Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0054/2018

Debatter :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0015

Antagna texter
PDF 177kWORD 49k
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg
Demokratiska republiken Kongo
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Europaparlamentets resolution av den 18 januari 2018 om Demokratiska republiken Kongo (2018/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt av den 14 juni 2017(1), 2 februari 2017(2) och 1 december 2016(3),

–  med beaktande av de uttalanden som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och hennes talesperson gjort om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet från utrikestjänstens talesperson av den 9 november 2017 om offentliggörandet av valkalendern för Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av FN:s människorättsråds resolution av den 29 september 2017 om tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad på människorättsområdet i Demokratiska republiken Kongo, samt av generalsekreterarens rapport från oktober 2017 om Förenta nationernas stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco),

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 9 november 2017 vid den fjärde återkommande utvärderingen av Demokratiska republiken Kongos tillämpning av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2348 (2017) om förnyelse av Monuscos mandat,

–  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/2282 av den 11 december 2017 om förlängning till den 12 december 2018 av sanktionerna mot enskilda personer som bär ansvar för våld och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 6 mars och 11 december 2017 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 19 juni 2017 om EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av att Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2014 gick till läkaren Denis Mukwege,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981,

–  med beaktande av riktlinjerna för förenings- och mötesfrihet från maj 2017 från Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution, som antogs den 18 februari 2006,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett år efter undertecknandet av det så kallade nyårsavtalet (Accord de la Saint Sylvestre) den 31 december 2016 fortsätter den allmänna situationen i Demokratiska republiken Kongo att försämras i hela landet med våldsamt förtryck, mord och utbredda människorättskränkningar. 2017 var ett av de våldsammaste åren på senare tid i Demokratiska republiken Kongo.

B.  FN har betecknat situationen i Demokratiska republiken Kongo som en humanitär nödsituation på nivå 3, den högsta nivån. Den 8 mars 2017 krävde FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, att en undersökningskommission skulle inrättas för att utreda våldet i Kasaïprovinsen.

C.  Den politiska krisen har förvärrats sedan president Kabila vägrade att avgå 2016 vid utgången av sitt författningsenliga mandat. Enligt nyårsavtalet, som ingicks under överinseende av den nationella biskopskonferensen i Kongo (Cenco), skulle det hållas val före utgången av december 2017. Denna tidsfrist höll inte, och den oberoende nationella valkommissionen (Ceni) har meddelat att valet ska hållas den 23 december 2018.

D.  Valkommissionen genomför logistiska förberedelser inför valet, bland annat med budgetarrangemang och röstlängder.

E.  Protesterna mot den politiska situationen har bemötts med ytterst våldsamt motstånd av regeringsunderstödda styrkor.

F.  Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) har noterat säkerhetsstyrkornas ”avsiktliga försök att undertrycka medborgerliga och politiska rättigheter”, bland annat genom att använda skarp ammunition, tårgas och gummikulor mot civila, bland annat korgossar, neka FN tillträde till sjukhus, bårhus och interneringsanläggningar och hindra FN från att övervaka protesterna.

G.  Demokratiska republiken Kongo har inte ratificerat Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning.

H.  De väpnade sammandrabbningarna fortsätter mellan den kongolesiska armén och lokala milisgrupper, särskilt i Kasaï. Detta har föranlett en svår humanitär kris med mord, tortyr, våldtäkter, förstörelse av bostäder, vårdinrättningar och skolor och upptäckten av 40 massgravar i Kasaï. Det har inte skett några framsteg med att ställa förövarna inför rätta.

I.  Demokratiska republiken Kongo uppvisar det största antalet nya konfliktrelaterade internflyktingar i världen. Sedan januari 2017 har över 1,9 miljoner människor drivits på flykt inuti Demokratiska republiken Kongo, och det totala antalet internflyktingar i landet är därmed 4,25 miljoner, de flesta i provinserna Kasaï, Tanganyika och Kivu. I Demokratiska republiken Kongo finns även flyktingar från Burundi, Centralafrikanska republiken och Sydsudan. EU har frigjort 5 miljoner euro i nödhjälp till våldsoffren i Kasaï.

J.  I mars 2017 minskades antalet soldater i Monusco-uppdraget, och i juni 2017 skars dess budget ned med 8 %.

K.  Myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har bedrivit systematiska trakasserier mot civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare, bland andra Lutte pour le Changement (Lucha), Filimbi, den katolska kyrkan och Comité Laïc de Coordination (CLC). Enligt människorättsgrupper finns det minst 358 politiska fångar i Demokratiska republiken Kongo.

L.  Sju människorättsförsvarare, Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji och Arciel Beni, som alla är knutna till medborgarrörelsen Filimbi, greps och internerades utan arresteringsorder den 29 och 30 december 2017, och en annan människorättsförsvarare, Palmer Kabeya, är försvunnen.

M.  Bortföranden och angrepp mot biståndsarbetare och fredsbevarande styrkor blir allt vanligare och tvingar humanitära organisationer att skjuta upp biståndet och ställa in sin verksamhet.

N.  Tre lagförslag som lagts fram i Demokratiska republiken Kongos nationalförsamling – om reglering av icke-statliga organisationer, människorättsförsvarare och terrorismbekämpning – strider i sin nuvarande form mot regionala och internationella människorättsnormer och utgör ett exempellöst hot mot civilsamhällets oberoende verksamhet i landet.

O.  De restriktiva åtgärder mot enskilda personer som vidtagits på grund av förhindrande av valprocessen och kränkningar av de mänskliga rättigheterna har av EU förlängts till december 2018.

1.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin djupa oro över den allt sämre humanitära, politiska och säkerhetsmässiga situationen i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet fördömer starkt alla människorättskränkningar och våldshandlingar, särskilt mot fredliga demonstranter, bland annat förbudet mot fredliga offentliga demonstrationer och bruket av hot, gripanden och kvarhållande av oliktänkande. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att omedelbart och villkorslöst frige alla samvetsfångar och att göra en oberoende utredning av de våldsamma tillslagen mot demonstrationerna i december 2017 och av de upptäckta massgravarna.

2.  Europaparlamentet erinrar om att Demokratiska republiken Kongos regering har det primära ansvaret för att skydda civila som finns på dess territorium och som omfattas av landets jurisdiktion, vilket inkluderar skydd mot brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

3.  Europaparlamentet uttrycker utomordentligt stor oro över bevisen från människorättsorganisationer, särskilt utredningsrapporten från december 2017 från Federationen för mänskliga rättigheter (FIDH) om massakrerna i Kasaï, enligt vilken ”en medveten terror- och förstörelsestrategi, som lett till brott mot mänskligheten” bedrivs av kongolesiska säkerhetsstyrkor och regeringsunderstödda milisgrupper i Kasaïprovinsen. Parlamentet uppmanar med kraft Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och FN att utreda dessa anklagelser.

4.  Europaparlamentet uttrycker oro över situationen för kvinnor och barn i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet fördömer å det skarpaste bruket av våldtäkt, sexuellt våld och tortyr. Parlamentet är bestört över påståendena om olaglig rekrytering och anställning av barnsoldater i milisgrupper som understöds av Demokratiska republiken Kongo, och anser att det måste vara en prioritering för de kongolesiska myndigheterna och världssamfundet att sätta stopp för användningen av barnsoldater.

5.  Europaparlamentet beklagar starkt att det inte hölls något val före utgången av 2017. Parlamentet erinrar om de kongolesiska myndigheternas och institutionernas ansvar att verkligen tillämpa den nya valkalendern i enlighet med landets konstitution och nyårsavtalet. Parlamentet yrkar på att öppna, fria och rättvisa president- och parlamentsval ska hållas den 23 december 2018. Parlamentet erinrar om att valkommissionen måste vara en oberoende, opartisk och inkluderande institution, och uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering att se till att tillräckliga resurser tillhandahålls. Parlamentet uppmanar vidare valkommissionen och regeringen att införa tidsfrister kvartalsvis i valkalendern för att övervaka framstegen och skicka en tydlig signal om regeringens åtagande att anordna val. Parlamentet erinrar om att endast trovärdiga val erbjuder en väg ut ur krisen.

6.  Europaparlamentet framhåller att politiska motståndare i exil måste kunna återvända i säkerhet och villkorslöst och att varje medborgare måste ha rätt att kandidera i valen. Parlamentet välkomnar inrättandet – under deltagande av Afrikanska unionen (AU), Internationella organisationen för fransktalande länder (OIF), Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) och FN – av en samordnad expertgrupp med ansvar för att stödja valprocessen och underlätta ekonomiskt, logistiskt och tekniskt stöd till Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet stöder EU:s bidrag till valprocessen i Demokratiska republiken Kongo och uppmanar EU att låta all valfinansiering villkoras av att den kongolesiska regeringen vidtar konkreta åtgärder som visar på en tydlig politisk vilja att anordna val den 23 december 2018, särskilt genom att offentliggöra en realistisk valbudget, och att det finns garantier i fråga om alla grundläggande rättigheter och friheter för alla politiska partier och civilsamhällesorganisationer.

7.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla former av trakasserier och hot mot civilsamhället och icke-statliga organisationer. Parlamentet är särskilt oroat över de senaste dödshoten mot företrädare för FIDH och associerade organisationer. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna och säkerhetsstyrkorna i Demokratiska republiken Kongo att fullt ut respektera kraven i Cotonouavtalet och nyårsavtalet, särskilt enskildas rätt att utöva sin yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Parlamentet uppmanar de kongolesiska myndigheterna att snarast möjligt ratificera Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning.

8.  Europaparlamentet dömer ut de lagförslag som lagts fram i Demokratiska republiken Kongos nationalförsamling om reglering av icke-statliga organisationer, människorättsförsvarare och terrorismbekämpning. Parlamentet uppmanar med kraft de kongolesiska myndigheterna att till fullo respektera en korrekt valprocess och att göra lagförslagen förenliga med internationella och regionala normer för skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater och världssamfundet att öka stödet till och stärka skyddet av människorättsförsvarare. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att utreda och lagföra dem som angriper människorättsförsvarare och undertrycker den demokratiska processen.

10.  Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av FN:s generalsekreterare att det ska göras en utredning av den attack mot Monuscos trupper som milisgrupper från Allierade demokratiska styrkorna utförde den 7 december 2017 och i vilken 15 fredsbevarare i provinsen Nordkivu dödades.

11.  Europaparlamentet uttrycker oro över FN:s senaste trupp- och budgetnedskärningar. Parlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstater att se till att Monusco får tillräcklig finansiering för att utföra de uppgifter det anförtrotts enligt sitt mandat. Parlamentet erinrar om att Monuscos mandat inbegriper skydd av civila och stöd till genomförandet av den politiska uppgörelsen.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att prioritera människorättsrelaterade värden. Parlamentet upprepar betydelsen av att ställa enskilda personer till svars för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och andra handlingar som undergräver en fredlig lösning i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang användningen av riktade EU-sanktioner och uppmanar EU att överväga att ta till ytterligare medel i enlighet med Cotonouavtalet om situationen fortsätter att förvärras och inga betydande framsteg görs med att nå en fredlig lösning.

13.  Europaparlamentet erinrar om att Ibrahim Thiaw, vice verkställande direktör för FN:s miljöprogram, i april 2015 tillkännagav att naturtillgångar för över en miljard US‑dollar exploateras årligen och att merparten av vinsten – upp till 98 % – hamnar hos internationella koncerner, medan återstående 2 % finansierar inhemska väpnade grupper. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder mot europeiska företag som inte rättar sig efter internationella normer eller som inte på ett tillfredsställande sätt gottgör offer för människorättskränkningar som direkt eller indirekt hör till deras ansvar. Parlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av den överenskommelse som nåddes av medlemsstaterna den 15 juni 2016 om en EU-reglering av ”konfliktmineraler” (förordning (EU) 2017/821(4)) samt ett fortsatt arbete på EU-nivå och FN-nivå för att utveckla internationell lagstiftning på detta område.

14.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till AU, OIF och SADC samt framför allt Angola som aktörer som kan underlätta den politiska dialogen i Demokratiska republiken Kongo och hela regionen.

15.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över den tilltagande koleraepidemin och efterlyser utökat humanitärt bistånd för att bekämpa utbrottet. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att öka det ekonomiska och humanitära biståndet genom tillförlitliga organisationer för att tillgodose befolkningens mest akuta behov.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, AVS–EU:s ministerråd och gemensamma parlamentariska församling, Afrikanska unionen, Panafrikanska parlamentet samt Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0264.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0017.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0479.
(4) EUT L 130, 19.5.2017, s. 1.

Senaste uppdatering: 27 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy