Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0375(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0402/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0402/2017

Keskustelut :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Äänestykset :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Äänestysselitykset
PV 13/11/2018 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

Hyväksytyt tekstit
PDF 969kWORD 168k
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg
Energiaunionin hallinto ***I
P8_TA(2018)0011A8-0402/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 17. tammikuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Tässä asetuksessa vahvistetaan tarvittava lainsäädäntöperusta luotettavalle ja läpinäkyvälle hallinnolle, jolla varmistetaan energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttaminen unionin ja sen jäsenvaltioiden toteuttamien täydentävien, johdonmukaisten ja kunnianhimoisten toimien avulla edistämällä unionin parempaa sääntelyä koskevien periaatteiden toteutumista.
(1)  Tässä asetuksessa vahvistetaan tarvittava lainsäädäntöperusta luotettavalle, osallistavalle, kustannustehokkaalle, läpinäkyvälle ja ennakoitavalle hallinnolle, jolla varmistetaan energiaunionin vuodelle 2030 asetettujen ja pitkän aikavälin tavoitteiden ja päämäärien saavuttaminen YK:n ilmastosopimuksen 21. osapuolikokouksessa vuonna 2015 tehdyn ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen (jäljempänä: Pariisin sopimus) mukaisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden toteuttamien täydentävien, johdonmukaisten ja kunnianhimoisten toimien avulla, samalla kun rajataan hallinnon monimutkaisuutta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Koska tavoitteena on joustava energiaunioni, jonka ytimessä on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, jotta unionin kuluttajille (sekä kotitalouksille että yrityksille) voidaan tarjota varmaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista energiaa, Euroopan energiajärjestelmää on muutettava perusteellisesti. Kyseinen tavoite voidaan saavuttaa vain koordinoidulla toiminnalla, jossa yhdistyvät säädökset ja muut toimenpiteet unionin ja jäsenvaltioiden tasolla.
(3)  Koska tavoitteena on joustava energiaunioni, jonka ytimessä on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, jotta unionin kuluttajille (sekä kotitalouksille että yrityksille) voidaan tarjota varmaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista energiaa ja jotta voidaan edistää tutkimusta ja innovointia houkuttelemalla investointeja, Euroopan energiajärjestelmää on muutettava perusteellisesti. Kyseinen tavoite voidaan saavuttaa vain koordinoidulla toiminnalla, jossa yhdistyvät säädökset ja muut toimenpiteet unionin tasolla sekä makroalueellisella, alueellisella, kansallisella ja paikallisella tasolla.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Täysin toimintakykyinen ja joustava energiaunioni tekee unionista innovoinnin, investointien, kasvun ja sosiaalisen kehityksen ja talouskehityksen johtavan alueen, mikä puolestaan antaa hyvän esimerkin siitä, miten ilmastonmuutoksen hillintää koskevat kunnianhimoiset tavoitteet yhdistetään toimenpiteisiin, joilla edistetään innovointia, investointeja ja kasvua.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Komission ehdotus on laadittu samanaikaisesti eräiden alakohtaisten energiapolitiikkojen aloitteiden kanssa, jotka liittyvät erityisesti uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja energiamarkkinoiden rakenteisiin, ja se hyväksytään yhdessä näiden kanssa. Kyseiset aloitteet muodostavat paketin, jonka laajemman teemakehyksen muodostavat energiatehokkuus etusijalle -periaate, unionin maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvan energian alalla sekä kuluttajien kohtuulliset sopimusehdot.
(4)  Komission ehdotus on laadittu samanaikaisesti eräiden alakohtaisten energiapolitiikkojen aloitteiden kanssa, jotka liittyvät erityisesti uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen (mukaan lukien rakennusten energiatehokkuus) ja energiamarkkinoiden rakenteisiin, ja se hyväksytään yhdessä näiden kanssa. Kyseiset aloitteet muodostavat paketin, jonka laajemman teemakehyksen muodostavat energiatehokkuus etusijalle -periaate, unionin maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvan energian alalla sekä kuluttajien kohtuulliset sopimusehdot, mukaan lukien energiaköyhyyteen paneutuminen ja oikeudenmukaisen kilpailun edistäminen sisämarkkinoilla.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Eurooppa-neuvosto päätti 24 päivänä lokakuuta 2014 vuoteen 2030 ulottuvista unionin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista, jotka perustuvat neljään avaintavoitteeseen: kasvihuonekaasupäästöjä alennetaan koko talouden laajuudelta vähintään 40 prosenttia, energiatehokkuutta parannetaan vähintään 27 prosenttia pyrkien kuitenkin 30 prosenttiin, vähintään 27 prosenttia unionissa kulutetusta energiasta saadaan uusiutuvista energialähteistä ja sähköverkkojen yhteenliitäntäaste on vähintään 15 prosenttia. Sen mukaan uusiutuvaa energiaa koskeva tavoite on sitova unionin tasolla, ja se toteutetaan jäsenvaltioiden panoksilla, joita ohjaa tarve saavuttaa unionin tavoite yhteisesti.
(5)  Eurooppa-neuvosto ehdotti 24 päivänä lokakuuta 2014 vuoteen 2030 ulottuvia unionin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, jotka perustuvat neljään avaintavoitteeseen: kasvihuonekaasupäästöjä alennetaan koko talouden laajuudelta vähintään 40 prosenttia, energiatehokkuutta parannetaan vähintään 27 prosenttia pyrkien kuitenkin 30 prosenttiin, vähintään 27 prosenttia unionissa kulutetusta energiasta saadaan uusiutuvista energialähteistä ja sähköverkkojen yhteenliitäntäaste on vähintään 15 prosenttia. Sen mukaan uusiutuvaa energiaa koskeva tavoite on sitova unionin tasolla, ja se toteutetaan jäsenvaltioiden panoksilla, joita ohjaa tarve saavuttaa unionin tavoite yhteisesti. Tässä asetuksessa otetaan kuitenkin huomioon alakohtaisessa lainsäädännössä sovitut tavoitteet.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Eurooppa-neuvosto päätti 24 päivänä lokakuuta 2014, että komissio toteuttaa jäsenvaltioiden tukemana kiireellisiä toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa sähköverkkojen nykyisten yhteenliitäntöjen 10 prosentin vähimmäistavoitteen nopea saavuttaminen, minkä on tapahduttava viimeistään vuonna 2020 ainakin jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä saavuttaneet energian sisämarkkinoihin integroitumisen vähimmäistasoa.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Pariisin sopimuksella nostettiin merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintää koskevaa maailmanlaajuista tavoitetasoa, ja sopimuksen allekirjoittajat sitoutuivat rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousun alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja jatkamaan pyrkimyksiä lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Unionin on valmistauduttava leikkaamaan päästöjään tuntuvammin ja nopeammin kuin aiemmin ennakoitiin. Toisaalta tällaisia vähennyksiä voidaan toteuttaa aiemmin ennakoitua pienemmin kustannuksin, kun otetaan huomioon uusiutuvaan energiaan perustuvien teknologioiden kehittämisen ja käyttöön ottamisen nykyinen vauhti.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Pariisin sopimuksessa asetettiin tavoitteeksi tasapainon saavuttaminen ihmisen toiminnasta aiheutuvien päästöjen ja nielujen aikaansaamien kasvihuonekaasupoistumien välillä tämän vuosisadan toisella puoliskolla, ja unionin olisi sen mukaisesti pyrittävä oikeudenmukaisesti saavuttamaan kotimarkkinoillaan nollanettopäästötavoite vuoteen 2050 mennessä ja siirtymään sen jälkeen negatiivisten päästöjen kauteen.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)
(6 c)  Ilmastojärjestelmässä juuri ihmisen toiminnasta aiheutuvat kumulatiiviset yhteenlasketut kokonaispäästöt ovat merkittäviä ilmakehän koko kasvihuonekaasupitoisuuden kannalta. Pariisin sopimuksessa tehtyjen sitoumusten noudattaminen edellyttää, että analysoidaan maailmanlaajuista hiilitasetta, joka on yhdenmukainen sen tavoitteen kanssa, että lämpötilan nousu pyritään rajoittamaan 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, ja että huolehditaan siitä, että unionin osuus jäljelle jäävästä maailman hiilitaseesta on oikeudenmukainen. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden olisi oltava tämän hiilitaseen mukaisia.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)
(6 d)  Unionin ja jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava ilmasto- ja energiatavoitteita säännöllisesti uudelleen ja tiukennettava niitä tarvittaessa, jotta voidaan ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimukseen (UNFCCC) liittyvässä prosessissa suoritetut peräkkäiset tarkastelut sekä uusin tieteellinen näyttö ilmastonmuutoksen nopeudesta ja vaikutuksista.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 e kappale (uusi)
(6 e)  Vaikka unioni lupasi toteuttaa selvästi kunnianhimoisimmat kasvihuonekaasupäästöjen leikkaukset vuoteen 2030 mennessä, se ei voi torjua ilmastonmuutoksen uhkaa yksin. Komission ja jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä jokainen tilaisuus houkutella erityisesti unionin kanssa käytävästä kansainvälisestä kaupasta hyötyviä maita kantamaan oma osuutensa maailmanlaajuisesta vastuusta ja nostamaan omat kunnianhimoiset pyrkimyksensä samalle tasolle kuin unioni.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Eurooppa-neuvosto päätti 24 päivänä lokakuuta 201414 myös, että olisi kehitettävä luotettava ja avoin hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan varmistaa, että EU saavuttaa kaikki energiapoliittiset tavoitteensa, lisäämättä tarpeettomasti hallinnollista taakkaa. Järjestelmän on tarjottava jäsenvaltioille riittävästi joustoa, ja siinä on täysin kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta valita energialähteidensä yhdistelmä. Se painotti, että tällaisen hallintojärjestelmän olisi perustuttava olemassa oleviin rakenteisiin, esimerkiksi kansallisiin ilmasto-ohjelmiin sekä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskeviin kansallisiin suunnitelmiin, kuten myös tarpeeseen virtaviivaistaa ja yhdistää erilliset suunnittelu- ja raportointiosiot. Se myös päätti, että kuluttajien roolia ja oikeuksia vahvistetaan ja parannetaan avoimuutta ja ennakoitavuutta investoijien kannalta muun muassa seuraamalla järjestelmällisesti kohtuuhintaisen, turvallisen, kilpailukykyisen, varman ja kestävän energiajärjestelmän keskeisiä indikaattoreita, helpotetaan kansallisten energiapolitiikkojen koordinointia ja kannustetaan jäsenvaltioiden väliseen alueelliseen yhteistyöhön.
(7)  Eurooppa-neuvosto päätti 24 päivänä lokakuuta 201414 myös, että olisi kehitettävä luotettava ja avoin hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan varmistaa, että EU saavuttaa kaikki energiapoliittiset tavoitteensa, lisäämättä tarpeettomasti hallinnollista taakkaa ja suomalla jäsenvaltioille riittävästi joustavuutta, ja jossa on täysin kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta valita energialähteidensä yhdistelmä. Se painotti, että tällaisen hallintojärjestelmän olisi perustuttava olemassa oleviin rakenteisiin, esimerkiksi kansallisiin ilmasto-ohjelmiin sekä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskeviin kansallisiin suunnitelmiin, kuten myös tarpeeseen virtaviivaistaa ja yhdistää erilliset suunnittelu- ja raportointiosiot. Se myös päätti, että kuluttajien roolia ja oikeuksia vahvistetaan ja parannetaan avoimuutta ja ennakoitavuutta investoijien kannalta muun muassa seuraamalla järjestelmällisesti kohtuuhintaisen, turvallisen, kilpailukykyisen, varman ja kestävän energiajärjestelmän keskeisiä indikaattoreita, helpotetaan kansallisten ilmasto- ja energiapolitiikkojen koordinointia ja kannustetaan jäsenvaltioiden väliseen alueelliseen yhteistyöhön.
__________________
__________________
14 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 24.10.2014 (EUCO 169/14).
14 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 24.10.2014 (EUCO 169/14).
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Neuvoston päätelmissä 26 päivältä marraskuuta 201516 todetaan, että energiaunionin hallintojärjestelmä on olennainen väline energiaunionin tehokkaan ja tuloksellisen perustamisen ja sen päämäärien saavuttamisen kannalta. Niissä korostetaan, että hallintojärjestelmän perustana olisi oltava strategisen suunnittelun ja ilmasto- ja energiapolitiikkojen täytäntöönpanosta raportoinnin yhdistämisperiaate sekä ilmasto- ja energiapolitiikasta unionin, alueellisella ja kansallisella tasolla vastaavien toimijoiden koordinointi. Niiden mukaan järjestelmällä olisi varmistettava, että vuodelle 2030 sovittuihin energia- ja ilmastotavoitteisiin päästään ja että siinä seurataan unionin yhteistä edistymistä Euroopan unionin poliittisten päämäärien saavuttamista kaikkien viiden ulottuvuuden osalta.
(10)  Neuvoston päätelmissä 26 päivältä marraskuuta 201516 todetaan, että energiaunionin hallintojärjestelmä on olennainen väline energiaunionin tehokkaan ja tuloksellisen perustamisen ja sen päämäärien saavuttamisen kannalta. Niissä korostetaan, että hallintojärjestelmän perustana olisi oltava strategisen suunnittelun ja ilmasto- ja energiapolitiikkojen täytäntöönpanosta raportoinnin yhdistämisperiaate sekä ilmasto- ja energiapolitiikasta unionin, alueellisella ja kansallisella tasolla vastaavien toimijoiden koordinointi. Niiden mukaan järjestelmällä olisi varmistettava, että vuodelle 2030 sovittuihin energia- ja ilmastotavoitteisiin päästään ja että siinä seurataan kunkin jäsenvaltion ja unionin yhteistä edistymistä Euroopan unionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista kaikkien viiden ulottuvuuden osalta.
__________________
__________________
16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 26.11.2015 (EUCO 14632/15).
16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 26.11.2015 (EUCO 14632/15).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Näin ollen energiaunionin hallintojärjestelmän päätavoitteena olisi oltava mahdollistaa energiaunionin tavoitteiden ja erityisesti vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden tavoitteiden saavuttaminen. Sen vuoksi tämä asetus on kytköksissä alakohtaiseen lainsäädäntöön, jolla pannaan täytäntöön vuoteen 2030 ulottuvat energia- ja ilmastotavoitteet. Jäsenvaltioiden on voitava joustavasti valita omaan kansalliseen energialähteiden valikoimaansa ja valintoihinsa parhaiten sopivat toimintapolitiikat, mutta joustavuus ei saisi olla ristiriidassa markkinoiden suuremman yhdentämisen, kilpailun lisäämisen, ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen ja asteittaisen vähähiiliseen talouteen siirtymisen kanssa.
(12)  Näin ollen energiaunionin hallintojärjestelmän päätavoitteena olisi oltava mahdollistaa energiaunionin tavoitteiden ja erityisesti vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden tavoitteiden saavuttaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden alalla. Sen vuoksi tämä asetus on kytköksissä alakohtaiseen lainsäädäntöön, jolla pannaan täytäntöön vuoteen 2030 ulottuvat energia- ja ilmastotavoitteet. Jäsenvaltioiden on voitava joustavasti valita omaan kansalliseen energialähteiden valikoimaansa ja valintoihinsa parhaiten sopivat toimintapolitiikat, mutta joustavuus ei saisi olla ristiriidassa markkinoiden suuremman yhdentämisen, kilpailun lisäämisen, ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen ja asteittaisen erittäin energiatehokkaaseen ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan järjestelmään pohjautuvaan kestävään vähähiiliseen talouteen siirtymisen kanssa. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioita varten olisi otettava käyttöön pakollinen malli, jolla voidaan varmistaa näiden strategioiden laatu ja vertailtavuus.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Siirtymä vähähiiliseen talouteen edellyttää muutoksia sijoittajien toimintatavoissa ja kannustimia kaikilla politiikan aloilla. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen edellyttää, että Euroopan talouden tehokkuutta ja innovointia edistetään, ja sen tulisi erityisesti johtaa myös ilmanlaadun parantumiseen.
(13)  Sosiaalisesti hyväksyttävissä oleva siirtymä kestävään vähähiiliseen talouteen edellyttää mittavia muutoksia sijoittajien toimintatavoissa, erityisesti julkisten ja yksityisten investointien osalta, ja kannustimia kaikilla politiikan aloilla sekä alueellisia markkinoita koskevia uudistuksia. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen edellyttää, että Euroopan talouden tehokkuutta ja innovointia edistetään, ja sen tulisi erityisesti johtaa myös pysyvien työpaikkojen luomiseen ja ilmanlaadun parantumiseen.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Unionin ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava konkreettisia toimia, joilla kielletään energia-alan tuet ainakin fossiilisten polttoaineiden osalta, jotta voidaan noudattaa G-7-maiden ja G-20-maiden kokouksissa ja Pariisin sopimuksessa tehtyjä kansainvälisiä sitoumuksia.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Koska kasvihuonekaasut ja ilman epäpuhtaudet johtuvat pääosin yhteisistä lähteistä, kasvihuonekaasujen vähentämiseksi suunnitellulla politiikalla voi olla ilmanlaadun suhteen sivuhyötyjä, jotka voisivat korvata kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisestä johtuvat lyhyen aikavälin kustannukset osittain tai kokonaan. Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY18 nojalla raportoidut tiedot ovat tärkeitä kasvihuonekaasujen inventorioiden ja kansallisten suunnitelmien laadinnassa, olisi tunnustettava direktiivin 2001/81/EY ja kasvihuonekaasuinventorioiden osalta kerättävien ja raportoitavien tietojen välisen johdonmukaisuuden tärkeys.
(14)  Koska kasvihuonekaasut ja ilman epäpuhtaudet johtuvat pääosin yhteisistä lähteistä, kasvihuonekaasujen vähentämiseksi suunnitellulla politiikalla voi olla kansanterveyden ja ilmanlaadun, etenkin kaupunkialueiden ilmanlaadun, suhteen sivuhyötyjä, jotka voisivat korvata kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisestä johtuvat lyhyen aikavälin kustannukset. Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY18 nojalla raportoidut tiedot ovat tärkeitä kasvihuonekaasujen inventaarion ja kansallisten suunnitelmien laadinnassa, olisi tunnustettava direktiivin 2001/81/EY ja kasvihuonekaasuinventaarion osalta kerättävien ja raportoitavien tietojen välisen johdonmukaisuuden tärkeys.
__________________
__________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22).
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22).
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Energiaunionin hallintojärjestelmän olisi komission vakaasti ajaman paremman sääntelyn tavoitteen mukaisesti johdettava siihen, että jäsenvaltioiden, komission ja muiden unionin toimielinten hallinnollinen taakka kevenee merkittävästi, ja sen pitäisi auttaa varmistamaan politiikkojen ja toimenpiteiden johdon- ja asianmukaisuus unionin ja kansallisella tasolla siltä osin kuin kyseessä on energiajärjestelmän muuttaminen vähähiilisen talouden suuntaan.
(16)  Energiaunionin hallintojärjestelmän olisi komission vakaasti ajaman paremman sääntelyn tavoitteen mukaisesti ja yhdenmukaisesti tutkimus-, innovointi- ja investointipolitiikan kanssa johdettava siihen, että jäsenvaltioiden, muiden asianomaisten sidosryhmien, komission ja muiden unionin toimielinten hallinnollinen monimutkaisuus vähenee merkittävästi, ja sen pitäisi auttaa varmistamaan politiikkojen ja toimenpiteiden johdon- ja asianmukaisuus unionin tasolla ja makroalueellisella, alueellisella, kansallisella ja paikallisella tasolla siltä osin kuin kyseessä on energiajärjestelmän muuttaminen kestävän vähähiilisen talouden suuntaan.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Energiaunionin tavoitteiden saavuttaminen olisi varmistettava yhdistämällä unionin aloitteita ja yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa vahvistettuja johdonmukaisia kansallisia politiikkoja. Unionin energia- ja ilmastoalan alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistetaan suunnitelmavelvoitteita, jotka ovat olleet hyödyllisiä muutokseen kannustavia välineitä kansallisella tasolla. Koska niitä on otettu käyttöön eri aikoina, niissä on päällekkäisyyksiä eikä politiikan alojen välisiä synergioita ja vuorovaikutuksia ole otettu riittävästi huomioon. Sen vuoksi ilmasto- ja energia-alan nykyisiä erillisiä suunnittelu-, raportointi- ja seurantajärjestelmiä olisi virtaviivaistettava ja yhdennettävä niin paljon kuin mahdollista.
(17)  Energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttaminen olisi varmistettava yhdistämällä unionin aloitteita ja yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa vahvistettuja johdonmukaisia kansallisia politiikkoja. Unionin energia- ja ilmastoalan alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistetaan suunnitelmavelvoitteita, jotka ovat olleet hyödyllisiä muutokseen kannustavia välineitä kansallisella tasolla. Koska niitä on otettu käyttöön eri aikoina, niissä on päällekkäisyyksiä eikä politiikan alojen välisiä synergioita ja vuorovaikutuksia ole otettu riittävästi huomioon, mikä vähentää kustannustehokkuutta. Ilmasto- ja energia-alan nykyisiä erillisiä suunnittelu-, raportointi- ja seurantajärjestelmiä olisi tarvittaessa virtaviivaistettava ja yhdennettävä.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Tarvitaan arviointia hiilestä irtautumiseen tähtäävien nykyisten ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden vuorovaikutuksesta, ja jäsenvaltioiden olisi laadittava määrää tai laatua koskeva arvio.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)
(17 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ja vähäpäästöisyyttä koskevat pitkän aikavälin strategiat ovat yhdenmukaisia YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 kanssa.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien olisi katettava kymmenen vuoden ajanjakso, ja niissä olisi esitettävä yhteenveto nykyisen energiajärjestelmän ja politiikan tilasta. Niissä olisi vahvistettava kansalliset tavoitteet energiaunionin kaikille viidelle keskeiselle ulottuvuudelle sekä vastaavat politiikat ja toimenpiteet kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi; lisäksi niillä olisi oltava analyyttinen perusta. Ensimmäisessä, vuodet 2021–2030 kattavassa kansallisessa suunnitelmassa olisi otettava erityisesti huomioon kasvihuonekaasujen päästöjen vähennyksille, uusiutuvalle energialle, energiatehokkuudelle ja sähköverkkojen yhteenliitäntäasteelle vuodeksi 2030 vahvistetut tavoitteet. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan, että kansalliset suunnitelmat ovat johdonmukaiset kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja edistävät niiden saavuttamista.
(18)  Yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien olisi katettava kymmenen vuoden ajanjakso, ja niissä olisi esitettävä yhteenveto nykyisen energiajärjestelmän ja politiikan tilasta. Niissä olisi vahvistettava kansalliset tavoitteet tai päämäärät energiaunionin kaikille viidelle keskeiselle ulottuvuudelle sekä vastaavat politiikat ja toimenpiteet kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi; lisäksi niillä olisi oltava analyyttinen perusta. Ensimmäisessä, vuodet 2021–2030 kattavassa kansallisessa suunnitelmassa olisi otettava erityisesti huomioon kasvihuonekaasujen päästöjen vähennyksille, uusiutuvalle energialle, energiatehokkuudelle ja sähköverkkojen yhteenliitäntäasteelle vuodeksi 2030 vahvistetut tavoitteet. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan, että kansalliset suunnitelmat ovat johdonmukaiset kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja edistävät niiden saavuttamista.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)   Jäsenvaltioiden olisi yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia laatiessaan arvioitava energiaköyhyydessä olevien kotitalouksien määrä ja otettava huomioon kotimaiset energiapalvelut, joita tarvitaan takaamaan peruselintaso ja joihin kyseisillä kotitalouksilla ei mahdollisesti ole ollut varaa vähäisten tulojen, suurten energiamenojen ja kehnon energiatehokkuuden seurauksena. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä selkoa nykyisistä ja suunnitelluista energiaköyhyyttä koskevista politiikoistaan ja toimenpiteistään sisällytettävä niihin tarvittaessa kansallinen tavoite energiaköyhyydessä olevien kotitalouksien määrän vähentämisestä. Komission olisi hyväksyttävä yhteiset menetelmät, joita soveltaen jäsenvaltiot määrittelevät energiaköyhyyden, ja kunkin jäsenvaltion olisi määriteltävä energiaköyhyydessä olevien kotitalouksien määrä kansallisten erityispiirteidensä mukaisesti.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin sisällytetään monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 saatava unionin rahoitus. Vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen kansallisilla maksuosuuksilla olisi edistettävä aktiivisesti energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, mukaan lukien nielujen aikaansaamien poistumien, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden alalla. Tätä varten vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen kansallisen ja paikallisen tason ohjelmasuunnittelu olisi toteutettava samalla, kun komissio arvioi yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia, jotta voidaan ottaa huomioon korkea tavoitetaso ja huomioida etenkin Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)  Jäsenvaltioiden olisi perustettava energia-alan vuoropuhelua käyvä pysyvä monitasoinen foorumi, jossa on mukana paikallisviranomaisia, kansalaisjärjestöjä, liike-elämän edustajia, investoijia ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä ja jolla keskustellaan energia- ja ilmastopolitiikassa esitetyistä eri vaihtoehdoista. Tällä foorumilla olisi keskusteltava yhdennetyistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista ja pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategioista.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Energia- ja ilmastoalojen politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpano vaikuttaa ympäristöön. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että yleisölle annetaan ajoissa ja tosiasiallisesti mahdollisuus osallistua yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien valmistelemiseen ja tulla kuulluksi tällaisen valmistelun yhteydessä tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY24 säännösten sekä tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimuksen (Århusin yleissopimus) mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava työmarkkinaosapuolten osallistuminen yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien valmisteluun.
(20)  Energia- ja ilmastoalojen politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpano vaikuttaa ympäristöön. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että yleisölle annetaan ajoissa ja tosiasiallisesti mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden valmistelemiseen ja tulla kuulluksi tällaisen valmistelemisen yhteydessä tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY24 säännösten sekä tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimuksen (Århusin yleissopimus) mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava työmarkkinaosapuolten, paikallisviranomaisten ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien osallistuminen varhaisessa vaiheessa suunnittelu- ja raportointiprosesseihin ja yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja pitkän aikavälin strategioiden valmisteluun.
__________________
__________________
24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30).
24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30).
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Alueellinen yhteistyö on keskeisessä asemassa, kun halutaan varmistaa energiaunionin tavoitteiden saavuttaminen. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus kommentoida toisten jäsenvaltioiden suunnitelmaluonnoksia, jotta vältettäisiin epäjohdonmukaisuudet ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset muihin jäsenvaltioihin ja varmistettaisiin, että yhteisiin tavoitteisiin päästään yhteisesti. Kansallisten suunnitelmien laadinnassa, viimeistelyssä ja täytäntöönpanossa tehtävä alueellinen yhteistyö on olennaisen tärkeää toimien vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä markkinoiden yhdentämisen ja energiavarmuuden edistämiseksi.
(21)  Makroalueellinen ja alueellinen yhteistyö ovat tarpeen, jotta jäsenvaltiot voivat yhdessä panna täytäntöön tiettyjä politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla edistetään yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista mahdollisimman kustannustehokkaasti. Komission olisi helpotettava tällaista jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus kommentoida toisten jäsenvaltioiden suunnitelmaluonnoksia, jotta vältettäisiin epäjohdonmukaisuudet ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset muihin jäsenvaltioihin ja varmistettaisiin, että yhteisiin tavoitteisiin päästään yhteisesti. Kansallisten suunnitelmien laadinnassa, viimeistelyssä ja täytäntöönpanossa tehtävä makroalueellinen ja alueellinen yhteistyö on olennaisen tärkeää toimien vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä markkinoiden yhdentämisen ja energiavarmuuden edistämiseksi.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Kansallisten suunnitelmien olisi oltava vakaita, jotta voidaan varmistaa kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden avoimuus ja ennustettavuus investointivarmuuden varmistamiseksi. Olisi kuitenkin säädettävä, että kansallisia suunnitelmia olisi päivitettävä kerran asianomaisella kymmenvuotisjaksolla, jotta jäsenvaltiot voisivat mukauttaa niitä merkittävästi muuttuneisiin olosuhteisiin. Kun kyseessä ovat vuodet 2021–2030 kattavat suunnitelmat, jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää suunnitelmansa 1 päivään tammikuuta 2024 mennessä. Tavoitteita, päämääriä ja panoksia olisi muutettava vain korkeammalle tasolle asetetun yleistavoitteen huomioon ottamiseksi erityisesti vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden osalta. Jäsenvaltioiden olisi päivitysten yhteydessä pyrittävä hillitsemään haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat tulleet esiin yhdennetyssä raportoinnissa.
(22)  Kansallisten suunnitelmien olisi oltava vakaita, jotta voidaan varmistaa kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden avoimuus ja ennustettavuus investointivarmuuden varmistamiseksi. Säännöllisten, kymmenen vuoden jakson kattavien kansallisten suunnitelmien välittäminen antaa jäsenvaltioille tilaisuuden sopeutua merkittävästi muuttuneisiin olosuhteisiin. Tavoitteita ja päämääriä olisi muutettava vain korkeammalle tasolle asetetun yleistavoitteen huomioon ottamiseksi erityisesti vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden osalta. Jäsenvaltioiden olisi osana näitä suunnitelmia pyrittävä hillitsemään haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat tulleet esiin yhdennetyssä raportoinnissa.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Vakaat vähäpäästöisyyttä koskevat pitkän aikavälin strategiat ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan edistää talouden muutosta, työpaikkoja ja kasvua, saavuttaa laajempia kestävän kehityksen tavoitteita sekä siirtyä oikeudenmukaisesti ja kustannustehokkaasti noudattamaan Pariisin sopimuksessa vahvistettuja pitkän aikavälin tavoitteita. Lisäksi Pariisin sopimuksen osapuolia on pyydetty ilmoittamaan tätä varten vuoteen 2020 mennessä vuosisadan puoliväliin ulottuvasta pitkän aikavälin strategiastaan vähäpäästöisen talouden kehittämiseksi.
(23)  Vakaat pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiat ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan edistää talouden muutosta, työpaikkoja ja kasvua, saavuttaa laajempia kestävän kehityksen tavoitteita sekä siirtyä oikeudenmukaisesti ja kustannustehokkaasti noudattamaan Pariisin sopimuksessa vahvistettuja pitkän aikavälin tavoitteita. Lisäksi Pariisin sopimuksen osapuolia on pyydetty ilmoittamaan tätä varten vuoteen 2020 mennessä vuosisadan puoliväliin ulottuvasta pitkän aikavälin strategiastaan vähäpäästöisen talouden kehittämiseksi.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)
(23 a)  Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioita vuodeksi 2050 ja sen jälkeiseksi ajaksi ja määritettävä eri aloilla tarvittavat muutokset, jotta voidaan siirtyä uusiutuvan energian järjestelmään ja saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet. Strategioiden olisi oltava yhdenmukaisia jäljelle jäävää maailmanlaajuista hiilitasetta koskevan unionin oikeudenmukaisen osuuden kanssa, ja strategioita olisi kehitettävä avoimesti ja ottaen asianomaiset sidosryhmät täysipainoisesti mukaan. Yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien olisi perustuttava pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioihin ja oltava yhdenmukaisia niiden kanssa.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)
(23 b)  Maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden (LULUCF) ala on hyvin suojaton ja erittäin altis ilmastonmuutokselle. Samanaikaisesti tällä sektorilla on suuret mahdollisuudet tarjota ilmastohyötyjä pitkällä aikavälillä ja vaikuttaa osaltaan merkittävästi unionin ja kansainvälisten pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Ala voi myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen monin tavoin, erityisesti vähentämällä päästöjä sekä ylläpitämällä ja lisäämällä hiilinieluja ja -varastoja ja tarjoamalla biomateriaaleja, jotka voivat korvata fossiiliset ja hiili-intensiiviset polttoaineet. Jotta erityisesti hiilen sitoutumisen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet olisivat tehokkaita, on oleellista, että luonnonvarojen hoito on kestävällä pohjalla ja hiilivarastot ovat pitkällä aikavälillä vakaita ja sopeutumiskykyisiä. Pitkäaikaiset strategiat ovat kestävien investointien kannalta olennaisen tärkeitä pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)
(23 c)  Uusia yhteenliitäntöjä kehitettäessä on tärkeää arvioida kokonaisvaltaisesti kustannuksia ja hyötyjä, mukaan lukien kaikki tekniset, sosioekonomiset ja ympäristövaikutukset, Euroopan laajuista energiaverkkoa koskevan asetuksen mukaisesti ja otettava huomioon yhteenliitäntöjen myönteiset ulkoisvaikutukset, kuten uusiutuvien energialähteiden mukaan ottaminen, toimitusvarmuus ja kilpailun lisääntyminen sisämarkkinoilla.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Kuten suunnitelmienkin kohdalla, unionin energia- ja ilmastoalan alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistetaan raportointivelvoitteita, joista monet ovat olleet hyödyllisiä muutokseen kannustavia välineitä kansallisella tasolla. Koska niitä on otettu käyttöön eri aikoina, niissä on kuitenkin päällekkäisyyksiä, eikä eri politiikan alojen (esim. kasvihuonekaasujen hillitseminen, uusiutuva energia, energiatehokkuus ja markkinoiden yhdentäminen) välisiä synergioita ja vuorovaikutuksia ole otettu riittävästi huomioon. Jotta saataisiin oikea tasapaino kahden tarpeen välille, jotka ovat tarve vahvistaa kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanon asianmukainen seuranta ja tarve keventää hallinnollista taakkaa, jäsenvaltioiden olisi laadittava suunnitelmien täytäntöönpanosta ja muusta energiajärjestelmän kehityksestä joka toinen vuosi edistymisraportit. On kuitenkin edelleen tarpeen raportoida vuosittain, erityisesti kun kyseessä ovat ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksesta (UNFCCC) ja unionin asetuksista johtuvat ilmastoalan raportointivaatimukset.
(24)  Kuten suunnitelmienkin kohdalla, unionin energia- ja ilmastoalan alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistetaan raportointivelvoitteita, joista monet ovat olleet hyödyllisiä muutokseen kannustavia ja markkinauudistuksia täydentäviä välineitä kansallisella tasolla. Koska niitä on otettu käyttöön eri aikoina, niissä on kuitenkin päällekkäisyyksiä ja kustannustehottomuutta, eikä eri politiikan alojen (esim. kasvihuonekaasujen hillitseminen, uusiutuva energia, energiatehokkuus ja markkinoiden yhdentäminen) välisiä synergioita ja vuorovaikutuksia ole otettu riittävästi huomioon. Jotta saataisiin oikea tasapaino kahden tarpeen välille, jotka ovat tarve vahvistaa kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanon asianmukainen seuranta ja tarve vähentää hallinnollista monimutkaisuutta, jäsenvaltioiden olisi laadittava suunnitelmien täytäntöönpanosta ja muusta energiajärjestelmän kehityksestä joka toinen vuosi edistymisraportit. On kuitenkin edelleen tarpeen raportoida vuosittain, erityisesti kun kyseessä ovat ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksesta (UNFCCC) ja unionin asetuksista johtuvat ilmastoalan raportointivaatimukset.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Jäsenvaltioiden yhdennettyjen edistymisraporttien olisi kuvastettava kansallisille suunnitelmille vahvistetussa mallissa olevia seikkoja. Koska yhdennetyt edistymisraportit ovat luonteeltaan teknisiä ja koska ensimmäinen edistymisraportti on toimitettava vuonna 2021, yhdennettyjen edistymisraporttien malli olisi vahvistettava yhdessä tai useammassa täytäntöönpanosäädöksessä. Edistymisraportit olisi laadittava avoimuuden varmistamiseksi suhteessa unioniin, toisiin jäsenvaltioihin ja markkinatoimijoihin kuluttajat mukaan lukien. Niiden olisi koskettava energiaunionin kaikkia viittä ulottuvuutta, ja ensimmäisen ajanjakson osalta niissä olisi keskityttävä myös vuoteen 2030 ulottuvien EU:n ilmasto- ja energiapuitteiden tavoitteiden kattamiin aloihin.
(25)  Jäsenvaltioiden yhdennettyjen edistymisraporttien olisi kuvastettava kansallisille suunnitelmille vahvistetussa mallissa olevia seikkoja. Koska yhdennetyt edistymisraportit ovat luonteeltaan teknisiä ja koska ensimmäinen edistymisraportti on toimitettava vuonna 2021, yhdennettyjen edistymisraporttien malli olisi vahvistettava yhdessä tai useammassa täytäntöönpanosäädöksessä. Edistymisraportit olisi laadittava avoimuuden varmistamiseksi suhteessa unioniin, toisiin jäsenvaltioihin, alue- ja paikallisviranomaisiin, markkinatoimijoihin kuluttajat mukaan lukien, kaikkiin muihin asianomaisiin sidosryhmiin ja suureen yleisöön. Niiden olisi koskettava energiaunionin kaikkia viittä ulottuvuutta, ja ensimmäisen ajanjakson osalta niissä olisi keskityttävä myös vuoteen 2030 ulottuvien EU:n ilmasto- ja energiapuitteiden tavoitteiden kattamiin aloihin.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Asetuksen (EU) N:o 525/2013 täytäntöönpanosta saatu kokemus on osoittanut tietojen läpinäkyvyyden, tarkkuuden, johdonmukaisuuden, kattavuuden ja vertailukelpoisuuden tärkeyden. Tällä asetuksella olisi kyseiset kokemukset huomioon ottaen varmistettava, että politiikoista, toimista ja ennusteista raportointi on jäsenvaltioiden edistymiskertomusten keskeinen osio. Kyseisten raporttien sisältämät tiedot ovat olennaisen tärkeitä asetuksen [ ] [ESR] mukaisten sitoumusten oikea-aikaisen täytäntöönpanon osoittamiseksi. Kun järjestelmien hallinnoiminen ja jatkuvat parannustoimet unionin ja jäsenvaltioiden tasolla yhdistetään parempiin raportointia koskeviin ohjeisiin, hiilestä irtautumista koskevan ulottuvuuden edistymisen seuraamiseksi tarvittavien tietojen pitäisi jatkuvasti tulla paremmiksi.
(28)  Asetuksen (EU) N:o 525/2013 täytäntöönpanosta saatu kokemus on osoittanut tietojen läpinäkyvyyden, tarkkuuden, johdonmukaisuuden, kattavuuden ja vertailukelpoisuuden tärkeyden. Tällä asetuksella olisi kyseiset kokemukset huomioon ottaen varmistettava, että jäsenvaltiot käyttävät viiden ulottuvuuden yhteydessä uskottavia ja johdonmukaisia tietoja ja olettamuksia ja asettavat julkisesti saataville tiedot, joita on käytetty skenaarioiden ja mallinnusten laatimisessa, ja että politiikoista, toimista ja ennusteista raportointi on jäsenvaltioiden edistymiskertomusten keskeinen osio. Kyseisten raporttien sisältämät tiedot ovat olennaisen tärkeitä asetuksen [ ] [ESR] mukaisten sitoumusten oikea-aikaisen täytäntöönpanon osoittamiseksi. Kun järjestelmien hallinnoiminen ja jatkuvat parannustoimet unionin ja jäsenvaltioiden tasolla yhdistetään parempiin raportointia koskeviin ohjeisiin, hiilestä irtautumista koskevan ulottuvuuden edistymisen seuraamiseksi tarvittavien tietojen pitäisi jatkuvasti tulla paremmiksi.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Komission olisi jäsenvaltioiden ja komission hallinnollisen taakan rajoittamiseksi perustettava verkkopohjainen raportointialusta viestinnän helpottamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Näin pitäisi voida varmistaa raporttien oikea-aikainen toimittaminen ja edistää kansallisen raportoinnin avoimuuden parantamista. Sähköisen raportointialustan olisi täydennettävä nykyisiä, esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen, Eurostatin ja yhteisen tutkimuskeskuksen raportointiprosesseja, tietokantoja ja sähköisiä välineitä sekä unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää, jotka olisi otettava kyseisen alustan perustaksi ja joita siinä olisi hyödynnettävä.
(30)  Komission olisi energia- ja ilmastoalan poliittista päätöksentekoa koskevan avoimuuden parantamiseksi ja jäsenvaltioiden ja komission hallinnollisen monimutkaisuuden rajoittamiseksi perustettava julkinen verkkopohjainen alusta tiedon yleisen saatavuuden sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen viestinnän helpottamiseksi ja jäsenvaltioiden keskinäisen yhteistyön edistämiseksi. Näin pitäisi voida varmistaa raporttien oikea-aikainen toimittaminen ja edistää kansallisen raportoinnin avoimuuden parantamista. Verkkopohjaisen alustan olisi täydennettävä nykyisiä, esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen, Eurostatin ja yhteisen tutkimuskeskuksen raportointiprosesseja, tietokantoja ja sähköisiä välineitä sekä unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää, jotka olisi otettava kyseisen alustan perustaksi ja joita siinä olisi hyödynnettävä.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Kun jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tietoja kansallisen suunnittelun ja raportoinnin kautta, kyseiset tiedot ja tilastot eivät saisi olla päällekkäisiä niiden tietojen ja tilastojen kanssa, jotka on jo asetettu Eurostatin saataville Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/200927 nojalla samassa muodossa kuin tämän asetuksen mukaisissa suunnittelu- ja raportointivelvoitteissa edellytetään ja jotka ovat vielä Eurostatin saatavilla samoilla arvoilla. Kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa raportoitujen tietojen ja ennusteiden – jos niitä on saatavilla ja jos ajankohta on asianmukainen – olisi perustuttava Eurostatin tietoihin ja asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti Euroopan tilastoista raportoinnissa käytettävään menetelmään ja olisi oltava niiden kanssa johdonmukaiset.
(31)  Komission olisi käytettävä Euroopan ympäristökeskuksen toimittamia vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä, uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevia arvioita arvioidakseen edistymistä vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamisessa, jotta voidaan välttää unionin tason toimien viivästyminen. Kun jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tietoja kansallisen suunnittelun ja raportoinnin kautta, kyseiset tiedot ja tilastot eivät saisi olla päällekkäisiä niiden tietojen ja tilastojen kanssa, jotka on jo asetettu Eurostatin saataville Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/200927 nojalla samassa muodossa kuin tämän asetuksen mukaisissa suunnittelu- ja raportointivelvoitteissa edellytetään ja jotka ovat vielä Eurostatin saatavilla samoilla arvoilla. Kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa raportoitujen tietojen ja ennusteiden – jos niitä on saatavilla ja jos ajankohta on asianmukainen – olisi perustuttava Eurostatin tietoihin ja asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti Euroopan tilastoista raportoinnissa käytettävään menetelmään ja olisi oltava niiden kanssa johdonmukaiset.
__________________
__________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Komission on olennaisen tärkeää arvioida kansallisten suunnitelmien luonnokset ja ilmoitettujen kansallisten suunnitelmien täytäntöönpano edistymisraporttien perusteella, jotta energiaunionistrategian tavoitteet saavutettaisiin yhteisesti. Tämä koskee ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla erityisesti unionin vuodelle 2030 asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita ja kansallisia panoksia kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällainen arviointi olisi tehtävä joka toinen vuosi ja vain tarvittaessa vuosittain, ja se olisi vahvistettava komission energiaunionin tilaa koskevissa raporteissa.
(32)  Komission on olennaisen tärkeää arvioida kansallisten suunnitelmien luonnokset ja ilmoitettujen kansallisten suunnitelmien täytäntöönpano edistymisraporttien perusteella, jotta energiaunionistrategian viiden ulottuvuuden tavoitteet saavutettaisiin yhteisesti ja jotta voitaisiin erityisesti luoda täysin toimintakykyinen ja joustava energiaunioni. Tämä koskee erityisesti vuodelle 2030 asetettuja unionin tason energia- ja ilmastotavoitteita ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla. Tällainen arviointi olisi tehtävä joka toinen vuosi ja vain tarvittaessa vuosittain, ja se olisi vahvistettava komission energiaunionin tilaa koskevissa raporteissa.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Ilmailu vaikuttaa maailman ilmastoon siitä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ja muiden päästöjen, typen oksidien päästöt mukaan lukien, sekä cirrus-pilvien muodostumisen kaltaisten mekanismien tuloksena. Koska tieteellinen käsitys näistä vaikutuksista kehittyy nopeasti, asetuksessa (EU) N:o 525/2013 säädetään jo ajantasaisesta arvioinnista, joka koskee ilmailun vaikutuksia maailman ilmastoon. Tässä yhteydessä käytettävä mallintaminen olisi mukautettava tieteen kehitykseen. Kyseisiä vaikutuksia koskevien arviointiensa pohjalta komissio voisi tarkastella asiaankuuluvia toimintavaihtoehtoja vaikutuksiin puuttumiseksi.
(33)  Ilmailu vaikuttaa maailman ilmastoon siitä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ja muiden päästöjen, typen oksidien päästöt mukaan lukien, sekä cirrus-pilvien muodostumisen kaltaisten mekanismien tuloksena. Koska tieteellinen käsitys näistä vaikutuksista kehittyy nopeasti, asetuksessa (EU) N:o 525/2013 säädetään jo ajantasaisesta arvioinnista, joka koskee ilmailun vaikutuksia maailman ilmastoon. Tässä yhteydessä käytettävä mallintaminen olisi mukautettava tieteen kehitykseen. Kyseisiä vaikutuksia koskevien arviointiensa pohjalta komission olisi 1 päivään maaliskuuta 2020 mennessä tarkasteltava asiaankuuluvia toimintavaihtoehtoja vaikutuksiin puuttumiseksi ja annettava tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)
(33 a)  UNFCCC:n nykyisten kasvihuonekaasuja koskevien raportointiohjeiden mukaisesti metaanipäästöjen laskenta ja niistä raportointi perustuvat lämmitysvaikutuksiin sadan vuoden ajanjaksolla. Koska metaanin lämmitysvaikutus on suuri ja se säilyy ilmakehässä suhteellisen lyhyen aikaa ja vaikuttaa siten merkittävästi ilmastoon lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, komission olisi selvitettävä, mitä vaikutuksia 20 vuoden aikajänteen soveltamisella metaaniin olisi politiikkoihin ja toimiin. Komission olisi analyysinsä perusteella harkittava asianmukaisia toimintavaihtoehtoja, jotta metaanipäästöihin voitaisiin reagoida nopeasti unionin metaanistrategialla, jossa etusijalle asetetaan energia ja jätteisiin liittyvät metaanipäästöt.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus kansallisten ja unionin politiikkojen ja energiaunionin tavoitteiden välillä, komission ja jäsenvaltioiden olisi käytävä jatkuvaa vuoropuhelua. Komission olisi tarvittaessa annettava jäsenvaltioille suosituksia, jotka koskevat muun muassa kansallisten suunnitelmaluonnosten tavoitetasoa, ilmoitettuihin kansallisiin suunnitelmiin sisältyvien politiikkojen ja toimenpiteiden tulevaa täytäntöönpanoa ja muita kansallisia politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla on merkitystä energiaunionin täytäntöönpanon suhteen. Jäsenvaltioiden olisi otettava nämä suositukset mahdollisimman tarkasti huomioon ja mainittava seuraavissa edistymisraporteissa, miten ne on pantu täytäntöön.
(34)  Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus kansallisten ja unionin politiikkojen ja energiaunionin tavoitteiden välillä, komission ja jäsenvaltioiden ja tarvittaessa jäsenvaltioiden kesken olisi käytävä jatkuvaa vuoropuhelua. Komission olisi tarvittaessa annettava jäsenvaltioille suosituksia, jotka koskevat muun muassa kansallisten suunnitelmaluonnosten tavoitetasoa, ilmoitettuihin kansallisiin suunnitelmiin sisältyvien politiikkojen ja toimenpiteiden tulevaa täytäntöönpanoa ja muita kansallisia politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla on merkitystä energiaunionin täytäntöönpanon suhteen. Jäsenvaltioiden olisi otettava nämä suositukset huomioon ja mainittava seuraavissa edistymisraporteissa, miten ne on pantu täytäntöön.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Jos yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tai niiden päivitysten tavoitetaso ei riitä siihen, että energiaunionin tavoitteet ja erityisesti uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla koskevat vuodelle 2030 asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisesti, komission olisi toteutettava unionin tasolla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan yhteisesti (eli tavoitetasoihin liittyvät aukot suljetaan). Jos unionin edistyminen näiden päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa ei riitä niiden toteutumiseen, komission olisi suositusten antamisen ohella toteutettava unionin tasolla toimenpiteitä, tai jäsenvaltioiden olisi toteutettava lisätoimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi (eli toteutukseen liittyvät aukot suljetaan). Tällaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon jäsenvaltioiden unionin vuoden 2030 uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä tavoitteita koskevat aiemmat kunnianhimoiset panokset, joilla ne ovat osallistuneet ponnistuksen jakamiseen, jotta tavoite saavutettaisiin yhteisesti. Uusiutuvan energian osalta tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua myös se, että jäsenvaltio myöntää määrärahoja komission hallinnoimaan rahoitusalustaan, jolla edistetään uusiutuvaa energiaa koskevia hankkeita koko unionissa. Jäsenvaltioiden kansallisia uusiutuvaa energiaa koskevia vuoden 2020 tavoitteita olisi käytettävä uusiutuvan energian perusosuutena vuodesta 2021 eteenpäin. Energiatehokkuuden alalla voidaan toteuttaa lisätoimenpiteitä erityisesti tuotteiden, rakennusten ja liikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi.
(35)  Jos yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa kuvattujen tavoitteiden, politiikkojen ja toimenpiteiden tavoitetaso ei riitä siihen, että energiaunionin tavoitteet ja erityisesti uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla koskevat vuodelle 2030 asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisesti, komission olisi toteutettava unionin tasolla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan yhteisesti, ja jäsenvaltioiden olisi tiukennettava uusiutuvia energialähteitä koskevia kansallisia tavoitteitaan 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä (eli tavoitetasoihin liittyvät aukot suljetaan). Jos unionin edistyminen näiden päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa ei riitä niiden toteutumiseen, komission olisi suositusten antamisen ohella toteutettava unionin tasolla toimenpiteitä, tai jäsenvaltioiden olisi toteutettava lisätoimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi (eli toteutukseen liittyvät aukot suljetaan). Tällaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon jäsenvaltioiden unionin vuoden 2030 uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä tavoitteita koskevat aiemmat kunnianhimoiset toimet, joilla ne ovat osallistuneet ponnistuksen jakamiseen, jotta tavoite saavutettaisiin yhteisesti. Uusiutuvan energian osalta tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua se, että jäsenvaltio myöntää vapaaehtoisesti määrärahoja komission hallinnoimaan rahoitusalustaan, jolla edistetään uusiutuvaa energiaa koskevia hankkeita, mukaan lukien energiaunionin etujen mukaiset uusiutuvaa energiaa koskevat hankkeet, koko unionissa. Jäsenvaltioiden kansallisia uusiutuvaa energiaa koskevia vuoden 2020 tavoitteita olisi käytettävä uusiutuvan energian perusosuutena vuodesta 2021 eteenpäin, ja niissä olisi pitäydyttävä koko kauden ajan. Energiatehokkuuden alalla voidaan toteuttaa lisätoimenpiteitä erityisesti tuotteiden, rakennusten ja liikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava tiivis yhteistyö kaikissa energiaunionin ja tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Komission olisi tarvittaessa avustettava jäsenvaltioita tämän asetuksen täytäntöönpanossa erityisesti kansallisten suunnitelmien laatimisen ja niihin liittyvien valmiuksien kehittämisen osalta.
(38)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava tiivis yhteistyö kaikissa energiaunionin ja tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Komission olisi avustettava jäsenvaltioita tämän asetuksen täytäntöönpanossa erityisesti yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian laatimisen, täytäntöönpanon ja valvomisen ja niihin liittyvien valmiuksien kehittämisen osalta ottamalla käyttöön Euroopan ympäristökeskuksen ja yhteisen tutkimuskeskuksen sisäisiä resursseja ja sisäisiä mallintamisvalmiuksia ja tarvittaessa ulkoista asiantuntemusta.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)
(41 a)  Tämä asetus käsittää säännöksiä, jotka koskevat energiatehokkuuden käsittelyä infrastruktuurin painopistealana, ja samalla tunnustetaan, että se täyttää Kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden talousalan instituutioiden käyttämän infrastruktuurin määritelmän, ja siitä tehdään keskeinen tekijä ja prioriteetti tulevissa unionin energiainfrastruktuuria koskevissa sijoituspäätöksissä1 a.
__________________
1 a Euroopan parlamentin 2 päivänä kesäkuuta 2016 antama mietintö energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) täytäntöönpanokertomuksesta (2015/2232(INI))
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)  Energiaunionikomitean olisi avustettava komissiota tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoidossa täytäntöönpanosäädösten valmistelemiseksi. Sillä olisi korvattava ilmastonmuutoskomitea ja tapauksen mukaan muut komiteat, ja sen olisi otettava niiden tehtävät.
(43)  Energia- ja ilmastokomitean olisi avustettava komissiota tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoidossa täytäntöönpanosäädösten valmistelemiseksi. Asetuksen (EU) N:o 525/2013 mukaisesti perustetun ilmastonmuutoskomitean olisi avustettava komissiota ilmastoa koskevien erityissäännösten täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)
(44 a)  Komission olisi tämän asetuksen uudelleentarkastelua valmistellessaan ja unionin kyberturvallisuusstrategian yhteydessä arvioitava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, onko tarpeen asettaa lisää yhdenmukaisia suunnittelu- ja raportointivaatimuksia jäsenvaltioille niiden pyrkiessä parantamaan unionin energiajärjestelmän elintärkeän infrastruktuurin suojelemista kaikenlaisilta kyberuhilta, jotta energiaturvallisuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa, etenkin kun otetaan huomioon mahdollisesti kohtalokkaiden kyberhyökkäysten määrän lisääntyminen viime vuosikymmenellä. Tällainen unionin koordinoinnin parantaminen ei kuitenkaan saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden turvallisuusetuihin siten, että paljastettaisiin arkaluonteisia tietoja.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
1 artikla
1 artikla
1 artikla
Kohde ja soveltamisala
Kohde ja soveltamisala
1.  Tällä asetuksella perustetaan hallintojärjestelmä, jolla
1.  Tällä asetuksella perustetaan hallintojärjestelmä, jolla
-a)  pannaan täytäntöön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiat ja toimenpiteet, joilla pyritään täyttämään unionin Pariisin sopimuksen mukaisesti tekemät kasvihuonekaasupäästöjä koskevat sitoumukset;
a)  pannaan täytäntöön energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi laaditut strategiat ja toimenpiteet ja ensimmäisen, vuodet 2021–2030 kattavan kymmenvuotisjakson osalta erityisesti vuoteen 2030 ulottuvat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet;
a)  pannaan täytäntöön energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi laaditut strategiat ja toimenpiteet ja ensimmäisen, vuodet 2021–2030 kattavan kymmenvuotisjakson osalta erityisesti vuoteen 2030 ulottuvat unionin energia- ja ilmastotavoitteet;
a a)  jäsennellään jäsenvaltioiden makroalueellisen ja alueellisen tason kumppanuuksia ja yhteistyötä, jolla pyritään saavuttamaan energiaunionin tavoitteet ja päämäärät ja täyttämään sitä koskevat sitoumukset;
b)  varmistetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen sihteeristölle suorittaman raportoinnin oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja kattavuus.
b)  varmistetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen sihteeristölle suorittaman raportoinnin oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja kattavuus;
b a)  parannetaan sääntely- ja investointivarmuutta ja autetaan hyödyntämään täysimääräisesti mahdollisuuksia, jotka koskevat talouskehitystä, investointien edistämistä, työpaikkojen luomista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;
b c)  tuetaan oikeudenmukaista siirtymää, jottei siirtyminen vähähiiliseen talouteen vaikuta kielteisesti kansalaisiin ja alueisiin.
Hallintojärjestelmän perustana ovat yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat, jotka kattavat kymmenen vuoden ajanjaksot alkaen vuosista 2021–2030, jäsenvaltioiden laatimat yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevat edistymisraportit sekä Euroopan komission vahvistamat yhdennetyt seurantajärjestelyt. Siinä on määriteltävä komission ja jäsenvaltioiden välinen monivaiheinen jäsennelty prosessi, jossa pyritään viimeistelemään kansalliset suunnitelmat ja niiden täytäntöönpano, myös alueellisen yhteistyön osalta, sekä vastaavat komission toimet.
Hallintojärjestelmän perustana ovat yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat, jotka kattavat kymmenen vuoden ajanjaksot alkaen vuosista 2021–2030, jäsenvaltioiden laatimat yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevat edistymisraportit sekä Euroopan komission vahvistamat yhdennetyt seurantajärjestelyt. Siinä on määriteltävä komission ja jäsenvaltioiden välinen monivaiheinen, avoin ja jäsennelty prosessi, jossa varmistetaan suuren yleisön ja paikallisviranomaisten täysipainoinen osallistuminen ja jossa pyritään viimeistelemään kansalliset suunnitelmat ja niiden täytäntöönpano, myös makroalueellisen ja alueellisen yhteistyön osalta, sekä vastaavat komission toimet.
2.  Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin energiaunionin viiteen ulottuvuuteen:
2.  Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin energiaunionin viiteen ulottuvuuteen:
a)  energiavarmuus,
a)  energiavarmuus,
b)  energiamarkkinat,
b)  energian sisämarkkinat,
c)  energiatehokkuus,
c)  energiatehokkuus,
d)  hiilestä irtautuminen sekä
d)  hiilestä irtautuminen sekä
e)  tutkimus, innovointi ja kilpailukyky.
e)  tutkimus, innovointi ja kilpailukyky.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767], direktiivin 2010/31/EU ja direktiivin 2012/27/EU määritelmiä.
Tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767], direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)...], direktiivin 2010/31/EU ja direktiivin 2012/27/EU määritelmiä.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
3)  ’hyväksytyillä politiikoilla ja toimenpiteillä’ politiikkoja ja toimenpiteitä, joiden osalta on tehty kansallisen suunnitelman tai edistymisraportin jättämispäivään mennessä virallinen hallituksen päätös ja joiden täytäntöönpanon jatkamiseen on selkeästi sitouduttu;
3)  ’hyväksytyillä politiikoilla ja toimenpiteillä’ politiikkoja ja toimenpiteitä, joiden osalta on tehty kansallisen suunnitelman tai edistymisraportin jättämispäivään mennessä virallinen keskus- tai aluehallinnon päätös ja joiden täytäntöönpanon jatkamiseen on selkeästi sitouduttu;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 9 alakohta
9)  ’vuoteen 2030 ulottuvilla unionin energia- ja ilmastotavoitteilla’ unionin laajuista sitovaa tavoitetta, jonka mukaan unionin kasvihuonekaasupäästöjä alennetaan koko talouden laajuudelta vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, unionin tason sitovaa tavoitetta, jonka mukaan vähintään 27 prosenttia unionissa vuonna 2030 kulutetusta energiasta saadaan uusiutuvista energialähteistä, unionin tason tavoitetta, jonka mukaan energiatehokkuus on parantunut vuonna 2030 vähintään 27 prosenttia, jota on tarkistettava vuoteen 2020 mennessä pitäen mielessä EU:n 30 prosentin taso, sekä tavoitetta, jonka mukaan sähköverkkojen yhteenliitäntäaste on vuonna 2030 vähintään 15 prosenttia, tai muita Eurooppa-neuvoston tai neuvoston ja parlamentin tältä osin myöhemmin vuodelle 2030 sopimia tavoitteita;
Poistetaan.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 11 a alakohta (uusi)
11 a)  ’varhaisilla toimilla’ jäsenvaltion edistymistä varhaisessa vaiheessa toteuttamalla vuodesta 2021 lähtien toimia, joilla edistetään [uudelleenlaaditun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin] 3 artiklassa tarkoitettua uusiutuvia energialähteitä koskevan jäsenvaltion tavoitteen ja direktiivin 2012/27/EU 1 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua energiatehokkuuden parantamista koskevan jäsenvaltion tavoitteen saavuttamista;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 17 a alakohta (uusi)
17 a)  ’energiatehokkuus etusijalle -periaatteella’ sitä, että kaikessa energiaa koskevassa suunnittelussa, politiikassa ja investointipäätöksissä asetetaan etusijalle toimenpiteet, joilla tehostetaan energian kysyntää ja tarjontaa koskevia seikkoja mahdollisimman kustannustehokkaiden energian loppukäyttöä koskevien säästöjen, joustotehoa koskevien aloitteiden sekä energian tehokkaamman muuntamisen, siirtämisen ja jakelun avulla;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
3 artikla
3 artikla
3 artikla
Yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat
Yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat
1.  Jokaisen jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi annettava komissiolle tiedoksi yhdennetty kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma. Suunnitelmien on sisällettävä 2 kohdassa ja liitteessä I esitetyt seikat. Ensimmäinen suunnitelma kattaa vuodet 2021–2030. Seuraavien suunnitelmien on katettava kymmenvuotisjakso, joka alkaa välittömästi edellisen suunnitelman kattaman ajanjakson päätyttyä.
1.  Jokaisen jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi annettava komissiolle tiedoksi yhdennetty kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma. Suunnitelmien on sisällettävä 2 kohdassa ja liitteessä I esitetyt seikat. Ensimmäinen suunnitelma kattaa vuodet 2021–2030. Seuraavien suunnitelmien on katettava kymmenvuotisjakso, joka alkaa välittömästi edellisen suunnitelman kattaman ajanjakson päätyttyä.
2.  Yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa on oltava seuraavat pääosiot:
2.  Yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa on oltava seuraavat pääosiot:
a)  yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien laadintaprosessista tehty yhteenveto, jonka muodostavat tiivistelmä, kuvaus sidosryhmien kuulemisesta ja osallistumisesta ja näiden tuloksista sekä kuvaus alueellisesta yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa suunnitelman laadintavaiheessa;
a)  yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien laadintaprosessista tehty yhteenveto, jonka muodostavat
1)   tiivistelmä,
2)   kuvaus paikallisviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisten kuulemisesta ja osallistumisesta ja näiden tuloksista,
3)  kuvaus makroalueellisesta ja alueellisesta yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa suunnitelman laadintavaiheessa;
b)  kuvaus kansallisista tavoitteista, päämääristä ja panoksista energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta;
b)  kuvaus kansallisista tavoitteista ja päämääristä energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta;
c)  kuvaus politiikoista ja toimenpiteistä, joita esitetään vastaavien b alakohdassa säädettyjen tavoitteiden, päämäärien ja panosten saavuttamiseksi;
c)  kuvaus suunnitelluista politiikoista, toimenpiteistä ja investointistrategioista, joita esitetään vastaavien b alakohdassa säädettyjen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi;
d)  kuvaus energiaunionin viiden ulottuvuuden nykytilanteesta, myös energiajärjestelmän, kasvihuonekaasujen päästöjen, poistumien sekä b alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita koskevien ennusteiden osalta, jo olemassa olevien (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) politiikkojen ja toimenpiteiden kanssa;
d)  kuvaus energiaunionin viiden ulottuvuuden nykytilanteesta, myös energiajärjestelmän, kasvihuonekaasujen päästöjen, poistumien sekä b alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita ja päämääriä koskevien ennusteiden osalta, jo olemassa olevien (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) politiikkojen ja toimenpiteiden kanssa sekä kuvaus sääntelyyn liittyvistä ja muista kuin sääntelyyn liittyvistä esteistä ja haitoista, jotka koskevat tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista;
e)  arvio b alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutuksista;
e)  arvio 1, 4, 13 a ja 14 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi suunniteltujen yksittäisten ja yhdisteltyjen politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista, mukaan lukien vaikutukset ilman laatuun ja luonnonsuojeluun, vaikutukset terveyteen ja makrotalouteen sekä sosiaaliset vaikutukset;
e a)   arvio suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutuksista kilpailukykyyn, joka kytkeytyy energiaunionin viiteen ulottuvuuteen;
e b)  arvio mahdollisista ilmastovaikutuksista jäsenvaltiossa, mukaan lukien välittömät ja välilliset vaikutukset, sekä ilmastovaikutusten hallintaa koskevista selviytymisstrategioista, kuten kansallisista sopeutumissuunnitelmista;
e c)  investointistrategian valmistumisen jälkeen annettava arvio suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanoon tarvittavista julkisista ja yksityisistä investoinneista;
f)  tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä vaatimuksia ja rakennetta noudattaen laadittu liite, jossa esitetään jäsenvaltion menetelmät ja politiikkatoimet energiansäästövaatimuksen saavuttamiseksi direktiivin 2012/27/EU 7 artiklan [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] ja liitteen V mukaisesti.
f)  tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä vaatimuksia ja rakennetta noudattaen laadittu liite, jossa esitetään jäsenvaltion menetelmät ja politiikkatoimet energiansäästövaatimuksen saavuttamiseksi direktiivin 2012/27/EU 7 artiklan [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] ja liitteen V mukaisesti.
3.  Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa tarkoitettuja kansallisia suunnitelmia laatiessaan otettava huomioon energiaunionin viiden ulottuvuuden väliset yhteydet ja tapauksen mukaan käytettävä johdonmukaisia tietoja ja oletuksia kaikissa viidessä ulottuvuudessa.
3.  Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa tarkoitettuja kansallisia suunnitelmia laatiessaan
a)  rajoitettava hallinnollista monimutkaisuutta ja kustannuksia kaikkien asianomaisten sidosryhmien kannalta,
b)   otettava huomioon energiaunionin viiden ulottuvuuden väliset yhteydet ja etenkin energiatehokkuus etusijalle -periaate,
c)   käytettävä uskottavia ja johdonmukaisia tietoja ja oletuksia kaikissa viidessä ulottuvuudessa ja saatettava mallinnuksissa käytetyt tiedot julkisesti saataville,
d)  varmistettava yhdenmukaisuus 1 artiklassa vahvistettujen päämäärien sekä 14 artiklassa säädettyjen kansallisten pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden kanssa,
e)  arvioitava energiaköyhyydessä olevien kotitalouksien määrä, otettava huomioon tarvittavat kotimaiset energiapalvelut, joita tarvitaan peruselintason takaamiseen kulloisessakin kansallisessa yhteydessä, ja hahmoteltava nykyisiä ja suunniteltuja politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla paneudutaan energiaköyhyyteen, mukaan lukien sosiaalipolitiikan toimenpiteet ja muut asiaa koskevat kansalliset ohjelmat;
mikäli merkittävä määrä jäsenvaltion kotitalouksista on todennettavissa oleviin tietoihin pohjautuvan arvion ja maantieteellistä hajautumista koskevien indikaattoreiden mukaan energiaköyhyydessä, jäsenvaltion olisi sisällytettävä suunnitelmaansa kansallinen ohjeellinen tavoite energiaköyhyyden vähentämiseksi;
f)  sisällytettävä suunnitelmaan määräyksiä, joilla vältetään, hillitään tai, jos hanke on yleisen edun mukainen eikä muita vaihtoehtoja ole saatavilla, kompensoidaan haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat tulleet esiin 15–22 artiklan mukaisessa yhdennetyssä raportoinnissa;
g)  otettava huomioon viimeisimmät talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetut maakohtaiset suositukset.
3 a.  Jäsenvaltioiden on ensimmäisen yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmansa toimitettuaan varmistettava, että kaikissa sen jälkeen komissiolle 1 kohdan mukaisesti toimitettavissa suunnitelmissa muutetaan 4 artiklassa tarkoitettuja kansallisia tavoitteita ja päämääriä, jotta voidaan ottaa huomioon tavoitetason nouseminen edeltävään yhdennettyyn kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan verrattuna.
3 b.  Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön saataville suunnitelmat, jotka on toimitettu komissiolle tämän artiklan mukaisesti.
4.  Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen I muuttamiseksi vastaamaan unionin energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden muutoksia, energiamarkkinoiden kehitystä sekä uusia UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen vaatimuksia.
4.  Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen I muuttamiseksi vastaamaan unionin energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden muutoksia, energiamarkkinoiden kehitystä sekä uusia UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen vaatimuksia.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko
Kansalliset tavoitteet, päämäärät ja panokset energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta
Tavoitteet ja päämäärät energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on vahvistettava yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissaan seuraavat keskeiset tavoitteet, päämäärät ja panokset, kuten liitteessä I olevassa A.2 jaksossa täsmennetään:
Jäsenvaltioiden on vahvistettava yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissaan seuraavat keskeiset tavoitteet ja päämäärät, kuten liitteessä I olevassa A.2 jaksossa täsmennetään:
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta – ii a alakohta (uusi)
ii a.  kehityskulut, joita jäsenvaltio aikoo pitää yllä lisätäkseen nielujen aikaansaamia poistumia 14 artiklassa tarkoitettujen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden mukaisesti;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta – iii alakohta
iii.  tapauksen mukaan muut kansalliset tavoitteet ja päämäärät, jotka ovat johdonmukaiset olemassa olevien pitkän aikavälin vähäpäästöisyyttä koskevien strategioiden kanssa;
iii.  muut kansalliset tavoitteet ja päämäärät, jotka ovat johdonmukaiset Pariisin sopimuksen ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden kanssa,
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – i alakohta
i.  [uudelleenlaaditun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin, jota ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767] 3 artiklassa tarkoitetun unionin sitovan tavoitteen, jonka mukaan vähintään 27 prosenttia energiasta saadaan vuonna 2030 uusiutuvista energialähteistä, saavuttamiseksi, tähän tavoitteeseen osoitettu panos, joka liittyy uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuuteen energian kokonaisloppukulutuksesta jäsenvaltiossa vuonna 2030 sekä kyseisen panoksen lineaarinen kehityskulku vuodesta 2021 lähtien;
i.  [uudelleenlaaditun direktiivin 2009/28/EY, jota ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767] [3 artiklassa] tarkoitettu unionin sitova tavoite, jonka mukaan vähintään 35 prosenttia energiasta saadaan vuonna 2030 uusiutuvista energialähteistä;
Tarkistus 291
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – i a alakohta (uusi)
i a.   direktiivin (EU) .../... [uudelleenlaaditun direktiivin 2009/28/EY, jota ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767] 3 artiklan ja liitteen I a mukaisesti vahvistettu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030 koskeva jäsenvaltion kansallinen tavoite sekä tämän asetuksen liitteessä I a vahvistettu progressiivinen kehityskulku, jolla varmistetaan uusiutuvan energian säännöllisesti etenevä käyttöönotto vuodesta 2021 lähtien;
Tarkistus 292
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – i b alakohta (uusi)
i b.   edellä i a alakohdassa tarkoitetun kehityskulun on
i)  käynnistyttävä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuudesta vuonna 2020, sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin .../.../EU [uudelleenlaaditun direktiivin 2009/28/EY, jota ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767] liitteessä I olevan A osan taulukon kolmannessa sarakkeessa; jos jäsenvaltio ylittää vuodelle 2020 asetetun sitovan kansallisen tavoitteensa, sen kehityskulku voi käynnistyä vuonna 2020 saavutetulta tasolta;
ii)  muodostuttava vähintään kolmesta viitearvosta, jotka on laskettu keskimääräisenä osuutena edeltävällä kaksi- tai kolmivuotiskaudella liitteen I a mukaisesti;
iii)  saavutettava vähintään vuodelle 2030 asetettu kansallinen tavoite;
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – i c alakohta (uusi)
i c.  edellä i a ja i b alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltion kehityskulku on lisättävä kokonaisuutena unionin sitovaan lineaariseen kehityskulkuun, ja on saavutettava unionin sitova tavoite, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä saatava energia muodostaa vuonna 2030 vähintään 35 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta;
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – i d alakohta (uusi)
i d.  jäsenvaltioiden kehityskulkujen, jotka koskevat uusiutuvan energian kokonaisosuutta energian loppukulutuksesta vuodesta 2031 lähtien, on oltava yhdenmukaisia pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden kanssa;
Tarkistukset 69 ja 287
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – ii alakohta
ii.  kehityskulut, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteiden alakohtaisiin osuuksiin lopullisesta energiankulutuksesta jäähdytys-, sähkö- ja liikennealoilla vuosina 2021–2030;
ii.  jäsenvaltion ohjeelliset kehityskulut, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteiden alakohtaisiin osuuksiin lopullisesta energiankulutuksesta jäähdytys-, sähkö- ja liikennealoilla vuosina 2021–2030;
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – iii alakohta
iii.  kehityskulut uusiutuvan energian teknologioille, joita jäsenvaltio aikoo käyttää saavuttaakseen yleiset ja alakohtaiset uusiutuvan energian kehityskulut vuosina 2021–2030, mukaan lukien odotettu energian kokonaisloppukulutus teknologiaa ja alaa kohden Mtoe:na sekä suunniteltu asennettu kokonaiskapasiteetti teknologiaa ja alaa kohden MW:na.
iii.  ohjeelliset kehityskulut uusiutuvan energian teknologioille, joita jäsenvaltio aikoo käyttää saavuttaakseen yleiset ja alakohtaiset uusiutuvan energian kehityskulut vuosina 2021–2030, mukaan lukien odotettu energian kokonaisloppukulutus teknologiaa ja alaa kohden Mtoe:na ja suunniteltu asennettu kokonaiskapasiteetti teknologiaa ja alaa kohden, mukaan lukien polttoainelähteen vaihtaminen MW:na;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – iii a alakohta (uusi)
iii a.  jäsenvaltioiden osuus sekä tavoitteet ja kehityskulut kaupunkien, uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen ja omaa energiaa käyttävien kuluttajien tuottamasta uusiutuvasta energiasta 2021–2030, mukaan lukien odotettu energian kokonaisloppukulutus Mtoe:na;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta
1)  ohjeellinen kansallinen energiatehokkuuspanos direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 1 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun unionin sitovan energiatehokkuutta koskevan 30 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030, joko primääri- ja/tai loppuenergian kulutuksen tai säästöjen taikka energiaintensiteetin perusteella;
1)  sitova kansallinen energiatehokkuustavoite direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 1 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun unionin sitovan energiatehokkuutta koskevan 40 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030, joko primääri- ja/tai loppuenergian kulutuksen tai säästöjen taikka energiaintensiteetin perusteella, sekä kyseistä tavoitetta koskeva lineaarinen kehityskulku vuodesta 2021 lähtien;
Jäsenvaltion on ilmaistava kulutuksensa primäärienergian kulutuksen ja loppuenergian kulutuksen absoluuttisena tasona vuosina 20202030 ja ilmoitettava panoksen lineaarinen kehityskulku vuodesta 2021 eteenpäin. Niiden on selitettävä käyttämänsä menetelmät ja muuntokertoimet;
Jäsenvaltion on ilmaistava energiatehokkuustavoitteensa primäärienergian kulutuksen ja loppuenergian kulutuksen absoluuttisena tasona vuosina 2020 ja 2030. Niiden on selitettävä käyttämänsä menetelmät ja muuntokertoimet ... [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] liitteiden IV ja V mukaisesti;
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kehityskulun on sisällettävä kahden vuoden välein asetetut uusiutuvista lähteistä saatavaa energiaa koskevat välitavoitteet vuodesta 2022 lähtien;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta
2)  energiansäästöjen kumulatiivinen määrä, joka aiotaan saavuttaa energiatehokkuusvelvoitteiden osalta vuosina 2021–2030 direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 artiklan nojalla;
2)  energian lisäsäästöjen kumulatiivinen määrä, joka aiotaan saavuttaa energiatehokkuusvelvoitteiden osalta vuosina 2021–2030 ja sen jälkeen direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 artiklan nojalla;
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta
3)  tavoitteet, jotka koskevat kansallisen (julkisten ja yksityisten) asuin- ja kaupallisten rakennusten kannan pitkän aikavälin peruskorjausta;
3)  nykyisen rakennuskannan analyysiin perustuvat vuosia 2030 ja 2040 virstanpylväinä soveltavat pitkän aikavälin strategiat, jotka koskevat kansallisen (julkisen ja yksityisen) asuinrakennusten ja muiden kuin asuinrakennusten kannan peruskorjausta ja joissa mitataan edistyminen vuodeksi 2050 asetetun tavoitteen saavuttamisessa direktiivin 2010/31/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0765 mukaisesti] 2 a artiklan mukaisesti;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 a alakohta (uusi)
3 a)  suunnitellut politiikat ja toimet sekä edistyminen kansallisen rakennuskannan muuntamisessa erittäin energiatehokkaaksi ja hiilestä irtautuneeksi rakennuskannaksi, mukaan lukien näyttöön perustuva arvio odotetuista säästöistä ja laajemmista hyödyistä, jotka olisi saatava aikaan 2020–2030;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta
4)  korjattava kokonaispinta-ala tai vastaavat vuotuiset energiasäästöt, jotka aiotaan saavuttaa esimerkkinä toimivien julkisten elinten rakennusten osalta vuosina 2020–2030 direktiivin 2012/27/EU 5 artiklan nojalla;
4)  korjattava kokonaispinta-ala ja peruskorjauksella aikaan saadut vastaavat energiansäästöt tai vaihtoehtoisesta lähestymistavasta aiheutuvat vastaavat vuotuiset energiansäästöt, jotka aiotaan saavuttaa vuosina 2020–2030 direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti) 5 artiklan nojalla;
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 a alakohta (uusi)
4 a)  lämmityksen ja jäähdytyksen alalla todetut energiasäästömahdollisuudet, mukaan luettuina tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaan ja innovatiivisen kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen hyödyntämismahdollisuuksia koskevan kattavan arvioinnin tulokset;
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 5 alakohta
5)  muut kansalliset energiatehokkuustavoitteet, mukaan lukien pitkän aikavälin tavoitteet tai strategiat ja alakohtaiset tavoitteet muun muassa liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen aloilla.
5)  muut kansalliset energiatehokkuustavoitteet, mukaan lukien pitkän aikavälin tavoitteet tai strategiat ja alakohtaiset tavoitteet muun muassa liikenteen, valmistusteollisuuden ja veden ja jäteveden aloilla ja alojen yhteenliittämisessä; tehokkuus muilla aloilla, joiden energiatehokkuuspotentiaali on suuri energiavirran koko ketjussa primäärienergiasta loppukäyttäjille, tai esimerkiksi tietokeskuksissa;
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 alakohta
1)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energialähteiden monipuolistamiseen ja kolmansista maista tuleviin toimituksiin;
1)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energialähteiden monipuolistamiseen ja kolmansista maista tuleviin toimituksiin makroalueellisten, alueellisten ja kansallisten energiajärjestelmien häiriönsietokyvyn parantamiseksi;
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta
2)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät riippuvuuden vähentämiseen kolmansista maista tuotavasta energiasta;
2)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät riippuvuuden vähentämiseen kolmansista maista tuotavasta energiasta makroalueellisten, kansallisten ja alueellisten energiajärjestelmien häiriönsietokyvyn parantamiseksi;
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 4 alakohta
4)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät vaihtoehtoisten kotimaisten lähteiden käyttöönottoon (erityisesti uusiutuva energia);
4)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät kansallisen energiajärjestelmän joustavuuden lisäämiseen, erityisesti ottamalla käyttöön energiatehokkuutta koskevia toimenpiteitä, kotimaisia ja alueellisia uusiutuvia energialähteitä ja hyödyntämällä kysyntäjoustoa ja energian varastointia;
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta
1)  sähköverkkojen yhteenliitäntäaste, johon jäsenvaltio pyrkii vuonna 2030 ottaen huomioon tavoite, jonka mukaan sähköverkkojen yhteenliitäntäaste on vuonna 2030 vähintään 15 prosenttia; jäsenvaltioiden on selitettävä käyttämänsä menetelmät;
1)  sähköverkkojen yhteenliitäntäaste, johon jäsenvaltio pyrkii vuonna 2030 ottaen huomioon ohjeellinen tavoite, jonka mukaan sähköverkkojen yhteenliitäntäaste on vuonna 2030 vähintään 15 prosenttia, kun otetaan huomioon vuodeksi 2020 asetettu 10 prosentin yhteenliitäntätavoite, kansalliset ja alueelliset markkinaolot ja -mahdollisuudet, kustannus-hyötyanalyysien kaikki näkökohdat, yhteistä etua koskevien hankkeiden täytäntöönpanon todellinen taso sekä toimet, joilla on tarkoitus lisätä nykyisten yhteenliitäntöjen kaupankäyntikapasiteettia; jäsenvaltioiden on selitettävä käyttämänsä menetelmät, kun otetaan huomioon komission ehdottama menetelmä;
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta
2)  sähkön ja kaasun siirtoinfrastruktuuriin liittyvät kansalliset tavoitteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi energiaunionistrategian minkä tahansa viidestä ulottuvuudesta osalta;
2)  sähkön ja kaasun siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin ja sen nykyaikaistamiseen liittyvät keskeiset kansalliset tavoitteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi energiaunionistrategian minkä tahansa viidestä ulottuvuudesta osalta; alustava arvio suunnitteilla olevien merkittävien infrastruktuurihankkeiden yhdenmukaisuudesta energiaunionin viiden ulottuvuuden kanssa ja niiden panoksesta ulottuvuuksiin, erityisesti toimitusvarmuuteen ja kilpailukykyyn;
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 alakohta
3)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energian sisämarkkinoiden muihin näkökohtiin, joita ovat esimerkiksi markkinoiden yhdentäminen ja yhteenkytkeminen, mukaan lukien aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle;
3)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energian sisämarkkinoiden muihin näkökohtiin, kuten järjestelmän joustavuuden parantamiseen, erityisesti poistamalla vapaan hinnoittelun esteitä, markkinoiden yhdentämisellä ja yhteenkytkemisellä, älykkäillä verkoilla, yhdistämisellä, kysyntäjoustolla, varastoinnilla, hajautetulla tuotannolla, toimituksen, uudelleentoimituksen ja vähentämisen mekanismeilla ja reaaliaikaisilla hintasignaaleilla, mukaan lukien aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle;
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 a alakohta (uusi)
3 a)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät uusiutuvaa energiaa, kysyntäjoustoa ja varastointia, mukaan lukien yhdistämiseen perustuva varastointi, koskevaan syrjimättömään osallistumiseen kaikilla energiamarkkinoilla, mukaan lukien aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle;
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 b alakohta (uusi)
3 b)  kansalliset tavoitteet, joilla varmistetaan kuluttajien osallistuminen energiajärjestelmään ja heidän saamansa hyöty omasta tuotannosta uusista teknologioista, myös älykkäistä mittareista;
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta – 4 alakohta
4)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät sähköjärjestelmän riittävyyden varmistamiseen sekä energiajärjestelmän joustavuuteen uusiutuvan energian tuotannon osalta, mukaan lukien aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle;
4)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät sähköjärjestelmän riittävyyden varmistamiseen ja sen varmistamiseen, että kapasiteettimekanismeja ei panna täytäntöön, tai jos niitä pannaan täytäntöön toimitusvarmuuden turvaamisen vuoksi, niitä rajoitetaan mahdollisuuksien mukaan, sekä aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle;
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – 1 alakohta
1)  energiaunioniin liittyvän julkisen ja yksityisen tutkimuksen ja innovoinnin kansalliset tavoitteet ja rahoitustavoitteet; myös mahdollinen aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle. Tällaisten tavoitteiden ja päämäärien olisi oltava johdonmukaiset energiaunionistrategiassa ja SET-suunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden ja päämäärien kanssa.
1)  energiaunioniin liittyvälle tutkimukselle ja innovoinnille osoitettavaa julkista tukea koskevat kansalliset tavoitteet ja rahoitustavoitteet sekä tuen odotettu vipuvaikutus yksityiseen tutkimukseen; myös mahdollinen aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle; tällaisten tavoitteiden ja päämäärien olisi oltava johdonmukaiset energiaunionistrategiassa ja SET-suunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden ja päämäärien kanssa;
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – 2 alakohta
2)  vuotta 2050 koskevat kansalliset tavoitteet, jotka koskevat vähähiilisen teknologian käyttöönottoa;
2)  vuotta 2050 koskevat kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät kestävän teknologian edistämiseen;
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – 3 alakohta
3)  kilpailukykyä koskevat kansalliset tavoitteet.
Poistetaan.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko
Prosessi jäsenvaltioiden panoksen vahvistamiseksi uusiutuvan energian alalla
Prosessi jäsenvaltioiden tavoitteen vahvistamiseksi uusiutuvan energian alalla
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Kun jäsenvaltio vahvistaa 4 artiklan a alakohdan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun panoksensa, joka liittyy uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuuteen energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030 ja viimeisenä seuraavien kansallisten suunnitelmien kattamana vuonna, sen on otettava huomioon seuraavat seikat:
1.  Kun jäsenvaltio vahvistaa 4 artiklan a alakohdan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun tavoitteensa, joka liittyy uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuuteen energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030 ja viimeisenä seuraavien kansallisten suunnitelmien kattamana vuonna, sen on otettava huomioon seuraavat seikat:
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta
i)  käyttöönoton tasapuolinen jakautuminen Euroopan unionissa;
i)  käyttöönoton tasapuolinen ja kustannustehokas jakautuminen Euroopan unionissa;
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  direktiivin (EU) .../... [uudelleenlaaditun direktiivin 2009/28/EY] 3 artiklan 3 kohdassa vahvistettu uusiutuvista energialähteistä saatava perusosuus energian kokonaisloppukulutuksesta;
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteisesti, että niiden panosten summa on sellainen, että uusiutuvista energialähteistä saatavan energian osuus on unionin tasolla energian kokonaisloppukulutuksesta vähintään 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteisesti, että niiden tavoitteiden summa on sellainen, että uusiutuvista energialähteistä saatavan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksesta nousee lineaarisessa kehityskulussa unionin tasolla vähintään 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko
Prosessi jäsenvaltioiden panoksen vahvistamiseksi energiatehokkuuden alalla
Prosessi jäsenvaltioiden sitovan tavoitteen vahvistamiseksi energiatehokkuuden alalla
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Kun jäsenvaltio vahvistaa 4 artiklan b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut ohjeelliset kansalliset energiatehokkuuspanoksensa vuodelle 2030 ja viimeiselle seuraavan kansallisen suunnitelman kattamalle vuodelle, sen on varmistettava, että
1.  Kun jäsenvaltio vahvistaa 4 artiklan b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetun sitovan kansallisen energiatehokkuustavoitteensa vuodelle 2030 ja viimeiselle seuraavan kansallisen suunnitelman kattamalle vuodelle, sen on varmistettava, että
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  unionin energiankulutus vuonna 2020 on enintään 1 483 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 1 086 Mtoe loppuenergiaa ja että unionin energiankulutus vuonna 2030 on enintään 1 321 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 987 Mtoe loppuenergiaa ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla;
a)  unionin energiankulutus vuonna 2020 on enintään 1 483 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 1 086 Mtoe loppuenergiaa ja että unionin energiankulutus vuonna 2030 on enintään 1 132 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 849 Mtoe loppuenergiaa ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla;
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua panosta asettaessaan jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon myös primääri- ja loppuenergian kulutukseen vaikuttavat olosuhteet, kuten:
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tavoitetta asettaessaan jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon myös primääri- ja loppuenergian kulutukseen vaikuttavat olosuhteet, kuten:
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
7 artikla
7 artikla
7 artikla
Kansalliset politiikat ja toimenpiteet energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta
Kansalliset politiikat, toimenpiteet ja investointistrategiat energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta
Jäsenvaltioiden on kuvailtava liitteen I mukaisesti yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissaan tärkeimmät olemassa olevat (täytäntöönpannut ja hyväksytyt) sekä suunnitellut politiikat ja toimenpiteet erityisesti kansallisessa suunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien toimet alueellisen yhteistyön ja riittävän rahoituksen varmistamiseksi kansallisella ja alueellisella tasolla.
Jäsenvaltioiden on kuvailtava liitteen I mukaisesti yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissaan tärkeimmät olemassa olevat (täytäntöönpannut ja hyväksytyt) sekä suunnitellut politiikat ja toimenpiteet erityisesti kansallisessa suunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien toimet alueellisen yhteistyön ja riittävän rahoituksen varmistamiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, mukaan lukien unionin ohjelmien ja välineiden käyttöönotto.
Kuvaukseen tärkeimmistä olemassa olevista ja suunnitelluista politiikoista ja toimenpiteistä kansallisissa suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on liitettävä yhteenveto tarvittavista investoinneista kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jäsenvaltioiden on asetettava energiatehokkuus infrastruktuurin painopistealaksi. Niiden on sisällytettävä energiatehokkuusohjelmat osaksi infrastruktuurisuunnitteluaan ja asetettava rakennusten peruskorjaus ensisijaiseksi investointikohteeksi.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on kuvailtava liitteessä I esitettyä rakennetta ja muotoa noudattaen energiaunionin viiden ulottuvuuden nykytilannetta, myös energiajärjestelmän sekä kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien osalta, kansallisen suunnitelman jättämishetkellä tai tuoreimpien saatavilla olevien tietojen perusteella. Jäsenvaltioiden on kaikkien energiaunionin viiden ulottuvuuden osalta myös vahvistettava ensimmäiselle kymmenvuotisjaksolle vähintään vuoteen 2040 asti (mukaan lukien vuodelle 2030) ennusteet tuloksista, jotka odotetaan saatavan jo olemassa olevista (täytäntöönpannuista ja hyväksytyistä) politiikoista ja toimenpiteistä, sekä kuvailtava niitä.
1.  Jäsenvaltioiden on kuvailtava liitteessä I esitettyä rakennetta ja muotoa noudattaen energiaunionin viiden ulottuvuuden nykytilannetta, myös energiajärjestelmän sekä kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien osalta, kansallisen suunnitelman jättämishetkellä tai tuoreimpien saatavilla olevien tietojen perusteella. Jäsenvaltioiden on kaikkien energiaunionin viiden ulottuvuuden osalta myös vahvistettava ensimmäiselle kymmenvuotisjaksolle vähintään vuoteen 2030 asti (mukaan lukien vuodelle 2030) ennusteet tuloksista, jotka odotetaan saatavan jo olemassa olevista (täytäntöönpannuista ja hyväksytyistä) politiikoista ja toimenpiteistä, sekä kuvailtava niitä. Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön saataville ennusteissa ja skenaarioissa sovelletut oletukset, parametrit ja menetelmät.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  vaikutukset energiajärjestelmän kehitykseen ja kasvihuonekaasujen päästöihin ja poistumiin ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla vähintään vuoteen 2040 asti (mukaan lukien vuonna 2030) suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden yhteydessä, mukaan lukien vertailu 1 kohdassa tarkoitettuihin nykyisiin (täytäntöönpantuihin ja hyväksyttyihin) politiikkoihin ja toimenpiteisiin perustuviin ennusteisiin;
a)  vaikutukset energiajärjestelmän kehitykseen ja kasvihuonekaasujen päästöihin ja poistumiin ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla vähintään vuoteen 2040 asti (mukaan lukien vuonna 2030) suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden yhteydessä, mukaan lukien vertailu 1 kohdassa tarkoitettuihin nykyisiin (täytäntöönpantuihin ja hyväksyttyihin) politiikkoihin ja toimenpiteisiin perustuviin ennusteisiin; tähän olisi sisällyttävä arviointi alojen yhteenliittämisen, digitalisoinnin ja parannetun markkinarakenteen tuottamista synergiaeduista sekä arviointi ilman laatua ja toimitusvarmuutta koskevista eduista;
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  7 artiklassa tarkoitettujen ja liitteessä I täsmennettyjen suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden makroekonomiset ja sosiaaliset sekä ympäristöosaamiseen liittyvät vaikutukset ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla vähintään vuoteen 2030 asti, mukaan lukien vertailu 1 kohdassa tarkoitettuihin nykyisiin (täytäntöönpantuihin ja hyväksyttyihin) politiikkoihin ja toimenpiteisiin perustuviin ennusteisiin;
b)  7 artiklassa tarkoitettujen ja liitteessä I täsmennettyjen suunniteltujen yksittäisten ja yhdistettyjen politiikkojen ja toimenpiteiden makrotalous-, terveys-, ympäristö- ja taitovaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla vähintään vuoteen 2030 asti, mukaan lukien vertailu 1 kohdassa tarkoitettuihin nykyisiä (täytäntöönpantuja ja hyväksyttyjä) politiikkoja ja toimenpiteitä koskeviin ennusteisiin; vaikutusten arvioinnissa sovellettu menetelmä on julkistettava ja on kannustettava kustannus-hyötyanalyysin käyttämiseen;
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  vuorovaikutukset tietyn politiikan ulottuvuuden nykyisten (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) politiikkojen ja toimenpiteiden sekä eri ulottuvuuksien nykyisten (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden välillä ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla vähintään vuoteen 2030 asti. Toimitusvarmuuteen, infrastruktuuriin ja markkinoiden yhdentymiseen liittyvät ennusteet on liitettävä vankkoihin energiatehokkuusskenaarioihin.
c)  vuorovaikutukset tietyn politiikan ulottuvuuden nykyisten (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) politiikkojen ja toimenpiteiden sekä eri ulottuvuuksien nykyisten (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden välillä ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla vähintään vuoteen 2030 asti; arviointiin on sisällytettävä määrällinen tai laadullinen arvio kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden sekä unionin ilmasto- ja energiapolitiikan toimenpiteiden dokumentoidusta vuorovaikutuksesta; toimitusvarmuuteen, infrastruktuuriin ja markkinoiden yhdentymiseen liittyvät ennusteet on liitettävä vankkoihin energiatehokkuusskenaarioihin;
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  se, miten nykyiset ja suunnitellut yksittäiset ja yhdistetyt politiikat ja toimenpiteet houkuttelevat yksityisiä investointeja, joita täytäntöönpanoon tarvitaan julkisen rahoituksen ohella.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
9 artikla
9 artikla
9 artikla
Yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnokset
Yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnokset
1.  Jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi laadittava ja toimitettava komissiolle luonnos 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhdennetystä kansallisesta energia- ja ilmastosuunnitelmasta.
1.  Kunkin jäsenvaltion on 1 päivään kesäkuuta 2018 mennessä laadittava ja toimitettava komissiolle luonnos 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ensimmäisestä yhdennetystä kansallisesta energia- ja ilmastosuunnitelmasta. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2023 mennessä laadittava ja toimitettava komissiolle luonnos toisesta suunnitelmasta ja sen jälkeen viiden vuoden välein luonnokset seuraavista suunnitelmista.
2.  Komissio voi antaa jäsenvaltioille suunnitelmaluonnoksia koskevia suosituksia 28 artiklan mukaisesti. Kyseisissä suosituksissa on esitettävä erityisesti
2.  Komissio arvioi suunnitelmaluonnoksia ja antaa jäsenvaltioille maakohtaisia suosituksia 28 artiklan mukaisesti viimeistään kolme kuukautta ennen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toimittamisen määräaikaa, jotta voidaan
a)  tavoitteiden, päämäärien ja panoksien vaatimustaso, jotta energiaunionin tavoitteet ja erityisesti uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevat vuoden 2030 unionin tavoitteet voidaan saavuttaa yhteisesti;
a)  varmistaa, että jäsenvaltiot saavuttavat yhteisesti energiaunionin kaikkien ulottuvuuksien tavoitteet ja päämäärät,
a a)  varmistaa, että jäsenvaltiot saavuttavat kansalliset tavoitteet ja päämäärät,
b)  jäsenvaltioiden ja unionin tason tavoitteisiin liittyvät politiikat ja toimenpiteet sekä muut politiikat ja toimenpiteet, joilla voi olla rajatylittävää merkitystä;
b)  parantaa kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin sisältyviä yksittäisiä nykyisiä ja suunniteltuja politiikkoja ja toimenpiteitä, mukaan lukien politiikat ja toimenpiteet, joilla voi olla rajatylittävää merkitystä;
b a)  ehdottaa uusien politiikkojen ja toimenpiteiden hyväksymistä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa;
c)  vuorovaikutukset ja johdonmukaisuus yhdennettyyn kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan sisältyvien nykyisten (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden välillä energiaunionin yhdessä ulottuvuudessa ja eri ulottuvuuksien kesken.
c)  varmistaa johdonmukaisuus yhdennettyyn kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan sisältyvien nykyisten (täytäntöönpantujen ja hyväksyttyjen) ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden välillä energiaunionin yhdessä ulottuvuudessa ja eri ulottuvuuksien kesken;
c a)  varmistaa, että investointistrategiat ja -välineet ovat johdonmukaisia niiden jäsenvaltioiden politiikkojen ja toimenpiteiden kanssa, joilla pyritään saavuttamaan vastaavat tavoitteet ja päämäärät.
3.  Jäsenvaltioiden on otettava komission suositukset mahdollisimman tarkasti huomioon viimeistellessään yhdennettyjä energia- ja ilmastosuunnitelmiaan.
3.  Jäsenvaltioiden on otettava komission suositukset mahdollisimman tarkasti huomioon viimeistellessään yhdennettyjä energia- ja ilmastosuunnitelmiaan. Jos asianomaisen jäsenvaltion kanta poikkeaa komission suosituksesta, jäsenvaltion on esitettävä ja julkistettava kantansa perustelut.
3 a.  Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut suunnitelmaluonnokset julkisesti saataville.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltion on varmistettava, että yleisölle annetaan ajoissa ja tosiasiallisesti mahdollisuus osallistua 9 artiklassa tarkoitettujen suunnitelmien luonnosten valmistelemiseen ja että yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman luonnokseen liitetään komissiolle toimitettaessa yhteenveto yleisön mielipiteistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muusta lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten soveltamista. Siltä osin kuin direktiivin 2001/42/EY säännöksiä sovelletaan, kyseisen direktiivin mukaisesti toteutettujen kuulemisten katsotaan täyttävän myös tämän asetuksen velvollisuudet kuulla yleisöä.
Jäsenvaltion on varmistettava, että yleisölle annetaan ajoissa ja tosiasiallisesti mahdollisuus osallistua 9 artiklassa tarkoitettujen suunnitelmien luonnosten ja 14 artiklassa tarkoitettujen pitkän aikavälin strategioiden valmistelemiseen, kun kaikki vaihtoehdot ovat avoinna ja vaikuttava julkinen kuuleminen voidaan järjestää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muusta lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten soveltamista.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava kohtuulliset aikataulut, joissa jätetään riittävästi aikaa yleisölle tiedottamiseen, valmistautumiseen ja tosiasialliseen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin osallistumiseen. Jäsenvaltioiden on otettava yhdenvertainen osallistuminen asianmukaisesti huomioon ja varmistettava, että yleisölle tiedotetaan julkisin ilmoituksin tai muiden soveltuvien keinojen, kuten käytettävissä olevien sähköisten välineiden, avulla kaikista yleisön osallistumista koskevista käytännön järjestelyistä ja että kaikki asiaa koskevat asiakirjat ovat yleisön saatavilla.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Jäsenvaltioiden on yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja pitkän aikavälin strategioiden luonnoksia ja lopullisia versioita komissiolle toimittaessaan liitettävä mukaan yhteenveto yleisön näkemyksistä ja siitä, miten ne on otettu huomioon.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Siltä osin kuin direktiivin 2001/42/EY säännöksiä sovelletaan, kyseisen direktiivin mukaisesti toteutettujen kuulemisten katsotaan täyttävän myös tämän asetuksen velvollisuudet kuulla yleisöä.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 d kohta (uusi)
1 d.  Jäsenvaltioiden on tätä artiklaa täytäntöön pannessaan rajoitettava hallinnollista monimutkaisuutta.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
10 a artikla
Ilmasto- ja energia-alan vuoropuhelua käyvä monitasoinen foorumi
1.  Jäsenvaltioiden on kumppanuuden hengessä perustettava pysyvä ilmasto- ja energia-alan vuoropuhelua käyvä monitasoinen foorumi tukeakseen paikallisviranomaisten, kansalaisjärjestöjen, liike-elämän, investoijien, muiden asianomaisten sidosryhmien ja suuren yleisön aktiivista osallistumista energiasiirtymän hallintaan.
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava ilmasto- ja energia-alan vuoropuhelua käyvälle foorumilleen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin energia- ja ilmastopolitiikassaan huomioon ottamia erilaisia vaihtoehtoja ja skenaarioita ja esitettävä kunkin vaihtoehdon kustannus-hyötyanalyysi. Ilmasto- ja energia-alan vuoropuhelua käyvien foorumeiden on oltava foorumeita, joilla keskustellaan suunnitelmista, strategioista ja raporteista ja laaditaan niitä 10 artiklan mukaisesti.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmasto- ja energia-alan vuoropuhelua käyvillä foorumeilla on riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit ja että ne toimivat avoimesti.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
11 artikla
11 artikla
11 artikla
Alueellinen yhteistyö
Makroalueellinen ja alueellinen yhteistyö
1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä alueellisella tasolla varmistaakseen yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissaan vahvistettujen tavoitteiden, päämäärien ja panosten saavuttamisen.
1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä makroalue- ja aluetasolla ja otettava tarkasti huomioon kaikki nykyiset ja mahdolliset yhteistyömuodot varmistaakseen yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissaan vahvistettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen.
2.  Ennen kuin jäsenvaltio toimittaa komissiolle yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmansa 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on hyvissä ajoin määriteltävä alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja kuultava naapurijäsenvaltioita ja muita asiasta kiinnostuneita jäsenvaltioita. Jäsenvaltion on esitettävä yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassaan tällaisen alueellisen kuulemisen tulokset ja mainittava tarpeen mukaan, miten kommentit on otettu huomioon.
2.  Ennen kuin jäsenvaltio toimittaa komissiolle yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmansa 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on hyvissä ajoin määriteltävä makroalueellisen ja alueellisen yhteistyön mahdollisuudet, otettava huomioon nykyinen makroalueellinen yhteistyö, erityisesti Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelma (BEMIP), keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan kaasuyhteenliitännät (CESEC), Keski- ja Länsi-Euroopan alueelliset energiamarkkinat (CWREM), Pohjanmeren maiden offshore-verkkoaloite (NSCOGI) ja Euro–Välimeri-kumppanuus ja kuultava naapurijäsenvaltioita ja muita asiasta kiinnostuneita jäsenvaltioita direktiivin 2011/92/EU ja Espoon yleissopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltion on esitettävä yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassaan tällaisen alueellisen kuulemisen tulokset ja mainittava tarpeen mukaan, miten kommentit on otettu huomioon. Jäsenvaltioiden on makroalueellista yhteistyötä tehdessään sovittava hallintorakenteista, jotka mahdollistavat ministeritason tapaamiset vähintään vuosittain.
2 a.  Komissio auttaa kahden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien osien yhteisessä laatimisessa muun muassa ottamalla käyttöön tämän mahdollistavan järjestelmän. Jäsenvaltioiden on makroalueellista tai alueellista yhteistyötä tehdessään esitettävä tulokset yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnoksissaan ja toimitettava ne komissiolle. Tällaisen makroalueellisen tai alueellisen yhteistyön tulokset voivat korvata asiaa koskevien yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien vastaavat kohdat.
2 b.  Komissio määrittelee markkinoiden yhdentymistä ja kustannustehokkaita toimintaperiaatteita edistääkseen makroalueellisen tai alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia, jotka kattavat yhden tai useamman energiaunionin viidestä ulottuvuudesta, tämän artiklan ja vallitseviin markkinaoloihin perustuvan pitkän aikavälin vision mukaisesti. Komissio voi antaa tällaisten mahdollisuuksien perusteella jäsenvaltioille suosituksia 28 artiklan mukaisesti, jotta voidaan edistää vaikuttavaa yhteistyötä, kumppanuuksia ja kuulemisia.
3.  Komissio helpottaa sille 9 artiklan nojalla toimitettuja suunnitelmaluonnoksia koskevaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja kuulemista suunnitelmien viimeistelyn varmistamiseksi.
3.  Komissio helpottaa sille 9 artiklan nojalla toimitettuja suunnitelmaluonnoksia koskevaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja kuulemista suunnitelmien viimeistelyn varmistamiseksi.
4.  Jäsenvaltion on otettava huomioon yhdennettyä kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaansa koskevat kommentit, jotka se on saanut muilta jäsenvaltioilta 2 ja 3 kohdan nojalla, ja selitettävä miten kommentit on otettu huomioon.
4.  Jäsenvaltion on otettava huomioon yhdennettyä kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaansa koskevat kommentit, jotka se on saanut muilta jäsenvaltioilta 2 ja 3 kohdan nojalla, ja selitettävä miten kommentit on otettu huomioon.
5.  Jäsenvaltioiden on edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten jatkettava alueellisen tason yhteistyötä suunnitelmiensa politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanon yhteydessä.
5.  Jäsenvaltioiden on edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten jatkettava makroalueellisen tason yhteistyötä suunnitelmiensa politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanon yhteydessä.
5 a.  Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava yhteistyötä energiayhteisön allekirjoittajien ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien kolmansien maiden kanssa.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komissio arvioi yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ja niiden 3 ja 13 artiklan nojalla ilmoitetut päivitykset. Se arvioi erityisesti seuraavat näkökohdat:
Komissio arvioi yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat sellaisina kuin niistä on ilmoitettu 3 artiklan nojalla. Se arvioi erityisesti seuraavat näkökohdat:
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  riittävätkö tavoitteet, päämäärät ja panokset siihen, että energiaunionin tavoitteet ja ensimmäisen kymmenvuotisjakson osalta erityisesti vuoteen 2030 ulottuvien unionin ilmasto- ja energiapuitteiden tavoitteet saavutetaan yhteisesti;
a)  riittävätkö tavoitteet ja päämäärät siihen, että energiaunionin tavoitteet ja ensimmäisen kymmenvuotisjakson osalta erityisesti vuoteen 2030 ulottuvien unionin ilmasto- ja energiapuitteiden tavoitteet saavutetaan yhteisesti;
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  riittävätkö nykyiset ja säädetyt politiikat, toimenpiteet ja niihin liittyvät investointistrategiat 4 artiklassa tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen;
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
13 artikla
13 artikla
Poistetaan.
Yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien päivittäminen
1.  Jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2023 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi toimitettava komissiolle luonnos viimeisimmän 3 artiklassa tarkoitetun yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivityksestä tai vahvistettava komissiolle, että suunnitelma pysyy ennallaan.
2.  Jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2024 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi toimitettava komissiolle luonnos viimeisimmän 3 artiklassa tarkoitetun yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivityksestä, jollei se ole vahvistanut tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti suunnitelman pysyvän ennallaan.
3.  Jäsenvaltioiden on 2 kohdassa tarkoitetussa päivityksessä muutettava tavoitteita, päämääriä ja panoksia niin, että ne ovat korkeammalla vaatimustasolla kuin viimeisimmässä toimitetussa yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa.
4.  Jäsenvaltioiden on päivitetyssä suunnitelmassa pyrittävä hillitsemään haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat tulleet esiin 15–22 artiklan mukaisessa yhdennetyssä raportoinnissa.
5.  Jäsenvaltioiden on otettava 2 kohdassa tarkoitettua päivitystä laatiessaan huomioon viimeisimmät eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetut maakohtaiset suositukset.
6.  Päivitettyjen yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien laadintaan ja arviointiin sovelletaan 9 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklassa säädettyjä menettelyjä.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
3 luku – otsikko
Vähäpäästöisyyttä koskevat pitkän aikavälin strategiat
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiat
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)
13 a artikla
Johdonmukaisuus yleisen ilmastotavoitteen kanssa
Komissio raportoi 1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä jäljelle jäävästä maailmanlaajuisesta hiilitaseesta, joka on yhdenmukainen sen tavoitteen kanssa, että lämpötilan nousu rajoitetaan selvästi alle 2 celsiusasteeseen, erityisesti 1,5 celsiusasteeseen, esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, ja julkistaa analyysin unionin oikeudenmukaisesta osuudesta vuosina 2050 ja 2100.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
14 artikla
14 artikla
14 artikla
Vähäpäästöisyyttä koskevat pitkän aikavälin strategiat
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiat
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava ja toimitettava komissiolle 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi vähäpäästöisyyttä koskevat, 50 vuotta kattavat pitkän aikavälin strategiansa seuraavien tavoitteiden edistämiseksi:
1.  Jäsenvaltiot ja unionin puolesta toimiva komissio hyväksyvät 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi 30 vuotta kattavat pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiansa seuraavien tavoitteiden edistämiseksi:
a)  unionille ja jäsenvaltioille UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksesta johtuvien sitoumusten toteuttaminen ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi ja nielujen aikaansaamien poistumien lisäämiseksi;
a)  unionille ja jäsenvaltioille UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksesta johtuvien sitoumusten toteuttaminen ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi ja nielujen aikaansaamien poistumien lisäämiseksi kymmenen vuoden jaksoissa;
b)  tavoitteen, joka koskee maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamista alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, saavuttaminen ja pyrkimysten jatkaminen lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna;
b)  tavoitteen, joka koskee maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamista alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, saavuttaminen ja pyrkimysten jatkaminen lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna siten, että unionin kasvihuonekaasupäästöt rajoitetaan pienemmiksi kuin unionin oikeudenmukainen osuus jäljelle jäävästä maailmanlaajuisesta hiilitaseesta;
c)  kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin vähennysten toteuttaminen ja nielujen aikaansaamien poistumien lisääminen kaikilla sektoreilla noudattaen unionin tavoitetta vähentää kustannustehokkaasti päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna, osana IPCC:n mukaan tarvittavia vähennyksiä, jotka teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.
c)  kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin vähennysten toteuttaminen ja nielujen aikaansaamien poistumien lisääminen kaikilla sektoreilla, osana IPCC:n mukaan tarvittavia vähennyksiä, noudattaen unionin tavoitetta vähentää kustannustehokkaasti unionin kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä nielujen aikaansaamia poistumia pyrittäessä saavuttamaan Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteet siten, että unionin kasvihuonekaasupäästöt ovat vuoteen 2050 mennessä nollanettopäästöjä ja pian sen jälkeen siirrytään negatiivisten päästöjen kauteen;
c a)  erittäin energiatehokkaan ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän käyttöön ottaminen unionissa vuoteen 2050 mennessä.
2.  Vähäpäästöisyyttä koskevien pitkän aikavälin strategioiden on katettava seuraavat osatekijät:
2.  Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden on sisällettävä ja katettava liitteessä II a säädetyt seuraavat osatekijät:
a)  kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisvähennykset ja nielujen aikaansaamien poistumien lisääntyminen;
a)  kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisvähennykset ja nielujen aikaansaamien poistumien lisääntyminen ja erillinen tavoite nielujen aikaansaamien poistumien lisäämisestä, joka vastaa pyrkimyksiä rajoittaa lämpötilan nousua Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti;
b)  päästövähennykset ja poistumien lisääntyminen eri sektoreilla, mukaan lukien sähköala, teollisuus, liikenne, rakennusala (kotitaloudet ja palvelusektori) ja maatalous sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF);
b)  hiilestä irtautumiseen tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset ja poistumien lisääntyminen eri sektoreilla, mukaan lukien muun muassa sähköala, teollisuus, liikenne, lämmitys-, jäähdytys- ja rakennusala (kotitaloudet ja palvelusektori) ja maatalous sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF);
c)  odotettu edistyminen siirtymisessä vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen talouteen, mukaan lukien kasvihuonekaasuintensiteetti, bruttokansantuotteen hiilidioksidi-intensiteetti ja tutkimus-, kehitys- ja innovointistrategiat;
c)  odotettu edistyminen siirtymisessä vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen talouteen, mukaan lukien kasvihuonekaasuintensiteetti, bruttokansantuotteen hiilidioksidi-intensiteetti ja niihin liittyvät pitkän aikavälin investointi-, tutkimus-, kehitys- ja innovointistrategiat;
c a)  odotettu edistyminen energian siirtymässä, mukaan lukien energiansäästöt, uusiutuvan energian kokonaisosuus ja suunniteltu asennettava uusiutuvan energian kapasiteetti;
c b)  ennakoitu talouden perusteellisen hiilestä irtautumisen vaikutus makrotalouden kehitykseen ja sosiaaliseen kehitykseen, terveysriskeihin ja -hyötyihin ja ympäristönsuojeluun;
d)  yhteydet muihin kansallisiin pitkän aikavälin suunnitelmiin.
d)  yhteydet muihin kansallisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin, suunnitelmiin ja muihin politiikkoihin ja toimenpiteisiin ja investointeihin.
2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen II a muuttamiseksi vastaamaan unionin energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden muutoksia, energiamarkkinoiden kehitystä sekä uusia UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen vaatimuksia.
3.  Vähäpäästöisyyttä koskevien pitkän aikavälin strategioiden ja 3 artiklassa tarkoitettujen yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien on oltava keskenään johdonmukaiset.
3.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien on oltava johdonmukaisia pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden kanssa.
4.  Jäsenvaltioiden on saatettava vähäpäästöisyyttä koskevat pitkän aikavälin strategiansa ja niiden mahdolliset päivitykset viipymättä yleisön saataville.
4.  Jäsenvaltiot ja komissio kehittävät strategioitaan avoimesti ja varmistavat, että yleisö, työmarkkinaosapuolet, yritykset, investoijat, kansalaisyhteiskunta ja muut sidosryhmät saavat ajoissa ja tosiasiallisesti mahdollisuuden osallistua pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden valmistelemiseen, ja julkistavat kyseiset strategiat ja mahdolliset niitä tukevat analyysit ja tiedot, muun muassa 24 artiklassa tarkoitetulla sähköisellä alustalla.
4 a.  Komissio tukee jäsenvaltioita pitkän aikavälin strategioiden valmistelemisessa antamalla tietoja 1 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävän tieteellisen tiedon ja teknologisen kehityksen tilanteesta. Komissio antaa lisäksi jäsenvaltioille ja muille sidosryhmille tilaisuuden toimittaa lisätietoja ja keskustella niiden näkökulmista ja laatii parhaita käytäntöjä ja ohjeita, joita jäsenvaltiot voivat käyttää strategioidensa kehittämis- ja täytäntöönpanovaiheessa.
4 b.  Komissio arvioi, riittävätkö kansalliset pitkän aikavälin strategiat siihen, että 1 artiklassa tarkoitetut unionin tavoitteet saavutetaan yhteisesti. Komissio voi antaa tätä varten jäsenvaltioille suosituksia ja auttaa jäsenvaltioita pitkän aikavälin strategioiden valmistelemisessa ja täytäntöönpanossa.
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  tiedot edistymisestä yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden, päämäärien ja panosten saavuttamisessa sekä niiden saavuttamiseksi tarvittavien politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa;
a)  tiedot edistymisestä yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa sekä niiden saavuttamiseksi tarvittavien politiikkojen ja toimenpiteiden rahoittamisessa ja täytäntöönpanossa;
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  10 artiklan mukaisesti toteutettujen julkisten kuulemisten tulokset;
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)
a b)  tiedot edistymisestä tuettaessa aktiivista osallistumista 10 a artiklan mukaisesti;
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)
a c)  tiedot edistymisestä 14 artiklassa tarkoitettujen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategioiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa ja sitoumusten täyttämisessä;
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta
5.  Jos komissio on antanut suosituksia 27 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla, asianomaisen jäsenvaltion on kyseisten suositusten huomioon ottamiseksi sisällytettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun raporttiinsa tiedot politiikoista ja toimenpiteistä, jotka on hyväksytty tai jotka aiotaan hyväksyä ja panna täytäntöön. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä yksityiskohtainen toteuttamisaikataulu.
5.  Jos komissio on antanut suosituksia 27 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla, asianomaisen jäsenvaltion on kyseisten suositusten huomioon ottamiseksi sisällytettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun raporttiinsa tiedot politiikoista ja toimenpiteistä, jotka on hyväksytty tai jotka aiotaan hyväksyä ja panna täytäntöön. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä yksityiskohtainen toteuttamisaikataulu. Jos asianomainen jäsenvaltio poikkeaa annetusta suosituksesta, sen on esitettävä ja julkaistava luotettaviin tietoihin ja objektiivisiin kriteereihin perustuvat yksityiskohtaiset perustelut.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön saataville raportit, jotka on toimitettu komissiolle tämän artiklan mukaisesti.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 alakohta
4)  bioenergian kysynnän kehityskulku eriteltynä lämmitys-, sähkö- ja liikennealojen mukaan sekä biomassan saatavuuden kehityskulku eriteltynä raaka-aineiden ja alkuperän mukaan (kotimainen tuotanto vs. tuonti). Metsäbiomassan osalta arvio sen lähteestä ja vaikutuksesta LULUCF-nieluun;
4)  bioenergian kysynnän kehityskulku eriteltynä lämmitys-, sähkö- ja liikennealojen mukaan, mukaan lukien biopolttoaineiden osuus, kehittyneiden biopolttoaineiden osuus ja maatalousmaalla viljellyistä viljelykasveista tuotetun biopolttoaineen osuus, sekä biomassan saatavuuden kehityskulku eriteltynä raaka-aineiden ja alkuperän mukaan (kotimainen tuotanto vs. tuonti). Metsäbiomassan osalta arvio sen lähteestä ja vaikutuksesta LULUCF-nieluun;
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 a alakohta (uusi)
4 a)  alueiden, kaupunkien, energiayhteisöjen ja omaa energiaa käyttävien kuluttajien tuottamaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet ja kehityskulut;
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta – 5 alakohta
5)  mahdolliset muut kansalliset kehityskulut ja tavoitteet, myös pitkän aikavälin ja alakohtaiset (kuten biopolttoaineiden osuus, kehittyneiden biopolttoaineiden osuus, maatalousmaalla viljellyistä tärkeimmistä viljelykasveista tuotetun biopolttoaineen osuus, biomassasta lämpöä käyttämättä tuotetun sähkön osuus, uusiutuvan energian osuus kaukolämmityksessä, uusiutuvan energian käyttö rakennuksissa, kaupunkien, energiayhteisöjen ja omaa energiaa käyttävien kuluttajien tuottama uusiutuva energia);
5)  mahdolliset muut kansalliset kehityskulut ja tavoitteet, myös pitkän aikavälin ja alakohtaiset (kuten biomassasta lämpöä käyttämättä tuotetun sähkön osuus, uusiutuvan energian osuus kaukolämmityksessä, uusiutuvan energian käyttö rakennuksissa, jäteveden käsittelyssä syntyvästä lietteestä talteen otettu energia);
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta
1)  täytäntöönpannut, hyväksytyt ja suunnitellut politiikat ja toimenpiteet 4 artiklan a alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa mainitun kansallisen panoksen saavuttamiseksi uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 koskevan unionin tason sitovan tavoitteen osalta, mukaan lukien ala- ja teknologiakohtaiset toimet ja erityisesti direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjassa COM(2016)0767,] 23, 24 ja 25 artiklassa säädettyjen toimien uudelleentarkastelu;
1)  täytäntöönpannut, hyväksytyt ja suunnitellut politiikat ja toimenpiteet 4 artiklan a alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa mainittujen kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 koskevan unionin tason sitovan tavoitteen osalta, mukaan lukien ala- ja teknologiakohtaiset toimet ja erityisesti direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjassa COM(2016)0767,] 23, 24 ja 25 artiklassa säädettyjen toimien uudelleentarkastelu;
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 a alakohta (uusi)
4 a)  erityistoimet, joilla arvioidaan, lisätään avoimuutta ja vähennetään pakollista käynnissä pitämistä koskevan kapasiteetin tarvetta, joka voi johtaa uusiutuvien energialähteiden osuuden rajoittamiseen;
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta
1)  primäärienergian kulutuksen ja loppuenergian kulutuksen kehityskulku vuosina 2020–2030 sekä kansalliset energiansäästöpanokset vuoden 2030 unionin tason tavoitteen saavuttamiseksi, mukaan lukien käytetyt menetelmät;
1)  primäärienergian kulutuksen ja loppuenergian kulutuksen kehityskulku vuosina 2020–2030 sekä kansalliset sitovat energiansäästötavoitteet vuoden 2030 unionin tason tavoitteen saavuttamiseksi, mukaan lukien käytetyt menetelmät;
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta
2)  tavoitteet, jotka koskevat kansallisen julkisten ja yksityisten asuin- ja kaupallisten rakennusten kannan pitkän aikavälin peruskorjausta;
2)  tavoitteet, jotka koskevat pitkän aikavälin strategiaa kansallisen sekä julkisten että yksityisten asuin- ja muiden kuin asuinrakennusten kannan peruskorjausta varten;
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta
1)  täytäntöönpannut, hyväksytyt ja suunnitellut politiikat, toimet ja ohjelmat vuodelle 2030 vahvistetun ohjeellisen kansallisen energiatehokkuuspanoksen ja muiden 6 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien suunnitellut toimet ja välineet (myös taloudellista laatua olevat) rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi, toimet sähkö- ja kaasuinfrastruktuurin energiatehokkuusmahdollisuuksien käyttämiseksi sekä muut energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet;
1)  täytäntöönpannut, hyväksytyt ja suunnitellut politiikat, toimet ja ohjelmat vuodelle 2030 vahvistetun sitovan kansallisen energiatehokkuustavoitteen ja muiden 6 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien suunnitellut toimet ja välineet (myös taloudellista laatua olevat) rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi, toimet sähkö- ja kaasuinfrastruktuurin energiatehokkuusmahdollisuuksien käyttämiseksi sekä muut energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet;
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta
3)  direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 a ja 7 b artiklassa tarkoitetut kansalliset energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät ja vaihtoehtoiset toimenpiteet tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;
3)  direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 a ja 7 b artiklassa tarkoitetut kansalliset energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät ja vaihtoehtoiset toimenpiteet tämän asetuksen liitteen II mukaisesti, mukaan lukien energiansäästöt, jotka on saatu aikaan kansallisilla energiatehokkuusvelvoitteilla ja/tai vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, jotka on hyväksytty noudattaen direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 a ja 7 b artiklaa sekä 20 artiklan 6 kohtaa, sekä vaikutukset kuluttajien laskuihin, mukaan lukien sosiaalista tarkoitusta varten asetetut vaatimukset;
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta
4)  kansallisen julkisten ja yksityisten asuin- ja kaupallisten rakennusten kannan peruskorjausta koskeva pitkän aikavälin strategia, mukaan lukien politiikat ja toimenpiteet kustannustehokkaiden pitkälle menevien perusparannusten ja vaiheittaisten pitkälle menevien perusparannusten edistämiseksi;
4)  kansallisen julkisten ja yksityisten asuin- ja muiden kuin asuinrakennusten kannan peruskorjausta koskeva pitkän aikavälin strategia, mukaan lukien politiikat ja toimenpiteet investointien ohjaamiseksi kustannustehokkaiden pitkälle menevien perusparannusten ja vaiheittaisten pitkälle menevien perusparannusten edistämiseen, kun otetaan huomioon näyttöön perustuva arvio odotetuista energiansäästöistä ja laajemmista eduista direktiivin (EU) .../... [rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi, COD 0381/16] 2 a artiklan mukaisesti;
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta – 5 a alakohta (uusi)
5 a)  politiikat ja toimenpiteet, joilla kehitetään tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien taloudellista potentiaalia direktiivin (EU) .../... [direktiivi 2012/27/EU, sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta – 5 b alakohta (uusi)
5 b)  mahdollinen edistyminen direktiivin (EU) .../... [rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi, COD 0381/16] 2 a artiklassa tarkoitettujen pitkän aikavälin peruskorjausstrategioiden mukaisten muiden täytäntöönpantujen, hyväksyttyjen ja suunniteltujen politiikkojen, toimenpiteiden ja toimien suhteen, mukaan lukien kansallisen rakennuskannan energiatehottomimpiin osiin kohdistetut politiikat, toimenpiteet ja toimet sekä tietojen ja rahoituksen saatavuus.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energialähteiden ja toimittajamaiden monipuolistamiseen, varastointiin, kysynnän ohjaukseen;
a)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuviin energialähteisiin, toimitusten, toimitusreittien ja toimittajamaiden monipuolistamiseen, varastointiin ja kysyntäjoustoon;
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät riippuvuuden vähentämiseen kolmansista maista tuotavasta energiasta;
b)  kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät sen varmistamiseen, että riippuvuus kolmansista maista tuotavasta energiasta vähenee ja jotka eivät muodosta esteitä energiaunionin täytäntöönpanon onnistumiselle;
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät kansallisen energiajärjestelmän joustavuuden lisäämiseen, erityisesti ottamalla käyttöön energiatehokkuutta koskevia toimenpiteitä ja kotimaisia uusiutuvia energialähteitä ja hyödyntämällä kysyntäjoustoa ja energian varastointia;
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  sähköverkkojen yhteenliitäntäaste, johon jäsenvaltio pyrkii vuonna 2030 ottaen huomioon sähköverkkojen 15-prosenttisen yhteenliitäntäasteen tavoite;
a)  sähköverkkojen yhteenliitäntäaste, johon jäsenvaltio pyrkii vuonna 2030 ottaen huomioon ohjeellinen sähköverkkojen vähintään 15-prosenttisen yhteenliitäntäasteen tavoite;
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  sähkön ja kaasun siirtoinfrastruktuuriin liittyvät kansalliset tavoitteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi energiaunionin minkä tahansa viidestä pääulottuvuudesta osalta;
b)  sähkön ja kaasun siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin ja sen nykyaikaistamiseen liittyvät keskeiset kansalliset tavoitteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi energiaunionin minkä tahansa viidestä pääulottuvuudesta osalta;
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  mahdolliset kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energian sisämarkkinoiden muihin näkökohtiin, joita ovat esimerkiksi markkinoiden yhdentäminen ja yhteenkytkeminen;
d)  kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät järjestelmän joustavuuteen, erityisesti poistamalla vapaan hinnoittelun esteitä, markkinoiden yhdentämisellä ja yhteenkytkemisellä, älykkäillä verkoilla, yhdistämisellä, kysyntäjoustolla, varastoinnilla, hajautetulla tuotannolla, toimituksen, uudelleentoimituksen ja vähentämisen mekanismeilla ja reaaliaikaisilla hintasignaaleilla;
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  energiaköyhyyteen liittyvät kansalliset tavoitteet, mukaan lukien energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien lukumäärä;
Poistetaan.
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
e a)  kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät uusiutuvaa energiaa, kysyntäjoustoa ja varastointia, mukaan lukien yhdistämiseen perustuva varastointi, koskevaan syrjimättömään osallistumiseen kaikille energiamarkkinoille;
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)
e b)  kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan kuluttajien osallistuminen energiajärjestelmään ja heidän saamansa hyödyt omasta tuotannosta ja uusista teknologioista, myös älykkäistä mittareista;
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  mahdolliset kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät sähköjärjestelmän riittävyyden varmistamiseen;
f)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät sähköjärjestelmän riittävyyden varmistamiseen ja sen varmistamiseen, että kapasiteettimekanismeja ei panna täytäntöön, tai jos niitä pannaan täytäntöön toimitusvarmuuden turvaamisen vuoksi, niitä rajoitetaan mahdollisuuksien mukaan;
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
f a)  kansalliset toimenpiteet, joilla otetaan käyttöön tai tarkastellaan uudelleen tarjousalueita, jotta voidaan reagoida rakenteellisiin siirtorajoituksiin, maksimoida taloudellinen tehokkuus ja rajatylittävä kaupankäynti ja taata toimitusvarmuus;
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  täytäntöönpannut, hyväksytyt ja suunnitellut politiikat ja toimenpiteet a–f alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;
g)  täytäntöönpannut, hyväksytyt ja suunnitellut politiikat ja toimenpiteet a–f alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)
21 a artikla
Energiaköyhyyttä koskeva yhdennetty raportointi
Jäsenvaltion on tapauksen mukaan sisällytettävä yhdennettyyn kansalliseen energia- ja ilmastoalan edistymiskertomukseensa tietoja energiaköyhyydessä olevien kotitalouksien määrästä sekä tiedot politiikoista ja toimenpiteistä, joilla paneudutaan energiaköyhyyteen 3 artiklan 3 kohdan v alakohdan mukaisesti.
Jos sovelletaan 3 artiklan 3 kohdan v alakohdan toista alakohtaa, asianomaisen jäsenvaltion on sisällytettävä yhdennettyyn kansalliseen energia- ja ilmastoalan edistymisraporttiinsa tietoja energiaköyhyydessä olevien kotitalouksien määrän vähentämistä koskevan kansallisen ohjeellisen tavoitteen saavuttamisesta.
Komissio jakaa jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti ilmoittamat tiedot Euroopan energiaköyhyyden seurantakeskuksen kanssa.
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät puhtaita energiateknologioita koskevan tutkimuksen ja innovoinnin kokonaismäärärahoihin (julkiset ja yksityiset), teknologiakustannuksiin ja suorituskyvyn seurantaan;
b)  kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät puhtaita energiateknologioita koskevan tutkimuksen ja innovoinnin julkisiin ja, jos niitä on saatavilla, yksityisiin kokonaismäärärahoihin, teknologiakustannuksiin ja suorituskyvyn seurantaan;
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  kansalliset tavoitteet energiatukien lakkauttamiseksi asteittain;
d)  kansalliset tavoitteet energiatukien lakkauttamiseksi asteittain erityisesti fossiilisilta polttoaineilta;
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  mahdolliset rahoitustoimenpiteet, mukaan lukien unionin tuki ja unionin varojen käyttö tällä alalla kansallisella tasolla.
g)  mahdolliset rahoitustoimenpiteet, mukaan lukien unionin tuki ja unionin varojen käyttö tällä alalla kansallisella tasolla. On julkistettava tiedot sellaisten rahoitusosuuksien käytöstä, jotka komissio on suorittanut rahoitusvälineisiin, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet myöntämään kansallisia varoja.
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kasvihuonekaasuinventaarioidensa ennakkotiedot vuodelta X-1;
Poistetaan.
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  ennakoitu uusiutuvista lähteistä saatavan energian kokonaisloppukulutus ja ennakoitu primäärienergian ja loppuenergian kokonaiskulutus vuonna X-1.
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komissio kokoaa a alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden kasvihuonekaasuinventaarioiden ennakkotietojen perusteella tai, jos jokin jäsenvaltio ei ole toimittanut inventaarionsa ennakkotietoja viimeistään mainittuna ajankohtana, omien arvioidensa perusteella vuosittain ennakkotiedot unionin kasvihuonekaasuinventaariosta. Komissio asettaa nämä tiedot yleisön saataville kunakin vuonna 30 päivään syyskuuta mennessä.
Komissio kokoaa edellä mainitun soveltamiseksi jäsenvaltioiden kasvihuonekaasuinventaarioiden ennakkotietojen perusteella tai, jos jokin jäsenvaltio ei ole toimittanut inventaarionsa ennakkotietoja viimeistään mainittuna ajankohtana, omien arvioidensa perusteella vuosittain ennakkotiedot unionin kasvihuonekaasuinventaariosta. Komissio asettaa nämä tiedot yleisön saataville kunakin vuonna 30 päivään syyskuuta mennessä.
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 31 päivään heinäkuuta 2021 mennessä ja sen jälkeen vuosittain (vuosi X) kasvihuonekaasuinventaarioidensa ennakkotiedot vuodelta X-1.
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
24 artikla
24 artikla
24 artikla
Sähköinen raportointialusta
Sähköinen alusta
1.  Komissio perustaa verkkopohjaisen raportointialustan komission ja jäsenvaltioiden välisen viestinnän helpottamiseksi ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi.
1.  Kustannustehokkuuden varmistaakseen komissio perustaa julkisen verkkopohjaisen alustan komission ja jäsenvaltioiden välisen viestinnän helpottamiseksi, jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi ja tietojen julkisen saatavuuden edistämiseksi.
2.  Kun verkkopohjainen alusta on toimintakunnossa, jäsenvaltioiden on käytettävä sitä tässä luvussa tarkoitettujen raporttien toimittamiseksi komissiolle.
2.  Kun verkkopohjainen alusta on toimintakunnossa, jäsenvaltioiden on käytettävä sitä tässä luvussa tarkoitettujen raporttien toimittamiseksi komissiolle. Jäsenvaltioiden on asetettava nämä raportit julkisesti saataville.
2 a.  Komissio käyttää sähköistä alustaa helpottaakseen 3, 9 ja 14 artiklassa tarkoitettujen yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja kansallisten pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden luonnosten ja lopullisten versioiden yleistä saatavuutta verkossa.
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Komissio arvioi 31 päivään lokakuuta 2021 mennessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi erityisesti yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevan edistymisraportin, muiden tämän asetuksen nojalla toimitettujen tietojen, indikaattorien ja mahdollisten eurooppalaisten tilastojen perusteella seuraavat seikat:
1.  Komissio arvioi 31 päivään lokakuuta 2021 mennessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi erityisesti yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevan edistymisraportin, muiden tämän asetuksen nojalla toimitettujen tietojen, Euroopan ympäristökeskuksen tietojen sekä indikaattorien ja mahdollisten eurooppalaisten tilastojen perusteella seuraavat seikat:
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  unionin tasolla saavutettu edistyminen energiaunionin tavoitteiden saavuttamisessa, mukaan lukien unionin vuodelle 2030 asetetut energia- ja ilmastotavoitteet ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla, erityisesti jotta uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevissa vuoden 2030 unionin tavoitteissa ei olisi puutteita;
a)  unionin tasolla saavutettu edistyminen energiaunionin tavoitteiden saavuttamisessa, mukaan lukien unionin vuodelle 2030 asetetut energia- ja ilmastotavoitteet ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla, erityisesti jotta uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevissa vuoden 2030 unionin tavoitteissa ei olisi puutteita ja jotta otetaan soveltuvin osin huomioon unionin tarkistetut ilmasto- ja energiatoimet 38 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  unionin tasolla saavutettu edistyminen unionin energialähteiden ja energian toimittajien monipuolistamisessa, jolla osaltaan edistetään toimitusvarmuuteen, yhteisvastuuseen ja luottamukseen perustuvan sekä täysin toimivan ja joustavan energiaunionin perustamista;
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  kunkin jäsenvaltion saavuttama edistyminen sen yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden, päämäärien ja panosten saavuttamisessa sekä politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa;
b)  kunkin jäsenvaltion saavuttama edistyminen sen yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa sekä politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa;
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  yhdennetyissä kansallisissa suunnitelmissa olevien politiikkojen ja toimenpiteiden kokonaisvaikutukset unionin ilmasto- ja energiapolitiikan toimenpiteiden toimivuuteen, jotta voidaan tarkastella uudelleen kansallisesti määritettyä unionin panosta ja nostaa tavoitetasoa Pariisin sopimuksessa annettujen sitoumusten mukaisesti;
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)
c b)  yhdennettyjen kansallisten suunnitelmien politiikkojen ja toimenpiteiden kokonaisvaikutukset EU:n päästökauppajärjestelmän toimintaan;
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)
c c)  jäsenvaltioiden sellaisten arvioiden paikkansapitävyys, jotka koskevat päällekkäisten kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutusta EU:n päästökauppajärjestelmän kysynnän ja tarjonnan tasapainoon, tai tällaisten arvioiden puuttuessa mainitun vaikutuksen arvioiminen itse;
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Komissio ilmoittaa etukäteen, mitä indikaattoreita se aikoo käyttää kyseisten arvioiden tekemiseksi.
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta
2.  Uusiutuvan energian alalla komissio arvioi osana 1 kohdassa tarkoitettua arviointia edistymisen siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuudesta unionin energian kokonaisloppukulutuksesta ja perustaa arvionsa lineaariseen kehityskulkuun alkaen 20 prosentista vuonna 2020 ja päättyen vähintään 27 prosenttiin vuonna 2030, kuten 4 artiklan a alakohdan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetaan.
2.  Uusiutuvan energian alalla komissio arvioi osana 1 kohdassa tarkoitettua arviointia edistymisen siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuudesta unionin energian kokonaisloppukulutuksesta ja perustaa arvionsa sitovaan lineaariseen kehityskulkuun alkaen 20 prosentista vuonna 2020 ja päättyen vähintään 35 prosenttiin vuonna 2030, kuten 4 artiklan a alakohdan 2 kohdan i c alakohdassa tarkoitetaan.
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Energiatehokkuuden alalla komissio arvioi osana 1 kohdassa tarkoitettua arviointia edistymisen siltä osin kuin on kyse tavoitteesta saavuttaa yhteisesti energiankulutuksen taso, joka on unionin tasolla enintään 1 321 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 987 Mtoe loppuenergiaa vuonna 2030, kuten 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetaan.
Energiatehokkuuden alalla komissio arvioi osana 1 kohdassa tarkoitettua arviointia edistymisen siltä osin kuin on kyse tavoitteesta saavuttaa yhteisesti energiankulutuksen taso, joka on unionin tasolla enintään 1 132 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 849 Mtoe loppuenergiaa vuonna 2030, kuten 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetaan.
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  todeta, onko unionin välitavoite eli enintään 1 483 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 1 086 Mtoe loppuenergiaa vuonna 2020 saavutettu;
a)  arvioida, ovatko yksittäiset jäsenvaltiot saavuttamassa kansallisen sitovan tavoitteensa ja onko unionin tavoite eli enintään 1 483 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 1 086 Mtoe loppuenergiaa vuonna 2020 saavutettu;
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta
5.  Komissio arvioi 31 päivään lokakuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen joka neljäs vuosi direktiivin 2009/31/EY täytäntöönpanon.
Poistetaan.
Tarkistukset 175 ja 307
Ehdotus asetukseksi
26 artikla
26 artikla
26 artikla
Seuranta tapauksissa, joissa esiintyy epäjohdonmukaisuuksia taakanjakoasetukseen perustuvien energiaunionin laajempien tavoitteiden ja päämäärien kanssa
Seuranta tapauksissa, joissa esiintyy epäjohdonmukaisuuksia taakanjakoasetukseen perustuvien energiaunionin laajempien tavoitteiden ja päämäärien kanssa
1.  Komissio antaa 25 artiklan mukaisesti tehtävän arvioinnin perusteella jäsenvaltiolle 28 artiklan nojalla suosituksia, jos politiikan kehittyminen kyseisessä jäsenvaltiossa näyttää olevan epäjohdonmukaista energiaunionin laajempien tavoitteiden kanssa.
1.  Komissio antaa 25 artiklan mukaisesti tehtävän arvioinnin perusteella jäsenvaltiolle 28 artiklan nojalla suosituksia, jos politiikan kehittyminen kyseisessä jäsenvaltiossa näyttää olevan epäjohdonmukaista energiaunionin laajempien tavoitteiden ja unionin pitkän aikavälin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden kanssa.
1 a.  Jäsenvaltion, joka aikoo käyttää asetuksen (EU) .../... [taakanjakoasetus] 7 artiklan mukaista joustavuutta, on sisällytettävä tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti suunnitelmaansa suunnitellun käytön taso sekä suunnitellut politiikat ja toimenpiteet, jotta vaatimuksia voidaan nostaa asetuksen (EU) .../... [LULUCF] 4 artiklan mukaisesti tarvittavalle tasolle kaudella 2021–2030.
2.  Komissio voi antaa lausuntoja jäsenvaltioiden asetuksen [ ] [taakanjakoasetus] 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamista toimintasuunnitelmista.
2.  Komissio voi antaa lausuntoja jäsenvaltioiden asetuksen [ ] [taakanjakoasetus] 7 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamista toimintasuunnitelmista.
2 a.  Komissio voi tilapäisesti keskeyttää jäsenvaltion mahdollisuuden siirtää vuotuisia päästökiintiöitä muille jäsenvaltioille.
2 b.  Koska metaanin lämmitysvaikutus on suuri ja se säilyy ilmakehässä suhteellisen lyhyen aikaa, komissio analysoi, miten 20 vuoden aikajänteen soveltaminen metaaniin vaikuttaa politiikkoihin ja toimenpiteisiin. Komissio harkitsee poliittisia vaihtoehtoja, joilla metaanipäästöihin reagoidaan nopeasti, ja laatii unionin metaanistrategian, jossa otetaan tarvittaessa huomioon kiertotalouden tavoitteet ja asetetaan etusijalle energia ja jätteistä aiheutuvat metaanipäästöt.
2 c.  Komissio antaa vuonna 2027 kaudelta 2021–2025 ja vuonna 2032 kaudelta 2026–2030 kertomuksen unionin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä ja -poistumista kunkin asetuksen (EU) .../... [LULUCF] 2 artiklassa tarkoitetun maankäyttöön liittyvän tilinpitoluokan osalta laskettuna kaudella ilmoitettuina kokonaispäästöinä ja -poistumina vähennettynä luvulla, joka saadaan kertomalla unionin ilmoitetut keskimääräiset vuosipäästöt ja -poistumat kaudella 2000–2009 viidellä. Komissio esittää tarvittaessa kertomuksen havaintojen pohjalta ehdotuksia, joiden avulla voidaan varmistaa unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten vuoden 2030 kokonaistavoitteen saavuttaminen ja sen panos Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa
Tarkistus 309
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.   Jos komissio katsoo 9 artiklassa tarkoitettujen yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnosten arvioinnin perusteella, että jäsenvaltioiden tavoitteet ovat riittämättömiä, jotta uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevat unionin vuoden 2030 sitovat yleistavoitteet voidaan saavuttaa yhteisesti, se voi pyytää jäsenvaltioita, joiden tavoitteita se pitää riittämättöminä, nostamaan tavoitetasoa yhteisten tavoitteiden asianmukaisen tason varmistamiseksi.
Tarkistus 310
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – -1 a kohta (uusi)
-1 a.   Komissio käyttää uusiutuvan energian alalla 5 artiklan 1 kohdassa lueteltuja seikkoja objektiivisina kriteereinä suorittaessaan 12 artiklassa tarkoitettua arviointia. Jäsenvaltioiden, joiden tavoite on liitteessä I a vahvistettua kaavaa soveltamalla saatavaa tavoitetta alempi, on lisättävä tavoitettaan vastaavasti.
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
1.  Jos komissio katsoo yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja niiden 12 artiklan mukaisista päivityksistä tekemässään arvioinnissa, että kansallisten suunnitelmien tai niiden päivitysten tavoitteet, päämäärät ja panokset eivät riitä siihen, että energiaunionin tavoitteet ja erityisesti uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla koskevat vuodelle 2030 asetetut unionin tavoitteet saavutetaan yhteisesti, se toteuttaa unionin tasolla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan yhteisesti. Uusiutuvan energian osalta tällaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon kansallisissa suunnitelmissa ja niiden päivityksissä vahvistettujen unionin vuoden 2030 tavoitteita koskevien jäsenvaltioiden panosten vaatimustaso.
1.  Jos komissio katsoo 12 artiklan mukaisista yhdennetyistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista tekemässään arvioinnissa, että kansallisten suunnitelmien tavoitteet ja päämäärät ovat riittämättömiä, se toteuttaa unionin tasolla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan.
Uusiutuvan energian osalta jäsenvaltioiden vuodelle 2030 asetettuja kansallisia tavoitteita on tarkasteltava uudelleen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä direktiivin (EU) .../... [uudelleenlaadittu uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi] 3 artiklan 2 kohdan ja liitteen I a mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden toimenpiteiden soveltamista.
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta
2.  Jos komissio katsoo 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tekemänsä arvioinnin perusteella, että jonkin jäsenvaltion saavuttama edistyminen sen yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden, päämäärien ja panosten saavuttamisessa ei ole riittävä, se antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle 28 artiklan nojalla suosituksia. Tällaisia suosituksia antaessaan komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden aiemmat kunnianhimoiset ponnistelut, joilla ne ovat osallistuneet uusiutuvaa energiaa koskevan unionin vuodelle 2030 asetetun tavoitteen saavuttamiseen.
2.  Jos komissio katsoo 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tekemänsä arvioinnin perusteella, että jonkin jäsenvaltion saavuttama edistyminen sen yhdennetyssä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa vahvistettujen kehityskulkujen, tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa ei ole riittävä, se antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle 28 artiklan nojalla suosituksia.
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta
3.  Jos komissio katsoo 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevista edistymisraporteista tekemänsä yhdistetyn arvioinnin ja muiden tietolähteiden perusteella, että unioni ei ehkä saavuteta energiaunionin tavoitteita eikä erityisesti unionin vuodelle 2030 asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla, se voi antaa 28 artiklan nojalla suosituksia kaikille jäsenvaltioille tällaisen riskin pienentämiseksi. Suositusten lisäksi komissio toteuttaa tarvittaessa unionin tasolla toimenpiteitä erityisesti sen varmistamiseksi, että uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevat vuodelle 2030 asetetut unionin tavoitteet saavutetaan. Uusiutuvan energian osalta tällaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon jäsenvaltioiden aiemmat kunnianhimoiset ponnistelut, joilla ne ovat osallistuneet unionin vuodelle 2030 asetetun tavoitteen saavuttamiseen.
3.  Jos komissio katsoo 25 artiklan nojalla jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevista edistymisraporteista tekemänsä arvioinnin tai muiden tietolähteiden perusteella, että unioni ei ehkä saavuta energiaunionin tavoitteita eikä erityisesti unionin vuodelle 2030 asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla, se antaa 28 artiklan nojalla suosituksia kaikille jäsenvaltioille tällaisen riskin pienentämiseksi. Tällaisia suosituksia antaessaan komissio ottaa huomioon vuodelle 2030 asetettuja unionin tavoitteita koskevan jäsenvaltioiden tavoitetason. Suositusten lisäksi komissio toteuttaa tarvittaessa unionin tasolla toimenpiteitä erityisesti sen varmistamiseksi, että uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevat vuodelle 2030 asetetut unionin tavoitteet saavutetaan. Tällaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon jäsenvaltioiden aiemmat kunnianhimoiset ponnistelut ja etenkin vuodesta 2021 lähtien toteutetut ponnistelut, joilla ne ovat osallistuneet unionin vuodelle 2030 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, sen, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet kansallisia tavoitteitaan ja kehityskulkujaan, ja mahdollinen määrärahojen myöntäminen rahoitusalustaan 4 kohdan c alakohdan nojalla.
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Tällaisilla lisätoimenpiteillä voidaan energiatehokkuuden alalla erityisesti parantaa seuraavien osatekijöiden energiatehokkuutta:
a)  tuotteet, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU nojalla;
b)  rakennukset, direktiivien 2010/31/EU ja 2012/27/EU nojalla; ja
c)  liikenne.
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jos komissio katsoo 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tekemänsä arvioinnin perusteella, että jokin infrastruktuurihanke saattaa mahdollisesti estää joustavan energiaunionin kehittämisen, se arvioi alustavasti hankkeen yhdenmukaisuutta energian sisämarkkinoiden pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa, ottaa erityisesti huomioon pitkän aikavälin tavoitteen ja sisällyttää arviointiin suosituksia asianomaiselle jäsenvaltiolle 28 artiklan nojalla. Ennen tällaisen arvioinnin tekemistä komissio voi kuulla muita jäsenvaltioita.
Tarkistus 293
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Jos komissio katsoo uusiutuvan energian alalla 25 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla vuonna 2023 tekemänsä arvioinnin perusteella, että 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua unionin lineaarista kehityskulkua ei saavuteta yhteisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava vuoteen 2024 mennessä, että kaikki tällaiset esiin tulevat puutteet katetaan esimerkiksi seuraavilla lisätoimenpiteillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen unionin tason toimenpiteiden soveltamista:
Jos komissio katsoo uusiutuvan energian alalla 25 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla tekemänsä arvioinnin perusteella, että jäsenvaltio ei edisty riittävästi vuodelle 2030 asetetun kansallisen tavoitteensa saavuttamisessa, etenkin sen vuoksi, että se ei saavuta liitteessä I a vuosille 2022, 2025 ja 2027 vahvistettuja viitearvojaan, kyseisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tällaiset esiin tulevat kehityskulkua koskevat puutteet katetaan vuoden kuluessa esimerkiksi seuraavilla lisätoimenpiteillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen unionin tason toimenpiteiden soveltamista:
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   toimet, joilla edistetään uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuuden kasvattamista direktiivin (EU) .../... [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EY] 4 artiklassa tarkoitettujen kriteerien perusteella;
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – c alakohta
c)  määrärahojen myöntäminen sellaiseen unionin tasolla toimivaan rahoitusalustaan, jolla edistetään uusiutuvaa energiaa koskevia hankkeita ja jota komissio hallinnoi suoraan tai välillisesti;
c)  vapaaehtoisten määrärahojen myöntäminen sellaiseen unionin tasolla toimivaan rahoitusalustaan, jolla edistetään uusiutuvaa energiaa koskevia hankkeita, erityisesti energiaunionin etujen mukaisia hankkeita, ja jota komissio hallinnoi suoraan tai välillisesti;
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)   direktiivissä (EU) .../... [uudelleenlaadittu uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi] vahvistettujen yhteistyömekanismien käyttäminen;
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Tällaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon asianomaisen jäsenvaltion unionin vuoden 2030 uusiutuvaan energiaan liittyviä tavoitteita koskevien aiempien panosten vaatimustaso.
Tällaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon se, missä määrin jäsenvaltio on noudattanut uusiutuvaa energiaa koskevaa kansallista tavoitettaan ja kehityskulkuaan.
Komissio toteuttaa kansallisen tason toimenpiteiden ohella tarvittaessa toimenpiteitä unionin tasolla varmistaakseen, että unionin sitova lineaarinen kehityskulku sekä vuodelle 2030 asetettu uusiutuvaa energiaa koskeva unionin sitova tavoite saavutetaan.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta
5.  Jos komissio katsoo energiatehokkuuden alalla 25 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla vuonna 2023 tekemänsä arvioinnin perusteella, että edistyminen 25 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun unionin energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa yhteisesti ei ole riittävää, se toteuttaa direktiiveissä 2010/31/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0765 mukaisesti] ja 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] säädettyjen toimenpiteiden lisäksi vuoteen 2024 mennessä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vuodelle 2030 asetetut unionin ohjeelliset energiatehokkuustavoitteet saavutetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen unionin tason toimenpiteiden soveltamista.
5.  Jos komissio katsoo energiatehokkuuden alalla 25 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla vuonna 2023 ja sen jälkeen kahden vuoden välein tekemänsä arvioinnin perusteella, että jäsenvaltio ei edisty riittävästi vuodelle 2030 asetetun kansallisen sitovan tavoitteensa saavuttamisessa ja kehityskulkunsa noudattamisessa, asianomaisen jäsenvaltion on vuoteen 2024 mennessä ja sen jälkeen kahden vuoden välein varmistettava, että kaikki tällaiset esiin tulevat kehityskulkua koskevat puutteet katetaan lisätoimenpiteillä vuoden kuluessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen unionin tason toimenpiteiden soveltamista.
a)  tuotteet, direktiivien 2010/30/EU ja 2009/125/EY nojalla;
b)  rakennukset, direktiivien 2010/31/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0765 mukaisesti] ja 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] nojalla;
c)  liikenne.
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Kunkin 4 tai 5 kohdassa tarkoitetun asianomaisen jäsenvaltion on osana 15 artiklassa tarkoitettua edistymisraporttiaan kuvattava yksityiskohtaisesti täytäntöön pantuja, hyväksyttyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä, joilla korvataan puutteet vuodelle 2030 asetettujen kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa ja kehityskulun noudattamisessa.
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  jäsenvaltion on suosituksen antamisvuotta seuraavan vuoden yhdennettyä kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaa koskevassa edistymisraportissaan mainittava, miten se on ottanut suosituksen mahdollisimman tarkasti huomioon ja miten se on pannut tai aikoo panna sen täytäntöön. Jos se poikkeaa suosituksesta, sen on esitettävä perustelut;
b)  jäsenvaltion on suosituksen antamisvuotta seuraavan vuoden yhdennettyä kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaa koskevassa edistymisraportissaan mainittava, miten se on ottanut suosituksen huomioon ja miten se on pannut tai aikoo panna sen täytäntöön. Jos se poikkeaa suosituksesta, sen on esitettävä syyt;
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  näiden suositusten olisi täydennettävä viimeisimpiä eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuja maakohtaisia suosituksia.
c)  näiden suositusten olisi täydennettävä viimeisimpiä 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuja maakohtaisia suosituksia.
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio julkistaa tällaiset suositukset ja asettaa ne kaikkien jäsenvaltioiden saataville viipymättä.
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)
j a)  yleinen arviointi edistymisestä energiatehokkuus etusijalle -periaatteen ja energian kuluttajien oikeudenmukaisen kohtelun kokonaisvaltaisessa huomioon ottamisessa;
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)
j b)  kilpailukykyä koskeva edistymisraportti;
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – j c alakohta (uusi)
j c)  jäsenvaltioiden edistyminen suorien ja epäsuorien fossiilisten polttoaineiden tukien vaiheittaisessa lakkauttamisessa vuoteen 2020 mennessä;
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)
k a)  taloudellinen arviointi sähkön loppukuluttajaan kohdistuvista kustannuksista käyttäen perustana indikaattoreita, joilla seurataan energiaunionin viiteen ulottuvuuteen liittyviä todellisia menoja;
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä perustettava, hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan kansallisia inventaariojärjestelmiä ennusteiden tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa 2 osassa mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista sekä varmistettava kasvihuonekaasuinventaarioidensa oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja täydellisyys.
1.  Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä perustettava, hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan kansallisia inventaariojärjestelmiä UNFCCC:n vaatimusten mukaisesti ennusteiden tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa 2 osassa mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista sekä varmistettava kasvihuonekaasuinventaarioidensa oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja täydellisyys.
Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
1.  Komissio tekee vuosina 2027 ja 2032 jäsenvaltioiden tämän asetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamille kansallisille inventaariotiedoille kattavan tarkastuksen, jotta voidaan seurata jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä ja rajoituksia asetuksen [ ] [ESR] 4, 9 ja 10 artiklan nojalla, päästöjen vähennyksiä ja nielujen aikaansaamien poistumien lisääntymistä asetuksen [ ] [LULUCF] 4 ja 12 artiklan nojalla sekä muita unionin lainsäädännössä säädettyjä kasvihuonekaasupäästöjen vähennys- tai rajoitustavoitteita. Jäsenvaltioiden on osallistuttava prosessiin täysimääräisesti.
1.  Komissio tekee jäsenvaltioiden tämän asetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamille kansallisille inventaariotiedoille kattavan tarkastuksen, jotta voidaan seurata jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä ja rajoituksia asetuksen [ ] [ESR] 4, 9 ja 10 artiklan nojalla, päästöjen vähennyksiä ja nielujen aikaansaamien poistumien lisääntymistä asetuksen [ ] [LULUCF] 4 ja 12 artiklan nojalla sekä muita unionin lainsäädännössä säädettyjä kasvihuonekaasupäästöjen vähennys- tai rajoitustavoitteita. Jäsenvaltioiden on osallistuttava prosessiin täysimääräisesti.
Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta
6.  Kunkin jäsenvaltion tietoja, sellaisina kuin ne ovat kirjattuina asetuksen [ ] [ESR] 11 artiklan nojalla perustettuihin rekistereihin yhden kuukauden kuluttua tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun asetuksen [ ] [ LULUCF] vaatimustenmukaisuuden tarkastamispäivästä, käytetään asetuksen [ ] [ESR] 9 artiklan mukaiseen vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen vuosina 2021 ja 2026. Asetuksen [ ] [ESR] 9 artiklan mukainen vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen jokaisena vuosista 2022–2025 ja 2027–2030 on tehtävä päivänä, joka on yksi kuukausi myöhemmin kuin edellisvuoden vaatimustenmukaisuuden tarkastamispäivä. Tarkastus koskee myös kyseisiin tietoihin tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat siitä, että jäsenvaltio käyttää asetuksen [ ] [ESR] 5, 6 ja 7 artiklan mukaista liikkumavaraa.
6.  Kunkin jäsenvaltion tietoja, sellaisina kuin ne ovat kirjattuina asetuksen [ ] [ESR] 11 artiklan nojalla perustettuihin rekistereihin yhden kuukauden kuluttua tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun asetuksen [ ] [ LULUCF] vaatimustenmukaisuuden tarkastamispäivästä, käytetään asetuksen [ ] [ESR] 9 artiklan mukaiseen vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen. Asetuksen [ ] [ESR] 9 artiklan mukainen vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen jokaisena vuosista [asetuksen (EU) .../...) [ESR] 9 artiklan vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen syklin mukaiset vuodet] on tehtävä päivänä, joka on yksi kuukausi myöhemmin kuin edellisvuoden vaatimustenmukaisuuden tarkastamispäivä. Tarkastus koskee myös kyseisiin tietoihin tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat siitä, että jäsenvaltio käyttää asetuksen [ ] [ESR] 5, 6 ja 7 artiklan mukaista liikkumavaraa.
Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Edellä 6 kohdassa tarkoitetussa viimeisessä vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa komissio tekee [9 a artiklan (varhaisten toimien reservi)] [ESR] mukaisen vaatimustentarkastuksen, kun jokin jäsenvaltio pyytää saada käyttää reserviä. Tämän tarkastuksen seurauksena voidaan muuttaa kunkin edellytykset täyttävän jäsenvaltion tietoja, kun [9 a artiklan (varhaisten toimien reservi)] [ESR] mukaiset vaatimukset täyttyvät.
Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Euroopan ympäristökeskus avustaa vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti komissiota tämän työssä, joka liittyy hiilestä irtautumiseen ja energiatehokkuuden ulottuvuuteen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 ja 34 artiklan noudattamiseksi. Se sisältää tarvittavan avustamisen seuraavien osalta:
Euroopan ympäristökeskus avustaa vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti komissiota tämän työssä, joka liittyy hiilestä irtautumiseen ja energiatehokkuuden ulottuvuuteen 13 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 ja 34 artiklan noudattamiseksi. Se sisältää tarvittavan avustamisen seuraavien osalta:
Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)
j a)  tietojen kokoaminen arvioidusta uusiutuvien energialähteiden osuudesta unionin loppuenergian kulutuksessa ja arvioidusta primääri- ja loppuenergian kulutuksesta.
Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – otsikko
Energiaunionikomitea
Energia- ja ilmastokomitea
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta
1.  Komissiota avustaa energiaunionikomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea, ja se työskentelee tämän asetuksen kannalta tarpeellisissa alakokoonpanoissa.
1.  Komissiota avustaa tämän asetuksen täytäntöönpanossa energia- ja ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
2.  Komitea korvaa päätöksen 93/389/ETY 8 artiklalla, päätöksen 280/2004/EY 9 artiklalla ja asetuksen (EU) N:o 525/2013 26 artiklalla perustetun komitean. Viittauksia kyseisten säädösten nojalla perustettuun komiteaan pidetään viittauksina tällä asetuksella perustettuun komiteaan.
2.  Komissiota avustaa tämän asetuksen 15, 17, 23, 31 ja 32 artiklan täytäntöönpanossa asetuksen (EU) N:o 525/2013 26 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista.
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 28 päivään helmikuuta 2026 mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta ja panoksesta energiaunionin hallintoon sekä siitä, ovatko tämän asetuksen suunnittelua, raportointia ja seurantaa koskevat säännökset unionin muun lainsäädännön tai UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen tulevien päätösten mukaiset. Komissio voi tehdä tarvittaessa ehdotuksia.
Komissio raportoi kuuden kuukauden kuluessa UNFCCC:n mukaisesti vuonna 2018 käytävästä taustoittavasta vuoropuhelusta, jossa arvioidaan osapuolten kollektiivisia ponnisteluja maailmanlaajuisen pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi, ja kuuden kuukauden kuluessa vuoden 2023 maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta ja sen jälkeen kustakin maailmanlaajuista tilannekatsauksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen toiminnasta ja täytäntöönpanosta ja sen panoksesta energiaunionin hallintoon sekä siitä, ovatko tämän asetuksen suunnittelua, raportointia ja seurantaa koskevat säännökset unionin muun lainsäädännön tai UNFCCC:tä koskevien tulevien päätösten mukaisia ja riittääkö sen panos Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa ehdotuksia, joilla tehostetaan unionin ilmasto- ja energiatoimia.
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komissio antaa tarvittaessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun unioni on julkistanut uuden tai tarkistetun kansallisesti määritellyn panoksen Pariisin sopimuksen mukaisesti, tarvittavat ehdotukset muuttaakseen asiaa koskevia unionin säädöksiä.
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
2)  korvataan 7 a artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmas alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
”kunkin toimitetun polttoaine- tai energiatyypin kokonaismäärä; ja”;
Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2012/27/EU
18 artikla – 1 kohta – e alakohta
2)  poistetaan 18 artiklan 1 kohdan e alakohta;
Poistetaan.
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi (EU) 2015/652
Liite I – 2 osa – 2, 3, 4 ja 7 kohta
1)  poistetaan liitteessä I olevassa 2 osassa 2, 3, 4 ja 7 kohta.
1)  poistetaan liitteessä I olevassa 2 osassa 4 ja 7 kohta.
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2015/652
Liite III – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 3 kohdassa mainitut tiedot. Tiedot on toimitettava kaikesta kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille saatetusta polttoaineesta ja energiasta. Jos fossiilisiin polttoaineisiin sekoitetaan useita biopolttoaineita, on ilmoitettava tiedot kustakin biopolttoaineesta.
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain 3 kohdassa mainitut tiedot. Tiedot on toimitettava kaikesta kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille saatetusta polttoaineesta ja energiasta. Jos fossiilisiin polttoaineisiin sekoitetaan useita biopolttoaineita, on ilmoitettava tiedot kustakin biopolttoaineesta.
Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2015/652
Liite III – 3 kohta
b)  Poistetaan 3 kohdan e ja f alakohta.
Poistetaan.
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)
49 a artikla
EEA
1.  Komissio toimittaa ETA:n sekakomitealle ... mennessä [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] luonnoksen sekakomitean tätä asetusta koskevaksi päätökseksi, jotta ETA:n EFTA-valtiot voivat panna tämän asetuksen säännökset täysimääräisesti täytäntöön ja edistää siten energiaunionin tavoitteiden saavuttamista.
2.  Kun asetus on sekakomitean päätöksellä otettu osaksi ETA:a ja EFTAa, asetuksessa säädetyt jäsenvaltioiden velvoitteet toisia jäsenvaltioita kohtaan laajennetaan koskemaan myös niitä ETA:n EFTA-valtioita, jotka ovat panneet asetuksen täytäntöön omalla alueellaan.
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
50 a artikla (uusi)
50 a artikla
Energiayhteisö
Komissio ehdottaa ... mennessä [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] asetuksen ottamista osaksi energiayhteisöä energiayhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan mukaisesti. Kun asetus on energiayhteisön ministerineuvoston päätöksellä otettu osaksi energiayhteisöä ja siihen on tehty mahdolliset muutokset energiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan nojalla, asetuksessa säädetyt jäsenvaltioiden velvoitteet toisia jäsenvaltioita kohtaan laajennetaan koskemaan myös niitä energiayhteisön sopimuspuolia, jotka ovat panneet asetuksen täytäntöön omalla alueellaan.
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
51 artikla
51 artikla
51 artikla
Siirtymäsäännökset
Siirtymäsäännökset
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 50 artiklassa säädetään, asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklaa sekä 17 artiklan 1 kohdan a ja d alakohtaa sovelletaan edelleen kyseisissä artikloissa edellytettyjä tietoja sisältäviin raportteihin vuosina 2018, 2019 ja 2020.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 50 artiklassa säädetään, asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklaa sekä 17 artiklan 1 kohdan a ja d alakohtaa sovelletaan edelleen kyseisissä artikloissa edellytettyjä tietoja sisältäviin raportteihin vuosina 2018, 2019 ja 2020.
Asetuksen (EU) N:o 525/2013 11 artiklan 3 kohtaa sovelletaan edelleen Kioton pöytäkirjan toiseen velvoitekauteen.
Asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklaa sovelletaan edelleen kasvihuonekaasuinventaarioiden tietojen tarkastuksiin vuosina 2018, 2019 ja 2020.
Asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklaa sovelletaan edelleen kasvihuonekaasuinventaarioiden tietojen tarkastuksiin vuosina 2018, 2019 ja 2020.
Asetuksen (EU) N:o 525/2013 22 artiklaa sovelletaan edelleen kyseisessä artiklassa edellytetyn raportin toimittamiseen.
Asetuksen (EU) N:o 525/2013 22 artiklaa sovelletaan edelleen kyseisessä artiklassa edellytetyn raportin toimittamiseen.
Asetuksen (EU) N:o 525/2013 26 artiklan 1 kohtaa sovelletaan edelleen tämän asetuksen 15, 17, 23, 31 ja 32 artiklan täytäntöönpanemiseen sekä silloin, kun siihen viitataan muissa unionin säädöksissä.
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 1 kohta – 1.3 alakohta – iii alakohta
iii.  Sidosryhmien kuuleminen, työmarkkinaosapuolet mukaan lukien, sekä kansalaisyhteiskunnan sitoutuminen
iii.  Sidosryhmien kuuleminen, työmarkkinaosapuolet mukaan lukien, sekä kansalaisyhteiskunnan ja suuren yleisön sitoutuminen
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 1 kohta – 1.4 alakohta – otsikko
1.4.  Alueellinen yhteistyö suunnitelman laadintavaiheessa
1.4.  Makroalueellinen ja alueellinen yhteistyö suunnitelman laadintavaiheessa
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 1 kohta – 1.4 alakohta – ii alakohta
ii.  Selvitys siitä, miten alueellinen yhteistyö otetaan huomioon suunnitelmassa
ii.  Selvitys siitä, miten makroalueellinen ja alueellinen yhteistyö otetaan huomioon suunnitelmassa
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – otsikko
2.1.1.  Kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat (vuodet 2021–2030 kattavan suunnitelman osalta koko talouden laajuinen tavoite vähentää unionin kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna)1
2.1.1.  Kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat1
__________________
__________________
1 Johdonmukaisuus 14 artiklan mukaisten vähäpäästöisyyttä koskevien pitkän aikavälin strategioiden kanssa.
1 Johdonmukaisuus 14 artiklan mukaisten vähäpäästöisyyttä koskevien pitkän aikavälin strategioiden kanssa.
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – i a alakohta (uusi)
i a.  Vuodesta 2021 lähtien jäsenvaltioiden kansalliset kehityskulut, joiden avulla nielujen aikaansaamat hiilen poistumat pidetään Pariisin sopimuksen mukaisina ja niitä lisätään
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – ii alakohta
ii.  Tapauksen mukaan muut kansalliset tavoitteet ja päämäärät, jotka ovat johdonmukaiset olemassa olevien pitkän aikavälin vähäpäästöisyyttä koskevien strategioiden kanssa. Tapauksen mukana muut tavoitteet ja päämäärät, mukaan lukien alakohtaiset päämäärät ja mukauttamistavoitteet
ii.  Muut kansalliset tavoitteet ja päämäärät, jotka ovat johdonmukaiset Pariisin sopimuksen ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioiden kanssa. Tapauksen mukaan muut tavoitteet ja päämäärät, mukaan lukien alakohtaiset päämäärät ja mukauttamistavoitteet
Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – i alakohta
i.  Uusiutuvista lähteistä saatavan energian suunniteltu osuus energian kokonaisloppukulutuksesta jäsenvaltiossa vuonna 2030 sen kansallisena panoksena EU:n tason sitovaan tavoitteeseen, jonka mukaan vuonna 2030 energiasta saadaan uusiutuvista lähteistä vähintään 27 prosenttia
i.  Uusiutuvista lähteistä saatavan energian kokonaisloppukulutusta vuonna 2030 koskeva jäsenvaltion kansallinen tavoite
Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – iii alakohta
iii.  kansalliset kehityskulut, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteiden alakohtaisiin osuuksiin lopullisesta energiankulutuksesta sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennealoilla vuosina 2021–2030;
iii.  Jäsenvaltioiden kehityskulut, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteiden alakohtaisiin osuuksiin lopullisesta energiankulutuksesta sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennealalla (maantie- ja rautatieliikenne sekä ilmailu erikseen jaoteltuina) vuosina 2021–2030
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – iv alakohta
iv.  Kehityskulut uusiutuvan energian teknologioille, joita jäsenvaltio aikoo käyttää saavuttaakseen yleiset ja alakohtaiset uusiutuvan energian kehityskulut vuosina 2021–2030, mukaan lukien odotettu energian kokonaisloppukulutus teknologiaa ja alaa kohden Mtoe:na, suunniteltu asennettu kokonaiskapasiteetti (eriteltynä uuden kapasiteetin ja vaihdettujen polttoainelähteiden mukaan) teknologiaa ja alaa kohden MW:na.
iv.  Kehityskulut uusiutuvan energian teknologioille, joita jäsenvaltio aikoo käyttää saavuttaakseen yleiset ja alakohtaiset uusiutuvan energian kehityskulut vuosina 2021–2030, mukaan lukien odotettu energian kokonaisloppukulutus teknologiaa ja alaa kohden Mtoe:na, suunniteltu asennettu kokonaisnettokapasiteetti (eriteltynä uuden kapasiteetin ja vaihdettujen polttoainelähteiden mukaan) teknologiaa ja alaa kohden MW:na
Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – v alakohta
v.  bioenergian kysynnän kehityskulku eriteltynä lämmitys-, sähkö- ja liikennealojen mukaan sekä biomassan saatavuuden kehityskulku eriteltynä raaka-aineiden ja alkuperän mukaan (kotimainen tuotanto vs. tuonti). Metsäbiomassan osalta arvio sen lähteestä ja vaikutuksesta LULUCF-nieluun;
v.  Bioenergian kysyntää koskevat jäsenvaltioiden kehityskulut eriteltynä lämmitys-, sähkö- ja liikennealojen mukaan, sekä biomassan saatavuuden kehityskulku eriteltynä raaka-aineiden, alkuperän, kotimaisen tuotannon vs. tuonnin mukaan. Metsäbiomassan osalta arvio sen lähteestä ja vaikutuksesta LULUCF-nieluun
Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – v a alakohta (uusi)
v a.  Jäsenvaltion osuus kaupunkien, energiayhteisöjen ja omaa energiaa käyttävien kuluttajien vuonna 2030 tuottamasta uusiutuvista energialähteistä peräisin olevasta energiasta ja sitä koskevat kehityskulut ja tavoitteet sekä uusiutuvan energian kehityskulut vuosina 2021–2030, mukaan lukien odotettu energian kokonaisloppukulutus
Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – vi alakohta
vi.  Mahdolliset muut kansalliset kehityskulut ja tavoitteet, myös pitkän aikavälin ja alakohtaiset (kuten kehittyneiden biopolttoaineiden osuus, uusiutuvan energian osuus kaukolämmityksessä, uusiutuvan energian käyttö rakennuksissa, kaupunkien, energiayhteisöjen ja omaa energiaa käyttävien tuottama uusiutuva energia)
vi.  Mahdolliset muut kansalliset kehityskulut ja tavoitteet, myös pitkän aikavälin ja alakohtaiset (kuten uusiutuvan energian osuus kaukolämmityksessä, uusiutuvan energian käyttö rakennuksissa, jäteveden käsittelyssä syntyvästä lietteestä talteen otettu energia)
Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.2 alakohta – i alakohta
i.  Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuuspanos direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 1 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun unionin sitovan energiatehokkuutta koskevan 30 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030, joko primääri- ja/tai loppuenergian kulutuksen tai säästöjen taikka energiaintensiteetin perusteella; ilmaistuna primäärienergian kulutuksen ja loppuenergian kulutuksen absoluuttisena tasona vuosina 20202030, lisäksi panoksen lineaarinen kehityskulku vuodesta 2021 eteenpäin; mukaan lukien käytetyt menetelmät ja muuntokertoimet.
i.   Jäsenvaltion sitova tavoite direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 1 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun energiatehokkuuden saavuttamiseksi vuonna 2030, ilmaistuna primäärienergian kulutuksen ja loppuenergian kulutuksen absoluuttisena tasona vuosina 2020 ja 2030, lisäksi tavoitteen lineaarinen kehityskulku vuodesta 2021 eteenpäin, mukaan lukien käytetyt menetelmät ja muuntokertoimet
Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.2 alakohta – ii alakohta
ii.  Energiansäästöjen kumulatiivinen määrä, joka aiotaan saavuttaa energiatehokkuusvelvoitteiden osalta vuosina 2021–2030 direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 artiklan nojalla;
ii.  Energian lisäsäästöjen kumulatiivinen määrä, joka aiotaan saavuttaa energiatehokkuusvelvoitteiden osalta vuosina 2021–2030 ja niitä seuraavina ajanjaksoina direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 artiklan nojalla
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.2 alakohta – iii alakohta
iii.  Tavoitteet, jotka koskevat kansallisen (julkisten ja yksityisten) asuin- ja kaupallisten rakennusten kannan pitkän aikavälin peruskorjausta
iii.  Vuosille 2030 ja 2040 asetetut tavoitteet, jotka koskevat kansallisen (julkisten ja yksityisten) asuinrakennusten ja muiden kuin asuinrakennusten kannan pitkän aikavälin peruskorjausta vuodelle 2050 asetetun lähes nollaenergiarakennusten ja hiilestä irtautuneiden rakennusten kantaa koskevan tavoitteen mukaisesti
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.2 alakohta – iv alakohta
iv.  Korjattava kokonaispinta-ala tai vastaavat vuotuiset energiasäästöt, jotka aiotaan saavuttaa esimerkkinä toimivien julkisten elinten rakennusten osalta vuosina 2021–2030 direktiivin 2012/27/EU 5 artiklan nojalla;
iv.  Korjattava kokonaispinta-ala ja vastaavat energiasäästöt tai vastaavat vuotuiset energiasäästöt, jotka aiotaan saavuttaa esimerkkinä toimivien julkisten elinten rakennusten osalta vuosina 2021–2030 direktiivin 2012/27/EU 5 artiklan nojalla
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.3 alakohta – i alakohta
i.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energialähteiden ja kolmansista maista tulevien toimitusten monipuolistamiseen, varastointiin ja kysynnän ohjaukseen
i.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energialähteiden ja kolmansista maista tulevien toimitusten monipuolistamiseen, energiansäästötoimenpiteiden käyttöönottoon, varastointiin ja kysynnän ohjaukseen
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.3 alakohta – ii alakohta
ii.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät riippuvuuden vähentämiseen kolmansista maista tuotavasta energiasta;
ii.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät riippuvuuden vähentämiseen kolmansista maista tuotavasta, fossiilisista polttoaineista (öljy, hiili ja kaasu) ja tarvittaessa muista polttoaineista peräisin olevasta energiasta
Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.3 alakohta – iv alakohta
iv.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät vaihtoehtoisten kotimaisten lähteiden käyttöönottoon (erityisesti uusiutuva energia);
iv.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät kansallisen energiajärjestelmän joustavuuden lisäämiseen
Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.4 alakohta – 2.4.1 alakohta – i alakohta
i.  Sähköverkkojen yhteenliitäntäaste, johon jäsenvaltio pyrkii vuonna 2030 Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 vahvistaman tavoitteen osalta
i.  Sähköverkkojen vähintään 15 prosentin yhteenliitäntäaste, johon jäsenvaltio pyrkii vuonna 2030, kun otetaan huomioon vuodelle 2020 asetettu 10 prosentin yhteenliitäntäasteen tavoite
Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.4 alakohta – 2.4.2 alakohta – i alakohta
i.  Tärkeimmät sähkön ja kaasun siirtoinfrastruktuuriin liittyvät kansalliset tavoitteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi energiaunionistrategian jonkin ulottuvuuden osalta;
i.  Sähkön ja kaasun siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin ja sen nykyaikaistamiseen liittyvät keskeiset kansalliset tavoitteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi energiaunionin minkä tahansa 2 kohdassa luetellun ulottuvuuden osalta
Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.4 alakohta – 2.4.3 alakohta – i alakohta
i.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energian sisämarkkinoiden muihin näkökohtiin, joita ovat esimerkiksi markkinoiden yhdentäminen ja yhteenkytkeminen, mukaan lukien aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle;
i.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät energian sisämarkkinoiden muihin näkökohtiin, kuten järjestelmän joustavuuden parantamiseen, markkinoiden yhdentämiseen ja yhteenkytkemiseen, älykkäisiin verkkoihin, yhdistämiseen, kysyntäjoustoon, varastointiin, hajautettuun tuotantoon, toimituksen, uudelleentoimituksen ja vähentämisen mekanismeihin ja reaaliaikaisiin hintasignaaleihin, mukaan lukien aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle
Tarkistus 236
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.4 alakohta – 2.4.3 alakohta – i a alakohta (uusi)
i a.  Kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät uusiutuvaa energiaa, kysyntäjoustoa ja varastointia, mukaan lukien yhdistämiseen perustuva varastointi, koskevaan syrjimättömään osallistumiseen kaikilla energiamarkkinoilla, mukaan lukien aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle
Tarkistus 237
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.4 alakohta – 2.4.3 alakohta – i b alakohta (uusi)
i b.  Kansalliset tavoitteet, joilla varmistetaan kuluttajien osallistuminen energiajärjestelmään ja heidän saamansa hyöty omasta tuotannosta uusista teknologioista, myös älykkäistä mittareista
Tarkistus 238
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.4 alakohta – 2.4.3 alakohta – iii alakohta
iii.  Kansalliset tavoitteet energian kuluttajien suojelemiseksi ja energian vähittäismarkkinoiden kilpailukyvyn parantamiseksi
iii.  Kansalliset tavoitteet energian kuluttajien suojelemiseksi, avoimuuden lisäämiseksi, toimittajan vaihtamiseen kannustamiseksi ja energian vähittäismarkkinoiden kilpailukyvyn parantamiseksi
Tarkistus 240
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.5 alakohta – i alakohta
i.  Energiaunioniin liittyvän julkisen ja yksityisen tutkimuksen ja innovoinnin kansalliset tavoitteet ja rahoitustavoitteet, mukaan lukien mahdollinen aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle; energiaunionistrategian ja SET-suunnitelman prioriteettien mukaisesti.
i.  Energiaunioniin liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin julkista tukea koskevat kansalliset tavoitteet ja rahoitustavoitteet, ja julkisen tuen ennakoitu vipuvaikutus yksityiseen tutkimukseen, mukaan lukien mahdollinen aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle, energiaunionistrategian ja SET-suunnitelman prioriteettien mukaisesti
Tarkistus 241
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 2 kohta – 2.5 alakohta – ii alakohta
ii.  Mahdolliset kansalliset tavoitteet, mukaan lukien vuoteen 2050 saakka ulottuvat pitkän aikavälin tavoitteet vähähiilisten teknologioiden käyttöönottamiseksi, mukaan lukien energia- ja hiili-intensiivisten teollisuudenalojen hiilipäästöjen vähentämisteknologiat ja mahdolliset tähän liittyvät hiilen kuljetusta ja varastointi-infrastruktuuria koskevat tavoitteet
ii.  Vuodelle 2050 asetetut kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät kestävän teknologian edistämiseen
Tarkistus 242
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta
3.1.1  Kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat (vuodet 2021–2030 kattavan suunnitelman osalta vuotta 2030 koskevien puitteiden tavoite)
3.1.1  Kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat
i.  Sellaiset 2.1.1 kohdassa tarkoitetut politiikat ja toimenpiteet asetuksessa [ ] [ESR] säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi ja politiikat ja toimenpiteet asetuksen [ ] [LULUCF] noudattamiseksi, jotka kattavat kaikki keskeiset päästöjä aiheuttavat alat ja alat, joilla pyritään lisäämään poistumia, ottaen huomioon pitkän aikavälin visio ja tavoite siirtymisestä vähäpäästöiseen talouteen 50 vuoden aikavälillä, jotta saavutettaisiin tasapaino päästöjen ja poistumien välillä Pariisin sopimuksen mukaisesti.
i.  Sellaiset 2.1.1 kohdassa tarkoitetut politiikat ja toimenpiteet asetuksessa [ ] [ESR] säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi ja politiikat ja toimenpiteet asetuksen [ ] [LULUCF] noudattamiseksi sekä nielujen aikaansaamien hiilen poistumien säilyttämistä ja lisäämistä koskevat, 2.1.1. alakohdassa tarkoitetut kehityskulut, jotka kattavat kaikki keskeiset päästöjä aiheuttavat alat ja alat, joilla pyritään lisäämään poistumia, ottaen huomioon pitkän aikavälin visio ja tavoite unionin kasvihuonekaasujen nettonollapäästöistä vuoteen 2050 mennessä ja negatiivisista päästöistä pian sen jälkeen Pariisin sopimuksen mukaisesti
ii.  Alueellinen yhteistyö
ii.  Alueellinen yhteistyö
iii.  Tämän alan rahoitustoimenpiteet kansallisella tasolla, mukaan lukien EU:n tuki ja EU:n varojen käyttö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista
iii.  Tarvittaessa tämän alan rahoitustoimenpiteet kansallisella tasolla, mukaan lukien EU:n tuki ja EU:n varojen käyttö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista
Tarkistus 243
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta – i alakohta
i.  Politiikat ja toimenpiteet 2.1.2 kohdassa esitetyn vuodelle 2030 asetetun EU:n tason sitovan tavoitteen, joka koskee uusiutuvaa energiaa ja kehityskulkuja, saavuttamiseksi, mukaan lukien ala- ja teknologiakohtaiset toimenpiteet6.
i.  Politiikat ja toimenpiteet 2.1.2 kohdassa esitetyn vuodelle 2030 asetetun kansallisen tavoitteen ja vuodelle 2030 asetetun EU:n tason sitovan tavoitteen, joka koskee uusiutuvaa energiaa ja kehityskulkuja, saavuttamiseksi, mukaan lukien ala- ja teknologiakohtaiset toimenpiteet6
__________________
__________________
6 Jäsenvaltioiden on näitä toimenpiteitä suunnitellessaan otettava huomioon nykyisten laitosten käyttöiän päättyminen ja polttoainelähteen vaihtomahdollisuus.
6 Jäsenvaltioiden on näitä toimenpiteitä suunnitellessaan otettava huomioon nykyisten laitosten käyttöiän päättyminen ja polttoainelähteen vaihtomahdollisuus.
Tarkistus 244
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta – iii alakohta
iii.  Taloudellista tukea koskevat erityiset toimenpiteet, mukaan lukien EU:n tuki ja EU:n varojen käyttö uusiutuvista lähteistä saatavan energian tuotannon ja käytön edistämiseksi sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennealoilla
iii.  Taloudellista tukea ja finanssipoliittisia toimia koskevat erityiset kansalliset toimenpiteet, mukaan lukien EU:n tuki ja EU:n varojen käyttö uusiutuvista lähteistä saatavan energian tuotannon ja käytön edistämiseksi sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennealoilla
Tarkistus 245
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta – iv alakohta
iv.  Erityiset toimenpiteet yhden yhteyspisteen käyttöönottamiseksi, hallinnollisten menettelyjen virtaviivaistamiseksi, tiedotuksen ja koulutuksen järjestämiseksi sekä omaa uusiutuvaa energiaa käyttävien ja energiayhteisöjen osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi.
iv.  Erityiset toimenpiteet uusiutuvien energialähteiden käytön kannalta liiallisen taakan muodostavien kustannusten ja esteiden poistamiseksi ja yhden yhteyspisteen käyttöönottamiseksi, hallinnollisten menettelyjen virtaviivaistamiseksi ja tiedotuksen ja koulutuksen järjestämiseksi. Uusiutuvaan energiaan liittyvän uuden kapasiteetin käyttöönoton odotettu vaikutus
Tarkistus 246
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta – iv a alakohta (uusi)
iv a.  Erityiset toimenpiteet omaa uusiutuvaa energiaa käyttäviksi ryhtymistä yksittäin tai kollektiivisesti, uusiutuvan energian tuottamista, varastointia, itse käyttämistä ja myyntiä koskevan oikeuden suomiseksi kaikille kuluttajille ja heidän kannustamisensa siihen, sekä uusiutuvaan energiaan liittyvän uuden kapasiteetin käyttöönoton odotettu vaikutus
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta – vi a alakohta (uusi)
vi a.  Muut suunnitellut tai hyväksytyt toimenpiteet uusiutuvan energian edistämiseksi erityisesti, muttei yksinomaan, seuraavin keinoin:
a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan, että kaikki julkishallinnot (kansalliset, alueelliset ja paikalliset) sisällyttävät toimintoihinsa uusiutuvan energian kulutuksen;
b)  sellaiset julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön sisällytettävät säännökset, joilla pyritään varmistamaan, että julkishallinnot (kansalliset, alueelliset ja paikalliset) ottavat käyttöön ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja koskevat kriteerit kannustaakseen niitä oikeushenkilöitä, jotka aikovat tehdä niiden kanssa hankintasopimuksia, käyttämään uusiutuvia energialähteitä hankinnan kohteena olevasta tuotteesta tai palvelusta riippumatta;
c)  tarvittaessa säännökset, jotka koskevat uusiutuvien energialähteiden käyttöä edellytyksenä julkisen tuen tai avun myöntämiselle.
Tarkistus 248
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.3 alakohta – iv a alakohta (uusi)
iv a.  Kansalliset politiikat, aikarajat ja toimenpiteet, joita suunnitellaan fossiilisten polttoaineiden suorien ja epäsuorien tukien vaiheittaiseksi lakkauttamiseksi vuoteen 2020 mennessä
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.2 alakohta – johdantokappale
Suunnitellut politiikat, toimet ja ohjelmat vuodelle 2030 vahvistetun ohjeellisen kansallisen energiatehokkuustavoitteen ja muiden 2.2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien suunnitellut toimenpiteet ja välineet (myös taloudellista laatua olevat) rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi erityisesti seuraavien osalta:
Suunnitellut politiikat, toimet ja ohjelmat vuodelle 2030 vahvistetun sitovan kansallisen energiatehokkuustavoitteen ja muiden 2.2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien suunnitellut toimenpiteet ja välineet (myös taloudellista laatua olevat) rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi erityisesti seuraavien osalta:
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.2 alakohta – ii alakohta
ii.  Kansallisen asuin- ja kaupallisten rakennusten (julkisten ja yksityisten) kannan peruskorjausta koskeva pitkän aikavälin strategia7, mukaan lukien politiikat ja toimenpiteet kustannustehokkaiden pitkälle menevien perusparannusten ja vaiheittaisten pitkälle menevien perusparannusten edistämiseksi.
ii.  Kansallisen asuin- ja muiden kuin asuinrakennusten (julkisten ja yksityisten)7 kannan peruskorjausta koskeva pitkän aikavälin strategia, mukaan lukien energiatehokkuus- ja säästöpolitiikka, toimenpiteet ja toimet kustannustehokkaiden pitkälle menevien perusparannusten ja energiatehokkuudeltaan huonoimpaan rakennuskantaan ja energiaköyhyydessä oleviin kotitalouksiin kohdistettujen pitkälle menevien perusparannusten edistämiseksi
__________________
__________________
7 Direktiivin 2010/31/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0765 mukaisesti] 2 a artiklan mukaisesti.
7 Direktiivin 2010/31/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0765 mukaisesti] 2 a artiklan mukaisesti.
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.2 alakohta – iv alakohta
iv.  Muut suunnitellut politiikat, toimet ja ohjelmat vuodelle 2030 vahvistetun ohjeellisen kansallisen energiatehokkuustavoitteen ja muiden 2.2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi (kuten toimenpiteet julkisten elinten rakennusten esimerkkinä toimimisen ja julkisia hankintoja koskevien energiatehokkaiden toimenpiteiden edistämiseksi, toimenpiteet energiakatselmusten ja energianhallintajärjestelmien edistämiseksi9, kuluttajanvalitus- ja koulutustoimenpiteet10 sekä muut toimenpiteet energiatehokkuuden edistämiseksi11)
iv.  Muut suunnitellut politiikat, toimet ja ohjelmat vuodelle 2030 vahvistetun sitovan kansallisen energiatehokkuustavoitteen ja muiden 2.2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi (kuten toimenpiteet julkisten elinten rakennusten esimerkkinä toimimisen ja julkisia hankintoja koskevien energiatehokkaiden toimenpiteiden edistämiseksi, toimenpiteet energiakatselmusten ja energianhallintajärjestelmien edistämiseksi9, kuluttajanvalitus- ja koulutustoimenpiteet10 sekä muut toimenpiteet energiatehokkuuden edistämiseksi11)
__________________
__________________
9 Direktiivin 2012/27/EU 8 artiklan mukaisesti.
9 Direktiivin 2012/27/EU 8 artiklan mukaisesti.
10 Direktiivin 2012/27/EU 12 ja 17 artiklan mukaisesti.
10 Direktiivin 2012/27/EU 12 ja 17 artiklan mukaisesti.
11 Direktiivin 2012/27/EU 19 artiklan mukaisesti.
11 Direktiivin 2012/27/EU 19 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 252
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.2 alakohta – iv a alakohta (uusi)
iv a.  Sellaisten politiikkojen ja toimenpiteiden kuvaus, joilla pyritään edistämään paikallisten energiayhteisöjen roolia i, ii, iii ja iv alakohdassa tarkoitettujen politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanoon myötävaikuttamisessa
Tarkistus 253
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.4 alakohta – 3.4.3 alakohta – ii alakohta
ii.  toimenpiteet energiajärjestelmän joustavuuden lisäämiseksi uusiutuvan energian tuotannon osalta, mukaan lukien yhteenkytkettyjen päivänsisäisten markkinoiden ja rajatylittävien tasehallintamarkkinoiden käyttöönotto.
ii.  Toimenpiteet energiajärjestelmän joustavuuden lisäämiseksi uusiutuvan energian tuotannon osalta, mukaan lukien yhteenkytkettyjen päivänsisäisten markkinoiden ja rajatylittävien tasehallintamarkkinoiden käyttöönotto, älykkäiden verkkojen käyttöönotto ja varastointi, kysyntäjouston ja hajautetun tuotannon kasvu sekä hinnoittelun mukauttaminen, myös reaaliaikaisilla hintasignaaleilla
Tarkistus 254
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.4 alakohta – 3.4.3 alakohta – ii a alakohta (uusi)
ii a.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan uusiutuvan energian sekä kysyntäjouston ja varastoinnin, mukaan lukien yhdistämiseen perustuva varastointi, syrjimätön osallistuminen kaikille energiamarkkinoille
Tarkistus 255
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.4 alakohta – 3.4.3 alakohta – iii alakohta
iii.  Uusiutuvista energialähteistä tuotetun tai tehokkaasta yhteistuotannosta saadun sähkön ensisijaisen verkkoonpääsyn tai ajojärjestyksen edistäminen sekä tällaisen sähkön rajoittamisen tai ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyn estäminen18.
iii.  Toimenpiteet, jotka liittyvät verkon käyttöä koskevien sääntöjen ja järjestelmän joustavuuden parantamiseen tähtäävien käytäntöjen mukautuksiin; lähettämistä koskevien sääntöjen käyttöön liittyvät toimenpiteet, jotka edistävät uusiutuvaa energiaa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien kansallisten tavoitteiden saavuttamista; sellaisten sääntöjen, joilla vähennetään uusiutuvan energian uudelleenlähettäminen ja tuotannon rajoittaminen minimiin ja kompensoidaan niitä, käyttöön liittyvät toimenpiteet; toimenpiteet yhdistämisen edistämiseksi18
__________________
__________________
18 Direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0864 uudelleenlaadittu asetus (EY) No 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861] mukaisesti.
18 Direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0864 ja uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861] mukaisesti.
Tarkistus 256
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – A jakso – 3 kohta – 3.5 a alakohta (uusi)
3.5 a.  Energiatehokkuus etusijalle -periaate
Kuvaus siitä, millä tavoin ulottuvuuksissa sekä politiikoissa ja toimenpiteissä otetaan huomioon energiatehokkuus etusijalle -periaate
Tarkistus 257
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 4 kohta – 4.4 alakohta – i alakohta
i.  Energialähteiden nykyinen yhdistelmä, kotimaiset energialähteet ja tuontiriippuvuus, asiaanliittyvät riskit mukaan lukien
i.  Energialähteiden nykyinen yhdistelmä, kotimaiset energialähteet, myös kysyntäjousto, ja tuontiriippuvuus, asiaanliittyvät riskit mukaan lukien
Tarkistus 258
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 4 kohta – 4.6 alakohta – iii a alakohta (uusi)
iii a.  Fossiilisen polttoaineen kansallisten tukien nykyinen taso
Tarkistus 259
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 4 kohta – 4.6 alakohta – iv alakohta
iv.  i–iii alakohdassa tarkoitetut kehitysennusteet nykyisten kansallisten ja EU:n politiikkojen ja toimenpiteiden perusteella vähintään vuoteen 2040 (vuosi 2030 mukaan lukien).
iv.  Edellä i–iii a alakohdassa tarkoitetut kehitysennusteet nykyisten kansallisten ja EU:n politiikkojen ja toimenpiteiden perusteella vähintään vuoteen 2040 (vuosi 2030 mukaan lukien)
Tarkistus 260
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 4 kohta – 4.6 a alakohta (uusi)
4.6 a.  Energiatehokkuus etusijalle ‑periaate
Kuvaus siitä, millä tavoin ulottuvuuksissa sekä politiikoissa ja toimenpiteissä otetaan huomioon energiatehokkuus etusijalle -periaate
Tarkistus 261
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 5 kohta – otsikko
5.  SUUNNITELTUJEN POLITIIKKOJEN JA TOIMIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI29
5.  SUUNNITELTUJEN POLITIIKKOJEN, TOIMIEN JA INVESTOINTISTRATEGIOIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI29
__________________
__________________
29 Suunnitelluilla politiikoilla ja toimenpiteillä tarkoitetaan keskustelun kohteena olevia vaihtoehtoja, joilla on realistinen mahdollisuus tulla hyväksytyiksi ja toteutetuiksi kansallisen suunnitelman jättämispäivän jälkeen. Sen vuoksi 5.1 kohdan i alakohdan mukaisiin ennusteisiin on sisällytettävä myös suunnitellut politiikat ja toimenpiteet eikä vain täytäntöönpantuja politiikkoja ja toimenpiteitä (nykyisiin politiikkoihin ja toimenpiteisiin perustuvat ennusteet).
29 Suunnitelluilla politiikoilla ja toimenpiteillä tarkoitetaan keskustelun kohteena olevia vaihtoehtoja, joilla on realistinen mahdollisuus tulla hyväksytyiksi ja toteutetuiksi kansallisen suunnitelman jättämispäivän jälkeen. Sen vuoksi 5.1 kohdan i alakohdan mukaisiin ennusteisiin on sisällytettävä myös suunnitellut politiikat ja toimenpiteet eikä vain täytäntöönpantuja politiikkoja ja toimenpiteitä (nykyisiin politiikkoihin ja toimenpiteisiin perustuvat ennusteet).
Tarkistus 262
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 5 kohta – 5.1 alakohta
5.1.  3 jaksossa kuvattujen suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kasvihuonekaasujen päästöihin ja poistumiin, vertailu nykyisiin politiikkoihin ja toimenpiteisiin perustuviin ennusteisiin (kuten 4 jaksossa kuvataan).
5.1.  3 jaksossa kuvattujen suunniteltujen politiikkojen, toimenpiteiden sekä investointistrategioiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kasvihuonekaasujen päästöihin ja poistumiin, vertailu nykyisiin politiikkoihin ja toimenpiteisiin perustuviin ennusteisiin (kuten 4 jaksossa kuvataan)
Tarkistus 263
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 5 kohta – 5.1 alakohta – ii alakohta
ii.  Arviointi poliittisista vuorovaikutuksista (tietyn politiikan ulottuvuuden nykyisten ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden sekä eri ulottuvuuksien nykyisten ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden välillä) vähintään suunnitelman kattaman ajanjakson viimeiseen vuoteen asti.
ii.  Arviointi poliittisista vuorovaikutuksista (tietyn politiikan ulottuvuuden nykyisten ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden sekä eri ulottuvuuksien nykyisten ja suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden välillä) vähintään suunnitelman kattaman ajanjakson viimeiseen vuoteen asti erityisesti, jotta saadaan vankka käsitys energiatehokkuus-/energiansäästöpolitiikan vaikutuksista energiajärjestelmän mitoittamiseen ja voidaan pienentää riskiä energiahuoltoon tehtävien investointien kariutumisesta
Tarkistus 264
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 5 kohta – 5.1 alakohta – ii a alakohta (uusi)
ii a.  Arvio nykyisten ja suunniteltujen kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden sekä unionin ilmasto- ja energiapolitiikan toimenpiteiden vuorovaikutuksesta.
Tarkistus 265
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 5 kohta – 5.2 a alakohta (uusi)
5.2 a)  Terveys ja hyvinvointi
i.  Ilmanlaatuun liittyvät vaikutukset ja niihin liittyvät terveysvaikutukset
ii.  Muut terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvat vaikutukset (esimerkiksi veden saastuminen, melu- tai muu saaste, kävelyn ja pyöräilyn yleistyminen, työmatkaliikenteen tai muun liikenteen muutokset)
Tarkistus 266
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 5 kohta – 5.2 b alakohta (uusi)
5.2 b)  Ympäristövaikutukset
i.  Yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta strategiaan tai kansallisiin suunnitelmiin liittyvästä strategisesta ympäristöarvioinnista tai ympäristövaikutusten arvioinnista
ii.  Veteen liittyvät näkökohdat, kuten veden kysyntä tai vedenotto (ottaen huomioon mahdollisen tulevan ilmastonmuutoksen), vesivoiman tai vuorovesienergian vaikutukset vesien tai merten eliöstöön jne.
iii.  Bioenergian käytön (kasvipohjaiset biopolttoaineet, metsätalousbiomassa jne.) mahdollisen lisääntymisen ympäristövaikutukset (ja ilmastovaikutukset) ja suhde poistumia maankäyttöalalla koskevaan strategiaan
Tarkistus 267
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – B jakso – 5 kohta – 5.2 c alakohta (uusi)
5.2 c)  Investointien vaikutukset
i.  Olemassa olevat investointivirrat
ii.  Kuhunkin suunniteltuun politiikkaan ja toimenpiteeseen liittyvät eteenpäin suuntautuvat investointioletukset, suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden riskiprofiili mukaan luettuna
iii.  Ala- tai markkinakohtaiset riskitekijät tai esteet kansallisessa (tai makroalueellisessa) yhteydessä
iv.  Analyysi julkisesta lisärahoitustuesta tai resursseista, joilla täytetään iii alakohdassa määritellyt puutteet
v.  Sijoittajien luottamuksen laadullinen arviointi, ottaen huomioon myös hankejatkumon näkyvyyden sekä investointimahdollisuuksien elinkelpoisuuden tai houkuttelevuuden
vi.  Aikaisemman vuoden tarkastelu oletuksia vasten, eteenpäin suuntautuva katsaus mukaan lukien sijoittajia odottavat merkittävät tekijät
Tarkistus 294/rev1
Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)
LIITE I a
UUSIUTUVISTA LÄHTEISTÄ PERÄISIN OLEVAN ENERGIAN OSUUTTA ENERGIAN KOKONAISLOPPUKULUTUKSESTA KOSKEVAT KANSALLISET KEHITYSKULUT 2020–2030
Edellä 4 artiklan a kohdan 2 alakohdassa tarkoitetun kehityskulun on käsitettävä seuraavat viitearvot:
S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), keskimääräinen osuus kaksivuotiskaudella 2021–2022;
S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), keskimääräinen osuus kaksivuotiskaudella 2023–2025; ja
S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), keskimääräinen osuus kaksivuotiskaudella 2025–2027;
joissa
S2020 = kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 2020 asetettu direktiivin .../.../EU [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EY, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767] 3 artiklan ja liitteessä I olevan A osan mukainen tavoite
ja
S2030 = kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 2030 asetettu tavoite.
Tarkistus 270
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – b alakohta
b)  liikenteessä käytetyn energian myyntimäärä, jota ei ole otettu huomioon laskelmassa [ktoe];
b)  mahdollinen liikenteessä käytetyn energian myyntimäärä, jota ei ole otettu huomioon laskelmassa [ktoe];
Tarkistus 271
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – c alakohta
c)  omaa käyttöä varten tuotetun energian määrä, jota ei ole otettu huomioon laskelmassa [ktoe];
c)  mahdollinen omaa käyttöä varten tuotetun energian määrä, jota ei ole otettu huomioon laskelmassa [ktoe];
Tarkistus 272
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – f alakohta – johdantokappale
f)  direktiivin 2012/27/EU 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten b, c, d ja e soveltaminen;
f)  energian myyntimäärät tai energiansäästöjen määrät, joita koskee poikkeus direktiivin 2012/27/EU 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti [ktoe];
Tarkistus 274
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – f alakohta – ii alakohta
ii)  energian muuntamisessa, jakelussa ja siirrossa c alakohdan mukaisesti saavutettujen energiansäästöjen määrä [ktoe];
Poistetaan.
Tarkistus 275
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – f alakohta – iii alakohta
iii)  energiansäästöjen määrä [ktoe], joka on seurausta 31 päivästä joulukuuta 2008 alkaen toteutetuista yksittäisistä toimista ja joilla on edelleen vaikutusta vuonna 2020 ja sen jälkeen, d alakohdan mukaisesti;
Poistetaan.
Tarkistus 276
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – f alakohta – iv alakohta
iv)  rakennuksissa omaa käyttöä varten tuotetun energian määrä [ktoe], joka on tulosta uusiutuvan energian teknologian uusia asennuksia edistävistä politiikkatoimista e alakohdan mukaisesti;
Poistetaan.
Tarkistus 277
Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)
LIITE II a
PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIOIDEN YLEISET PUITTEET
1.  YHTEENVETO STRATEGIASTA JA STRATEGIAN LAADINTAPROSESSI
1.1.  Tiivistelmä
1.2.  Tausta
1.2.1.  Pitkän aikavälin strategioita koskeva kansallinen, unionin ja kansainvälinen politiikka
1.2.2.  Oikeudellinen tausta
1.3.  Kuulemiset
1.3.1.  Kuulemiset yleisön ja sidosryhmien kanssa (kansallinen parlamentti, alue- ja paikallisviranomaiset, yleisö ja muut asianomaiset sidosryhmät)
1.3.2.  Kuulemiset muiden jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja unionin toimielinten kanssa
2.  PITKÄN AIKAVÄLIN KANSALLISET ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAT
2.1.  KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN KOKONAISVÄHENNYKSET JA NIELUJEN AIKAANSAAMIEN POISTUMIEN LISÄÄNTYMINEN
2.1.1.  Pariisin sopimuksen mukainen hiilitase vuoteen 2100 asti
2.1.2.  Kehityskulku kustannustehokkaan tien löytämiseksi kasvihuonekaasujen nettonollapäästöjen aikaansaamiseen – vuoteen 2050 mennessä ja negatiiviset päästöt sen jälkeen
2.1.3.  Vuodelle 2030 asetettu kansallinen tavoite ja ainakin vuosille 2040 ja 2050 asetetut virstanpylväät mukautettuna 2.1.2 kohdassa tarkoitettuun kehityskulkuun
2.1.4.  Kansainvälinen ulottuvuus
2.1.5.  Mukauttamista koskevat pitkän aikavälin tavoitteet
2.2.  UUSIUTUVA ENERGIA
2.2.1.  Kehityskulku uusiutuviin lähteisiin perustuvan energiajärjestelmän aikaansaamiseksi energian kokonaisloppukulutuksessa – vuoteen 2050 mennessä
2.2.2.  Kansallinen tavoite, joka koskee uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuutta energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030, ja ainakin vuosille 2035, 2040 ja 2045 asetetut virstanpylväät mukautettuna 2.2.2 kohdassa tarkoitettuun kehityskulkuun
2.3.  ENERGIATEHOKKUUS
2.3.1.  Kehityskulku energiatehokkaimman talouden aikaansaamiseksi vuoteen 2050 mennessä 2.1.2. ja 2.2.1. kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti
2.3.2.  Kansallinen energiatehokkuustavoite ilmaistuna primäärienergian kulutuksen absoluuttisena tasona ja energian loppukulutuksena vuonna 2030 ja virstanpylväät ainakin vuosille 2035, 2040 ja 2045
3.  ALAKOHTAISET STRATEGIAT
3.1.  Energiajärjestelmä
3.1.1.  Todennäköinen tuleva kysyntä energiankantajaa kohti
3.1.2.  Todennäköinen tuleva tuotantokapasiteetti, mukaan lukien keskitetty ja hajautettu varastointi, kunkin teknologian osalta
3.1.3.  Tulevien päästöjen kaavailtu tai todennäköinen kehityskulku tai ulottuvuus
3.1.4.  Kuvaus pääasiallisista energiatehokkuutta lisäävistä tekijöistä, kysyntäpuolen joustosta ja energiankulutuksesta ja niiden kehityksestä vuodesta 2021 lähtien ja sen jälkeen
3.1.5.  Hahmotelma politiikoista ja toimenpiteistä, joilla saadaan aikaan 2.2.1 kohdassa tarkoitettu uusiutuviin lähteisiin perustuva energiajärjestelmä energian kokonaisloppukulutuksessa ja energiatehokkain ja joustavin talous vuoteen 2050 mennessä, mukaan lukien kunkin teknologian kehityskulku
3.2.  Teollisuus
3.2.1.  Odotetut päästöjen kehityskulut kutakin alaa ja energiantoimitusten lähdettä kohti
3.2.2.  Vaihtoehdot tai politiikkatoimet hiilestä irtautumiseksi ja mahdolliset olemassa olevat tavoitteet, suunnitelmat tai strategiat, mukaan lukien sähköistäminen, vaihtoehtoiset polttoaineet, energiatehokkuutta koskevat toimenpiteet jne.
3.3.  Rakennukset
3.3.1.  Rakennusten odotetut energiatarpeet jaoteltuina rakennusluokan mukaan ottaen huomioon esimerkiksi kaupalliset sekä asuin- ja julkiset rakennukset
3.3.2.  Tulevat energiantoimitusten lähteet
3.3.3.  Mahdollisuudet vähentää energian kysyntää kunnostamalla olemassa olevia rakennuksia sekä siihen liittyvät yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle koituvat hyödyt
3.3.4.  Politiikkatoimet, joilla pyritään antamaan piristysruiske nykyisen rakennuskannan kunnostamiselle
3.4.  Liikenne
3.4.1.  Odotetut päästöt ja energianlähteet kutakin liikennetyyppiä kohti (esimerkiksi autot ja pakettiautot, raskas maantieliikenne, laivaliikenne, ilmailu, rautatieliikenne)
3.4.2.  Vaihtoehdot tai politiikkatoimet hiilestä irtautumiseksi
3.5.  Maatalous sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF)
3.5.1.  Nykyiset päästöt lähteittäin ja yksittäisten kasvihuonekaasujen mukaan jaoteltuina
3.5.2.  Vaihtoehdot päästöjen vähentämiseksi sekä politiikat nielujen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi, mukaan lukien kansalliset tavoitteet tai päämäärät
3.5.3.  Yhtymäkohdat maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien politiikkojen kanssa
3.6.  Monialaisen strategian osatekijät ja muut asiaa koskevat alat
4.  RAHOITUS
4.1.  Investointitarpeita koskevat arviot
4.2.  Politiikat ja toimenpiteet, jotka koskevat julkisten varojen käyttöä ja yksityisiin investointeihin kannustamista
4.3.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovointistrategiat
5.  ANALYYTTINEN PERUSTA JA SOSIOEKONOMISET VAIKUTUKSET
5.1.  Mallintamiset, skenaariot tai analyysit, joita on hyödynnetty strategiaa laadittaessa
5.2.  Kilpailukyky ja taloudelliset vaikutukset
5.3.  Terveys- ja ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset
5.4.  Strategia 3 jakson alojen pitkän aikavälin kestävyyden varmistamiseksi
6.  Liitteet (tarvittaessa)
6.1.  Täydentävät analyysit
6.1.1.  Yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta vuotta 2050 koskevasta mallintamisesta (oletukset mukaan luettuina) ja/tai muista määrällisistä analyyseistä, indikaattoreista jne.
6.1.2.  Tilastot tai muut tekniset liitteet
6.2.  Muut lähteet
Tarkistus 278
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – n kohta
n)  tiedot jäsenvaltion aikeista käyttää asetuksen [ ] [ESR] 5 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä joustomahdollisuuksia.
n)  tiedot jäsenvaltion aikeista käyttää asetuksen [ ] [ESR] 5 artiklan 4 ja 5 kohdassa ja 7 artiklassa säädettyjä joustomahdollisuuksia ja käyttää 5 artiklan 5 a kohdan mukaisia tuloja.
Tarkistus 279
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 osa – m kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  Metsästä saatava primääribiomassa, joka käytetään suoraan energiantuotantoon
a)  Metsästä saatava primääribiomassa, joka käytetään suoraan energiantuotantoon tai jalostetun puupolttoaineen tuottamiseen
Tarkistus 280
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 osa – m kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta
iii)  Raakapuu (erikseen teollisuuden raakapuu ja polttopuu)
iii)  Raakapuu (erikseen teollisuuden raakapuu, esikaupalliset harvennukset ja polttopuu)
Tarkistus 281
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 osa – m kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a)  Lanta
Tarkistus 282
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 2 osa – b kohta
b)  direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] nojalla toteutetut energiasäästöt vuosina X-3 ja X-2;
b)  direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] nojalla toteutettujen energiansäästöjen kumulatiivinen määrä, energiasäästöt vuosina X-3 ja X-2 sekä
i)  kunkin politiikan, toimenpiteen ja yksittäisen toimen avulla aikaansaatujen säästöjen määrä
ii)  selvitys siitä, miten ja minkä tietojen perusteella nämä säästöt on arvioitu
iii)  selvitys siitä, onko jäsenvaltio saavuttamassa vaaditun säästöjen kokonaismäärän direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksen COM(2016)0761 mukaisesti] 7 artiklassa tarkoitetun kauden loppuun mennessä. Jos jäsenvaltio ei ole saavuttamassa niitä, sen on annettava selvitys korjaavista toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa aikaansaadakseen vaaditut säästöt
iv)  jos edistymisraporttiin sisällytetyt toimenpiteet poikkeavat jäsenvaltion antamaan ilmoitukseen sisällytetyistä toimenpiteistä, tätä koskevat perustelut;
Tarkistus 283
Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – b kohta
b)  biomassan tuotannon ja käytön vaikutus kestävään kehitykseen unionissa ja kolmansissa maissa ottaen huomioon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen;
b)  biomassan tuotannon ja käytön vaikutus kestävään kehitykseen unionissa ja kolmansissa maissa ottaen huomioon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, veden ja ilman laatuun ja maankäyttöoikeuksiin ja ottaen asianmukaisesti huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut jätehierarkian periaatteet;
Tarkistus 284
Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – f kohta
f)  tiedot sellaisten kolmansien maiden ja jäsenvaltioiden osalta, jotka tuottavat huomattavan määrän yhteisössä kulutettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden raaka-aineita, kansallisista toimenpiteistä, joita on toteutettu direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EC, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767] 26 artiklan 2–7 kohdassa säädettyjen kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasujen vähennyksiä koskevien kriteerien noudattamisen sekä maaperän, veden ja ilman suojelun osalta.
f)  tiedot sellaisten kolmansien maiden ja jäsenvaltioiden osalta, jotka tuottavat huomattavan määrän yhteisössä kulutettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassapolttoaineita ja niiden raaka-aineita, kansallisista toimenpiteistä, joita on toteutettu direktiivin [uudelleenlaadittu direktiivi 2009/28/EC, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0767] 26 artiklan 2–7 kohdassa säädettyjen kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasujen vähennyksiä koskevien kriteerien noudattamisen sekä maaperän, veden ja ilman suojelun osalta.
Tarkistus 285
Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – f a kohta (uusi)
f a)  direktiivissä (EU) .../... [uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi] vahvistettujen bioenergian kestävyyskriteerien tehokkuuden arviointi kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten mahdollistamisen, hiilinielujen suojelun, biologisen monimuotoisuuden, elintarviketurvallisuuden ja väestöjen maankäyttöoikeuksien osalta.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0402/2017).

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö