Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0190(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0388/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0388/2017

Keskustelut :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Äänestykset :

PV 18/01/2018 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0017

Hyväksytyt tekstit
PDF 468kWORD 62k
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg
Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus *
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. tammikuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0411 – C8‑0322/2016 – 2016/0190(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0411),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0322/2016),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja vetoomusvaliokunnan lausunnon (A8-0388/2017),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/200334 on muutettu merkittävästi35. Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.
(1)  Neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/200334 on muutettu merkittävästi35. Koska siihen on tehtävä uusia välttämättömiä muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen. Tällaiset asetuksen muutokset auttavat parantamaan oikeusvarmuutta ja lisäävät joustavuutta sekä auttavat varmistamaan, että mahdollisuudet saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi paranevat ja että oikeudenkäyntimenettelyt tehostuvat. Samalla asetukseen tehtävät muutokset auttavat varmistamaan, että jäsenvaltiot säilyttävät täyden itsemääräämisoikeuden vanhempainvastuuta koskevan aineellisen oikeuden alalla.
__________________
__________________
34 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1).
34 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1).
35 Ks.  Liite V.
35 Ks. Liite V.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Unionin oikeusalueen sujuva ja asianmukainen toiminta on äärimmäisen tärkeää, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen parannettava keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja pitää sitä yllä ja kehittää sitä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi olisi vahvistettava henkilöiden ja erityisesti lasten oikeuksia oikeudellisissa menettelyissä, jotta voidaan helpottaa oikeus- ja hallintoviranomaisten yhteistyötä ja sellaisten perheoikeudellisissa asioissa annettujen päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista olisi tehostettava, oikeussuojakeinojen saatavuutta yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä parannettava.
(3)  Unionin oikeusalueen sujuva ja asianmukainen toiminta on äärimmäisen tärkeää, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen parannettava keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja pitää sitä yllä ja kehittää sitä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on olennaisen tärkeää vahvistaa henkilöiden ja erityisesti lasten oikeuksia oikeudellisissa menettelyissä, jotta voidaan helpottaa oikeus- ja hallintoviranomaisten yhteistyötä ja sellaisten perheoikeudellisissa asioissa annettujen päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista olisi tehostettava, oikeussuojakeinojen saatavuutta yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä parannettava huolehtimalla siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten noudattamien menettelyjen ja käytäntöjen syrjimätön luonne varmistetaan tarkasti lapsen edun ja siihen liittyvien perusoikeuksien turvaamiseksi.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Tätä varten unioni toteuttaa muun muassa siviilioikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, etenkin silloin kun se on tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.
(4)  Tätä varten unioni toteuttaa muun muassa siviilioikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, etenkin silloin kun se on tarpeen henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, tarvitaan oikeudellista koulutusta erityisesti rajat ylittävän perheoikeuden osalta. Sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla tarvitaan koulutustoimintaa, kuten seminaareja ja vaihtoja, jotta voidaan jakaa tietoa tästä asetuksesta, sen sisällöstä ja seurauksista sekä rakentaa jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta niiden oikeuslaitosten suhteen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kaikkien lasten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tämän asetuksen olisi katettava kaikki vanhempainvastuuta koskevat päätökset, mukaan luettuina lastensuojelutoimenpiteet, riippumatta niiden yhteydestä avioliitto-oikeuden alaan kuuluviin menettelyihin tai muihin menettelyihin.
(6)  Kaikkien lasten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tämän asetuksen olisi katettava kaikki vanhempainvastuuta koskevat päätökset, mukaan luettuina lastensuojelutoimenpiteet, riippumatta niiden yhteydestä avioliitto-oikeuden alaan kuuluviin menettelyihin.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava myös kaikkiin lapsiin, jotka ovat unionin alueella ja joiden asuinpaikkaa ei voida varmuudella määrittää. Tällaisten sääntöjen soveltamisalaa olisi laajennettava kattamaan erityisesti pakolaislapset ja maastaan sosioekonomisten syiden tai levottomuuksien vuoksi siirtymään joutuneet lapset.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Tässä asetuksessa olisi täysin kunnioitettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, vahvistettuja oikeuksia ja erityisesti sen 47 artiklassa vahvistettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, sen 7 artiklassa vahvistettua oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä sen 24 artiklassa vahvistettuja lapsen oikeuksia.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Toimivaltasäännökset vanhempainvastuuta koskevissa asioissa on muotoiltu lapsen edun perusteella ja niitä olisi sovellettava sen mukaisesti. Viittauksia lapsen etuun olisi tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan ja lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.
(13)  Toimivaltasäännökset vanhempainvastuuta koskevissa asioissa olisi aina muotoiltava lapsen edun perusteella ja niitä olisi sovellettava tämä etu huomioon ottaen. Viittauksia lapsen etuun olisi tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 14, 22 ja 24 artiklan ja lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. On välttämätöntä, että jäsenvaltio, jonka viranomaiset ovat tämän asetuksen nojalla toimivaltaisia tutkimaan vanhempainvastuuta koskevan asian, varmistaa tehtyään lopullisen päätöksen lapsen palauttamisesta, että lapsen etu ja perusoikeudet suojataan hänen tultuaan palautetuksi, erityisesti silloin, jos hän on yhteydessä kumpaankin vanhempaansa.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  ’Asuinpaikan’ merkitys olisi tulkittava viranomaisten määritelmien perusteella tapauskohtaisesti asiaan liittyvät erityiset seikat huomioon ottaen.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Kun lapsen asuinpaikka vaihtuu laillisen muuton seurauksena, toimivallan olisi seurattava lasta, jotta voidaan noudattaa läheisyyden periaatetta. Tätä olisi sovellettava sekä silloin kun mitään menettelyä ei ole vireillä että silloin kun menettely on vireillä. Menettelyn ollessa vireillä osapuolet voivat kuitenkin oikeudenkäytön tehokkuuden vuoksi sopia, että toimivalta säilyy sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa menettely on vireillä, niin kauan että asiassa on annettu lopullinen päätös, edellyttäen että tämä on lapsen edun mukaista. Tämä mahdollisuus on erityisen tärkeä silloin kun menettely on lähellä päättymistä ja toinen vanhemmista haluaa muuttaa lapsen kanssa toiseen jäsenvaltioon.
(15)  Kun lapsen asuinpaikka vaihtuu laillisen muuton seurauksena, toimivallan olisi seurattava lasta, jotta voidaan noudattaa läheisyyden periaatetta. Menettelyn ollessa vireillä osapuolet voivat kuitenkin oikeudenkäytön tehokkuuden vuoksi sopia, että toimivalta säilyy sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa menettely on vireillä, niin kauan että asiassa on annettu lopullinen päätös, edellyttäen että tämä on lapsen edun mukaista. Vireillä olevat menettelyt, jotka koskevat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta, olisi toisaalta vietävä päätökseen lopullisen päätöksen avulla, jotta henkilöt, joilla on oikeus lapsen huoltoon, eivät vie lasta toiseen maahan välttyäkseen näin viranomaisen epäedulliselta päätökseltä, paitsi jos osapuolet sopivat, että vireillä oleva menettely olisi lopetettava.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Tämä asetus ei saisi estää sellaisen jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole asiassa toimivaltaa, toteuttamasta kiireellisissä tapauksissa siinä jäsenvaltiossa olevaa henkilöä tai lapsen omaisuutta koskevia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaisia, siihen asti että tällaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on toteuttanut aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet. Yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa annettuja toimenpiteitä olisi kuitenkin muutettava tai ne olisi korvattava ainoastaan tuomioistuimen antamilla toimenpiteillä siinä jäsenvaltiossa, jolla on toimivalta käsitellä pääasia. Jos viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ainoastaan väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, tehdään pääasiaa koskeva hakemus, sen olisi oma-aloitteisesti todettava, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen mukaisesti toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan saisi olla peruste olla tunnustamatta toimenpidettä.
(17)  Tämä asetus ei saisi estää sellaisen jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole asiassa toimivaltaa, toteuttamasta kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi tapauksissa, joihin liittyy perheväkivaltaa tai sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, siinä jäsenvaltiossa olevaa henkilöä tai lapsen omaisuutta koskevia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaisia, siihen asti että tällaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on toteuttanut aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet. Yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa annettuja toimenpiteitä olisi kuitenkin muutettava tai ne olisi korvattava ainoastaan tuomioistuimen antamilla toimenpiteillä siinä jäsenvaltiossa, jolla on toimivalta käsitellä pääasia. Jos viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ainoastaan väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, tehdään pääasiaa koskeva hakemus, sen olisi oma-aloitteisesti todettava, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi ilmoitettava viipymättä toteutetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen mukaisesti toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan saisi olla peruste olla tunnustamatta toimenpidettä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Poikkeustapauksissa sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsen asuinpaikka on, ei välttämättä ole parhaat edellytykset asian käsittelyyn. Lapsen edun mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin siirtää toimivaltansa tietyssä asiassa toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jos tällä viranomaisella on paremmat edellytykset asian käsittelyyn. Tällöin viranomaisen, jolle asia on siirretty, ei pitäisi kuitenkaan voida siirtää toimivaltaa edelleen kolmannelle viranomaiselle.
(18)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että poikkeustapauksissa, kuten tapauksissa, joihin liittyy perheväkivaltaa tai sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsen asuinpaikka on, ei välttämättä ole parhaat edellytykset asian käsittelyyn. Toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin siirtää toimivaltansa tietyssä asiassa toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jos tällä viranomaisella on paremmat edellytykset asian käsittelyyn. Tällöin olisi ensin saatava sen viranomaisen suostumus, jolle asia on siirretty, sillä kun se on hyväksynyt asian, se ei voi siirtää toimivaltaa edelleen kolmannelle viranomaiselle. Ennen toimivallan siirtämistä on välttämätöntä tarkastella lapsen etua ja ottaa se täysimääräisesti huomioon.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Tämän asetuksen mukaisissa vanhempainvastuuta koskevissa menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisissa palauttamismenettelyissä olisi noudatettava lapsen oikeutta esittää näkemyksensä vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon, kun arvioidaan lapsen etua. Lapsen kuulemisella on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti tärkeä merkitys tämän asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella ei kuitenkaan pyritä säätämään siitä, miten lasta olisi kuultava, eli olisiko esimerkiksi tuomarin kuultava lasta henkilökohtaisesti vai olisiko erityisen koulutuksen saaneen asiantuntijan kuultava lasta ja esitettävä tuomioistuimelle raportti jälkikäteen tai olisiko lasta kuultava oikeussalissa vai jossakin muussa paikassa.
(23)  Tämän asetuksen mukaisissa vanhempainvastuuta koskevissa menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisissa palauttamismenettelyissä olisi noudatettava lapsen oikeutta esittää näkemyksensä vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon, kun arvioidaan lapsen etua. Lapsen kuulemisella on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan, lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklan sekä lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumista koskevan Euroopan neuvoston suosituksen1 a mukaisesti tärkeä merkitys tämän asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella ei kuitenkaan pyritä säätämään lapsen kuulemista koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, ja siihen sovelletaan edelleen jäsenvaltioiden kansallisia säännöksiä.
______________
1 a CM/Rec(2012)2, 28. maaliskuuta 2012.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Jotta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukainen palauttamismenettely voitaisiin saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä menettelyjä koskeva toimivalta yhdelle tai useammalle tuomioistuimelle ottaen asianmukaisella tavalla huomioon kansallisen oikeushallintonsa rakenne. Toimivallan keskittäminen rajoitetulle määrälle tuomioistuimia yhdessä jäsenvaltiossa on olennainen ja tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan nopeuttaa lapsikaappaustapausten käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska tuomareille, jotka käsittelevät useita tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän rakenteesta riippuen lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta voitaisiin keskittää joko yhdelle tuomioistuimelle koko maan osalta tai rajoitetulle määrälle tuomioistuimia, käyttäen lähtökohtana esimerkiksi muutoksenhakutuomioistuinten lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta yhdelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kunkin muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä. Jokaisen oikeusasteen olisi annettava päätöksensä viimeistään kuuden viikon kuluttua siitä kun hakemus tai muutoksenhaku on toimitettu sen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen palauttamista tai palauttamatta jättämistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta vain kerran.
(26)  Jotta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukainen palauttamismenettely voitaisiin saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä menettelyjä koskeva toimivalta rajoitetulle määrälle tuomioistuimia ottaen asianmukaisella tavalla huomioon kansallisen oikeushallintonsa rakenne. Toimivallan keskittäminen rajoitetulle määrälle tuomioistuimia yhdessä jäsenvaltiossa on olennainen ja tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan nopeuttaa lapsikaappaustapausten käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska tuomareille, jotka käsittelevät useita tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän rakenteesta riippuen lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta voitaisiin keskittää rajoitetulle määrälle tuomioistuimia käyttäen lähtökohtana esimerkiksi muutoksenhakutuomioistuinten lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta yhdelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kunkin muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä, heikentämättä kuitenkaan osapuolten oikeussuojan saatavuutta ja palauttamismenettelyjen määräaikojen noudattamista. Jokaisen oikeusasteen olisi annettava päätöksensä viimeistään kuuden viikon kuluttua siitä kun hakemus tai muutoksenhaku on toimitettu sen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen palauttamista tai palauttamatta jättämistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta vain kerran. Lisäksi olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yhdessä jäsenvaltiossa annetut oikeuden päätökset tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa. Kun oikeusistuin on tehnyt päätöksen, on hyvin tärkeää, että se tunnustetaan kaikkialla Euroopan unionissa ennen kaikkea lasten edun takia.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Kaikissa lasta koskevissa tapauksissa ja erityisesti kun kyseessä on kansainvälinen lapsikaappaus, oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi harkittava mahdollisuutta saada aikaan sovintoratkaisu sovittelua ja muita asianmukaisia keinoja käyttäen ja tarvittaessa olemassa olevien, sovittelua vanhempainvastuuta koskevissa rajat ylittävissä riita-asioissa edistävien verkostojen ja tukirakenteiden avulla. Tällaisten toimien ei kuitenkaan pitäisi aiheettomasti pitkittää vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen perustuvaa palauttamismenettelyä.
(28)  Sovittelu voi edistää merkittävästi konfliktin ratkaisemista kaikissa lapsiin liittyvissä tapauksissa ja erityisesti rajat ylittävissä konflikteissa, joissa vanhemmat kiistelevät lapsen huoltajuudesta ja lapsen tapaamisoikeudesta, ja kun on kyse kansainvälisistä lapsikaappauksista. Kun otetaan lisäksi huomioon rajat ylittävien huoltajuuskiistojen lisääntyminen viimeaikaisten muuttoaaltojen seurauksena eri puolilla Euroopan unionia, jossa ei ole käytettävissä mitään kansainvälistä kehystä, sovittelu on usein osoittautunut ainoaksi oikeudelliseksi keinoksi, jolla voidaan auttaa perheitä saamaan aikaan sovintoon perustuvia ja nopeita ratkaisuja perhekiistoissa. Sovittelun edistämiseksi tällaisissa tapauksissa oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi tarvittaessa olemassa olevien, sovittelua vanhempainvastuuta koskevissa rajat ylittävissä riita-asioissa edistävien verkostojen ja tukirakenteiden avulla autettava osapuolia ennen oikeuskäsittelyä tai sen aikana asianmukaisten sovittelijoiden valinnassa ja sovittelun järjestämisessä. Osapuolille olisi myönnettävä taloudellista tukea sovittelun toteuttamiseen vähintään saman verran kuin heille on tai olisi myönnetty oikeusapua. Tällaisten toimien ei kuitenkaan pitäisi aiheettomasti pitkittää vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen perustuvaa palauttamismenettelyä eivätkä ne saisi johtaa millaisen tahansa väkivallan uhrien, perheväkivalta mukaan lukien, pakolliseen osallistumiseen sovittelumenettelyyn.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
(28 a)  Jotta kansallisissa tai kansainvälisissä perheoikeudellisissa riita-asioissa voidaan tarjota oikeudenkäyntimenettelylle tehokas vaihtoehto, on hyvin tärkeää, että asiaa käsittelevät sovittelijat ovat saaneet asiaankuuluvan erityiskoulutuksen. Koulutuksen olisi katettava erityisesti rajat ylittävien perheoikeudellisten riita-asioiden oikeudellinen kehys, monikulttuuriset taidot sekä keinot käsitellä vaikeita konfliktitilanteita ottaen aina huomioon lapsen etu. Koska tuomarit ovat mahdollisesti tärkeimpiä toimijoita, jotka ohjaavat asioita sovitteluun, heidän koulutuksessaan olisi käsiteltävä myös sitä, miten osapuolia voidaan rohkaista osallistumaan sovitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja miten sovittelun voi yhdistää oikeudenkäyntimenettelyyn ja mukauttaa Haagin yleissopimuksen mukaisen lapsikaappauksia koskevan menettelyn aikatauluun ilman tarpeetonta viivästystä.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, johon lapsi on luvattomasti viety tai josta hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, päättää kieltäytyä palauttamasta lasta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla, sen olisi nimenomaisesti mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin kieltäytyminen perustuu. Tällainen päätös voidaan kuitenkin korvata myöhemmin päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, antaa huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen palauttamista, lapsi olisi palautettava vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista päätöksen tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, jossa lapsi on.
(30)  Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, johon lapsi on luvattomasti viety tai josta hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, päättää kieltäytyä palauttamasta lasta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla, sen olisi nimenomaisesti mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin kieltäytyminen perustuu, ja ilmoitettava kieltäytymisen syyt. Tällainen päätös voidaan kuitenkin korvata myöhemmin päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, antaa huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen palauttamista, lapsi olisi palautettava vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista päätöksen tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, jossa lapsi on.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Lapsia koskevien rajat ylittävien riita-asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi on lisäksi aiheellista poistaa täytäntöönpanojäsenvaltiossa ennen täytäntöönpanoa toteutettava täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva menettely kaikkien vanhempainvastuuta koskevien päätösten osalta. Asetuksella (EY) N:o 2201/2003 tämä vaatimus poistettiin ainoastaan tapaamisoikeutta koskevien ja eräiden lapsen palauttamista koskevien päätösten osalta, mutta tässä asetuksessa otetaan käyttöön yksi ainoa menettely, jota sovelletaan kaikkiin vanhempainvastuuta koskevien päätösten rajat ylittävään täytäntöönpanoon. Tämän seurauksena minkä tahansa jäsenvaltion viranomaisten antamaa päätöstä olisi kohdeltava niin kuin se olisi annettu täytäntöönpanojäsenvaltiossa, ellei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.
(33)  Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on lisäksi aiheellista poistaa täytäntöönpanojäsenvaltiossa ennen täytäntöönpanoa toteutettava täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva menettely kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien vanhempainvastuuta koskevien päätösten osalta. Näin voidaan erityisesti nopeuttaa lapsia koskevien rajat ylittävien riita-asioiden käsittelyä ja vähentää kustannuksia. Asetuksella (EY) N:o 2201/2003 tämä vaatimus poistettiin ainoastaan tapaamisoikeutta koskevien ja eräiden lapsen palauttamista koskevien päätösten osalta, mutta tässä asetuksessa otetaan käyttöön yksi ainoa menettely, jota sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien vanhempainvastuuta koskevien päätösten rajat ylittävään täytäntöönpanoon. Tämän seurauksena minkä tahansa jäsenvaltion viranomaisten antamaa päätöstä olisi kohdeltava niin kuin se olisi annettu täytäntöönpanojäsenvaltiossa, ellei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)
(37 a)  Tämän asetuksen mukaisen päätöksen tunnustamisesta kieltäytymisessä sen perusteella, että päätös on selvästi vastoin jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, olisi aina noudatettava perusoikeuskirjan 21 artiklaa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale
(42)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa yksittäistapauksissa keskuviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä kansallisia viranomaisia että vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen paikantaminen joko suoraan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä menettelyjä varten tarvittavien lasta koskevien tietojen toimittaminen.
(42)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa yksittäistapauksissa keskusviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä kansallisia viranomaisia että vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen paikantaminen joko suoraan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä menettelyjä varten tarvittavien lasta koskevien tietojen toimittaminen. Tapauksissa, joissa toimivalta on jollakin muulla jäsenvaltiolla kuin sillä, jonka kansalainen lapsi on, sen jäsenvaltion keskusviranomaisten, jolla on toimivalta, on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivytystä sen jäsenvaltion keskusviranomaisille, jonka kansalainen lapsi on.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale
(44)  Ellei kansallisen prosessilainsäädännön vaatimuksista muuta johdu, pyynnön esittäneen viranomaisen olisi voitava valita vapaasti sen käytettävissä oleva väline tarvittavien tietojen saamiseksi, esimerkiksi tuomioistuimen olisi voitava soveltaa neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/2001 tai käyttää siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa, erityisesti tämän asetuksen nojalla nimettyjä keskusviranomaisia ja tuomarien ja yhteyshenkilöiden verkostoa, ja oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi voitava pyytää tietoja alalla toimivien valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta.
(44)  Ellei kansallisen prosessilainsäädännön vaatimuksista muuta johdu, pyynnön esittäneen viranomaisen olisi voitava valita vapaasti sen käytettävissä oleva väline tarvittavien tietojen saamiseksi, esimerkiksi tuomioistuimen olisi voitava soveltaa neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/2001 tai käyttää siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa, erityisesti tämän asetuksen nojalla nimettyjä keskusviranomaisia ja tuomarien ja yhteyshenkilöiden verkostoa, ja oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi voitava pyytää tietoja alalla toimivien valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta. Erikseen nimettyjen verkoston tuomarien tai yhteystuomarien olisi pantava alulle kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä ja viestintää kussakin jäsenvaltiossa ja/tai avustettava siinä. Euroopan oikeudellisen verkoston tehtävä olisi pidettävä erillään keskusviranomaisten tehtävästä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale
(46)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee vanhempainvastuuta koskevan päätöksen antamista, sen olisi voitava pyytää lapsen suojelua koskevia tietoja toisen jäsenvaltion viranomaisilta, jos lapsen etu sitä edellyttää. Tämä voi tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen vanhempaa tai sisaruksia koskevista menettelyistä ja päätöksistä tai vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta tai tavata lasta.
(46)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee vanhempainvastuuta koskevan päätöksen antamista, sen olisi oltava velvollinen pyytämään lapsen suojelua koskevia tietoja toisen jäsenvaltion viranomaisilta, jos lapsen etu sitä edellyttää. Tämä voi tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen vanhempaa tai sisaruksia koskevista menettelyistä ja päätöksistä tai vanhemman tai perheen kyvystä huolehtia lapsesta tai tavata lasta. Kansalaisuuden, taloudellisen tai sosiaalisen aseman tai kulttuurisen tai uskonnollisen taustan ei tulisi olla ratkaisevia tekijöitä päätettäessä vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)
(46 a)  Tuomarien, viranomaisten, keskusviranomaisten ja vanhempia avustavien ammattilaisten välistä sekä vanhempien keskinäistä viestintää olisi edistettävä kaikin keinoin, ja huomioon olisi otettava muun muassa se, että päätös olla palauttamatta lasta voi rikkoa lapsen perusoikeuksia yhtä paljon kuin päätös palauttaa lapsi.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)
(48 a)  Lapsen edun niin vaatiessa tuomarien olisi oltava suoraan yhteydessä toisten jäsenvaltioiden keskusviranomaisiin tai toimivaltaisiin tuomioistuimiin.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale
(49)  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen on jo antanut vanhempainvastuuta koskevan päätöksen tai harkitsee tällaista päätöstä, joka olisi pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, viranomainen voi pyytää tuon toisen jäsenvaltion viranomaisia avustamaan päätöksen täytäntöönpanossa. Tätä olisi sovellettava esimerkiksi päätöksiin, joilla myönnetään valvottu tapaamisoikeus, joka on tarkoitus toteuttaa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tapaamisoikeuden myöntävä viranomainen on, tai joihin liittyy muita liitännäistoimia, jotka päätöksen täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat.
(49)  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen on jo antanut vanhempainvastuuta koskevan päätöksen tai harkitsee tällaista päätöstä, joka olisi pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, viranomaisen olisi pyydettävä tuon toisen jäsenvaltion viranomaisia avustamaan päätöksen täytäntöönpanossa. Tätä olisi sovellettava esimerkiksi päätöksiin, joilla myönnetään valvottu tapaamisoikeus, joka on tarkoitus toteuttaa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tapaamisoikeuden myöntävä viranomainen on, tai joihin liittyy muita liitännäistoimia, jotka päätöksen täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale
(50)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee lapsen sijoittamista sijaisperheeseen tai laitokseen toisessa jäsenvaltiossa, ennen sijoitusta olisi toteutettava kuulemismenettely, jossa ovat mukana kummankin asianomaisen jäsenvaltion keskusviranomaiset. Sijoittamista suunnittelevan viranomaisen olisi saatava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, johon lapsi olisi sijoitettava, ennen kuin sijoituksesta päätetään. Koska sijoitukset ovat useimmiten kiireellisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada lapsi pois tilanteesta, jossa hänen etunsa ovat vaarassa, tällaiset päätökset on erityisen tärkeää tehdä kiireellisesti. Kuulemismenettelyn nopeuttamiseksi tässä asetuksessa säädetään sen vuoksi tällaista pyyntöä koskevat tyhjentävät vaatimukset ja määräaika, johon mennessä sen jäsenvaltion, johon lapsi olisi sijoitettava, on vastattava pyyntöön. Hyväksynnän myöntämistä tai siitä kieltäytymistä koskevat edellytykset määräytyvät kuitenkin edelleen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti.
(50)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee lapsen sijoittamista perheenjäsenten luokse, sijaisperheeseen tai laitokseen toisessa jäsenvaltiossa, ennen sijoitusta olisi toteutettava kuulemismenettely, jossa ovat mukana kummankin asianomaisen jäsenvaltion keskusviranomaiset. Sijoittamista suunnittelevan viranomaisen olisi saatava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, johon lapsi olisi sijoitettava, ennen kuin sijoituksesta päätetään. Koska sijoitukset ovat useimmiten kiireellisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada lapsi pois tilanteesta, jossa hänen etunsa ovat vaarassa, tällaiset päätökset on erityisen tärkeää tehdä kiireellisesti. Kuulemismenettelyn nopeuttamiseksi tässä asetuksessa säädetään sen vuoksi tällaista pyyntöä koskevat tyhjentävät vaatimukset ja määräaika, johon mennessä sen jäsenvaltion, johon lapsi olisi sijoitettava, on vastattava pyyntöön. Hyväksynnän myöntämistä tai siitä kieltäytymistä koskevat edellytykset määräytyvät kuitenkin edelleen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale
(51)  Lapsen pitkäaikainen sijoittaminen ulkomaille olisi aina toteutettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 3 kohdan (oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita kumpaankin vanhempaan) ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja erityisesti sen 8, 9 ja 20 artiklan mukaisesti. Ratkaisuja pohdittaessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon erityisesti lapsen kasvatuksessa toivottu jatkuvuus ja lapsen etninen, uskonnollinen, kulttuurinen ja kielellinen tausta.
(51)  Lapsen sijoittamista harkitsevien valtion viranomaisten olisi toimittava Euroopan unioninperusoikeuskirjan 24 artiklan 3 kohdan (oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita kumpaankin vanhempaan) ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja erityisesti sen 8, 9 ja 20 artiklan mukaisesti. Ratkaisuja pohdittaessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon erityisesti mahdollisuus sijoittaa sisarukset samaan sijaisperheeseen tai laitokseen sekä lapsen kasvatuksessa toivottu jatkuvuus ja lapsen etninen, uskonnollinen, kulttuurinen ja kielellinen tausta. Erityisesti kun on kyseessä lapsen pitkäaikainen sijoittaminen ulkomaille, toimivaltaisten viranomaisten olisi aina harkittava mahdollisuutta sijoittaa lapsi toisessa maassa asuvien sukulaisten luokse, jos lapsella on kiinteä suhde näihin perheenjäseniin, ja tehtävä ensin lapsen etua koskeva yksilöllinen arviointi. Tällaista pitkäaikaista sijoittamista olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen lapsen tarpeiden ja edun kannalta.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tätä asetusta sovelletaan, riippumatta siitä, käsitelläänkö asiaa tuomioistuimessa vai viranomaisessa, siviilioikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät
1.  Tätä asetusta sovelletaan, riippumatta siitä, käsitelläänkö asiaa tuomioistuimessa vai hallintoviranomaisessa tai muussa viranomaisessa, joka on toimivaltainen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, siviilioikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a)  kansainvälisiin lapsikaappauksiin;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta
(d)  lapsen sijoittaminen sijaisperheeseen tai hoitolaitokseen;
(d)  lapsen sijoittaminen perheenjäsenten luokse, sijaisperheeseen tai turvalliseen hoitolaitokseen ulkomailla;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  ’viranomaisella’ kaikkia jäsenvaltioiden oikeus- tai hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;
1.  ’viranomaisella’ kaikkia jäsenvaltioiden oikeus- tai hallintoviranomaisia tai muita viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3.  ’jäsenvaltiolla’ kaikkia jäsenvaltioita lukuun ottamatta Tanskaa;
3.  ’jäsenvaltiolla’ kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita lukuun ottamatta Tanskaa;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4.  ’päätöksellä’ jäsenvaltion viranomaisen antamaa avioeroa, asumuseroa, avioliiton pätemättömäksi julistamista tai vanhempainvastuuta koskevaa ratkaisua, määräystä tai tuomiota;
4.  ’päätöksellä’ jäsenvaltion viranomaisen antamaa avioeroa, asumuseroa, avioliiton pätemättömäksi julistamista tai vanhempainvastuuta koskevaa ratkaisua, määräystä, tuomiota tai jäsenvaltiossa tehtyä ja siellä täytäntöönpanokelpoista virallista asiakirjaa tai jäsenvaltiossa tehtyä ja siellä täytäntöönpanokelpoista osapuolten välistä sopimusta;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – johdantokappale
12.  ’lapsen luvattomalla poisviemisellä tai palauttamatta jättämisellä’ lapsen poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, jos
12.  ’kansainvälisellä lapsikaappauksella’ lapsen poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, jos
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia vanhempainvastuuta koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja saa siellä uuden asuinpaikan, toimivaltaisia ovat uuden jäsenvaltion viranomaiset.
1.  Jäsenvaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia vanhempainvastuuta koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja saa siellä uuden asuinpaikan, toimivaltaisia ovat uuden jäsenvaltion viranomaiset, paitsi jos osapuolet sopivat ennen muuttoa, että toimivalta jää sen jäsenvaltion viranomaiselle, jossa lapsen siihenastinen asuinpaikka on ollut.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Kun vireillä on huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevia menettelyjä, päätöksen antaneen jäsenvaltion viranomaisella on toimivalta menettelyn päättämiseen saakka, paitsi jos osapuolet sopivat, että menettely olisi lopetettava.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, jolle tapaamisoikeus on myönnetty, on hyväksynyt sen jäsenvaltion viranomaisten toimivallan, jossa lapsella on uusi asuinpaikka, osallistumalla menettelyyn kyseisissä viranomaisissa niiden toimivaltaa kiistämättä.
2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, jolle tapaamisoikeus on myönnetty, on siitä huolimatta, että aiemman vakituisen asuinmaan viranomainen on antanut hänelle tiedon oikeudellisista seurauksista, hyväksynyt sen jäsenvaltion viranomaisten toimivallan, jossa lapsella on uusi asuinpaikka, osallistumalla menettelyyn kyseisissä viranomaisissa niiden toimivaltaa kiistämättä.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta
(i)  lapsen palauttamispyyntöä ei ole tehty sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonne lapsi on viety tai josta lapsi on jätetty palauttamatta, yhden vuoden kuluessa sen jälkeen, kun lapsen huolto-oikeuden haltija on saanut tai hänen olisi pitänyt saada tieto lapsen olinpaikasta;
(i)  huolimatta siitä, että viranomaiset ovat antaneet tiedon lapsen palauttamispyynnön esittämistä koskevasta oikeudellisesta vaatimuksesta, tällaista pyyntöä ei ole tehty sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonne lapsi on viety tai josta lapsi on jätetty palauttamatta, yhden vuoden kuluessa sen jälkeen, kun lapsen huolto-oikeuden haltija on saanut tai hänen olisi pitänyt saada tieto lapsen olinpaikasta;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Nimettyjen tuomareiden on oltava virassa olevia ja kokeneita perheoikeustuomareita, ja erityisesti sellaisia, joilla on kokemusta asioista, joihin liittyy rajat ylittävää toimivaltaa koskeva ulottuvuus.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa omaisuutta, on toimivalta toteuttaa kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta.
Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa omaisuutta, on toimivalta toteuttaa kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta. Tällaisilla toimenpiteillä ei saisi aiheettomasti viivyttää menettelyä ja lopullisia huoltajuus- ja tapaamisoikeutta koskevia päätöksiä.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn keskusviranomaisen välityksellä.
Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn keskusviranomaisen välityksellä. Kyseisen viranomaisen on varmistettava menettelyn kohteena olevien vanhempien tasapuolinen kohtelu ja sen on varmistettava, että heille tiedotetaan täysimääräisesti viipymättä kaikista asiaan liittyvistä toimenpiteistä kielellä, jota he täysin ymmärtävät.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen on keskeytettävä, kun sen jäsenvaltion viranomainen, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, on toteuttanut soveltuviksi katsomansa toimenpiteet.
2.  Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen on keskeytettävä, kun sen jäsenvaltion viranomainen, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, on toteuttanut soveltuviksi katsomansa toimenpiteet, ja siitä hetkestä, kun se on antanut tiedon jäsenvaltion viranomaiselle, jossa väliaikaiset toimenpiteet on toteutettu.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sen viranomaisen pyynnöstä, jossa menettely on ensin aloitettu, kaikkien muiden viranomaisten, joissa menettely on aloitettu myöhemmin, on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle päivämäärä, jona asia on pantu vireille 15 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
20 artikla
20 artikla
20 artikla
Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä
Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä
Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, niiden on varmistettava, että lapsi, joka kykenee muodostamaan oman näkemyksensä, saa aidosti ja tuloksellisesti tilaisuuden vapaasti ilmaista näkemyksensä menettelyn kuluessa.
Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, niiden on varmistettava, että lapsi, joka kykenee muodostamaan oman näkemyksensä, saa aidosti ja tuloksellisesti tilaisuuden vapaasti ilmaista näkemyksensä menettelyn kuluessa asiaa koskevien kansallisten menettelysääntöjen, perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan, lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 12 artiklan ja Euroopan neuvoston jäsenvaltioille lasten ja nuorten alle 18-vuotiaiden osallistumisesta antaman suosituksen1 a mukaisesti. Viranomaisten on esitettävä asiaa koskevat huomionsa päätöksessä.
Kun lapsi käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi, kuulemisen suorittaa tuomari tai erityisen koulutuksen saanut asiantuntija kansallisten määräysten mukaisesti ilman, että etenkään vanhemmat painostavat lasta, ja se suoritetaan kielen ja sisällön kannalta ikään sopivalla tavalla lapselle sopivassa ympäristössä, ja tällöin on huolehdittava kaikista takeista lapsen henkisen koskemattomuuden ja lapsen edun suojelemiseksi.
Lapsen kuulemista ei pidä toteuttaa menettelyn osapuolten eikä näiden oikeudellisten edustajien läsnä ollessa, mutta se tallennetaan ja lisätään asiakirjoihin niin, että osapuolet tai näiden oikeudelliset edustajat voivat tutustua kuulemispöytäkirjaan.
Viranomaisen on otettava lapsen näkemys asianmukaisella tavalla huomioon tämän iän ja kehitysasteen mukaisesti ja esitettävä huomionsa päätöksessä.
Viranomaisen on otettava lapsen näkemys asianmukaisella tavalla huomioon tämän iän ja kehitysasteen mukaisesti ottaen huomioon lapsen etu ja esitettävä huomionsa päätöksessä.
_______________
1 a CM/Rec(2012)2, 28. maaliskuuta 2012.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
2.  Tuomioistuimen on menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvitettävä, ovatko osapuolet halukkaat löytämään sovittelussa lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun, edellyttäen että tämä ei aiheettomasti pitkitä menettelyä.
2.  Tuomioistuimen on menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvitettävä, ovatko osapuolet halukkaat löytämään sovittelussa lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun, edellyttäen että tämä ei aiheettomasti pitkitä menettelyä. Tässä tapauksessa tuomioistuin pyytää osapuolia käyttämään sovittelua.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta
3.  Tuomioistuin voi julistaa lapsen palauttamista koskevan päätöksen väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, vaikka siihen olisi haettu muutosta, myös siinä tapauksessa että kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta väliaikaisesta täytäntöönpanokelpoisuudesta.
3.  Tuomioistuin voi julistaa lapsen palauttamista koskevan päätöksen väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, vaikka siihen olisi haettu muutosta, myös siinä tapauksessa että kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta väliaikaisesta täytäntöönpanokelpoisuudesta, lapsen etu huomioon ottaen.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Kun oikeusviranomainen on määrännyt lapsen palautettavaksi, sen on ilmoitettava asiaa koskevasta päätöksestä ja sen voimaantulopäivästä sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta
4.  Jos päätöstä ei ole pantu täytäntöön kuuden viikon kuluessa siitä kun täytäntöönpanomenettely aloitettiin, täytäntöönpanojäsenvaltion tuomioistuimen on ilmoitettava viivästymisestä ja siihen johtaneista syistä pyynnön esittäneelle päätöksen antaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai hakijalle, jos menettely aloitettiin ilman keskusviranomaisen apua.
4.  Jos päätöstä ei ole pantu täytäntöön kuuden viikon kuluessa siitä kun täytäntöönpanomenettely aloitettiin, täytäntöönpanojäsenvaltion tuomioistuimen on ilmoitettava viivästymisestä ja siihen johtaneista syistä asianmukaisesti pyynnön esittäneelle päätöksen antaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai hakijalle, jos menettely aloitettiin ilman keskusviranomaisen apua, ja esitettävä arvio täytäntöönpanon ajankohdasta.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a)  jos tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa tunnustamista pyydetään; tai
(a)  jos tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa tunnustamista pyydetään, mutta tunnustamatta jättäminen ei saa johtaa perusoikeuskirjan 21 artiklassa kiellettyyn syrjintään; tai
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Vanhempainvastuuta koskevan päätöksen tunnustamisesta kieltäydytään asianosaisen hakemuksesta:
1.  Vanhempainvastuuta koskevaa päätöstä ei tunnusteta asianosaisen hakemuksesta:
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b)  jos päätös on annettu pois jäänyttä henkilöä vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi pois jääneelle henkilölle niin hyvissä ajoin ja sillä tavalla, että hän olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos hänen katsotaan yksiselitteisesti hyväksyneen päätöksen; tai
(b)  jos kyseinen päätös on annettu pois jäänyttä henkilöä vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi pois jääneelle henkilölle niin hyvissä ajoin ja sillä tavalla, että hän olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos hänen katsotaan yksiselitteisesti hyväksyneen päätöksen; tai
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta
Jos siinä jäsenvaltiossa, jossa päätös on annettu, hakijalle on myönnetty kokonaan tai osittain maksuton oikeusapu tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta, on hänelle myös 27 artiklan 3 kohdassa, 32, 39 ja 42 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä myönnettävä maksuton oikeusapu tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta niin laajalti kuin se on mahdollista täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaan.
Jos siinä jäsenvaltiossa, jossa päätös on annettu, hakijalle on myönnetty kokonaan tai osittain maksuton oikeusapu, avustus sovittelun käyttämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta, on hänelle myös 27 artiklan 3 kohdassa ja 32, 39 ja 42 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä myönnettävä maksuton oikeusapu tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta niin laajalti kuin se on mahdollista täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaan.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a)  antaakseen toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä apua lapsen olinpaikan määrittämiseksi, jos vaikuttaa siltä, että lapsi saattaa olla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella ja lapsen olinpaikan määrittäminen on tarpeen tämän asetuksen perusteella tehdyn pyynnön täyttämistä varten;
(a)  antaakseen toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä apua lapsen olinpaikan määrittämiseksi, jos vaikuttaa siltä, että lapsi saattaa olla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella ja lapsen olinpaikan määrittäminen on tarpeen tämän asetuksen soveltamista varten;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d)  viranomaisten keskinäisen viestinnän helpottamiseksi, varsinkin 14 artiklan, 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 26 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanemiseksi;
(d)  tuomioistuinten viranomaisten keskinäisen viestinnän helpottamiseksi, varsinkin 14 ja 19 artiklan, 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 26 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanemiseksi;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a)   antaakseen vanhempainvastuunkantajille tietoa oikeusavusta, esimerkiksi erikoistuneiden kaksikielisten asianajajien antamasta avusta, jotta vanhempainvastuunkantajat eivät antaisi suostumustaan ilman, että he ovat ymmärtäneet, mitä kaikkea tällainen suostumus pitää sisällään.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – g alakohta
(g)  sen varmistamiseksi, että kun ne aloittavat oikeudenkäyntimenettelyn tai helpottavat sen aloittamista lapsen palauttamiseksi vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen perusteella, tällaista menettelyä varten laadittu asiakirja-aineisto on täydellinen kuuden viikon kuluessa, paitsi jos se on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.
(g)  sen varmistamiseksi, että kun ne aloittavat oikeudenkäyntimenettelyn tai helpottavat sen aloittamista lapsen palauttamiseksi vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen perusteella, tällaista menettelyä varten laadittu asiakirja-aineisto on täydellinen ja toimitettu tuomioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden viikon kuluessa, paitsi jos se on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Kun keskusviranomainen tai muu viranomainen sellaisessa jäsenvaltiossa, johon lapsella on läheinen yhteys, esittää asiaa koskevan perustellun pyynnön, sen jäsenvaltion keskusviranomainen, jossa lapsella on asuinpaikka ja jossa hän on, voi joko suoraan tai viranomaisten tai muiden elinten välityksellä:
1.  Kun keskusviranomainen tai muu viranomainen sellaisessa jäsenvaltiossa, johon lapsella on läheinen yhteys, esittää asiaa koskevan perustellun pyynnön, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa lapsella on asuinpaikka ja jossa hän on, tulee joko suoraan tai viranomaisten tai muiden elinten välityksellä:
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta
2.  Kun vanhempainvastuuta koskevaa päätöstä harkitaan, jäsenvaltion viranomainen voi pyytää sellaista toisen jäsenvaltion viranomaista, jolla on lapsen suojelun kannalta merkityksellisiä tietoja, toimittamaan nämä tiedot, jos lapsen tilanne sitä edellyttää.
2.  Kun vanhempainvastuuta koskevaa päätöstä harkitaan, jäsenvaltion viranomaisen on pyydettävä sellaista toisen jäsenvaltion viranomaista, jolla on lapsen suojelun kannalta merkityksellisiä tietoja, toimittamaan nämä tiedot, jos lapsen tilanne sitä edellyttää.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 а.   Kun arvioidaan vanhempainvastuuta koskevia asioita, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa lapsen asuinpaikka on, on ilmoitettava viipymättä asiaa koskevasta menettelystä sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka kansalainen lapsi tai yksi vanhemmista on.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltion viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion viranomaisilta apua tämän asetuksen perusteella annettujen vanhempainvastuuta koskevien päätösten täytäntöönpanossa, erityisesti turvattaessa mahdollisuus tapaamisoikeuden sekä säännöllisen yhteydenpito-oikeuden tosiasialliseen toteutumiseen.
3.  Jäsenvaltion viranomaisen on pyydettävä toisen jäsenvaltion viranomaisilta apua tämän asetuksen perusteella annettujen vanhempainvastuuta koskevien päätösten täytäntöönpanossa, erityisesti turvattaessa mahdollisuus tapaamisoikeuden sekä säännöllisen yhteydenpito-oikeuden tosiasialliseen toteutumiseen.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 5 kohta
5.  Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen säilyttämistä hakevan henkilön tai toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, voidaanko kyseiselle henkilölle myöntää tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla tapaamisoikeutta voidaan käyttää.
5.  Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen säilyttämistä hakevan vanhemman tai perheenjäsenen tai toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, voidaanko kyseisille henkilöille myöntää tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla tapaamisoikeutta voidaan käyttää.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Jäsenvaltion viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion keskusviranomaista antamaan tietoa kyseisen jäsenvaltion kansallisesta lainsäädännöstä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa, joilla on merkitystä tarkasteltaessa asiaa tämän asetuksen mukaisesti. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion viranomaisen on vastattava pyyntöön mahdollisimman pian.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta
1.  Jos tämän asetuksen nojalla toimivaltainen viranomainen suunnittelee lapsen sijoittamista hoitolaitokseen tai sijaisperheeseen toisessa jäsenvaltiossa, viranomaisen on ensin saatava hyväksyntä tämän toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Tätä varten sen on oman jäsenvaltionsa keskusviranomaisen kautta toimitettava sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, johon lapsi on tarkoitus sijoittaa, hyväksymistä koskeva pyyntö, joka sisältää lasta koskevan selvityksen ja syyt, joiden vuoksi sijoittamista tai hoitoa ehdotetaan.
1.  Jos tämän asetuksen nojalla toimivaltainen viranomainen suunnittelee lapsen sijoittamista perheenjäsenten luokse, sijaisperheeseen tai turvalliseen hoitolaitokseen toisessa jäsenvaltiossa, viranomaisen on ensin saatava hyväksyntä tämän toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Tätä varten sen on oman jäsenvaltionsa keskusviranomaisen kautta toimitettava sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, johon lapsi on tarkoitus sijoittaa, hyväksymistä koskeva pyyntö, joka sisältää lasta koskevan selvityksen ja syyt, joiden vuoksi sijoittamista tai hoitoa ehdotetaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava lapsen vanhempien ja sukulaisten säännöllinen tapaamisoikeus näiden asuinpaikasta riippumatta, paitsi tapauksissa, joissa se vaarantaisi lapsen hyvinvoinnin.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jos toimivaltainen viranomainen aikoo lähettää sosiaalityöntekijöitä toiseen jäsenvaltioon sen selvittämiseksi, onko siellä toteutettava sijoittaminen yhteensopiva lapsen hyvinvoinnin kanssa, sen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 kohta
4.  Kukin keskusviranomainen vastaa omista kuluistaan.
4.  Kukin keskusviranomainen vastaa omista kuluistaan, elleivät pyynnön esittänyt jäsenvaltio ja pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio toisin sovi.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta
Viimeistään [10 vuoden kuluttua soveltamisen alkamispäivästä] komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän asetuksen jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntö ehdotuksia.
Viimeistään [5 vuoden kuluttua soveltamisen alkamispäivästä] komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän asetuksen jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntö ehdotuksia.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a)  vanhempainvastuuta koskevien, sovittelumenettelyssä käsiteltyjen tapausten ja annettujen päätösten lukumäärä;

(1)EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö