Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0375(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0402/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0402/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/11/2018 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1239kWORD 159k
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I
P8_TA(2018)0011A8-0402/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Ο παρών κανονισμός θέτει την απαραίτητη νομοθετική βάση για αξιόπιστη και διαφανή διακυβέρνηση, η οποία θα διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων της Ενεργειακής Ένωσης με συμπληρωματικές, συνεκτικές και φιλόδοξες προσπάθειες εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών της, και ταυτόχρονα προωθεί τις αρχές της Ένωσης για βελτίωση της νομοθεσίας.
(1)  Ο παρών κανονισμός θέτει την απαραίτητη νομοθετική βάση για αξιόπιστη, περιεκτική, οικονομικά αποδοτική, διαφανή και προβλέψιμη διακυβέρνηση, η οποία θα διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων για το 2030 και των μακροπρόθεσμων στόχων και των επιδιώξεων της Ενεργειακής Ένωσης, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του κλίματος μετά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («συμφωνία του Παρισιού»), με συμπληρωματικές, συνεκτικές και φιλόδοξες προσπάθειες εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών της, ενώ περιορίζει τη διοικητική πολυπλοκότητα.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ο στόχος της δημιουργίας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με επίκεντρο μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα είναι να έχουν οι καταναλωτές της Ένωσης, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις, πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομική ενέργεια, για τον οποίο απαιτείται ο θεμελιώδης μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένη δράση, η οποία θα συνδυάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.
(3)  Ο στόχος της δημιουργίας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με επίκεντρο μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα είναι να έχουν οι καταναλωτές της Ένωσης, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις, πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομική ενέργεια, και να προωθηθούν η έρευνα και η καινοτομία μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, στόχος για τον οποίο απαιτείται ο θεμελιώδης μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένη δράση, η οποία θα συνδυάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις σε ενωσιακό, μακροπεριφερειακό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Μια πλήρως λειτουργική και ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση θα προσδώσει στην Ένωση ηγετικό ρόλο όσον αφορά την καινοτομία, τις επενδύσεις, τη μεγέθυνση και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που με τη σειρά του θα αποτελέσει καλό παράδειγμα πρακτικής με την οποία η επίτευξη υψηλών στόχων όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής συνδέεται με μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η πρόταση της Επιτροπής εκπονήθηκε παράλληλα και εκδόθηκε ταυτόχρονα με σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα πολιτικής για την ενέργεια, ιδίως όσον αφορά ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση και τον σχεδιασμό της αγοράς. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν δέσμη με βασικό θέμα την προτεραιότητα της ενεργειακής απόδοσης, την παγκόσμια πρωτοπορία της Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τη δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας.
(4)  Η πρόταση της Επιτροπής αναπτύχθηκε παράλληλα και δημοσιεύθηκε σε συνδυασμό με σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα πολιτικής για την ενέργεια, ιδίως όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και, ειδικότερα, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων) και τον σχεδιασμό της αγοράς Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν δέσμη με βασικό θέμα την προτεραιότητα της ενεργειακής απόδοσης, την παγκόσμια πρωτοπορία της Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τη δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προαγωγή του θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στις 24 Οκτωβρίου 2014 το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 για την Ένωση με άξονα τέσσερις βασικούς στόχους: περικοπή κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε όλους τους τομείς της οικονομίας, βελτίωση κατά τουλάχιστον 27 % της ενεργειακής απόδοσης με απώτερο στόχο το 30 %, επίτευξη μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται στην ΕΕ τουλάχιστον 27 % και επίτευξη διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 15 %. Διευκρινίζεται ότι ο στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι δεσμευτικός σε επίπεδο Ένωσης και αναμένεται να υλοποιηθεί με τη συνεισφορά των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανάγκης συλλογικής επίτευξης του ενωσιακού στόχου.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε στις 24 Οκτωβρίου 2014 πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 για την Ένωση με άξονα τέσσερις βασικούς στόχους. περικοπή κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε όλους τους τομείς της οικονομίας, βελτίωση κατά τουλάχιστον 27 % της ενεργειακής απόδοσης με απώτερο στόχο το 30 %, επίτευξη μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται στην ΕΕ τουλάχιστον 27 % και επίτευξη διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 15 %. Διευκρινίζεται ότι ο στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι δεσμευτικός σε επίπεδο Ένωσης και αναμένεται να υλοποιηθεί με τη συνεισφορά των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανάγκης συλλογικής επίτευξης του ενωσιακού στόχου. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός αντικατοπτρίζει τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της τομεακής νομοθεσίας.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Στις 24 Οκτωβρίου 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τα κράτη μέλη, θα λάβει επείγοντα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την υλοποίηση του κατ’ ελάχιστον στόχου του 10 % των υφιστάμενων ηλεκτρικών διασυνδέσεων κατά προτεραιότητα, το αργότερο δε το 2020 τουλάχιστον για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επιτύχει ελάχιστο επίπεδο ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά ενέργειας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η συμφωνία του Παρισιού αύξησε σημαντικά το επίπεδο της παγκόσμιας φιλοδοξίας για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, δεδομένου ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της δεσμεύτηκαν αφενός να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και αφετέρου να προσπαθήσουν να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για πολύ μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις των εκπομπών από ό, τι προβλεπόταν στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, οι μειώσεις αυτές είναι εφικτές με χαμηλότερο κόστος από ό,τι είχε εκτιμηθεί παλαιότερα, δεδομένου του ρυθμού ανάπτυξης των τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Σύμφωνα με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα, η Ένωση θα πρέπει να έχει ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών στο εσωτερικό της έως το 2050 και, στη συνέχεια, την είσοδο σε μια εποχή αρνητικών εκπομπών.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Όσον αφορά το κλιματικό σύστημα, ο καθοριστικός παράγοντας για τη συνολική συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είναι το σύνολο των ανθρωπογενών εκπομπών που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού, είναι αναγκαίο να αναλυθεί ο παγκόσμιος προϋπολογισμός διοξειδίου του άνθρακα ο οποίος είναι συμβατός με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να οριστεί δίκαιο μερίδιο της Ένωσης επί του υπόλοιπου παγκόσμιου προϋπολογισμό διοξειδίου του άνθρακα για την Ένωση. Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να είναι συνεπείς με τον προϋπολογισμό άνθρακα.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
(6δ)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους και θα πρέπει να αναθεωρούν τους στόχους προς τα πάνω, εφόσον απαιτείται, ώστε να αποτυπώνονται οι διαδοχικές επανεξετάσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας της UNFCCC και να αντανακλώνται τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον ρυθμό και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)
(6ε)  Μολονότι η Ένωση δεσμεύτηκε να επιτύχει με απόσταση τις πλέον φιλόδοξες περικοπές των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, δεν μπορεί μόνη της να καταπολεμήσει την απειλή της κλιματικής αλλαγής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία προκειμένου να πείσουν ιδίως τις χώρες που επωφελούνται από το διεθνές εμπόριο με την Ένωση να αναλάβουν αναλογικό μερίδιο της παγκόσμιας ευθύνης και να αυξήσουν τη φιλοδοξία τους σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα της Ένωσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Σύμφωνα, επίσης, με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 201414, απαιτείται η ανάπτυξη αξιόπιστου και διάφανου συστήματος διακυβέρνησης, χωρίς περιττό διοικητικό φόρτο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της, με την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας στα κράτη μέλη και με πλήρη σεβασμό προς την ελευθερία τους να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα. Τονίζεται ότι ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να βασιστεί σε ήδη υπάρχουσες δομές, όπως τα εθνικά προγράμματα για το κλίμα, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, όπως και στην ανάγκη εξορθολογισμού και συγκερασμού των χωριστών σκελών σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων. Ακόμη, συμφωνήθηκε να ενισχυθούν ο ρόλος και τα δικαιώματα των καταναλωτών, η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους επενδυτές, μεταξύ άλλων με συστηματική παρακολούθηση βασικών δεικτών για ένα οικονομικό, ασφαλές, ανταγωνιστικό, προστατευμένο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα, καθώς και να διευκολυνθεί ο συντονισμός των εθνικών ενεργειακών πολιτικών και να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
(7)  Σύμφωνα, επίσης, με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 201414, απαιτείται η ανάπτυξη αξιόπιστου και διάφανου συστήματος διακυβέρνησης, χωρίς περιττό διοικητικό φόρτο, και με επαρκή ευελιξία από πλευράς των κρατών μελών ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της, με παράλληλη παροχή της απαραίτητης ευελιξίας στα κράτη μέλη και με πλήρη σεβασμό προς την ελευθερία τους να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα. Τονίζεται ότι ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να βασιστεί σε ήδη υπάρχουσες δομές, όπως τα εθνικά προγράμματα για το κλίμα, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, όπως και στην ανάγκη εξορθολογισμού και συγκερασμού των χωριστών σκελών σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων. Ακόμη, συμφωνήθηκε να ενισχυθούν ο ρόλος και τα δικαιώματα των καταναλωτών, η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους επενδυτές, μεταξύ άλλων με συστηματική παρακολούθηση βασικών δεικτών για ένα οικονομικό, ασφαλές, ανταγωνιστικό, προστατευμένο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα, καθώς και να διευκολυνθεί ο συντονισμός των εθνικών κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών και να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
__________________
__________________
14 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 (EUCO 169/14).
14 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 (EUCO 169/14).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 201516 αναγνωρίζεται ότι η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την αποδοτική και αποτελεσματική οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης και την επίτευξη των στόχων της. Υπογραμμίζεται ότι το σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές ενσωμάτωσης του στρατηγικού σχεδιασμού και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, όπως και στον συντονισμό μεταξύ των υπευθύνων για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική σε ενωσιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ακόμη, υπογραμμίστηκε ότι η διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των ενεργειακών και των κλιματικών στόχων για το 2030 και ότι μέσω της διακυβέρνησης θα παρακολουθείται η συλλογική πρόοδος της Ένωσης ως προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής αναφορικά με τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης.
(10)  Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 201516 αναγνωρίζεται ότι η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την αποδοτική και αποτελεσματική οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης και την επίτευξη των στόχων της. Υπογραμμίζεται ότι το σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές ενσωμάτωσης του στρατηγικού σχεδιασμού και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, όπως και στον συντονισμό μεταξύ των υπευθύνων για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική σε ενωσιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ακόμη, υπογραμμίστηκε ότι η διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των ενεργειακών και των κλιματικών στόχων για το 2030 και ότι μέσω της διακυβέρνησης θα παρακολουθείται πρόοδος κάθε κράτους μέλους και η συλλογική πρόοδος της Ένωσης ως προς την επίτευξη των σκοπών και στόχων πολιτικής αναφορικά με τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης.
__________________
__________________
16 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2015 (14632/15).
16 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2015 (14632/15).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Συνεπώς, κύριος στόχος της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση των συνθηκών για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, ειδικά, των επιδιώξεων του πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Ο παρών κανονισμός συνδέεται επομένως με την εφαρμογή της τομεακής νομοθεσίας για την επίτευξη των ενεργειακών και των κλιματικών στόχων για το 2030. Τα κράτη μέλη χρειάζονται ευελιξία κατά την επιλογή των ενδεδειγμένων πολιτικών για το εθνικό ενεργειακό τους μείγμα και τις προτιμήσεις τους, αλλά η ευελιξία αυτή θα πρέπει να συνάδει με την περαιτέρω ενοποίησηση της αγοράς, τον αυξημένο ανταγωνισμό και την επίτευξη των κλιματικών και των ενεργειακών στόχων, καθώς και με τη σταδιακή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
(12)  Συνεπώς, κύριος στόχος της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση των συνθηκών για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, ειδικά, των επιδιώξεων του πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, στον τομέα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και απόδοσης. Ο παρών κανονισμός συνδέεται επομένως με την εφαρμογή της τομεακής νομοθεσίας για την επίτευξη των ενεργειακών και των κλιματικών στόχων για το 2030. Τα κράτη μέλη χρειάζονται ευελιξία κατά την επιλογή των ενδεδειγμένων πολιτικών για το εθνικό ενεργειακό τους μείγμα και τις προτιμήσεις τους, αλλά η ευελιξία αυτή θα πρέπει να συνάδει με την περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς, τον αυξημένο ανταγωνισμό και την επίτευξη των κλιματικών και των ενεργειακών στόχων, καθώς και με τη σταδιακή μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με βάση ένα ενεργειακά αποδοτικό και ενεργειακό σύστημα με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα υποχρεωτικό υπόδειγμα μακροπρόθεσμων στρατηγικών για το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών απαιτούνται αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικών. Για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η καινοτομία στην ευρωπαϊκή οικονομία, και να επέλθουν ιδίως βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα.
(13)  Για την κοινωνικά αποδεκτή μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικών, καθώς και μεταρρυθμίσεις της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο. Για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η καινοτομία στην ευρωπαϊκή οικονομία, να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και να επέλθουν βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την απαγόρευση των επιδοτήσεων της ενέργειας, τουλάχιστον για τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διεθνείς δεσμεύσεις των G-7 και G-20 και τη Συμφωνία του Παρισιού.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Επειδή τα αέρια του θερμοκηπίου και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι προέρχονται κυρίως από συνήθεις πηγές, η πολιτική μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να έχει παράλληλα θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, αντισταθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο εν μέρει ή συνολικά τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες για τον μετριασμό των αερίων του θερμοκηπίου. Εφόσον τα δεδομένα που αναφέρονται στην οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 αποτελούν σημαντική συμβολή στην κατάρτιση της απογραφής αερίων θερμοκηπίου και των εθνικών σχεδίων, θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία της συλλογής συνεκτικών δεδομένων και της υποβολής εκθέσεων με συνεκτικά δεδομένά μεταξύ της οδηγίας 2001/81/ΕΚ και της απογραφής αερίων του θερμοκηπίου.
(14)  Επειδή τα αέρια του θερμοκηπίου και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι προέρχονται κυρίως από συνήθεις πηγές, η πολιτική μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να έχει παράλληλα θετικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές, αντισταθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες για τον μετριασμό των αερίων του θερμοκηπίου. Εφόσον τα δεδομένα που αναφέρονται στην οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 αποτελούν σημαντική συμβολή στην κατάρτιση της απογραφής αερίων θερμοκηπίου και των εθνικών σχεδίων, θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία της συλλογής συνεκτικών δεδομένων και της υποβολής εκθέσεων με συνεκτικά δεδομένά μεταξύ της οδηγίας 2001/81/ΕΚ και της απογραφής αερίων του θερμοκηπίου.
__________________
__________________
18 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22).
18 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22).
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Σε συμφωνία με τη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας, η διακυβέρνηση τη Ενεργειακής Ένωσης θα μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, και θα συμβάλει στη διασφάλιση της συνοχής και της επάρκειας των πολιτικών και των μέτρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
(16)  Σε συμφωνία με τη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας και με την πολιτική για την έρευνα, την καινοτομία και τις επενδύσεις, η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης θα μειώσει σημαντικά τη διοικητική πολυπλοκότητα για τα κράτη μέλη και τους οικείους φορείς, την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, και θα συμβάλει στη διασφάλιση της συνοχής και της επάρκειας των πολιτικών και των μέτρων σε ενωσιακό, μακροπεριφερειακό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης θα διασφαλιστεί με έναν συνδυασμό πρωτοβουλιών της Ένωσης και συνεκτικών εθνικών πολιτικών που θα καθορίζονται στα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Στην τομεακή νομοθεσία της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα προβλέπονται απαιτήσεις σχεδιασμού, οι οποίες αποτέλεσαν χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση αλλαγών σε εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οδήγησε σε αλληλοεπικάλυψη και ανεπαρκή συνεκτίμηση των συνεργειών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τομέων πολιτικής. Συνεπώς, οι τρέχουσες χωριστές διαδικασίες σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας θα πρέπει κατά το δυνατόν να εξορθολογιστούν και να ενοποιηθούν.
(17)  Η επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων της Ενεργειακής Ένωσης θα διασφαλιστεί με έναν συνδυασμό πρωτοβουλιών της Ένωσης και συνεκτικών εθνικών πολιτικών που θα καθορίζονται στα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Στην τομεακή νομοθεσία της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα προβλέπονται απαιτήσεις σχεδιασμού, οι οποίες αποτέλεσαν χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση αλλαγών σε εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οδήγησε σε αλληλοεπικάλυψη και ανεπαρκή συνεκτίμηση των συνεργειών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τομέων πολιτικής, σε βάρος της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας. Οι τρέχουσες χωριστές διαδικασίες σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εξορθολογιστούν και να ενοποιηθούν.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Είναι αναγκαία η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ υφιστάμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν ποσοτική ή ποιοτική αξιολόγηση.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
(17β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν πολιτική συνοχή μεταξύ των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τους για χαμηλές εκπομπές και του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Τα ενοποιημένα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα θα πρέπει να καλύπτουν δεκαετείς περιόδους και να παρέχουν επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ενεργειακού συστήματος και της πολιτικής. Θα πρέπει να θέτουν εθνικούς στόχους για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, όπως και αντίστοιχες πολιτικές και μέτρα για την ικανοποίηση αυτών των στόχων και να θεμελιώνονται αναλυτικά. Στα εθνικά σχέδια που θα καλύψουν την πρώτη περίοδο από το 2021 έως το 2030 θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους για το 2030 που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση και τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά σχέδια είναι συνεπή με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και ότι συμβάλλουν σε αυτήν.
(18)  Τα ενοποιημένα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα θα πρέπει να καλύπτουν δεκαετείς περιόδους και να παρέχουν επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ενεργειακού συστήματος και της πολιτικής. Θα πρέπει να θέτουν εθνικούς στόχους και επιδιώξεις για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, όπως και αντίστοιχες πολιτικές και μέτρα για την ικανοποίηση αυτών των στόχων και να θεμελιώνονται αναλυτικά. Στα εθνικά σχέδια που θα καλύψουν την πρώτη περίοδο από το 2021 έως το 2030 θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους για το 2030 που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση και τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά σχέδια είναι συνεπή με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και ότι συμβάλλουν σε αυτήν.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)   Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκτιμήσουν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες εγχώριες ενεργειακές υπηρεσίες που χρειάζονται για να διασφαλίζονται οι βασικές συνθήκες διαβίωσης στο αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο, τα οποία μπορεί να μην είναι σε θέση να επωμισθούν λόγω, αφενός, του χαμηλού εισοδήματος και της υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επισημαίνουν τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και, όπου είναι αναγκαίο, να περιλάβουν ένα εθνικό στόχο για τη μείωση του αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κοινή μεθοδολογία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα ορίσουν την ενεργειακή φτώχεια και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καθορίσει τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές συνθήκες τους.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα περιλαμβάνεται στα ενοποιημένα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Τα εθνικά κονδύλια από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων και επιδιώξεων της Ένωσης ιδίως στους τομείς της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου συμπεριλαμβάνονται και η απόσυρση σε καταβόθρες, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η ενεργειακή απόδοση. Για τον σκοπό αυτό, η διαδικασία προγραμματισμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση της Επιτροπής για τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να αντανακλά τους πολύ φιλόδοξους στόχους, ιδίως υπό το φως των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν μια μόνιμη πλατφόρμα πολυεπίπεδου ενεργειακού διαλόγου η οποία θα συγκεντρώνει τις τοπικές αρχές, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την επιχειρηματική κοινότητα, τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συζητούνται οι διάφορες προβλεπόμενες επιλογές για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας θα πρέπει να συζητούνται τόσο τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα όσο και οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν στο κοινό την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή της δυνατότητας συμμετοχής και συμβολής στην κατάρτιση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και με τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΗΕ/ΗΕ) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα της 25ης Ιουνίου 1998 («σύμβαση του Aarhus»). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα.
(20)  Η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν στο κοινό την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή της δυνατότητας ενεργού συμμετοχής και συμβολής στην κατάρτιση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και μακροπρόθεσμων στρατηγικών για το κλίμα και την ενέργεια σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και με τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΗΕ/ΗΕ) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα της 25ης Ιουνίου 1998 («σύμβαση του Aarhus»). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών αρχών και όλων των σχετικών φορέων από τα πρώτα στάδια των διαδικασιών σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων και στην κατάρτιση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών.
__________________
__________________
24 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30).
24 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30).
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η περιφερειακή συνεργασία παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης. Θα πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να σχολιάζουν τα σχέδια άλλων κρατών μελών πριν από την οριστικοποίησή τους, για να αποφεύγονται ασυνέπειες και ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κοινοί στόχοι επιτυγχάνονται συλλογικά. Η περιφερειακή συνεργασία κατά την εκπόνηση και την οριστικοποίηση των εθνικών σχεδίων, όπως και κατά την επακόλουθη εφαρμογή των εθνικών σχεδίων θα πρέπει να είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μέτρων και για την προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και της ενεργειακής ασφάλειας.
(21)  Η μακροπεριφερειακή και περιφερειακή συνεργασία είναι αναγκαίες προκειμένου τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν από κοινού ορισμένες πολιτικές και μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη κοινών στόχων και επιδιώξεων με τρόπο βέλτιστο από άποψη κόστους. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τέτοιου είδους συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να σχολιάζουν τα σχέδια άλλων κρατών μελών πριν από την οριστικοποίησή τους, για να αποφεύγονται ασυνέπειες και ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κοινοί στόχοι επιτυγχάνονται συλλογικά. Η μακροπεριφερειακή και περιφερειακή συνεργασία κατά την εκπόνηση και την οριστικοποίηση των εθνικών σχεδίων, όπως και κατά την επακόλουθη εφαρμογή των εθνικών σχεδίων θα πρέπει να είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μέτρων και για την προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και της ενεργειακής ασφάλειας.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι σταθερά ώστε να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των εθνικών πολιτικών και μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επενδυτική ασφάλεια. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλέπεται επικαιροποίηση των εθνικών σχεδίων μία φορά κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης δεκαετούς περιόδου, ώστε να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσαρμόζονται σε σημαντικές μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για τα σχέδια της περιόδου από το 2021 έως το 2030 θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα επικαιροποίησης των σχεδίων τους έως την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι επιδιώξεις, οι στόχοι και οι συνεισφορές θα πρέπει να τροποποιούνται μόνο προκειμένου να αντικατοπτρίζουν αυξημένη γενική φιλοδοξία, ειδικά όσον αφορά τους στόχους του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα. Στις επικαιροποιήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καθίστανται εμφανή στην ενοποιημένη έκθεση.
(22)  Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι σταθερά ώστε να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των εθνικών πολιτικών και μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επενδυτική ασφάλεια. Η τακτική υποβολή των εθνικών σχεδίων ανά κυλιόμενες δεκαετείς περιόδους παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε σημαντικές μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι επιδιώξεις και οι στόχοι θα πρέπει να τροποποιούνται μόνο προκειμένου να αντικατοπτρίζουν αυξημένη γενική φιλοδοξία, ειδικά όσον αφορά τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα. Στα εν λόγω σχέδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καθίστανται εμφανή στην ενοποιημένη έκθεση.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η ανάπτυξη σταθερών στρατηγικών για μακροπρόθεσμα χαμηλές εκπομπές θα συμβάλει ουσιαστικά στον οικονομικό μετασχηματισμό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την επίτευξη ευρύτερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και στη δίκαιη και οικονομική επιδίωξη του μακροπρόθεσμου στόχου που τέθηκε στη συμφωνία του Παρισιού. Επιπλέον, τα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού καλούνται να κοινοποιήσουν, έως το 2020, τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τόσο για τα μέσα του αιώνα όσο και μακροπρόθεσμα.
(23)  Η ανάπτυξη σταθερών μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών στρατηγικών θα συμβάλει ουσιαστικά στον οικονομικό μετασχηματισμό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την επίτευξη ευρύτερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και στη δίκαιη και οικονομική επιδίωξη του μακροπρόθεσμου στόχου που τέθηκε στη συμφωνία του Παρισιού. Επιπλέον, τα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού καλούνται να κοινοποιήσουν, έως το 2020, τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τόσο για τα μέσα του αιώνα όσο και μακροπρόθεσμα.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια για το 2050 και πέρα από αυτό, με τις οποίες θα προσδιορίζονται οι μετασχηματισμοί που απαιτούνται σε διάφορους τομείς για τη μεταστροφή προς ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι στρατηγικές θα πρέπει να συνάδουν με το δίκαιο μερίδιο της Ένωσης στον υπόλοιπο παγκόσμιο προϋπολογισμό διοξειδίου του άνθρακα και θα πρέπει να αναπτυχθούν με ανοικτό και διαφανή τρόπο και με την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων. Τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα θα πρέπει να βασίζονται στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια και να συνάδουν με αυτές.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)
(23β)  Ο τομέας της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσεων γης και της δασοκομίας (LULUCF) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες και πολύ ευάλωτος στις κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα, ο τομέας έχει τεράστιες δυνατότητες για την παροχή μακροπρόθεσμων κλιματικών οφελών και για να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ενωσιακών και των διεθνών μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων. Δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα, και της παροχής βιολογικών υλικών που μπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά ή υψηλής έντασης άνθρακα υλικά. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των δεξαμενών άνθρακα. Για την επίτευξη βιώσιμων επενδύσεων μακροπρόθεσμα απαιτούνται μακροπρόθεσμες στρατηγικές.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)
(23γ)  Κατά την ανάπτυξη περαιτέρω διασυνδέσεων είναι σημαντικό να γίνει πλήρης εκτίμηση του κόστους και του οφέλους, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων τεχνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό για τα ΔΕΔ-Ε και να λαμβάνει υπόψη τις θετικές εξωτερικότητες των διασυνδέσεων, όπως η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασμού και η αύξηση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Όπως ισχύει για τον σχεδιασμό, στην τομεακή νομοθεσία της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα καθορίζονται απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, αρκετές από τις οποίες αποτέλεσαν χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση αλλαγών σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές εισήχθησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με αποτέλεσμα να προκύψει επικάλυψη και ανεπαρκής συνεκτίμηση των συνεργειών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τομέων πολιτικής όπως ο μετριασμός των αερίων του θερμοκηπίου, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή απόδοση και η ενοποίηση της αγοράς. Για την εξισορρόπηση της ανάγκης διασφάλισης κατάλληλης παρακολούθησης της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων και της ανάγκης μείωσης του διοικητικού φόρτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν την υποβολή εκθέσεων ανά διετία αναφορικά με την εφαρμογή των σχεδίων και με άλλες εξελίξεις στο ενεργειακό σύστημα. Ωστόσο, ορισμένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, ειδικά σε σχέση με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στον κλιματικό τομέα που προκύπτουν από τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («UNFCCC») και τους κανονισμούς της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε ετήσια βάση.
(24)  Όπως ισχύει για τον σχεδιασμό, στην τομεακή νομοθεσία της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα καθορίζονται απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, αρκετές από τις οποίες αποτέλεσαν χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση αλλαγών σε εθνικό επίπεδο, συμπληρωματικά προς τις μεταρρυθμίσεις τη αγοράς. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές εισήχθησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με αποτέλεσμα να προκύψει επικάλυψη, οικονομική αναποτελεσματικότητα, καθώς και ανεπαρκής συνεκτίμηση των συνεργειών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τομέων πολιτικής όπως ο μετριασμός των αερίων του θερμοκηπίου, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή απόδοση και η ενοποίηση της αγοράς. Για την εξισορρόπηση της ανάγκης διασφάλισης κατάλληλης παρακολούθησης της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων και της ανάγκης μείωσης της διοικητικής πολυπλοκότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν την υποβολή εκθέσεων ανά διετία αναφορικά με την εφαρμογή των σχεδίων και με άλλες εξελίξεις στο ενεργειακό σύστημα. Ωστόσο, ορισμένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, ειδικά σε σχέση με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στον κλιματικό τομέα που προκύπτουν από τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («UNFCCC») και τους κανονισμούς της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Στις ενοποιημένες εκθέσεις προόδου των κρατών μελών θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο υπόδειγμα εθνικού σχεδίου. Λεπτομέρειες σχετικά με το υπόδειγμα ενοποιημένης έκθεσης προόδου θα παρέχονται σε επακόλουθες εκτελεστικές πράξεις, δεδομένου του τεχνικού χαρακτήρα τους και του γεγονότος ότι οι πρώτες εκθέσεις προόδου πρόκειται να υποβληθούν το 2021. Οι εκθέσεις προόδου θα πρέπει να πραγματοποιούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια έναντι της Ένωσης, των κρατών μελών και των παραγόντων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη περίοδο, να δίνουν συγχρόνως έμφαση στους τομείς που καλύπτονται από τους στόχους του πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.
(25)  Στις ενοποιημένες εκθέσεις προόδου των κρατών μελών θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο υπόδειγμα εθνικού σχεδίου. Λεπτομέρειες σχετικά με το υπόδειγμα ενοποιημένης έκθεσης προόδου θα παρέχονται σε επακόλουθες εκτελεστικές πράξεις, δεδομένου του τεχνικού χαρακτήρα τους και του γεγονότος ότι οι πρώτες εκθέσεις προόδου πρόκειται να υποβληθούν το 2021. Οι εκθέσεις προόδου θα πρέπει να πραγματοποιούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια έναντι της Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των παραγόντων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και του γενικού κοινού. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη περίοδο, να δίνουν συγχρόνως έμφαση στους τομείς που καλύπτονται από τους στόχους του πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η πείρα που αποκομίστηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απέδειξε τη σημασία της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της πληρότητας και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών. Βάσει αυτής της πείρας, ο κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και τις προβλέψεις τους ως βασικό μέρος των εκθέσεων προόδου. Οι πληροφορίες αυτών των εκθέσεων θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην έγκαιρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τον κανονισμό [ ] [ESR]. Η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση των συστημάτων σε επίπεδο ένωσης και κρατών μελών σε συνδυασμό με καλύτερες οδηγίες υποβολής εκθέσεων θα συμβάλουν σημαντικά στη διαρκή ενίσχυση των απαιτούμενων συστημάτων πληροφοριών για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη διάσταση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.
(28)  Η πείρα που αποκομίστηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απέδειξε τη σημασία της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της πληρότητας και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών. Βάσει αυτής της πείρας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν αξιόπιστα και συνεπή δεδομένα και παραδοχές στις πέντε διαστάσεις και θα δημοσιοποιούν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση σεναρίων και τη μοντελοποίηση και θα χρησιμοποιούν αξιόπιστα και συνεκτικά δεδομένα και παραδοχές σε κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις και να δημοσιοποιούν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση σεναρίων και μοντέλων. Οι πληροφορίες αυτών των εκθέσεων θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην έγκαιρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τον κανονισμό [ ] [ESR]. Η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση των συστημάτων σε επίπεδο ένωσης και κρατών μελών σε συνδυασμό με καλύτερες οδηγίες υποβολής εκθέσεων θα συμβάλουν σημαντικά στη διαρκή ενίσχυση των απαιτούμενων συστημάτων πληροφοριών για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη διάσταση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων που θα διευκολύνει την επικοινωνία και θα προωθήσει τη συνεργασία. Με τον τρόπο αυτόν θα πρέπει να διασφαλιστεί η έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων και να διευκολυνθεί η βελτίωση της διαφάνειας στις εθνικές εκθέσεις. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να συμπληρώνει, να επεκτείνει και να αξιοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως αυτά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της Eurostat και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, όπως και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ένωσης.
(30)  Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη θέσπιση πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα και να περιοριστεί η διοικητική πολυπλοκότητα για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα διευκολύνει τη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες, την επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτόν θα πρέπει να διασφαλιστεί η έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων και να διευκολυνθεί η βελτίωση της διαφάνειας στις εθνικές εκθέσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να συμπληρώνει, να επεκτείνει και να αξιοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως αυτά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της Eurostat και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, όπως και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ένωσης.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Όσον αφορά την παροχή δεδομένων στην Επιτροπή μέσω εθνικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων, στις πληροφορίες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που έχουν ήδη διατεθεί από τη Eurostat στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27 με τον ίδιο μορφότυπο όπως προβλέπεται από τις υποχρεώσεις σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων του παρόντος κανονισμού και εφόσον εξακολουθούν να διατίθενται από τη Eurostat με τις ίδιες τιμές. Εφόσον διατίθενται και κρίνεται κατάλληλο από άποψη χρόνου, τα δεδομένα της έκθεσης και οι προβλέψεις που παρέχονται στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα θα πρέπει να χρησιμοποιούν ως βάση και να συμφωνούν με τα δεδομένα της Eurostat και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την υποβολή ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.
(31)  Για να αποφευχθεί η καθυστερημένη δράση σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ετήσιες εκτιμήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της ενεργειακής απόδοσης που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του 2030. Όσον αφορά την παροχή δεδομένων στην Επιτροπή μέσω εθνικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων, στις πληροφορίες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που έχουν ήδη διατεθεί από τη Eurostat στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27 με τον ίδιο μορφότυπο όπως προβλέπεται από τις υποχρεώσεις σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων του παρόντος κανονισμού και εφόσον εξακολουθούν να διατίθενται από τη Eurostat με τις ίδιες τιμές. Εφόσον διατίθενται και κρίνεται κατάλληλο από άποψη χρόνου, τα δεδομένα της έκθεσης και οι προβλέψεις που παρέχονται στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα θα πρέπει να χρησιμοποιούν ως βάση και να συμφωνούν με τα δεδομένα της Eurostat και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την υποβολή ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.
__________________
__________________
27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Ενόψει της συλλογικής επίτευξης των στόχων της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, είναι ουσιαστικό η Επιτροπή να αξιολογεί τα εθνικά σχέδια και την εφαρμογή τους, με βάση εκθέσεις προόδου. Για την πρώτη δεκαετή περίοδο, αυτό αφορά ιδίως την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα και των εθνικών συνεισφορών στους στόχους αυτούς. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να διενεργείται σε διετή βάση ή, μόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ετησίως και να ενσωματώνεται στις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης.
(32)  Ενόψει της συλλογικής επίτευξης των στόχων των πέντε διαστάσεων της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, ιδίως η δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής και ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης, είναι ουσιαστικό η Επιτροπή να αξιολογεί προτάσεις εθνικών σχεδίων καθώς και την εφαρμογή των κοινοποιηθέντων εθνικών σχεδίων, με βάση εκθέσεις προόδου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τους στόχους της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και το κλίμα για την πρώτη δεκαετία. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να διενεργείται σε διετή βάση ή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ετησίως και να ενσωματώνεται στις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη λόγω των εκπομπών CO2, καθώς επίσης και άλλων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και μηχανισμών αύξησης θυσανόμορφων νεφών. Βάσει της ταχείας και αναπτυσσόμενης επιστημονικής κατανόησης αυτών των επιπτώσεων, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 προβλέπεται ήδη επικαιροποιημένη αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις αεροπορικές μεταφορές που δεν σχετίζονται με τις εκπομπές CO2 στο κλίμα του πλανήτη. Η μοντελοποίηση που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να προσαρμόζεται στην επιστημονική πρόοδο. Αφού αξιολογήσει τις εν λόγω επιπτώσεις, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.
(33)  Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη λόγω των εκπομπών CO2, καθώς επίσης και άλλων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και μηχανισμών αύξησης θυσανόμορφων νεφών. Βάσει της ταχείας και αναπτυσσόμενης επιστημονικής κατανόησης αυτών των επιπτώσεων, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 προβλέπεται ήδη επικαιροποιημένη αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις αεροπορικές μεταφορές που δεν σχετίζονται με τις εκπομπές CO2 στο κλίμα του πλανήτη. Η μοντελοποίηση που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να προσαρμόζεται στην επιστημονική πρόοδο. Αφού αξιολογήσει τις εν λόγω επιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει, έως την 1η Μαρτίου 2020, να εξετάσει επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπισή τους και να υποβάλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αέρια θερμοκηπίου, ο υπολογισμός και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου στηρίζεται σε δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη (ΔΥΠ) που βασίζονται σε χρονικό ορίζοντα 100 ετών. Δεδομένου του υψηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη και του σχετικά περιορισμένου ατμοσφαιρικού κύκλου ζωής του μεθανίου, που έχουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σημαντικό αντίκτυπο στο κλίμα, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις επιπτώσεις που θα έχει για τις πολιτικές και τα μέτρα το ενδεχόμενο έγκρισης εικοσαετούς ορίζοντα για το μεθάνιο. Βάσει της ανάλυσής της, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει συναφείς επιλογές πολιτικής για την ταχεία αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου μέσω μιας ενωσιακής στρατηγικής για το μεθάνιο, δίνοντας προτεραιότητα στις εκπομπές μεθανίου που σχετίζονται με την ενέργεια και τα απόβλητα.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Για τη διασφάλιση συνοχής των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή διάλογο. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για το επίπεδο φιλοδοξίας που χαρακτηρίζει τα προσχέδια των εθνικών σχεδίων, την επακόλουθη εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων των κοινοποιημένων εθνικών σχεδίων, όπως και για άλλες εθνικές πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις συστάσεις και να επεξηγούν στις επόμενες εκθέσεις προόδου τους τρόπους υλοποίησής τους.
(34)  Για τη διασφάλιση συνοχής των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και, κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη μεταξύ τους θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή διάλογο. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για το επίπεδο φιλοδοξίας που χαρακτηρίζει τα εθνικά σχέδια, την επακόλουθη εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων των κοινοποιημένων εθνικών σχεδίων, όπως και για άλλες εθνικές πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σε αυτές τις συστάσεις και να επεξηγούν στις επόμενες εκθέσεις προόδου τους τρόπους υλοποίησής τους.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Εάν η φιλοδοξία των ενοποιημένων εθνικών προγραμμάτων για την ενέργεια και το κλίμα ή των ενημερώσεών τους δεν είναι επαρκής για τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη περίοδο, ειδικά για τους στόχους του 2030 σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η συλλογική επίτευξη των εν λόγω στόχων και επιδιώξεων (γεφυρώνοντας με τον τρόπο αυτόν τα ενδεχόμενα «κενά φιλοδοξίας»). Εάν η πρόοδος της Ένωσης ως προς αυτούς τους στόχους και τις επιδιώξεις δεν επαρκεί για την επίτευξή τους, η Επιτροπή θα πρέπει, εκτός από την έκδοση συστάσεων, να λαμβάνει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης ή τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των εν λόγω στόχων (κλείνοντας με τον τρόπο αυτόν τα ενδεχόμενα «κενά υλοποίησης»). Σε αυτά τα μέτρα, κατά τον επιμερισμό της προσπάθειας για τη συλλογική επίτευξη των στόχων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πρώιμες φιλόδοξες συνεισφορές των κρατών μελών στους στόχους του 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα μέτρα μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών σε πλατφόρμα χρηματοδότησης υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη συμβολή στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση. Οι εθνικοί στόχοι των κρατών μελών για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 2020 θα πρέπει να λειτουργούν ως μερίδιο βάσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 και μετά. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, πρόσθετα μέτρα μπορούν να ληφθούν ειδικά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων, των κτιρίων και των μεταφορών.
(35)  Εάν η φιλοδοξία και οι στόχοι, οι πολιτικές και τα περιγραφόμενα μέτρα των ενοποιημένων εθνικών προγραμμάτων για την ενέργεια και το κλίμα δεν είναι επαρκής για τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη περίοδο, ειδικά για τους στόχους του 2030 σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η συλλογική επίτευξη των εν λόγω στόχων και επιδιώξεων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν προς τα άνω τους εθνικούς τους στόχους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (γεφυρώνοντας με τον τρόπο αυτόν τα ενδεχόμενα «κενά φιλοδοξίας»). Εάν η πρόοδος της Ένωσης ως προς αυτούς τους στόχους και τις επιδιώξεις δεν επαρκεί για την επίτευξή τους, η Επιτροπή θα πρέπει, εκτός από την έκδοση συστάσεων, να λαμβάνει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης ή τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των εν λόγω στόχων (κλείνοντας με τον τρόπο αυτόν τα ενδεχόμενα «κενά υλοποίησης»). Σε αυτά τα μέτρα, κατά τον επιμερισμό της προσπάθειας για τη συλλογική επίτευξη των στόχων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πρώιμες φιλόδοξες προσπάθειες των κρατών μελών στους στόχους του 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα μέτρα μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται οι εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών σε πλατφόρμα χρηματοδότησης υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη συμβολή στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι ενωσιακού ενδιαφέροντος. Οι εθνικοί στόχοι των κρατών μελών για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 2020 θα πρέπει να λειτουργούν ως μερίδιο βάσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 και μετά και θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη την περίοδο. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, πρόσθετα μέτρα μπορούν να ληφθούν ειδικά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων, των κτιρίων και των μεταφορών.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν στενή συνεργασία σε όλα τα θέματα σχετικά με την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και του παρόντος κανονισμού, με τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επικουρεί τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ειδικά όσον αφορά την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων και τη σχετική δημιουργία ικανοτήτων.
(38)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν στενή συνεργασία σε όλα τα θέματα σχετικά με την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και του παρόντος κανονισμού, με τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ειδικά όσον αφορά την κατάρτιση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, την μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια και τη σχετική δημιουργία ικανοτήτων με την κινητοποίηση εσωτερικών πόρων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την εσωτερική ικανότητα σχεδιασμού και, κατά περίπτωση, τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)
(41α)  Η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει διατάξεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης ως προτεραιότητας στον τομέα των υποδομών, αναγνωρίζοντας ότι πληροί τον ορισμό της υποδομής που χρησιμοποιείται από το ΔΝΤ και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και την αναδεικνύει σε καίριο στοιχείο και προτεραιότητα των μελλοντικών αποφάσεων για επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης.
__________________
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ)-(2015/2232(INI))
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Η επιτροπή της Ενεργειακής Ένωσης θα επικουρεί την Επιτροπή στη σύνταξη εκτελεστικών πράξεων στο πλαίσιο των καθηκόντων της βάσει του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να αντικαταστήσει και να αναλάβει τα καθήκοντα της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή και άλλων επιτροπών, κατά περίπτωση.
(43)  Η επιτροπή της Ενεργειακής και Κλιματικής Ένωσης θα επικουρεί την Επιτροπή στη σύνταξη εκτελεστικών πράξεων στο πλαίσιο των καθηκόντων της βάσει του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων για το κλίμα, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από την επιτροπή κλιματικών μεταβολών που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
(44α)  Κατά την προετοιμασία μελλοντικής αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, εάν είναι ενδεχομένως αναγκαίο να προσθέσει επιπλέον ενιαίες απαιτήσεις σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης ενάντια σε κάθε μορφή απειλής στον κυβερνοχώρο, ιδίως λόγω του αυξανόμενου αριθμού δυνητικά σοβαρών απειλών στον κυβερνοχώρο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Ωστόσο, ένας τέτοιου είδους βελτιωμένος συντονισμός εντός της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάσει το συμφέρον εθνικής ασφάλειας των κρατών μελών οδηγώντας στην αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό διακυβέρνησης για
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό διακυβέρνησης για
-α)  την εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών για το κλίμα και την ενέργεια και τα μέτρα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·
α)  την εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων σχεδιασμένων να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις επιδιώξεις της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, από το 2021 έως το 2030, ειδικά στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030·
α)  την εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων σχεδιασμένων να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις επιδιώξεις της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, από το 2021 έως το 2030, ειδικά στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ένωσης για το 2030·
αα)  τη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε μακροπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη των επιδιώξεων, των στόχων και των δεσμεύσεων της Ενεργειακής Ένωσης·
β)  τη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της πληρότητας των εκθέσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της προς τη UNFCCC και τη γραμματεία της συμφωνίας του Παρισιού.
β)  τη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της πληρότητας των εκθέσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της προς τη UNFCCC και τη γραμματεία της συμφωνίας του Παρισιού.
βα)  τη συμβολή σε μεγαλύτερη κανονιστική ασφάλεια καθώς και σε μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδυτών και στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη, τόνωση των επενδύσεων, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και κοινωνική συνοχή·
βγ)  τη στήριξη της δίκαιης μετάβασης για τους εργαζομένους και τις περιφέρειες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
Ο μηχανισμός διακυβέρνησης βασίζεται σε ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που καλύπτουν δεκαετείς περιόδους, αρχής γενομένης από την περίοδο 2021 έως 2030, τις αντίστοιχες ενοποιημένες εθνικές εκθέσεις προόδου των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα και τις ενοποιημένες ρυθμίσεις παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει δομημένη και επαναληπτική διαδικασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ενόψει της οριστικοποίησης των εθνικών σχεδίων τους και της ακόλουθης εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής συνεργασίας και της αντίστοιχης δράσης της Επιτροπής.
Ο μηχανισμός διακυβέρνησης βασίζεται σε ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που καλύπτουν δεκαετείς περιόδους, αρχής γενομένης από την περίοδο 2021 έως 2030, τις αντίστοιχες ενοποιημένες εθνικές εκθέσεις προόδου των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα και τις ενοποιημένες ρυθμίσεις παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει δομημένη, διαφανή και επαναληπτική διαδικασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή του ευρέος κοινού και των τοπικών αρχών ενόψει της οριστικοποίησης των εθνικών σχεδίων τους και της ακόλουθης εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένης της μακροπεριφερειακής και περιφερειακής συνεργασίας και της αντίστοιχης δράσης της Επιτροπής.
2.  Ο κανονισμός αφορά τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης:
2.  Ο κανονισμός αφορά τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης:
α)  ενεργειακή ασφάλεια·
α)  ενεργειακή ασφάλεια·
β)  αγορά ενέργειας·
β)  εσωτερική αγορά ενέργειας·
γ)  ενεργειακή απόδοση·
γ)  ενεργειακή απόδοση·
δ)  απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και
δ)  απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και
ε)  έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.
ε)  έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από την απόφαση COM(2016)0767], της οδηγίας 2010/31/ΕΕ και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από την απόφαση COM(2016)0767], [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/EΚ όπως προτείνεται στο COM(2016)XXXX], της οδηγίας 2010/31/ΕΕ και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3
3)  «εγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα»: οι πολιτικές και τα μέτρα για τα οποία έχει ληφθεί επίσημη κυβερνητική απόφαση πριν από την ημερομηνία υποβολής του εθνικού σχεδίου ή της έκθεσης προόδου και υφίσταται σαφής δέσμευση για τη συνέχιση της εφαρμογής τους·
3)  «εγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα»: οι πολιτικές και τα μέτρα για τα οποία έχει ληφθεί επίσημη κεντρική ή υπο-εθνική κυβερνητική απόφαση πριν από την ημερομηνία υποβολής του εθνικού σχεδίου ή της έκθεσης προόδου και υφίσταται σαφής δέσμευση για τη συνέχιση της εφαρμογής τους·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 9
9)  «ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της Ένωσης για το 2030»: ο δεσμευτικός στόχος της Ένωσης για εγχώρια μείωση κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως προς το 1990 σε όλους τους τομείς της οικονομίας με ορίζοντα επίτευξης το 2030, ο δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ένωσης για την επίτευξη μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται στην Ένωση τουλάχιστον 27 % έως το 2030, ο ενδεικτικός στόχος σε επίπεδο Ένωσης για βελτίωση κατά τουλάχιστον 27 % της ενεργειακής απόδοσης το 2030, που θα αναθεωρηθεί έως το 2020 έχοντας υπόψη ενός στόχο σε επίπεδο Ένωσης τη τάξης του 30 %, και ο στόχος διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15 % το 2030 ή άλλοι επακόλουθοι σχετικοί στόχοι που θα συμφωνηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το 2030·
διαγράφεται
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 11 α (νέο)
11α)  «πρώιμες προσπάθειες»: η πρώιμη πρόοδος ενός κράτους μέλους που συντελείται από το 2021 και έπειτα, σε σχέση με τον δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της [αναδιατυπωμένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας], καθώς και τον στόχο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 17 α (νέο)
17α)  «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση»: η προτεραιότητα που δίδεται σε κάθε πράξη, σχεδιασμό, πολιτική και επενδυτικές αποφάσεις, που αφορά μέτρα που καθιστούν πιο αποτελεσματική τη ζήτηση και την προσφορά ενέργειας, μέσω των βέλτιστων από πλευράς κόστους ενεργειακών εξοικονομήσεων στην τελική χρήση, πρωτοβουλίες για ανταπόκριση στη ζήτηση και πιο αποτελεσματική μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα
Ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και ανά δέκα έτη εφεξής κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Τα σχέδια περιέχουν τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και το παράρτημα I. Το πρώτο σχέδιο καλύπτει την περίοδο από το 2021 έως το 2030. Τα ακόλουθα σχέδια καλύπτουν την ακριβώς επόμενη δεκαετή περίοδο που έπεται της λήξης της περιόδου που καλύφθηκε από το προηγούμενο σχέδιο.
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και ανά δέκα έτη εφεξής κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Τα σχέδια περιέχουν τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και το παράρτημα I. Το πρώτο σχέδιο καλύπτει την περίοδο από το 2021 έως το 2030. Τα ακόλουθα σχέδια καλύπτουν την ακριβώς επόμενη δεκαετή περίοδο που έπεται της λήξης της περιόδου που καλύφθηκε από το προηγούμενο σχέδιο.
2.  Τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα αποτελούνται από τις παρακάτω κύριες ενότητες:
2.  Τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα αποτελούνται από τις παρακάτω κύριες ενότητες:
α)  επισκόπηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση, περιγραφή της διαβούλευσης και της συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών με τα σχετικά αποτελέσματα και περιγραφή της περιφερειακής συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη για την κατάρτιση του σχεδίου.
α)  επισκόπηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, η οποία περιλαμβάνει:
1)   συνοπτική παρουσίαση,
2)   περιγραφή της διαβούλευσης και της συμμετοχής τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, πολιτών, καθώς και των αποτελεσμάτων τους·
3)  περιγραφή της μακροπεριφερειακής και περιφερειακής συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη για την κατάρτιση του σχεδίου·
β)  περιγραφή των εθνικών στόχων, επιδιώξεων και συνεισφορών για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης·
β)  περιγραφή των εθνικών στόχων και επιδιώξεων για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης·
γ)  περιγραφή των πολιτικών και των μέτρων που προβλέπονται για την επίτευξη των σχετικών στόχων, επιδιώξεων και συνεισφορών που καθορίζονται στο στοιχείο β)·
γ)  περιγραφή των σχεδιαζομένων πολιτικών και των επενδυτικών στρατηγικών, των μέτρων και των επενδυτικών στρατηγικών που προβλέπονται για την επίτευξη των σχετικών στόχων και επιδιώξεων που καθορίζονται στο στοιχείο β)·
δ)  περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού συστήματος και των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, όπως και προβλέψεων σχετικά με τους στόχους που αναφέρονται στο στοιχείο β) με βάση ήδη υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα (που έχουν εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή)·
δ)  περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού συστήματος και των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, όπως και προβλέψεων σχετικά με τους στόχους και τις επιδιώξεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) με βάση ήδη υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα (που έχουν εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή), καθώς και κάθε άλλου ειδικού στοιχείου στο οποίο το κράτος μέλος επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής καθώς και περιγραφή των κανονιστικών και μη κανονιστικών φραγμών και εμποδίων για την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων·
ε)  εκτίμηση επιπτώσεων των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο στοιχείο β)·
ε)  εκτίμηση επιπτώσεων των επιμέρους και των εξατομικευμένων και συνολικών προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων που αναφέρονται στα άρθρα 1, 4, 13α και 14, συμπεριλαμβανομένης και της ποιότητας του αέρα και της προστασίας της φύσης, και των υγειονομικών, μακροοικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων·
εα)   εκτίμηση επιπτώσεων των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων σχετικά με την ανταγωνιστικότητα που συνδέονται με τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης·
εβ)  αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων του κλίματος στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων, καθώς και στρατηγικές ανθεκτικότητας για τη διαχείριση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, όπως εθνικά σχέδια προσαρμογής·
εγ)  μετά την ανάπτυξη επενδυτικής στρατηγικής, η εκτίμηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων·
στ)  παράρτημα το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη δομή που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού και ορίζει τις μεθοδολογίες και τα μέτρα πολιτικής των κρατών μελών για την εκπλήρωση της απαίτησης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761] και το παράρτημα V αυτής.
στ)  παράρτημα το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη δομή που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού και ορίζει τις μεθοδολογίες και τα μέτρα πολιτικής των κρατών μελών για την εκπλήρωση της απαίτησης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761] και το παράρτημα V αυτής.
3.  Κατά την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης και χρησιμοποιούν συνεκτικά δεδομένα και παραδοχές και στις πέντε διαστάσεις, κατά περίπτωση.
3.  Κατά την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη:
α)  περιορίζουν τη διοικητική πολυπλοκότητα και τις δαπάνες για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·
β)   λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, και συγκεκριμένα την αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση».
γ)   λαμβάνουν αξιόπιστα και συνεκτικά δεδομένα και παραδοχές και στις πέντε διαστάσεις, κατά περίπτωση και δημοσιοποιούν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση.
δ)  εξασφαλίζουν τη συνέπεια με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1 και με τις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.
ε)   εκτιμούν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες εγχώριες ενεργειακές υπηρεσίες που χρειάζονται για να διασφαλίζονται οι βασικές συνθήκες διαβίωσης στο αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο, και περιγράφουν τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες πολιτικές και μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής και άλλων συναφών εθνικών προγραμμάτων·
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει σημαντικό αριθμό νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, όπως συνάγεται από εκτίμηση με βάση επαληθεύσιμα στοιχεία, με τη χρήση δεικτών γεωγραφικής διασποράς, θα πρέπει να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό του εθνικό ενδεικτικό στόχο για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας·
στ)  περιλαμβάνουν διατάξεις για την αποφυγή, τον μετριασμό ή, εάν το έργο είναι δημοσίου συμφέροντος και δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, την αντιστάθμιση των ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καθίστανται εμφανείς στην ενοποιημένη έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22.
ζ)  λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
3α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά τα πρώτα τους ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα επόμενα σχέδια τους, που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1, θα τροποποιούν τους εθνικούς τους στόχους και τους στόχους που αναφέρεται στο άρθρο 4, ώστε να αντικατοπτρίζουν την αύξηση της φιλοδοξίας σε σύγκριση με όσα ορίζονταν στο προηγούμενο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
3β.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα σχέδια που υποβάλλουν στην Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου.
4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού για την τροποποίηση του παραρτήματος I, ώστε να το προσαρμόζει στις τροποποιήσεις του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα, τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και τις νέες απαιτήσεις βάσει της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού.
4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού για την τροποποίηση του παραρτήματος I, ώστε να το προσαρμόζει στις τροποποιήσεις του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα, τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και τις νέες απαιτήσεις βάσει της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος
Εθνικοί στόχοι, επιδιώξεις και συνεισφορές για καθεμία από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης
Εθνικοί στόχοι και επιδιώξεις για καθεμία από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη καθορίζουν στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα τους ακόλουθους κύριους στόχους, επιδιώξεις και συνεισφορές, όπως ορίζονται στο τμήμα Α.2 του παραρτήματος I:
Τα κράτη μέλη καθορίζουν στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα τους ακόλουθους κύριους στόχους και επιδιώξεις, όπως ορίζονται στο τμήμα Α.2 του παραρτήματος I:
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 1 – σημείο ii α (νέο)
iiα)  πορείες που το κράτος μέλος σχεδιάζει για διατήρηση και ενίσχυση των απορροφήσεων από καταβόθρες άνθρακα σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 1 – σημείο iii
iii)  κατά περίπτωση, άλλους εθνικούς στόχους και επιδιώξεις, συνεπείς με τις υφιστάμενες μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών·
iii)  άλλους εθνικούς στόχους και επιδιώξεις, συνεπείς με τη συμφωνία του Παρισιού και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές εκπομπών·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο i
i)  ενόψει της επίτευξης του δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 27 % έως το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται στην COM(2016)0767], συνεισφορά σε αυτόν τον στόχο στο πλαίσιο του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέργειας από το κράτος μέλος το 2030 με γραμμική πορεία της εν λόγω συνεισφοράς από το 2021 και εξής·
i)  ενόψει της επίτευξης του δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 35 % έως το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται στην COM(2016)0767
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο i α (νέο)
ia)  τον εθνικό στόχο του κράτους μέλους όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 και το παράρτημα Iα της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται στο COM(2016)0767], με προοδευτική πορεία που εξασφαλίζει την τακτική ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 και στο εξής, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ια του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο i β (νέο)
iβ)   Η πορεία που αναφέρεται στο σημείο iα):
i)  έχει αφετηρία το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2020, όπως ορίζεται στην τρίτη στήλη του πίνακα στο μέρος Α του παραρτήματος I της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως προτείνεται από το COM(2016)0767]. Εάν ένα κράτος μέλος υπερβεί τον δεσμευτικό εθνικό στόχο του 2020, η πορεία του μπορεί να έχει αφετηρία το επίπεδο που επιτεύχθηκε το 2020·
ii)  αποτελείται από τουλάχιστον τρία σημεία αναφοράς, υπολογιζόμενα ως μέσος όρος των δύο ή τριών προηγούμενων ετών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ια·
iii)  επιτυγχάνει τουλάχιστον τον εθνικό στόχο του 2030·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο i γ (νέο)
iγ)  Η πορεία του κράτους μέλους που αναφέρεται στα στοιχεία iα και iβ, στο σύνολό τους, προστίθεται στη δεσμευτική γραμμική πορεία της Ένωσης και επιτυγχάνει τον δεσμευτικό στόχο της Ένωσης για τουλάχιστον 35 % ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο i δ (νέο)
iδ)  τις πορείες που ακολουθεί το κράτος μέλος για το συνολικό μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 2031 και εφεξής, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια·
Τροπολογίες 69 και 287
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο ii
ii)  τις πορείες του τομεακού μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 2021 έως το 2030 στους τομείς θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορών·
ii)  τις ενδεικτικές πορείες του κράτους μέλους όσον αφορά το τομεακό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 2021 έως το 2030 στους τομείς θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορών·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο iii
iii)  τις πορείες των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το κράτος μέλος για την επίτευξη των συνολικών και τομεακών πορειών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής αναμενόμενης ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας ανά τεχνολογία και ανά τομέα σε εκατ. ΤΙΠ και της συνολικής προγραμματισμένης εγκατεστημένης δυναμικότητας ανά τεχνολογία και ανά τομέα σε MW·
iii)  Τις ενδεικτικές πορείες των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το κράτος μέλος για την επίτευξη των συνολικών και τομεακών πορειών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής αναμενόμενης ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας ανά τεχνολογία και ανά τομέα σε εκατ. ΤΙΠ, της συνολικής προγραμματισμένης εγκατεστημένης δυναμικότητας ανά τεχνολογία και ανά τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ενεργειακής πηγής σε MW·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο iii α (νέο)
iiiα)  το μερίδιο ενέργειας καθώς και τους στόχους και τις πορείες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους που παράγεται από πόλεις, κοινότητες και αυτοκαταναλωτές από το 2021 έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας σε εκατ. ΤΙΠ·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 1
1)  Η ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης ως προς την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου περί ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης της τάξεως του 30 % το 2030 όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761], σύμφωνα με την κατανάλωση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, ή την ενεργειακή ένταση.
1)  Ο δεσμευτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης ως προς την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου περί ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης της τάξεως του 40 % το 2030 όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761], σύμφωνα με την κατανάλωση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, ή την ενεργειακή ένταση με γραμμική πορεία για τον στόχο μετά το 2021.
Τα κράτη μέλη εκφράζουν τη συνεισφορά τους δηλώνοντας το απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και το απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης τελικής ενέργειας για το 2020 και το 2030, με γραμμική πορεία για την εν λόγω συνεισφορά από το 2021 και εξής. Εξηγούν τη μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκαν και τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν·
Τα κράτη μέλη εκφράζουν τους ενεργειακούς στόχους τους δηλώνοντας το απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και το απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης τελικής ενέργειας για το 2020 και το 2030. Εξηγούν τη μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκαν και τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα παραρτήματα IV και V της ... [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761].
Η πορεία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει διετείς ενδιάμεσους στόχους για το 2022 και στη συνέχεια ανά διετία.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 2
2)  το σωρευτικό ποσό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε κατά την περίοδο 2021-2030 σύμφωνα με το άρθρο 7 για τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761
2)  το σωρευτικό ποσό εξοικονόμησης συμπληρωματικής ενέργειας που επιτεύχθηκε κατά την περίοδο 2021-2030 σύμφωνα με το άρθρο 7 και πέρα από αυτό για τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 3
3)  τους στόχους μακροπρόθεσμης ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και εμπορικών κτιρίων (δημόσιων και ιδιωτικών)·
3)  με βάση ανάλυση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, τα ορόσημα για το 2030 και το 2040 για τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέτρηση της προόδου για την επίτευξη του στόχου του 2050, σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας 2010/31/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την πρόταση COM(2016)0765
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 3 α (νέο)
3α)  προγραμματισμένες πολιτικές και δράσεις, καθώς και η πρόοδος που σημειώνεται για τη μεταμόρφωση του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτιριακό απόθεμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και τεκμηριωμένη εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των γενικότερων οφελών, που πρέπει να επιτευχθούν από το 2020 έως το 2030·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 4
4)  τη συνολική επιφάνεια προς ανακαίνιση ή τις ισοδύναμες ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας που θα επιτευχθούν από το 2020 έως το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για τον υποδειγματικό ρόλο των κτιρίων των δημοσίων φορέων·
4)  τη συνολική επιφάνεια προς ανακαίνιση και τις αντίστοιχες εξοικονομήσεις ενέργειας που επιτεύχθηκαν με την ανακαίνιση ή τις ισοδύναμες ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας χάρη στην εναλλακτική προσέγγιση που θα επιτευχθούν από το 2020 έως το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την πρόταση COM(2016)0761
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 4 α (νέο)
4α)  τα ευρήματα σχετικά με τις δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση και στην ψύξη, συμπεριλαμβανομένης της έκβασης της συνολικής αξιολόγησης των δυνατοτήτων για την εφαρμογή συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 5
5)  άλλους εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων επιδιώξεων ή στρατηγικών και τομεακών επιδιώξεων σε τομείς όπως οι μεταφορές, η θέρμανση και η ψύξη.
5)  άλλους εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων επιδιώξεων ή στρατηγικών και τομεακών επιδιώξεων σε τομείς όπως οι μεταφορές, η μεταποιητική βιομηχανία και τα ύδατα και τα λύματα ή από τις πολιτικές σύνδεσης των τομέων· καθώς και η αποτελεσματικότητα σε άλλους τομείς με υψηλό δυναμικό ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την αλυσίδα της ροής από την πρωτογενή ενέργεια στους τελικούς χρήστες ή κέντρα δεδομένων·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο 1
1)  τους εθνικούς στόχους αναφορικά με την αύξηση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και την προμήθεια από τρίτες χώρες·
1)  τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους αναφορικά με την αύξηση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και την προμήθεια από τρίτες χώρες, με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητας των μακροπεριφερειακών, περιφερειακών και εθνικών συστημάτων ενέργειας·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο 2
2)  τους εθνικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες·
2)  τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας των μακροπεριφερειακών, εθνικών και περιφερειακών συστημάτων ενέργειας·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο 4
4)  τους εθνικούς στόχους όσον αφορά την ανάπτυξη εγχώριων ενεργειακών πόρων, και κυρίως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
4)  τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους όσον αφορά την αύξηση της ευελιξίας του εθνικού συστήματος ενέργειας, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών μέτρων εγχώριων και περιφερειακών ενεργειακών πόρων, ανταπόκριση στη ζήτηση και αποθήκευση·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 1
1)  το επίπεδο διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο στοχεύει το κράτος μέλος έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % για το 2030. Τα κράτη μέλη επεξηγούν τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε·
1)  το επίπεδο διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο στοχεύει το κράτος μέλος έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό στόχο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 15% για το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο διασύνδεσης 10% για το 2020, τις εθνικές και περιφερειακές συνθήκες αγοράς και τις δυνατότητες, όλες τις πτυχές των αναλύσεων κόστους-οφέλους, το πραγματικό επίπεδο υλοποίησης των PCI, καθώς και τα μέτρα για την αύξηση της εμπορεύσιμης ικανότητας των υφιστάμενων διασυνδέσεων. Τα κράτη μέλη επεξηγούν τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που προτείνει η Επιτροπή·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 2
2)  τους βασικούς εθνικούς στόχους ως προς τις υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων βάσει οποιασδήποτε από τις πέντε διαστάσεις της στρατηγικής της Ενεργειακής Ένωσης·
2)  τους βασικούς εθνικούς στόχους ως προς τις υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και τον εκσυγχρονισμό τους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων βάσει οποιασδήποτε από τις πέντε διαστάσεις της στρατηγικής της Ενεργειακής Ένωσης. Για κάθε προγραμματισμένο μεγάλο έργο υποδομών, προκαταρκτική αξιολόγηση της συμβατότητας και της συνεισφοράς του στις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια της προμήθειας και τον ανταγωνισμό·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3
(3)  τους εθνικούς στόχους που σχετίζονται με άλλες πτυχές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όπως η ενοποίηση και σύζευξη της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων·
3)  τους εθνικούς στόχους που σχετίζονται με άλλες πτυχές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όπως η αύξηση της ευελιξίας του συστήματος ιδίως μέσω της άρσης των εμποδίων και της διαμόρφωσης των τιμών μέσω της ενοποίησης και της σύζευξης της αγοράς, των ευφυών δικτύων, της συγκέντρωσης, της ανταπόκρισης στη ζήτηση, της αποθήκευσης, της κατανεμημένης παραγωγής, των μηχανισμών διανομής, της αναδιανομής και του περιορισμού, των ενδείξεων σχετικά με τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3 α (νέο)
3α)  Εθνικοί στόχοι που αφορούν την χωρίς διακρίσεις συμμετοχή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την ανταπόκριση στη ζήτηση και την αποθήκευση, μεταξύ άλλων μέσω συγκέντρωσης, σε όλες τις ενεργειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3 β (νέο)
3β)  Εθνικοί στόχοι σχετικά με την εγγύηση της συμμετοχής των καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα και αποκόμιση οφελών για τους καταναλωτές από την αυτοπαραγωγή και τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων μετρητών·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 4
4)  τους εθνικούς στόχους αναφορικά με τη διασφάλιση της επάρκειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και της ευελιξίας του ενεργειακού συστήματος ως προς την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων.
4)  τους εθνικούς στόχους αναφορικά με τη διασφάλιση της επάρκειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εφαρμοστούν μηχανισμοί ικανότητας ή ότι, εάν εφαρμοστούν με σκοπό την ασφάλεια του εφοδιασμού, θα περιορίζονται στον αναγκαίο βαθμό συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο 1
1)  τους εθνικούς στόχους και τις επιδιώξεις χρηματοδότησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την Ενεργειακή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των στόχων. Αυτές οι επιδιώξεις και οι στόχοι θα πρέπει να είναι συνεκτικοί με τα οριζόμενα στη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης και το σχέδιο ΣΕΤ·
1)  Εθνικοί στόχοι και χρηματοδοτικοί στόχοι για στήριξη της έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση, και την αναμενόμενη μόχλευσή της στην ιδιωτική έρευνα· συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των στόχων. Αυτές οι επιδιώξεις και οι στόχοι θα πρέπει να είναι συνεκτικοί με τα οριζόμενα στη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης και το σχέδιο ΣΕΤ·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο 2
2)  τους εθνικούς στόχους για το 2050 για την αξιοποίηση τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·
2)  τους εθνικούς στόχους για το 2050 όσον αφορά την προαγωγή αειφόρων τεχνολογιών·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο 3
3)  τους εθνικούς στόχους αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα.
διαγράφεται
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος
Διαδικασία ορισμού της συνεισφοράς των κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Διαδικασία ορισμού του στόχου των κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Κατά τον ορισμό της συνεισφοράς τους στο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέργειας για το 2030 και το τελευταίο έτος της περιόδου που καλύπτεται από τα ακόλουθα εθνικά σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο α) παράγραφος 2 στοιχείο i), τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
1.  Κατά τον ορισμό του στόχου τους στο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέργειας για το 2030 και το τελευταίο έτος της περιόδου που καλύπτεται από τα ακόλουθα εθνικά σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο α) παράγραφος 2 στοιχείο i), τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i
i)  η δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
i)  η δίκαιη και οικονομικά αποδοτική κατανομή της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  το βασικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειάς του που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ).../... [Αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/EΚ]·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι το άθροισμα των συνεισφορών τους όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται σε τουλάχιστον 27 % επί της ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης έως το 2030.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι το άθροισμα των στόχων τους όσον αφορά γραμμική πορεία που επιτυγχάνει κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 % επί της ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης έως το 2030.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος
Διαδικασία καθορισμού της συνεισφοράς των κρατών μελών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης
Διαδικασία καθορισμού δεσμευτικού στόχου των κρατών μελών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κατά τον καθορισμό της ενδεικτικής εθνικής συνεισφοράς τους ως προς την ενεργειακή απόδοση για το 2030 και το τελευταίο έτος της καλυπτόμενης περιόδου για τα επόμενα εθνικά σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο β) σημείο 1), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
1.  Κατά τον καθορισμό του δεσμευτικού εθνικού στόχου τους ως προς την ενεργειακή απόδοση για το 2030 και το τελευταίο έτος της καλυπτόμενης περιόδου για τα επόμενα εθνικά σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο β) σημείο 1), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας και η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν υπερβαίνει τα 1 321 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 987 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας για την πρώτη δεκαετή περίοδο·
α)  η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας και η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν υπερβαίνει τα 1 132 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 849 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας για την πρώτη δεκαετή περίοδο·
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Κατά τον καθορισμό της συνεισφοράς τους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής ενέργειας, όπως:
2.  Κατά τον καθορισμό του στόχου τους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής ενέργειας, όπως:
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Εθνικές πολιτικές και μέτρα για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης
Εθνικές πολιτικές, μέτρα και επενδυτικές στρατηγικές για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης
Τα κράτη μέλη περιγράφουν, σύμφωνα με το παράρτημα I, στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιό τους για την ενέργεια και το κλίμα τις κύριες υπάρχουσες (εφαρμοζόμενες και εγκεκριμένες) και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη ειδικά των στόχων που καθορίζονται στο εθνικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση της περιφερειακής συνεργασίας και της κατάλληλης χρηματοδότησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Τα κράτη μέλη περιγράφουν, σύμφωνα με το παράρτημα I, στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιό τους για την ενέργεια και το κλίμα τις κύριες υπάρχουσες (εφαρμοζόμενες και εγκεκριμένες) και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη ειδικά των στόχων που καθορίζονται στο εθνικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση της περιφερειακής συνεργασίας και της κατάλληλης χρηματοδότησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης.
Η περιγραφή των κύριων υφιστάμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα εθνικά σχέδια συνοδεύεται από επισκόπηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την ενεργειακή απόδοση ως προτεραιότητα στον τομέα των υποδομών. Περιλαμβάνουν τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης στον σχεδιασμό των υποδομών τους και καθιστούν την ανακαίνιση των κτιρίων επένδυση προτεραιότητας.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη περιγράφουν, σύμφωνα με τη δομή και τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα I, την τρέχουσα κατάσταση για καθεμία από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού συστήματος και των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου κατά την υποβολή του εθνικού σχεδίου ή βάσει των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών. Τα κράτη μέλη ορίζουν και περιγράφουν, επίσης, τις προβλέψεις για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης την πρώτη δεκαετή περίοδο και τουλάχιστον έως το 2040 (συμπεριλαμβανομένου του 2030) που αναμένεται να προκύψουν από τις υπάρχουσες (εφαρμοζόμενες και εγκεκριμένες) πολιτικές και μέτρα.
1.  Τα κράτη μέλη περιγράφουν, σύμφωνα με τη δομή και τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα I, την τρέχουσα κατάσταση για καθεμία από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού συστήματος και των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου κατά την υποβολή του εθνικού σχεδίου ή βάσει των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών. Τα κράτη μέλη ορίζουν και περιγράφουν, επίσης, τις προβλέψεις για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης την πρώτη δεκαετή περίοδο και τουλάχιστον έως το 2030 (συμπεριλαμβανομένου του 2030) που αναμένεται να προκύψουν από τις υπάρχουσες (εφαρμοζόμενες και εγκεκριμένες) πολιτικές και μέτρα. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τις παραδοχές, τις παραμέτρους και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για προβολές και σενάρια.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος και τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου την πρώτη δεκαετή περίοδο τουλάχιστον έως το 2040 (συμπεριλαμβανομένου του 2030) βάσει των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων, συμπεριλαμβανομένης αντιπαραβολής με τις προβλέψεις βάσει των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) πολιτικών και μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
α)  τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος και τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου την πρώτη δεκαετή περίοδο τουλάχιστον έως το 2040 (συμπεριλαμβανομένου του 2030) βάσει των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων, συμπεριλαμβανομένης αντιπαραβολής με τις προβλέψεις βάσει των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) πολιτικών και μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση των συνεργιών που προκύπτουν από την ενοποίηση του τομέα, την ψηφιοποίηση και τον βελτιωμένο σχεδιασμό της αγοράς, καθώς και τα οφέλη όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και την ασφάλεια του εφοδιασμού·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τις επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 και ορίζονται περαιτέρω στο παράρτημα I, σε μακροοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, επίπεδο δεξιοτήτων και κοινωνικό επίπεδο για την πρώτη δεκαετή περίοδο και τουλάχιστον έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης αντιπαραβολής με τις προβλέψεις βάσει των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) πολιτικών και μέτρων της παραγράφου 1·
β)  τις επιπτώσεις των επιμέρους και των συνολικών προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 και ορίζονται περαιτέρω στο παράρτημα I, σε μακροοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, στην υγεία, σε επίπεδο δεξιοτήτων και κοινωνικό επίπεδο για την πρώτη δεκαετή περίοδο και τουλάχιστον έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης αντιπαραβολής με τις προβλέψεις των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) πολιτικών και μέτρων της παραγράφου 1. Η μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούνται οι επιπτώσεις αυτές δημοσιοποιούνται και ενθαρρύνεται η χρήση της ανάλυσης κόστους-οφέλους·
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) και των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων στο πλαίσιο μιας διάστασης πολιτικής και μεταξύ των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) και των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων διαφορετικών διαστάσεων για την πρώτη δεκαετή περίοδο και τουλάχιστον έως το 2030. Οι προβλέψεις σε σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού, τις υποδομές και την ενοποίηση της αγοράς συνδέονται με αυστηρά σενάρια ενεργειακής απόδοσης.
γ)  την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) και των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων στο πλαίσιο μιας διάστασης πολιτικής και μεταξύ των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) και των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων διαφορετικών διαστάσεων για την πρώτη δεκαετή περίοδο και τουλάχιστον έως το 2030. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ποσοτική ή ποιοτική αξιολόγηση τυχόν τεκμηριωμένων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εθνικών πολιτικών και μέτρων και των μέτρων της Ένωσης για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική. Οι προβλέψεις σε σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού, τις υποδομές και την ενοποίηση της αγοράς συνδέονται με αυστηρά σενάρια ενεργειακής απόδοσης.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τον τρόπο με τον οποίο οι επιμέρους και οι συνολικές υφιστάμενες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις παράλληλα με τη δημόσια χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τους.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Προσχέδια ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα
Προσχέδια ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 και ανά δέκα έτη εφεξής τα κράτη μέλη καταρτίζουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
1.  Έως την 1η Ιουνίου 2018, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή το πρώτο προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Κάθε κράτος μέλος συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο του δεύτερου προγράμματός του έως την 1η Ιανουαρίου 2023 και τα σχέδια των επόμενων σχεδίων ανά πενταετία.
2.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει συστάσεις για τα προσχέδια προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 28. Οι συστάσεις αυτές ορίζουν ειδικά:
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τα προσχέδια και εκδίδει συστάσεις ανά χώρα προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 28, το αργότερο τρεις μήνες πριν από την προθεσμία υποβολής του σχεδίου, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, προκειμένου να:
α)  το επίπεδο φιλοδοξίας των στόχων, επιδιώξεων και συνεισφορών ενόψει της συλλογικής επίτευξης των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και ιδίως των στόχων της Ένωσης για το 2030 όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση·
α)  εξασφαλίζουν τη συλλογική επίτευξη από τα κράτη μέλη των στόχων και των επιδιώξεων όλων των διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης·
αα)  εξασφαλίζουν την επίτευξη από τα κράτη μέλη των εθνικών στόχων και επιδιώξεων·
β)  τις πολιτικές και τα μέτρα σε σχέση με τους στόχους σε επίπεδο κράτους μέλους και ένωσης, όπως και άλλες πολιτικές και μέτρα με ενδεχόμενη διασυνοριακή συνάφεια·
β)  βελτιώνουν τις επιμέρους υφιστάμενες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ενδεχόμενη διασυνοριακή συνάφεια·
βα)  προτείνουν την έγκριση πρόσθετων πολιτικών και μέτρων στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα·
γ)  τις αλληλεπιδράσεις και τη συνέπεια των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) και των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο μίας διάστασης και μεταξύ διαφορετικών διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης.
γ)  εξασφαλίζουν τη συνέπεια των υπαρχουσών (εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) και των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο μίας διάστασης και μεταξύ διαφορετικών διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης·
γα)  εξασφαλίζουν τη συνοχή των επενδυτικών στρατηγικών και μέσων με τις πολιτικές και τα μέτρα των κρατών μελών που προβλέπονται για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων και επιδιώξεων.
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής κατά την οριστικοποίηση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων τους για την ενέργεια και το κλίμα.
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής κατά την οριστικοποίηση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων τους για την ενέργεια και το κλίμα. Εάν η θέση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αποκλίνει από τη σύσταση της Επιτροπής, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει και δημοσιοποιεί την αιτιολόγηση της θέσης του.
3α.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα σχέδια εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν στο κοινό την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή της δυνατότητας να συμμετέχει στην κατάρτιση των προσχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και επισυνάπτουν κατά την υποβολή του προσχεδίου του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα στην Επιτροπή σύνοψη των απόψεων του κοινού. Όσον αφορά τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, οι διαβουλεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία θεωρείται ότι ανταποκρίνονται, επίσης, στις απαιτήσεις δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος κανονισμού.
Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν στο κοινό την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή της δυνατότητας να συμμετέχει στην κατάρτιση των προσχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 9, των μακροπρόθεσμων στρατηγικών που αναφέρονται στο άρθρο 14, όταν είναι ανοικτές όλες οι επιλογές και μπορεί να υπάρξει πραγματική συμμετοχή του κοινού.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη εκπονούν εύλογα χρονοδιαγράμματα, τα οποία παρέχουν στο κοινό επαρκή χρόνο για να ενημερωθεί και για να προετοιμασθεί και να συμμετάσχει ουσιαστικά στα διάφορα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ισότιμη συμμετοχή και εξασφαλίζουν την ενημέρωση του κοινού, είτε με δημόσιες ανακοινώσεις είτε με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, εφόσον υπάρχουν, σχετικά με τη συμμετοχή τους και ότι έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μαζί με το προσχέδιο και το τελικό κείμενο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου τους για την ενέργεια και το κλίμα και με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους, περίληψη των απόψεων του κοινού και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι απόψεις αυτές ελήφθησαν υπόψη.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Όσον αφορά τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, οι διαβουλεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία θεωρείται ότι ανταποκρίνονται, επίσης, στις απαιτήσεις δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη διοικητική πολυπλοκότητα κατά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10 α
Πλατφόρμα πολυεπίπεδου διαλόγου για το κλίμα και την ενέργεια
1.  Σε πνεύμα εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μόνιμη Πλατφόρμα πολυεπίπεδου ενεργειακού και κλιματικού διαλόγου για να υποστηριχθεί η ενεργός συμμετοχή των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της επιχειρηματικής κοινότητας, των επενδυτών, άλλων ενδιαφερόμενων μερών και του γενικού κοινού στη διαχείριση της ενεργειακής μετάβασης.
2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στις εθνικές πλατφόρμες διαλόγου τους για την ενέργεια και το κλίμα διάφορες επιλογές και σενάρια για τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και μια πλήρη ανάλυση κόστους ωφέλειας για κάθε επιλογή. Οι πλατφόρμες διαλόγου για την ενέργεια και το κλίμα αποτελούν φόρα συζήτησης και εκπόνησης ενοποιημένων εθνικών σχεδίων, στρατηγικών και εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 10.
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διατίθενται επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για τις πλατφόρμες κλιματικού και ενεργειακού διαλόγου και ότι θα λειτουργούν με διαφανή τρόπο.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Περιφερειακή συνεργασία
Μακροπεριφερειακή και περιφερειακή συνεργασία
1.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους σε περιφερειακό επίπεδο για την αποτελεσματική επίτευξη των επιδιώξεων, των στόχων και των συνεισφορών που καθορίζονται στα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα.
1.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους σε μακροπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη όλες τις υφιστάμενες και πιθανές μορφές συνεργασίας για την αποτελεσματική επίτευξη των επιδιώξεων και των στόχων που καθορίζονται στα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα.
2.  Αρκετά πριν από την υποβολή του προσχεδίου του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα στην Επιτροπή κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις δυνατότητες περιφερειακής συνεργασίας και διαβουλεύονται με τα όμορα κράτη μέλη και άλλα κράτη μέλη που εκφράζουν ενδιαφέρον. Τα κράτη μέλη ορίζουν στο προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα τα αποτελέσματα της εν λόγω περιφερειακής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του τρόπου αξιοποίησης των παρατηρήσεων.
2.  Αρκετά πριν από την υποβολή του προσχεδίου του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα στην Επιτροπή κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις δυνατότητες μακροπεριφερειακής και περιφερειακής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες μακροπεριφερειακές συνεργασίες, ιδίως το σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της Βαλτικής (BEMIP), της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC), την κεντρο-δυτική περιφερειακή αγορά ενέργειας (CWREM), την Πρωτοβουλία Υπεράκτιου Δικτύου των Βορείων Χωρών (NSCOGI) την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση και διαβουλεύονται με τα όμορα κράτη μέλη και άλλα κράτη μέλη που εκφράζουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ και τη Σύμβαση Espoo. Τα κράτη μέλη ορίζουν στο προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα τα αποτελέσματα της εν λόγω περιφερειακής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του τρόπου αξιοποίησης των παρατηρήσεων. Όταν συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακή συνεργασία, τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με μια δομή διακυβέρνησης για επαφές σε υπουργικό επίπεδο τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
2α.  Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, θεσπίζει πλαίσιο για την από κοινού κατάρτιση από τα κράτη μέλη τμημάτων των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων τους για την ενέργεια και το κλίμα, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης συναφούς δικτύου. Όταν τα κράτη μέλη επιδιώκουν μακροπεριφερειακή ή περιφερειακή συνεργασία, αναφέρουν στο προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου τους για την ενέργεια και το κλίμα τα αποτελέσματα και τα υποβάλλουν στην Επιτροπή. Το αποτέλεσμα της εν λόγω μακροπεριφερειακής ή περιφερειακής συνεργασίας μπορούν να αντικαταστήσουν το αντίστοιχο μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα.
2β.  Η Επιτροπή, προκειμένου να προωθήσει την ενοποίηση της αγοράς και αποδοτικές ως προς το κόστος πολιτικές, προσδιορίζει ευκαιρίες για μακροπεριφερειακή ή περιφερειακή συνεργασία που καλύπτουν μία ή περισσότερες από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με μακροπρόθεσμο όραμα, με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς. Με βάση αυτές τις δυνατότητες, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 28, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική συνεργασία, οι εταιρικές σχέσεις και οι διαβουλεύσεις.
3.  Η Επιτροπή διευκολύνει τη συνεργασία και τη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τα προσχέδια που της υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 ενόψει της οριστικοποίησής τους.
3.  Η Επιτροπή διευκολύνει τη συνεργασία και τη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τα προσχέδια που της υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 ενόψει της οριστικοποίησής τους.
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, στο τελικό ενοποιημένο εθνικό τους σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και επεξηγούν τον τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω παρατηρήσεων.
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, στο τελικό ενοποιημένο εθνικό τους σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και επεξηγούν τον τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω παρατηρήσεων.
5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο κατά την υλοποίηση των πολιτικών και των μέτρων των σχεδίων τους.
5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να συνεργάζονται σε μακροπεριφερειακό επίπεδο κατά την υλοποίηση των πολιτικών και των μέτρων των σχεδίων τους.
5α.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας και τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή αξιολογεί τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τις κοινοποιηθείσες επικαιροποιήσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 13. Αξιολογεί ειδικά εάν:
Η Επιτροπή αξιολογεί τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα όπως κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3. Αξιολογεί ειδικά εάν:
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  οι επιδιώξεις, οι στόχοι και οι συνεισφορές επαρκούν για τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, ειδικά των στόχων του πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030·
α)  οι επιδιώξεις και οι στόχοι επαρκούν για τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, ειδικά των στόχων του πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030·
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  οι υπάρχουσες και προβλεπόμενες πολιτικές, μέτρα και σχετικές επενδυτικές στρατηγικές επαρκούν για την επίτευξη των εθνικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4∙
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Άρθρο 13
διαγράφεται
Επικαιροποίηση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφεξής ανά 10 έτη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο επικαιροποίησης του τελευταίου κοινοποιηθέντος ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή επιβεβαιώνουν στην Επιτροπή ότι το σχέδιο παραμένει σε ισχύ.
2.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής ανά 10 έτη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ενημέρωση του τελευταίου κοινοποιηθέντος ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός εάν έχουν επιβεβαιώσει ότι το σχέδιο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3.  Τα κράτη μέλη τροποποιούν τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις συνεισφορές που καθορίζονται στην επικαιροποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μόνο για να αποτυπώσουν αυξημένη φιλοδοξία σε σύγκριση με τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις συνεισφορές που καθορίζονται στο τελευταίο κοινοποιημένο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
4.  Τα κράτη μέλη, στο επικαιροποιημένο σχέδιο, επιδιώκουν τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καθίστανται εμφανείς στην ενοποιημένη έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22.
5.  Τα κράτη μέλη, κατά την κατάρτιση της επικαιροποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
6.  Οι διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση και την αξιολόγηση των επικαιροποιημένων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 3 – τίτλος
Μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών
Μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)
Άρθρο 13α
Συμβατότητα με τους συνολικούς στόχους για το κλίμα
Έως την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τον υπόλοιπο παγκόσμιο προϋπολογισμό διοξειδίου του άνθρακα που συνάδει με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των 2 °C, συγκεκριμένα από 1,5 °C, πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και παρουσιάζει ανάλυση σχετικά με τον καθορισμό δίκαιου μεριδίου της Ένωσης με χρονικό ορίζοντα το 2050 και το 2100.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών
Μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής ανά 10 έτη, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις οικείες μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών με προοπτική 50 ετών, ώστε να συμβάλουν:
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής ανά 5 έτη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης, θεσπίζουν τις οικείες μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την ενέργεια και το κλίμα με χρονικό ορίζοντα 30 ετών, ώστε να συμβάλουν:
α)  στην τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού για μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ενίσχυση των απορροφήσεων από καταβόθρες·
α)  στην τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού για μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ενίσχυση των απορροφήσεων από καταβόθρες σε δεκαετή βήματα·
β)  στην υλοποίηση του στόχου συγκράτησης της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και στην προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·
β)  στην υλοποίηση του στόχου συγκράτησης της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και στην προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης κάτω από το δίκαιο μερίδιο του υπόλοιπου παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα·
γ)  στην επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση των απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους τους τομείς σε συμφωνία με τον στόχο της Ένωσης, στο πλαίσιο των απαραίτητων μειώσεων κατά την IPCC από τις αναπτυγμένες χώρες ως ομάδα, για τη μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95 % έως το 2050 ως προς τα επίπεδα του 1990 με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
γ)  στην επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση των απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους τους τομείς σε συμφωνία με τον στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης, στο πλαίσιο των απαραίτητων μειώσεων κατά την IPCC από τις αναπτυγμένες χώρες ως ομάδα, για τη μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95 % έως το 2050 ως προς τα επίπεδα του 1990 με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και ενίσχυση των απορροφήσεων από καταβόθρες που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία, προκειμένου να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση έως το 2050 και να κινηθούμε σε αρνητικές εκπομπές αμέσως μετά·
γα)  το αργότερο έως το 2050, επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της Ένωσης.
2.  Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών καλύπτουν:
2.  Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την ενέργεια και το κλίμα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙα και καλύπτουν:
α)  τις συνολικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις ενισχύσεις των απορροφήσεων από καταβόθρες·
α)  τις συνολικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις ενισχύσεις των απορροφήσεων από καταβόθρες με χωριστό στόχο για την αύξηση των απορροφήσεων από καταβόθρες που να συνάδει με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στη συμφωνία του Παρισιού·
β)  τις μειώσεις εκπομπών και τις ενισχύσεις απορροφήσεων στους επιμέρους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανίας, των μεταφορών, του κτιριακού τομέα (οικιστικού και τριτογενούς), του αγροτικού τομέα και της χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας (LULUCF)·
β)  με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τις μειώσεις εκπομπών και τις ενισχύσεις απορροφήσεων στους επιμέρους τομείς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της ηλεκτρικής ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της θέρμανσης και ψύξης και του κτιριακού τομέα (οικιστικού και τριτογενούς), του αγροτικού τομέα και της χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας (LULUCF)·
γ)  την αναμενόμενη πρόοδο σε σχέση με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της έντασης αερίων του θερμοκηπίου, της έντασης CO2 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των στρατηγικών για σχετική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία·
γ)  την αναμενόμενη πρόοδο σε σχέση με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της έντασης αερίων του θερμοκηπίου, της έντασης CO2 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των στρατηγικών για σχετικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία·
γα)  την αναμενόμενη πρόοδο σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας, του συνολικού μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προγραμματισμένης εγκατεστημένης παραγωγικής ικανότητας από ανανεώσιμες πηγές·
γβ)  την αναμενόμενη συμβολή της εκτεταμένης απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές στη μακροοικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ανάπτυξη, και τους κινδύνους και τα οφέλη για την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος·
δ)  συνδέσεις με άλλα εθνικά μακροπρόθεσμα σχέδια.
δ)  συνδέσεις με άλλους εθνικούς μακροπρόθεσμους στόχους και σχέδια και άλλες πολιτικές και μέτρα και επενδύσεις.
2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος IIα, προκειμένου να το προσαρμόσει στις τροποποιήσεις του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα, στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και στις νέες απαιτήσεις βάσει της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού.
3.  Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 3.
3.  Τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 συνάδουν με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια.
4.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν αμέσως τις σχετικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών και τις επικαιροποιήσεις τους.
4.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους με ανοικτό και διαφανή τρόπο, και εξασφαλίζουν ότι παρέχονται εγκαίρως στο κοινό, στους κοινωνικούς εταίρους, στις επιχειρήσεις, στους επενδυτές, στην κοινωνία των πολιτών και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματικές δυνατότητες συμμετοχής στην κατάρτιση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών για το κλίμα και την ενέργεια και δημοσιοποιούν τις στρατηγικές και οποιεσδήποτε βοηθητικές αναλύσεις και δεδομένα, μεταξύ άλλων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναφέρεται στο άρθρο 24.
4α.  Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τους, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των σχετικών επιστημονικών γνώσεων και της τεχνολογικής εξέλιξης που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Η Επιτροπή προσφέρει επίσης ευκαιρίες στα κράτη μέλη και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες και να συζητούν τις προοπτικές τους, και θεσπίζει βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή των στρατηγικών τους.
4β.  Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι κατάλληλες για την συλλογική επίτευξη των στόχων της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 1. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη για να διευκολύνει αυτόν τον στόχο και για να συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των επιδιώξεων, των στόχων και των συνεισφορών που καθορίζονται στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και ως προς την υλοποίηση απαραίτητων πολιτικών και μέτρων για την επίτευξή τους·
α)  πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των επιδιώξεων και των στόχων που καθορίζονται στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και ως προς την χρηματοδότηση και υλοποίηση απαραίτητων πολιτικών και μέτρων για την επίτευξή τους·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε για την υποστήριξη της ενεργού δέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 10α·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο)
αγ)  τις πληροφορίες που αναφέρονται και στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των επιδιώξεων, των στόχων και των δεσμεύσεων που καθορίζονται στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την ενέργεια και το κλίμα στο άρθρο 14·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5
5.  Σε περίπτωση έκδοσης από την Επιτροπή συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 ή 3, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος περιλαμβάνει στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που ενέκρινε και έθεσε σε εφαρμογή για την ικανοποίηση των εν λόγω συστάσεων. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
5.  Σε περίπτωση έκδοσης από την Επιτροπή συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 ή 3, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος περιλαμβάνει στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που ενέκρινε και έθεσε σε εφαρμογή για την ικανοποίηση των εν λόγω συστάσεων. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος αποκλίνει από σύσταση που εκδόθηκε, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει καλά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, βασιζόμενη σε αξιόπιστα δεδομένα και αντικειμενικά κριτήρια, σε περίπτωση που αποκλίνει από τη σύσταση που έχει εκδοθεί.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 4
4)   τις πορείες ζήτησης βιοενέργειας, κατανεμημένης κατά θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορές, και τις πορείες προμήθειας βιομάζας, ανά πρώτη ύλη και προέλευση (με διάκριση μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών). Για τη δασική βιομάζα, εκτίμηση της πηγής της και των επιπτώσεων στην καταβόθρα LULUCF·
4)   τις πορείες ζήτησης βιοενέργειας, κατανεμημένης κατά θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορές, μεταξύ των οποίων και το μερίδιο βιοκαυσίμων, το μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων, το μερίδιο βιοκαυσίμων που παράγονται από βασικές αγροτικές καλλιέργειες, και τις πορείες προμήθειας βιομάζας, ανά πρώτη ύλη και προέλευση (με διάκριση μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών). Για τη δασική βιομάζα, εκτίμηση της πηγής της και των επιπτώσεων στην καταβόθρα LULUCF·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 4 α (νέο)
4α)  τους στόχους και τις πορείες για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από περιφέρειες, αστικά κέντρα, ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 5
5)  κατά περίπτωση, άλλες εθνικές πορείες και στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων και τομεακών στόχων (όπως το μερίδιο βιοκαυσίμων, το μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων, το μερίδιο βιοκαυσίμων που παράγονται από βασικές αγροτικές καλλιέργειες, το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βιομάζα χωρίς την παραγωγή θερμότητας, το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τηλεθέρμανση, τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε κτίρια, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από αστικά κέντρα, ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές)·
5)  εάν διατίθενται, άλλες εθνικές πορείες και στόχοι, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων ή τομεακών (όπως μερίδιο που παράγεται από βιομάζα χωρίς τη χρήση θερμότητας, μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τηλεθέρμανση, χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε κτίρια, ενέργεια που ανακτάται από την ιλύ που αποκτάται μέσω της επεξεργασίας λυμάτων·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 1
1)  εφαρμοζόμενες, εγκεκριμένες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη της εθνικής συνεισφοράς στον δεσμευτικό στόχο σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) παράγραφος 2 σημείο i), συμπεριλαμβανομένων τομεακών και τεχνολογικών μέτρων, με ειδική επανεξέταση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στα άρθρα 23, 24 και 25 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται στο COM(2016)0767 ·
1)  εφαρμοζόμενες, εγκεκριμένες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη των στόχων για να πληρούν τον δεσμευτικό στόχο σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) παράγραφος 2 σημείο i), συμπεριλαμβανομένων τομεακών και τεχνολογικών μέτρων, με ειδική επανεξέταση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στα άρθρα 23, 24 και 25 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται στο COM(2016)0767 ·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 4 α (νέο)
4α)  ειδικά μέτρα για την εκτίμηση, τη διαφάνεια και τη μείωση της ανάγκης για υποχρεωτική δυναμικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε περικοπή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 1
1)  την πορεία για την κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής ενέργειας από το 2020 έως το 2030 ως εθνική συνεισφορά εξοικονόμησης ενέργειας για την επίτευξη του στόχου σε επίπεδο Ένωσης για το 2030, συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης μεθοδολογίας·
1)  την πορεία για την κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής ενέργειας από το 2020 έως το 2030 ως εθνικούς δεσμευτικούς στόχους εξοικονόμησης ενέργειας για την επίτευξη του στόχου σε επίπεδο Ένωσης για το 2030, συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης μεθοδολογίας·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2
2)  τους στόχους για τη μακροπρόθεσμη ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών οικιστικών και εμπορικών κτιρίων·
2)  τους στόχους μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανακαίνιση του εθνικού αποθέματος οικιστικών καθώς και δημοσίων και ιδιωτικών μη οικιστικών κτιρίων·
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 1
1)  εφαρμοζόμενες, εγκεκριμένες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη της ενδεικτικής εθνικής συνεισφοράς ενεργειακής απόδοσης για το 2030, καθώς και άλλους στόχους που παρατίθενται στο άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων μέτρων και μέσων που έχουν προγραμματιστεί (μεταξύ άλλων και οικονομικού χαρακτήρα) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μέτρων για τη χρήση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλων μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης·
1)  εφαρμοζόμενες, εγκεκριμένες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030, καθώς και άλλους στόχους που παρατίθενται στο άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων μέτρων και μέσων που έχουν προγραμματιστεί (μεταξύ άλλων και οικονομικού χαρακτήρα) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μέτρων για τη χρήση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλων μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης·
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 3
3)  εθνικό καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα δυνάμει των άρθρων 7α και 7β της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761] σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·
3)  εθνικό καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα δυνάμει των άρθρων 7α και 7β της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761] σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω εθνικών υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης ή/και εναλλακτικών μέτρων που εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7α και 7β και του άρθρου 20 παράγραφος 6 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την πρόταση COM(2016)0761] και του αντίκτυπου στους λογαριασμούς των καταναλωτών και στις κοινωνικής φύσεως απαιτήσεις·
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 4
4)  μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών οικιστικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και μέτρων για την τόνωση της οικονομικώς αποδοτικής ριζικής ανακαίνισης και της σταδιακής ριζικής ανακαίνισης·
4)  μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και μέτρων για την καθοδήγηση των επενδύσεων για την τόνωση της οικονομικώς αποδοτικής ριζικής ανακαίνισης και της σταδιακής ριζικής ανακαίνισης, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη εκτίμηση βάσει της τεκμηρίωσης σχετικά με την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και τα ευρύτερα οφέλη σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας (ΕΕ) .../... [EPBD, COD 0381/16]·
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 5 α (νέο)
5α)  πολιτικές και μέτρα για την ανάπτυξη των οικονομικών δυνατοτήτων της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και των αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας (EΕ) .../... [οδηγία 2012/27/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από το COM(2016)0761
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 5 β (νέο)
5β)  Κατά περίπτωση, η πρόοδος στις άλλες εφαρμοζόμενες, εγκεκριμένες και προγραμματισμένες πολιτικές, μέτρα και δράσεις που απορρέουν από τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης δυνάμει του άρθρου 2α της οδηγίας (ΕΕ) .../... [EPBD, COD 0381/16], μεταξύ άλλων όταν ο στόχος είναι οι τομείς με τις χειρότερες επιδόσεις του εθνικού κτιριακού αποθέματος, καθώς και για την πρόσβαση στην πληροφορία και τη χρηματοδότηση.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τους εθνικούς στόχους για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των χωρών-προμηθευτών, την αποθήκευση, την απόκριση ζήτησης·
α)  τους εθνικούς στόχους για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού και των χωρών-προμηθευτών, την αποθήκευση, την απόκριση ζήτησης·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τους εθνικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες·
β)  τα εθνικά μέτρα και τα μέτρα, κατά περίπτωση, τους στόχους όσον αφορά τη διασφάλιση ότι η ενεργειακή εξάρτηση από εισαγωγές από τρίτες χώρες και που δεν δημιουργούν εμπόδια στην επιτυχημένη υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους όσον αφορά την αύξηση της ευελιξίας του εθνικού συστήματος ενέργειας, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών μέτρων, εγχώριων ενεργειακών πόρων, ανταπόκρισης στη ζήτηση και αποθήκευση·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  επίπεδο διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο στοχεύει το κράτος μέλος έως το 2030 σε σχέση με τον στόχο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 15 %·
α)  επίπεδο διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο στοχεύει το κράτος μέλος έως το 2030 σε σχέση με τον ενδεικτικό στόχο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 15 %·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  βασικούς εθνικούς στόχους για τις υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και αερίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των επιδιώξεων και στόχων σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις πέντε βασικές διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης·
β)  τους βασικούς εθνικούς στόχους ως προς τις υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και τον εκσυγχρονισμό τους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων βάσει οποιασδήποτε από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  εθνικούς στόχους σχετικά με άλλες πλευρές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όπως η ενοποίηση και η σύζευξη της αγοράς, κατά περίπτωση·
δ)  εθνικούς στόχους και μέτρα σχετικά με την ευελιξία του συστήματος ιδίως μέσω της άρσης των εμποδίων και της διαμόρφωσης των τιμών μέσω της ενοποίησης και της σύζευξης της αγοράς, των ευφυών δικτύων, της συγκέντρωσης, της ανταπόκρισης στη ζήτηση, της αποθήκευσης, της κατανεμημένης παραγωγής, των μηχανισμών διανομής, αναδιανομής και περιορισμού, των ενδείξεων σχετικά με τις τιμές σε πραγματικό χρόνο·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  εθνικούς στόχους σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια·
διαγράφεται
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  εθνικούς στόχους και μέτρα σχετικά με τη χωρίς διακρίσεις συμπερίληψη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σχετικά με την απόκριση από την πλευρά της ζήτησης και την αποθήκευση, μεταξύ άλλων μέσω συγκεντρωτικής ανάλυσης, σε όλες τις αγορές ενέργειας·
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  εθνικούς στόχους και μέτρα σχετικά με την εγγύηση της συμμετοχής των καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα και αποκόμιση οφελών για τους καταναλωτές από την αυτοπαραγωγή και τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων μετρητών·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  τους εθνικούς στόχους σχετικά με τη διασφάλιση της επάρκειας του συστήματος ηλεκτρισμού, κατά περίπτωση·
στ)  τους εθνικούς στόχους σχετικά με τη διασφάλιση της επάρκειας του συστήματος ηλεκτρισμού, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εφαρμοστούν μηχανισμοί ικανότητας ή ότι, εάν εφαρμοστούν με σκοπό την ασφάλεια του εφοδιασμού, θα περιορίζονται στον αναγκαίο βαθμό·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  εθνικά μέτρα για τη δημιουργία ή την επανεξέταση των ζωνών προσφοράς ώστε να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική συμφόρηση, να μεγιστοποιηθεί η οικονομική απόδοση και το διασυνοριακό εμπόριο και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού·
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  εφαρμοζόμενες, εγκεκριμένες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ)·
ζ)  εφαρμοζόμενες, εγκεκριμένες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στα)·
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)
Άρθρο 21α
Ενοποιημένη υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια
Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στις ενοποιημένες εθνικές εκθέσεις προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 σημείο v).
Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 3 σημείο v), το οικείο κράτος μέλος περιλαμβάνει στις ενοποιημένες εθνικές εκθέσεις προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού ενδεικτικού στόχου για τη μείωση του αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.
Η Επιτροπή διαβιβάζει τα δεδομένα που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο στο Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  εθνικούς στόχους για τις συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες στην έρευνα και την καινοτομία σχετικά με τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, καθώς και για το τεχνολογικό κόστος και την ανάπτυξη επιδόσεων·
β)  εθνικούς στόχους για τις συνολικές (δημόσιες και, κατά περίπτωση, ιδιωτικές) δαπάνες στην έρευνα και την καινοτομία σχετικά με τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, καθώς και για το τεχνολογικό κόστος και την ανάπτυξη επιδόσεων·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  εθνικούς στόχους για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας·
δ)  εθνικούς στόχους για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως της ενέργειας από ορυκτές πηγές·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  μέτρα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων της στήριξης της Ένωσης και της χρήσης κονδυλίων της Ένωσης, στον εν λόγω τομέα σε εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση.
ζ)  μέτρα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων της στήριξης της Ένωσης και της χρήσης κονδυλίων της Ένωσης, στον εν λόγω τομέα σε εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση. Η χρήση κάθε χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Επιτροπής σε χρηματοδοτικά μέσα στα οποία τα κράτη μέλη δεσμεύουν από κοινού εθνικούς πόρους δημοσιεύεται.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις προσεγγιστικές τους απογραφές αερίων θερμοκηπίου για το έτος X-1·
διαγράφεται
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  την κατά προσέγγιση ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την κατά προσέγγιση ακαθάριστη πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος X-1.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η Επιτροπή εκπονεί ετησίως, με βάση τις κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών ή, εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει τις κατά προσέγγιση απογραφές του μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, με βάση δικές της εκτιμήσεις, ενωσιακή κατά προσέγγιση απογραφή των αερίων θερμοκηπίου. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Για τους εν λόγω σκοπούς, η Επιτροπή εκπονεί ετησίως, με βάση τις κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών ή, εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει τις κατά προσέγγιση απογραφές του μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, με βάση δικές της εκτιμήσεις, ενωσιακή κατά προσέγγιση απογραφή των αερίων θερμοκηπίου. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου 2021, και εφεξής ετησίως («έτος X»), κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων θερμοκηπίου για το έτος X–1.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24
Άρθρο 24
Άρθρο 24
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα
1.  Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
1.  Ως μέσο διασφάλισης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή δημιουργεί δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τη διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στις πληροφορίες.
2.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των εκθέσεων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο στην Επιτροπή, μόλις η πλατφόρμα τεθεί σε λειτουργία.
2.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των εκθέσεων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο στην Επιτροπή, μόλις η πλατφόρμα τεθεί σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη θέτουν τις εκθέσεις αυτές στη διάθεση του κοινού.
2α.  Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής πρόσβασης του κοινού στα σχέδια και τα τελικά ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τους εθνικούς μακροπρόθεσμους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3, 9 και 14.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 και εφεξής ανά δύο έτη, η Επιτροπή αξιολογεί, ιδιαίτερα βάσει των ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των δεικτών και ευρωπαϊκών στατιστικών, αν είναι διαθέσιμες, τα εξής:
1.  Έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 και εφεξής ανά δύο έτη, η Επιτροπή αξιολογεί, ιδιαίτερα βάσει των ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και των δεικτών και ευρωπαϊκών στατιστικών, αν είναι διαθέσιμες, τα εξής:
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και το κλίμα για την πρώτη δεκαετή περίοδο, ιδίως προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά στους στόχους της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση·
α)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και το κλίμα για την πρώτη δεκαετή περίοδο, ιδίως προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά στους στόχους της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση και ενόψει της αναθεωρημένης δράσης της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 38·
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε επίπεδο Ένωσης ως προς τη διαφοροποίηση των πηγών και των προμηθευτών ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί μια πλήρως λειτουργική και ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα βασίζεται στην ασφάλεια του εφοδιασμού, την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη·
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί από κάθε κράτος μέλος ως προς την επίτευξη των επιδιώξεων, των στόχων και των συνεισφορών του, καθώς και ως προς την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που καθορίζονται στο εκάστοτε ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα·
β)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί από κάθε κράτος μέλος ως προς την επίτευξη των επιδιώξεων και στόχων, καθώς και ως προς την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που καθορίζονται στο εκάστοτε ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα·
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τον συνολικό αντίκτυπο των πολιτικών και των μέτρων των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για τη λειτουργία της Ένωσης και των μέτρων πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, με σκοπό την αναθεώρηση της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της Ένωσης σύμφωνα με την αύξηση των φιλοδοξιών και δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού·
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  τον συνολικό αντίκτυπο των πολιτικών και μέτρων των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων στη λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ·
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  την ακρίβεια των εκτιμήσεων των κρατών μελών σχετικά με την επίδραση των αλληλοεπικαλυπτόμενων πολιτικών και μέτρων σε εθνικό επίπεδο στο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ ή, απουσία τέτοιων εκτιμήσεων, ίδιας εκτίμησης που θα διενεργηθεί για τον εν λόγω αντίκτυπο·
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η Επιτροπή γνωστοποιεί εκ των προτέρων τους δείκτες με τους οποίους προβαίνει στις εν λόγω αξιολογήσεις.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή, ως μέρος της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε στο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση της Ένωσης με βάση γραμμική πορεία που αρχίζει από το 20 % το 2020 και προσεγγίζει τουλάχιστον το 27 % το 2030, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 στοιχείο α) παράγραφος 2 σημείο i).
2.  Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή, ως μέρος της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε στο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση της Ένωσης με βάση δεσμευτική γραμμική πορεία που αρχίζει από το 20 % το 2020 και προσεγγίζει τουλάχιστον το 35 % το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο 2 σημείο iγ).
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή, ως μέρος της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τη συλλογική επίτευξη μέγιστης κατανάλωσης ενέργειας σε ενωσιακό επίπεδο της τάξεως των 1 321 εκατ. ΤΙΠ της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και 987 εκατ. ΤΙΠ της κατανάλωσης τελικής ενέργειας το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή, ως μέρος της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τη συλλογική επίτευξη μέγιστης κατανάλωσης ενέργειας σε ενωσιακό επίπεδο της τάξεως των 1 132 εκατ. ΤΙΠ της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και 849 εκατ. ΤΙΠ της κατανάλωσης τελικής ενέργειας το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  εξετάζει αν επιτυγχάνεται το ενωσιακό ορόσημο μη υπέρβασης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 1483 εκατ. ΤΙΠ και 1086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020·
α)  αξιολογεί αν τα επιμέρους κράτη μέλη βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης των εθνικών δεσμευτικών τους στόχων και αν επιτυγχάνεται ο ενωσιακός στόχος της μη υπέρβασης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 1483 εκατ. ΤΙΠ και 1086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020·
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
5.  Έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 και εφεξής ανά τέσσερα έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ.
διαγράφεται
Τροπολογίες 175 και 307
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26
Άρθρο 26
Άρθρο 26
Παρακολούθηση σε περίπτωση ασυνεπειών με τις βασικές επιδιώξεις και τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης δυνάμει του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών
Παρακολούθηση σε περίπτωση ασυνεπειών με τις βασικές επιδιώξεις και τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης δυνάμει του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών
1.  Με βάση την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25, η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 28, αν οι εξελίξεις της πολιτικής στο συγκεκριμένο κράτος μέλος εμφανίζουν ασυνέπειες με τους βασικούς στόχους της Ενεργειακής Ένωσης.
1.  Με βάση την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25, η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 28, αν οι εξελίξεις της πολιτικής στο συγκεκριμένο κράτος μέλος εμφανίζουν ασυνέπειες με τους βασικούς στόχους της Ενεργειακής Ένωσης και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
1α.  Ένα κράτος μέλος που προτίθεται να χρησιμοποιήσει την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Επιμερισμός των προσπαθειών] περιλαμβάνει στο σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, το επίπεδο προβλεπόμενης χρήσης και τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα υπέρβασης των απαιτήσεων του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [LULUCF] για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, στο αναγκαίο επίπεδο.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει γνώμες σχετικά με τα σχέδια δράσης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού [ ] [ESR].
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει γνώμες σχετικά με τα σχέδια δράσης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού [ ] [ESR].
2α.  Η Επιτροπή μπορεί να άρει προσωρινά τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να μεταφέρει ετήσια δικαιώματα εκπομπών σε άλλα κράτη μέλη.
2β.  Δεδομένου του υψηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη και του σχετικά περιορισμένου ατμοσφαιρικού κύκλου ζωής του μεθανίου, η Επιτροπή αναλύει τις επιπτώσεις που θα έχει για τις πολιτικές και τα μέτρα το ενδεχόμενο έγκρισης εικοσαετούς ορίζοντα για το μεθάνιο. Η Επιτροπή εξετάζει επιλογές πολιτικής για την ταχεία αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου και υποβάλλει ενωσιακή στρατηγική για το μεθάνιο, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, όπως ενδείκνυται, με προτεραιότητα στην ενέργεια και τις εκπομπές μεθανίου που σχετίζονται με τα απόβλητα.
2γ.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση το 2027, για την περίοδο από το 2021 έως το 2025, και το 2032, για την περίοδο 2026 έως 2030, σχετικά με το σύνολο των ενωσιακών εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, για καθεμία από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [LULUCF], υπολογιζόμενων ως το σύνολο των εκπομπών και απορροφήσεων που αναφέρθηκαν για την περίοδο μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις της Ένωσης που αναφέρθηκαν για την περίοδο 2000 έως 2009. Με βάση τα πορίσματα της έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, προτάσεις για να εξασφαλιστούν η ακεραιότητα του συνολικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης για το 2030 και η συμβολή της στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.   Εάν, με βάση την αξιολόγηση των προσχεδίων των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι των κρατών μελών δεν επαρκούν για τη συλλογική επίτευξη των συνολικών δεσμευτικών στόχων της Ένωσης για το 2030 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη των οποίων οι στόχοι κρίνονται ανεπαρκείς να ενισχύσουν το επίπεδο φιλοδοξίας τους, ώστε να εξασφαλιστεί το αντίστοιχο επίπεδο συλλογικής φιλοδοξίας.
Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος -1 α (νέα)
-1α.   Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις συνθήκες που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ως τα αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγησή της που αναφέρεται στο άρθρο 12. Τα κράτη μέλη των οποίων ο στόχος είναι χαμηλότερος από αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα Ια αυξάνουν τον στόχο τους αναλόγως.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Αν με βάση την οικεία αξιολόγηση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και των επικαιροποιήσεών τους δυνάμει του άρθρου 12 η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι επιδιώξεις, οι στόχοι και οι συνεισφορές των εθνικών σχεδίων ή των επικαιροποιήσεών τους είναι ανεπαρκείς για τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, ιδίως, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, για τις επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, θα λάβει μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογική επίτευξη των εν λόγω επιδιώξεων και στόχων. Όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα εν λόγω μέτρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο φιλοδοξίας των συνεισφορών των κρατών μελών για τον στόχο της Ένωσης για το 2030 που ορίζονται στα εθνικά σχέδια και στις επικαιροποιήσεις τους.
1.  Αν με βάση την οικεία αξιολόγηση των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα δυνάμει του άρθρου 12 η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι επιδιώξεις και οι στόχοι των εθνικών σχεδίων είναι ανεπαρκείς θα λάβει μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των εν λόγω επιδιώξεων και στόχων.
Όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, με την επιφύλαξη άλλων μέτρων, ο εθνικός στόχος των κρατών μελών για το 2030 αναθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το παράρτημα Ια της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατύπωση RED] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Αν με βάση την αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σημειώνεται ανεπαρκής πρόοδος από κράτος μέλος ως προς την επίτευξη των στόχων, των επιδιώξεων και των συνεισφορών ή ως προς την εφαρμογή των πολιτικών και μέτρων που καθορίζονται στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, εκδίδει συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 28. Κατά τη διατύπωση των συστάσεων αυτών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις φιλόδοξες πρώιμες προσπάθειες των κρατών μελών να συνεισφέρουν στον ενωσιακό στόχο για το 2030 όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
2.  Αν με βάση την αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σημειώνεται ανεπαρκής πρόοδος από κράτος μέλος ως προς την επίτευξη των πορειών, των στόχων και των επιδιώξεών του ή ως προς την εφαρμογή των πολιτικών και μέτρων που καθορίζονται στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, εκδίδει συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 28.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
3.  Αν, με βάση τη συγκεντρωτική αξιολόγηση των ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και με τη στήριξη άλλων πηγών πληροφοριών, κατά περίπτωση, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ένωση ενδέχεται να μην επιτύχει τις επιδιώξεις της Ενεργειακής Ένωσης και, ιδίως, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, τους στόχους του πλαισίου της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, δύναται να εκδώσει συστάσεις προς όλα τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 28, προκειμένου να μετριάσει τον εν λόγω κίνδυνο. Η Επιτροπή, εκτός από τις συστάσεις, λαμβάνει, κατά περίπτωση, μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσει ιδίως την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τέτοια μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις φιλόδοξες πρώιμες προσπάθειες των κρατών μελών να συνεισφέρουν στον ενωσιακό στόχο για το 2030.
3.  Αν, με βάση την αξιολόγηση των ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα ή με τη στήριξη άλλων πηγών πληροφοριών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 25, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ένωση ενδέχεται να μην επιτύχει τις επιδιώξεις της Ενεργειακής Ένωσης και, ιδίως, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, τους στόχους του πλαισίου της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, εκδίδει συστάσεις προς όλα τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 28, προκειμένου να μετριάσει τον εν λόγω κίνδυνο. Κατά την έκδοση τέτοιων συστάσεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το επίπεδο φιλοδοξίας του κράτους μέλους προς τους στόχους της Ένωσης για το 2030. Η Επιτροπή, εκτός από τις συστάσεις, λαμβάνει, κατά περίπτωση, μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσει ιδίως την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Τέτοια μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις φιλόδοξες πρώιμες προσπάθειες, ιδίως αυτών από το 2021 και εφεξής των κρατών μελών να συνεισφέρουν στους ενωσιακούς στόχους για το 2030 στο επίπεδο συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους εθνικούς στόχους και τις τροχιές τους, καθώς και κάθε συνεισφορά στην πλατφόρμα χρηματοδότησης δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο γ).
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα μπορούν ειδικότερα να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση:
α)  των προϊόντων, δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ και της οδηγίας 2010/30/ΕΕ·
β)  των κτιρίων, δυνάμει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ· και
γ)  των μεταφορών.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Εάν, με βάση την αξιολόγησή της δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α), η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κάποιο έργο υποδομής ενδέχεται να εμποδίσει την ανάπτυξη μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή εκδίδει προκαταρκτική αξιολόγηση της συμβατότητας του έργου με τους μακροπρόθεσμους στόχους της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο, συμπεριλαμβάνοντας συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 28. Πριν από την έκδοση μιας τέτοιας αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
Αν, στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την επιφύλαξη των μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο που ορίζονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα, με βάση την αξιολόγησή της δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 και 2 για το έτος 2023, ότι η γραμμική πορεία της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 δεν έχει επιτευχθεί συλλογικά, τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν έως το έτος 2024 ότι ενδεχόμενες αποκλίσεις, καλύπτονται από πρόσθετα μέτρα, όπως τα εξής:
Αν, στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την επιφύλαξη των μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο που ορίζονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα, με βάση την αξιολόγησή της δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2, ότι ένα κράτος μέλος δεν σημειώνει επαρκή πρόοδο ως προς την επίτευξη του εθνικού στόχου του για το 2030, ιδίως επειδή δεν συμμορφώνεται με τα σημεία αναφοράς του για το 2022, το 2025 και το 2027, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ια, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ενδεχόμενες αποκλίσεις από την πορεία του καλύπτονται εντός ενός έτους με πρόσθετα μέτρα, όπως τα εξής:
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   ενέργειες προώθησης υψηλότερου μεριδίου ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές βάσει των κριτηρίων του άρθρου 4 της οδηγίας (EΕ) .../... [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ]·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
γ)  χρηματοδοτική συνεισφορά στην πλατφόρμα χρηματοδότησης που δημιουργήθηκε σε επίπεδο Ένωσης για να συμβάλει σε έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την οποία διαχειρίζεται άμεσα ή έμμεσα η Επιτροπή.
γ)  προαιρετική χρηματοδοτική συνεισφορά στην πλατφόρμα χρηματοδότησης που δημιουργήθηκε σε επίπεδο Ένωσης για να συμβάλει σε έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ιδίως έργα ενωσιακού ενδιαφέροντος, και την οποία διαχειρίζεται άμεσα ή έμμεσα η Επιτροπή·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) .../... [αναδιατύπωση της οδηγίας ΑΠΕ]·
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Σε τέτοιου είδους μέτρα λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο φιλοδοξίας των πρώιμων συνεισφορών από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον στόχο της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Σε τέτοιου είδους μέτρα λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο συμμόρφωσης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους με τον εθνικό στόχο και την πορεία του για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Η Επιτροπή λαμβάνει, κατά περίπτωση, μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσει ιδίως την επίτευξη της δεσμευτικής γραμμικής πορείας της Ένωσης και τον δεσμευτικό στόχο της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5
5.  Αν στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, με την επιφύλαξη άλλων μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο δυνάμει της παραγράφου 3, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα, με βάση την αξιολόγησή της δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 και 3, για το έτος 2023, ότι η πρόοδος ως προς τη συλλογική επίτευξη του στόχου της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο είναι ανεπαρκής, λαμβάνει μέτρα έως το έτος 2024 επιπροσθέτως αυτών που καθορίζονται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0765] και στην οδηγία 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761], προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των δεσμευτικών στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030.
5.  Αν στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, με την επιφύλαξη άλλων μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο δυνάμει της παραγράφου 3, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα, με βάση την αξιολόγησή της δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 και 3, για το έτος 2023, και στη συνέχεια ανά διετία, ότι ένα κράτος μέλος δεν επιτυγχάνει επαρκή πρόοδο ώστε να εκπληρώσει τον εθνικό δεσμευτικό του στόχο για το 2030 και την πορεία του, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διασφαλίζει έως το έτος 2024 και στη συνέχεια ανά διετία, αντιστοίχως, ότι ενδεχόμενες αποκλίσεις θα καλύπτονται από πρόσθετα μέτρα εντός ενός έτους.
α)  των προϊόντων, δυνάμει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ και της οδηγίας 2009/125/ΕΚ·
β)  των κτιρίων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0765] και σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761
γ)  των μεταφορών.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή 5, περιγράφει λεπτομερώς τα πρόσθετα εφαρμοζόμενα, θεσπισμένα και προγραμματισμένα μέτρα για να καλύψει τα κενά για να συμμορφωθεί με τους εθνικούς στόχους του 2030 και τις πορείες, ως μέρος της μετέπειτα έκθεσης προόδου που προβλέπεται στο άρθρο 15.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  το κράτος μέλος καθορίζει στην ενοποιημένη εθνική έκθεση προόδου για την ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλεται το επόμενο έτος μετά την έκδοση της σύστασης, τον τρόπο με τον οποίο έλαβε δεόντως υπόψη τη σύσταση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο την εφάρμοσε ή προτίθεται να την εφαρμόσει. Παρέχει αιτιολογήσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες αποκλίνει από αυτήν·
β)  το κράτος μέλος καθορίζει στην ενοποιημένη εθνική έκθεση προόδου για την ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλεται το επόμενο έτος μετά την έκδοση της σύστασης, τον τρόπο με τον οποίο έλαβε δεόντως υπόψη τη σύσταση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο την εφάρμοσε ή προτίθεται να την εφαρμόσει. Παρέχει επιχειρηματολογία για τις περιπτώσεις στις οποίες αποκλίνει από αυτήν·
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  οι συστάσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές των τελευταίων ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
γ)  οι συστάσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές των τελευταίων ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή διαθέτει στο εξής τις συστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη και στο κοινό·
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)
ια)  συνολική αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση της πλήρους ενσωμάτωσης της αρχής της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» και της «δίκαιης συμφωνίας για τους καταναλωτές ενέργειας»·
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)
ιβ)  έκθεση προόδου όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα·
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι γ (νέο)
ιγ)  την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2020∙
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)
ιαα)  οικονομική αξιολόγηση των δαπανών που επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση δείκτες που παρακολουθούν τις πραγματικές δαπάνες για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη καθιερώνουν, διαχειρίζονται και επιδιώκουν να βελτιώνουν συνεχώς τα εθνικά συστήματα απογραφής για την εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές, καθώς και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και για την εξασφάλιση έγκαιρης υποβολής, διαφάνειας, ακρίβειας, συνέπειας, συγκρισιμότητας και πληρότητας των απογραφών τους για τα αέρια θερμοκηπίου.
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη καθιερώνουν, διαχειρίζονται και επιδιώκουν να βελτιώνουν συνεχώς τα εθνικά συστήματα απογραφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της UNFCCC, για την εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές, καθώς και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και για την εξασφάλιση έγκαιρης υποβολής, διαφάνειας, ακρίβειας, συνέπειας, συγκρισιμότητας και πληρότητας των απογραφών τους για τα αέρια θερμοκηπίου
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Το 2027 και το 2032, η Επιτροπή διενεργεί συνολική επανεξέταση των δεδομένων των εθνικών απογραφών που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την παρακολούθηση των μειώσεων ή των περιορισμών των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών δυνάμει των άρθρων 4, 9 και 10 του κανονισμού [ ] [ESR] και των περιορισμών των εκπομπών και της ενίσχυσης των απορροφήσεών τους από καταβόθρες δυνάμει των άρθρων 4 και 12 του κανονισμού [ ] [LULUCF], καθώς και κάθε άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία.
1.  Η Επιτροπή διενεργεί συνολική επανεξέταση των δεδομένων των εθνικών απογραφών που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την παρακολούθηση των μειώσεων ή των περιορισμών των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών δυνάμει των άρθρων 4, 9 και 10 του κανονισμού [ ] [ESR] και των περιορισμών των εκπομπών και της ενίσχυσης των απορροφήσεών τους από καταβόθρες δυνάμει των άρθρων 4 και 12 του κανονισμού [ ] [LULUCF], καθώς και κάθε άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία.
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6
6.  Τα δεδομένα για κάθε κράτος μέλος τα οποία καταγράφηκαν στα μητρώα που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού [ ] [ESR] ένα μήνα μετά την ημερομηνία του ελέγχου της συμμόρφωσης με τον κανονισμό [ ] [LULUCF] που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού [ ] [ESR] για τα έτη 2021 και 2026. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού [ ] [ESR] για καθένα από τα έτη 2022 έως 2025 και 2027 έως 2030 διενεργείται ένα μήνα ακριβώς μετά την ημερομηνία του ελέγχου συμμόρφωσης του προηγούμενου έτους. Ο εν λόγω έλεγχος περιλαμβάνει μεταβολές των δεδομένων αυτών λόγω της χρήσης από το συγκεκριμένο κράτος μέλος της ευελιξίας που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισμού [ ] [ESR].
6.  Τα δεδομένα για κάθε κράτος μέλος τα οποία καταγράφηκαν στα μητρώα που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού [ ] [ESR] ένα μήνα μετά την ημερομηνία του ελέγχου της συμμόρφωσης με τον κανονισμό [ ] [LULUCF] που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού [ ] [ESR]. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού [ ] [ESR] για καθένα από τα [έτη που συνάδουν με τον κύκλο συμμόρφωσης του άρθρου 9 του κανονισμού (EΕ) .../... ESR] διενεργείται ένα μήνα ακριβώς μετά την ημερομηνία του ελέγχου συμμόρφωσης του προηγούμενου έτους. Ο εν λόγω έλεγχος περιλαμβάνει μεταβολές των δεδομένων αυτών λόγω της χρήσης από το συγκεκριμένο κράτος μέλος της ευελιξίας που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισμού [ ] [ESR].
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Στον τελευταίο έλεγχο συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται έλεγχος των απαιτήσεων δυνάμει του [άρθρου 9α· Αποθεματικό για την έγκαιρη λήψη μέτρων] [ESR] από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους για χρήση του αποθεματικού. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να ακολουθηθεί από αλλαγές στα δεδομένα κάθε επιλέξιμου κράτους μέλους σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δυνάμει του [άρθρου 9α· Αποθεματικό για την έγκαιρη λήψη μέτρων] [ESR].
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της όσον αφορά τις διαστάσεις της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της ενεργειακής απόδοσης με στόχο τη συμμόρφωση με τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 και 34, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει συνδρομή όπως απαιτείται με:
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της όσον αφορά τις διαστάσεις της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της ενεργειακής απόδοσης με στόχο τη συμμόρφωση με τα άρθρα 13α, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 και 34, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει συνδρομή όπως απαιτείται με:
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
ια)  προσδιορισμό του κατά προσέγγιση ενωσιακού μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας και της κατά προσέγγιση κατανάλωσης πρωτογενούς και τελικής ενέργειας.
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – τίτλος
Επιτροπή της Ενεργειακής Ένωσης
Επιτροπή για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή της Ενεργειακής Ένωσης. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 και εργάζεται στους αντίστοιχους τομεακούς σχηματισμούς που έχουν σημασία για τον παρόντα κανονισμό.
1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
2.  Η εν λόγω επιτροπή αντικαθιστά την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 8 της απόφασης 93/389/ΕΟΚ, στο άρθρο 9 της απόφασης 280/2004/ΕΚ και στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Οι αναφορές στην επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τις εν λόγω νομικές πράξεις νοούνται ως αναφορές στην επιτροπή που συστήνεται με τον παρόντα κανονισμό.
2.  Kατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 15, 17, 23, 31 και 32 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και εφεξής ανά πέντε έτη, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη συμμόρφωση των διατάξεων σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης του παρόντος κανονισμού με τη λοιπή νομοθεσία της Ένωσης ή τις μελλοντικές αποφάσεις που σχετίζονται με την UNFCCC και τη συμφωνία του Παρισιού. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει προτάσεις, εάν απαιτείται.
Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα συγκληθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018 προκειμένου να αποτιμηθούν οι συλλογικές προσπάθειες των μερών όσον αφορά την πρόοδο προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου μακροπρόθεσμου στόχου, και εντός έξι μηνών από την παγκόσμια απογραφή το 2023 και, εφεξής, των επόμενων παγκόσμιων απογραφών, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή και υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη συμμόρφωση των διατάξεων σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης του παρόντος κανονισμού με τη λοιπή νομοθεσία της Ένωσης ή τις μελλοντικές αποφάσεις που σχετίζονται με την UNFCCC και την καταλληλότητα της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Οι εν λόγω εκθέσεις συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την ενίσχυση της δράσης της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)
Εντός έξι μηνών αφότου υποβάλει η Ένωση νέα ή αναθεωρημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (ΕΚΣ) στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, η Επιτροπή θα υποβάλει, κατά περίπτωση, τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του συνόλου των συναφών ενωσιακών πράξεων.
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α
(2)  στο στοιχείο α) του άρθρου 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
διαγράφεται
«ο συνολικός όγκος κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας· και»·
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2012/27/ΕΕ
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε
(2)  στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) απαλείφεται·
διαγράφεται
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2015/652
Παράρτημα Ι - μέρος 2 - σημεία 2, 3, 4 και 7
(1)  Στο παράρτημα I μέρος 2, τα στοιχεία 2, 3, 4 και 7 απαλείφονται.
(1)  Στο παράρτημα I μέρος 2, τα στοιχεία 4 και 7 απαλείφονται.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2015/652
Παράρτημα III – σημείο 1
1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για τα στοιχεία που παρατίθενται στο σημείο 3. Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατίθενται στην αγορά του κράτους μέλους. Όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμειγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα, πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο.
1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως έκθεση για τα στοιχεία που παρατίθενται στο σημείο 3. Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατίθενται στην αγορά του κράτους μέλους. Όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμειγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα, πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2015/652
Παράρτημα III – σημείο 3
β)  στο σημείο 3, τα στοιχεία ε) και στ) απαλείφονται.
διαγράφεται
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)
Άρθρο 49α
ΕΟΧ
1.  Έως ... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλει προσχέδιο κοινής απόφασης στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σχετικά με τον κανονισμό αυτό, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ να εφαρμόσουν στο έπακρο τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης.
2.  Εφόσον εγκριθούν από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, σε συνέχεια απόφασης της Μεικτής Επιτροπής, οι υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι άλλων κρατών μελών, κατόπιν, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ που εφαρμόζουν τον κανονισμό στην επικράτειά τους.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 α (νέο)
Άρθρο 50α
Ενεργειακή Κοινότητα
Έως ... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτησή του από την Ενεργειακή Κοινότητα δυνάμει του άρθρου 79 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας. Εφόσον υιοθετηθεί κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας και κατόπιν τροποποιήσεων βάσει του άρθρου 24 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, οι υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των άλλων κρατών μελών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα εκτείνονται ώστε να καλύπτουν και εκείνα τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας που εφαρμόζουν τον κανονισμό στην επικράτειά τους.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51
Άρθρο 51
Άρθρο 51
Μεταβατικές διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 7 και 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 συνεχίζουν να ισχύουν όσον αφορά τις εκθέσεις που περιέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 7 και 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 συνεχίζουν να ισχύουν όσον αφορά τις εκθέσεις που περιέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 συνεχίζει να ισχύει όσον αφορά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 συνεχίζει να ισχύει όσον αφορά τις εξετάσεις των δεδομένων απογραφής αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 συνεχίζει να ισχύει όσον αφορά τις εξετάσεις των δεδομένων απογραφής αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 συνεχίζει να ισχύει όσον αφορά την υποβολή της έκθεσης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 συνεχίζει να ισχύει όσον αφορά την υποβολή της έκθεσης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
Το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 15, 17, 23, 31 και 32 του παρόντος κανονισμού, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις.
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 1 – σημείο 1.3 – σημείο iii
iii)  Διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών εταίρων, και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
iii)  Διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και συμμετοχή των πολιτών και του ευρέος κοινού.
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 1 – σημείο 1.4 – τίτλος
1.4.  Περιφερειακή συνεργασία στην εκπόνηση του σχεδίου
1.4.  Μακροπεριφερειακή και περιφερειακή συνεργασία στην εκπόνηση του σχεδίου
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 1 – σημείο 1.4 – σημείο ii
ii)  Επεξήγηση του τρόπου θεώρησης της περιφερειακής συνεργασίας στο σχέδιο
ii)  Επεξήγηση του τρόπου θεώρησης της μακροπεριφερειακής και περιφερειακής συνεργασίας στο σχέδιο
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – τίτλος
2.1.1.  Εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου (για το σχέδιο που καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2030, ο στόχος του πλαισίου 2030 για τουλάχιστον 40 % εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το σύνολο της οικονομίας σε σύγκριση με το 1990)1
2.1.1.  Εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου1
__________________
__________________
1 Θα πρέπει να διασφαλιστεί συνοχή με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 14.
1 Θα πρέπει να διασφαλιστεί συνοχή με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 14.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – σημείο i α (νέο)
ia)  Τις εθνικές πορείες του κράτους μέλους από το 2021 και μετά, για τη διατήρηση και την ενίσχυση των απορροφήσεων από καταβόθρες άνθρακα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – σημείο ii
ii)  Κατά περίπτωση, άλλοι εθνικοί σκοποί και στόχοι που συνάδουν με τις υφιστάμενες μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών εκπομπών. Κατά περίπτωση, άλλοι σκοποί και στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών στόχων και των στόχων προσαρμογής
ii)  άλλους εθνικούς στόχους και επιδιώξεις, συνεπείς με τη συμφωνία του Παρισιού και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας. Κατά περίπτωση, άλλοι σκοποί και στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών στόχων και των στόχων προσαρμογής
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – σημείο i
i)  Το προγραμματισμένο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους στην ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέργειας το 2030 ως εθνική συνεισφορά του για την επίτευξη του δεσμευτικού σε επίπεδο EE στόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 27 % το 2030
i)  Ο εθνικός στόχος του κράτους μέλους όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέργειας το 2030.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – σημείο iii
iii)  Πορείες για το τομεακό μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 2021 έως το 2030, στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών
iii)  Πορείες του κράτους μέλους για το τομεακό μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 2021 έως το 2030, στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών (αναλυόμενες χωριστά για τις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές)
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – σημείο iv
iv)  Πορείες της τεχνολογίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το κράτος μέλος για την επίτευξη των συνολικών και τομεακών πορειών για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων της αναμενόμενης συνολικής ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας ανά τεχνολογία και τομέα σε εκατομμύρια ΤΙΠ και της συνολικής προγραμματισμένης εγκαταστημένης δυναμικότητας (διαιρούμενη κατά νέα δυναμικότητα και αλλαγή ενεργειακής πηγής) ανά τεχνολογία και τομέα σε MW
iv)  Πορείες της τεχνολογίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το κράτος μέλος για την επίτευξη των συνολικών και τομεακών πορειών για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων της αναμενόμενης συνολικής ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας ανά τεχνολογία και τομέα σε εκατομμύρια ΤΙΠ και της συνολικής καθαρής προγραμματισμένης εγκαταστημένης δυναμικότητας (διαιρούμενη κατά νέα δυναμικότητα και αλλαγή ενεργειακής πηγής) ανά τεχνολογία και τομέα σε MW
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – σημείο v
v.  Πορείες για τη ζήτηση βιοενέργειας, διαχωρισμένες σε θέρμανση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορές, και διαχωρισμένες βάσει της προσφοράς βιομάζας, των πρώτων υλών και της προέλευσης ( διακρίνοντας μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών). Όσον αφορά τη δασική βιομάζα, αξιολόγηση της πηγής της και των επιπτώσεων στην καταβόθρα LULUCF
v.  Πορείες ζήτησης βιοενέργειας του κράτους μέλους, κατανεμημένης κατά θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορές, και τις πορείες προμήθειας βιομάζας, ανά πρώτη ύλη, εγχώρια παραγωγή έναντι των εισαγωγών). Όσον αφορά τη δασική βιομάζα, αξιολόγηση της πηγής της και των επιπτώσεων στην καταβόθρα LULUCF
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – σημείο v α (νέο)
va.  Το μερίδιο καθώς και οι πορείες και οι στόχοι του κράτους μέλους για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από πόλεις, κοινότητες παραγωγής ενέργειας από ενεργειακές πηγές και αυτοκαταναλωτές το 2030 και οι πορείες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από το 2021 έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης συνολικής ακαθάριστης κατανάλωσης τελικής ενέργειας
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – σημείο vi
vi.  Κατά περίπτωση, άλλες εθνικές πορείες και στόχοι, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων ή τομεακών (π.χ. μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων, μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τηλεθέρμανση, χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε κτίρια, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από πόλεις, ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές)
vi.  εάν διατίθενται, άλλες εθνικές πορείες και στόχοι, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων ή τομεακών (όπως μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τηλεθέρμανση, χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε κτίρια ενέργεια που ανακτάται από την ιλύ που αποκτάται μέσω της επεξεργασίας λυμάτων,
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 – σημείο i
i)  Η ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης ως προς την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου περί ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης της τάξεως του 30 % το 2030 όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761], σύμφωνα με την κατανάλωση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, ή την ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη εκφράζουν τη συνεισφορά τους δηλώνοντας το απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και το απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης τελικής ενέργειας για το 2020 και το 2030, με γραμμική πορεία για την εν λόγω συνεισφορά από το 2021 και εξής. Εξηγούν τη μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκαν και τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν·
i)   Ο δεσμευτικός στόχος του κράτους μέλους για την ενεργειακή απόδοση της Ένωσης το 2030 όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761], εκφραζόμενη σε απόλυτες τιμές κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής ενέργειας το 2020 και το 2030, με γραμμική πορεία για τον εν λόγω στόχο από το 2021 και έπειτα, εξηγούν τη μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκαν και τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν·
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 – σημείο ii
ii)  Σωρευτικό ποσό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε κατά την περίοδο 2021-2030 σύμφωνα με το άρθρο 7 για τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761
ii)  Σωρευτικό ποσό συμπληρωματικής εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε κατά την περίοδο 2021-2030 και κατόπιν αυτής σύμφωνα με το άρθρο 7 για τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 – σημείο iii
iii)  Στόχοι για τη μακροπρόθεσμη ανακαίνιση του εθνικού αποθέματος κατοικιών και εμπορικών κτιρίων (τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών)
iii)  Στόχοι για το 2030 και το 2040 για τη μακροπρόθεσμη ανακαίνιση του εθνικού αποθέματος κατοικιών και μη οικιστικής χρήσεως κτιρίων (τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών), σύμφωνα με τον στόχο του 2050 για απαλλαγμένο από άνθρακα κτιριακό απόθεμα σχεδόν μηδενικών εκπομπών
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 – σημείο iv
iv)  Συνολική επιφάνεια προς ανακαίνιση ή ισοδύναμες ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας που θα επιτευχθούν από το 2021 έως το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 5 για τον υποδειγματικό ρόλο των κτιρίων των δημοσίων φορέων της οδηγίας 2012/27/ΕΕ
iv)  Συνολική επιφάνεια προς ανακαίνιση και η αντίστοιχη ενέργεια που εξοικονομείται ή ισοδύναμες ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας που θα επιτευχθούν από το 2021 έως το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 5 για τον υποδειγματικό ρόλο των κτιρίων των δημοσίων φορέων της οδηγίας 2012/27/ΕΕ
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 – σημείο i
i)  Εθνικοί στόχοι όσον αφορά την αύξηση της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και των προμηθευτριών τρίτων χωρών, την αποθήκευση και την απόκριση ζήτησης
i)  Εθνικοί στόχοι όσον αφορά την αύξηση της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και των προμηθευτριών τρίτων χωρών, τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, την αποθήκευση και την απόκριση ζήτησης
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 – σημείο ii
ii)  Εθνικοί στόχοι όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες
ii)  Εθνικοί στόχοι όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας και αέριο) και, κατά περίπτωση, άλλων καυσίμων, από τρίτες χώρες
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 – σημείο iv
iv)  Εθνικοί στόχοι όσον αφορά την ανάπτυξη εγχώριων ενεργειακών πηγών (κυρίως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές)
iv)  Εθνικοί στόχοι όσον αφορά την ανάπτυξη και την ευελιξία του εθνικού συστήματος ενέργειας
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.1 – σημείο i
i)  Ο βαθμός της διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία αποσκοπεί το κράτος μέλος για το 2030 σε σύγκριση με τον στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014
i)   Επίπεδο διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο στοχεύει το κράτος μέλος έως το 2030, τουλάχιστον 15%, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο διασύνδεσης του 2020 ύψους 10%·
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.2 – σημείο i
i)  Βασικοί εθνικοί στόχοι ως προς τις υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων βάσει οποιασδήποτε από τις διαστάσεις της στρατηγικής της Ενεργειακής Ένωσης·
i)  τους βασικούς εθνικούς στόχους ως προς τις υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και τον εκσυγχρονισμό τους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων βάσει οποιασδήποτε από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης που καταγράφονται στο σημείο 2·
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.3 – σημείο i
i)  Εθνικοί στόχοι που σχετίζονται με άλλες πτυχές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όπως η ενοποίηση και σύζευξη της αγοράς συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων
i)  Εθνικοί στόχοι που σχετίζονται με άλλες πτυχές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όπως η αύξηση της ευελιξίας του συστήματος η ενοποίηση και σύζευξη της αγοράς, τα ευφυή δίκτυα, η συγκέντρωση, η ανταπόκριση στη ζήτηση, η αποθήκευση, η κατανεμημένη παραγωγή, οι μηχανισμοί διανομής, αναδιανομής και περιορισμού, οι ενδείξεις σχετικά με τις τιμές σε πραγματικό χρόνο συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων·
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.3 – σημείο i α (νέο)
iα)  Εθνικοί στόχοι που αφορούν την χωρίς διακρίσεις συμμετοχή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την ανταπόκριση στη ζήτηση και την αποθήκευση, μεταξύ άλλων μέσω συγκέντρωσης, σε όλες τις ενεργειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων·
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.3 – σημείο i β (νέο)
iβ)  Εθνικοί στόχοι σχετικά με την εγγύηση της συμμετοχής των καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα και αποκόμιση οφελών για τους καταναλωτές από την αυτοπαραγωγή και τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων μετρητών.
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.3 – σημείο iii
iii)  Εθνικοί στόχοι για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας και τη βελτίωση του ανταγωνισμού του τομέα λιανικής διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας
iii)  Εθνικοί στόχοι για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, την αύξηση της διαφάνειας, την ενθάρρυνση της αλλαγής προμηθευτή και τη βελτίωση του ανταγωνισμού του τομέα λιανικής διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.5 – σημείο i
i)  Εθνικοί στόχοι και χρηματοδοτικοί στόχοι περί δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, χρονοδιαγράμματος εκπλήρωσης των στόχων· που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και του σχεδίου ΣΕΤ (Στρατηγικό σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών)
i)  Εθνικοί στόχοι και χρηματοδοτικοί στόχοι περί δημόσιας στήριξης της έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση και την αναμενόμενη μόχλευσή της στην ιδιωτική έρευνα, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, χρονοδιαγράμματος εκπλήρωσης των στόχων· που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και του σχεδίου ΣΕΤ (Στρατηγικό σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών)
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 2 – σημείο 2.5 – σημείο ii
ii)  Εθνικοί στόχοι, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων στόχων (2050) για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και για την απαλλαγή των βιομηχανικών τομέων με υψηλή ένταση ενέργειας και άνθρακα από τις ανθρακούχες εκπομπές και κατά περίπτωση, για τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης του άνθρακα
ii)  Εθνικοί στόχοι για το 2050 όσον αφορά την προαγωγή αειφόρων τεχνολογιών·
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1
3.1.1  Εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου (για το σχέδιο που καλύπτει την περίοδο από το 2021 έως το 2030, ο στόχος του πλαισίου 2030)
3.1.1  Εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου
i)  Πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί βάσει του κανονισμού [ ] [ESR] όπως αναφέρεται στο σημείο 2.1.1 και πολιτικές και μέτρα για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό [ ] [LULUCF ], τα οποία θα καλύπτουν όλους τους βασικούς κλάδους εκπομπών και τους τομείς για τη βελτίωση των απορροφήσεων, με προοπτική τη μακροπρόθεσμη θεώρηση και στόχο δημιουργίας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 50 έτη και την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού
i)  Πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί βάσει του κανονισμού [ ] [ESR] όπως αναφέρεται στο σημείο 2.1.1 και πολιτικές και μέτρα για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό [ ] [LULUCF], και των πορειών για τη διατήρηση και ενίσχυση των απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα από καταβόθρες όπως αναφέρεται στο σημείο 2.1.1, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους βασικούς κλάδους εκπομπών και τους τομείς για τη βελτίωση των απορροφήσεων, με προοπτική τη μακροπρόθεσμη θεώρηση και στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050 και την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού
ii)  Περιφερειακή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα
ii)  Περιφερειακή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα
iii)  Κατά περίπτωση, με επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, των μέτρων χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της χρήσης των πόρων της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα σε εθνικό επίπεδο
iii)  Με επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, των μέτρων χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της χρήσης των πόρων της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα σε εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – σημείο i
i)  Πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη της εθνικής συνεισφοράς στον δεσμευτικό σε επίπεδο ΕΕ στόχο για το 2030 σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις πορείες που παρουσιάζονται στο σημείο 2.1.2, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά τομέα και τεχνολογία μέτρων6
i)  Πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη του εθνικού στόχου και του δεσμευτικού σε επίπεδο ΕΕ στόχου για το 2030 σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις πορείες που παρουσιάζονται στο σημείο 2.1.2, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά τομέα και τεχνολογία μέτρων6
__________________
__________________
6 Κατά τον σχεδιασμό των εν λόγω μέτρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το τέλος του κύκλου ζωής των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τις δυνατότητες αλλαγής ενεργειακής πηγής (repowering).
6 Κατά τον σχεδιασμό των εν λόγω μέτρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το τέλος του κύκλου ζωής των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τις δυνατότητες αλλαγής ενεργειακής πηγής (repowering).
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – σημείο iii
iii)  Ειδικά μέτρα σχετικά με την οικονομική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της χρήσης των πόρων της ΕΕ για την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη θέρμανση και ψύξη και τις μεταφορές
iii)  Ειδικά εθνικά μέτρα σχετικά με την οικονομική υποστήριξη καθώς και δημοσιονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της χρήσης των πόρων της ΕΕ για την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη θέρμανση και ψύξη και τις μεταφορές
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – σημείο iv
iv)  Ειδικά μέτρα για τη σύσταση υπηρεσίας μίας στάσης, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την παροχή πληροφοριών και εκπαίδευσης και την ενίσχυση των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των ενεργειακών κοινοτήτων
iv)  Ειδικά μέτρα για την απομάκρυνση του υπερβολικά επαχθούς κόστους και των φραγμών στην ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για τη σύσταση υπηρεσίας μίας στάσης, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την παροχή πληροφοριών και εκπαίδευσης. Αναμενόμενος αντίκτυπος από την άποψη της νέας ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – σημείο iv α (νέο)
ivα)  Ειδικά μέτρα για την ανάθεση του δικαιώματος και την ενθάρρυνση όλων των καταναλωτών να μετατραπούν σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ατομικά και συλλογικά, παράγοντας, αποθηκεύοντας, αυτοκαταναλώνοντας και πωλώντας την ενέργειά τους από ανανεώσιμες πηγές, και αναμενόμενος αντίκτυπος από την άποψη της νέας ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – σημείο vi α (νέο)
via)  Άλλα προγραμματισμένα ή εγκριθέντα μέτρα για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
α)  μέτρα με στόχο την εγγύηση της ένταξης από όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό) της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις δραστηριότητές της·
β)  διατάξεις που θα περιέχονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις με στόχο την εγγύηση της ένταξης από τις δημόσιες διοικήσεις (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές) πράσινων κριτηρίων ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από νομικές οντότητες που σκοπεύουν να συνάψουν σύμβαση μαζί τους, ανεξαρτήτως του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα αφορά η σύμβαση·
γ)  διατάξεις σχετικά με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως προϋπόθεση για τη χορήγηση δημόσιων επιδοτήσεων ή στήριξης, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.3 – σημείο iv α (νέο)
ivα)  Εθνικές πολιτικές, χρονοδιαγράμματα και μέτρα που προβλέπονται για τη σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2020
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό μέρος
Προγραμματισμένες πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030, καθώς και άλλων στόχων που παρατίθενται στο σημείο 2.2, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων μέτρων και μέσων (μεταξύ άλλων χρηματοδοτικού χαρακτήρα) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ιδίως όσον αφορά τα παρακάτω:
Προγραμματισμένες πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030, καθώς και άλλων στόχων που παρατίθενται στο σημείο 2.2, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων μέτρων και μέσων (μεταξύ άλλων χρηματοδοτικού χαρακτήρα) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ιδίως όσον αφορά τα παρακάτω:
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.2 – σημείο ii
ii)  Μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανακαίνιση του εθνικού αποθέματος οικιστικών και εμπορικών κτιρίων (τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών)7, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και μέτρων για την προώθηση οικονομικών από άποψη κόστους ριζικών και σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων
ii)  Μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανακαίνιση του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων (τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών)7, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας και δράσεις για προώθηση οικονομικών από άποψη κόστους ριζικών και σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων, καθώς και εκείνων που στοχεύουν στο χειρότερης απόδοσης κτιριακό απόθεμα και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια
__________________
__________________
7 Σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας 2010/31/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0765].
7 Σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας 2010/31/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0765].
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.2 – σημείο iv
iv)  Άλλες προγραμματισμένες πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030 καθώς και άλλων στόχων που παρουσιάζονται στο σημείο 2.2 (για παράδειγμα, μέτρα για την προώθηση του παραδειγματικού ρόλου των δημόσιων κτιρίων και των ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων συμβάσεων, μέτρα για την προώθηση των ενεργειακών ελέγχων και των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης9, μέτρα σχετικά με την πληροφόρηση και κατάρτιση των καταναλωτών10 και άλλα μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης)11
iv)  Άλλες προγραμματισμένες πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030 καθώς και άλλων στόχων που παρουσιάζονται στο σημείο 2.2 (για παράδειγμα, μέτρα για την προώθηση του παραδειγματικού ρόλου των δημόσιων κτιρίων και των ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων συμβάσεων, μέτρα για την προώθηση των ενεργειακών ελέγχων και των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης9, μέτρα σχετικά με την πληροφόρηση και κατάρτιση των καταναλωτών10 και άλλα μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης)11
__________________
__________________
9 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
9 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
10 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 17 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
10 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 17 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
11 Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
11 Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.2 – σημείο iv α (νέο)
ivα)  Περιγραφή πολιτικών και μέτρων για την προώθηση του ρόλου των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων στη συνεισφορά τους όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων των σημείων i, ii, iii και iv ανωτέρω
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.4 – σημείο 3.4.3 – σημείο ii
ii)  Μέτρα για αύξηση της ευελιξίας του ενεργειακού συστήματος όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενδοημερήσιας σύζευξης της αγοράς και διασυνοριακών αγορών εξισορρόπησης
ii)  Μέτρα για αύξηση της ευελιξίας του ενεργειακού συστήματος όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενδοημερήσιας σύζευξης της αγοράς και διασυνοριακών αγορών εξισορρόπησης, της γενικευμένης εγκατάστασης των έξυπνων δικτύων και της αποθήκευσης, της ανάπτυξης της ανταπόκρισης στη ζήτηση και της κατανεμημένης παραγωγής, καθώς και της προσαρμογής της διαμόρφωσης των τιμών, μεταξύ άλλων μέσω σημάτων των τιμών σε πραγματικό χρόνο
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.4 – σημείο 3.4.3 – σημείο ii α (νέο)
iiα)  Μέτρα για τη διασφάλιση της χωρίς διακρίσεις συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης, μεταξύ άλλων μέσω συγκέντρωσης, σε όλες τις ενεργειακές αγορές
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.4 – σημείο 3.4.3 – σημείο iii
iii)  Μέτρα για τη διασφάλιση της κατά προτεραιότητα πρόσβασης και καταμερισμού ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ή συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και για την αποτροπή της περικοπής ή του ανακαταμερισμού της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας18
iii)  Μέτρα που σχετίζονται με την προσαρμογή των κανόνων λειτουργίας του συστήματος και των πρακτικών για την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος· μέτρα που σχετίζονται με τη χρήση των κανόνων κατανομής που εξυπηρετούν την επίτευξη εθνικών στόχων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· μέτρα που σχετίζονται με τη χρήση των κανόνων που ελαχιστοποιούν και αντισταθμίζουν τυχόν ανακατανομή και περικοπή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· μέτρα για την προαγωγή της συγκέντρωσης18
__________________
__________________
18 Σύμφωνα με την [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται από το έγγραφο COM(2016)0864 και την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 όπως προτείνεται από το έγγραφο COM(2016)0861].
18 Σύμφωνα με την [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται από το έγγραφο COM(2016)0864 και την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 όπως προτείνεται από το έγγραφο COM(2016)0861].
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 3 – σημείο 3.5 α (νέο)
3.5α.  Αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίον οι διαστάσεις και οι πολιτικές και τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 4 – σημείο 4.4 – σημείο i
i)  Τρέχον ενεργειακό μείγμα, εγχώριες πηγές ενέργειας, εξάρτηση από εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κινδύνων
i)  Τρέχον ενεργειακό μείγμα, εγχώριες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης ζήτησης, εξάρτηση από εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κινδύνων
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 4 – σημείο 4.6 – σημείο iii α (νέο)
iiiα)  Τρέχον επίπεδο των εθνικών επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 4 – σημείο 4.6 – σημείο iv
iv)  Προβλέψεις σχετικά με τις εξελίξεις για τα σημεία i) έως iii) όσον αφορά τις υφιστάμενες πολιτικές και τα μέτρα τουλάχιστον έως το 2040 (συμπεριλαμβανομένου του έτους 2030)
iv)  Προβλέψεις σχετικά με τις εξελίξεις για τα σημεία i) έως iiiα) όσον αφορά τις υφιστάμενες πολιτικές και τα μέτρα τουλάχιστον έως το 2040 (συμπεριλαμβανομένου του έτους 2030)
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – παράγραφος 4 – σημείο 4.6 α (νέο)
4.6α.  Αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίον οι διαστάσεις και οι πολιτικές και τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Β – παράγραφος 5 – τίτλος
5.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ29
5.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ29
__________________
__________________
29 Οι προγραμματισμένες πολιτικές και τα προγραμματισμένα μέτρα αποτελούν επιλογές υπό συζήτηση και έχουν βάσιμες πιθανότητες έγκρισης και εφαρμογής μετά την ημερομηνία υποβολής του εθνικού σχεδίου. Οι προβλέψεις που προκύπτουν βάσει του τμήματος 5.1.i περιλαμβάνουν συνεπώς όχι μόνο τις εφαρμοζόμενες και τις εγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα (προβλέψεις βάσει υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων), αλλά και τις προγραμματισμένες πολιτικές και τα προγραμματισμένα μέτρα.
29 Οι προγραμματισμένες πολιτικές και τα προγραμματισμένα μέτρα αποτελούν επιλογές υπό συζήτηση και έχουν βάσιμες πιθανότητες έγκρισης και εφαρμογής μετά την ημερομηνία υποβολής του εθνικού σχεδίου. Οι προβλέψεις που προκύπτουν βάσει του τμήματος 5.1.i περιλαμβάνουν συνεπώς όχι μόνο τις εφαρμοζόμενες και τις εγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα (προβλέψεις βάσει υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων), αλλά και τις προγραμματισμένες πολιτικές και τα προγραμματισμένα μέτρα.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Β – παράγραφος 5 – σημείο 5.1
5.1.  Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων που περιγράφονται στο τμήμα 3 επί του ενεργειακού συστήματος και των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης σύγκρισης των προβλέψεων με βάση τις υφιστάμενες πολιτικές και μέτρα (όπως περιγράφεται στο τμήμα 4).
5.1.  Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών, μέτρων και επενδυτικών στρατηγικών που περιγράφονται στο τμήμα 3 επί του ενεργειακού συστήματος και των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης σύγκρισης των προβλέψεων με βάση τις υφιστάμενες πολιτικές και μέτρα (όπως περιγράφεται στο τμήμα 4).
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Β – παράγραφος 5 – σημείο 5.1 – σημείο ii
ii)  Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης των πολιτικών (μεταξύ υφιστάμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων στο πλαίσιο μιας διάστασης πολιτικής και μεταξύ υφιστάμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων διαφορετικών διαστάσεων) τουλάχιστον έως το τελευταίο έτος της περιόδου που καλύπτεται από το σχέδιο
ii)  Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης των πολιτικών (μεταξύ υφιστάμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων στο πλαίσιο μιας διάστασης πολιτικής και μεταξύ υφιστάμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων διαφορετικών διαστάσεων) τουλάχιστον έως το τελευταίο έτος της περιόδου που καλύπτεται από το σχέδιο, με σκοπό ιδίως την επίτευξη σαφούς κατανόησης του αντίκτυπου των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης / εξοικονόμησης ενέργειας στο μέγεθος του ενεργειακού συστήματος και τη μείωση του κινδύνου άσκοπων επενδύσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Β – παράγραφος 5 – σημείο 5.1 – σημείο ii α (νέο)
iiα)  Η αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων εθνικών πολιτικών και μέτρων και των μέτρων της Ένωσης για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική.
Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Β – παράγραφος 5 – σημείο 5.2.α (νέο)
5.2α.  Υγεία και ευεξία
i)  Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και συναφείς επιπτώσεις στην υγεία
ii)  Άλλες επιπτώσεις στην υγεία και την ευεξία (π.χ. ύδατα, ηχορύπανση ή άλλου είδους ρύπανση, ενίσχυση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, αλλαγές στις μεταφορές, κ.λπ.)
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Β – παράγραφος 5 – σημείο 5.2.β (νέο)
5.2β.  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
i)  Αναλυτική περιγραφή τυχόν στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων ή εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη στρατηγική ή με εθνικά σχέδια
ii)  Σχετικές με τα ύδατα πτυχές, π.χ. ζήτηση ή λήψη υδάτων (λαμβάνοντας υπόψη δυνητικές μελλοντικές κλιματικές αλλαγές), επιπτώσεις στα υδάτινα ή θαλάσσια οικοσυστήματα της υδραυλικής ή παλιρροϊκής ενέργειας κ.λπ.
iii)  Επιπτώσεις στο περιβάλλον (και το κλίμα) κάθε αυξημένης κινητοποίησης της χρήσης βιοενέργειας (βιοκαύσιμα από καλλιέργειες, δασική βιομάζα, κ.λπ.) και σχέση με τη στρατηγική απορροφήσεων στον τομέα της χρήσης γης
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Β – παράγραφος 5 – σημείο 5.2.γ (νέο)
5.2γ.  Επιπτώσεις στις επενδύσεις
i)  υφιστάμενες επενδυτικές ροές·
ii)  μελλοντοστραφείς επενδυτικές υποθέσεις που συνδέονται με καθεμία από τις προγραμματισμένες πολιτικές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ κινδύνου των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων·
iii)  παράγοντες κινδύνου τομέα ή αγοράς ή εμπόδια στο εθνικό (ή μακροπεριφερειακό) πλαίσιο·
iv)  ανάλυση της πρόσθετης δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης ή της παροχής πόρων για την κάλυψη κενών που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του σημείου iii)·
v)  ποιοτική εκτίμηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της πορείας ενός έργου και της βιωσιμότητας ή ελκυστικότητας των επενδυτικών δυνατοτήτων·
vi)  επανεξέταση του προηγούμενου έτους σε σχέση με τις προβλέψεις, μελλοντοστραφής προοπτική συμπεριλαμβανομένων σημαντικών παραγόντων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές.
Τροπολογία 294 αναθ.
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)
Παράρτημα Iα
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2020 ΚΑΙ 2030
Η πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο 2 δεύτερο εδάφιο συνίσταται στα ακόλουθα σημεία αναφοράς:
S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), ως μέσος όρος για την περίοδο 2021-2022·
S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), ως μέσος όρος για την περίοδο 2023-2025· και
S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), ως μέσος όρος για την περίοδο 2025-2027·
όπου:
S2020 = ο στόχος του κράτους μέλους το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 3 και το Μέρος A του παραρτήματος I της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως προτείνεται από το COM(2016)0767]
και
S2030 = ο στόχος για το υπόψη κράτος μέλος το 2030.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όγκος πωλήσεων ενέργειας που χρησιμοποιείται σε μεταφορές εξαιρείται από τον υπολογισμό [σε χΤΙΠ]·
β)   όγκος πωλήσεων ενέργειας που χρησιμοποιείται σε μεταφορές εξαιρείται από τον υπολογισμό αν υπάρχει [σε χΤΙΠ]·
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  ποσότητα της ενέργειας που παράγεται για ιδία χρήση εξαιρείται από τον υπολογισμό [σε χΤΙΠ]·
γ)  ποσότητα της ενέργειας που παράγεται για ιδία χρήση εξαιρείται από τον υπολογισμό αν υπάρχει [σε χΤΙΠ]·
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος
στ)  εφαρμογή των εξαιρέσεων β), γ), δ) και ε) που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ:
στ)  ο όγκος των πωλήσεων ενέργειας ή ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας [σε χΤΙΠ] που απαλλάσσονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ·
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο ii
ii)  ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας [σε χΤΙΠ] που επιτυγχάνεται στους τομείς ενεργειακής μετατροπής, διανομής και μεταφοράς σύμφωνα με το στοιχείο γ),
διαγράφεται
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο iii
iii)  ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας [σε χΤΙΠ] που προκύπτει από μεμονωμένες δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά από την 31η Δεκεμβρίου 2008 και συνεχίζουν να έχουν επιπτώσεις το 2020 και έπειτα και σύμφωνα με το στοιχείο δ)·
διαγράφεται
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο iv
iv)  ποσότητα ενέργειας που παράγεται επί ή εντός κτιρίων για ιδία χρήση ως αποτέλεσμα μέτρων πολιτικής που προωθεί νέες εγκαταστάσεις τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με το στοιχείο ε) [σε χΤΙΠ]·
διαγράφεται
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
Παράρτημα IIα
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
1.1.  Συνοπτική παρουσίαση
1.2.  Ιστορικό
1.2.1.  Εθνικό, ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο πολιτικής για τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές
1.2.2.  Υπενθύμιση του νομικού πλαισίου
1.3.  Διαβουλεύσεις
1.3.1.  Διαβουλεύσεις με το ευρύ κοινό και ενδιαφερόμενα μέρη (εθνικό κοινοβούλιο, τοπικό και περιφερειακό, δημόσιο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη)
1.3.2.  Διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη, τρίτες χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
2.  ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2.1.  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΉΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ
2.1.1.  Προϋπολογισμός άνθρακα έως το 2100 σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού
2.1.2.  Πορεία για μια οικονομικά αποδοτική οδό επίτευξης μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - το αργότερο έως το 2050 και αρνητικές εκπομπές εφεξής
2.1.3.  Εθνικός στόχος για το 2030 και ορόσημα για τουλάχιστον 2040 και 2050, ευθυγραμμισμένα με την τροχιά που αναφέρεται στο σημείο 2.1.2.
2.1.4.  Διεθνής διάσταση
2.1.5.  Μακροπρόθεσμοι στόχοι προσαρμογής
2.2.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
2.2.1.  Πορεία για την επίτευξη ενός ενεργειακού συστήματος με βάση την ανανεώσιμη ενέργεια σε ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας - μέχρι το 2050
2.2.2.  Εθνικός στόχος για το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 και τα ορόσημα βάσει γραμμικής πορείας για το 2035, το 2040, το 2045 ευθυγραμμισμένος με τον στόχο που αναφέρεται στο σημείο 2.2.2
2.3.  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
2.3.1.  Πορεία για την επίτευξη της πλέον ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας έως το 2050 σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στα σημεία 2.1.2 και 2.2.1
2.3.2.  Εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης εκπεφρασμένος σε όρους απόλυτου επιπέδου πρωτογενούς και τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 και τα ορόσημα τουλάχιστον για το 2035, το 2040 και 2045
3.  ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
3.1.  Ενεργειακό σύστημα
3.1.1.  Ενδεχόμενη μελλοντική ζήτηση, ανά ενεργειακό φορέα
3.1.2.  Ενδεχόμενη μελλοντική ικανότητα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής και της αποκεντρωμένης αποθήκευσης, ανά τεχνολογία
3.1.3.  Προβλεπόμενη ή δυνητική μελλοντική πορεία ή εύρος των εκπομπών
3.1.4.  Περιγραφή των βασικών φορέων ώθησης της ενεργειακής απόδοσης και της ευελιξίας από την πλευρά της ζήτησης και της εξέλιξής τους από του 2021 και εφεξής
3.1.5.  Περιγραφή των πολιτικών και των μέτρων που προβλέπονται για την επίτευξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που αναφέρεται στο 2.2.1 σε ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, το αργότερο έως το 2050, συμπεριλαμβανομένης της πορείας ανά τεχνολογία
3.2.  Βιομηχανία
3.2.1.  Αναμενόμενες πορείες των εκπομπών ανά τομέα και πηγές ενεργειακού εφοδιασμού
3.2.2.  Επιλογές ή προσεγγίσεις πολιτικής για την απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές και τυχόν υφιστάμενοι στόχοι, σχέδια ή στρατηγικές, μεταξύ άλλων για την ηλεκτροδότηση, τα εναλλακτικά καύσιμα, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, κ.λπ.
3.3.  Κτίρια
3.3.1.  Αναμενόμενη ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων, διαφοροποιημένη ανά κατηγορία κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, οικιστικών και δημόσιων κτιρίων
3.3.2.  Μελλοντική πηγή ενεργειακού εφοδιασμού
3.3.3.  Δυνατότητα μείωσης της ενεργειακής ζήτησης μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων και σχετικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον
3.3.4.  Μέτρα πολιτικής για την τόνωση της ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος
3.4.  Μεταφορές
3.4.1.  Αναμενόμενες εκπομπές και πηγές ενέργειας ανά είδος μεταφορών (π.χ. αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, βαρέα οδικά οχήματα, ναυτιλία, αεροπορία, σιδηροδρομικές μεταφορές)
3.4.2.  Επιλογές ή προσεγγίσεις πολιτικής για την απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές
3.5.  Γεωργία και χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομία (LULUCF)
3.5.1.  Τρέχουσες εκπομπές από όλες τις πηγές και από μεμονωμένα αέρια θερμοκηπίου
3.5.2.  Επιλογές μείωσης των εκπομπών και μέτρα πολιτικής για τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβοθρών, συμπεριλαμβανομένων εθνικών σκοπών ή στόχων
3.5.3.  Σύνδεση με γεωργικές πολιτικές και πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης
3.6.  Στοιχεία διατομεακής στρατηγικής και άλλοι συναφείς τομείς
4.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
4.1.  Εκτιμήσεις των απαιτούμενων επενδύσεων
4.2.  Πολιτικές και μέτρα που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση των δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων και την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις
4.3.  Στρατηγικές για συναφή έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
5.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
5.1.  Μοντελοποίηση, σενάρια ή ανάλυση που πραγματοποιείται κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής
5.2.  Ανταγωνιστικότητα και οικονομικός αντίκτυπος
5.3.  Υγεία, περιβάλλον και κοινωνικές επιπτώσεις
5.4.  Στρατηγική για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των τομέων στο τμήμα 3
6.  Παρατήματα (κατά περίπτωση)
6.1.  Υποστηρικτική ανάλυση
6.1.1.  Λεπτομερής περιγραφή τυχόν ανάπτυξης υποδείγματος για το 2050 (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων) και/ή άλλης ποσοτικής ανάλυσης, δεικτών κ.λπ.
6.1.2.  Πίνακες δεδομένων ή άλλα τεχνικά παραρτήματα
6.2.  Άλλες πηγές
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο ιδ
ιδ)  πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις του κράτους μέλους να κάνει χρήση των διατάξεων ευελιξίας του άρθρου 5 παράγραφος 4 και του άρθρου 5 του κανονισμού [ ] [ΣΕΑ].
ιδ)  πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις του κράτους μέλους να κάνει χρήση των διατάξεων ευελιξίας του άρθρου 5 παράγραφοι 4, 5, του άρθρου 7 και χρήση των εσόδων δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 5α του κανονισμού [ ] [ΣΕΑ].
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο 1 - στοιχείο α
α)  Κύρια βιομάζα από δάση που χρησιμοποιείται απευθείας για την παραγωγή ενέργειας
α)   Κύρια βιομάζα από δάση που χρησιμοποιείται απευθείας για την παραγωγή ενέργειας ή για την παραγωγή κατεργασμένων ξυλοκαυσίμων
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο iii
iii)  Στρογγυλή ξυλεία (διαχωρισμένη σε βιομηχανική στρογγυλή ξυλεία και καυσόξυλα)
iii)   Στρογγυλή ξυλεία (διαχωρισμένη σε βιομηχανική στρογγυλή ξυλεία προεμπορικά απόβλητα αραιώσεων και καυσόξυλα)
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο 2 – σημείο β α (νέο)
βα)  Κόπρος
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος 2 – στοιχείο β
β)  εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε μέσω του άρθρου 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761] κατά τα έτη X-3 και X-2·
β)  η συνολική ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε μέσω του άρθρου 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση COM(2016)0761] κατά τα έτη X-3 και X-2, καθώς και:
i)  η ποσότητα εξοικονόμησης που επιτεύχθηκε με κάθε πολιτική, μέτρο και επιμέρους δράση
ii)  διευκρίνιση του πώς και με βάση ποια δεδομένα έχει γίνει η εκτίμηση αυτής της εξοικονόμησης
iii)  διευκρίνιση εάν το κράτος μέλος δεν βρίσκεται σε σωστή πορεία επίτευξης της συνολικής ποσότητας εξοικονόμησης που απαιτείται έως το τέλος της περιόδου που περιγράφεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την πρόταση COM(2016)0761] ή όχι. Αν το κράτος μέλος δεν είναι σε σωστή πορεία, παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις διορθωτικές δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει για να επιτύχει τις εξοικονομήσεις
iv)  εάν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση προόδου παρουσιάζουν απόκλιση από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση του κράτους μέλους, σχετική αιτιολόγηση·
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – στοιχείο β
β)  τις επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης βιομάζας στη βιωσιμότητα στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης στη βιοποικιλότητα·
β)  τις επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης βιομάζας στη βιωσιμότητα στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης στη βιοποικιλότητα, ποιότητας των υδάτων και του αέρα και των δικαιωμάτων χρήσης γης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της ιεράρχησης των αποβλήτων που θεσπίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ·
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – στοιχείο στ
στ)  όσον αφορά τόσο τις τρίτες χώρες όσο και τα κράτη μέλη που αποτελούν σημαντική πηγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στην Ένωση, σχετικά με τα εθνικά μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των κριτηρίων βιωσιμότητας και εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το έγγραφο COM(2016)0767], για την προστασία του εδάφους, των υδάτων και του αέρα.
στ)  όσον αφορά τόσο τις τρίτες χώρες όσο και τα κράτη μέλη που αποτελούν πηγή πρώτων υλών και βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στην Ένωση, σχετικά με τα εθνικά μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των κριτηρίων βιωσιμότητας και εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το έγγραφο COM(2016)0767], για την προστασία του εδάφους, των υδάτων και του αέρα.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κριτηρίων βιωσιμότητας της βιοενέργειας, όπως περιγράφονται στην οδηγία (ΕΕ) .../... [ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές] για την εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου και την προστασία των καταβοθρών άνθρακα, της βιοποικιλότητας, της επισιτιστικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0402/2017).

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου