Финансовата подкрепа следва да се съсредоточи върху икономически ефективните методи за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на потреблението на енергия. Постигането на амбициозна цел за енергийна ефективност изисква да бъдат премахнати пречките, като например неотдавнашните разяснения от Евростат относно начина за вписване на договорите за енергийни показатели в националните сметки, за да се направи по-лесно инвестирането в мерки за енергийна ефективност.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Европейският съвет от октомври 2014 г. определи 27-процентна цел за енергийната ефективност в 2030 г., която да бъде преразгледана до 2020 г. „с оглед размерът на подобрението за ЕС да е 30%“. През декември 2015 г. Европейският парламент призова Комисията да определи 40-процентна обвързваща цел за енергийната ефективност за същия период от време. Поради това е уместно да се преразгледа и съответно да се измени ДЕЕ, така че тя да се адаптира към перспективата за 2030 г.
(3)  Европейският съвет от октомври 2014 г. подкрепи 27-процентна цел за енергийната ефективност в 2030 г., която да бъде преразгледана до 2020 г. „с оглед размерът на подобрението за ЕС да е 30%“. През декември 2015 г. Европейският парламент призова Комисията да определи 40-процентна обвързваща цел за енергийната ефективност за същия период от време. Поради това е уместно да се преразгледа и съответно да се измени ДЕЕ, така че тя да се адаптира към перспективата за 2030 г.
Изменение 102
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  На национално ниво не се въвеждат обвързващи цели за периода до 2030 г. Необходимостта Съюзът да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност на равнището на ЕС в тяхното изражение на база и на първичното, и на крайното енергийно потребление, съответно в 2020 г. и 2030 г., следва да бъде ясно посочена под формата на обвързваща 30-процентна цел. Това изяснение на равнището на Съюза не би следвало да ограничава държавите членки, тъй като се запазва тяхната свобода да определят своите национални приноси на база на първичното енергийно потребление или крайното енергийно потребление, или на първичните или крайните икономии на енергия, или на енергийната интензивност. При определянето на своите индикативни национални приноси за енергийна ефективност държавите членки следва да вземат предвид, че енергийното потребление на ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1321 млн. т н.е. първична енергия и съответно 987 млн. т н.е. крайна енергия. Това означава, че потреблението в Съюза на първична енергия следва да бъде намалено с 23 % и съответно потреблението на крайна енергия със 17 % спрямо стойностите от 2005 г. Необходимо е да се извършва редовна оценка на напредъка към постигането на целта на Съюза за 2030 г. и тя се предвижда в законодателното предложение относно управлението на Енергийния съюз.
(4)  На национално ниво не се въвеждат обвързващи цели за периода до 2030 г. Необходимостта Съюзът да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност на равнището на ЕС в тяхното изражение на база и на първичното, и на крайното енергийно потребление, съответно в 2020 г. и 2030 г., следва да бъде ясно посочена под формата на индикативна 30-процентна цел. Това изяснение на равнището на Съюза не би следвало да ограничава държавите членки, тъй като се запазва тяхната свобода да определят своите национални приноси на база на първичното енергийно потребление или крайното енергийно потребление, или на първичните или крайните икономии на енергия, или на енергийната интензивност. При определянето на своите индикативни национални приноси за енергийна ефективност държавите членки следва да вземат предвид, че енергийното потребление на ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1321 млн. т н.е. първична енергия и съответно 987 млн. т н.е. крайна енергия. Това означава, че потреблението в Съюза на първична енергия следва да бъде намалено с 23 % и съответно потреблението на крайна енергия със 17 % спрямо стойностите от 2005 г. Необходимо е да се извършва редовна оценка на напредъка към постигането на целта на Съюза за 2030 г. и тя се предвижда в законодателното предложение относно управлението на Енергийния съюз.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4a (ново)
(4a)  При определянето на националните цели в областта на енергийната ефективност е необходимо да се прилага принципът на равнопоставеност между държавите членки. Енергията е основно благо, поради което минималните нива на потребление на енергия са неизбежни – факт, който следва да бъде надлежно взет предвид при определянето на националните цели. По принцип на държавите, които имат потребление на енергия на глава от населението, по-ниско от средното за Европейския съюз, следва да се предостави по-голяма гъвкавост при определянето на техните цели.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4б (ново)
(4б)  Оперативната ефективност на енергийните системи към даден момент се влияе от възможността за плавно и гъвкаво интегриране в мрежата на енергията, произведена от различни източници, която се характеризира с различна степен на инерция и момент на включване; подобряването на тази ефикасност ще създаде възможност за по-доброто използване на възобновяемите енергийни източници, например вятърната енергия в комбинация с газови турбини, за да се избегне претоварването на мрежите, обслужвани от традиционни големи електроцентрали, които имат значителна степен на топлинна инерция.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4в (ново)
(4в)  Комисията и държавите членки трябва да гарантират, че намаляването на енергийното потребление се дължи на по-голяма енергийна ефективност, а не на макроикономически обстоятелства.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 4г (ново)
(4г)  Държавите членки следва да установят икономически ефективен потенциал за енергийна ефективност въз основа на изчисляване отдолу нагоре за всеки сектор поотделно, тъй като този потенциал зависи от енергийния микс, икономическата структура и темпа на икономическо развитие.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Задължението на държавите членки да въведат дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции за саниране на техния национален сграден фонд и да нотифицират тези стратегии до Комисията следва да бъде преместено от Директива 2012/27/ЕС в Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10, където се съчетава добре с дългосрочните планове за сгради с близко до нулевото енергийно потребление и за декарбонизация на сгради.
(5)  Задължението на държавите членки да въведат дългосрочни стратегии за улесняване на санирането на техния национален сграден фонд и да нотифицират тези стратегии до Комисията следва да бъде преместено от Директива 2012/27/ЕС в Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10, където се съчетава добре с дългосрочните планове за сгради с близко до нулевото енергийно потребление и за декарбонизация на сгради.
__________________
__________________
10 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13).
10 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13).
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  С оглед на рамката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., периодът на действие на задължението за икономии на енергия следва да се удължи след 2020 г. Удължаването на периода на ангажименти и след 2020 г. би осигурило по-голяма стабилност за инвеститорите и по този начин дългосрочни инвестиции и дългосрочни мерки за енергийна ефективност, като например санирането на сгради.
(6)  С оглед на рамката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., периодът на действие на задължението за икономии на енергия следва да се удължи след 2020 г. Удължаването на периода на ангажименти и след 2020 г. би осигурило по-голяма стабилност за инвеститорите и по този начин дългосрочни инвестиции и дългосрочни мерки за енергийна ефективност, като например основното саниране на сгради с дългосрочната цел за постигане на сграден фонд с близко до нулевото енергийно потребление. Задължението за икономии на енергия е от ключово значение, за да се стигне до създаването на растеж и работни места на местно равнище, и следва да се продължи, за да се гарантира, че Съюзът може да постигне своите цели в областта на енергетиката и климата чрез създаване на допълнителни възможности и да ограничи зависимостта на потреблението на енергия от растежа. Сътрудничеството с частния сектор е важно, за да се направи оценка при какви условия могат да бъдат деблокирани частни инвестиции в проекти за енергийна ефективност и да се развиват нови модели на приходи за иновациите в областта на енергийната ефективност.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 6а (ново)
(6а)  Подобренията в енергийната ефективност оказват също така положително въздействие върху качеството на въздуха, тъй като увеличеният брой енергийно ефективни сгради намалява търсенето на горива за отопление, и особено на твърди горива за отопление. Следователно мерките за енергийна ефективност допринасят за подобряване на качеството на въздуха на закрито и на открито и спомагат за постигането по икономически ефективен начин на целите на политиката на Съюза в областта на качеството на въздуха, определени по-специално в Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета1a. Намаляването на енергопотреблението в сградите следва да се счита за елемент на политиката в областта на качеството на въздуха по принцип и по-специално в държавите членки, в които постигането на нормите на Съюза за допустими емисии на замърсители на въздуха е проблемно и енергийната ефективност би могла да помогне за постигането на тези цели.
__________________
Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  От държавите членки се изисква да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление за целия период на задължения, еквивалентни на „нови“ икономии на енергия в размер на 1,5 % от годишните продажби на енергия. Това изискване може да бъде изпълнено чрез нови мерки по енергийната политика, които да бъдат въведени през новия период на задължения от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г., или чрез нови отделни действия в резултат на съответни мерки, въведени преди или по време на предходния период, ако тези отделни действия, водещи до икономии на енергия, действително са въведени през новия период.
(7)  От държавите членки се изисква да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление за целия период на задължения, еквивалентни на „нови“ икономии на енергия в размер на най-малко 1,5%. Това изискване може да бъде изпълнено чрез икономии на енергия, произтичащи от мерки на политиката, при условие че може да бъде доказано, че посочените мерки водят до отделни действия, които осигуряват проверими икономии на енергия в периода след 2020 г. Икономиите през всеки период следва да се основават в своята цялост на размера на икономиите, които следва да бъдат постигнати в предходния(‑те) период(‑и).
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Новите икономии на енергия следва да бъдат допълнителни спрямо обичайната практика, така че не могат да се отчитат икономии, които при всички случаи са щели да бъдат постигнати. При изчисляване на въздействието на въведените мерки могат да се отчитат само нетните икономии на енергия, изразени като изменение на енергийното потребление, което е пряко породено от съответната мярка за енергийна ефективност. За изчисляването на нетните икономии на енергия, държавите членки следва да определят сценарий на базовата линия, показващ как би се развивала ситуацията при отсъствие на съответната политика. Въздействието на политиката следва да се оценява в съпоставка с така определената базова линия. Държавите членки следва да вземат предвид, че е възможно да са предприети и други политически намеси в рамките на същия времеви период, които също могат да имат въздействие върху икономиите на енергия, така че не всички констатирани промени от момента на въвеждане на оценяваната политика могат да бъдат приписани само на тази политическа мярка. Дейностите на задължената, участващата или изпълняващата страна следва действително да допринасят за постигането на декларираните икономии на енергия, за да се осигури изпълнението на изискването за материалност.
(9)  (Не се отнася до българския текст.)
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 9а (ново)
(9a)  Важно е да се включат всички етапи от енергийната верига при изчисляването на икономиите, за да се увеличи потенциалът за икономии на енергия при преноса и разпределението на електроенергия.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Не могат да се отчитат икономиите на енергия, дължащи се на прилагане на законодателството на ЕС, освен ако въпросната мярка достига отвъд изисквания минимум от съответния законодателен акт на ЕС, било чрез определяне на по-амбициозни изисквания за енергийна ефективност на национално равнище, или чрез увеличаване на прилагането на мярката. Като се признава, че санирането на сгради представлява съществен и дългосрочен елемент за увеличение на икономиите на енергия, необходимо е да се изясни, че всички икономии на енергия, произтичащи от мерки за насърчаване на санирането на съществуващи сгради могат да бъдат отчитани само ако те са допълнителни спрямо изменения, които биха се случили в отсъствието на съответната енергийно-политическа мярка и ако държавата членка покаже, че задължената, участващата или изпълняващата страна действително е допринесла за постигане на икономиите, отчитани във връзка със съответната мярка.
(10)  Не могат да се отчитат икономиите на енергия, дължащи се на прилагане на законодателството на ЕС, освен ако въпросната мярка достига отвъд изисквания минимум от съответния законодателен акт на ЕС, било чрез определяне на по-амбициозни изисквания за енергийна ефективност на национално равнище, или чрез увеличаване на прилагането на мярката. Сградите имат значителен потенциал за допълнително увеличаване на енергийната ефективност, а санирането на сгради представлява съществен и дългосрочен елемент с икономиите от мащаба за увеличаване на икономиите на енергия. Поради това е необходимо е да се изясни, че всички икономии на енергия, произтичащи от мерки за насърчаване на санирането на съществуващи сгради, могат да бъдат отчитани само ако те са допълнителни спрямо промени, които биха настъпили при липсата на съответната мярка, и ако държавата членка докаже, че задължената, участващата или изпълняващата страна действително е допринесла за постигане на икономиите, отчитани във връзка със съответната мярка.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 10а (ново)
(10a)  Ефективното управление на водите може да допринесе значително за икономиите на енергия. На сектора за питейна вода и на отпадъчните води се дължи 3,5% от потреблението на електроенергия в Съюза. Освен това се очаква до 2040 г. търсенето на вода да се увеличи с 25%, главно в градските райони. Същевременно на течовете се дължат 24% от общото потребявано количество вода в Европа, което води до загуби на енергия и вода. Поради това всички мерки, насочени към по-ефективно управление на водите и намаляване на потреблението на вода, имат потенциал да допринесат значително към целта на Съюза за енергийна ефективност2a.
__________________
„Преглед на световната енергетика за 2016 г.“ (World Energy Outlook 2016), Международна агенция по енергетика, 2016 г.
„Преглед на световната енергетика за 2016 г.“ (World Energy Outlook 2016), Международна агенция по енергетика, 2016 г.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 10б (ново)
(10б)  Този преглед включва разпоредби, свързани с разглеждането на енергийната ефективност като инфраструктурен приоритет, като се признава, че тя отговаря на определението за инфраструктура, използвано от МВФ и други икономически институции, и я превръща в елемент от решаващо значение и в приоритетно съображение при вземането на решения за бъдещи инвестиции във връзка с енергийната инфраструктура на Съюза.
__________________
Формулировка от доклада на Европейския парламент от 2 юни 2016 г. за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/EС) (2015/2232(INI)).
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 10в (ново)
(10в)  Енергийният сектор е най-големият потребител на вода в Съюза, като на него се дължат 44% от потреблението на вода1a. Използването на интелигентни технологии и процеси за ефективно управление на водите има потенциал да осигури значителни икономии на енергия, като същевременно повишава конкурентоспособността на предприятията.
__________________
Работен документ на службите на Комисията, „Селското стопанство и устойчивото управление на водите в ЕС“ (Agriculture and sustainable water management in the EU ), 28 април 2017 г.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 10г (ново)
(10г)  Секторът за питейна вода и на отпадъчните води също може да допринесе за производството на енергия от възобновяеми източници и за намаляване на предлагането на енергия от изкопаеми горива. Например оползотворяването на енергията от утайките, получени от преработването на отпадъчните води, създава възможност за производството на енергия на място.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Подобренията на енергийната ефективност на сгради следва специално да облагодетелстват такива потребители, които са енергийно бедни. Държавите членки и досега можеха да изискват от задължените страни да включват в своите енергоспестяващи мерки социални цели във връзка с енергийната бедност, а сега вече тази възможност следва да бъде разширена и по отношение на алтернативните мерки и да се трансформира в задължение, като в същото време за държавите членки се запазва пълна гъвкавост по отношение на размера, обхвата и съдържанието на такива мерки. В съответствие с член 9 от Договора, политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност следва да са приобщаващи и поради това да осигуряват също и достъпност на мерките за енергийна ефективност за енергийно бедните потребители.
(12)  Подобренията на енергийната ефективност на сгради следва да облагодетелстват всички потребители, и по-специално домакинствата с ниски доходи, включително онези, които са засегнати от енергийна бедност. Всяка държава членка може да определи какво представлява енергийната бедност и кои са домакинствата с ниски доходи в съответствие с конкретните си национални обстоятелства. Държавите членки и понастоящем могат да изискват от задължените страни да включват социални цели в мерките за пестене на енергия, във връзка с енергийната бедност. Сега вече тази възможност следва да бъде разширена и по отношение на алтернативните мерки и да се трансформира в задължение, като в същото време за държавите членки се запазва пълна гъвкавост по отношение на размера, обхвата и съдържанието на такива мерки. В съответствие с член 9 от Договора политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност следва да са приобщаващи и поради това да осигуряват също и достъпност на мерките за енергийна ефективност за потребителите с ниски доходи, засегнати от енергийна бедност.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 12а (ново)
(12a)  Реагирането на дневното и нощното търсене на електроенергия е важен инструмент за подобряване на енергийната ефективност, тъй като значително подобрява потенциала за икономии на енергия за потребителите, като им предоставя възможност да вземат решения въз основа на информация, показваща възможностите за оптимизиране на потреблението на енергия в периодите на засилено търсене на енергия, включително в периоди на пиково потребление, така че да се създаде възможност за по-добро използване на преносните мрежи и на производствените ресурси.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 12б (ново)
(12б)  Ниски сметки за енергия следва да бъдат постигнати чрез подпомагане на потребителите при намаляването на тяхното потребление на енергия посредством намаляване на енергийните нужди на сградите, подобряване на ефективността на уредите, наличието на нискоенергийни видове транспорт, интегрирани с обществения транспорт, и придвижване с велосипеди. Подобряването на сградната обвивка и намаляването на енергийните нужди и на потреблението на енергия са основни аспекти за подобряването на здравните условия на слоевете от населението, които имат ниски доходи.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 12в (ново)
(12в)  От решаващо значение е да се повишава осведомеността и да се предоставя точна информация относно ползите от повишената енергийна ефективност и възможностите за нейното прилагане по отношение на всички граждани на Съюза. Повишената енергийна ефективност е от решаващо значение и за геополитическото положение и сигурността на ЕС поради намаляването на зависимостта на Съюза от вноса на горива от трети държави.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 12г (ново)
(12г)  Около 50 милиона домакинства в Съюза са засегнати от енергийна бедност. Поради това мерките за енергийна ефективност трябва да бъдат в основата на всяка икономически ефективна стратегия за предприемане на мерки във връзка с енергийната бедност и уязвимостта на потребителите и допълват политиките в областта на социалната сигурност на равнището на държавите членки. С цел да се гарантира, че мерките за енергийна ефективност устойчиво намаляват енергийната бедност на наемателите, следва да се вземат предвид икономическата ефективност на подобни мерки, както и икономическата достъпност за собствениците и наемателите, и да се гарантира подходяща финансова подкрепа за такива мерки на равнището на държавите членки. В дългосрочен план сградният фонд в Съюза ще трябва да се състои от сгради с почти нулево потребление на енергия, в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Сегашните темпове на саниране на сградите са недостатъчни, като най-трудно е да бъдат обхванати сградите, обитавани от граждани с ниски доходи, които са засегнати от енергийна бедност. Следователно мерките, предвидени в настоящия регламент по отношение на задълженията за икономии на енергия, схемите за задължения за енергийна ефективност и алтернативните политически мерки, са от особено голямо значение.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 12д (ново)
(12д)  Разходите и ползите от всички предприети мерки за енергийна ефективност, включително сроковете на възвръщаемост, следва да бъдат напълно прозрачни за потребителите.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Енергията, генерираната върху или в сгради посредством технологии за възобновяеми енергийни източници, води до намаление на доставяната енергия от изкопаеми горива. Намаляването на енергийното потребление и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват важни мерки за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и на емисиите на парникови газове, особено с оглед на определените амбициозни цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както и на поетия глобален ангажимент по време на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата (COP21), състояла се в Париж през декември 2015 г. Поради това държавите членки следва да имат възможност да отчитат известно количество енергия от възобновяеми източници, генерирана върху или в сгради и използвана в самите сгради, във връзка с изпълнението на изискванията за икономии на енергия. За тази цел на държавите членки следва да бъде разрешено да използват изчислителните методики, формулирани съгласно Директива 2010/31/ЕС.
(13)  Енергията, генерираната върху или в сгради посредством технологии за възобновяеми енергийни източници, води до намаление на доставяната енергия от изкопаеми горива. Намаляването на енергийното потребление и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват важни мерки за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и на емисиите на парникови газове, особено с оглед на определените амбициозни цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както и на поетия глобален ангажимент в рамките на Парижкото споразумение.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13a)  Енергийният баланс в стопанските дейности и секторите на държавите членки може да се подобри въз основа на принципа на кръговата икономика, като се използват правилно промишлените отпадъци, като например вторични суровини, при условие че енергийният им потенциал е по-висок от потенциала на алтернативните първични суровини.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Като се възползват от новите бизнес модели и технологии, държавите членки следва да полагат усилия да насърчават и улесняват използването на мерките за енергийна ефективност, включително чрез иновативни енергийни услуги за големи и малки клиенти.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Държавите членки следва да покажат голяма гъвкавост при проектирането и използването на алтернативни мерки за определянето на националните си приоритети за енергийна ефективност, като включват както енергийно ефективни продукти, така и енергийно ефективни технологични производствени процеси. Необходимо е подпомагане за действията, насочени към постигането на целите, свързани с ефективното използване на природните ресурси или с необходимостта от въвеждане на кръговата икономика.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Като част от мерките, определени в Съобщението на Комисията, озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите на енергия“, в контекста на енергийния съюз и на стратегията относно отоплението и охлаждането е необходимо да бъдат засилени правата на потребителите за ясна и навременна информация за тяхното енергийно потребление. Поради това членове 9 – 11 и приложение VII от Директива 2012/27/ЕС следва да се изменят, така че да се предвиди често и по-голямо подаване на обратна информация относно енергийното потребление. Следва също да бъде изяснено, че правата във връзка с фактурирането и съответната информация са валидни и при обслужването на потребители на топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода от централен източник, дори и в случаите, при които тези потребители нямат преки индивидуални договорни отношения с доставчика на енергия. Поради това за целите на настоящите разпоредби терминът „краен потребител“ следва да включва крайните клиенти, купуващи топлинна енергия/охладителна енергия или гореща вода за своя собствена употреба, както и обитателите на обособени части на многофамилни или многофункционални сгради, в които такива обособени части се снабдяват от централен източник. Терминът „измерване на разпределението“ следва да означава измерване на енергийното потребление в обособени части на такива сгради. Новоинсталираните топломери и топлинни разпределители след 1 януари 2020 г. следва да дават възможност за дистанционно отчитане с цел да се осигури често подаване на информация за потреблението по разходоефективен начин. Новият член 9а се отнася само за топлинната енергия, охладителната енергия и горещата вода, подавани от централен източник.
(14)  Като част от мерките, определени в съобщението на Комисията, озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите на енергия“, в контекста на енергийния съюз и на стратегията относно отоплението и охлаждането е необходимо да бъдат засилени правата на потребителите за точна, надеждна, ясна и навременна информация за тяхното енергийно потребление. Макар да следва да продължи да се изисква индивидуално отчитане, когато това е технически възможно и икономически ефективно, за да бъде пропорционално спрямо потенциалните икономии на енергия, членове 9 — 11 и приложение VII от Директива 2012/27/ЕС следва да бъдат изменени, така че да се предвиди често и засилено подаване на обратна информация относно енергийното потребление, като се отчитат наличността и капацитетът на измервателните уреди, с цел да се оптимизира използването на енергия. Държавите членки следва също така да вземат предвид, че успешното внедряване на нови технологии за измерване на потреблението на енергия изисква повече инвестиции в образование и умения както за ползвателите, така и за доставчиците на енергия. Следва също да бъде изяснено, че правата във връзка с фактурирането и информацията относно фактурирането или потреблението са валидни и при обслужването на потребители на топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода от централен източник, дори и в случаите, при които тези потребители нямат преки индивидуални договорни отношения с доставчика на енергия. Поради това за целите на настоящите разпоредби терминът „краен потребител“ следва да включва освен крайните клиенти, купуващи топлинна енергия/охладителна енергия или гореща вода за своя собствена крайна употреба, също и обитателите на обособени части на многофамилни или многофункционални сгради, в които такива обособени части се снабдяват от централен източник и които нямат пряк или индивидуален договор с доставчика на енергия. Терминът „измерване на разпределението“ следва да означава измерване на енергийното потребление в обособени части на такива сгради. Новоинсталираните топломери и топлинни разпределители след 1 януари 2020 г. следва да дават възможност за дистанционно отчитане с цел да се осигури често подаване на информация за потреблението по разходоефективен начин. Новият член 9а се отнася само за топлинната енергия, охладителната енергия и горещата вода, подавани от централен източник.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)
(14а)  Информацията във фактурите и годишните отчети са важно средство, с чиято помощ се информират потребителите. Данните за потреблението и цените могат да съдържат и друга информация, която помага на потребителите да сравняват настоящия си договор с други оферти и да използват възможностите за подаване на жалби и решаване на спорове. Като се има предвид обаче, че споровете във връзка с фактурите твърде често са причина за жалби от страна на потребителите – фактор, който допринася за постоянно ниските нива на удовлетвореност на потребителите и ниската им степен на ангажираност в енергийния сектор, е необходимо фактурите да станат по-опростени, по-ясни и по-лесни за разбиране, като същевременно се гарантира, че отделните инструменти, като например информацията във фактурите, средствата за информиране и годишните отчети предоставят цялата необходима информация, за да се предостави възможност на потребителите да регулират потреблението си на енергия, да сравняват офертите и да сменят доставчика си.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)
(14б)  Малки и средни предприятия (МСП), които попадат в обхвата на настоящата директива, са предприятията, в които работят по-малко от 250 души и чийто годишен оборот не надвишава 50 милиона евро и/или чиято обща стойност на годишния счетоводен баланс не надвишава 43 милиона евро, в съответствие с член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
_______________
1a. Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. за определянето на микро-, малките и средните предприятия. (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)
(15б)  Увеличената енергийна ефективност е пряк резултат от следните етапи в процеса на производство и преобразуване на енергията: ефективно преобразуване на първичната енергия в крайна, ефективният пренос на тази енергия до потребителите под формата на електроенергия, топлинна енергия или горива и нейното пестеливо използване от крайните ползватели; последиците под формата на икономии на потребителския пазар следва да не се разглеждат като единствена цел на ефективността, защото тези последици може да са резултат от неблагоприятни цени на енергията.
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  В съответствие с техническия прогрес и нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния сектор следва да бъде преразгледан обичайният коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия, съответстваща на електроспестяванията в kWh, така че да отразява измененията в коефициента на първичната енергия (PEF) при електропроизводството. Изчисленията на PEF при електропроизводството се базират на средни годишни стойности. При генерирането на електроенергия и топлинна енергия в ядрени централи се използва методът на отчитане на физическото съдържание на енергия, а при генерирането на електроенергия и топлинна енергия на база изкопаеми горива и биомаса – методът на отчитане на ефективността при техническо преобразуване на енергия; За енергията от негорими възобновяеми източници методът представлява използването на директна еквивалентност, на базата на подхода на пълната първична енергия. При когенерация, за да се изчисли делът на първичната енергия, използвана за електропроизводство, се прилага методът, посочен в приложение II към Директива 2012/27/ЕС. Използва се средно за пазара състояние, а не състояние при маргинална (нова) инсталация. Приема се, че к.п.д. на електропроизводството е 100% за негоримите възобновяеми енергийни източници, 10% за геотермалните електроцентрали и 33% за ядрените електроцентрали. Общият к.п.д. при когенерация се изчислява на база на най-актуалните данни от Евростат. На границите на системата PEF е 1 за всички енергийни източници. Изчисленията се базират на най-актуалната версия на референтния сценарий в модела PRIMES. Стойността на PEF се базира на прогнозата за 2020 г. Анализът обхваща държавите членки на ЕС и Норвегия. Данните за Норвегия се базират на данни на ENTSO-E.
(16)  Строго ограничено до целите на настоящата директива и в съответствие с техническия прогрес и нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния сектор, обичайният коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия, съответстваща на електроспестяванията в kWh, следва да бъде внимателно анализиран и преразгледан, така че да отразява измененията в коефициента на първичната енергия (PEF) при електропроизводството, отразяващи енергийния микс на съответната държава членка чрез съпоставима и прозрачна методика.
Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Като се има предвид, че в заключенията на Съвета от 10 юни 2011 г. относно Плана за енергийна ефективност се подчертава, че 40% от потреблението на първична енергия в ЕС се дължи на сградите, което представлява 50% от потреблението на крайна енергия, както и че за да се създаде възможност за икономически растеж и да се насърчи заетостта в секторите, които изискват особена квалификация, т.е. в строителството и производството на строителни продукти, в професионални дейности като архитектурата и градоустройството, и консултантските услуги в областта на отоплителните и охладителните технологии, държавите членки трябва да създадат дългосрочна стратегия в тези области, която се простира далеч отвъд 2020 г..
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)
(16б)  Коефициентът на първичната енергия (PEF) следва да се използва като инструмент за намаляване на потреблението на изкопаеми горива и на зависимостта от тях и за увеличаване на енергийната ефективност, както и за допълнително разширяване на използването на възобновяемите източници на енергия. В това отношение обичайният коефициент за икономиите в kWh следва да бъде адаптиран, когато технологичното, икономическото или социалното развитие покаже необходимост от по-нисък обичаен коефициент. Комисията следва да анализира и ако е целесъобразно, да представи до 2024 г. законодателно предложение за изменение на обичайния коефициент по отношение на коефициента на PEF.
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  За да се осигури възможност да бъдат актуализирани приложенията към директивата и хармонизираните референтни стойности по член 14, параграф 10, е необходимо да се разшири обхватът на делегираните пълномощия на Комисията.
заличава се
Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  За да може да се оценява ефикасността на Директива 2012/27/ЕС следва да бъде въведено изискване за общо преразглеждане на Директивата и за съответен доклад до Европейския парламент и Съвета в срок до 28 февруари 2024 г.
(18)  За да може да се оценява ефикасността на Директива 2012/27/ЕС, следва да бъде въведено изискване за общо преразглеждане на посочената Директива и за представяне на съответен доклад до Европейския парламент и до Съвета в срок до 28 февруари 2024 г. Тази дата ще бъде след глобалния преглед на РКООНИК през 2023 г., за да позволи необходимото привеждане в съответствие с този процес, като се вземе предвид икономическото развитие и развитието в областта на иновациите.
Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)
(19a)  Държавите членки, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от средния БВП на глава от населението за Съюза, следва да могат да увеличат потреблението на първична енергия, при условие че нейното преобразуване в крайна енергия, по-нататъшните ѝ пренос и разпределение и полезните икономии на потребителския пазар вземат предвид значителното увеличаване на енергийната ефективност на всеки етап от технологичен процес, който се състои в преминаване на потока от освободена първична енергия.
Изменение 43
Предложение за директива
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Местните и регионални органи следва да получат водеща роля при разработването, проектирането, изпълнението и оценката на мерките, предвидени в Директивата, за да могат да предприемат правилните мерки във връзка със специфичните особености на своя климат, своята култура и своето общество.
Изменения 110rev и 100
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2012/27/ЕС
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящата директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза с оглед да се осигури постигане на водещите 20-процентни цели на Съюза за 2020 г. и на неговите обвързващи водещи 30-процентни цели за 2030 г. в областта на енергийната ефективност и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тези дати. В настоящата директива са определени правила, предназначени за отстраняване на пречки в енергийния пазар и за преодоляване на пазарни несъвършенства, които препятстват ефективността при енергоснабдяването и енергийното потребление, и е предвидено въвеждане на индикативни национални цели и приноси за енергийна ефективност съответно за 2020 г. и 2030 г.
1.  С настоящата директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза, като принципът „енергийната ефективност на първо място“ се прилага по цялата енергийна верига, включително производството, преноса, разпределението и крайната употреба, с оглед да се осигури постигане на водещите 20-процентни цели на Съюза за 2020 г. и на неговите обвързващи водещи минимум 35-процентни цели за 2030 г. в областта на енергийната ефективност и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след 2030 г. в съответствие с дългосрочните цели на Съюза в областта на енергетиката и климата за 2050 г. и с Парижкото споразумение. В настоящата директива са определени правила, предназначени за отстраняване на пречки в енергийния пазар и за преодоляване на пазарни несъвършенства, които препятстват ефективността при енергоснабдяването и енергийното потребление, и е предвидено въвеждане на индикативни национални цели за енергийна ефективност за 2020 г. и на национални цели за енергийна ефективност за 2030 г.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2012/27/ЕС
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1a.  Настоящата директива допринася за прилагането на принципа „енергийната ефективност на първо място“ и гарантира, че енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението могат да се конкурират при равни условия с производствените мощности. При вземането на решения относно планирането или финансирането във връзка с енергийната система трябва винаги да се разглеждат нуждите по отношение на енергийната ефективност.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2012/27/ЕС
Член 1 – параграф 1 б (нов)
1б.  С цел да се мобилизира частно финансиране за мерки за енергийна ефективност и енергийно саниране, Комисията започва диалог с публични и частни финансови институции, за да набележи възможни механизми на политиката. Като се има предвид големият потенциал за подобряване на енергийната ефективност в строителния сектор, се обръща специално внимание на инвестициите в този сектор, с основен акцент върху жилищните сгради, обитавани от домакинства с ниски доходи, които са изложени на риск от енергийна бедност. Освен това, за да могат инвестициите в проекти за енергийна ефективност да станат по-интересни и осъществими от финансова гледна точка за инвеститорите, Комисията разглежда възможностите за обединяване на малки проекти в по-големи. Комисията предоставя на държавите членки насоки относно начините за осигуряване на частни инвестиции в срок до 1 януари 2019 г.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2012/27/ЕС
Член 3 – параграфи 1, 2, 3
„Член 3
„Член 3
Цели за енергийна ефективност
Цели за енергийна ефективност
1.  Всяка държава членка трябва да определи индикативна национална цел за енергийна ефективност за 2020 г., базираща се на потреблението на първична или крайна енергия, или на икономиите на първична или крайна енергия, или на енергийната интензивност. Държавите членки съобщават на Комисията тези цели в съответствие с член 24, параграф 1 и приложение ХIV, част 1. При това те изразяват посочените цели като абсолютно равнище на първично енергийно потребление и крайно енергийно потребление през 2020 г. и обясняват как и въз основа на какви данни са направени изчисленията.
1.  Всяка държава членка трябва да определи индикативна национална цел за енергийна ефективност за 2020 г., базираща се на потреблението на първична или крайна енергия, или на икономиите на първична или крайна енергия, или на енергийната интензивност. Държавите членки съобщават на Комисията тези цели в съответствие с член 24, параграф 1 и приложение ХIV, част 1. При това те изразяват посочените цели като абсолютно равнище на първично енергийно потребление и крайно енергийно потребление през 2020 г. и обясняват как и въз основа на какви данни са направени изчисленията.
При формулирането на тези цели държавите членки трябва да вземат предвид следното:
При формулирането на тези цели държавите членки трябва да вземат предвид следното:
а)  че потреблението на енергия в Съюза през 2020 г. не трябва да надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия;
а)  че потреблението на енергия в Съюза през 2020 г. не трябва да надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия или 1 086 млн. т н.е. крайна енергия;
б)  мерките, предвидени в настоящата директива;
б)  мерките, предвидени в настоящата директива;
в)  мерките, приети за постигането на националните цели за икономии на енергия, приети в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; както и
в)  мерките, приети за постигането на националните цели за икономии на енергия, приети в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; както и
г)  други мерки за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на държавите членки и на равнището на Съюза.
г)  други мерки за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на държавите членки и на равнището на Съюза.
При формулиране на посочените цели държавите членки могат също да вземат предвид национални обстоятелства, оказващи въздействие върху първичното и крайното енергийно потребление, като например:
При формулиране на посочените цели държавите членки могат също да вземат предвид национални обстоятелства, оказващи въздействие върху първичното и крайното енергийно потребление, като например:
а)  оставащия потенциал за енергоспестяване по икономически ефективен начин;
а)  оставащия потенциал за енергоспестяване по икономически ефективен начин;
б)  изменението и прогнозите за БВП;
б)  изменението и прогнозите за БВП;
в)  промените във вноса и износа на енергия;
в)  промените във вноса и износа на енергия;
г)  разработването на всички възобновяеми енергийни източници, ядрената енергия, улавянето и съхранението на въглероден диоксид; както и
г)  разработването на всички възобновяеми енергийни източници, ядрената енергия, улавянето и съхранението на въглероден диоксид; както и
д)  ранните действия.
д)  ранните действия.
2.  До 30 юни 2014 г. Комисията трябва да направи оценка на постигнатия напредък и да прецени дали има вероятност Съюзът да постигне през 2020 г. енергийно потребление в рамките на 1 483 млн. т н.е. първично енергийно потребление и 1 086 млн. т н.е. крайно енергийно потребление.
2.  До 30 юни 2014 г. Комисията трябва да направи оценка на постигнатия напредък и да прецени дали има вероятност Съюзът да постигне през 2020 г. енергийно потребление в рамките на 1 483 млн. т н.е. първично енергийно потребление и/или 1 086 млн. т н.е. крайно енергийно потребление.
3.  При извършването на оценката по параграф 2 Комисията трябва:
3.  При извършването на оценката по параграф 2 Комисията трябва:
а)  да сумира националните индикативни цели за енергийна ефективност, докладвани от държавите членки;
а)  да сумира националните индикативни цели за енергийна ефективност, докладвани от държавите членки;
б)  да прецени дали сумата на тези цели може да се счита за надеждно указание, че Съюзът като цяло е поел пътя към постигане на целите, като се вземе предвид оценката от първия годишен доклад съгласно член 24, параграф 1 и оценката на националните планове за действие за енергийна ефективност в съответствие с член 24, параграф 2;
б)  да прецени дали сумата на тези цели може да се счита за надеждно указание, че Съюзът като цяло е поел пътя към постигане на целите, като се вземе предвид оценката от първия годишен доклад съгласно член 24, параграф 1 и оценката на националните планове за действие за енергийна ефективност в съответствие с член 24, параграф 2;
в)  да вземе предвид допълнителния анализ, произтичащ от:
в)  да вземе предвид допълнителния анализ, произтичащ от:
i)  оценка на напредъка в областта за енергийното потребление, както и напредъка в областта на отношението на енергийното потребление към икономическата активност, на нивото на Съюза, включително на напредъка в ефективността на производството, преноса и разпределението на енергия (efficiency of energy supply) в държавите членки, които са базирали своите национални индикативни цели на потреблението на крайна енергия или на икономиите на крайна енергия, включително на напредъка, дължащ се на спазването от тези държави членки на глава III от настоящата директива;
i)  оценка на напредъка в областта за енергийното потребление, както и напредъка в областта на отношението на енергийното потребление към икономическата активност, на нивото на Съюза, включително на напредъка в ефективността на производството, преноса и разпределението на енергия (efficiency of energy supply) в държавите членки, които са базирали своите национални индикативни цели на потреблението на крайна енергия или на икономиите на крайна енергия, включително на напредъка, дължащ се на спазването от тези държави членки на глава III от настоящата директива;
ii)  резултати от моделиране във връзка с бъдещите тенденции в енергийното потребление на равнището на Съюза.
ii)  резултати от моделиране във връзка с бъдещите тенденции в енергийното потребление на равнището на Съюза.
г)  да сравни резултатите по букви а), б) и в) с количеството на енергийното потребление, което би било необходимо за постигане през 2020 г. на енергийно потребление в ЕС, ненадхвърлящо 1 483 млн. т н.е. първична енергия или 1 086 млн. т н.е. крайна енергия.
г)  да сравни резултатите по букви а), б) и в) с количеството на енергийното потребление, което би било необходимо за постигане през 2020 г. на енергийно потребление в ЕС, ненадхвърлящо 1 483 млн. т н.е. първична енергия и/или 1 086 млн. т н.е. крайна енергия.
Изменение 101
Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2012/27/ЕС
Член 3 – параграф 4
4.  Всяка държава членка трябва да определи индикативни национални приноси в областта на енергийната ефективност за постигане на целта на ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1, в съответствие с член [4] и член [6] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на Енергийния съюз]. При определянето на тези приноси държавите членки трябва да имат предвид, че енергийното потребление в ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична енергия и 987 млн. т н.е. крайна енергия. Държавите членки трябва да нотифицират тези приноси до Комисията като част от своите национални планове за климата и енергетиката в съответствие с процедурата по член [3] и членове [7] – [11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на енергийния съюз].
4.  Всяка държава членка трябва да определи индикативни национални цели в областта на енергийната ефективност за постигане на целта на ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1 и в съответствие с член [4] и член [6] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на Енергийния съюз]. При определянето на тези приноси държавите членки трябва да имат предвид, че енергийното потребление в ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична енергия и 987 млн. т н.е. крайна енергия. Държавите членки трябва да нотифицират тези приноси до Комисията като част от своите национални планове за климата и енергетиката в съответствие с процедурата по член [3] и членове [7] – [11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на енергийния съюз].
Изменения 54, 105 и 107
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2012/27/ЕС
Член 7
Член 7
Член 7
Задължение за икономии на енергия
Задължение за икономии на енергия
1.  Държавите членки трябва да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, които да са еквивалентни поне на:
1.  Държавите членки трябва да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, които да са еквивалентни поне на:
а)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 1,5 % от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия (by volume) и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2013 г.;
а)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 1,5% от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия (by volume) и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2013 г.;
б)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на 1,5 % от количеството на годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г.
б)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на най-малко 1,5% от количеството на годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г.
Държавите членки трябва да продължат да постигат нови годишни икономии в размер на 1,5% през десетгодишните периоди след 2030 г., освен ако прегледите от страна на Комисията до 2027 г. и на всеки десет години след това покажат, че това не е необходимо за постигане на дългосрочните цели на ЕС за 2050 г. в областта на енергетиката и климата.
Държавите членки трябва да продължат да постигат нови годишни икономии в размер на 1,5% през десетгодишните периоди след 2030 г., освен ако прегледите от страна на Комисията до 2027 г. и на всеки десет години след това покажат, че това не е необходимо за постигане на дългосрочните цели на ЕС за 2050 г. в областта на енергетиката и климата.
Икономиите във всеки период трябва да се добавят към количеството на икономиите, постигнати в предходния(-те) период(-и). Когато по-ранни мерки на политиките, програми и/или индивидуални действия вече не водят до икономии, загубата на тези икономии се отчита при изчисляването на цялото количество икономии, което трябва да се постигне в края на всеки период, и загубата се замества с нови икономии.
За целите по буква б) и без това да засяга посоченото в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да отчитат само тези икономии на енергия, които се дължат на нови енергийно-политически мерки, въведени след 31 декември 2020 г., или на енергийно-политически мерки, въведени през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., при условие че може да се докаже, че тези мерки са довели до отделни действия, предприети след 31 декември 2020 г. и водещи до икономии на енергия.
Изискваните икономии за периода, посочен в буква б), са кумулативни и в допълнение към икономиите, изисквани за периода, посочен в буква а). За тази цел и без това да засяга посоченото в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да отчитат само тези икономии на енергия, които се дължат на нови енергийно-политически мерки, въведени след 31 декември 2020 г., или на по-ранни енергийно-политически мерки, при условие че може да се докаже, че тези мерки водят до нови отделни действия, предприети след 31 декември 2020 г., и генерират нови икономии на енергия. Държавите членки могат също така да отчитат икономии от отделни действия, предприети през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., при условие че те продължават да осигуряват доказуеми икономии на енергия след 2020 г.
От тези изчисления могат да бъдат частично или изцяло изключени продажбите на енергия за транспортни цели, изразени като количество енергия.
Само за целите на периода, посочен в буква а), от тези изчисления могат да бъдат частично или изцяло изключени продажбите на енергия за транспортни цели, изразени като количество енергия. Продажбите на енергия за транспортни цели се включват изцяло в изчисленията за периода, посочен в буква б), и след това.
Държавите членки решават как да бъде разпределено изчисленото количество на новите икономии на енергия по точки а) и б) във всеки от съответните периоди, при условие че в края на всеки период бъдат постигнати общите кумулативни икономии на енергия.
Държавите членки решават как да бъде разпределено изчисленото количество на новите икономии на енергия по точки а) и б) във всеки от съответните периоди, при условие че в края на всеки период бъдат постигнати общите кумулативни икономии на енергия.
2.  При спазване на посоченото в параграф 3 всяка държава членка може:
2.  При спазване на посоченото в параграф 3 всяка държава членка може:
а)  да извърши изчислението, изисквано по точка а) от параграф 1, като използва стойности в размер на 1 % за 2014 г. и 2015 г.; 1,25 % за 2016 г. и 2017 г.; и 1.5 % през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;
а)  да извърши изчислението, изисквано по точка а) от параграф 1, като използва стойности в размер на 1 % за 2014 г. и 2015 г.; 1,25 % за 2016 г. и 2017 г.; и 1.5 % през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;
б)  изцяло или частично да изключи от изчисленията продажбите на количествата енергия, използвана в промишлените дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
б)  изцяло или частично да изключи от изчисленията продажбите на количествата енергия, използвана в промишлените дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
в)  да позволи икономиите на енергия, постигнати в секторите на преобразуване, разпределение и пренос на енергия, в т.ч. чрез ефективна инфраструктура на топлоснабдителните системи и районните охладителни системи, в резултат от изпълнението на изискванията по член 14, параграф 4, член 14, параграф 5, буква б) и член 15, параграфи 1 – 6 и параграф 9 да бъдат отчетени в рамките на изискваните по параграф 1 икономии;
в)  да позволи икономиите на енергия, постигнати в секторите на преобразуване, разпределение и пренос на енергия, в т.ч. чрез ефективна инфраструктура на топлоснабдителните системи и районните охладителни системи, в резултат от изпълнението на изискванията по член 14, параграф 4, член 14, параграф 5, буква б) и член 15, параграфи 1—6 и параграф 9, да бъдат отчетени в рамките на изискваните по параграф 1, букви а) и б) икономии; както и
г)  да отчита икономиите на енергия от отделни действия, осъществени след 31 декември 2008 г., които продължават да оказват въздействие през 2020 г. и след това и които могат да бъдат измерени и верифицирани, при изчисляване на икономиите на енергия по параграф 1; както и
г)  да отчита икономиите на енергия от отделни действия, осъществени след 31 декември 2008 г., които продължават да оказват въздействие през 2020 г. и след това и които могат да бъдат измерени и верифицирани, при изчисляване на икономиите на енергия по параграф 1, буква а).
д)  да изключва от изчислението на изискването за икономии на енергия по параграф 1 верифицируемото количество енергия за собствени нужди, генерирано върху или в сгради в резултат от енергийно-политически мерки за насърчаване на нови инсталации с технологии за енергия от възобновяеми източници.
3.  Всички използвани опции по параграф 2 сумарно не трябва да надвишават 25% от количеството икономии на енергия по параграф 1. Държавите членки прилагат и изчисляват ефекта от избраните опции за периодите, посочени в букви а) и б) от параграф 1, поотделно, както следва:
3.  Всички използвани опции по параграф 2 сумарно не трябва да надвишават 25% от количеството икономии на енергия по параграф 1. Държавите членки прилагат и изчисляват ефекта от избраните опции за периодите, посочени в букви а) и б) от параграф 1, поотделно, както следва:
а)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква а) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви а), б), в) и г) от параграф 2;
а)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква а) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви а), б), в) и г) от параграф 2;
б)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква б) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви б), в), г) и д) от параграф 2, при условие че отделните действия по смисъла на буква г) продължават да имат верифицируемо и измеримо въздействие след 31 декември 2020 г.
б)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква б) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви б), в), г) и д) от параграф 2, при условие че отделните действия по смисъла на буква г) продължават да имат верифицируемо и измеримо въздействие след 31 декември 2020 г.
4.  Икономиите на енергия, постигнати след 31 декември 2020 г., не могат да се отчитат в сумата на кумулативните икономии за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
4.  Икономиите на енергия, постигнати след 31 декември 2020 г., не могат да се отчитат в сумата на кумулативните икономии за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
5.  Държавите членки трябва да осигурят съответствие на изчисляването на икономиите на енергия, произтичащи от енергийно-политически мерки по член 7а, член 7б и член 20, параграф 6 с посоченото в приложение V.
5.  Държавите членки трябва да осигурят съответствие на изчисляването на икономиите на енергия, произтичащи от енергийно-политически мерки по член 7а, член 7б и член 20, параграф 6 с посоченото в приложение V.
6.  Държавите членки трябва да постигнат изискваното по параграф 1 количество икономии на енергия или чрез създаване на схема за задължения за енергийна ефективност по член 7а, или чрез предприемане на алтернативни енергийно-политически мерки по член 7б. Държавите членки могат да комбинират схема за задължения за енергийна ефективност с алтернативни енергийно-политически мерки.
6.  Държавите членки трябва да постигнат изискваното по параграф 1 количество икономии на енергия или чрез създаване на схема за задължения за енергийна ефективност по член 7а, или чрез предприемане на алтернативни енергийно-политически мерки по член 7б. Държавите членки могат да комбинират схема за задължения за енергийна ефективност с алтернативни енергийно-политически мерки.
7.  Държавите членки трябва да докажат, че в случаите на припокриване на въздействието на енергийно-политически мерки или отделни действия не се извършва двойно отчитане на икономиите на енергия.“;
7.  Държавите членки трябва да докажат, че в случаите на припокриване на въздействието на енергийно-политически мерки или отделни действия не се извършва двойно отчитане на икономиите на енергия.“;
Изменение 55
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7a – параграф 1
1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълнят своите задължения за постигане на количеството икономии на енергия по член 7, параграф 1 посредством схема за задължения за енергийна ефективност, те трябва да осигурят постигане от страна на заинтересованите страни по параграф 2, действащи на територията на всяка държава членка, без това да засяга посоченото в член 7, параграф 2, на изискваните кумулативни енергийни икономии при крайното потребление, посочени в член 7, параграф 1.
1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълнят своите задължения за постигане на количеството икономии на енергия по член 7, параграф 1 посредством схема за задължения за енергийна ефективност, те трябва да осигурят постигане от страна на заинтересованите страни по параграф 2, действащи на територията на всяка държава членка, без това да засяга посоченото в член 7, параграф 2, на изискваните кумулативни енергийни икономии при крайното потребление, посочени в член 7, параграф 1, или да позволяват на задължените страни да правят годишни вноски в националния фонд за енергийна ефективност в съответствие с член 20, параграф 6.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 a – параграф 2
2.  Държавите членки трябва да определят, на базата на обективни и недискриминационни критерии, задължени страни измежду дистрибуторите на енергия и/или компаниите за енергийни продажби на дребно, действащи на тяхната територия и могат да включат в задължените страни също дистрибутори или търговци на дребно на транспортни горива, действащи на тяхната територия. Количеството икономии на енергия, необходими за изпълнение на задължението, трябва да бъде постигнато от задължените страни при крайните клиенти, посочени съответно от държавата членка, независимо от изчисленията, направени съгласно член 7, параграф 1, или ако държавата членка реши така – посредством сертифицирани икономии на енергия от други страни, както е описано в параграф 5, буква б).
2.  Държавите членки трябва да определят, на базата на обективни и недискриминационни критерии, задължени страни измежду дистрибуторите на енергия, компаниите за енергийни продажби на дребно и дистрибутори и търговци на дребно на транспортни горива, действащи на тяхната територия. Количеството икономии на енергия, необходими за изпълнение на задължението, трябва да бъде постигнато от задължените страни при крайните клиенти, посочени съответно от държавата членка, независимо от изчисленията, направени съгласно член 7, параграф 1, или ако държавата членка реши така – посредством сертифицирани икономии на енергия от други страни, както е описано в параграф 5, буква б).
Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а – параграф 2 a (нов)
2a.  Когато предприятията за продажба на енергия на дребно са определени като задължени страни по параграф 2, държавите членки гарантират, че при изпълнение на своите задължения предприятията за продажба на енергия на дребно не създават пречки за потребителите за преминаване от един доставчик на друг.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а – параграф 5 – буква б
б)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат в рамките на изпълнението на своето задължение сертифицирани икономии на енергия, постигнати от доставчици на енергийни услуги или други трети страни, включително когато задължените страни насърчават мерки чрез други одобрени от държавата организации или чрез публични органи, като мерките може да включват или да не включват официални форми на партньорство, както и да бъдат съчетавани с други източници на финансиране. В случаите, при които държавите членки разрешават подобна практика, те трябва да осигурят наличието на процес на одобряване, който да е ясен, прозрачен и открит за всички участници на пазара и да цели свеждане до минимум на разходите за сертифициране;
б)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат в рамките на изпълнението на своето задължение сертифицирани икономии на енергия, постигнати от доставчици на енергийни услуги или други трети страни, включително когато задължените страни насърчават мерки чрез други одобрени от държавата организации или чрез публични органи, като мерките може да включват или да не включват официални форми на партньорство, както и да бъдат съчетавани с други източници на финансиране. В случаите, при които държавите членки разрешават подобна практика, те гарантират наличието на акредитиран процес на одобряване, който да е ясен, прозрачен, приобщаващ и открит за всички участници на пазара и да цели свеждане до минимум на разходите за сертифициране;
Изменение 60
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а - параграф 5 - буква в а (нова)
вa)  дават възможност за допълнителни икономии, постигани чрез по-устойчиви технологии в системите за централно отопление и охлаждане в градската среда (което води до намаляване както на замърсителите, така и на фините прахови частици), които да бъдат вземани предвид за постигане на количеството икономии на енергия, изисквани по параграф 1;
Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а - параграф 5 - буква вб (нова)
вб)  насърчават приемането на мерки за увеличаване на потенциала за отопление и охлаждане за икономии на енергия, което в даден момент вероятно ще осигури допълнителни ползи за намесите, водещи до смекчаване на замърсяването;
Изменение 62
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а - параграф 5 - буква вв (нова)
вв)  въвеждат инструменти, които сертифицират икономиите на енергия в резултат на енергийни обследвания или еквивалентни системи за енергийно управление, посочени в член 8, за да отчитат тези икономии към количеството икономии на енергия, изисквано съгласно параграф 1;
Изменение 63
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а - параграф 5 - буква вг (нова)
вг)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат като изпълнение на своето задължение икономиите на крайна енергия, постигнати в ефективни отоплителни и охладителни системи.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а - параграф 5 - буква ве (нова)
ве)  оценяват и предприемат мерки за свеждане до минимум на въздействието на преките и непреките разходи на такива схеми върху конкурентоспособността на енергоемките промишлени сектори, изложени на международна конкуренция.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 а – параграф 6 a (нов)
6a.  Като част от своите интегрирани национални енергийни планове държавите членки уведомяват Комисията относно своите планирани политически мерки съгласно член 7, параграф 2, буква в). Въздействието на тези мерки се изчислява и включва в тези планове. Изчислението, използвано от държавите членки, се основава на обективни недискриминационни критерии, които следва да бъдат изготвени в консултация с Комисията в срок до 1 януари 2019 г.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 б – параграф 1
1.   В случаите, при които държавите членки решат да изпълняват своите задължения за постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия посредством алтернативни мерки по енергийната политика, те трябва да осигурят постигането на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия при крайните клиенти.
1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълняват своите задължения за постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия посредством алтернативни мерки по енергийната политика, те трябва да осигурят пълното постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия при крайните клиенти.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 б – параграф 1 а (нов)
1a.  Освен това всички възможности за увеличаване на енергийната ефективност, включително от горива с по-добри експлоатационни характеристики, използвани в транспорта, са допустими по отношение на изискването за кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, установено в член 7, параграф 1.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2012/27/ЕС
Член 7б – параграф 2
2.  При планирането на алтернативни мерки по енергийната политика за постигане на икономии на енергия, държавите членки трябва да имат предвид въздействието върху домакинствата, намиращи се в условия на енергийна бедност.
2.  При планирането на алтернативни мерки по енергийната политика за постигане на икономии на енергия, държавите членки трябва да имат предвид въздействието върху домакинствата с ниски доходи, включително домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и да гарантират, че тези мерки се прилагат приоритетно в тези домакинства и в сгради за социално жилищно настаняване.
Държавите членки изчисляват размера на икономиите, постигнати в тези домакинства, в сравнение с общия размер на икономиите, постигнати във всички домакинства по силата на настоящия член.
Тези икономии се публикуват и се включват в интегрираните доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) XX/20XX [относно управлението на Енергийния съюз].
Изменение 70
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Член 7в (нов)
(4a)  Вмъква се следният член:
„Член 7в
Предоставяне на услуги за енергийна ефективност
В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията гарантира, че предоставянето на услуги на пазара на енергийната ефективност се осъществява в условията на конкурентна и прозрачна рамка, с цел крайния потребител да се възползва от ползите, изразяващи се в по-ниски разходи и по-високо качество на услугата, свързани с действията за подобряване на енергийната ефективност. За тази цел държавите членки гарантират на различните икономически участници, по-специално на МСП, недискриминационен достъп до пазара на услуги за енергийна ефективност, като насърчават участието им на равни начала с вертикално интегрираните оператори и преодоляват позициите на конкурентно преимущество, създали се в полза субектите, които работят както в областта на разпространението, така и в тази на продажбата на енергия. За тази цел държавите членки предприемат всички необходими действия, за да се гарантира, че интегрираните оператори предоставят на трети лица същите условия и същите инструменти, които използват за предоставянето на услуги за енергийна ефективност.“;
Изменение 71
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки трябва да гарантират, че доколкото това е технически осъществимо, финансово разумно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на икономии на енергия, крайните потребители на природен газ трябва да са оборудвани с индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно да отразяват действителното енергийно потребление на съответния краен потребител и които да дават информация за действителното време на потреблението.;
Държавите членки трябва да гарантират, че доколкото това е технически осъществимо, финансово разумно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на икономии на енергия, крайните потребители на природен газ трябва да са оборудвани, що се отнася до избраната технология и функционалност, с индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени и уреди за контролиране на отоплението, които точно да отразяват действителното енергийно потребление на съответния краен потребител и които да дават информация за действителното време на потреблението, както и други характеристики, както е приложимо в привеждането в съответствие с разпоредбите, свързани с измерването на електричеството съгласно членове 19 – 22 от Директивата (ЕС) …/… [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработка)].
Изменение 72
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в – подточка ii а (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Интелигентната измервателна система предоставя на крайните потребители достъп до данните за тяхното енергопотребление и времевите серии от периодите на уреждане на дисбаланса на пазара.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г
Директива 2012/27/ЕС
Член 9 – параграф 3
г)  отпада параграф 3;
г)  параграф 3 се заменя със следното:
„3. Що се отнася до формата и функционалностите на данните, разпоредбите се привеждат в съответствие с членове 18—21 от Директива 2009/72/EО на Европейския парламент и на Съвета1a , доколкото е уместно. Данните за потребителите се третират в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1b. На крайните клиенти не се начисляват такси.за достъп до техните данните в полезен за тях формат. “
__________________
1a. Директива 2009/72/EО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55).
1b Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).’
Изменение 74
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2012/27/ЕС
Член 9 а
Член 9 а
Член 9 а
Измерване, измерване на разпределението и дялово разпределяне на разходите за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване
Измерване, измерване на разпределението и дялово разпределяне на разходите за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване
1.  По отношение на крайните клиенти на топлоснабдителни системи, районни охладителни системи и битово горещо водоснабдяване държавите членки трябва да осигурят тези клиенти да са оборудвани с измервателни уреди на конкурентни цени, които вярно да отразяват действителното енергопотребление на крайния клиент.
1.  По отношение на крайните клиенти на топлоснабдителни системи, районни охладителни системи и битово горещо водоснабдяване държавите членки трябва да осигурят тези клиенти да са оборудвани с измервателни уреди на конкурентни цени, които вярно да отразяват действителното енергопотребление на крайния клиент.
В случаите, когато топлинната енергия, енергията за охлаждане или за гореща вода за дадена сграда се подават от централен източник, обслужващ множество сгради, или от топлоснабдителна мрежа или районна охладителна мрежа, при топлообменника или точката на доставка винаги трябва да има монтиран топломер или водомер за гореща вода.
В случаите, когато топлинната енергия, енергията за охлаждане или за топла вода за дадена сграда се подават от централен източник, обслужващ множество сгради, или от топлоснабдителна мрежа или районна охладителна мрежа, при топлообменника или точката на доставка винаги трябва да има монтиран измервателен уред.
2.  В многофамилните жилищни сгради и многофункционалните сгради с централен източник на топлинна енергия или енергия за охлаждане, или снабдявани от топлоснабдителни и районни охладителни системи, трябва да има инсталирани индивидуални измервателни уреди за измерване на консумацията на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода във всяка обособена част от сградата.
2.  В многофамилните жилищни сгради и многофункционалните сгради с централен източник на топлинна енергия или енергия за охлаждане, или снабдявани от топлоснабдителни и районни охладителни системи, се инсталират индивидуални измервателни уреди за измерване на консумацията на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода във всяка обособена част от сградата, когато това е технически осъществимо и икономически ефективно от гледна точка на пропорционалност спрямо потенциалните икономии на енергия.
В случаите, при които използването на индивидуални измервателни уреди не е технически осъществимо или разходоефективно за измерване на топлинната енергия или охлаждащата енергия във всяка обособена част от сградата, се използват индивидуални топлинни разпределители за определяне на потреблението на топлинна енергия при всеки радиатор, освен ако въпросната държава членка докаже, че монтирането на подобни топлинни разпределители не би било разходоефективно. В такива случаи може да бъде разгледана възможността за използване на алтернативни разходоефективни методи за измерване на потреблението на топлинна енергия. Условията за техническа неосъществимост и за отсъствие на разходоефективност трябва да бъдат ясно определени и публикувани от всяка държава членка.
В случаите, при които използването на индивидуални измервателни уреди не е технически осъществимо или разходоефективно за измерване на топлинната енергия или охлаждащата енергия във всяка обособена част от сградата, се използват индивидуални топлинни разпределители за определяне на потреблението на топлинна енергия при всеки радиатор, освен ако въпросната държава членка докаже, че монтирането на подобни топлинни разпределители не би било разходоефективно. В такива случаи може да бъде разгледана възможността за използване на алтернативни разходоефективни методи за измерване на потреблението на топлинна енергия. След извършване на консултация с Комисията общите критерии, методологията и/или процедурите за определяне на техническа неосъществимост и за отсъствие на разходоефективност се определят ясно и се публикуват от всяка държава членка.
В нови сгради от вида, посочен в първата алинея или в случаите, при които на сгради от такъв вид се извършва основен ремонт, както това е определено в Директива 2010/31/ЕС, винаги трябва да са осигурени индивидуални измервателни уреди.
Независимо от разпоредбите на първа и втора алинея, индивидуални измервателни уреди се предоставят за топла вода в нови многофамилни сгради и в жилищната част на нови сгради със смесено предназначение, когато те разполагат с централен източник на топлинна енергия за топла вода или се снабдяват от районна отоплителна система.
3.  В случаите, при които многофамилни жилищни сгради и многофункционални сгради се снабдяват от топлоснабдителна система или районна охладителна система, или когато за такива сгради преобладават собствени, общи за сградата отоплителни или охладителни инсталации, с цел осигуряване на прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление държавите членки трябва да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потреблението на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода в такива сгради, включително за:
3.  В случаите, при които многофамилни жилищни сгради и многофункционални сгради се снабдяват от топлоснабдителна система или районна охладителна система, или когато за такива сгради преобладават собствени, общи за сградата отоплителни или охладителни инсталации, с цел осигуряване на прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление държавите членки трябва да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потреблението на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода в такива сгради, включително за:
а)  гореща вода за битови нужди;
а)  гореща вода за битови нужди;
б)  топлинна енергия, отделяна от сградната инсталация за отопление на общите части на сградата (в случаите, при които стълбищата и коридорите са оборудвани с радиатори);
б)  топлинна енергия, отделяна от сградната инсталация за отопление на общите части на сградата (в случаите, при които стълбищата и коридорите са оборудвани с радиатори);
в)  отопление или охлаждане на апартаментите.
в)  отопление или охлаждане на апартаментите.
4.  За целите по настоящия член, считано от 1 януари 2020 г. новите инсталирани измервателни уреди и топлинни разпределители трябва да са с възможност за дистанционно отчитане.
4.  За целите по настоящия член, считано от 1 януари 2020 г. новите инсталирани измервателни уреди и топлинни разпределители са с възможност за дистанционно отчитане. Условията относно техническата осъществимост и икономическата ефективност, определени в параграф 2, първа и втора алинея, продължават да се прилагат.
До 1 януари 2027 г. съответните измервателни уреди и топлинните разпределители, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва или да бъдат преустроени така, че да могат да се отчитат дистанционно, или да бъдат заменени с уреди с възможност за дистанционно отчитане, освен ако съответната държава членка покаже, че това не е разходоефективно.“;
До 1 януари 2027 г. съответните измервателни уреди и топлинните разпределители, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва или да бъдат преустроени така, че да могат да се отчитат дистанционно, или да бъдат заменени с уреди с възможност за дистанционно отчитане, освен ако съответната държава членка покаже, че това не е разходоефективно.“;
Изменение 75
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Член 10 – параграф 1
1.   В случаите, при които крайните клиенти не разполагат с интелигентните измервателни уреди, посочен в Директива 2009/73/ЕО, държавите членки трябва да направят необходимото, така че до 31 декември 2014 г. фактурната информация да стане точна и да се основава на действителното потребление, в съответствие с приложение VII, точка 1.1, по отношение на консумацията на природен газ, когато това е технически възможно и икономически оправдано.
1.  В случаите, при които крайните клиенти не разполагат с интелигентните измервателни уреди, посочен в Директива 2009/73/ЕО, държавите членки трябва да направят необходимото, така че до 31 декември 2014 г. фактурната информация да стане надеждна, точна и да се основава на действителното потребление, в съответствие с приложение VII, точка 1.1, по отношение на консумацията на природен газ, когато това е технически възможно и икономически оправдано.
Изменение 76
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 7 – буква в
Директива 2012/27/ЕС
Член 10 – параграф 2 – алинея 1
Измервателните уреди, монтирани в съответствие с Директива 2009/73/EО, трябва да дават възможност за определяне на точна фактурна информация въз основа на действителното потребление. Държавите членки трябва да направят необходимото, така че крайните клиенти да имат възможност за лесен достъп до допълнителна информация относно предходно потребление, даваща възможност за подробни проверки на собственото потребление.
Измервателните уреди, монтирани в съответствие с Директива 2009/73/EО, осигуряват определяне на точна фактурна информация въз основа на действителното потребление. Държавите членки трябва да направят необходимото, така че крайните клиенти да имат възможност за лесен достъп до допълнителна информация относно предходно потребление, даваща възможност за подробни проверки на собственото потребление.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2012/27/ЕС
Член 10 а
Член 10 а
Член 10 а
Фактурна информация и информация за потреблението за отопление, охлаждане и битова гореща вода
Фактурна информация и информация за потреблението за отопление, охлаждане и битова гореща вода
1.  Държавите членки трябва да осигурят по отношение на фактурната информация и информацията за потреблението тя да бъде точна и да се базира на действителното потребление, в съответствие с приложение VIIа, точка 1 и точка 2, за всички крайни потребители, при които са инсталирани съответни измервателни уреди и топлинни разпределители.
1.  Държавите членки гарантират, че когато са инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, информацията относно таксуването и потреблението е надеждна, точна и се основава на действителното потребление или показанията на топлинния разпределител, в съответствие с точки 1 и 2 от приложение VIIa за всички крайни потребители, а именно за физически или юридически лица, които закупуват топлинна енергия, охладителна енергия или топла вода за собствена крайна употреба, или физическите или юридическите лица, които заемат отделна сграда или обособена част в многофамилните или многофункционалните сгради, които се снабдяват с топлинна енергия, охладителна енергия или топла вода от централен източник, който няма пряк или индивидуален договор с доставчик на енергия.
Освен в случаите на измерване на разпределението на потреблението по член 9а, параграф 2, това задължение може да бъде изпълнено чрез система за редовно самоотчитане от крайните клиенти, при която те предават показанията от своя измервателен уред на енергийния доставчик. Единствено в случаите, при които крайният клиент не е предал показанията от измервателния си уред за даден период на фактуриране, фактурирането се основава на оценка на потреблението или на фиксирана стойност.
Това задължение може, когато дадена държава членка предвижда това, и с изключение на случаите, когато се измерва разпределението на потреблението въз основа на топлинни разпределители съгласно член 9а, параграф 2, да бъде изпълнено чрез система за редовно самоотчитане от крайните клиенти или крайните ползватели, при която те предават показанията от своя измервателен уред. Единствено в случаите, при които крайният клиент или крайният ползвател не е предал показанията от измервателния си уред за даден период на фактуриране, фактурирането се основава на оценка на потреблението или на фиксирана стойност.
2.  Държавите членки:
2.  Държавите членки:
а)  трябва да изискват — в случай, че има налична информация за фактурирането на енергията и за предходното потребление на крайните потребители тази информация да се предоставя на посочен от крайния клиент доставчик на енергийни услуги;
а)  изискват — в случай, че има налична информация за фактурирането на енергията и за предходното потребление или показания на топлинния разпределител на крайните потребители тази информация да се предоставя, по искане на крайния потребител, на посочен от крайния клиент доставчик на енергийни услуги;
б)  трябва да направят необходимото за да се предложи на крайните клиенти опция за електронна фактурна информация и електронни сметки и при поискване те да получават ясно и разбираемо обяснение за начина на изготвяне на тяхната сметка, особено когато сметките не се основават на действително потребление;
б)  правят необходимото на крайните потребители да се предложи опция за електронна информация за фактурирането и електронни фактури;
в)  трябва да направят необходимото, за да се осигури на всички крайни потребители придружаваща фактурата информация за действителното потребление, в съответствие с приложение VII, точка 3;
в)  гарантират, че на всички крайни потребители се предоставя ясна и разбираема придружаваща фактурата информация за действителното потребление, в съответствие с приложение VIIа, точка 3;
г)  могат да предвидят, че по искане на крайния клиент предоставянето на фактурна информация няма да се счита за искане за плащане. В такива случаи държавите членки трябва да направят необходимото за да се предлагат гъвкави схеми за реалното плащане;
г)  могат да предвидят, че по искане на крайния клиент предоставянето на фактурна информация няма да се счита за искане за плащане. В такива случаи държавите членки трябва да направят необходимото за да се предлагат гъвкави схеми за реалното плащане;
га)  насърчават сигурността в кибернетичното пространство и гарантират правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните на крайните ползватели в съответствие със съответното законодателство на Съюза.
2a.  Държавите членки решават кой следва да отговаря за предоставянето на информацията по параграфи 1 и 2 за крайните ползватели, които нямат пряк или индивидуален договор с доставчик на енергия.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
-a)  в параграф 4 се добавя следната алинея:
„Комисията установява обща методология след консултация със съответните заинтересовани страни, за да насърчава операторите на мрежи да намаляват загубите и да прилагат разходоефективна/енергийно ефективна инвестиционна програма в инфраструктурата, както и да отчитат правилно енергийната ефективност и гъвкавостта на мрежата. Комисията, до... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива], приема делегиран акт в съответствие с член 23 за допълване на настоящата директива чрез определяне на тази методология.“
Изменение 79
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii)
Директива 2012/27/ЕС
Член 15 – параграф 5 – алинея 3
Операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи спазват изискванията, посочени в приложение XII.“;
Операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи вземат под внимание необходимостта да се осигурява непрекъснато топлоподаване при свързване, като гарантират достъп до мрежата и разпределяне на високоефективно комбинирано производство, и спазват изискванията, посочени в приложение XII.
Изменение 80
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Член 19 а (нов)
(11a)  Вмъква се следният член:
„Член 19a
Финансиране на енергийната ефективност от европейските банки
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) адаптират целите на своите политики с оглед на признаването на енергийната ефективност като самостоятелен енергиен източник и на инвестициите в енергийната ефективност като част от своите инфраструктурни инвестиционни портфейли.
ЕИБ и ЕБВР, съвместно с националните насърчителни банки, изготвят, генерират финансиране и финансират програми и проекти, специално предназначени за сектора за енергийна ефективност, включително и за енергийно бедните домакинства.
Държавите членки използват пълноценно възможностите и инструментите, предлагани от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“.
Изменение 82
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Член 23 – параграф 3 а (нов)
(12a)  В член 23 се вмъква следният параграф:
„3a. Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.“
Изменение 83
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 б (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Член 24 – параграф 4 a (нов)
(12б)  В член 24 се вмъква следният параграф:
„4а. В контекста на доклада за състоянието на Енергийния съюз Комисията представя доклад относно функционирането на пазара на въглеродни емисии в съответствие с член 29, параграф 1 и параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) XX/20XX [относно управлението на Енергийния съюз], като взема под внимание последствията от прилагането на настоящата директива.“
Изменение 84
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2012/27/ЕС
Член 24 – параграф 12
12.  Комисията трябва да направи оценка на настоящата директива най-късно до 28 февруари 2024 г. и на всеки пет години след това и да представя доклад до Европейския парламент и Съвета. Ако е целесъобразно, този доклад се придружава от предложения за допълнителни мерки.
12.  Комисията прави оценка на настоящата директива най-късно до 28 февруари 2024 г. и на всеки пет години след това и представя доклад до Европейския парламент и Съвета, съдържащ оценка на общата ефективност на настоящата директива и на необходимостта от допълнително коригиране на политиката на Съюза в областта на енергийната ефективност в съответствие с целите на Парижкото споразумение, икономическото развитие и развитието в областта на иновациите. Ако е целесъобразно, този доклад се придружава от предложения за допълнителни мерки.
Изменение 85
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13а (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Член 24 – параграф 12а (нов)
(13a)  В член 24 се добавя следният параграф:
12а.  В срок до 31 декември 2019 г. Комисията извършва отделен задълбочен анализ на потенциала за енергийна ефективност, свързан с:
а)  преобразуването и трансформирането на енергия;
б)  преноса и разпределението на енергия;
в)  производството и последващото транспортиране на енергийни доставки, т.е. енергия, изразходена в извличането на изкопаеми горива и транспортирането ѝ до мястото на употреба.
г)  съхраняването на енергия.
В срок до 31 януари 2021 г., въз основа на своите констатации Комисията представя, ако е целесъобразно, на Европейския парламент и на Съвета предложение за законодателен акт във връзка с това.
Изменение 114
Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква а
Директива 2012/27/ЕС
Приложение IV – бележка под линия 3
а)  В приложение IV бележка под линия 3 се заменя със следното: „ (3) Тази стойност може да се използва в случаите, при които енергоспестяванията се изчисляват като първична енергия посредством подход „отдолу нагоре“, базиращ се на крайното енергийно потребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите членки могат да използват стойността 2,0 на обичайния коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия. Държавите членки могат да използват и друга стойност на този коефициент, при условие че направят съответната обосновка въз основа на национални обстоятелства, които засягат първичното енергийно потребление.
а)  В приложение IV бележка под линия 3 се заменя със следното: „ (3) Тази стойност може да се използва само за целите на настоящата директива и в случаите, при които енергоспестяванията се изчисляват като първична енергия посредством подход „отдолу нагоре“, базиращ се на крайното енергийно потребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите членки прилагат коефициент, определен по прозрачен метод, съпоставим във всички държави членки, въз основа на националните обстоятелства, които засягат първичното енергийно потребление. Тези обстоятелства са надлежно обосновани, измерими и проверими и се основават на обективни и недискриминационни критерии. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите членки могат да използват стойността 2,3 на обичайния коефициент на преобразуване или и друга стойност на този коефициент, при условие че направят съответната обосновка. “ В такъв случай държавите членки отчитат своите енергийни миксове, включени в техните интегрирани национални планове относно енергетиката и климата, които ще бъдат нотифицирани на Комисията в съответствие с член [3] от Регламент (ЕС) XX/20ХХ [относно управлението на Енергийния съюз]. Този обичаен коефициент се преразглежда на всеки 5 години въз основа на реално наблюдавани данни.
Изменение 87
Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Приложение V – параграф 2 – буква а
а)  за икономиите на енергия трябва да бъде показано, че са допълнителни спрямо икономиите, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи. За изчисляването на нетните икономии на енергия, държавите членки следва да определят сценарий на базовата линия, показващ как би се развивала ситуацията при отсъствие на съответната политика. Тази базова линия трябва да отразява следните фактори: тенденциите на енергопотреблението, промените в поведението на потребителите и измененията, предизвикани от други мерки на национално и европейско равнище;
а)  за икономиите на енергия трябва да бъде показано, че са допълнителни спрямо икономиите, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи. За изчисляването на нетните икономии на енергия, държавите членки следва да определят сценарий на базовата линия, показващ как би се развивала ситуацията при отсъствие на съответната политика, както и на произтичащото отделно действие. Тази базова линия отразява следните фактори: тенденциите на енергопотреблението, промените в поведението на потребителите и измененията, предизвикани от други мерки на национално равнище и на равнището на Съюза;
Изменение 88
Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Приложение V – параграф 2 – буква б
б)  икономиите на енергия, дължащи се на прилагането на задължителното законодателство на ЕС, се считат за икономии, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи, и поради това не могат да се отчитат по параграф 1 от член 7, с изключение на икономии във връзка със санирането на съществуващи сгради, при условие че е осигурено съответствие с критерия за материалност по точка 3, буква з);
б)  икономиите на енергия, дължащи се на прилагането на задължителното законодателство на ЕС, се считат за икономии, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи, и поради това не могат да се отчитат по параграф 1 от член 7, с изключение на икономии във връзка с мерките, насърчаващи санирането на съществуващи сгради, при условие че е осигурено съответствие с критерия за материалност по точка 3, буква з);
Изменение 89
Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Приложение V – параграф 2 – буква з
з)  при изчисляването на икономиите на енергия се отчита времетраенето на мерките. Това може да се прави чрез отчитане на икономиите, които ще се постигнат от всяко отделно действие между датата на реализацията и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. Като алтернативна възможност, държавите членки могат да възприемат друг метод, за който се счита, че ще даде поне същия общ размер на икономиите. Когато използват други методи, държавите членки гарантират, че общият размер на икономиите на енергия, изчислен по тези методи, не надхвърля размера на икономиите на енергия, който би се получил в резултат от изчисление с отчитане на икономиите от всяко отделно действие между датата на неговата реализация и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. В своите интегрирани национални планове за действие в областта на енергетиката и климата в рамките на управлението на Енергийния съюз, държавите членки трябва да опишат подробно какви други методи са използвани и какви разпоредби са въведени, за да се осигури изпълнението на това задължително изискване по отношение на изчисленията.
з)  при изчисляването на икономиите на енергия се отчитат времетраенето на мерките и темпът, при който икономиите намаляват с течение на времето. Това изчисление се прави чрез отчитане на икономиите, които ще се постигнат от всяко отделно действие между датата на реализацията и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. Като алтернативна възможност, държавите членки могат да възприемат друг метод, за който се счита, че ще даде поне същия общ размер на икономиите. Когато използват други методи, държавите членки гарантират, че общият размер на икономиите на енергия, изчислен по тези методи, не надхвърля размера на икономиите на енергия, който би се получил в резултат от изчисление с отчитане на икономиите от всяко отделно действие между датата на неговата реализация и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. В своите интегрирани национални планове за действие в областта на енергетиката и климата в рамките на регламента относно управлението на Енергийния съюз, държавите членки описват подробно какви други методи са използвани и какви разпоредби са въведени, за да се осигури изпълнението на това задължително изискване по отношение на изчисленията.
Изменение 90
Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Приложение V – параграф 3 – буква г
г)  размерът на икономиите на енергия, които се изисква или следва да бъдат постигнати чрез дадена мярка на енергийната политика, се изразява под формата или на крайно, или на първично енергийно потребление, като се използват коефициентите за преобразуване, посочени в приложение IV;
г)  размерът на икономиите на енергия, които се изисква или следва да бъдат постигнати чрез дадена мярка на енергийната политика, се изразява под формата на крайно и първично енергийно потребление, като се използват коефициентите за преобразуване, посочени в приложение IV;
Изменение 91
Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Приложение V – точка 3 – алинея 2
За мерки по енергийната политика, предприети в съответствие с буква д) от член 7, параграф 2, държавите членки могат да използват изчислителната методика, определена в Директива 2010/31/ЕС, доколкото това е в съответствие с изискванията съгласно член 7 от настоящата директива и съгласно настоящото приложение.
заличава се
Изменение 92
Предложение за директива
Приложение I – точка 2 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Приложение VІІ а
Приложение VІІ а
Приложение VІІ а
Минимални изисквания за фактуриране и информация за фактурирането въз основа на действителното потребление за отопление, охлаждане и битова гореща вода
Минимални изисквания за информацията за фактурирането и потреблението за отопление, охлаждане и гореща вода
1.  Фактуриране въз основа на действителното потребление
1.  Фактуриране въз основа на действителното потребление или показанията на топлинния разпределител
За да се даде възможност на крайните потребители да регулират своето енергопотребление, фактурирането трябва да се извършва въз основа на действителното потребление поне веднъж годишно.
За да се даде възможност на крайните потребители да регулират своето енергопотребление, фактурирането се извършва въз основа на действителното потребление или показанията на топлинния разпределител поне веднъж годишно.
2.  Минимална честота на предоставянето на фактурна информация или информация за потреблението
2.  Минимална честота на предоставянето на фактурна информация или информация за потреблението
Считано от [Моля, попълнете тук…датата на влизане в сила)], в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, трябва да се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението, базиращи се на реалното потребление, поне веднъж на тримесечие в случаите, при които крайните клиенти са предпочели да получават електронни сметки, а в останалите случаи два пъти годишно.
Считано от [Моля, попълнете тук …датата на транспониране], в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, на крайните ползватели се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението, базиращи се на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител, поне веднъж на тримесечие при поискване или в случаите, при които крайните клиенти са предпочели да получават електронни сметки, а в останалите случаи два пъти годишно.
Считано от 1 януари 2022 г. в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, трябва да се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението поне веднъж месечно. Отоплението и охлаждането могат да бъдат освободени от това изискване в периодите извън отоплителния/охладителния сезон.
Считано от 1 януари 2022 г., в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, на всички крайни ползватели се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението въз основа на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно. Тази информация се предоставя непрекъснато и чрез интернет и се актуализира толкова често, колкото това позволяват измервателните уреди и използваните системи. Отоплението и охлаждането могат да бъдат освободени от това изискване в периодите извън отоплителния/охладителния сезон.
3.  Минимално необходима информация, която трябва да се съдържа в сметката, базираща се на действителното потребление
3.  Минимална информация, която да се съдържа в сметката
Държавите членки трябва да предприемат необходимото, за да имат крайните потребители достъп до следната информация в ясна и разбираема форма, която да се съдържа във или да придружава техните сметки:
Държавите членки гарантират, че крайните потребители имат достъп до следната точна информация в ясна и разбираема форма, която да се съдържа във или да придружава техните сметки, когато те са направени въз основа на реалното потребление или показанията на топлинния разпределител:
а)  текущите действителни цени и действителното енергопотребление;
а)  текущите действителни цени и действителното енергопотребление или общите разходи за топлинна енергия и показанията на топлинния разпределител;
б)  информация относно микса на използваните горива, включително за крайни потребители, ползващи енергия от топлоснабдителна система или система за охлаждаща енергия;
б)  информация относно микса на използваните горива и свързаните с това емисии на парникови газове, включително за крайни потребители, ползващи енергия от топлоснабдителна система или система за охлаждаща енергия, и обяснение за различните данъци, налози и прилагани тарифи;
в)  сравнение на енергопотреблението на крайните потребители с потреблението за същия период през предходната година, представено графично и с корекция за климатичните условия при отопление и охлаждане;
в)  сравнение на енергопотреблението на крайните потребители с потреблението за същия период през предходната година, представено графично и с корекция за климатичните условия при отопление и охлаждане;
г)  информация за връзка с организации на крайните клиенти, енергийни агенции или подобни органи, включително адреси в Интернет, от които може да се получи информация за възможните мерки за подобряване на енергийната ефективност, сравнителните профили на крайни клиенти и/или обективните технически спецификации на енергопотребяващо оборудване.
г)  информация за връзка с организации на крайните клиенти, енергийни агенции или подобни органи, включително адреси в Интернет, от които може да се получи информация за възможните мерки за подобряване на енергийната ефективност, сравнителните профили на крайни клиенти и/или обективните технически спецификации на енергопотребяващо оборудване.
га)  информация относно съответните процедури за подаване на жалби, службите на омбудсмана или алтернативни механизми за разрешаване на спорове;
Освен това държавите членки трябва да вземат необходимите мерки, за да получават крайните потребители сравнения с осреднена нормализирана или референтна стойност на потреблението на краен потребител от същата категория, изразено в ясна и разбираема форма в техните сметки или със съответна съдържаща се в тях препратка.
гб)  сравнения с осреднена нормализирана или референтна стойност на потреблението на краен потребител от същата категория.
Сметките, които не се основават на действително потребление или на показанията на топлинния разпределител, съдържат ясно и разбираемо обяснение за начина на изчисляване на сумата, посочена в сметката, и най-малкото информацията, посочена в букви г) и га).
Изменение 93
Предложение за директива
Приложение І – точка 2a (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Приложение IX – част 1 – буква ж
2a.  В приложение IX, част 1, четвърти параграф, буква ж) се заменя със следното:
ж)  Икономически анализ: описание на въздействието
„ж) Икономически анализ: описание на въздействието
Икономическите анализи отчитат всяко значимо икономическо въздействие.
Икономическите анализи отчитат всяко значимо икономическо въздействие.
Държавите членки могат да оценяват и вземат предвид при вземането на решения разходите и икономиите на енергия от повишената гъвкавост на енергийните доставки и от оптимизираната работа на електроенергийните мрежи в анализираните сценарии, включително избегнатите разходи и спестяванията от намалените инвестиции в инфраструктурата.
Държавите членки оценяват и вземат предвид при вземането на решения разходите и икономиите на енергия от повишената гъвкавост на енергийните доставки и от оптимизираната работа на електроенергийните мрежи в анализираните сценарии, включително избегнатите разходи и спестяванията от намалените инвестиции в инфраструктурата.
Взетите предвид разходи и ползи включват най-малко следното:
Взетите предвид разходи и ползи включват най-малко следното:
i)  Ползи
i)  Ползи
—  Стойност на произведеното за потребителя (топлинна и електроенергия)
—  Стойност на произведеното за потребителя (топлинна и електроенергия)
—  Външни ползи, като ползи за околната среда и здравето, доколкото е възможно
—  Външни ползи, като ползи за околната среда, за намаляване на емисиите на парникови газове и за здравето и безопасността
—  Въздействия върху пазара на труда, енергийната сигурност и конкурентоспособността
ii)  Разходи
ii)  Разходи
—  Капиталови разходи за централи и оборудване
—  Капиталови разходи за централи и оборудване
—  Капиталови разходи за свързаните енергийни мрежи
—  Капиталови разходи за свързаните енергийни мрежи
—  Променливи и фиксирани оперативни разходи
—  Променливи и фиксирани оперативни разходи
—  Разходи за енергия
—  Разходи за енергия
—  Разходи по отношение на околната среда и здравето, доколкото е възможно
—  Разходи по отношение на околната среда, здравето и безопасността
—  Разходи във връзка с пазара на труда, енергийната сигурност и конкурентоспособността“
Изменение 94
Предложение за директива
Приложение – точка 2б (нова)
Директива 2012/27/ЕС
Приложение XII – алинея 1 – буква а
2б.  В приложение XII, първи параграф, точка а) се заменя със следното:
„a) определят и публикуват свои стандартни правила по отношение на покриването и разпределянето на разходите за технически адаптации, напр. свързване към мрежата или укрепване на мрежата, по-добра експлоатация на мрежата и правила за недискриминационно прилагане на мрежовите правилници, като тези адаптации са необходими за включване на нови производители, подаващи към свързаната мрежа електроенергия, произведена чрез високоефективно комбинирано производство на енергия;
„a) определят и публикуват свои стандартни правила по отношение на покриването и разпределянето на разходите за технически адаптации, напр. свързване към мрежата, укрепване на съществуващи мрежи или въвеждане в действие на нови мрежи, по-добра експлоатация на мрежата и правила за недискриминационно прилагане на мрежовите правилници, като тези адаптации са необходими за плавно включване на нови производители, доставящи към свързаните мрежи електроенергия, получена чрез високо надеждно комбинирано производство на енергия и от други децентрализирани източници;"

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8‑0391/2017).

Последно осъвременяване: 27 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност