Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0190(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0388/2017

Внесени текстове :

A8-0388/2017

Разисквания :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Гласувания :

PV 18/01/2018 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0017

Приети текстове
PDF 731kWORD 87k
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург
Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца *
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработка) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0411),

—  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0322/2016),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

—  като взе предвид членове 104 и 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по петиции (A8-0388/2017),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  одобрява предложението на Комисията, така както е адаптирано към препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и както е изменено по-долу;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 34 е бил съществено изменян 35. Поради необходимостта от по-нататъшни изменения посоченият регламент следва да бъде преработен в интерес на постигането на яснота.
(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 34 е бил съществено изменян 35. Поради необходимостта от по-нататъшни абсолютно наложителни изменения посоченият регламент следва да бъде преработен в интерес на постигането на яснота. Тези изменения на регламента ще помогнат да се засили правната сигурност и да се увеличи гъвкавостта, както и да се гарантира, че достъпът до съдебни производства е по-добър и че тези производства се провеждат по-ефикасно. В същото време промените в настоящия регламент ще помогнат да се гарантира, че държавите членки запазват пълен суверенитет по отношение на материалното право относно родителската отговорност.
__________________
__________________
34 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).
34 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).
35 Вж. приложение V.
35 Вж. приложение V.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Гладкото и правилно функциониране на едно европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи и традиции на държавите членки е от жизненоважно значение за Съюза. В тази връзка следва допълнително да се засили взаимното доверие в правосъдните системи на останалите държави членки. Съюзът си поставя за цел създаването, поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което са гарантирани свободното движение на хора и достъпът до правосъдие. С оглед на постигането на тези цели, следва да бъдат укрепени правата на лицата, по-специално на децата, в хода на съдебни производства, така че да се улеснят сътрудничеството между съдебните и административните органи и изпълнението на решения по семейно правни въпроси с трансгранични последици. Необходимо е да се засили взаимното признаване на решения по гражданскоправни въпроси, да се опрости достъпът до правосъдие и да се подобри обменът на информация между органите на държавите членки.
(3)  Гладкото и правилно функциониране на едно европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи и традиции на държавите членки е от жизненоважно значение за Съюза. В тази връзка следва допълнително да се засили взаимното доверие в правосъдните системи на останалите държави членки. Съюзът си поставя за цел създаването, поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което са гарантирани свободното движение на хора и достъпът до правосъдие. С оглед на постигането на тези цели е необходимо да бъдат укрепени правата на лицата, по-специално на децата, в хода на съдебни производства, така че да се улеснят сътрудничеството между съдебните и административните органи и изпълнението на решения по семейно право, които имат трансгранично значение. Необходимо е да се засили взаимното признаване на решения по гражданскоправни въпроси, да се опрости достъпът до правосъдие и да се подобри обменът на информация между органите на държавите членки, като се гарантира точна проверка на недискриминационния характер на използваните от страна на компетентните органи на държавите членки процедури и практики за защита на висшите интереси на детето, както и на свързаните основни права.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  За тази цел Съюзът трябва да приеме, между другото, мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранични последици, по-специално когато това е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.
(4)  За тази цел Съюзът приема, наред с другото, мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, по-специално когато това е необходимо за свободното движение на лицата и за правилното функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)
(4а)  За да се подобри съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, е необходимо съдебно обучение, по-специално по отношение на трансграничното семейно право. Дейности по обучение, като например семинари и обмен, са необходими както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, за да се повиши осведомеността за настоящия регламент, за неговото съдържание и последици, както и за да се изгради взаимно доверие сред държавите членки в националните им съдебни системи.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За да се гарантира равенството на всички деца, настоящият регламент следва да обхване всички решения относно родителската отговорност, включително мерките за защита на децата , които нямат каквато и да е било връзка с брачно производство или с други производства .
(6)  За да се гарантира равенството на всички деца, настоящият регламент следва да обхване всички решения относно родителската отговорност, включително мерките за защита на децата, които нямат каквато и да е било връзка с брачно производство.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Съгласно настоящия регламент разпоредбите относно компетентността следва да прилагат също така по отношение на всички деца, които се намират на територията на Съюза и чието обичайно местопребиваване не може да бъде установено. В обхвата на тези правила следва да влизат по-специално децата бежанци или децата, които са международно разселени по социално-икономически причини или поради безредиците, настъпили в страните им.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12a)  Настоящият регламент следва да зачита изцяло правата, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, предвидено в член 47 от Хартата, както и на правото на зачитане на личния и семейния живот, предвидено в член 7 от Хартата, и правата на детето, предвидени в член 24 от Хартата.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Основанията за определяне на компетентността по въпросите, свързани с родителската отговорност, са оформени в светлината на висшите интереси на детето и следва да се прилагат в съответствие с тях. Всяко позоваване на висшите интереси на детето следва да се тълкува в светлината на член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г.
(13)  Основанията за определяне на компетентността по въпросите, свързани с родителската отговорност, следва винаги да бъдат оформени в светлината на висшите интереси на детето и следва да се прилагат при отчитане на тези интереси. Всяко позоваване на висшите интереси на детето следва да се тълкува в светлината на членове 7, 14, 22 и 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г. Задължително е държавата членка, чиито органи са компетентни съгласно настоящия регламент по съществото на въпрос, свързан с родителската отговорност, да гарантира след вземане на окончателно решение, което предвижда връщането на детето, защитата на висшия интерес и основните права на детето след връщането на детето, по-специално когато то е в контакт с двамата родители.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
(14a)  Значението на термина „обичайно местопребиваване“ следва да се тълкува от органите въз основа на определенията за всеки отделен случай и при отчитане на конкретните обстоятелства на случая.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Ако обичайното местопребиваване на детето се промени след законно преместване, компетентността трябва да последва детето, за да се поддържа близостта. Това следва да се прилага, както в случаите, когато все още няма висящо производство, така и при висящо производство. При висящо производство обаче страните могат да се договорят в интерес на ефикасността на правосъдието да се запази компетентността на съдилищата на държавата членка, в която е висящото производството, до вземане на окончателното решение, при условие че това отговаря на висшите интереси на детето. Тази възможност е от особено значение в случаите, когато производствата са почти приключили и единият родител желае да се премести в друга държава членка с детето.
(15)  Ако обичайното местопребиваване на детето се промени след законно преместване, компетентността трябва да последва детето, за да се поддържа близостта. При висящо производство обаче страните могат да се договорят в интерес на ефикасността на правосъдието да се запази компетентността на съдилищата на държавата членка, в която е висящото производството, до вземане на окончателното решение, при условие че това отговаря на висшите интереси на детето. От друга страна, висящите производства, които имат за предмет правото на упражняване на родителски права и правото на лични отношения с детето, следва да бъдат приключени с окончателно решение, за да не могат лицата, които упражняват родителски права, да преместят детето в друга държава с цел избягване по този начин на решение на орган, което би било е техен ущърб, освен ако страните решат, че висящото производство следва да бъде прекратено.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Настоящият регламент не трябва да възпира органите на държава членка, които нямат компетентност по същество, да налагат временни, включително защитни мерки, в неотложни случаи, по отношение на личността или имуществото на детето , намиращо се в тази държава членка . Тези мерки следва да се признават и изпълняват във всички други държави членки, включително държавите членки, компетентни съгласно настоящия регламент, докато компетентен орган в такава държава членка вземе мерките, които смята за подходящи. Мерките, постановени от съд в една държава членка, обаче следва единствено да бъдат изменени или заменени от мерки, взети от съд на държавата членка, която има компетентност по съществото на въпросите. Даден орган, който има компетентност само за временни, включително защитни мерки, следва, ако е сезиран с молба по същество, да обяви служебно, че не е компетентен. Доколкото защитата на висшите интереси на детето налага това, органът следва да информира, пряко или чрез централния орган, органа на държавата членка, която е компетентна по същество съгласно настоящия регламент, относно предприетите мерки. Въпреки това липсата на информиране на органа на друга държава членка не следва да бъде основание за непризнаване на мярката.
(17)  Настоящият регламент не следва да възпира органите на държава членка, които нямат компетентност по същество, да налагат в неотложни случаи, като например в случаи на домашно или основано на пола насилие, временни мерки, включително защитни мерки, по отношение на личността или имуществото на детето, намиращо се в тази държава членка. Тези мерки следва да се признават и изпълняват във всички други държави членки, включително държавите членки, компетентни съгласно настоящия регламент, докато компетентен орган в такава държава членка вземе мерките, които смята за подходящи. Мерките, постановени от съд в една държава членка, обаче следва единствено да бъдат изменени или заменени от мерки, взети от съд на държавата членка, която има компетентност по съществото на въпросите. Даден орган, който има компетентност само за временни мерки, включително защитни мерки, следва, ако е сезиран с молба по същество, да обяви служебно, че не е компетентен. Доколкото защитата на висшите интереси на детето налага това, органът следва да информира без неоправдано забавяне, пряко или чрез централния орган, органа на държавата членка, която е компетентна по същество съгласно настоящия регламент, относно предприетите мерки. Въпреки това липсата на информиране на органа на друга държава членка не следва да бъде основание за непризнаване на мярката.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В изключителни случаи органите на държавата членка на обичайно местопребиваване на детето може да не са най-подходящите органи за разглеждане на случая. В защита на висшите интереси на детето, като изключение и при спазването на определени условия, органът , който е компетентен, може да прехвърли своята компетентност по конкретен случай на органа на друга държава членка, ако този орган е по-подходящ да разгледа случая. В този случай обаче на втория орган не трябва да бъде позволено да прехвърля компетентността на трети орган.
(18)  Особено внимание следва да се обърне на факта, че в изключителни случаи, като например домашно или основано на пола насилие, органите на държавата членка на обичайно местопребиваване на детето може да не са най-подходящите органи за разглеждане на случая. Като изключение и при спазването на определени условия, органът, който е компетентен, може да прехвърли своята компетентност по конкретен случай на органа на друга държава членка, ако този орган е по-подходящ да разгледа случая. В този случай обаче трябва първо да се получи съгласието на втория орган, тъй като след като веднъж е приел да разгледа случая, той не може да прехвърля компетентността на трети орган. Преди прехвърлянето на компетентността е необходимо да се разгледат и да се отчетат изцяло висшите интереси на детето.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Производствата по въпроси, свързани с родителската отговорност, по силата на настоящия регламент, както и производствата за връщане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. следва да зачитат правото на детето да изразява свободно своите възгледи и да отдават дължимото значение на тези възгледи при оценката на висшите интереси на детето. Изслушването на детето в съответствие с член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето играе важна роля в прилагането на настоящия регламент. Този регламент обаче не цели да определя как да бъде изслушано детето, например дали детето се изслушва от самия съдия или от специално обучен експерт, който впоследствие докладва на съда, или дали детето се изслушва в съдебната зала или на друго място.
(23)  Производствата по въпроси, свързани с родителската отговорност, по силата на настоящия регламент, както и производствата за връщане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. следва да зачитат правото на детето да изразява свободно своите възгледи и да отдават дължимото значение на тези възгледи при оценката на висшите интереси на детето. Изслушването на детето в съответствие с член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето и Препоръката на Съвета на Европа относно участието на децата и младите хора до 18-годишна възраст 1a играе важна роля в прилагането на настоящия регламент. Настоящият регламент обаче не цели да определя общи минимални стандарти относно процедурата за изслушване на детето, която все още се урежда от националните разпоредби на държавите членки.
______________
1a CM/Rec(2012)2 oт 28 март 2012 г.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  За възможно най-бързо приключване на производствата за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. държавите членки следва да съсредоточат компетентността за такива производства в едно или повече съдилища, като по целесъобразност отчитат своите вътрешни структури за правораздаване. Съсредоточаването на компетентност в ограничен брой съдилища в рамките на дадена държава членка е важен и ефективен инструмент за ускоряване на разглеждането на делата за отвличане на деца в няколко държави членки, тъй като съдиите, които разглеждат по-голям брой такива дела, развиват специални експертни познания. В зависимост от структурата на правната система компетентността по дела за отвличане на деца би могла да бъде съсредоточена в един съд за цялата държава или в ограничен брой съдилища, като за отправна точка се използва, например, броят на апелативните съдилища и компетентността за международно отвличане на деца се съсредоточи в един първоинстанционен съд в рамките на всеки район на апелативен съд. Всяка инстанция следва да постанови решението си не по-късно от шест седмици след подаването на молбата или жалбата до нея. Държавите членки следва да ограничат до едно броя на възможните обжалвания срещу решение за предоставяне или отказ на връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г. относно отвличането на деца.
(26)  За възможно най-бързо приключване на производствата за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. държавите членки следва да съсредоточат компетентността за такива производства в ограничен брой съдилища, като по целесъобразност отчитат своите вътрешни структури за правораздаване. Съсредоточаването на компетентност в ограничен брой съдилища в рамките на дадена държава членка е важен и ефективен инструмент за ускоряване на разглеждането на делата за отвличане на деца в няколко държави членки, тъй като съдиите, които разглеждат по-голям брой такива дела, развиват специални експертни познания. В зависимост от структурата на правната система компетентността по дела за отвличане на деца би могла да бъде съсредоточена в ограничен брой съдилища, като за отправна точка се използва например броят на апелативните съдилища и компетентността за международно отвличане на деца се съсредоточи в един първоинстанционен съд в рамките на всеки район на апелативен съд, без да се нарушава обаче правото на страните на достъп до правосъдие и бързото провеждане на производствата за връщане. Всяка инстанция следва да постанови решението си не по-късно от шест седмици след подаването на молбата или жалбата до нея. Държавите членки следва да ограничат до едно броя на възможните обжалвания срещу решение за предоставяне или отказ на връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г. относно отвличането на деца. Освен това следва да се гарантира, че съдебните решения, постановени в една държава членка, се признават в друга държава членка. Когато е постановено решение по дадено съдебно производство, е необходимо то да бъде също така признато навсякъде в Европейския съюз, особено в интерес на децата.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Във всички случаи, свързани с деца, и особено в случаите на международно отвличане на деца, съдебните и административните органи следва да обмислят възможността за постигане на доброволно уреждане на спора чрез медиация и други подходящи средства с помощта, когато е уместно, на съществуващите мрежи и подпомагащи структури за медиация при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност. Тези усилия обаче не следва да водят до необосновано удължаване на производството за връщане по Хагската конвенция от 1980 г.
(28)  Провеждането на медиация може да има голямо значение за прекратяване на спора във всички случаи, свързани с деца, и особено в случаите на трансгранични спорове между родители относно упражняването на родителски права и правото на лични отношения с детето и в случаите на международно отвличане на деца. Също така с оглед на увеличаване на трансграничните спорове за упражняване на родителски права в целия Европейски съюз, когато не е налична международната рамка в резултат на последните миграционни потоци, медиацията често се е доказвала като единственото правно средство за подпомагане на семействата да постигнат уреждане на семейните спорове бързо и по взаимно съгласие. С цел насърчаване на медиацията в такива случаи съдебните или административните органи, подпомагани по целесъобразност от съществуващите мрежи и подпомагащи структури за медиация при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност, следва да подпомагат страните преди или по време на съдебното производство, при избора на подходящи медиатори и при организирането на медиацията. На страните следва да се предоставя финансово подпомагане за провеждане на медиацията, което да бъде най-малко в същия размер, както подпомагането, което са получили или биха получили за правна помощ. Тези усилия обаче не следва да водят до необосновано удължаване на производството за връщане по Хагската конвенция от 1980 г., нито до задължително участие на жертвите на каквито и да било форми на насилие, включително домашно насилие, в производството по медиация.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)
(28a)  За да се предложи ефективна алтернатива на съдебните производства по национални или международни семейни спорове, от решаващо значение е участващите медиатори да са преминали подходящо специализирано обучение. Обучението следва да обхваща по-конкретно правната уредба на трансграничните семейни спорове, междукултурни познания и инструменти за управление на високо конфликтни ситуации, като същевременно винаги се взема предвид висшият интерес на детето. Обучението на съдии, като потенциални ключови субекти, препращащи към медиация, следва също така да разглежда начините за насърчаване на страните да започнат медиация възможно най-рано и начините за включване на медиацията в съдебните производства и в определения срок на производствата по Хагската конвенция за международното отвличане на деца, без да се причинява ненужно забавяне.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Когато съдът на държавата членка, в която детето е било неправомерно отведено или задържано, реши да откаже връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г., той трябва да посочи изрично в решението си релевантните разпоредби от Хагската конвенция от 1980 г., на които основава отказа си. Това решение може да се замени обаче от последващо решение, постановено по производство за упражняване на родителски права след задълбочено разглеждане на висшите интереси на детето от съда на държавата членка на обичайното местоживеене на детето преди неправомерното му отвеждане или задържане. Ако това решение води до връщането на детето, връщането следва да се осъществи без да се изисква някаква специална процедура за признаването и изпълнението на това решение в държавата членка, в която детето е било преместено или задържано.
(30)  Когато съдът на държавата членка, в която детето е било неправомерно отведено или задържано, реши да откаже връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г., той трябва да посочи изрично в решението си релевантните разпоредби от Хагската конвенция от 1980 г., на които основава отказа си, както и основанията за това. Това решение може да се замени обаче от последващо решение, постановено по производство за упражняване на родителски права след задълбочено разглеждане на висшите интереси на детето от съда на държавата членка на обичайното местоживеене на детето преди неправомерното му отвеждане или задържане. Ако това решение води до връщането на детето, връщането следва да се осъществи без да се изисква някаква специална процедура за признаването и изпълнението на това решение в държавата членка, в която детето е било преместено или задържано.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Наред с това, целта да се намалят продължителността и цената на производствата по трансгранични спорове, касаещи деца, оправдава премахването на декларацията за изпълняемост, предшестваща изпълнението в държавата членка по изпълнение, за всички решения по въпроси за родителска отговорност. Докато с Регламент (ЕО) № 2201/2003 това изискване беше отменено само по отношение на решенията за право на лични отношения с детето и някои решения за разпореждане на връщането на детето, с настоящия регламент се урежда единна процедура за трансграничното изпълнение на всички решения по въпроси, свързани с родителската отговорност. В резултат от това, при условие че се спазват разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, решение, издадено от органите на една държава членка, следва да се разглежда така, сякаш е издадено в държавата членка по изпълнение.
(33)  Наред с това, целта да се улесни свободното движение на европейските гражданите оправдава премахването на декларацията за изпълняемост, предшестваща изпълнението в държавата членка по изпълнение, за всички решения по въпроси за родителска отговорност, които влизат в обхвата на настоящия регламент. Това по-конкретно ще намали продължителността и разходите за трансгранични спорове по отношение на деца. Докато с Регламент (ЕО) № 2201/2003 това изискване беше отменено само по отношение на решенията за право на лични отношения с детето и някои решения за разпореждане на връщането на детето, с настоящия регламент се урежда единна процедура за трансграничното изпълнение на всички решения по въпроси, свързани с родителската отговорност, които влизат в обхвата на настоящия регламент. В резултат от това, при условие че се спазват разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, решение, издадено от органите на една държава членка, следва да се разглежда така, сякаш е издадено в държавата членка по изпълнение.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 37 а (ново)
(37a)  Всеки отказ за признаване на решение по смисъла на настоящия регламент на основание на това, че признаването би било в явно противоречие с обществения ред на съответната държава членка, следва да бъде в съответствие с член 21 от Хартата.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  При конкретни казуси, касаещи родителска отговорност, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, централните органи следва да си сътрудничат при оказването на съдействие на националните органи и на лицата, носещи родителска отговорност. Това съдействие следва да включва по-специално установяване на местонахождението на детето, било то пряко или чрез други компетентни органи, когато това е необходимо за изпълнение на искане по настоящия регламент, както и предоставяне на свързана с детето информация, необходима за целите на производството.
(42)  При конкретни казуси, касаещи родителска отговорност, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, централните органи следва да си сътрудничат при оказването на съдействие на националните органи и на лицата, носещи родителска отговорност. Това съдействие следва да включва по-специално установяване на местонахождението на детето, било то пряко или чрез други компетентни органи, когато това е необходимо за изпълнение на искане по настоящия регламент, както и предоставяне на свързана с детето информация, необходима за целите на производството. В случаите, когато компетентността е на държава членка, различна от държавата членка, чийто гражданин е детето, централните органи на държавата членка, която има компетентност, информират без неоправдано забавяне централните органи на държавата членка, чийто гражданин е детето.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Без да се нарушават изискванията, предвидени в националното процесуално право на молещия орган, той следва да разполага с право да избира свободно измежду различните възможности, с които разполага, за получаване на необходимата информация, например за съдилищата — чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, чрез използване на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, и по-специално на централните органи, създадени съгласно настоящия регламент, съдиите и звената за контакт на мрежата, или за съдебните и административни органи — чрез искане на информация с посредничеството на специализирана неправителствена организация в тази област.
(44)  Без да се нарушават изискванията, предвидени в националното процесуално право на молещия орган, той следва да разполага с право да избира свободно измежду различните възможности, с които разполага, за получаване на необходимата информация, например за съдилищата — чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, чрез използване на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, и по-специално на централните органи, създадени съгласно настоящия регламент, съдиите и звената за контакт на мрежата, или за съдебните и административни органи — чрез искане на информация с посредничеството на специализирана неправителствена организация в тази област. Международното съдебно сътрудничество и международната съдебна комуникация следва да бъдат започвани и/или улеснявани от специално определена за целта мрежа или съдии за връзка във всяка държава членка. Ролята на Европейската съдебна мрежа следва да бъде разграничена от тази на централните органи.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  Орган на държава членка, който възнамерява да постанови решение за родителска отговорност, следва да има право да иска от органите на друга държава членка да му предоставят информация, релевантна за защитата на детето, ако това е необходимо с оглед на висшите интереси на детето. В зависимост от обстоятелствата това може да включва информация за производствата и решенията, отнасящи се за родител или брат или сестра на детето, или информация за способността на родител да се грижи за детето или да има лични отношения с детето.
(46)  Орган на държава членка, който възнамерява да постанови решение за родителска отговорност, следва да бъде задължен да изиска от органите на друга държава членка да му предоставят информация, релевантна за защитата на детето, ако това е необходимо с оглед на висшите интереси на детето. В зависимост от обстоятелствата това може да включва информация за производствата и решенията, отнасящи се за родител или брат или сестра на детето, или информация за способността на родител или роднина да се грижи за детето или да има лични отношения с детето. Гражданството, икономическото и социалното положение или културният и религиозният произход на даден родител не следва да се приемат за определящи елементи при решаването на въпроса за способността му да се грижи за дадено дете.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)
(46a)  Комуникацията между съдиите, публичните органи, централните органи, специалистите, подпомагащи родителите и отношенията между самите родители, следва да бъдат насърчавани с всички възможни средства, като се вземе предвид, наред с другото, че дадено решение за това, че детето не следва да се върне, може да нарушава основните права на детето в същата степен, както дадено решение за връщането му.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)
(48a)  Когато интересите на детето налагат това, съдиите следва да общуват пряко с централните органи или с компетентните съдилища в други държави членки.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  Когато орган на държава членка вече е постановил решение по въпроси, отнасящи се до родителската отговорност, или обмисля такова решение и изпълнението ще бъде осъществено в друга държава членка, този орган може да отправи молба до органите на въпросната друга държава членка за помощ при изпълнението на решението. Това следва да се прилага например за решения, предоставящи право на контролирани лични отношения с детето, което ще се упражнява в държава членка, различна от държавата членка, в която се намира органът, постановил правото на лични отношения, или решения, налагащи други придружаващи мерки от страна на компетентните органи в държавата членка по местоизпълнение на решението.
(49)  Когато орган на държава членка вече е постановил решение по въпроси, отнасящи се до родителската отговорност, или обмисля такова решение и изпълнението ще бъде осъществено в друга държава членка, този орган следва да отправи молба до органите на въпросната друга държава членка за помощ при изпълнението на решението. Това следва да се прилага например за решения, предоставящи право на контролирани лични отношения с детето, което ще се упражнява в държава членка, различна от държавата членка, в която се намира органът, постановил правото на лични отношения, или решения, налагащи други придружаващи мерки от страна на компетентните органи в държавата членка по местоизпълнение на решението.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  Когато орган на държава членка възнамерява да настани детето в приемно семейство или в специализирана институция в друга държава членка, преди настаняването следва да се проведе процедура по консултиране с посредничеството на централните органи на двете засегнати държави членки. Органът, който възнамерява да постанови настаняването, следва да получи съгласието на компетентния орган на държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, преди да постанови това настаняване. Тъй като настаняването е най-често неотложна мярка, която е необходима за изваждане на детето от ситуация, поставяща в опасност висшите му интереси, времето е от основно значение за тези решения. С цел да се ускори процедурата на консултации, настоящият регламент установява изчерпателно изискванията за молбата, както и срок за отговор от държавата членка, в която следва да бъде настанено детето. Условията за предоставяне или отказ на съгласие обаче, продължават да се уреждат от националното право на замолената държава членка.
(50)  Когато орган на държава членка възнамерява да настани детето при членове на семейството, в приемно семейство или в специализирана институция в друга държава членка, преди настаняването следва да се проведе процедура по консултиране с посредничеството на централните органи на двете засегнати държави членки. Органът, който възнамерява да постанови настаняването, следва да получи съгласието на компетентния орган на държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, преди да постанови това настаняване. Тъй като настаняването е най-често неотложна мярка, която е необходима за изваждане на детето от ситуация, поставяща в опасност висшите му интереси, времето е от основно значение за тези решения. С цел да се ускори процедурата на консултации, настоящият регламент установява изчерпателно изискванията за молбата, както и срок за отговор от държавата членка, в която следва да бъде настанено детето. Условията за предоставяне или отказ на съгласие обаче, продължават да се уреждат от националното право на замолената държава членка.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 51
(51)  Дадено дългосрочно настаняване на дете в чужбина следва да бъде съобразено с член 24, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС (право на поддържане на личен контакт с родителите) и с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-конкретно с членове 8, 9 и 20 от нея. По-специално, при обмисляне на възможните решения следва да се вземат под внимание фактът, че е желателно да има последователност във възпитанието на детето, както и неговият етнически произход, религия, култура и език.
(51)  Държавните органи, които възнамеряват да настанят дете, следва да действат в съответствие с член 24, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС (право на поддържане на личен контакт с родителите) и с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-конкретно с членове 8, 9 и 20 от нея. По-специално, при обмисляне на възможните решения следва да се вземат под внимание възможността за настаняване на брат или сестра в същото приемно семейство или в същата институция и фактът, че е желателно да има последователност във възпитанието на детето, както и неговият етнически произход, религия, култура и език. По-специално в случая на дългосрочно настаняване на дете в чужбина, съответните органи следва винаги да разгледат възможността за настаняване на детето при роднини, които живеят в друга държава, ако детето има установена връзка с членовете на семейството, и да извършат индивидуална оценка на висшия интерес на детето. Такива дългосрочни настанявания следва да бъдат подлагани на периодичен преглед с оглед на потребностите и висшия интерес на детето.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  Настоящият регламент се прилага, независимо от естеството на съдебния или административен орган, по граждански въпроси, отнасящи се до:
1.  Настоящият регламент се прилага, независимо от естеството на съдебния или административния орган или на друг орган, който е компетентен по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, по граждански въпроси, отнасящи се до:
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)
бa)  международно отвличане на деца;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г
г)  настаняването на детето в приемно семейство или в институция;
г)  настаняването на детето при членове на семейството, в приемно семейство или в институция от затворен тип в чужбина;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
1.  „орган“ означава всеки съдебен или административен орган в държавите членки, който разполага с компетентност по въпросите, които попадат в обхвата на настоящия регламент ;
1.  „орган“ означава всеки съдебен или административен орган или всеки друг орган в държавите членки, който разполага с компетентност по въпросите, които попадат в обхвата на настоящия регламент;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
3.  „държава членка“ означава всички държави членки с изключение на Дания;
3.  „държава членка“ означава всички държави членки на Европейския съюз, с изключение на Дания;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
4.  „решение“ означава  административен акт или съдебно решение на орган на държава членка, което се отнася до  развод, законна раздяла, обявяване на недействителността на брак или родителска отговорност;
4.  „решение“ означава  административен акт, съдебно решение на орган на държава членка или автентичен акт, подлежащ на изпълнение в държава членка, или споразумение между страните, което е изпълняемо в държавата членка, в която е сключено, по отношение на развод, законна раздяла, обявяване на недействителността на брак или родителска отговорност;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12 – уводна част
12.  „неправомерно отвеждане или задържане“ означава отвеждане или задържане на дете, при което:
12.  „международно отвличане на деца“ означава отвеждане или задържане на дете, при което:
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Органите на една държава членка са компетентни по въпросите, свързани с родителската отговорност за детето, ако то има обичайно местопребиваване в тази държава членка . Когато дете се мести правомерно от една държава членка в друга и придобива ново обичайно местопребиваване във втората държава, компетентност имат органите на държавата членка, в която е новото обичайно местопребиваване на детето.
1.  Органите на една държава членка са компетентни по въпросите, свързани с родителската отговорност за детето, ако то има обичайно местопребиваване в тази държава членка . Когато дете се мести правомерно от една държава членка в друга и придобива ново обичайно местопребиваване във втората държава, компетентност имат органите на държавата членка, в която е новото обичайно местопребиваване на детето, освен ако преди преместването страните се договарят, че остава компетентен органът на държавата членка по предишното обичайно местопребиваване на детето.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)
1a.  Във висящо производство, в което се разглежда правото на упражняване на родителски права и правото на лични отношения с детето, органът на държавата членка на произход остава компетентен до приключване на производството, освен ако страните се договорят да прекратят производството.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Параграф 1 не се прилага, ако носителят на правото на лични отношения по параграф 1 е приел компетентността на  органите на държавата членка по новото обичайно местопребиваване на детето като е участвал в производство пред тези органи без да е оспорил тяхната компетентност.
2.  Параграф 1 не се прилага, ако носителят на правото на лични отношения по параграф 1, който е бил информиран за правните последици от органите по предишното обичайно местопребиваване, е приел компетентността на органите на държавата членка по новото обичайно местопребиваване на детето, като е участвал в производство пред тези органи въпреки предоставената информация, без да е оспорил тяхната компетентност.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б – подточка i
i)  в рамките на една година след като носителят на правото на упражняване на родителски права е узнал или е трябвало да узнае къде се намира детето, не е била подадена молба за връщането му пред компетентните органи на държавата членка, в която детето е било отведено или задържано;
i)  в рамките на една година след като носителят на правото на упражняване на родителски права е узнал или е трябвало да узнае къде се намира детето и въпреки факта, че е бил информиран от органите относно правното изискване за подаване на молба за връщане, не е била подадена такава молба пред компетентните органи на държавата членка, в която детето е било отведено или задържано;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)
Определените съдии са практикуващи и опитни съдии по семейно право, по-специално с опит по въпроси с трансгранично измерение на компетентността.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
В неотложни случаи органите на държавата членка, в която се намира детето или имущество, принадлежащо на детето, са компетентни да постановяват такива временни, включително охранителни, мерки по отношение на това дете или имущество.
В неотложни случаи органите на държавата членка, в която се намира детето или имущество, принадлежащо на детето, са компетентни да постановяват такива временни, включително охранителни, мерки по отношение на това дете или имущество. Тези мерки не следва да забавят неоправдано цялото производство и окончателните решения относно упражняването на родителски права и правата на лични отношения.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2
Доколкото защитата на висшите интереси на детето го налага, органът, постановил охранителните мерки, уведомява пряко или с посредничеството на централния орган, определен съгласно член 60, органа на държавата членка, която съгласно настоящия регламент е компетентна по съществото на въпроса.
Доколкото защитата на висшите интереси на детето го налага, органът, постановил охранителните мерки, уведомява пряко или с посредничеството на централния орган, определен съгласно член 60, органа на държавата членка, която съгласно настоящия регламент е компетентна по съществото на въпроса. Този орган осигурява равно третиране на родителите, участващи в производството, и гарантира, че те са информирани в пълна степен и своевременно за всички тези мерки на език, който разбират напълно.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Мерките, постановени съгласно параграф 1 спират да се прилагат, веднага щом органът на държавата членка, който е компетентен по съществото на делото съгласно настоящия регламент, вземе мерките, които смята за подходящи.
2.  Мерките, предприети съгласно параграф 1, спират да се прилагат веднага щом органът на държавата членка, който е компетентен по съществото на делото съгласно настоящия регламент, вземе мерките, които смята за подходящи, и от момента, в който уведоми органа на държавата членка, в която са предприети временните мерки, за тези мерки.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 а (нов)
2 a.  В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, при поискване от орган, сезиран със спора, всеки друг сезиран орган незабавно информира молещия орган за датата, на която е бил сезиран в съответствие с член 15.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 20
Член 20
Член 20
Право на детето да изрази мнение
Право на детето да изрази мнение
При упражняване на компетентността си по раздел 2 от настоящата глава, органите на държавите членки гарантират, че на децата, които са в състояние да формират собствено мнение, се дава реална и ефективна възможност да изразят това мнение свободно в хода на производството.
При упражняване на компетентността си по раздел 2 от настоящата глава органите на държавите членки гарантират, че на децата, които са в състояние да формират собствено мнение, се дава реална и ефективна възможност да изразят това мнение свободно в хода на производството в съответствие с относимите национални процесуални правила, член 24, параграф 1 от Хартата, член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Препоръката на Съвета на Европа относно участието на децата и младите хора до 18-годишна възраст1a. Органите документират в решението своите съображения по отношение на това.
Изслушването на дете, което упражнява своето право да изрази мнението си, се провежда от съдия или от специално обучен експерт в съответствие с националните разпоредби, без върху него да се оказва натиск, особено от страна на родителите, в съобразена с възрастта и подходяща за деца среда по отношение на езика и съдържанието и предоставя всички гаранции, позволяващи защита на емоционалната неприкосновеност и висшия интерес на детето.
Изслушването на детето не се провежда в присъствието на страните в производството или техните представители, но се записва и добавя към документацията, така че страните и техните представители да имат възможност да видят протокола от съдебното заседание.
Органът отчита надлежно мнението на детето в съответствие с неговата възраст и степен на зрялост и отбелязва съображенията си в решението.
Органът отчита надлежно мнението на детето в съответствие с неговата възраст и степен на зрялост, като отчита най-висшия интерес на детето, и отбелязва съображенията си в решението.
_______________
1a CM/Rec(2012)2 oт 28 март 2012 г.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
2.  Възможно най-рано в хода на производството съдът проверява дали страните желаят да започнат медиация, за да намерят решение по взаимно съгласие във висшия интерес на детето, при условие че това не забавя ненужно производството.
2.  Възможно най-рано в хода на производството съдът проверява дали страните желаят да започнат медиация, за да намерят решение по взаимно съгласие във висшия интерес на детето, при условие че това не забавя ненужно производството. В този случай съдът приканва страните да използват медиация.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
3.  Съдът може да обяви решението, с което се разпорежда връщането на детето, за подлежащо на предварително изпълнение, независимо от евентуално обжалване, дори ако националното право не предвижда възможност за такова предварително изпълнение.
3.  Съдът може да обяви решението, с което се разпорежда връщането на детето, за подлежащо на предварително изпълнение, независимо от евентуално обжалване, дори ако националното право не предвижда възможност за такова предварително изпълнение, като се отчита висшият интерес на детето.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 a (нов)
5 a.  Когато съдебен орган е разпоредил връщането на детето, той уведомява за това решение централния орган на държавата членка на обичайното местопребиваване на детето преди неправомерното му отвеждане, както и за датата, на която решението поражда действие.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4
4.  Когато решението не е изпълнено в срок от шест седмици от момента на образуване на изпълнителното производство, съдът на държавата членка, където се иска изпълнение, информира за това, както и за причините за неизпълнението, молещия централен орган в държавата членка по произход или, ако производството е образувано без помощта на централния орган — лицето, търсещо изпълнение.
4.  Когато решението не е изпълнено в срок от шест седмици от момента на образуване на изпълнителното производство, съдът на държавата членка, където се иска изпълнение, информира надлежно за това, както и за причините за неизпълнението, молещия централен орган в държавата членка по произход или ако производството е образувано без помощта на централния орган — лицето, търсещо изпълнение, и представя приблизителен срок за изпълнението.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а
а)  ако това признаване е в явно противоречие с обществения ред в държавата членка, където се иска; или
а)  ако това признаване е в явно противоречие с обществения ред в държавата членка, където се иска признаване, въпреки че отказът може да не води до забранена съгласно член 21 от Хартата дискриминация; или
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част
1.  По молба на заинтересована страна признаването на решение, отнасящо се до родителската отговорност , се  отказва:
1.  По молба на заинтересована страна решение, отнасящо се до родителската отговорност, не се признава:
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква б
б)  в случай че решението е постановено при неявяване на страна, ако на лицето, което не се е явило, не е връчен препис от исковата молба или равностоен документ своевременно и по такъв начин, че да му се даде възможност да организира защитата си, освен ако се установи, че това лице е приело решението без възражения; или
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1
Молител, който е получил в държавата членка, където е издадено решението, пълна или частична правна помощ или е бил освободен от разходи или разноски, има право, в рамките на процедурите, предвидени в член 27, параграф 3  и в членове 32, 39 и 42  , на най-пълната степен на правна помощ или освобождаване от разходи и разноски, предвидена в законодателството на държавата членка по изпълнение.
Молител, който е получил в държавата членка, където е издадено решението, пълна или частична правна помощ, помощ във връзка с разходите за използване на медиация или е бил освободен от разходи или разноски, има право, в рамките на процедурите, предвидени в член 27, параграф 3 и в членове 32, 39 и 42, на най-пълната степен на правна помощ или освобождаване от разходи и разноски, предвидена в законодателството на държавата членка по изпълнение.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква а
а)  предоставят, по молба на централния орган на друга държава членка, съдействие при разкриване местонахождението на дете, когато изглежда, че детето се намира на територията на замолената държава и установяването на местонахождението на детето е необходимо, за да може да бъде отправена молба съгласно настоящия регламент.
а)  предоставят, по молба на централния орган на друга държава членка, съдействие при разкриване местонахождението на дете, когато изглежда, че детето се намира на територията на замолената държава и установяването на местонахождението на детето е необходимо за прилагането на настоящия регламент;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква г
г)  подпомагат обмена на информация между  органите , и по специално по прилагането на член 14,  член 25, параграф 1, буква а)  , член 26, параграф 2 и член 26, параграф 4, втора алинея;
г)  подпомагат обмена на информация между съдебните органи, и по-специално по прилагането на член 14, член 19, член 25, параграф 1, буква а), член 26, параграф 2 и член 26, параграф 4, втора алинея;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква д a (нова)
да)   информират носителя на родителска отговорност относно правната помощ и подкрепа, като например подкрепа, предоставяна от специализирани двуезични адвокати, за да се предотврати даването на съгласие от носители на родителска отговорност, без те да разбират обхвата на съгласието.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква ж
ж)  гарантират, че когато започват или улесняват започването на съдебно производство за връщане на дете съгласно Хагската конвенция от 1980 г., досието, изготвено с оглед на такова производство, е попълнено в срок от шест седмици, освен ако поради изключителни обстоятелства това е невъзможно.
ж)  гарантират, че когато започват или улесняват започването на съдебно производство за връщане на дете съгласно Хагската конвенция от 1980 г., досието, изготвено с оглед на такова производство, се попълва и представя в съда или на друг компетентен орган в срок от шест седмици, освен ако поради изключителни обстоятелства това е невъзможно.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – уводна част
1.  По мотивирана молба на централния орган или друг компетентен орган в държавата членка, с която детето има близка връзка, централният орган на държавата членка, в която детето има обичайното си местопребиваване и в която се намира, може директно или чрез обществени или други органи:
1.  По мотивирана молба на централния орган или друг компетентен орган в държавата членка, с която детето има близка връзка, централният орган на държавата членка, в която детето има обичайното си местопребиваване и в която се намира, директно или чрез публични или други органи:
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2
2.  Когато се обмисля решение по въпроси на родителската отговорност, орган на държава членка, ако положението на детето налага това, може да отправи молба до всеки орган на друга държава членка, който разполага с информация от значение за защитата на детето, да му я предостави.
2.  Когато се обмисля решение по въпроси на родителската отговорност, орган на държава членка, ако положението на детето налага това, отправя молба до всеки орган на друга държава членка, който разполага с информация от значение за защитата на детето, да му я предостави.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 a (нов)
2а.  Когато се осъществява контрол върху въпроси, свързани с родителската отговорност, централният орган на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на детето, информира без неоправдано забавяне централния орган на държавата членка, чийто гражданин е детето или един от родителите, относно наличието на производство.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3
3.  Орган на държава членка може да отправи молба до органите на други държави членки за съдействие при изпълнението на решения по въпроси на родителската отговорност, постановени съгласно настоящия регламент, особено за осигуряване на ефективното упражняване на правото на лични отношения с детето, както и на правото за поддържане на редовни и директни контакти.
3.  Орган на държава членка отправя молба до органите на други държави членки за съдействие при изпълнението на решения по въпроси на родителската отговорност, постановени съгласно настоящия регламент, особено за осигуряване на ефективното упражняване на правото на лични отношения с детето, както и на правото за поддържане на редовни и директни контакти.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 5
5.  Органите на държава членка, в която детето няма обичайно местопребиваване, по молба на родител, който живее в тази държава и който желае да получи или да запази правото си на лични отношения с детето, или по молба на централен орган на друга държава членка, събират сведения или доказателства и могат да се произнесат относно това, дали това лице е подходящо, за да упражнява правото на лични отношения, и при какви условия следва да се упражнява това право.
5.  Органите на държава членка, в която детето няма обичайно местопребиваване, по молба на родител или на член на семейството, който живее в тази държава членка и който желае да получи или да запази правото си на лични отношения с детето, или по молба на централен орган на друга държава членка, събират сведения или доказателства и могат да се произнесат относно това дали тези лица са подходящи, за да упражняват правото на лични отношения, и при какви условия следва да се упражнява това право.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 5 a (нов)
5a.  Даден орган на държава членка може да поиска от централния орган на друга държава членка да предостави информация относно националното законодателство на тази държава членка във връзка с въпроси, които попадат в обхвата на настоящия регламент и са от значение за разглеждането на даден случай по настоящия регламент. Органът на замолената държава членка отговаря своевременно на искането.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
1.  Когато компетентен  орган  по смисъла на настоящия регламент предвижда настаняването на детето под институционална грижа или в семейство за отглеждане в друга държава членка, той първо  получава съгласието на компетентния  орган в  тази друга държава членка. За тази цел компетентният орган, посредством централния орган в своята държава членка, изпраща до централния орган в държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, молба за съгласие, която включва доклад за детето и обосновка на предложението за настаняване или предоставяне на грижи.
1.  Когато компетентен орган по смисъла на настоящия регламент предвижда настаняването на детето при членове на семейството, в приемно семейство или в институция от затворен тип в друга държава членка, той първо получава съгласието на компетентния орган в тази друга държава членка. За тази цел компетентният орган, посредством централния орган в своята държава членка, изпраща до централния орган в държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, молба за съгласие, която включва доклад за детето и обосновка на предложението за настаняване или предоставяне на грижи. Държавите членки гарантират, че родителите и роднините на детето могат, независимо от местопребиваването си, да имат редовни лични отношения с детето, освен ако това поставя в опасност висшия интерес на детето.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Когато компетентен орган възнамерява да изпрати социален работник в друга държава членка, за да установи дали дадено настаняване отговаря на висшия интерес на детето, той информира съответната държава членка за това.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4
4.  Всеки централен орган поема собствените си разноски.
4.  Освен ако е уговорено друго между молещата държава членка и замолената държава членка, всеки централен орган поема собствените си разноски.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1
В срок от [10 години от началната дата на прилагането му]  Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за  последваща оценка  на настоящия регламент, подкрепен с информация, предоставена от държавите членки. Докладът се придружава, ако това е необходимо, от законодателно предложение.
В срок от [пет години от началната дата на прилагането му] Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за последваща оценка на настоящия регламент, подкрепен с информация, предоставена от държавите членки. Докладът се придружава, ако това е необходимо, от законодателно предложение.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква a а (нова)
aa)  броя на делата и решенията от производство по медиация относно родителската отговорност;

(1) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 27 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност