Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0190(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0388/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0388/2017

Συζήτηση :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0017

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 647kWORD 77k
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών *
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0411),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0322/2016),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0388/2017),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου34 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς35. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.
(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου34 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς35. Με την ευκαιρία νέων, απαραίτητων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω τροποποιήσεις του κανονισμού θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και στην αύξηση της ευελιξίας, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης σε δικαστικές διαδικασίες, και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στις εν λόγω διαδικασίες. Παράλληλα, οι τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού θα συμβάλουν στη διασφάλιση της διατήρησης της πλήρους εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών όσον αφορά το ουσιαστικό δίκαιο σχετικά με τη γονική μέριμνα.
__________________
__________________
34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).
34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).
35 Βλ. παράρτημα V.
35 Βλ. παράρτημα V.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η ομαλή και ορθή λειτουργία ενός ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης με σεβασμό στα διαφορετικά νομικά συστήματα και στις παραδόσεις των κρατών μελών έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ένωση. Για τον λόγο αυτό, η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα αλλήλων θα πρέπει να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο. Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο της τη δημιουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, τα δικαιώματα των ατόμων, ιδίως των παιδιών, στις αγωγές που ασκούνται θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, καθώς και η εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακές συνέπειες. Η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις θα πρέπει να καλλιεργηθεί περαιτέρω, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη να απλοποιηθεί και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών να βελτιωθεί.
(3)  Η ομαλή και ορθή λειτουργία ενός ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης με σεβασμό στα διαφορετικά νομικά συστήματα και στις παραδόσεις των κρατών μελών έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ένωση. Για τον λόγο αυτό, η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα αλλήλων θα πρέπει να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο. Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο της τη δημιουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, τα δικαιώματα των ατόμων, ιδίως των παιδιών, στις αγωγές που ασκούνται είναι απαραίτητο να ενισχυθούν ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, καθώς και η εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακές συνέπειες. Η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις θα πρέπει να καλλιεργηθεί περαιτέρω, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη να απλοποιηθεί και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών να βελτιωθούν, μέσω της διασφάλισης ακριβούς ελέγχου σχετικά με τον αμερόληπτο χαρακτήρα των διαδικασιών και των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την προστασία του συμφέροντος του παιδιού και των συναφών θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προς τον σκοπό αυτό, η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει, μεταξύ άλλων, μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές συνέπειες, ιδίως όταν είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
(4)  Προς τον σκοπό αυτό, η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει, μεταξύ άλλων, μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές συνέπειες, ιδίως όταν είναι αναγκαία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, απαιτείται η κατάρτιση των δικαστικών, ιδίως στο διασυνοριακό οικογενειακό δίκαιο. Απαιτούνται δραστηριότητες κατάρτισης, όπως σεμινάρια και ανταλλαγές, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, το περιεχόμενο και τις συνέπειές του, καθώς και την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών στα εθνικά δικαστικά τους συστήματα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των παιδιών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αποφάσεις σε θέματα γονικής μέριμνας, περιλαμβανομένων των μέτρων προστασίας των παιδιών, ανεξάρτητα από οιαδήποτε σχέση με μια γαμική διαδικασία ή άλλη διαδικασία.
(6)  Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των παιδιών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αποφάσεις σε θέματα γονικής μέριμνας, περιλαμβανομένων των μέτρων προστασίας των παιδιών, ανεξάρτητα από οιαδήποτε σχέση με μια γαμική διαδικασία.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Βάσει του παρόντος κανονισμού, οι κανόνες δικαιοδοσίας θα πρέπει να ισχύουν εξίσου για όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης και των οποίων η συνήθης διαμονή δεν μπορεί να προσδιορισθεί με βεβαιότητα. Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων αυτών θα πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να περιλαμβάνει ιδίως τα παιδιά-πρόσφυγες και τα παιδιά που μετακινούνται διεθνώς είτε για κοινωνικοοικονομικούς λόγους είτε λόγω ταραχών στη χώρα τους.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») και ιδίως το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, που θεσπίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη, καθώς και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, που θεσπίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη και τα δικαιώματα του παιδιού που θεσπίζονται στο άρθρο 24 του Χάρτη.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Οι κανόνες αρμοδιότητας περί γονικής μέριμνας επιλέγονται υπό το πρίσμα του συμφέροντος του παιδιού και θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που συνάδει προς αυτό. Κάθε αναφορά στο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να ερμηνεύεται με βάση το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ης Νοεμβρίου 1989.
(13)  Οι κανόνες αρμοδιότητας περί γονικής μέριμνας θα πρέπει πάντα να επιλέγονται υπό το πρίσμα του συμφέροντος του παιδιού και θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε το συμφέρον αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Κάθε αναφορά στο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τα άρθρα 7, 14, 22 και 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ης Νοεμβρίου 1989. Είναι επιτακτική ανάγκη το κράτος μέλος οι αρχές του οποίου είναι αρμόδιες δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την ουσία υπόθεσης γονικής μέριμνας, μετά τη λήψη τελεσίδικης απόφασης για την επιστροφή του παιδιού, να διασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού μετά την επιστροφή του παιδιού, ιδίως όταν το παιδί έχει επαφή και με τους δύο γονείς.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η έννοια του όρου «συνήθης διαμονή» θα πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τους κατά περίπτωση ορισμούς της από τις αρχές, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Εάν ο τόπος συνήθους διαμονής του παιδιού μεταβληθεί λόγω νόμιμης μετεγκατάστασης, η αρμοδιότητα θα πρέπει να ακολουθήσει το παιδί, ώστε να διατηρηθεί η εγγύτητα. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται είτε εκκρεμεί δίκη είτε δεν εκκρεμεί δίκη. Εάν εκκρεμεί δίκη, ωστόσο, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν, για λόγους αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο εκκρεμεί η δίκη να διατηρήσουν την αρμοδιότητα έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία εάν η δίκη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ο ένας γονέας επιθυμεί να μετεγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος μαζί με το παιδί.
(15)  Εάν ο τόπος συνήθους διαμονής του παιδιού μεταβληθεί λόγω νόμιμης μετεγκατάστασης, η αρμοδιότητα θα πρέπει να ακολουθήσει το παιδί, ώστε να διατηρηθεί η εγγύτητα. Εάν εκκρεμεί δίκη, ωστόσο, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν, για λόγους αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο εκκρεμεί η δίκη να διατηρήσουν την αρμοδιότητα έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Εκκρεμείς δίκες για το δικαίωμα επιμέλειας και το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας πρέπει, αφετέρου, να περατώνονται με τελεσίδικη απόφαση, ώστε να μη μετακινεί ο κηδεμόνας το παιδί σε άλλη χώρα για να αποφύγει με αυτό τον τρόπο δυσμενή απόφαση αρχής, εκτός αν οι διάδικοι συμφωνήσουν για την περάτωση της εκκρεμούς δίκης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τις αρχές κράτους μέλους οι οποίες δεν έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης να λαμβάνουν προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα, σε επείγουσες περιπτώσεις, σχετικά με το πρόσωπο ή τα περιουσιακά στοιχεία παιδιού το οποίο βρίσκεται σε αυτό το κράτος μέλος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών που έχουν διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, έως ότου αρμόδια αρχή τέτοιου κράτους μέλους λάβει τα μέτρα τα οποία θεωρεί προσήκοντα. Ωστόσο, μέτρα τα οποία θα έχουν ληφθεί από δικαστήριο κράτους μέλους θα πρέπει να τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται μόνο από μέτρα τα οποία επίσης θα έχουν ληφθεί από δικαστήριο στο κράτος μέλος το οποίο διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης. Αρχή η οποία έχει διεθνή δικαιοδοσία απλώς για τη λήψη προσωρινών ή ασφαλιστικών μέτρων θα πρέπει, εάν επιληφθεί αίτησης που αφορά την ουσία της υπόθεσης, να αποφανθεί αυτεπαγγέλτως ότι δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία. Εφόσον το απαιτεί η προστασία του συμφέροντος του παιδιού, η αρχή θα πρέπει να ενημερώσει, απευθείας ή μέσω της κεντρικής αρχής, την αρχή του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η παράλειψη ενημέρωσης της αρχής άλλου κράτους μέλους δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί για τη μη αναγνώριση του μέτρου.
(17)  Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τις αρχές κράτους μέλους οι οποίες δεν έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης να λαμβάνουν προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα, σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή έμφυλης βίας, σχετικά με το πρόσωπο ή τα περιουσιακά στοιχεία παιδιού το οποίο βρίσκεται σε αυτό το κράτος μέλος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών που έχουν διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, έως ότου αρμόδια αρχή τέτοιου κράτους μέλους λάβει τα μέτρα τα οποία θεωρεί προσήκοντα. Ωστόσο, μέτρα τα οποία θα έχουν ληφθεί από δικαστήριο κράτους μέλους θα πρέπει να τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται μόνο από μέτρα τα οποία επίσης θα έχουν ληφθεί από δικαστήριο στο κράτος μέλος το οποίο διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης. Αρχή η οποία έχει διεθνή δικαιοδοσία μόνο για τη λήψη προσωρινών ή ασφαλιστικών μέτρων θα πρέπει, εάν επιληφθεί αίτησης που αφορά την ουσία της υπόθεσης, να αποφανθεί αυτεπαγγέλτως ότι δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία. Εφόσον το απαιτεί η προστασία του συμφέροντος του παιδιού, η αρχή θα πρέπει να ενημερώσει, απευθείας ή μέσω της κεντρικής αρχής και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η παράλειψη ενημέρωσης της αρχής άλλου κράτους μέλους δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί για τη μη αναγνώριση του μέτρου.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αρχές του κράτους μέλους συνήθους διαμονής του παιδιού ενδέχεται να μην είναι οι πλέον κατάλληλες για τον χειρισμό της υπόθεσης. Κατ’ εξαίρεση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, η αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένη υπόθεση σε αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον η εν λόγω αρχή είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση. Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση, η δεύτερη επιλαμβανόμενη αρχή δεν θα πρέπει να μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση σε τρίτη αρχή.
(18)  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, οι αρχές του κράτους μέλους συνήθους διαμονής του παιδιού ενδέχεται να μην είναι οι πλέον κατάλληλες για τον χειρισμό της υπόθεσης. Κατ’ εξαίρεση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένη υπόθεση σε αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον η εν λόγω αρχή είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση. Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται πρώτα η συναίνεση της δεύτερης επιλαμβανόμενης αρχής, καθώς, εφόσον η εν λόγω αρχή έχει δεχθεί να εξετάσει την υπόθεση, δεν μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση σε τρίτη αρχή. Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση αρμοδιότητας, είναι ουσιώδες να εξετάζεται και να λαμβάνεται πλήρως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Οι διαδικασίες που αφορούν υποθέσεις γονικής μέριμνας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και εκείνες που αφορούν την επιστροφή παιδιού βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980 θα πρέπει να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, ενώ, κατά την εκτίμηση του συμφέροντος του παιδιού, η άποψη αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Η ακρόαση του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 12 της σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό του τρόπου ακρόασης του παιδιού, παραδείγματος χάριν, του αν η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον δικαστή ή ειδικά εκπαιδευμένο εμπειρογνώμονα ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει έκθεση στο δικαστήριο ή του αν η ακρόαση του παιδιού θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου ή σε άλλο χώρο.
(23)  Οι διαδικασίες που αφορούν υποθέσεις γονικής μέριμνας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και εκείνες που αφορούν την επιστροφή παιδιού βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980 θα πρέπει να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, ενώ, κατά την εκτίμηση του συμφέροντος του παιδιού, η άποψη αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Η ακρόαση του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 12 της σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων ηλικίας κάτω των 18 ετών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό ελάχιστων κοινών προτύπων σχετικά με τη διαδικασία ακρόασης του παιδιού, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις εθνικές διατάξεις των κρατών μελών.
______________
CM/Rec(2012)2 της 28ης Μαρτίου 2012.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980 το συντομότερο δυνατόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν την αρμοδιότητα για την εν λόγω διαδικασία σε ένα ή περισσότερα δικαστήρια, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εσωτερικές τους διοικητικές δομές της δικαιοσύνης. Η συγκέντρωση της αρμοδιότητας σε περιορισμένο αριθμό δικαστηρίων εντός ενός κράτους μέλους αποτελεί ουσιώδες και αποτελεσματικό μέσο για την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων απαγωγής παιδιών σε πολλά κράτη μέλη, επειδή οι δικαστές που χειρίζονται μεγαλύτερο αριθμό τέτοιου είδους υποθέσεων αποκτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Ανάλογα με τη δομή του εκάστοτε νομικού συστήματος, η αρμοδιότητα για τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε ένα μόνο δικαστήριο για όλη τη χώρα ή σε περιορισμένο αριθμό δικαστηρίων, με τη χρήση, παραδείγματος χάριν, του αριθμού των εφετείων ως σημείου εκκίνησης και τη συγκέντρωση της αρμοδιότητας για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών σε ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην περιφέρεια κάθε εφετείου. Κάθε βαθμός δικαιοδοσίας θα πρέπει να εκδίδει την απόφασή του το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την κατάθεση της σχετικής αίτησης ή του ένδικου μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίζουν σε ένα τον αριθμό των ένδικων μέσων που είναι δυνατόν να ασκηθούν εναντίον απόφασης η οποία δέχεται ή αρνείται την επιστροφή παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980.
(26)  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980 το συντομότερο δυνατόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν την αρμοδιότητα για την εν λόγω διαδικασία σε περιορισμένο αριθμό δικαστηρίων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εσωτερικές τους διοικητικές δομές της δικαιοσύνης. Η συγκέντρωση της αρμοδιότητας σε περιορισμένο αριθμό δικαστηρίων εντός ενός κράτους μέλους αποτελεί ουσιώδες και αποτελεσματικό μέσο για την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων απαγωγής παιδιών σε πολλά κράτη μέλη, επειδή οι δικαστές που χειρίζονται μεγαλύτερο αριθμό τέτοιου είδους υποθέσεων αποκτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Ανάλογα με τη δομή του εκάστοτε νομικού συστήματος, η αρμοδιότητα για τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό δικαστηρίων, με τη χρήση, παραδείγματος χάριν, του αριθμού των εφετείων ως σημείου εκκίνησης και τη συγκέντρωση της αρμοδιότητας για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών σε ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην περιφέρεια κάθε εφετείου, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται το δικαίωμα των διαδίκων στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής. Κάθε βαθμός δικαιοδοσίας θα πρέπει να εκδίδει την απόφασή του το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την κατάθεση της σχετικής αίτησης ή του ένδικου μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίζουν σε ένα τον αριθμό των ένδικων μέσων που είναι δυνατόν να ασκηθούν εναντίον απόφασης η οποία δέχεται ή αρνείται την επιστροφή παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται σε άλλο κράτος μέλος. Όταν εκδίδεται μια δικαστική απόφαση, έχει ζωτική σημασία να αναγνωρίζεται επίσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως προς το συμφέρον των παιδιών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά, και ιδίως στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών, οι δικαστικές και διοικητικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα επίτευξης φιλικών λύσεων μέσω διαμεσολάβησης και άλλων κατάλληλων μέτρων, με τη βοήθεια, κατά περίπτωση, των υφιστάμενων δικτύων και υποστηρικτικών δομών της διαμεσολάβησης σε διαφορές γονικής μέριμνας διασυνοριακού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν θα πρέπει να παρατείνουν αδικαιολόγητα τη διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980.
(28)  Η χρήση διαμεσολάβησης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στον τερματισμό διαφορών σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά, ιδίως δε σε διασυνοριακές διαφορές μεταξύ γονέων σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας και το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας, και στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών. Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης των διασυνοριακών διαφορών σχετικά με την επιμέλεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν υπάρχει διεθνές πλαίσιο, λόγω των πρόσφατων προσφυγικών εισροών, η διαμεσολάβηση συχνά αποδεικνύεται το μοναδικό νομικό μέσο που μπορεί να συνδράμει τις οικογένειες στην εξεύρεση φιλικού και άμεσου διακανονισμού των οικογενειακών διαφορών. Προκειμένου να προάγεται η διαμεσολάβηση στις υποθέσεις αυτές, οι δικαστικές και διοικητικές αρχές θα πρέπει, με τη βοήθεια, κατά περίπτωση, των υφιστάμενων δικτύων και υποστηρικτικών δομών της διαμεσολάβησης σε διαφορές γονικής μέριμνας διασυνοριακού χαρακτήρα, να επικουρούν τους διαδίκους, πριν ή κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, στην επιλογή κατάλληλων διαμεσολαβητών και στη διοργάνωση της διαμεσολάβησης. Θα πρέπει να χορηγείται στους διαδίκους οικονομική βοήθεια για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης, τουλάχιστον στο μέτρο στο οποίο τους έχει χορηγηθεί ή θα τους χορηγείτο δικαστική αρωγή. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν θα πρέπει να παρατείνουν αδικαιολόγητα τη διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980 και δεν θα πρέπει να καταλήγουν σε υποχρεωτική συμμετοχή των θυμάτων κάθε μορφής βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, στις διαδικασίες διαμεσολάβησης.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Προκειμένου να παρέχεται μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση αντί των δικαστικών διαδικασιών σε εθνικά ή διεθνή ζητήματα οικογενειακών διαφορών, ζωτική σημασία έχει οι εμπλεκόμενοι διαμεσολαβητές να έχουν λάβει κατάλληλη εξειδικευμένη κατάρτιση. Η κατάρτιση θα πρέπει να καλύπτει ιδίως το νομικό πλαίσιο των διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών, διαπολιτισμικές δεξιότητες και εργαλεία για τη διαχείριση έντονα συγκρουσιακών καταστάσεων, ενώ θα λαμβάνεται πάντα υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Η κατάρτιση των δικαστών, ως δυνητικής κύριας πηγής παραπομπής σε διαμεσολάβηση, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τρόπους ενθάρρυνσης της συμμετοχής των διαδίκων το νωρίτερο δυνατόν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, καθώς και τον τρόπο ενσωμάτωσης της διαμεσολάβησης σε δικαστικές διαδικασίες και στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών σε θέματα απαγωγής παιδιών που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης, χωρίς να προκαλούνται περιττές καθυστερήσεις.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Αν το δικαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο το παιδί έχει μετακινηθεί ή κατακρατείται παράνομα αποφασίσει να αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980, στην απόφασή του πρέπει να αναφέρεται ρητά σε ποια άρθρα της σύμβασης της Χάγης του 1980 βασίζεται η άρνηση. Εντούτοις, μία τέτοια απόφαση θα μπορεί να αντικαθίσταται από μεταγενέστερη απόφαση, εκδοθείσα στο πλαίσιο διαδικασίας για την επιμέλεια έπειτα από ενδελεχή εξέταση του συμφέροντος του παιδιού, δικαστηρίου του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του παιδιού πριν από την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτησή του. Εάν η απόφαση αυτή συνεπάγεται την επιστροφή του παιδιού, η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε καμία διαδικασία για την αναγνώριση και εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το απαχθέν παιδί.
(30)  Αν το δικαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο το παιδί έχει μετακινηθεί ή κατακρατείται παράνομα αποφασίσει να αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980, στην απόφασή του πρέπει να αναφέρεται ρητά σε ποια άρθρα της σύμβασης της Χάγης του 1980 βασίζεται η άρνηση και να δηλώνονται οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Εντούτοις, μία τέτοια απόφαση θα μπορεί να αντικαθίσταται από μεταγενέστερη απόφαση, εκδοθείσα στο πλαίσιο διαδικασίας για την επιμέλεια έπειτα από ενδελεχή εξέταση του συμφέροντος του παιδιού, δικαστηρίου του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του παιδιού πριν από την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτησή του. Εάν η απόφαση αυτή συνεπάγεται την επιστροφή του παιδιού, η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε καμία διαδικασία για την αναγνώριση και εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το απαχθέν παιδί.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Επιπλέον, ο στόχος να καταστούν οι διασυνοριακές ένδικες διαφορές που αφορούν παιδιά λιγότερο χρονοβόρες και δαπανηρές δικαιολογεί την κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας πριν από την εκτέλεση στο κράτος μέλος εκτέλεσης για όλες τις αποφάσεις σχετικά με διαφορές γονικής μέριμνας. Ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 κατάργησε την εν λόγω απαίτηση μόνο για τις αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας και για ορισμένες αποφάσεις που διατάσσουν την επιστροφή παιδιού, ο παρών κανονισμός προβλέπει πλέον μία ενιαία διαδικασία για τη διασυνοριακή εκτέλεση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαφορές γονικής μέριμνας. Επομένως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, απόφαση εκδοθείσα από αρχές κράτους μέλους θα πρέπει να εξομοιούται προς απόφαση εκδοθείσα στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
(33)  Επιπλέον, ο στόχος να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών δικαιολογεί την κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας πριν από την εκτέλεση στο κράτος μέλος εκτέλεσης για όλες τις αποφάσεις σχετικά με διαφορές γονικής μέριμνας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Αυτό θα έχει ιδίως ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας και του κόστους των διασυνοριακών διαφορών που αφορούν παιδιά. Ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 κατάργησε την εν λόγω απαίτηση μόνο για τις αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας και για ορισμένες αποφάσεις που διατάσσουν την επιστροφή παιδιού, ο παρών κανονισμός προβλέπει πλέον μία ενιαία διαδικασία για τη διασυνοριακή εκτέλεση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαφορές γονικής μέριμνας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επομένως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, απόφαση εκδοθείσα από αρχές κράτους μέλους θα πρέπει να εξομοιούται προς απόφαση εκδοθείσα στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)  Οποιαδήποτε άρνηση αναγνώρισης μιας απόφασης κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού με βάση τον προδήλως αντίθετο χαρακτήρα της προς τη δημόσια πολιτική του κράτους μέλους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 21 του Χάρτη.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Σε ειδικές περιπτώσεις διαφορών γονικής μέριμνας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι κεντρικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παροχή βοήθειας σε εθνικές αρχές και τους δικαιούχους της γονικής μέριμνας. Η βοήθεια αυτή θα πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνει τον εντοπισμό του παιδιού, είτε απευθείας είτε μέσω άλλων αρμόδιων αρχών, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση αίτησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το παιδί οι οποίες απαιτούνται για τους σκοπούς διαδικασίας.
(42)  Σε ειδικές περιπτώσεις διαφορών γονικής μέριμνας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι κεντρικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παροχή βοήθειας σε εθνικές αρχές και τους δικαιούχους της γονικής μέριμνας. Η βοήθεια αυτή θα πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνει τον εντοπισμό του παιδιού, είτε απευθείας είτε μέσω άλλων αρμόδιων αρχών, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση αίτησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το παιδί οι οποίες απαιτούνται για τους σκοπούς διαδικασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία τη δικαιοδοσία έχει κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος του οποίου την ιθαγένεια έχει το παιδί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που έχει τη δικαιοδοσία ενημερώνουν αμελλητί τις κεντρικές αρχές του κράτους μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το παιδί.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Υπό την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων του εθνικού της δικονομικού δικαίου, αιτούσα αρχή θα πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει μεταξύ των διαφορετικών οδών που έχει στη διάθεσή της για την απόκτηση των αναγκαίων πληροφοριών, π.χ., στην περίπτωση των δικαστηρίων, μέσω εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, προσφυγής στο ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ιδίως στις κεντρικές αρχές που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δικαστές και αρμόδιους επαφής του δικτύου, ή, στην περίπτωση των δικαστικών και διοικητικών αρχών, μέσω της αναζήτησης πληροφοριών με προσφυγή σε εξειδικευμένη στον τομέα αυτόν μη κυβερνητική οργάνωση.
(44)  Υπό την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων του εθνικού της δικονομικού δικαίου, αιτούσα αρχή θα πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει μεταξύ των διαφορετικών οδών που έχει στη διάθεσή της για την απόκτηση των αναγκαίων πληροφοριών, π.χ., στην περίπτωση των δικαστηρίων, μέσω εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, προσφυγής στο ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ιδίως στις κεντρικές αρχές που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δικαστές και αρμόδιους επαφής του δικτύου, ή, στην περίπτωση των δικαστικών και διοικητικών αρχών, μέσω της αναζήτησης πληροφοριών με προσφυγή σε εξειδικευμένη στον τομέα αυτόν μη κυβερνητική οργάνωση. Η διεθνής δικαστική συνεργασία και επικοινωνία θα πρέπει να δρομολογείται και/ή να διευκολύνεται από ειδικά ορισμένους δικαστές του δικτύου ή δικαστές «συνδέσμους» σε κάθε κράτος μέλος. Ο ρόλος του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου θα πρέπει να διαφοροποιείται από τον ρόλο των κεντρικών αρχών.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Αρχή κράτους μέλους που πρόκειται να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την προστασία του παιδιού από τις αρχές άλλου κράτους μέλους, εφόσον το απαιτεί το συμφέρον του παιδιού. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με διαδικασίες και αποφάσεις που αφορούν γονέα ή αδέλφια του παιδιού ή στοιχεία σχετικά με την ικανότητα γονέα να φροντίζει το παιδί του ή να έχει επικοινωνία με το παιδί.
(46)  Αρχή κράτους μέλους που πρόκειται να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα θα πρέπει να υποχρεούται να απαιτήσει τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την προστασία του παιδιού από τις αρχές άλλου κράτους μέλους, εφόσον το απαιτεί το συμφέρον του παιδιού. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με διαδικασίες και αποφάσεις που αφορούν γονέα ή αδέλφια του παιδιού ή στοιχεία σχετικά με την ικανότητα γονέα ή οικογένειας να φροντίζει το παιδί ή να έχει επικοινωνία με το παιδί. Η ιθαγένεια, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση ή το πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο ενός γονέα δεν θα πρέπει να θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την ικανότητά του να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
(46α)  Θα πρέπει να προωθείται με κάθε τρόπο η επικοινωνία ανάμεσα στους δικαστές, τις δημόσιες αρχές, τις κεντρικές αρχές, τους επαγγελματίες που παρέχουν βοήθεια στους γονείς, καθώς και ανάμεσα στους ίδιους τους γονείς, λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι μια απόφαση μη επιστροφής του παιδιού ενδέχεται να παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα του παιδιού στον ίδιο βαθμό με μια απόφαση επιστροφής του.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
(48α)  Στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται προς το συμφέρον του παιδιού, οι δικαστές θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τις κεντρικές αρχές ή με τα αρμόδια δικαστήρια σε άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Στην περίπτωση που αρχή κράτους μέλους έχει ήδη εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσει απόφαση για διαφορά γονικής μέριμνας και η απόφαση αυτή πρόκειται να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος, η εν λόγω αρχή μπορεί να ζητήσει από τις αρχές του άλλου αυτού κράτους μέλους συνδρομή για την εκτέλεση της απόφασης. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας υπό επίβλεψη το οποίο θα ασκείται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η αρχή η οποία εξέδωσε την απόφαση ή σε αποφάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά μέτρα των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση.
(49)  Στην περίπτωση που αρχή κράτους μέλους έχει ήδη εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσει απόφαση για διαφορά γονικής μέριμνας και η απόφαση αυτή πρόκειται να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος, η εν λόγω αρχή θα πρέπει να ζητά από τις αρχές του άλλου αυτού κράτους μέλους συνδρομή για την εκτέλεση της απόφασης. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας υπό επίβλεψη το οποίο θα ασκείται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η αρχή η οποία εξέδωσε την απόφαση ή σε αποφάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά μέτρα των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Στην περίπτωση που αρχή κράτους μέλους εξετάζει την τοποθέτηση παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να πραγματοποιείται διαδικασία διαβούλευσης μέσω των κεντρικών αρχών των δύο ενδιαφερομένων κρατών μελών πριν από την τοποθέτηση. Η αρχή που εξετάζει την τοποθέτηση θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση της αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί πριν διατάξει την τοποθέτηση. Δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις πολύ συχνά αποτελούν επείγοντα μέτρα τα οποία απαιτούνται για να μετακινηθεί ένα παιδί από μία κατάσταση η οποία θέτει σε κίνδυνο το συμφέρον του, ο χρόνος έχει ουσιώδη σημασία για τις αποφάσεις αυτές. Ως εκ τούτου, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας διαβούλευσης, ο παρών κανονισμός καθορίζει περιοριστικά τις απαιτήσεις για την αίτηση και θέτει προθεσμία για την απάντηση του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί το παιδί. Ωστόσο, οι όροι για τη χορήγηση ή την άρνηση της έγκρισης εξακολουθούν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
(50)  Στην περίπτωση που αρχή κράτους μέλους εξετάζει την τοποθέτηση παιδιού σε μέλη της οικογένειας, σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να πραγματοποιείται διαδικασία διαβούλευσης μέσω των κεντρικών αρχών των δύο ενδιαφερομένων κρατών μελών πριν από την τοποθέτηση. Η αρχή που εξετάζει την τοποθέτηση θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση της αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί πριν διατάξει την τοποθέτηση. Δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις πολύ συχνά αποτελούν επείγοντα μέτρα τα οποία απαιτούνται για να μετακινηθεί ένα παιδί από μία κατάσταση η οποία θέτει σε κίνδυνο το συμφέρον του, ο χρόνος έχει ουσιώδη σημασία για τις αποφάσεις αυτές. Ως εκ τούτου, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας διαβούλευσης, ο παρών κανονισμός καθορίζει περιοριστικά τις απαιτήσεις για την αίτηση και θέτει προθεσμία για την απάντηση του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί το παιδί. Ωστόσο, οι όροι για τη χορήγηση ή την άρνηση της έγκρισης εξακολουθούν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
(51)  Κάθε μακροπρόθεσμη τοποθέτηση παιδιού στο εξωτερικό θα πρέπει να συνάδει προς το άρθρο 24 παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (δικαίωμα διατήρησης προσωπικών σχέσεων με τους γονείς) και προς τις διατάξεις της σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως τα άρθρα 8, 9 και 20. Ιδίως, κατά την εξέταση λύσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και το εθνικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό υπόβαθρό του.
(51)  Οι αρχές του κράτους που εξετάζουν την τοποθέτηση παιδιού θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (δικαίωμα διατήρησης προσωπικών σχέσεων με τους γονείς) και προς τις διατάξεις της σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως τα άρθρα 8, 9 και 20. Ιδίως, κατά την εξέταση λύσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η δυνατότητα τοποθέτησης αδελφιών στην ίδια ανάδοχη οικογένεια ή στο ίδιο ίδρυμα και η ανάγκη συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και το εθνικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό υπόβαθρό του. Στην περίπτωση, ειδικότερα, μακροπρόθεσμης τοποθέτησης παιδιού στο εξωτερικό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει πάντα να εξετάζουν τη δυνατότητα να τοποθετηθεί το παιδί σε συγγενείς που ζουν σε άλλη χώρα, εάν το παιδί έχει δημιουργήσει σχέση με αυτά τα μέλη της οικογένειας και μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού. Οι εν λόγω μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση όσον αφορά τις ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από το είδος της δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σε αστικές υποθέσεις που αφορούν:
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από το είδος της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή άλλης αρχής που έχει δικαιοδοσία σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σε αστικές υποθέσεις που αφορούν:
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη διεθνή απαγωγή παιδιών·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  την τοποθέτηση του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα·
δ)  την τοποθέτηση του παιδιού σε μέλη της οικογένειας, σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ασφαλές ίδρυμα στο εξωτερικό·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1.  «Αρχή»: κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία για τα ζητήματα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
1.  «Αρχή»: κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή και κάθε άλλη αρχή κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία για τα ζητήματα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
3.  «Κράτος μέλος»: όλα τα κράτη μέλη εξαιρουμένης της Δανίας.
3.  «Κράτος μέλος»: όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρουμένης της Δανίας.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4
4.  «Απόφαση»: «διαταγή», «διάταξη» ή «απόφαση» αρχής κράτους μέλους σχετικά με διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό, ακύρωση γάμου ή γονική μέριμνα.
4.  «Απόφαση»: «διαταγή», «διάταξη», «απόφαση» αρχής κράτους μέλους ή δημόσιο έγγραφο εκτελεστό σε ένα κράτος μέλος ή συμφωνία μεταξύ διαδίκων που είναι εκτελεστή στο κράτος μέλος στο οποίο έχει συναφθεί, σχετικά με διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό, ακύρωση γάμου ή γονική μέριμνα.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – εισαγωγικό μέρος
12.  «Παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση παιδιού»: η μετακίνηση ή κατακράτηση παιδιού:
12.  «Διεθνής απαγωγή παιδιού»: η μετακίνηση ή κατακράτηση παιδιού:
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Οι αρχές κράτους μέλους έχουν δικαιοδοσία επί θεμάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα παιδιού το οποίο έχει συνήθη διαμονή σε αυτό το κράτος μέλος. Όταν παιδί μετοικεί νομίμως από ένα κράτος μέλος σε άλλο και αποκτά σε αυτό νέα συνήθη διαμονή, δικαιοδοσία έχουν οι αρχές του κράτους μέλους της νέας συνήθους διαμονής του παιδιού.
1.  Οι αρχές κράτους μέλους έχουν δικαιοδοσία επί θεμάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα παιδιού το οποίο έχει συνήθη διαμονή σε αυτό το κράτος μέλος. Όταν παιδί μετοικεί νομίμως από ένα κράτος μέλος σε άλλο και αποκτά σε αυτό νέα συνήθη διαμονή, δικαιοδοσία έχουν οι αρχές του κράτους μέλους της νέας συνήθους διαμονής του παιδιού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διάδικοι συμφωνούν πριν από τη μετοίκηση ότι η δικαιοδοσία θα πρέπει να παραμείνει στην αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει μέχρι στιγμής το παιδί τον τόπο συνήθους διαμονής του.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Σε εκκρεμείς υποθέσεις που ρυθμίζουν το δικαίωμα επιμέλειας και το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας, η αρχή του κράτους μέλους προέλευσης παραμένει αρμόδια μέχρι το πέρας της διαδικασίας, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν ότι πρέπει να περατωθεί η διαδικασία.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα των αρχών του κράτους μέλους της νέας συνήθους διαμονής του παιδιού συμμετέχοντας σε διαδικασία ενώπιον των αρχών αυτού του κράτους μέλους χωρίς να αμφισβητήσει την αρμοδιότητά τους.
2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αφού έχει ενημερωθεί από τις αρχές της προηγούμενης συνήθους διαμονής για τις νομικές συνέπειες, έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα των αρχών του κράτους μέλους της νέας συνήθους διαμονής του παιδιού συμμετέχοντας, με την επιφύλαξη της εν λόγω ενημέρωσης, σε διαδικασία ενώπιον των αρχών αυτού του κράτους μέλους χωρίς να αμφισβητήσει την αρμοδιότητά τους.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο i
i)  εντός ενός έτους αφότου ο δικαιούχος της επιμέλειας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τον τόπο στον οποίο ευρίσκεται το παιδί, δεν έχει υποβληθεί αίτηση επιστροφής ενώπιον των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο έχει μετακινηθεί ή κατακρατείται το παιδί,
i)  εντός ενός έτους αφότου ο δικαιούχος της επιμέλειας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τον τόπο στον οποίο ευρίσκεται το παιδί και με την επιφύλαξη ότι έχει ενημερωθεί από τις αρχές σχετικά με τη νομική απαίτηση υποβολής αίτησης επιστροφής, δεν έχει υποβάλει τέτοια αίτηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο έχει μετακινηθεί ή κατακρατείται το παιδί,
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι ορισθέντες δικαστές επιλαμβάνονται θεμάτων οικογενειακού δικαίου και έχουν εμπειρία στα θέματα αυτά, ειδικότερα σε θέματα δικαιοδοσίας που έχουν διασυνοριακή διάσταση.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το παιδί ή περιουσία που ανήκει στο παιδί έχουν αρμοδιότητα να λαμβάνουν προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με το εν λόγω παιδί ή την περιουσία του.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το παιδί ή περιουσία που ανήκει στο παιδί έχουν αρμοδιότητα να λαμβάνουν προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με το εν λόγω παιδί ή την περιουσία του. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να καθυστερούν αδικαιολόγητα τη διαδικασία και τις τελεσίδικες αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια και τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφόσον το απαιτεί η προστασία του συμφέροντος του παιδιού, η αρχή που έχει λάβει τα ασφαλιστικά μέτρα ενημερώνει την αρχή του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού είτε απευθείας είτε μέσω της κεντρικής αρχής που ορίζεται βάσει του άρθρου 60.
Εφόσον το απαιτεί η προστασία του συμφέροντος του παιδιού, η αρχή που έχει λάβει τα ασφαλιστικά μέτρα ενημερώνει την αρχή του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας της υπόθεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού είτε απευθείας είτε μέσω της κεντρικής αρχής που ορίζεται βάσει του άρθρου 60. Η εν λόγω αρχή διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των γονέων που εμπλέκονται στη διαδικασία και διασφαλίζει ότι ενημερώνονται διεξοδικά και χωρίς καθυστέρηση σχετικά με όλα αυτά τα μέτρα σε γλώσσα την οποία κατανοούν πλήρως.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν μόλις η αρχή του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία να κρίνει επί της ουσίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού λάβει τα μέτρα τα οποία θεωρεί προσήκοντα.
2.  Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν μόλις η αρχή του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία να κρίνει επί της ουσίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού λάβει τα μέτρα τα οποία θεωρεί προσήκοντα και από τη στιγμή που κοινοποιεί τα εν λόγω μέτρα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ελήφθησαν τα εν λόγω μέτρα.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ύστερα από αίτηση αρχής που έχει επιληφθεί της διαφοράς, οποιαδήποτε άλλη επιληφθείσα αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αιτούσα αρχή για την ημερομηνία κατά την οποία επιλήφθηκε της υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 15.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει τις απόψεις του
Δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει τις απόψεις του
Κατά την άσκηση της διεθνούς τους δικαιοδοσίας βάσει του τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου, οι αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι σε κάθε παιδί το οποίο είναι σε θέση να διαμορφώσει ιδία άποψη παρέχεται η πραγματική και ουσιαστική δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του ελεύθερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Κατά την άσκηση της διεθνούς τους δικαιοδοσίας βάσει του τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου, οι αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι σε κάθε παιδί το οποίο είναι σε θέση να διαμορφώσει ιδία άποψη παρέχεται η πραγματική και ουσιαστική δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του ελεύθερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με τους συναφείς διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας, το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη, το άρθρο 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για δικαιώματα του παιδιού και τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Οι αρχές τεκμηριώνουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους στην απόφαση.
Η ακρόαση παιδιού που ασκεί το δικαίωμά του να εκφράσει τις απόψεις του διενεργείται από δικαστή ή ειδικά εκπαιδευμένο εμπειρογνώμονα και σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, χωρίς καμία πίεση, ιδίως από την πλευρά των γονέων, σε ένα φιλικό για το παιδί πλαίσιο, κατάλληλο για την ηλικία του από άποψη γλώσσας και περιεχομένου, και παρέχει όλες τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν την προστασία της ψυχικής ακεραιότητας και του συμφέροντος του παιδιού.
Η ακρόαση του παιδιού δεν διενεργείται παρουσία των διαδίκων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, αλλά μαγνητοσκοπείται και προστίθεται στον φάκελο ώστε οι διάδικοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να μπορούν να έχουν την ευκαιρία να δουν τη μαγνητοσκοπημένη ακρόαση.
Η αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του και τεκμηριώνει την κρίση της στην απόφαση.
Η αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του, συνεκτιμώντας το συμφέρον του παιδιού, και τεκμηριώνει την κρίση της στην απόφαση.
_______________
CM/Rec(2012)2 της 28ης Μαρτίου 2012.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Το νωρίτερο δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο εξετάζει αν οι διάδικοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε διαμεσολάβηση για να εξευρεθεί, προς το συμφέρον του παιδιού, κοινά αποδεκτή λύση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα τη διαδικασία.
2.  Το νωρίτερο δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο εξετάζει αν οι διάδικοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε διαμεσολάβηση για να εξευρεθεί, προς το συμφέρον του παιδιού, κοινά αποδεκτή λύση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο ζητά από τους διαδίκους να κάνουν χρήση της διαμεσολάβησης.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει την απόφαση που διατάσσει την επιστροφή του παιδιού προσωρινά εκτελεστή ανεξάρτητα από την τυχόν άσκηση προσφυγής εναντίον της, ακόμη και αν το εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει τέτοιου είδους προσωρινή εκτελεστότητα.
3.  Το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει την απόφαση που διατάσσει την επιστροφή του παιδιού προσωρινά εκτελεστή ανεξάρτητα από την τυχόν άσκηση προσφυγής εναντίον της, ακόμη και αν το εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει τέτοιου είδους προσωρινή εκτελεστότητα, λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος του παιδιού.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Εάν η δικαστική αρχή έχει διατάξει την επιστροφή του παιδιού, ενημερώνει την, προ της παράνομης μετακίνησης του παιδιού, κεντρική αρχή του κράτους μέλους συνήθους διαμονής του παιδιού για την εν λόγω απόφαση και για την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4
4.  Αν η απόφαση δεν εκτελεστεί εντός έξι εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης, το δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης ενημερώνει την αιτούσα κεντρική αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης ή, αν η κίνηση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε χωρίς συνδρομή της κεντρικής αρχής, τον αιτούντα σχετικά με το γεγονός αυτό και τις αιτίες του.
4.  Αν η απόφαση δεν εκτελεστεί εντός έξι εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης, το δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης ενημερώνει δεόντως την αιτούσα κεντρική αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης, ή αν η κίνηση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε χωρίς συνδρομή της κεντρικής αρχής, τον αιτούντα σχετικά με το γεγονός αυτό και τις αιτίες του και παρέχει έναν εκτιμώμενο χρόνο εκτέλεσης.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους αναγνώρισης· ή
α)  αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους αναγνώρισης, χωρίς η άρνηση αυτή να μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις που απαγορεύονται από το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· ή
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους, η αναγνώριση απόφασης που αφορά τη γονική μέριμνα απορρίπτεται:
1.  Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους, η απόφαση που αφορά τη γονική μέριμνα δεν αναγνωρίζεται:
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερημοδικήσαντα διάδικο κανονικά και έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι ο διάδικος έχει δεχτεί την απόφαση κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση, ή
β)  αν η απόφαση ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερημοδικήσαντα διάδικο κανονικά και έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι ο διάδικος έχει δεχτεί την απόφαση κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση, ή
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1
Ο αιτών στον οποίο έχει παρασχεθεί ολικά ή μερικά δικαστική αρωγή ή απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες στο κράτος μέλος προέλευσης απολαμβάνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 27 παράγραφος 3, 32, 39 και 42 την ευμενέστερη μεταχείριση ή την ευρύτερη απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες, που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.
Ο αιτών στον οποίο έχει παρασχεθεί ολικά ή μερικά δικαστική αρωγή, αρωγή για την κάλυψη των εξόδων διαμεσολάβησης ή απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες στο κράτος μέλος προέλευσης απολαμβάνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 27 παράγραφος 3 και 32, 39 και 42 την ευμενέστερη μεταχείριση ή την ευρύτερη απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες, που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να βοηθούν, ύστερα από αίτηση της κεντρικής αρχής άλλου κράτους μέλους, στον εντοπισμό παιδιού το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και ο εντοπισμός του οποίου είναι αναγκαίος για τη διεκπεραίωση αίτησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·
α)  να βοηθούν, ύστερα από αίτηση της κεντρικής αρχής άλλου κράτους μέλους, στον εντοπισμό παιδιού το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και ο εντοπισμός του οποίου είναι αναγκαίος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ αρχών, ιδιαίτερα για την εφαρμογή του άρθρου 14, του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α), του άρθρου 26 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο·
δ)  να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ δικαστικών αρχών, ιδιαίτερα για την εφαρμογή των άρθρων 14 και 19, του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α), του άρθρου 26 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   να ενημερώνουν τους δικαιούχους γονικής μέριμνας σχετικά με τη δικαστική αρωγή και τη νομική συνδρομή, όπως για παράδειγμα τη βοήθεια από ειδικευμένους δίγλωσσους δικηγόρους, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις όπου οι δικαιούχοι γονικής μέριμνας δίνουν τη συγκατάθεσή τους χωρίς να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο της συγκατάθεσης αυτής.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  να εξασφαλίζουν ότι, όταν κινούν ή διευκολύνουν την κίνηση δικαστικής διαδικασίας για την επιστροφή παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980, η προετοιμασία του φακέλου για την εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται σε διάστημα έξι εβδομάδων, εκτός αν αυτό είναι αδύνατον λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.
ζ)  να εξασφαλίζουν ότι, όταν κινούν ή διευκολύνουν την κίνηση δικαστικής διαδικασίας για την επιστροφή παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980, η προετοιμασία του φακέλου για την εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται και ο φάκελος υποβάλλεται στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή σε διάστημα έξι εβδομάδων, εκτός αν αυτό είναι αδύνατον λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της κεντρικής αρχής ή αρχής κράτους μέλους με το οποίο το παιδί έχει στενό δεσμό, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του και στο οποίο βρίσκεται, δύναται, είτε απευθείας είτε με τη συνδρομή αρχών ή άλλων οργανισμών:
1.  Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της κεντρικής αρχής ή αρχής κράτους μέλους με το οποίο το παιδί έχει στενό δεσμό, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του και στο οποίο βρίσκεται, είτε απευθείας είτε με τη συνδρομή αρχών ή άλλων οργανισμών:
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2
2.  Αν εξετάζεται η έκδοση απόφασης σε διαφορά γονικής μέριμνας, αρχή κράτους μέλους, εφόσον το απαιτεί η κατάσταση του παιδιού, μπορεί να ζητά από οποιαδήποτε αρχή άλλου κράτους μέλους η οποία διαθέτει πληροφορίες συναφείς για την προστασία του παιδιού να της διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές.
2.  Αν εξετάζεται η έκδοση απόφασης σε διαφορά γονικής μέριμνας, αρχή κράτους μέλους, εφόσον το απαιτεί η κατάσταση του παιδιού, ζητά από οποιαδήποτε αρχή άλλου κράτους μέλους η οποία διαθέτει πληροφορίες συναφείς για την προστασία του παιδιού να της διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 α (νέα)
2а.  Αν εξετάζονται υποθέσεις γονικής μέριμνας, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την κεντρική αρχή του κράτους μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το παιδί ή ένας από τους γονείς του παιδιού σχετικά με την ύπαρξη διαδικασίας.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 3
3.  Αρχή κράτους μέλους μπορεί να ζητά από τις αρχές άλλου κράτους μέλους τη συνδρομή τους για την εκτέλεση αποφάσεων σε διαφορές γονικής μέριμνας που έχουν εκδοθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας και του δικαιώματος διατήρησης απευθείας τακτικής επαφής.
3.  Αρχή κράτους μέλους ζητά από τις αρχές άλλου κράτους μέλους τη συνδρομή τους για την εκτέλεση αποφάσεων σε διαφορές γονικής μέριμνας που έχουν εκδοθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας και του δικαιώματος διατήρησης απευθείας τακτικής επαφής.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 5
5.  Οι αρχές κράτους μέλους στο οποίο το παιδί δεν έχει τη συνήθη διαμονή του, κατόπιν αιτήματος προσώπου το οποίο διαμένει στο εν λόγω κράτος μέλος και το οποίο επιδιώκει να αποκτήσει ή να διατηρήσει επικοινωνία με το παιδί, ή κατόπιν αιτήματος κεντρικής αρχής άλλου κράτους μέλους, συγκεντρώνουν πληροφορίες ή στοιχεία, και ενδεχομένως αποφαίνονται, σχετικά με την καταλληλότητα του εν λόγω προσώπου να έχει επικοινωνία και υπό ποιους όρους.
5.  Οι αρχές κράτους μέλους στο οποίο το παιδί δεν έχει τη συνήθη διαμονή του, κατόπιν αιτήματος γονέα ή μέλους της οικογένειας που διαμένει στο εν λόγω κράτος μέλος και επιδιώκει να αποκτήσει ή να διατηρήσει επικοινωνία με το παιδί, ή κατόπιν αιτήματος κεντρικής αρχής άλλου κράτους μέλους, συγκεντρώνουν πληροφορίες ή στοιχεία, και ενδεχομένως αποφαίνονται, σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω προσώπων να έχουν επικοινωνία και υπό ποιους όρους.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η αρχή ενός κράτους μέλους δύναται να ζητήσει από την κεντρική αρχή άλλου κράτος μέλους να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους όσον αφορά ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και έχουν σημασία για την εξέταση της υπόθεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση απαντά το συντομότερο δυνατό.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1
1.  Όταν η αρχή η οποία είναι αρμόδια βάσει του παρόντος κανονισμού προτίθεται να τοποθετήσει το παιδί σε ίδρυμα ή σε ανάδοχη οικογένεια σε άλλο κράτος μέλος, λαμβάνει προηγουμένως την έγκριση της αρμόδιας αρχής του εν λόγω άλλου κράτους μέλους. Προς τον σκοπό αυτό διαβιβάζει, μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει, στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί αίτηση με την οποία ζητά την έγκρισή της, στην οποία περιλαμβάνεται έκθεση σχετικά με το παιδί και τους λόγους της προτεινομένης τοποθέτησης ή ανάληψης της επιμέλειας.
1.  Όταν η αρχή η οποία είναι αρμόδια βάσει του παρόντος κανονισμού προτίθεται να τοποθετήσει το παιδί σε μέλη της οικογένειας, σε ανάδοχες οικογένειες ή σε ασφαλές ίδρυμα σε άλλο κράτος μέλος, λαμβάνει προηγουμένως την έγκριση της αρμόδιας αρχής του εν λόγω άλλου κράτους μέλους. Προς τον σκοπό αυτό διαβιβάζει, μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει, στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί αίτηση με την οποία ζητά την έγκρισή της, στην οποία περιλαμβάνεται έκθεση σχετικά με το παιδί και τους λόγους της προτεινομένης τοποθέτησης ή ανάληψης της επιμέλειας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν στους γονείς και στους συγγενείς του παιδιού, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, τακτική προσωπική επικοινωνία, πλην των περιπτώσεων όπου η επικοινωνία αυτή θα έθετε σε κίνδυνο την ευημερία του παιδιού.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Εάν η αρμόδια αρχή προτίθεται να αποστείλει κοινωνικούς λειτουργούς σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον μία τοποθέτηση είναι συμβατή με την ευημερία του παιδιού, ενημερώνει σχετικά το εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4
4.  Κάθε κεντρική αρχή αναλαμβάνει τα έξοδά της.
4.  Εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως μεταξύ του αιτούντος κράτους μέλους και του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, κάθε κεντρική αρχή αναλαμβάνει τα έξοδά της.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή, έως την [10 έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής] υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού που στηρίζεται σε πληροφορίες των κρατών μελών, συνοδευόμενη, εάν είναι αναγκαίο, από νομοθετική πρόταση.
Η Επιτροπή, έως την [5 έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής] υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού που στηρίζεται σε πληροφορίες των κρατών μελών, συνοδευόμενη, εάν είναι αναγκαίο, από νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τον αριθμό των υποθέσεων και των αποφάσεων σε διαδικασίες διαμεσολάβησης σχετικά με τη γονική μέριμνα·

(1) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου