Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0054/2018

Arutelud :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Hääletused :

PV 18/01/2018 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0015

Vastuvõetud tekstid
PDF 178kWORD 55k
Neljapäev, 18. jaanuar 2018 - Strasbourg
Kongo Demokraatlik Vabariik
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Euroopa Parlamendi 18. jaanuari 2018. aasta resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta (2018/2515(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta, eriti 14. juuni 2017. aasta(1), 2. veebruari 2017. aasta(2) ja 1. detsembri 2016. aasta(3) resolutsiooni,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 9. novembri 2017. aasta avaldust Kongo DV valimiste ajakava avaldamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 29. septembri 2017. aasta resolutsiooni tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise kohta Kongo DVs inimõiguste valdkonnas ning peasekretäri 2017. aasta oktoobri aruannet ÜRO stabiliseerimismissiooni kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUSCO),

–  võttes arvesse 9. novembri 2017. aasta lõppmärkusi, mis on esitatud Kongo DV kohta ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti rakendamise neljanda korrapärase läbivaatamise aruandes,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2348 (2017) MONUSCO mandaadi uuendamise kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 2017. aasta otsust (ÜVJP) 2017/2282, millega pikendatakse Kongo DVs vägivalla ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest vastutavate isikute suhtes kohaldatavate sanktsioonide kehtivust 12. detsembrini 2018,

–  võttes arvesse nõukogu 6. märtsi ja 11. detsembri 2017. aasta järeldusi Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2017. aasta järeldusi ELi koostöö kohta kodanikuühiskonnaga välissuhete valdkonnas,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna (mõttevabaduse viljelemise eest) andmist dr Denis Mukwegele 2014. aastal,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni 2017. aasta mai ühinemis- ja kogunemisvabaduse suuniseid,

–  võttes arvesse Kongo DV põhiseadust, mis võeti vastu 18. veebruaril 2006. aastal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et üks aasta pärast 31. detsembril 2016. aastal sõlmitud 31. detsembri kokkuleppe allkirjastamist halveneb Kongo DVs valitsev üldine olukord kogu riigis jätkuvalt ning seda iseloomustavad vägivaldsed represseerimised, tapmised ja ulatuslikud inimõiguste rikkumised; arvestades, et 2017. aasta oli Kongo DV lähiajaloos üks kõige vägivaldsemaid;

B.  arvestades, et ÜRO määratluse kohaselt vastab Kongo DVs valitsev olukord humanitaarhädaolukorra kolmandale tasemele, mis on kõrgeim tase; arvestades, et 8. märtsil 2017. aastal nõudis ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad Al Hussein uurimiskomisjoni loomist, et uurida vägivalda Kasai provintsis;

C.  arvestades, et poliitiline kriis on süvenenud pärast seda, kui president Kabila keeldus 2016. aastal pärast oma põhiseadusjärgse mandaadi lõppemist ametist lahkumast; arvestades, et katoliku piiskoppide rahvuskonverentsi (CENCO) egiidi all sõlmitud kokkuleppes lepiti kokku korraldada valimised hiljemalt 2017. aasta detsembris; arvestades, et sellest tähtajast kinni ei peetud ja sõltumatu riiklik valimiskomisjon (CENI) teatas, et valimised toimuvad 23. detsembril 2018. aastal;

D.  arvestades, et CENI jätkab valimiste logistilist ettevalmistamist, mis hõlmab ka eelarvekorda ja valimisregistrit;

E.  arvestades, et valitsuse heakskiidul tegutsevad jõud on astunud poliitilise olukorra vastu suunatud protestidele vastu ülimalt vägivaldselt;

F.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on märkinud, et julgeolekujõud püüavad tahtlikult pärssida kodaniku- ja poliitilisi õigusi ning on muu hulgas kasutanud selleks tsiviilisikute, sh altaripoiste vastu lahinglaskemoona, pisargaasi ja kummikuule, takistanud ÜRO juurdepääsu haiglatele, surnukuuridele ja kinnipidamisasutustele ning takistanud ÜRO‑l meeleavaldusi jälgida;

G.  arvestades, et Kongo DV ei ole ratifitseerinud demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat;

H.  arvestades, et Kongo sõjaväe ja kohalike relvarühmituste vahel esineb jätkuvalt relvakonflikte, eelkõige Kasais; arvestades, et selle tagajärjel on puhkenud tõsine humanitaarkriis, mida iseloomustavad tapmised, piinamine ja vägistamine ning kodude, meditsiinirajatiste ja koolide hävitamine, ning Kasais on avastatud 40 massihauda; arvestades, et niisuguste tegude toimepanijate vastutusele võtmisel ei ole tehtud edusamme;

I.  arvestades, et Kongo DVs on konflikti tõttu põgenema sunnitud uute riigisiseste põgenike arv maailma suurim; arvestades, et alates 2017. aasta jaanuarist on Kongo DVs tekkinud juurde 1,9 miljonit riigisisest põgenikku ja riigisiseste põgenike koguarv on suurenenud 4,25 miljonini, kusjuures enamik neist elab Kasai, Tanganjika ja Kivu provintsis; arvestades, et Kongo DV on võtnud vastu ka Burundist, Kesk‑Aafrika Vabariigist ja Lõuna‑Sudaanist põgenenud pagulasi; arvestades, et EL on eraldanud Kasai vägivalla ohvritele hädaabina 5 miljonit eurot;

J.  arvestades, et 2017. aasta märtsis vähendati MONUSCO isikkoosseisu ja juunis kärbiti selle eelarvet 8 %;

K.  arvestades, et Kongo DV ametivõimud on pidevalt ahistanud kodanikuühiskonna organisatsioone ja inimõiguste kaitsjaid, k.a niisugused liikumised nagu Lutte pour le Changement (Lucha), Filimbi, katoliku kirik ja Comité Laic de Coordination (CLC); arvestades, et inimõiguslaste rühmade väitel hoitakse Kongo DVs kinni vähemalt 358 poliitvangi;

L.  arvestades, et 29. ja 30. detsembril 2017. aastal vahistati ja peeti vahistamismääruseta kinni seitse inimõiguste kaitsjat: Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji ja Arciel Beni, kes kõik on seotud kodanikuühiskonna liikumisega Filimbi, ning arvestades, et ühe inimõiguste kaitsja, Palmer Kabeya asukoht on teadmata;

M.  arvestades, et abitöötajate ja rahuvalvajate vastu suunatud rünnakud ja nende röövimised sagenevad, mis sunnib humanitaarabiorganisatsioone abi andmist edasi lükkama ja oma tegevust peatama;

N.  arvestades, et Kongo Rahvusassambleel esitatud kolm seaduseelnõu (valitsusväliste organisatsioonide tegevuse reguleerimise, inimõiguste kaitsjate ja terrorismivastase võitluse kohta) on praegusel kujul vastuolus piirkondlike ja rahvusvaheliste inimõigusalaste standarditega ning kujutavad endast enneolematut ohtu Kongo kodanikuühiskonna sõltumatule tegevusele;

O.  arvestades, et EL pikendas 2018. aasta detsembrini isikute vastu suunatud piiravaid meetmeid, mis kehtestati reaktsioonina valimisprotsessi takistamisele ja inimõiguste rikkumistele;

1.  väljendab veel kord sügavat muret humanitaar-, poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemise pärast Kongo DVs; mõistab teravalt hukka kõik inimõiguste rikkumised ja vägivallaaktid, eelkõige need, mis on suunatud rahumeelsete meeleavaldajate vastu, sealhulgas rahumeelsete avalike meeleavalduste keelustamise ning poliitika, mis seisneb kõigi oma arvamust avaldavate teisitimõtlejate hirmutamises, vahistamises ja kinnipidamises; kutsub Kongo ametivõime üles alustama kõigi meelsusvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist ning viima läbi sõltumatu uurimise seoses 2017. aasta detsembri meeleavalduste vägivaldse mahasurumisega ja avastatud massihaudadega;

2.  tuletab meelde, et vastutus tsiviilisikute kaitsmise eest oma territooriumil ja jurisdiktsiooni piires lasub eelkõige Kongo DV valitsusel ning see hõlmab ka kaitset inimsusvastaste ja sõjakuritegude eest;

3.  väljendab suurt muret inimõigusorganisatsioonidelt saadud tõendite pärast, eelkõige mis puudutab Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni (FIDH) 2017. aasta detsembri uurimisaruannet Kasai veresaunade kohta, mille kohaselt Kongo julgeolekujõud ja valitsuse toetatud relvarühmitused teostavad Kasai provintsis „tahtlikku terrori- ja hävitusstrateegiat, mis on toonud kaasa inimsusvastaseid kuritegusid“; nõuab tungivalt, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja ÜRO uuriksid neid väiteid;

4.  väljendab muret naiste ja laste olukorra pärast Kongo DVs; mõistab täielikult hukka vägistamise, seksuaalvägivalla ja piinamise kasutamise; tunneb muret väidete pärast, mille kohaselt Kongo toetatavad relvarühmitused värbavad ja rakendavad ebaseaduslikult lapssõdureid, ning on arvamusel, et lapssõdurite kasutamise lõpetamine peab olema Kongo ametivõimude ja rahvusvahelise üldsuse prioriteet;

5.  peab väga kahetsusväärseks, et valimisi ei korraldatud 2017. aasta tähtajaks; tuletab meelde Kongo ametivõimude ja institutsioonide kohustust viia uus valimiste ajakava tulemuslikult ellu kooskõlas Kongo põhiseaduse ja 31. detsembri kokkuleppega; nõuab kindlalt, et läbipaistvad, vabad ja ausad presidendi- ja parlamendivalimised korraldataks 23. detsembril 2018; tuletab meelde, et CENI peab olema sõltumatu, erapooletu ja kaasav institutsioon, ning kutsub Kongo DV valitsust üles tagama piisavate vahendite eraldamise; palub lisaks CENI‑l ja valitsusel kehtestada valimiste ajakava jaoks kvartalitähtajad, et jälgida edusamme ja esitada tõendatav märk valitsuse võetud kohustusest valimised korraldada; tuletab meelde, et ainult usaldusväärsed valimised võimaldavad kriisist välja tulla;

6.  rõhutab, et maapaos elavad oponendid peavad saama turvaliselt ja tingimusteta tagasi pöörduda ning igal kodanikul peab olema õigus valimistel kandideerida; tunneb heameelt selle üle, et Aafrika Liidu (AL), Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni (OIF), Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) ja ÜRO osalusel on loodud kooskõlastatud eksperdirühm, kelle ülesanne on toetada valimisprotsessi elluviimist ning hõlbustada Kongo DV‑le rahalise, logistilise ja tehnilise abi andmist; toetab ELi panust Kongo DV valimisprotsessi ja kutsub ELi üles seadma igasuguse valimiste rahastamise tingimuseks selle, et Kongo valitsus viib ellu konkreetseid meetmeid, mis näitavad tõendatavat poliitilist tahet korraldada valimised 23. detsembril 2018, sealhulgas eelkõige realistliku valimiseelarve avaldamine ning kõigi põhiõiguste ja -vabadustega seotud tagatised kõigile erakondadele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

7.  mõistab teravalt hukka kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonide ahistamise ja ähvardamise kõik vormid; on eriti mures kõige hiljutisemate surmaähvarduste pärast FIDH ja seotud organisatsioonide esindajate aadressil; nõuab tungivalt, et Kongo DV ametivõimud ja julgeolekujõud täidaksid täielikult Cotonou lepingus ja 31. detsembri kokkuleppes sätestatud nõudeid, eelkõige üksikisikute õigus kasutada väljendusvabadust ning kogunemis- ja meeleavaldamisvabadust; kutsub Kongo ametivõime üles ratifitseerima esimesel võimalusel demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika harta;

8.  mõistab hukka Kongo Rahvusassambleel esitatud seaduseelnõud valitsusväliste organisatsioonide reguleerimise, inimõiguste kaitsjate ja terrorismivastase võitluse kohta; nõuab tungivalt, et Kongo ametivõimud järgiksid täielikult nõuetekohast seadusandlikku menetlust ning viiksid seaduseelnõud kooskõlla inimõiguste kaitse ja edendamise rahvusvaheliste ja piirkondlike standarditega;

9.  nõuab tungivalt, et EL, selle liikmesriigid ja rahvusvaheline üldsus suurendaksid toetust inimõiguste kaitsjatele ja nende kaitset; kutsub Kongo DV ametivõime üles uurima ja andma kohtu alla neid, kes ründavad inimõiguste kaitsjaid ja suruvad maha demokraatlikke proteste;

10.  tunneb heameelt ÜRO peasekretäri teate üle, et uuritakse demokraatlike liitlasvägede relvarühmituste poolt MONUSCO vägede vastu 7. detsembril 2017. aastal toime pandud rünnakut, milles Põhja‑Kivu provintsis hukkus 15 rahuvalvajat;

11.  väljendab muret kõige hiljutisemate ÜRO vägede vähendamise ja eelarvekärbete pärast; kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO liikmesriike üles tagama, et MONUSCO saab talle tema mandaadiga antud ülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid; tuletab meelde, et MONUSCO mandaat hõlmab tsiviilisikute kaitsmise ja poliitilise kokkuleppe rakendamise toetamist;

12.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid peaksid inimõiguste väärtusi esmatähtsaks; kordab, kui tähtis on võtta isikud vastutusele inimõiguste rikkumiste ja muude tegude eest, mis takistavad Kongo DV konfliktile rahumeelse lahenduse leidmist; väljendab sellega seoses heameelt ELi sihtsanktsioonide kasutamise üle ning kutsub ELi üles kaaluma täiendavate vahendite kasutamist, nagu on ette nähtud Cotonou lepingus, kui olukord veelgi halveneb ja ei tehta märkimisväärseid edusamme rahumeelse lahenduse leidmiseks;

13.  tuletab meelde, et 2015. aasta aprillis nentis ÜRO Keskkonnaprogrammi tegevdirektori asetäitja Ibrahim Thiaw, et loodusvarade ekspluateerimisest saadav tulu on üle miljardi USA dollari aastas ning suurem osa kasumist – kuni 98 % – läheb rahvusvahelistele kontsernidele ja ülejäänud 2 % kasutatakse Kongo DV relvastatud rühmituste rahastamiseks; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid Euroopa äriühingute vastu, kes rahvusvahelisi standardeid ei järgi või ei maksa piisavat hüvitist inimõiguste selliste rikkumiste ohvritele, mis on otseselt või kaudselt seotud nende vastutusalaga; nõuab, et kiiresti rakendataks kokkulepet, mille liikmesriigid saavutasid 15. juunil 2016. aastal konfliktipiirkondadest pärit mineraale käsitleva ELi määruse (määrus (EL) 2017/821(4)) kohta, ning jätkataks tööd Euroopa Liidu ja ÜRO tasandil selle valdkonna rahvusvaheliste õigusaktide väljatöötamiseks;

14.  kordab oma toetust ALile, OIFile ja SADC‑le ning eriti Angolale, kuna nad hõlbustavad poliitilist dialoogi Kongo DVs ja kogu piirkonnas;

15.  väljendab muret ägeneva kooleraepideemia pärast ja nõuab puhangu vastu võitlemiseks rohkem humanitaarabi; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid usaldusväärsete organisatsioonide kaudu antavat rahalist ja humanitaarabi, et rahuldada elanikkonna kiireloomulised vajadused;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, AKV‑ELi ministrite nõukogule ja parlamentaarsele ühisassambleele, Aafrika Liidule, Üleaafrikalisele Parlamendile ning Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile, peaministrile ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0264.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0017.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0479.
(4) ELT L 130, 19.5.2017, lk 1

Viimane päevakajastamine: 6. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika