Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0375(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0402/2017

Texte depuse :

A8-0402/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile
PV 13/11/2018 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

Texte adoptate
PDF 1081kWORD 180k
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg
Guvernanța uniunii energetice ***I
P8_TA(2018)0011A8-0402/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Prezentul regulament stabilește fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanță fiabilă și transparentă care să asigure atingerea obiectivelor uniunii energetice prin eforturi complementare, coerente și ambițioase din partea Uniunii și a statelor sale membre, promovând în același timp principiile Uniunii privind o mai bună reglementare.
(1)  Prezentul regulament stabilește fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanță fiabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din punctul de vedere al costurilor, transparentă și previzibilă, care să asigure atingerea obiectivelor și țintelor uniunii energetice prevăzute pentru anul 2030 și pe termen lung în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015 privind combaterea schimbărilor climatice încheiat în urma celei de a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice („Acordul de la Paris”), prin eforturi complementare, coerente și ambițioase din partea Uniunii și a statelor sale membre, limitând totodată complexitatea administrativă.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Scopul unei uniuni energetice reziliente care are în centru o politică ambițioasă în domeniul climei este să ofere consumatorilor din Uniune, atât gospodării, cât și întreprinderi, o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, ceea ce presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei. Acest obiectiv nu poate fi atins decât printr-o acțiune coordonată, care combină atât acte legislative, cât și acte nelegislative la nivelul Uniunii și la nivel național.
(3)  Scopul unei uniuni energetice reziliente care are în centru o politică ambițioasă în domeniul climei este să ofere consumatorilor din Uniune, atât gospodăriilor, cât și întreprinderilor, o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, precum și să încurajeze cercetarea și inovarea prin atragerea de investiții, ceea ce presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei. Acest obiectiv nu poate fi atins decât printr-o acțiune coordonată, care combină atât acte legislative, cât și acte nelegislative la nivelul Uniunii și la nivel macroregional, regional, național și local.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  O uniune energetică pe deplin funcțională și rezilientă ar transforma Europa într-o regiune principală pentru inovare, investiții, creștere și dezvoltare socială și economică, oferind și un bun exemplu legat de modul în care urmărirea unor obiective ambițioase în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice se îmbină cu măsurile de stimulare a inovării, a investițiilor și a creșterii.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Propunerea Comisiei a fost elaborată în paralel și este adoptată împreună cu o serie de inițiative în domeniul politicii energetice sectoriale, mai ales în ceea ce privește energia din surse regenerabile, eficiența energetică și organizarea pieței. Aceste inițiative formează un pachet în cadrul temei generale a „eficienței energetice înainte de toate”, a rolului de lider mondial al Uniunii în domeniul energiei din surse regenerabile și a unei soluții echitabile pentru consumatorii de energie.
(4)  Propunerea Comisiei a fost elaborată în paralel și este adoptată împreună cu o serie de inițiative în domeniul politicii energetice sectoriale, mai ales în ceea ce privește energia din surse regenerabile, eficiența energetică (inclusiv performanța energetică a clădirilor) și organizarea pieței. Aceste inițiative formează un pachet în cadrul temei generale a „eficienței energetice înainte de toate”, a rolului de lider mondial al Uniunii în domeniul energiei din surse regenerabile și a unei soluții echitabile pentru consumatorii de energie, inclusiv prin tratarea sărăciei energetice și prin promovarea concurenței loiale pe piața internă.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Consiliul European a convenit, la 24 octombrie 2014, asupra cadrului privind energia și clima pentru 2030 al Uniunii, bazat pe patru obiective principale: o reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul întregii economii, o îmbunătățire de cel puțin 27 % a eficienței energetice în vederea atingerii unui nivel de 30 %, o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune și cel puțin 15 % pentru interconectarea rețelelor de energie electrică. El a precizat că obiectivul privind energia din surse regenerabile este obligatoriu la nivelul Uniunii și că va fi îndeplinit prin contribuțiile statelor membre ghidate de necesitatea de a atinge în mod colectiv obiectivul Uniunii.
(5)  Consiliul European a propus, la 24 octombrie 2014, un cadru al Uniunii pentru 2030 privind energia și clima, bazat pe patru obiective principale: o reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul întregii economii, o îmbunătățire de cel puțin 27 % a eficienței energetice în vederea atingerii unui nivel de 30 %, o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune și cel puțin 15 % pentru interconectarea rețelelor de energie electrică. El a precizat că obiectivul privind energia din surse regenerabile este obligatoriu la nivelul Uniunii și că va fi îndeplinit prin contribuțiile statelor membre ghidate de necesitatea de a atinge în mod colectiv obiectivul Uniunii. Cu toate acestea, prezentul regulament reflectă obiectivele convenite în actele legislative sectoriale.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Consiliul European a convenit la 24 octombrie 2014 că Comisia, sprijinită de statele membre, va adopta măsuri urgente pentru a garanta îndeplinirea în regim de urgență a unui obiectiv minim de 10 % din interconexiunile de energie electrică existente și cel târziu în 2020, cel puțin pentru statele membre care nu au atins încă un nivel minim de integrare pe piața internă a energiei.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Acordul de la Paris a stabilit obiective mult mai ambițioase la nivel mondial în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, iar semnatarii săi s-au angajat „să mențină creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale”. Uniunea trebuie să se pregătească pentru reduceri mult mai mari și mai rapide ale emisiilor decât era prevăzut. În același timp, aceste reduceri sunt fezabile la costuri mai mici decât fusese estimat anterior, având în vedere ritmul de dezvoltare și implementare a tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)
(6b)  În conformitate cu obiectivul Acordului de la Paris de a se atinge un echilibru între emisiile antropogene prin surse și eliminarea prin absorbanți a gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a secolului XXI, pe baza principiului echității, Uniunea ar trebui să vizeze atingerea obiectivului de emisii nete egale cu zero pe plan intern până cel târziu în 2050 și apoi să intre într-o perioadă de emisii negative.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 6 c (nou)
(6c)  Pentru sistemul climatic, efectul cumulativ al emisiilor antropice totale de-a lungul timpului reprezintă factorul relevant pentru concentrația totală de gaze cu efect de seră în atmosferă. Pentru a fi în concordanță cu angajamentele asumate prin Acordul de la Paris, este necesar să se analizeze bugetul de emisii de carbon la nivel global, cu scopul de a continua astfel eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale și să se stabilească o cotă echitabilă a Uniunii în bugetul rămas de emisii de carbon la nivel global. Strategiile pe termen lung pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru energie trebuie să fie coerente cu acest buget al emisiilor de carbon.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 6 d (nou)
(6d)  Uniunea și statele membre ar trebui să evalueze periodic obiectivele în materie de climă și energie și să le revizuiască în sensul întăririi lor dacă este necesar, pentru a reflecta revizuirile succesive efectuate în cadrul procesului CCONUSC și cele mai recente dovezi științifice cu privire la ritmul și efectele schimbărilor climatice.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 6 e (nou)
(6e)  Deși UE s-a angajat să asigure reducerile cele mai ambițioase, de departe, ale emisiilor de GES până în 2030, aceasta nu poate combate amenințarea schimbărilor climatice de una singură. Comisia și statele membre ar trebui să utilizeze orice oportunitate pentru a convinge în special țările care profită de schimburile comerciale internaționale cu UE să își asume o cotă proporțională din responsabilitatea globală și să își ridice nivelul obiectivelor lor la nivelul ambiției UE.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  De asemenea, la 24 octombrie 201414, Consiliul European a concluzionat că ar trebui dezvoltat un sistem de guvernanță fiabil și transparent, fără sarcini administrative inutile, pentru a contribui la asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obiectivelor sale privind politica energetică, acordând flexibilitatea necesară statelor membre și respectând pe deplin libertatea acestora de a-și stabili mixul energetic. Consiliul a subliniat faptul că acest sistem de guvernanță ar trebui să se bazeze pe elementele structurale existente, precum programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică, precum și necesitatea de a raționaliza și de a asigura convergența direcțiilor separate de planificare și de raportare. De asemenea, el a convenit să sporească rolul și drepturile consumatorilor, transparența și previzibilitatea pentru investitori, printre altele prin monitorizarea sistematică a indicatorilor-cheie pentru un sistem energetic abordabil, sigur, competitiv, securizat și durabil, să faciliteze coordonarea politicilor energetice naționale și să stimuleze cooperarea regională dintre statele membre.
(7)  De asemenea, la 24 octombrie 201414, Consiliul European a concluzionat că ar trebui dezvoltat un sistem de guvernanță fiabil și transparent, fără sarcini administrative inutile, dar cu un grad suficient de flexibilitate pentru statele membre, pentru a contribui la asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obiectivelor sale privind politica energetică, respectând totodată pe deplin libertatea statelor membre de a-și stabili mixul energetic. Consiliul a subliniat faptul că acest sistem de guvernanță ar trebui să se bazeze pe elementele structurale existente, precum programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică, precum și necesitatea de a raționaliza și de a asigura convergența direcțiilor separate de planificare și de raportare. De asemenea, el a convenit să sporească rolul și drepturile consumatorilor, transparența și previzibilitatea pentru investitori, printre altele prin monitorizarea sistematică a indicatorilor-cheie pentru un sistem energetic abordabil, sigur, competitiv, securizat și durabil, să faciliteze coordonarea politicilor climatice și energetice naționale și să stimuleze cooperarea regională dintre statele membre.
__________________
__________________
14 Concluziile Consiliului European din 23-24 octombrie 2014 (EUCO 169/14).
14 Concluziile Consiliului European din 23-24 octombrie 2014 (EUCO 169/14).
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 201516 au recunoscut că guvernanța uniunii energetice va fi un instrument esențial pentru construirea efectivă și eficientă a uniunii energetice și pentru realizarea obiectivelor acesteia. Ele au subliniat faptul că sistemul de guvernanță ar trebui să se bazeze pe principiile integrării planificării strategice și raportării cu privire la punerea în aplicare a politicilor în domeniul climei și al energiei și pe coordonarea dintre actorii responsabili cu politicile din domeniul energiei și al climei, la nivelul UE, precum și la nivel regional și național. De asemenea, ele au evidențiat faptul că guvernanța ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor privind energia și clima convenite pentru 2030 și că guvernanța ar urma să monitorizeze progresele colective înregistrate de Uniune în direcția realizării obiectivelor de politică la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice.
(10)  Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 201516 au recunoscut că guvernanța uniunii energetice va fi un instrument esențial pentru construirea efectivă și eficientă a uniunii energetice și pentru realizarea obiectivelor acesteia. Ele au subliniat faptul că sistemul de guvernanță ar trebui să se bazeze pe principiile integrării planificării strategice și raportării cu privire la punerea în aplicare a politicilor în domeniul climei și al energiei și pe coordonarea dintre actorii responsabili cu politicile din domeniul energiei și al climei, la nivelul UE, precum și la nivel regional și național. De asemenea, ele au evidențiat faptul că guvernanța ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor privind energia și clima convenite pentru 2030 și că guvernanța ar urma să monitorizeze progresele înregistrate împreună de fiecare stat membru și de Uniune în direcția realizării țintelor și a obiectivelor la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice.
__________________
__________________
16 Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2015 (14632/15).
16 Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2015 (14632/15).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Prin urmare, obiectivul principal al guvernanței uniunii energetice ar trebui să permită realizarea obiectivelor uniunii energetice și, în special, a obiectivelor cadrului privind clima și energia pentru 2030. Prin urmare, prezentul regulament este legat de legislația sectorială de punere în aplicare a cadrului privind clima și energia pentru 2030. Deși statele membre au nevoie de flexibilitate pentru a alege politicile care corespund cel mai bine mixului și preferințelor lor energetice naționale, această flexibilitate ar trebui să fie compatibilă cu o integrare mai mare a pieței, cu sporirea concurenței, cu realizarea obiectivelor privind clima și energia și cu trecerea treptată la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
(12)  Prin urmare, obiectivul principal al guvernanței uniunii energetice ar trebui să permită realizarea obiectivelor uniunii energetice și, în special, a obiectivelor cadrului privind clima și energia pentru 2030, în domeniul reducerii emisiilor de GES, al surselor regenerabile de energie și al eficienței energetice. Prin urmare, prezentul regulament este legat de legislația sectorială de punere în aplicare a cadrului privind clima și energia pentru 2030. Deși statele membre au nevoie de flexibilitate pentru a alege politicile care corespund cel mai bine mixului și preferințelor lor energetice naționale, această flexibilitate ar trebui să fie compatibilă cu o integrare mai mare a pieței, cu sporirea concurenței, cu realizarea obiectivelor privind clima și energia și cu trecerea treptată la o economie durabilă și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, bazată pe un sistem energetic cu o înaltă eficiență energetică și alimentat de surse regenerabile. Ar trebui introdus un model obligatoriu pentru strategiile pe termen lung în materie de climă și energie, pentru a li se asigura calitatea și comparabilitatea.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon va necesita schimbări ale comportamentului investițional, precum și stimulente la nivelul întregului spectru politic. Realizarea de reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră necesită o stimulare a eficienței și a inovării în economia europeană și, în special, ar trebui să conducă și la îmbunătățirea calității aerului.
(13)  Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon durabilă, care să fie acceptabilă din punct de vedere social, va necesita schimbări considerabile ale practicilor investiționale, mai ales în ceea ce privește investițiile publice și private, precum și stimulente la nivelul întregului spectru politic și reforme ale piețelor regionale. Realizarea de reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră necesită o creștere a eficienței și a inovării în economia europeană și, în special, ar trebui, de asemenea,creeze locuri de muncă durabile și să conducă la îmbunătățirea calității aerului.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Uniunea și statele membre ar trebui să întreprindă măsuri concrete în sensul interzicerii subvențiilor energetice, cel puțin pentru combustibilii fosili, pentru a respecta angajamentele internaționale asumate de G-7 și de G-20 și cele înscrise în Acordul de la Paris.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Întrucât gazele cu efect de seră și poluanții atmosferici provin în mare parte din surse comune, politicile concepute să reducă emisiile de GES pot avea beneficii conexe pentru calitatea aerului care ar putea compensa o parte sau toate costurile pe termen scurt asociate atenuării GES. Deoarece datele raportate în temeiul Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului18 reprezintă o contribuție importantă la elaborarea inventarului de GES și la întocmirea planurilor naționale, ar trebui recunoscută importanța compilării și raportării unor date care să fie coerente între Directiva 2001/81/CE și inventarul de GES.
(14)  Întrucât gazele cu efect de seră și poluanții atmosferici provin în mare parte din surse comune, politicile concepute să reducă emisiile de GES pot avea beneficii conexe pentru sănătatea publică și calitatea aerului, mai ales în zonele urbane, care ar putea compensa toate costurile pe termen scurt asociate atenuării GES. Deoarece datele raportate în temeiul Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului18 reprezintă o contribuție importantă la elaborarea inventarului de GES și la întocmirea planurilor naționale, ar trebui recunoscută importanța compilării și raportării unor date care să fie coerente între Directiva 2001/81/CE și inventarul de GES.
__________________
__________________
18 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, 27.11.2001, p. 22).
18 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, 27.11.2001, p. 22).
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  În conformitate cu angajamentul ferm al Comisiei pentru o mai bună reglementare, guvernanța uniunii energetice ar trebui să aibă ca rezultat reducerea semnificativă a sarcinii administrative pentru statele membre, pentru Comisie și pentru alte instituții ale UE și ar trebui să contribuie la asigurarea coerenței și adecvării politicilor și măsurilor la nivel național și la nivelul Uniunii în ceea ce privește transformarea sistemului energetic într-o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
(16)  În conformitate cu angajamentul ferm al Comisiei pentru o mai bună reglementare și în acord cu politica de cercetare, inovare și investiții, guvernanța uniunii energetice ar trebui să aibă ca rezultat reducerea semnificativă a complexității administrative pentru statele membre și părțile interesate afectate, pentru Comisie și pentru alte instituții ale UE și ar trebui să contribuie la asigurarea coerenței și adecvării politicilor și măsurilor la nivel local, național, macroregional, regional și la nivelul Uniunii în ceea ce privește transformarea sistemului energetic pentru o economie durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Realizarea obiectivelor uniunii energetice ar trebui asigurată printr-o combinație de inițiative ale Uniunii și politici naționale coerente stabilite în cadrul unor planuri energetice și climatice naționale integrate. Legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și al climei stabilește cerințe de planificare, care au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național. Introducerea acestora în momente diferite a dus la suprapuneri și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică. Prin urmare, cerințele actuale disparate în materie de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul climei și al energiei ar trebui să fie raționalizate și integrate cât mai mult posibil.
(17)  Realizarea țintelor și obiectivelor uniunii energetice ar trebui asigurată printr-o combinație de inițiative ale Uniunii și politici naționale coerente stabilite în cadrul unor planuri energetice și climatice naționale integrate. Legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și al climei stabilește cerințe de planificare, care au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național. Introducerea acestora în momente diferite a dus la suprapuneri și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică, în detrimentul eficienței din punctul de vedere al costurilor. Prin urmare, cerințele actuale disparate în materie de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul climei și al energiei ar trebui să fie raționalizate și integrate, după caz.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Este necesar să se evalueze interacțiunea dintre politicile și măsurile existente și cele prevăzute care au ca scop realizarea decarbonizării, iar statele membre ar trebui să efectueze o evaluare calitativă sau cantitativă.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)
(17b)  Statele membre ar trebui să asigure coerența dintre planurile lor energetice și climatice naționale și strategiile lor de reducere a emisiilor pe termen lung cu Agenda pentru 2030 a ONU privind dezvoltarea durabilă.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Planurile energetice și climatice naționale integrate ar trebui să acopere perioade de zece ani și să ofere o imagine de ansamblu a sistemului energetic actual și a situației actuale a politicilor. Acestea ar trebui să stabilească obiective naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni cheie ale uniunii energetice, precum și politicile și măsurile corespunzătoare necesare în vederea îndeplinirii acestor obiective, și să aibă o bază analitică. Planurile naționale care acoperă prima perioadă, 2021-2030, ar trebui să acorde o atenție deosebită obiectivelor pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și interconectarea rețelelor de energie electrică. Statele membre ar trebui să urmărească să se asigure că planurile naționale sunt consecvente cu obiectivele de dezvoltare durabilă și contribuie la realizarea acestora.
(18)  Planurile energetice și climatice naționale integrate ar trebui să acopere perioade de zece ani și să ofere o imagine de ansamblu a sistemului energetic actual și a situației actuale a politicilor. Acestea ar trebui să stabilească ținte sau obiective naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni cheie ale uniunii energetice, precum și politicile și măsurile corespunzătoare necesare în vederea îndeplinirii acestor obiective, și să aibă o bază analitică. Planurile naționale care acoperă prima perioadă, 2021-2030, ar trebui să acorde o atenție deosebită obiectivelor pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și interconectarea rețelelor de energie electrică. Statele membre ar trebui să urmărească să se asigure că planurile naționale sunt consecvente cu obiectivele de dezvoltare durabilă și contribuie la realizarea acestora.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)   În cadrul elaborării planurilor naționale integrate pentru energie și climă, statele membre ar trebui să determine numărul gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, ținând seama de serviciile energetice interne de care este nevoie pentru a garanta un nivel de trai minim în contextul național respectiv, pe care acestea nu și-l pot permite din cauza unei combinații de factori precum veniturile scăzute, cheltuielile ridicate pentru energie și eficiența energetică scăzută a gospodăriilor respective. Statele membre ar trebui să prezinte succint politicile și măsurile existente și cele planificate pentru combaterea sărăciei energetice, iar dacă este cazul să includă un obiectiv național de reducere a numărului de gospodării care suferă de sărăcie energetică. Comisia ar trebui să adopte o metodologie comună pe baza căreia statele membre să definească sărăcia energetică, iar fiecare stat membru ar trebui să identifice gospodăriile aflate în situație de sărăcie energetică în conformitate cu condițiile specifice din țara respectivă.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)
(18b)  Statele membre ar trebui să se asigure că fondurile UE prevăzute în cadrul financiar multianual 2014-2020 sunt incluse în planurile naționale integrate privind energia și clima. Alocările naționale din cadrul financiar multianual post-2020 ar trebui să contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor și țintelor uniunii energetice, mai ales în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin eliminarea GES cu ajutorul tehnicilor de absorbție, prin utilizarea surselor regenerabile și prin eficiența energetică. În acest scop, procesul de programare la nivel național și local pentru cadrul financiar multianual de după 2020 ar trebui să se desfășoare concomitent cu evaluarea de către Comisie a planurilor energetice și climatice naționale integrate, pentru a reflecta obiective ambițioase, în special în lumina obiectivelor pe termen lung din Acordul de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Statele membre ar trebui să creeze o platformă de dialog permanent pe mai multe niveluri pe tema energiei, care să reunească autorități locale, organizații ale societății civile, mediul de afaceri, investitori și alte părți interesate vizate, pentru a discuta diferitele opțiuni avute în vedere pentru politicile privind energia și clima. În cadrul acestei platforme ar trebui să fie discutate planurile naționale integrate privind energia și clima, precum și strategiile pe termen lung în domeniul climei și energiei.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Punerea în aplicare a politicilor și a măsurilor în domeniul energiei și în cel al climei are un impact asupra mediului. Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa și de a fi consultat cu privire la elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate, în conformitate, după caz, cu dispozițiile Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 și cu Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu din 25 iunie 1998 („Convenția de la Aarhus”). De asemenea, statele membre ar trebui să asigure implicarea partenerilor sociali în elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate.
(20)  Punerea în aplicare a politicilor și a măsurilor în domeniul energiei și în cel al climei are un impact asupra mediului. Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa activ și de a fi consultat cu privire la elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate și a strategiilor pe termen lung privind clima și energia, în conformitate, după caz, cu dispozițiile Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 și cu Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu din 25 iunie 1998 („Convenția de la Aarhus”). De asemenea, statele membre ar trebui să asigure implicarea partenerilor sociali, a autorităților locale și a tuturor părților interesate vizate de la începutul proceselor de planificare și raportare, precum și în elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate și a strategiilor pe termen lung.
__________________
__________________
24 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
24 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Cooperarea regională este esențială pentru a asigura o realizare efectivă a obiectivelor uniunii energetice. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la planurile altor state membre înainte ca acestea să fie finalizate, pentru a se evita neconcordanțele și posibilele efecte negative asupra altor state membre și pentru a se asigura că obiectivele comune sunt îndeplinite în mod colectiv. Cooperarea regională în ceea ce privește elaborarea și finalizarea planurilor naționale, precum și punerea în aplicare ulterioară a planurilor naționale ar trebui să fie esențială pentru îmbunătățirea eficacității și a eficienței măsurilor și pentru stimularea integrării pieței și a securității energetice.
(21)  Cooperarea macroregională și regională este necesară pentru ca statele membre să pună în aplicare în comun anumite politici și măsuri care contribuie la realizarea țintelor și obiectivelor comune într-un mod optim din punctul de vedere al costurilor. Comisia ar trebui să faciliteze acest tip de cooperare între statele membre. Statele membre ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a prezenta observații cu privire la planurile altor state membre înainte ca acestea să fie finalizate, pentru a se evita neconcordanțele și posibilele efecte negative asupra altor state membre și pentru a se asigura că obiectivele comune sunt îndeplinite în mod colectiv. Cooperarea macroregională și regională în ceea ce privește elaborarea și finalizarea planurilor naționale, precum și punerea în aplicare ulterioară a planurilor naționale ar trebui să fie esențială pentru îmbunătățirea eficacității și a eficienței măsurilor și pentru stimularea integrării pieței și a securității energetice.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Planurile naționale ar trebui să fie stabile, pentru a asigura transparența și previzibilitatea politicilor și măsurilor naționale, în vederea asigurării siguranței investitorilor. Ar trebui totuși prevăzută actualizarea planurilor naționale o dată în decursul perioadei de zece ani vizate, pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a se adapta la schimbări de circumstanțe semnificative. Pentru planurile care acoperă perioada 2021-2030, statele membre ar trebui să își poată actualiza planurile până la 1 ianuarie 2024. Obiectivele și contribuțiile ar trebui modificate doar pentru a reflecta o ambiție globală mai mare, mai ales în ceea ce privește obiectivele privind energia și clima pentru 2030. În cadrul actualizărilor, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a atenua orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate.
(22)  Planurile naționale ar trebui să fie stabile, pentru a asigura transparența și previzibilitatea politicilor și măsurilor naționale, în vederea asigurării siguranței investițiilor. Prezentarea regulată a planurilor naționale în decursul unor perioade consecutive de zece ani le oferă statelor membre posibilitatea de a se adapta la schimbările semnificative de împrejurări. Țintele și obiectivele ar trebui modificate doar pentru a reflecta o ambiție globală mai mare, mai ales în ceea ce privește obiectivele privind energia și clima. În cadrul acestor planuri, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a atenua orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Strategiile stabile de reducere a emisiilor pe termen lung sunt esențiale pentru a contribui la transformarea economică, la crearea de locuri de muncă, la creșterea economică și la realizarea obiectivelor mai ample de dezvoltare durabilă, precum și pentru a avansa în mod echitabil și rentabil în direcția obiectivului pe termen lung stabilit prin Acordul de la Paris. Mai mult, părțile la Acordul de la Paris sunt invitate să comunice, până în 2020, strategiile proprii de dezvoltare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung, până la mijlocul secolului.
(23)  Strategiile stabile pe termen lung privind clima și energia sunt esențiale pentru a contribui la transformarea economică, la crearea de locuri de muncă, la creșterea economică și la realizarea obiectivelor mai ample de dezvoltare durabilă, precum și pentru a avansa în mod echitabil și rentabil în direcția obiectivului pe termen lung stabilit prin Acordul de la Paris. Mai mult, părțile la Acordul de la Paris sunt invitate să comunice, până în 2020, strategiile proprii de dezvoltare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung, până la mijlocul secolului.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  Statele membre ar trebui să elaboreze strategii pe termen lung în domeniul climei și al energiei pentru 2050 și pentru perioada post-2050, identificând transformările necesare în diferite sectoare pentru a trece la un sistem de energie din surse regenerabile și pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. Strategiile ar trebui să fie consecvente cu cota Uniunii din bugetul global de emisii de carbon rămas și ar trebui să fie elaborate într-un mod deschis și transparent, cu implicarea deplină a părților interesate vizate. Planurile energetice și climatice naționale integrate ar trebui să se bazeze pe strategiile pe termen lung în domeniul climei și al energiei și să fie consecvente cu acestea.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)
(23b)  Sectorul exploatării terenurilor, al schimbării destinației terenurilor și al silviculturii (LULUCF) este deosebit de expus și extrem de vulnerabil la schimbările climatice. În același timp, acest sector dispune de un potențial enorm de a asigura beneficii climatice pe termen lung și de a contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor climatice pe termen lung ale Uniunii și internaționale. El poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor și menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon, precum și prin furnizarea de biomateriale care pot înlocui materiile fosile sau materialele care implică emisii ridicate de dioxid de carbon. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale gestionarea durabilă a resurselor și stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon. Pentru a favoriza investiții durabile pe termen lung, este esențial să existe strategii pe termen lung.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 23 c (nou)
(23c)  Atunci când sunt concepute noi interconexiuni, este important să se realizeze o evaluare completă a costurilor și beneficiilor, inclusiv o evaluare deplină a impactului tehnic, socioeconomic și ecologic, astfel cum se prevede în Regulamentul privind TEN-E, și să se țină seama de externalitățile pozitive ale interconexiunilor, cum ar fi integrarea surselor regenerabile, siguranța aprovizionării și o concurență mai intensă pe piața internă.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Ca și în cazul planificării, legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și în cel al climei stabilește cerințele de raportare, dintre care multe au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național, însă aceste cerințe au fost introduse în momente diferite, ceea ce a dus la suprapuneri și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică, precum atenuarea GES, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și integrarea pieței. Pentru a găsi echilibrul corect între necesitatea de a asigura o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a planurilor naționale și necesitatea de a reduce sarcina administrativă, statele membre ar trebui să întocmească rapoarte intermediare bienale cu privire la punerea în aplicare a planurilor și la alte evoluții din sistemul energetic. Ar fi însă în continuare necesare unele raportări anuale, în special având în vedere cerințele de raportare în domeniul climei care decurg din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și din regulamentele Uniunii.
(24)  Ca și în cazul planificării, legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și în cel al climei stabilește cerințele de raportare, dintre care multe au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național, complementare reformelor pieței, însă aceste cerințe au fost introduse în momente diferite, ceea ce a dus la suprapuneri și la ineficiență din punctul de vedere al costurilor, precum și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică, precum atenuarea GES, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și integrarea pieței. Pentru a găsi echilibrul corect între necesitatea de a asigura o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a planurilor naționale și necesitatea de a reduce complexitatea administrativă, statele membre ar trebui să întocmească rapoarte intermediare bienale cu privire la punerea în aplicare a planurilor și la alte evoluții din sistemul energetic. Ar fi însă în continuare necesare unele raportări anuale, în special având în vedere cerințele de raportare în domeniul climei care decurg din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și din regulamentele Uniunii.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Rapoartele intermediare integrate ale statelor membre ar trebui să reflecte elementele indicate în modelul pentru planurile naționale. Ar trebui detaliat, într-un act (în acte) de punere în aplicare subsecvent(e), un model pentru rapoartele intermediare integrate, având în vedere natura lor tehnică și faptul că primele rapoarte intermediare trebuie prezentate în anul 2021. Rapoartele intermediare ar trebui realizate pentru a se asigura transparența față de Uniune, față de alte state membre și față de actorii de pe piață, inclusiv față de consumatori. Ele ar trebui să fie cuprinzătoare, la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, și pentru prima perioadă să pună în același timp accentul pe domeniile vizate de obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030.
(25)  Rapoartele intermediare integrate ale statelor membre ar trebui să reflecte elementele indicate în modelul pentru planurile naționale. Ar trebui detaliat, într-un act (în acte) de punere în aplicare subsecvent(e), un model pentru rapoartele intermediare integrate, având în vedere natura lor tehnică și faptul că primele rapoarte intermediare trebuie prezentate în anul 2021. Rapoartele intermediare ar trebui realizate pentru a se asigura transparența față de Uniune, față de alte state membre, față de autoritățile regionale și locale, față de actorii de pe piață, inclusiv față de consumatori și față de orice alte părți interesate vizate și publicul larg. Ele ar trebui să fie cuprinzătoare, la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, și pentru prima perioadă să pună în același timp accentul pe domeniile vizate de obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 a demonstrat importanța transparenței, a preciziei, a consecvenței, a integralității și a comparabilității informațiilor. Pe baza acestei experiențe, prezentul regulament ar trebui să asigure că statele membre prezintă rapoarte cu privire la propriile politici și măsuri, precum și la previziuni, aceasta fiind o componentă-cheie a rapoartelor intermediare. Informațiile din aceste rapoarte ar trebui să fie esențiale pentru a demonstra punerea în aplicare la timp a angajamentelor asumate în temeiul Regulamentului [] [ESR]. Operarea și îmbunătățirea în permanență a sistemelor la nivelul Uniunii și al statelor membre, împreună cu îndrumări mai bune privind raportarea, ar trebui să contribuie în mod semnificativ la consolidarea constantă a informațiilor necesare pentru a urmări progresele în ceea ce privește dimensiunea decarbonizării.
(28)  Experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 a demonstrat importanța transparenței, a preciziei, a consecvenței, a integralității și a comparabilității informațiilor. Pe baza acestei experiențe, prezentul regulament ar trebui să garanteze că statele membre utilizează date și ipoteze credibile și consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni și pun la dispoziția publicului datele utilizate pentru elaborarea de scenarii și modele și prezintă rapoarte cu privire la propriile politici și măsuri, precum și la previziuni, aceasta fiind o componentă-cheie a rapoartelor intermediare. Informațiile din aceste rapoarte ar trebui să fie esențiale pentru a demonstra punerea în aplicare la timp a angajamentelor asumate în temeiul Regulamentului [] [ESR]. Operarea și îmbunătățirea în permanență a sistemelor la nivelul Uniunii și al statelor membre, împreună cu îndrumări mai bune privind raportarea, ar trebui să contribuie în mod semnificativ la consolidarea constantă a informațiilor necesare pentru a urmări progresele în ceea ce privește dimensiunea decarbonizării.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Pentru a limita sarcina administrativă a statelor membre și a Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să instituie o platformă de raportare online pentru a facilita comunicarea și a promova cooperarea. Acest lucru ar trebui să asigure prezentarea la timp a rapoartelor și să faciliteze o mai bună transparență privind raportarea națională. Platforma de raportare electronică ar trebui să completeze, să se bazeze pe și să beneficieze de procesele de raportare, bazele de date și instrumentele electronice existente, cum ar fi cele ale Agenției Europene de Mediu, ale Eurostat și ale Centrului Comun de Cercetare, precum și de învățămintele trase de pe urma sistemului de management de mediu și audit al Uniunii.
(30)  Pentru a crește transparența în elaborarea politicilor energetice și climatice și pentru a limita complexitatea administrativă în statele membre și în cadrul Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să instituie o platformă publică online pentru a facilita accesul public la informații, comunicarea între Comisie și statele membre, precum și cooperarea în rândul statelor membre. Acest lucru ar trebui să asigure prezentarea la timp a rapoartelor și să faciliteze o mai bună transparență privind raportarea națională. Platforma electronică ar trebui să completeze, să se bazeze pe și să beneficieze de procesele de raportare, bazele de date și instrumentele electronice existente, cum ar fi cele ale Agenției Europene de Mediu, ale Eurostat și ale Centrului Comun de Cercetare, precum și de învățămintele trase de pe urma sistemului de management de mediu și audit al Uniunii.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  În ceea ce privește datele care trebuie furnizate Comisiei prin intermediul planificării și raportării naționale, informațiile furnizate de statele membre nu ar trebui să dubleze datele și statisticile care au fost deja puse la dispoziție, prin intermediul Eurostat, în contextul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului27, în aceeași formă ca în cazul obligațiilor în materie de planificare și de raportare prevăzute de prezentul regulament, și care sunt puse la dispoziție în continuare de Eurostat cu aceleași valori. Atunci când sunt disponibile și adecvate din punct de vedere temporal, datele și previziunile raportate și incluse în planurile energetice și climatice naționale ar trebui să se bazeze pe și să fie consecvente cu datele Eurostat și cu metodologia utilizată pentru raportarea statisticilor europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
(31)  Pentru a evita desfășurarea cu întârziere a acțiunilor la nivelul UE, Comisia ar trebui să utilizeze estimări anuale privind GES, sursele regenerabile de energie și eficiența energetică furnizate de Agenția Europeană de Mediu, cu scopul de a evalua progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru 2030. În ceea ce privește datele care trebuie furnizate Comisiei prin intermediul planificării și raportării naționale, informațiile furnizate de statele membre nu ar trebui să dubleze datele și statisticile care au fost deja puse la dispoziție, prin intermediul Eurostat, în contextul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului27, în aceeași formă ca în cazul obligațiilor în materie de planificare și de raportare prevăzute de prezentul regulament, și care sunt puse la dispoziție în continuare de Eurostat cu aceleași valori. Atunci când sunt disponibile și adecvate din punct de vedere temporal, datele și previziunile raportate și incluse în planurile energetice și climatice naționale ar trebui să se bazeze pe și să fie consecvente cu datele Eurostat și cu metodologia utilizată pentru raportarea statisticilor europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
__________________
__________________
27 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
27 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  În vederea realizării în mod colectiv a obiectivelor Strategiei pentru uniunea energetică, va fi esențială evaluarea de către Comisie a planurilor naționale și, pe baza rapoartelor intermediare, a implementării lor. Pentru prima perioadă de zece ani, aceasta privește în special îndeplinirea obiectivelor la nivelul Uniunii privind energia și clima pentru 2030 și a contribuțiilor naționale la obiectivele respective. Această evaluare ar trebui realizată o dată la doi ani și numai dacă este necesar o dată pe an și ar trebui să fie consolidată în rapoartele Comisiei privind starea uniunii energetice.
(32)  În vederea realizării în mod colectiv a obiectivelor celor cinci dimensiuni ale Strategiei pentru uniunea energetică, în special crearea unei uniuni energetice pe deplin funcționale și reziliente, va fi esențială evaluarea de către Comisie a proiectelor de planuri naționale, precum și a punerii în aplicare a planurilor naționale notificate, prin intermediul rapoartelor intermediare. Acest lucru este deosebit de important în prima perioadă de zece ani, în cazul obiectivelor de la nivelul Uniunii pentru 2030 referitoare la energie și climă. Această evaluare ar trebui realizată o dată la doi ani, iar dacă este necesar, o dată pe an, și ar trebui să fie consolidată în rapoartele Comisiei privind starea uniunii energetice.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Aviația are un impact asupra climei globale prin emisiile de CO2, dar și prin alte emisii, inclusiv emisiile de oxizi de azot, și mecanisme, precum creșterea stratului de nori cirus. Având în vedere evoluția rapidă a înțelegerii din punct de vedere științific a acestui impact, o evaluare actualizată a impactului altor emisii ale aviației decât cele de CO2 asupra climei globale este deja prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Modelarea utilizată în acest sens ar trebui adaptată la progresele științifice. Pe baza propriilor evaluări ale acestui impact, Comisia ar putea lua în considerare opțiuni de politică relevante pentru abordarea lor.
(33)  Aviația are un impact asupra climei globale prin emisiile de CO2, dar și prin alte emisii, inclusiv emisiile de oxizi de azot, și mecanisme, precum creșterea stratului de nori cirus. Având în vedere evoluția rapidă a înțelegerii din punct de vedere științific a acestui impact, o evaluare actualizată a impactului altor emisii ale aviației decât cele de CO2 asupra climei globale este deja prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Modelarea utilizată în acest sens ar trebui adaptată la progresele științifice. Pe baza propriilor evaluări ale acestui impact, Comisia ar trebui să examineze, până la 1 martie 2020, opțiuni de politică corespunzătoare pentru tratarea lui și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
(33a)  În conformitate cu orientările actuale din cadrul CCONUSC privind raportarea cu privire la gazele cu efect de seră, calculul și raportarea emisiilor de metan se bazează pe potențialul de încălzire globală (GWP) legat de un interval de timp de 100 de ani. Dat fiind potențialul ridicat de încălzire globală și durata de viață relativ scurtă în atmosferă a metanului, ceea ce duce la un impact semnificativ asupra climei pe termen scurt și mediu, Comisia ar trebui să analizeze în ce mod ar fi afectate politicile și măsurile de adoptare a unui calendar pe 20 de ani în cazul metanului. Pe baza acestei analize, Comisia ar trebui să examineze opțiuni de politică corespunzătoare pentru a trata rapid chestiunea emisiilor de metan printr-o strategie a Uniunii privind metanul, acordând prioritate emisiilor de metan legate de energie și deșeuri.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Pentru a contribui la asigurarea coerenței între politicile naționale și ale Uniunii și obiectivele uniunii energetice, Comisia și statele membre ar trebui să poarte un dialog constant. După caz, Comisia ar trebui să emită recomandări adresate statelor membre, inclusiv cu privire la nivelul de ambiție al proiectelor de planuri naționale, la punerea în aplicare ulterioară a politicilor și a măsurilor aferente planurilor naționale notificate, precum și cu privire la alte politici și măsuri naționale relevante pentru realizarea uniunii energetice. Statele membre ar trebui să acorde o maximă atenție acestor recomandări și să explice în rapoartele intermediare ulterioare modul în care acestea au fost puse în aplicare.
(34)  Pentru a contribui la asigurarea coerenței între politicile naționale și ale Uniunii și obiectivele uniunii energetice, Comisia și statele membre, precum și, după caz, statele membre între ele ar trebui să poarte un dialog constant. Comisia ar trebui să emită recomandări adresate statelor membre, inclusiv cu privire la nivelul de ambiție al proiectelor de planuri naționale, la punerea în aplicare ulterioară a politicilor și a măsurilor aferente planurilor naționale notificate, precum și cu privire la alte politici și măsuri naționale relevante pentru realizarea uniunii energetice. Statele membre ar trebui să țină seama de aceste recomandări și să explice în rapoartele intermediare ulterioare modul în care acestea au fost puse în aplicare.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  În cazul în care nivelul de ambiție al planurilor energetice și climatice naționale integrate sau al actualizărilor acestora este insuficient pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă, în special, a obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ar trebui să ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective (eliminând astfel orice „decalaj în materie de ambiție”). În cazul în care progresele înregistrate de Uniune în vederea atingerii acestor obiective sunt insuficiente pentru realizarea acestora, Comisia ar trebui, în plus față de emiterea de recomandări, să ia măsuri la nivelul Uniunii sau statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a asigura îndeplinirea acestor obiective (eliminând astfel orice „decalaj în materie de finalizare”). Astfel de măsuri ar trebui să ia în considerare contribuțiile ambițioase anticipate efectuate de către statele membre, în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, în cadrul eforturilor comune de îndeplinire în mod colectiv a obiectivelor. În domeniul energiei din surse regenerabile, aceste măsuri pot include, de asemenea, contribuțiile financiare ale statelor membre la o platformă de finanțare gestionată de Comisie, care ar fi utilizate pentru sprijinirea unor proiecte privind energia din surse regenerabile din întreaga Uniune. Obiectivele naționale pentru 2020 ale statelor membre privind energia din surse regenerabile ar trebui să servească drept ponderi de referință pentru energia din surse regenerabile începând din anul 2021. În domeniul eficienței energetice, măsurile suplimentare pot urmări, în special, îmbunătățirea eficienței energetice a produselor, a clădirilor și a transporturilor.
(35)  În cazul în care nivelul de ambiție, obiectivele, politicile și măsurile descrise în planurile energetice și climatice naționale integrate sunt insuficiente pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă, în special a obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ar trebui să ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective și ținte, iar statele membre ar trebui să-și întărească țintele naționale în domeniul energiei din surse regenerabile până la 31 decembrie 2020 (eliminând astfel orice „decalaj în materie de ambiție”). În cazul în care progresele înregistrate de Uniune în vederea atingerii acestor obiective sunt insuficiente pentru realizarea acestora, Comisia poate, în plus față de emiterea de recomandări, să ia măsuri la nivelul Uniunii sau să solicite măsuri suplimentare din partea statelor membre pentru a asigura finalizarea acestora (eliminând astfel orice „decalaj în materie de finalizare”). Astfel de măsuri ar trebui să ia în considerare eforturile ambițioase anticipate depuse de statele membre în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, în cadrul eforturilor comune de îndeplinire în mod colectiv a obiectivelor. În domeniul energiei din surse regenerabile, aceste măsuri pot include, de asemenea, contribuțiile financiare voluntare din partea statelor membre la o platformă de finanțare gestionată de Comisie, care ar fi utilizate pentru sprijinirea unor proiecte privind energia din surse regenerabile din întreaga Uniune, inclusiv a celor de interes pentru uniunea energetică. Obiectivele naționale pentru 2020 ale statelor membre privind energia din surse regenerabile ar trebui să servească drept ponderi de referință pentru energia din surse regenerabile începând din anul 2021 și ar trebui menținute pe toată durata perioadei. În domeniul eficienței energetice, măsurile suplimentare pot urmări, în special, îmbunătățirea eficienței energetice a produselor, a clădirilor și a transporturilor.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Statele membre și Comisia ar trebui să asigure o cooperare strânsă cu privire la toate aspectele legate de realizarea uniunii energetice și de punerea în aplicare a prezentului regulament, cu implicarea strânsă a Parlamentului European. Comisia ar trebui, după caz, să sprijine statele membre în punerea în aplicare a prezentului regulament, mai ales în ceea ce privește stabilirea planurilor naționale și măsurile asociate de consolidare a capacităților.
(38)  Statele membre și Comisia ar trebui să asigure o cooperare strânsă cu privire la toate aspectele legate de realizarea uniunii energetice și de punerea în aplicare a prezentului regulament, cu implicarea strânsă a Parlamentului European. Comisia ar trebui să sprijine statele membre în punerea în aplicare a prezentului regulament, mai ales în ceea ce privește stabilirea, punerea în practică și monitorizarea planurilor energetice și climatice naționale integrate, a strategiei pe termen lung în domeniul climei și al energiei și a măsurilor asociate de consolidare a capacităților, prin mobilizarea resurselor interne ale Agenției Europene de Mediu, ale Centrului Comun de Cercetare, ale capacității de modelare internă și, după caz, ale specialiștilor externi.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)
(41a)  Prezentul regulament conține dispoziții legate de considerarea eficienței energetice drept o prioritate de infrastructură, recunoscând că aceasta respectă definiția infrastructurii utilizată de FMI și de alte instituții economice, transformând-o într-un element esențial și într-o prioritate în deciziile viitoare de investiții în infrastructura energetică a Uniunii1a.
__________________
1a Raportul Parlamentului European din 2 iunie 2016 privind punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (2012/27/UE) - (2015/2232(INI)).
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  La elaborarea actelor de punere în aplicare, Comisia ar trebui să fie asistată, pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, de un comitet al uniunii energetice. Acesta ar trebui să înlocuiască șipreia atribuțiile de la Comitetul privind schimbările climatice și de la alte comitete, după caz.
(43)  La elaborarea actelor de punere în aplicare, Comisia ar trebui să fie asistată, pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, de un comitet pentru probleme de energie și climă. În ceea ce privește chestiunile legate de punerea în practică a dispozițiilor specifice privind schimbările climatice, Comisia ar trebui să fie sprijinită de Comitetul privind schimbările climatice înființat prin Regulamentul (UE) nr. 525/2013.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)
(44a)  În contextul pregătirii unei viitoare revizuiri a prezentului regulament și în contextul Strategiei de securitate cibernetică a UE, Comisia ar trebui să evalueze, în strânsă colaborare cu statele membre, dacă este necesar să se adauge cerințe suplimentare uniforme privind planificarea și raportarea cu privire la eforturile statelor membre de a îmbunătăți protecția infrastructurii de importanță critică a sistemului energetic al UE împotriva oricăror forme de amenințări cibernetice, în special având în vedere creșterea numărului de posibile atacuri cibernetice critice în ultimul deceniu, pentru a asigura securitatea energetică în toate împrejurările. Cu toate acestea, o astfel de coordonare îmbunătățită în cadrul UE nu ar trebui să afecteze interesele statelor membre privind securitatea națională prin divulgarea unor informații sensibile.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 1
Articolul 1
Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare
Obiect și domeniu de aplicare
1.   Prezentul regulament stabilește un mecanism de guvernanță pentru:
(1)   Prezentul regulament stabilește un mecanism de guvernanță pentru:
(-a)  punerea în practică a unor strategii și măsuri pe termen lung în domeniul climei și energiei în vederea îndeplinirii angajamentelor Uniunii din domeniul gazelor cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris;
(a)  punerea în aplicare de strategii și de măsuri concepute să îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani (2021-2030), în special obiectivele UE privind energia și clima pentru 2030;
(a)  punerea în aplicare de strategii și de măsuri concepute să îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani (2021-2030), în special obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030;
(aa)  stabilirea de parteneriate și mecanisme de cooperare între statele membre la nivel macroregional și regional, pentru a îndeplini țintele, obiectivele și angajamentele uniunii energetice;
(b)  asigurarea unei raportări în timp util, transparente, exacte, consecvente, comparabile și integrale din partea Uniunii și a statelor sale membre către secretariatul CCONUSC și al Acordului de la Paris.
(b)  asigurarea unei raportări în timp util, transparente, exacte, consecvente, comparabile și integrale din partea Uniunii și a statelor sale membre către secretariatul CCONUSC și al Acordului de la Paris;
(ba)  aducerea unei contribuții la sporirea securității normative și a securității investitorilor și aducerea unei contribuții la exploatarea oportunităților de dezvoltare economică, stimulare a investițiilor, creare de locuri de muncă și coeziune socială;
(bc)  sprijinirea unei tranziții echitabile pentru cetățeni și regiuni, care ar putea fi afectate în mod negativ de tranziția spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.
Mecanismul de guvernanță se bazează pe planuri energetice și climatice naționale integrate care acoperă perioade de zece ani începând cu perioada 2021-2030, pe rapoartele energetice și climatice naționale intermediare integrate corespunzătoare prezentate de statele membre și pe măsurile de monitorizare integrate ale Comisiei Europene. El definește un proces structurat și iterativ între Comisie și statele membre, în vederea finalizării planurilor naționale și a implementării ulterioare a acestora, inclusiv în ceea ce privește cooperarea regională și acțiunea corespunzătoare a Comisiei.
Mecanismul de guvernanță se bazează pe planuri energetice și climatice naționale integrate care acoperă perioade de zece ani începând cu perioada 2021-2030, pe rapoartele energetice și climatice naționale intermediare integrate corespunzătoare prezentate de statele membre și pe măsurile de monitorizare integrate ale Comisiei Europene. El definește un proces structurat, transparent și iterativ între Comisie și statele membre, care asigură participarea deplină a cetățenilor și a autorităților locale în vederea finalizării planurilor naționale și a implementării ulterioare a acestora, inclusiv în ceea ce privește cooperarea regională și macroregională și acțiunea corespunzătoare a Comisiei.
2.   Prezentul regulament se aplică următoarelor cinci dimensiuni ale uniunii energetice:
(2)   Prezentul regulament se aplică următoarelor cinci dimensiuni ale uniunii energetice:
(a)  securitatea energetică,
(a)  securitatea energetică,
(b)  piața energiei,
(b)  piața internă a energiei,
(c)  eficiența energetică,
(c)  eficiența energetică,
(d)  decarbonizarea și
(d)  decarbonizarea și
(e)  cercetarea, inovarea și competitivitatea.
(e)  cercetarea, inovarea și competitivitatea.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1
În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], din Directiva 2010/31/UE și din Directiva 2012/27/UE.
În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], din [reformarea Directivei 2009/72/CE propusă prin COM(2016)XXXX], din Directiva 2010/31/UE și din Directiva 2012/27/UE.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3
(3)   „politici și măsuri adoptate” înseamnă politici și măsuri pentru care a fost luată o decizie guvernamentală oficială până la data prezentării planului național sau a raportului intermediar și pentru care există un angajament clar de a proceda la punerea în aplicare;
3.   „politici și măsuri adoptate” înseamnă politici și măsuri pentru care a fost luată o decizie guvernamentală oficială la nivel central sau subnațional până la data prezentării planului național sau a raportului intermediar și pentru care există un angajament clar de a proceda la punerea în aplicare;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 9
(9)  „obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030” înseamnă obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii de reducere internă cu cel puțin 40 % față de anul 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii, care trebuie îndeplinit până în 2030, obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune în anul 2030, obiectivul la nivelul Uniunii de îmbunătățire cu cel puțin 27 % a eficienței energetice în 2030, care urmează să fie revizuit până în 2020 având în vedere un prag de 30 % la nivelul Uniunii, și obiectivul de 15 % privind interconectarea rețelelor de energie electrică pentru 2030 sau orice obiective ulterioare convenite în acest sens de Consiliul European sau de Consiliu și de Parlament pentru anul 2030;
eliminat
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 11 a (nou)
11a.  „eforturi timpurii” înseamnă progresul timpuriu realizat de un stat membru începând din 2021 în sensul îndeplinirii obiectivului său privind energia din surse regenerabile menționat la Articolul 3 din [reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile] și a obiectivului său privind îmbunătățirea eficienței energetice menționat la Articolul 1 alineatul (1) și la Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 17 a (nou)
17a.  „principiul «eficiența energetică înainte de toate»” înseamnă că în toate deciziile de planificare, de politici și de investiții energetice se acordă prioritate măsurilor de eficientizare a cererii și a ofertei de energie, prin reducerea consumului de energie la consumatorul final pe baza optimizării costurilor, prin inițiative bazate pe variația cererii de energie și prin eficientizarea conversiei, transportului și a distribuirii de energie;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 3
Articolul 3
Articolul 3
Planurile energetice și climatice naționale integrate
Planurile energetice și climatice naționale integrate
1.   Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, la fiecare zece ani, fiecare stat membru notifică Comisiei un plan energetic și climatic național integrat. Planurile conțin elementele stabilite la alineatul (2) și în anexa I. Primul plan vizează perioada 2021-2030. Planurile următoare vizează perioada de zece ani imediat următoare sfârșitului perioadei vizate de planul anterior.
(1)   Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, la fiecare zece ani, fiecare stat membru notifică Comisiei un plan energetic și climatic național integrat. Planurile conțin elementele stabilite la alineatul (2) și în anexa I. Primul plan vizează perioada 2021-2030. Planurile următoare vizează perioada de zece ani imediat următoare sfârșitului perioadei vizate de planul anterior.
2.   Planurile energetice și climatice naționale integrate sunt compuse din următoarele secțiuni principale:
(2)   Planurile energetice și climatice naționale integrate sunt compuse din următoarele secțiuni principale:
(a)  o prezentare generală a procesului urmat pentru stabilirea planului energetic și climatic național integrat, constând într-un rezumat, o descriere a consultării și implicării părților interesate și a rezultatelor acestora, precum și a cooperării regionale cu alte state membre în procesul de elaborare a planului;
(a)  o prezentare generală a procesului urmat pentru stabilirea planului energetic și climatic național integrat, care să cuprindă:
1.   un rezumat;
2.   descrierea consultărilor și a modului în care au participat autoritățile locale, societatea civilă, agenții economici, partenerii sociali și cetățenii, precum și a rezultatelor acestora;
3.  descrierea cooperării regionale și macroregionale cu alte state membre în procesul de elaborare a planului;
(b)  o descriere a obiectivelor și a contribuțiilor naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;
(b)  descrierea obiectivelor și a țintelor naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;
(c)  o descriere a politicilor și a măsurilor prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a contribuțiilor corespunzătoare stabilite la litera (b);
(c)  descrierea politicilor, a măsurilor și a strategiilor de investiții prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a țintelor corespunzătoare stabilite la litera (b);
(d)  o descriere a situației actuale a celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv în ceea ce privește sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, precum și previziunile legate de obiectivele menționate la litera (b) în raport cu politicile și cu măsurile deja existente (puse în aplicare și adoptate);
(d)  descrierea situației actuale a celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv în ceea ce privește sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, precum și previziunile legate de obiectivele și țintele menționate la litera (b) în raport cu politicile și măsurile deja existente (puse în aplicare și adoptate), precum și descrierea obstacolelor normative și de altă natură care împiedică îndeplinirea țintelor și a obiectivelor;
(e)  o evaluare a impactului politicilor și măsurilor planificate pentru realizarea obiectivelor menționate la litera (b);
(e)  evaluarea impactului politicilor și măsurilor planificate la nivel individual și colectiv pentru realizarea țintelor și a obiectivelor menționate la articolele 1, 4, 13a și 14, precum și a impactului asupra mediului, inclusiv asupra calității aerului și a protecției naturii, asupra sănătății, situației macroeconomice și a situației sociale;
(ea)   evaluarea impactului politicilor și măsurilor planificate asupra competitivității legate de cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;
(eb)  evaluarea impactului potențial al climei în statul membru, inclusiv a consecințelor directe și indirecte, precum și a strategiilor de reziliență care vizează gestionarea efectelor climatice, cum ar fi planurile naționale de adaptare;
(ec)  în urma elaborării unui plan de investiții, estimarea investițiilor publice și private necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor și politicilor planificate;
(f)  o anexă, întocmită în conformitate cu cerințele și cu structura prevăzute în anexa II la prezentul regulament, care să stabilească metodologiile și măsurile de politică ale statului membru pentru îndeplinirea cerinței de economisire a energiei în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761] și cu anexa V la aceasta.
(f)  o anexă, întocmită în conformitate cu cerințele și cu structura prevăzute în anexa II la prezentul regulament, care să stabilească metodologiile și măsurile de politică ale statului membru pentru îndeplinirea cerinței de economisire a energiei în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761] și cu anexa V la aceasta.
3.   La elaborarea planurilor naționale menționate la alineatul (1), statele membre iau în considerare interconexiunile dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice și utilizează date și ipoteze consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, acolo unde este cazul.
(3)   Atunci când elaborează planurile naționale menționate la alineatul (1), statele membre:
(a)  limitează complexitatea administrativă și costurile pentru toate părțile interesate vizate;
(b)   iau în considerare interacțiunile dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, în special principiul „eficiența energetică înainte de toate”;
(c)   utilizează date și ipoteze credibile și consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, acolo unde este cazul, și pun la dispoziția publicului datele utilizate pentru exercițiile de modelare;
(d)  asigură coerența cu obiectivele prevăzute la articolul 1 și cu strategiile naționale pe termen lung în domeniul climei și energiei, astfel cum se prevede la articolul 14;
(e)  evaluează numărul gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, ținând seama de serviciile energetice interne de care este nevoie pentru a garanta un nivel de trai minim în contextul național respectiv, și prezintă succint politicile și măsurile existente și cele prevăzute care au ca scop eliminarea sărăciei energetice, inclusiv măsurile de politică socială și alte programe naționale pertinente;
în cazul în care într-un stat membru există un număr semnificativ de gospodării afectate de sărăcie energetică, fapt determinat în urma evaluării bazate pe date ce pot fi verificate, cu utilizarea indicatorilor de dispersie geografică, statul membru respectiv ar trebui să includă în planul său un obiectiv orientativ național pentru reducerea sărăciei energetice;
(f)  includ dispoziții pentru a evita, a atenua sau, în cazul în care proiectul este de interes public și nu există alternative, a compensa orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate prevăzute la articolele 15-22;
(g)  iau în considerare cele mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european.
(3a)  După primul plan energetic și climatic național integrat, statele membre asigură în toate planurile ulterioare transmise Comisiei în conformitate cu alineatul (1) modificarea țintelor și obiectivelor naționale, astfel cum se prevede la articolul 4, pentru a reflecta un grad mai mare de ambiție față de cel prevăzut în precedentul plan energetic și climatic național integrat.
(3b)  Statele membre pun la dispoziția publicului planurile prezentate Comisiei în temeiul prezentului articol.
4.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36, pentru a modifica anexa I în vederea adaptării acesteia la modificările aduse cadrului de politici privind clima și energia al Uniunii, la evoluțiile pieței energiei și la noile cerințe prevăzute în CCONUSC și în Acordul de la Paris.
(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36, pentru a modifica anexa I în vederea adaptării acesteia la modificările aduse cadrului de politici privind clima și energia al Uniunii, la evoluțiile pieței energiei și la noile cerințe prevăzute în CCONUSC și în Acordul de la Paris.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu
Obiectivele și contribuțiile naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice
Țintele și obiectivele pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Statele membre descriu, în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, următoarele obiective și contribuții principale, astfel cum sunt specificate în anexa I secțiunea A.2:
Statele membre descriu, în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, următoarele obiective și ținte principale, astfel cum sunt specificate în anexa I secțiunea A.2:
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 1 – subpunctul iia (nou)
(iia)  traiectoriile pe care le prevede statul membru pentru a menține și a majora absorbția de carbon din absorbanți în concordanță cu strategiile pe termen lung în domeniul energiei și climei, astfel cum se prevede la articolul 14;
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 1 – subpunctul iii
iii.   dacă este cazul, alte obiective naționale consecvente cu strategiile existente de reducere a emisiilor pe termen lung;
(iii)   alte obiective și ținte naționale coerente cu Acordul de la Paris și cu strategiile pe termen lung privind clima și energia;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul i
i.   în vederea realizării obiectivului obligatoriu al Uniunii de cel puțin 27 % energie din surse regenerabile în 2030, menționat la articolul 3 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], o contribuție la acest obiectiv în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al statului membru în 2030, cu o traiectorie liniară pentru această contribuție începând din anul 2021;
(i)   în vederea realizării obiectivului obligatoriu al Uniunii pentru 2030 de a produce cel puțin 35 % din energie din surse regenerabile, menționat la [articolul 3] din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767];
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ia (nou)
(ia)   obiectivul național al statului membru pentru 2030 privind energia din surse regenerabile în consumul final brut de energie, prevăzut la articolul 3 și în anexa Ia la Directiva (UE) .../... [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], cu o traiectorie progresivă care să asigure utilizarea în mod regulat a energiei din surse regenerabile începând cu 2021, astfel cum se prevede în anexa Ia la prezentul regulament;
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ib (nou)
(ib)   Traiectoria menționată la subpunctul (ia):
(i)  are ca punct de plecare ponderea energiei din surse regenerabile în anul 2020, astfel cum se prevede în coloana a treia a tabelului din anexa I partea A la Directiva (UE) .../... [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767]. Dacă un stat membru depășește obiectivul național obligatoriu pentru 2020, traiectoria sa poate să înceapă la nivelul realizat în 2020;
(ii)  este alcătuită din minimum trei puncte de referință, calculate ca media celor doi sau trei ani precedenți, conform anexei Ia;
(iii)  îndeplinește cel puțin obiectivul național pentru 2030;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ic (nou)
(ic)  Traiectoria statului membru menționată la subpunctele (ia) și (ib) luate împreună reprezintă traiectoria lineară obligatorie a Uniunii și îndeplinește obiectivul obligatoriu al Uniunii de a produce în 2030 cel puțin 35 % din consumul final brut de energie din surse regenerabile;
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul id (nou)
(id)  traiectoriile statului membru privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie începând din 2031 sunt coerente cu strategiile pe termen lung în domeniul energiei și climei.
Amendamentele 69 și 287
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ii
ii.   traiectorii pentru ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie pentru perioada 2021-2030 în sectorul încălzirii și răcirii, al energiei electrice și al transporturilor;
(ii)   traiectoriile orientative ale statului membru pentru ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie pentru perioada 2021-2030 în sectorul încălzirii și răcirii, al energiei electrice și al transporturilor;
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul iii
iii.   traiectoriile pentru fiecare tehnologie de obținere a energiei din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să o utilizeze pentru a realiza traiectoriile globale și sectoriale pentru energia din surse regenerabile în perioada 2021-2030, inclusiv consumul final brut preconizat total de energie per tehnologie și per sector în Mtep și capacitatea instalată totală planificată per tehnologie și per sector în MW;
(iii)   traiectoriile orientative pentru fiecare tehnologie de obținere a energiei din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să o utilizeze pentru a realiza traiectoriile globale și sectoriale pentru energia din surse regenerabile în perioada 2021-2030, inclusiv consumul final brut preconizat total de energie per tehnologie și per sector în Mtep, capacitatea instalată totală planificată per tehnologie și per sector, inclusiv retehnologizarea, în MW;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul iiia (nou)
(iiia)  ponderea energiei din surse regenerabile a statului membru, precum și obiectivele și traiectoriile asociate acestui tip de energie produsă de orașe, de comunitățile de energie din surse regenerabile și de consumatorii autonomi în perioada 2021-2030, inclusiv consumul final brut preconizat de energie în Mtep;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 1
(1)  contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea obiectivului obligatoriu al Uniunii privind eficiența energetică de 30 % în 2030, menționat la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], bazată fie pe consumul primar sau final de energie, fie pe economiile primare sau finale de energie, fie pe intensitatea energetică.
1.  obiectivul obligatoriu privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea în 2030 a obiectivului obligatoriu al Uniunii de 40 % privind eficiența energetică, menționat la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], bazat fie pe consumul de energie primară sau finală, pe economiile de energie primară sau finală, fie pe intensitatea energetică, cu o traiectorie lineară pentru acest obiectiv începând cu 2021.
Statele membre își exprimă contribuția ca nivel absolut al consumului primar de energie și al consumului final de energie în 2020 și în 2030, cu o traiectorie liniară pentru contribuția respectivă începând din 2021. De asemenea, ei explică metodologia pe care au utilizat-o și factorii de conversie folosiți;
Statele membre își exprimă obiectivele privind eficiența energetică drept nivelul absolut al consumului de energie primară și al consumului final de energie în 2020 și în 2030. Acestea explică metodologia pe care se bazează și factorii de conversie utilizați în conformitate cu anexele IV și V ... [din versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761];
Traiectoria menționată la primul paragraf constă în ținte intermediare bienale, începând cu 2022, iar ulterior din doi în doi ani;
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 2
(2)  cantitatea cumulată de economii de energie care trebuie realizate în perioada 2021-2030 în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761];
2.  cantitatea cumulată de economii suplimentare de energie care trebuie realizate în perioada 2021-2030 și ulterior în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761];
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 3
(3)  obiectivele pentru renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale (atât publice, cât și private);
3.  pe baza unei analize a parcului de clădiri existente, reperele pentru 2030 și 2040 pentru strategiile pe termen lung de renovare a parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, progresul către obiectivul pentru 2050 fiind măsurat în conformitate cu articolul 2a din Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0765];
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 3 a (nou)
3a.  politicile și măsurile prevăzute, precum și progresele realizate în sensul transformării parcului de clădiri de la nivel național într-un parc de clădiri foarte eficient din punct de vedere energetic și fără emisii de carbon, inclusiv o estimare bazată pe dovezi a economiilor de energie preconizate și a altor beneficii, care trebuie realizate în perioada 2020-2030;
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 4
(4)  suprafața totală care urmează să fie renovată sau economiile de energie anuale echivalente care trebuie realizate din 2020 până în 2030 în temeiul articolului 5 din Directiva 2012/27/UE referitor la rolul exemplar al clădirilor organismelor publice;
4.  suprafața totală care urmează să fie renovată și economiile de energie corespondente realizate prin renovare sau economiile de energie anuale echivalente care rezultă din abordarea alternativă și care trebuie realizate în perioada 2020-2030 în temeiul articolului 5 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761];
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 4 a (nou)
4a.  potențialul identificat pentru economiile de energie în materie de încălzire și răcire, inclusiv rezultatul evaluării cuprinzătoare a potențialului de aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a unui sistem eficient de termoficare și răcire centralizată;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 5
(5)  alte obiective naționale în materie de eficiență energetică, inclusiv obiective sau strategii pe termen lung și obiective sectoriale în domenii precum transporturile, încălzirea și răcirea;
5.  alte obiective naționale în materie de eficiență energetică, inclusiv obiective sau strategii pe termen lung și obiective sectoriale în domenii precum transporturile, industria producătoare și aprovizionarea cu apă și evacuarea apelor uzate sau legate de politicile privind interconectarea sectoarelor; precum și eficientizarea realizată în alte sectoare cu un înalt potențial de creștere a eficienței energetice de-a lungul întregului lanț energetic, de la energia primară la utilizatorii finali sau, de exemplu, centrele de date;
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 1
(1)  obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și aprovizionarea cu energie din țări terțe;
1.  obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și aprovizionarea cu energie din țări terțe, în scopul creșterii rezilienței sistemelor energetice naționale, macroregionale și regionale;
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 2
(2)  a obiectivelor naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe;
2.  obiectivele naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe, în scopul creșterii rezilienței sistemelor energetice naționale, macroregionale și regionale;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 4
(4)  obiectivele naționale în ceea ce privește utilizarea surselor interne de energie (în special energia din surse regenerabile);
4.  obiectivele naționale în ceea ce privește creșterea flexibilității sistemului energetic național, în special prin aplicarea unor măsuri de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie interne și regionale, modificarea cererii și stocare;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 1
(1)  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul de interconectare a rețelelor de energie electrică de cel puțin 15 % pentru 2030; statele membre explică metodologia utilizată în acest scop;
1.  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul orientativ de interconectare a rețelelor de energie electrică pentru 2030 de cel puțin 15%, ținându-se seama de obiectivul de interconectare pentru 2020 de 10%, condițiile și potențialul pieței naționale și regionale, toate aspectele analizelor cost-beneficiu, nivelul real de punere în practică a PIC, precum și măsurile de creștere a capacității de comercializare a interconectărilor existente; statele membre explică metodologia subiacentă utilizată, ținând seama de metodologia propusă de Comisie;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 2
(2)  obiectivele național esențiale privind infrastructura de transport al energiei electrice și al gazului, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei pentru uniunea energetică;
2.  obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice și a gazului și modernizarea acesteia, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale Strategiei pentru uniunea energetică; pentru orice proiect major de infrastructură planificat, o evaluare preliminară a compatibilității acestuia cu cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice și a contribuțiilor sale la acestea, în special în ceea ce privește siguranța aprovizionării și concurența;
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 3
(3)  obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum integrarea și cuplarea piețelor, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite;
3.  obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum creșterea gradului de flexibilitate a sistemului, în special prin eliminarea obstacolelor din calea liberei stabiliri a prețurilor, integrarea și cuplarea piețelor, rețelele inteligente, agregarea, modificarea cererii, stocarea, generarea distribuită, mecanismele pentru expediere, reexpediere și limitare, semnalele de preț în timp real, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea acestor obiective;
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 3 a (nou)
3a.  obiectivele naționale referitoare la participarea nediscriminatorie a energiei din surse regenerabile, modificarea cererii și stocarea, inclusiv prin agregare pe toate piețele de energie, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor;
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 3 b (nou)
3b.  obiectivele naționale privind asigurarea participării consumatorilor la sistemul energetic și beneficiile obținute de pe urma autogenerării și a noilor tehnologii, inclusiv a controalelor inteligente;
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 4
(4)  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, precum și flexibilitatea sistemului energetic în ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite;
4.  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, garantând că nu sunt puse în aplicare niciun fel de mecanisme de capacitate, sau, dacă acestea sunt puse în aplicare pentru a asigura siguranța aprovizionării, că sunt limitate pe cât posibil, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite;
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e – punctul 1
(1)  obiectivele naționale și obiectivele de finanțare privind inovarea și cercetarea publică și privată legată de uniunea energetică; dacă este cazul, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite. Aceste obiective ar trebui să fie consecvente cu cele stabilite în strategia pentru uniunea energetică și în planul SET;
1.  obiectivele naționale și obiectivele de finanțare privind sprijinul public pentru inițiativele de cercetare și de inovare legate de uniunea energetică și efectul de pârghie preconizat asupra inițiativelor de cercetare private; dacă este cazul, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite. Aceste ținte și obiective ar trebui să fie consecvente cu cele stabilite în strategia pentru uniunea energetică și în planul SET;
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e – punctul 2
(2)  obiectivele naționale pentru 2050 privind implementarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon;
(2)  obiectivele naționale pentru 2050 referitoare la promovarea tehnologiilor durabile;
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e – punctul 3
(3)  obiectivele naționale în ceea ce privește competitivitatea.
eliminat
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu
Procesul de stabilire a contribuțiilor statelor membre în domeniul energiei din surse regenerabile
Procesul de stabilire a obiectivelor statelor membre în domeniul energiei din surse regenerabile
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.   Atunci când își stabilesc contribuția privind propria pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030 și în ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), statele membre iau în considerare următoarele:
(1)   Atunci când își stabilesc obiectivul privind propria pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030 și în ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), statele membre iau în considerare următoarele:
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul i
(i)  distribuția echitabilă a utilizării în întreaga Uniune Europeană;
(i)  distribuția echitabilă și eficientă din punctul de vedere al costului a utilizării în întreaga Uniune Europeană;
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  ponderea de referință a energiei din surse regenerabile în consumul său final brut de energie prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din Directiva (UE) .../... [reformarea Directivei 2009/28/CE];
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.   Statele membre asigură în mod colectiv faptul că suma contribuțiilor lor se ridică la cel puțin 27 % energie produsă din surse regenerabile în consumul final brut de energie la nivelul Uniunii până în 2030.
(2)   Statele membre asigură în mod colectiv faptul că suma obiectivelor lor se ridică la o traiectorie liniară care atinge cel puțin 35 % din energia produsă din surse regenerabile în consumul final brut de energie la nivelul Uniunii până în 2030.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu
Procesul de stabilire a contribuțiilor statelor membre în domeniul eficienței energetice
Procesul de stabilire a obiectivelor obligatorii al statelor membre în domeniul eficienței energetice
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
1.   Atunci când își stabilesc contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru 2030 și pentru ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (b) punctul 1, statele membre se asigură că:
(1)   Atunci când își stabilesc obiectivul obligatoriu privind eficiența energetică pe plan național pentru 2030 și pentru ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (b) punctul 1, statele membre se asigură că:
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
(a)  consumul de energie al Uniunii în 2020 este de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală și că, în 2030, consumul de energie al Uniunii este de maximum 1 321 Mtep de energie primară și de maximum 987 Mtep de energie finală pentru prima perioadă de zece ani;
(a)  consumul de energie al Uniunii în 2020 este de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală și că, în 2030, consumul de energie al Uniunii este de maximum 1 132 Mtep de energie primară și de maximum 849 Mtep de energie finală pentru prima perioadă de zece ani;
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă
2.   Atunci când își stabilesc contribuția menționată la alineatul (1), statele membre pot ține seama de circumstanțele care afectează consumul primar și final de energie, precum:
(2)   Atunci când își stabilesc obiectivul menționat la alineatul (1), statele membre pot ține seama de circumstanțele care afectează consumul primar și final de energie, precum:
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 7
Articolul 7
Articolul 7
Politicile și măsurile naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice
Politicile, măsurile și strategiile de investiții naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice
În propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre descriu, în conformitate cu anexa I, principalele politici și măsuri existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate pentru a realiza, în special, obiectivele stabilite în planurile naționale, inclusiv măsuri pentru a asigura cooperarea regională și finanțarea adecvată la nivel național și regional.
În propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre descriu, în conformitate cu anexa I, principalele politici și măsuri existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate pentru a realiza în special obiectivele stabilite în planurile naționale, inclusiv măsuri pentru a asigura cooperarea regională și finanțarea adecvată la nivel național, local și regional, inclusiv mobilizarea programelor și instrumentelor Uniunii.
Descrierea principalelor politici și măsuri existente și planificate pentru atingerea obiectivelor stabilite în planurile naționale este însoțită de o imagine de ansamblu a investițiilor necesare pentru a atinge aceste obiective.
Statele membre consideră eficiența energetică o prioritate în domeniul infrastructurii. De asemenea, acestea includ programe de eficientizare energetică în planificarea infrastructurii lor și fac din renovarea clădirilor o investiție prioritară.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.   Statele membre descriu, în conformitate cu structura și formatul specificate în anexa I, situația actuală pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv a sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră, la momentul prezentării planului național sau pe baza celor mai recente informații disponibile. De asemenea, statele membre stabilesc și descriu previziunile pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030), care sunt preconizate să rezulte din politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate).
(1)   Statele membre descriu, în conformitate cu structura și formatul specificate în anexa I, situația actuală pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv a sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră, la momentul prezentării planului național sau pe baza celor mai recente informații disponibile. De asemenea, statele membre stabilesc și descriu previziunile pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2030 (inclusiv pentru anul 2030), care sunt preconizate să rezulte din politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate). Statele membre pun la dispoziția publicului ipotezele, parametrii și metodologiile utilizate pentru previziuni și scenarii.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a
(a)  impactul asupra evoluției sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030), în contextul politicilor și măsurilor planificate, inclusiv o comparație cu previziunile bazate pe politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1);
(a)  impactul asupra evoluției sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030), în contextul politicilor și măsurilor planificate, inclusiv o comparație cu previziunile bazate pe politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1). Acest lucru ar trebui să includă o evaluare a sinergiilor provenite din interconectarea sectoarelor, digitalizare și mai buna organizare a pieței, precum și o evaluare a beneficiilor în ceea ce privește calitatea aerului și siguranța aprovizionării;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b
(b)  impactul la nivel macroeconomic și social, precum și asupra mediului și a competențelor, al politicilor și măsurilor planificate menționate la articolul 7 și specificate mai detaliat în anexa I, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030, inclusiv o comparație cu previziunile bazate pe politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1);
(b)  impactul la nivel macroeconomic și social, precum și asupra sănătății, a mediului și a competențelor, al politicilor și măsurilor planificate individuale și colective menționate la articolul 7 și specificate mai detaliat în anexa I, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030, inclusiv o comparație cu previziunile politicilor și măsurilor existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1). Metodologia utilizată pentru evaluarea acestui impact se face publică și se încurajează utilizarea analizei costuri-beneficii;
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c
(c)  interacțiunile dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unei dimensiuni de politică și dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unor dimensiuni diferite, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030. Previziunile referitoare la securitatea aprovizionării, la infrastructură și la integrarea pieței sunt corelate cu scenarii robuste în materie de eficiență energetică.
(c)  interacțiunile dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unei dimensiuni de politică și dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unor dimensiuni diferite, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030. Evaluarea conține o apreciere cantitativă sau calitativă a eventualelor interacțiuni documentate dintre politicile și măsurile naționale și măsurile de politică de la nivelul Uniunii privind clima și energia. Previziunile referitoare la securitatea aprovizionării, la infrastructură și la integrarea pieței sunt corelate cu scenarii robuste în materie de eficiență energetică.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  modalitatea în care politicile și măsurile individuale și colective existente și planificate vor atrage investiții private pe lângă finanțările publice necesare pentru punerea lor în aplicare.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 9
Articolul 9
Articolul 9
Proiectele de planuri energetice și climatice naționale integrate
Proiectele de planuri energetice și climatice naționale integrate
1.   Până la 1 ianuarie 2018 și, ulterior, la fiecare zece ani, statele membre elaborează și prezintă Comisiei un proiect al planului energetic și climatic național integrat menționat la articolul 3 alineatul (1).
(1)   Până la 1 iunie 2018, fiecare stat membru elaborează și prezintă Comisiei un proiect al primului său plan energetic și climatic național integrat menționat la articolul 3 alineatul (1). Fiecare stat membru elaborează și prezintă Comisiei un proiect al celui de-al doilea plan până la 1 ianuarie 2023, precum și, ulterior, o dată la cinci ani, proiectele planurilor sale următoare.
2.   Comisia poate formula recomandări adresate statelor membre cu privire la proiectele de planuri, în conformitate cu articolul 28. Aceste recomandări stabilesc în special:
(2)   Comisia evaluează proiectele de planuri și emite în atenția statelor membre recomandări specifice fiecărei țări, în conformitate cu articolul 28, cu cel puțin trei luni înainte de termenul pentru prezentarea planului prevăzut la articolul 3 alineatul (1), în următoarele scopuri:
(a)  nivelul de ambiție al obiectivelor și contribuțiilor în vederea realizării în mod colectiv a obiectivelor uniunii energetice, în special a obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică;
(a)  asigurarea atingerii în mod colectiv de către statele membre a obiectivelor și țintelor uniunii energetice aferente tuturor dimensiunilor uniunii energetice;
(aa)  asigurarea îndeplinirii de către statele membre a obiectivelor și țintelor naționale;
(b)  politicile și măsurile legate de obiectivele statelor membre și la nivelul Uniunii, precum și alte politici și măsuri cu o potențială relevanță transfrontalieră;
(b)  îmbunătățirea politicilor și măsurilor individuale existente și planificate incluse în planurile energetice și climatice naționale, printre care cele cu o potențială relevanță transfrontalieră;
(ba)  formularea de propuneri pentru adoptarea de politici și măsuri suplimentare în cadrul planurilor energetice și climatice naționale;
(c)  interacțiunile și consecvența dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate incluse în planul energetic și climatic național integrat din cadrul unei singure dimensiuni și între dimensiuni diferite ale uniunii energetice.
(c)  asigurarea consecvenței dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și cele planificate incluse în planul energetic și climatic național integrat din cadrul unei singure dimensiuni și între dimensiuni diferite ale uniunii energetice;
(ca)  asigurarea consecvenței strategiilor și instrumentelor de investiții cu politicile și măsurile statelor membre menite să îndeplinească obiectivele și țintele corespunzătoare.
3.   Statele membre acordă o maximă atenție oricărei recomandări din partea Comisiei atunci când își finalizează propriul plan energetic și climatic național integrat.
(3)   Statele membre acordă o maximă atenție oricărei recomandări din partea Comisiei atunci când își finalizează propriul plan energetic și climatic național integrat. În cazul în care poziția unui stat membru diferă de recomandarea Comisiei, statul membru în cauză prezintă și face publică justificarea care stă la baza poziției sale.
(3a)  Statele membre pun la dispoziția publicului proiectele de planuri menționate la alineatul (1).
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1
Fără a aduce atingere niciunei alte cerințe legislative a Uniunii, statele membre se asigură că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa la elaborarea proiectelor de planuri menționate la articolul 9 și anexează la proiectul de plan energetic și climatic național integrat prezentat Comisiei un rezumat al opiniilor publicului. În măsura în care sunt aplicabile dispozițiile Directivei 2001/42/CE, consultările efectuate în conformitate cu directiva în cauză sunt considerate a îndeplini, de asemenea, obligațiile de consultare a publicului prevăzute de prezentul regulament.
Fără a aduce atingere niciunei alte cerințe legislative a Uniunii, statele membre se asigură că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa la elaborarea proiectelor de planuri menționate la articolul 9 și a strategiilor pe termen lung menționate la articolul 14, atunci când toate opțiunile sunt posibile și poate avea loc o consultare publică efectivă.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre stabilesc termene rezonabile prin care acordă publicului timp suficient pentru a se informa, a se pregăti și a participa efectiv la diferitele etape ale procesului de planificare. Statele membre țin seama în mod corespunzător de participarea echitabilă și se asigură că publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi mijloacele electronice de comunicare, dacă sunt disponibile, cu privire la toate aspectele practice legate de participarea sa, publicul fiind în măsură să aibă acces la toate documentele pertinente.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Statele membre includ în proiectul lor de plan energetic și climatic național integrat și în planul lor final, precum și în strategiile lor pe termen lung prezentate Comisiei un rezumat al opiniilor publicului, descriind totodată modul în care acestea au fost luate în considerare.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  În măsura în care sunt aplicabile dispozițiile Directivei 2001/42/CE, consultările efectuate în conformitate cu această directivă sunt considerate a îndeplini, de asemenea, obligațiile de consultare a publicului prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 d (nou)
(1d)  La punerea în aplicare a prezentului articol, statele membre reduc la minimum complexitatea administrativă.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Platforma de dialog pe mai multe niveluri pe tema energiei și climei
(1)  Într-un spirit de parteneriat, statele membre instituie o platformă permanentă de dialog pe mai multe niveluri privind clima și energia pentru a sprijini implicarea activă a autorităților locale, a organizațiilor societății civile, a mediului de afaceri, a investitorilor, a oricăror alte părți interesate relevante și a publicului larg în gestionarea tranziției energetice.
(2)  În cadrul acestei platforme naționale de dialog privind energia și clima, statele membre prezintă diferite opțiuni și scenarii pe care le au în vedere pentru politicile lor pe termen scurt, mediu și lung privind energia și clima, împreună cu o evaluare a costurilor și beneficiilor pentru fiecare opțiune. Platformele de dialog privind clima și energia constituie forumuri pentru discutarea și elaborarea planurilor, a strategiilor și a rapoartelor în conformitate cu articolul 10.
(3)  Statele membre se asigură că platformele de dialog privind energia și clima beneficiază de resurse umane și financiare adecvate și funcționează în mod transparent.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 11
Articolul 11
Articolul 11
Cooperare regională
Cooperare macroregională și regională
1.   Statele membre cooperează între ele la nivel regional, pentru a realiza cu eficacitate obiectivele și contribuțiile stabilite în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate.
(1)   Statele membre cooperează între ele la nivel macroregional și regional, ținând seama în cea mai mare măsură de toate formele de cooperare existente și potențiale, pentru a realiza efectiv obiectivele și țintele stabilite în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate.
2.   Cu mult înainte de a prezenta Comisiei proiectul de plan energetic și climatic național integrat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), statele membre identifică posibilitățile de cooperare regională și consultă statele membre învecinate, precum și celelalte state membre care își exprimă interesul. În cadrul propriilor proiecte de planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre prezintă rezultatele acestei consultări regionale, inclusiv, dacă este cazul, modul în care au fost luate în considerare observațiile.
(2)   Cu mult înainte de a prezenta Comisiei proiectul de plan energetic și climatic național integrat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), statele membre identifică posibilitățile de cooperare macroregională și regională, ținând seama de mecanismele de cooperare macroregională existente, în special de planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP), de mecanismul de conectare a rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), de piața regională a energiei din zona centrală și de vest (CWREM), de inițiativa pentru o rețea în largul mării a țărilor cu deschidere la mările septentrionale (NSOGI), de Parteneriatul euromediteraneean, și consultă statele membre învecinate, precum și celelalte state membre care își exprimă interesul, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2011/92/UE și cu Convenția Espoo. În cadrul propriilor proiecte de planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre prezintă rezultatele acestei consultări regionale, inclusiv, dacă este cazul, modul în care au fost luate în considerare observațiile. Atunci când inițiază măsuri de cooperare macroregională, statele membre convin asupra unei structuri de guvernanță care prevede reuniuni la nivel de miniștri cel puțin o dată pe an.
(2a)  La cererea a două sau a mai multor state membre, Comisia facilitează elaborarea în comun a unor părți din planurile energetice și climatice naționale integrate ale acestora, inclusiv prin crearea unui cadru corespunzător. Atunci când participă la mecanisme de cooperare macroregională sau regională, statele membre includ rezultatele în proiectele lor de planuri energetice și climatice naționale integrate, pe care le prezintă Comisiei. Rezultatul unei astfel de cooperări macroregionale sau regionale poate să înlocuiască părțile echivalente ale respectivului plan energetic și climatic național integrat.
(2b)  Pentru a promova integrarea pieței și politicile care vizează eficiența din punctul de vedere al costurilor, Comisia identifică posibilități de cooperare macroregională sau regională care vizează una sau mai multe dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, în conformitate cu prezentul articol, cu o viziune pe termen lung bazată pe condițiile de piață existente. Pe baza acestor posibilități, Comisia poate emite recomandări adresate statelor membre în temeiul articolului 28, pentru a facilita cooperarea, parteneriatele și consultările efective.
3.   Comisia facilitează cooperarea și consultarea între statele membre cu privire la proiectele de planuri care îi sunt prezentate în temeiul articolului 9, în vederea finalizării acestora.
(3)   Comisia facilitează cooperarea și consultarea între statele membre cu privire la proiectele de planuri care îi sunt prezentate în temeiul articolului 9, în vederea finalizării acestora.
4.   La elaborarea propriilor planuri energetice și climatice naționale integrate finale, statele membre iau în considerare observațiile primite de la alte state membre în conformitate cu alineatele (2) și (3) și explică modul în care au fost luate în considerare observațiile respective.
(4)   La elaborarea propriilor planuri energetice și climatice naționale integrate finale, statele membre iau în considerare observațiile primite de la alte state membre în conformitate cu alineatele (2) și (3) și explică modul în care au fost luate în considerare observațiile respective.
5.   În scopurile menționate la alineatul (1), statele membre continuă să coopereze la nivel macroregional pentru punerea în aplicare a politicilor și măsurilor aferente planurilor lor.
(5)   În scopurile menționate la alineatul (1), statele membre continuă să coopereze la nivel macroregional pentru punerea în aplicare a politicilor și măsurilor aferente planurilor lor.
(5a)  Statele membre au în vedere, de asemenea, cooperarea cu semnatarii Tratatului de instituire a Comunității Energiei și cu țările terțe care fac parte din Spațiul Economic European.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă
Comisia evaluează planurile energetice și climatice naționale integrate și actualizările acestora notificate în temeiul articolelor 3 și 13. În special, ea evaluează dacă:
Comisia evaluează planurile energetice și climatice naționale integrate notificate în temeiul articolului 3. În special, ea evaluează dacă:
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera a
(a)  obiectivele și contribuțiile sunt suficiente pentru realizarea în mod colectiv a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani, în special, a obiectivelor cadrului Uniunii privind clima și energia pentru 2030;
(a)  țintele și obiectivele sunt suficiente pentru realizarea în mod colectiv a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani, în special, a obiectivelor cadrului Uniunii privind clima și energia pentru 2030;
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  politicile existente și cele prevăzute, măsurile și strategiile de investiții conexe sunt suficiente pentru atingerea țintelor naționale menționate la articolul 4;
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 13
Articolul 13
eliminat
Actualizarea planului energetic și climatic național integrat
1.  Până la 1 ianuarie 2023 și, ulterior, la fiecare 10 ani, statele membre prezintă Comisiei un proiect de actualizare a celui mai recent plan energetic și climatic național integrat notificat, menționat la articolul 3, sau confirmă Comisiei că planul rămâne valabil.
2.  Până la 1 ianuarie 2024 și, ulterior, la fiecare 10 ani, statele membre prezintă Comisiei o actualizare a celui mai recent plan energetic și climatic național integrat notificat, menționat la articolul 3, cu excepția cazului în care au confirmat că planul rămâne valabil în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol.
3.  Statele membre modifică obiectivele și contribuțiile stabilite în actualizarea menționată la alineatul (2) doar pentru a reflecta o ambiție mai mare în comparație cu cele stabilite în cel mai recent plan energetic și climatic național integrat notificat.
4.  Statele membre depun eforturi pentru a atenua, în planul actualizat, orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate prevăzute la articolele 15-22.
5.  La elaborarea actualizării menționate la alineatul (2), statele membre țin seama de cele mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european.
6.  Procedurile stabilite la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 11 se aplică elaborării și evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate actualizate.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Capitolul 3 – titlu
Strategii de reducere a emisiilor pe termen lung
Strategii pe termen lung în domeniul climei și al energiei
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)
Articolul 13a
Coerența cu obiectivele globale privind clima
Până la 1 iulie 2018, Comisia prezintă un raport privind bugetul emisiilor de carbon la nivel global rămas care este compatibil cu continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii cu mult sub 2° C, în special la 1,5° C, peste nivelurile preindustriale, și publică o analiză privind cota ce-i revine Uniunii în perspectiva 2050 și 2100.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 14
Articolul 14
Articolul 14
Strategii de reducere a emisiilor pe termen lung
Strategii pe termen lung în domeniul climei și al energiei
1.   Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, la fiecare zece ani, statele membre elaborează și prezintă Comisiei strategiile lor de reducere a emisiilor pe termen lung, cu o perspectivă de 50 de ani, pentru a contribui la:
(1)   Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la cinci ani, statele membre și Comisia adoptă, în numele Uniunii, strategii pe termen lung în domeniul energiei și al climei, cu o perspectivă de 30 de ani, pentru:
(a)  îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor membre, în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris, de a reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră și de a spori absorbțiile de către absorbanți;
(a)  îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor membre, în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris, de a reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră și de a spori absorbțiile de către absorbanți în etape de câte 10 ani;
(b)  îndeplinirea obiectivului de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;
(b)  îndeplinirea obiectivului de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, limitând emisiile de gaze cu efect de seră generate de Uniune sub cota ce îi revine din bugetul global de emisii de carbon rămas;
(c)  realizarea pe termen lung a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți în toate sectoarele, în conformitate cu obiectivul Uniunii, în contextul reducerilor necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate luate ca grup, pentru a reduce în mod rentabil emisiile cu până la 80-95 % până în 2050 față de nivelurile din 1990.
(c)  realizarea pe termen lung a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți în toate sectoarele, în conformitate cu obiectivul Uniunii, în contextul reducerilor necesare potrivit IPCC, de a reduce în mod eficient din punctul de vedere al costurilor emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii și de a spori absorbțiile de către absorbanți în vederea atingerii obiectivelor referitoare la temperatură stabilite în Acordul de la Paris, pentru a realiza în cadrul Uniunii cota netă de zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050, iar imediat după această dată a înregistra emisii negative;
(ca)  până cel târziu în 2050, realizarea în cadrul Uniunii a unui sistem energetic foarte eficient în ceea ce privește consumul de energie și bazat pe surse de energie regenerabile.
2.   Strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung vizează:
(2)   Strategiile pe termen lung privind clima și energia conțin elementele stabilite în anexa IIa și vizează:
(a)  contribuția totală la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la sporirea absorbțiilor de către absorbanți;
(a)  contribuția totală la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la sporirea absorbțiilor de către absorbanți, cu un obiectiv separat de creștere a absorbțiilor de către absorbanți care să fie în concordanță cu obiectivele de limitare a creșterii temperaturii prevăzute în Acordul de la Paris;
(b)  reducerea emisiilor și sporirea absorbțiilor în sectoare individuale, inclusiv sectorul energiei electrice, sectorul transporturilor, sectorul construcțiilor (rezidențial și terțiar), sectorul agricol și sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură);
(b)  decarbonizarea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și sporirea absorbțiilor în sectoare individuale, inclusiv, printre altele, în sectorul energiei electrice, sectorul industriei, sectorul transporturilor, sectorul încălzirii și răcirii și sectorul construcțiilor (rezidențial și terțiar), sectorul agricol și sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură);
(c)  progresele preconizate în ceea ce privește trecerea la o economie cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, inclusiv intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, intensitatea CO2 a produsului intern brut și strategiile în materie de cercetare, dezvoltare și inovare;
(c)  progresele preconizate în ceea ce privește trecerea la o economie cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, inclusiv intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, intensitatea CO2 a produsului intern brut și strategiile în materie de investiții pe termen lung, cercetare, dezvoltare și inovare;
(ca)  progresele preconizate în ceea ce privește tranziția energetică, inclusiv reducerea consumului de energie, cota totală a energiei din surse regenerabile și capacitatea instalată prevăzută de energie din surse regenerabile;
(cb)  contribuția preconizată a decarbonizării profunde a economiei la dezvoltarea macroeconomică și la dezvoltarea socială și riscurile și beneficiile pentru sănătate și protecția mediului;
(d)  legăturile cu alte planificări pe termen lung la nivel național.
(d)  legăturile cu alte obiective, planificări și alte măsuri, politici și investiții pe termen lung la nivel național.
(2a)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36, pentru a modifica anexa IIa în vederea adaptării acesteia la modificările aduse cadrului de politici privind clima și energia al Uniunii, la evoluțiile pieței energiei și la noile cerințe prevăzute în CCONUSC și în Acordul de la Paris.
3.   Strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung și planurile energetice și climatice naționale integrate menționate la articolul 3 ar trebui să fie consecvente unele cu altele.
(3)   Planurile energetice și climatice naționale integrate menționate la articolul 3 sunt consecvente cu strategiile climatice și energetice pe termen lung.
4.   Statele membre pun de îndată la dispoziția publicului strategiile lor respective de reducere a emisiilor pe termen lung și orice actualizări ale acestora.
(4)   Statele membre și Comisia își dezvoltă strategiile într-un mod deschis și transparent și se asigură că publicul, partenerii sociali, întreprinderile, investitorii, societatea civilă și alte părți interesate beneficiază din timp de posibilități efective de a participa la elaborarea strategiilor pe termen lung în domeniul climei și al energiei și fac publice strategiile și toate analizele și datele complementare, inclusiv prin intermediul platformei online menționate la articolul 24.
(4a)  Comisia sprijină statele membre în elaborarea strategiilor pe termen lung prin furnizarea de informații cu privire la stadiul cunoștințelor științifice și al dezvoltării tehnologice care este pertinentă pentru realizarea obiectivelor menționate la articolul 1. Comisia asigură, de asemenea, oportunități pentru ca statele membre și alte părți interesate să furnizeze informații suplimentare și să discute despre pozițiile lor și elaborează bune practici și orientări pe care statele membre să le utilizeze în procesul de elaborare și punere în aplicare a strategiilor.
(4b)  Comisia evaluează dacă strategiile naționale pe termen lung sunt adecvate pentru realizarea în mod colectiv a obiectivelor Uniunii stabilite la articolul 1. Comisia poate formula recomandări pentru statele membre, care să le faciliteze atingerea acestui scop și să le sprijine în eforturile lor de elaborare și de punere în aplicare a strategiilor pe termen lung.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a
(a)  informații cu privire la progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor și contribuțiilor stabilite în planul energetic și climatic național integrat, precum și în direcția punerii în aplicare a politicilor și măsurilor necesare pentru realizarea acestora;
(a)  informații cu privire la progresele înregistrate în direcția realizării țintelor și obiectivelor stabilite în planul energetic și climatic național integrat, precum și în direcția finanțării și punerii în aplicare a politicilor și măsurilor necesare pentru realizarea acestora;
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  rezultatele consultărilor publice desfășurate în conformitate cu articolul 10;
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ab (nouă)
(ab)  informații cu privire la progresele înregistrate în sprijinirea participării active în conformitate cu articolul 10a;
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ac (nouă)
(ac)  informațiile menționate la articolul 14 și cu privire la progresele înregistrate în direcția îndeplinirii țintelor, obiectivelor și angajamentelor stabilite în strategiile pe termen lung în domeniul energiei și al climei;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5
5.   În cazul în care Comisia a formulat recomandări în temeiul articolului 27 alineatul (2) sau (3), statul membru în cauză include în raportul său, menționat la alineatul (1) al prezentului articol, informații privind politicile și măsurile adoptate sau prevăzute a fi adoptate și puse în aplicare pentru a aborda respectivele recomandări. Aceste informații cuprind un calendar detaliat de punere în aplicare.
(5)   În cazul în care Comisia a formulat recomandări în temeiul articolului 27 alineatul (2) sau (3), statul membru în cauză include în raportul său, menționat la alineatul (1) al prezentului articol, informații privind politicile și măsurile adoptate sau prevăzute a fi adoptate și puse în aplicare pentru a aborda respectivele recomandări. Aceste informații cuprind un calendar detaliat de punere în aplicare. În cazul în care se abate de la o recomandare, statul membru în cauză pune la dispoziție și publică o justificare bine fundamentată, bazată pe date fiabile și criterii obiective.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  Statele membre pun la dispoziția publicului rapoartele înaintate Comisiei în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4
(4)   traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF;
4.   traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, inclusiv ponderea biocombustibililor, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi de pe terenurile agricole, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF;
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4 a (nou)
4a.  obiectivele și traiectoriile privind energia din surse regenerabile produsă de regiuni, orașe, comunități energetice și consumatorii autonomi;
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 5
(5)  dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv cele sectoriale și pe termen lung (cum ar fi ponderea biocombustibililor, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi de pe terenurile agricole, ponderea energiei electrice produse din biomasă fără generarea de căldură, ponderea energiei din surse regenerabile în termoficarea centralizată, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunitățile energetice și de consumatorii autonomi);
5.  dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv cele sectoriale și pe termen lung (cum ar fi ponderea energiei electrice produse din biomasă fără generarea de căldură, ponderea energiei din surse regenerabile în termoficarea centralizată, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia recuperată din nămolul obținut prin epurarea apelor uzate);
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera b – punctul 1
(1)  politicile și măsurile puse în aplicare, adoptate și planificate pentru realizarea contribuției naționale la obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030, indicat la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), inclusiv măsurile specifice pe sector și pe tehnologie, împreună cu o revizuire specifică a punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la articolele 23, 24 și 25 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767];
1.  politicile și măsurile puse în aplicare, adoptate și planificate pentru atingerea țintelor naționale în vederea atingerii țintei obligatorii la nivelul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030, indicate la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), inclusiv măsurile specifice pe sector și pe tehnologie, împreună cu o revizuire specifică a punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la articolele 23, 24 și 25 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767];
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera b – punctul 4 a (nou)
4a.  măsuri specifice pentru a evalua, a asigura transparența și a reduce nevoia de capacitate obligatorie de funcționare („must-run”), care poate duce la reducerea energiei din surse regenerabile;
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera a – punctul 1
(1)  traiectoria consumului primar și final de energie din 2020 până în 2030, drept contribuția națională în materie de economii de energie la realizarea obiectivului Uniunii pentru 2030, inclusiv metodologia aferentă;
1.  traiectoria consumului primar și final de energie din 2020 până în 2030, drept ținte naționale obligatorii în materie de economii de energie în vederea atingerii țintei Uniunii pentru 2030, inclusiv metodologia aferentă;
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera a – punctul 2
(2)  obiectivele privind renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice, cât și private;
2.  obiectivele strategiei pe termen lung de renovare a parcului național de clădiri rezidențiale și de clădiri nerezidențiale publice și private;
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 1
(1)  politicile, măsurile și programele puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a realiza contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru 2030, precum și alte obiective prezentate la articolul 6, inclusiv măsurile și instrumentele planificate (și de natură financiară) pentru a promova performanța energetică a clădirilor, măsurile de utilizare a potențialului de eficiență energetică al infrastructurii pentru gaz și energie electrică, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice;
1.  politicile, măsurile și programele puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a atinge ținta națională obligatorie privind eficiența energetică pentru 2030, precum și alte obiective prezentate la articolul 6, inclusiv măsurile și instrumentele planificate (și de natură financiară) pentru a promova performanța energetică a clădirilor, măsurile de utilizare a potențialului de eficiență energetică al infrastructurii pentru gaz și energie electrică, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice;
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 3
(3)  schema de obligații și măsurile alternative privind eficiența energetică la nivel național în temeiul articolelor 7a și 7b din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], în conformitate cu anexa II la prezentul regulament;
(3)  schema de obligații și măsurile alternative privind eficiența energetică la nivel național în temeiul articolelor 7a și 7b din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], în conformitate cu anexa II la prezentul regulament, inclusiv economiile de energie obținute prin intermediul sistemelor naționale de obligații în ceea ce privește eficiența energetică și/sau prin măsuri alternative adoptate în conformitate cu articolele 7, 7a și 7b și cu articolul 20 alineatul (6) din Directiva 2012/27/UE [astfel cum a fost modificată prin propunerea COM(2016)0761] și impactul asupra facturilor consumatorilor și care includ cerințe cu scop social;
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 4
(4)  strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice, cât și private, inclusiv politicile și măsurile de stimulare a renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape;
4.  strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, inclusiv politicile și măsurile pentru orientarea investițiilor în vederea stimulării renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape, ținând seama în special de o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate și a altor beneficii mai mari, în conformitate cu articolul 2a din Directiva (UE) .../... [Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor, COD 0381/16];
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 5 a (nou)
5a.  politicile și măsurile pentru dezvoltarea potențialului economic al cogenerării de înaltă eficiență și al unor sisteme de încălzire și răcire eficiente, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva (UE) .../... [Directiva 2012/27/UE, astfel cum a fost modificată prin propunerea COM(2016)0761];
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 5 b (nou)
5b.  dacă este cazul, progresele realizate în alte politici, măsuri și acțiuni puse în aplicare, adoptate și planificate care rezultă din strategiile de renovare pe termen lung, în conformitate cu articolul 2a din Directiva (UE) .../... [Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor, COD 0381/16], inclusiv cele care vizează segmentele cele mai puțin performante ale parcului național de clădiri și cele care vizează accesul la informații și finanțare;
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a
(a)  a obiectivelor naționale privind diversificarea surselor de energie și privind țările furnizoare, stocarea, reacția din partea cererii;
(a)  a obiectivelor naționale privind îmbunătățirea eficienței energetice și sursele regenerabile de energie și diversificarea furnizării, a rutelor de furnizare și a țărilor furnizoare, stocarea, reacția din partea cererii;
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b
(b)  a obiectivelor naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe;
(b)  a obiectivelor și măsurilor naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe și care nu creează obstacole în calea punerii în aplicare cu succes a uniunii energetice;
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)  obiectivele naționale în ceea ce privește creșterea flexibilității sistemului energetic național, în special prin aplicarea măsurilor de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile interne de energie, reacția din partea cererii și stocare;
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a
(a)  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul de 15 % de interconectare a rețelelor de energie electrică;
(a)  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul indicativ de cel puțin 15 % de interconectare a rețelelor de energie electrică;
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b
(b)  obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport al energiei electrice și al gazului, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;
(b)  obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice și a gazului și modernizarea acesteia, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale Uniunii energetice;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d
(d)  obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum integrarea și cuplarea piețelor, dacă este cazul;
(d)  obiectivele și măsurile naționale referitoare la flexibilitatea sistemului, în special prin eliminarea obstacolelor din calea liberei stabiliri a prețurilor, integrarea și cuplarea piețelor, rețelele inteligente, agregarea, reacția din partea cererii, stocarea, generarea distribuită, mecanismele pentru expediere, reexpediere și limitare, semnalele de preț în timp real;
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e
(e)  obiectivele naționale în ceea ce privește sărăcia energetică, inclusiv numărul de gospodării afectate de sărăcia energetică;
eliminat
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
(ea)  obiectivele și măsurile naționale referitoare la participarea nediscriminatorie a energiei din surse regenerabile, reacția din partea cererii și stocare, inclusiv prin agregare, pe toate piețele energiei;
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera eb (nouă)
(eb)  obiectivele și măsurile naționale privind asigurarea participării consumatorilor la sistemul energetic și beneficiile obținute de pe urma autogenerării și a noilor tehnologii, inclusiv a controalelor inteligente;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera f
(f)  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, dacă este cazul;
(f)  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, garantând că nu sunt puse în aplicare niciun fel de mecanisme de capacitate, sau, dacă acestea sunt puse în aplicare pentru a asigura securitatea aprovizionării, că sunt limitate pe cât posibil;
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
(fa)  măsurile adoptate la nivel național pentru a stabili sau revizui zonele de ofertare pentru a aborda congestiile structurale, a maximiza eficiența economică și comerțul transfrontalier și a asigura securitatea aprovizionării;
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera g
(g)  a politicilor și măsurilor puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a atinge obiectivele menționate la literele (a)-(f);
(g)  a politicilor și măsurilor puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a atinge obiectivele menționate la literele (a)-(fa);
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)
Articolul 21a
Raportarea integrată cu privire la sărăcia energetică
Dacă este cazul, un stat membru include în raportul energetic și climatic național intermediar integrat informații cantitative privind numărul de gospodării afectate de sărăcia energetică, precum și informații privind politicile și măsurile de abordare a sărăciei energetice, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (v).
În cazul în care se aplică articolul 3 alineatul (3) litera (v), statul membru în cauză include în raportul energetic și climatic național intermediar integrat informații cu privire la punerea în aplicare a obiectivului lor național orientativ de a reduce numărul de gospodării afectate de sărăcia energetică.
Comisia comunică informațiile transmise de către statul membru în temeiul prezentului articol Observatorului sărăciei energetice.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragrafe 1 – litera b
(b)  obiectivele naționale privind cheltuielile (publice și private) totale pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor energetice curate, precum și pentru acoperirea costurilor tehnologice și dezvoltarea performanțelor;
(b)  obiectivele naționale privind cheltuielile publice și, după caz, private totale pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor energetice curate, precum și pentru acoperirea costurilor tehnologice și dezvoltarea performanțelor;
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragrafe 1 – litera d
(d)  obiectivele naționale privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru energie;
(d)  obiectivele naționale privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru energie, în special pentru combustibilii fosili;
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragrafe 1 – litera g
(g)  măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul Uniunii și utilizarea fondurilor Uniunii în acest domeniu la nivel național, dacă este cazul.
(g)  măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul Uniunii și utilizarea fondurilor Uniunii în acest domeniu la nivel național, dacă este cazul. Se face publică utilizarea oricărei contribuții financiare din partea Comisiei pentru finanțarea instrumentelor în care statele membre investesc în comun resurse naționale.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a
(a)  inventarele lor armonizate de gaze cu efect de seră pentru anul X-1;
eliminat
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  o aproximare a consumului lor final brut de energie din surse regenerabile și a consumului lor de energie brută, primară și finală pentru anul X-1.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2
În sensul literei (a), pe baza inventarelor armonizate de gaze cu efect de seră prezentate de statele membre sau, dacă un stat membru nu și-a prezentat inventarele armonizate până la data respectivă, pe baza propriilor estimări, Comisia compilează anual un inventar armonizat de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului în fiecare an până la data de 30 septembrie.
În acest sens, pe baza inventarelor armonizate de gaze cu efect de seră prezentate de statele membre sau, dacă un stat membru nu și-a prezentat inventarele armonizate până la data respectivă, pe baza propriilor estimări, Comisia compilează anual un inventar armonizat de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului în fiecare an până la data de 30 septembrie.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Până la data de 31 iulie 2021 și, ulterior, în fiecare an („anul X”), statele membre prezintă Comisiei inventarele aproximative ale gazelor cu efect de seră pentru anul X-1;
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 24
Articolul 24
Articolul 24
Platforma de raportare electronică
Platforma electronică
1.   Comisia instituie o platformă de raportare online pentru a facilita comunicarea dintre Comisie și statele membre și pentru a promova cooperarea între statele membre.
(1)   Pentru a asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor, Comisia instituie o platformă online publică pentru a facilita comunicarea dintre Comisie și statele membre, pentru a promova cooperarea între statele membre și pentru a facilita accesul publicului la informații.
2.   Statele membre utilizează platforma online pentru a prezenta Comisiei rapoartele menționate în prezentul capitol odată ce platforma devine operațională.
(2)   Statele membre utilizează platforma online pentru a prezenta Comisiei rapoartele menționate în prezentul capitol odată ce platforma devine operațională. Statele membre pun aceste rapoarte la dispoziția publicului.
(2a)  Comisia utilizează platforma online pentru a facilita accesul online al publicului la proiectul și la versiunea finală a planurilor naționale integrate în materie de energie și climă, precum și la strategiile pe termen lung în materie de climă și energie, menționate la articolele 3, 9 și 14.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă
1.   Până la 31 octombrie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia evaluează, în special pe baza rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, a altor informații raportate în temeiul prezentului regulament, a indicatorilor și a statisticilor europene, dacă sunt disponibile:
(1)   Până la 31 octombrie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia evaluează, în special pe baza rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, a altor informații raportate în temeiul prezentului regulament, a informațiilor furnizate de Agenția Europeană de Mediu, a indicatorilor și a statisticilor europene, dacă sunt disponibile:
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a
(a)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice, inclusiv, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, în special în vederea evitării oricărei lacune în ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică;
(a)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice, inclusiv, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, în special în vederea evitării oricărei lacune în ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică și în vederea acțiunii revizuite a Uniunii în domeniul climei și al energiei, după caz, așa cum se prevede la articolul 38;
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția diversificării surselor și furnizorilor de energie, contribuind la crearea unei uniuni energetice pe deplin funcționale și reziliente, bazate pe securitatea aprovizionării, solidaritate și încredere;
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b
(b)  progresele realizate de fiecare stat membru în direcția îndeplinirii propriilor obiective și contribuții și în direcția punerii în aplicare a politicilor și a măsurilor stabilite în planul său energetic și climatic național integrat;
(b)  progresele realizate de fiecare stat membru în direcția atingerii propriilor ținte și obiective și în direcția punerii în aplicare a politicilor și a măsurilor stabilite în planul său energetic și climatic național integrat;
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  impactul general al politicilor și măsurilor din planurile naționale integrate asupra funcționării măsurilor Uniunii în materie de politică climatică și energetică, în vederea revizuirii contribuției stabilite la nivel național a Uniunii și a creșterii nivelului de ambiție, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris;
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
(cb)  impactul general al politicilor și măsurilor planurilor naționale integrate asupra funcționării EU ETS;
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera cc (nouă)
(cc)  acuratețea estimărilor statelor membre cu privire la efectul politicilor și măsurilor care se suprapun la nivel național asupra echilibrului dintre cerere și ofertă al EU ETS sau, în absența unor astfel de estimări, efectuează propria evaluare a acestui impact;
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Comisia anunță în prealabil indicatorii pe care intenționează să îi folosească în cadrul acestor evaluări.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
2.   În domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut al Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la cel puțin 27 % în 2030, astfel cum se prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i).
(2)   În domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut al Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare obligatorii pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la cel puțin 35 % în 2030, astfel cum se prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (ic).
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1
În domeniul eficienței energetice, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în direcția atingerii în mod colectiv a unui consum maxim de energie la nivelul Uniunii de 1 321 Mtep consum primar de energie și de 987 Mtep consum final de energie în 2030, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) litera (a).
În domeniul eficienței energetice, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în direcția atingerii în mod colectiv a unui consum maxim de energie la nivelul Uniunii de 1 132 Mtep consum primar de energie și de 849 Mtep consum final de energie în 2030, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) litera (a).
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a
(a)  analizează măsura în care a fost atins reperul Uniunii de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală în 2020;
(a)  evaluează măsura în care fiecare stat membru în parte este pe cale de a-și atinge ținta națională obligatorie, precum și măsura în care a fost atinsă ținta Uniunii de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală în 2020;
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5
5.  Până la 31 octombrie 2019 și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia evaluează punerea în aplicare a Directivei 2009/31/CE.
eliminat
Amendamentele 175 și 307
Propunere de regulament
Articolul 26
Articolul 26
Articolul 26
Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor
Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor
1.   Pe baza evaluării în temeiul articolului 25, Comisia emite recomandări către un stat membru, în temeiul articolului 28, în cazul în care evoluțiile politicilor din statul membru respectiv prezintă neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice.
(1)   Pe baza evaluării în temeiul articolului 25, Comisia emite recomandări către un stat membru, în temeiul articolului 28, în cazul în care evoluțiile politicilor din statul membru respectiv prezintă neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice și cu țintele pe termen lung ale Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
(1a)  Un stat membru care intenționează să recurgă la flexibilitatea prevăzută la articolul 7 din prezentul Regulament (UE) .../... [Regulamentul privind partajarea eforturilor] include în planul prevăzut la articolul 3 din prezentul regulament nivelul de utilizare preconizat și politicile și măsurile avute în vedere pentru a depăși exigențele stabilite la articolul 4 din Regulamentul (UE) .../... [exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură] pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2030 până la nivelul necesar.
2.   Comisia poate emite avize cu privire la planurile de acțiune prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul [ ] [ESR].
(2)   Comisia poate emite avize cu privire la planurile de acțiune prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 7 și articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul [ ] [ESR].
(2a)  Comisia poate suspenda temporar posibilitatea ca un stat membru să transfere nivelul anual de emisii alocate altor state membre.
(2b)  Dat fiind potențialul ridicat de încălzire globală și durata de viață relativ scurtă în atmosferă a metanului, Comisia analizează în ce mod ar fi afectate politicile și măsurile de adoptarea unui interval de timp de 20 de ani în cazul metanului. Comisia analizează opțiunile de politică pentru a aborda rapid problema emisiilor de metan și prezintă o strategie a Uniunii privind metanul, luând în considerare obiectivele economiei circulare, după caz, acordând prioritate emisiilor de metan legate de energie și deșeuri.
(2c)  În 2027, Comisia raportează pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2025, iar în 2032 pentru perioada cuprinsă între 2026 și 2030 cu privire la totalul emisiilor și al absorbțiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii pentru fiecare dintre categoriile de contabilizare a terenurilor menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) .../... [LULUCF], calculat ca totalul emisiilor și al absorbțiilor raportate pentru perioada respectivă, minus valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a mediilor anuale ale emisiilor și ale absorbțiilor raportate ale Uniunii în perioada 2000-2009. Pe baza constatărilor raportului, Comisia prezintă propuneri, după caz, pentru a asigura integritatea obiectivului global al Uniunii pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și contribuția sa la obiectivele Acordului de la Paris.
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul -1 (nou)
(-1)   Dacă, pe baza evaluării proiectelor de planuri energetice și climatice naționale integrate în temeiul articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că obiectivele statelor membre sunt insuficiente pentru realizarea colectivă a obiectivelor generale obligatorii pentru sursele regenerabile de energie și eficiența energetică ale Uniunii pentru 2030, aceasta poate solicita statelor membre ale căror obiective le consideră a fi insuficiente să-și mărească nivelul de ambiție pentru a asigura nivelul relevant de ambiție colectivă.
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul -1 a (nou)
(-1a)   În domeniul energiei din surse regenerabile, Comisia utilizează circumstanțele enumerate la articolul 5 alineatul (1) drept criteriile obiective pentru evaluarea sa menționată la articolul 12. Statele membre cu un obiectiv aflat sub cel care rezultă din aplicarea formulei prevăzute în anexa Ia trebuie să își îmbunătățească obiectivul în consecință.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1
1.   Dacă, pe baza evaluării sale a planurilor energetice și climatice naționale integrate și a actualizărilor acestora în temeiul articolului 12, Comisia ajunge la concluzia că obiectivele și contribuțiile planurilor naționale sau ale actualizărilor acestora sunt insuficiente pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, a obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri țin seama de nivelul de ambiție al contribuțiilor statelor membre la obiectivul Uniunii pentru 2030, stabilite în planurile lor naționale și în actualizările acestora.
(1)   Dacă, pe baza evaluării sale a planurilor energetice și climatice naționale integrate în temeiul articolului 12, Comisia ajunge la concluzia că țintele și obiectivele planurilor naționale sunt insuficiente, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea acestor ținte și obiective.
În ceea ce privește energia din surse regenerabile, fără a afecta alte măsuri, obiectivul specific național al statelor membre pentru 2030 este revizuit până cel târziu la 31 decembrie 2020 în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu anexa Ia la Directiva (UE) .../... [reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile ].
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2
2.   Dacă, pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b), Comisia ajunge la concluzia că un stat membru a înregistrat progrese insuficiente în direcția realizării obiectivelor și contribuțiilor sau a punerii în aplicare a politicilor și măsurilor stabilite în propriul plan energetic și climatic național integrat, ea emite recomandări către statul membru în cauză în conformitate cu articolul 28. Atunci când emite astfel de recomandări, Comisia ține seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre în vederea contribuirii la obiectivul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030.
(2)   Dacă, pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b), Comisia ajunge la concluzia că un stat membru a înregistrat progrese insuficiente în direcția realizării traiectoriilor, țintelor și obiectivelor sale sau a punerii în aplicare a politicilor și măsurilor stabilite în propriul plan energetic și climatic național integrat, ea emite recomandări către statul membru în cauză în conformitate cu articolul 28.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3
3.   Dacă, pe baza evaluării globale a rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate ale statelor membre în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (a) și cu sprijinul altor surse de informații, după caz, Comisia ajunge la concluzia că Uniunea riscă să nu îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii, ea poate emite recomandări către toate statele membre, în temeiul articolului 28, pentru a atenua acest risc. După caz, în plus față de recomandări, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura, în special, atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri țin seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre în vederea contribuirii la obiectivul Uniunii pentru 2030.
(3)   Dacă, pe baza evaluării rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate ale statelor membre sau cu sprijinul altor surse de informații, după caz, în conformitate cu articolul 25, Comisia ajunge la concluzia că Uniunea riscă să nu îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii, ea emite recomandări către toate statele membre, în temeiul articolului 28, pentru a atenua acest risc. Atunci când emite aceste recomandări, Comisia ține seama de nivelul de ambiție al statelor membre în raport cu obiectivele Uniunii pentru 2030. După caz, în plus față de recomandări, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura, în special, atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Aceste măsuri țin seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre, în special începând cu 2021, în vederea contribuirii la țintele Uniunii pentru 2030, de gradul de realizare a traiectoriilor și obiectivelor specifice naționale de către statele membre, precum și de orice contribuție la platforma de finanțare, în conformitate cu alineatul (4) litera (c).
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
În domeniul eficienței energetice, aceste măsuri suplimentare pot, în special, să îmbunătățească eficiența energetică a:
(a)  produselor, în conformitate cu Directivele 2009/125/CE și 2010/30/UE;
(b)  a clădirilor, în conformitate cu Directivele 2010/31/UE și 2012/27/UE; și
(c)  a transporturilor.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Dacă, pe baza evaluării sale efectuate în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (a), Comisia ajunge la concluzia că un proiect de infrastructură împiedică dezvoltarea unei uniuni energetice reziliente, Comisia efectuează o evaluare preliminară a compatibilității proiectului cu obiectivele pe termen lung ale pieței interne a energiei, ținând seama în special de obiectivul pe termen lung, și include recomandări pentru statul membru în cauză, în temeiul articolului 28. Înainte de a efectua această evaluare, Comisia poate consulta alte state membre.
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 – partea introductivă
Dacă, în domeniul energiei din surse regenerabile, fără a aduce atingere măsurilor la nivelul Uniunii prevăzute la alineatul (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (2) în anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că traiectoria liniară a Uniunii menționată la articolul 25 alineatul (2) nu este realizată în mod colectiv, statele membre se asigură, până în anul 2024, că orice decalaj apărut este remediat prin măsuri suplimentare, cum ar fi:
Dacă, în domeniul energiei din surse regenerabile, fără a aduce atingere măsurilor la nivelul Uniunii prevăzute la alineatul (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (2), Comisia ajunge la concluzia că un stat membru nu înregistrează suficiente progrese în direcția îndeplinirii obiectivului său național pentru 2030, în special pentru că nu își respectă punctele de referință în 2022, 2025 și 2027, așa cum sunt stabilite la anexa Ia, statele membre în cauză se asigură că orice decalaj apărut în raport cu traiectoria lor este remediat în termen de un an prin măsuri suplimentare, cum ar fi:
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
(ba)   acțiuni de promovare a unei ponderi mai mari a energiei electrice produse din surse regenerabile pe baza criteriilor prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) .../... [reformarea Directivei 2009/28/CE ];
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 – litera c
(c)  realizarea unei contribuții financiare la o platformă de finanțare instituită la nivelul Uniunii, care contribuie la proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile și este gestionată direct sau indirect de Comisie;
(c)  realizarea unei contribuții financiare voluntare la o platformă de finanțare instituită la nivelul Uniunii, care contribuie la proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile, în special la cele care prezintă interes pentru uniunea energiei, și este gestionată direct sau indirect de Comisie;
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
(ca)   utilizarea mecanismelor de cooperare prevăzute în Directiva (UE) .../... [reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile ];
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2
Aceste măsuri țin seama de nivelul de ambiție al contribuțiilor timpurii ale statului membru în cauză la îndeplinirea obiectivului Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030.
Aceste măsuri țin seama de nivelul de respectare de către statul membru a țintei și traiectoriei sale naționale privind energia din surse regenerabile.
Comisia adoptă, după caz, măsuri la nivelul Uniunii, în plus față de măsurile luate la nivel național, pentru a asigura realizarea traiectoriei lineare obligatorii al Uniunii și atingerea țintei specifice obligatorii a Uniunii pentru 2030 în materie de energie din surse regenerabile.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5
5.   Dacă, în domeniul eficienței energetice, fără a aduce atingere altor măsuri la nivelul Uniunii în temeiul alineatului (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că progresele realizate în direcția atingerii în mod colectiv a obiectivului Uniunii privind eficiența energetică menționat la articolul 25 alineatul (3) primul paragraf sunt insuficiente, ea ia până în anul 2024 măsuri, în plus față de cele prevăzute în Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0765] și în Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], pentru a se asigura obiectivele obligatorii ale Uniunii privind eficiența energetică pentru 2030 sunt îndeplinite. Aceste măsuri suplimentare pot îmbunătăți, în special, eficiența energetică a:
(5)   Dacă, în domeniul eficienței energetice, fără a aduce atingere altor măsuri la nivelul Uniunii în temeiul alineatului (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în anul 2023, și, ulterior, din doi în doi ani, Comisia ajunge la concluzia că un stat membru nu realizează suficiente progrese în direcția atingerii țintei și realizarea traiectoriei sale naționale obligatorii pentru 2030, statul membru în cauză se asigură, până în anul 2024 și, ulterior, din doi în doi ani, că orice decalaj apărut în raport cu traiectoria sa este remediat prin măsuri suplimentare în termen de un an.
(a)  produselor, în conformitate cu Directiva 2010/30/UE și cu Directiva 2009/125/CE;
(b)  clădirilor, în conformitate cu Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0765] și cu Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761];
(c)  transporturilor.
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  Fiecare stat membru în cauză menționat la punctul 4 sau 5 detaliază măsurile suplimentare puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a acoperi decalajul și a-și respecta țintele și traiectoriile naționale pentru 2030 în cadrul următorului său raport privind progresele înregistrate, menționat la articolul 15.
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera b
(b)  statul membru stabilește, în raportul său energetic și climatic național intermediar integrat întocmit în anul următor anului în care a fost emisă recomandarea, modul în care a ținut seama de recomandare în cea mai mare măsură posibilă și modul în care a pus-o în aplicare sau intenționează să o pună în aplicare. El furnizează justificări în cazul în care se abate de la recomandare;
(b)  statul membru stabilește, în raportul său energetic și climatic național intermediar integrat întocmit în anul următor anului în care a fost emisă recomandarea, modul în care a ținut seama de recomandare și modul în care a pus-o în aplicare sau intenționează să o pună în aplicare. El furnizează motivele în cazul în care se abate de la recomandare;
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c
(c)  recomandările ar trebui să fie complementare celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european.
(c)  recomandările ar trebui să fie complementare celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) în contextul semestrului european.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Comisia pune de îndată aceste recomandări la dispoziția tuturor statelor membre.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ja (nouă)
(ja)  o evaluare generală a progreselor obținute în direcția integrării depline a principiului „eficienței energetice înainte de toate” și a „unui tratament echitabil pentru consumatorii de energie”;
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera jb (nouă)
(jb)  un raport intermediar privind competitivitatea;
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera jc (nouă)
(jc)  progresele statelor membre în direcția eliminării treptate a subvențiilor directe și indirecte pentru combustibili fosili până în 2020;
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ka (nouă)
(ka)  o evaluare financiară a costurilor suportate de consumatorul final de energie electrică pe baza indicatorilor care monitorizează cheltuielile efective pentru cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice.
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
1.   Până la 1 ianuarie 2021, statele membre instituie, operează și urmăresc să îmbunătățească în permanență sistemele naționale de inventariere pentru a estima emisiile antropice de către surse și absorbțiile de către absorbanți de gaze cu efect de seră incluse în anexa III partea 2 la prezentul regulament și pentru a asigura actualitatea, transparența, exactitatea, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor lor de gaze cu efect de seră.
(1)   Până la 1 ianuarie 2021, statele membre instituie, operează și urmăresc să îmbunătățească în permanență sistemele naționale de inventariere, în conformitate cu cerințele CCONUSC, pentru a estima emisiile antropice de către surse și absorbțiile de către absorbanți de gaze cu efect de seră incluse în anexa III partea 2 la prezentul regulament și pentru a asigura actualitatea, transparența, exactitatea, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor lor de gaze cu efect de seră.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1
1.   În 2027 și 2032, Comisia efectuează o revizuire cuprinzătoare a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 23 alineatul (3) din prezentul regulament, pentru a monitoriza reducerile sau limitările de către statele membre a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolelor 4, 9 și 10 din Regulamentul [ ] [ESR], reducerile emisiilor și sporirea absorbțiilor de către absorbanți în temeiul articolelor 4 și 12 din Regulamentul [ ] [LULUCF], precum și orice alte obiective de reducere sau de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în legislația Uniunii. Statele membre participă pe deplin la acest proces.
(1)   Comisia efectuează o revizuire cuprinzătoare a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 23 alineatul (3) din prezentul regulament, pentru a monitoriza reducerile sau limitările de către statele membre a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolelor 4, 9 și 10 din Regulamentul [ ] [ESR], reducerile emisiilor și sporirea absorbțiilor de către absorbanți în temeiul articolelor 4 și 12 din Regulamentul [ ] [LULUCF], precum și orice alte obiective de reducere sau de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în legislația Uniunii. Statele membre participă pe deplin la acest proces.
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6
6.   Datele pentru fiecare stat membru înregistrate în registrele instituite în temeiul articolului 11 din Regulamentul [ ] [ESR] la o lună de la data verificării conformității cu Regulamentul [ ] [LULUCF] menționate la alineatul (5) din prezentul articol, se utilizează pentru verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR] pentru anii 2021 și 2026. Verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR] pentru fiecare dintre anii 2022-2025 și 2027-2030 se efectuează la o dată care cade la o lună de la data verificării conformității pentru anul precedent. Această verificare include modificările aduse datelor respective, care rezultă în urma faptului că statul membru în cauză se folosește de flexibilitățile în temeiul articolelor 5, 6 și 7 din Regulamentul [ ] [ESR].
(6)   Datele pentru fiecare stat membru înregistrate în registrele instituite în temeiul articolului 11 din Regulamentul [ ] [ESR] la o lună de la data verificării conformității cu Regulamentul [ ] [LULUCF] menționate la alineatul (5) din prezentul articol, se utilizează pentru verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR]. Verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR] pentru fiecare dintre [anii în conformitate cu ciclul de conformitate menționat la articolul 9 din Regulamentul (UE).../... [ESR] se efectuează la o dată care cade la o lună de la data verificării conformității pentru anul precedent. Această verificare include modificările aduse datelor respective, care rezultă în urma faptului că statul membru în cauză se folosește de flexibilitățile în temeiul articolelor 5, 6 și 7 din Regulamentul [ ] [ESR].
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 a (nou)
(6a)  Ultima verificare a conformității menționată la alineatul (6) al prezentului articol, o verificare a cerințelor în temeiul [articolului 9a; rezerva privind acțiunile întreprinse într-un stadiu incipient] [ESR] este efectuată de către Comisie, la cererea unui stat membru în vederea utilizării rezervei. Această verificare poate fi urmată de modificări ale datelor pentru fiecare stat membru eligibil, în cazul în care cerințele în temeiul [articolului 9a; rezerva privind acțiunile întreprinse într-un stadiu incipient] [ESR] sunt îndeplinite.
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – partea introductivă
Agenția Europeană de Mediu asistă Comisia în activitățile acesteia în ceea ce privește dimensiunile „decarbonizare” și „eficiență energetică”, pentru a respecta articolele 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 și 34, în conformitate cu programul său de lucru anual. Această activitate de asistență include, după necesități, asistență pentru:
Agenția Europeană de Mediu asistă Comisia în activitățile acesteia în ceea ce privește dimensiunile „decarbonizare” și „eficiență energetică”, pentru a respecta articolele 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 și 34, în conformitate cu programul său de lucru anual. Această activitate de asistență include, după necesități, asistență pentru:
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera ja (nouă)
(ja)  compilarea cotei aproximative a energiei din surse regenerabile din consumul final de energie din Uniune și a consumului aproximativ de energie primară și finală din Uniune.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 37 – titlu
Comitetul uniunii energetice
Comitetul pentru energie și climă
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1
1.   Comisia este asistată de un comitet al uniunii energetice. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și activează în formațiunile sectoriale respective relevante pentru prezentul regulament.
(1)   Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia este asistată de un Comitet pentru energie și climă. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2
2.   Acest comitet înlocuiește comitetul instituit prin articolul 8 din Decizia 93/389/CEE, prin articolul 9 din Decizia 280/2004/CE și prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Trimiterile la comitetul instituit în temeiul actelor legislative menționate se interpretează ca trimiteri la comitetul instituit prin prezentul regulament.
(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1) de la prezentul articol, în ceea ce privește punerea în aplicare a articolelor 15, 17, 23, 31 și 32 din prezentul regulament, Comisia este asistată de Comitetul privind schimbările climatice instituit prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1
Până la 28 februarie 2026 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, la contribuția sa la guvernanța uniunii energetice și la conformitatea dispozițiilor în materie de planificare, de raportare și de monitorizare ale prezentului regulament cu alte acte legislative ale Uniunii sau cu decizii viitoare legate de CCONUSC și de Acordul de la Paris. Comisia poate să formulez propuneri, dacă este cazul.
În termen de șase luni de la dialogul de facilitare care urmează a fi organizat sub egida CCONUSC în 2018 pentru a face bilanțul progreselor realizate de părți în eforturile lor colective de a îndeplini obiectivul global pe termen lung și în termen de șase luni de la bilanțul general din 2023 și de la bilanțurile globale ulterioare, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la funcționarea și punerea în aplicare a prezentului regulament, la contribuția sa la guvernanța uniunii energetice și la conformitatea dispozițiilor în materie de planificare, de raportare și de monitorizare ale prezentului regulament cu alte acte legislative ale Uniunii sau cu decizii viitoare legate de CCONUSC și de Acordul de la Paris și la adecvarea contribuției sale la obiectivele Acordului de la Paris. Aceste rapoarte sunt însoțite de propuneri de consolidare a acțiunii Uniunii în domeniul climei și al energiei, după caz.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 a (nou)
În termen de șase luni de la prezentarea de către Uniune a unei contribuții noi sau revizuite stabilite la nivel național (CSN), în temeiul Acordului de la Paris, Comisia prezintă, după caz, propunerile legislative necesare pentru a modifica actele juridice relevante ale Uniunii.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Articolul 7a – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a
(2)  La articolul 7a alineatul (1) al treilea paragraf, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„volumul total al fiecărui tip de combustibil sau de energie furnizat; și”.
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 47 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2012/27/UE
Articolul 18 – alineatul 1 – litera e
(2)  La articolul 18 alineatul (1), litera (e) se elimină.
eliminat
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva (UE) 2015/652
Anexa I – partea 2 – punctele 2, 3, 4 și 7
(1)   În anexa I partea 2, punctele 2, 3, 4 și 7 se elimină.
1.   În anexa I partea 2, punctele 4 și 7 se elimină.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) 2015/652
Anexa III – punctul 1
„1. Statele membre trebuie să raporteze datele enumerate la punctul 3. Datele respective trebuie să fie raportate pentru toți combustibilii și pentru toate formele de energie introduse pe piață în fiecare stat membru. În cazul în care se amestecă mai mulți biocombustibili cu combustibili fosili, trebuie să fie furnizate datele pentru fiecare biocombustibil.”
„1. Statele membre trebuie să raporteze anual datele enumerate la punctul 3. Datele respective trebuie să fie raportate pentru toți combustibilii și pentru toate formele de energie introduse pe piață în fiecare stat membru. În cazul în care se amestecă mai mulți biocombustibili cu combustibili fosili, trebuie să fie furnizate datele pentru fiecare biocombustibil.”
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) 2015/652
Anexa III – punctul 3
(b)  la punctul 3, literele (e) și (f) se elimină.
eliminat
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)
Articolul 49a
SEE
1.  În termen de [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Comitetului mixt al SEE un proiect de decizie a Comitetului mixt privind prezentul regulament, pentru a permite țărilor AELS aparținând SEE să pună în aplicare pe deplin dispozițiile prezentului regulament, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice.
2.  Odată ce acestea sunt încorporate în Acordul privind SEE AELS în urma unei decizii a Comitetului mixt, obligațiile statelor membre față de alte state membre în temeiul prezentului regulament se extind și la acele țări AELS aparținând SEE care au pus în aplicare regulamentul pe teritoriul lor.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 50 a (nou)
Articolul 50a
Comunitatea Energiei
În termen de ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia propune încorporarea acestuia în Comunitatea Energiei, în conformitate cu articolul 79 din Tratatul de instituire a Comunității Energiei. După încorporarea printr-o decizie a Consiliului ministerial al Comunității Energiei și sub rezerva oricăror modificări în temeiul articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Energiei, obligațiile statelor membre față de alte state membre în temeiul prezentului regulament se extind și la acele părți contractante din cadrul Comunității Energiei care au pus în aplicare regulamentul pe teritoriul lor.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 51
Articolul 51
Articolul 51
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții tranzitorii
Prin derogare de la articolul 50 din prezentul regulament, articolul 7 și articolul 17 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare rapoartelor care conțin datele necesare în temeiul respectivelor articole pentru anii 2018, 2019 și 2020.
Prin derogare de la articolul 50 din prezentul regulament, articolul 7 și articolul 17 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare rapoartelor care conțin datele necesare în temeiul respectivelor articole pentru anii 2018, 2019 și 2020.
Articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare în ceea ce privește a doua perioadă de angajament a protocolului de la Kyoto.
Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare revizuirii datelor inventarelor de GES pentru anii 2018, 2019 și 2020.
Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare revizuirii datelor inventarelor de GES pentru anii 2018, 2019 și 2020.
Articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare transmiterii raportului necesar în temeiul articolului respectiv.
Articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare transmiterii raportului necesar în temeiul articolului respectiv.
Articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare în scopul punerii în aplicare a articolelor 15, 17, 23, 31 și 32 din prezentul regulament, precum și acolo unde este menționat în alte acte juridice ale Uniunii.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul iii
iii.  Consultări cu părțile interesate, inclusiv cu partenerii sociali, și angajarea societății civile
iii.  Consultări cu părțile interesate, inclusiv cu partenerii sociali, și angajarea societății civile și a publicului larg
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – subpunctul 1.4 – titlu
1.4.  Cooperarea regională în decursul elaborării planului
1.4.  Cooperarea macroregională și regională în decursul elaborării planului
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul ii
ii.  Explicarea modului în care planul ia în considerare cooperarea regională
ii.  Explicarea modului în care planul ia în considerare cooperarea macroregională și regională
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – titlu
2.1.1.  Emisiile și absorbțiile de GES (pentru planul care vizează perioada 2021-2030, obiectivul-cadru pentru 2030 de reducere cu cel puțin 40 % pe plan intern a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii în comparație cu 1990)1
2.1.1.  Emisii și absorbții de GES1
__________________
__________________
1 Trebuie asigurată consecvența cu strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung în temeiul articolului 14.
1 Trebuie asigurată consecvența cu strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung în temeiul articolului 14.
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – subpunctul ia (nou)
ia.  Traiectoriile naționale ale statului membru începând din 2021 pentru a menține și crește eliminarea de către absorbanți a carbonului, în conformitate cu Acordul de la Paris
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – subpunctul ii
ii.  Dacă este cazul, alte obiective naționale care sunt consecvente cu strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung existente Dacă este cazul, alte obiective, inclusiv obiective sectoriale și obiective de adaptare
ii.  Alte obiective și ținte naționale conforme cu Acordul de la Paris și cu strategiile pe termen lung privind clima și energia. Dacă este cazul, alte obiective și ținte, inclusiv ținte sectoriale și obiective de adaptare
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul i
i.  Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030, planificată de statul membru drept contribuție națională la îndeplinirea obiectivului obligatoriu la nivelul UE de cel puțin 27 % în 2030
i.  Ținta națională a statului membru privind energia din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul iii
iii.  Traiectoriile privind ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie din 2021 până în 2030 în sectorul energiei electrice, al încălzirii și al răcirii și în sectorul transporturilor.
iii.  Traiectoriile statului membru privind ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie din 2021 până în 2030 în sectorul energiei electrice, al încălzirii și al răcirii și în sectorul transporturilor (cu defalcare pe transportul rutier, feroviar și aerian)
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul iv
iv.  Traiectoriile, defalcate pe tehnologiile de energie din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să le folosească pentru a obține traiectoriile sectoriale și traiectoria globală pentru energia din surse regenerabile din 2021 până în 2030, inclusiv consumul final brut total de energie preconizat per tehnologie și per sector, în Mtep, și capacitatea instalată planificată totală (împărțită în capacitate nouă și repowering) per tehnologie și per sector, în MW
iv.  Traiectoriile, defalcate pe tehnologiile de energie din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să le folosească pentru a obține traiectoriile sectoriale și traiectoria globală pentru energia din surse regenerabile din 2021 până în 2030, inclusiv consumul final brut total de energie preconizat per tehnologie și per sector, în Mtep, și capacitatea instalată planificată totală netă (împărțită în capacitate nouă și repowering) per tehnologie și per sector, în MW
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul v
v.  Traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe energie termică, energie electrică și transporturi, și privind oferta de biomasă, defalcată pe materii prime și pe proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei sale și impactul asupra absorbantului LULUCF
v.  Traiectoriile statului membru privind cererea de bioenergie, defalcată pe energie termică, energie electrică și transporturi, și privind oferta de biomasă, defalcată pe materii prime și pe proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei sale și impactul asupra absorbantului LULUCF
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul va (nou)
va.  Ponderea statului membru, precum și traiectoriile și obiectivele privind energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunitățile de energie și de consumatorii autonomi în 2030 și traiectoriile pentru energia din surse regenerabile din 2021 până în 2030, inclusiv consumul final brut total de energie estimat
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul vi
vi.  Dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv pe termen lung sau sectoriale (de exemplu, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul termoficării, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunități energetice și de consumatori autonomi)
vi.  Dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv pe termen lung sau sectoriale (de exemplu, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul termoficării, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia recuperată din nămolul obținut prin epurarea apelor uzate)
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul i
i.  Contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea obiectivului obligatoriu al Uniunii privind eficiența energetică de 30 % în 2030, menționat la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], bazată fie pe consumul primar sau final de energie, fie pe economiile primare sau finale de energie, fie pe intensitatea energetică; exprimată ca nivel absolut al consumului primar de energie și al consumului final de energie în 2020 și în 2030, cu o traiectorie liniară pentru contribuția respectivă începând din 2021; inclusiv metodologia pe care se bazează și factorii de conversie utilizați
i.   Obiectivul obligatoriu al statului membru privind eficiența energetică în 2030, menționat la articolul 1 alineatul (1), la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], exprimată ca nivel absolut al consumului primar de energie și al consumului final de energie în 2020 și în 2030, cu o traiectorie liniară pentru ținta respectivă începând din 2021; inclusiv metodologia pe care se bazează și factorii de conversie utilizați
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul ii
ii.  Cantitatea cumulată de economii de energie care trebuie realizate în perioada 2021-2030 în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761]
ii.  Cantitatea cumulată de economii de energie suplimentare care trebuie realizate în perioada 2021-2030 și în perioadele următoare în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761]
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul iii
iii.  Obiectivele pentru renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale (atât publice, cât și private)
iii.  Obiectivele pentru 2030 și 2040 pentru renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (atât publice, cât și private), în conformitate cu obiectivul pentru 2050 de a obține un parc imobiliar cu un consum de energie aproape egal cu zero și decarbonizat
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul iv
iv.  Suprafața totală care urmează să fie renovată sau economiile de energie anuale echivalente care trebuie realizate din 2021 până în 2030 în temeiul articolului 5 referitor la rolul exemplar al clădirilor organismelor publice din Directiva 2012/27/UE
iv.  Suprafața totală care urmează să fie renovată și economiile de energie corespunzătoare sau economiile de energie anuale echivalente care trebuie realizate din 2021 până în 2030 în temeiul articolului 5 referitor la rolul exemplar al clădirilor organismelor publice din Directiva 2012/27/UE
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul i
i.  Obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și a aprovizionării cu energie din țări terțe, stocarea și reacția din partea cererii
i.  Obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și a aprovizionării cu energie din țări terțe, adoptarea de măsuri de economisire a energiei, stocarea și reacția din partea cererii
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul ii
ii.  Obiectivele naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe
ii.  Obiectivele naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie pe bază de combustibili fosili (petrol, cărbune și gaze) și, dacă este cazul, alți combustibili din țări terțe
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul iv
iv.  Obiectivele naționale în ceea ce privește utilizarea surselor interne de energie (în special energia din surse regenerabile)
iv.  Obiectivele naționale privind creșterea flexibilității sistemului energetic național
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.1 – subpunctul i
i.  Nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică în 2030 spre care tinde statul membru în raport cu obiectivul Consiliului European din octombrie 2014
i.   Nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică în 2030 spre care tinde statul membru de cel puțin 15%, ținând seama de ținta de interconectare de 10% din 2020;
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.2 – subpunctul i
i.  Obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport al energiei electrice și al gazului, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor din cadrul oricăreia dintre dimensiunile strategiei pentru uniunea energetică
i.  Obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice și a gazului și modernizarea acesteia, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor din cadrul oricăreia dintre dimensiunile uniunii energetice enumerate la punctul 2;
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul i
i.  Obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum integrarea și cuplarea piețelor, inclusiv un termen până la care să fie îndeplinite obiectivele
i.  Obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum creșterea gradului de flexibilitate a sistemului, integrarea și cuplarea piețelor, rețelele inteligente, agregarea, reacția din partea cererii, stocarea, generarea distribuită, mecanismele pentru expediere, reexpediere și limitare, semnalele de preț în timp real, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea acestor obiective
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul ia (nou)
ia.  Obiectivele naționale referitoare la participarea nediscriminatorie a energiei din surse regenerabile, reacția din partea cererii și stocarea, inclusiv prin agregare, pe toate piețele de energie, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul ib (nou)
ib.  Obiectivele naționale privind asigurarea participării consumatorilor la sistemul energetic și beneficiile obținute de pe urma autogenerării și a noilor tehnologii, inclusiv a controalelor inteligente
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul iii
iii.  Obiectivele naționale privind protecția consumatorilor de energie și îmbunătățirea competitivității sectorului de energie cu amănuntul
iii.  Obiectivele naționale privind protecția consumatorilor de energie, creșterea transparenței, încurajarea schimbării furnizorilor și îmbunătățirea competitivității sectorului de energie cu amănuntul
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.5 – subpunctul i
i.  Obiectivele naționale și obiectivele de finanțare privind inovarea și cercetarea publică și privată legată de uniunea energetică, inclusiv, dacă este cazul, un termen până la care să fie îndeplinite obiectivele; reflectând prioritățile strategiei pentru uniunea energetică și planul SET
i.  Obiectivele naționale și țintele de finanțare privind sprijinul public pentru cercetarea și inovarea legată de uniunea energetică și efectul său de levier preconizat asupra cercetării private, inclusiv, dacă este cazul, un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor; reflectând prioritățile strategiei pentru uniunea energetică și planul SET
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.5 – subpunctul ii
ii.  Dacă este cazul, obiectivele naționale, inclusiv obiectivele pe termen lung (2050), pentru implementarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon, inclusiv pentru decarbonizarea sectoarelor industriale mari consumatoare de energie și mari generatoare de emisii de dioxid de carbon și, dacă este cazul, pentru infrastructura aferentă de transport și stocare a dioxidului de carbon
ii.  Obiectivele naționale pentru 2050 referitoare la promovarea tehnologiilor sustenabile
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1
3.1.1  Emisiile și absorbțiile de GES (pentru planul care vizează perioada 2021-2030, obiectivul-cadru pentru 2030)
3.1.1  Emisii și absorbții de GES
i.  Politicile și măsurile pentru atingerea obiectivului stabilit în temeiul Regulamentului [ ] [ESR], menționat la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile pentru respectarea Regulamentului [ ] [LULUCF], acoperind toate sectoarele importante generatoare de emisii și sectoarele pentru sporirea absorbțiilor, cu o perspectivă către viziunea și obiectivul pe termen lung de a deveni o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 50 de ani și de a obține un echilibru între emisii și absorbții în conformitate cu Acordul de la Paris
i.  Politicile și măsurile pentru atingerea țintei stabilite în temeiul Regulamentului [ ] [ESR], menționate la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile pentru respectarea Regulamentului [ ] [LULUCF] și traiectoriile pentru menținerea și sporirea absorbțiilor de către absorbanți a carbonului, după cum se menționează la punctul 2.1.1, acoperind toate sectoarele importante generatoare de emisii și sectoarele pentru sporirea absorbțiilor, cu o perspectivă către viziunea și obiectivul pe termen lung de a ajunge la emisii nete de gaze cu efect de seră egale cu zero în cadrul Uniunii până în 2050 și de a genera emisii negative imediat după aceea, în conformitate cu Acordul de la Paris
ii.  Cooperarea regională în acest domeniu
ii.  Cooperarea regională în acest domeniu
iii.  Dacă este cazul, fără a aduce atingere aplicabilității normelor privind ajutoarele de stat, măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE în acest domeniu la nivel național
iii.  Fără a aduce atingere aplicabilității normelor privind ajutoarele de stat, măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE în acest domeniu la nivel național, dacă este cazul
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul i
i.  Politicile și măsurile pentru a realiza contribuția națională la obiectivul obligatoriu pentru 2030 la nivelul UE privind energia din surse regenerabile și traiectoriile prezentate la punctul 2.1.2, inclusiv măsuri specifice sectoarelor și tehnologiilor6
i.  Politicile și măsurile pentru a atinge ținta națională pentru 2030 și ținta obligatorie pentru 2030 la nivelul UE privind energia din surse regenerabile și traiectoriile prezentate la punctul 2.1.2, inclusiv măsuri specifice sectoarelor și tehnologiilor6
__________________
__________________
6 La planificarea acestor măsuri, statele membre iau în considerare sfârșitul duratei de viață a instalațiilor existente și potențialul de repowering.
6 La planificarea acestor măsuri, statele membre iau în considerare sfârșitul duratei de viață a instalațiilor existente și potențialul de repowering.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul iii
iii.  Măsurile specifice privind sprijinul financiar, inclusiv sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE, pentru promovarea producției și utilizării de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor
iii.  Măsurile naționale specifice privind sprijinul financiar și măsurile fiscale, precum și sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE, pentru promovarea producției și utilizării de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul iv
iv.  Măsurile specifice pentru introducerea unui ghișeu unic, raționalizarea procedurilor administrative, furnizarea de informații și de formare și acordarea unei puteri mai mari consumatorilor autonomi și comunităților energetice
iv.  Măsurile specifice pentru eliminarea costurilor excesive și a barierelor din calea implementării energiei din surse regenerabile și pentru introducerea unui ghișeu unic, raționalizarea procedurilor administrative, furnizarea de informații și de formare. Impactul preconizat în ceea ce privește noua capacitate energetică din surse regenerabile generată
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul iva (nou)
iva.  Măsurile specifice pentru acordarea dreptului de a deveni consumatori autonomi de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea tuturor consumatorilor în acest sens, la nivel individual și colectiv, producând, stocând, consumând în mod autonom și vânzând propria energie din surse regenerabile, precum și impactul preconizat în ceea ce privește noua capacitate energetică din surse regenerabile generată
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul via (nou)
via.  Alte măsuri planificate sau adoptate pentru promovarea energiei din surse regenerabile, în special, dar fără a se limita la următoarele:
(a)  măsurile vizând să asigure că toate administrațiile publice (naționale, regionale sau locale) integrează consumul de energie din surse regenerabile în activitățile lor;
(b)  dispozițiile incluse în contextul legislației în materie de achiziții publice vizând să garanteze că administrațiile publice (naționale, regionale și locale) integrează criteriile de atribuire a contractelor de achiziții publice verzi în scopul încurajării utilizării surselor regenerabile de energie de către entitățile juridice care intenționează să încheie contracte cu acestea, indiferent de produsul sau de serviciul care urmează să fie atribuit;
(c)  dispozițiile privind utilizarea energiei din surse regenerabile ca cerință pentru acordarea oricăror subvenții publice sau a oricărui sprijin public, atunci când este cazul.
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 – subpunctul iva (nou)
iva.  Politicile naționale, calendarele și măsurile planificate pentru eliminarea treptată a subvențiilor directe și indirecte pentru combustibilii fosili până în 2020
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă
Politicile, măsurile și programele planificate pentru atingerea obiectivului național orientativ în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2, inclusiv măsurile și instrumentele (de asemenea de natură financiară) planificate pentru a promova performanța energetică a clădirilor, în special în ceea ce privește următoarele:
Politicile, măsurile și programele planificate pentru atingerea țintei naționale obligatorii în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2, inclusiv măsurile și instrumentele (de asemenea de natură financiară) planificate pentru a promova performanța energetică a clădirilor, în special în ceea ce privește următoarele:
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul ii
ii.  Strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale (atât publice, cât și private)7, inclusiv politicile și măsurile de stimulare a renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape
ii.  Strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (atât publice, cât și private)7, inclusiv eficiența energetică și politicile de economisire a energiei, măsurile și acțiunile de stimulare a renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape, precum și cele care vizează parcul imobiliar și gospodăriile cu cele mai slabe performanțe în condiții de sărăcie energetică
__________________
__________________
7 În conformitate cu articolul 2a din Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0765].
7 În conformitate cu articolul 2a din Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0765].
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul iv
iv.  Alte politici, măsuri și programe planificate pentru atingerea obiectivului național orientativ în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2 (de exemplu măsuri de promovare a rolului de exemplu al clădirilor publice și al achizițiilor publice eficiente din punct de vedere energetic, măsuri de promovare a auditurilor energetice și a sistemelor de gestionare a energiei9, măsuri privind formarea și informarea consumatorilor10, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice)11
iv.  Alte politici, măsuri și programe planificate pentru atingerea țintei naționale obligatorii în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2 (de exemplu măsuri de promovare a rolului de exemplu al clădirilor publice și al achizițiilor publice eficiente din punct de vedere energetic, măsuri de promovare a auditurilor energetice și a sistemelor de gestionare a energiei9, măsuri privind formarea și informarea consumatorilor10, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice)11
__________________
__________________
9 În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2012/27/UE.
9 În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2012/27/UE.
10 În conformitate cu articolele 12 și 17 din Directiva 2012/27/UE.
10 În conformitate cu articolele 12 și 17 din Directiva 2012/27/UE.
11 În conformitate cu articolul 19 din Directiva 2012/27/UE.
11 În conformitate cu articolul 19 din Directiva 2012/27/UE.
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul iva (nou)
iva.  Descrierea politicilor și a măsurilor de promovare a rolului comunităților energetice locale în contribuirea la punerea în aplicare a politicilor și a măsurilor prevăzute la punctele i, ii, iii și iv
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.3 – subpunctul ii
ii.  Măsurile de sporire a flexibilității sistemului energetic în ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, inclusiv introducerea cuplării piețelor intrazilnice și a piețelor de echilibrare transfrontaliere
ii.  Măsurile de sporire a flexibilității sistemului energetic în ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, inclusiv introducerea cuplării piețelor intrazilnice și a piețelor de echilibrare transfrontaliere, implementarea rețelelor inteligente și de stocare a energiei, creșterea reacției din partea cererii și a generării distribuite, precum și ajustarea formării prețurilor, inclusiv prin intermediul unor semnale de preț în timp real
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.3 – subpunctul iia (nou)
iia.  Măsurile axate pe asigurarea participării nediscriminatorii a energiei din surse regenerabile, pe reacția din partea cererii și stocare, inclusiv prin agregare, pe toate piețele energiei
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.3 – subpunctul iii
iii.  Măsurile de asigurare a accesului și dispecerizării prioritare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie sau prin cogenerarea de înaltă eficiență și de prevenire a restricționării sau a redispecerizării acestui tip de energie electrică18
iii.  Măsurile referitoare la adaptarea normelor de operare a sistemelor și la practicile necesare pentru sporirea flexibilității sistemelor; măsurile referitoare la utilizarea normelor de dispecerizare care contribuie la atingerea țintelor naționale privind energia din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Măsurile referitoare la utilizarea de norme care reduc la minimum și compensează redispecerizarea și restricționarea energiei din surse regenerabile; măsurile pentru dezvoltarea agregării18
__________________
__________________
18 În conformitate cu [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016)0864 și cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 reformat propus prin COM(2016)0861].
18 În conformitate cu [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016)0864 și cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 reformat propus prin COM(2016)0861].
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.5 a (nou)
3.5a.  Principiul „eficiența energetică pe primul loc”
Descrierea modului în care dimensiunile și politicile și măsurile țin seama de principiul „eficiența energetică pe primul loc”
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.4 – subpunctul i
i.  Mixul energetic actual, resursele interne de energie, dependența de importuri, inclusiv riscurile relevante
i.  Mixul energetic actual, resursele interne de energie, inclusiv reacția din partea cererii, dependența de importuri, inclusiv riscurile relevante
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.6 – subpunctul iiia (nou)
iiia.  Nivelul actual al subvențiilor naționale pentru combustibilii fosili
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.6 – subpunctul iv
iv.  Previziuni referitoare la evoluțiile de la subpunctele (i)-(iii) în contextul politicilor și măsurilor existente, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030)
iv.  Previziuni referitoare la evoluțiile de la subpunctele (i)-(iiia) în contextul politicilor și măsurilor existente, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030)
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.6 a (nou)
4.6a.  Principiul „eficiența energetică pe primul loc”
Descrierea modului în care dimensiunile și politicile și măsurile țin seama de principiul „eficiența energetică pe primul loc”
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – titlu
5.  EVALUAREA IMPACTULUI POLITICILOR ȘI MĂSURILOR PLANIFICATE29
5.  EVALUAREA IMPACTULUI POLITICILOR, AL MĂSURILOR ȘI AL STRATEGIILOR ÎN MATERIE DE INVESTIȚII PLANIFICATE29
__________________
__________________
29 Politicile și măsurile planificate sunt opțiuni aflate în discuție care au o șansă reală de a fi adoptate și puse în aplicare după data prezentării planului național. Prin urmare, previziunile rezultate în temeiul punctului 5.1. subpunctul (i) trebuie să includă nu numai politici și măsuri adoptate și puse în aplicare (previziuni în contextul politicilor și măsurilor existente), ci și politici și măsuri planificate.
29 Politicile și măsurile planificate sunt opțiuni aflate în discuție care au o șansă reală de a fi adoptate și puse în aplicare după data prezentării planului național. Prin urmare, previziunile rezultate în temeiul punctului 5.1. subpunctul (i) trebuie să includă nu numai politici și măsuri adoptate și puse în aplicare (previziuni în contextul politicilor și măsurilor existente), ci și politici și măsuri planificate.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.1
5.1.  Impactul politicilor și măsurilor planificate descrise în secțiunea 3 referitoare la sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, inclusiv o comparație cu previziunile în contextul politicilor și măsurilor existente (conform descrierii din secțiunea 4).
5.1.  Impactul politicilor, al măsurilor și al strategiilor în materie de investiții planificate descrise în secțiunea 3 referitoare la sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, inclusiv o comparație cu previziunile în contextul politicilor și măsurilor existente (conform descrierii din secțiunea 4).
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul ii
ii.  Evaluarea interacțiunilor între politici (între politicile și măsurile existente și planificate în cadrul unei dimensiuni de politică și între politicile și măsurile existente și planificate din diferite dimensiuni), cel puțin până în ultimul an al perioadei vizate de plan
ii.  Evaluarea interacțiunilor între politici (între politicile și măsurile existente și planificate în cadrul unei dimensiuni de politică și între politicile și măsurile existente și planificate din diferite dimensiuni), cel puțin până în ultimul an al perioadei vizate de plan, în special pentru a permite o înțelegere solidă a impactului eficienței energetice/politicilor de economisire a energiei asupra dimensionării sistemului energetic și pentru a reduce riscul de investiții irecuperabile în ceea ce privește aprovizionarea cu energie.
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul iia (nou)
iia.  Evaluarea interacțiunilor dintre politicile și măsurile existente și planificate la nivel național, precum și a măsurilor de politică ale Uniunii în materie de schimbări climatice și energie.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.2 a (nou)
5.2 a  Sănătate și bunăstare
i.  Implicațiile în ceea ce privește calitatea aerului și efectele conexe asupra sănătății
ii.  Alte impacturi asupra sănătății și bunăstării (de exemplu, poluarea apei, poluarea sonoră sau alt tip de poluare, dezvoltarea mersului pe jos și a ciclismului, naveta sau alte schimbări în domeniul transportului etc.)
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.2 b (nou)
5.2 b  Impacturi asupra mediului
i.  Detaliile privind orice evaluări strategice de mediu sau orice evaluări ale impactului asupra mediului legate de strategie sau de planurile naționale
ii.  Aspectele legate de apă, de exemplu cererea de apă sau extracția apei (ținând seama de eventualele schimbări climatice viitoare), impacturile asupra habitatelor acvatice sau marine ale energiei hidroelectrice sau generate de maree etc.
iii.  Impacturile asupra mediului (și climei) ale oricărei mobilizări sporite a utilizării bioenergiei (biocombustibili pe bază de culturi, biomasă forestieră etc.) și relația cu strategia privind absorbția emisiilor în sectorul exploatării terenurilor
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.2 c (nou)
5.2 c  Impacturi asupra investițiilor
i.  fluxurile existente de investiții;
ii.  ipotezele privind investițiile anticipate legate de fiecare dintre politicile și măsurile planificate, inclusiv profilul de risc al politicilor și măsurilor planificate;
iii.  factorii de risc sau barierele din calea sectoarelor sau a piețelor în contextul național (sau macroregional);
iv.  analiza sprijinului suplimentar din fonduri publice sau a resurselor necesare remedierii lacunelor identificate la punctul (iii);
v.  evaluarea calitativă a încrederii investitorilor, inclusiv a vizibilității unei rezerve de proiecte și a viabilității sau a caracterului atractiv al oportunităților în materie de investiții;
vi.  revizuirea anului anterior în baza ipotezelor, a perspectivelor, inclusiv a factorilor de fond cu care se confruntă investitorii
Amendamentul 294/rev
Propunere de regulament
Anexa I a (nouă)
Anexa Ia
TRAIECTORIILE NAȚIONALE PRIVIND PONDEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN CONSUMUL FINAL BRUT DE ENERGIE ÎN PERIOADA 2020-2030
Traiectoria menționată la articolul 4 litera (a) punctul 2 al doilea paragraf cuprinde următoarele puncte de referință:
S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), ca pondere medie pentru perioada 2021-2022;
S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), ca pondere medie pentru perioada 2023-2025; precum și
S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), ca pondere medie pentru perioada 2025-2027;
unde:
S2020 = obiectivul stabilit pentru statul membru în cauză pentru anul 2020, în conformitate cu articolul 3 și cu anexa I - partea A din Directiva .../... [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767];
precum și
S2030 = obiectivul pentru statul membru respectiv în 2030.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera b
(b)  volumul vânzărilor de energie utilizată în transporturi care a fost exclus din calcul [în ktep];
(b)   volumul vânzărilor de energie utilizată în transporturi care a fost exclus din calcul, dacă este cazul [în ktep];
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera c
(c)  cantitatea de energie produsă pentru uzul propriu care a fost exclusă din calcul [în ktep];
(c)  cantitatea de energie produsă pentru uzul propriu care a fost exclusă din calcul, dacă este cazul [în ktep];
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera f – teza introductivă
(f)  aplicarea exceptărilor (b), (c), (d) și (e) menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2012/27/UE:
(f)  volumul vânzărilor de energie sau cantitatea economiilor de energie [în ktep] care sunt scutite în temeiul articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2012/27/UE;
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera f – subpunctul ii
(ii)  cantitatea economiilor de energie [în ktep] realizate în sectoarele transformării, distribuției și transportului de energie în conformitate cu litera (c);
eliminat
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera f – subpunctul iii
(iii)  cantitatea economiilor de energie [în ktep] rezultate din acțiuni individuale nou implementate începând de la 31 decembrie 2008, care continuă să aibă impact în 2020 și după aceea, în conformitate cu litera (d);
eliminat
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera f – subpunctul iv
(iv)  cantitatea de energie produsă pe sau în clădiri pentru uz propriu ca urmare a măsurilor de politică vizând promovarea instalării de noi tehnologii de obținere a energiei din surse regenerabile, în conformitate cu litera (e) [în ktep];
eliminat
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)
Anexa IIa
CADRUL GENERAL PENTRU STRATEGIILE ENERGETICE ȘI CLIMATICE PE TERMEN LUNG
1.  VIZIUNEA DE ANSAMBLU ȘI PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIILOR
1.1.  Rezumat
1.2.  Context
1.2.1.  Contextul politic național, european și internațional pentru strategiile pe termen lung
1.2.2.  Expunerea cadrului juridic
1.3.  Consultări
1.3.1.  Consultări cu publicul și părțile interesate (parlamente naționale, părți interesate locale, regionale, publice și de altă natură)
1.3.2.  Consultări cu alte state membre, țări terțe și instituții UE
2.  STRATEGII NAȚIONALE PE TERMEN LUNG ÎN DOMENIUL CLIMEI ȘI AL ENERGIEI
2.1.  REDUCERILE TOTALE ALE EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ȘI SPORIREA ABSORBȚIILOR DE CĂTRE ABSORBANȚI
2.1.1.  Bugetul aferent emisiilor de carbon până în 2100, consecvent cu Acordul de la Paris
2.1.2.  Traiectoria parcursului rentabil pentru zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050 și pentru emisii negative imediat după aceea
2.1.3.  Obiectivul național pentru 2030 și etapele principale cel puțin pentru 2040 și 2050, aliniate la traiectoria menționată la punctul 2.1.2.
2.1.4.  Dimensiunea internațională
2.1.5.  Obiectivele de adaptare pe termen lung
2.2.  ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE
2.2.1.  Traiectoria pentru a ajunge la un sistem bazat în totalitate pe surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie, până în 2050
2.2.2.  Obiectivul național pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030 și etapele principale cel puțin pentru 2035, 2040 și 2045, în conformitate cu traiectoria menționată la punctul 2.2.2
2.3.  EFICIENȚA ENERGETICĂ
2.3.1.  Traiectoria pentru atingerea celei mai eficiente economii din punct de vedere energetic până în 2050, în conformitate cu obiectivele menționate la punctele 2.1.2 și la 2.2.1
2.3.2.  Obiectivul național în materie de eficiență energetică exprimat în termeni de nivel absolut al consumului de energie primară și al consumului de energie finală în 2030 și etapele principale cel puțin pentru 2035, 2040, 2045
3.  STRATEGIILE SECTORIALE
3.1.  Sistemul energetic
3.1.1.  Cererea viitoare probabilă, în funcție de vectorul energetic
3.1.2.  Capacitatea de generare viitoare probabilă, inclusiv stocarea centralizată și distribuită, în funcție de tehnologie
3.1.3.  Traiectoria sau intervalul vizate sau viitoare probabile ale emisiilor
3.1.4.  Descrierea principalilor factori care contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice, a flexibilității cererii și a consumului de energie, precum și evoluția acestora din 2021 și ulterior
3.1.5.  Descrierea politicilor și a măsurilor avute în vedere pentru realizarea sistemului bazat pe surse regenerabile de energie menționat la punctul 2.2.1 în cadrul consumului final brut de energie și al economiei celei mai flexibile și eficiente din punct de vedere energetic până în 2050, inclusiv traiectoriile pentru fiecare tehnologie
3.2.  Industria
3.2.1.  Traiectoriile emisiilor preconizate în funcție de sector și de sursele de aprovizionare cu energie
3.2.2.  Opțiunile sau abordările strategice în materie de decarbonizarea și eventualele ținte, planuri sau strategii existente, inclusiv electrificarea, combustibilii alternativi, măsurile în materie de eficiență energetică etc.
3.3.  Clădirile
3.3.1.  Cererea preconizată de energie la nivelul clădirilor, diferențiată în funcție de categoria clădirilor, inclusiv clădiri comerciale, rezidențiale și publice
3.3.2.  Sursele viitoare ale aprovizionării cu energie
3.3.3.  Potențialul de reducere a cererii de energie prin renovarea clădirilor existente și beneficiile societale, economice și de mediu conexe
3.3.4.  Măsurile de politici vizând stimularea renovării parcului imobiliar existent
3.4.  Transportul
3.4.1.  Emisiile și sursele de energie preconizate în funcție de tipul de transport (transportul cu autoturisme și camionete, transportul rutier cu vehicule grele, transportul maritim, aerian, feroviar)
3.4.2.  Opțiunile sau abordările în materie de politici privind decarbonizarea
3.5.  Agricultura și exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF)
3.5.1.  Emisiile actuale provenite din toate sursele și din fiecare gaz cu efect de seră
3.5.2.  Opțiunile și măsurile de politică privind reducerea emisiilor pentru menținerea și sporirea absorbției de către absorbanți, inclusiv țintele sau obiectivele naționale
3.5.3.  Legăturile cu politicile agricole și de dezvoltare rurală
3.6.  Elemente de strategie intersectorială și alte sectoare relevante
4.  FINANȚARE
4.1.  Estimări privind investițiile necesare
4.2.  Politicile și măsurile referitoare la utilizarea finanțelor publice și stimularea investițiilor private
4.3.  Strategiile privind activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare conexe
5.  BAZA ANALITICĂ ȘI IMPACTELE SOCIOECONOMICE
5.1.  Modelare, scenarii sau analize utilizate în elaborarea strategiei
5.2.  Competitivitate și impact economic
5.3.  Sănătate, mediu și impact social
5.4.  Strategia pentru garantarea rezilienței pe termen lung a sectoarelor menționate în secțiunea 3
6.  Anexe (dacă este necesar)
6.1.  Analiză justificativă
6.1.1.  Detalii privind orice modelare pentru 2050 (inclusiv ipotezele) și/sau altă analiză cantitativă, indicatori etc.
6.1.2.  Tabele cu date sau alte anexe tehnice
6.2.  Alte surse
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – litera n
(n)  informații cu privire la intențiile statelor membre de a utiliza flexibilitățile prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5) din Regulamentul [ ] [ESR].
(n)  informații cu privire la intențiile statelor membre de a utiliza flexibilitățile prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5) și la articolul 7, precum și cu privire la utilizarea veniturilor menționate la articolul 5 alineatul (5a) din Regulamentul [ ] [ESR].
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Anexa VII – partea 1 – litera m – punctul 1 – litera a
(a)  biomasa primară de origine forestieră utilizată direct pentru producerea de energie
(a)  biomasa primară de origine forestieră utilizată direct pentru producerea de energie sau pentru producția de combustibil pe bază de lemn prelucrat
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Anexa VII – partea 1 – litera m – punctul 1 – litera a – subpunctul iii
iii)  lemn rotund (împărțit în lemn rotund industrial și lemn de foc)
(iii)   lemn rotund (împărțit în lemn rotund industrial, reziduuri anterioare comercializării și lemn de foc)
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Anexa VII – partea 1 – litera m – punctul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  Dejecții animaliere
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Anexa VII – partea 2 – litera b
(b)  economiile de energie obținute prin articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761] în anii X-3 și X-2;
(b)  valoarea cumulată a economiilor de energie obținute prin articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761] în anii X-3 și X-2, precum și:
(i)  valoarea economiilor realizate în funcție de fiecare politică, măsură și acțiune individuală;
(ii)  o explicație a modului în care au fost estimate aceste economii și a datelor în baza cărora s-a făcut estimarea;
(iii)  o explicație cu privire la faptul dacă statul membru este sau nu pe cale să realizeze economiile totale necesare până la sfârșitul perioadei descrise la articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [astfel cum a fost modificată prin propunerea COM(2016)0761]. În cazul în care statul membru nu este pe cale să realizeze aceste economii, acesta oferă explicații suplimentare privind acțiunile corective pe care intenționează să le aplice pentru a asigura economiile;
(iv)  o justificare, în cazul în care măsurile incluse în raportul privind progresele se abat de la măsurile incluse în notificarea statului membru.
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Anexa VIII – litera b
(b)  impactul producției și al utilizării biomasei asupra sustenabilității în Uniune și în țările terțe, inclusiv impactul asupra biodiversității;
(b)  impactul producției și al utilizării biomasei asupra sustenabilității în Uniune și în țările terțe, inclusiv impactul asupra biodiversității, a calității apei și a aerului și a drepturilor de utilizare a terenurilor, ținând cont de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Anexa VIII – litera f
(f)  în ceea ce privește atât țările terțe, cât și statele membre care reprezintă o sursă semnificativă de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă consumați în interiorul Uniunii, informații privind măsurile naționale luate pentru a respecta criteriile de sustenabilitate și criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră prevăzute la articolul 26 alineatele (2)-(7) din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], pentru protecția solului, a apelor și a aerului.
(f)  în ceea ce privește atât țările terțe, cât și statele membre care reprezintă o sursă de materii prime pentru și de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă consumați în interiorul Uniunii, informații privind măsurile naționale luate pentru a respecta criteriile de sustenabilitate și criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră prevăzute la articolul 26 alineatele (2)-(7) din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], pentru protecția solului, a apelor și a aerului;
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Anexa VIII – litera fa (nouă)
(fa)  o evaluare a eficacității criteriilor de durabilitate pentru bioenergie, după cum se subliniază în Directiva (UE) .../... [Directiva privind energia din surse regenerabile], în ceea ce privește asigurarea economiilor de gaze cu efect de seră, protejarea absorbanților de carbon, a biodiversității, a securității alimentare și a drepturilor populației de utilizare a terenurilor.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0402/2017).

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate